LEERWIJZER OPLEIDING Middelbare Milieukunde (MMK) MMK versie d.d. 22 April 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEERWIJZER OPLEIDING Middelbare Milieukunde (MMK) MMK-05-01 versie 1.2 - d.d. 22 April 2014"

Transcriptie

1 LEERWIJZER OPLEIDING Middelbare Milieukunde (MMK) MMK versie d.d. 22 April 2014

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Functieprofiel MMK e r Structuur van de opleiding a) Studieopbouw b) Opleidingsopzet... 5 c) Studiebelasting... 6 d) Examenopzet... 7 e) Cursuslocatie... 8 f) Te bestuderen literatuur... 8 g) Cursusverantwoordelijkheid... 9 h) Toelatingsvoorwaarden en inschrijving Inschaling in het EQF-model Diploma MMK in Europese kaders Europass Uitwerking competenties

3 1. Inleiding. In Nederland bestaan geen wettelijke eisen om milieukundigen in te zetten in ondernemingen. De inzet van deze functionarissen wordt echter langs andere wegen vereist: grote opdrachtgevers vanuit de ((petro)chemische) industrie of vanuit overheden vereisen van aannemers dat opdrachten worden begeleid door (een team van) milieukundigen. Bovendien wordt vanuit de VCA-certificering een inzet van milieukundigen in een aantal zaken vereist; ofwel in organisatorische zin ofwel in de daadwerkelijke inzet bij de uitvoering van projecten. In Nederland kennen wij een milieukundige opleiding op Hbo-niveau en technisch universitair niveau en in uitvoerende zin zijn er diverse opleidingen die milieu onderdeel laten uitmaken van het curriculum. Voor zover bekend is er in Tilburg een opleiding milieu-inspecteur op Mbo-niveau (niveau 4); verder zijn er opleidingen op Mbo-niveau (niveau 4) bekend in de sector laboratoriumonderwijs van de ROC s. Een opleiding met een opbouw als die van de middelbare veiligheidskunde, gegeven buiten de omgeving van de reguliere ROC s, is niet bekend. Naar aanleiding van vragen uit de markt heeft Apply Opleidingen een cursuscurriculum opgezet op Mboniveau, dat in een opleiding op dit niveau voorziet. 2. Functieprofiel MMK er. Een MMK-er: Beheert namens de onderneming het milieubeleid (omvattend de milieucompartimenten lucht, bodem, water, water en afval). Is (mede)verantwoordelijk voor het ontwikkelen, adviseren, ondersteunen en het realiseren van het milieubeleid. Is in staat om te handelen naar de milieurichtlijnen van overheden en zoals vastgelegd in milieuvergunningen. Is op de hoogte van wet- en regelgeving inzake milieu(aspecten). Levert een bijdrage aan de opzet van en het beheer van de inventarisatie van milieurisico s. Levert een bijdrage aan de inkoop, opslag en afvoer van milieugevaarlijke stoffen. Voert gesprekken met de betrokken milieutoezichthouders. Draagt mede zorg voor aspecten van milieucontrole. Beschikt over kennis van organisatie-, beleid- en zorgsystemen. Kan incidenten- en schadeonderzoeken initiëren, uitvoeren, begeleiden en controleren en kan daarin analyses opzetten en interpreteren in een groter geheel. Beschikt over goede sociaal communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. Kan binnen zijn specialistisch werkgebied helder rapporteren en is in staat om in groepen presentaties te geven. Kan fungeren als milieukundige in een omgeving van de procesindustrie, als milieu-inspecteur dan wel als milieuauditor ofwel als medewerker van een milieudienst (intern of extern). Kortom: deze opsomming van punten maakt duidelijk dat een MMK-er in feite een schaap met meer dan vijf poten moet zijn. Daarbij dient de MMK-er te beschikken over een breed scala aan kennis en vaardigheden op het gebied van milieu, communicatie, handhaving en controles.

4 3. Structuur van de opleiding. a) Studie opbouw. De opleiding MMK is opgebouwd naar competentiedelen. De competenties zijn verankerd in vier kerntaken. De volgende kerntaken zijn benoemd: Kerntaak 1: inleiding milieukunde, wetgeving en normen. Deze kerntaak bevat: o Kennis van en kunnen toepassen van milieuwetgeving, -normen en regelgeving. o Kennis van en kunnen toepassen van scheikundige aspecten. o Kennis van en kunnen werken met gevaarlijke stoffen. o Kennis van en kunnen werken met vergunning van overheden. Kerntaak 2: milieucomponenten met uitzondering van het milieuaspect bodem. Deze kerntaak bevat: o Kennis van en kunnen werken met de milieucomponenten lucht, water en afvalstromen. o Kennis van en kunnen toepassen van de bijhorende wet- en regelgeving. o Kennis van en kunnen werken met de risico s en classificaties van betrokken milieucomponenten. o Kennis van en kunnen toepassen van (gas)metingen en werken met PBM s. o Kennis van en kunnen toepassen van de verruimde reikwijdte in deze (straling, energie, duurzaamheid, geluid, licht). o Praktijkkennis verworven uit monsterneming en milieugevaren uit deze milieucomponenten. Kerntaak 3: milieucomponent bodem, dit gekoppeld aan de DLP opleiding (deskundig leidinggevende projecten) zoals verankerd in de Crow 132 werken in of met verontreinigde grond, zoals verankerd onder de CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) gevestigd te Ede. Deze kerntaak bevat: o Kennis van en kunnen werken met het milieucomponent bodem. o Kennis van en kunnen toepassen van de bijhorende wet- en regelgeving. o Kennis van en kunnen werken met de risico s en classificaties van het milieucomponent bodem. o Kennis van en kunnen toepassen van (gas)metingen en werken met PBM s. o Kennis van en kunnen toepassen van de verruimde reikwijdte in deze (straling, energie, duurzaamheid, geluid, licht). o Praktijkkennis verworven uit monsterneming en milieugevaren uit deze milieucomponenten. Kerntaak 4: milieubeleid. Deze kerntaak bevat: o Kennis van en kunnen werken en toepassen van risicomanagement. o Kennis van en kunnen toepassen van milieutechnologie. o Het kunnen uitvoeren van de synthese van milieubeleid in een onderneming.

5 De opzet van de opleiding MMK bevat twee onderdelen: Het opleidingsdeel en examendelen voor de opleiding MMK, zoals uitgewerkt in deze leerwijzer Het opleidingsdeel (initieel en in herhalende vorm) zoals van toepassing is voor de opleiding DLP met inbegrip van de specifieke examendelen zoals voorgeschreven door CROW te Ede. b) Opleidingsopzet. De opleiding kent een modulaire opbouw in blokvorm en bestaat uit de volgende modules: Module inhoud en onderwerpen cursusuren Inleiding, wetgeving milieukunde 39 Introductie Scheikunde Milieuwetgeving, normen en regelgeving Gevaarlijke stoffen Milieucomponenten: Lucht Water Afvalstromen Positie milieukundige, studieopzet. Toepassen van scheikundige begrippen en termen die in diverse onderwerpen van milieu toegepast worden. Werken op grond van de wetgeving zoals vastgelegd voor milieu, daarin werken met (aanvullende) normen en regelgeving van overheden maar ook normen en regelgeving van diverse ondernemingen. Eigenschappen, regelgeving, inkoop, transport (in- en extern), opslag, verwerking, afvoer en processen van afval van gevaarlijke stoffen. Opleidingen die hierin vereist kunnen worden. Wet- en regelgeving; risico s en classificatie, kunnen (doen) uitvoeren van metingen, bronaanpak en werken met PBM s en collectieve beschermingsmiddelen. Verruimde reikwijdte ten aanzien van straling, energie, duurzaamheid, geluid en licht. Monsterneming, analyses, conclusies, aanbevelingen; benoemen van milieugevaren en beleid hierin, middels twee projectopdrachten en terugkoppeling aan de betrokken projectopdrachtgever. 30

6 Milieucomponent 30 Bodem DLP-deel Wet- en regelgeving; risico s en classificatie, kunnen (doen) uitvoeren van metingen, bronaanpak en werken met PBM s en collectieve beschermingsmiddelen. Verruimde reikwijdte ten aanzien van straling, energie, duurzaamheid, geluid en licht. Monsterneming, analyses, conclusies, aanbevelingen; benoemen van milieugevaren en beleid hierin, middels twee projectopdrachten en terugkoppeling aan de betrokken projectopdrachtgever.

7 Module inhoud en onderwerpen cursusuren Milieubeleid 30 Risicomanagement Milieutechnologie Eindsynthese Opzet van risicomanagement, classificaties, beleid en adviezen, inpassing in de vergunningenstructuur, toezicht en beheer, kwaliteitsystemen en beleid tot continue verbetering met inbegrip van corrigerende en preventieve maatregelen, directiebeoordeling. Windenergie, waterstof- en brandstofcellen, fotovoltaïsche zonne-energie, fossiele brandstoffen gestookte krachtcentrales met nulemissie. Laatst lesblok in de functie en positie van de MMK-er in zijn fungeren in ondernemingen, toezicht en overheidposities. Groepsgewijze presentatie en beantwoorden van vragen inzake de opdracht voor de fictieve onderneming. Groepsgewijs uitwerken, presenteren en beantwoorden van vragen inzake een opdracht voor een milieuvergunning en aanverwante onderdelen voor een nader te benoemen onderneming. Totale cursusuren 135 In het cursorisch gedeelte wordt van de cursisten verwacht dat zij vooraf actief de lesstof bestuderen en voorbereiden. Vele onderwerpen worden als lesstof aangeboden maar in een groot aantal gevallen wordt een groepsmatige en/of individuele uitwerking van de stof door de cursisten verwacht. Voorbereiding, uitwerking, terugkoppeling en (groepsgewijze) presentaties zijn belangrijke onderdelen van de opleiding. In de opleiding wordt door de cursisten een fictieve onderneming opgericht, waarin zij de milieucomponenten en daaraan gekoppelde onderwerpen behandelen en uitwerken, milieukundige opdrachten uitwerken, een rapportage daarover opstellen en een eindpresentatie voorbereiden. Deze cursorische delen worden afgerond met een eindmoment. De deelname hieraan is verplicht. c) Studiebelasting. Zoals reeds beschreven omvat de opleiding twee delen: het deel van de DLP (deskundig leidinggevende projecten) en verder uitgebreid met de overige onderdelen van de MMK-opleiding. Wij reiken dus, uiteraard na het voldoende afgewerkt hebben van alle examendelen, twee diploma s uit: DLP, geldigheid 5 jaar. Hierna moet de kandidaat een herscholingstraject volgen. MMK, geen beperking in geldigheid.

8 Als toezichthouder van de DLP gaat CROW uit van de volgende minimale studieduur voor de opleiding DLP: een minimale studiebelasting van 26 uur, waarvan 18 uur in te vullen in lesvorm. Apply Opleidingen reikt op dit gebied 30 lesuren aan: Wetgeving, normering, functie DLP-er. Voorlichting, veiligheidsklasse, risicosturing. V&G-plan, logboek, projectfase, bodemonderzoek, voorzieningen en signalering. Voorzieningen, collectieve bescherming en PBM, (gas)metingen. Projectonderzoeken inzake monsterneming, meetstrategieën en rondgang bodemsanering alsmede milieu- en afvalgevaren op een projectlocatie. De opleiding is gebaseerd op de volgende opzet: a) De cursorische inzet (hiervoor uitgewerkt). Deze worden uitgewerkt in studiedagen van ofwel 9 uur ofwel 6 uur. b) Praktijkdagen monsterneming en bodemsanering alsmede milieugevaren: rondgang op de projectlocaties, in kaart brengen situaties, voorbereiden uitwerking, presentatie aan de betrokken opdrachtgever. c) De eindsynthese met de uitwerking van de fictieve onderneming en uitwerking van een milieuvergunning voor een nader te benoemde onderneming. d) Een individueel eindwerk en verdediging. De studiebelasting is als volgt opgebouwd: Onderdeel Studiebelasting (in klokuren) Cursorische lessen (2 of 3 lesblokken per dag; een 111 lesblok duurt 3 klokuren) Voorbereiding en E-learning (zelfstudie) Circa 200 Toetsuren (online-toetsen) Circa 30 Groepswerk (projectopdracht) Circa 50 Voorbereiding schriftelijk examen Circa 30 Individueel eindwerk en verdediging Circa 80 Totale belasting Circa 500 d) Examenopzet. De examenleiding en vaststelling van resultaten wordt uitgevoerd door Examenbureau Benelux te Nieuwe Tonge. Het examen omvat vier delen, waarbij aan elk deel een weging wordt toegekend: Een schriftelijk examen inzake de DLP, dit op grond van de aanwijzing door CROW. Het examen wordt afgenomen in de vorm van multiple-choice vragen. Hierin wordt middels toets- en synthesevragen de bestudeerde stof getoetst. Dit onderdeel is een examen waarin een rekenmachine kan worden benut en toelichtende informatie, zoals door de

9 examinator verstrekt. Het resultaat bepaalt 15% van de eindwaardering. Een schriftelijk examen inzake de overige stof van de MMK, opgezet door het beantwoorden van milieukundige vragen op grond van een aangedragen casus. Dit examen is een zogenaamd open boek examen. Het resultaat van deze toets bepaalt 25% van het eindcijfer. Afrondende eindsynthese, in groepsverband uitgewerkt: de fictieve onderneming, rapportage, presentatie en beantwoorden van vragen alsmede het uitwerken van delen van een milieuvergunning voor een nader te benoemen onderneming, presentatie daarover en het beantwoorden van vragen: waardering 20% van het eindcijfer.

10 De opzet van een individueel eindwerk. Dit omvat de definitie van een thema / onderwerp, het onderzoek op dit gebied, een praktische implementatie met inbegrip van conclusies en aanbevelingen. Het eindwerk wordt opgezet onder begeleiding van een promotor en wordt ter afronding van de opleiding individueel gepresenteerd ten overstaan van twee examinatoren. Het resultaat voor het eindwerk bepaalt 40% van het eindcijfer. Een cursist is geslaagd als aan de volgende onderstaande voorwaarden is voldaan: Op elk van de vier afzonderlijke onderdelen (beide schriftelijke examendelen, synthesemoment en eindwerk) moet tenminste 56% van de te behalen score behaald zijn; Het resultaat van het totale eindcijfer moet voldoende zijn, te weten minimaal 60 van de 100 mogelijk te behalen punten. Deliberatie is enkel mogelijk in het geval een cursist op een examenonderdeel scoort tussen de 53% en 56%. Door Apply Opleidingen is een examenreglement opgesteld. Het examenreglement MMK is vastgelegd op de website van Apply Opleidingen: Uiteraard kunt u een exemplaar van het examenreglement opvragen bij Apply Opleidingen: of middels e) Cursuslocatie. Cursuslocatie: Bergen op Zoom. Cursusdag: donderdag. Cursustijden: uur uur. De kosten van de cursuslocatie inclusief maaltijden, koffie/thee etc. zijn inbegrepen in de opleidingskosten. De opening van de opleiding en de eindsynthese vinden plaats in Conferentiehotel De Spreeuwelse Heide te Westelbeers. Het betreft hierin steeds twee cursusdagen met een overnachting. De kosten van de overnachting zijn inbegrepen in de opleidingskosten. Kosten van consumpties buiten om koffie/thee/water etc. zijn voor rekening van de cursist. De kosten van studieboeken zijn niet opgenomen in de opleidingskosten. f) Te bestuderen literatuur. Als te bestuderen lesstof gelden: Verheugt e.a. Milieukunde voor het MBO Wettenbundel milieu Crow 132: Werken in of met verontreinigde grond Scheikunde in de pocket Iso sccm Daarnaast worden door Apply Opleidingen losbladige lesmappen verstrekt waarvan de kosten reeds opgenomen zijn in de opleidingskosten.

11 g) Cursusverantwoordelijkheid. De opleiding wordt voor wat betreft het onderdeel DLP gegeven conform de richtlijnen van de CROW. De cursusverantwoordelijkheid berust bij Apply Opleidingen B.V. h) Toelatingsvoorwaarden en inschrijving. Tot de opleiding worden toegelaten cursisten die in het bezit zijn van: Diploma op minimaal Mbo-niveau (niveau 4) met basis scheikunde en natuurkunde, ofwel Diploma HAVO met scheikunde en natuurkunde in het vakkenpakket (vakrichting Science). In het geval een cursist niet in het bezit is van één van deze vooropleidingseisen, vindt er een verplicht intakegesprek plaats, op grond waarvan de mogelijkheid tot toelating wordt beoordeeld. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Inschrijving voor de opleiding vindt plaats door invulling van het inschrijfformulier.

12 4. Inschaling in het EQF-model. Op grond van het Bologna-akkoord en het Kopenhagen-proces is een referentieniveau tot stand gekomen: het European Qualification Framework (verder afgekort als EQF). Professor Francis Petel heeft het EQF-model ontworpen. Het EQF leidt tot een zestal niveaus: van algemene basiskennis (niveau 1) tot en met kennis op het meest gevorderde niveau (niveau 8). De 8 niveaus zijn verdeeld in drie onderdelen: Kennis, Vaardigheden, Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De opleiding van MMK bevindt zich tussen de tussen de niveaus 4 tot en met 6. De toelichting hierop kunt u downloaden via de website van de Stichting Examenkamer: EQF Niveau 4 EQF Niveau 5 Kennis Kwalificaties vereisen: Praktische en theoretische kennis in brede contexten, relevant voor het werk- of studieveld. Uitgebreide praktische en theoretische kennis in het gespecialiseerd werk- of studieveld en bekendheid van de beperkingen van kennisbasis Vaardigheden Kwalificaties voorzien het vermogen om toe te passen: Gespecialiseerde cognitieve en praktische vaardigheden om oplossingen voor problemen te genereren. Een uitgebreide reeks van gespecialiseerde cognitieve en praktische vaardigheden om creatieve oplossingen voor concrete en abstracte problemen te ontwikkelen. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Kwalificaties voorzien het vermogen om: Zelfstandig functioneren binnen de richtlijnen van werk of studie die redelijk voorspelbaar zijn, maar ook aan veranderingen onderhevig kunnen zijn. Toezicht op het werk van anderen te houden en enige verantwoordelijkheid te nemen om werk- en studieactiviteiten van anderen te evalueren en te bevorderen. Werk- en studieactiviteiten van anderen in situaties met onvoorspelbare veranderingen te sturen en onder toezicht te houden. Prestatie van zelf en anderen te beoordelen en te ontwikkelen. Prestaties op niveau 5 in de hogere onderwijs- en opleidingsprogramma s worden ook door criteria voor de korte cyclus binnen de eerste cyclus in het EHEA stelsel beschreven. EQF Niveau 6 Gevorderde praktische en theoretische kennis in het werk- of studieveld met kritisch begrip van theorieën en grondslagen. Gevorderde vaardigheden die kennis en innovatie laten blijken in een complex en gespecialiseerd werk- of studieveld. Ingewikkelde technische of professionele activiteiten of trajecten te sturen, verantwoordelijkheid voor besluitvorming te nemen in onvoorspelbare werk- en studiesituaties. Werk- en studiegroepen te leiden. Prestaties op niveau 6 in het Hoger Onderwijs worden ook door criteria voor de eerste cyclus in het EHEA stelsel beschreven Apply Opleidingen refereert in de opleiding MMK naar niveau 5: Uitgebreide praktische en theoretische kennis in een gespecialiseerd werkveld. Een uitgebreide reeks van cognitieve en praktische vaardigheden. Werk- en studieactiviteiten van anderen aansturen en onder toezicht houden. Prestaties van zelf en anderen te beoordelen en te ontwikkelen.

13 5. Diploma MMK in Europese kaders Europass. Aan een deelnemer die slaagt voor de opleiding MMK wordt door Apply Opleidingen het volgende aangereikt: MMK. Een diploma Een getuigschrift DLP (geldigheid 5 jaar). Een waarderingslijst van resultaten. Een uitbreiding van resultaten naar het Europass Diploma Supplement: o Gegevens deelnemer. o Vermelding van het examen MMK van Apply Opleidingen. o Vermelding van niveau van het examen. o Verantwoording van de studieopzet. o Verantwoording over de functie (MMK) van de deelnemer. o Aanvullende informatie. o Certificatie door het examenbureau en Apply Opleidingen van het examen. o Informatie over het examen in relatie tot examens in Nederland. Met de resultaten naar het model van Europass, wordt het resultaat van het examen MMK en de functie daarin vastgelegd: naar niveau, naar werkzaamheden, ingebed in de opleidingsstructuur van Nederland maar ook vergeleken naar Europese doeleinden.

14 6. Uitwerking competenties. De opleiding MMK is opgebouwd naar competentiedelen. De competenties zijn verankerd in vier kerntaken. De volgende kerntaken zijn benoemd: Kerntaak 1: inleiding milieukunde, wetgeving en normen. Kennis van en kunnen toepassen van milieuwetgeving, -normen en regelgeving. Inzicht hebben in de milieuwetgeving en onderdelen daarvan. Kennis hebben van algemene normering op het gebied van milieu. Kennis hebben en kunnen toepassen van overheidsregels met inbegrip van BRZO, ADR, vergunningstructuur. Kennis van en kunnen toepassen van scheikundige aspecten. Kennis van begrippen en combinaties; kunnen vertalen naar werkprocessen en samenvoegingen. Kunnen verwoorden van de input, throughput en output in deze. Kennis van en kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Het betreft de aspecten van samenstelling en verpakking, transportvormen en transportverplichtingen, risicodelen, inkoop, intern transport, opslag, houdbaarheid, uitgifte met inbegrip van de administratieve verplichtingen hierin. Voorts kennis en inzicht in de gevaren en risico s met inbegrip van de arbeidshygiënische strategie, collectieve bescherming en persoonlijke bescherming (PBM). Kennis van en kunnen werken met vergunning van overheden. Vergunningsstructuren, betrokken overheden, vormen van vergunning, kwaliteitsbeheer hierin. Beheer van vergunningen met inbegrip van audits en toezicht. Continue verbetering met inbegrip van corrigerende en preventieve maatregelen. Omgang en samenwerking met overheden, behandelen van afwijkingen / boetes hierin. Kerntaak 2: milieucomponenten met uitzondering van het milieuaspect bodem. Kennis van en kunnen werken met de milieucomponenten lucht, water en afvalstromen: bestanddelen ervan, regelgeving, verplichte documenten, beheersing in vergunningen. Kennis van en kunnen toepassen van de bijhorende wet- en regelgeving: algemeen geldend maar eveneens gericht op ondernemingen / projectlocaties. Verwerking hiervan in V&G plannen en rapportages. Kennis van en kunnen werken met de risico s en classificaties van betrokken milieucomponenten. Kennis van en kunnen toepassen van (gas)metingen en werken met collectieve beschermingsmiddelen en PBM s. Kennis van en kunnen toepassen van de verruimde reikwijdte in deze (straling, energie, duurzaamheid, geluid, licht). Praktijkkennis verworven uit monsterneming en milieugevaren uit deze milieucomponenten, uitwerking van data en presentatie daaromtrent naar de betrokken opdrachtgever.

15 Kerntaak 3: milieucomponent bodem. Dit gekoppeld aan de DLP opleiding (deskundig leidinggevende projecten) zoals verankerd in de Crow 132 werken in of met verontreinigde grond, onder beheer van de CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) gevestigd te Ede. Kennis van en kunnen werken met het milieucomponent bodem: bestanddelen ervan, regelgeving, verplichte documenten, beheersing in vergunningen. Kennis van en kunnen toepassen van de bijhorende wet- en regelgeving: algemeen geldend maar eveneens gericht op ondernemingen / projectlocaties. Verwerking hiervan in V&G plannen en rapportages. Kennis van en kunnen toepassen van de richtlijnen van de Crow 132 werken in of met verontreinigde grond, grondwater, slib, asbest en overige gevaarlijke stoffen alsmede het gezondheidskundig toezicht. Kennis van en kunnen werken met de risico s en classificaties van het betrokken milieucomponent met kennis van bodembestanddelen en de daarbij betrokken gevaarlijke stoffen. Kennis van en kunnen toepassen en uitvoeren van de veiligheidsklassebepaling, aspecten van verbrandingsprocessen, ontstekingsprocessen, mengverhouding / LEL. Kennis van en kunnen toepassen van (gas)metingen en werken met collectieve beschermingsmiddelen en PBM s. Werken met overdrukinstallaties, signalering. Werken met grenswaarden. Kennis van en kunnen toepassen van de verruimde reikwijdte in deze (straling, energie, duurzaamheid, geluid, licht). Praktijkkennis verworven uit monsterneming en milieugevaren uit deze milieucomponenten, uitwerking van data en presentatie daaromtrent naar de betrokken opdrachtgever. Kerntaak 4: milieubeleid. Kennis van en kunnen werken en toepassen van risicomanagement: de opzet van risicomanagement, classificaties, beleid en adviezen, inpassing in de vergunningenstructuur, toezicht en beheer, kwaliteitsystemen en beleid tot continue verbetering met inbegrip van corrigerende en preventieve maatregelen, directiebeoordeling. Kennis van en kunnen toepassen van milieutechnologie: windenergie, waterstof- en brandstofcellen, fotovoltaïsche zonne-energie, fossiele brandstoffen gestookte krachtcentrales met nulemissie Het kunnen uitvoeren van de synthese van milieubeleid in een onderneming.

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Kwaliteitscriteria 2.1 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo 7 september 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel A: Algemeen... 5 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Opleidingen. Cursuscatalogus 2014. Plannen maken is samen werken. opleidingen

Opleidingen. Cursuscatalogus 2014. Plannen maken is samen werken. opleidingen Opleidingen Cursuscatalogus 2014 Plannen maken is samen werken. opleidingen Voorwoord Voorwoord 3 Maatwerk en incompany 5 Asbestdeskundige, UAV-GC 2005, EMVI, Opleidingsplannen Veiligheid 6 Basisveiligheid

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool CROHO-nummer 34422 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en

Nadere informatie

VGM Checklist Aannemers

VGM Checklist Aannemers VGM Checklist Aannemers VEILIGHEID GEZONDHEID MILIEU SSVV - CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VCA Nederland Raad voor Accreditatie (RvA) België De Belgische Accreditatie-instelling (BELAC) Centraal College

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management 4 1.1 Beleid 4

Nadere informatie

Regeling SAH, SVK-bijlage 1

Regeling SAH, SVK-bijlage 1 INHOUD: Inleiding Programma van eisen opleiding arbeidshygiënisten Programma van eisen opleiding veiligheidskundigen INLEIDING De door Hobéon SKO gehanteerde certificeringnorm ISO 17024 (certificatie van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2

Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2 Studiegids STUDIEJAAR 2011 2012 Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2 VOORWOORD Een leven lang leren is steeds belangrijker in de context van de hedendaagse maatschappij.

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 Dit is een gezamenlijke uitgave van: CUMELA Nederland FNV Bondgenoten CNV Vakmensen Vakvereniging Het Zwarte Corps Colland September 2013 1 Voorwoord CUMELA Nederland versterkt

Nadere informatie

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Waarom het Privacy Seal?... 5 3. Wat is het Privacy Seal?... 6 3.1. Criteria op basis waarvan het Privacy Seal wordt verleend... 6 3.2.

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie