GROENLINKS WERKT!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2010-2014 GROENLINKS WERKT! WWW.GROENLINKSGOES.NL"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma GROENLINKS WERKT! 8 december ,

2 Groen en Links. GroenLinks. Groen, omdat wij vinden dat wij zuinig moeten zijn op onze wereld. Ook onze kinderen en kleinkinderen zullen het met deze wereld moeten doen; de wereld zoals wij die achterlaten. Wij vinden dat we onze samenleving duurzaam moeten inrichten. Voor ons is dat niet nieuw en ook geen modekreet. Daarom geven wij aan wat wij onder duurzaam verstaan. Wij noemen het gewoon groen. Links, omdat wij vinden dat iedereen bij onze samenleving hoort. Daarin hoort geen onderscheid naar geslacht, godsdienst of afkomst. Iedereen is voor ons een volwaardig lid van deze maatschappij. En waar sommigen niet of minder gemakkelijk mee kunnen komen willen we een helpende hand bieden, of concrete ondersteuning. Hoe, dat laten we zien. Noem het medemenselijkheid. Wij noemen het gewoon links. Waar groen en links elkaar ontmoeten ontstaat GroenLinks. GroenLinks staat voor een wereld met mensen die zich ervan bewust zijn dat al het handelen nu gevolgen heeft voor later. En waar dat bewustzijn leidt tot keuzes die goed zijn voor nu, maar ook voor later. GroenLinks staat voor een wereld waarin we samen optrekken en iedereen kansen geven. Daarin zijn we niet betuttelend en schrijven we niemand voor hoe te handelen of hoe zich te gedragen. Bij ons staat het individu centraal; wij streven naar de mens die zich bewust is van zijn omgeving en daar ook naar handelt

3 1. Groen In onze politieke afweging speelt groen een belangrijke rol. Goes moet zich niet alleen inspannen voor een goed milieubeleid, maar ook voor een goede uitvoering daarvan. Op initiatief van GroenLinks heeft de gemeenteraad uitgesproken dat Goes tot de tien meest duurzame gemeenten moet gaan behoren. Onder duurzaam verstaat GroenLinks een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van vandaag, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Om dat te bereiken moet nog veel werk worden verzet. Niet alleen door daar voldoende geld en menskracht voor in te zetten, maar vooral door het ook te dóen. Als het aan GroenLinks ligt is de hele gemeentelijke bedrijfsvoering in 2015 CO 2 -neutraal. In haar eigen inkoop en bedrijfsvoering moet de gemeente groen zwaar laten wegen. Dat betekent gemeentelijke auto s die energiezuinig en zo min mogelijk vervuilend zijn, gebruik van materialen die het milieu niet onnodig belasten, maar ook het overstappen van papieren op digitale dossiers, of het mogelijk maken van telewerken. Papieren formulieren kunnen door hun digitale broertje worden vervangen. Invullen kan dan natuurlijk online, zodat de auto kan blijven staan. Door van nieuwe technieken gebruik te maken kan veel groene winst worden behaald. Zo kunnen parkeerautomaten door zonnecellen van stroom worden voorzien en leveren LED-lampen in de openbare verlichting een enorm lager gemeentelijk energieverbruik op. Om een paar voorbeelden te noemen. Maar ook buiten de gemeentelijke organisatie is nog een wereld te winnen. Waar mogelijk zijn nieuwe woningen CO 2 - neutraal. Om te bewijzen dat dat kan dagen wij bouwondernemingen uit de eerste Goese CO 2 -neutrale straat te realiseren

4 Op voorstel van GroenLinks is besloten in de nieuwbouwwijk Mannee hogere eisen aan de energiezuinigheid van de woningen te stellen dan aanvankelijk de bedoeling was. De woningen worden nu 10% zuiniger dan de landelijke norm. Maar het kan nóg beter. Daarom willen wij bouwnormen die nóg verder gaan. GroenLinks wil daarbij niet voorschrijven hoe dat precies moet, maar ondernemers de ruimte geven zelf met ideeën te komen en oplossingen aan te dragen. Het ene bouwproject is immers het andere niet. Oplossingen die ergens werken hoeven dat ergens anders niet per definitie ook te doen. GroenLinks vindt dat bij de uitgifte van bouwgrond ook de mate van energiezuinigheid van de te bouwen objecten een beoordelingscriterium moet zijn. Na realisatie wordt vastgesteld dat het energieverbruik van de bouwwerken (tenminste) overeen komt met de berekeningen die vooraf zijn gemaakt op basis waarvan de gemeente tot verkoop heeft besloten. Bij niet voldoen volgt een sanctie. In de bestaande bouw wil GroenLinks het met subsidieregelingen en het beschikbaar stellen van kennis aantrekkelijk maken om energiebesparende maatregelen te treffen. Als subsidiemaatstaf kan daarbij gelden hoeveel klassen in het energielabel met het treffen van de maatregelen worden verdiend. Ook hier wil GroenLinks niet van A tot Z voorschrijven welke maatregelen dan precies zouden moeten worden getroffen: situaties verschillen nu - 4 -

5 eenmaal en in sommige situaties kan met het treffen van andere maatregelen meer effect worden bereikt. Wel dient achteraf te worden aangetoond dat de beoogde effecten ook zijn gerealiseerd. Voor de uiteindelijke subsidie laat GroenLinks de woningeigenaar vrij in de keuze of hij de werkzaamheden door anderen laat uitvoeren, of zelf het project ter hand neemt. Het gaat ons immers om het resultaat

6 2. Links Veel mensen zijn in staat zichzelf te redden. Zij hebben hun zaakjes voor elkaar en hoeven geen helpende hand van de overheid. Anderen kunnen zich niet of slechts met moeite staande houden. Financieel, psychisch, medisch of anderszins lopen zij ongevraagd en ongewild tegen problemen op. Toch is de scheidslijn vaak maar dun. Verlies van werk, een ongeluk. het kan iedereen overkomen. Misschien hebben sommigen ook gewoon wat meer geluk in het leven dan anderen. GroenLinks vindt dat iedereen een volwaardig lid van onze gemeenschap is en daar ook als volwaardig lid aan moet kunnen deelnemen. Sommigen hebben daarbij een duwtje nodig, anderen hulp. Wij vinden het normaal begaan te zijn met diegenen die het wat minder hebben getroffen en hen waar mogelijk een helpende hand te bieden. Deelnemen aan de maatschappij betekent voor GroenLinks tegelijkertijd ook dat de daarbij behorende maatschappelijke spelregels worden gerespecteerd en nageleefd. GroenLinks accepteert het niet als die spelregels alleen als eenrichtingsverkeer worden uitgelegd en vindt dat mensen daarin ook hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Meedoen is ook de kern van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet kan alleen maar goed worden uitgevoerd als de gemeente samenwerkt met de mensen die met deze wet te maken krijgen. GroenLinks heeft zich in de gemeenteraad altijd sterk gemaakt voor een ruimhartig armoedebeleid. Door de inspanningen van GroenLinks is het armoedebeleid de afgelopen vier jaar verder verruimd. Toch zijn we nog niet tevreden. Want het gaat natuurlijk niet - 6 -

7 in de eerste plaats om het bestrijden van armoede, maar om het voorkomen daarvan. Wij zijn pas tevreden als we kunnen zeggen dat Goes blijvend armoedevrij is. Bij een goed armoedebeleid horen dan ook juist maatregelen om te voorkomen dat het tot een situatie van armoede komt. Dat begint bij opleiding. Zonder diploma tegenwoordig zo mooi startkwalificatie genoemd is het vaak moeilijk werk te vinden, om over passend werk nog maar te zwijgen. Wij vinden dan ook dat mensen een opleiding moeten kunnen volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te maken. Dat geldt zowel jongeren als ouderen. Voor jongeren die, om wat voor reden dan ook, zonder diploma een opleiding verlaten moet worden gekeken of een andere opleiding, al dan niet met professionele ondersteuning, wellicht tot meer succes kan leiden. Tijdig moet worden gesignaleerd wanneer jongeren tijdens het volgen van een opleiding dreigen uit te vallen; gemeente en opleidingen moeten zich blijven inspannen om hen letterlijk bij de les te houden. GroenLinks heeft steeds aandacht gevraagd voor de problematiek van schooluitval en blijft dat ook doen. Ook onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal kan een belemmering vormen voor het succesvol volgen van een opleiding of het vinden van een baan. Waar nodig moeten dan ook cursussen Nederlands worden aangeboden. Mensen die doodlopen in hun zoektocht naar werk moeten op doelmatige begeleiding kunnen rekenen. Samen met het UWV en CWI biedt de gemeente hen programma s aan. Daarbij zijn wij voor één contactpersoon, om te voorkomen dat mensen nog voor zij goed en wel zijn begonnen al in een ambtelijk doolhof zijn vastgelopen. Betaald werk is in de ogen van GroenLinks niet het hoogste doel. Ook met vrijwilligerswerk kunnen mensen voor zichzelf - 7 -

8 en de samenleving van betekenis zijn. Belangrijke delen van de maatschappij zijn zelfs geheel of in belangrijke mate afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. GroenLinks vindt dat menselijk talent niet mag worden verspild. Waar betaald werk niet haalbaar is kan vrijwilligerswerk een goed alternatief zijn. Wij zetten ons er voor in dat vrijwilligers ook worden ondersteund. Door zo goed mogelijke voorwaarden te scheppen, door vrijwilligers ook bij het beleid te betrekken en door ze de waardering te geven die ze verdienen. GroenLinks heeft organisaties als de Ruilwinkel en de Voedselbank altijd ondersteund. Ze dienen immers meerdere doelen tegelijk: ze bieden mensen door zich als vrijwilliger in te zetten een zinvolle maatschappelijke taak, ze helpen mensen zowel sociaal als financieel en zorgen bovendien voor (her)gebruik van goederen die anders niet (meer) gebruikt zouden worden. GroenLinks vindt dat de gemeente voor diegenen die ondanks al hun inspanningen in de bijstand of een overeenkomstige situatie belanden ruimhartig moet zijn. Een ruime kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen hoort daarbij, evenals het voorzien in de mogelijkheid om dure zaken als een wasmachine, fiets of PC te kunnen vervangen. Bovendien moet het mensen niet om uitsluitend financiële redenen onmogelijk zijn deel te nemen aan het maatschappelijk leven: ook zij moeten de gelegenheid hebben lid te zijn van een sportvereniging, of een toneelvoorstelling bij te wonen. GroenLinks wil dan ook een duidelijk en samenhangend armoedebeleid. Mensen die recht hebben op ondersteuning moeten daarin ook eenvoudig hun weg kunnen vinden zonder te verzuipen in een wirwar aan regelingen met ieder hun eigen voorwaarden. GroenLinks vindt dat mensen in de eerste plaats zèlf aan hun leven richting moeten geven en niet in een situatie moeten belanden waarin anderen dat wel voor ze uitmaken. Wij leggen niet de norm op, maar willen mensen wel de mogelijkheden bieden (weer) de regie over hun eigen leven te voeren

9 3. GroenLinks Groen en links houden niet op bij de gemeentegrenzen. Het gaat evengoed ook om mensen die elders in deze wereld wonen. Oorlogen, rampen en vervolgingen maken dat mensen huis en haard moeten verlaten om elders een menswaardig en veilig bestaan te kunnen opbouwen. De gemeente heeft ook een taak in de opvang en begeleiding van asielzoekers en statushouders. Zodat zij zich ook in de Nederlandse en Goese samenleving weer een beetje thuis kunnen voelen. Op initiatief van GroenLinks heeft de gemeenteraad een aantal keer besloten tot het geven van een bijdrage aan mensen getroffen door natuurrampen elders in de wereld. Maar alleen noodhulp is niet genoeg, daarmee zijn mensen wel even maar niet blijvend geholpen. GroenLinks vindt dat we in ons handelen er ook rekening mee houden dat mensen elders in deze wereld uitzicht krijgen op een redelijk bestaan. De gemeente koopt daarom alleen maar eerlijke producten. Eerlijk, doordat die producten niet zijn gemaakt onder mensonterende omstandigheden waaronder kinderarbeid. Eerlijk, doordat degenen die voor die producten hebben gewerkt daar ook een redelijke beloning voor krijgen. Eerlijk, omdat de vervuilende productie in onze eigen omgeving niet naar landen met minder bescherming voor het milieu geëxporteerd wordt. Groen en links gaan hand in hand. GroenLinks. Het Afrikajaar was een succes; niet alleen voor de deelnemers en bezoekers, maar ook voor Afrika zelf. Daarom wil GroenLinks in de komende raadsperiode opnieuw middelen beschikbaar stellen om een dergelijke kijk over de grenzen heen te realiseren en tegelijk een helpende hand uit te steken naar mensen elders in deze wereld

10 4. Groen In sommige gebieden van Nederland zal de bevolking in de nabije toekomst niet verder toenemen, maar juist gaan afnemen. Ook Zeeland behoort daar toe. GroenLinks ziet in een lagere of misschien zelfs negatieve bevolkingsgroei als zodanig geen bedreiging. In onze ogen biedt het juist nieuwe kansen en de mogelijkheid voor nieuwe ontwikkelingen. De nadruk zal immers nog meer op kwaliteit dan op kwantiteit moeten komen te liggen. Bij minder inwoners (in Goes zelf, of in het verzorgingsgebied van Goes) kunnen voorzieningen onder druk komen te staan. De komende jaren zal de gemeente dan ook moeten onderzoeken wat de mogelijke gevolgen van een afnemende en wellicht negatieve bevolkingsgroei kunnen zijn, zodat daar tijdig op kan worden ingespeeld. Zo n onderzoek beperkt zich niet alleen tot de ruimtelijke ontwikkelingen; ook voorzieningen en de sociale structuur worden daarin natuurlijk betrokken. Voor de komende jaren heeft Goes met de bestaande plannen volgens ons voldoende locaties voor de bouw van nieuwe woningen. Er is daarom geen behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe grote woningbouwlocaties. De geplande en in ontwikkeling zijnde woningbouwlocaties moeten op een kwalitatief zo hoogwaardig mogelijke manier worden gerealiseerd. Daarbij is voor ons niet alleen de energiezuinigheid en CO 2 -uitstoot van belang. Onder kwaliteit verstaan wij ook de ruimtelijke opzet en het architectonisch ontwerp. Kortom: aantrekkelijke woningen in een aantrekkelijke omgeving. In alle woningbouwplannen zijn er als het aan ons ligt ook voldoende woningen voor mensen die niet of moeilijk zelf in hun huisvesting kunnen voorzien (sociale huur- en koopwoningen)

11 Onderzocht moet worden of met het in erfpacht uitgeven van grond het kopen van een woning ook voor starters en mensen met een kleine beurs dichterbij kan worden gebracht. Door GroenLinks is in waterstad Goese Schans het percentage sociale woningbouw 20%, dit is boven het landelijk gemiddelde. Kleinere nieuwbouwplannen kunnen bijdragen aan de beschikbaarheid van woonruimte voor minder traditionele samenlevingsvormen of bijzondere groepen. Mede uit een oogpunt van zuinig ruimtegebruik is GroenLinks voor inbreidingsplannen en het waar mogelijk terugbrengen van de woonfunctie, zoals wonen boven winkels. Bij inbreidingsplannen zal er steeds genoeg groen en speelruimte moeten blijven; tussen wijken moeten voldoende groenzones blijven. Wij zijn er niet voor dat ieder nog open plekje dan ook maar meteen bebouwd wordt. GroenLinks stemde tegen bebouwing op De Weitjes, omdat daarmee volgens ons de groene buffer tussen Goes en Kloetinge zou verdwijnen. Helaas, GroenLinks werkte dit keer niet. Niet alleen nieuwbouw, maar zeker ook de bestaande bouw heeft volgens GroenLinks de aandacht nodig. Na Goes-West zal ook voor andere wijken groot onderhoud of misschien zelfs vervanging nodig zijn. Wij vinden dat voor alle wijken en dorpen een langjarig onderhoudsplan moet worden opgesteld, waarbij de betrokken wijk- en dorpsraden natuurlijk actief worden betrokken. Er moet een systematiek komen om voor dat noodzakelijk toekomstig onderhoud tegen de tijd dat het ook werkelijk aan de orde is ook voldoende geld beschikbaar te hebben. Wij vinden dat ouderen zo lang als dat kan en als ze dat willen, zelfstandig in hun eigen woonomgeving moeten kunnen blijven wonen. Daarvoor moeten dus de nodige voorzieningen en aanpassingen worden gerealiseerd: geschikte woningen, zorg- en welzijnsvoorzieningen in de buurt. Maar ook preventieve activiteiten voor zelfstandig wonende ouderen, zoals de cursus Halt, u valt, kunnen daarbij helpen. Om te weten te komen wat ouderen nodig hebben,

12 moeten we ze dat vragen en laten vertellen. Goes en haar inwoners zijn gebaat bij een gezonde economische ontwikkeling. Dat levert immers werkgelegenheid en dus ook inkomen - dicht bij huis op. Op de economische ontwikkeling heeft een gemeente niet erg veel invloed; daarvoor zijn andere factoren bepalender. Wel kan de gemeente sturen met haar vestigingsvoorwaarden en het zorgen voor een divers en open cultureel en sportief klimaat. Om economische monocultuur te voorkomen, met alle mogelijke gevolgen van dien, kiest GroenLinks voor een gedifferentieerd aanbod van bedrijvigheid. Daarbij denken wij vooral aan de creatieve economie: bedrijven in de kennis- en adviessector, toerisme en andere dienstverlening. GroenLinks pleit er voor de kracht van Goes samen met ondernemers en anderen ook buiten Goes over het voetlicht te brengen. Daar hoort bij dat ondernemers ook echt ondernemer willen kunnen laten zijn. Dat wil zeggen dat GroenLinks er in beginsel voor kiest belemmerende gemeentelijke regelgeving waar mogelijk terug te dringen. GroenLinks hecht eraan dat de eertijds gemaakte afspraken over de financiering van het Masterplan Binnenstad worden nagekomen. Om grondspeculatie te voorkomen zijn wij voorstander van een actieve grondpolitiek; de gemeente zelf voert een behoudende grondexploitatie. Goes moet ook bereikbaar zijn en blijven. GroenLinks geeft daarbij prioriteit aan langzaam verkeer en openbaar vervoer. Op die manier voorkomen we dat Goes dichtslibt. Wij leggen de nadruk op een goed openbaar vervoer en een fijnmazig netwerk van goede, veilige en comfortabele fietsroutes. Woonwijken moeten optimaal door openbaar vervoer worden ontsloten en in en rond de binnenstad komen voldoende (ook bewaakte) fietsenstallingen

13 Als het aan GroenLinks ligt is Goes binnenkort weer de beste fietsstad van Nederland. En blijft het dat ook. Gemotoriseerd verkeer dat geen bestemming heeft in Goes moet worden afgeleid. De overlast door recreatieverkeer in Wolphaartsdijk wordt teruggedrongen. Er worden maatregelen genomen om de verkeersaantrekkende werking van de binnenstad te beperken. Op loopafstand van de binnenstad is voldoende parkeergelegenheid. Wij zijn geen voorstander van het bouwen van nieuwe, verkeersaantrekkende, parkeergarages binnen de singels. Om onnodig zoeken naar een parkeerplaats te voorkomen komt er een parkeerverwijssysteem. Het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) wordt geactualiseerd en van een prioritering voorzien. Een transferium is volgens GroenLinks een goede manier om de parkeerdruk op het centrum te verminderen. Daarom heeft GroenLinks het transferium altijd ondersteund

14 5. Ook Links Een gemeente waar het goed wonen en werken is zorgt natuurlijk ook voor een prettig leefklimaat. Toekomstige generaties hebben evenals de huidige inwoners behoefte aan een schone en prettige leefomgeving. Daaronder verstaat GroenLinks een omgeving waarin de lucht-, water- en bodemkwaliteit voor zowel mens als dier zo goed mogelijk is. Maar ook een omgeving waarin voldoende ruimte is voor recreatie en natuurbeleving. De typische kenmerken van het landschap moeten dan ook behouden blijven. In het algemeen moet er bij ontwikkelingen niet alleen aandacht zijn voor het economische aspect of het op de kaart zetten van de gemeente, maar moet de aandacht ook uitgaan naar het welzijn en de gezondheid van de inwoners. Bij een prettig leefklimaat horen ook goed onderwijs, goede sportvoorzieningen en een bloeiend cultureel leven. GroenLinks vindt het belangrijk dat mensen in hun nabije omgeving opleidingen op hun niveau kunnen volgen. Een goed onderwijsaanbod zorgt er niet alleen voor dat er voor jongeren minder noodzaak is elders (en vaak ver) een opleiding te volgen, maar ook dat er voor het bedrijfsleven voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is en blijft. Omgekeerd zorgen ook onderwijsinstellingen zelf voor een vraag naar gekwalificeerd personeel. Dat de jeugd de toekomst heeft, is een open deur. Dat vraagt echter wel een investering van de gemeentelijke overheid om al die potenties van jongeren ook echt te ontwikkelen. In nauwe samenwerking met de jongeren zelf moeten daarvoor ideeën worden ontwikkeld en vooral ook uitgevoerd. Maatschappelijke stages, het Centrum voor Jeugd en Gezin, begeleid wonen voor jongeren, maar ook het op een indringende manier tegengaan van overmatig middelengebruik (drugs en drank) zijn middelen om de jonge inwoners van Goes een optimale start te geven. Daarnaast is het aanbod van opleidingsmogelijkheden vaak doorslaggevend voor de vraag of iemand in Goes blijft, of zich daar wil vestigen

15 Wij zijn er groot voorstander van dat er in de centrumgemeente Goes voldoende verschillende onderwijsmogelijkheden van verschillend niveau aanwezig zijn. De afwezigheid van een Hbo-opleiding ervaren wij als een gemis. De gemeente moet zich inspannen opleidingen in Goes te krijgen die aansluiten bij de sociale en economische vraag. Sporten is niet alleen gezond, het draagt ook bij aan het sociale leven. GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat mensen kunnen sporten. Daarbij denken wij aan breedtesport, waar in beginsel iedereen aan kan deelnemen. Wij vinden dat er geen gemeentelijke taak is weggelegd voor topsport. Sportverenigingen zullen daarom ook de wijk in moeten en samenwerking moeten zoeken met scholen en buurtorganisaties. Bij nieuwe accommodaties moet gekeken worden of en hoe sportverenigingen en scholen daar gezamenlijk gebruik van kunnen maken. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld gymnastiekzalen, die zowel door scholen ten behoeve van lichamelijke opvoeding kunnen worden gebruikt als voor binnensporten door sportverenigingen. Door de ontwikkelingen van waterstad Goese Schans is het waarschijnlijk dat op sportcomplex Het Schenge ruimtegebrek ontstaat. Wij vinden het wenselijk dat de gemeente sportverenigingen spoedig duidelijkheid geeft over hun toekomst. Met de sportverenigingen worden duidelijke afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van de accommodaties. GroenLinks vindt het prima wanneer sportverenigingen tegen een vooraf vastgesteld budget zelf het onderhoud uitvoeren. Wel blijven die verenigingen dan ook zelf verantwoordelijk voor het onderhoudsniveau. GroenLinks heeft zowel oog voor de grote als de kleine cultuur. Niet alle kunst hoeft te leiden tot kunst met een grote K. Goes heeft onlangs een Cultuurnota vastgesteld, waarin GroenLinks zich prima kan vinden. De nadruk in het vastgestelde beleid ligt op amateurkunst en jongeren. Cultuur is een belangrijk bindmiddel. Wij vinden dan ook dat de plannen uit de Cultuurnota onverkort moeten worden uitgevoerd

16 GroenLinks heeft zich ervoor ingespannen om het Bleekveld tot een cultuurplein te maken. De eerste stappen daarvoor zijn inmiddels gezet. Samenwerking tussen culturele organisaties vinden wij belangrijk. Niet alleen omdat door samenwerking efficiënter met bijvoorbeeld ruimtes kan worden omgegaan, maar ook omdat wij hopen en verwachten dat degenen die zich met kunst bezig houden op die manier ook door anderen worden geïnspireerd. En er op die manier een kruisbestuiving plaatsvindt die tot een nog beter cultureel klimaat leidt

17 6. Ook GroenLinks Plannen maken is gemakkelijk, maar ze moeten natuurlijk ook nog worden betaald. Als gevolg van de economische crisis zal de regering naar verwachting in de eerste helft van 2010 omvangrijke bezuinigingen treffen. We moeten er rekening mee houden dat gemeenten en dus ook Goes de komende jaren de broekriem flink zullen moeten aantrekken. Voor GroenLinks geldt daarbij dat geen enkele noodzakelijk te treffen maatregel, zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant, op voorhand wordt uitgesloten. Wel maken wij ons er sterk voor dat eventueel noodzakelijke bezuinigingen niet ten koste gaan van de zwaksten in onze samenleving. Bij GroenLinks dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Voor de ambtelijke organisatie, een van de grootste uitgavenbronnen van de gemeente, vindt GroenLinks dat er een continue benchmarking moet komen. Steeds weer zal kritisch moeten worden gekeken of het werk niet ook met minder mensen kan worden gedaan. Daarnaast vinden wij het noodzakelijk dat de gemeente fors investeert in automatisering. Met goede automatisering kan de gemeente voor haar inwoners nog veel klantvriendelijker zijn, bijvoorbeeld door een heleboel handelingen online te kunnen verrichten. Door een motie van GroenLinks stijgt het tarief van de Afvalstoffenheffing in 2010 niet met 5%, maar met slechts 3,5%. GroenLinks vindt dat belastingen en heffingen slechts beperkt mogen stijgen. Gemeentelijke lasten zullen kritisch moeten worden bekeken en mogen niet één op één naar de burger doorgeschoven worden. Wel vindt GroenLinks het redelijk dat wanneer voor een inwoner of een groep inwoners door de gemeente bijzondere kosten worden gemaakt, deze ook worden doorberekend

18 De gemeente beschikt over omvangrijke reserves. GroenLinks vindt dat deze er zijn om eventuele tegenvallers en risico s te kunnen opvangen en niet moeten dienen als een niet verder gedefinieerde gemeentelijke spaarpot. De noodzakelijke hoogte van de reserves moet dan ook regelmatig worden vastgesteld en een eventueel overschot moet worden afgeroomd. Met een goed risicomanagement kunnen risico s in beeld worden gebracht en gekwantificeerd. En misschien belangrijker nog: wie weet welke risico s hij loopt kan ook maatregelen nemen om te voorkomen dat die risico s zich voordoen. Omdat we kiezen voor uitgangspunten en geen beloften doen die achterhaald zijn of niet gerealiseerd worden. Groen Links werkt vanuit een visie en de keuzes worden gemaakt vanuit deze visie. We verliezen ons daarbij niet in bijzaken, maar houden de hoofdlijnen goed in de gaten. U kunt ons daarop aanspreken!

19 De GroenLinks kandidaten: 1 Carel Bruring (Goes) 2 Dorith van Ewijk (Goes) 3 Arjuna Heij (Wilhelminadorp) 4 Nel Bouterse (Goes) 5 Evert Wagter (Goes) 6 Floor Köhlen (Goes) 7 Manda Heddema (Goes) 8 Jacques Roumen ('s-heer Arendskerke) 9 Pank van Wesselingh ('s-heer Hendrikskinderen) 10 Kees van den Pol (Goes) 11 Hans van der Haar (Goes) 12 Willy Fortuin (Goes) 13 Lennart Meijer (Goes) 14 Axel Hagg (Goes) 15 Gert van der Slikke (Goes) 16 Marten Wiersma ('s-heer Hendrikskinderen)

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO)

Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO) Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO) 18 november 2015 Inleiding Op 18 november 2015 konden inwoners van de gemeente Wierden hun mening geven

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Beleidskader 2013 Beleidsverslag 2011 1 ste concernbericht 2012. Menselijk zijn vanuit lokaal perspectief, bewust zuinig zijn met geld!

Beleidskader 2013 Beleidsverslag 2011 1 ste concernbericht 2012. Menselijk zijn vanuit lokaal perspectief, bewust zuinig zijn met geld! Beleidskader 2013 Beleidsverslag 2011 1 ste concernbericht 2012. Menselijk zijn vanuit lokaal perspectief, bewust zuinig zijn met geld! Wat is het beeld op dit moment? HARDE REALITEIT Economisch gaat het

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Begroting 2013 Meerjarenbegroting Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten!

Begroting 2013 Meerjarenbegroting Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! Begroting 2013 Meerjarenbegroting 2014-2016 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! Waar staan we nu als gemeente? Economisch herstel gaat erg langzaam. Financieel hebben

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel SP & PvdA. Van groot belang voor de kleine ondernemer. Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers

Initiatiefvoorstel SP & PvdA. Van groot belang voor de kleine ondernemer. Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers Initiatiefvoorstel SP & PvdA Van groot belang voor de kleine ondernemer Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers Inleiding Vandaag de dag komen er steeds meer ZZP ers (zelfstandige

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

De Politieke Ledenraad van de PvdA op 14 november 2015 bijeen te Amersfoort,

De Politieke Ledenraad van de PvdA op 14 november 2015 bijeen te Amersfoort, Korten op EU subsidies Solidariteit éen van de belangrijkste principes is in de sociaaldemocratie, In Europa grote verdeeldheid heerst aangaande het opvangen en herverdelen van vluchtelingen; Enkele landen

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Want doen we nu echt zoveel samen?

Want doen we nu echt zoveel samen? Dames en heren, Welkom in het DOEK en welkom in 2014. Dit welkom spreek ik uit namens de organisatoren van deze Ommer Nieuwjaarsreceptie; de Ondernemersvereniging Ommen, de Handelsvereniging Ommen, Koninklijke

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Algemeen Dalfsen heeft bij uitstek een eigen identiteit op het gebied van wonen. In de woonvisie leest u meer over de bebouwingsplannen voor de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

Samen bereiken we meer!

Samen bereiken we meer! Samen bereiken we meer! Wij zijn een christelijke partij die naar een betere samenleving streeft. Een land ben en maak je Samen. Dit is ons verkiezingsprogramma zodat u een beter idee krijgt waar onze

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

Nog steeds in. Helmond 77%

Nog steeds in. Helmond 77% De trends volgens de Helmonders Bijlage 4 Resultaten enquête Stadspanel Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Augustus 2011 Inleiding Helmond heeft een start gemaakt met het project dat uiteindelijk

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Sterk in alle kernen Uw school, Uw sport, Uw vereniging, zijn onze zorg! Voorwoord In de afgelopen periode heb ik als wethouder met enthousiasme

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Op 15 maart zijn er weer verkiezingen. Iedereen mag kiezen op welke politieke partij hij of zij stemt. We kiezen dan de partijen die vier jaar lang samen bepalen wat er gebeurt. En

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Inleiding Het proces om tot een locatiekeuze voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) te komen is precair. In dit document wordt verder

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Het Eerlijke Alternatief V

Het Eerlijke Alternatief V Het Eerlijke Alternatief V Alternatieve Begroting op de Stadsbegroting van 2015-2018 VVD Nijmegen, november 2014 INLEIDING Voor u ligt de alternatieve begroting 2015-2018, getiteld Het Eerlijke Alternatief.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Voorjaarsnota VZ, de voorjaarsnota is een belangrijk moment om richting te geven. Dit is het moment om onze wensen te uiten zodat deze in de begroting kunnen worden

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof stem voor verandering Het verkiezingsprogramma in 5 minuten We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof tussen arm en rijk te vergroten? Of kiezen we ervoor om

Nadere informatie

Burgerpeiling 2013 in Coevorden

Burgerpeiling 2013 in Coevorden Burgerpeiling 2013 in Coevorden Algemeen Beoordeling gemeente Oordeel wat gemeente voor haar inwoners doet 36,4 48,7 14,8 Veiligheid 39,3 46,1 14,6 Woon- en leefklimaat 39,0 41,2 19,8 Relatie tussen burger

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders,

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Nu vooruit! Speech lijsttrekker Berend de Vries 11 januari 2014 Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Ik wens u allen een mooi en succesvol

Nadere informatie

WERKEN AAN VERTREK UIT DE BIJSTAND

WERKEN AAN VERTREK UIT DE BIJSTAND RIS180325_21-APR-2011 RV 54, RIS 180325 WERKEN AAN VERTREK UIT DE BIJSTAND 14 april 2011 Initiatiefvoorstel PvdA gemeenteraadsfractie Den Haag Abderrahim Kajouane Gerard Verspuij 2 1. Aanleiding De huidige

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem Postbus AA Lochem

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem Postbus AA Lochem Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem Postbus 17 7240 AA Lochem Epse, 07-09-2014 Betreft: Advies Wmo-raad Lochem inzake collegevoorstel uitvoering Wmo Geacht College, Het

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Minder geld, meer initiatief!

Minder geld, meer initiatief! AB 12 Minder geld, meer initiatief! Voorzitter, Bezuinigingen, crisis, forse tekorten minder geld maar verplichtingen te over. Het komt, zeker nu, op eigen initiatief en inventiviteit aan. Niet meer de

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Kinderbijslag op maat voor de toekomst

Kinderbijslag op maat voor de toekomst Kinderbijslag op maat voor de toekomst Voorstel van de SP voor een inkomensafhankelijke kinderbijslag Jan de Wit Agnes Kant Jona Linde Kinderbijslag op maat voor de toekomst Voorstel van de SP voor een

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE 2014-2018 Deurne gezond, minder beesten! Deurne sociaal, zorg voor burgers! Gemeentebestuur in dienst van inwoners! 2 DUURZAAMHEID Progressief

Nadere informatie