13.30!!14.10! Discussie!met!alle!deelnemers!over!dit!thema!en!de!ervaren!knel:!en!zorgpunten!en!een! gesprek!over!oplossingsrichtingen.!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "13.30!!14.10! Discussie!met!alle!deelnemers!over!dit!thema!en!de!ervaren!knel:!en!zorgpunten!en!een! gesprek!over!oplossingsrichtingen.!"

Transcriptie

1 Bijeenkomst+Stedelijke+Alliantie+Cultuursensitieve+zorg+voor+ Hagenaars(met(een(beperking 27#mei#2013 " Zwedenburg 99 in Den Haag Tijd Programma Inloopenontvangstmetlunch WelkomentoelichtingopdemiddagdoorHansWaardenburg,voorzitterSA,tevens voorzitterrvbmiddin Introductievanhetonderwerp:deinzetniveau1en2alsprofessionalsenderelatiemet interculturalisatie,doormondriaanenmiddin Discussiemetalledeelnemersoverditthemaendeervarenknel:enzorgpunteneneen gesprekoveroplossingsrichtingen FormulerenvandemeestbelangrijkeaanbevelingenaanwethouderRabinBaldewsingh, lateropdebijeenkomst OntvangstvandewethouderRabinBaldewsinghenwelkomstwoorddoorHans Waardenburg,voorzitterSA FilmvandeStedelijkeAlliantieInterculturalisatievoormensenmeteenbeperking Terugkoppelingvandediscussierondomhetthema:deinzetniveau1en2alsprofessionals enderelatiemetinterculturalisatieaandewethouderenaanbevelingen SamenwerkingNadorinMarokkometorganisatiesendestadDenHaag.Terugkoppeling vandelaatsteontwikkelingenenbevindingen AfsluitingdoorLydiaHogeling,waarnemendvoorzitterStedelijkeAlliantie,vanhetbezoek vandewethouderendebijeenkomst drankjeennapraten. StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

2 Opening'(toelichting(op(het( programma(voor(vandaag(door( Hans(Waardenburg,(voorzitter(SA( 2 HansvanWaardenburgopentdebijeenkomst metdankvoordegastvrijheidvandelocatie Zwedenburgwaareenwerkcentrumgevestigd isvoormensenmeteenbeperking.voorheen werktenhier130cliëntenmaarnuisdat afgenomendoorveranderingeninhetrecht opvervoer.eenaantalcliëntenkannietmeer komendoordezewijziging. Vandaagstaatophetprogrammadeinzetvan niveau1en2indezorgvoormensenmeteen beperking.hiervoorgevenheididebruijnvan MiddinenKlaskeApperloovanhetRoc Mondriaaneenvoorzet.Onderwijsiseen belangrijkeschakelendesaisdanookblijdat dehaagsehogeschoolzichaangeslotenheeft bijdestedelijkealliantieinterculturalisatie (SA),NiekevanDijkenWendeladeBoer wordennogverwacht. Hiernazalmetdeaanwezigeneendiscussie volgenomtekomentotadviezenm.b.t.dit onderwerpaanwethouderbaldewsinghdie vanaf14.15uurdezevergaderingzalbijwonen. PetervanderWormwilgraageennieuwe collegavoorstellen.bijmeezhiseen reorganisatiegaandeendaarinisplaatsvoor tweenieuwemanagers.eéndaarvan,boris DumfrieszaldeopvolgerzijnvanPetervan derworm.peterblijftditjaarnogaanals bestuurssecretarisenzalzijn managementtakenoverdragenaanboris evenalshetdeelnemersschapaandesaen kerngroep. StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

3 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking 3 Introductie(van(het(onderwerp:(de( inzet(van(niveau(1(en(2(als( professionals(en(de(relatie(met( interculturalisatie(door( Mondriaan(en(Middin.( JanintroduceertHeidideBruijn(Middin)en KlaskeApperloo(ROCMondriaan),nahun beiderinleidingzaljandediscussieingoede banenleidenomtekomentotadviezenaan dewethouder. Heidibegintmetaantegevendatinzo nkort tijdsbestekhetnietmogelijkiseenheel genuanceerdverhaaltehouden,maareven alseenolifantdoordeporseleinkasttegaan omduidelijktemakenwaardezorgenliggen. DeveranderingvandeAWBZnaardeWMO maaktdat recht opzorgvervaltenermoet meerdoornaastengedaanworden.de insteekiszolangmogelijkthuisverzorgen, eenindicatievoor24uurszorgismoeilijkerte krijgen.hettypewerkdatdoornaasten gedaankanwordenishetwerkterreinvan metnameniveau1en2opgeleiden.de huishoudelijkeverzorgingwordt wegbezuinigd.watbetekentditvoorde medewerkers?inallochtonekringenishet beroepverzorgennietergpopulair.de instroomvanallochtonemetnamemeisjesis weltezienbijniveau1en2envandaaruit kunnendetalentendoorstromennaarde hogereniveaus.deniveaus3,4en5lateneen beeldzienwaardeallochtonestudenten ondervertegenwoordigdzijn.ditisin disbalansmetdecliënten,dusgeen afspiegelingvandesamenleving.doorde verschuivingvandezorgnaardethuissituatie zalde24uurszorgsteedscomplexerworden eneenhogereopleidingsniveauvragen.door degeringemogelijkhedenvoorniveau1en2 isdekansopvoldoendedoorstromingnaar niveau3en4kleinerwaardooreentekort gaatontstaanindiversiteitaanmedewerkers. Dezeontwikkelingiszorgelijk. KlaskegeeftaandatbijhetROCin2008 gestartismetdeopleidingtotzorghulpen helpende,bijdeeersteopleidingwaren300 studentenendatisnuopgelopentot1000. VoorhetROCisditdelimietomdatheterg moeilijkisvooraldestudentengoede stageplaatsentevindenennaafrondingvan deopleidingwerk.eenbelangrijkedoelstelling vandezeopleidingwaseenkennismakingmet hetveld zorgenwelzijn voormetname allochtoneleerlingen.ditwerkveldietshipper temakenzodatdekeuzevoorzorgenwelzijn ietsmakkelijkergemaaktwordt.tijdenshet vorigekabinetkwamministerbijsterveldtvan onderwijsmethetplanomhetvakmanschap

4 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking 4 tepromotenenteverstevigen.hiermeeging delesnormomhoogvan450lesurennaar 1000lesuren,ditgingtenkostevanhetleren indepraktijkd.m.v.stage.naastdeze maatregelkwamdeeisdathetniveauvan Nederlandsenrekenenvoldoendemoetzijn omeendiplomatekunnenkrijgen.voor niveau1duurtdeopleiding1jaar,niveau2 2jaarenz.indepraktijkbetekentditdatde leerlingenmeteenlaagstartniveaubinnen1 of2jaarhetzelfdeniveauvantaalenrekenen moetenhebbenalsniveau3en4.ditiseen onmogelijkeopgaveomdatdebasisdaarvoor natuurlijkalbijdebasisschoolenvmboligt. Niveau1valtnietmeeronderhetMBOmaar wordteenentreejaarwaarbijdetaalen rekeneisnognietvankrachtis.welmoetde opleidingbinnenviermaandeneenbindend studieadviesgevenvoorofniveau2of werken.devraagiswelofervoldoendewerk isvoordezejongemensen.hetrocstaatnu voordebelangrijkebeslissingomdeopleiding testoppenoftochdoortegaanenopte leidentotwerkeloosheid. Janvatdebeideintroductiessamen.De situatieiszorgelijk.indemulticulturele samenlevingdreigtdeinstroomvan allochtonestudentenoptedrogenterwijlde zorgvragendekantsteedsmeerzalverkleuren. Hetwordtmoeilijkertalentenoptesporenen dekanstegevenzichverderteontwikkelen. Detalentenwordenzichtbaartijdenshetwerk oflangdurigestage,erzijnzekervoorbeelden vangeslaagdecarrièresinzorgenwelzijn.het isookzorgelijkvoordehaagsejeugd,teveel jongerenvallenbuitendeboot,als samenlevingengemeentehebbenwijeen verantwoordelijkheiddaarin. AbderrahimKajouanevraagtzichafofdembo opleidingenvoldoendezichthebbenopwat hetwerkgeversnodighebben.uitdekrant kanhijlezendathetrocgeenbindingmeer heeftmetdewerkgevers.klaskegeeftaandat dieverbindingerweldegelijkis.jet Bussemakerdehuidigeministervanonderwijs zegtopleidingentewillenafstotenwaargeen werkinis,nietopleidenvoorwerkeloosheid. Klaskegeeftaandathetverstandigisomniet alleenlandelijkofgemeentelijktekijkenmaar vooralookregionaal.devraagisofereen visieoponderwijsvoorhandenis.het ontwikkelenvanstartkwalificatiesm.b.t. socialevaardigheden,verantwoordelijkheid nemen,samenwerken,optijdkomene.d. HeidigeeftaandathetcontactmethetROC juistheelerggoedis. PetervanderWormdoetdesuggestieomop talentenjachttegaanonderdevrijwilligers, mogelijkdooralopleidingaantebieden tijdenshetvrijwilligerscontract.

5 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking 5 Deaanwezigestudentenniveau2hebbenhet allenergnaarhunzinophunstageplekin combinatiemetdeopleiding.eénvanhen heeftechtplannenomdoortestromennaar niveau3endaarnaniveau4.voorenkelen wasdeswitchvanwelzijnnaarzorgeen goede,medeomdatinwelzijnmetnamede kinderopvangweinigmogelijkhedenmeerzijn. Depraktijkdocentgeeftwelzorgenaanover dewerkbegeleidingopdestageplaatsendie staatenormonderdruk. RudolfFeberdoetdesuggestieombijontslag vanmedewerkersdezeuittenodigenals vrijwilligerverdertegaan.hiervooriseen stevigvrijwilligersbeleidnoodzakelijk.heidi reageertdatheteenbeetjezuurisalseen vastemedewerkerontslagenwordten vervangendooreenvrijwilligervoorhetzelfde werk. BorisDumfriesvraagtzichafoferheel bewustgekozenwordtvoorzorgenwelzijnof daterbijdezelfdegroepookanderetalenten zijn.eenvandestudentengeeftaandateen alternatiefvoorhaardehorecazoukunnen zijnmaarvoordeanderengeldtdatzorgde bestekeusis.wanneererteweiniginstroom gerealiseerdkanwordenvanallochtone medewerkershoezithetdanmethet cultuurbewustzijnvandeoverige medewerkers?pietvalkenburgvanmiddin geeftaandatdaarveelaandachtvoorisvia scholingentraining. StellaBeaumontvraagtnaarde belemmeringenbijdestudentenomdoorte kunnenstromen.voorveelstudentengeldt hetprobleemvandetaalenrekennormbij hetdoorstromen.tochvindendestudenten datdenormwelterechtisenmetveel oefenenengoedelessenmoethettedoen zijn. Janprobeertnudeadviezenvoorde wethouderteformuleren: Devraagwiensprobleemdezesituatieis? