uw zorgverzekering in 2010 dekkingswijzigingen informatie voor de particulier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uw zorgverzekering in 2010 dekkingswijzigingen informatie voor de particulier"

Transcriptie

1 uw zorgverzekering dekkingswijzigingen informatie voor de particulier

2 veranderingen in uw zorgverzekering In de zorg, het overheidsbeleid en de wetgeving eromheen vinden continue veranderingen plaats. Hieronder vindt u een overzicht van de (wettelijk bepaalde) veranderingen in de vergoedingen van het (Keuze) Zorg Plan (basisverzekering) en de veranderingen in de vergoedingen van de aanvullende verzekeringen. Deze veranderingen gaan in per 1 januari Bewaar dit overzicht bij uw polisvoorwaarden en het dekkingsoverzicht. Het is een belangrijke aanvulling! Wat er ook verandert, onze zorgverzekeringen blijven aantrekkelijk en bieden u een ruime keuze aan dekkingen. Het Dekkingsoverzicht Zorgverzekeringen 2010 geeft een compleet overzicht van de dekkingen en vergoedingen van onze basis- en aanvullende verzekeringen en de Health-kortingen. Deze brochure en het Dekkingsoverzicht zijn geen vervanging van uw polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden en bijbehorende reglementen zijn bepalend voor de vergoeding waar u recht op hebt. Deze kunt u downloaden van of opvragen bij onze Klantenservice op ( 0,05 per minuut). Naast de wijzigingen in de dekkingen zijn ook de meeste premies aangepast. Uw nieuwe premies staan op uw polisblad vermeld. aanpassingen in de basisverzekeringen (Keuze Zorg Plan en Zorg Plan) per 1 januari 2010 Ook dit jaar is de inhoud van de basisverzekering opnieuw bekeken en is er een aantal (wettelijke) veranderingen doorgevoerd om de verzekering voor iedereen betaalbaar te houden. 2 handboek schade uw zorgverzekering volmachten

3 Algemeen In de Zorgverzekeringswet is geregeld dat bij een premieachterstand van zes maanden het College voor zorgverzekeringen (CVZ) een bestuursrechtelijke premie gaat inhouden op het loon of de uitkering van de wanbetaler. Deze premie is hoger dan de oorspronkelijke premie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Bij betaling van de premie, eigen bijdragen of het eigen risico anders dan per automatische incasso behouden wij ons het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen. Dyslexiezorg De vergoeding van de diagnose en de behandeling van ernstige dyslexie voor kinderen is uitgebreid. Deze vergoeding is nu ook van toepassing op kinderen van 9 jaar. Eigen risico Het verplichte eigen risico voor 2010 is vastgesteld op 165. De kosten van verloskundige zorg en kraamzorg vallen niet onder het verplichte eigen risico. In de praktijk is hier soms discussie over. De wettelijke omschrijving is nu aangepast, waardoor de directe kosten, zoals de kosten van een echo uitgevoerd door de verloskundige, zijn vrijgesteld voor het eigen risico. Zorgkosten die tijdens de zwangerschap of bevalling gemaakt worden, maar niet direct onder verloskundige zorg of kraamzorg vallen, zoals de kosten van geneesmiddelen, bloedonderzoeken, vlokkentesten of ziekenvervoer, zijn niet vrijgesteld voor het eigen risico. Geneesmiddelen Het geneesmiddel acetylcysteïne wordt met ingang van 1 januari 2010 niet meer vergoed. Het middel komt niet meer voor in de richtlijnen van de beroepsgroepen. Geneesmiddelenbeleid Ons geneesmiddelenbeleid wordt gewijzigd. Vanaf 1 januari 2010 onderscheiden we de volgende afspraken met apothekers: Apotheker met IDEA-contract De apotheker levert geneesmiddelen en dieetpreparaten op basis van de polisvoorwaarden. Als van een geneesmiddel meerdere identieke, onderling vervangbare varianten bestaan en er geen medische noodzaak bestaat voor één van deze varianten, dan bepaalt de apotheker welk middel hij verstrekt. U krijgt dit geneesmiddel vergoed. Apotheker met een contract met preferentiebeleid De apotheker levert geneesmiddelen en dieetpreparaten op basis van de polisvoorwaarden. Als van een geneesmiddel meerdere identieke, onderling vervangbare varianten bestaan en er geen medische noodzaak bestaat voor één van deze 3 handboek uw zorgverzekering schade volmachten

4 varianten, dan levert de apotheker uitsluitend het middel dat door ons als voorkeursmiddel is aangewezen. U krijgt dit geneesmiddel vergoed. Apotheker zonder contract met ons Met een apotheker zonder contract zijn geen afspraken gemaakt. U dient de kosten voor de geneesmiddelen en dieetpreparaten zelf aan de apotheker te betalen. De nota kunt u bij ons declareren. Voor verzekerden met een Keuze Zorg Plan geldt dat uitsluitend recht op volledige vergoeding van geneesmiddelen met meerdere identieke onderlinge vervangbare varianten bestaat, als u een kopie van het recept of een verklaring van de huisarts meestuurt, waaruit de medische noodzaak blijkt voor dit specifieke geneesmiddel. In andere gevallen vergoeden wij 80% van de kosten. Voor verzekerden met een Zorg Plan vergoeden wij bij apothekers zonder contract met ons in alle gevallen 80% van de kosten. Dit betreft de kosten van het geneesmiddel of het dieetpreparaat, de afleverkosten en de eventuele bereidingskosten. In alle gevallen (met en zonder contract) geldt: - Wanneer van een geneesmiddel meerdere identieke, onderling vervangbare varianten bestaan, hebt u alleen recht op vergoeding van het merkgeneesmiddel of een niet-voorkeursmiddel als er sprake is van medische noodzaak. De arts geeft dit op het recept aan. - Wanneer voor een groep onderling vervangbare geneesmiddelen een vergoedingslimiet is vastgesteld, dan hebt u voor een geneesmiddel uit die groep recht op vergoeding tot maximaal de vergoedingslimiet en voor zover er aan eventuele aanvullende vergoedingsvoorwaarden is voldaan. Meer informatie over ons nieuwe geneesmiddelenbeleid vindt u op onze website. Daar geven wij ook uitleg over de gevolgen voor uw eigen risico. Tevens vindt u daar per 1 januari 2010 een overzicht met de gecontracteerde apothekers en de bijbehorende contractvorm. Hulpmiddelen Sta-opstoelen De wettelijke overgangsregeling voor sta-opstoelen komt met ingang van 1 januari 2010 te vervallen. Daarmee vallen nu ook de kosten van het gebruik van in bruikleen uitstaande sta-opstoelen buiten de basisverzekering. Avéro Achmea heeft besloten om per 1 januari 2010 alle verstrekte sta-opstoelen, vanuit aanvragen van voor 1 januari 2008, te schenken aan haar verzekerden. De kosten voor onderhoud, reparaties en aanpassingen aan de geschonken sta-opstoelen komen vanaf 1 januari 2010 voor rekening van de verzekerde. Verzekerden van Avéro Achmea kunnen zich voor onderhoud, reparaties en aanpassingen aan de sta-opstoel melden bij de leveranciers. 4 handboek schade uw zorgverzekering volmachten

5 Hebt u een sta-opstoel die is aangevraagd na 1 januari 2008? Uw sta-opstoel is in dat geval eigendom van de leverancier. Met vragen over en voor mogelijkheden voor het uitvoeren van aanpassingen, reparatie en onderhoud kunt u zich rechtstreeks wenden tot de betreffende leverancier. Uitwendige hulpmiddelen voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van de gevolgen van functiestoornissen in het ademhalingsstelsel De beschrijving in de wet is gewijzigd. Hierdoor vallen nu ook losse voorzetkamers (AeroChambers), het mandibulair repositieapparaat (snurkbeugel) bij behandeling van obstructief slaapapnoesyndroom (OSAS) en hypertoon zout bij behandeling van cystische fibrose (CF) onder de basisverzekering. Hulpmiddelen die uitsluitend worden toegepast ter vermindering van snurken, blijven uitgesloten. Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van onderdelen van het menselijk lichaam Deze aanspraak is aangepast. Deze omschrijving vervangt de productgebonden beschrijving van schouder-, arm-, hand-, voet-, mamma-, gelaat-, stem- en oogprothesen alsmede pruiken. Jaarlijks worden de maximale wettelijke vergoedingen voor o.a. hulpmiddelen door de overheid geïndexeerd. De maximale wettelijke vergoeding voor: pruiken wordt verhoogd naar 383 aangeschaft wordt verhoogd naar 678 naar 496,50 allergeenvrije schoenen voor verzekerden jonger dan 16 jaar wordt verhoogd naar 253 allergeenvrije schoenen voor verzekerden ouder dan 16 jaar wordt verhoogd naar 321 hoortoestellen ter vervanging van toestellen die 6 of 7 jaar geleden aangeschaft zijn wordt verhoogd naar 587,50 hoortoestellen voor verzekerden jonger dan 16 jaar of ter vervanging van een toestel dat langer dan 7 jaar geleden is de eerste aanschaf van hoortoestellen, of als het vorige toestel korter dan 6 jaar geleden is aangeschaft, wordt verhoogd verbandschoenen wordt verhoogd naar 142,50 bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie wordt verhoogd naar 190 ziekenvervoer met eigen auto wordt verlaagd naar 0,25 per kilometer. IVF (in-vitrofertilisatie) De definities van poging en doorgaande zwangerschap zijn opnieuw vastgesteld. Een poging telt pas als poging als er een geslaagde follikelpunctie (het verkrijgen van rijpe eicellen) heeft plaatsgevonden. Alleen pogingen die hierna worden afgebroken, tellen mee voor het aantal pogingen. De terugplaatsing van de verkregen embryo s (inclusief cryo-embryo s) uit een poging maken deel uit van de poging waaruit ze zijn ontstaan. 5 handboek uw zorgverzekering schade volmachten

6 Van een doorgaande zwangerschap bij ivf is sprake bij ten minste: 9 weken en drie dagen na implantatie van het cryo-embryo. 10 weken na het moment van de punctie bij een verse poging, of Orgaantransplantaties Orgaanhandel is in Nederland verboden. Ter voorkoming van transplantaties waar betaling voor donormateriaal een rol speelt, is de wet aangescherpt. Transplantaties buiten Nederland mogen alleen plaatsvinden in een lidstaat van de Europese Unie, in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of in een andere staat wanneer de donor daar woonachtig is en de donor de echtgenoot, geregistreerd partner of een bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad van de verzekerde is. Persoongebonden budget (pgb) Vanaf 1 januari 2010 is de mogelijkheid tot het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb) voor hulpmiddelen voor visueel gehandicapten en psychologische zorg vervallen. Deze zorg blijft uiteraard wel beschikbaar als zorg vanuit de basisverzekering, maar niet meer in de vorm van een pgb. Wettelijke eigen bijdragen Jaarlijks worden de wettelijke eigen bijdragen geïndexeerd door de overheid. Voor 2010 betekent dit dat de eigen bijdragen voor lenzen met medische indicatie, allergeenvrije schoenen, kraamzorg en ziekenvervoer worden verhoogd. De nieuwe eigen bijdragen vindt u op onze website, in het Dekkingsoverzicht en in de polisvoorwaarden. Zorgketens/integrale bekosting De bekostiging van ketenzorg zogenoemde functionele bekostiging moet de multidisciplinaire samenwerking stimuleren waardoor chronisch zieken beter af zijn en de zorg goedkoper wordt. De minister van VWS heeft besloten deze financieringsvorm in te voeren per 1 januari 2010 voor de zorg voor diabetes en cardiovasculair risicomanagement. Functionele bekostiging houdt in dat de verschillende soorten zorg voor bijvoorbeeld diabetespatiënten op elkaar wordt afgestemd en apart wordt gefinancierd. Zorgverzekeraars kunnen een contract sluiten met groepen zorgaanbieders voor deze zorgverlening. Aanpassingen in de aanvullende verzekeringen Avéro Achmea heeft een aantal vergoedingen van de aanvullende verzekering veranderd om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de basisverzekering en de wensen van al onze verzekerden. 6 handboek schade uw zorgverzekering volmachten

7 Algemeen Bij betaling van de premie, eigen bijdragen of het eigen risico anders dan per automatische incasso behouden wij ons het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen. Door wijzigingen in de dekking zijn artikelnummers gewijzigd. De naam EuroCross International wordt gewijzigd in EuroCross Assistance. Bij Hulpmiddelen is een verduidelijking aangebracht van wat onder een eigen bijdrage wordt verstaan. Aanvullende verzekeringen Start, Extra, Royaal en Excellent AeroChamber De vergoeding van de AeroChamber komt te vervallen. AeroChambers worden nu vergoed vanuit de basisverzekering. Orthopedische geneeskunde Uw orthopedisch geneeskundige dient aangesloten te zijn bij de Vereniging van Artsen voor Orthopedische Geneeskunde (VAOG) om voor vergoeding in aanmerking te komen. Vervoer met eigen auto Bij de artikelen in de voorwaarden, waarin sprake is van een vergoedingsregeling voor vervoer met eigen auto, bedraagt de vergoeding 0,25 per kilometer. Aanvullende verzekeringen Extra Bewegingstherapie en beweegprogramma s De indicaties om voor vergoeding van beweegtherapie in aanmerking te komen zijn voor COPD aangepast naar een longwaarde van FEV1/VC>60%. Bewegen in extra verwarmd water De vergoeding bedraagt maximaal 150 per persoon per kalenderjaar. Het maximum van 4 per dag is vervallen. Preventieve cursussen Vanuit de aanvullende verzekering Extra vergoeden wij voor een aantal cursussen 75% van de kosten tot een maximum van 115 per persoon per kalenderjaar. Het aanbod aan cursussen is uitgebreid met: Onlineslaapcursus van Somnio: biedt oplossingen om beter te slapen. Internetcursussen voor EHBO en EHBO bij kinderen van Eerste Hulp in Huis. Stoppen met roken via Quit Smoking. De cursus Stoppen met roken via Diagnosis4Health vervalt. 7 handboek uw zorgverzekering schade volmachten

8 Therapeutisch vakantiekamp voor kinderen Victory Camp is opgehouden te bestaan. Hiermee komt de vergoeding te vervallen. De vergoedingen voor het Dikke Vrienden Kamp blijven bestaan. Aanvullende verzekering Royaal Melatonine De kosten voor melatonine worden volledig vergoed wanneer u deze bestelt bij internetapotheek efarma. Preventieve cursussen Vanuit de aanvullende verzekering Royaal vergoeden wij voor een aantal cursussen 75% van de kosten tot een maximum van 115 per persoon per kalenderjaar. Een en ander met inachtneming van de gezamenlijke maximumvergoeding met andere kosten van 500 per kalenderjaar. Het aanbod aan cursussen is uitgebreid met: Onlineslaapcursus van Somnio: biedt oplossingen om beter te slapen. Internetcursussen voor EHBO en EHBO bij kinderen van Eerste Hulp in Huis. Stoppen met roken via Quit Smoking. De cursus Stoppen met roken via Diagnosis4Health vervalt. Preventieve geneeskunde Dit artikel is vervallen omdat een aantal vaccinaties en onderzoeken tegenwoordig vallen onder het Rijksvaccinatieprogramma of worden vergoed vanuit het (Keuze) Zorg Plan. Röntgenologisch borstonderzoek. Is opgenomen in het (Keuze) Zorg Plan of is beschikbaar in het kader van een bevolkingsonderzoek. Inentingen tegen hondsdolheid en rode hond. Inentingen tegen hondsdolheid zijn opgenomen in het artikel Vaccinaties en geneesmiddelen in verband met een reis naar het buitenland van de aanvullende verzekering. Inentingen tegen rode hond zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Griepvaccinatie. Is opgenomen in een nieuw artikel Griepvaccinatie. Tetanusvaccinatie. Is opgenomen in het artikel Vaccinaties en geneesmiddelen in verband met een reis naar het buitenland van de aanvullende verzekering. Vaccinatie tegen meningokokken. Inentingen tegen meningokokken zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Y-globuline. Is opgenomen in het (Keuze) Zorg Plan. Zie ook artikel Vaccinaties en geneesmiddelen in verband met een reis naar het buitenland van de aanvullende verzekering. 8 handboek schade uw zorgverzekering volmachten

9 Immunisatie in verband met zwangerschap. Is opgenomen in het (Keuze) Zorg Plan. Een periodiek algemeen onderzoek (check-up) door een huisarts of medisch specialist tot ten hoogste het tarief van een grote keuring door de huisarts (maximaal één keer per twee jaar). Is opgenomen in Preventieve onderzoeken van de aanvullende verzekering. Therapeutisch vakantiekamp voor kinderen Victory Camp is opgehouden te bestaan. Hiermee komt de vergoeding te vervallen. De vergoedingen voor het Dikke Vrienden Kamp blijven bestaan. Thuisverpleging Dit artikel is vervallen. Deze voorziening is als (extramurale) verpleegzorg opgenomen in het (Keuze) Zorg Plan. Aanvullende verzekering Excellent De dekking wordt uitgebreid met vergoeding van de kosten van: Health Check De bijdrage die u verschuldigd bent voor de Health Check (preventieve gezondheidstest) vermeld onder Servicepakket (artikel 3.C health) wordt eenmaal per persoon per kalenderjaar vergoed. Hospice De kosten van verpleging in een hospice wanneer er sprake is van een medische indicatie ten behoeve van een verzekerde die zich naar het oordeel van onze medisch adviseur in de laatste levensfase bevindt. Voor de verdere voorwaarden en bijzonderheden verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. Vergoeding: 50 per dag tot maximaal Pedicurezorg Vergoeding van de kosten van voetverzorging door een pedicure voor verzekerden met een herseninfarct (CVA). Personenalarmering via de Achmea Alarmcentrale Vergoeding op sociale indicatie van de kosten van het gebruik van een alarmeringssysteem via de Achmea Alarmcentrale, uitgevoerd door EuroCross Assistance. Bij gebruik van een alarmeringssysteem via een andere alarmcentrale dan de Achmea Alarmcentrale is de vergoeding maximaal 35 per kalenderjaar. Preventieve cursussen Vanuit de aanvullende verzekering Excellent vergoeden wij voor een aantal cursussen 100% van de kosten. Het aanbod aan cursussen is uitgebreid met: Stoppen met roken via Quit Smoking. Onlineslaapcursus van Somnio: biedt oplossingen om beter te slapen. Internetcursussen voor EHBO en EHBO bij kinderen van Eerste Hulp in Huis. De cursus Stoppen met roken via Diagnosis4Health vervalt. 9 handboek uw zorgverzekering schade volmachten

10 Cursus en/of training valpreventie georganiseerd door een thuiszorginstelling. Gezondheid Revalidatie en Arbeid (TIGRA) of de Pim Mulier organisatie. Geheugentraining georganiseerd door een thuiszorginstelling. Bewegingsprogramma s voor ouderen georganiseerd door een thuiszorginstelling, het Trainings Instituut voor Preventieve geneeskunde Dit artikel is vervallen omdat een aantal vaccinaties en onderzoeken tegenwoordig ressorteren onder het Rijksvaccinatieprogramma of worden vergoed uit het (Keuze) Zorg Plan. Röntgenologisch borstonderzoek. Is opgenomen in het (Keuze) Zorg Plan of is beschikbaar in het kader van een bevolkingsonderzoek. Inentingen tegen hondsdolheid en rode hond. Inentingen tegen hondsdolheid zijn opgenomen in het artikel Vaccinaties en geneesmiddelen in verband met een reis naar het buitenland van de aanvullende verzekering. Inentingen tegen rode hond zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Griepvaccinatie. Is opgenomen in nieuw artikel Griepvaccinatie. Tetanusvaccinatie. Is opgenomen in het artikel Vaccinaties en geneesmiddelen in verband met een reis naar het buitenland' van de aanvullende verzekering Vaccinatie tegen meningokokken. Inentingen tegen meningokokken zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Y-globuline. Is opgenomen in het (Keuze) Zorg Plan. Zie ook artikel Vaccinaties en geneesmiddelen in verband met een reis naar het buitenland van de aanvullende verzekering. Immunisatie in verband met zwangerschap. Is opgenomen in het (Keuze) Zorg Plan. Een periodiek algemeen onderzoek (check-up) door een huisarts of medisch specialist tot ten hoogste het tarief van een grote keuring door de huisarts (maximaal één keer per twee jaar). Is opgenomen in Preventieve onderzoeken van de aanvullende verzekering. Therapeutisch vakantiekamp voor kinderen Victory Camp is opgehouden te bestaan. Hiermee komt de vergoeding te vervallen. De vergoedingen voor het Dikke Vrienden Kamp blijven bestaan. handboek uw zorgverzekering schade volmachten10

11 Thuisverpleging Dit artikel is vervallen. Deze voorziening is als (extramurale) verpleegzorg opgenomen in het (Keuze) Zorg Plan. Aanvullende Ziekenhuis Extra Verzekering In het kader van de harmonisatie zijn alle Ziekenhuis Extra Verzekeringen van Achmea, dus ook die van Avéro Achmea, met elkaar in overeenstemming gebracht. De belangrijkste wijzingen betreffen de maximumvergoeding per verpleegdag. Bij verpleging in een een- of tweepersoonskamer in een ziekenhuis in Nederland waarmee wij geen afspraken hebben gemaakt worden de kosten vergoed tot maximaal 70 per verpleegdag (dit was 200 per dag). Deze vergoedingregeling is tevens van toepassing in geval van verpleging in de laagste klasse van een ziekenhuis. Wanneer u verblijft in een buitenlandse zorginstelling en u ondergaat daar een medische behandeling, dan vergoeden wij maximaal 70 per dag van de extra kosten in verband met een klassenkamer. Een eventuele honorariumtoeslag komt niet voor vergoeding in aanmerking. Wanneer u verblijft in een buitenlandse zorginstelling en u ondergaat daar een medische behandeling die tot stand komt door tussenkomst van onze afdeling Zorgbemiddeling, dan vergoeden wij de extra kosten in verband met een klassen-/comfortkamer. Wij vergoeden ook de kosten van een eventuele honorariumtoeslag. Als er sprake is van dagvergoeding in zowel Nederland als in het buitenland geldt een maximale vergoeding van 4900 per kalenderjaar voor opname in Nederland en/of het buitenland tezamen. Omdat de omvang van de dekking per 1 januari 2010 afneemt, wordt de premie verlaagd. De nieuwe premie staat vermeld op het polisblad. Servicepakket Health Klantvoordeel De samenstelling van dit pakket is gewijzigd. Voor een overzicht van de voordelen verwijzen wij u naar onze website of de polisvoorwaarden. 11 schade uw zorgverzekering volmachten 11handboek

12 ter verantwoording Privacy Bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gebruiken wij binnen de Achmea Groep voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, om u te informeren over relevante producten en/of diensten, voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor statistische analyse, voor relatiebeheer en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op het gebruik van uw persoonsgegevens is de "Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Voor zorgverzekeraars is daarnaast de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars van kracht. Stelt u geen prijs op informatie over producten en/of diensten, of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw adres intrekken? Meldt u dit dan schriftelijk bij Avéro Achmea, Postbus 1717, 3800 BS Amersfoort. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij als Achmea Groep uw gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van de Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Meer informatie vindt u op www. stichtingcis.nl. Toepasselijk recht en klachtenbehandeling Op de verzekeringen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Neemt u in zo n geval eerst contact op met uw adviseur of contactpersoon. Wilt u toch een klacht indienen, dan kan dit per via onze website ( klacht doorgeven ) of schriftelijk bij Avéro Achmea, Centrale Klachtencoördinatie, Antwoordnummer 93200, 2200 XA Noordwijk. Als wij er naar uw mening niet in slagen het probleem naar uw tevredenheid op te lossen, dan kunt u, indien u een natuurlijke persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, zich wenden tot de erkende geschilleninstantie waarbij wij zijn aangesloten: Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), Postbus 291, 3700 AG Zeist, tel , Over Avéro Achmea Avéro Achmea is een aanbieder van verzekeringsproducten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van onafhankelijke bemiddelaars en adviseurs. Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Zorgverzekeringen N.V., gevestigd te Noordwijk, ingeschreven bij de AFM onder nummer en van Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V., gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de AFM onder nummer Het kantoor van Avéro Achmea bevindt zich aan de Van Asch van Wijckstraat 55, in (3811 LP) Amersfoort, Nederland

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012 De beste Zorg voor nu en later Uw leven is veranderd Uw zorgverzekering verandert mee Verschillende mensen hebben verschillende wensen. Uw manier van leven is anders

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze De veranderingen in de zorgverzekering 2015 Slimme keuze Per 1 januari 2015 wijzigt de productnaam Vrije Keuze naar Slimme Keuze. Tegelijkertijd wijzigen ook de namen van de aanvullende verzekeringen:

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd informatie voor de particulier individuele oplossingen goed verzekerd, zorgeloos leven Avéro Achmea kent twee soorten basisverzekeringen. Avéro Achmea gaat uit van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Vergoeding Ziekenvervoer 2014. goede Zorg

Vergoeding Ziekenvervoer 2014. goede Zorg Vergoeding Ziekenvervoer 2014 Altijd Wij zijn zeker er voor van ú goede Zorg Tegemoetkoming in de kosten van vervoer Bent u door uw (huis)arts doorverwezen naar een specialist en maakt u reiskosten om

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen 2 Goede zorg betekent de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats. Ben je een 18-rige

Nadere informatie

Beter Af Selectief Polis

Beter Af Selectief Polis Beter Af Selectief Polis Voorwaarden en aanspraken Ingangsdatum 1 januari 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons de Beter Af Selectief Polis. Dit is een Naturapolis.

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a

Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a 1 Belangrijke telefoonnummers en adressen: Klantenservice 078 611 81 11 (lokaal tarief) De klantenservice van Besured heeft gespecialiseerde

Nadere informatie

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende verzekeringen U heeft

Nadere informatie

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN INDIVIDUELE VERZEKERING 2015 Over deze voorwaarden Dit zijn de polisvoorwaarden van uw expatriate Health Insurance (XHI). XHI biedt twee volwaardige

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014. Wij zijn er voor ú

Paramedische Zorg 2014. Wij zijn er voor ú Paramedische Zorg 2014 Wij zijn er voor ú Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt Met deze brochure informeren wij u over onze uitgebreide vergoedingsmogelijkheden voor paramedische zorg

Nadere informatie

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN INDIVIDUELE VERZEKERING 2014 Over deze voorwaarden Dit zijn de polisvoorwaarden van uw expatriate Health Insurance (XHI). XHI biedt drie volwaardige

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met:

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met: Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen In samenwerking met: 2 Ook in 2015 zijn wij er voor u. Door unieke samenwerking meer dan ooit! In

Nadere informatie

IZZ Zorg voor de zorg. IZZ Basisverzekering, Variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen

IZZ Zorg voor de zorg. IZZ Basisverzekering, Variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen Verzekeringsvoorwaarden IZZ Basispakket 2012, variant restitutie Algemeen gedeelte 1 Verzekeringsvoorwaarden IZZ 2013 IZZ Basisverzekering, Variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen IZZ Zorg voor

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2012

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2012 Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2012 Alles waar u met Meer Zorg op kunt rekenen Inhoudsopgave 3 Meer Zorg. En daar profiteert u van 4 De Zeven Zekerheden van goede Zorg 5 De Zorgregelaar

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2014

De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2014 Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2014 welkom bij de goudse In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering:

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Beter voor Nu T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Ingangsdatum

Nadere informatie

IZZ Zorg voor de zorg. IZZ Basispakket, variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen

IZZ Zorg voor de zorg. IZZ Basispakket, variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen Verzekeringsvoorwaarden IZZ Basispakket 2012, variant restitutie Algemeen gedeelte 1 Verzekeringsvoorwaarden IZZ 2012 IZZ Basispakket, variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen IZZ Zorg voor de zorg

Nadere informatie

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Budget Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Budget. Dit is een Naturapolis. Dit

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering Alle aandacht voor goede zorg 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN VGZ ZORGVERZEKERING 2010 Belangrijke telefoonnummers:

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2012

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2012 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2012 Welkom bij VGZ Voor goede zorg zorg je samen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw VGZ Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste informatie

Nadere informatie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie welkom bij de goudse Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Zeker Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Zeker. Dit is een combinatiepolis. Deze

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Geregeld polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Vrij polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Vrij polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Vrij polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015. goede Zorg

Zorgverzekeringen 2015. goede Zorg Zorgverzekeringen 2015 Altijd Wij zijn zeker er voor van ú goede Zorg Wij zijn er voor ú Een gerust gevoel. Dat is wat een zorgverzekering u moet geven. Door u en uw gezin effectief te beschermen tegen

Nadere informatie