GROENLINKS WERKT!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2010-2014 GROENLINKS WERKT! WWW.GROENLINKSGOES.NL"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma GROENLINKS WERKT! 8 december ,

2 Groen en Links. GroenLinks. Groen, omdat wij vinden dat wij zuinig moeten zijn op onze wereld. Ook onze kinderen en kleinkinderen zullen het met deze wereld moeten doen; de wereld zoals wij die achterlaten. Wij vinden dat we onze samenleving duurzaam moeten inrichten. Voor ons is dat niet nieuw en ook geen modekreet. Daarom geven wij aan wat wij onder duurzaam verstaan. Wij noemen het gewoon groen. Links, omdat wij vinden dat iedereen bij onze samenleving hoort. Daarin hoort geen onderscheid naar geslacht, godsdienst of afkomst. Iedereen is voor ons een volwaardig lid van deze maatschappij. En waar sommigen niet of minder gemakkelijk mee kunnen komen willen we een helpende hand bieden, of concrete ondersteuning. Hoe, dat laten we zien. Noem het medemenselijkheid. Wij noemen het gewoon links. Waar groen en links elkaar ontmoeten ontstaat GroenLinks. GroenLinks staat voor een wereld met mensen die zich ervan bewust zijn dat al het handelen nu gevolgen heeft voor later. En waar dat bewustzijn leidt tot keuzes die goed zijn voor nu, maar ook voor later. GroenLinks staat voor een wereld waarin we samen optrekken en iedereen kansen geven. Daarin zijn we niet betuttelend en schrijven we niemand voor hoe te handelen of hoe zich te gedragen. Bij ons staat het individu centraal; wij streven naar de mens die zich bewust is van zijn omgeving en daar ook naar handelt

3 1. Groen In onze politieke afweging speelt groen een belangrijke rol. Goes moet zich niet alleen inspannen voor een goed milieubeleid, maar ook voor een goede uitvoering daarvan. Op initiatief van GroenLinks heeft de gemeenteraad uitgesproken dat Goes tot de tien meest duurzame gemeenten moet gaan behoren. Onder duurzaam verstaat GroenLinks een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van vandaag, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Om dat te bereiken moet nog veel werk worden verzet. Niet alleen door daar voldoende geld en menskracht voor in te zetten, maar vooral door het ook te dóen. Als het aan GroenLinks ligt is de hele gemeentelijke bedrijfsvoering in 2015 CO 2 -neutraal. In haar eigen inkoop en bedrijfsvoering moet de gemeente groen zwaar laten wegen. Dat betekent gemeentelijke auto s die energiezuinig en zo min mogelijk vervuilend zijn, gebruik van materialen die het milieu niet onnodig belasten, maar ook het overstappen van papieren op digitale dossiers, of het mogelijk maken van telewerken. Papieren formulieren kunnen door hun digitale broertje worden vervangen. Invullen kan dan natuurlijk online, zodat de auto kan blijven staan. Door van nieuwe technieken gebruik te maken kan veel groene winst worden behaald. Zo kunnen parkeerautomaten door zonnecellen van stroom worden voorzien en leveren LED-lampen in de openbare verlichting een enorm lager gemeentelijk energieverbruik op. Om een paar voorbeelden te noemen. Maar ook buiten de gemeentelijke organisatie is nog een wereld te winnen. Waar mogelijk zijn nieuwe woningen CO 2 - neutraal. Om te bewijzen dat dat kan dagen wij bouwondernemingen uit de eerste Goese CO 2 -neutrale straat te realiseren

4 Op voorstel van GroenLinks is besloten in de nieuwbouwwijk Mannee hogere eisen aan de energiezuinigheid van de woningen te stellen dan aanvankelijk de bedoeling was. De woningen worden nu 10% zuiniger dan de landelijke norm. Maar het kan nóg beter. Daarom willen wij bouwnormen die nóg verder gaan. GroenLinks wil daarbij niet voorschrijven hoe dat precies moet, maar ondernemers de ruimte geven zelf met ideeën te komen en oplossingen aan te dragen. Het ene bouwproject is immers het andere niet. Oplossingen die ergens werken hoeven dat ergens anders niet per definitie ook te doen. GroenLinks vindt dat bij de uitgifte van bouwgrond ook de mate van energiezuinigheid van de te bouwen objecten een beoordelingscriterium moet zijn. Na realisatie wordt vastgesteld dat het energieverbruik van de bouwwerken (tenminste) overeen komt met de berekeningen die vooraf zijn gemaakt op basis waarvan de gemeente tot verkoop heeft besloten. Bij niet voldoen volgt een sanctie. In de bestaande bouw wil GroenLinks het met subsidieregelingen en het beschikbaar stellen van kennis aantrekkelijk maken om energiebesparende maatregelen te treffen. Als subsidiemaatstaf kan daarbij gelden hoeveel klassen in het energielabel met het treffen van de maatregelen worden verdiend. Ook hier wil GroenLinks niet van A tot Z voorschrijven welke maatregelen dan precies zouden moeten worden getroffen: situaties verschillen nu - 4 -

5 eenmaal en in sommige situaties kan met het treffen van andere maatregelen meer effect worden bereikt. Wel dient achteraf te worden aangetoond dat de beoogde effecten ook zijn gerealiseerd. Voor de uiteindelijke subsidie laat GroenLinks de woningeigenaar vrij in de keuze of hij de werkzaamheden door anderen laat uitvoeren, of zelf het project ter hand neemt. Het gaat ons immers om het resultaat

6 2. Links Veel mensen zijn in staat zichzelf te redden. Zij hebben hun zaakjes voor elkaar en hoeven geen helpende hand van de overheid. Anderen kunnen zich niet of slechts met moeite staande houden. Financieel, psychisch, medisch of anderszins lopen zij ongevraagd en ongewild tegen problemen op. Toch is de scheidslijn vaak maar dun. Verlies van werk, een ongeluk. het kan iedereen overkomen. Misschien hebben sommigen ook gewoon wat meer geluk in het leven dan anderen. GroenLinks vindt dat iedereen een volwaardig lid van onze gemeenschap is en daar ook als volwaardig lid aan moet kunnen deelnemen. Sommigen hebben daarbij een duwtje nodig, anderen hulp. Wij vinden het normaal begaan te zijn met diegenen die het wat minder hebben getroffen en hen waar mogelijk een helpende hand te bieden. Deelnemen aan de maatschappij betekent voor GroenLinks tegelijkertijd ook dat de daarbij behorende maatschappelijke spelregels worden gerespecteerd en nageleefd. GroenLinks accepteert het niet als die spelregels alleen als eenrichtingsverkeer worden uitgelegd en vindt dat mensen daarin ook hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Meedoen is ook de kern van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet kan alleen maar goed worden uitgevoerd als de gemeente samenwerkt met de mensen die met deze wet te maken krijgen. GroenLinks heeft zich in de gemeenteraad altijd sterk gemaakt voor een ruimhartig armoedebeleid. Door de inspanningen van GroenLinks is het armoedebeleid de afgelopen vier jaar verder verruimd. Toch zijn we nog niet tevreden. Want het gaat natuurlijk niet - 6 -

7 in de eerste plaats om het bestrijden van armoede, maar om het voorkomen daarvan. Wij zijn pas tevreden als we kunnen zeggen dat Goes blijvend armoedevrij is. Bij een goed armoedebeleid horen dan ook juist maatregelen om te voorkomen dat het tot een situatie van armoede komt. Dat begint bij opleiding. Zonder diploma tegenwoordig zo mooi startkwalificatie genoemd is het vaak moeilijk werk te vinden, om over passend werk nog maar te zwijgen. Wij vinden dan ook dat mensen een opleiding moeten kunnen volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te maken. Dat geldt zowel jongeren als ouderen. Voor jongeren die, om wat voor reden dan ook, zonder diploma een opleiding verlaten moet worden gekeken of een andere opleiding, al dan niet met professionele ondersteuning, wellicht tot meer succes kan leiden. Tijdig moet worden gesignaleerd wanneer jongeren tijdens het volgen van een opleiding dreigen uit te vallen; gemeente en opleidingen moeten zich blijven inspannen om hen letterlijk bij de les te houden. GroenLinks heeft steeds aandacht gevraagd voor de problematiek van schooluitval en blijft dat ook doen. Ook onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal kan een belemmering vormen voor het succesvol volgen van een opleiding of het vinden van een baan. Waar nodig moeten dan ook cursussen Nederlands worden aangeboden. Mensen die doodlopen in hun zoektocht naar werk moeten op doelmatige begeleiding kunnen rekenen. Samen met het UWV en CWI biedt de gemeente hen programma s aan. Daarbij zijn wij voor één contactpersoon, om te voorkomen dat mensen nog voor zij goed en wel zijn begonnen al in een ambtelijk doolhof zijn vastgelopen. Betaald werk is in de ogen van GroenLinks niet het hoogste doel. Ook met vrijwilligerswerk kunnen mensen voor zichzelf - 7 -

8 en de samenleving van betekenis zijn. Belangrijke delen van de maatschappij zijn zelfs geheel of in belangrijke mate afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. GroenLinks vindt dat menselijk talent niet mag worden verspild. Waar betaald werk niet haalbaar is kan vrijwilligerswerk een goed alternatief zijn. Wij zetten ons er voor in dat vrijwilligers ook worden ondersteund. Door zo goed mogelijke voorwaarden te scheppen, door vrijwilligers ook bij het beleid te betrekken en door ze de waardering te geven die ze verdienen. GroenLinks heeft organisaties als de Ruilwinkel en de Voedselbank altijd ondersteund. Ze dienen immers meerdere doelen tegelijk: ze bieden mensen door zich als vrijwilliger in te zetten een zinvolle maatschappelijke taak, ze helpen mensen zowel sociaal als financieel en zorgen bovendien voor (her)gebruik van goederen die anders niet (meer) gebruikt zouden worden. GroenLinks vindt dat de gemeente voor diegenen die ondanks al hun inspanningen in de bijstand of een overeenkomstige situatie belanden ruimhartig moet zijn. Een ruime kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen hoort daarbij, evenals het voorzien in de mogelijkheid om dure zaken als een wasmachine, fiets of PC te kunnen vervangen. Bovendien moet het mensen niet om uitsluitend financiële redenen onmogelijk zijn deel te nemen aan het maatschappelijk leven: ook zij moeten de gelegenheid hebben lid te zijn van een sportvereniging, of een toneelvoorstelling bij te wonen. GroenLinks wil dan ook een duidelijk en samenhangend armoedebeleid. Mensen die recht hebben op ondersteuning moeten daarin ook eenvoudig hun weg kunnen vinden zonder te verzuipen in een wirwar aan regelingen met ieder hun eigen voorwaarden. GroenLinks vindt dat mensen in de eerste plaats zèlf aan hun leven richting moeten geven en niet in een situatie moeten belanden waarin anderen dat wel voor ze uitmaken. Wij leggen niet de norm op, maar willen mensen wel de mogelijkheden bieden (weer) de regie over hun eigen leven te voeren

9 3. GroenLinks Groen en links houden niet op bij de gemeentegrenzen. Het gaat evengoed ook om mensen die elders in deze wereld wonen. Oorlogen, rampen en vervolgingen maken dat mensen huis en haard moeten verlaten om elders een menswaardig en veilig bestaan te kunnen opbouwen. De gemeente heeft ook een taak in de opvang en begeleiding van asielzoekers en statushouders. Zodat zij zich ook in de Nederlandse en Goese samenleving weer een beetje thuis kunnen voelen. Op initiatief van GroenLinks heeft de gemeenteraad een aantal keer besloten tot het geven van een bijdrage aan mensen getroffen door natuurrampen elders in de wereld. Maar alleen noodhulp is niet genoeg, daarmee zijn mensen wel even maar niet blijvend geholpen. GroenLinks vindt dat we in ons handelen er ook rekening mee houden dat mensen elders in deze wereld uitzicht krijgen op een redelijk bestaan. De gemeente koopt daarom alleen maar eerlijke producten. Eerlijk, doordat die producten niet zijn gemaakt onder mensonterende omstandigheden waaronder kinderarbeid. Eerlijk, doordat degenen die voor die producten hebben gewerkt daar ook een redelijke beloning voor krijgen. Eerlijk, omdat de vervuilende productie in onze eigen omgeving niet naar landen met minder bescherming voor het milieu geëxporteerd wordt. Groen en links gaan hand in hand. GroenLinks. Het Afrikajaar was een succes; niet alleen voor de deelnemers en bezoekers, maar ook voor Afrika zelf. Daarom wil GroenLinks in de komende raadsperiode opnieuw middelen beschikbaar stellen om een dergelijke kijk over de grenzen heen te realiseren en tegelijk een helpende hand uit te steken naar mensen elders in deze wereld

10 4. Groen In sommige gebieden van Nederland zal de bevolking in de nabije toekomst niet verder toenemen, maar juist gaan afnemen. Ook Zeeland behoort daar toe. GroenLinks ziet in een lagere of misschien zelfs negatieve bevolkingsgroei als zodanig geen bedreiging. In onze ogen biedt het juist nieuwe kansen en de mogelijkheid voor nieuwe ontwikkelingen. De nadruk zal immers nog meer op kwaliteit dan op kwantiteit moeten komen te liggen. Bij minder inwoners (in Goes zelf, of in het verzorgingsgebied van Goes) kunnen voorzieningen onder druk komen te staan. De komende jaren zal de gemeente dan ook moeten onderzoeken wat de mogelijke gevolgen van een afnemende en wellicht negatieve bevolkingsgroei kunnen zijn, zodat daar tijdig op kan worden ingespeeld. Zo n onderzoek beperkt zich niet alleen tot de ruimtelijke ontwikkelingen; ook voorzieningen en de sociale structuur worden daarin natuurlijk betrokken. Voor de komende jaren heeft Goes met de bestaande plannen volgens ons voldoende locaties voor de bouw van nieuwe woningen. Er is daarom geen behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe grote woningbouwlocaties. De geplande en in ontwikkeling zijnde woningbouwlocaties moeten op een kwalitatief zo hoogwaardig mogelijke manier worden gerealiseerd. Daarbij is voor ons niet alleen de energiezuinigheid en CO 2 -uitstoot van belang. Onder kwaliteit verstaan wij ook de ruimtelijke opzet en het architectonisch ontwerp. Kortom: aantrekkelijke woningen in een aantrekkelijke omgeving. In alle woningbouwplannen zijn er als het aan ons ligt ook voldoende woningen voor mensen die niet of moeilijk zelf in hun huisvesting kunnen voorzien (sociale huur- en koopwoningen)

11 Onderzocht moet worden of met het in erfpacht uitgeven van grond het kopen van een woning ook voor starters en mensen met een kleine beurs dichterbij kan worden gebracht. Door GroenLinks is in waterstad Goese Schans het percentage sociale woningbouw 20%, dit is boven het landelijk gemiddelde. Kleinere nieuwbouwplannen kunnen bijdragen aan de beschikbaarheid van woonruimte voor minder traditionele samenlevingsvormen of bijzondere groepen. Mede uit een oogpunt van zuinig ruimtegebruik is GroenLinks voor inbreidingsplannen en het waar mogelijk terugbrengen van de woonfunctie, zoals wonen boven winkels. Bij inbreidingsplannen zal er steeds genoeg groen en speelruimte moeten blijven; tussen wijken moeten voldoende groenzones blijven. Wij zijn er niet voor dat ieder nog open plekje dan ook maar meteen bebouwd wordt. GroenLinks stemde tegen bebouwing op De Weitjes, omdat daarmee volgens ons de groene buffer tussen Goes en Kloetinge zou verdwijnen. Helaas, GroenLinks werkte dit keer niet. Niet alleen nieuwbouw, maar zeker ook de bestaande bouw heeft volgens GroenLinks de aandacht nodig. Na Goes-West zal ook voor andere wijken groot onderhoud of misschien zelfs vervanging nodig zijn. Wij vinden dat voor alle wijken en dorpen een langjarig onderhoudsplan moet worden opgesteld, waarbij de betrokken wijk- en dorpsraden natuurlijk actief worden betrokken. Er moet een systematiek komen om voor dat noodzakelijk toekomstig onderhoud tegen de tijd dat het ook werkelijk aan de orde is ook voldoende geld beschikbaar te hebben. Wij vinden dat ouderen zo lang als dat kan en als ze dat willen, zelfstandig in hun eigen woonomgeving moeten kunnen blijven wonen. Daarvoor moeten dus de nodige voorzieningen en aanpassingen worden gerealiseerd: geschikte woningen, zorg- en welzijnsvoorzieningen in de buurt. Maar ook preventieve activiteiten voor zelfstandig wonende ouderen, zoals de cursus Halt, u valt, kunnen daarbij helpen. Om te weten te komen wat ouderen nodig hebben,

12 moeten we ze dat vragen en laten vertellen. Goes en haar inwoners zijn gebaat bij een gezonde economische ontwikkeling. Dat levert immers werkgelegenheid en dus ook inkomen - dicht bij huis op. Op de economische ontwikkeling heeft een gemeente niet erg veel invloed; daarvoor zijn andere factoren bepalender. Wel kan de gemeente sturen met haar vestigingsvoorwaarden en het zorgen voor een divers en open cultureel en sportief klimaat. Om economische monocultuur te voorkomen, met alle mogelijke gevolgen van dien, kiest GroenLinks voor een gedifferentieerd aanbod van bedrijvigheid. Daarbij denken wij vooral aan de creatieve economie: bedrijven in de kennis- en adviessector, toerisme en andere dienstverlening. GroenLinks pleit er voor de kracht van Goes samen met ondernemers en anderen ook buiten Goes over het voetlicht te brengen. Daar hoort bij dat ondernemers ook echt ondernemer willen kunnen laten zijn. Dat wil zeggen dat GroenLinks er in beginsel voor kiest belemmerende gemeentelijke regelgeving waar mogelijk terug te dringen. GroenLinks hecht eraan dat de eertijds gemaakte afspraken over de financiering van het Masterplan Binnenstad worden nagekomen. Om grondspeculatie te voorkomen zijn wij voorstander van een actieve grondpolitiek; de gemeente zelf voert een behoudende grondexploitatie. Goes moet ook bereikbaar zijn en blijven. GroenLinks geeft daarbij prioriteit aan langzaam verkeer en openbaar vervoer. Op die manier voorkomen we dat Goes dichtslibt. Wij leggen de nadruk op een goed openbaar vervoer en een fijnmazig netwerk van goede, veilige en comfortabele fietsroutes. Woonwijken moeten optimaal door openbaar vervoer worden ontsloten en in en rond de binnenstad komen voldoende (ook bewaakte) fietsenstallingen

13 Als het aan GroenLinks ligt is Goes binnenkort weer de beste fietsstad van Nederland. En blijft het dat ook. Gemotoriseerd verkeer dat geen bestemming heeft in Goes moet worden afgeleid. De overlast door recreatieverkeer in Wolphaartsdijk wordt teruggedrongen. Er worden maatregelen genomen om de verkeersaantrekkende werking van de binnenstad te beperken. Op loopafstand van de binnenstad is voldoende parkeergelegenheid. Wij zijn geen voorstander van het bouwen van nieuwe, verkeersaantrekkende, parkeergarages binnen de singels. Om onnodig zoeken naar een parkeerplaats te voorkomen komt er een parkeerverwijssysteem. Het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) wordt geactualiseerd en van een prioritering voorzien. Een transferium is volgens GroenLinks een goede manier om de parkeerdruk op het centrum te verminderen. Daarom heeft GroenLinks het transferium altijd ondersteund

14 5. Ook Links Een gemeente waar het goed wonen en werken is zorgt natuurlijk ook voor een prettig leefklimaat. Toekomstige generaties hebben evenals de huidige inwoners behoefte aan een schone en prettige leefomgeving. Daaronder verstaat GroenLinks een omgeving waarin de lucht-, water- en bodemkwaliteit voor zowel mens als dier zo goed mogelijk is. Maar ook een omgeving waarin voldoende ruimte is voor recreatie en natuurbeleving. De typische kenmerken van het landschap moeten dan ook behouden blijven. In het algemeen moet er bij ontwikkelingen niet alleen aandacht zijn voor het economische aspect of het op de kaart zetten van de gemeente, maar moet de aandacht ook uitgaan naar het welzijn en de gezondheid van de inwoners. Bij een prettig leefklimaat horen ook goed onderwijs, goede sportvoorzieningen en een bloeiend cultureel leven. GroenLinks vindt het belangrijk dat mensen in hun nabije omgeving opleidingen op hun niveau kunnen volgen. Een goed onderwijsaanbod zorgt er niet alleen voor dat er voor jongeren minder noodzaak is elders (en vaak ver) een opleiding te volgen, maar ook dat er voor het bedrijfsleven voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is en blijft. Omgekeerd zorgen ook onderwijsinstellingen zelf voor een vraag naar gekwalificeerd personeel. Dat de jeugd de toekomst heeft, is een open deur. Dat vraagt echter wel een investering van de gemeentelijke overheid om al die potenties van jongeren ook echt te ontwikkelen. In nauwe samenwerking met de jongeren zelf moeten daarvoor ideeën worden ontwikkeld en vooral ook uitgevoerd. Maatschappelijke stages, het Centrum voor Jeugd en Gezin, begeleid wonen voor jongeren, maar ook het op een indringende manier tegengaan van overmatig middelengebruik (drugs en drank) zijn middelen om de jonge inwoners van Goes een optimale start te geven. Daarnaast is het aanbod van opleidingsmogelijkheden vaak doorslaggevend voor de vraag of iemand in Goes blijft, of zich daar wil vestigen

15 Wij zijn er groot voorstander van dat er in de centrumgemeente Goes voldoende verschillende onderwijsmogelijkheden van verschillend niveau aanwezig zijn. De afwezigheid van een Hbo-opleiding ervaren wij als een gemis. De gemeente moet zich inspannen opleidingen in Goes te krijgen die aansluiten bij de sociale en economische vraag. Sporten is niet alleen gezond, het draagt ook bij aan het sociale leven. GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat mensen kunnen sporten. Daarbij denken wij aan breedtesport, waar in beginsel iedereen aan kan deelnemen. Wij vinden dat er geen gemeentelijke taak is weggelegd voor topsport. Sportverenigingen zullen daarom ook de wijk in moeten en samenwerking moeten zoeken met scholen en buurtorganisaties. Bij nieuwe accommodaties moet gekeken worden of en hoe sportverenigingen en scholen daar gezamenlijk gebruik van kunnen maken. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld gymnastiekzalen, die zowel door scholen ten behoeve van lichamelijke opvoeding kunnen worden gebruikt als voor binnensporten door sportverenigingen. Door de ontwikkelingen van waterstad Goese Schans is het waarschijnlijk dat op sportcomplex Het Schenge ruimtegebrek ontstaat. Wij vinden het wenselijk dat de gemeente sportverenigingen spoedig duidelijkheid geeft over hun toekomst. Met de sportverenigingen worden duidelijke afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van de accommodaties. GroenLinks vindt het prima wanneer sportverenigingen tegen een vooraf vastgesteld budget zelf het onderhoud uitvoeren. Wel blijven die verenigingen dan ook zelf verantwoordelijk voor het onderhoudsniveau. GroenLinks heeft zowel oog voor de grote als de kleine cultuur. Niet alle kunst hoeft te leiden tot kunst met een grote K. Goes heeft onlangs een Cultuurnota vastgesteld, waarin GroenLinks zich prima kan vinden. De nadruk in het vastgestelde beleid ligt op amateurkunst en jongeren. Cultuur is een belangrijk bindmiddel. Wij vinden dan ook dat de plannen uit de Cultuurnota onverkort moeten worden uitgevoerd

16 GroenLinks heeft zich ervoor ingespannen om het Bleekveld tot een cultuurplein te maken. De eerste stappen daarvoor zijn inmiddels gezet. Samenwerking tussen culturele organisaties vinden wij belangrijk. Niet alleen omdat door samenwerking efficiënter met bijvoorbeeld ruimtes kan worden omgegaan, maar ook omdat wij hopen en verwachten dat degenen die zich met kunst bezig houden op die manier ook door anderen worden geïnspireerd. En er op die manier een kruisbestuiving plaatsvindt die tot een nog beter cultureel klimaat leidt

17 6. Ook GroenLinks Plannen maken is gemakkelijk, maar ze moeten natuurlijk ook nog worden betaald. Als gevolg van de economische crisis zal de regering naar verwachting in de eerste helft van 2010 omvangrijke bezuinigingen treffen. We moeten er rekening mee houden dat gemeenten en dus ook Goes de komende jaren de broekriem flink zullen moeten aantrekken. Voor GroenLinks geldt daarbij dat geen enkele noodzakelijk te treffen maatregel, zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant, op voorhand wordt uitgesloten. Wel maken wij ons er sterk voor dat eventueel noodzakelijke bezuinigingen niet ten koste gaan van de zwaksten in onze samenleving. Bij GroenLinks dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Voor de ambtelijke organisatie, een van de grootste uitgavenbronnen van de gemeente, vindt GroenLinks dat er een continue benchmarking moet komen. Steeds weer zal kritisch moeten worden gekeken of het werk niet ook met minder mensen kan worden gedaan. Daarnaast vinden wij het noodzakelijk dat de gemeente fors investeert in automatisering. Met goede automatisering kan de gemeente voor haar inwoners nog veel klantvriendelijker zijn, bijvoorbeeld door een heleboel handelingen online te kunnen verrichten. Door een motie van GroenLinks stijgt het tarief van de Afvalstoffenheffing in 2010 niet met 5%, maar met slechts 3,5%. GroenLinks vindt dat belastingen en heffingen slechts beperkt mogen stijgen. Gemeentelijke lasten zullen kritisch moeten worden bekeken en mogen niet één op één naar de burger doorgeschoven worden. Wel vindt GroenLinks het redelijk dat wanneer voor een inwoner of een groep inwoners door de gemeente bijzondere kosten worden gemaakt, deze ook worden doorberekend

18 De gemeente beschikt over omvangrijke reserves. GroenLinks vindt dat deze er zijn om eventuele tegenvallers en risico s te kunnen opvangen en niet moeten dienen als een niet verder gedefinieerde gemeentelijke spaarpot. De noodzakelijke hoogte van de reserves moet dan ook regelmatig worden vastgesteld en een eventueel overschot moet worden afgeroomd. Met een goed risicomanagement kunnen risico s in beeld worden gebracht en gekwantificeerd. En misschien belangrijker nog: wie weet welke risico s hij loopt kan ook maatregelen nemen om te voorkomen dat die risico s zich voordoen. Omdat we kiezen voor uitgangspunten en geen beloften doen die achterhaald zijn of niet gerealiseerd worden. Groen Links werkt vanuit een visie en de keuzes worden gemaakt vanuit deze visie. We verliezen ons daarbij niet in bijzaken, maar houden de hoofdlijnen goed in de gaten. U kunt ons daarop aanspreken!

19 De GroenLinks kandidaten: 1 Carel Bruring (Goes) 2 Dorith van Ewijk (Goes) 3 Arjuna Heij (Wilhelminadorp) 4 Nel Bouterse (Goes) 5 Evert Wagter (Goes) 6 Floor Köhlen (Goes) 7 Manda Heddema (Goes) 8 Jacques Roumen ('s-heer Arendskerke) 9 Pank van Wesselingh ('s-heer Hendrikskinderen) 10 Kees van den Pol (Goes) 11 Hans van der Haar (Goes) 12 Willy Fortuin (Goes) 13 Lennart Meijer (Goes) 14 Axel Hagg (Goes) 15 Gert van der Slikke (Goes) 16 Marten Wiersma ('s-heer Hendrikskinderen)

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

De bloeiende gemeente

De bloeiende gemeente Concept versie De bloeiende gemeente Verkiezingsprogramma 2010-2014 ChristenUnie Kampen De ChristenUnie is er voor u! Als christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld Hoofdstuk 1 HET BESTUUR EN DE BURGER Democratie is een bestuursvorm die zijn wortels kent in het zogenaamde 'gelijkheidsbeginsel', dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet, zijnde... "Allen die

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Inhoudsopgave Visie... 3 Van IK naar SAMEN... 3 Samenleven... 3 Samenwerken... 3 Speerpunten... 4 Speerpunt 1: Samenwerking tussen burgers en

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE 2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE gesteund door vsp Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Lelystad Sterker dan we denken Verkiezingsprogramma 2014 2018 Vastgesteld op de ledenvergadering van 23 november 2013 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 WERKEN: DE ECONOMIE DRAAIENDE HOUDEN EN KANSEN PAKKEN...5

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4

Inhoudsopgave. Inleiding 4 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 5 Bestuur in contact met de burger 5 Bestuur mét de samenleving 5 Duidelijkheid 5 Samenwerken 6 Hoofdstuk 2. Veiligheid 7 Overlast, vernieling en

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie