Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: mei 2007 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de geregistreerde titels. Het begrip 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer. Synoniem aan 'Informatiebeheer' is het begrip 'Records management'. De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. woensdag 6 juni 2007 Uit de Automatisering Gids van 18 november 2005 Pagina 1 van 43

2 0 Algemeen 7802 ' Burger snakt naar vernieuwingen en een betere overheid' Gijs van der Loef (Bericht) Website stichting Livre, Tekst van een artikel uit de Volkskrant van 16 mei 2007 Andere overheid Het nieuwe kabinet verzuimt noodzakelijke vernieuwingen door te voeren in het bestuur. De burger snakt naar een betere overheid. Met een trefzekere zettencombinatie heeft Balkenende IV het tweede hoofdthema van Fortuyn, de vernieuwing van de overheid, van de politieke agenda geschrapt. Exit minister van Bestuurlijke Vernieuwing. Het door de Tweede Kamer in 2004 tot groot project bestempelde programma andere overheid (4 actielijnen en 64 projecten) is weggezet als 'centrum voor good governance', een sterfhuisconstructie. De website wordt per 1 juli beëindigd. Roel Bekkers mag nog een paar rijksambtenaren ontslaan en daarmee is vrijwel niets meer over van de ambitie om 'de overheid op een breed terrein ingrijpend te moderniseren'. In 2007 zou 65% van de publieke dienstverlening via het internet kunnen, maar het DigiD staat nog steeds in de kinderschoenen. Toch is in 4 jaar met de Elektronische Overheid een fundament gelegd voor ingrijpende vernieuwing. Met het bevriezen van ICT-budgetten en het isoleren van innovatieve projecten in ICTU, het kwijnende bolwerk van revolutionaire vernieuwing, lijkt het gevaar van de ingrijpende modernisering bijna geweken. Wat onder het nieuwe kabinet resteert is de opdracht aan de lagere overheden, de gemeenten en de provincies, om de administratieve lasten met 25% terug te dringen. Het probleem afgewenteld, het Rijk weer in control. Democratie; Dienstverleningsconcept; E-governance; E-overheid; Goodwill; Openbaar bestuur; Openbaarheid. Tekst op internet ~ Goede en kwade trouw in het openbaar bestuur Dorien Pessers (Lezing) NRC van 23-sep Lezing door Dorien Pessers voor de Raad voor het Openbaar Bestuur Den Haag op 12 september Openbaar bestuur "De overgang van een rechtsstatelijk georganiseerd systeem van vertrouwen naar een economisch georganiseerd systeem van wantrouwen werd gecomplementeerd met de instelling van zelfstandige, toezichthoudende Marktautoriteiten. Zij worden ook wel aangeduid als waakhonden. Deze benaming is beter omdat zij aangeeft dat er kennelijk weinig vertrouwen bestaat in de sociaal gunstige effecten van de ontketende marktkrachten indien er niet een waakhond meeloopt. Inmiddels kennen we in Nederland marktautoriteiten voor de mededinging, de telecommunicatie, de financiële markten, voor transport en vervoer, voor voedsel en waren, voor de media en binnenkort voor de zorg en voor consumenten. Op Europees niveau komen daar nog de Europese Commissie en de Europese Bank bij. Op mondiaal niveau de WTO. Kortom, er ontwikkelt zich een zeer machtige economische magistratuur ter begeleiding en controle van het economisch dirigisme. Deze economische magistratuur is een directe bedreiging voor de democratie en de normatieve architectuur van de samenleving. Zo hebben de marktautoriteiten geen democratische, maar een technocratische legitimatie. Anders dan de staat, hebben ze maar een beperkte bemiddelende functie omdat ze geen algemene belangen behartigen maar slechts de deelbelangen van marktpartijen en consumenten. Door hun nauwe en ondoorzichtige verwevenheid met de lobby-netwerken van de markt neigen zij ertoe corporatistische belangen te behartigen. Ze zijn - in strijd met de machtenscheiding - toezichthouder, regelgever en handhaver in één. Door dit alles missen marktautoriteiten de autoriteit en soevereiniteit in de ware zin van het woord, die voor een bemiddelende instantie zo belangrijk zijn. Zijn ze dan efficiënte uitvoerders gebleken? Nee, de bureaucratische rompslomp van de Nederlandse en Europese marktautoriteiten blijkt die van de verguisde departementen verre te overtreffen. De macht van de Nederlandse en Europese economische magistratuur bevordert ondertussen de fragmentering en ont-democratisering van het openbaar bestuur en van het algemeen belang. Er dreigt een politiek zonder recht te ontstaan." Pagina 2 van 43

3 0 Algemeen Democratie; Rechtstaat. Tekst op internet ~ Open ict-standaarden blijven uit Auke Schouwstra (Bericht) Binnenlands Bestuur van 20-apr Open standaard Drie clubs van ambtenaren, gemeenten en gemeentelijke ict ers bundelen de krachten om de overheid sterk te maken tegen het zonnekoningengedrag van de grote ict-leveranciers. Aanbesteding; Open source Overheid en innovatie; Kansen blijven onbenut Peter Mom (Interview) Automatisering Gids van 27-apr Innovatie Jaarlijks bezoeken een paar duizend ambtenaren (en enige bestuurders) de beurs Overheid & ICT. Zoals elk jaar was het ook deze week weer veel innovatie in Utrecht. Maar, betoogt Marcel Thaens, partner van Ordina Public en bijzonder hoogleraar ICT en strategisch innoveren, de publieke sector en innovatie laten zich lastig combineren. Andere overheid; Dienstverlening; Dienstverleningsconcept. Pagina 3 van 43

4 1 Ontstaan 7817 Atlas van de e-overheid <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Website) Website e-overheid, Den Haag, Atlas De Atlas van de elektronische overheid biedt informatie over de structuur - het landschap - van de elektronische overheid en vormt de basis voor de ontwikkeling van de Nederlandse e-overheid referentiearchitectuur. Hier wordt zowel de huidige als de beoogde samenhang tussen de verschillende benodigdheden voor het realiseren van de e- overheid in kaart gebracht. De Atlas is ontwikkeld voor bestuurders/ beleidsmakers en ICT-architecten van overheidsorganisaties en voor ieder ander die geïnteresseerd is in het e-overheid landschap. E-overheid; Informatie architectuur; Referentiearchitectuur. Atlas van de e-overheid ~ Betere dienstverlening door e-overheid ~ :-) 7798 Blogs: The new information revolution? Bruce W. Dearstyne (Bericht) Association of Records Managers and Administrators, Weblog Weblogs, or blogs, constitute a significant new development in the information world. They're taking the business world by storm. From the perspective of records and information management (RIM) professionals, they present unprecedented challenges and opportunities. Leadership and policies are needed to shape and make optimal use of this new application. Most blogs are records, so sound records and information management principles must be applied. Other information management issues also must be addressed. This article * Describes the emerging popularity of weblogs * Classifies blogs into five general categories * Highlights a mixture of actual blogs * Pinpoints the areas in which RIM managers can influence blog policy 1. Education. Blogs are still in the early stage of development and application. Precedents and guidelines are lacking; the topic seems mysterious; people need leadership, guidance, encouragement, and some caution. CIOs and RIM professionals can take the lead in educating their organizations about blogs, providing insight into their optimal use, stressing the need for care and accuracy in postings, pointing out the need for following policies, developing or helping to develop training courses, integrating blogs with other aspects of records and information management, and advising employees on processes and criteria for identifying the most helpful outside blogs. 2. Policies. Companies need written policies concerning their blogs. If employees are free to post, there need to be guidelines governing language and content, and it needs to be clear whether the opinions are the individual's, the company's, or some combination of both. The need to guard professional and trade secrets is vital. Get advice from the counsel's office. "To help prevent smoking-gun blog content from triggering a workplace lawsuit, stock slide media feeding frenzy, prohibit employees from posting negative opinions or critical comments about the company's people, products, and services," advises legal expert Nancy Flynn, in her article "Blog Rules" in Optimize. 3. Records and information management. Is a company blog an official record? If it represents official, fixedandrecorded information, it is; if it represents the personal views of individual employees, the answer needs to be determined. Blogs that are records need to be managed as records, including providing workable access, indexing tools, authenticity, preservation, appraisal, scheduling, storage, and access for as long as needed for Pagina 4 van 43

5 1 Ontstaan administrative, legal, research, and other purposes. These issues need to be addressed before blogging begins. 4. Records and information management applications. Blogs are not just information devices to be managed; they have implications and potential applications for all RIM professionals. A CIO, for example, might want to follow Phil Windley's example and blog to explain information policies and communicate with staff. A records management officer might consider blog technology to manage records management projects and publicize new regulations and guidelines. Professional RIM associations should consider supplementing their journals and newsletters with blogs, such as one from the association's president on key issues of the day. Records and information management; RIM; Web 2.0. Artikel op internet ~ Doorstart P-Direkt Henk Vlaming (Bericht) Binnenlands Bestuur van 4-mei Personeelsbeheer Tweejaargeleden mislukte de automatisering van de personeelsadministratie onder de noemer P-Direkt hij de rijksoverheid. Er ging een streep door de reeds getelde niiljoenenbesparing. Maar P-Direkt leeft weer. Systeemontwikkeling Eenzame strijd gemeenten tegen omgevingsvergunning <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Binnenlands Bestuur van 4-mei Omgevingsvergunning De invoering van de orngevingsvergunning wordt vrijwel zeker uitgesteld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat er al van uit dat de beoogde datum van 1 januari 2008 niet zal worden gehaald. Systeemontwikkeling GBA zeker een halfjaar vertraagd <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Automatisering Gids van 11-mei GBA De modernisering van de GemeentelijkeBasisadministratie persoonsgegevens loopt een halfjaar vertraging op en mogelijk meer. Systeemontwikkeling Gemeenten in tijdsklem bij implementaties <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Automatisering Gids van 4-mei Pagina 5 van 43

6 1 Ontstaan Projectmanagement De Gebruikersverenigingen Centric en Getronics PinkRoccade Local Government hebben bij staatssecretaris Ank Bijleveld (BinnenlandseZaken) aan de bel getrokken. Het rijk gunt gemeen-ten en ICT-leveranciers te weinig tijd voor de invoering van landelijke projecten, vinden ze. Implementeren; Systeemontwikkeling Invoering EPD duurt onnodig lang Rian van Heur (Bericht) Computable van 18-mei Elektronisch patiëntendossier De invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) duurt langer dan nodig is. MediSoft zegt al een alternatief op de markt te hebben gebracht. EPD; Persoonsdossier Kink in de Keten; Inventarisatie van de bevorderende en belemmerende factoren bij samen-werking tussen landelijke overheids-organisaties op het gebied van ICT T. van Dijk (Rapport) Universiteit Twente, Enschede, versie maart 2007 Ketenintegratie Voornaamste belemmerende factoren: - De departementale organisatie van het rijk bemoeilijkt de samenwerking: Bij het tot stand brengen van ketensamenwerking is sprake van een fundamentele spanning: wat het beste zou zijn voor de keten hoeft niet automatisch goed te zijn voor alle deelnemende organisaties. Bestuurders zien hun verantwoordelijkheid vooral liggen bij het inrichten en in stand houden van een solide primair proces, inclusief de daarmee gepaard gaande financiering. De eigen financiering gaat voor de financiering van de samenwerking. - De complexiteit werkt belemmerend: Er zijn zeer veel factoren ontdekt die de complexiteit van de samenwerking tot grote hoogte doet stijgen. Een aantal daarvan zijn dat bij de samenwerkingsprojecten veel organisaties betrokken zijn. Die organisaties zelf bestaan weer uit verschillende onderdelen, die soms niet hetzelfde nastreven of hetzelfde mandaat hebben. Voor alle betrokken actoren is het dus een constant zoeken naar de posities van anderen, en naar het bepalen van de eigen positie in het proces. Dit vergt erg veel energie. - ICT is ambtelijk niet interessant: Voor topambtenaren valt er niet veel winst te halen op dit terrein. Zeker niet wanneer er veel geld mee gemoeid is en budgetten overschreden dreigen te worden. - Goede onderlinge verhoudingen prevaleren boven een cultuur van zakelijkheid en afrekenen op afspraken: Bestuurders zien van elkaar dat zij het belang van de eigen organisatie boven dat van het welslagen van de samenwerking stellen. Soms is het beeld dat dat terecht is, soms bestaat het beeld dat dat niet volledig terecht is. Er wordt dan echter niet hard gespeeld, omdat bestuurders de goede verhoudingen prevaleren; men komt elkaar later toch weer tegen en dan kunnen de rollen wel eens omgedraaid zijn. - Eigen IT standaards eerst: IT-ers hebben er belang bij dat de organisatie blijft bij de standaards die binnen die organisatie vigerend zijn. Dat is niet alleen hun deskundigheid, het is vaak hun werk. Voornaamste bevorderende factoren Pagina 6 van 43

7 1 Ontstaan - 'Samenwerking heeft de toekomst : de grootste bevorderende factor is het breed aanwezige besef dat ketensamenwerking en shared service centers de toekomst hebben. - Betrokkenen weten elkaar steeds beter te vinden: Bestuurders weten elkaar steeds beter te vinden als het om samenwerking gaat. Dit geldt overigens ook voor mensen lager in de organisatie, die door dit soort projecten de andere betrokken organisaties en de mensen die daar werken ook beter leren kennen. - Samenwerking begint statusverhogend te werken: Een andere belangrijke bevorderende factor is, dat bestuurders in toenemende mate aan status kunnen winnen door dit soort samenwerkingsprojecten tot een succes te maken. Complexiteit; E-overheid; Integratie; Standaard; Uitwisselbaarheid Nederlandse Overheid Referentie Architectuur, NORA 2.0; Samenhang en samenwerking binnen de elektronische overheid <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Kenniscemtrum e-overheid, Den Haag, versie 25/4/2007 Referentiearchitectuur De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) bevat inrichtingsprincipes, modellen en standaarden voor het ontwerp en de inrichting van de elektronische overheid. Het accent ligt daarbij op het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganisatie in ketens en netwerken. Hierbij richt deze versie van de NORA zich vooral op de overheid als dienstverlener. Andere functies van de overheid krijgen minder aandacht, maar zullen in toekomstige versies van de NORA meer nadrukkelijk meegenomen worden. De ontwikkeling van de NORA gebeurt met inbreng van velen; vooral van bedrijf- en ICT architecten die werken aan de ontwikkeling van de elektronische overheid. Deze architecten zijn werkzaam bij ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten, waterschappen en binnen de vele programma s en projecten die momenteel worden uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van de elektronische overheid. Verder zijn ook commentaren en suggesties verwerkt die aangedragen zijn door (private) ICT bedrijven en adviesbureaus. Door deze brede betrokkenheid kan de NORA een product genoemd worden 'door architecten voor architecten'. E-overheid; Informatie architectuur. Betere dienstverlening door e-overheid ~ Rapport op internet ~ :-) 7805 New Ways of Working - WOWs Carl E. Weise (Weblog) AIIM Knowledge Center Blog, RIM The agricultural age has come and gone. The industrial age has done the same. There is little disputing that we are now in the information age. It is said that there will be more information created in the next two years than in the whole history of civilization. A theme that is discussed is that successful companies will not be the ones that have the best information, anymore, but the ones that can manage the avalanche of information - separating the valuable information from the rest. Pagina 7 van 43

8 1 Ontstaan Ten records management principles that will need to be followed for organizations to be successful in this new information age. These ten principles include: * Records will be routinely created, shared, used and stored in electronic form * There will be an increase in individual responsibility for managing information; only one copy of an information object will be stored; there will be greater use of short cuts and hyperlinks; a the culture of sharing information encouraged * Access to information will be controlled; there will be increased oversight using audit trails; there will be backup and recovery of computer systems (actually testing recovery processes before they are needed); users will share information except where access cannot be permitted for a defined reason (such as sensitive information) * Capture is the process of declaring, classifying and storing a record; information will be indexed (metadata will be applied to the records); indexing will be based on the organization s taxonomy and thesaurus; ERM will require the minimum possible effort from users * File structures (classification scheme) will increase sharing, improve access and collaborative working; users will be able to define file structures suitable for their local business needs; records management professionals will ensure that the file structure in constantly updated * Powerful searching capabilities will be available and will operate across the entire IT infrastructure; search capabilities will find information without precise details; search capabilities will be subject to access controls * Every information item will have an 'owner' responsible for its management, protection and eventual disposal; owners will provide guidance on use of the information; information governance will need regular reviews * Retention schedules will govern information removal; archiving and disposal actions will be scheduled automatically; retention schedules will be reviewed annually * Collaborative working features, - a working practice whereby individuals work together to a common purpose to achieve business benefits-, will be available to users who need them; will requires a flexible culture; workflow will be used for routing records; different workflow capability levels will be implemented; collaboration will be implemented alongside ERM * The software and organizational structure will support the environment envisaged in the ERM policy statement. Archiefbeheer; Informatiebeheer; RIM; Web 2.0. Tekst op internet ~ Papieren bestemmingsplan verdwijnt <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Binnenlands Bestuur van 4-mei Bestemmingsplan Bestemmingsplannen moeten vanaf juli volgend jaar verplicht digitaal worden vastgesteld. Dat heeft grote gevolgen voor gemeenten. Authenticiteit; Betrouwbaarheid; Digitaliseren; Duurzaamheid; Duurzame toegankelijkheid Procesdenken moet output dienen, en niet andersom Jacques Wetzels en Leen van Pelt (Artikel) Automatisering Gids van 25-mei Proces Het procesdenken lijkt al jaren de oplossing voor ICT-beheer. Een probleem is echter het generieke karakter van de procesmodellen. De kwaliteit van concrete producten en diensten komt in de knel. Drie stappen die gezet moeten worden om de producten en diensten weer in het Centrum van de aandacht te krijgen. Pagina 8 van 43

9 1 Ontstaan STAP 1: Beschouw niet het proces maar de output als primaire inrichtingsvariabele STAP 2: Beschouw niet de procesrollen maar de output als graadmeter voor expertise & middelen STAP 3: Baseer de omgeving en besturing van ICT-beheer op de producten en diensten voor de klant Data-atlas; Dienstencatalogus; Dienstverleningsconcept; Kwaliteit; Procesmodel; Product; Productencatalogus; Structuurplan informatiebeheer Rijk start voorzichtig met enik; Aftrap aanbesteden E-identiteitskaart Peter Mom (Bericht) Automatisering Gids van 25-mei enik BinnenlandseZaken is voorzichtig gestart met de invoering van de elektronische Nederlandse identiteitskaart (enik). Vorige week begon een aanbestedingsprocedure voor de levering van systemen voor pilots. Aanbesteding; Elektronisch paspoort; Identiteitsbewijs Uitstel voor digitalisering <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Binnenlands Bestuur van 4-mei Digitalisering Gemeenten en provincies krijgen langer de tijd om hun ruimtelijke plannen digitaal vast te leggen. Omgevingsvergunning; Ruimtelijke plannen. Tekst op internet ~ Web 2.0 infiltreert bedrijven van onderaf; Zakelijk gebruik van nieuwe internettechnologie blijkt stiekem al realiteit Pieter Verkooijen (Artikel) Computable van 18-mei Web 2.0 Is Web 2.0 relevant voor zakelijk gebruik? Terwijl die academische discussie voortduurt, brengen eindgebruikers de web applicaties via de achterdeur bedrijven binnen. Startups en gevestigde softwarebedrijven spelen in op de trend. Atom; CMS; RSS; Syndicatie; Weblog; Webservices. 1.2 Benoeming informatiesysteem Pagina 9 van 43

10 1.2 Benoeming informatiesysteem 7783 De opmaat naar procesinnovatie Sigrit van Werven en Ewoud de Voogd, Marcel Rademaker (Artikel) Overheidsmanagement, Nr. 5, mei 2007 Procesmanagement Het kritisch analyseren en verbeteren van werkprocessen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een beter presterende overheid. De komst van de omgevingsvergunning noodzaakt gemeenten om samen met andere overheidsorganisaties een aantal vergunningverlenende processen fundamenteel te verbeteren. Wij vinden dat gemeenten de ervaring met procesinnovatie moeten gebruiken om ook andere werkprocessen te verbeteren. Andere overheid; Best practice; BPR; Business Process Reengineering; Omgevingsvergunning; Werkproces Het ontbreekt de overheid aan realistische plannen Pieter Wisse (Ingezonden brief) Automatisering Gids van 4-mei Andere overheid Verkeerde vergelijkingen zitten elektronische overheid in de weg. Volgens de schrijver biedt e-infrastructuur pas houvast. "Zeker gelet op uitblijvende resultaten bestaat er gerede twijfel of de overheid in staat is om voor voorzieningen voor wat zij dienstverlening noemt, voldoende rekening te houden met burgers en bedrijven. Een extra toets namens direct betrokken partijen verdient alle steun." "Daarom bestaat behoefte aan algeméne infrastructuur voor elektronisch informatieverkeer. En inderdaad is dat pas infra structuur in de juiste betekenis, zodra de overheid borg staat voor diverse kritieke voorzieningen van basale techniek via digitale identiteitstelling tot en met op z n minst wet- en regelgeving. Het gaat om voorwaarden voor gemakkelijk en tegelijk veilig informatieverkeer. Aarzelt de overheid over privaat gebruik van publieke voorzieningen? Met infrastructuur is dat simpel als valse omkering ontmaskerd. Net zoals ik over de openbare weg fiets, lijkt mij het primaire doel van publieke infrastructuur voor informatieverkeer nu nèt de private toepassingen. De over- heid is nu eenmaal de infrastruc tuurboer voor de samenleving die daardoor wint aan dynamiek. Door kadering als infrastruc tuur is overigens tevens meteen duidelijk dat bekostiging een gemeenschappelijke zaak is. Met autonomie als drogreden vor men versnipperde budgetten een belemmering voor voortgang." Dienstverleningsconcept; E-infrastructuur; Infrastructuur Het persoonsdossier in een digitale omgeving. Hans Waalwijk (Lezing) Archiefschool, (versie 6 juni 2006) Persoonsdossier Een persoonsdossier kan worden omschreven als 'een dossier zijnde een fysiek of logisch geheel van in onderlinge samenhang gebrachte gegevens over één persoon' Over de onderzoeksresultaten van de Archiefschool over de multi-user-verwerking van persoonsgegevens in een digitale omgeving. Het onderzoek had betrekking op archiefrechtelijke aspecten van de digitalisering van het strafdossier en de inrichting van een e-depot voor dit soort persoonsdossiers. Dit e-depot gaat als Centraal Digitaal Depot Strafrechtketen door de Justitiële Informatiedienst te Almelo worden beheerd. E-depot; Persoonsgegeven; Privacy; Strafregister. Pagina 10 van 43

11 1.2 Benoeming informatiesysteem Lezing op internet ~ Rechters gaan digitaal Ronald van den Hoogen (Artikel) Automatisering Gids van 18-mei Rechtspraak De rechterlijke macht gebruikt meer systemen dan men denkt. We mogen in veel gevallen zelfs spreken van elektronische rechtspraak. Artikel over de gevolgen voor de kwaliteit van de rechterlijke procedure. De eisen worden zo hoog, dat rechters niet meer op eigen kracht kunnen rechtspreken. Een aantal stellingen: Procesdeelnemers en andere betrokkenen krijgen in een digitale rechterlijke procedure andere rechten en plichten dan zij voorheen hadden. Rechters en advocaten zullen worden verplicht om digitaal te werken. Dat is geen voorspelling, maar een ontwikkeling in ons rechtssysteem. De meeste zittingen zijn openbaar. Dat betekent dat er gefilmd mag worden De rechter mag dat in elk geval niet verbieden Dat gebeurt wel. Als computerrechtspraak betekent: rechtspraak zonder rechterlijk oordeel, hebben we in Nederland al geruime tijd computerrechtspraak. Betrouwbaarheid; Kwaliteit; Openbaarheid; Rechtsbeginsel; Rechtstaat; Rechtsvordering; Strafvordering De utopie van het professioneel beheer; Binnen een jaar naar een perfect gemanaged informatiesysteem? Gert-Jo van der Heijden (Artikel) Intellectueel Kapitaal, Zesde jaargang, nummer 2, 2007 Beheer De verwachtingen van het centraliseren van bedrijfsprocessen zijn in de praktijk meestal veel te hoog gespannen. Betrokkenen verwachten dat wanneer het nieuwe informatiesysteem in de lucht is, alles en iedereen meteen goed werkt. Dat is een utopie. Zelfs wanneer aan een aantal heldere voorwaarden is voldaan, kan een nieuw ingevoerd centraal informatiesysteem na een jaar nog niet optimaal werken. Bedrijfsproces; Informatiesysteem; Veranderingsmanagement. Pagina 11 van 43

12 2 Waarderen :-) 7773 Bewaren en bewijzen Marjolein Durinck en Inge Aarts (Publicatie) ECP.NL, Den Haag, ISBN maart 2007 Bewaarbelang Deze publicatie verschaft helderheid in de beleidsmatige en juridische eisen en aanbevelingen voor de opslag van (digitale) gegevens en de bewijskracht van deze gegevens. Ook staan er praktische en organisatorische handvatten in genoemd waarmee risico's kunnen worden ondervangen en gegevens veilig en betrouwbaar kunnen worden bewaard. Hiermee kan de bewijskracht van opgeslagen (digitale) gegevens binnen een organisatie worden verhoogd. Volledig herziening van dee uitgave 'Bewaren en Bewijzen' uit 1998 van ECP.NL en het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Vernietigingsbelang. ECP.nl ~ Publicatie op internet ~ :-) 7770 Data retention and the panoptic society: The social benefits of forgetfulness Jean-François Blanchette en Deborah G. Johnson (Artikel) Science and Technology Studies, Rensselaer Polytechnic Institute / School of Public Policy, Georgia Institute of Technology, (manuscript) Vernietigingsbelang Modern information systems not only capture a seemingly endless amount of transactional data, but also tend to retain it for indefinite periods of time. We argue that privacy policy must address not only collection and access to transactional information, but also its timely disposal. One unintended side-effect of data retention is the disappearance of social forgetfulness. Social forgetfulness allows individuals a second chance, the opportunity for a fresh start in life. We examine three domains in which social policy has explicitly recognized the importance of such a principle: bankruptcy law, juvenile crime records, and credit reports. In each case, we frame the issue not solely in terms of individual privacy protection, but rather in terms of the social benefits of forgetfulness. We examine how different policy approaches to privacy might handle the retention of data and propose a general framework for constructing retention policies. The broad conclusion of the paper is that data retention and disposal should be addressed as a fundamental characteristic of information, not in piecemeal fashion, or as an afterthought. Bewaarbelang; Countervailing power; Observeren; Panopticon; Privacy; Waarderen. Artikel op internet ~ Pagina 12 van 43

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2006 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes,

Nadere informatie

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht Media, Informatie en Communicatie #@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten Afstudeeropdracht Kenny de Vilder Studentnummer: 500630202 Informatie & Media (deeltijd) D401

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog Jaargang 9 - Editie 2 - april 2010 INHOUDSOPGAVE interview cio van het jaar Interview met Arjen Dorland,

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 18 juli 2002 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: juni 2002 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 3 mei 2001 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2001 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Verrijkte publicaties: hoe verder?

Verrijkte publicaties: hoe verder? Verrijkte publicaties: hoe verder? Colofon Verrijkte publicaties: hoe verder? SURFfoundation PO Box 2290 NL 3500 GG Utrecht T + 31 30 234 66 00 F + 31 30 233 29 60 info@surf.nl www.surf.nl Auteur Martin

Nadere informatie

Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid

Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid Copyright: lectrr, metrotime.be Afstudeerscriptie TU Delft Faculteit TBM Wouter Ram 1000497 Scriptie Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie 3 Voorwoord Informatie-

Nadere informatie

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Afstudeerscriptie Frank van den Hurk, Universiteit Twente Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Een multidisciplinair explorerend onderzoek naar methoden voor het inrichten

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

social media & arbeidsbemiddeling

social media & arbeidsbemiddeling social media & arbeidsbemiddeling Werving & selectie onder druk social media & arbeidsbemiddeling Werving & selectie markt onder druk inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Conceptueel kader 10 Sociale Media

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking the way we see it Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking Utrecht, april 2014 1 Voorwoord De uitgave van dit jaar is alweer de vierde

Nadere informatie

estuur estuur > Saskia J. Stuiveling: ICT-fouten horen erbij > Smartbox: Verdacht door data > Rijksoverheid heeft duizend ICT ers nodig

estuur estuur > Saskia J. Stuiveling: ICT-fouten horen erbij > Smartbox: Verdacht door data > Rijksoverheid heeft duizend ICT ers nodig i estuur m a g a z i n e i estuur a m b t e n a a r 2.0 > Saskia J. Stuiveling: ICT-fouten horen erbij Onafhankelijk kwartaalmagazine voor de ioverheid. Nummer 12, jaargang 4, oktober 2014 > Smartbox:

Nadere informatie

Worsteling tussen lust en last

Worsteling tussen lust en last Worsteling tussen lust en last Over de benutting van social media door de rijksoverheid Peter van Deventer Ben Ebbelaar Sas Terpstra Claire Zalm Master of Public Administration (MPA) Worsteling tussen

Nadere informatie

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015 NedDat Foundation Informatie over het open data proces voor de data aanbieder Datum: januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Stap 1: De inventarisatie 1.1 Inventariseer de datasets 1.2 De juridische check

Nadere informatie

Leones. IT Service Assessment & Improvement

Leones. IT Service Assessment & Improvement Leones IT Service Assessment & Improvement 1. Inleiding Dit rapport is geschreven in opdracht van Leones door Jurjen Bloo, student aan de Hogeschool van Amsterdam en is onderdeel van de afstudeeropdracht.

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Gemeente Werkendam: 100% cloud

Gemeente Werkendam: 100% cloud november 2013 jaargang 6 technologie beheer security 5 Cloud computing Gemeente Werkendam: 100% cloud Regie en schaduw-it Cloud en on-premises - applicaties WE HEBBEN VEEL GOEDE PRODUCTEN DIE WE U NIET

Nadere informatie

EEN VERSLAG NAAR AANLEIDING VAN EEN PON-RONDETAFELBIJEENKOMST JUNI 2014

EEN VERSLAG NAAR AANLEIDING VAN EEN PON-RONDETAFELBIJEENKOMST JUNI 2014 EEN VERSLAG NAAR AANLEIDING VAN EEN PON-RONDETAFELBIJEENKOMST JUNI 2014 2 EEN VERSLAG NAAR AANLEIDING VAN EEN PON-RONDETAFELBIJEENKOMST JUNI 2014 Colofon Problemen, uitdagingen en trends in outsourcing

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2008 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy Your Security is Our Business 20 JANUARI 2014 UPDATE DE COLUMN 2 Hans Van de Looy HET NIEUWS 3 Succesvolle beursdagen Black Hat Sessions 2014 Ethical Hackers gezocht HET INTERVIEW 4 Engelstalig interview

Nadere informatie