Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: mei 2007 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de geregistreerde titels. Het begrip 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer. Synoniem aan 'Informatiebeheer' is het begrip 'Records management'. De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. woensdag 6 juni 2007 Uit de Automatisering Gids van 18 november 2005 Pagina 1 van 43

2 0 Algemeen 7802 ' Burger snakt naar vernieuwingen en een betere overheid' Gijs van der Loef (Bericht) Website stichting Livre, Tekst van een artikel uit de Volkskrant van 16 mei 2007 Andere overheid Het nieuwe kabinet verzuimt noodzakelijke vernieuwingen door te voeren in het bestuur. De burger snakt naar een betere overheid. Met een trefzekere zettencombinatie heeft Balkenende IV het tweede hoofdthema van Fortuyn, de vernieuwing van de overheid, van de politieke agenda geschrapt. Exit minister van Bestuurlijke Vernieuwing. Het door de Tweede Kamer in 2004 tot groot project bestempelde programma andere overheid (4 actielijnen en 64 projecten) is weggezet als 'centrum voor good governance', een sterfhuisconstructie. De website wordt per 1 juli beëindigd. Roel Bekkers mag nog een paar rijksambtenaren ontslaan en daarmee is vrijwel niets meer over van de ambitie om 'de overheid op een breed terrein ingrijpend te moderniseren'. In 2007 zou 65% van de publieke dienstverlening via het internet kunnen, maar het DigiD staat nog steeds in de kinderschoenen. Toch is in 4 jaar met de Elektronische Overheid een fundament gelegd voor ingrijpende vernieuwing. Met het bevriezen van ICT-budgetten en het isoleren van innovatieve projecten in ICTU, het kwijnende bolwerk van revolutionaire vernieuwing, lijkt het gevaar van de ingrijpende modernisering bijna geweken. Wat onder het nieuwe kabinet resteert is de opdracht aan de lagere overheden, de gemeenten en de provincies, om de administratieve lasten met 25% terug te dringen. Het probleem afgewenteld, het Rijk weer in control. Democratie; Dienstverleningsconcept; E-governance; E-overheid; Goodwill; Openbaar bestuur; Openbaarheid. Tekst op internet ~ Goede en kwade trouw in het openbaar bestuur Dorien Pessers (Lezing) NRC van 23-sep Lezing door Dorien Pessers voor de Raad voor het Openbaar Bestuur Den Haag op 12 september Openbaar bestuur "De overgang van een rechtsstatelijk georganiseerd systeem van vertrouwen naar een economisch georganiseerd systeem van wantrouwen werd gecomplementeerd met de instelling van zelfstandige, toezichthoudende Marktautoriteiten. Zij worden ook wel aangeduid als waakhonden. Deze benaming is beter omdat zij aangeeft dat er kennelijk weinig vertrouwen bestaat in de sociaal gunstige effecten van de ontketende marktkrachten indien er niet een waakhond meeloopt. Inmiddels kennen we in Nederland marktautoriteiten voor de mededinging, de telecommunicatie, de financiële markten, voor transport en vervoer, voor voedsel en waren, voor de media en binnenkort voor de zorg en voor consumenten. Op Europees niveau komen daar nog de Europese Commissie en de Europese Bank bij. Op mondiaal niveau de WTO. Kortom, er ontwikkelt zich een zeer machtige economische magistratuur ter begeleiding en controle van het economisch dirigisme. Deze economische magistratuur is een directe bedreiging voor de democratie en de normatieve architectuur van de samenleving. Zo hebben de marktautoriteiten geen democratische, maar een technocratische legitimatie. Anders dan de staat, hebben ze maar een beperkte bemiddelende functie omdat ze geen algemene belangen behartigen maar slechts de deelbelangen van marktpartijen en consumenten. Door hun nauwe en ondoorzichtige verwevenheid met de lobby-netwerken van de markt neigen zij ertoe corporatistische belangen te behartigen. Ze zijn - in strijd met de machtenscheiding - toezichthouder, regelgever en handhaver in één. Door dit alles missen marktautoriteiten de autoriteit en soevereiniteit in de ware zin van het woord, die voor een bemiddelende instantie zo belangrijk zijn. Zijn ze dan efficiënte uitvoerders gebleken? Nee, de bureaucratische rompslomp van de Nederlandse en Europese marktautoriteiten blijkt die van de verguisde departementen verre te overtreffen. De macht van de Nederlandse en Europese economische magistratuur bevordert ondertussen de fragmentering en ont-democratisering van het openbaar bestuur en van het algemeen belang. Er dreigt een politiek zonder recht te ontstaan." Pagina 2 van 43

3 0 Algemeen Democratie; Rechtstaat. Tekst op internet ~ Open ict-standaarden blijven uit Auke Schouwstra (Bericht) Binnenlands Bestuur van 20-apr Open standaard Drie clubs van ambtenaren, gemeenten en gemeentelijke ict ers bundelen de krachten om de overheid sterk te maken tegen het zonnekoningengedrag van de grote ict-leveranciers. Aanbesteding; Open source Overheid en innovatie; Kansen blijven onbenut Peter Mom (Interview) Automatisering Gids van 27-apr Innovatie Jaarlijks bezoeken een paar duizend ambtenaren (en enige bestuurders) de beurs Overheid & ICT. Zoals elk jaar was het ook deze week weer veel innovatie in Utrecht. Maar, betoogt Marcel Thaens, partner van Ordina Public en bijzonder hoogleraar ICT en strategisch innoveren, de publieke sector en innovatie laten zich lastig combineren. Andere overheid; Dienstverlening; Dienstverleningsconcept. Pagina 3 van 43

4 1 Ontstaan 7817 Atlas van de e-overheid <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Website) Website e-overheid, Den Haag, Atlas De Atlas van de elektronische overheid biedt informatie over de structuur - het landschap - van de elektronische overheid en vormt de basis voor de ontwikkeling van de Nederlandse e-overheid referentiearchitectuur. Hier wordt zowel de huidige als de beoogde samenhang tussen de verschillende benodigdheden voor het realiseren van de e- overheid in kaart gebracht. De Atlas is ontwikkeld voor bestuurders/ beleidsmakers en ICT-architecten van overheidsorganisaties en voor ieder ander die geïnteresseerd is in het e-overheid landschap. E-overheid; Informatie architectuur; Referentiearchitectuur. Atlas van de e-overheid ~ Betere dienstverlening door e-overheid ~ :-) 7798 Blogs: The new information revolution? Bruce W. Dearstyne (Bericht) Association of Records Managers and Administrators, Weblog Weblogs, or blogs, constitute a significant new development in the information world. They're taking the business world by storm. From the perspective of records and information management (RIM) professionals, they present unprecedented challenges and opportunities. Leadership and policies are needed to shape and make optimal use of this new application. Most blogs are records, so sound records and information management principles must be applied. Other information management issues also must be addressed. This article * Describes the emerging popularity of weblogs * Classifies blogs into five general categories * Highlights a mixture of actual blogs * Pinpoints the areas in which RIM managers can influence blog policy 1. Education. Blogs are still in the early stage of development and application. Precedents and guidelines are lacking; the topic seems mysterious; people need leadership, guidance, encouragement, and some caution. CIOs and RIM professionals can take the lead in educating their organizations about blogs, providing insight into their optimal use, stressing the need for care and accuracy in postings, pointing out the need for following policies, developing or helping to develop training courses, integrating blogs with other aspects of records and information management, and advising employees on processes and criteria for identifying the most helpful outside blogs. 2. Policies. Companies need written policies concerning their blogs. If employees are free to post, there need to be guidelines governing language and content, and it needs to be clear whether the opinions are the individual's, the company's, or some combination of both. The need to guard professional and trade secrets is vital. Get advice from the counsel's office. "To help prevent smoking-gun blog content from triggering a workplace lawsuit, stock slide media feeding frenzy, prohibit employees from posting negative opinions or critical comments about the company's people, products, and services," advises legal expert Nancy Flynn, in her article "Blog Rules" in Optimize. 3. Records and information management. Is a company blog an official record? If it represents official, fixedandrecorded information, it is; if it represents the personal views of individual employees, the answer needs to be determined. Blogs that are records need to be managed as records, including providing workable access, indexing tools, authenticity, preservation, appraisal, scheduling, storage, and access for as long as needed for Pagina 4 van 43

5 1 Ontstaan administrative, legal, research, and other purposes. These issues need to be addressed before blogging begins. 4. Records and information management applications. Blogs are not just information devices to be managed; they have implications and potential applications for all RIM professionals. A CIO, for example, might want to follow Phil Windley's example and blog to explain information policies and communicate with staff. A records management officer might consider blog technology to manage records management projects and publicize new regulations and guidelines. Professional RIM associations should consider supplementing their journals and newsletters with blogs, such as one from the association's president on key issues of the day. Records and information management; RIM; Web 2.0. Artikel op internet ~ Doorstart P-Direkt Henk Vlaming (Bericht) Binnenlands Bestuur van 4-mei Personeelsbeheer Tweejaargeleden mislukte de automatisering van de personeelsadministratie onder de noemer P-Direkt hij de rijksoverheid. Er ging een streep door de reeds getelde niiljoenenbesparing. Maar P-Direkt leeft weer. Systeemontwikkeling Eenzame strijd gemeenten tegen omgevingsvergunning <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Binnenlands Bestuur van 4-mei Omgevingsvergunning De invoering van de orngevingsvergunning wordt vrijwel zeker uitgesteld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat er al van uit dat de beoogde datum van 1 januari 2008 niet zal worden gehaald. Systeemontwikkeling GBA zeker een halfjaar vertraagd <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Automatisering Gids van 11-mei GBA De modernisering van de GemeentelijkeBasisadministratie persoonsgegevens loopt een halfjaar vertraging op en mogelijk meer. Systeemontwikkeling Gemeenten in tijdsklem bij implementaties <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Automatisering Gids van 4-mei Pagina 5 van 43

6 1 Ontstaan Projectmanagement De Gebruikersverenigingen Centric en Getronics PinkRoccade Local Government hebben bij staatssecretaris Ank Bijleveld (BinnenlandseZaken) aan de bel getrokken. Het rijk gunt gemeen-ten en ICT-leveranciers te weinig tijd voor de invoering van landelijke projecten, vinden ze. Implementeren; Systeemontwikkeling Invoering EPD duurt onnodig lang Rian van Heur (Bericht) Computable van 18-mei Elektronisch patiëntendossier De invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) duurt langer dan nodig is. MediSoft zegt al een alternatief op de markt te hebben gebracht. EPD; Persoonsdossier Kink in de Keten; Inventarisatie van de bevorderende en belemmerende factoren bij samen-werking tussen landelijke overheids-organisaties op het gebied van ICT T. van Dijk (Rapport) Universiteit Twente, Enschede, versie maart 2007 Ketenintegratie Voornaamste belemmerende factoren: - De departementale organisatie van het rijk bemoeilijkt de samenwerking: Bij het tot stand brengen van ketensamenwerking is sprake van een fundamentele spanning: wat het beste zou zijn voor de keten hoeft niet automatisch goed te zijn voor alle deelnemende organisaties. Bestuurders zien hun verantwoordelijkheid vooral liggen bij het inrichten en in stand houden van een solide primair proces, inclusief de daarmee gepaard gaande financiering. De eigen financiering gaat voor de financiering van de samenwerking. - De complexiteit werkt belemmerend: Er zijn zeer veel factoren ontdekt die de complexiteit van de samenwerking tot grote hoogte doet stijgen. Een aantal daarvan zijn dat bij de samenwerkingsprojecten veel organisaties betrokken zijn. Die organisaties zelf bestaan weer uit verschillende onderdelen, die soms niet hetzelfde nastreven of hetzelfde mandaat hebben. Voor alle betrokken actoren is het dus een constant zoeken naar de posities van anderen, en naar het bepalen van de eigen positie in het proces. Dit vergt erg veel energie. - ICT is ambtelijk niet interessant: Voor topambtenaren valt er niet veel winst te halen op dit terrein. Zeker niet wanneer er veel geld mee gemoeid is en budgetten overschreden dreigen te worden. - Goede onderlinge verhoudingen prevaleren boven een cultuur van zakelijkheid en afrekenen op afspraken: Bestuurders zien van elkaar dat zij het belang van de eigen organisatie boven dat van het welslagen van de samenwerking stellen. Soms is het beeld dat dat terecht is, soms bestaat het beeld dat dat niet volledig terecht is. Er wordt dan echter niet hard gespeeld, omdat bestuurders de goede verhoudingen prevaleren; men komt elkaar later toch weer tegen en dan kunnen de rollen wel eens omgedraaid zijn. - Eigen IT standaards eerst: IT-ers hebben er belang bij dat de organisatie blijft bij de standaards die binnen die organisatie vigerend zijn. Dat is niet alleen hun deskundigheid, het is vaak hun werk. Voornaamste bevorderende factoren Pagina 6 van 43

7 1 Ontstaan - 'Samenwerking heeft de toekomst : de grootste bevorderende factor is het breed aanwezige besef dat ketensamenwerking en shared service centers de toekomst hebben. - Betrokkenen weten elkaar steeds beter te vinden: Bestuurders weten elkaar steeds beter te vinden als het om samenwerking gaat. Dit geldt overigens ook voor mensen lager in de organisatie, die door dit soort projecten de andere betrokken organisaties en de mensen die daar werken ook beter leren kennen. - Samenwerking begint statusverhogend te werken: Een andere belangrijke bevorderende factor is, dat bestuurders in toenemende mate aan status kunnen winnen door dit soort samenwerkingsprojecten tot een succes te maken. Complexiteit; E-overheid; Integratie; Standaard; Uitwisselbaarheid Nederlandse Overheid Referentie Architectuur, NORA 2.0; Samenhang en samenwerking binnen de elektronische overheid <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Kenniscemtrum e-overheid, Den Haag, versie 25/4/2007 Referentiearchitectuur De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) bevat inrichtingsprincipes, modellen en standaarden voor het ontwerp en de inrichting van de elektronische overheid. Het accent ligt daarbij op het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganisatie in ketens en netwerken. Hierbij richt deze versie van de NORA zich vooral op de overheid als dienstverlener. Andere functies van de overheid krijgen minder aandacht, maar zullen in toekomstige versies van de NORA meer nadrukkelijk meegenomen worden. De ontwikkeling van de NORA gebeurt met inbreng van velen; vooral van bedrijf- en ICT architecten die werken aan de ontwikkeling van de elektronische overheid. Deze architecten zijn werkzaam bij ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten, waterschappen en binnen de vele programma s en projecten die momenteel worden uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van de elektronische overheid. Verder zijn ook commentaren en suggesties verwerkt die aangedragen zijn door (private) ICT bedrijven en adviesbureaus. Door deze brede betrokkenheid kan de NORA een product genoemd worden 'door architecten voor architecten'. E-overheid; Informatie architectuur. Betere dienstverlening door e-overheid ~ Rapport op internet ~ :-) 7805 New Ways of Working - WOWs Carl E. Weise (Weblog) AIIM Knowledge Center Blog, RIM The agricultural age has come and gone. The industrial age has done the same. There is little disputing that we are now in the information age. It is said that there will be more information created in the next two years than in the whole history of civilization. A theme that is discussed is that successful companies will not be the ones that have the best information, anymore, but the ones that can manage the avalanche of information - separating the valuable information from the rest. Pagina 7 van 43

8 1 Ontstaan Ten records management principles that will need to be followed for organizations to be successful in this new information age. These ten principles include: * Records will be routinely created, shared, used and stored in electronic form * There will be an increase in individual responsibility for managing information; only one copy of an information object will be stored; there will be greater use of short cuts and hyperlinks; a the culture of sharing information encouraged * Access to information will be controlled; there will be increased oversight using audit trails; there will be backup and recovery of computer systems (actually testing recovery processes before they are needed); users will share information except where access cannot be permitted for a defined reason (such as sensitive information) * Capture is the process of declaring, classifying and storing a record; information will be indexed (metadata will be applied to the records); indexing will be based on the organization s taxonomy and thesaurus; ERM will require the minimum possible effort from users * File structures (classification scheme) will increase sharing, improve access and collaborative working; users will be able to define file structures suitable for their local business needs; records management professionals will ensure that the file structure in constantly updated * Powerful searching capabilities will be available and will operate across the entire IT infrastructure; search capabilities will find information without precise details; search capabilities will be subject to access controls * Every information item will have an 'owner' responsible for its management, protection and eventual disposal; owners will provide guidance on use of the information; information governance will need regular reviews * Retention schedules will govern information removal; archiving and disposal actions will be scheduled automatically; retention schedules will be reviewed annually * Collaborative working features, - a working practice whereby individuals work together to a common purpose to achieve business benefits-, will be available to users who need them; will requires a flexible culture; workflow will be used for routing records; different workflow capability levels will be implemented; collaboration will be implemented alongside ERM * The software and organizational structure will support the environment envisaged in the ERM policy statement. Archiefbeheer; Informatiebeheer; RIM; Web 2.0. Tekst op internet ~ Papieren bestemmingsplan verdwijnt <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Binnenlands Bestuur van 4-mei Bestemmingsplan Bestemmingsplannen moeten vanaf juli volgend jaar verplicht digitaal worden vastgesteld. Dat heeft grote gevolgen voor gemeenten. Authenticiteit; Betrouwbaarheid; Digitaliseren; Duurzaamheid; Duurzame toegankelijkheid Procesdenken moet output dienen, en niet andersom Jacques Wetzels en Leen van Pelt (Artikel) Automatisering Gids van 25-mei Proces Het procesdenken lijkt al jaren de oplossing voor ICT-beheer. Een probleem is echter het generieke karakter van de procesmodellen. De kwaliteit van concrete producten en diensten komt in de knel. Drie stappen die gezet moeten worden om de producten en diensten weer in het Centrum van de aandacht te krijgen. Pagina 8 van 43

9 1 Ontstaan STAP 1: Beschouw niet het proces maar de output als primaire inrichtingsvariabele STAP 2: Beschouw niet de procesrollen maar de output als graadmeter voor expertise & middelen STAP 3: Baseer de omgeving en besturing van ICT-beheer op de producten en diensten voor de klant Data-atlas; Dienstencatalogus; Dienstverleningsconcept; Kwaliteit; Procesmodel; Product; Productencatalogus; Structuurplan informatiebeheer Rijk start voorzichtig met enik; Aftrap aanbesteden E-identiteitskaart Peter Mom (Bericht) Automatisering Gids van 25-mei enik BinnenlandseZaken is voorzichtig gestart met de invoering van de elektronische Nederlandse identiteitskaart (enik). Vorige week begon een aanbestedingsprocedure voor de levering van systemen voor pilots. Aanbesteding; Elektronisch paspoort; Identiteitsbewijs Uitstel voor digitalisering <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Binnenlands Bestuur van 4-mei Digitalisering Gemeenten en provincies krijgen langer de tijd om hun ruimtelijke plannen digitaal vast te leggen. Omgevingsvergunning; Ruimtelijke plannen. Tekst op internet ~ Web 2.0 infiltreert bedrijven van onderaf; Zakelijk gebruik van nieuwe internettechnologie blijkt stiekem al realiteit Pieter Verkooijen (Artikel) Computable van 18-mei Web 2.0 Is Web 2.0 relevant voor zakelijk gebruik? Terwijl die academische discussie voortduurt, brengen eindgebruikers de web applicaties via de achterdeur bedrijven binnen. Startups en gevestigde softwarebedrijven spelen in op de trend. Atom; CMS; RSS; Syndicatie; Weblog; Webservices. 1.2 Benoeming informatiesysteem Pagina 9 van 43

10 1.2 Benoeming informatiesysteem 7783 De opmaat naar procesinnovatie Sigrit van Werven en Ewoud de Voogd, Marcel Rademaker (Artikel) Overheidsmanagement, Nr. 5, mei 2007 Procesmanagement Het kritisch analyseren en verbeteren van werkprocessen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een beter presterende overheid. De komst van de omgevingsvergunning noodzaakt gemeenten om samen met andere overheidsorganisaties een aantal vergunningverlenende processen fundamenteel te verbeteren. Wij vinden dat gemeenten de ervaring met procesinnovatie moeten gebruiken om ook andere werkprocessen te verbeteren. Andere overheid; Best practice; BPR; Business Process Reengineering; Omgevingsvergunning; Werkproces Het ontbreekt de overheid aan realistische plannen Pieter Wisse (Ingezonden brief) Automatisering Gids van 4-mei Andere overheid Verkeerde vergelijkingen zitten elektronische overheid in de weg. Volgens de schrijver biedt e-infrastructuur pas houvast. "Zeker gelet op uitblijvende resultaten bestaat er gerede twijfel of de overheid in staat is om voor voorzieningen voor wat zij dienstverlening noemt, voldoende rekening te houden met burgers en bedrijven. Een extra toets namens direct betrokken partijen verdient alle steun." "Daarom bestaat behoefte aan algeméne infrastructuur voor elektronisch informatieverkeer. En inderdaad is dat pas infra structuur in de juiste betekenis, zodra de overheid borg staat voor diverse kritieke voorzieningen van basale techniek via digitale identiteitstelling tot en met op z n minst wet- en regelgeving. Het gaat om voorwaarden voor gemakkelijk en tegelijk veilig informatieverkeer. Aarzelt de overheid over privaat gebruik van publieke voorzieningen? Met infrastructuur is dat simpel als valse omkering ontmaskerd. Net zoals ik over de openbare weg fiets, lijkt mij het primaire doel van publieke infrastructuur voor informatieverkeer nu nèt de private toepassingen. De over- heid is nu eenmaal de infrastruc tuurboer voor de samenleving die daardoor wint aan dynamiek. Door kadering als infrastruc tuur is overigens tevens meteen duidelijk dat bekostiging een gemeenschappelijke zaak is. Met autonomie als drogreden vor men versnipperde budgetten een belemmering voor voortgang." Dienstverleningsconcept; E-infrastructuur; Infrastructuur Het persoonsdossier in een digitale omgeving. Hans Waalwijk (Lezing) Archiefschool, (versie 6 juni 2006) Persoonsdossier Een persoonsdossier kan worden omschreven als 'een dossier zijnde een fysiek of logisch geheel van in onderlinge samenhang gebrachte gegevens over één persoon' Over de onderzoeksresultaten van de Archiefschool over de multi-user-verwerking van persoonsgegevens in een digitale omgeving. Het onderzoek had betrekking op archiefrechtelijke aspecten van de digitalisering van het strafdossier en de inrichting van een e-depot voor dit soort persoonsdossiers. Dit e-depot gaat als Centraal Digitaal Depot Strafrechtketen door de Justitiële Informatiedienst te Almelo worden beheerd. E-depot; Persoonsgegeven; Privacy; Strafregister. Pagina 10 van 43

11 1.2 Benoeming informatiesysteem Lezing op internet ~ Rechters gaan digitaal Ronald van den Hoogen (Artikel) Automatisering Gids van 18-mei Rechtspraak De rechterlijke macht gebruikt meer systemen dan men denkt. We mogen in veel gevallen zelfs spreken van elektronische rechtspraak. Artikel over de gevolgen voor de kwaliteit van de rechterlijke procedure. De eisen worden zo hoog, dat rechters niet meer op eigen kracht kunnen rechtspreken. Een aantal stellingen: Procesdeelnemers en andere betrokkenen krijgen in een digitale rechterlijke procedure andere rechten en plichten dan zij voorheen hadden. Rechters en advocaten zullen worden verplicht om digitaal te werken. Dat is geen voorspelling, maar een ontwikkeling in ons rechtssysteem. De meeste zittingen zijn openbaar. Dat betekent dat er gefilmd mag worden De rechter mag dat in elk geval niet verbieden Dat gebeurt wel. Als computerrechtspraak betekent: rechtspraak zonder rechterlijk oordeel, hebben we in Nederland al geruime tijd computerrechtspraak. Betrouwbaarheid; Kwaliteit; Openbaarheid; Rechtsbeginsel; Rechtstaat; Rechtsvordering; Strafvordering De utopie van het professioneel beheer; Binnen een jaar naar een perfect gemanaged informatiesysteem? Gert-Jo van der Heijden (Artikel) Intellectueel Kapitaal, Zesde jaargang, nummer 2, 2007 Beheer De verwachtingen van het centraliseren van bedrijfsprocessen zijn in de praktijk meestal veel te hoog gespannen. Betrokkenen verwachten dat wanneer het nieuwe informatiesysteem in de lucht is, alles en iedereen meteen goed werkt. Dat is een utopie. Zelfs wanneer aan een aantal heldere voorwaarden is voldaan, kan een nieuw ingevoerd centraal informatiesysteem na een jaar nog niet optimaal werken. Bedrijfsproces; Informatiesysteem; Veranderingsmanagement. Pagina 11 van 43

12 2 Waarderen :-) 7773 Bewaren en bewijzen Marjolein Durinck en Inge Aarts (Publicatie) ECP.NL, Den Haag, ISBN maart 2007 Bewaarbelang Deze publicatie verschaft helderheid in de beleidsmatige en juridische eisen en aanbevelingen voor de opslag van (digitale) gegevens en de bewijskracht van deze gegevens. Ook staan er praktische en organisatorische handvatten in genoemd waarmee risico's kunnen worden ondervangen en gegevens veilig en betrouwbaar kunnen worden bewaard. Hiermee kan de bewijskracht van opgeslagen (digitale) gegevens binnen een organisatie worden verhoogd. Volledig herziening van dee uitgave 'Bewaren en Bewijzen' uit 1998 van ECP.NL en het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Vernietigingsbelang. ECP.nl ~ Publicatie op internet ~ :-) 7770 Data retention and the panoptic society: The social benefits of forgetfulness Jean-François Blanchette en Deborah G. Johnson (Artikel) Science and Technology Studies, Rensselaer Polytechnic Institute / School of Public Policy, Georgia Institute of Technology, (manuscript) Vernietigingsbelang Modern information systems not only capture a seemingly endless amount of transactional data, but also tend to retain it for indefinite periods of time. We argue that privacy policy must address not only collection and access to transactional information, but also its timely disposal. One unintended side-effect of data retention is the disappearance of social forgetfulness. Social forgetfulness allows individuals a second chance, the opportunity for a fresh start in life. We examine three domains in which social policy has explicitly recognized the importance of such a principle: bankruptcy law, juvenile crime records, and credit reports. In each case, we frame the issue not solely in terms of individual privacy protection, but rather in terms of the social benefits of forgetfulness. We examine how different policy approaches to privacy might handle the retention of data and propose a general framework for constructing retention policies. The broad conclusion of the paper is that data retention and disposal should be addressed as a fundamental characteristic of information, not in piecemeal fashion, or as an afterthought. Bewaarbelang; Countervailing power; Observeren; Panopticon; Privacy; Waarderen. Artikel op internet ~ Pagina 12 van 43

13 2 Waarderen :-) 7803 General Retention & Disposal Authority for Records of Common Administrative Functions <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) Public Record Office Victoria, Melbourne, Issue Date: 23/04/2007 Expiry Date: 23/04/2017 Version 2007 State of Victoria 2007 Selectiedocument Australische selectielijst voor algemeen (administratie en personeel). Bewaarlijst; Disposal authority; Retention authority; Selectielijst; Vernietigingslijst. Lijst bij PROV (PDF) ~ Lijsten op de site van PROV ~ Kamer van Koophandel Rotterdam zet papier overboord. <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Het archiefforum van 31-mei persbericht Doxis Vervanging Kamer van Koophandel Rotterdam verkrijgt als eerste machtiging substitutie voor een lopend proces. Weggooien mag door nieuw controleprocedé. Audit; Substitutie; Vernietiging. Bericht op internet ~ :-) 7769 Useful Void: The Art of Forgetting in the Age of Ubiquitous Computing Viktor Mayer-Schönberger (Artikel) John F. Kennedy School of Government - Harvard University, April 2007 RWP Data ecology As humans we have the capacity to remember - and to forget. For millennia remembering was hard, and forgetting easy. By default, we would forget. Digital technology has inverted this. Today, with affordable storage, effortless retrieval and global access remembering has become the default, for us individually and for society as a whole. We store our digital photos irrespective of whether they are good or not - because even choosing which to throw away is too time-consuming, and keep different versions of the documents we work on, just in case we ever need to go back to an earlier one. Google saves every search query, and millions of video surveillance cameras retain our movements. In this article I analyze this shift and link it to technological innovation and information economics. Then I suggest why we may want to worry about the shift, and call for what I term data ecology. In contrast to others I do not call for comprehensive new laws or constitutional adjudication. Instead I propose a simple rule that reinstates the default of forgetting our societies have experienced for millennia, and I show how a combination of law and technology can achieve this shift. Pagina 13 van 43

14 2 Waarderen Alomtegenwoordige verwerking; Bewaarbelang; Data ecology; Panopticon; Pervasive computing; Privacy; Ubiquitous computing; Vernietigingsbelang; Waarderen. Artikel op internet ~ Over Viktor Mayer-Schoenberger ~ Uitleg bij Van Bussel ~ Bepalen van de bewaartermijnen 7762 Rechtbank Amsterdam valt onder Wet datarententie mr. V.A. de Pous (Column) Automatisering Gids van 4-mei Bewaarplicht De Amsterdamse rechtbank nam onlangs een hotspot voor draadloos Internet in gebruik. Vet cool. Maar net zoals Café Wildschut, restaurant Dauphine en vele andere aanbieders van openbare telecomnetwerken en -diensten zal een rechtbank zich aan de wet moeten houden. En dat betekent een bewaartermijn van 18 maanden voor verkeersgegevens en verstrekking binnen 15 minuten. Attentiepunten - Aanbieders van openbare telecomnetwerken en -diensten in de Europese Unie zijn met ingang van september 2007 wettelijk ver plicht verkeers- en locatiegegevens op te slaan en waarschijnlijk 18 maanden bewaren. - Aanbieders van openbare telecomnetwerken en -diensten zullen hun gebruikers hierover moeten informeren. - Op verzoek van Justitie moeten deze gegevens waarschijnlijk binnen een kwartier kunnen worden verstrekt. - Compliance vraagt om de inzet van adequate storage-, query- en retrieval-technologie, welke kostenverhogend werkt. - De komende Wet datarententie is vrijwel zeker bij kleine aanbieders onbekend. Beschikbaarheid; Privacy; Tijdigheid; Verkeersgegevens. 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 7782 Het managen van juridische risico s mr. drs. E.J. Govaers (Artikel) Overheidsmanagement, Nr. 5, mei 2007 Risicomanagement Overheidsorganisaties worden veelvuldig geconfronteerd met de gevolgen van hun bestuurshandelen. Wanneer zij door de rechter worden aangesproken op juridische fouten en onvolkomenheden, vindt zelden voldoende reflectie plaats over hoe de besluitvorming beter kan worden ingericht. Terwijl met soms eenvoudige oplossingen al op korte termijn verbetering kan worden bereikt. Besluitvormingsproces; Bestuursrecht; Juridische kwaliteit; Kwaliteitsverbetering; Vormvereisten. Pagina 14 van 43

15 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 7744 Jericho-stijl: 11 geboden voor beveiliging zonder muren Ron Tolido (Artikel) Automatisering Gids van 27-apr Beveiliging Het Jericho Forum heeft elf geboden geformuleerd voor de beveiliging van bedrijfssystemen. Een beveiliging zonder de gebruikelijke beschermingslagen. Een nachtmerrie voor beveiligingsexperts. Een toelichting op de geboden. 1. Gij zult uw beschermingsmaatregelen zoveel als mogelijk toesnijden op de feitelijke entiteit die risico loopt. 2. Gij zult uw beveiligingsmechanismen zo uitvoeren dat ze transparant, simpel, schaalbaar en makkelijk te beheren zijn. 3. Gij zult nimmer een vaste context veronderstellen. 4. Apparaten en toepassingenzullen communiceren via open, veilige protocollen. 5. Alle apparaten zullen in staat zijn hun beveiligingsregels door te voeren in zelfs het meest onbekende, niet vertrouwde netwerk. 6. Zowel mensen, processen als technologie zullen beschikken over duidelijk beschreven, transparante niveaus van vertrouwen bij het uitvoeren van transacties. 7. Aan beide zijden zal het niveau van vertrouwen kunnen worden vastgesteld. 8. Gij zult authenticatie, autorisatie en verantwoordelijkheid zo vormgeven dat ze ook ver buiten uw eigen terreinen kunnen worden herkend en uitgewisseld. 9. De toegangtotdatazaluitsluitend worden beheerd via de eigen bevei ligingsattributen van de data. 10. Gij zult beveiliging en dataprivacy waarborgen door een strikte scheiding van functies en privileges. 11. Gijzult data standaard afdoende beveiligen, zowel wanneer deze wor den opgeslagen, als waneer deze worden verplaatst of gebruikt. Authenticatie; Betrouwbaarheid; Communicatie. :-) 7805 New Ways of Working - WOWs Carl E. Weise (Weblog) AIIM Knowledge Center Blog, RIM The agricultural age has come and gone. The industrial age has done the same. There is little disputing that we are now in the information age. It is said that there will be more information created in the next two years than in the whole history of civilization. A theme that is discussed is that successful companies will not be the ones that have the best information, anymore, but the ones that can manage the avalanche of information - separating the valuable information from the rest. Ten records management principles that will need to be followed for organizations to be successful in this new information age. These ten principles include: * Records will be routinely created, shared, used and stored in electronic form * There will be an increase in individual responsibility for managing information; only one copy of an information Pagina 15 van 43

16 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid object will be stored; there will be greater use of short cuts and hyperlinks; a the culture of sharing information encouraged * Access to information will be controlled; there will be increased oversight using audit trails; there will be backup and recovery of computer systems (actually testing recovery processes before they are needed); users will share information except where access cannot be permitted for a defined reason (such as sensitive information) * Capture is the process of declaring, classifying and storing a record; information will be indexed (metadata will be applied to the records); indexing will be based on the organization s taxonomy and thesaurus; ERM will require the minimum possible effort from users * File structures (classification scheme) will increase sharing, improve access and collaborative working; users will be able to define file structures suitable for their local business needs; records management professionals will ensure that the file structure in constantly updated * Powerful searching capabilities will be available and will operate across the entire IT infrastructure; search capabilities will find information without precise details; search capabilities will be subject to access controls * Every information item will have an 'owner' responsible for its management, protection and eventual disposal; owners will provide guidance on use of the information; information governance will need regular reviews * Retention schedules will govern information removal; archiving and disposal actions will be scheduled automatically; retention schedules will be reviewed annually * Collaborative working features, - a working practice whereby individuals work together to a common purpose to achieve business benefits-, will be available to users who need them; will requires a flexible culture; workflow will be used for routing records; different workflow capability levels will be implemented; collaboration will be implemented alongside ERM * The software and organizational structure will support the environment envisaged in the ERM policy statement. Archiefbeheer; Informatiebeheer; RIM; Web 2.0. Tekst op internet ~ Papieren bestemmingsplan verdwijnt <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Binnenlands Bestuur van 4-mei Bestemmingsplan Bestemmingsplannen moeten vanaf juli volgend jaar verplicht digitaal worden vastgesteld. Dat heeft grote gevolgen voor gemeenten. Authenticiteit; Betrouwbaarheid; Digitaliseren; Duurzaamheid; Duurzame toegankelijkheid Rechters gaan digitaal Ronald van den Hoogen (Artikel) Automatisering Gids van 18-mei Rechtspraak De rechterlijke macht gebruikt meer systemen dan men denkt. We mogen in veel gevallen zelfs spreken van elektronische rechtspraak. Artikel over de gevolgen voor de kwaliteit van de rechterlijke procedure. De eisen worden zo hoog, dat rechters niet meer op eigen kracht kunnen rechtspreken. Een aantal stellingen: Procesdeelnemers en andere betrokkenen krijgen in een digitale rechterlijke procedure andere rechten en plichten dan zij voorheen hadden. Pagina 16 van 43

17 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Rechters en advocaten zullen worden verplicht om digitaal te werken. Dat is geen voorspelling, maar een ontwikkeling in ons rechtssysteem. De meeste zittingen zijn openbaar. Dat betekent dat er gefilmd mag worden De rechter mag dat in elk geval niet verbieden Dat gebeurt wel. Als computerrechtspraak betekent: rechtspraak zonder rechterlijk oordeel, hebben we in Nederland al geruime tijd computerrechtspraak. Betrouwbaarheid; Kwaliteit; Openbaarheid; Rechtsbeginsel; Rechtstaat; Rechtsvordering; Strafvordering. Pagina 17 van 43

18 3 Gebruik, afstemming en toezicht 7746 Belastingdienst weet ook dat IT beter moet Freek Blankena (Bericht) Automatisering Gids van 27-apr ICT De Belastingdienst kampt met problemen. Systemen raken verouderd en het toeslagensysteem moet op nieuw worden gebouwd. Stabiliteit zou helpen. Systeembeheer; Systeemontwikkeling; Verstoring. 3.1 Bewaken kosten 7747 Financiering voor DigiD nog niet rond; Ministerie van Financiën vindt dat afnemers moeten betalen voor infrastructuur van elektronische overheid Peter Mom (Bericht) Automatisering Gids van 27-apr Andere overheid GBO. Overheid kan de continuiteit van infrastructurele voorzieningen voor de e-overheid zoals DigiD (authenticatie voor burgers) en Overheidstransactiepoort (OTP, voor bedrijven) niet garanderen als de financiering niet tijdig rond komt. DigId; Profijtbeginsel Weinig geld voor begeleiding gemeenten Peter Mom (Bericht) Automatisering Gids van 27-apr GBA Het moderniseringsprogramma voor de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt geherstructureerd. Begeleiding van gemeenten krijgt prioriteit, al is er nauwelijks geld voor. Andere overheid. 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 7761 De boekhouding van privacy en beveiliging Luc van Peteghem (Boekbespreking) Automatisering Gids van 4-mei Privacy De bescherming van de persoonlijke identiteit en privacy is steeds moeilijker geworden. De overheid houdt graag een vinger aan de pols van onze communicatie. In onze digitale wereld heeft die controle inmiddels buitensporige proporties aangenomen. De digitalisering van de wereld heeft de vanzelfsprekende privacy van de intermenselijke relaties gedegradeerd tot Pagina 18 van 43

19 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden een zaak uit het verleden, terwijl tegelijkertijd een vorm van spionage mogelijk werd op een mondiaal niveau zoals we die nog nooit eerder hebben meegemaakt. Met andere woorden: als we niet uitkijken, dan zullen we nog mee maken dat onze technologieën ons opsolferen met een sociale orde die het individu onderwerpt aan de belangen van de instellingen die deze technologieën ontworpen hebben. Technologie dicteert de wetten! Whitfield Diffie & Susan Landau, Privacy on the Line, The Politics of Wiretapping and Encryption (Updated and Expanded Edition), 472 pagina s, Uitgeverij MIT Press Beveiliging; Encryptie Consternatie over Microsoft s patentenclaim Freek Blankena (Bericht) Automatisering Gids van 25-mei Patent Microsoft s bewering van vorige week, dat open-sourcesoftware 235 patenten schendt, heeft veel reacties losgemaakt. GNU General Public Licens; Linux; Open source software. :-) 7770 Data retention and the panoptic society: The social benefits of forgetfulness Jean-François Blanchette en Deborah G. Johnson (Artikel) Science and Technology Studies, Rensselaer Polytechnic Institute / School of Public Policy, Georgia Institute of Technology, (manuscript) Vernietigingsbelang Modern information systems not only capture a seemingly endless amount of transactional data, but also tend to retain it for indefinite periods of time. We argue that privacy policy must address not only collection and access to transactional information, but also its timely disposal. One unintended side-effect of data retention is the disappearance of social forgetfulness. Social forgetfulness allows individuals a second chance, the opportunity for a fresh start in life. We examine three domains in which social policy has explicitly recognized the importance of such a principle: bankruptcy law, juvenile crime records, and credit reports. In each case, we frame the issue not solely in terms of individual privacy protection, but rather in terms of the social benefits of forgetfulness. We examine how different policy approaches to privacy might handle the retention of data and propose a general framework for constructing retention policies. The broad conclusion of the paper is that data retention and disposal should be addressed as a fundamental characteristic of information, not in piecemeal fashion, or as an afterthought. Bewaarbelang; Countervailing power; Observeren; Panopticon; Privacy; Waarderen. Artikel op internet ~ Pagina 19 van 43

20 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 7782 Het managen van juridische risico s mr. drs. E.J. Govaers (Artikel) Overheidsmanagement, Nr. 5, mei 2007 Risicomanagement Overheidsorganisaties worden veelvuldig geconfronteerd met de gevolgen van hun bestuurshandelen. Wanneer zij door de rechter worden aangesproken op juridische fouten en onvolkomenheden, vindt zelden voldoende reflectie plaats over hoe de besluitvorming beter kan worden ingericht. Terwijl met soms eenvoudige oplossingen al op korte termijn verbetering kan worden bereikt. Besluitvormingsproces; Bestuursrecht; Juridische kwaliteit; Kwaliteitsverbetering; Vormvereisten ICT van Belastingdienst mogelijk uitbesteed Jorge Groen (Bericht) Computable van 27-apr Uitbesteden Staatssecretaris De Jager (Finan ciën) presenteert voor 6 juli aan de Tweede Kamer een actieplan om de automatiseringsproblemen bij de Belastingdienst aan te pakken. Ook bekijkt hij of een deel van de ict uit- besteed kan worden. Outsourcing; Verstoring. Uitbesteden Staatssecretaris De Jager (Finan ciën) presenteert voor 6 juli aan de Tweede Kamer een actieplan om de automatiseringsproblemen bij de Belastingdienst aan te pakken. Ook bekijkt hij of een deel van de ict uit- besteed kan worden. Outsourcing; Verstoring Iedereen is verdacht; Technologie en juridische bevoegdheden zijn een gevaar voor de privacy in Nederland Dimitri Tokmetzis (Bericht) NRC van 12-mei Privacy Terrorisme- en criminaliteitsbestrijding bedreigen de privacy in Nederland. "Als je de wettelijke beschermingen van onze vrijheid afbreekt, zet je de deur open naar willekeur." Criminaliteit; Democratie; Panopticon; Rechtstaat; Terrorisme; Vernietigingsbelang Is privacy over twintig jaar passé? Peter Mom (Artikel) Automatisering Gids van 18-mei Privacy Intelligent cameratoezicht, internetopsporing met softwareagenten, RFID, datamining: onbespied door het leven Pagina 20 van 43

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Paramedisch OnderzoekCentrum

Paramedisch OnderzoekCentrum IMPLEMENTATIE: welke weg? Prof.dr. Rob Oostendorp Dr. Michel Wensing Prof.dr. Richard Grol Implementatie Kenmerken implementatie (ZON, 1997; Gezondheidsraad, 2000). Procesmatige en planmatige invoering.

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Wilco te Winkel, Liesbeth Mantel Erasmus University Rotterdam,NL

Wilco te Winkel, Liesbeth Mantel Erasmus University Rotterdam,NL Thesaurus driven semantic search applied to structuring Electronic Learning Environments Rotterdam, EURlib symposium, November 23 2006 Wilco te Winkel, Liesbeth Mantel Erasmus University Rotterdam,NL What

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden

Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden WBP en EPV grote verschillen? WBP Transparantie X X Proportionaliteit X X Doelbinding X X Subsidiariteit X X Accountability en auditability Boetes

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Open Onderwijs API De open standaard voor het delen van onderwijs data https://www.flickr.com/photos/statefarm/19349203414 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Missie Onderwijs

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

BIM Mythes. 'Broodje BIM' in het kader van Bouwlokalen 2012. Marcel van Bavel Léon van Berlo Hans Hendriks Dik Spekkink

BIM Mythes. 'Broodje BIM' in het kader van Bouwlokalen 2012. Marcel van Bavel Léon van Berlo Hans Hendriks Dik Spekkink 'Broodje BIM' in het kader van Bouwlokalen 2012 Marcel van Bavel Léon van Berlo Hans Hendriks Dik Spekkink ? Mythes Investeringen komen bij andere partijen terecht (kan zijn, dus doe er wat aan!) BIM is

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider Incidenten in de Cloud De visie van een Cloud-Provider Overzicht Cloud Controls Controls in de praktijk Over CloudVPS Cloudhosting avant la lettre Continu in ontwikkeling CloudVPS en de Cloud Wat is Cloud?

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

BCM en de Cloud. CSA-nl 10 april 2012 André Koot

BCM en de Cloud. CSA-nl 10 april 2012 André Koot BCM en de Cloud CSA-nl 10 april 2012 André Koot info@i3advies.nl Twitter: @meneer Agenda Cloud Risico's Maatregelen 1. Cloud Cloud omnipresent Wereldwijd alle grote aanbieders Volop management aandacht

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

EU Data Protection Wetgeving

EU Data Protection Wetgeving Fundamentals of data protection EU Data Protection Wetgeving Prof. Paul de Hert Vrije Universiteit Brussel (LSTS) 1 Outline -overzicht -drie fundamenten -recente uitspraak Hof van Justitie Recht op data

Nadere informatie

"Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?"

Baselines: eigenwijsheid of wijsheid? "Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?" Een afrondende 'beschouwende' presentatie Ing. Ernst J. Oud CISA CISSP Philips Toshiba Crypsys Data Security Getronics Business Continuity (a.k.a. CUC) Urenco Deloitte

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

KLANT = AGENT AGENT = KLANT

KLANT = AGENT AGENT = KLANT KLANT = AGENT AGENT = KLANT KENNISMANAGEMENT BIJ T-MOBILE INHOUD 1. Visie 2. Nieuwe kennisbank 3. Aanpak 4. Lessons learned 5. Stand van zaken na 1 jaar 6. Wij doen het zo! 1 VISIE OP KENNISMANAGEMENT

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten DUURZAME BEWARING IS Organisatiestructuur Resources Opslagsystemen Standaarden Archiverings- en raadplegingsformaten Karakteriseren en valideren Checksums Migreren en normaliseren Preservation metadata

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren Els De Paepe Hans Vandenberghe 1 OVER BARCO 90+ 3,250 +1 billion Presence in more than 90 countries Employees Sales for 4 consecutive years

Nadere informatie

loomatics guide kopen in nederland

loomatics guide kopen in nederland loomatics guide kopen in nederland AN INTRODUCTORY GUIDE For further course product tips please visit us, leave a comment about any loomatics guide kopen in nederland you have used and reveal concerning

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

NAF Insight. Pieter Buitenhuis Danny Greefhorst Erik Proper

NAF Insight. Pieter Buitenhuis Danny Greefhorst Erik Proper NAF Insight Architectuurprincipes Pieter Buitenhuis Danny Greefhorst Erik Proper 1 Agenda 09.00-09.15 Welkomstwoord door Erik Proper 09.15-09.45 Introductie principes en boek door Danny Greefhorst 09.45-10.15

Nadere informatie

Hoe publiek is uw privacy?

Hoe publiek is uw privacy? Hoe publiek is uw privacy? Mireille Hildebrandt Hoogleraar Smart Environments, Data Protection and the Rule of Law 2 New York Times, 25 th March 2013 3 What You Didn t Post, Facebook May Still Know By

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Working with Authorities

Working with Authorities Working with Authorities Finding the balance in the force field of MUSTs, SHOULDs, CANs, SHOULD-NEVERs, CANNOTs Jacques Schuurman SURFnet-CERT Amsterdam, 24 February 2006 Hoogwaardig internet voor hoger

Nadere informatie