LEERWIJZER OPLEIDING Middelbare Milieukunde (MMK) MMK versie d.d. 22 April 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEERWIJZER OPLEIDING Middelbare Milieukunde (MMK) MMK-05-01 versie 1.2 - d.d. 22 April 2014"

Transcriptie

1 LEERWIJZER OPLEIDING Middelbare Milieukunde (MMK) MMK versie d.d. 22 April 2014

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Functieprofiel MMK e r Structuur van de opleiding a) Studieopbouw b) Opleidingsopzet... 5 c) Studiebelasting... 6 d) Examenopzet... 7 e) Cursuslocatie... 8 f) Te bestuderen literatuur... 8 g) Cursusverantwoordelijkheid... 9 h) Toelatingsvoorwaarden en inschrijving Inschaling in het EQF-model Diploma MMK in Europese kaders Europass Uitwerking competenties

3 1. Inleiding. In Nederland bestaan geen wettelijke eisen om milieukundigen in te zetten in ondernemingen. De inzet van deze functionarissen wordt echter langs andere wegen vereist: grote opdrachtgevers vanuit de ((petro)chemische) industrie of vanuit overheden vereisen van aannemers dat opdrachten worden begeleid door (een team van) milieukundigen. Bovendien wordt vanuit de VCA-certificering een inzet van milieukundigen in een aantal zaken vereist; ofwel in organisatorische zin ofwel in de daadwerkelijke inzet bij de uitvoering van projecten. In Nederland kennen wij een milieukundige opleiding op Hbo-niveau en technisch universitair niveau en in uitvoerende zin zijn er diverse opleidingen die milieu onderdeel laten uitmaken van het curriculum. Voor zover bekend is er in Tilburg een opleiding milieu-inspecteur op Mbo-niveau (niveau 4); verder zijn er opleidingen op Mbo-niveau (niveau 4) bekend in de sector laboratoriumonderwijs van de ROC s. Een opleiding met een opbouw als die van de middelbare veiligheidskunde, gegeven buiten de omgeving van de reguliere ROC s, is niet bekend. Naar aanleiding van vragen uit de markt heeft Apply Opleidingen een cursuscurriculum opgezet op Mboniveau, dat in een opleiding op dit niveau voorziet. 2. Functieprofiel MMK er. Een MMK-er: Beheert namens de onderneming het milieubeleid (omvattend de milieucompartimenten lucht, bodem, water, water en afval). Is (mede)verantwoordelijk voor het ontwikkelen, adviseren, ondersteunen en het realiseren van het milieubeleid. Is in staat om te handelen naar de milieurichtlijnen van overheden en zoals vastgelegd in milieuvergunningen. Is op de hoogte van wet- en regelgeving inzake milieu(aspecten). Levert een bijdrage aan de opzet van en het beheer van de inventarisatie van milieurisico s. Levert een bijdrage aan de inkoop, opslag en afvoer van milieugevaarlijke stoffen. Voert gesprekken met de betrokken milieutoezichthouders. Draagt mede zorg voor aspecten van milieucontrole. Beschikt over kennis van organisatie-, beleid- en zorgsystemen. Kan incidenten- en schadeonderzoeken initiëren, uitvoeren, begeleiden en controleren en kan daarin analyses opzetten en interpreteren in een groter geheel. Beschikt over goede sociaal communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. Kan binnen zijn specialistisch werkgebied helder rapporteren en is in staat om in groepen presentaties te geven. Kan fungeren als milieukundige in een omgeving van de procesindustrie, als milieu-inspecteur dan wel als milieuauditor ofwel als medewerker van een milieudienst (intern of extern). Kortom: deze opsomming van punten maakt duidelijk dat een MMK-er in feite een schaap met meer dan vijf poten moet zijn. Daarbij dient de MMK-er te beschikken over een breed scala aan kennis en vaardigheden op het gebied van milieu, communicatie, handhaving en controles.

4 3. Structuur van de opleiding. a) Studie opbouw. De opleiding MMK is opgebouwd naar competentiedelen. De competenties zijn verankerd in vier kerntaken. De volgende kerntaken zijn benoemd: Kerntaak 1: inleiding milieukunde, wetgeving en normen. Deze kerntaak bevat: o Kennis van en kunnen toepassen van milieuwetgeving, -normen en regelgeving. o Kennis van en kunnen toepassen van scheikundige aspecten. o Kennis van en kunnen werken met gevaarlijke stoffen. o Kennis van en kunnen werken met vergunning van overheden. Kerntaak 2: milieucomponenten met uitzondering van het milieuaspect bodem. Deze kerntaak bevat: o Kennis van en kunnen werken met de milieucomponenten lucht, water en afvalstromen. o Kennis van en kunnen toepassen van de bijhorende wet- en regelgeving. o Kennis van en kunnen werken met de risico s en classificaties van betrokken milieucomponenten. o Kennis van en kunnen toepassen van (gas)metingen en werken met PBM s. o Kennis van en kunnen toepassen van de verruimde reikwijdte in deze (straling, energie, duurzaamheid, geluid, licht). o Praktijkkennis verworven uit monsterneming en milieugevaren uit deze milieucomponenten. Kerntaak 3: milieucomponent bodem, dit gekoppeld aan de DLP opleiding (deskundig leidinggevende projecten) zoals verankerd in de Crow 132 werken in of met verontreinigde grond, zoals verankerd onder de CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) gevestigd te Ede. Deze kerntaak bevat: o Kennis van en kunnen werken met het milieucomponent bodem. o Kennis van en kunnen toepassen van de bijhorende wet- en regelgeving. o Kennis van en kunnen werken met de risico s en classificaties van het milieucomponent bodem. o Kennis van en kunnen toepassen van (gas)metingen en werken met PBM s. o Kennis van en kunnen toepassen van de verruimde reikwijdte in deze (straling, energie, duurzaamheid, geluid, licht). o Praktijkkennis verworven uit monsterneming en milieugevaren uit deze milieucomponenten. Kerntaak 4: milieubeleid. Deze kerntaak bevat: o Kennis van en kunnen werken en toepassen van risicomanagement. o Kennis van en kunnen toepassen van milieutechnologie. o Het kunnen uitvoeren van de synthese van milieubeleid in een onderneming.

5 De opzet van de opleiding MMK bevat twee onderdelen: Het opleidingsdeel en examendelen voor de opleiding MMK, zoals uitgewerkt in deze leerwijzer Het opleidingsdeel (initieel en in herhalende vorm) zoals van toepassing is voor de opleiding DLP met inbegrip van de specifieke examendelen zoals voorgeschreven door CROW te Ede. b) Opleidingsopzet. De opleiding kent een modulaire opbouw in blokvorm en bestaat uit de volgende modules: Module inhoud en onderwerpen cursusuren Inleiding, wetgeving milieukunde 39 Introductie Scheikunde Milieuwetgeving, normen en regelgeving Gevaarlijke stoffen Milieucomponenten: Lucht Water Afvalstromen Positie milieukundige, studieopzet. Toepassen van scheikundige begrippen en termen die in diverse onderwerpen van milieu toegepast worden. Werken op grond van de wetgeving zoals vastgelegd voor milieu, daarin werken met (aanvullende) normen en regelgeving van overheden maar ook normen en regelgeving van diverse ondernemingen. Eigenschappen, regelgeving, inkoop, transport (in- en extern), opslag, verwerking, afvoer en processen van afval van gevaarlijke stoffen. Opleidingen die hierin vereist kunnen worden. Wet- en regelgeving; risico s en classificatie, kunnen (doen) uitvoeren van metingen, bronaanpak en werken met PBM s en collectieve beschermingsmiddelen. Verruimde reikwijdte ten aanzien van straling, energie, duurzaamheid, geluid en licht. Monsterneming, analyses, conclusies, aanbevelingen; benoemen van milieugevaren en beleid hierin, middels twee projectopdrachten en terugkoppeling aan de betrokken projectopdrachtgever. 30

6 Milieucomponent 30 Bodem DLP-deel Wet- en regelgeving; risico s en classificatie, kunnen (doen) uitvoeren van metingen, bronaanpak en werken met PBM s en collectieve beschermingsmiddelen. Verruimde reikwijdte ten aanzien van straling, energie, duurzaamheid, geluid en licht. Monsterneming, analyses, conclusies, aanbevelingen; benoemen van milieugevaren en beleid hierin, middels twee projectopdrachten en terugkoppeling aan de betrokken projectopdrachtgever.

7 Module inhoud en onderwerpen cursusuren Milieubeleid 30 Risicomanagement Milieutechnologie Eindsynthese Opzet van risicomanagement, classificaties, beleid en adviezen, inpassing in de vergunningenstructuur, toezicht en beheer, kwaliteitsystemen en beleid tot continue verbetering met inbegrip van corrigerende en preventieve maatregelen, directiebeoordeling. Windenergie, waterstof- en brandstofcellen, fotovoltaïsche zonne-energie, fossiele brandstoffen gestookte krachtcentrales met nulemissie. Laatst lesblok in de functie en positie van de MMK-er in zijn fungeren in ondernemingen, toezicht en overheidposities. Groepsgewijze presentatie en beantwoorden van vragen inzake de opdracht voor de fictieve onderneming. Groepsgewijs uitwerken, presenteren en beantwoorden van vragen inzake een opdracht voor een milieuvergunning en aanverwante onderdelen voor een nader te benoemen onderneming. Totale cursusuren 135 In het cursorisch gedeelte wordt van de cursisten verwacht dat zij vooraf actief de lesstof bestuderen en voorbereiden. Vele onderwerpen worden als lesstof aangeboden maar in een groot aantal gevallen wordt een groepsmatige en/of individuele uitwerking van de stof door de cursisten verwacht. Voorbereiding, uitwerking, terugkoppeling en (groepsgewijze) presentaties zijn belangrijke onderdelen van de opleiding. In de opleiding wordt door de cursisten een fictieve onderneming opgericht, waarin zij de milieucomponenten en daaraan gekoppelde onderwerpen behandelen en uitwerken, milieukundige opdrachten uitwerken, een rapportage daarover opstellen en een eindpresentatie voorbereiden. Deze cursorische delen worden afgerond met een eindmoment. De deelname hieraan is verplicht. c) Studiebelasting. Zoals reeds beschreven omvat de opleiding twee delen: het deel van de DLP (deskundig leidinggevende projecten) en verder uitgebreid met de overige onderdelen van de MMK-opleiding. Wij reiken dus, uiteraard na het voldoende afgewerkt hebben van alle examendelen, twee diploma s uit: DLP, geldigheid 5 jaar. Hierna moet de kandidaat een herscholingstraject volgen. MMK, geen beperking in geldigheid.

8 Als toezichthouder van de DLP gaat CROW uit van de volgende minimale studieduur voor de opleiding DLP: een minimale studiebelasting van 26 uur, waarvan 18 uur in te vullen in lesvorm. Apply Opleidingen reikt op dit gebied 30 lesuren aan: Wetgeving, normering, functie DLP-er. Voorlichting, veiligheidsklasse, risicosturing. V&G-plan, logboek, projectfase, bodemonderzoek, voorzieningen en signalering. Voorzieningen, collectieve bescherming en PBM, (gas)metingen. Projectonderzoeken inzake monsterneming, meetstrategieën en rondgang bodemsanering alsmede milieu- en afvalgevaren op een projectlocatie. De opleiding is gebaseerd op de volgende opzet: a) De cursorische inzet (hiervoor uitgewerkt). Deze worden uitgewerkt in studiedagen van ofwel 9 uur ofwel 6 uur. b) Praktijkdagen monsterneming en bodemsanering alsmede milieugevaren: rondgang op de projectlocaties, in kaart brengen situaties, voorbereiden uitwerking, presentatie aan de betrokken opdrachtgever. c) De eindsynthese met de uitwerking van de fictieve onderneming en uitwerking van een milieuvergunning voor een nader te benoemde onderneming. d) Een individueel eindwerk en verdediging. De studiebelasting is als volgt opgebouwd: Onderdeel Studiebelasting (in klokuren) Cursorische lessen (2 of 3 lesblokken per dag; een 111 lesblok duurt 3 klokuren) Voorbereiding en E-learning (zelfstudie) Circa 200 Toetsuren (online-toetsen) Circa 30 Groepswerk (projectopdracht) Circa 50 Voorbereiding schriftelijk examen Circa 30 Individueel eindwerk en verdediging Circa 80 Totale belasting Circa 500 d) Examenopzet. De examenleiding en vaststelling van resultaten wordt uitgevoerd door Examenbureau Benelux te Nieuwe Tonge. Het examen omvat vier delen, waarbij aan elk deel een weging wordt toegekend: Een schriftelijk examen inzake de DLP, dit op grond van de aanwijzing door CROW. Het examen wordt afgenomen in de vorm van multiple-choice vragen. Hierin wordt middels toets- en synthesevragen de bestudeerde stof getoetst. Dit onderdeel is een examen waarin een rekenmachine kan worden benut en toelichtende informatie, zoals door de

9 examinator verstrekt. Het resultaat bepaalt 15% van de eindwaardering. Een schriftelijk examen inzake de overige stof van de MMK, opgezet door het beantwoorden van milieukundige vragen op grond van een aangedragen casus. Dit examen is een zogenaamd open boek examen. Het resultaat van deze toets bepaalt 25% van het eindcijfer. Afrondende eindsynthese, in groepsverband uitgewerkt: de fictieve onderneming, rapportage, presentatie en beantwoorden van vragen alsmede het uitwerken van delen van een milieuvergunning voor een nader te benoemen onderneming, presentatie daarover en het beantwoorden van vragen: waardering 20% van het eindcijfer.

10 De opzet van een individueel eindwerk. Dit omvat de definitie van een thema / onderwerp, het onderzoek op dit gebied, een praktische implementatie met inbegrip van conclusies en aanbevelingen. Het eindwerk wordt opgezet onder begeleiding van een promotor en wordt ter afronding van de opleiding individueel gepresenteerd ten overstaan van twee examinatoren. Het resultaat voor het eindwerk bepaalt 40% van het eindcijfer. Een cursist is geslaagd als aan de volgende onderstaande voorwaarden is voldaan: Op elk van de vier afzonderlijke onderdelen (beide schriftelijke examendelen, synthesemoment en eindwerk) moet tenminste 56% van de te behalen score behaald zijn; Het resultaat van het totale eindcijfer moet voldoende zijn, te weten minimaal 60 van de 100 mogelijk te behalen punten. Deliberatie is enkel mogelijk in het geval een cursist op een examenonderdeel scoort tussen de 53% en 56%. Door Apply Opleidingen is een examenreglement opgesteld. Het examenreglement MMK is vastgelegd op de website van Apply Opleidingen: Uiteraard kunt u een exemplaar van het examenreglement opvragen bij Apply Opleidingen: of middels e) Cursuslocatie. Cursuslocatie: Bergen op Zoom. Cursusdag: donderdag. Cursustijden: uur uur. De kosten van de cursuslocatie inclusief maaltijden, koffie/thee etc. zijn inbegrepen in de opleidingskosten. De opening van de opleiding en de eindsynthese vinden plaats in Conferentiehotel De Spreeuwelse Heide te Westelbeers. Het betreft hierin steeds twee cursusdagen met een overnachting. De kosten van de overnachting zijn inbegrepen in de opleidingskosten. Kosten van consumpties buiten om koffie/thee/water etc. zijn voor rekening van de cursist. De kosten van studieboeken zijn niet opgenomen in de opleidingskosten. f) Te bestuderen literatuur. Als te bestuderen lesstof gelden: Verheugt e.a. Milieukunde voor het MBO Wettenbundel milieu Crow 132: Werken in of met verontreinigde grond Scheikunde in de pocket Iso sccm Daarnaast worden door Apply Opleidingen losbladige lesmappen verstrekt waarvan de kosten reeds opgenomen zijn in de opleidingskosten.

11 g) Cursusverantwoordelijkheid. De opleiding wordt voor wat betreft het onderdeel DLP gegeven conform de richtlijnen van de CROW. De cursusverantwoordelijkheid berust bij Apply Opleidingen B.V. h) Toelatingsvoorwaarden en inschrijving. Tot de opleiding worden toegelaten cursisten die in het bezit zijn van: Diploma op minimaal Mbo-niveau (niveau 4) met basis scheikunde en natuurkunde, ofwel Diploma HAVO met scheikunde en natuurkunde in het vakkenpakket (vakrichting Science). In het geval een cursist niet in het bezit is van één van deze vooropleidingseisen, vindt er een verplicht intakegesprek plaats, op grond waarvan de mogelijkheid tot toelating wordt beoordeeld. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Inschrijving voor de opleiding vindt plaats door invulling van het inschrijfformulier.

12 4. Inschaling in het EQF-model. Op grond van het Bologna-akkoord en het Kopenhagen-proces is een referentieniveau tot stand gekomen: het European Qualification Framework (verder afgekort als EQF). Professor Francis Petel heeft het EQF-model ontworpen. Het EQF leidt tot een zestal niveaus: van algemene basiskennis (niveau 1) tot en met kennis op het meest gevorderde niveau (niveau 8). De 8 niveaus zijn verdeeld in drie onderdelen: Kennis, Vaardigheden, Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De opleiding van MMK bevindt zich tussen de tussen de niveaus 4 tot en met 6. De toelichting hierop kunt u downloaden via de website van de Stichting Examenkamer: EQF Niveau 4 EQF Niveau 5 Kennis Kwalificaties vereisen: Praktische en theoretische kennis in brede contexten, relevant voor het werk- of studieveld. Uitgebreide praktische en theoretische kennis in het gespecialiseerd werk- of studieveld en bekendheid van de beperkingen van kennisbasis Vaardigheden Kwalificaties voorzien het vermogen om toe te passen: Gespecialiseerde cognitieve en praktische vaardigheden om oplossingen voor problemen te genereren. Een uitgebreide reeks van gespecialiseerde cognitieve en praktische vaardigheden om creatieve oplossingen voor concrete en abstracte problemen te ontwikkelen. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Kwalificaties voorzien het vermogen om: Zelfstandig functioneren binnen de richtlijnen van werk of studie die redelijk voorspelbaar zijn, maar ook aan veranderingen onderhevig kunnen zijn. Toezicht op het werk van anderen te houden en enige verantwoordelijkheid te nemen om werk- en studieactiviteiten van anderen te evalueren en te bevorderen. Werk- en studieactiviteiten van anderen in situaties met onvoorspelbare veranderingen te sturen en onder toezicht te houden. Prestatie van zelf en anderen te beoordelen en te ontwikkelen. Prestaties op niveau 5 in de hogere onderwijs- en opleidingsprogramma s worden ook door criteria voor de korte cyclus binnen de eerste cyclus in het EHEA stelsel beschreven. EQF Niveau 6 Gevorderde praktische en theoretische kennis in het werk- of studieveld met kritisch begrip van theorieën en grondslagen. Gevorderde vaardigheden die kennis en innovatie laten blijken in een complex en gespecialiseerd werk- of studieveld. Ingewikkelde technische of professionele activiteiten of trajecten te sturen, verantwoordelijkheid voor besluitvorming te nemen in onvoorspelbare werk- en studiesituaties. Werk- en studiegroepen te leiden. Prestaties op niveau 6 in het Hoger Onderwijs worden ook door criteria voor de eerste cyclus in het EHEA stelsel beschreven Apply Opleidingen refereert in de opleiding MMK naar niveau 5: Uitgebreide praktische en theoretische kennis in een gespecialiseerd werkveld. Een uitgebreide reeks van cognitieve en praktische vaardigheden. Werk- en studieactiviteiten van anderen aansturen en onder toezicht houden. Prestaties van zelf en anderen te beoordelen en te ontwikkelen.

13 5. Diploma MMK in Europese kaders Europass. Aan een deelnemer die slaagt voor de opleiding MMK wordt door Apply Opleidingen het volgende aangereikt: MMK. Een diploma Een getuigschrift DLP (geldigheid 5 jaar). Een waarderingslijst van resultaten. Een uitbreiding van resultaten naar het Europass Diploma Supplement: o Gegevens deelnemer. o Vermelding van het examen MMK van Apply Opleidingen. o Vermelding van niveau van het examen. o Verantwoording van de studieopzet. o Verantwoording over de functie (MMK) van de deelnemer. o Aanvullende informatie. o Certificatie door het examenbureau en Apply Opleidingen van het examen. o Informatie over het examen in relatie tot examens in Nederland. Met de resultaten naar het model van Europass, wordt het resultaat van het examen MMK en de functie daarin vastgelegd: naar niveau, naar werkzaamheden, ingebed in de opleidingsstructuur van Nederland maar ook vergeleken naar Europese doeleinden.

14 6. Uitwerking competenties. De opleiding MMK is opgebouwd naar competentiedelen. De competenties zijn verankerd in vier kerntaken. De volgende kerntaken zijn benoemd: Kerntaak 1: inleiding milieukunde, wetgeving en normen. Kennis van en kunnen toepassen van milieuwetgeving, -normen en regelgeving. Inzicht hebben in de milieuwetgeving en onderdelen daarvan. Kennis hebben van algemene normering op het gebied van milieu. Kennis hebben en kunnen toepassen van overheidsregels met inbegrip van BRZO, ADR, vergunningstructuur. Kennis van en kunnen toepassen van scheikundige aspecten. Kennis van begrippen en combinaties; kunnen vertalen naar werkprocessen en samenvoegingen. Kunnen verwoorden van de input, throughput en output in deze. Kennis van en kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Het betreft de aspecten van samenstelling en verpakking, transportvormen en transportverplichtingen, risicodelen, inkoop, intern transport, opslag, houdbaarheid, uitgifte met inbegrip van de administratieve verplichtingen hierin. Voorts kennis en inzicht in de gevaren en risico s met inbegrip van de arbeidshygiënische strategie, collectieve bescherming en persoonlijke bescherming (PBM). Kennis van en kunnen werken met vergunning van overheden. Vergunningsstructuren, betrokken overheden, vormen van vergunning, kwaliteitsbeheer hierin. Beheer van vergunningen met inbegrip van audits en toezicht. Continue verbetering met inbegrip van corrigerende en preventieve maatregelen. Omgang en samenwerking met overheden, behandelen van afwijkingen / boetes hierin. Kerntaak 2: milieucomponenten met uitzondering van het milieuaspect bodem. Kennis van en kunnen werken met de milieucomponenten lucht, water en afvalstromen: bestanddelen ervan, regelgeving, verplichte documenten, beheersing in vergunningen. Kennis van en kunnen toepassen van de bijhorende wet- en regelgeving: algemeen geldend maar eveneens gericht op ondernemingen / projectlocaties. Verwerking hiervan in V&G plannen en rapportages. Kennis van en kunnen werken met de risico s en classificaties van betrokken milieucomponenten. Kennis van en kunnen toepassen van (gas)metingen en werken met collectieve beschermingsmiddelen en PBM s. Kennis van en kunnen toepassen van de verruimde reikwijdte in deze (straling, energie, duurzaamheid, geluid, licht). Praktijkkennis verworven uit monsterneming en milieugevaren uit deze milieucomponenten, uitwerking van data en presentatie daaromtrent naar de betrokken opdrachtgever.

15 Kerntaak 3: milieucomponent bodem. Dit gekoppeld aan de DLP opleiding (deskundig leidinggevende projecten) zoals verankerd in de Crow 132 werken in of met verontreinigde grond, onder beheer van de CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) gevestigd te Ede. Kennis van en kunnen werken met het milieucomponent bodem: bestanddelen ervan, regelgeving, verplichte documenten, beheersing in vergunningen. Kennis van en kunnen toepassen van de bijhorende wet- en regelgeving: algemeen geldend maar eveneens gericht op ondernemingen / projectlocaties. Verwerking hiervan in V&G plannen en rapportages. Kennis van en kunnen toepassen van de richtlijnen van de Crow 132 werken in of met verontreinigde grond, grondwater, slib, asbest en overige gevaarlijke stoffen alsmede het gezondheidskundig toezicht. Kennis van en kunnen werken met de risico s en classificaties van het betrokken milieucomponent met kennis van bodembestanddelen en de daarbij betrokken gevaarlijke stoffen. Kennis van en kunnen toepassen en uitvoeren van de veiligheidsklassebepaling, aspecten van verbrandingsprocessen, ontstekingsprocessen, mengverhouding / LEL. Kennis van en kunnen toepassen van (gas)metingen en werken met collectieve beschermingsmiddelen en PBM s. Werken met overdrukinstallaties, signalering. Werken met grenswaarden. Kennis van en kunnen toepassen van de verruimde reikwijdte in deze (straling, energie, duurzaamheid, geluid, licht). Praktijkkennis verworven uit monsterneming en milieugevaren uit deze milieucomponenten, uitwerking van data en presentatie daaromtrent naar de betrokken opdrachtgever. Kerntaak 4: milieubeleid. Kennis van en kunnen werken en toepassen van risicomanagement: de opzet van risicomanagement, classificaties, beleid en adviezen, inpassing in de vergunningenstructuur, toezicht en beheer, kwaliteitsystemen en beleid tot continue verbetering met inbegrip van corrigerende en preventieve maatregelen, directiebeoordeling. Kennis van en kunnen toepassen van milieutechnologie: windenergie, waterstof- en brandstofcellen, fotovoltaïsche zonne-energie, fossiele brandstoffen gestookte krachtcentrales met nulemissie Het kunnen uitvoeren van de synthese van milieubeleid in een onderneming.

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Naar een Europees kwalificatiestelsel (EQF)

Naar een Europees kwalificatiestelsel (EQF) 19_23_Petel_PMS 04-12-2006 08:34 Pagina 19 Annie Kempers en Francis Petel Dr. Annie Kempers Warmerdam is directeur van de Stichting Examenkamer. Prof. Francis Petel is directeur van het ESCP-EAP in Parijs

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Hertoets 4 1.1 Gekozen werk als basis voor de hertoets 4 1.2 Op

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD

TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD bijlage Algemeen Examenreglement BOB bv 9011.13 NADERE BEPALINGEN VOOR TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD 1 Examencommissie (artikel 4) Technisch Beheerder/Opzichter

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

HBO Verslaggeving. Vooropleidingseisen HBO Verslaggeving

HBO Verslaggeving. Vooropleidingseisen HBO Verslaggeving HBO Verslaggeving HBO Verslaggeving is een korte opleiding op HBO-niveau waarbij u de fijne kneepjes van de bedrijfsadministratie en interne verslaggeving leert. Een opleiding op financieel economisch

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Een arbo en milieuzorgsysteem volgens ISO14001 en veilig werken op een ziekenhuislaboratorium

Een arbo en milieuzorgsysteem volgens ISO14001 en veilig werken op een ziekenhuislaboratorium Een arbo en milieuzorgsysteem volgens ISO14001 en veilig werken op een ziekenhuislaboratorium Het arbo en milieuzorgsysteem Het UMC Utrecht beschikt over een arbo-en milieuzorgsysteem. Het milieudeel is

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Inhoud en opzet Preventie-medewerker

Inhoud en opzet Preventie-medewerker Inhoud en opzet Preventie-medewerker Apply opleidingen Claushof 8 4532 BB TERNEUZEN Tel.: +31 115-683444 info@applygroep.nl pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Taken preventiemedewerker vanuit de wettelijke

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-IV Installatieverantwoordelijke Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Examenreglement voor opleidingen tot het landelijk erkend diploma blaasinstrumenten en slagwerk. Van kracht per 1 september 2015

Examenreglement voor opleidingen tot het landelijk erkend diploma blaasinstrumenten en slagwerk. Van kracht per 1 september 2015 Examenreglement voor opleidingen tot het landelijk erkend diploma blaasinstrumenten Van kracht per 1 september 2015 @ Het examenreglement voor opleidingen tot landelijk erkend diploma blaasinstrumenten

Nadere informatie

DR-MRKC-X. Deelreglement Ontwerpen van de regel-, besturings- en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRK-C)

DR-MRKC-X. Deelreglement Ontwerpen van de regel-, besturings- en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRK-C) DR-MRKC-X Deelreglement Ontwerpen van de regel-, besturings- en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRK-C) Uitgave: september 2008 DR-MRKC-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen

Nadere informatie

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Personeelscertificatie Start Veilig SWB S1 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 12 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012)

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012) Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege o.a. examinering referentieniveaus mbo-2 en mbo-3 en herziening inrichting kwalificatiestructuur (aangevulde versie in verband

Nadere informatie

8 JUNI Het wijzigingsbesluit is opgebouwd uit artikelen (I t/m VI), een algemene toelichting en een artikelsgewijze

8 JUNI Het wijzigingsbesluit is opgebouwd uit artikelen (I t/m VI), een algemene toelichting en een artikelsgewijze Wijziging van o.a. het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege o.a. examinering referentieniveaus mbo-2 en mbo-3 en herziening inrichting kwalificatiestructuur Dit is een servicedocument

Nadere informatie

Weet u zeker dat u de laatste versie van dit e-book hebt? De meest up-to-date versie van dit e-book is gratis te downloaden via www.consisacademie.

Weet u zeker dat u de laatste versie van dit e-book hebt? De meest up-to-date versie van dit e-book is gratis te downloaden via www.consisacademie. Geachte lezer, Weet u zeker dat u de laatste versie van dit e-book hebt? De meest up-to-date versie van dit e-book is gratis te downloaden via www.consisacademie.nl Dit e-book gaat over de Permanente Educatie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te leveren producten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING KNPV Examenreglement Keurmeester PH1, PH2 en Objectbewakingshond REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING Als lid van de KNPV heeft men de mogelijkheid om keurmeester

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

2. Examenreglement assessment LHP 2016

2. Examenreglement assessment LHP 2016 2. Examenreglement assessment LHP 2016 Opmerking vooraf Door deelname aan het examen bevestigt de examenkandidaat dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van dit examenreglement. Voor de kandidaat die

Nadere informatie

KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V

KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V INHOUDSOPGAVE bladzijde KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN... 1 I. OPLEIDINGSPROGRAMMA

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Breda afdelingen havo en vwo Plaats : Breda BRIN-nummer : 30CY Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Conceptrapport verzonden op : 20 januari

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-AVPmb LS Allround Vakbekwaam Persoon. Laagspanning

Certificatieschema BEI-AVPmb LS Allround Vakbekwaam Persoon. Laagspanning Pagina 1 van 7 - Allround Vakbekwaam Persoon meting en beveiliging Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

Leergang Niveau 2 Opleiding Bodemadviseur

Leergang Niveau 2 Opleiding Bodemadviseur Leergang Niveau 2 Opleiding Bodemadviseur Cursisten brochure 2011 V5: 19/10/10 De leergang op niveau 2 voor bodemadviseurs is tot stand gebracht door de BodemBreedAcademie in samenwerking met het Omgevingsatelier

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Opleiding Gasmeetdeskundige gevaarlijke gassen in zeecontainers

Opleiding Gasmeetdeskundige gevaarlijke gassen in zeecontainers Opleiding Gasmeetdeskundige gevaarlijke gassen in zeecontainers De opleiding Gasmeetdeskundige gevaarlijke gassen in zeecontainers heeft tot doel de cursist op te leiden tot het zelfstandig kunnen uitvoeren

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT

CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT 12 daagse opleiding Tijdens deze opleiding leer je: Hoe je een analyseplan opstelt Hoe je een keuze maakt voor een analysemethode Hoe je diverse methodes uitvoert Hoe

Nadere informatie

Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Wilt u inzicht in de boekhoudkundige en bedrijfseconomische processen die zich in een organisatie afspelen? Dan is het Associatie Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) een

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Pagina 1 van 7 Certificatieschema BEI-VPs Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Opleiding Operationeel leider/ploegleider

Opleiding Operationeel leider/ploegleider Opleiding Operationeel leider/ploegleider Gecertificeerde cursus Ploegleider NIBHV opleidingsduur 2 dagen + plus dagdeel voor het examen. Doelgroep De cursus ploegleider BHV is bedoeld voor de Bedrijfshulpverlener

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Nationaal Platform Zwembaden NRZ

Nationaal Platform Zwembaden NRZ Nationaal Platform Zwembaden NRZ Examenreglement Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker (Aqua & Leisure Host) Nationaal Platform Zwembaden NRZ Postbus 119 3970 AC Driebergen Tel (0343) 51 81 18 E-mail:

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Examenreglement MOA Field Force Trainer.

Examenreglement MOA Field Force Trainer. Het examenreglement Examenreglement MOA Field Force Trainer. 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA. De MOA FFT Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit self- completion MOA examen.

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk 20. 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen

Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk 20. 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A 1. Algemene bepalingen 1.1 Doel van de opleiding Het doel van de opleiding is de cursist voor te bereiden op het instructie geven aan beginnende

Nadere informatie

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van interne en externe opdrachtgevers binnen vastgestelde procedures en wet- en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 30CW Onderzoek uitgevoerd op : 13 december 2010 Conceptrapport verzonden op :

Nadere informatie

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Stichting Jachtopleidingen Nederland Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Uitgave januari 2016 Het secretariaat van de Stichting Jachtopleidingen Nederland is gevestigd te Amersfoort Amsterdamseweg

Nadere informatie

VastgoedTrain. Opleiding Assistent Makelaar Wonen. Praktijkgericht in de makelaardij. seizoen 2011-2012. www.vastgoedtrain.nl

VastgoedTrain. Opleiding Assistent Makelaar Wonen. Praktijkgericht in de makelaardij. seizoen 2011-2012. www.vastgoedtrain.nl VastgoedTrain Opleiding Assistent Makelaar Wonen Praktijkgericht in de makelaardij seizoen 2011-2012 www.vastgoedtrain.nl Inleiding Inspelend op actuele ontwikkelingen binnen de vastgoedbranche verzorgt

Nadere informatie

Informatieboekje havo 5. atheneum 5

Informatieboekje havo 5. atheneum 5 Informatieboekje 2013-2014 voor leerlingen die na havo 5 naar atheneum 5 willen gaan 1 Inhoudsopgave Uitstroom havo... 2 Doorstroomschema havo > HBO>universiteit... 3 Verschil havo en atheneum... 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

De wijzigingen.. Vóór 1 juni Na 1 juni

De wijzigingen.. Vóór 1 juni Na 1 juni CROW publicatie 400 Niet voor de bodemadviseur? Samenhang tussen Arboveiligheid en bodemwetgeving René Rummens 18 mei 2017 De wijzigingen.. Vóór 1 juni Na 1 juni Even voorstellen René Rummens Sr. Adviseur

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Artikel 1: Algemeen 1.1 Het Colloquium Doctum is een toelatingsonderzoek naar de

Nadere informatie

Examenwijzer Praktijkopleiding AA

Examenwijzer Praktijkopleiding AA Examenwijzer Praktijkopleiding AA Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Informatieblad Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Waarom kiezen voor ccb groep? In 9 dagen uw diploma instructeur BHV Eerste Hulp van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen in groepsverband

Nadere informatie

Handleiding opleidingstraject Zoetwaren-online voor de cursist

Handleiding opleidingstraject Zoetwaren-online voor de cursist Handleiding opleidingstraject Zoetwaren-online voor de cursist Algemeen Om u uit te leggen hoe u gebruik kunt maken van de opleiding via internet bij koek-, banket-, biscuit en suikerwerkbedrijven is er

Nadere informatie

Versie 20130521 MEP-2 voorwaarden 1

Versie 20130521 MEP-2 voorwaarden 1 Versie 20130521 MEP-2 voorwaarden 1 Voorwaarden Meesterexamen Patissier Doelstelling examen: Het Meesterexamen heeft als doel om patissiers in staat te stellen hun verworven niveau in praktische en theoretische

Nadere informatie

DR-KAM-X. Deelreglement KAM-coördinator

DR-KAM-X. Deelreglement KAM-coördinator DR-KAM-X Deelreglement KAM-coördinator Uitgave: december 2008 DR-KAM-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : Arnhem en Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement is het

Nadere informatie

Opleidingen Boekhouden

Opleidingen Boekhouden Opleidingen Boekhouden Bij Avondopleidingen SKO kunt u kiezen uit 3 verschillende niveau's opleidingen boekhouden: Opleiding Basiskennis Boekhouden BKB vergelijkbaar met MBO-3 niveau (= Elementair Boekhouden

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

Taalexamenprogramma veiligheidsfunctionarissen: machinisten. wagencontroleurs. rangeerders. treindienstleiders

Taalexamenprogramma veiligheidsfunctionarissen: machinisten. wagencontroleurs. rangeerders. treindienstleiders Taalexamenprogramma veiligheidsfunctionarissen: machinisten wagencontroleurs rangeerders treindienstleiders Goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport op: Inhoud 1 Inleiding en eisen aan taalvaardigheid...

Nadere informatie

STUDENTENHANDLEIDING:

STUDENTENHANDLEIDING: STUDENTENHANDLEIDING: Certificaat A Duurzaamheid DOMEIN: LEERWEG: Techniek en Technologie BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 08-02-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie

Nadere informatie

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator DR-ARB-A2973 Deelreglement Arbo-coördinator Uitgave: september 2006 DR-ARB-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

LET OP, ALLEEN TE GEBRUIKEN ALS OEFENOPGAVEN!

LET OP, ALLEEN TE GEBRUIKEN ALS OEFENOPGAVEN! LET OP, ALLEEN TE GEBRUIKEN ALS OEFENOPGAVEN! OPEN VRAGEN Door het bodemonderzoeksbureau is in 2012 vastgesteld dat de bodem (droog) op locatie X de volgende stoffen bevat (standaard condities) Er is tijdens

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar)

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Internet: www.bevolkingszorgacademie.nl BTW.nr: NL8207.01.713.B01 KvK: 05063931 Opleiding Officier

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Opleidingsprogramma en examenregeling voor de opleiding tot C-brevet houder M/V Sportparachutespringen

Opleidingsprogramma en examenregeling voor de opleiding tot C-brevet houder M/V Sportparachutespringen INHOUDSOPGAVE bladzijde I. Opleidingsprogramma 1. Opleidingsdoelen 2 2. Lessenverdeling cursus 2 3. Cursusomvang 2 4. Toelatingseisen 2 5. De inhoud van de opleiding 2 5.1. Theoretische vorming 2 5.1.1.

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

DR-ET1-X. Deelreglement Elektrische schema- en schakeltechniek ET-1

DR-ET1-X. Deelreglement Elektrische schema- en schakeltechniek ET-1 DR-ET1-X Deelreglement Elektrische schema- en schakeltechniek ET-1 Uitgave: januari 2012 DR-ET1-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : Deeltijd, mondeling onderwijs met praktijkbijeenkomsten

Nadere informatie

WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de

Nadere informatie

Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB)

Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 5: Prudentieel banken en verzekeraars Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Informatieblad Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Waarom kiezen voor ccb groep? In 9 dagen uw diploma instructeur BHV Eerste Hulp van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen in groepsverband

Nadere informatie

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011 elatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CEBO-nummer: 55011 Eindterm Markering en Verkoop 1 De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 217 Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie