HET CFV-OORDEEL OMGAAN MET HET CONTINUÏTEITSOORDEEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET CFV-OORDEEL OMGAAN MET HET CONTINUÏTEITSOORDEEL"

Transcriptie

1 HET CFV-OORDEEL OMGAAN MET HET CONTINUÏTEITSOORDEEL Het continuïteitsoordeel van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) geeft aan of uw ambities de vermogenspositie van uw corporatie op termijn in gevaar kunnen brengen. Stakeholders gebruiken het continuïteitsoordeel om hun verwachtingen over uw activiteiten aan te geven. Maar het is vaak ondoorzichtig hoe dit oordeel tot stand komt. In deze workshop staat de beoordelingssystematiek van het CFV centraal. Na de workshop is uw inzicht in het continuïteitsoordeel vergroot en verbeterd.

2 DOELGROEP Financiële en economische managers en medewer- met de mogelijke maatregelen om het oordeel te handhaven of te verbeteren LEERRESULTATEN bepalen van het continuïteitsoordeel. corporatie tot stand is gekomen. dpi en dvi spelen in de beoordelingsmethodiek van PROGRAMMA - waarde en het verloop van het volkshuisvestelijk vermogen lijk vermogen PRAKTIJKCASES model DOCENTEN drs. Michiel Majoor DUUR uur DATA 8 mei juni september 2012 KOSTEN verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

3 INVESTERINGSBEOORDELING NAAR VERANTWOORDE KEUZES IN HET INVESTERINGSPROGRAMMA De investeringscapaciteit daalt. Uw financiële middelen voor nieuwbouw, renovatie of herontwikkeling zijn schaars. Dat vraagt om een kritische beoordeling van projecten vanuit verschillende invalshoeken. Daarnaast zijn corporaties ook verplicht om een investeringsstatuut te hebben vanwege de per juli 2011 ingevoerde Governancecode. Maar waar bestaat het afwegingskader uit, hoe worden de strategische doelstellingen verankerd in de projectbeoordeling en welke financiële criteria worden gesteld? Uitgangspunt daarbij is dat een project bijdraagt aan uw strategische doelstellingen en maatschappelijke prestaties, passend bij uw financiële mogelijkheden en risicoprofiel. Deze workshop plaatst investeringen in dit bredere perspectief.

4 DOELGROEP Financiële en economische managers en medewerkers die meer inzicht willen krijgen in de strategische en financiële afwegingskaders voor investeringsbeslissingen LEERRESULTATEN criteria investeringsbeslissingen kunnen worden genomen. investeringsstatuut bestaat. (rendementen in plaats van onrendabele toppen). een investering beoordeelt. PROGRAMMA portefeuillebeleid en aansluiting op doelgroep en markt rendementen in plaats van onrendabele top marktwaarde in verhuurde staat, leegwaarde (objectieve beoordelingscriteria, proces en risicomanagement) PRAKTIJKCASES samenhang tussen waarde en rendement vanuit corporatie- en financieringsperspectief DOCENTEN DUUR uur DATA 16 februari juni september december 2012 KOSTEN verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

5 STRATEGISCH FINANCIEEL MANAGEMENT FINANCIËLE STURING VAN EEN CORPORATIE OP KASSTROMEN EN SCENARIO S Financiële sturing is bij corporaties belangrijker dan ooit mede door de vele veranderingen in de woningmarkt, in de corporatiesector en de krapper wordende kasstromen. Om de financiële continuïteit van uw corporatie en huurders te kunnen waarborgen, heeft u inzicht nodig in de financiële risico s van uw strategisch beleid. Zeker als u de financiële continuïteit wilt waarborgen en uw ambities wilt realiseren. Leidend is daarbij het principe dat de financiën de strategie volgen en niet andersom. Het strategisch beleid vindt zijn financiële vertaling in de (meerjaren)begroting. Dit is het instrument om de kosten te bewaken, te sturen en doelstellingen te realiseren.

6 DOELGROEP Financiële en economische managers en medewerkers die behoefte hebben aan ondersteuning bij het strategisch besluitvormingsproces en financiële sturing LEERRESULTATEN de planning-en-controlcyclus kunt gebruiken. begroting en de drivers van het financieel succes. ele succes van uw organisatie. sturing. organisatie bepalen. PROGRAMMA knoppen, sturingskaders en kasstroombewaking op kasstromen en vermogen van de organisatie lijkheden om financiële continuïteit te waarborgen van financiers PRAKTIJKCASES aan de hand van een simulatiemodel (second opinion) meerjarenbegroting met behulp van een simulatiemodel - financier factoren op kasstroom en vermogen met een simulatiemodel DOCENTEN DUUR uur DATA 3 april september december 2012 KOSTEN verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

7 RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK GRIP MET EEN WERKEND SYSTEEM VOOR UW CORPORATIE Vanuit de Governancecode moeten corporaties een passend intern risicobeheersingen controlesysteem hebben. Het bestuur moet inzicht geven in het systeem en de werking daarvan en de raad van commissarissen moet de bestuurder controleren en aanspreken op het systeem. In de praktijk is het risicomanagement vaak volledig belegd bij de financieel verantwoordelijke of de controller, maar het interne risicobeheersings- en controlesysteem heeft wel invloed op de gehele organisatie. Daarom zou juist ook de rest van de corporatie betrokken moeten worden bij het systeem en voldoende kennis moeten hebben van goed risicomanagement. Dan gaat het systeem écht werken en dat maakt de taak van de controller ook eenvoudiger!

8 DOELGROEP kers, (directeur-)bestuurders die betrokken zijn bij het interne risicobeheersings- en controlesysteem of hier meer over willen weten LEERRESULTATEN PROGRAMMA en -interne controle. management van de corporatie. mentproject. U kent de voordelen van risicomanagement binnen de corporatie. -controle management DOCENT DUUR uur DATA 15 mei september november 2012 KOSTEN verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

9 TREASURY IN DE PRAKTIJK INZICHT IN TREASURYBELEID EN RENTE-INSTRUMENTEN VOOR CORPORATIES De actualiteit leert ons dat financiële markten grillig zijn. Kansen maar ook serieuze bedreigingen liggen dan ook voortdurend op de loer. Onoplettendheid, onwetendheid en onachtzaamheid kunnen kwalijke gevolgen hebben voor de financiële positie van uw woningcorporatie. Tijdig anticiperen op ontwikkelingen, nadenken over mogelijke impact van renteschommelingen en degelijk financieren zijn dan ook van groot belang.

10 DOELGROEP medewerkers die verantwoordelijk zijn voor treasury of die kennis willen opdoen op het gebied van treasurymanagement en rente-instrumenten LEERRESULTATEN deze uw corporatie beïnvloeden. organisatie vorm kunt geven. bestaande treasurybeleid. (renteswap, cap, floor, etc.). rente-instrumenten. ment. PROGRAMMA collar, swap en swaption instrumenten DOCENTEN drs. Michiel Majoor DUUR uur DATA 17 april september 2012 KOSTEN verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

11 ADMINISTRATIEVE SCHEIDING EN OVERCOMPENSATIE PRAGMATISCH EN PRAKTISCH OMGAAN MET DE SCHEIDINGSEIS Een van de consequenties van de nieuwe staatssteunregels is dat u een administratieve scheiding dient aan te brengen tussen DAEB activiteiten en niet-daeb activiteiten. De administratieve scheiding geldt vooralsnog voor alle corporaties. Onderdeel van de administratieve scheiding is dat corporaties op een eenduidige en transparante wijze alle kosten en opbrengsten kunnen toerekenen aan de DAEB of de niet-daeb. Hiervoor is een kostprijsadministratie noodzakelijk. Het uiteindelijke doel van de administratieve scheiding is tweeledig. Enerzijds dient de administratieve scheiding ervoor te zorgen dat aangetoond kan worden dat staatssteun alleen voor DAEB activiteiten is ingezet en anderzijds dat er nooit te veel staatssteun voor deze DAEB activiteiten is ontvangen. Tijdens deze opleiding leert u om zo praktisch mogelijk aan deze eisen te voldoen. Mocht er gedurende 2012 meer duidelijkheid komen over de uitwerking van de staatssteunregels en de eisen aan de administratieve scheiding, dan wordt dit vanzelfsprekend meegenomen in deze opleiding en wordt het programma geactualiseerd. Bezoek onze website voor actuele informatie of meld u aan voor onze nieuwsbrief om automatisch op de hoogte te blijven van de actualiteiten.

12 DOELGROEP Financiële en economische managers en medewerkers die behoefte hebben aan meer inzicht in de werkzaamheden en vereisten rondom de administratieve scheiding LEERRESULTATEN scheiding aanbrengen. scheiding. ten. planning-en-controlcyclus incorporeren. PROGRAMMA (bedrijfswaarde, onrendabele top) en gevolgen voor onderhandelingen actuele/toekomstige marktontwikkelingen haalbaarheidsanalyse en afwegingskaders U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

13 STAATSSTEUN EN FINANCIERING NIEUWE STAATSSTEUNREGELS TOEGEPAST! Op dit moment is nog niet alles geheel duidelijk in het staatssteundossier, maar er zijn ook veel zaken al wel bekend. Zo stellen de nieuwe regels dat corporaties geen staatssteun meer mogen inzetten voor niet-daeb activiteiten. Om in aanmerking te blijven komen voor staatssteun dient minimaal 90 procent van de vrijgekomen woningen toegewezen te worden aan de primaire doelgroep. De uitdaging voor u is om met deze nieuwe realiteit toch uw ambities waar te kunnen maken. Tijdens deze cursus gaan we in op de laatste stand van zaken in het staatssteundossier en geven we antwoord op de vraag welke financieringsstrategie u nu het beste kunt hanteren. Mocht er gedurende 2012 meer duidelijkheid komen over de uitwerking van de staatssteunregels, dan wordt dit vanzelfsprekend meegenomen in deze opleiding en wordt het programma geactualiseerd. Bezoek onze website voor actuele informatie of meld u aan voor onze nieuwsbrief om automatisch op de hoogte te blijven van de actualiteiten.

14 DOELGROEP Financiële en economische managers en medewerkers financierings- en staatssteunregels LEERRESULTATEN van zaken rondom de staatssteunregels. staatssteunregels. met nieuwe onzekerheden. corporatie opstellen. financieren. houden. PROGRAMMA Actualiteiten rond staatssteunsregels Ontwikkelingen Financiering niet-daeb Overige onderdelen worden op basis van actualiteit U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

15 VERKOOPSTIMULERENDE INSTRUMENTEN VOOR CORPORATIES VOLKSHUISVESTELIJKE EN FINANCIËLE VERGELIJKING Om de kloof tussen het huren en het kopen van een woning te overbruggen, kunt u als corporatie gebruikmaken van verkoopstimulerende instrumenten. Met behulp van deze instrumenten worden koopwoningen bereikbaar gemaakt voor een grotere groep mensen. In de afgelopen jaren zijn deze producten als paddenstoelen uit de grond geschoten. Maar welk product kunt u vanuit een volkshuisvestelijk en financieel perspectief het beste inzetten om de verkoop van uw woningen te stimuleren? Wat zijn de verschillen en de financiële randvoorwaarden? En hoe zorgt u ervoor dat het verkoopproces onderdeel wordt van uw dagelijkse bedrijfsvoering? In deze training worden deze vragen behandeld en kunt u deze kennis gebruiken om de kloof tussen huren en kopen te overbruggen.

16 DOELGROEP Financiële en economische managers en medewerkers die meer willen weten over de volkshuisvestelijke en financiële kaders van de verschillende vormen van verkoopstimulerende instrumenten en deze instrumenten willen toepassen LEERRESULTATEN van de verschillende vormen van verkoopstimulerende instrumenten voor zowel de corporatie als de klant. waarden en financiering onder voorwaarden. maken van verkoopstimulerende instrumenten. te maken tussen de verschillende verkoopvormen. organisatie kunt vormgeven en welke handelingen u moet verrichten. PROGRAMMA volkshuisvestelijk perspectief verkoopinstrumenten corporatie en de koper en financiering onder voorwaarden PRAKTIJKCASES verkoopproducten DOCENTEN ir. Martine Vissers DUUR uur DATA 28 februari mei oktober 2012 KOSTEN verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

17 COMPLEXGEWIJZE VERKOOP DE STAPPEN IN HET TENDERPROCES Bij complexgewijze verkoop wordt een complex met de zittende huurders in zijn geheel verkocht. Aan bijvoorbeeld een collega-corporatie of een commerciële marktpartij. Complexgewijze verkoop is een uitstekende manier om in relatief korte tijd het vermogen van een complex liquide te maken en weer in te zetten voor nieuwe maatschappelijke projecten. Maar welk bezit komt in aanmerking en wat is de verkoopwaarde? En wat zijn ook alweer de eisen van het ministerie van BZK (MG circulaire )? Deze workshop bestaat uit een praktisch stappenplan voor complexgewijze verkoop om het proces te kunnen doorgronden. Onderwerpen als de selectie van de te verkopen complexen, waardebepaling, gegevensanalyse en de BZK procedure rond complexgewijze verkoop komen uitgebreid aan de orde. Daarbij krijgt u ook diepgaand inzicht in het verkooptraject (ook wel tenderproces), de noodzakelijke procedures en het perspectief van de kandidaat-kopers, zoals beleggers. Tijdens de workshop werkt u met een simulatiemodel om de waardebepalende factoren (exit yield, disconteringsvoet, mutatiegraad) in het waarderingsmodel te kunnen doorgronden.

18 VOOR WIE Financiële en economische managers en medewerkers die meer willen weten over de verschillende waardering, het tenderproces en perspectief van beleggers LEERRESULTATEN het selecteren van de verkoopportefeuille. del op basis van de netto contante waarde op te stellen. ringsvoet). organiseren van een tender. PROGRAMMA voor portefeuilleselectie aan de hand van de netto contante waarde berekening digde gegevens (technische, milieu- en juridische gegevens) teaser, IVBN gedragscode, toestemmingsprocedure) denken, rekenen en acteren van beleggers in het tenderproces PRAKTIJKCASES waarderingsmodel aan de hand van een simulatiemodel DOCENTEN ir. Martine Vissers drs. Jaring Hijlkema DUUR uur DATA 20 maart juni oktober 2012 KOSTEN voor verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

19 LABELEN VERKOOPWONINGEN EN INRICHTEN VERKOOPPROCES GRIP OP HET VERKOOPPROCES Het labelen van verkoopwoningen wordt beïnvloed door veel factoren. Het genereren van liquide middelen is een van de belangrijkste overwegingen om op korte termijn investeringen mogelijk te maken. Wat ook een overweging is om bezit te verkopen is om de bestaande woningportefeuille te verjongen omdat het huidige bezit niet meer voldoet aan de vraag van de doelgroep. Als laatste kunnen ook volkshuisvestelijke argumenten een rol spelen om woningen te labelen voor verkoop. Deze workshop behandelt de processen rondom het labelen van koopwoningen en het werkelijke verkoopproces. Allereerst wordt de vraag waarom verkopen? behandeld: dit is vaak bepalend voor de wijze van verkopen. Daarna komt de vraag wat verkopen? aan bod. De werking van de volkshuisvestelijke, financiële en marktanalyse vormt hierin het zwaartepunt. Als laatste komt de vraag hoe verkopen? aan bod. Tijdens dit onderdeel worden de verschillende mogelijkheden en middelen van verkopen besproken en wordt nader ingegaan op het inrichten van het verkoopproces.

20 DOELGROEP Managers vastgoed en wonen, financiële managers en medewerkers die behoefte hebben aan ondersteuning bij het strategisch besluitvormingsprocessen aanzien van vervreemding of het vrijmaken van financiële middelen LEERRESULTATEN verkopen van corporatiewoningen. houdende met volkshuisvestelijke, financiële en markt argumenten. eenvoudig waarderingsmodel op basis van de netto contante waarde op te stellen. in het waarderingsmodel. rende producten te benoemen (verkoop onder voorwaarden en financiering onder voorwaarden). PROGRAMMA gevolgen verkopen en eventuele alternatieven voor verkopen van verkopen wordt behandeld en naast theorie staat het uitwisselen van praktijkervaringen centraal. DOCENTEN ir. Martine Vissers DUUR uur DATA 9 februari mei oktober 2012 KOSTEN voor verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

21 VPB-AANGIFTE IN DE PRAKTIJK AANGIFTE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR WONINGCORPORATIES De introductie van de integrale vennootschapsbelastingplicht in 2008 betekent voor corporaties een toename in fiscale en administratieve verantwoordelijkheden. De regelgeving wordt steeds complexer en uitvoeriger. De vennootschapsbelasting (vpb) zorgt niet alleen voor minder beschikbare middelen voor maatschappelijke projecten, maar levert u ook extra uitgaven op aan externen. In deze stoomcursus wordt u in drie dagdelen klaargestoomd om het voorwerk voor de fiscale aangifte binnen de organisatie te borgen. Aan de hand van praktijkcases en bruikbare modellen kunt u na afloop zelfstandig het raamwerk voor de fiscale aangifte opstellen.

22 DOELGROEP Financiële en fiscale managers en medewerkers die kennis willen opdoen over het invullen van aangifte vennootschapsbelasting en het integreren van vpb in de eigen organisatie en administratie LEERRESULTATEN een fiscale jaarrekening opstelt. brengen en op langere termijn monitoren. belasting opstellen. PROGRAMMA verkoop onder voorwaarden, deelnemingen, projectontwikkeling) PRAKTIJKCASES commercieel fiscale verschillen zoals de herinvesteringsreserve, deelnemingen, versus onderhoudskosten vergelijking DOCENTEN drs. Michiel van Blokland DUUR verspreid over twee aaneengesloten dagen met overnachting) DATA 22 en 23 mei en 24 oktober 2012 KOSTEN verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

23 BELASTINGEN VOOR WONINGCORPORATIES PRAKTISCHE KENNIS VAN FISCALE REGELGEVING VOOR CORPORATIES In de belastingen voor corporaties is in korte tijd veel veranderd. Naast loonbelasting, overdrachtsbelasting en omzetbelasting hebben corporaties ook nog te maken gekregen met vennootschapsbelasting. Elke euro die u als corporatie uitgeeft aan de Belastingdienst gaat ten koste van uw investeringskracht en kunt u niet meer besteden aan maatschappelijke projecten. In deze opleiding staat de fiscale regelgeving voor corporaties centraal. Na afloop heeft u handvatten om de opgedane fiscale kennis toe te passen in de praktijk en de vertaalslag te maken naar uw eigen organisatie.

24 DOELGROEP Financiële en fiscale managers en medewerkers die praktijkkennis willen opdoen op het gebied van vennootschapsbelasting, omzetbelasting en overdrachtsbelasting LEERRESULTATEN systeem (aanslag, aangifte en belastingcontrole). corporatiebelastingen. belasting invullen. organisatie vergroten. PROGRAMMA actualiteiten vpb, btw en ovb men in samenhang met btw, ovb, en vso PRAKTIJKCASES fictieve woningcorporatie DOCENTEN DUUR uur DATA 12 en 19 juni oktober en 6 november 2012 KOSTEN verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

25 OMZETBELASTING IN DE PRAKTIJK OPTIMALISEREN VAN KANSEN EN BEHEERSEN VAN RISICO S BIJ WONINGCORPORATIES Woningcorporaties zijn de afgelopen jaren intensief met belastingen bezig. Naast de vennootschapsbelasting speelt ook de omzetbelasting een steeds grotere rol. Door toename van projectontwikkelingsactiviteiten, de exploitatie van commercieel maatschappelijk vastgoed en de wijzigingen in wet- en regelgeving zijn de risico s maar ook de kansen voor woningcorporaties toegenomen. Ook de Belastingdienst richt zijn focus meer op de branche en verlangt dat de btw-administratie op orde is. Aangezien woningcorporaties veelal geen zuivere btw-administratie voeren, worden ze gedwongen de beheersing rondom de omzetbelasting anders in te richten zodat risico s tijdig worden gesignaleerd en kansen optimaal worden benut. Veel woningcorporaties hebben een tax control framework voor de signalering van met name de risico s. Maar kansen blijven onbenut en de daadwerkelijke beheersing in de praktijk blijft onderbelicht of achterwege. Met deze cursus wordt inzicht gegeven in de kansen en risico s van omzetbelasting en worden handvatten aangereikt aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe de beheersing van de omzetbelasting kan plaatsvinden.

26 DOELGROEP Financiële en fiscale managers en medewerkers die kennis willen opdoen over voornaamste kansen en risico s bij omzetbelasting of nadere invulling willen LEERRESULTATEN van omzetbelasting. risico s daadwerkelijk in kaart te brengen en te monitoren. control framework. overleggen aan de Belastingdienst. PROGRAMMA SPECIFIEKE ONDERWERPEN: PRAKTIJKCASES werpen zoals pro rata regeling, onderhoud en herzieningsperiode DOCENTEN drs. Michiel van Blokland DUUR uur DATA 10 april november 2012 KOSTEN verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

27 FISCALE PRAKTIJKTRAINING INKOMENSREGISTRATIE BIJZONDERE INKOMENSSITUATIES EN GRENSGEVALLEN Bij het registeren van inkomens krijgt u te maken met bijzondere situaties of grensgevallen, zoals uitzendkrachten, startende ondernemers of nieuwe huurders die hun woning willen verkopen. Welk inkomen gaat u registreren en wat adviseert u deze huurders? In deze basistraining leert u met deze bijzondere situaties het juiste inkomen te registreren en komt u meer te weten over mogelijke aftrekposten en heffingskortingen om uw huurders te adviseren. Deze training is bedoeld voor helpdeskmedewerkers, verhuurmedewerkers en klantmanagers die in de dagelijkse praktijk met uiteenlopende inkomenssituaties te maken hebben. Er wordt geoefend met verschillende inkomensbescheiden, zoals het IB60-formulier, loonstroken en uitkerings- en pensioenspecificaties. Daarbij is het mogelijk om de eigen situatie die u in de praktijk bent tegengekomen in te brengen. Tijdens de training worden er handvatten aangereikt en handige tips uitgewisseld hoe u met meer gemak het juiste inkomen van de huurder kunt registeren.

28 DOELGROEP Helpdeskmedewerkers, medewerkers klantenservice, verhuurmedewerkers en klantmanagers die bij de inkomensregistratie uitzonderingssituaties of grensgevallen tegenkomen en medewerkers die meer willen weten over het fiscale inkomensbegrip LEERRESULTATEN wijzen van de Belastingdienst. doorgronden. deringssituaties te registreren. PROGRAMMA situaties PRAKTIJKCASES DOCENTEN drs. Jaring Hijlkema DUUR uur DATA 17 januari mei september november 2012 KOSTEN verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

29 DE FINANCIËLE TAAL VAN ZORGINSTELLINGEN DEFINIEER OPNIEUW UW RELATIE MET ZORGINSTELLINGEN Zorginstellingen zijn voor veel corporaties een geschikte partner en huurder. Maar het zorgstelsel is onderhevig aan verandering, waardoor het risicoprofiel en daarmee de kans op faillissement van een zorginstelling is toegenomen. Kennis van uw samenwerkingspartner is noodzakelijk voor transparantie, interne besluitvorming en risicobepaling. In deze workshop krijgt u inzicht in de actuele stand van zaken rondom de ZZP-tarieven en de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). Met aandacht voor hoe een zorginstelling de huur vaststelt, het rendement berekent en het vastgoed waardeert.

30 DOELGROEP Managers financiën, managers wonen, ontwikkelaars en overige medewerkers van woningcorporaties die kennis willen opdoen over de voornaamste thema s binnen de zorgsector die van invloed zijn op het risicoprofiel van zorginstellingen LEERRESULTATEN binnen de zorgsector die van invloed zijn op de samenwerking. van een zorginstelling. zorginstelling te maken. PROGRAMMA overgangsregeling) en gevolgen voor het risicoprofiel actuele/toekomstige marktontwikkelingen haalbaarheidsanalyse en afwegingskaders verzekeraars) PRAKTIJKCASES zorginstelling met een voorbeeld zorginstelling DOCENTEN drs. Michiel Majoor DUUR uur DATA 28 februari mei oktober 2012 KOSTEN verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

31 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Finance Ideas Academy vof over deelname aan trainingen/cursussen en andere vormen van opleiding met open inschrijving. Afwijking van deze algemene voorwaarden bij de inschrijving heeft tot gevolg dat er geen opleidingsovereenkomst tussen Finance Ideas Academy vof en de inschrijver tot stand komt, tenzij Finance Ideas Academy vóór de inschrijving heeft bevestigd met deze afwijking akkoord te gaan. ARTIKEL 2 OVEREENKOMST De overeenkomst tussen Finance Ideas Academy vof en de opdrachtgever komt tot ondertekent of inschrijft via de internetsite. De opdrachtgever verklaart zich daarmee akkoord met de Algemene leveringsvoorwaarden. ARTIKEL 3 ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER Na aanmelding geldt een bedenktijd van zeven werkdagen voor de opdrachtgever, tenzij de cursus aanvangt binnen zeven werkdagen. Hierna geldt de navolgende annuleringsregeling. Annulering van een overeenkomst is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Academy geen kosten in rekening. Ideas Academy de opdrachtgever 50 procent van het cursusgeld in rekening. ver verplicht 100 procent van het cursusgeld te vergoeden. opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Inhalen van een niet-gevolgd onderdeel is niet mogelijk. conferentieoord. ARTIKEL 4 ANNULERING DOOR FINANCE IDEAS ACADEMY VOF Finance Ideas Academy vof heeft het recht plaats en tijden van de cursus te wijzigen. Een cursus kan vervallen of worden verplaatst als zich te weinig cursisten aanmelden. Bij annulering heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag voor deze cursus. ARTIKEL 5 VERVANGING De aangemelde deelnemer kan zich na overleg laten vervangen door een ander, mits de vervanging aan Finance Ideas Academy vof wordt meegedeeld vóór aanvang van de cursus. Vervanging na de start van de cursus is helaas niet mogelijk. ARTIKEL 6 TOELATEN AAN OPLEIDING Finance Ideas Academy behoudt het recht om deelnemers al dan niet toe te laten tot de opleiding, als naar het oordeel van Finance Ideas Academy de cursist onvoldoende aansluit bij de doelgroep van de opleiding. ARTIKEL 7 PRIJZEN De prijzen, genoemd op onze internetsite en in onze brochure, zijn bindend, tenzij anders is opgenomen in een schriftelijke overeenkomst. ARTIKEL 8 BETALING Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling moet gebeuren uiterlijk twee weken na de factuurdatum (deze staat vermeld op de factuur). Finance Ideas Academy zal kredietfacturen verrekenen met openstaande nog te betalen facturen. Is verrekening niet of slechts gedeeltelijk mogelijk, dan vindt uitbetaling, of gedeeltelijke uitbetaling, plaats binnen dertig dagen na factuurdatum. ARTIKEL 9 INCASSOKOSTEN ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, en de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook als deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. ARTIKEL 10 AUTEURS EN EIGENDOMSRECHT Van het door Finance Ideas Academy vof verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op een andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finance Ideas Academy vof. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. ARTIKEL 11 - NIET TEVREDEN OVER FINANCE IDEAS ACADEMY? kunnen worden genomen met vermelding van de plaats en de datum waarop u de training heeft gevolgd, de naam van de docent, de reden van de klacht en uw voorstel om tot een oplossing te komen. Binnen veertien werkdagen na binnenkomst van een klacht zal de directie de klacht gegrond verklaren, als er op basis van het gestelde voldoende aanleiding voor is. Mocht de directie de klacht niet direct kunnen toewijzen, dan zal de directie contact opnemen met de indiener van de klacht om de klacht te bespreken. Eventueel kan ze om aanvullende informatie vragen en/of kan ze andere deelnemers aan de sessie raadplegen. Ook zal contact worden opgenomen met de docent in het kader van hoor en wederhoor. Daarna wordt u een voorstel gedaan ter oplossing van uw klacht. Bij twijfel geven de evaluatieformulieren de doorslag bij het nemen van de beslissing door de directie. Mochten directie en klager het niet eens worden over een omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden. ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT Op iedere overeenkomst tussen Finance Ideas Academy vof en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

HUURPRIJSBEPALING EN HUURRECHT

HUURPRIJSBEPALING EN HUURRECHT HUURPRIJSBEPALING EN HUURRECHT OPTIMALISATIE VAN HUURCONTRACTEN TUSSEN CORPORATIES EN ZORGINSTELLINGEN Woningcorporaties en beleggers zijn voor veel instellingen een geschikte partner en bieden financiële

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE BELEIDSMEDEWERKER WMO 2.0. Dé opleider binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEBROCHURE BELEIDSMEDEWERKER WMO 2.0. Dé opleider binnen het Sociaal Domein INFORMATIEBROCHURE BELEIDSMEDEWERKER WMO 2.0 Dé opleider binnen het Sociaal Domein Beleidsmedewerker Wmo 2.0 De regels voor hulp uit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) zijn veranderd. Gemeenten

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN ONTWERP BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) Ontwerp AMvB bij de herziene Woningwet

HOOFDPUNTEN ONTWERP BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) Ontwerp AMvB bij de herziene Woningwet HOOFDPUNTEN ONTWERP BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) Ontwerp AMvB bij de herziene Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille HOOFDPUNTEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Overweegt u complexgewijze verkoop? Laat u adviseren.

Overweegt u complexgewijze verkoop? Laat u adviseren. Overweegt u complexgewijze verkoop? Laat u adviseren. 1 Dienstverlening corporaties Capital Value Wat kunnen wij voor Dienstverlening corporaties Capital Value 2 u betekenen? 3 Dienstverlening corporaties

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE)

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE) IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE) DAEB portefeuille portefeuille HOOFDLIJNEN IMPLEMENTATIE HERZIENE WONINGWET Bepalen strategie 1. Richting kiezen Uitvoeren scheiding 2. Uitwerken administratieve/juridische

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Woningstichting Berg en Terblijt

Woningstichting Berg en Terblijt Woningstichting Berg en Terblijt Investeringsstatuut 1. Inleiding Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De nieuwe Woningwet geeft bij de governance aspecten ook extra aandacht aan verbindingen

Nadere informatie

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING. Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING. Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille Governance Implementatietrajecten

Nadere informatie

Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance

Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance Datum 11 mei 2011 Het middensegment Wat verstaan we onder het middensegment in de huursector? - verhuurders:

Nadere informatie

MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR WONINGCORPORATIES

MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR WONINGCORPORATIES MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR WONINGCORPORATIES INTRODUCTIE 2 INTRODUCTIE MVGM VASTGOEDTAXATIES: HELDER INZICHT, BETERE KEUZES Zoekt u helder inzicht in de waarde van uw vastgoed? Wilt u meer grip op uw vastgoed

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet

HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille TIJDPAD IMPLEMENTATIE HERZIENE WONINGWET

Nadere informatie

15 november 2012. Investeringsstatuut Maasvallei

15 november 2012. Investeringsstatuut Maasvallei 15 november 2012 Investeringsstatuut Maasvallei Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beleid en strategie 3 3 Processen 4 4 Strategische samenwerking en verbindingen 4 5 Risicobeheersing 5 6 Financiën 5 6.1 Financieel

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING ARNHEM INVESTERINGSSTATUUT

VOLKSHUISVESTING ARNHEM INVESTERINGSSTATUUT VOLKSHUISVESTING ARNHEM INVESTERINGSSTATUUT Vastgesteld door Directeur / Bestuurder op 8 november 2011 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op 13 februari 2012 INLEIDING Per 1 juli 2011 is de nieuwe

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 'Bliss your Body workshops voor particulieren

Algemene voorwaarden 'Bliss your Body workshops voor particulieren Algemene voorwaarden 'Bliss your Body workshops voor particulieren Artikel 1. Definities Bliss your Body : de opdrachtnemer, vertegenwoordigd door Wendy Doeleman. Deelnemer: de natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

- Onder "open" trainingen worden trainingen verstaan, waarbij deelname open staat voor medewerkers van verschillende bedrijven.

- Onder open trainingen worden trainingen verstaan, waarbij deelname open staat voor medewerkers van verschillende bedrijven. Algemene Voorwaarden van Beyond Change Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Beyond Change V.O.F., hierna te noemen Beyond Change, betreffende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut. Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel

Inhoud. Inleiding. Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut. Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel Fiscaal statuut Inhoud Inleiding Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel Bedrijfsvisie Fiscale visie Fiscaal beleid

Nadere informatie

3. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

3. Samenstelling van de Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Stichting Tablis Wonen Vastgesteld op 24 maart 2014 1. Algemeen De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene

Nadere informatie

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Fiscale gevolgen herziening woningwet Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Combinatie Inleiding Als gevolg van de (flink) herziene woningwet moeten woningcorporaties

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Assetmanagement. Waar begin ik? CORPORATIEDAG VABI en ORTEC FINANCE Nieuwegein, 9 maart 2017

Assetmanagement. Waar begin ik? CORPORATIEDAG VABI en ORTEC FINANCE Nieuwegein, 9 maart 2017 Assetmanagement Waar begin ik? CORPORATIEDAG VABI en ORTEC FINANCE Nieuwegein, 9 maart 2017 Ir. P.R. de Vries MSc MSRE Manager vastgoedsturing Lefier Bestuurslid Vereniging Van Assetmanagers Woningcorporaties

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op het inschrijven op en deelnemen aan de taalcursussen van Taleninstituut Waterland

ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op het inschrijven op en deelnemen aan de taalcursussen van Taleninstituut Waterland ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op het inschrijven op en deelnemen aan de taalcursussen van Taleninstituut Waterland Artikel 1. Definities 1.1 Aanbieder: Taleninstituut Waterland, de Aanbieder van

Nadere informatie

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015 Kennisavond Woningwet 28 April 2015 Agenda 1 Actualiteit 2 Werkgebied en toezicht 3 Huurbeleid en prestatieafspraken 4 Scheiding DAEB en niet-daeb 5 Aandachtspunten implementatie 2 Hoofdpunten Woningmarktgebieden

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Investeringsstatuut. Versienummer: Datum: 7 maart Woningbouwvereniging Anna Paulowna

Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Investeringsstatuut. Versienummer: Datum: 7 maart Woningbouwvereniging Anna Paulowna Investeringsstatuut Versienummer: 2017.01 Datum: 7 maart 2017 1 INLEIDING onderschrijft zo veel mogelijk de Governancecode voor Woningcorporaties. In deze code is extra aandacht voor verbindingen en risico

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Instituut voor Interventiekunde,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot afname van een in company workshop of training

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem

Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem 1 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. PI: het bedrijf PraktijkIntervisie, hierna noemen: PI. b. Deelnemer: de natuurlijke

Nadere informatie

Q&A Handboek Marktwaardering

Q&A Handboek Marktwaardering Q&A Handboek Marktwaardering Jaarrekening... 1 Oppervlakte... 1 Complex... 2 Splitsing daeb/niet daeb... 2 Model BOG/MOG... 2 Model parkeren... 2 Objectgegevens... 3 Mutatiekans... 3 Eindwaarde... 4 Contante

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Frank Vermeij Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanpak... 3 3 Juridische scheiding... 3 3.1 Aannames... 3 3.2 Resultaten... 4 4 Administratieve scheiding...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014 Verkoop van huurwoningen De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen Derde (geheel herziene) druk, april 2014 VERKOOP VAN HUURWONINGEN De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen

Nadere informatie

Van elk lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij:

Van elk lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij: Profielschets Raad van Commissarissen 1. Doel profielschets Deze profielschets dient een tweeledig doel. Enerzijds kan met deze profielschets een goede en afgewogen selectie van de nieuwe leden gemaakt

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SPRINGBOON Trainingscentrum voor Kindkunde

Algemene Voorwaarden SPRINGBOON Trainingscentrum voor Kindkunde Algemene Voorwaarden SPRINGBOON Trainingscentrum voor Kindkunde Op alle met SPRINGBOON gesloten overeenkomsten door deelnemers zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Dit geldt voor zowel

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden. Algemene Cursusvoorwaarden MarketingShake Artikel 1: Definities 1.1 MarketingShake, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MarketingShake als docenten of

Nadere informatie

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Algemeen kwaliteitsprofiel Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat de Raad uit generalisten bestaat die

Nadere informatie

De waarde van marktwaarde

De waarde van marktwaarde De waarde van marktwaarde Een nieuwe uitdaging voor de (meeste) corporaties 27 mei 2015 Maria Molenaar Voorzitter RvB Woonstad Rotterdam Bestuurslid Aedes Inhoud Aanleiding: de nieuwe woningwet De corporatiesector

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag Profielschets Raad van Commissarissen woningstichting Het Grootslag 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad

Nadere informatie

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR 3 BASISTHEMA S 26 maart Huurovereenkomsten en Huurrecht 8 april Huurprijs(beleid) en servicekosten 22 april Fiscale aspecten bij scheiden van wonen en zorg 2 SPECIFIEKE

Nadere informatie

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn:

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn: Ministerie van VROM t.a.v. dr. P. Winsemius Postbus 20951 2500 EZ DEN HAAG Datum 22 januari 2007 Uw kenmerk DB02006310723 Betreft Advies inzake (financieel) toezicht op activiteiten met en zonder staatssteun

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

Woningmarkt en corporatiesector. Johan Conijn

Woningmarkt en corporatiesector. Johan Conijn Woningmarkt en corporatiesector Johan Conijn Ruimteconferentie PBL 21 mei 2013 Inhoud Woningmarktdebat Positie woningcorporatie Regeer- en woonakkoord DrieKamerModel 2 Woningmarkt Overmatige subsidiering

Nadere informatie

INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW

INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW 1. Inleiding De Governancecode Woningcorporaties 2015 beveelt aan dat woningcorporaties beschikken

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA Alert 41 6 december 2016 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt registeraccountants en

Nadere informatie

Slimmer met vastgoed hoe kunnen gemeente de sociale opgave accommoderen in tijden van bezuinigingen?

Slimmer met vastgoed hoe kunnen gemeente de sociale opgave accommoderen in tijden van bezuinigingen? Slimmer met vastgoed hoe kunnen gemeente de sociale opgave accommoderen in tijden van bezuinigingen? van Vliet FAMO Regiobijeenkomsten 2011 April 2011 #1282874 Agenda BNG missie Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

FISCAAL IN CONTROL EN VSO II EN MEER

FISCAAL IN CONTROL EN VSO II EN MEER FISCAAL IN CONTROL EN VSO II EN MEER INHOUD Voorstellen Fiscale actualiteiten Fiscaal in control zijn -> waarom? Wat is control? Processen te bespreken Fiscaal in control zijn -> Hoe? Belastinggebieden

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen gemeenten zich voorbereiden op het geven van een zienswijze bij het

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN STICHTING SOCIOCRATISCH CENTRUM NEDERLAND

LEVERINGSVOORWAARDEN STICHTING SOCIOCRATISCH CENTRUM NEDERLAND LEVERINGSVOORWAARDEN STICHTING SOCIOCRATISCH CENTRUM NEDERLAND Versie 2015 Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Op alle met het Sociocratisch Centrum gesloten overeenkomsten zijn de volgende

Nadere informatie

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet Lokaal woonbeleid Woningwet en Huisvestingswet Wens van de Haagse politiek : meer grip op de corporaties Toezicht op corporaties: volkshuisvestelijk en financieel Minder commerciële activiteiten Versterking

Nadere informatie

Een eigen(wijze) kijk op financiële sturing. Aedes Corporatiedag 2012. - Welkomst dia bij binnenkomst.

Een eigen(wijze) kijk op financiële sturing. Aedes Corporatiedag 2012. - Welkomst dia bij binnenkomst. Een eigen(wijze) kijk op financiële sturing. Aedes Corporatiedag 2012 - Welkomst dia bij binnenkomst. 1 Een eigen(wijze) kijk op financiële sturing Thom Wolters Gert Boels 2 Introductie Aanleiding Introductie

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Erasmus MC Zorgacademie

Leveringsvoorwaarden Erasmus MC Zorgacademie Leveringsvoorwaarden versie 2014/2 SO Kennis Postbus 2040 3000 CA ROTTERDAM www.erasmusmc.nl/zorgacademie Artikel 1 Toepasselijkheid - Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes

Nadere informatie

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop Algemene voorwaarden 2Bloom voor Workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training

Nadere informatie

PROTASK ACADEMY B.V. PROTASK ACADEMY B.V.

PROTASK ACADEMY B.V. PROTASK ACADEMY B.V. Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden gelden bij het aangaan van een verbintenis met PROTASK ACADEMY B.V., tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken. 1. Cursussen met open inschrijving 1.1 Aanmelding

Nadere informatie

Financiën van woningcorporaties

Financiën van woningcorporaties Financiën van woningcorporaties Financiën van woningcorporaties Handleiding en tips voor huurdersorganisaties Tweede, geheel herziene, druk, oktober 2016 Inhoud Inleiding 6 Verscherpte aandacht 7 Waarom

Nadere informatie

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden.

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden MSP Opleidingen - www.mspopleidingen.nl Artikel 1: Definities 1. MSP Opleidingen, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MSP Opleidingen

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG

VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG PIM DIEPSTRATEN Doorn, 1 december 2015 AGENDA 1 Financieringsstrategie zorginstelling 2 Huidige financiers en het WFZ 3 Perspectief investeerder op de zorgmarkt 4 Alternatieve

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling U WILT UW GEBIED ONTWIKKELEN. DAT ROEP VEEL VRAGEN OP: HOE PAK IK DAT AAN? EN IS HET FINANCIEEL WEL HAALBAAR IN DEZE

Nadere informatie

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT Inleiding Door de ontwikkelingen bij woningcorporaties worden de bestuurlijke organen gedwongen om zich te professionaliseren. Een bestuurder

Nadere informatie

WALS gebruikersopleiding

WALS gebruikersopleiding WALS gebruikersopleiding Met WALS kan de financiële meerjarenprognose voor een woningcorporatie worden opgesteld. WALS kan echter nog veel meer. Ortec Finance streeft ernaar dat corporaties volledig zelfstandig

Nadere informatie

Utrecht, september 2010

Utrecht, september 2010 Corporatie Survey - 2010 - Utrecht, september 2010 Auteurs: dr. Mark Schweitzer drs. Victor Burger Agenda Achtergrond Resultaten 1 Beschrijving Corporatie Survey Periodiek doet Finance Ideas een kort onderzoek

Nadere informatie

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW)

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) Profielen Raad van Commissarissen Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten. 2. Deelnemer:

Nadere informatie

Verkoop corporatiebezit aan beleggers Kansen en bedreigingen 25 maart 2015

Verkoop corporatiebezit aan beleggers Kansen en bedreigingen 25 maart 2015 Verkoop corporatiebezit aan beleggers Kansen en bedreigingen 25 maart 2015 1 Agenda 1. De woningbeleggingsmarkt 2015 2. Verkoop corporatiebezit aan beleggers a. Regelgeving b. Kopersdoelgroepen c. Verkoopproces

Nadere informatie

Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties. Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders

Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties. Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties Het programmamanagement

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief drs. ing. Bert Krikke Conferentie Scheiden van Wonen en Zorg in een vergrijzende samenleving Delft, 12 juni 2012 Introductie Strategie, advies,

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus Vastgoed en zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over strategisch vastgoedbeleid in de zorg, investeren in zorgvastgoed

Nadere informatie

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland September 2015 1 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Wettelijk kader investeringsstatuut 1.3 Doel investeringsstatuut 1.4 Governance 1.5 Vaststelling, goedkeuring

Nadere informatie

Financieringsmodel EnergieSprong Is nul-op-de-meter te financieren?

Financieringsmodel EnergieSprong Is nul-op-de-meter te financieren? Financieringsmodel EnergieSprong Is nul-op-de-meter te financieren? Ugchelen, Oktober 2013 Agenda 1. Verwachtingen en uitgangspunten 2. Voorbeelden uit de praktijk: a. Project A (240 meergezinswoningen)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding Algemene voorwaarden Een door het secretariaat ontvangen inschrijfformulier geldt als bevestiging van deelname aan de gekozen scholing en acceptatie van de voorwaarden zoals hieronder genoemd. Wij hanteren

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

FAQ's woningverkopen door woningcorporaties per 1/11/2011

FAQ's woningverkopen door woningcorporaties per 1/11/2011 Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.rijksoverheid.nl FAQ's woningverkopen door woningcorporaties per 1/11/2011 Algemeen Waar vind ik alle geldende verkoopregels? Per 1/11/2011 in de Regeling

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Eerste druk, mei 2015 WONINGWET 2015 Eerste druk, mei 2015 2015 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Stichting Futura Impact Europadossier t.b.v. toezichthouders

Stichting Futura Impact Europadossier t.b.v. toezichthouders Sectorgroep Woningcorporaties Stichting Futura Impact Europadossier t.b.v. toezichthouders PwC Agenda Waar gaat het om? Financiële gevolgen Onderwerpen voor nadere uitwerking Conclusies Slide 2 Waar gaat

Nadere informatie

HET TETA SEMINAR Passie voor Leiderschap & Verandering

HET TETA SEMINAR Passie voor Leiderschap & Verandering HET TETA SEMINAR Passie voor Leiderschap & Verandering HET TETA SEMINAR een buitengewone aanpak De meeste management seminars zijn gericht op het veranderen van het gedrag. Blijvende gedragsveranderingen

Nadere informatie

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Scheidings- en splitsingsvoorstel van woningcorporaties Stek (incl. Warmunda) en Vooruitgang In september 2016 is een scheidings- en splitsingsvoorstel

Nadere informatie

De Algemene Verkoopvoorwaarden van VOF Sociale Academie Utrecht ten behoeve van (onderwijs)diensten aan (particuliere) studenten en cursisten.

De Algemene Verkoopvoorwaarden van VOF Sociale Academie Utrecht ten behoeve van (onderwijs)diensten aan (particuliere) studenten en cursisten. De Algemene Verkoopvoorwaarden van VOF Sociale Academie Utrecht ten behoeve van (onderwijs)diensten aan (particuliere) studenten en cursisten. Inleiding: Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden die Sociale

Nadere informatie

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS Ruim 25 jaar ervaring in de controle en advisering van onderwijsinstellingen Sinds 1 juli 2013

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie