Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009"

Transcriptie

1 Concept Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 BELEIDSBEGROTING 2. Programmaplan Veiligheidsbureau GHOR RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding RBZW: Alarmcentrale / Verbindingen RBZW: Opleidingen RBZW: Projecten RBZW: Lokale brandweerzorg Paragrafen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Personeel & organisatie Financieel beheer 24 FINANCIËLE BEGROTING 4. Uitgangspunten begroting Kadernota Toelichting veiligheidsbureau Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland Baten en lasten Overzicht baten en lasten Besluit tot vaststelling 35 2

3 1. Inleiding De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is een samenwerkingsverband van de negen gemeenten, regionale brandweer (RBZW), geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en politie in deze regio. Het samenwerkingsverband is gericht op de multidisciplinaire voorbereiding en bestrijding van rampen en crises. Het Veiligheidsbestuur, gevormd door de negen burgemeesters van de gemeenten in de regio, is het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio en verantwoordelijk voor de multidisciplinaire samenwerking. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, die op 1 januari 2008 in werking is getreden. Met deze regeling draagt het Veiligheidsbestuur ook de organisatorische verantwoordelijkheid voor de GHOR, de RBZW en het Veiligheidsbureau. In onderstaand organogram zijn de onderlinge verhoudingen weergegeven: N.B. De RBZW en GHOR vallen onder de gemeenschappelijke regeling en dus onder het Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (Veiligheidsbestuur genaamd). De politie valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Regionaal College (met koppeling naar Openbaar Ministerie). De gemeenten worden aangestuurd door hun Colleges van B&W. Planning & Control cyclus De begroting 2009 is op een eerder tijdstip tot stand gekomen dan in de afgelopen jaren het geval was. Hiermee wordt voldaan aan de data voor oplevering die genoemd staan in de Gemeenschappelijke regeling waardoor de begroting eveneens op tijd kan worden ingediend bij de Provincie. Om dit traject ook in de toekomst soepel te laten verlopen is een nieuwe Planning & Control cyclus uitgewerkt die beter aansluit op de Planning & Control cyclus van de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen de regionale begroting dan tijdig in hun gemeentelijke begroting verwerken. In het verleden kwam de begroting altijd op een tijdstip dat de gemeentelijke begrotingen al waren vastgesteld. 3

4 De begroting 2009 is gebaseerd op de kadernota Deze kadernota is niet voor zienswijze aan de raden toegezonden. Dit is ook niet voorgeschreven in de gemeenschappelijke regeling, maar een zwaarder wegende reden om dit niet te doen is om aansluiting te vinden bij de vernieuwde P&C cyclus. Vanaf 2010 zal de kadernota wel voor zienswijze aan de raden worden aangeboden aangezien we het als organisatie belangrijk vinden dat de deelnemende gemeenten invloed hebben op het (financiële)beleid van hun Gemeenschappelijke regeling. De kadernota is vooraf besproken met het Commandanten Team (CT) en in het controllersoverleg. Het controllersoverleg is een nieuw in het leven geroepen adviesorgaan om gemeenten tijdelijk te kunnen informeren over de financiële stukken die in het bestuur worden behandeld, om draagvlak te creëren en om wederzijdse verwachtingen helder te krijgen. Zowel het CT als het controllersoverleg zijn adviesorganen. 2. Programmaplan Dit tweede hoofdstuk bevat een overzicht van de te realiseren programma s en een beschrijving van de programmaplannen voor In de programmaplannen wordt per programma c.q. taakveld / product aangegeven wat de doelstellingen zijn voor 2009 en welke activiteiten en resultaten beoogd zijn om de doelstellingen te behalen. In het jaarverslag 2009 zal worden weergegeven in hoeverre deze doelstellingen al dan niet zijn gerealiseerd. In 2009 worden drie programma s onderscheiden. Alleen het programma RBZW is uitgewerkt in een vijftal producten. Dit is in onderstaand overzicht schematisch weergegeven. Overzicht programma s en producten Programma Product Veiligheidsbureau GHOR RBZW Crisisbeheersing en rampenbestrijding Alarmcentrale / Verbindingen Opleidingen Projecten Lokale brandweerzorg 4

5 2.1 Veiligheidsbureau Programma Veiligheidsbureau Algemene omschrijving Coördineren en ondersteunen van multidisciplinaire samenwerking. Activiteiten Uiterlijk 1 januari 2009 treedt de wet Veiligheidsregio's in werking. Op basis van deze wet worden kwaliteitseisen gesteld aan de prestaties van de regionale brandweer en de GHOR (geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen). Deze kwaliteitseisen zijn het belangrijkste middel om de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Nederland, en dus ook in Zaanstreek-Waterland, eind 2009 op orde te hebben. Omdat momenteel nog niet alle kwaliteitseisen bekend zijn, is het nog niet duidelijk wat er precies nodig is in deze regio om aan de eisen te voldoen. Met de wet wordt beoogd de kwaliteit van de crisisbeheersing en rampenbestrijding in alle veiligheidsregio s te verhogen van een 6 naar een 7+. De regio s dienen per 1 januari 2010 het vereiste niveau bereikt te hebben. De minister acht regionalisering van de brandweer noodzakelijk voor deze kwaliteitsslag. Vooruitlopend hierop biedt zij de mogelijkheid om een convenant af te sluiten waarmee de regio alvast een aanvang kan maken met de kwaliteitsslag. Aan het convenant is voor de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland een vergoeding gekoppeld van 1,5 mln. euro over de periode van 1 juli 2008 t/m 31 december Aan het afsluiten van het convenant zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. besluit tot volledige regionalisering van de brandweer 2. uniforme rechtspositie van alle vrijwilligers en uniforme rechtspositie van alle beroepsbrandweermedewerkers 3. centrale inkoop van materieel en materiaal. Het Veiligheidsbestuur dient over het wel of niet aangaan van het convenant nog te besluiten. Daaraan voorafgaand vindt een bestuurlijke informatie- en discussieronde plaats. Beoogde doelstellingen / resultaten Ontwikkeling Wet Veiligheidsregio's/Convenant 5

6 In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is vastgelegd dat voor de uitvoering van de taken van de veiligheidsregio jaarlijks een multidisciplinair werkprogramma wordt opgesteld en vastgesteld door het bestuur. Net als voor 2008 worden de basisactiviteiten van het Veiligheidsbureau voor 2009 vastgelegd in het multidisciplinair werkprogramma, dat medio 2008 wordt voorbereid en vastgesteld. In dit werkprogramma wordt per taakonderdeel zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de deskundigheid binnen de te onderscheiden kolommen. De projectorganisatie ondersteunt indien nodig de vaste kern van het veiligheidsbureau. Diverse ruimten worden gebruikt ten tijde van grootschalige incidenten en rampen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de overlegruimte die op de plaats incident wordt gebruikt (COH), de ruimte voor het regionaal operationeel team (ROT) en de ruimte voor het regionaal beleidsteam (RBT). In 2008 worden de nodige technische investeringen gedaan, zoals de verbinding met het programma Citygis van de alarmcentrale om deze ruimten op een adequaat niveau te brengen. In 2009 dienen de ruimten te worden voorzien van professionele werkplekken voor de diverse stafsecties, en dienen de ondersteuners van het ROT op het gebruik van alle voorzieningen te worden getraind. In 2008 zal de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (ADR) van start gaan. Dit is een onderzoek naar de kwaliteit van de rampenbestrijding in de regio, dat uitgevoerd wordt door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV). Het onderzoek verloopt via tussenkomst (liaison) van het veiligheidsbureau, maar gaat over de werkzaamheden van alle hulpverleningsdiensten en gemeenten. De ADR bestaat uit drie delen. Na afronding van het eerste deel, de toetsing van de operationele hoofdstructuur (onder andere een documentstudie en een meldkamertest), wordt een verbetertraject opgesteld, alvorens gestart kan worden met het tweede deel. Op dit moment is nog niet bekend welke omvang het verbetertraject zal hebben. De ADR zal uiterlijk 1 januari 2010 afgerond moeten worden. In 2009 wordt rekening gehouden met eventuele extra kosten die voortvloeien uit het eerste deel van de ADR. Uitvoering multidisciplinair werkprogramma Kwaliteit en capaciteit van de uitvoering van de multidisciplinaire producten door de deelnemende diensten worden gewaarborgd via het werkprogramma. In stand houden voorzieningen ROT/RBT/COH ruimten Uitvoering verbetertraject Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (ADR) Afstemming van de multidisciplinaire met de mono disciplinaire processen op het terrein van rampenbestrijding, crisisbeheersing en grootschalig optreden. 6

7 In 2008 wordt door het veiligheidsbureau een multidisciplinair oefenbeleidsplan opgesteld. Bij multidisciplinaire oefeningen worden geneeskundige hulpverleners en functionarissen van gemeenten, brandweer en politie gezamenlijk geoefend in de crisisen rampenbestrijding. Tot op heden is er sprake van los van elkaar staande oefeningen. Met het plan wordt beoogd er meer samenhang en verdieping in te brengen. Dit heeft tot doel de medewerkers beter voor te bereiden op de verschillende soorten crises en rampen die zich voor zouden kunnen doen, zowel met betrekking tot de eigen professionele inbreng als de benodigde samenwerking met de andere hulpverleners. Deze verdiepingsslag zal met name in 2009 plaatsvinden. Ter verbetering van de communicatie rond de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in het algemeen en de onderliggende organisatieonderdelen brandweer, GHOR, veiligheidsbureau en meldkamer in het bijzonder, wordt in 2008 een Content Management Systeem (CMS) ten behoeve van de website, intranet en extranet voor de veiligheidsregio aangeschaft. Ten opzichte van de huidige situatie, waarin twee verschillende gedateerde en gebruikersonvriendelijke systemen naast elkaar werken, zal sprake zijn van een aanzienlijke kwaliteitsslag. Het in de lucht (kunnen) houden van het systeem vergt noodzakelijke onderhouds- en licentiekosten. Van oudsher levert de grootste gemeente de bestuurssecretaris voor de regionale brandweer (RBZW). Tot medio 2006 was hiervoor een fulltime medewerker van de gemeente Zaanstad beschikbaar. Daarna is dit ingevuld met een parttime functionaris. Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen, waarvan de realisatie van de Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland de belangrijkste is, is deze parttime inzet niet meer toereikend. In de afgelopen periode heeft er een verschuiving plaatsgevonden van taken naar de RBZW en het veiligheidsbureau, met als gevolg een onaanvaardbaar hoge werklast en een onduidelijke werkverdeling. Het is noodzakelijk om de ondersteuning van Veiligheidsbestuur en RMT helder te organiseren en te positioneren, bij voorkeur binnen het veiligheidsbureau, en dit op een professionele manier invulling te geven. Voor 2009 wordt hiervoor een uitbreiding van 0,8 fte geraamd. Multidisciplinair oefenen (uitvoering multidisciplinair oefenbeleidsplan) Het Veiligheidsbureau dient niet als inspectieorgaan te functioneren, maar richt zich op ondersteuning en coördinatie in samenwerking. Content Management Systeem Een transparante en eenduidige communicatie over de activiteiten van de Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland. Bestuursondersteuning 7

