Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009"

Transcriptie

1 Concept Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 BELEIDSBEGROTING 2. Programmaplan Veiligheidsbureau GHOR RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding RBZW: Alarmcentrale / Verbindingen RBZW: Opleidingen RBZW: Projecten RBZW: Lokale brandweerzorg Paragrafen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Personeel & organisatie Financieel beheer 24 FINANCIËLE BEGROTING 4. Uitgangspunten begroting Kadernota Toelichting veiligheidsbureau Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland Baten en lasten Overzicht baten en lasten Besluit tot vaststelling 35 2

3 1. Inleiding De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is een samenwerkingsverband van de negen gemeenten, regionale brandweer (RBZW), geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en politie in deze regio. Het samenwerkingsverband is gericht op de multidisciplinaire voorbereiding en bestrijding van rampen en crises. Het Veiligheidsbestuur, gevormd door de negen burgemeesters van de gemeenten in de regio, is het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio en verantwoordelijk voor de multidisciplinaire samenwerking. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, die op 1 januari 2008 in werking is getreden. Met deze regeling draagt het Veiligheidsbestuur ook de organisatorische verantwoordelijkheid voor de GHOR, de RBZW en het Veiligheidsbureau. In onderstaand organogram zijn de onderlinge verhoudingen weergegeven: N.B. De RBZW en GHOR vallen onder de gemeenschappelijke regeling en dus onder het Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (Veiligheidsbestuur genaamd). De politie valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Regionaal College (met koppeling naar Openbaar Ministerie). De gemeenten worden aangestuurd door hun Colleges van B&W. Planning & Control cyclus De begroting 2009 is op een eerder tijdstip tot stand gekomen dan in de afgelopen jaren het geval was. Hiermee wordt voldaan aan de data voor oplevering die genoemd staan in de Gemeenschappelijke regeling waardoor de begroting eveneens op tijd kan worden ingediend bij de Provincie. Om dit traject ook in de toekomst soepel te laten verlopen is een nieuwe Planning & Control cyclus uitgewerkt die beter aansluit op de Planning & Control cyclus van de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen de regionale begroting dan tijdig in hun gemeentelijke begroting verwerken. In het verleden kwam de begroting altijd op een tijdstip dat de gemeentelijke begrotingen al waren vastgesteld. 3

4 De begroting 2009 is gebaseerd op de kadernota Deze kadernota is niet voor zienswijze aan de raden toegezonden. Dit is ook niet voorgeschreven in de gemeenschappelijke regeling, maar een zwaarder wegende reden om dit niet te doen is om aansluiting te vinden bij de vernieuwde P&C cyclus. Vanaf 2010 zal de kadernota wel voor zienswijze aan de raden worden aangeboden aangezien we het als organisatie belangrijk vinden dat de deelnemende gemeenten invloed hebben op het (financiële)beleid van hun Gemeenschappelijke regeling. De kadernota is vooraf besproken met het Commandanten Team (CT) en in het controllersoverleg. Het controllersoverleg is een nieuw in het leven geroepen adviesorgaan om gemeenten tijdelijk te kunnen informeren over de financiële stukken die in het bestuur worden behandeld, om draagvlak te creëren en om wederzijdse verwachtingen helder te krijgen. Zowel het CT als het controllersoverleg zijn adviesorganen. 2. Programmaplan Dit tweede hoofdstuk bevat een overzicht van de te realiseren programma s en een beschrijving van de programmaplannen voor In de programmaplannen wordt per programma c.q. taakveld / product aangegeven wat de doelstellingen zijn voor 2009 en welke activiteiten en resultaten beoogd zijn om de doelstellingen te behalen. In het jaarverslag 2009 zal worden weergegeven in hoeverre deze doelstellingen al dan niet zijn gerealiseerd. In 2009 worden drie programma s onderscheiden. Alleen het programma RBZW is uitgewerkt in een vijftal producten. Dit is in onderstaand overzicht schematisch weergegeven. Overzicht programma s en producten Programma Product Veiligheidsbureau GHOR RBZW Crisisbeheersing en rampenbestrijding Alarmcentrale / Verbindingen Opleidingen Projecten Lokale brandweerzorg 4

5 2.1 Veiligheidsbureau Programma Veiligheidsbureau Algemene omschrijving Coördineren en ondersteunen van multidisciplinaire samenwerking. Activiteiten Uiterlijk 1 januari 2009 treedt de wet Veiligheidsregio's in werking. Op basis van deze wet worden kwaliteitseisen gesteld aan de prestaties van de regionale brandweer en de GHOR (geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen). Deze kwaliteitseisen zijn het belangrijkste middel om de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Nederland, en dus ook in Zaanstreek-Waterland, eind 2009 op orde te hebben. Omdat momenteel nog niet alle kwaliteitseisen bekend zijn, is het nog niet duidelijk wat er precies nodig is in deze regio om aan de eisen te voldoen. Met de wet wordt beoogd de kwaliteit van de crisisbeheersing en rampenbestrijding in alle veiligheidsregio s te verhogen van een 6 naar een 7+. De regio s dienen per 1 januari 2010 het vereiste niveau bereikt te hebben. De minister acht regionalisering van de brandweer noodzakelijk voor deze kwaliteitsslag. Vooruitlopend hierop biedt zij de mogelijkheid om een convenant af te sluiten waarmee de regio alvast een aanvang kan maken met de kwaliteitsslag. Aan het convenant is voor de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland een vergoeding gekoppeld van 1,5 mln. euro over de periode van 1 juli 2008 t/m 31 december Aan het afsluiten van het convenant zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. besluit tot volledige regionalisering van de brandweer 2. uniforme rechtspositie van alle vrijwilligers en uniforme rechtspositie van alle beroepsbrandweermedewerkers 3. centrale inkoop van materieel en materiaal. Het Veiligheidsbestuur dient over het wel of niet aangaan van het convenant nog te besluiten. Daaraan voorafgaand vindt een bestuurlijke informatie- en discussieronde plaats. Beoogde doelstellingen / resultaten Ontwikkeling Wet Veiligheidsregio's/Convenant 5

6 In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is vastgelegd dat voor de uitvoering van de taken van de veiligheidsregio jaarlijks een multidisciplinair werkprogramma wordt opgesteld en vastgesteld door het bestuur. Net als voor 2008 worden de basisactiviteiten van het Veiligheidsbureau voor 2009 vastgelegd in het multidisciplinair werkprogramma, dat medio 2008 wordt voorbereid en vastgesteld. In dit werkprogramma wordt per taakonderdeel zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de deskundigheid binnen de te onderscheiden kolommen. De projectorganisatie ondersteunt indien nodig de vaste kern van het veiligheidsbureau. Diverse ruimten worden gebruikt ten tijde van grootschalige incidenten en rampen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de overlegruimte die op de plaats incident wordt gebruikt (COH), de ruimte voor het regionaal operationeel team (ROT) en de ruimte voor het regionaal beleidsteam (RBT). In 2008 worden de nodige technische investeringen gedaan, zoals de verbinding met het programma Citygis van de alarmcentrale om deze ruimten op een adequaat niveau te brengen. In 2009 dienen de ruimten te worden voorzien van professionele werkplekken voor de diverse stafsecties, en dienen de ondersteuners van het ROT op het gebruik van alle voorzieningen te worden getraind. In 2008 zal de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (ADR) van start gaan. Dit is een onderzoek naar de kwaliteit van de rampenbestrijding in de regio, dat uitgevoerd wordt door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV). Het onderzoek verloopt via tussenkomst (liaison) van het veiligheidsbureau, maar gaat over de werkzaamheden van alle hulpverleningsdiensten en gemeenten. De ADR bestaat uit drie delen. Na afronding van het eerste deel, de toetsing van de operationele hoofdstructuur (onder andere een documentstudie en een meldkamertest), wordt een verbetertraject opgesteld, alvorens gestart kan worden met het tweede deel. Op dit moment is nog niet bekend welke omvang het verbetertraject zal hebben. De ADR zal uiterlijk 1 januari 2010 afgerond moeten worden. In 2009 wordt rekening gehouden met eventuele extra kosten die voortvloeien uit het eerste deel van de ADR. Uitvoering multidisciplinair werkprogramma Kwaliteit en capaciteit van de uitvoering van de multidisciplinaire producten door de deelnemende diensten worden gewaarborgd via het werkprogramma. In stand houden voorzieningen ROT/RBT/COH ruimten Uitvoering verbetertraject Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (ADR) Afstemming van de multidisciplinaire met de mono disciplinaire processen op het terrein van rampenbestrijding, crisisbeheersing en grootschalig optreden. 6

7 In 2008 wordt door het veiligheidsbureau een multidisciplinair oefenbeleidsplan opgesteld. Bij multidisciplinaire oefeningen worden geneeskundige hulpverleners en functionarissen van gemeenten, brandweer en politie gezamenlijk geoefend in de crisisen rampenbestrijding. Tot op heden is er sprake van los van elkaar staande oefeningen. Met het plan wordt beoogd er meer samenhang en verdieping in te brengen. Dit heeft tot doel de medewerkers beter voor te bereiden op de verschillende soorten crises en rampen die zich voor zouden kunnen doen, zowel met betrekking tot de eigen professionele inbreng als de benodigde samenwerking met de andere hulpverleners. Deze verdiepingsslag zal met name in 2009 plaatsvinden. Ter verbetering van de communicatie rond de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in het algemeen en de onderliggende organisatieonderdelen brandweer, GHOR, veiligheidsbureau en meldkamer in het bijzonder, wordt in 2008 een Content Management Systeem (CMS) ten behoeve van de website, intranet en extranet voor de veiligheidsregio aangeschaft. Ten opzichte van de huidige situatie, waarin twee verschillende gedateerde en gebruikersonvriendelijke systemen naast elkaar werken, zal sprake zijn van een aanzienlijke kwaliteitsslag. Het in de lucht (kunnen) houden van het systeem vergt noodzakelijke onderhouds- en licentiekosten. Van oudsher levert de grootste gemeente de bestuurssecretaris voor de regionale brandweer (RBZW). Tot medio 2006 was hiervoor een fulltime medewerker van de gemeente Zaanstad beschikbaar. Daarna is dit ingevuld met een parttime functionaris. Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen, waarvan de realisatie van de Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland de belangrijkste is, is deze parttime inzet niet meer toereikend. In de afgelopen periode heeft er een verschuiving plaatsgevonden van taken naar de RBZW en het veiligheidsbureau, met als gevolg een onaanvaardbaar hoge werklast en een onduidelijke werkverdeling. Het is noodzakelijk om de ondersteuning van Veiligheidsbestuur en RMT helder te organiseren en te positioneren, bij voorkeur binnen het veiligheidsbureau, en dit op een professionele manier invulling te geven. Voor 2009 wordt hiervoor een uitbreiding van 0,8 fte geraamd. Multidisciplinair oefenen (uitvoering multidisciplinair oefenbeleidsplan) Het Veiligheidsbureau dient niet als inspectieorgaan te functioneren, maar richt zich op ondersteuning en coördinatie in samenwerking. Content Management Systeem Een transparante en eenduidige communicatie over de activiteiten van de Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland. Bestuursondersteuning 7

8 2.2 GHOR Programma GHOR Algemene omschrijving De GHOR draagt zorg voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige ongevallen, met als doel mogelijke gezondheidschade bij (potentiële) slachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. Inhoudelijk wordt dit programma uitgevoerd door het GHOR bureau van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, op basis van een bestuurlijk convenant dat tussen de beide veiligheidsregio s is afgesloten. Dit convenant heeft een looptijd van 3 jaar ( ). Het niveau van dienstverlening is gebaseerd op het niveau Indien het ambitieniveau wordt verhoogd, zal dit gevolgen hebben voor de hoogte van de (gemeentelijke) bijdrage, die gedurende de looptijd van het convenant op een vast bedrag is gesteld. Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten Uitvoering spoedeisende medische hulpverlening Medische opvang voor gewonden. Door de taken en activiteiten van de ketenpartners (ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsen etc) op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat zij goed opgeleid en geoefend zijn, wordt een adequate hulpverlening aan slachtoffers geboden. Uitvoering psychosociale hulpverlening Collectieve en psychosociale opvang van de direct en indirect betrokkenen bij een ongeval of ramp. Met de uitvoering van dit programma wordt beoogd de psychosociale gevolgen voor getroffenen van ongevallen of rampen zoveel mogelijk te beperken. Uitvoering preventieve openbare gezondheidszorg Bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen of rampen met een gevaar voor mens en milieu, om zo (extra) gewonden of verergering van het letsel te voorkomen. Een belangrijke doelstelling binnen het kader van dit programma is het verminderen en zo mogelijk opheffen van de negatieve effecten die ontstaan als gevolg van dreiging en/of uitbraak van pandemieën op het gebied van infectieziekten en bio-terrorisme 8

9 In de planvorming staat dan ook de ontwikkeling van draaiboeken centraal (bijvoorbeeld op het terrein van grieppandemie). 2.3 RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding Programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding Algemene omschrijving Het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding omvat alle beleidsmatige (wettelijke) taken van de regionale brandweer die gebaseerd zijn op de veiligheidsketen (proactie t/m nazorg) met uitzondering van de taken die uitgevoerd worden binnen de programma s Opleidingen en Alarmcentrale / Verbindingen staat in het teken van herijking van taken en beleid vanwege de ontvlechting in 2007, de komst van het Veiligheidsbureau en de versterking van de afdeling naar aaanleiding van de kadernota. Dit is gebeurd naast de uitvoering van de reguliere werkzaamheden zal het jaar zijn van de implementatie en uitvoering van de herijkte taken en beleid. De verwachting is dat de organisatie eind 2009 in staat zal zijn de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op een effectieve, efficiënte en daadkrachtige wijze te voorzien van adviezen en ondersteuning op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. De activiteiten op het gebied van Crisisbeheersing en rampenbestrijding bestaan uit 1 : Risicobeheersing Risicobeheersing betreft het adviseren over bestaande en nieuwe mobiele, stationaire en/of tijdelijke activiteiten die veiligheidsrisico s en effecten tot gevolg hebben. Het beslaat de taakvelden pro-actie en preventie. Het doel van risicobeheersing is het beheersmatig maken van de fysieke veiligheidsrisico s in de regio Zaanstreek-Waterland tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Operationele Voorbereiding Operationele voorbereiding betreft de (operationele) voorbereiding op grootschalig en bijzonder optreden. Hieronder vallen diverse taakvelden, waaronder operationele planvorming, afstemming van brandweerzorg binnen de regio, beheer operationele leiding etc. Het doel van operationele voorbereiding is om de brandweerkorpsen binnen de regio adequaat voorbereid te hebben om in grootschalig verband effectief op te kunnen treden voor de bestrijding van rampen en crises. Bestuurlijke voorbereiding Bestuurlijke voorbereiding betreft de bestuurlijke voorbereiding van rampen en crises. De regionale brandweer ondersteunt en adviseert het Veiligheidsbestuur en de individuele gemeentebesturen over de wijze waarop de gemeenten binnen de regio zich adequaat kunnen voorbereiden op hun rol binnen de rampen- en crisisbestrijding. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Veiligheidsbureau onder andere door middel van het verzorgen van bestuurlijke rampenoefeningen en het opstellen van beleid. 1 Voor deze begroting wordt volstaan met een korte samenvatting van de taken die binnen de diverse taakvelden 9

10 Taakveld Risicobeheersing Hoofddoelstelling Het beheersmatig maken van de fysieke veiligheidsrisico s in de regio Zaanstreek-Waterland tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Subdoelstellingen Beoogde activiteiten / resultaten Uitvoering geven aan PUEV II Zie PvA PUEV II 2 Advisering externe veiligheid Alle adviesaanvragen worden in behandeling genomen De gegeven adviezen zijn op tijd, kwalitatief goed en afgestemd met de desbetreffende gemeente Advisering Vuurwerkbewaarplaatsen en - evenementen Alle adviesaanvragen worden in behandeling genomen De gegeven adviezen zijn op tijd, kwalitatief goed en afgestemd met de desbetreffende gemeente Advisering (complexe) ruimtelijke plannen De belangen van de brandweer zijn op een juiste wijze geborgd in het gemeentelijke planvormingsproces Coördinatie van preventiebeleid Unificatie van de vertaling van formele regelgeving preventie op regionaal niveau Het preventiebeleid wordt op tactisch en strategisch niveau afgestemd binnen de regio Versterken van regionale samenwerking op preventiegebied Taakveld Operationele voorbereiding Hoofddoelstelling Het adequaat voorbereiden van de brandweerkorpsen binnen de regio om in grootschalig verband effectief op te kunnen treden voor de bestrijding van rampen en crises. Subdoelstellingen Beoogde activiteiten / resultaten Het ontwikkelen en harmoniseren van het Draaiboek(en) brandweer (regionaal). regionale preparatiebeleid, inclusief werkwijzen en procedures. Vastgesteld preparatieniveau Zaanstreek- Waterland Het coördineren en faciliteren van de organisatie van de rampenbestrijding, zowel mono- als multidisciplinair. Vervolgproject GRIP (= Gecoördineerde Regionale IncidentbestrijdingsProcedure). Coördinatie en beheer specialistische taken regio Zaanstreek-Waterland Het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) is volledig ingericht, toegerust en continu beschikbaar. worden uitgevoerd. 2 Vastgesteld door het Veiligheidsbestuur i.o. op 19 september

11 Het coördineren van de waarschuwing van de bevolking bij rampen. Het voorkomen en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen (OGS). Inzicht hebben in kwaliteitsniveau rampenbestrijding Versterking kwaliteit operationele leiding Uitvoering geven aan het oefenbeleidsplan voor wat betreft: o Operationele leiding o Ondersteunende functies in de rampenbestrijding o Vertaling landelijke ontwikkelingen naar regionaal niveau o Unificatie gemeentelijke oefeningen op regionaal niveau Beschikbaarheid en bruikbaarheid van materieel en materiaal ten behoeve van de rampenbestrijding (keuringen volgens normen, vervangingen, reparaties). Coördinatie en beheer regionale BOTorganisatie Geoefendheid van meetploegen (8 oefeningen per jaar). Beschikbaarheid en bruikbaarheid van apparatuur en materialen voor meetploegen (keuringen volgens normen, vervangingen, reparaties). Beschikbaarheid en bruikbaarheid van het Waarschuwing- en AlarmeringSysteem (testen sirenes: 12 maal per jaar). Beschikbaarheid en bruikbaarheid van het Nationale Meetnet Radioactiviteit. Uitgebrachte adviezen inzake OGS (NB: het aantal adviezen is afhankelijk van de vraag) Geoefendheid en bijscholing van de ROGS (per jaar 4 multidisciplinaire oefeningen en 2 maal bijscholing op het NIFV). Beschikbaarheid en bruikbaarheid van OGS-materieel en -materiaal (keuringen volgens normen, vervangingen, reparaties). Medewerking verlenen aan Algemene Doorlichting Rampenbestrijding 11

12 Taakveld Bestuurlijke voorbereiding Hoofddoelstelling Het adequaat voorbereiden van gemeentebesturen op het uitvoeren van hun rol binnen de rampenen crisisbestrijding. Subdoelstellingen Beoogde activiteiten / resultaten Inzicht hebben in kwaliteitsniveau rampenbestrijding Medewerking verlenen aan Algemene Doorlichting Rampenbestrijding Oefenen van gemeentelijke rampenstaven (GBT/GMT) op de uitoefening van hun rol bij Het houden van 9 GRIP 3 oefeningen (GBT- GMT-ROT). grootschalige calamiteiten RBT oefeningen (GRIP 4 niveau) Vertalen van landelijke en regionale beleidsinitiatieven naar regionaal beleid Uitvoering beleidsvoornemens Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding. Vertaling ontwikkelingen Wet Veiligheidsregio s. 2.4 RBZW: Alarmcentrale / Verbindingen Programma Alarmcentrale / Verbindingen Hoofddoelstelling Het tijdig en accuraat alarmeren van brandweereenheden in de regio Zaanstreek-Waterland Subdoelstellingen Beoogde activiteiten / resultaten Het 24 uur per dag, 7 dagen in de week bedienen van de meldkamersystemen. Continue paraatheid en geoefendheid van de centralisten. Zowel binnen de GMK als piketcentralist ter ondersteuning van de Officier van Dienst Brandweer op de plaats incident. Opstellen relevante werkinstructies en zorg dragen logboeken Meedraaien in multi -en monodisciplinaire oefeningen, ter bevordering van inzichten in incidentafhandeling en informatieuitwisseling. Jaarlijks 10 trainingsdagen centralisten organiseren Organiseren van 2 themadagen gerelateerd aan samenwerking met partners in het operationele proces, met als doel de informatie-uitwisseling te verbeteren en efficiëntere inzet van repressieve brandweereenheden Activiteiten producten die voortkomen uit de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding die in het voorjaar van 2008 van start gaat. Opstellen meerjarenopleidingsplan. Het beheren en onderhouden van de meldkamer De meldkamersystemen zijn continu 12

13 - en overige alarmeringssystemen (d.m.v. dagelijkse controles, vervangingen, reparaties, operationele testen, etc.). Het te allen tijde accuraat uitvoeren van de meldkamer piketten. Het adviseren over, het beheren en het onderhouden van alle systemen e.d. op het gebied van operationele ICT. Het adviseren van de Regionaal Commandant en partners over de wijze waarop systemen ingezet kunnen worden ten behoeve van een effectieve en efficiënte uitvoering hulpverlenende diensten. Het beheren en onderhouden van de verbindingsmiddelen (dagelijkse controles, vervangingen, reparaties, etc). Het beheren en bemensen van de VC2 en COH (in samenwerking met Brandweer Wormerland). Het initiëren en doorontwikkelen van operationele ICT systemen, (o.a., incidentrapportages, op afstand digitale beschikbaarheid procedures (OPF), City Gis, Alert) Coördineren en bewaken van beveiligingsaspecten op het gebied van C2000. Knelpunten signaleren en terugkoppelen naar de regionaal commandant en lokale commandanten. Instructie gebruik C2000 apparatuur aan gebruikers lokale brandweerzorg. beschikbaar en bruikbaar. Het radio en televisiesignaal -onderbrekingssysteem van RTV-NH is beschikbaar en bruikbaar. Het Waarschuwing en Alarmering Systeem (WAS) is beschikbaar en bruikbaar. Het Nationaal Meetnet (NMR) is beschikbaar. Piketroosters voor centralisten en piketcentralisten zijn opgesteld en verspreid voor aanvang van het begrotingsjaar. Piketdienst voor 1 centralist ten behoeve van AC, VC-COH, RCC en OVD. Benodigde hardware en software zijn continu beschikbaar en bruikbaar. Aanwezige hardware en software zijn up to date. Aanspreekpunt voor leveranciers inzake beheer meldkamersystemen GMK gerelateerd aan de RBZW. Advisering over alarmering, bereikbaarheid en informatie-uitwisseling ten behoeve van rampenstaven De verbindingsmiddelen zijn continu beschikbaar en bruikbaar. Rooster voor bemensing van de VC2 in samenspraak met de afdeling Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Verbeterde uitwisseling van operationele informatie naar de korpsen, snellere alarmering rampenstaven, Uitwijk naar de GMK Noord Holland Noord, Fall back systemen voor uitval P2000 en C2000 Uitvoering geven aan eisen gesteld in het beveiligingsplan C2000, monitoren van beveiligingsmaatregelen en hierover adviseren aan verantwoordelijke partners Voorkomen van verkeerd gebruik apparatuur en naleving vastgestelde procedures op gebied van gebruik C2000. Voorkomen van miscommunicatie gedurende operationele activiteiten. 13

14 2.5 RBZW: Opleidingen Programma Opleidingen Hoofddoelstelling Het aanbieden en verzorgen van brandweeropleidingen (- bijscholingen) en het afnemen van brandweertoetsen/-examens tot en met het niveau van Brandmeester. zie ook Brandweerwet 1985/artikel 4.4b Subdoelstellingen Beoogde activiteiten / resultaten Het aanbieden van brandweeropleidingen Opstellen opleidingsbrochure (- bijscholingen). Het verzorgen van brandweeropleidingen voor de brandweermedewerkers in de regio. Ca. 19 cursussen op 5 niveaus met ca. 370 deelnemers in het opleidingsjaar 2008/2009. Het vernieuwen/wijzigen van het brandweeronderwijs op basis van het Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel en het nieuw in te voeren competentiegericht opleiden. Omzetten lesmateriaal/-methodiek, ontwikkelen en implementeren van andere roosters, bijscholen van instructeurs, aanstellen van trajectbegeleider(s) en leerwerkplekbegeleiders. Het Competentiegericht Opleiden voor Officieren (C.O.O.) invoeren + mogelijk maken binnen de RBZW C.O.O. borgen in de RBZW zodat er aangesloten kan worden bij de landelijke ontwikkelingen. Benodigde (deel)fte is afhankelijk van het aantal deelnemers/0,5 fte per 10 á 15 cursisten. Het betreft hier trajectbegeleiders, berekend volgens de norm die het NIFV afgeeft. Het uitvoeren van het ESF subsidietraject ter verbetering en ontwikkeling van de kwaliteit brandweerpersoneel. Het verkrijgen van ESF subsidiegelden subsidietraject ter verbetering en ontwikkeling van de kwaliteit brandweerpersoneel. Dit ondermeer voor de modulaire brandweeropleidingen voor de lokale en regionale brandweer. Een eerder traject liep tot januari Nu deelname aan een aansluitend subsidietraject voor de periode Hiertoe dient administratieve ondersteuning (0,3 fte) te worden aangetrokken. Het voorwerken/ten uitvoer brengen van een door BZK geïnitieerde bijscholing bevelvoerders Veilig Repressief Optreden. Implementatie van de bijscholing bevelvoerders Veilig Repressief Opleiden (periode ) Overgang op software pakket Veiligheidspaspoort in plaats van Silitrain en Registar. Regiobreed implementatie van het softwarepakket Veiligheidspaspoort. Dit ondermeer om uniform gegevens te kunnen uitwisselen/opslaan. Tevens koppeling maken naar CBSrapportages en Alarmcentrale voor registratie uitrukuren in oefenpaspoort deelnemer). 14

15 Het beheren en exploiteren van oefencentrum De Kubus te Purmerend. Beheer en onderhoud Opleidingsmateriaal/- materieel. Helderheid hebben in wie eigenaar is van de Kubus en wie het beheer doet en wie exploiteert. Sluitende exploitatie realiseren, bijv. door extra verhuur door acquisitie. Hiertoe dient formatie vrij gemaakt te worden. Inzetbaarheid garanderen. 2.6 RBZW: Projecten Project Trots Hoofddoelstelling Een mijlpaal in de korte geschiedenis van de Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland (RBZW) is de ontvlechting van Brandweer Zaanstad uit de regionale organisatie. Per 1 juli 2007 houdt de RBZW zich primair bezig met de eigen kerntaken, en heeft de gemeente Zaanstad weer een eigen dienst brandweer. Deze verandering heeft voor de RBZW tevens geleid tot een nieuw organisatiemodel en een gewijzigde bezetting van de leidinggevende posities. Voor het nieuwe managementteam (MT) zijn de situatie per 1 juli en de diverse landelijke en regionale ontwikkelingen aanleiding voor het bepalen van een koers voor de periode van tot en met Daarbij zijn hoofddoelen en bijbehorende kernwaarden geformuleerd. Om op koers te komen, is gekozen voor een projectmatige aanpak. De naam van het project is Trots. In het projectplan Trots worden de doelen, resultaten en randvoorwaarden van het project beschreven. Gekoppeld aan de uitvoering van het project zijn de realisatie van een communicatieplan en een plan van aanpak voor cultuurverandering, omdat communicatie en cultuurverandering onontbeerlijk worden geacht voor een succesvolle koers. Het project Trots heeft tot doel de vier geformuleerde hoofddoelen en bijbehorende kernwaarden te realiseren. Het project is geslaagd als het projectdoel op is bereikt en als de diverse betrokkenen - de bestuurders in het bijzonder - daar tevreden over zijn. Om de doelstelling te bereiken, dienen de volgende resultaten te worden opgeleverd: 1. een meerjarenbeleidsplan RBZW (een meerjarenbegroting is hierbij inbegrepen) 2. de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan RBZW Voor het opstellen van het meerjarenbeleidsplan zijn de vier geformuleerde hoofddoelen en bijbehorende kernwaarden leidend. De hoofddoelen zijn: 1. Verbeteren van de kwaliteit van de basisprocessen (m.n. crisisbeheersing en rampenbestrijding) 2. Samen met alle partners een gedeeld en (her)kenbaar normenstelsel formuleren 3. Meer samenwerking 4. Verbeteren van de klantgerichtheid van de ondersteunende en specialistische taken 15

16 De eerste drie hoofddoelen sluiten aan bij de eisen die de minister stelt aan de brandweer en de veiligheidsregio en die medio 2008 worden vastgelegd in wetgeving 3. Het vierde hoofddoel is geënt op de eigen ambitie van de regionale brandweer om de dienstverlening meer af te stemmen op de wensen van de klanten. Om de hoofddoelen en kernwaarden te ondersteunen zijn twee motto s geformuleerd. De motto s geven het gevoel weer dat de medewerkers en de andere betrokkenen hebben bij de gedachte aan de RBZW. Op dit moment is dat gevoel er nog niet, het zal zich gedurende de loop van het project moeten ontwikkelen. Communicatie is hierin een bepalende factor. Voor de periode tot 10 oktober 2010 geldt het motto: Trots in verbondenheid Daarna moet er ook een Trotsvast vertrouwen in veiligheid zijn ontwikkeld in de regio Zaanstreek- Waterland; een beleving die ook afstraalt op interregionaal en landelijk niveau. 2.7 RBZW: Lokale brandweerzorg Product Lokale brandweerzorg Algemene omschrijving De medewerkers die uitsluitend werkzaamheden verrichten ten behoeve van de lokale brandweerzorg zijn in dienst bij de RBZW en gedetacheerd naar Brandweer Zaanstad. De medewerkers die voor beide organisaties werkzaamheden verrichten, worden middels een Service Level Agreement doorbelast naar Brandweer Zaanstad. Activiteiten Beoogde resultaten Uitvoeren detacheringsovereenkomst. Leveren van kwalitatief goede medewerkers aan Brandweer Zaanstad. Het voeren van een gemeenschappelijke bedrijfsvoering met Brandweer Zaanstad conform de SLA bedrijfsvoering. Uitvoeren SLA bedrijfsvoering naar tevredenheid van de klant. 3 Wet veiligheidsregio s (kaders) en Algemene Maatregelen van Bestuur (kwaliteitseisen). 16

17 3. Paragrafen Dit hoofdstuk is onderverdeeld in een vijftal paragrafen waarin de beleidslijnen zijn vastgelegd met betrekking tot de relevante beheersmatige aspecten voor de RBZW en het veiligheidsbureau. In het hoofdstuk wordt de GHOR verder niet betrokken, aangezien de afspraken daarover zijn vastgelegd in het bestuurlijk convenant. Het gaat hier om de volgende paragrafen: Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering 3.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico s waarvoor geen voorziening is getroffen. De weerstandscapaciteit kan worden onderverdeeld in structurele weerstandscapaciteit en incidentele weerstandscapaciteit. Structurele weerstandscapaciteit bestaat uit structurele middelen in de begroting waarmee financiele gevolgen van optredende risico s kunnen worden opgevangen. Uit een inventarisatie blijkt dat de veiligheidsregio momenteel niet beschikt over een structurele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit vrij besteedbare middelen die eenmalig kunnen worden aangewend. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat bij de veiligheidsregio uit de algemene reserve die per 31 december bedraagt (excl. resultaatbestemming 2007). De overige reserves zijn bestemd en kunnen dus niet zonder meer worden ingezet om niet-begrote kosten te dekken. Het beleid ten aanzien van risicomanagement is vastgelegd in de Nota Weerstandvermogen en Risicomanagement, van de gemeente Zaanstad (mei 2005). Voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit dienen de relevante risico s organisatiebreed volgens een uniforme (in de nota uitgewerkte) systematiek te worden geïnventariseerd en gekwantificeerd. De verzameling van gekwantificeerde risico s wordt omgerekend tot een bedrag dat benodigd is om de risico s financieel af te dekken. Het bedrag dat benodigd is, is de beschikbare weerstandscapaciteit. Wanneer deze weerstandscapaciteit niet van voldoende omvang is, kunnen de deelnemende gemeenten voor onverwachte verrassingen komen te staan. Het begrip risico is gedefinieerd als de kans op een gebeurtenis met een direct financieel gevolg dat niet is afgedekt in de begroting. De risico s die bestaan binnen de veiligheidsregio zijn nog niet gekwantificeerd, dat wil zeggen dat de kans van optreden en het financiële gevolg bij optreden van de gebeurtenissen nog niet zijn ingeschat. Daarnaast is er eveneens nog geen risicosimulatie uitgevoerd. Dat is een statistische benadering die ervan uitgaat dat de risico s zich nooit allemaal in hun maximale omvang voordoen, en allemaal op hetzelfde moment. 17

18 Aangezien een aantal risico s nauwelijks financieel te vertalen is, zoals politiek-bestuurlijke risico s, wordt de risicoparagraaf uitgesplitst in financiële risico s en overige risico s (bestuurlijk / politiek). Voor de financiële risico s is er al wel een indeling in klasse (cf. de methodiek van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement) gemaakt voor zowel de relatieve kans van optreden als het relatieve gevolg hiervan. Relatieve kans: Score 1 Gebeurtenis doet zich minder dan 1 maal per 10 jaar voor. Score 2 Gebeurtenis doet zich 1 maal per 5-10 jaar voor. Score 3 Gebeurtenis doet zich 1 maal per 2-5 jaar voor. Score 4 Gebeurtenis doet zich 1-2 maal per jaar voor. Score 5 Gebeurtenis doet zich 1 maal per jaar voor. Relatief gevolg: Score 1 Gebeurtenis < Score < Gebeurtenis < Score < Gebeurtenis < Score < Gebeurtenis < Score 5 Gebeurtenis > In de organisatie zijn de volgende risico s geïnventariseerd met bijbehorende relatieve kans en gevolg: Financiële risico s Rijksbijdrage rampenbestrijding (BDUR) De kosten voor de uitvoering van de taken worden voor een deel gefinancierd door de bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op grond van de BDUR (Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen). In de begroting is er van uitgegaan dat deze rijksbijdrage jaarlijks wordt geïndexeerd. Er bestaat het risico dat BZK besluit tot vermindering van de bijdrage BDUR dan wel additionele taken oplegt aan de veiligheidsregio zonder (adequate) verhoging van de bijdrage. NB. Dit risico wordt klein geacht omdat de minister heeft aangegeven de BDUR deze kabinetsperiode structureel te verhogen, juist omdat de veiligheidsregio s aan steeds strengere eisen moeten voldoen. Relatieve kans score 2, gevolg score 2. Raad MIV De Raad MIV heeft de voorzitters van de veiligheidsregio s en de korpsbeheerders van de politiekorpsen om een regionale bijdrage verzocht voor lopende projecten ACIR en GEO De Raad MIV heeft geconstateerd dat voor deze programma s de kosten wel zeer zwaar leunen op financiering vanuit BZK. Met name gaat het nu om de financiering van twee projecten in het meldkamerdomein : o ACIR = Actieprogramma Coördinatie Informatievoorziening Rampenbestrijding. o GEO-informatie = Programma voor het ontsluiten van bij departementen beschikbare geoinformatie voor veiligheidsregio s 18

19 Hoewel noch het Korpsbeheerdersberaad noch de Raad van Regionaal Commandanten op dit verzoek hebben gereageerd, en dit onderwerp ook nog niet ter sprake is geweest in het Veiligheidsberaad, dient er toch rekening te worden gehouden met deze eenmalige kostenpost en zelfs een structureel financieringsarrangement. Er wordt verwacht dat binnen de kaders van de Wet op de Veiligheidsregio s een dergelijk arrangement wordt vastgesteld, waarbij er van uit wordt gegaan dat de regio s dan een bijdrage leveren aan landelijke activiteiten op gebied van de informatievoorziening. Deze vraag om een regionale bijdrage lijkt tegenstrijdig te zijn met punt 10.2 in de Memorie van Toelichting van de Wet op de Veiligheidsregio s gestelde dat om te komen tot een slagvaardige organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing de BDUR substantieel verhoogd zal worden zonder dat dit ten koste gaat van het Gemeentefonds. Relatieve kans score 1, gevolg score 1. Ondernemersrisico De RBZW draagt ondernemersrisico bij de uitvoering van werkzaamheden voor derden en opleidingen. De risico s van nadelige financiële resultaten voor de werkzaamheden derden zijn, voor zover mogelijk, ondervangen door voor- en nacalculatorische tariefberekeningen inclusief analyse van de verschillen. Relatieve kans score 5, gevolg score 2. Arbeidsongeschiktheid medewerkers De huidige sociale wetgeving legt een groot deel van de financiële gevolgen van geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers neer bij de werkgever. Deze risico s zijn niet verzekerd. Er is een tweetal reserves Personeel (regiotaken RBZW ad en contracttaken RBZW ad ) gevormd, waarmee de kosten van (suppletie)uitkeringen aan voormalige medewerkers kunnen worden bekostigd. Relatieve kans score 3, gevolg score 1. Detachering medewerkers Er is besloten géén fonds te maken voor arbeidsrechtelijke probleemgevallen (bijvoorbeeld voor nietfunctionerende medewerkers in de detacheringpool waarvoor geen terugkeergarantie bij de RBZW kan worden gegeven). Hiervoor is afgesproken dat alle betrokken partijen een inspanningsverplichting hebben om tot een oplossing te komen. Er zijn evenwel situaties denkbaar die (ook) voor de RBZW tot (aanzienlijke) financiële verplichtingen leiden. Relatieve kans score 3, gevolg score 1. Claim Belastingdienst De fiscus heeft in 2007 een boekenonderzoek naar de salarisadministratie uitgevoerd voor de RBZW over de periode 2003 tot en met Over deze controle is nog geen verslag uitgebracht, maar op basis van onderzoeken in andere regio s is de kans op een claim van de Belastingdienst aanwezig. Relatieve kans score 4, gevolg score 2. Externe Veiligheid Er wordt voor vijf jaar een bijdrage ontvangen van het ministerie van VROM (via de Provincie Noord- Holland) voor het project Externe Veiligheid. 19

20 Hieraan stelt de subsidieverstrekker een aantal voorwaarden. Wanneer niet aan deze gestelde subsidievoorwaarden wordt voldaan, zal er vanuit de Provincie Noord-Holland op het ter beschikking gestelde subsidiebedrag worden gekort. Relatieve kans score 3, gevolg score 2. Exploitatie oefencentrum de Kubus Het risico bestaat dat het oefencentrum niet optimaal wordt geëxploiteerd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer elders tegen gunstigere voorwaarden oefenruimte wordt aangeboden of door teruglopende animo. Wanneer dit het geval is, worden er inkomsten misgelopen. Relatieve kans score 3, gevolg score 1. Risico Inventarisatie In november 2007 heeft er een risico inventarisatie plaatsgevonden door de arbeidsinspectie. Er is op het moment nog geen rapportage uitgebracht over de gewenste en vereiste aanpassingen die voortkomen uit dit onderzoek. Mogelijk vraagt dit financiële investeringen. Relatieve kans score 4, gevolg score 1. Overige riscio s Aansprakelijkheidsrisico Het risico op een aansprakelijkheidstelling als gevolg van incorrect handelen door onvoldoende opgeleid, geoefend en beschermd personeel, of vanwege schade / letsel opgelopen door een personeelslid (dus ook de vrijwilliger) als gevolg van nalatigheid door de werkgever. Risico bijstandverlening Wanneer een buurgemeente bijstand vraagt, wordt verwacht dat de hulp die wordt ontvangen van een voldoende kwaliteit is c.q. op gelijk niveau is met dat van de vragende partij. Is dat niet het geval dan kan dit grote risico s opleveren voor zowel de partij die de bijstand ontvangt als voor de burgers en bedrijven aan wie hulp wordt verleend. Risico imagoschade Door nalatigheid of verkeerd handelen kunnen bestuurders en brandweer imagoschade oplopen. Burgers en bedrijven verwachten nu eenmaal dat zij veilig zijn in hun woon-/werkomgeving en dat ze in goede handen zijn in geval van nood; zij betalen daar ook voor. Als aan deze verwachtingen niet kan worden voldaan, is het moeilijk om het vertrouwen weer te herstellen. Deze schade zal niet alleen merkbaar zijn in de interactie tussen de gemeente enerzijds en bedrijven en particulieren anderzijds, maar ook in het behoud en de werving van nieuwe vrijwilligers. Omdat de meeste gemeenten voor de uitvoering van de brandweerzorgtaak afhankelijk zijn van deze parttimers kan dit direct doorwerken in de kwaliteit van de brandweerzorg in een gemeente en er zelfs toe leiden dat noodgedwongen beroepskrachten moeten worden aangetrokken. Risico kwaliteitsniveau Totdat de Wet Veiligheidsregio s in werking treedt (waarin de kwaliteitseisen worden vastgelegd middels een besluit), is de huidige (informele) regelgeving van toepassing omdat het in de regio Zaanstreek-Waterland ontbreekt aan een vastgesteld kwaliteitsniveau en uitvoering conform dat 20

Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010

Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010 Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010 Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010 Voorlopig vastgesteld door het Veiligheidsbestuur op 8 mei 2009 Vast te stellen door het Algemeen

Nadere informatie

Kadernota 2009. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Kadernota 2009. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Kadernota 2009 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1500 XB Zaandam Tel.: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail adres: info@vrzw.nl Internetsite:

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord"

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord RAADSVOORSTEL Onderwerp : Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord" Inleiding Momenteel kent de hulpverleningsdienst Brabant-Noord twee gemeenschappelijke regelingen, namelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017.

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017. Betreft Begroting Veiligheidsregio Zuid Limburg Vergaderdatum 28 mei 2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - In te stemmen met de begroting Veiligheidsregio

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Nieuwe koersen Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Koerswijziging/bezuinigingen Aansluiten bij nieuwe wetgeving en taakopvattingen

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel BG.2A Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlagen 5 d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst Begroting 2011 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508 XB Zaandam Tel: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail : info@vrzw.nl Website: www.vrzw.nl Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Versie 1.0 Definitief

Versie 1.0 Definitief Begroting 2011 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508 XB Zaandam Tel: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail : info@vrzw.nl Website: www.vrzw.nl Versie 1.0 Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 07-60 Onderwerp: Aangaan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008. Diemen, 11 september 2007

RAADSVOORSTEL. Nr.: 07-60 Onderwerp: Aangaan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008. Diemen, 11 september 2007 RAADSVOORSTEL Nr.: 07-60 Onderwerp: Aangaan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008 Diemen, 11 september 2007 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit Het aangaan van

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

voor Hulpverlenend Personeel VNOG

voor Hulpverlenend Personeel VNOG Organisatie: Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Regie: Sector Risicobeheersing Voorbereiding: RC BOT Status: voor Hulpverlenend Personeel Pagina: Pagina 1 van 9 Regionale Regeling TraumaNazorg

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

: Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

: Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 32 Doc.nr : B200311369 Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Toelichting / inleiding

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema) Vergadering: Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, 0595 447724 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. AA. Venema) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland ervaringen traject Territoriale Congruentie

Veiligheidsregio Kennemerland ervaringen traject Territoriale Congruentie Veiligheidsregio Kennemerland ervaringen traject Territoriale Congruentie Frans Schippers Directeur Veiligheidsregio Kennemerland Regionaal Commandant Kennemerland De presentatie op onderdelen Wie zijn

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Inzicht in regionalisering, prestaties en financiële situatie VRBZO Gemeenteraad Eindhoven, 22 januari 2013

Inzicht in regionalisering, prestaties en financiële situatie VRBZO Gemeenteraad Eindhoven, 22 januari 2013 Inzicht in regionalisering, prestaties en financiële situatie VRBZO Gemeenteraad Eindhoven, 22 januari 2013 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale

Nadere informatie

De oranje kolom in de Veiligheidsregio

De oranje kolom in de Veiligheidsregio De oranje kolom in de Veiligheidsregio Visiedocument voor de verankering van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zeeland - Vastgesteld in Kring van Zeeuwse gemeentesecretarissen d.d. 12 april

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

*ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015

*ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015 *ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015 Agendanr. 10. Aan de Raad No.ZA.15-33988/DV.15-500, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 10 september 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening

Nadere informatie

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer.

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer. Veiligheidsberaad Veiligheidsregio Zeeland Aan het bestuur van de veiligheidsregio Postbus 8016 4330 EA MIDDELBURG Veiligheidsreqio Zeeland Organisatieonderdeel 6v/ pffis Ontvangen, 3 jy N 2013 Behandelaar

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Inleiding. Met de doorontwikkeling van VRZ en de nieuwe gemeenschappelijke regeling kwam de vraag naar voren welke positie de Veiligheidsdirectie

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Een goed netwerk is cruciaal

Een goed netwerk is cruciaal Programma Veiligheidsbureau Peter Kessels, hoofd Veiligheidsbureau Een goed netwerk is cruciaal Elkaar kennen. Samenwerking stimuleren. Zorgvuldige besluitvorming. Dat zijn de termen waarmee Peter Kessels

Nadere informatie

Inhoudsopgave Bijlagen

Inhoudsopgave Bijlagen Begroting 2012 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508 XB Zaandam Tel: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail : info@vrzw.nl Website: www.vrzw.nl Versie: 1.0 Status: Defintief vastgesteld

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 RAADSVOORSTEL COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: Voorgenomen besluit Regionalisering Brandweerzorg Agendanummer: p.h.:

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

1. Inleiding en richtlijnen

1. Inleiding en richtlijnen NOTITIE RENTE 2017 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Leidraad conversie rangen

Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Documentatie: - Bijlage 1: Overzicht rangen oud en nieuw; - Bijlage 2: Overzicht operationele en beheersmatige functies

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) i.o.

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 120401 2012, Brandweer Groningen Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke

Nadere informatie

Aan de Raden van de aangesloten gemeenten

Aan de Raden van de aangesloten gemeenten Aan de Raden van de aangesloten gemeenten Orthenseweg 2b 5212 XA 's-hertogenbosch Postbus 218 5201 AE 's-hertogenbosch Telefoon (073) 688 95 55 Fax (073) 688 95 99 info@brwbn.nl www.brwbn.nl Datum 26 april

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; 07.0003314 De raad van de gemeente Son en Breugel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting

Bestuurssamenvatting Bestuurssamenvatting Onderwerp Steller Portefeuillehouder Veiligheidsdirectie Portefeuillehouder Dagelijks / Algemeen Bestuur Samenvatting Begroting 2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg Programmabureau (CH)

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt

Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt Nr Bevoegdheid Grondslag MULTIDISCIPLINAIR 1 Vaststelling risicoprofiel 2 Vaststelling beleidsplan veiligheidsregio 3 Vaststelling crisisplan

Nadere informatie

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant AB 23-12-2010/Bijlage 5.2.1. CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een

Nadere informatie

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer VERSIEBEHEER Vers i e Datum Auteur 0. 1 25-08- 2007 GAV 0.2 10-09-2007 ME, GAV 0. 3 11-10- 2007 GAV 0. 4 19-10-

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK?

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK? 02 WIE ZIJN WE? De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 oktober 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie