HET CFV-OORDEEL OMGAAN MET HET CONTINUÏTEITSOORDEEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET CFV-OORDEEL OMGAAN MET HET CONTINUÏTEITSOORDEEL"

Transcriptie

1 HET CFV-OORDEEL OMGAAN MET HET CONTINUÏTEITSOORDEEL Het continuïteitsoordeel van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) geeft aan of uw ambities de vermogenspositie van uw corporatie op termijn in gevaar kunnen brengen. Stakeholders gebruiken het continuïteitsoordeel om hun verwachtingen over uw activiteiten aan te geven. Maar het is vaak ondoorzichtig hoe dit oordeel tot stand komt. In deze workshop staat de beoordelingssystematiek van het CFV centraal. Na de workshop is uw inzicht in het continuïteitsoordeel vergroot en verbeterd.

2 DOELGROEP Financiële en economische managers en medewer- met de mogelijke maatregelen om het oordeel te handhaven of te verbeteren LEERRESULTATEN bepalen van het continuïteitsoordeel. corporatie tot stand is gekomen. dpi en dvi spelen in de beoordelingsmethodiek van PROGRAMMA - waarde en het verloop van het volkshuisvestelijk vermogen lijk vermogen PRAKTIJKCASES model DOCENTEN drs. Michiel Majoor DUUR uur DATA 8 mei juni september 2012 KOSTEN verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

3 INVESTERINGSBEOORDELING NAAR VERANTWOORDE KEUZES IN HET INVESTERINGSPROGRAMMA De investeringscapaciteit daalt. Uw financiële middelen voor nieuwbouw, renovatie of herontwikkeling zijn schaars. Dat vraagt om een kritische beoordeling van projecten vanuit verschillende invalshoeken. Daarnaast zijn corporaties ook verplicht om een investeringsstatuut te hebben vanwege de per juli 2011 ingevoerde Governancecode. Maar waar bestaat het afwegingskader uit, hoe worden de strategische doelstellingen verankerd in de projectbeoordeling en welke financiële criteria worden gesteld? Uitgangspunt daarbij is dat een project bijdraagt aan uw strategische doelstellingen en maatschappelijke prestaties, passend bij uw financiële mogelijkheden en risicoprofiel. Deze workshop plaatst investeringen in dit bredere perspectief.

4 DOELGROEP Financiële en economische managers en medewerkers die meer inzicht willen krijgen in de strategische en financiële afwegingskaders voor investeringsbeslissingen LEERRESULTATEN criteria investeringsbeslissingen kunnen worden genomen. investeringsstatuut bestaat. (rendementen in plaats van onrendabele toppen). een investering beoordeelt. PROGRAMMA portefeuillebeleid en aansluiting op doelgroep en markt rendementen in plaats van onrendabele top marktwaarde in verhuurde staat, leegwaarde (objectieve beoordelingscriteria, proces en risicomanagement) PRAKTIJKCASES samenhang tussen waarde en rendement vanuit corporatie- en financieringsperspectief DOCENTEN DUUR uur DATA 16 februari juni september december 2012 KOSTEN verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

5 STRATEGISCH FINANCIEEL MANAGEMENT FINANCIËLE STURING VAN EEN CORPORATIE OP KASSTROMEN EN SCENARIO S Financiële sturing is bij corporaties belangrijker dan ooit mede door de vele veranderingen in de woningmarkt, in de corporatiesector en de krapper wordende kasstromen. Om de financiële continuïteit van uw corporatie en huurders te kunnen waarborgen, heeft u inzicht nodig in de financiële risico s van uw strategisch beleid. Zeker als u de financiële continuïteit wilt waarborgen en uw ambities wilt realiseren. Leidend is daarbij het principe dat de financiën de strategie volgen en niet andersom. Het strategisch beleid vindt zijn financiële vertaling in de (meerjaren)begroting. Dit is het instrument om de kosten te bewaken, te sturen en doelstellingen te realiseren.

6 DOELGROEP Financiële en economische managers en medewerkers die behoefte hebben aan ondersteuning bij het strategisch besluitvormingsproces en financiële sturing LEERRESULTATEN de planning-en-controlcyclus kunt gebruiken. begroting en de drivers van het financieel succes. ele succes van uw organisatie. sturing. organisatie bepalen. PROGRAMMA knoppen, sturingskaders en kasstroombewaking op kasstromen en vermogen van de organisatie lijkheden om financiële continuïteit te waarborgen van financiers PRAKTIJKCASES aan de hand van een simulatiemodel (second opinion) meerjarenbegroting met behulp van een simulatiemodel - financier factoren op kasstroom en vermogen met een simulatiemodel DOCENTEN DUUR uur DATA 3 april september december 2012 KOSTEN verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

7 RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK GRIP MET EEN WERKEND SYSTEEM VOOR UW CORPORATIE Vanuit de Governancecode moeten corporaties een passend intern risicobeheersingen controlesysteem hebben. Het bestuur moet inzicht geven in het systeem en de werking daarvan en de raad van commissarissen moet de bestuurder controleren en aanspreken op het systeem. In de praktijk is het risicomanagement vaak volledig belegd bij de financieel verantwoordelijke of de controller, maar het interne risicobeheersings- en controlesysteem heeft wel invloed op de gehele organisatie. Daarom zou juist ook de rest van de corporatie betrokken moeten worden bij het systeem en voldoende kennis moeten hebben van goed risicomanagement. Dan gaat het systeem écht werken en dat maakt de taak van de controller ook eenvoudiger!

8 DOELGROEP kers, (directeur-)bestuurders die betrokken zijn bij het interne risicobeheersings- en controlesysteem of hier meer over willen weten LEERRESULTATEN PROGRAMMA en -interne controle. management van de corporatie. mentproject. U kent de voordelen van risicomanagement binnen de corporatie. -controle management DOCENT DUUR uur DATA 15 mei september november 2012 KOSTEN verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

9 TREASURY IN DE PRAKTIJK INZICHT IN TREASURYBELEID EN RENTE-INSTRUMENTEN VOOR CORPORATIES De actualiteit leert ons dat financiële markten grillig zijn. Kansen maar ook serieuze bedreigingen liggen dan ook voortdurend op de loer. Onoplettendheid, onwetendheid en onachtzaamheid kunnen kwalijke gevolgen hebben voor de financiële positie van uw woningcorporatie. Tijdig anticiperen op ontwikkelingen, nadenken over mogelijke impact van renteschommelingen en degelijk financieren zijn dan ook van groot belang.

10 DOELGROEP medewerkers die verantwoordelijk zijn voor treasury of die kennis willen opdoen op het gebied van treasurymanagement en rente-instrumenten LEERRESULTATEN deze uw corporatie beïnvloeden. organisatie vorm kunt geven. bestaande treasurybeleid. (renteswap, cap, floor, etc.). rente-instrumenten. ment. PROGRAMMA collar, swap en swaption instrumenten DOCENTEN drs. Michiel Majoor DUUR uur DATA 17 april september 2012 KOSTEN verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

11 ADMINISTRATIEVE SCHEIDING EN OVERCOMPENSATIE PRAGMATISCH EN PRAKTISCH OMGAAN MET DE SCHEIDINGSEIS Een van de consequenties van de nieuwe staatssteunregels is dat u een administratieve scheiding dient aan te brengen tussen DAEB activiteiten en niet-daeb activiteiten. De administratieve scheiding geldt vooralsnog voor alle corporaties. Onderdeel van de administratieve scheiding is dat corporaties op een eenduidige en transparante wijze alle kosten en opbrengsten kunnen toerekenen aan de DAEB of de niet-daeb. Hiervoor is een kostprijsadministratie noodzakelijk. Het uiteindelijke doel van de administratieve scheiding is tweeledig. Enerzijds dient de administratieve scheiding ervoor te zorgen dat aangetoond kan worden dat staatssteun alleen voor DAEB activiteiten is ingezet en anderzijds dat er nooit te veel staatssteun voor deze DAEB activiteiten is ontvangen. Tijdens deze opleiding leert u om zo praktisch mogelijk aan deze eisen te voldoen. Mocht er gedurende 2012 meer duidelijkheid komen over de uitwerking van de staatssteunregels en de eisen aan de administratieve scheiding, dan wordt dit vanzelfsprekend meegenomen in deze opleiding en wordt het programma geactualiseerd. Bezoek onze website voor actuele informatie of meld u aan voor onze nieuwsbrief om automatisch op de hoogte te blijven van de actualiteiten.

12 DOELGROEP Financiële en economische managers en medewerkers die behoefte hebben aan meer inzicht in de werkzaamheden en vereisten rondom de administratieve scheiding LEERRESULTATEN scheiding aanbrengen. scheiding. ten. planning-en-controlcyclus incorporeren. PROGRAMMA (bedrijfswaarde, onrendabele top) en gevolgen voor onderhandelingen actuele/toekomstige marktontwikkelingen haalbaarheidsanalyse en afwegingskaders U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

13 STAATSSTEUN EN FINANCIERING NIEUWE STAATSSTEUNREGELS TOEGEPAST! Op dit moment is nog niet alles geheel duidelijk in het staatssteundossier, maar er zijn ook veel zaken al wel bekend. Zo stellen de nieuwe regels dat corporaties geen staatssteun meer mogen inzetten voor niet-daeb activiteiten. Om in aanmerking te blijven komen voor staatssteun dient minimaal 90 procent van de vrijgekomen woningen toegewezen te worden aan de primaire doelgroep. De uitdaging voor u is om met deze nieuwe realiteit toch uw ambities waar te kunnen maken. Tijdens deze cursus gaan we in op de laatste stand van zaken in het staatssteundossier en geven we antwoord op de vraag welke financieringsstrategie u nu het beste kunt hanteren. Mocht er gedurende 2012 meer duidelijkheid komen over de uitwerking van de staatssteunregels, dan wordt dit vanzelfsprekend meegenomen in deze opleiding en wordt het programma geactualiseerd. Bezoek onze website voor actuele informatie of meld u aan voor onze nieuwsbrief om automatisch op de hoogte te blijven van de actualiteiten.

14 DOELGROEP Financiële en economische managers en medewerkers financierings- en staatssteunregels LEERRESULTATEN van zaken rondom de staatssteunregels. staatssteunregels. met nieuwe onzekerheden. corporatie opstellen. financieren. houden. PROGRAMMA Actualiteiten rond staatssteunsregels Ontwikkelingen Financiering niet-daeb Overige onderdelen worden op basis van actualiteit U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

15 VERKOOPSTIMULERENDE INSTRUMENTEN VOOR CORPORATIES VOLKSHUISVESTELIJKE EN FINANCIËLE VERGELIJKING Om de kloof tussen het huren en het kopen van een woning te overbruggen, kunt u als corporatie gebruikmaken van verkoopstimulerende instrumenten. Met behulp van deze instrumenten worden koopwoningen bereikbaar gemaakt voor een grotere groep mensen. In de afgelopen jaren zijn deze producten als paddenstoelen uit de grond geschoten. Maar welk product kunt u vanuit een volkshuisvestelijk en financieel perspectief het beste inzetten om de verkoop van uw woningen te stimuleren? Wat zijn de verschillen en de financiële randvoorwaarden? En hoe zorgt u ervoor dat het verkoopproces onderdeel wordt van uw dagelijkse bedrijfsvoering? In deze training worden deze vragen behandeld en kunt u deze kennis gebruiken om de kloof tussen huren en kopen te overbruggen.

16 DOELGROEP Financiële en economische managers en medewerkers die meer willen weten over de volkshuisvestelijke en financiële kaders van de verschillende vormen van verkoopstimulerende instrumenten en deze instrumenten willen toepassen LEERRESULTATEN van de verschillende vormen van verkoopstimulerende instrumenten voor zowel de corporatie als de klant. waarden en financiering onder voorwaarden. maken van verkoopstimulerende instrumenten. te maken tussen de verschillende verkoopvormen. organisatie kunt vormgeven en welke handelingen u moet verrichten. PROGRAMMA volkshuisvestelijk perspectief verkoopinstrumenten corporatie en de koper en financiering onder voorwaarden PRAKTIJKCASES verkoopproducten DOCENTEN ir. Martine Vissers DUUR uur DATA 28 februari mei oktober 2012 KOSTEN verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

17 COMPLEXGEWIJZE VERKOOP DE STAPPEN IN HET TENDERPROCES Bij complexgewijze verkoop wordt een complex met de zittende huurders in zijn geheel verkocht. Aan bijvoorbeeld een collega-corporatie of een commerciële marktpartij. Complexgewijze verkoop is een uitstekende manier om in relatief korte tijd het vermogen van een complex liquide te maken en weer in te zetten voor nieuwe maatschappelijke projecten. Maar welk bezit komt in aanmerking en wat is de verkoopwaarde? En wat zijn ook alweer de eisen van het ministerie van BZK (MG circulaire )? Deze workshop bestaat uit een praktisch stappenplan voor complexgewijze verkoop om het proces te kunnen doorgronden. Onderwerpen als de selectie van de te verkopen complexen, waardebepaling, gegevensanalyse en de BZK procedure rond complexgewijze verkoop komen uitgebreid aan de orde. Daarbij krijgt u ook diepgaand inzicht in het verkooptraject (ook wel tenderproces), de noodzakelijke procedures en het perspectief van de kandidaat-kopers, zoals beleggers. Tijdens de workshop werkt u met een simulatiemodel om de waardebepalende factoren (exit yield, disconteringsvoet, mutatiegraad) in het waarderingsmodel te kunnen doorgronden.

18 VOOR WIE Financiële en economische managers en medewerkers die meer willen weten over de verschillende waardering, het tenderproces en perspectief van beleggers LEERRESULTATEN het selecteren van de verkoopportefeuille. del op basis van de netto contante waarde op te stellen. ringsvoet). organiseren van een tender. PROGRAMMA voor portefeuilleselectie aan de hand van de netto contante waarde berekening digde gegevens (technische, milieu- en juridische gegevens) teaser, IVBN gedragscode, toestemmingsprocedure) denken, rekenen en acteren van beleggers in het tenderproces PRAKTIJKCASES waarderingsmodel aan de hand van een simulatiemodel DOCENTEN ir. Martine Vissers drs. Jaring Hijlkema DUUR uur DATA 20 maart juni oktober 2012 KOSTEN voor verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

19 LABELEN VERKOOPWONINGEN EN INRICHTEN VERKOOPPROCES GRIP OP HET VERKOOPPROCES Het labelen van verkoopwoningen wordt beïnvloed door veel factoren. Het genereren van liquide middelen is een van de belangrijkste overwegingen om op korte termijn investeringen mogelijk te maken. Wat ook een overweging is om bezit te verkopen is om de bestaande woningportefeuille te verjongen omdat het huidige bezit niet meer voldoet aan de vraag van de doelgroep. Als laatste kunnen ook volkshuisvestelijke argumenten een rol spelen om woningen te labelen voor verkoop. Deze workshop behandelt de processen rondom het labelen van koopwoningen en het werkelijke verkoopproces. Allereerst wordt de vraag waarom verkopen? behandeld: dit is vaak bepalend voor de wijze van verkopen. Daarna komt de vraag wat verkopen? aan bod. De werking van de volkshuisvestelijke, financiële en marktanalyse vormt hierin het zwaartepunt. Als laatste komt de vraag hoe verkopen? aan bod. Tijdens dit onderdeel worden de verschillende mogelijkheden en middelen van verkopen besproken en wordt nader ingegaan op het inrichten van het verkoopproces.

20 DOELGROEP Managers vastgoed en wonen, financiële managers en medewerkers die behoefte hebben aan ondersteuning bij het strategisch besluitvormingsprocessen aanzien van vervreemding of het vrijmaken van financiële middelen LEERRESULTATEN verkopen van corporatiewoningen. houdende met volkshuisvestelijke, financiële en markt argumenten. eenvoudig waarderingsmodel op basis van de netto contante waarde op te stellen. in het waarderingsmodel. rende producten te benoemen (verkoop onder voorwaarden en financiering onder voorwaarden). PROGRAMMA gevolgen verkopen en eventuele alternatieven voor verkopen van verkopen wordt behandeld en naast theorie staat het uitwisselen van praktijkervaringen centraal. DOCENTEN ir. Martine Vissers DUUR uur DATA 9 februari mei oktober 2012 KOSTEN voor verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

21 VPB-AANGIFTE IN DE PRAKTIJK AANGIFTE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR WONINGCORPORATIES De introductie van de integrale vennootschapsbelastingplicht in 2008 betekent voor corporaties een toename in fiscale en administratieve verantwoordelijkheden. De regelgeving wordt steeds complexer en uitvoeriger. De vennootschapsbelasting (vpb) zorgt niet alleen voor minder beschikbare middelen voor maatschappelijke projecten, maar levert u ook extra uitgaven op aan externen. In deze stoomcursus wordt u in drie dagdelen klaargestoomd om het voorwerk voor de fiscale aangifte binnen de organisatie te borgen. Aan de hand van praktijkcases en bruikbare modellen kunt u na afloop zelfstandig het raamwerk voor de fiscale aangifte opstellen.

22 DOELGROEP Financiële en fiscale managers en medewerkers die kennis willen opdoen over het invullen van aangifte vennootschapsbelasting en het integreren van vpb in de eigen organisatie en administratie LEERRESULTATEN een fiscale jaarrekening opstelt. brengen en op langere termijn monitoren. belasting opstellen. PROGRAMMA verkoop onder voorwaarden, deelnemingen, projectontwikkeling) PRAKTIJKCASES commercieel fiscale verschillen zoals de herinvesteringsreserve, deelnemingen, versus onderhoudskosten vergelijking DOCENTEN drs. Michiel van Blokland DUUR verspreid over twee aaneengesloten dagen met overnachting) DATA 22 en 23 mei en 24 oktober 2012 KOSTEN verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

23 BELASTINGEN VOOR WONINGCORPORATIES PRAKTISCHE KENNIS VAN FISCALE REGELGEVING VOOR CORPORATIES In de belastingen voor corporaties is in korte tijd veel veranderd. Naast loonbelasting, overdrachtsbelasting en omzetbelasting hebben corporaties ook nog te maken gekregen met vennootschapsbelasting. Elke euro die u als corporatie uitgeeft aan de Belastingdienst gaat ten koste van uw investeringskracht en kunt u niet meer besteden aan maatschappelijke projecten. In deze opleiding staat de fiscale regelgeving voor corporaties centraal. Na afloop heeft u handvatten om de opgedane fiscale kennis toe te passen in de praktijk en de vertaalslag te maken naar uw eigen organisatie.

24 DOELGROEP Financiële en fiscale managers en medewerkers die praktijkkennis willen opdoen op het gebied van vennootschapsbelasting, omzetbelasting en overdrachtsbelasting LEERRESULTATEN systeem (aanslag, aangifte en belastingcontrole). corporatiebelastingen. belasting invullen. organisatie vergroten. PROGRAMMA actualiteiten vpb, btw en ovb men in samenhang met btw, ovb, en vso PRAKTIJKCASES fictieve woningcorporatie DOCENTEN DUUR uur DATA 12 en 19 juni oktober en 6 november 2012 KOSTEN verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

25 OMZETBELASTING IN DE PRAKTIJK OPTIMALISEREN VAN KANSEN EN BEHEERSEN VAN RISICO S BIJ WONINGCORPORATIES Woningcorporaties zijn de afgelopen jaren intensief met belastingen bezig. Naast de vennootschapsbelasting speelt ook de omzetbelasting een steeds grotere rol. Door toename van projectontwikkelingsactiviteiten, de exploitatie van commercieel maatschappelijk vastgoed en de wijzigingen in wet- en regelgeving zijn de risico s maar ook de kansen voor woningcorporaties toegenomen. Ook de Belastingdienst richt zijn focus meer op de branche en verlangt dat de btw-administratie op orde is. Aangezien woningcorporaties veelal geen zuivere btw-administratie voeren, worden ze gedwongen de beheersing rondom de omzetbelasting anders in te richten zodat risico s tijdig worden gesignaleerd en kansen optimaal worden benut. Veel woningcorporaties hebben een tax control framework voor de signalering van met name de risico s. Maar kansen blijven onbenut en de daadwerkelijke beheersing in de praktijk blijft onderbelicht of achterwege. Met deze cursus wordt inzicht gegeven in de kansen en risico s van omzetbelasting en worden handvatten aangereikt aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe de beheersing van de omzetbelasting kan plaatsvinden.

26 DOELGROEP Financiële en fiscale managers en medewerkers die kennis willen opdoen over voornaamste kansen en risico s bij omzetbelasting of nadere invulling willen LEERRESULTATEN van omzetbelasting. risico s daadwerkelijk in kaart te brengen en te monitoren. control framework. overleggen aan de Belastingdienst. PROGRAMMA SPECIFIEKE ONDERWERPEN: PRAKTIJKCASES werpen zoals pro rata regeling, onderhoud en herzieningsperiode DOCENTEN drs. Michiel van Blokland DUUR uur DATA 10 april november 2012 KOSTEN verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

27 FISCALE PRAKTIJKTRAINING INKOMENSREGISTRATIE BIJZONDERE INKOMENSSITUATIES EN GRENSGEVALLEN Bij het registeren van inkomens krijgt u te maken met bijzondere situaties of grensgevallen, zoals uitzendkrachten, startende ondernemers of nieuwe huurders die hun woning willen verkopen. Welk inkomen gaat u registreren en wat adviseert u deze huurders? In deze basistraining leert u met deze bijzondere situaties het juiste inkomen te registreren en komt u meer te weten over mogelijke aftrekposten en heffingskortingen om uw huurders te adviseren. Deze training is bedoeld voor helpdeskmedewerkers, verhuurmedewerkers en klantmanagers die in de dagelijkse praktijk met uiteenlopende inkomenssituaties te maken hebben. Er wordt geoefend met verschillende inkomensbescheiden, zoals het IB60-formulier, loonstroken en uitkerings- en pensioenspecificaties. Daarbij is het mogelijk om de eigen situatie die u in de praktijk bent tegengekomen in te brengen. Tijdens de training worden er handvatten aangereikt en handige tips uitgewisseld hoe u met meer gemak het juiste inkomen van de huurder kunt registeren.

28 DOELGROEP Helpdeskmedewerkers, medewerkers klantenservice, verhuurmedewerkers en klantmanagers die bij de inkomensregistratie uitzonderingssituaties of grensgevallen tegenkomen en medewerkers die meer willen weten over het fiscale inkomensbegrip LEERRESULTATEN wijzen van de Belastingdienst. doorgronden. deringssituaties te registreren. PROGRAMMA situaties PRAKTIJKCASES DOCENTEN drs. Jaring Hijlkema DUUR uur DATA 17 januari mei september november 2012 KOSTEN verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

29 DE FINANCIËLE TAAL VAN ZORGINSTELLINGEN DEFINIEER OPNIEUW UW RELATIE MET ZORGINSTELLINGEN Zorginstellingen zijn voor veel corporaties een geschikte partner en huurder. Maar het zorgstelsel is onderhevig aan verandering, waardoor het risicoprofiel en daarmee de kans op faillissement van een zorginstelling is toegenomen. Kennis van uw samenwerkingspartner is noodzakelijk voor transparantie, interne besluitvorming en risicobepaling. In deze workshop krijgt u inzicht in de actuele stand van zaken rondom de ZZP-tarieven en de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). Met aandacht voor hoe een zorginstelling de huur vaststelt, het rendement berekent en het vastgoed waardeert.

30 DOELGROEP Managers financiën, managers wonen, ontwikkelaars en overige medewerkers van woningcorporaties die kennis willen opdoen over de voornaamste thema s binnen de zorgsector die van invloed zijn op het risicoprofiel van zorginstellingen LEERRESULTATEN binnen de zorgsector die van invloed zijn op de samenwerking. van een zorginstelling. zorginstelling te maken. PROGRAMMA overgangsregeling) en gevolgen voor het risicoprofiel actuele/toekomstige marktontwikkelingen haalbaarheidsanalyse en afwegingskaders verzekeraars) PRAKTIJKCASES zorginstelling met een voorbeeld zorginstelling DOCENTEN drs. Michiel Majoor DUUR uur DATA 28 februari mei oktober 2012 KOSTEN verzorging en verblijf. U kunt zich aanmelden via onze site Wilt u maatwerk of heeft u een vraag? Bel ons op of kijk op

31 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Finance Ideas Academy vof over deelname aan trainingen/cursussen en andere vormen van opleiding met open inschrijving. Afwijking van deze algemene voorwaarden bij de inschrijving heeft tot gevolg dat er geen opleidingsovereenkomst tussen Finance Ideas Academy vof en de inschrijver tot stand komt, tenzij Finance Ideas Academy vóór de inschrijving heeft bevestigd met deze afwijking akkoord te gaan. ARTIKEL 2 OVEREENKOMST De overeenkomst tussen Finance Ideas Academy vof en de opdrachtgever komt tot ondertekent of inschrijft via de internetsite. De opdrachtgever verklaart zich daarmee akkoord met de Algemene leveringsvoorwaarden. ARTIKEL 3 ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER Na aanmelding geldt een bedenktijd van zeven werkdagen voor de opdrachtgever, tenzij de cursus aanvangt binnen zeven werkdagen. Hierna geldt de navolgende annuleringsregeling. Annulering van een overeenkomst is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Academy geen kosten in rekening. Ideas Academy de opdrachtgever 50 procent van het cursusgeld in rekening. ver verplicht 100 procent van het cursusgeld te vergoeden. opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Inhalen van een niet-gevolgd onderdeel is niet mogelijk. conferentieoord. ARTIKEL 4 ANNULERING DOOR FINANCE IDEAS ACADEMY VOF Finance Ideas Academy vof heeft het recht plaats en tijden van de cursus te wijzigen. Een cursus kan vervallen of worden verplaatst als zich te weinig cursisten aanmelden. Bij annulering heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag voor deze cursus. ARTIKEL 5 VERVANGING De aangemelde deelnemer kan zich na overleg laten vervangen door een ander, mits de vervanging aan Finance Ideas Academy vof wordt meegedeeld vóór aanvang van de cursus. Vervanging na de start van de cursus is helaas niet mogelijk. ARTIKEL 6 TOELATEN AAN OPLEIDING Finance Ideas Academy behoudt het recht om deelnemers al dan niet toe te laten tot de opleiding, als naar het oordeel van Finance Ideas Academy de cursist onvoldoende aansluit bij de doelgroep van de opleiding. ARTIKEL 7 PRIJZEN De prijzen, genoemd op onze internetsite en in onze brochure, zijn bindend, tenzij anders is opgenomen in een schriftelijke overeenkomst. ARTIKEL 8 BETALING Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling moet gebeuren uiterlijk twee weken na de factuurdatum (deze staat vermeld op de factuur). Finance Ideas Academy zal kredietfacturen verrekenen met openstaande nog te betalen facturen. Is verrekening niet of slechts gedeeltelijk mogelijk, dan vindt uitbetaling, of gedeeltelijke uitbetaling, plaats binnen dertig dagen na factuurdatum. ARTIKEL 9 INCASSOKOSTEN ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, en de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook als deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. ARTIKEL 10 AUTEURS EN EIGENDOMSRECHT Van het door Finance Ideas Academy vof verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op een andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finance Ideas Academy vof. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. ARTIKEL 11 - NIET TEVREDEN OVER FINANCE IDEAS ACADEMY? kunnen worden genomen met vermelding van de plaats en de datum waarop u de training heeft gevolgd, de naam van de docent, de reden van de klacht en uw voorstel om tot een oplossing te komen. Binnen veertien werkdagen na binnenkomst van een klacht zal de directie de klacht gegrond verklaren, als er op basis van het gestelde voldoende aanleiding voor is. Mocht de directie de klacht niet direct kunnen toewijzen, dan zal de directie contact opnemen met de indiener van de klacht om de klacht te bespreken. Eventueel kan ze om aanvullende informatie vragen en/of kan ze andere deelnemers aan de sessie raadplegen. Ook zal contact worden opgenomen met de docent in het kader van hoor en wederhoor. Daarna wordt u een voorstel gedaan ter oplossing van uw klacht. Bij twijfel geven de evaluatieformulieren de doorslag bij het nemen van de beslissing door de directie. Mochten directie en klager het niet eens worden over een omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden. ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT Op iedere overeenkomst tussen Finance Ideas Academy vof en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen Kjen- Wijzer voor de corporatiesector Maatwerkbureau voor woningcorporaties Opleidingen december.12 Wk 48 49 50 51 52 1 ma 3 1 e 10 6 e 17 11 e 24 16 e 31 19 e di 4 2 e 11 7 e 18 12 e 25 wo 5 3 e 12 8

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie Jaarverslag 2011 Stichting de Alliantie 1 Gevestigd te Huizen 1271 ZA, Bestevaer 48 Telefoon: 035 528 07 80 E-mail: info@de-alliantie.nl Internet: www.de-alliantie.nl Stichting de Alliantie is ingeschreven

Nadere informatie

Stand en verstand van sturen op rendement

Stand en verstand van sturen op rendement Stand en verstand van sturen op rendement Reasult whitepaper maart 2013 Dit whitepaper is geschreven naar aanleiding van een onderzoek onder bestuurders van woningcorporaties, uitgevoerd door Reasult en

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties HANDREIKING Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties Colofon In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgevoerd door BNG Advies Tekst: Gabriël de Groot, senior adviseur BNG

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Het investeringsstatuut. In control of het schip in

Het investeringsstatuut. In control of het schip in Het investeringsstatuut In control of het schip in Naam student: Toon van Hulten Email: toonvanhulten@hotmail.com Masterscriptie: Master of Science in Real Estate Begeleider: prof. dr. Johan Conijn Tweede

Nadere informatie

Ortec Finance. Portefeuillesturing bij woningcorporaties

Ortec Finance. Portefeuillesturing bij woningcorporaties Ortec Finance Portefeuillesturing bij woningcorporaties INHOUD Voorwoord 1. Inleiding 2. Het proces van portefeuillesturing Interview WonenBreburg 3. Portefeuillemanagement Interview Havensteder 4. Assetmanagement

Nadere informatie

BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES

BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES Maatschappelijk rendement: nut en noodzaak JUNI 2012 Omdat mensen tellen. BDO BRANCHEGROEP WONINGCORPORATIES De specifieke kennis en kunde op het gebied van woningcorporaties

Nadere informatie

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties INFORMATIEVOORZIENING AAN TOEZICHTHOUDERS VAN WONINGCORPORATIES Colofon Deze handreiking is een uitgave van de Vereniging van Toezichthouders

Nadere informatie

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut Treasurystatuut RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl www.rwsgoes.nl Goes, november 2013 Vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Programma Vaktechniek 2012. The Independence Company

Programma Vaktechniek 2012. The Independence Company Programma Vaktechniek 2012 The Independence Company Inleiding Vaktechniek is de kurk waarop jouw functioneren drijft. Van jou wordt verwacht dat je een up to date beheersing van vaktechniek hebt als basis

Nadere informatie

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht Wonen Werken Welzijn Studiegids 2014 WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 Wie we zijn Cardan Academy Services is de opleidingstak van Cardan: een landelijke speler op het gebied van arbeidsmobiliteit in de

Nadere informatie

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector 1 Academie Publieke Sector Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam T 020-301 02 19 I www.academiepubliekesector.nl

Nadere informatie

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Treasurystatuut Acantus

Treasurystatuut Acantus Treasurystatuut Acantus versie 19 juni 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.4 DOELSTELLING VAN DE

Nadere informatie

Risicomanagement in de zorgsector

Risicomanagement in de zorgsector Er is sprake van een continu veranderend risicolandschap dat zorginstellingen vraagt om te ondernemen. Dit betekent risico's nemen en vereist tegelijkertijd een actieve beheersing van die risico's. Een

Nadere informatie

Van huur en koop naar coöp?

Van huur en koop naar coöp? Van huur en koop naar coöp? Een vooronderzoek naar de mogelijkheden van de coöperatieve rechtsvorm in het woondomein Auteurs: ir. A. Elbers en ing. drs. H. Pelgrum (Arcadis Nederland BV) Rotterdam, oktober

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN!! MASTER THESIS MSRE AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE AUGUSTUS 2014!! AUTEUR: ING. J.P. (JOEY) VAN NIFTRIK Titel Ondertitel Gedragseconomie

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

WONEN NOORDWEST FRIESLAND

WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut WONEN NOORDWEST FRIESLAND Mei 2015 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

MBG Accountancy Opleidingen

MBG Accountancy Opleidingen MBG Accountancy Opleidingen Studiegids 2013-2014 www.mbg-accountancy.nl Pagina 2 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe studiegids van een nieuw opleidingsbureau maar met jarenlange ervaring binnen de accountancy

Nadere informatie

Werken aan de kerntaak

Werken aan de kerntaak Werken aan de kerntaak Woonbron jaarplan 2015 6 januari 2015 Raad van Commissarissen Inhoud Voorwoord... 3 1. Strategie en governance... 4 2. Service en dienstverlening... 7 3. Betaalbaarheid, beschikbaarheid

Nadere informatie