8 2.2 GHOR Programma GHOR Algemene omschrijving De GHOR draagt zorg voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige ongevallen, met als doel mogelijke gezondheidschade bij (potentiële) slachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. Inhoudelijk wordt dit programma uitgevoerd door het GHOR bureau van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, op basis van een bestuurlijk convenant dat tussen de beide veiligheidsregio s is afgesloten. Dit convenant heeft een looptijd van 3 jaar ( ). Het niveau van dienstverlening is gebaseerd op het niveau Indien het ambitieniveau wordt verhoogd, zal dit gevolgen hebben voor de hoogte van de (gemeentelijke) bijdrage, die gedurende de looptijd van het convenant op een vast bedrag is gesteld. Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten Uitvoering spoedeisende medische hulpverlening Medische opvang voor gewonden. Door de taken en activiteiten van de ketenpartners (ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsen etc) op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat zij goed opgeleid en geoefend zijn, wordt een adequate hulpverlening aan slachtoffers geboden. Uitvoering psychosociale hulpverlening Collectieve en psychosociale opvang van de direct en indirect betrokkenen bij een ongeval of ramp. Met de uitvoering van dit programma wordt beoogd de psychosociale gevolgen voor getroffenen van ongevallen of rampen zoveel mogelijk te beperken. Uitvoering preventieve openbare gezondheidszorg Bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen of rampen met een gevaar voor mens en milieu, om zo (extra) gewonden of verergering van het letsel te voorkomen. Een belangrijke doelstelling binnen het kader van dit programma is het verminderen en zo mogelijk opheffen van de negatieve effecten die ontstaan als gevolg van dreiging en/of uitbraak van pandemieën op het gebied van infectieziekten en bio-terrorisme 8

9 In de planvorming staat dan ook de ontwikkeling van draaiboeken centraal (bijvoorbeeld op het terrein van grieppandemie). 2.3 RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding Programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding Algemene omschrijving Het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding omvat alle beleidsmatige (wettelijke) taken van de regionale brandweer die gebaseerd zijn op de veiligheidsketen (proactie t/m nazorg) met uitzondering van de taken die uitgevoerd worden binnen de programma s Opleidingen en Alarmcentrale / Verbindingen staat in het teken van herijking van taken en beleid vanwege de ontvlechting in 2007, de komst van het Veiligheidsbureau en de versterking van de afdeling naar aaanleiding van de kadernota. Dit is gebeurd naast de uitvoering van de reguliere werkzaamheden zal het jaar zijn van de implementatie en uitvoering van de herijkte taken en beleid. De verwachting is dat de organisatie eind 2009 in staat zal zijn de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op een effectieve, efficiënte en daadkrachtige wijze te voorzien van adviezen en ondersteuning op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. De activiteiten op het gebied van Crisisbeheersing en rampenbestrijding bestaan uit 1 : Risicobeheersing Risicobeheersing betreft het adviseren over bestaande en nieuwe mobiele, stationaire en/of tijdelijke activiteiten die veiligheidsrisico s en effecten tot gevolg hebben. Het beslaat de taakvelden pro-actie en preventie. Het doel van risicobeheersing is het beheersmatig maken van de fysieke veiligheidsrisico s in de regio Zaanstreek-Waterland tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Operationele Voorbereiding Operationele voorbereiding betreft de (operationele) voorbereiding op grootschalig en bijzonder optreden. Hieronder vallen diverse taakvelden, waaronder operationele planvorming, afstemming van brandweerzorg binnen de regio, beheer operationele leiding etc. Het doel van operationele voorbereiding is om de brandweerkorpsen binnen de regio adequaat voorbereid te hebben om in grootschalig verband effectief op te kunnen treden voor de bestrijding van rampen en crises. Bestuurlijke voorbereiding Bestuurlijke voorbereiding betreft de bestuurlijke voorbereiding van rampen en crises. De regionale brandweer ondersteunt en adviseert het Veiligheidsbestuur en de individuele gemeentebesturen over de wijze waarop de gemeenten binnen de regio zich adequaat kunnen voorbereiden op hun rol binnen de rampen- en crisisbestrijding. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Veiligheidsbureau onder andere door middel van het verzorgen van bestuurlijke rampenoefeningen en het opstellen van beleid. 1 Voor deze begroting wordt volstaan met een korte samenvatting van de taken die binnen de diverse taakvelden 9

10 Taakveld Risicobeheersing Hoofddoelstelling Het beheersmatig maken van de fysieke veiligheidsrisico s in de regio Zaanstreek-Waterland tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Subdoelstellingen Beoogde activiteiten / resultaten Uitvoering geven aan PUEV II Zie PvA PUEV II 2 Advisering externe veiligheid Alle adviesaanvragen worden in behandeling genomen De gegeven adviezen zijn op tijd, kwalitatief goed en afgestemd met de desbetreffende gemeente Advisering Vuurwerkbewaarplaatsen en - evenementen Alle adviesaanvragen worden in behandeling genomen De gegeven adviezen zijn op tijd, kwalitatief goed en afgestemd met de desbetreffende gemeente Advisering (complexe) ruimtelijke plannen De belangen van de brandweer zijn op een juiste wijze geborgd in het gemeentelijke planvormingsproces Coördinatie van preventiebeleid Unificatie van de vertaling van formele regelgeving preventie op regionaal niveau Het preventiebeleid wordt op tactisch en strategisch niveau afgestemd binnen de regio Versterken van regionale samenwerking op preventiegebied Taakveld Operationele voorbereiding Hoofddoelstelling Het adequaat voorbereiden van de brandweerkorpsen binnen de regio om in grootschalig verband effectief op te kunnen treden voor de bestrijding van rampen en crises. Subdoelstellingen Beoogde activiteiten / resultaten Het ontwikkelen en harmoniseren van het Draaiboek(en) brandweer (regionaal). regionale preparatiebeleid, inclusief werkwijzen en procedures. Vastgesteld preparatieniveau Zaanstreek- Waterland Het coördineren en faciliteren van de organisatie van de rampenbestrijding, zowel mono- als multidisciplinair. Vervolgproject GRIP (= Gecoördineerde Regionale IncidentbestrijdingsProcedure). Coördinatie en beheer specialistische taken regio Zaanstreek-Waterland Het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) is volledig ingericht, toegerust en continu beschikbaar. worden uitgevoerd. 2 Vastgesteld door het Veiligheidsbestuur i.o. op 19 september

11 Het coördineren van de waarschuwing van de bevolking bij rampen. Het voorkomen en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen (OGS). Inzicht hebben in kwaliteitsniveau rampenbestrijding Versterking kwaliteit operationele leiding Uitvoering geven aan het oefenbeleidsplan voor wat betreft: o Operationele leiding o Ondersteunende functies in de rampenbestrijding o Vertaling landelijke ontwikkelingen naar regionaal niveau o Unificatie gemeentelijke oefeningen op regionaal niveau Beschikbaarheid en bruikbaarheid van materieel en materiaal ten behoeve van de rampenbestrijding (keuringen volgens normen, vervangingen, reparaties). Coördinatie en beheer regionale BOTorganisatie Geoefendheid van meetploegen (8 oefeningen per jaar). Beschikbaarheid en bruikbaarheid van apparatuur en materialen voor meetploegen (keuringen volgens normen, vervangingen, reparaties). Beschikbaarheid en bruikbaarheid van het Waarschuwing- en AlarmeringSysteem (testen sirenes: 12 maal per jaar). Beschikbaarheid en bruikbaarheid van het Nationale Meetnet Radioactiviteit. Uitgebrachte adviezen inzake OGS (NB: het aantal adviezen is afhankelijk van de vraag) Geoefendheid en bijscholing van de ROGS (per jaar 4 multidisciplinaire oefeningen en 2 maal bijscholing op het NIFV). Beschikbaarheid en bruikbaarheid van OGS-materieel en -materiaal (keuringen volgens normen, vervangingen, reparaties). Medewerking verlenen aan Algemene Doorlichting Rampenbestrijding 11

12 Taakveld Bestuurlijke voorbereiding Hoofddoelstelling Het adequaat voorbereiden van gemeentebesturen op het uitvoeren van hun rol binnen de rampenen crisisbestrijding. Subdoelstellingen Beoogde activiteiten / resultaten Inzicht hebben in kwaliteitsniveau rampenbestrijding Medewerking verlenen aan Algemene Doorlichting Rampenbestrijding Oefenen van gemeentelijke rampenstaven (GBT/GMT) op de uitoefening van hun rol bij Het houden van 9 GRIP 3 oefeningen (GBT- GMT-ROT). grootschalige calamiteiten RBT oefeningen (GRIP 4 niveau) Vertalen van landelijke en regionale beleidsinitiatieven naar regionaal beleid Uitvoering beleidsvoornemens Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding. Vertaling ontwikkelingen Wet Veiligheidsregio s. 2.4 RBZW: Alarmcentrale / Verbindingen Programma Alarmcentrale / Verbindingen Hoofddoelstelling Het tijdig en accuraat alarmeren van brandweereenheden in de regio Zaanstreek-Waterland Subdoelstellingen Beoogde activiteiten / resultaten Het 24 uur per dag, 7 dagen in de week bedienen van de meldkamersystemen. Continue paraatheid en geoefendheid van de centralisten. Zowel binnen de GMK als piketcentralist ter ondersteuning van de Officier van Dienst Brandweer op de plaats incident. Opstellen relevante werkinstructies en zorg dragen logboeken Meedraaien in multi -en monodisciplinaire oefeningen, ter bevordering van inzichten in incidentafhandeling en informatieuitwisseling. Jaarlijks 10 trainingsdagen centralisten organiseren Organiseren van 2 themadagen gerelateerd aan samenwerking met partners in het operationele proces, met als doel de informatie-uitwisseling te verbeteren en efficiëntere inzet van repressieve brandweereenheden Activiteiten producten die voortkomen uit de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding die in het voorjaar van 2008 van start gaat. Opstellen meerjarenopleidingsplan. Het beheren en onderhouden van de meldkamer De meldkamersystemen zijn continu 12

13 - en overige alarmeringssystemen (d.m.v. dagelijkse controles, vervangingen, reparaties, operationele testen, etc.). Het te allen tijde accuraat uitvoeren van de meldkamer piketten. Het adviseren over, het beheren en het onderhouden van alle systemen e.d. op het gebied van operationele ICT. Het adviseren van de Regionaal Commandant en partners over de wijze waarop systemen ingezet kunnen worden ten behoeve van een effectieve en efficiënte uitvoering hulpverlenende diensten. Het beheren en onderhouden van de verbindingsmiddelen (dagelijkse controles, vervangingen, reparaties, etc). Het beheren en bemensen van de VC2 en COH (in samenwerking met Brandweer Wormerland). Het initiëren en doorontwikkelen van operationele ICT systemen, (o.a., incidentrapportages, op afstand digitale beschikbaarheid procedures (OPF), City Gis, Alert) Coördineren en bewaken van beveiligingsaspecten op het gebied van C2000. Knelpunten signaleren en terugkoppelen naar de regionaal commandant en lokale commandanten. Instructie gebruik C2000 apparatuur aan gebruikers lokale brandweerzorg. beschikbaar en bruikbaar. Het radio en televisiesignaal -onderbrekingssysteem van RTV-NH is beschikbaar en bruikbaar. Het Waarschuwing en Alarmering Systeem (WAS) is beschikbaar en bruikbaar. Het Nationaal Meetnet (NMR) is beschikbaar. Piketroosters voor centralisten en piketcentralisten zijn opgesteld en verspreid voor aanvang van het begrotingsjaar. Piketdienst voor 1 centralist ten behoeve van AC, VC-COH, RCC en OVD. Benodigde hardware en software zijn continu beschikbaar en bruikbaar. Aanwezige hardware en software zijn up to date. Aanspreekpunt voor leveranciers inzake beheer meldkamersystemen GMK gerelateerd aan de RBZW. Advisering over alarmering, bereikbaarheid en informatie-uitwisseling ten behoeve van rampenstaven De verbindingsmiddelen zijn continu beschikbaar en bruikbaar. Rooster voor bemensing van de VC2 in samenspraak met de afdeling Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Verbeterde uitwisseling van operationele informatie naar de korpsen, snellere alarmering rampenstaven, Uitwijk naar de GMK Noord Holland Noord, Fall back systemen voor uitval P2000 en C2000 Uitvoering geven aan eisen gesteld in het beveiligingsplan C2000, monitoren van beveiligingsmaatregelen en hierover adviseren aan verantwoordelijke partners Voorkomen van verkeerd gebruik apparatuur en naleving vastgestelde procedures op gebied van gebruik C2000. Voorkomen van miscommunicatie gedurende operationele activiteiten. 13

14 2.5 RBZW: Opleidingen Programma Opleidingen Hoofddoelstelling Het aanbieden en verzorgen van brandweeropleidingen (- bijscholingen) en het afnemen van brandweertoetsen/-examens tot en met het niveau van Brandmeester. zie ook Brandweerwet 1985/artikel 4.4b Subdoelstellingen Beoogde activiteiten / resultaten Het aanbieden van brandweeropleidingen Opstellen opleidingsbrochure (- bijscholingen). Het verzorgen van brandweeropleidingen voor de brandweermedewerkers in de regio. Ca. 19 cursussen op 5 niveaus met ca. 370 deelnemers in het opleidingsjaar 2008/2009. Het vernieuwen/wijzigen van het brandweeronderwijs op basis van het Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel en het nieuw in te voeren competentiegericht opleiden. Omzetten lesmateriaal/-methodiek, ontwikkelen en implementeren van andere roosters, bijscholen van instructeurs, aanstellen van trajectbegeleider(s) en leerwerkplekbegeleiders. Het Competentiegericht Opleiden voor Officieren (C.O.O.) invoeren + mogelijk maken binnen de RBZW C.O.O. borgen in de RBZW zodat er aangesloten kan worden bij de landelijke ontwikkelingen. Benodigde (deel)fte is afhankelijk van het aantal deelnemers/0,5 fte per 10 á 15 cursisten. Het betreft hier trajectbegeleiders, berekend volgens de norm die het NIFV afgeeft. Het uitvoeren van het ESF subsidietraject ter verbetering en ontwikkeling van de kwaliteit brandweerpersoneel. Het verkrijgen van ESF subsidiegelden subsidietraject ter verbetering en ontwikkeling van de kwaliteit brandweerpersoneel. Dit ondermeer voor de modulaire brandweeropleidingen voor de lokale en regionale brandweer. Een eerder traject liep tot januari Nu deelname aan een aansluitend subsidietraject voor de periode Hiertoe dient administratieve ondersteuning (0,3 fte) te worden aangetrokken. Het voorwerken/ten uitvoer brengen van een door BZK geïnitieerde bijscholing bevelvoerders Veilig Repressief Optreden. Implementatie van de bijscholing bevelvoerders Veilig Repressief Opleiden (periode ) Overgang op software pakket Veiligheidspaspoort in plaats van Silitrain en Registar. Regiobreed implementatie van het softwarepakket Veiligheidspaspoort. Dit ondermeer om uniform gegevens te kunnen uitwisselen/opslaan. Tevens koppeling maken naar CBSrapportages en Alarmcentrale voor registratie uitrukuren in oefenpaspoort deelnemer). 14

15 Het beheren en exploiteren van oefencentrum De Kubus te Purmerend. Beheer en onderhoud Opleidingsmateriaal/- materieel. Helderheid hebben in wie eigenaar is van de Kubus en wie het beheer doet en wie exploiteert. Sluitende exploitatie realiseren, bijv. door extra verhuur door acquisitie. Hiertoe dient formatie vrij gemaakt te worden. Inzetbaarheid garanderen. 2.6 RBZW: Projecten Project Trots Hoofddoelstelling Een mijlpaal in de korte geschiedenis van de Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland (RBZW) is de ontvlechting van Brandweer Zaanstad uit de regionale organisatie. Per 1 juli 2007 houdt de RBZW zich primair bezig met de eigen kerntaken, en heeft de gemeente Zaanstad weer een eigen dienst brandweer. Deze verandering heeft voor de RBZW tevens geleid tot een nieuw organisatiemodel en een gewijzigde bezetting van de leidinggevende posities. Voor het nieuwe managementteam (MT) zijn de situatie per 1 juli en de diverse landelijke en regionale ontwikkelingen aanleiding voor het bepalen van een koers voor de periode van tot en met Daarbij zijn hoofddoelen en bijbehorende kernwaarden geformuleerd. Om op koers te komen, is gekozen voor een projectmatige aanpak. De naam van het project is Trots. In het projectplan Trots worden de doelen, resultaten en randvoorwaarden van het project beschreven. Gekoppeld aan de uitvoering van het project zijn de realisatie van een communicatieplan en een plan van aanpak voor cultuurverandering, omdat communicatie en cultuurverandering onontbeerlijk worden geacht voor een succesvolle koers. Het project Trots heeft tot doel de vier geformuleerde hoofddoelen en bijbehorende kernwaarden te realiseren. Het project is geslaagd als het projectdoel op is bereikt en als de diverse betrokkenen - de bestuurders in het bijzonder - daar tevreden over zijn. Om de doelstelling te bereiken, dienen de volgende resultaten te worden opgeleverd: 1. een meerjarenbeleidsplan RBZW (een meerjarenbegroting is hierbij inbegrepen) 2. de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan RBZW Voor het opstellen van het meerjarenbeleidsplan zijn de vier geformuleerde hoofddoelen en bijbehorende kernwaarden leidend. De hoofddoelen zijn: 1. Verbeteren van de kwaliteit van de basisprocessen (m.n. crisisbeheersing en rampenbestrijding) 2. Samen met alle partners een gedeeld en (her)kenbaar normenstelsel formuleren 3. Meer samenwerking 4. Verbeteren van de klantgerichtheid van de ondersteunende en specialistische taken 15

16 De eerste drie hoofddoelen sluiten aan bij de eisen die de minister stelt aan de brandweer en de veiligheidsregio en die medio 2008 worden vastgelegd in wetgeving 3. Het vierde hoofddoel is geënt op de eigen ambitie van de regionale brandweer om de dienstverlening meer af te stemmen op de wensen van de klanten. Om de hoofddoelen en kernwaarden te ondersteunen zijn twee motto s geformuleerd. De motto s geven het gevoel weer dat de medewerkers en de andere betrokkenen hebben bij de gedachte aan de RBZW. Op dit moment is dat gevoel er nog niet, het zal zich gedurende de loop van het project moeten ontwikkelen. Communicatie is hierin een bepalende factor. Voor de periode tot 10 oktober 2010 geldt het motto: Trots in verbondenheid Daarna moet er ook een Trotsvast vertrouwen in veiligheid zijn ontwikkeld in de regio Zaanstreek- Waterland; een beleving die ook afstraalt op interregionaal en landelijk niveau. 2.7 RBZW: Lokale brandweerzorg Product Lokale brandweerzorg Algemene omschrijving De medewerkers die uitsluitend werkzaamheden verrichten ten behoeve van de lokale brandweerzorg zijn in dienst bij de RBZW en gedetacheerd naar Brandweer Zaanstad. De medewerkers die voor beide organisaties werkzaamheden verrichten, worden middels een Service Level Agreement doorbelast naar Brandweer Zaanstad. Activiteiten Beoogde resultaten Uitvoeren detacheringsovereenkomst. Leveren van kwalitatief goede medewerkers aan Brandweer Zaanstad. Het voeren van een gemeenschappelijke bedrijfsvoering met Brandweer Zaanstad conform de SLA bedrijfsvoering. Uitvoeren SLA bedrijfsvoering naar tevredenheid van de klant. 3 Wet veiligheidsregio s (kaders) en Algemene Maatregelen van Bestuur (kwaliteitseisen). 16

17 3. Paragrafen Dit hoofdstuk is onderverdeeld in een vijftal paragrafen waarin de beleidslijnen zijn vastgelegd met betrekking tot de relevante beheersmatige aspecten voor de RBZW en het veiligheidsbureau. In het hoofdstuk wordt de GHOR verder niet betrokken, aangezien de afspraken daarover zijn vastgelegd in het bestuurlijk convenant. Het gaat hier om de volgende paragrafen: Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering 3.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico s waarvoor geen voorziening is getroffen. De weerstandscapaciteit kan worden onderverdeeld in structurele weerstandscapaciteit en incidentele weerstandscapaciteit. Structurele weerstandscapaciteit bestaat uit structurele middelen in de begroting waarmee financiele gevolgen van optredende risico s kunnen worden opgevangen. Uit een inventarisatie blijkt dat de veiligheidsregio momenteel niet beschikt over een structurele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit vrij besteedbare middelen die eenmalig kunnen worden aangewend. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat bij de veiligheidsregio uit de algemene reserve die per 31 december bedraagt (excl. resultaatbestemming 2007). De overige reserves zijn bestemd en kunnen dus niet zonder meer worden ingezet om niet-begrote kosten te dekken. Het beleid ten aanzien van risicomanagement is vastgelegd in de Nota Weerstandvermogen en Risicomanagement, van de gemeente Zaanstad (mei 2005). Voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit dienen de relevante risico s organisatiebreed volgens een uniforme (in de nota uitgewerkte) systematiek te worden geïnventariseerd en gekwantificeerd. De verzameling van gekwantificeerde risico s wordt omgerekend tot een bedrag dat benodigd is om de risico s financieel af te dekken. Het bedrag dat benodigd is, is de beschikbare weerstandscapaciteit. Wanneer deze weerstandscapaciteit niet van voldoende omvang is, kunnen de deelnemende gemeenten voor onverwachte verrassingen komen te staan. Het begrip risico is gedefinieerd als de kans op een gebeurtenis met een direct financieel gevolg dat niet is afgedekt in de begroting. De risico s die bestaan binnen de veiligheidsregio zijn nog niet gekwantificeerd, dat wil zeggen dat de kans van optreden en het financiële gevolg bij optreden van de gebeurtenissen nog niet zijn ingeschat. Daarnaast is er eveneens nog geen risicosimulatie uitgevoerd. Dat is een statistische benadering die ervan uitgaat dat de risico s zich nooit allemaal in hun maximale omvang voordoen, en allemaal op hetzelfde moment. 17

18 Aangezien een aantal risico s nauwelijks financieel te vertalen is, zoals politiek-bestuurlijke risico s, wordt de risicoparagraaf uitgesplitst in financiële risico s en overige risico s (bestuurlijk / politiek). Voor de financiële risico s is er al wel een indeling in klasse (cf. de methodiek van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement) gemaakt voor zowel de relatieve kans van optreden als het relatieve gevolg hiervan. Relatieve kans: Score 1 Gebeurtenis doet zich minder dan 1 maal per 10 jaar voor. Score 2 Gebeurtenis doet zich 1 maal per 5-10 jaar voor. Score 3 Gebeurtenis doet zich 1 maal per 2-5 jaar voor. Score 4 Gebeurtenis doet zich 1-2 maal per jaar voor. Score 5 Gebeurtenis doet zich 1 maal per jaar voor. Relatief gevolg: Score 1 Gebeurtenis < Score < Gebeurtenis < Score < Gebeurtenis < Score < Gebeurtenis < Score 5 Gebeurtenis > In de organisatie zijn de volgende risico s geïnventariseerd met bijbehorende relatieve kans en gevolg: Financiële risico s Rijksbijdrage rampenbestrijding (BDUR) De kosten voor de uitvoering van de taken worden voor een deel gefinancierd door de bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op grond van de BDUR (Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen). In de begroting is er van uitgegaan dat deze rijksbijdrage jaarlijks wordt geïndexeerd. Er bestaat het risico dat BZK besluit tot vermindering van de bijdrage BDUR dan wel additionele taken oplegt aan de veiligheidsregio zonder (adequate) verhoging van de bijdrage. NB. Dit risico wordt klein geacht omdat de minister heeft aangegeven de BDUR deze kabinetsperiode structureel te verhogen, juist omdat de veiligheidsregio s aan steeds strengere eisen moeten voldoen. Relatieve kans score 2, gevolg score 2. Raad MIV De Raad MIV heeft de voorzitters van de veiligheidsregio s en de korpsbeheerders van de politiekorpsen om een regionale bijdrage verzocht voor lopende projecten ACIR en GEO De Raad MIV heeft geconstateerd dat voor deze programma s de kosten wel zeer zwaar leunen op financiering vanuit BZK. Met name gaat het nu om de financiering van twee projecten in het meldkamerdomein : o ACIR = Actieprogramma Coördinatie Informatievoorziening Rampenbestrijding. o GEO-informatie = Programma voor het ontsluiten van bij departementen beschikbare geoinformatie voor veiligheidsregio s 18

19 Hoewel noch het Korpsbeheerdersberaad noch de Raad van Regionaal Commandanten op dit verzoek hebben gereageerd, en dit onderwerp ook nog niet ter sprake is geweest in het Veiligheidsberaad, dient er toch rekening te worden gehouden met deze eenmalige kostenpost en zelfs een structureel financieringsarrangement. Er wordt verwacht dat binnen de kaders van de Wet op de Veiligheidsregio s een dergelijk arrangement wordt vastgesteld, waarbij er van uit wordt gegaan dat de regio s dan een bijdrage leveren aan landelijke activiteiten op gebied van de informatievoorziening. Deze vraag om een regionale bijdrage lijkt tegenstrijdig te zijn met punt 10.2 in de Memorie van Toelichting van de Wet op de Veiligheidsregio s gestelde dat om te komen tot een slagvaardige organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing de BDUR substantieel verhoogd zal worden zonder dat dit ten koste gaat van het Gemeentefonds. Relatieve kans score 1, gevolg score 1. Ondernemersrisico De RBZW draagt ondernemersrisico bij de uitvoering van werkzaamheden voor derden en opleidingen. De risico s van nadelige financiële resultaten voor de werkzaamheden derden zijn, voor zover mogelijk, ondervangen door voor- en nacalculatorische tariefberekeningen inclusief analyse van de verschillen. Relatieve kans score 5, gevolg score 2. Arbeidsongeschiktheid medewerkers De huidige sociale wetgeving legt een groot deel van de financiële gevolgen van geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers neer bij de werkgever. Deze risico s zijn niet verzekerd. Er is een tweetal reserves Personeel (regiotaken RBZW ad en contracttaken RBZW ad ) gevormd, waarmee de kosten van (suppletie)uitkeringen aan voormalige medewerkers kunnen worden bekostigd. Relatieve kans score 3, gevolg score 1. Detachering medewerkers Er is besloten géén fonds te maken voor arbeidsrechtelijke probleemgevallen (bijvoorbeeld voor nietfunctionerende medewerkers in de detacheringpool waarvoor geen terugkeergarantie bij de RBZW kan worden gegeven). Hiervoor is afgesproken dat alle betrokken partijen een inspanningsverplichting hebben om tot een oplossing te komen. Er zijn evenwel situaties denkbaar die (ook) voor de RBZW tot (aanzienlijke) financiële verplichtingen leiden. Relatieve kans score 3, gevolg score 1. Claim Belastingdienst De fiscus heeft in 2007 een boekenonderzoek naar de salarisadministratie uitgevoerd voor de RBZW over de periode 2003 tot en met Over deze controle is nog geen verslag uitgebracht, maar op basis van onderzoeken in andere regio s is de kans op een claim van de Belastingdienst aanwezig. Relatieve kans score 4, gevolg score 2. Externe Veiligheid Er wordt voor vijf jaar een bijdrage ontvangen van het ministerie van VROM (via de Provincie Noord- Holland) voor het project Externe Veiligheid. 19

20 Hieraan stelt de subsidieverstrekker een aantal voorwaarden. Wanneer niet aan deze gestelde subsidievoorwaarden wordt voldaan, zal er vanuit de Provincie Noord-Holland op het ter beschikking gestelde subsidiebedrag worden gekort. Relatieve kans score 3, gevolg score 2. Exploitatie oefencentrum de Kubus Het risico bestaat dat het oefencentrum niet optimaal wordt geëxploiteerd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer elders tegen gunstigere voorwaarden oefenruimte wordt aangeboden of door teruglopende animo. Wanneer dit het geval is, worden er inkomsten misgelopen. Relatieve kans score 3, gevolg score 1. Risico Inventarisatie In november 2007 heeft er een risico inventarisatie plaatsgevonden door de arbeidsinspectie. Er is op het moment nog geen rapportage uitgebracht over de gewenste en vereiste aanpassingen die voortkomen uit dit onderzoek. Mogelijk vraagt dit financiële investeringen. Relatieve kans score 4, gevolg score 1. Overige riscio s Aansprakelijkheidsrisico Het risico op een aansprakelijkheidstelling als gevolg van incorrect handelen door onvoldoende opgeleid, geoefend en beschermd personeel, of vanwege schade / letsel opgelopen door een personeelslid (dus ook de vrijwilliger) als gevolg van nalatigheid door de werkgever. Risico bijstandverlening Wanneer een buurgemeente bijstand vraagt, wordt verwacht dat de hulp die wordt ontvangen van een voldoende kwaliteit is c.q. op gelijk niveau is met dat van de vragende partij. Is dat niet het geval dan kan dit grote risico s opleveren voor zowel de partij die de bijstand ontvangt als voor de burgers en bedrijven aan wie hulp wordt verleend. Risico imagoschade Door nalatigheid of verkeerd handelen kunnen bestuurders en brandweer imagoschade oplopen. Burgers en bedrijven verwachten nu eenmaal dat zij veilig zijn in hun woon-/werkomgeving en dat ze in goede handen zijn in geval van nood; zij betalen daar ook voor. Als aan deze verwachtingen niet kan worden voldaan, is het moeilijk om het vertrouwen weer te herstellen. Deze schade zal niet alleen merkbaar zijn in de interactie tussen de gemeente enerzijds en bedrijven en particulieren anderzijds, maar ook in het behoud en de werving van nieuwe vrijwilligers. Omdat de meeste gemeenten voor de uitvoering van de brandweerzorgtaak afhankelijk zijn van deze parttimers kan dit direct doorwerken in de kwaliteit van de brandweerzorg in een gemeente en er zelfs toe leiden dat noodgedwongen beroepskrachten moeten worden aangetrokken. Risico kwaliteitsniveau Totdat de Wet Veiligheidsregio s in werking treedt (waarin de kwaliteitseisen worden vastgelegd middels een besluit), is de huidige (informele) regelgeving van toepassing omdat het in de regio Zaanstreek-Waterland ontbreekt aan een vastgesteld kwaliteitsniveau en uitvoering conform dat 20

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan '^a..^:.., -.aj..«e4s.-5.^-«-; ONTVANGEN OP Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland [T»> - 9 APR. 21 Gemeente Oostzaan Aan de raden-t^n-de-gerrreerrteneebivister, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend,

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Ontwerp. Programmabegroting V R K

Ontwerp. Programmabegroting V R K QG G D B R A N D W E E R ^ ) V e i l i g h e i d s r e g i o K e n n e m e r l a n d Ontwerp Programmabegroting V R K 2013 Ontwerp, vastgesteld door DB VRK 16 april 2012 Ontwerp Programmabegroting 2013,

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beheerplan 2015 Nationale Politie

Beheerplan 2015 Nationale Politie Beheerplan 2015 Nationale Politie Datum: 27 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Prioriteiten taakuitvoering 4 1.3 Realisatieplan NP 6 2 STERKTEBELEID 7 2.1 Sterkteverdeling en

Nadere informatie

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 17 december 2007 Inlichtingen bij drs. M.M.S. Mekel Uw kenmerk

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Risicomanagement en Weerstandsvermogen BELEIDSNOTA Risicomanagement en Weerstandsvermogen Gemeente Deventer Deventer, mei 2007 Team Planning & Control Voorwoord Voor u ligt de Concept beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen. Het

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking 27 februari 2013 Inhoud Inleiding... 4 1 Unité de doctrine... 6 2 GRIP Rijk... 10 3 Het koppelvlak tussen

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Tussenbericht NVBR 2011 1. Tussenbericht NVBR 2011

Tussenbericht NVBR 2011 1. Tussenbericht NVBR 2011 Tussenbericht NVBR 2011 1 Tussenbericht NVBR 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Nieuwe doctrine brandveiligheid... 5 Hoofdstuk 3: De inrichting van een landelijk samenwerkingsverband

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Werkgroep Versterking Brandweeronderwijs d.d. 18 juni 2012 Harry Bovens en Heide Gramser Inhoud Oplegnotitie 1. Managementsamenvatting 3 2. Wat het voor

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN Beleidsplan 2008 2012 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Inhoudsopgave BELEIDSPLAN 2008 2012 1 Documentinformatie 1.1 Grondslag beleidsplan 07 1.2 Doelstelling beleidsplan

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Beheren en beheersen

Beheren en beheersen Beheren en beheersen Het beheer van het Geïntegreerd Meldkamer Systeem bij de brandweer Rozen verwelken Schepen vergaan Dus zit niet te melken Maar doe er wat aan (Drs. P) Commandeursscriptie, MCDM 7 e

Nadere informatie