Inhoudsopgave. Bijlagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Bijlagen"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten Huntington Proeftuinen geriatrische revalidatie en revalidatiehotel Vlietwijk, kleinschalig wonen met domotica Fusie Munnekeweij een feit Kwaliteit Verpleegkundigen Ieder team topzorg Samen met de mantelzorg Wijkfunctie Vrijwilligers Ambiance en activiteiten Risicomanagement Medewerkers Bewust personeelsbeleid Tevredenheid medewerkers Intensiveringsmiddelen Beschikbaarheid van het personeel Kwaliteit van het personeel Werkkostenregeling Risico s op het gebied van medewerkers Opleiden Beroepsopleidingen Bij-en nascholing Topaz Academie Topcare en onderzoek Financieel beleid Maatschappelijke aspecten van ondernemen Raad van toezicht Medezeggenschap Cliëntenraad Ondernemingsraad Vooruitblik komende jaren Strategisch meerjarenbeleid Vastgoedplan Organisatie-ontwikkeling ICT beleid en nieuwe technieken 26 Bijlagen 1. Organogram Afkortingen Samenstelling raad van toezicht Samenstelling cliëntenraden Samenstelling ondernemingsraad en zijn commissies 35 2

3 Leeswijzer Het jaarverslag 2012 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de raad van bestuur, waarin zij beknopt ingaat op de gebeurtenissen en resultaten in het verslagjaar. Het jaarverslag is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 1 t/m 4: weergave van de algemene gegevens van Topaz. Hoofdstuk 5: beleidsinhoudelijke resultaten Hoofdstuk 7 t/m 9: ontwikkelingen rondom de medewerkers, scholing en onderzoek. Hoofdstuk 10 en 11: uitkomsten van het financieel beleid en maatschappelijk ondernemen. Hoofdstuk 12 en 13: verslaglegging van de raad van toezicht, cliëntenraad en de ondernemingsraad. Hoofdstuk 14: doorkijk naar de komende jaren. Via DigiMV zijn de kerngegevens aangeleverd. Dit bevat vragenlijsten waarin de kern- en productiegegevens van Topaz zijn vastgelegd. DigiMV wordt jaarlijks geregistreerd bij het CIBG. Topaz registreert en publiceert de uitkomsten van de metingen Normen Verantwoorde Zorg en cliënttevredenheid zoals landelijk voorgeschreven. Deze zijn te raadplegen via de website Wij houden ons aanbevolen voor uw vragen en opmerkingen bij dit verslag. Deze kunnen gericht worden aan mevrouw drs. A. de Graaf, secretaris raad van bestuur Topaz, 3

4 Voorwoord In 2012 vierde Topaz haar eerste lustrum en in dit zelfde jaar werd Munnekeweij volledig geïntegreerd. Wij zijn trots op de zorg die wij bieden aan onze cliënten en op de organisatie die we in de afgelopen vijf jaar hebben opgebouwd. Daarom hebben wij er een groot feest van gemaakt met onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en relaties. Het was een genot om tijdens de vele verschillende activiteiten zoveel blije en vrolijke gezichten te zien van mensen waarvoor en waarmee wij dagelijks werken. De sprekers op de bijeenkomst over het nieuwe samenwerken en het Topaz symposium voor professionals uit de regio inspireerden ons voor de toekomst. Het lustrum jaar hebben we ook gebruikt om ons meerjarenbeleid te herijken aan veranderingen in de maatschappij en het beleid van de overheid. In de afgelopen decennia opereerden wij in de context van de verzorgingsstaat, waarin langdurig veel professionele zorg geboden werd aan ouderen en chronisch zieken. In de komende jaren zal een majeure omslag plaatsvinden naar meer participatie van burgers in het bieden van zorg en welzijn aan elkaar. Topaz neemt de uitdagingen die deze paradigma met zich meebrengt graag aan. In het nieuw strategisch plan zijn onze zeilen bijgesteld op het nieuwe toekomstbeeld. Het aangaan van deze veranderingen zal niet altijd makkelijk zijn. Gelukkig kunnen wij hierin vertrouwen op onze onderlinge samenwerking en de spirit van onze medewerkers en vrijwilligers. Medewerkers die eind 2012 in het medewerkertevredenheidonderzoek hebben laten zien dat zij met veel plezier aan het werk zijn en graag een bijdrage willen leveren aan veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. Ik sluit het jaar af met een groot compliment voor al deze medewerkers en vrijwilligers voor de collegialiteit en dagelijkse samenwerking met onze cliënten en met elkaar. Allen te samen, met steun en meedenken van de cliëntenraden en de raad van toezicht, staan we sterk en zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Diny de Bresser Raad van bestuur 4

5 1. Algemene gegevens, missie en visie Stichting Topaz levert een breed pakket aan AWBZ-zorg en diensten in Zuid-Holland Noord. De stichting heeft ten doel het bieden van verzorging, verpleging, behandeling, reactivering, begeleiding, dienstverlening en huisvesting. Tot de stichting behoren de volgende locaties: woonzorgcentrum Topaz Foreschate (Voorschoten) woonzorgcentrum Topaz Groenhoven (Leiden) woonzorgcentrum Topaz Haagwijk (Leiden) woonzorgcentrum Topaz Munnekeweij (Noordwijkerhout) woonzorgcentrum Topaz Vlietwijk (Voorschoten) verpleeg- en behandelcentrum Topaz Overrhyn (Leiden) verpleeg-, behandel- en huntingtoncentrum Topaz Overduin (Katwijk) verpleeg- en behandelcentrum Topaz Zuydtwijck (Leiden) Onder de erkenning van Topaz valt eveneens de verpleegunit van de Robijnhof te Leiden Missie en visie De missie en visie van Topaz vormen het vertrekpunt voor al het beleid van Topaz. Het geeft aan waar de organisatie voor staat en van daaruit wordt het beleid voor de toekomst geformuleerd. De missie van Topaz luidt: Waarde-vol leven met Topzorg. Zorg en behandeling zijn op topniveau geregeld, maar op de achtergrond, zodat mensen zolang mogelijk hun eigen leven kunnen leiden, betekenisvol kunnen zijn voor hun omgeving en waardering vinden. Deze missie wordt vertaald in een visie waarin kernelementen van het zorgaanbod staan beschreven en waar nadrukkelijk ook de naasten van de cliënt zijn betrokken: een vertrouwde omgeving met kwalitatief hoogwaardige en liefdevolle zorg, persoonlijke ontmoetingen en betekenisvolle ervaringen, die kleur geven aan het leven met uw naasten. De kernwaarden van Topaz moeten de medewerkers in staat stellen de missie en visie te realiseren. De kernwaarden zijn welkom, vakmanschap en originaliteit. Belevingsgerichte zorg is het uitgangspunt van het handelen van de medewerkers van Topaz. 2. Structuur van de organisatie Topaz is een stichting en kent een besturingsmodel met een raad van toezicht en een raad van bestuur. Topaz heeft een structuur die uitgaat van integraal en resultaatverantwoordelijk locatiemanagement. In bijlage 1 is het organogram opgenomen. De locaties worden aangestuurd door locatiemanagers. Extramurale verpleging en verzorging en huishoudelijke zorg levert Topaz vanuit de locaties aan mensen die wonen in de directe nabijheid. Topaz heeft op centraal niveau een ondernemingsraad. Elke locatie heeft een eigen cliëntenraad en op centraal niveau is er een centrale cliëntenraad waarin alle lokale cliëntenraden vertegenwoordigd zijn. 5

6 3. Kerngegevens Topaz biedt alle vormen van intramurale en extramurale AWBZ-zorg. De stichting heeft een toelating voor de AWBZ-functies huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Topaz biedt zorg aan de volgende doelgroepen: cliënten met een somatische aandoening of beperking cliënten met een psychogeriatrische aandoening of beperking cliënten met een psychiatrische aandoening 1 cliënten met psychosociale problemen cliënten met de ziekte van Huntington cliënten voor geriatrische revalidatie Verder zijn de volgende kerngegevens van belang. jaarbegroting (miljoen) 68,2 aantal plaatsen verblijf 985 aantal plaatsen dagbehandeling 83 aantal cliënten 2334 aantal medewerkers 1880 aantal medewerkers fte 1010 aantal vrijwilligers Samenwerkingsrelaties Het werkgebied Zuid-Holland Noord valt volledig onder de regio van het Zorgkantoor van Zorg en Zekerheid. De samenwerking met het zorgkantoor is goed en binnen de context van het offerteen aanbestedingstraject hebben wij ook voor 2012 goed werkbare en realistische afspraken kunnen maken met elkaar. Topaz richt zich voornamelijk op zware zorg, zowel intramuraal als in de thuissituatie. Door haar omvang is Topaz in staat differentiatie in haar aanbod en een continuïteit aan haar cliënten te bieden. Topaz kiest ervoor een sterke ketenspeler te zijn, zowel met betrekking tot patiëntenlogistiek als met betrekking tot het leveren van aanvullende deskundigheid. In 2012 heeft Topaz geparticipeerd in de volgende samenwerkingsverbanden. Ketenzorg: Project Proeftuinen Revalidatie in het kader van het landelijke project ter voorbereiding van de overdracht van de revalidatie uit de AWBZ naar de ziektekostenverzekering. Samenwerking met LUMC en Rijnlands Revalidatiecentrum. Project Ketenzorg Huntington West Nederland met LUMC en Rivierduinen (GGZ Duin- en Bollenstreek). Daarnaast participeert Topaz in de Landelijke ketenzorg Huntington. Dit is een landelijk samenwerkingsverband van de patiëntenvereniging Huntington en 7 VVT-instellingen die Huntingtonzorg leveren. Rivierduinen in het kader van zorg aan cliënten van Topaz met psychiatrische problematiek. Dit betreft zowel mensen die in het woonzorgcentrum wonen als in een verpleeg- en behandelcentrum (pg-plus, sociale geriatrie). Ketenzorg Dementie Zuid-Holland Noord. Het doel van dit samenwerkingsverband is om in de regio overeenkomstig de vraag van de cliënt een geïntegreerd zorgaanbod voor alle stadia van dementie te kunnen leveren dat voldoet aan de kwaliteitseisen. 1 Topaz richt zich niet primair op cliënten met psychiatrische aandoeningen, maar wel als bijkomend ziektebeeld bij diverse doelgroepen. 6

7 Herstelzorg na een hartklepoperatie in Topaz Groenhoven, in samenwerking met LUMC. Topaz participeert in het netwerk Palliatieve zorg Zuid-Holland Noord. Het netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken, willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening in de regio verbeteren. Overige samenwerkingsovereenkomsten: Stichting Groot Hoogwaak voor (para-)medische zorg in de PG-unit. Aanvullende verpleeghuiszorg in twee woonzorgcentra van Libertas Leiden, drie woonzorgcentra van Activite in de Duin- en Bollenstreek, vier woonzorgcentra van DSV en in de woonzorgcentra Roomburg en Groot Hoogwaak. Gemiva SVG groep voor realisatie van werkgelegenheid voor mensen met een verstandelijke beperking. Samenwerking met apotheek Noord Hofland voor de levering van medicijnen voor alle cliënten in de verpleeg- en behandelcentra van Topaz. Topaz is lid van AVANT (regionale vereniging van zorgaanbieders in de verzorging en verpleging) en van de Regionale Commissie Gezondheidszorg ZHN (breed samenwerkingsverband gezondheidszorg). Topaz in het regionale project MOVIT dat in Zuid-Holland Noord onderdeel uitmaakt van het Nationaal programma Ouderenzorg. In dit project participeren V&V-instellingen, huisartsen en apothekers uit de regio. Per woonzorgcentrum wordt in een lokale multidisciplinaire werkgroep onderzocht hoe door het werken met preferente huisartsen de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden. Opleiden en onderzoek: Universitair Netwerk Verpleeghuizen Zuid-Holland. Dit is een samenwerkingsverband van diverse instellingen voor verpleging en verzorging en het LUMC, die wetenschappelijk onderzoek in de verpleeghuizen uitvoert Care2Care, het mobiliteitspunt voor de zorg- en welzijnsector in de regio Rijnstreek. Samenwerking met de ZAL (zorgacademie Leiden), van LUMC, Hogeschool Leiden en ROC leiden m.b.t. o.a. bijscholing verpleegkundigen niveau 4. Samenwerking Hogeschool Leiden in opleiding HBO-V m.b.t. stagiairs. HBO P&A voor P&O stagiairs. Samenwerking met contractactiviteiten van de Hogeschool Leiden m.b.t. modulen in MDprogramma van Topaz. Samenwerking ROC ID college, ROC Mondriaan en ROC Leiden binnen convenant met Avant. Contacten ROC Mondriaan m.b.t. niveau 1 opleiding. Het RINO coördineert de opleidingen voor gezondheidszorgpsycholoog, waar in 2011 een psycholoog van Topaz Overrhyn mee gestart is. Deze is medio 2012 afgerond. Samenwerking met het LUMC in het kader van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. In 2011 zijn binnen Topaz twee nieuw AIO s met deze opleiding gestart. 5. Gevoerd beleid en resultaten 5.1 Huntington Sinds vele jaren is Topaz Overduin tot ver buiten de regio bekend als expertisecentrum voor mensen met de ziekte van huntington. Onze brede ervaring met deze patiëntengroep en de samenwerking met professionals in de keten en de patiëntenvereniging wil Topaz in de toekomst versterken door: het opzetten van een meer systematische evaluatie van onze werkwijze, het ontsluiten van onze kennis voor andere professionals in de keten en ook rechtstreeks voor patiënten. 7

8 Sinds 1 januari 2010 maakt het Adviescentrum Huntington onderdeel uit van het aanbod van Topaz. In dit centrum kunnen zelfstandig wonende cliënten of cliënten van niet gespecialiseerde intramurale zorginstellingen terecht voor een multidisciplinaire screening en behandeladvies. In de samenwerking met Zorggroep Atlant zijn een aantal speerpunten opgepakt, te weten: productontwikkeling behandelexpertisecentrum (hierin werken we ook samen met Zorgpartners in Friesland), onderzoek naar samenvoegen van onze loketfuncties voor cliënten, ontwikkelen gezamenlijke database voor onderzoek. 5.2 Proeftuinen geriatrische revalidatie en revalidatiehotel Per 1 januari 2013 zal de financiering van de geriatrische revalidatiezorg van de AWBZ naar de zorgverzekeringswet overgaan. De overgang naar DBC-bekostiging vraagt veranderingen in de manier van werken & registreren en in de samenwerking met ziekenhuizen en het revalidatiecentrum. Ter voorbereiding op deze transitie heeft Topaz samen met het LUMC en het Rijnlands Revalidatiecentrum geparticipeerd in één van de landelijke proeftuinen Geriatrische Revalidatie. Dit heeft onder andere geleid tot het verbeteren van de zorgpaden voor mensen die met een CVA in een ziekenhuis worden opgenomen en in een verpleeg- en behandelcentrum gerevalideerd kunnen worden. Niet alleen in de financiering en werkwijzen zullen er voor de geriatrische revalidatie van Topaz veranderingen optreden. Er komt ook een mooi nieuw pand in het centrum van Leiden voor deze doelgroep. In 2013 zal Topaz een revalidatiehotel met 76 plaatsen ontwikkelen die gehuisvest wordt in een nieuwbouwlocatie nabij het LUMC. Andere huurders in dit pand zijn het ROC en hotel Fitland. De samenwerking met deze organisaties biedt vele synergiemogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het creëren van leerwerkplaatsen voor leerlingen zorg en horeca van het ROC. Door dit zorgaanbod in een hotelaccommodatie te realiseren is er veel aandacht voor de kwaliteit van de omgeving, die een positieve invloed heeft op het herstel van de gasten. Multidisciplinaire teams van artsen, paramedici en verpleegkundigen begeleiden de revalidatie van ouderen. Er wordt ook dagrevalidatie aangeboden. 5.3 Vlietwijk, kleinschalig wonen met domotica Na vele jaren van planontwikkeling, voorbereiding en bouw, konden eind december 2011 de clienten van het voormalig Hofflants Huys verhuizen naar Vlietwijk. In Topaz Vlietwijk is kleinschalig wonen met domotica (huisautomatisering) gerealiseerd. Niet alleen intramuraal maar ook in de woningen naast de locatie, kunnen cliënten gebruik maken van domotica en in de loop van het jaar bleek dat hier veel behoefte aan was. Topaz participeerde in het landelijke project Kleinschalig Wonen met Domotica van het ministerie van VWS. Het was prettig en zinvol om binnen dit project kennis te delen met collega s in het land die met vergelijkbare projecten bezig zijn. Het wonen en werken in een kleinschalige woonvoorziening voor dementerenden was nieuw voor zowel de cliënten en hun familieleden als voor de medewerkers en dit vroeg een gewenningsperiode. Werkwijzen zijn in de loop van de tijd nog wat aangepast. Vlietwijk heeft met behulp van een subsidie een wijkverpleegkundige kunnen aantrekken die de cliënten in de thuissituatie begeleidt in het zo lang mogelijk behouden van de eigen regie en het gebruik van domotica hierbij. Naast kleinschalig wonen heeft Topaz Vlietwijk een dienstencentrum met verschillende wijkgerichte functies en een achttal zorghotel-plaatsen voor mensen met een indicatie voor tijdelijk verblijf op basis van een somatische zorgvraag. 8

9 In mei 2012 is de locatie formeel geopend door staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten en hebben cliënten, vrijwilligers en medewerkers de opening van harte gevierd. 5.4 Fusie Munnekeweij een feit Na een jaar van verkenning kan met trots gemeld worden dat per 1 januari 2012 woonzorgcentrum Munnekeweij is toegetreden tot Topaz. Munnekeweij en Topaz waren geen onbekenden voor elkaar: de verpleegunit van Munnekeweij viel al vele jaren onder de erkenning van Topaz. Het beleid op deze unit was reeds conform het Topaz beleid en de Topaz behandelaren leverden hier al van begin af aan behandeling. Maar dit betekende niet dat er nog op veel gebieden harmonisatie van beleid en procedures moest plaatsvinden. Er is veel werk verzet. Een groot deel van het inhoudelijke, personele en bedrijfsmatige beleid is geharmoniseerd. Munnekeweij is in 2012 gaan werken met de personele, financiële en ict-systemen van Topaz. Begin 2013 zal de afronding van de integratie plaatsvinden. 5.5 Kwaliteit Een van de belangrijkste doelstellingen van Topaz is het leveren van zeer goede kwaliteit van zorg en behandeling. In 2012 heeft Topaz een klanttevredenheidonderzoek (CQ-meting) laten uitvoeren en zijn de zorginhoudelijke metingen in het licht van de normen verantwoorde zorg uitgevoerd. Klanttevredenheid De vertegenwoordigers van de cliënten met een psychogeriatrische zorgvraag zijn tevreden. Uit de benchmark komt naar voren dat Topaz op 70% van de gevraagde items gemiddeld scoorde, op 5% lager en op 25% van de items hoger. Met name de onderdelen ten aanzien van de gastvrijheid vielen bij de deelnemers van het onderzoek in de smaak. De cliënten met een langdurige somatische zorgvraag waren iets minder tevreden, maar scoorden rond het gemiddelde. Op 70% van de items is gemiddeld gescoord, op 20% lager en op 10% hoger. Ook hier werd op gastvrijheid hoger dan gemiddeld gescoord. Ten aanzien van de tevredenheid onder de cliënten die thuiszorg ontvangen waren er alleen bij Munnekeweij voldoende cliënten in zorg om het onderzoek uit te mogen voeren (met het oog op de herleidbaarheid naar de individuele cliënten). Op geen van de items werd lager dan gemiddeld gescoord en op 20% hoger dan gemiddeld. Zorginhoudelijke metingen Met name ten aanzien van de zorginhoudelijke metingen heeft Topaz mooie uitkomsten: op 20% van de items is lager, op 30% gemiddeld en op 50% hoger dan gemiddeld gescoord. De risicosignalering was een item waarop Topaz het heel goed heeft gedaan. Ten aanzien van het gebruik van antibiotica en depressieve symptomen zal Topaz nog een verbeterslag maken. Uit de jaarlijkse heraudit kwam naar voren dat Topaz het HKZ certificaat nog steeds waardig is. Klachten De klachtenregeling van Topaz houdt in dat een klacht in eerste instantie door de medewerker zelf wordt opgepakt. Mocht de klacht niet naar tevredenheid opgelost worden dan wordt steeds hoger in de hiërarchische lijn de klacht in behandeling genomen. Indien gewenst kan de cliëntvertrouwenspersoon ingeschakeld worden voor bemiddeling. Bij opname krijgen de cliënten een folder waarin bovenstaande procedure staat beschreven In 2012 zijn er vijf klachten bij de raad van bestuur ingediend die allen naar tevredenheid zijn opgelost. Indien een cliënt, om welke reden dan ook, de voorkeur geeft aan een externe behandeling van de klacht kunnen ze zich wenden tot de externe, onafhankelijke, regionale klachtencommissie van Avant en/of de geschillencommissie. 9

10 Bij de geschillencommissie is in 2012 één klacht ingediend aangaande een cliënte die ondanks haar wilsverklaring door een huisarts naar een ziekenhuis is doorgestuurd en daarna voor revalidatie tijdelijk naar een verpleeghuis is gegaan in plaats van terug naar haar appartement in het woonzorgcentrum. Deze klacht is gegrond verklaard. Er is geen schadevergoeding toegekend. In 2012 heeft één klager twee klachten bij de regionale klachtencommissie ingediend (val van cliënt t.g.v. ingeklapte rollator en over zorg voor en na verhuizing). Beide klachten zijn gegrond verklaard. Op basis van bovenstaande klachten zijn binnen Topaz hernieuwde afspraken gemaakt over het gebruik en beheer van de rollatoren en over communicatie met betrekking tot wat Topaz wel en niet aan zorg kan leveren op de verschillende locaties. 5.6 Verpleegkundigen Het leveren van topkwaliteit zorg is de ambitie van Topaz. De kwaliteit van de verzorging bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van zorg. De uitvoering van de zorg is vooral in handen van helpenden, verzorgenden, EVV-ers en verpleegkundigen. Om de kwaliteit naar een nog hoger niveau te krijgen, heeft Topaz ervoor gekozen meer verpleegkundigen in te zetten, die met hun deskundigheid onder andere collega s in het dagelijkse werk kunnen coachen. In 2012 is veel aandacht besteed aan de werving, positionering en bijscholing van deze functionarissen met uiteindelijk een groei van ca. 24 fte van deze functionarissen. Naast de uitbreiding van de verpleegkundigen, is de inzet van de verpleegkundig specialist geëvalueerd. Op basis van de positieve uitkomsten is besloten de inzet van deze functionarissen voort te zetten. 5.7 ieder team topzorg Een drietal zorgteams heeft in 2012 in de vorm van een pilot meegedaan aan een onderzoek waarbij de volgende vraag centraal stond: kan Topaz door het bieden van meer regelvrijheid aan de professional zowel de kwaliteit van zorg voor haar cliënten als het werkplezier van de medewerkers verbeteren? De uitkomsten van dit onderzoek waren zeer positief: Teams ervoeren dat 90% van de zaken waar ze tegen aanliepen door henzelf aangepakt kunnen worden. Op deze manier kunnen ze zelfstandiger functioneren en meer verantwoordelijkheden dragen, hetgeen een positief gevoel geeft en tot meer verbeteringen op de afdeling leidt. Besloten is om de methodiek die bij dit onderzoek gebruikt is, Topaz-breed in te voeren. 5.8 Samen met de mantelzorg Mantelzorgers spelen een zeer belangrijke rol in het leven van de cliënten. Topaz wil hen beter leren kennen en een duidelijke(re) positie in de zorg voor hun naaste geven. Middels het project met de doelstelling Mantelzorgers voelen zich welkom en de samenwerking met mantelzorgers wordt verbeterd, zijn op een aantal afdelingen pilots uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat professionals en mantelzorgers dezelfde verbeteringen voor de cliënten willen en dat hierover regelmatig met elkaar in gesprek zijn de band onderling sterker maakt. Ook dit traject zal een vervolg binnen Topaz krijgen. 5.9 Wijkfunctie Topaz heeft zich ten doel gesteld om ook een onderscheidend, wijkgericht aanbod aan ouderen en chronisch zieken aan te bieden. De woonzorglocaties worden de spil in de wijk, waar mensen terecht kunnen voor diverse diensten en van waaruit allerlei diensten worden geboden. Dit aanbod richt zich op het versterken van de cliënt: fysiek, mentaal en sociaal. Centraal hierbij staat het begrip zelfmanagement : Topaz doet er alles aan om mensen in hun eigen kracht te versterken en zelf maximaal regie te voeren over hun leven en alles wat hierbij nodig is. Hierbij zal onder andere gebruik gemaakt worden van domotica. Topaz Munnekeweij leverde al langere tijd zorg thuis en Topaz Vlietwijk heeft in 2012 ook al de nodige aanwas van cliënten uit deze doelgroep gerealiseerd, met name in de zorgwoningen naast de kleinschalige woonvoorziening. In 2012 is een start gemaakt met de uitbreiding 10

11 van dit aanbod vanuit de andere Topaz-locaties. Dit zal in 2013 nog verder vorm krijgen. De organisatie In voor zorg zal Topaz helpen met het realiseren van haar ambitie ten aanzien van de zorg thuis Vrijwilligers Er werken circa 1000 vrijwilligers bij Topaz en zij zijn buitengewoon belangrijk voor de cliënten en de organisatie. Daarnaast zijn er ook veel mantelzorgers actief die niet alleen voor hun eigen naaste allerlei activiteiten ondernemen, maar ook voor andere cliënten op de afdeling. De vrijwilligers bieden onze cliënten aandacht, gezelligheid, ondersteuning en ontspanning. Dit doen zij onder andere door koffie te schenken in de recreatiezaal, te assisteren bij afdelingsactiviteiten, begeleiden van cliënten bij doktersbezoek, werken in de bibliotheek, assistentie bij kerkdiensten, besturen van personenbusjes voor vervoer van cliënten van de dagbehandeling etc. De vrijwilligers zijn in 2012 geschoold op het gebied van BHV. Jaarlijks worden er activiteiten georganiseerd om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Het is altijd fijn als er nog meer vrijwilligers voor Topaz willen werken en daarom heeft Topaz op verschillende vrijwilligersmarkten gestaan Ambiance en activiteiten Ook in 2012 is veel aandacht besteed aan het welzijn en welbevinden van de cliënten. Om de leefomgeving te verbeteren heeft Topaz de Club van Delft gevraagd mee te denken. De Club van Delft bestaat uit een netwerk van masterstudenten, pas afgestudeerden en promovendi op velerlei gebied, die door buiten de bestaande kaders te denken, organisaties helpen tot innovatieve oplossingen te komen. De concepten voor de ambiance van Topaz zullen in 2013 in de praktijk worden vormgegeven. Ook op de locaties zelf waren er al veel ideeën en energie om ambiance en gezelligheid voor de cliënten te creëren. Zo worden er themamaaltijden geserveerd, is in Topaz Zuydtwijck een verjaardagkamer gerealiseerd en is gestart met de mobiele activiteitenbus. De activiteitenbus is gevuld met allerlei materialen en een begeleider rijdt tussen de locaties om cliënten op individueel niveau of in kleine groepjes een activiteit aan te bieden die (nog) niet in het reguliere aanbod van Topaz zit. Hierbij kan gedacht worden aan het werken met glas- en keramische mozaïek of klankschalen en gongs. Ook de jaarlijkse originaliteitprijs heeft weer mooie dingen voor de cliënten (en medewerkers) opgeleverd. Het winnende project van 2012 was de FLEX-RELAX. Deze is ontwikkeld vanuit het idee dat cliënten vaak de behoefte hebben om er even uit te zijn maar hiertoe vaak niet meer in de gelegenheid zijn. Dit kan depressieve klachten of een gevoel van onrust geven. Dit bracht een aantal medewerkers op het idee voor de (verplaatsbare) relaxtherapie. Bewoners komen in een andere omgeving/sfeer, waardoor ze zich samen met een familielid, medewerker of vrijwilliger weer kunnen ontspannen. Gestart is met vier thema s: strand, vakantie, oosters en bos. De FLEX-RELAX bestaat uit drie verschillende therapieën, namelijk lichttherapie, snoezeltherapie en aromatherapie. Door gebruik te maken van een ventilator, lampen, geuren (aroma s), relaxstoelen, banners, muziek en accessoires kunnen diverse sferen gecreëerd worden Ontwikkeling beleid Topaz functioneert in een turbulente omgeving. Deze wordt gekenmerkt door een groeiende vraag tengevolge van de vergrijzing, terwijl het aantal beschikbare arbeidskrachten afneemt. De kosten van de langdurige zorg lopen op en de benodigde financiën lopen niet meer in de pas met de dekking van de uitgaven. Zorgproducten worden in de loop der jaren niet meer gefinancierd (ZZP 1-4). Ook zal op cliëntwensen steeds nadrukkelijker moeten worden ingegaan, al dan niet gedwongen door (gedetailleerde) kwaliteitswetgeving en een hogere eigen betaling voor minder AWBZ-aanspraken. Gemeenten krijgen een steeds grotere rol en het verlenen van zorg en de dienstverlening aan kwetsbare ouderen, wat zodoende steeds meer op gemeentelijk/wijk- niveau komt te liggen. 11

12 De risico s voor Topaz worden groter door de invoering van de kapitaallasten in het tarief (Normatieve Huisvestings Component) en de overgang van de geriatrische revalidatie van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Dit maakt dat Topaz zich in 2012 intensief heeft gebogen over de richting die zij de komende jaren op wil gaan, wat dit betekent voor de besturing van de organisatie, de gewenste cultuur, voor het financieel beleid, het vastgoed nu en in de toekomst en het informatiebeleid. Op al deze gebieden is in 2012 het meerjarenbeleid afgerond. In hoofdstuk 14 (vooruitblik) zal op de inhoud van dit beleid ingegaan worden. Het strategisch beleid heeft de kaders gevormd voor de actualisatie van het tactische en operationele beleid dat conform de beleidscyclus geactualiseerd of verder doorontwikkeld is (bijvoorbeeld het risicomanagement.) 6. Risicomanagement Om systematisch en cyclisch aandacht te hebben voor risico s voor de cliënten, het personeel, de vrijwilligers en de bedrijfsvoering heeft Topaz risicomanagement ontwikkeld. Dit om onnodige problemen te voorkomen en afwegingen te maken ten aanzien van wel en niet aanvaardbare risico s. Aandacht voor veiligheid en het voorkomen van onnodige en onaanvaardbare risico s is ingebed in de reguliere dagelijkse werkzaamheden van alle medewerkers en leidinggevenden in relatie tot de eigen werkzaamheden. In het voorjaar van 2012 zijn totaal 15 risicogebieden onderscheiden, die in negatieve zin invloed kunnen hebben op de doelstellingen van Topaz, voor zowel de lange als de korte termijn. Van deze 15 risicogebieden is per risico een inschatting gegeven van de kansen en de effecten van de risico s voor de organisatie, een prioritering gemaakt van de risicogebieden en een top 5 benoemd, te weten: 1. ICT 2. Vastgoed & Huisvesting 3. Treasury 4. Wijziging financiering 5. Organisatieontwikkeling en cultuur Deze top 5 is uitgewerkt op risicokaarten. Deze risicokaarten geven een beeld van de risico s en de genomen beheersmaatregelen. Tevens zijn mogelijke aanvullende beheersmaatregelen benoemd, die in de jaarplannen van de betreffende risico-eigenaren beoordeeld moeten worden op noodzakelijkheid, effectiviteit en efficiency. Het risicomanagement is verankerd in de P&C cyclus. De risico s ten aanzien van vastgoed en huisvesting zijn verwerkt in het strategisch vastgoedplan voor de komende jaren dat in 2012 is vastgesteld na positief advies van de medezeggenschap. In 2013 wordt een treasurystatuut opgesteld en een treasurycommissie in het leven geroepen. Eind 2012 was een concept versie gereed van het Informatiestrategieplan voor de komende jaren, waarin aandacht is voor veiligheid op het gebied van ICT toepassingen. Het onderwerp organisatieontwikkeling en cultuur wordt meegenomen in onze plannen voor de komende jaren in relatie tot het strategisch beleid Bovenstaand risicomanagement is met name gericht op de strategische risico s van Topaz. Op individueel niveau gebruikt Topaz per cliënt een risico-inventarisatieformulier dat twee keer per jaar wordt geëvalueerd. De voorbereidingen voor het systematisch inrichten van het risicomanagement op operationeel niveau zijn in 2012 gestart. Deze zullen in 2013 in de beleidscyclus worden opgenomen. Hieronder zijn de risico s ten aanzien van gewijzigde financiering nader uitgewerkt. 12

13 Verdwijnen lage ZZP s Vanaf 1 januari 2013 komen de mensen die de indicatie ZZP 1 of 2 krijgen, niet meer in aanmerking voor verblijf in een intramurale voorziening. In de komende jaren zal dit ook gaan gelden voor ZZP 3 en een deel van ZZP 4. Dit betekent dat voor deze groepen wonen en zorg worden gescheiden en er meer mensen zorg thuis zullen vragen. Voor Topaz betekent dit een afbouw van ongeveer 20% van de intramurale voorzieningen. Overheveling revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet De geriatrische revalidatie gaat in 2013 over naar de DBC bekostiging in de ziektekostenverzekering. Deze verandering in de financiering brengt onzekerheden met zich mee ten aanzien van de omvang van de productieafspraken en de vraag of de nieuwe tarieven kostendekkend zullen zijn. Het in 2012 ingestelde inkoopteam Geriatrische Revalidatie heeft zich goed voorbereid op de nieuwe contractering en de inkoop van DBC s voor 2013 is succesvol verlopen. Overheveling AWBZ naar de WMO De gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor de extramurale ondersteuning, verzorging en begeleiding. Deze overdracht van de AWBZ naar de gemeenten zal gepaard gaan met een forse budgetkorting voor de persoonlijke verzorging en dagbesteding. Het is nog onduidelijk op welke wijze de gemeenten de WMO zullen gaan uitvoeren en hoe wij als zorgaanbieder hierbij kunnen aansluiten. Voor de inkoop van WMO-activiteiten zal tijdig een inkoopteam worden samengesteld. 7. Medewerkers 7.1 Bewust personeelsbeleid In 2012 is binnen Topaz vanuit goed werkgeverschap bewust personeelsbeleid ontwikkeld met de onderdelen: mobiliteitsbeleid, loopbaanbeleid en talentmanagement. Bewust personeelsbeleid richt zich, vanuit de vraag van de cliënt, op een optimale inzet van medewerkers door rekening te houden met de persoonlijke situatie van de medewerker en daarbij behorende specifieke wensen en behoeften. Topaz speelt hierop in door het aanbieden van beleid, arbeidsvoorwaarden en instrumenten gericht op de individuele situatie van de medewerker. Dit beleid zal na instemming van de OR in 2013 geïmplementeerd worden. 7.2 Tevredenheid medewerkers Topaz vindt de mening van medewerkers heel belangrijk en heeft in het najaar van 2012 een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 53% van de medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld. (Landelijk was dit 48,7%). In vergelijking met twee jaar geleden zijn de medewerkers meer tevreden. Ze gaven Topaz een 7,5 en daarmee scoorde de organisatie bovengemiddeld (landelijk 7,3). 7.3 Intensiveringsmiddelen Voor het besteden van de beschikbaar gestelde intensiveringmiddelen heeft Topaz begin 2012 een plan opgesteld. Op basis van dit plan zijn de intensiveringgelden in 2012 besteed aan verschillende onderwerpen, waaronder de werving en selectie en inzet van nieuwe medewerkers met name verpleegkundigen en gastvrouwen/heren, begeleiding van teams bij de positionering van de verpleegkundigen, scholing van gastvrouwen/heren, opscholing van huidige medewerkers, extra leerling-plaatsen en een bijscholing voor verpleegkundigen niveau 4 die in samenwerking met een hogeschool en ROC ontwikkeld en verzorgd is. Eind 2012 konden we stellen dat de doelstellingen vanuit het plan behaald waren. Het aantal fte zorgpersoneel is met ongeveer 50fte gestegen. Tevens zijn 44 gastvrouwen/heren in dit jaar gestart met de opleiding tot zorghulp en hopen in 2013 te diplomeren, 23 verpleegkundigen niveau 4 zijn gestart met een bijscholing en hopen deze in voorjaar 2013 succesvol af te ronden en de extra leerling-plaatsen en opscholingsmogelijkheden voor huidige medewerkers zijn benut. 13

14 7.4 Beschikbaarheid van het personeel Vacatures In het kader van de investeringsmiddelen zijn er in 2012 extra arbeidsmarktcampagnes ingezet om vooral verpleegkundigen te werven. Hierbij is voor het eerst gebruikgemaakt van een aantal social media. Ondanks het gebruik van deze middelen blijft het moeilijk om verpleegkundigen, EVV-ers en verzorgden te werven. Dit is een regionaal probleem, waarbij de ROC's aangeven ook aan de instroomkant van leerlingen in de niveau 3 opleiding steeds minder leerlingen te hebben. Daarnaast duurt het ook steeds langer vacatures voor behandelaren zoals specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en GZ-psychologen in te kunnen vullen. Topaz heeft voor verschillende opleidingen opleidingsplaatsen, maar nieuwe aanwas van buiten de Topaz muren blijft nodig. Verzuim Beschikbaarheid van medewerkers wordt tevens beïnvloed door verzuim. In 2012 hebben we opnieuw veel aandacht besteed aan verzuim en met succes. Het verzuimpercentage over 2012 bedroeg inclusief vangnet en zwangerschap 6,04% en exclusief 4,47% bij een meldingsfrequentie van 1,25. Het verzuim is hiermee lager dan de branchegemiddelden van inclusief 6,99% en 5,80% exclusief. De meldingsfrequentie van Topaz ligt hoger dan het gemiddelde in de branche (1,12). Het verzuim is lager dan in Toen was het verzuim voor Topaz exclusief vangnet en zwangerschap 6,03. We verwachten de dalende lijn van het verzuim door te kunnen zetten in 2013 waarbij het streven een verzuimpercentage van 4% is. Vaccinatiegraad griepvaccinatie Het totaal aantal gevaccineerde medewerkers in 2012 incl. vaccinatie bij de huisarts is 267, dit betrof 14.83%. In 2011 was dit nog 17,51%, dit betrof 294 medewerkers. Er is binnen Topaz een dalende trend te zien m.b.t. het aantal medewerkers dat zich laat vaccineren tegen de griep. Landelijk wordt deze dalende trend van de vaccinatiegraad ook waargenomen. Verloop personeel Totale verloop in 2012 is 12,1%. Landelijk is dit in de VVT 15,4% (Actiz) 7.5 Kwaliteit van het personeel Ontwikkelen van medewerkers Topaz heeft in 2012 inspanningen geleverd om medewerkers te trainen en te scholen op diverse terreinen, om zo een bijdrage te leveren aan de professionele kwaliteit van het personeel. Vanuit de CAO VVT is hierbij de opdracht 2% van de loonsom aan scholing en ontwikkeling te besteden. Door de verschillende scholingsactiviteiten vanuit de intensiveringsmiddelen en de druk die dit oplevert op de werkvloer, zijn niet alle geplande scholingen in 2012 uitgevoerd. Dit neemt niet weg dat er in het afgelopen jaar weer veel mensen geschoold zijn. Aan wettelijke verplichte scholing als bedrijfshulpverlening, trainingen m.b.t. fysieke belasting waaronder training ergocoaches, en het toetsen van BIG-vaardigheden is voldaan. Daarnaast is in groepen veel scholing gevolgd op het gebied van agressietraining en scholing EVV-er. In 2012 is opnieuw veel aandacht besteed aan de scholing van zorgpersoneel in de methodiek van de belevingsgerichte zorg en heeft de organisatie geïnvesteerd in een scholingstraject rond het thema non fixatie. Topaz heeft hier zelf een modulaire opleiding voor ontwikkeld, die door een eigen trainer in combinatie met behandelaren verzorgd is. Tot slot zijn er door (groepen) individuen specifieke scholingen gevolgd, gericht op de functie. Ook in 2012 hebben de leidinggevenden weer verschillende modulen uit het jaarlijkse MDprogramma (Management Development) kunnen volgen. Zij konden o.a. kiezen tussen modulen situationeel leidinggeven, zorgmarketing, projectmanagement, resultaatgericht leidinggeven, timemanagement, personeelsmanagement, vergadertechnieken en teamcoaching. Daarnaast is onder leiding van een externe coach een groep talentvolle leidinggevenden bezig met talentontwikkeling. 14

15 Gedragscodes Topaz kent verschillende gedragscodes voor haar medewerkers: Gedragscode Topaz; Leidraad voor integer handelen, Gedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon en het Reglement - en internetgebruik. Bij indiensttreding tekent de medewerker voor het zich houden aan deze gedragscodes d.m.v. het tekenen van de arbeidsovereenkomst. Indien een medewerker zich niet houdt aan een van deze gedragscodes zal hij/zij hierop aangesproken worden door de leidinggevenden. Indien dit aan de orde is, wordt hiervoor de Procedure ongewenst en ongeoorloofd gedrag gehanteerd en/of wordt een functioneringstraject ingezet op basis van de gesprekscyclus. Toekomst, strategische personeelsplanning In 2012 volgden de PO&O-adviseurs een training strategische personeelsplanning. Hierdoor zijn kennis en vaardigheden ontwikkeld om in 2013 tot beleid strategische personeelsplanning te komen en een werkwijze te ontwikkelen waarbij Topaz haar toekomstige personeelsbehoefte kan bepalen t.o.v. van de huidige formatie. VOG Een van de maatregelen die Topaz heeft genomen om de veiligheid van de cliënten te vergroten is, vooruitlopend op landelijke wetgeving, het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) bij het aannemen van nieuwe medewerkers. 7.6 Werkkostenregeling In 2011 heeft een werkgroep van de afdelingen financiën & control en PO&O de werkkostenregeling voorbereid. Per 1 januari 2012 werkt Topaz volgens deze regeling. Op basis van de ruimte die in 2012 over is gebleven in het forfait, zijn voor 2013 voorstellen gedaan voor extra mogelijkheden voor arbeidsvoorwaarden 7.7 Risico s op het gebied van medewerkers Krappe arbeidsmarkt voor hoger gekwalificeerd zorgpersoneel Topaz zal, net als vele branchegenoten de komende jaren hoger gekwalificeerd personeel willen inzetten. Op dit moment is de arbeidsmarkt voor deze functionarissen krap. De verwachting is dat deze alleen maar krapper zal worden. Wil Topaz de juiste mensen werven, binden en boeien dan zal de organisatie zich moeten onderscheiden op de arbeidsmarkt en een aantrekkelijk werkgever moeten zijn en blijven Dit wil Topaz doen d.m.v. scholing en ontwikkelingsmogelijkheden, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit en andere aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarden. Modernisering ziektewet De overheid wil de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terugdringen. Het gaat met name om de kosten die het UWV heeft door de vangnetregeling. Dit zijn kosten voor mensen die geen loon meer ontvangen en ziek worden. Werkgevers moeten vanaf 1 januari 2012 premie betalen die afhankelijk is van het aantal medewerkers dat ziek uit dienst gaat of zich binnen 4 weken na ontslag ziek melden. Topaz zal daarom nog meer aandacht besteden aan verzuim bij selectie van medewerkers, tijdens tijdelijke contracten en bij uitdiensttreding. 8. Opleiden Topaz wil graag in scholing van haar medewerkers investeren. Hierdoor zal de kwaliteit van zorg toenemen en de tevredenheid van de medewerkers verhogen. Topaz is zowel op het gebied van de beroepsopleidingen als op het gebied van bij- en nascholing actief. 8.1 Beroepsopleidingen Samenwerking met opleidingen Ook in 2012 heeft Topaz met de drie ROC s in de regio samengewerkt: Binnen het samenwerkingverband Avant is het competentiegericht opleiden verder ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke competentiegerichte niveau 3 opleiding. 15

16 De EVV-opleiding, die door ROC Mondraan bij Topaz wordt verzorgd, is opnieuw positief geëvalueerd. Daarnaast wordt er samenwerkt met de Hogeschool Leiden, waardoor er o.a. op het gebied van HBO-V en HBO P&A stagiairs en afstudeerders binnen Topaz actief zijn. Leerlingen Op 31 december 2012 volgden er 127 BBL-leerlingen een opleiding binnen Topaz. Dit is een stijging ten opzichte van 2011 ( 92 BBL) Gemiddeld hebben er afgelopen jaar (in schoolmaanden) 39,8 BOL-leerlingen Zorg en Welzijn stage gelopen bij Topaz. Dit betreft een daling ten opzichte van 2011 ( 52 BOL). Topaz biedt naast BBL- en BOL- trajecten voor zorgopleidingen opleidings- en stageplaatsen aan verschillende disciplines. Zo bieden we opleidingsplaatsen voor Specialist ouderengeneeskunde, GZ-Psycholoog en verpleegkundig specialist. Paramedische stageplaatsen worden geboden aan studenten van o.a. de opleidingen psychologie (WO en HBO), Fysiotherapie, Maarschappelijk werk, logopedie en Ergotherapie. Ook binnen de ondersteunende diensten zoals PO&O en Marketing en communicatie worden stageplaatsen aan HBO-studenten aangeboden. Er hebben gemiddeld 8 (per schoolmaand) stagiairs vanuit overige opleidingen stage gelopen bij de ondersteunende diensten van de organisatie. Dit is ongeveer gelijk aan Bij- en nascholing Topaz als leerhuis en Management Development Om het talentontwikkeling binnen Topaz verder vorm te geven, ontwikkelt Topaz zich steeds meer als leerhuis. Hierbij wordt het intern uitwisselen van aanwezige kennis en kunde uitgewerkt. Het strategisch opleidings- en ontwikkelingsbeleid vormt de kapstok voor de inrichting van de scholingen en trainingen. Vanuit dit kader is o.a. het MD-beleid ontwikkeld Het met MD richt Topaz zich op het sturen van het leerproces van leidinggevenden, gericht op de individuele ontwikkeling en het realiseren van organisatiedoelen, waarbij drie aspecten worden onderscheiden, te weten: persoonlijk leiderschap, managen op resultaten en processen en leiding geven aan innovatie en mensen. Jaarlijks volgen de leidinggevenden minimaal twee trainingen die in het kader van het MD-traject worden aangeboden. Veel leidinggevenden waarderen dit aanbod zeer en volgen vaak meer dan twee modulen. 8.3 Topaz Academie Topaz wil haar scholingsaanbod verder uitbreiden en nog beter op elkaar en de ontwikkelingen afstemmen. Zij zal daartoe de Topaz Academie oprichten. De Topaz Academie moet kwaliteitsopleidingen bieden die gericht zijn op de gehele loopbaan van medewerkers. Binnen de Topaz Academie zullen in het kader van bij- en nascholing, scholingen en trainingen aangeboden worden aan medewerkers uit alle lagen van de organisatie. Ze heeft als doel een 'pull' te creëren voor alle medewerkers. De medewerkers zullen zich vooral vrijwillig in kunnen schrijven op het aanbod. Het moet in de eerste plaats een Academie worden die goed functionerende en talentvolle medewerkers kansen biedt om zichzelf door te ontwikkelen, zowel vakgericht als vanuit persoonlijk oogpunt, aan de hand van de visie en strategie van Topaz. Het hierboven beschreven MD-traject zal onderdeel uitmaken van de Topaz Academie. In 2012 heeft met betrekking tot de ontwikkeling van de Topaz Academie een eerste verkenning plaatsgevonden. 16

17 9. Topcare en Onderzoek Topaz acht het van groot belang dat er continu aandacht is voor verbetering van de zorgverlening en behandeling van haar cliënten. Ze is dan ook één van de initiatiefnemers van het landelijke samenwerkingsverband Topcare. Dit samenwerkingsverband van vooralsnog vijf stichtingen in de ouderenzorg heeft als doel om excellente zorg te leveren voor specifieke doelgroepen en een actieve bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en dissimineren van evidence based kennis en best practises voor de zorg en behandeling van deze doelgroepen. Hiervoor is aansluiting gezocht bij kennisinstituten als academische centra en hogescholen. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een Topcare label en Topaz heeft de ambitie om dit label te verwerven voor onze expertisefunctie Huntington. Een belangrijke stimulans in de realisatie van dit initiatief binnen Topaz is een specialist ouderengeneeskunde die tevens als hoogleraar Institutionele zorg en ouderengeneeskunde bij het LUMC werkzaam is. Binnen eerstgenoemde functie is hij deels vrijgesteld voor het ontwikkelen van Topcare binnen Topaz. Een van de ontwikkelingen die hieruit naar voren is gekomen, is dat Topaz in de zomer van 2012 een samenwerkingsovereenkomst met het LUMC heeft gesloten waarin is opgenomen dat medewerkers van Topaz bij het LUMC scholing in onderzoek kunnen volgen. Naast bovenstaand initiatief is Topaz lid van het Universitair Verpleeghuis Netwerk Zuid-Holland en participeert in regionaal onderzoek naar ouderenzorg. Topaz heeft een Wetenschappelijke OnderzoeksCommissie die de voortgang van de lopende onderzoeken bespreekt en de raad van bestuur adviseert over deelname aan nieuwe onderzoeken. In 2012 hebben op het gebied van zorg en behandeling de volgende onderzoeken plaatsgevonden: Het gebruik van sondevoeding bij Huntingtoncliënten. De aanpak van probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners met dementie. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met het VU medisch centrum. IMPACT, een onderzoek naar diagnose en behandeling van infectieziekten in het verzorgings- en verpleeghuis. In samenwerking met Cardiff University participeert Topaz in het Physiotherapy Outcomes Measures Project. Het doel van dit onderzoek is de betrouwbaarheid en de minimale verschillen in metingen op gebied van participatie, functionele activiteiten en beperkingen te onderzoeken bij individuele patiënten in verschillende stadia van de ziekte van Huntington. Samen met het LUMC participeert Topaz in een onderzoek naar slikstoornissen, ofwel Dysphagia in Huntington s disease: the development of the huntington s disease dysphagia scale. Klinimetrie: heeft als doel het fysiotherapeutisch handelen te verbeteren middels structurele onderbouwing door klinische redenen op basis van klinimetrie. 10. Financieel beleid Topaz heeft in 2012 een resultaat gerealiseerd van ruim Dit is in lijn met de begroting. De omzet is fors toegenomen als gevolg van een hogere contractwaarde van de productieafspraken. Deze verhoging is het gevolgd van de toegekende intensiveringsmiddelen, de vergoeding van de normatieve huisvestingscomponent (NHC), de prijsindex en een hogere productievolume/zzp-mix afspraak. Het plan van aanpak, zoals dat bij het zorgkantoor is ingediend, met betrekking tot de besteding van de intensiveringsmiddelen is volledig uitgevoerd door meer personeel te werven voor de handen aan het bed en een deel opleidingskosten om de kwaliteit van onze zorgverlening verder te verhogen (zie ook paragraaf 7.2). De toegenomen vergoeding voor de NHC (surplus ten opzichte van de nacalculatiebekostiging) is gebruikt om een deel van de impairment op het vastgoed te dekken. 17

18 Na de fusie is Munnekeweij volledig geconsolideerd in de jaarrekening en voor 2011 zijn vergelijkende cijfers opgesteld. De solvabiliteit (het eigen vermogen i.r.t. het balanstotaal) van Topaz is in 2012 toegenomen tot 26% (2011: 24%), de liquiditeitspositie is ongewijzigd ten opzichte van het jaar ervoor: 1,2. De positieve kasstromen komen volledig uit de operationele activiteiten. In het jaar 2012 is hiervan een aanzienlijk deel gebruikt voor een extra aflossing van een langlopende schuld. In de jaarrekening zijn 2 belangrijke voorzieningen toegevoegd: - Voorziening reorganisatie. In 2012 is het besluit genomen om op grond van herijking van de strategische plannen van Topaz de managementstructuur ingrijpend te wijzigen. Deze wijziging heeft consequenties voor benoeming van medewerkers in het management. - Voorziening verlieslatende contracten. Als gevolg van de latere oplevering van de zorgwoningen bij Vlietwijk in combinatie met het gehanteerde inkoopmodel van het zorgkantoor zijn er in 2012 contracten (VPT) met cliënten afgesloten, die in 2013 niet in de productieafspraken zijn gehonoreerd. Topaz is gehouden de afgesproken zorg te leveren. In de begroting van 2013 is rekening gehouden met een gedeeltelijke afbouw. Na goedkeuring van het herijkte Strategieplan is in 2012 ook het Strategisch vastgoedplan vastgesteld en goedgekeurd. In het Strategisch Vastgoedplan zijn alle ontwikkelingen, die nu bekend zijn c.q. verwacht worden, vertaald naar de gewenste huisvesting. De planperiode is tot en met In het plan zijn renovaties voorzien, naast vervangende nieuwbouw en het afstoten van gebouwen. Op basis van het Strategisch Vastgoedplan zijn alle locaties beoordeeld op basis van bedrijfswaarde in relatie tot de huidige boekwaarde. Dit heeft geleid tot een afwaardering van de binnen 5 jaar te sluiten c.q te vervangen locaties voor een totaalbedrag van bijna 2,5 miljoen. Deze last is volledig verwerkt in de jaarrekening Daarnaast heeft een afwaardering plaatsgevonden van de productiekeuken in Munnekeweij (ca ) omdat productiekeukens niet in de visie van Topaz passen en deze ook niet op een andere wijze rendabel kan worden gemaakt. Topaz is een financieel gezonde zorgonderneming en heeft de basis gelegd om haar ambitieuze plannen voor de (nabije) toekomst te realiseren en de continuïteit te waarborgen. Zoals gememoreerd zet Topaz de komende jaren in op modernisering van het gebouwenbestand, waarbij de intramurale capaciteit in het aantal plaatsen conform landelijk beleid wordt afgebouwd. Dit vraagt een investering van ca 33 miljoen. De plannen zijn doorgerekend in een meerjaren financiële planning, waarbij de consequenties in beeld zijn gebracht ten aanzien van het operationele resultaat, de ontwikkeling van de solvabiliteit en liquiditeit, de operationele kasstromen en het verhoogde aflossingsniveau. Hierbij is uitgegaan van een reële omzetverwachting, waarbij rekening is gehouden met afnemende intramurale capaciteit met een verzwaring van de zorgzwaartemix. De parameters laten allen een positief beeld zien. Overigens zal per vastgoedproject een businesscase worden opgesteld, die afzonderlijk beoordeeld wordt. Gezien de terughoudendheid van de banken en het beleid van het Waarborgfonds voor de Zorgsector houdt Topaz er in haar plannen rekening mee dat een substantieel deel van de voorgenomen investeringen uit haar eigen middelen wordt gefinancierd. Voor de externe financiering wordt in 2013 een financieringsproces gestart om vreemd vermogen aan te trekken. Financiële instrumenten Voor de financiering van haar activiteiten en investeringen maakt Topaz uitsluitend gebruik van eigen vermogen en langlopende leningen. Van instrumenten zoals derivaten wordt geen gebruik gemaakt. In het treasurystatuut is aangegeven onder welke voorwaarden dit soort instrumenten kan worden ingezet. Topaz kent een Treasurycommissie, die uitvoering geeft aan het treasurystatuut. 18

19 11. Maatschappelijke aspecten van ondernemen Topaz wil de omwonenden in de buurt van haar locaties blijvend betrekken bij de activiteiten en diensten die geboden worden. Door deze open te stellen voor bewoners van de omliggende wijken, wordt integratie bevorderd. Niet alleen omdat de omwonenden de locaties kunnen leren kennen, maar ook omdat de cliënten van de locaties meer het gevoel krijgen dat ze onderdeel zijn van de wijk. Niet alleen op het gebied van activiteiten, maar ook door scholieren meer bij de organisatie te betrekken, wil Topaz de wisselwerking met de externe omgeving vergroten. Locaties bieden scholieren de mogelijkheid een maatschappelijke stage te lopen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat leerlingen al kennis kunnen maken met het werken in de zorg en hier mogelijk enthousiast voor gemaakt kunnen worden. Topaz werkt samen met Gemiva-SGV Groep, om werkplekken te ontwikkelen voor mensen met een verstandelijke beperking. In Topaz Foreschate en Vlietwijk werken mensen met een verstandelijke beperking, die met begeleiding vanuit Topaz werk verrichten en zelf ook meer in maatschappij komen te staan. Het leuke aan deze samenwerking is dat medewerkers van Gemiva alle tijd hebben voor een gezellig praatje. Voor cliënten die met spoed in een verpleeghuis opgenomen moeten worden, is een regionale noodbeddenregeling van toepassing. Alle verpleeghuizen in Zuid-Holland Noord hebben roulerend de beurt om een cliënt in nood op te nemen. Voor de cliënten met een somatische zorgvraag vervult Topaz de coördinatiefunctie en stelt zij als achterwacht extra capaciteit beschikbaar voor het geval er in een andere verpleeghuis geen bed vrij is. Alle Topaz-locaties hebben een milieuvergunning. Deze wordt om de vier jaar gecontroleerd door de milieuafdeling van de gemeente. Daarnaast wordt op alle locaties actief beleid gevoerd ten aanzien van energiebesparende maatregelen voor water, elektra en warmte. 12. Raad van toezicht Samenstelling en onafhankelijkheid De raad van toezicht van Topaz bestaat statutair uit zeven leden. De leden van de raad van toezicht opereren onafhankelijk van Topaz (zie bijlage) en nieuwe (neven)functies worden ter toetsing aan de overige leden van de raad van toezicht voorgelegd. De raad streeft naar een spreiding van maatschappelijke achtergronden en specifieke deskundigheden, waaronder kennis van zorg. In verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn heeft één van de leden (de heer R. Bavelaar) de raad van toezicht verlaten. De raad van toezicht heeft een profiel opgesteld en er is een nieuw lid geworven (de heer M. de Haan), die de raad van toezicht vanaf half mei heeft versterkt. De leden van de raad van toezicht ontvangen een honorarium conform het advies van de NVTZ. Voor de hoogte hiervan in 2012 wordt verwezen naar de jaarrekening. Werkwijze De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de raad van bestuur, op het besturen en op de doelrealisatie van Topaz. De raad is in dit kader in 2012 acht keer bijeen geweest in reguliere vergaderingen, in aanwezigheid van de raad van bestuur. Daarnaast heeft er een onderlinge zelfevaluatie plaatsgevonden. De raad heeft gesproken over haar betrokkenheid bij de meest kritische thema s voor de organisatie en de wijze waarop binnen de raad gebruik wordt gemaakt van de aanwezige expertise. De raad is tevreden over het eigen functioneren en over de samenwerking met de raad van bestuur en maakte ook dit jaar weer enkele on- 19

20 derlinge afspraken om voortdurend voldoende kritisch en betrokken toezicht te blijven houden Tweemaal per jaar vergadert de raad op een locatie, niet zijnde de hoofdlocatie, en laat zich dan door de locatiemanager informeren over de actuele gang van zaken en de belangrijkste ontwikkeling op de locatie. Dit jaar bezocht de raad de locaties Topaz Vlietwijk en Munnekeweij. Een delegatie van de raad van toezicht is aanwezig geweest bij een overleg van de raad van bestuur met de ondernemingsraad en bij een overleg van de raad van bestuur met de centrale cliëntenraad, voor de bespreking van de algemene gang van zaken. De conclusie was dat er in beide gremia een open sfeer is en dat sprake is van een goede verstandhouding met de bestuurder waarbij het wederzijds vertrouwen als positief kritisch wordt herkend. De medezeggenschap is goed op de hoogte van relevante thema s en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het strategisch beleid. De raad van toezicht kent vier commissies: a. De remuneratiecommissie (voorzitter en vicevoorzitter). b. De financiële auditcommissie (twee leden van de raad van toezicht). De commissie is drie keer bijeen geweest en heeft met de raad van bestuur en de manager financiën & control de volgende onderwerpen besproken: jaarrekening 2011, management letter 2012 en plan van aanpak, halfjaarcijfers, risicomanagement, meerjaren financiële planning, treasurystatuut, begroting 2013 en de businesscase van het revalidatiehotel. c. De vastgoedcommissie (drie leden van de raad van toezicht) is eenmaal bijeengeweest en heeft zich met de bestuurder, de manager financiën en control en de manager facilitaire services, gebogen over de ontwikkeling van het strategisch vastgoedbeleid en het revalidatiehotel. d. De auditcommissie kwaliteit (twee leden van de raad van toezicht,) is driemaal bij elkaar geweest. Tijdens deze bijeenkomsten is met de bestuurder en bestuurssecretaris gesproken over de uitkomsten van de kwaliteitsmetingen (zie kwaliteit en medewerkertevredenheid), de managementreview en de voorbereiding van de jaarlijkse themabijeenkomst over toezicht op kwaliteit. Nadat in december 2012 het strategisch vastgoedplan is vastgesteld, is besloten om de vastgoedcommissie op te heffen. In de toekomst komen zaken met betrekking tot businesscases voor vastgoedprojecten aan de orde in de financiële auditcommissie. Beoordeling raad van bestuur De remuneratiecommissie heeft op basis van ijkpunten en de uitkomsten van de onderlinge evaluatie van de raad van toezicht het jaargesprek gevoerd met de bestuurder. De raad van toezicht is zeer tevreden over het functioneren van de raad van bestuur in de volledige breedte. De informatieverstrekking naar de raad van toezicht is uitstekend en de samenwerking is open en opbouwend. Themabijeenkomst In januari heeft de jaarlijkse themabijeenkomst rondom toezicht op kwaliteit plaatsgevonden. Met inbreng van een extern deskundige heeft de raad van toezicht gesproken over het vormgeven van de governance in het licht van alle ontwikkelingen in de zorg in Nederland. Belangrijke thema in deze discussie was de vraag hoe de raad van toezicht zich een beeld vormt over de vraag of de organisatie op alle fronten in control is. Agendapunten 2012 De volgende onderwerpen hebben in 2012 regelmatig op de agenda gestaan: a. de totstandkoming van het strategisch beleid en daaruit voortvloeiend de gewenste organisatieontwikkeling. 20

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding:

Inhoud: 1. Inleiding: Beleidsplan Hospice en VPTZ de Waterlelie 2013-2017 Inhoud: 1. Inleiding 2. Visie en Missie 3. Inhoudelijke doelen 2013-2017 4. Financiën 4.1 Financiële stromen 4.2 Financiële doelen voor de toekomst 4.3

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Nederlandse Businesscase sturen op kwaliteit Brussel, 20 september 2016 Even voorstellen. Diny de Bresser Voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Pieter

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Jaarverslag Samenwerken aan Vernieuwing

Jaarverslag Samenwerken aan Vernieuwing Jaarverslag 2013 Samenwerken aan Vernieuwing keten partners Samenwerken aan Vernieuwing Het jaar 2013 heeft voor Amaris in het teken staan van vernieuwing. Dit jaar hebben wij de eerste stappen gezet in

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Het HerstelZorgProgramma Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Martijn Lehman de Lehnsfeld Manger Behandelzaken verpleeghuis Leythenrode en Voorzitter Geriatrisch netwerk

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Zorggroep Noordwest-Veluwe. In vertrouwde handen. Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe is een protestants-christelijke

Nadere informatie

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg 1 Van de zorgaanbieder: Naam en adres zorgaanbieder Stichting Zuidzorg De Run 5601 5504 DK Veldhoven

Nadere informatie

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 Beweging 3.0 Postbus 2633 3800 GD Amersfoort T: (033) 476 37 61 E: bestuurssecretariaat@beweging3.nl Bezoekadres: St. Brandaenstraat 4 3814 WZ Amersfoort 2013

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Zorghotel Breda Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Februari 2006 Antoinette Bolscher, RIGO Research en Advies Stichting Elisabeth en Stichting Thuiszorg Breda hebben gezamenlijk

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Een (wijk)bewoner is voor ons het allerbelangrijkst Hij is niet afhankelijk van ons Wij zijn afhankelijk van hem Hij is geen onderbreking in ons werk Hij is de reden Hij is geen

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, december 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Een (wijk)bewoner is voor ons het allerbelangrijkst Hij is niet afhankelijk van ons Wij zijn afhankelijk van hem Hij is geen onderbreking in ons werk Hij is de reden Hij is geen

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Zorg voor kwetsbare ouderen thuis

Zorg voor kwetsbare ouderen thuis Zorg voor kwetsbare ouderen thuis Inhoud Wet- en regelgeving Inzet specialist ouderengeneeskunde in de thuissituatie Inzet behandelaren GEC in de thuissituatie Zorgdomein Veranderingen in wet- en regelgeving

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden IVVU: Leergang innoveren locaties intramurale zorg Strategie & omgeving Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden Programma leergang Blok 1: Strategie & omgeving Blok 2: Zorg & bedrijfsvoering Blok 3: Wonen

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Resultaten monitor proeftuinen SINGER Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Inhoud presentatie Organisatie proeftuinen Vraagstelling SINGER Conclusies uit eerder onderzoek

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017

Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017 Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017 Inleiding Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is op 13 januari 2017 opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL)

Nadere informatie

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog De positie van de(thuis)zorg Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog de Zorgboog Voor alle generaties; dus kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, behandelpraktijk (paramedici),

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma Personeel Talma Urk Waar wij voor staan Ondersteuning van de cliënt in het voortzetten van het leven zoals hij gewend was. Wij bieden op Urk kwalitatief goede zorg. Wij leveren een totaalpakket uitgaande

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl Pleyade Algemene informatie www.pleyade.nl Zorg voor elkaar Pleyade is gespecialiseerd in zorg voor mensen van 55 jaar en ouder in de regio Arnhem. Als geen ander kunnen wij anticiperen op de veranderingen

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

Multidisciplinaire ouderenzorg

Multidisciplinaire ouderenzorg Multidisciplinaire ouderenzorg Edith de la Fuente Projectleider Symposium Ouderenzorg - 20 november 2012 Programma Inleiding en kennismaking Opdracht in groepen Terugkoppeling opdracht Presentatie multidisciplinaire

Nadere informatie

Of te wel: Van (de) wijken weten. THEMA, april 2014

Of te wel: Van (de) wijken weten. THEMA, april 2014 Of te wel: Van (de) wijken weten THEMA, april 2014 Consultant/Ondernemer/(Interim) Bestuurder Meer dan 30 jaar kruiswerk, thuiszorg Vanuit perspectief Thuiszorg, in algemene zin, kijken naar ontwikkelingen

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Colofon: De tekst in deze handreiking is gebaseerd op de Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad van de Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg

Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg 2015 06 17 Zorgaanbieder: St. ActiVite Postbus 149 2350 AC Leiderdorp

Nadere informatie

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 Inleiding In de gemeente Geertruidenberg staan al geruime tijd woonzorgcomplexen op de nominatie om herontwikkeld

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Het aanbod van de CVA ketenzorg is onderverdeeld in diverse fases:

Het aanbod van de CVA ketenzorg is onderverdeeld in diverse fases: Ketenzorg CVA Wat is een CVA? Als de bloedvoorziening in de hersenen plotseling onderbroken wordt spreekt men van een beroerte. In de medische wereld wordt dit Cerebro Vasculair Accident (CVA) genoemd.

Nadere informatie

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Woonzorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wonen met zorg Carinova Woonzorg biedt wonen en zorg in zes woon- zorgcentra en twee verpleeghuizen. De woon- zorgcentra zijn Park Braband, De Diessenplas,

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Inleiding Met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven. Vanuit deze missie geeft Omring invulling aan haar dienstverlening. Met de overtuiging dat de

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Een onderzoek naar de stand van zaken van de geriatrische revalidatiezorg na de overheveling vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING.

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING. WOON ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN, PENNEMES 7, 1502 WV ZAANDAM T E L E F O O N: 075-6504110- F A X: 075-6504129 E-MAIL: INFO@PENNEMES.NL - WEBSITE : WWW. P E N N E M E S.NL K A M E R V A N KOOPHANDEL 41.232.103

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten

Klachtenregeling Cliënten Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart

Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart Bram de Gier Chris-Jan van Leeuwen 1 februari 2013 Externe omgeving Het regeerakkoord bevat de volgende maatregelen die direct van invloed

Nadere informatie

Lang zullen we leven!

Lang zullen we leven! Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd Lang zullen we leven! Inauguratie 16 februari 2011 Dr. Evelyn Finnema Welkom! Waar gaan we het over hebben? Onderwerpen Aanleiding De opgaven en de

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Informatie cliëntenraad versie oktober 2016

Informatie cliëntenraad versie oktober 2016 Informatie cliëntenraad versie oktober 2016 De cliëntenraad vergadert gemiddeld 10 keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook zes maal per jaar een overlegvergadering met de raad van bestuur. De

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest

Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest 30 maart 2017 Andere tijden..wat is oud.? Nieuwe generatie ouderen (actieve 65+) Eigen regie/eigen keuzes Consument: zelf betalen,

Nadere informatie

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Versie: 1.0 Datum: 21 november 2017 Product begeleiding Het Product begeleiding kan bestaan uit de

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe

Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe Marloes Hendriks 21 juni 2016 Agenda 13.00 uur Welkom en voorstelronde 13.30 uur Inleiding Thebe 14.15 uur Interactief gesprek over verschillende onderwerpen

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor oudere mensen met een verstandelijke beperking met het accent op verzorging en verpleging Indicatiestelling Zorg)

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2012 - Utrecht, december 2012 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Kennismaken met Valkenhof compleet in zorg, bij u thuis of bij ons. Kennismaken met Valkenhof

Kennismaken met Valkenhof compleet in zorg, bij u thuis of bij ons. Kennismaken met Valkenhof Kennismaken met Valkenhof compleet in zorg, bij u thuis of bij ons Kennismaken met Valkenhof Inhoud Zorg met 'n zachte g Korte kennismaking Vergoeding Zorg bij u thuis Dagcentra Gezondheidscentrum Valkenhof

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie