Vergelijking tussen het CBF-Keur en het Keurmerk ISF/SNGDT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergelijking tussen het CBF-Keur en het Keurmerk ISF/SNGDT"

Transcriptie

1 VERGELIJKING CBF ISF/SNGDT De vergelijking tussen het CBF en het ISF/SNGDT begint met de doelstelling. De doelstelling van het CBF is het bevorderen dat de werving van en besteding van fondsen op een verantwoorde wijze plaatsvindt. De doelstelling die het ISF en de SNGDT met het Keurmerk nastreven is het bevorderen dat GDO s behoorlijk inzicht geven in hun prestaties en dat GDO s optimaal presteren. De verschillen voor wat betreft de criteria: Aan de hand van de onderstaande tabel wordt nog eens duidelijk wat de verschillen zijn tussen de criteria voor het CBF-keur en de criteria voor het beoogde ISF/NGDT-keur. Hierbij vallen de volgende punten op: Het Keurmerk is erop gericht om het resultaat van de GDO en de verhouding tussen het resultaat en de input zichtbaar te maken. Het CBF is er vooral op gericht om alle activiteiten te reguleren. Het Keurmerk focust op het geven van inzicht in de prestaties van de GDO s. Het CBF-Keur focust met name op de kwaliteit van het bestuur, van de organisatie en van de verslaglegging. Het Keurmerk maakt voor haar criteria maximaal gebruik van bestaande (wettelijke) regelingen voor GDO s, zoals o.a. de ANBI-regeling, om dubbel werk voor GDO s te voorkomen. De criteria van het CBF-Keur overlappen met de criteria van o.a. de ANBI-regeling. Voor het keuren wordt bij het Keurmerk maximaal gebruik gemaakt van organisaties die al bepaalde aspecten van een GDO controleren, o.a. de externe accountant van een GDO. Het CBF doet dit niet. Gegevens die door de externe accountant zijn gecontroleerd worden door het CBF opnieuw gecontroleerd. Door het voorgaande is de hoeveelheid informatie die een GDO moet verstrekken om voor het Keurmerk in aanmerking te komen vele malen kleiner dan een GDO aan het CBF moet verstrekken om voor het CBF-Keur in aanmerking te komen. En de vergoeding die een GDO jaarlijks voor het Keurmerk moet betalen zal substantieel lager zijn dan de vergoeding die het CBF in rekening brengt. Pagina 1 van 8

2 CBF-Keurmerk (Artikel 4, Keurmerkcriteria) Lid 1.A. Principe: besturen en toezichthouden moeten gescheiden zijn en beschreven in een verantwoordingsverklaring Lid 1.B Bestuur: eisen t.a.v. het bestuur (samengevat waar geen vergelijking is) a. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. Indien sprake is van een bestuur met een statutair vastgelegd toezichthoudend orgaan dan bestaat het bestuur uit ten minste één natuurlijke persoon. Indien sprake is van een statutair vastgelegd toezichthoudend orgaan en een bestuur bestaande uit één natuurlijke persoon, dan zijn de voorschriften onder b, e, en f van dit lid niet van toepassing. De bepalingen uit lid 1.C sub 1 Auditcommissie zijn dan op de fondsenwervende instelling van toepassing. Het CBf vereist geen ANBI-status Keurmerk ISF/SNGDT 1. Beschikken over de ANBI-status De GDO beschikt over de ANBI-status en voldoet derhalve aan de criteria die aan de ANBI-status gesteld worden. ANBI eist: Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit heet het beschikkingsmachtcriterium. Dit criterium verzekert (onder andere) dat de instelling onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsbepaler mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. 2. Beschikken over bonafide bestuurders Alle bestuursleden beschikken over een (gemeentelijke) verklaring van goed gedrag. a. Geen familie- of vergelijkbare relaties b. Treden periodiek af, benoemingen en herbenoemingen voor maximaal 5 jaar. d. De leden van het bestuur ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door de leden van het bestuur ten behoeve van de instelling gemaakte onkosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden wordt toegestaan. Dit laat onverlet dat bestuurders met een dienstverband in een organisatie met een toezichthoudend orgaan in hun hoedanigheid als werknemer kunnen worden bezoldigd. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. c. Bij besluitvorming moet meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig zijn d. Vertegenwoordiging van de instelling mag slechts tezamen met 1 of meer andere bestuursleden e. Leden van het bestuur mogen niet zijn niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de fondsenwervende instelling op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht f. Maximaal een derde van de bestuurders mag benoemd worden door benificienten g. Beschrijft uitzonderingssituatie t.a.v. lid h. Hierboven h. Het bovenstaande moet in de statuten zijn opgenomen Lid 1.C Toezichthoudend orgaan: eisen ANBI eist: Beloning bestuurders Beleidsbepalers (de bestuurders of leden van de raad van toezicht) mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Ook mogen ze, als ze daarvoor in aanmerking komen, een vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben vanwege hun functie bij de instelling. Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor vacatie, zoals het voorbereiden en bijwonen van een vergadering. a. Houdt toezicht op bestuur. Er bestaat een verdeling van bevoegdheden tussen bestuur en toezichthoudend orgaan b. Minimaal 3 personen c t/m n. De rest is ongeveer gelijk aan de eisen t.a.v. het bestuur. Pagina 2 van 8

3 Lid 1.C sub 1 Auditcommissie: Als de instelling één persoon als bestuur heeft en een toezichthoudend orgaan, moet de instelling een auditcommissie hebben. Lid 1.D Directie: eisen a. Functioneren moet jaarlijks worden geëvalueerd b. Legt publiekelijk verantwoording af over de bezoldiging met uitleg c. Bij meer dan 1 directeur, vastleggen verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden d. Nevenfuncties melden e. a t/m d beschrijven in en directiereglement Lid 1.E Verstrengeling van belang: eisen A t/m e. Als er sprake is van verstrengeling van belangen dient dit gemeld te worden. De betreffende persoon moet zich onthouden van stemming t.a.v. besluitvorming daar waar de belangenverstrengeling zich voordoet. Dit moet in de statuten beschreven staan. Lid 2 Beleid a: In verband met de continuïteit van de activiteiten dient het bestuur een meerjarenbeleidsplan voor een periode van ten minste drie jaren met bijbehorende financiële meerjarenraming op te stellen. Het meerjarenbeleidsplan bevat meetbare doelstellingen. Ten behoeve van het maken van het meerjarenbeleidsplan is een omgevingsanalyse uitgevoerd. Hierbij is onder ander gekeken naar kansen en bedreigingen. Verder wordt gebruik gemaakt van de evaluaties van de uitvoering van beleidsplannen. Artikel 4, lid 2, beleid gaat in op vergelijkbare zaken, maar is minder expliciet t.a.v. beoogde output en effect b. Het meerjarenbeleidsplan en de activiteiten van de fondsenwervende instelling dienen in overeenstemming te zijn met haar statutaire doelstelling. c. Het bestuur, dan wel het toezichthoudend orgaan stelt voor het einde van het boekjaar een jaarplan en begroting vast voor het volgende jaar, waarin het meerjarenbeleidsplan wordt vertaald in concrete programma s en activiteiten met meetbare doelstellingen. In de begroting en het jaarplan zijn in elk geval opgenomen: de verwachte inkomsten, de geplande besteding van middelen aan het goede doel en concrete programma s en activiteiten, de geplande besteding van middelen aan fondsenwerving en aan ondersteunende functies, de beoogde resultaten (en indien die niet kunnen worden aangegeven: de redenen daarvoor), alsmede hoe met de reserves wordt omgegaan. d. Het bestuur, dan wel het toezichthoudend orgaan controleert en evalueert regelmatig aantoonbaar de uitvoering van het beleid. Waar nodig wordt de uitvoering van het beleid bijgesteld. e. Het bestuur, dan wel het toezichthoudend orgaan stelt vast dat de fondsenwervende 4. Behoorlijk Inzicht geven in de doelgroep en het beoogde effect De GDO geeft een behoorlijk inzicht in wat de GDO bij wie wil bereiken en op welke wijze. Specifiek beschrijft de GDO de volgende zaken: Doelgroep waarop de GDO zich richt. Het geografisch gebied waarop de GDO zich richt. Het Effect dat de GDO op haar doelgroep beoogt te hebben. De beoogde Output. De voornaamste geplande Activiteiten. De relatie tussen de beoogde Output en het beoogde Effect; anders gezegd: waarom denkt de GDO dat de Output die zij wil gaan produceren tot het beoogde Effect gaat leiden. 4. Behoorlijk Inzicht geven in de doelgroep en het beoogde effect De GDO geeft een behoorlijk inzicht in wat de GDO bij wie wil bereiken en op welke wijze. Specifiek beschrijft de GDO de volgende zaken: Doelgroep waarop de GDO zich richt. Het geografisch gebied waarop de GDO zich richt. Het Effect dat de GDO op haar doelgroep beoogt te hebben. De beoogde Output. De voornaamste geplande Activiteiten. De relatie tussen de beoogde Output en het beoogde Effect; anders gezegd: waarom denkt de GDO dat de Output die zij wil gaan produceren tot het beoogde Effect gaat leiden. 5. Behoorlijk Inzicht geven in de belangrijkste risico s en de waarborgen Pagina 3 van 8

4 instelling adequaat is ingericht en toegerust om het beleid uit te voeren. f. Bij het bepalen van de reserves en het beleggingsbeleid dient bijlage 13 van dit Reglement, in acht genomen te worden. Lid 3 Fondsenwerving, voorlichting en communicatie a. De fondsenwervende instelling dient de externe communicatie op zodanige wijze te structureren dat deze een goed inzicht geeft in de doelstellingen van de organisatie en de realisatie daarvan en dat de informatie goed toegankelijk is. Daarnaast dient de informatie vanuit verschillende invalshoeken (fondsenwerving, voorlichting en communicatie) consistent te zijn. b. Bij fondsenwerving en voorlichting dienen de identiteit, de doelstelling, de programma s en de financiële behoeften van de fondsenwervende instelling duidelijk te zijn omschreven. c. De fondsenwervende instelling dient zich bij de externe communicatie te onthouden van misleiding en van vergelijking met andere fondsenwervende instellingen. d. De fondsenwervende activiteiten van de instelling zijn gericht op het verwerven van vrijwillige bijdragen en mogen niet intimiderend zijn; ook verder sluiten de gehanteerde methoden aan bij hetgeen in onze samenleving als behoorlijk geldt. e. De fondsenwervende instelling dient bij de fondsenwerving duidelijk en op voor de (beoogde) gever opvallende wijze de mogelijkheid te bieden om beperkingen aan te geven in de mate waarin de gever benaderd wenst te worden. f. Gaat over regels t.a.v. het niet mogen vervreemden van donateursbestanden en inzicht moeten geven aan de overheid. g. Gaat over 25% van de baten uit eigen fondsenwerving mogen aan fondsenwerving besteed worden (gemiddelde over 3 jaar). h. & i. Regels t.a.v. de 25% norm al de organisatie vier of vijf jaar bestaat De GDO geeft behoorlijk inzicht in: de zaken die er voor zouden kunnen zorgen dat het beoogde effect in mindere mate wordt gerealiseerd dan wordt beoogd en dat de output kleiner is dan wordt beoogd. de wijze waarop de GDO deze risico s tracht te minimaliseren. De continuïteit van de GDO. 1 Beperkt eigen vermogen Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de doelstelling van de instelling. Dit heet het bestedingscriterium. Het doel van het bestedingscriterium is het voorkomen van niet-redelijke vermogensvorming (oppotten van vermogen). Aannemende dat a/d min of meer in de gedragscode terugkomen. 3. Fondsenwerven volgens de geldende gedragscode De GDO houdt zich aan de door haar ondertekende gedragscode fondsenwerving. Het betreft hier de gedragscode van het NGF of het ISF of een andere in de branche algemeen aanvaarde gedragscode. De GDO geeft aan welke gedragscode zij gebruikt. Geen regels t.a.v. een percentage. Wel moet de organisatie inzicht geven: 6. Inzicht geven in de financiële kerngegevens De GDO geeft inzicht in de hierna genoemde financiele gegevens. De juistheid van deze gegevens dient te worden bevestigd door de externe accountant van de GDO dan wel het externe Indirecte kosten bedrag (kosten fondsenwerving, kosten gebouwen, kosten voorlichting die niet op de doelgroep is gericht, etc.); dit bedrag plus de uitgaven die direct ten goede komen aan de doelgroep dient gelijk te zijn aan de totale uitgaven. ANBI eist: Redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen De kosten van het werven van geld en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding staan tot Pagina 4 van 8

5 Lid 4 Besteding van de middelen Sub a en b vereisen eigenlijk hetzelfde als Lid 2 en lid 5 g en h. Hier is dus min of meer sprake van een doublure. Alleen de verantwoordingsverklaring is hier extra. a. De instelling is gehouden het volgende algemeen geldende principe in acht te nemen: De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling. b. De leden van het bestuur (en het eventuele toezichthoudend orgaan) onderschrijven het bovenstaande principe in een verklaring (Bijlage 12). Het bestuur (en het eventuele toezichthoudend orgaan) is gehouden een verantwoordingsverklaring vast te stellen over de onderstaande punten, en een samenvatting van deze verklaring op te nemen in het jaarverslag: Het benoemen van richtinggevende doelstellingen op alle relevante gebieden en niveaus; het monitoren en evalueren van de uitvoering van activiteiten en interne processen; het in werking stellen van aanpassingen naar aanleiding van de evaluaties. c. Ten aanzien van de besteding van middelen (inclusief financieringen en overdracht van middelen) dienen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk te zijn beschreven en dienen heldere criteria en procedures te worden gehanteerd, waarbij wordt toegezien op de naleving. d. Besteding van de middelen dient overeenkomstig de begroting plaats te vinden. Van de begroting afwijkende bestedingen dienen te worden gedekt door een daartoe strekkend bestuursbesluit. e. Middelen waaraan door de aard van een actie of door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, dienen binnen een redelijke periode te worden besteed aan de doelstelling. f. De fondsenwervende instelling dient een administratie te voeren waarin de informatie wordt vastgelegd die redelijkerwijs beschikbaar kan zijn met betrekking tot de identiteit, achtergrond en betrouwbaarheid van uitvoerende organisaties en (groepen) van begunstigden. de bestedingen. Kosten voor propaganda, publiciteit en public relations zijn voorbeelden van kosten van het werven van geld. Dat geldt ook voor de kosten om opbrengsten uit collecten, mailingacties, giften, nalatenschappen, loterijen en subsidies te krijgen. Een voorbeeld van beheerskosten zijn administratiekosten. Wat een redelijke verhouding is, is (onder andere) afhankelijk van de aard van de ANBI. Een zuiver fondsenwervende instelling zal in het algemeen meer kosten moeten maken dan een zuiver vermogensfonds. 4. Behoorlijk Inzicht geven in de doelgroep en het beoogde effect De GDO geeft een behoorlijk inzicht in wat de GDO bij wie wil bereiken en op welke wijze. Specifiek beschrijft de GDO de volgende zaken: Doelgroep waarop de GDO zich richt. Het geografisch gebied waarop de GDO zich richt. Het Effect dat de GDO op haar doelgroep beoogt te hebben. De beoogde Output. De voornaamste geplande Activiteiten. De relatie tussen de beoogde Output en het beoogde Effect; anders gezegd: waarom denkt de GDO dat de Output die zij wil gaan produceren tot het beoogde Effect gaat leiden. 7. Behoorlijk Inzicht geven in de gerealiseerde Prestaties versus de geplande Prestaties De GDO geeft behoorlijk inzicht in hoe zij het afgelopen jaar heeft gepresteerd en hoe deze Prestaties zich verhouden tot de geplande Prestaties. Concreet geeft de GDO inzicht in de volgende zaken: Het deel van de Doelgroep (schatting van het aantal personen, aantal dieren, etc.) dat zij in het boekjaar beoogde te bereiken versus het deel van de Doelgroep dat zij daadwerkelijk bereikt heeft; met een verklaring voor het eventuele verschil. Een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van het beoogde Effect versus het gerealiseerde Effect op de Doelgroep. De geplande Output versus de gerealiseerde Output in kwalitatieve en kwantitatieve zin; met een verklaring voor het eventuele verschil. 6. Inzicht geven in de financiële kerngegevens De GDO geeft inzicht in de hierna genoemde financiële gegevens. Voor elke persoon of organisatie (benificient, bestuurder, werknemer, etc.) die een bedrag van de GDO ontvangt dat gelijk is aan of groter is dan 10% van de totale uitgaven van de GDO dient de volgende informatie te worden verstrekt: naam, adres, telefoonnummer, naam van de Pagina 5 van 8

6 contactpersoon voor de GDO bij de organisatie en een beschrijving van de relatie tussen de GDO en de betreffende organisatie c.q. persoon. Eventuele familierelaties, bestuurlijke relaties, etc. dienen expliciet vermeld te worden. Aantal verschillende beneficianten c.q. projecten. g. De voortgang van bestedingen aan de doelstelling dient aantoonbaar te worden gevolgd en gerapporteerd. h. De bestedingen aan de doelstelling dienen aantoonbaar te worden geëvalueerd en gerapporteerd op project-, programma- en organisatieniveau. i. De fondsenwervende instelling stelt een norm vast voor de hoogte van de kosten beheer en administratie, en licht dit toe in het jaarverslag. j. Een eventueel batig saldo na liquidatie en vereffening van de fondsenwervende instelling dient krachtens haar statuten te worden besteed overeenkomstig haar doel, etc. etc. 7. Behoorlijk Inzicht geven in de gerealiseerde Prestaties versus de geplande Prestaties De GDO geeft behoorlijk inzicht in hoe zij het afgelopen jaar heeft gepresteerd en hoe deze Prestaties zich verhouden tot de geplande Prestaties. Concreet geeft de GDO inzicht in de volgende zaken: Het deel van de Doelgroep (schatting van het aantal personen, aantal dieren, etc.) dat zij in het boekjaar beoogde te bereiken versus het deel van de Doelgroep dat zij daadwerkelijk bereikt heeft; met een verklaring voor het eventuele verschil. Een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van het beoogde Effect versus het gerealiseerde Effect op de Doelgroep. De geplande Output versus de gerealiseerde Output in kwalitatieve en kwantitatieve zin; met een verklaring voor het eventuele verschil. 6. Inzicht geven in de financiële kerngegevens De GDO geeft inzicht in de hierna genoemde financiële gegevens.... Uitgaven die direct ten goede komt aan de doelgroep. Indirecte kosten bedrag (kosten fondsenwerving, kosten gebouwen, kosten voorlichting die niet op de doelgroep is gericht, etc.); dit bedrag plus de uitgaven die direct ten goede komen aan de doelgroep dient gelijk te zijn aan de totale uitgaven.. ANBI eist: Opheffing Uit de regelgeving (de statuten) moet blijken dat als er bij opheffing van de instelling een positief saldo is, dat moet worden besteed aan een soortgelijk doel als dat van de opgeheven instelling. Lid 5 Verantwoording Lid 5.1 Verslaggeving a. De jaarverslaggeving dient te zijn ingericht overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen, waarbij de elementen beleid, communicatie, waarborging van de kwaliteit van de organisatie en besteding van de middelen in relatie tot de doelstellingen duidelijk in het bestuursverslag tot uiting worden gebracht. Eventuele wijzigingen in de genoemde Richtlijn hebben voor toepassing op dit Reglement CBF- Keur geen rechtskracht dan nadat en voor zover hiertoe worden vastgesteld door het bestuur van het CBF na advies van het College van Deskundigen is besloten. Voor het overige is artikel 5 van dit Reglement van overeenkomstige toepassing. b. De jaarrekening dient te zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Totale inkomsten en uitgaven zijn opgenomen in de jaarverslaggeving. 8. Helder communiceren met donateurs en andere belanghebbenden De GDO publiceert een jaarverslag waarin de hiervoor bedoelde zaken expliciet zijn opgenomen. De GDO beschikt over een website waar op de homepage het logo van het Keurmerk vermeld staat en dat aangeklikt kan worden. Bij aanklikken verschijnt de in punt 1 tot en met 7 beschreven informatie in een standaardindeling (aangereikt door de Stichting die het Keurmerk gaat beheren) op het scherm. 6. Inzicht geven in de financiële kerngegevens De GDO geeft inzicht in de hierna genoemde financiële gegevens. De juistheid van deze gegevens dient te worden bevestigd door de externe accountant van de GDO dan wel het externe administratiekantoor (dit laatste voor GDO s met jaarlijkse inkomsten van minder dan euro). Voor het afgesloten Pagina 6 van 8

7 Artikel 4, lid 4: i De fondsenwervende instelling stelt een norm vast voor de hoogte van de kosten beheer en administratie, en licht dit toe in het jaarverslag. Daarnaast dienen de kosten beheer en administratie en de kosten fondsenwerving inzichtelijk gemaakt te worden in het jaarverslag boekjaar dienen de volgende gegevens te worden verstrekt: Totale inkomsten Aantal verschillende donateurs waarvan de GDO donaties heeft ontvangen Totale uitgaven Uitgaven die direct ten goede komen aan de doelgroep Bedrag aan liquide middelen en liquide beleggingen per ultimo boekjaar. Indirecte kosten bedrag (kosten fondsenwerving, kosten gebouwen, kosten voorlichting die niet op de doelgroep is gericht, etc.); dit bedrag plus de uitgaven die direct ten goede komen aan de doelgroep dient gelijk te zijn aan de totale uitgaven. Niet opgenomen Voor elke persoon of organisatie (benificient, bestuurder, werknemer, etc.) die een bedrag van de GDO ontvangt dat gelijk is aan of groter is dan 10% van de totale uitgaven van de GDO dient de volgende informatie te worden verstrekt: naam, adres, telefoonnummer, naam van de contactpersoon voor de GDO bij de organisatie en een beschrijving van de relatie tussen de GDO en de betreffende organisatie c.q. persoon. Eventuele familierelaties, bestuurlijke relaties, etc. dienen expliciet vermeld te worden. Aantal verschillende beneficianten c.q. projecten. c. De jaarverslaggeving zoals omschreven in de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen is openbaar en dient binnen 9 maanden na afloop van het boekjaar, desgewenst tegen betaling van de kosten voor reproductie, voor geïnteresseerden beschikbaar te worden gesteld. 8. Helder communiceren met donateurs en andere belanghebbenden De GDO publiceert een jaarverslag waarin de hiervoor bedoelde zaken expliciet zijn opgenomen. De GDO beschikt over een website waar op de homepage het logo van het Keurmerk vermeld staat en dat aangeklikt kan worden. Bij aanklikken verschijnt de in punt 1 tot en met 7 beschreven informatie in een standaardindeling (aangereikt door de Stichting die het Keurmerk gaat beheren) op het scherm. Lid 5.2 Omgaan met belanghebbenden a. De instelling is gehouden het volgende algemeen geldende principe in acht te nemen: De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. b. De leden van het bestuur (en het eventuele toezichthoudend orgaan) onderschrijven het bovenstaande principe in een verklaring (Bijlage 12). Het bestuur (en het eventuele toezichthoudend orgaan) is gehouden een verantwoordingsverklaring vast te stellen over de onderstaande punten, en een samenvatting van deze verklaring op te nemen in het jaarverslag: wie de belanghebbenden van de organisatie zijn; de inhoud en kwaliteit van de aan belanghebbenden te verstrekken informatie; de wijze waarop de informatie wordt verstrekt; de inrichting van de communicatie, zodat de informatie relevant, duidelijk en toegankelijk is voor belanghebbenden; Het Keurmerk vereist dat alle zaken die door het Keurmerk gevraagd worden op internet komen te staan. Pagina 7 van 8

8 de manier waarop de instelling omgaat met de ideeën, opmerkingen, wensen en klachten van belanghebbenden. Lid 5.3 Klachten a. De fondsenwervende instelling dient een procedure voor de ontvangst en behandeling van klachten te hebben. De hierop betrekking hebbende reglementering wordt door de fondsenwervende instelling aan elke belanghebbende die hierom verzoekt verstrekt. Van de binnengekomen klachten en de afwikkeling daarvan dient in een register aantekening te worden gemaakt. Lid 6 Aanvullende eisen met betrekking tot het inzamelen van bruikbare kleding Pagina 8 van 8

Voorlichtingsbijeenkomst Aanvraag procedure Keurmerk Goede Doelen. 30 juni 2009 Den Haag

Voorlichtingsbijeenkomst Aanvraag procedure Keurmerk Goede Doelen. 30 juni 2009 Den Haag Voorlichtingsbijeenkomst Aanvraag procedure Keurmerk Goede Doelen 30 juni 2009 Den Haag 1 Welkom! Programma 09.15 uur Inloop en koffie 09.30 uur Introductie en achtergrond (Peter Helmer) 09.35 uur Waarom

Nadere informatie

Toelichting bij vragenlijst Keurmerk Goede Doelen

Toelichting bij vragenlijst Keurmerk Goede Doelen In dit document wordt een toelichting gegeven op de verschillende criteria waaraan goede doelen organisaties (GDO s) moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Goede Doelen. Tevens worden

Nadere informatie

Welkom! Voorlichtingsbijeenkomst Keurmerk Goede Doelen. De Lindenberg, Nijmegen. Woensdag 7 oktober 2009

Welkom! Voorlichtingsbijeenkomst Keurmerk Goede Doelen. De Lindenberg, Nijmegen. Woensdag 7 oktober 2009 Welkom! Voorlichtingsbijeenkomst Keurmerk Goede Doelen De Lindenberg, Nijmegen Woensdag 7 oktober 2009 Programma 13.45 uur Inloop en koffie 14.00 uur Welkom en Introductie (Peter Helmer) 14.15 uur Waarom

Nadere informatie

Centraal Bureau Fondsenwerving Reglement en Bijlagen CBF-Keur

Centraal Bureau Fondsenwerving Reglement en Bijlagen CBF-Keur Centraal Bureau Fondsenwerving Reglement en Bijlagen CBF-Keur Het CBF is ingeschreven in het register van de Raad voor Accreditatie onder Inhoudsopgave Reglement CBF-Keur pagina Voorwoord 4 Artikel 1:

Nadere informatie

NAAR EEN KWALITATIEF GOED KEURMERK VOOR GOEDE DOELEN ORGANISATIES IN NEDERLAND

NAAR EEN KWALITATIEF GOED KEURMERK VOOR GOEDE DOELEN ORGANISATIES IN NEDERLAND NAAR EEN KWALITATIEF GOED KEURMERK VOOR GOEDE DOELEN ORGANISATIES IN NEDERLAND EEN INITIATIEF VAN INSTITUUT VOOR SPONSORING EN FONDSENWERVING STICHTING NATIONALE GOEDE DOELEN TEST HOOFDELEMENTEN VAN EEN

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan Om te kunnen worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI) dient de instelling onder andere te beschikken over een actueel beleidsplan.

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Toolkit Financiën voor goede doelen met het CBF-certificaat

Toolkit Financiën voor goede doelen met het CBF-certificaat Toolkit Financiën voor goede doelen met het CBF-certificaat Datum: 9-12-2010 Naam: Fondsenwervende instellingen en financiën Status: handout Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. De Toolkit

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Versie 1 mei 2012 1

Beleidsnotitie. Versie 1 mei 2012 1 Beleidsnotitie Versie 1 mei 2012 1 1. Het Ziekenhuis St Jansdal Het Christelijk Algemeen Ziekenhuis Noordwest-Veluwe (het St Jansdal Ziekenhuis) is een middelgroot ziekenhuis in Harderwijk waar meer dan

Nadere informatie

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Doelstellingen 2.2 Geen winstoogmerk 2.3 Bestemming liquidatiesaldo 3. Te verrichten werkzaamheden 3.1 Werving en beheer van gelden 3.2 Vermogen

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Stichting De Club van Polen

Stichting De Club van Polen Stichting De Club van Polen Beleidsplan 2014-2016 Stichting De Club van Polen Jan van Galenlaan 44 2253 VC Voorschoten 071 5765229 cvpolen@gmail.com www.clubvanpolen.nl Vastgesteld door het bestuur op

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2018

Beleidsplan 2016-2018 Stichting De Zeven Werken Beleidsplan 2016-2018 Eindhoven, november 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Stichting De Zeven Werken... 3 2.1. Visie... 3 2.2. Doelstelling... 3 2.3. Werkzaamheden... 3 3. Het

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status.

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Bijlage Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Stand van zaken eind 2010 Zeventien Nederlandse gemeenten hebben de status van "algemeen nut beogende instelling". Burgers kunnen

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

2.1 De kernprincipes van Dienstencentrum Gered Gereedschap

2.1 De kernprincipes van Dienstencentrum Gered Gereedschap 1 Inleiding Door middel van dit beleidsplan legt het bestuur van Dienstencentrum Gered Gereedschap het actuele beleid vast. Dit plan gaat in op de strategie en doelstellingen van de stichting. Verder legt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement STICHTING UP WITH DOWN Huishoudelijk Reglement Stichting Up with Down Stichting Up with Down biedt directe hulp aan kinderen met Down-syndroom in Oost- Europa. Zie voor meer informatie onze website http://www.upwithdown.nl.

Nadere informatie

Notariskantoor Ellens & Lentze 2008.160901.01/EVO

Notariskantoor Ellens & Lentze 2008.160901.01/EVO 2008.160901.01/EVO Heden, een april tweeduizend negen, verschenen voor mij, Mr Michaël John José Reinier Lentze, notaris gevestigd te 's-gravenhage: 1. mevrouw Maria Jansje van Leeuwen en 2. mevrouw Saskia

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 I Algemeen 2 II Financieel beleid 2 III Vaststelling van jaarrekening 2013 3 IV Bespreking van de baten en lasten 3 V Bespreking van de financiële

Nadere informatie

Vrienden van. John Ton Ria

Vrienden van. John Ton Ria Vrienden van Voorwoord De creatieve workshop van zooi tot mooi is het afgelopen jaar uitgegroeid tot een zelfregulerend systeem. Hierdoor kwamen wij, als actieve bezoekers, op het idee om een stichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Erkenningsregelingen Goede doelen

Erkenningsregelingen Goede doelen Erkenningsregelingen Goede doelen Molencontactdag 20 november 2015 Leo Endedijk directeur De Hollandsche Molen Publieksvertrouwen Directeuren van goede doelen verdienen teveel Ze hebben veel te grote vermogens

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE. gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE. gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5 REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5 In de statuten van het Drenthe College is bepaald dat het College

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017

Beleidsplan 2015-2017 Beleidsplan 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Kernprincipes 3. Beleid 3.1 Te verrichten werkzaamheden 3.2 Werving en beheer van gelden 3.3 Vermogen van de instelling 3.4 Bestedingsbeleid 3.5

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië

BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Beleidsplan 2014 t/m 2017 pagina 1 Beleidsplan 2014 t/m 2017 Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Afdelingsbestuur en taken

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 22 april 2009 ingestemd door de Medezeggenschapsraad d.d. 31 maart 2009 1 Bestuursreglement

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling Concept versie 31 augustus 2015, ter bespreking tijdens dialoogsessies september 2015

Normen Erkenningsregeling Concept versie 31 augustus 2015, ter bespreking tijdens dialoogsessies september 2015 Normen Erkenningsregeling Concept versie 31 augustus 2015, ter bespreking tijdens dialoogsessies september 2015 1. Introductie De normen voor de erkenningsregeling zijn ontwikkeld in het kader van de inrichting

Nadere informatie

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015 Putten Jaarrapport 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Vergelijking van baten en lasten over 2012/2013 6 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020 Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden Beleidsplan 2016-2020 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden, ook wel t Lot genaamd. Dit plan

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016.

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. Stichting VUmc Reglement van de Raad van Toezicht Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. INLEIDING O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Reprorecht

Bestuursreglement Stichting Reprorecht Bestuursreglement Stichting Reprorecht Het Algemeen Bestuur van Stichting Reprorecht heeft in zijn vergadering van 30 juni 2010 het navolgende Reglement vastgesteld. Op 12 juni 2013 heeft het Algemeen

Nadere informatie

LONGFONDS STICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

LONGFONDS STICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT LONGFONDS STICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Leusden, 22 april2008 Amersfoort, 1 juli 2013: aanpassing i.v.m. migratie Astma Fonds naar Longfonds INHOUDSOPGAVE I. Overwegingen II. Samenvatting statuten

Nadere informatie

K O O I J M A N L A M B E R T N O T A R I S S E N

K O O I J M A N L A M B E R T N O T A R I S S E N Pag : 1 STATUTEN. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting is genaamd: Stichting Roparun Palliatieve Zorg. 2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam. Doel. Artikel 2. 1. De stichting heeft

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING SFO

BELEIDSPLAN STICHTING SFO BELEIDSPLAN STICHTING SFO 1. Inleiding De Stichting SFO, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41154952, en bij de Belastingdienst Registratie en Successie te 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

Kennedy Van der Laan

Kennedy Van der Laan 1 Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie, gevestigd te Utrecht, zoals deze thans luiden na de akte van statutenwijziging, verleden op 28 februari

Nadere informatie

Beleidsplan 2015. Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom. Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ.

Beleidsplan 2015. Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom. Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ. Beleidsplan 2015 Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ. 1 Index: 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Kernprincipes Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT

REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT Datum : 19 juni 2012 Status : vastgesteld Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. verenigingen: i. Vereniging een School met de Bijbel (Kamperzeedijk);

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Notitie over de specifieke positie van Universiteits- en UMC-fondsen in de context van gedragscode, keurmerk en ANBI-status

Notitie over de specifieke positie van Universiteits- en UMC-fondsen in de context van gedragscode, keurmerk en ANBI-status WERVEN VOOR WETENSCHAP Notitie over de specifieke positie van Universiteits- en UMC-fondsen in de context van gedragscode, keurmerk en ANBI-status Aanleiding In juli 2013 heeft de Staatssecretaris van

Nadere informatie

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s Stichting Kalinga Jaarverslag 2004 Dit rapport heeft 12 pagina s Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte gang van zaken 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Samenstellingsverklaring 7 1 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL Postbus 672 3900 AR VERKORTE JAARREKENING 2015 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen 88.638 94.266 Inventaris 22.348

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van de stichting. Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs gevestigd te Haarlem

Doorlopende tekst van de statuten van de stichting. Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs gevestigd te Haarlem Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs gevestigd te Haarlem Na statutenwijziging de dato 9 november 2009 verleden voor mr. A. Helmig notaris te Haarlem.

Nadere informatie

Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING

Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING Inhoud 1. Voorwaarden om als ANBI-instelling te kunnen worden aangemerkt 2. Nieuwe voorwaarde per 1 januari

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is Stichting Waarder helpt Roemenië? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Bestuur en taken 2.1 Het bestuur 2.2 De werkzaamheden

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid

Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid 2014 In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd voor

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003 Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte

Nadere informatie

vwgnijhof Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Ruby and Rose accountants en belastingadviseurs

vwgnijhof Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Ruby and Rose accountants en belastingadviseurs accountants en belastingadviseurs Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Ruby and Rose INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG VAN DE ACCOUNTANT 1 Samenstellingsverklaring van de accountant 1 2 Algemeen 3

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS 1 1 Inleiding In dit beleidsplan leggen het bestuur en de directie van de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds het actuele beleid vast. Dit

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Stichting De Thuiskopie

Stichting De Thuiskopie DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Stichting De Thuiskopie per 5 juli 2012 1 NAAM, ZETEL, DUUR EN ORGANEN Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting de Thuiskopie. 2. De stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie