CRISISBEHEERSING IN NEDERLAND NAAR EEN SUBSTANTIEEL HOGER NIVEAU 10-PUNTENVERBETERPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CRISISBEHEERSING IN NEDERLAND NAAR EEN SUBSTANTIEEL HOGER NIVEAU 10-PUNTENVERBETERPLAN"

Transcriptie

1 CRISISBEHEERSING IN NEDERLAND NAAR EEN SUBSTANTIEEL HOGER NIVEAU 10-PUNTENVERBETERPLAN Fred Zaaijer (veiligheidsadviseur in de zorgsector; IbMZ) Gert-Jan Ludden (adviseur in crisisbeheersing; SVDC) Bij elk type crisis zie je dezelfde patronen en dezelfde fouten terugkomen. Hoe is dat te verklaren? Willen we niet leren van rampen uit het verleden? Houdt het systeem ons in een ijzeren wurggreep om juist niet te verbeteren? Of hebben beleidsbepalers en beslissers gewoonweg te weinig kennis waardoor onjuiste beslissingen worden genomen. In dit artikel trachten wij aan te tonen waar de kern van het probleem ligt en komen daarbij in een 10-puntenverbeterplan met voorstellen om de crisisbeheersing in Nederland fundamenteel te verbeteren. Inleiding Sinds de aanslagen van 11 september 2001 is binnen het veiligheidsdomein de focus verplaatst van de klassieke rampenbestrijding naar de moderne crisisbeheersing. Voorbeelden hiervan zijn het (internationale) terrorisme, pandemieën, dierziekten, langdurige stroomuitval, de krediet/economische crisis en cybercrime. De aanpak van deze typen crises vergt een andere benadering. Er is een eerdere inmenging van de Rijksoverheid; de crises hebben een sluimerend karakter en vrijwel altijd is er verwevenheid tussen internationale en nationale veiligheid. In 2004 heeft toenmalig minister Guusje ter Horst de crisisbeheersing structureel willen verbeteren door Nederland te verdelen in 25 veiligheidsregio s. De visie hierop is destijds vastgelegd in het beleidsplan crisisbeheersing van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2008 heeft deze aanpak een vervolg gekregen door de introductie van de Nationale Veiligheidsstrategie. Het kabinet stelt sindsdien twee keer per jaar een nationaal risicoprofiel op en de veiligheidsregio s dienen hun regionale plannen daar op af te stemmen. Gelukkig is Nederland al jarenlang niet geteisterd door grootschalige rampen. De gebeurtenissen in Enschede, Volendam, Apeldoorn, Amsterdam, Alphen aan den Rijn, Moerdijk en Haren tonen evenwel aan dat zelfs in kleinschalige situaties bij crisismanagement al erg veel fout gaat. Talloze rapporten van de Onderzoekraad voor Veiligheid, de Inspecties van de Rijksoverheid en andere instanties vermelden dat de informatievoorziening en communicatie niet goed gaat. Bovendien staat in deze rapporten vrijwel altijd de schuldvraag centraal. In 2010 constateerde de toenmalige Inspectie Openbare Orde en Veiligheid dat slechts acht van de 25 veiligheidsregio s op orde zijn. Een verontrustende conclusie na acht jaar voorbereiding en miljoenen aan overheidssubsidie. Recent riep minister Ivo Opstelten de Evaluatiecommissie Hoekstra in het leven. De commissie kreeg de opdracht te rapporteren over verbetermaatregelen in het nationale stelsel van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Wellicht kan ons 10-puntenverbeterplan dienen als bron voor de commissie. 1. De keuze voor de veiligheidsregio is een onlogische beslissing geweest Nederland is te klein voor 25 veiligheidsregio s. De veiligheidsregio s zijn gebaseerd op de 25 politieregio s die zelf echter geen deel uitmaken van de veiligheidsregio s. Sinds 2011 is er een ontwikkeling die nog meer zorgen baart. De politie organiseert zich congruent volgens de gerechtelijke landkaart met de tien arrondissementen van het Openbaar Ministerie. 1

2 Er komen tien politieregio s, ondergebracht in één korps. Minister Opstelten verklaart dat nog geen sprake is van de overgang naar tien veiligheidsregio s, maar insiders weten wel beter. Achter de schermen wordt koortsachtig gewerkt aan het congruent maken van de meldkamers en de brandweer op de schaal van tien en het bestuur zal zich daar weer op gaan aanpassen. Andermaal een geldverslindende reorganisatie die zich aandient en er voor zorgt dat de aandacht wordt afgeleid van het primaire proces. Los van deze operatie met gebrek aan efficiency valt hier de grote mate van onlogica op. Het gezag moet zich namelijk niet aanpassen aan de structuur van de operationele diensten, maar andersom. Het ligt dan ook voor de hand de indeling van gemeenten, provincie en Rijk aan te houden. Wanneer je het beheer daarop aanpast, zou er sprake zijn van twaalf politieregio s, twaalf GHOR (GGD) regio s, twaalf brandweerkorpsen, twaalf waterschappen en twaalf arrondissementen. Bij opschaling boven gemeentelijk niveau komt de verantwoordelijkheid te liggen bij de provincie en bij boven provinciaal niveau bij het Rijk. De reden dat we in Nederland deze discussie niet kunnen voeren, is gelegen in het feit dat er weinig of geen chemie is tussen het gemeentelijk en provinciaal niveau. Burgemeesters gunnen deze verantwoordelijkheid niet aan de provincie. Daar moeten we van af, omdat de logica van het professionalisme het altijd gaat winnen van de logica van de bureaucratie. Bovendien dient de veiligheid van de burger centraal te staan. 2. De focus moet van fysieke veiligheid naar integrale veiligheid Vrijwel alle veiligheidsregio s richten zich bij de risicoanalyse, planvorming en Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)-activiteiten op flitsrampen en enkele crisisscenario s als overstroming en pandemie. De focus ligt daarbij op de fysieke veiligheid. Deze zienswijze is geenszins afgestemd op de vijf pijlers van de nationale veiligheidsstrategie: territoriale veiligheid (terrorisme); ecologische veiligheid (milieu, klimaat); economische veiligheid (kredietcrisis); politieke en sociale veiligheid (maatschappelijke veiligheidsvraagstukken) en fysieke veiligheid. In het laatste risicoprofiel van de overheid zijn 38 scenario s beschreven naar mate van waarschijnlijkheid en impact. Gek genoeg staat daar de kredietcrisis niet bij. Wel zijn in dit overzicht tal van sociale en maatschappelijke risico s beschreven. Veiligheidsregio s moeten hierop voortborduren. Dat betekent dat men ook moet nadenken over de gevolgen van de economische crisis op regionaal niveau. Hoeveel bedrijven gaan er failliet? Wat is de toename bij de voedselbank? Zijn er meer gezinsdrama s? Is er een extra appel op de geestelijke gezondheidszorg? Neemt de criminaliteit toe? Hoe staat het met toename van kindermishandeling? Hoeveel extra huisuitzettingen zijn er door een gedwongen verkoop van woningen? Die en andere vragen moeten op de agenda staan van de veiligheidsregio. Inherent daaraan is dat er ook andere spelers (veiligheidspartners) aan tafel komen zoals de directeur van de Kamer van Koophandel en de bancaire sector en dat (management)informatie-uitwisseling tussen zorginstanties en andere partijen beter moet verlopen. Het drama in Alphen aan den Rijn heeft hierin een les geleerd. De conclusie is dat de veiligheidsregio s zich anno 2012 slechts bezig houden met rampenbestrijding, maar nog niet gefocust zijn op crisisbeheersing en dat is een ernstige omissie. 3. De kwaliteit van de gemeenten in de crisisbeheersing moet fundamenteel verbeteren De gemeente blijft primair verantwoordelijk voor crisisbeheersing en rampenbestrijding. 2

3 De sleutelfunctionarissen burgemeester, gemeentesecretaris en ambtenaar openbare orde en veiligheid zijn de aorta van dit proces. Drie aspecten zijn opvallend. Bestuurlijk gezien is veiligheid een erg versnipperd domein dat in portefeuilles van verschillende wethouders is ondergebracht. De burgemeester is slechts verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en is in crisissituaties het boegbeeld van het crisisbeleidsteam. Meer en meer ontstaat de roep om een wethouder integrale veiligheid die naast crisisbeheersing ook de maatschappelijke en sociale veiligheid in portefeuille heeft. Deze wethouder zou dan in de warme fase ook logischerwijs als materiedeskundige het crisisteam kunnen voorzitten en de crisiscommunicatie kunnen verzorgen. De burgemeester heeft dan de handen vrij om als burgervader of burgermoeder te functioneren. De gemeentesecretaris is ambtelijk de hoogst verantwoordelijke adviseur inzake het veiligheidsdossier. De gemeentesecretaris doet dit in de praktijk er even bij naast alle overige ambtelijke dossiers. Dan kan dus niet! Veiligheid is een vak apart en vergt veel kennis en/of ervaring. Met een enkele training of cursus spijker je dat niet zo maar even bij. Het verdient aanbeveling meer senioriteit (in de vorm van een senior deskundige integrale veiligheid) dicht tegen de bestuurslaag als adviseur te positioneren. De ambtenaren openbare orde en veiligheid zitten vaak te diep in de organisatie, waardoor ze niet gemakkelijk de bestuurslaag gevraagd en ongevraagd adequaat kunnen adviseren. Bovendien zijn zij meestal operationeel bezig en veel minder geëquipeerd om beleidsvraagstukken op te lossen. De AOV-ers, gemeentesecretarissen en verantwoordelijke bestuurders moeten qua kennis via masterclasses en masterstudies op een substantieel hoger niveau worden gebracht ten aanzien van crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. 4. Publiek-private samenwerking staat nog in de kinderschoenen Ongeveer tachtig procent van de Nederlandse vitale infrastructuur is in private handen. Het bedrijfsleven bereidt zich intensief voor op crisisbeheersing met de nadruk op risicomanagement. Voorkomen is beter dan genezen, omdat een rampscenario doorgaans het faillissement van een onderneming inluidt. De publieke sector daarentegen concentreert zich meer op het responsemanagement. Gek genoeg werken beide sectoren veelal los van elkaar en zitten niet structureel aan tafel in de voorbereiding op crisissituaties. Het jaar 2007/2008 was een uitzondering toen een jaar lang de Taskforce Management Overstromingen centraal stond. Publieke- en private organisaties (nutsbedrijven) werkten toen samen aan plannen voor de ergst denkbare overstromingen en grootschalige evacuaties. Dat leidde tot begrip en kennis van elkaars benadering, maar bovenal tot een slagvaardige crisisbeheersingsaanpak. Helaas heeft dit na 2008 geen structurele follow-up gekregen toen Nederland haar vizier weer op andere crisisscenario s richtte zoals de pandemie en chemische, biologische of radiologische/nucleaire stoffen (CBRN). Op strategisch niveau is er weliswaar een stuurgroep Nationale Veiligheid waarin ook captains of industry vertegenwoordigd zijn, maar op regionaal en lokaal niveau is geen sprake van een structureel publiek-privaat partnerschip, enkele kleinschalige convenanten daargelaten. Het veiligheidsberaad en VNO-NCW zouden hier verbetering in kunnen aanbrengen door - uitgaande van de nationale risicobeoordeling van de belangrijkste vitale bedrijven sector - liaisons af te vaardigen in de veiligheidsregio s. 3

4 Daarmee kan een integrale planvorming, geïntegreerd opleiden, trainen en oefenen, een professionele risicoanalyse en een verbreding van kennis en relatienetwerken worden gerealiseerd. 5. Er is veel meer rendement te halen uit defensie als structureel veiligheidspartner Defensie is al sinds 2004, toen de voormalige ministers Remkes, Donner en Kamp een convenant sloten, structureel partner in het civiele crisisbeheersingsdomein. Helaas staat deze ontwikkeling na acht jaar nog in de kinderschoenen en komen vraag en aanbod nog onvoldoende bij elkaar. Hoe valt dit te verklaren? Bij defensie spreekt men over nationale operaties en niet over nationale veiligheid, hetgeen een beter begrip is. Defensie steunt namelijk niet alleen met mensen en middelen, maar is ook adviseur op het terrein van bijvoorbeeld netcentrisch werken, heeft een schat aan ervaring in het opzetten van oefeningen en weet prima invulling te geven aan de command en control in crisissituaties. Hoewel defensie al jaren is vertegenwoordigd in de veiligheidsregio s met een officier veiligheidsregio op operationeel niveau ontbreekt de aanwezigheid op tactisch (veiligheidsdirectie) en strategisch (veiligheidsbestuur) niveau. Laat dit nu juist het niveau zijn waar het spel wordt gespeeld. Binnen de defensieorganisatie is ook een drietal knelpunten te onderkennen. De bestuurslaag is onvoldoende doordrongen van de mogelijkheden die defensie kan benutten in de civiele rampenbestrijding; er wordt veel te weinig samengewerkt tussen de vier krijgsmachtdelen in de voorbereiding op crisisbeheersing en rampenbestrijding en er wordt vrijwel geen aandacht besteed aan dit onderwerp in de basis- en voortgezette opleidingen binnen defensie. Als defensie structureel vertegenwoordigd zou zijn in de veiligheidsdirecties van de veiligheidsregio s dan zou in enkele jaren een mooie verbeterslag kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast zou binnen defensie nationale veiligheid veel meer in de haarvaten van de organisatie moeten worden verankerd, omdat dit een heel andere discipline is dan expeditionair optreden. 6. Crisismanagement op Rijksniveau faalt Eind 1999 was men wereldwijd beducht voor de millenniumbug. Om deze potentiële crisis het hoofd te kunnen bieden werd operatie Centurion onder leiding van Jan Timmer gestart. Een multidisciplinair team met deskundigen vanuit de overheid, het bedrijfsleven, de SER, VNO-NCW en diverse kennisdomeinen verdiepte zich in deze materie en trof passende maatregelen in geval een en ander echt mis zou gaan. Momenteel zitten we in een wereldwijde economische en kredietcrisis en wat schetst de verbazing? In ieder geval dat we niets geleerd hebben van Centurion en kiezen we nu voor een partijpolitieke aanpak. Waarom niet gekozen voor een zakenkabinet of een projectmatige aanpak zoals in 1999? Belangrijk uitgangspunt bij crisis- en rampenbestrijding is namelijk dat de politiek even buiten spel wordt gezet en achteraf wordt geïnformeerd. Waarom durft Nederland dit op Rijksniveau niet aan? Het zijn competenties en egocentrisch optreden van topfunctionarissen die een slagvaardige aanpak van crisismanagement in de weg staan. Bij vele grote oefeningen in de afgelopen jaren (Bonfire, Voyager en Waterproof) is gebleken dat de crisisbesluitvorming op Rijksniveau te wensen overlaat. Er zijn tal van commissies die er over gaan. Dat kost te veel tijd en de informatievoorziening geschiedt te gefragmenteerd. Bestuurders worden uit de dagelijkse politieke beslommeringen weggerukt en denken plotsklaps als crisismanager te kunnen functioneren. Dat blijkt in de praktijk niet te werken. 4

5 Bovendien zijn de oefenscenario s veelal onrealistisch. Er wordt gestart na de koffie en we zijn altijd klaar voor de borrel. Draaiboeken en data zijn bekend en bestuurders kunnen zich daarop gericht voorbereiden. Na afloop is er vrijwel altijd een positief evaluatierapport met als enige conclusie dat de communicatie- en informatievoorziening kan worden verbeterd. Op Rijksniveau wordt dus niet realistisch geoefend. Om deze knelpunten te verbeteren moet er een GRIP 5 worden geïntroduceerd. Dat concludeerde minister Opstelten reeds naar aanleiding van de Moerdijkbrand. Naar analogie van de opschalingprocedures op lokaal en regionaal niveau moet ook een Ministerieel Crisisteam binnen één uur operationeel kunnen zijn. De voorzitter van de Landelijke Operationele Staf zal hier de operationele informatie inbrengen. Een ander verbeterpunt ie gelegen in het erkennen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie als coördinerend departement bij rampen en crisisbeheersing. Een zeer gevoelig punt, daar de vakdepartementen graag in de lead blijven in crisissituaties. Voorbeelden hiervan zijn Mexicaanse Griep (Ministerie van VWS), vliegongeval in Libië (Ministerie van Buitenlandse Zaken) en de kerncentraleproblematiek in Borsele (Ministerie van Infrastructuur en Milieu). Dit werkt niet en leidt tot verwarring. Crisisbeheersing is qua leiderschap iets voor generalisten en niet voor specialisten en er is geen enkele nationale crisis die mono disciplinair kan worden aangepakt. Tenslotte zal er een andere kijk op grootschalige oefeningen moeten zijn. Hier kan de publieke sector veel leren van bijvoorbeeld de private luchtvaartsector waar men weet hoe je realistisch moet oefenen. 7. Awareness en sense of urgency bij bestuurders en toezichthouders moet omhoog Het blijkt dat de bewustwording, kennis en kennissen in crisismanagement bij bestuurders en toezichthouders te kort schieten. Deze trend zie je binnen de zorgsector, de onderwijssector, binnen het openbaar bestuur en zelfs bij een operationeel departement als defensie. Hoe valt dit te verklaren? Eenvoudigweg door de complexiteit en diversiteit van het veiligheidsdomein. Het is een containerbegrip waar vele soorten van veiligheid en beveiliging onder ressorteren. Daardoor krijgen bestuurders erg veel adviezen vanuit de verschillende ambtelijke disciplines en is het moeilijk te selecteren en te prioriteren in de besluitvorming. Dit moet structureel verbeteren. De bestuurlijke laag is verantwoordelijk dit onderwerp prominent op de agenda te zetten en mensen en middelen vrij te maken voor de invulling binnen de eigen organisatie. Recent heeft het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement een onderzoek gedaan naar dit onderwerp en drie adviezen geformuleerd voor de bestuurder: creëer een bestuurlijk dashboard veiligheid; wees realistisch, transparant en eerlijk over veiligheid en ontwikkel een visie op veiligheid. Ten aanzien van dit laatste is de gemeente een mooi voorbeeld. In Nederland hebben we ongeveer 430 gemeenten. Die hebben allemaal een verschillende perceptie bij veiligheid. De ene gemeente gaat voor fysieke veiligheid, de andere voor sociale veiligheid, een volgende voor integrale veiligheid en weer een andere vindt evenementenveiligheid het belangrijkst. Een gezamenlijk veiligheidsmission statement zou hierin een oplossing kunnen bieden. Naast de adviezen van het COT is het raadzaam een senior veiligheidsdeskundige op te nemen in de organisatie die dicht tegen het bestuur is gepositioneerd en die verantwoordelijk is voor een integraal stafadvies inzake veiligheid, beveiliging en crisisbeheersingsvraagstukken. Het wordt steeds meer een vak dat kennis, opleiding en vaardigheden vereist. Verder dienen de raden van toezicht beter toezicht te houden. De focus van dit toezichthoudende orgaan ligt sporadisch op integrale veiligheid en crisisbeheersing. 5

6 Dit moet structureel verbeteren. Wellicht kan een nog te ontwikkelen quick scan integrale veiligheid (thermometer voor de organisatie) voor bestuurders en toezichthouders hierin een handig instrument zijn ter ondersteuning. 8. Crisiscommunicatie wordt onvoldoende als tool of management gebruikt Lokale en regionale bestuurders (publieke sector) doen vrijwel niet aan risicocommunicatie en laten dit graag over aan de Rijksoverheid. De massamediale Postbus 51-spotjes zijn echter geen succes. Waarom nemen bestuurders van gemeenten en de veiligheidsregio s niet de verantwoordelijkheid zelf meer over risico s te communiceren? Is men bang dat dit de burger schrik aanjaagt? Daarnaast is het spijtig te constateren dat het bij rampen en crisissituaties vrijwel altijd fout gaat met de crisiscommunicatie. Bestuurders die aan reputatiecommunicatie doen en niet het belang van de getroffenen voor ogen hebben, is meer regel dan uitzondering. Men is vaak ook nog niet gewend aan de snelheid en dynamiek van de internetsamenleving en social media, terwijl dit medium toch uitstekende mogelijkheden biedt hier handig gebruik van te maken. Het wordt tijd communicatie als tool of management boven aan de bestuurlijke agenda te plaatsen en geen sluitpost meer te laten zijn. De overheid moet de risicocommunicatie dichter bij de burger brengen en proactiever communiceren. Op het niveau van de veiligheidsregio zou een klein team van deskundigen bij voortduring risico s kunnen interpreteren, analyseren, prioriteren en vertalen naar bestuursmaatregelen op lokaal en regionaal niveau. Daarnaast moet de crisiscommunicatie op veel professioneler leest worden geschoeid. De focus moet niet meer op reputatie-, maar op relatiecommunicatie worden gevestigd. Het belang van de burger, de getroffene staat daarbij altijd centraal. Communicatiedeskundigen Frank Regtvoort en Hans Siepel verwoorden dat uitstekend in hun boek over crisiscommunicatie waarin zij stellen dat het bij crisiscommunicatie altijd gaat over drie basisprincipes, namelijk informatieverstrekking, schadebeperking en betekenisgeving. Deze boodschap wordt steeds meer gemeengoed en zal in 2013 ook de lijn worden waarlangs de overheidscrisiscommunicatie zal worden uitgerold. In feite is communicatie een operationeel proces, zoals brandweer- en politiezorg ook processen zijn. 9. De zorg- en onderwijssector zijn onvoldoende voorbereid op crisissituaties De zorgsector maakt prominent deel uit van de organisatie van de veiligheidsregio s en de gemeenten. Toch stelde de minister van VWS in 2008 extra geld beschikbaar aan de elf Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) regio s in ons land om de zorgsector met opleiden, trainen en oefenen structureel beter voor te bereiden op grootschalige rampen- en crisissituaties. Naast de GHOR wordt in dit proces een belangrijke taak toebedeeld aan het traumacentrum/netwerk acute zorg van de regio. Dit niveau is verantwoordelijk voor het opstellen van risicoanalyses en het opstellen van meerjarige beleidsplannen OTO. Inmiddels heeft de zorgsector met al haar publieke en private ketenpartners duidelijke stappen voorwaarts maakt in een professionelere crisisbeheersing. Deze lijn moet zich nog enkele jaren voortzetten om het gewenste niveau te bereiken. De directeur publieke gezondheid en het ROAZ gaan hierin steeds meer de regisserende rol van het GHOR-bureau overnemen. 6

7 Het onderwijs is ook een sector waar kwetsbare groepen mensen dagelijks bijeen zijn en waar veiligheid een groot goed is. Maar al te vaak gaat het mis zo zien we in het buitenland, maar ook in Nederland zoals de voorbeelden in Hoogerheide en Zoetermeer ons tonen. Bij crisisbeheersing in het onderwijs gaat het meestal niet verder dan een maandelijkse ontruimingsoefening voor een brand. Veiligheid behelst echter zoveel meer. Wat te doen bij een schietincident in school? Hoe te reageren op een poederbrief op de postkamer? Wat te doen als dertig procent van de docenten uitvalt bij een grieppandemie? En wat te denken van een gijzelingsactie? Directies van scholen moeten veel meer doen aan integrale risicoanalyses, het opstellen van rampenplannen en aan crisismanagement. Het is betreurenswaardig te constateren dat slechts een echte grootschalige ramp op een school de benodigde versterkingsprogramma s van overheidswege gaat stimuleren en de bewustwording zal aanwakkeren. Wellicht dat een wettelijke verplichting tot een betere voorbereiding op crisissituaties voor de onderwijssector in deze katalyserend zou kunnen werken. Naar analogie van de zorgsector zou een versterkingsprogramma crisisbeheersing vanuit het ministerie van OCW kunnen worden geïnitieerd. 10. Nederland leert niet of nauwelijks van rampen uit het verleden Als er een ramp of crisis met veel impact plaatsvindt, gebeuren er doorgaans twee dingen. In de eerste plaats een korte termijn maatregel ingegeven door bestuurlijke hyperventilatie waarbij kosten noch moeite worden gespaard. Denk hierbij aan het stoeptegelincident bij Rijswijk, waarna de minister van VWS binnen een dag besluit om onder 150 viaducten in Nederland camera s en vangnetten op te hangen ter waarde van 300 miljoen! Geen enkel kamerlid dat toen reageerde met de opmerking Minister dat kan toch niet waar zijn.. Een tweede reactie is het starten van een of vaak meerdere onderzoeken door de Inspectie Veiligheid en Justitie of Volksgezondheid, de Onderzoeksraad voor Veiligheid of bijvoorbeeld het COT. In deze meestal metersdikke rapporten staat de schuldvraag doorgaans centraal en is moeilijk traceerbaar welke structurele verbeteroplossingen nu moeten of kunnen worden gerealiseerd. De praktijk toont aan dat men rapporten uit het verleden snel en gemakkelijk vergeten is. Naast genoemde veelal centralistische maatregelen is het van belang dat er veel meer lessen uit rampen en crisissituaties worden geborgd op regionaal niveau in de veiligheidsregio s. Een sectie lessons learned in de veiligheidsregio zou daartoe een prima oplossing kunnen bieden. Door goede analyses van nationale en internationale rampensituaties kunnen snel en adequaat verbetermaatregelen worden geïmplementeerd. Ook bij crises in andere regio s kunnen deze secties initiëren dat bepaalde opgedane expertise snel wordt ingevlogen in regio s waar daar behoefte aan is. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij de zedenzaak Robert M. te Amsterdam waarbij de gemeentesecretaris uit Den Bosch geholpen heeft met zijn ervaring in de zaak van de zwemleraar Benno L. Verder zou ook creatiever kunnen worden nagedacht hoe je in opleiden, trainen en oefenscenario s beter gebruik kunt maken van opgedane ervaringen met crisissituaties. Een filmcasus en oefendatabank waarin ervaringen van sleutelfunctionarissen met rampen zijn verfilmd kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. In de zorgsector worden hiermee in 2013 de eerste ervaringen opgedaan. 7

8 Nawoord Crisisbeheersing moet logisch en eenvoudig worden georganiseerd. Dat is een basisprincipe voor succes. Uit bovenstaande blijkt evenwel dat de organisatie en de procedures in de crisisbeheersing en rampenbestrijding nogal complex zijn georganiseerd. Terug naar het Thorbecke model is ons voorstel. Daarnaast is het van cruciaal belang dat de veiligheidsregio s hun focus richten op de moderne crisisbeheersing in plaats van de klassieke rampenbestrijding. Verder wordt het gewenste resultaat ook eerder bereikt door een meer proactief optreden van de overheid, een betere publiekprivate samenwerking, meer awareness bij bestuurders en het op professionele wijze betrekken van defensie als volwaardig veiligheidspartner. Bovenal zal het kennis en bewustwordingsniveau van crisisbeheersing en integrale veiligheid binnen de gemeenten, veiligheidsregio s, zorg- en onderwijssector aanzienlijk moeten worden verbeterd en dienen we beter te leren van rampen uit het verleden. Ook het crisismanagement op Rijksniveau alsmede de risico- en crisiscommunicatie dienen fundamenteel te worden verbeterd en als aandachtsveld vóór op de bestuurlijke agenda te worden geplaatst. De tijd is nu rijp voor een structurele verbeterslag. Wellicht dat de recent door minister Opstelten ingestelde Evaluatiecommissie Hoekstra hierin de juiste snaar weet te raken en de in dit artikel vermelde verbetervoorstellen op waarde weet te schatten. 8

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Nationale crisisbeheersing en CIMIC Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing Interne en externe veiligheid raken verweven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Algemeen. Knelpunt. Initiatief BESTUURLIJKE AANDACHT VOOR CRISISBEHEERSING; NOTITIE OTO STUURGROEP 11 JULI 2013. 1 juli 2013

Algemeen. Knelpunt. Initiatief BESTUURLIJKE AANDACHT VOOR CRISISBEHEERSING; NOTITIE OTO STUURGROEP 11 JULI 2013. 1 juli 2013 Algemeen Het landelijk platform OTO buigt zich al enige tijd over het thema van bestuurlijke aandacht voor het onderwerp crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Steeds meer raken deze

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen

Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Een masterclass voor bestuurders van zorginstellingen, gericht op crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Georganiseerd

Nadere informatie

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7 Pagina 1 van 7 1. INLEIDING Context Na het verschijnen van het advies van de Commissie Hoekstra over de werking van de Wet Veiligheidsregio s en het Nederlands stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Julius Academy. Masterclass Crisisbeheersing 2016. Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen

Julius Academy. Masterclass Crisisbeheersing 2016. Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen Julius Academy Masterclass Crisisbeheersing 2016 Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen MASTERCLASS CRISISBEHEERSING VOOR BESTUURDERS EN LEDEN CRISISBELEIDSTEAM IN ZORGINSTELLINGEN

Nadere informatie

Masterclass Crisisbeheersing. voor bestuurders van zorginstellingen

Masterclass Crisisbeheersing. voor bestuurders van zorginstellingen Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Een masterclass voor bestuurders van zorginstellingen, gericht op crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Georganiseerd

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Evaluatie oefening Voyager

Evaluatie oefening Voyager Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Inlichtingen H.J. Albert T 070-4266028 F Uw kenmerk Onderwerp Evaluatie oefening Voyager 1 van 8 Aantal bijlagen 0 Als coördinerend minister voor crisisbeheersing

Nadere informatie

Communicatie: functies & uitdagingen. Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014

Communicatie: functies & uitdagingen. Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014 Communicatie: functies & uitdagingen Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014 Vraag: wie is verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie? Scenario: oproep demonstratie op internet Er circuleert

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 11 nummer 1 februari 2013 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Innovatie en R&D Asbestvondst Kanaleneiland: over evalueren en oordelen Onzekere toekomsten in de Nationale Risicobeoordeling

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS Paul Geurts Bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Tilburg Niko van den Hout Coördinator BHV & crisismanagement Onderwijsgroep Tilburg Fysieke calamiteiten

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Een terroristische aanslag:

Een terroristische aanslag: Een terroristische aanslag: Zorgsector Brabant in de hoogste versnelling Themabijeenkomst crisisbeheersing & OTO 6 juli 2016 02 Geachte collega, Stel, er vindt een terroristische aanslag plaats in Brabant.

Nadere informatie

Crisisbeheersing in het onderwijs. Prof. Dr. Rob de Wijk HCSS/Universiteit Leiden

Crisisbeheersing in het onderwijs. Prof. Dr. Rob de Wijk HCSS/Universiteit Leiden Crisisbeheersing in het onderwijs Prof. Dr. Rob de Wijk HCSS/Universiteit Leiden Turbulente tijden Mondiale veranderingen leiden tot onzekerheid (Brexit, Trump) Crises rond Europa leiden tot vluchtelingenstromen

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Inleiding. Met de doorontwikkeling van VRZ en de nieuwe gemeenschappelijke regeling kwam de vraag naar voren welke positie de Veiligheidsdirectie

Nadere informatie

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Inleiding Conform de Wet Veiligheidsregio s (WVr) dient het bestuur van elke veiligheidsregio om de 4 jaar een regionaal beleidsplan op te

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,.

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,. Artikel PM1 A.4 Bijlage 4 De Wet veiligheidsregio s wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het artikel door een puntkomma, toegevoegd korpschef:

Nadere informatie

Namens het Kabinet informeer ik u hierbij over de in 2012 ontwikkelde scenario s en de te versterken capaciteiten die daar uit voortvloeien.

Namens het Kabinet informeer ik u hierbij over de in 2012 ontwikkelde scenario s en de te versterken capaciteiten die daar uit voortvloeien. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de voorzitter van de Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie.

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Praktische cursus Operationeel Crisiscoördinator Zorginstellingen De stroom valt uit. Een lekkage in een zuurstoftank. Uitslaande

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ)

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Noord Nederland 2015 Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare

Nadere informatie

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout Presterend Veiligheidsregio September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout VenJ is verantwoordelijk voor systeem 1. Strategie Nationale Veiligheid 2. Interdepartementaal stelsel Crisisbesluitvorming 3. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Resultaten en lessen voor de toekomst drs. A.A.M. Brok Voorzitter veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, portefeuillehouder jaar van transport en veiligheid

Nadere informatie

Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement. gineke.snoeren@eagle4s.com

Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement. gineke.snoeren@eagle4s.com Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement gineke.snoeren@eagle4s.com Kenmerken van een crisis De rol van informatievoorziening & GIS Eagle One theorie Eagle One - Praktijk Lessons Learned

Nadere informatie

De oranje kolom in de Veiligheidsregio

De oranje kolom in de Veiligheidsregio De oranje kolom in de Veiligheidsregio Visiedocument voor de verankering van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zeeland - Vastgesteld in Kring van Zeeuwse gemeentesecretarissen d.d. 12 april

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK?

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK? 02 WIE ZIJN WE? De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan OTO Limburg

Meerjarenbeleidsplan OTO Limburg Meerjarenbeleidsplan OTO Limburg 2016-2018 De ingezette koers van professionaliseren, profileren en positioneren vervolgen Clarien Schoeren (Coördinator OTO-Limburg en Abderrahman Kaouass (COT) Hoe komen

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Risicoprofiel Evenementen 1.1

Risicoprofiel Evenementen 1.1 Risicoprofiel Evenementen 1.1 Evenementenveiligheid 1.1 Instrument Risicoprofiel Evenementen 1.1 In Nederland worden steeds meer evenementen georganiseerd. Het openbaar bestuur wordt geadviseerd over de

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

KVNRO SYMPOSIUM VAN KLASSIEKE RAMPENBESTRIJDING NAAR MODERNE CRISISBEHEERSING CIVIEL-MILITAIRE SAMENWERKING

KVNRO SYMPOSIUM VAN KLASSIEKE RAMPENBESTRIJDING NAAR MODERNE CRISISBEHEERSING CIVIEL-MILITAIRE SAMENWERKING KVNRO SYMPOSIUM VAN KLASSIEKE RAMPENBESTRIJDING NAAR MODERNE CRISISBEHEERSING CIVIEL-MILITAIRE SAMENWERKING DONDERDAG 10 NOVEMBER 2016 GENERAAL-MAJOOR KOOTKAZERNE STROE Inleiding Defensie is al sinds 2004

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan genezen.

Voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen is beter dan genezen. Veiligheid, een gezamenlijke verantwoordelijkheid Razendsnelle ontwikkelingen Veiligheid is een van de belangrijkste aspecten in ons leven. In eerste instantie is dat natuurlijk

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ)

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) 2017/2018 Een praktische opleiding over bedrijfscontinuïteitsmanagement, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare

Nadere informatie

ZAOV-overleg nader bepaald

ZAOV-overleg nader bepaald ZAOV-overleg nader bepaald Uitgangspunten en afspraken met betrekking tot het Overleg Zeeuwse Ambtenaren Veiligheid (ZAOVoverleg) Bestuur & Management Consultants december 2005 C.M. van der Lijcke Coordinator

Nadere informatie

Gemeentelijke Kolom in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Gemeentelijke Kolom in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Bestuurlijk overleg Hollands Midden 3 september 2009 Burgemeester V.J.H. (Victor) Molkenboer Bestuurlijke vragen van Hollands-Midden 1. Welke discussies zijn gevoerd

Nadere informatie

Datum 28 april 2014 Ons kenmerk 022-14

Datum 28 april 2014 Ons kenmerk 022-14 Crisiscoördinatoren, ROP-coördinatoren en communicatiepersoneel van alle zorginstellingen uit de regio Midden-Nederland Heelkundige Specialismen Traumacentrum Midden Nederland Directeur: drs. L.L. van

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

Reactie op rapport loov en ADD over ICMS

Reactie op rapport loov en ADD over ICMS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-eneraal 6;^ Datum DV/CB Inlichtingen mr. M.S. van Eek T 070.4268844 F Uw kenmerk Onderwerp op rapport

Nadere informatie

Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT

Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen,

Nadere informatie

Controller Huisvesting

Controller Huisvesting Profielschets Controller Huisvesting Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Opdrachtgever: COA Datum: juni 2014 Adviseur: Lilian Vos Centraal Orgaan Opvang asielzoekers Het Centraal

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland ervaringen traject Territoriale Congruentie

Veiligheidsregio Kennemerland ervaringen traject Territoriale Congruentie Veiligheidsregio Kennemerland ervaringen traject Territoriale Congruentie Frans Schippers Directeur Veiligheidsregio Kennemerland Regionaal Commandant Kennemerland De presentatie op onderdelen Wie zijn

Nadere informatie

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12 onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Inleiding Middels een rondje langs de veiligheidsregio s (in oprichting) is Essent

Nadere informatie

Sociale media in relatie tot zelfredzaamheid

Sociale media in relatie tot zelfredzaamheid 24 Sociale media in relatie tot zelfredzaamheid Rubriek S. (Simone) E. Uiterwijk 1 het afstudeeronderzoek Samenvatting Op verzoek van Infopunt Veiligheid, onderdeel van het expertisecentrum van het Instituut

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Financieel- Begroting en Kaderstelling De wnd president van de Algemene Rekenkamer drs. A.P. Visser Lange Voorhout

Nadere informatie

Introductiefilmpje Informatieveiligheid bestuurders

Introductiefilmpje Informatieveiligheid bestuurders Introductiefilmpje Informatieveiligheid bestuurders INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal Henk Wesseling Taskforce Bestuur & Informatieveiligheid Dienstverlening Geïnitieerd door minister

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen?

Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen? Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen? Thijs Breuking, voorzitter CMT WUR & lid RvB, Oefening OZON, 4-10-2016 Ervaringen en inzichten cybercrisismanagement 9 februari 2017 Frank

Nadere informatie

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Koers 1. Periodiek een beeld over het functioneren van de uitvoering 2. Achterliggende oorzaken 3. Meer op de keten gericht 4. Risicogericht toezicht (monitor)

Nadere informatie

Calamiteiten in de energievoorziening

Calamiteiten in de energievoorziening Calamiteiten in de energievoorziening Samenwerking tussen de Netbeheerder en de Gemeente / Veiligheidsregio Ton Harteveld Manager Bedrijfsvoering Lustrumcongres Inspectie OOV 12 december 2007 2 Inhoud

Nadere informatie

Uitnodiging. Communicatie: Hoe publiek is een ramp?

Uitnodiging. Communicatie: Hoe publiek is een ramp? Uitnodiging Communicatie: Hoe publiek is een ramp? Donderdag 1 november 2012 Netwerk Acute Zorg Zwolle organiseert bijeenkomsten in het kader van de voorbereiding op rampenopvang. Aan de hand van ervaringen

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Landelijk Convenant voor Regionale Samenwerkingsafspraken tussen de Drinkwatersector, Veiligheids- en Politieregio s

Landelijk Convenant voor Regionale Samenwerkingsafspraken tussen de Drinkwatersector, Veiligheids- en Politieregio s Landelijk Convenant voor Regionale Samenwerkingsafspraken tussen de Drinkwatersector, Veiligheids- en Politieregio s Partijen A. De veiligheidsregio, vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur

Nadere informatie

VERSLAG Workshop Samen Werken aan Vitaal BZK Veiligheidscongres 13 november 2008

VERSLAG Workshop Samen Werken aan Vitaal BZK Veiligheidscongres 13 november 2008 VERSLAG Workshop Samen Werken aan Vitaal BZK Veiligheidscongres 13 november 2008 Op donderdag 13 november 2008 vond het BZK Veiligheidscongres plaats met het thema Veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s. Niek Mestrum Manon Ostendorf

Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s. Niek Mestrum Manon Ostendorf Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s Niek Mestrum Manon Ostendorf Doel van deze presentatie Deel 1 (Niek): Wat staat er nu exact in de Wet veiligheidsregio s Waarom staat dit er zo

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Samenvatting. Regionaal Risicoprofiel Haaglanden. Regionaal Beleidsplan Haaglanden. Regionaal Crisisplan Haaglanden

Samenvatting. Regionaal Risicoprofiel Haaglanden. Regionaal Beleidsplan Haaglanden. Regionaal Crisisplan Haaglanden Samenvatting Regionaal Risicoprofiel Haaglanden Regionaal Beleidsplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Risicoprofiel, Beleidsplan

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Het Veiligheidsberaad t.a.v. de voorzitter mw. G. Faber Postbus 7010 6801 HA ARNHEM Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Informatiebeleid: moetje of kans?

Informatiebeleid: moetje of kans? Informatiebeleid: moetje of kans? Guus Zijlstra m.m.v. Arend de Jong 25 november 2009 Jullie workshopleiders Guus Zijlstra: Programmacoordinator NVBR (v.a. 1 maart) Beleid en advieswerk op het grensvlak

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. Opleidingen. Geboortedatum: 2 juni 1979. Senior communicatieadviseur

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. Opleidingen. Geboortedatum: 2 juni 1979. Senior communicatieadviseur Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam: E. Heijna Roepnaam: Eveline Geboortedatum: 2 juni 1979 Functie Senior communicatieadviseur Profiel / omschrijving Ik ben een hard werkende professional die ervoor

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017.

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017. Betreft Begroting Veiligheidsregio Zuid Limburg Vergaderdatum 28 mei 2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - In te stemmen met de begroting Veiligheidsregio

Nadere informatie

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012 Woensdag 15 Wat doet BOT-MI? februari Het BOT-mi is een samenwerkingsverband van zes ministeries en de daaraan verbonden kennisinstellingen. Het heeft expertise in huis op diverse gebieden zoals het uitvoeren

Nadere informatie

Continuïteit van de Samenleving Versterking samenwerking in responsfase

Continuïteit van de Samenleving Versterking samenwerking in responsfase Continuïteit van de Samenleving Versterking samenwerking in responsfase Aan: Stuurgroep Van: Projectteam Datum: 9 mei 2017 In deze memo wordt verslag gedaan van een verkenning naar mogelijkheden om als

Nadere informatie

Gasstoring Velsen-Noord. Onderzoek naar de crisisorganisatie Kennemerland

Gasstoring Velsen-Noord. Onderzoek naar de crisisorganisatie Kennemerland Gasstoring Velsen-Noord Onderzoek naar de crisisorganisatie Kennemerland Inhoudsopgave Introductie 3 Het incident en het onderzoek in een oogopslag 4 Wat ging goed? 6 Wat kon beter? 8 Aanbevelingen 10

Nadere informatie

Convenant drinkwater tussen Evides, Brabant Water, Politie Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland

Convenant drinkwater tussen Evides, Brabant Water, Politie Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland Convenant drinkwater tussen Evides, Brabant Water, Politie Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland Partijen A. De veiligheidsregio Zeeland, vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 t.b.v. Geestelijke Gezondheidszorginstellingen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en RAV

Inhoudsopgave. 1 t.b.v. Geestelijke Gezondheidszorginstellingen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en RAV - specifieke - - Inhoudsopgave OTO-kaart ZiROP-coördinator 3 OTO-kaart Crisiscoördinator Ziekenhuis 5 OTO-kaart Coördinator Crisisteam GGD 7 OTO-kaart GROP-coördinator 9 OTO-kaart Procesleider GGD 11 OTO-kaart

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing Achtergrond In de eindrapportage van het RADAR-onderzoek uit 2009 constateerde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid dat het overgrote deel van de veiligheidsregio s op het gebied van informatiemanagement

Nadere informatie

Uitwerking casus diefstal bij museum

Uitwerking casus diefstal bij museum Uitwerking casus diefstal bij museum OCW communicatiecampagne crisismanagement maart 2014 www.veilig-erfgoed.nl Beschrijving casus Op een drukke middag dringt een man op zeer gewelddadige manier het museum

Nadere informatie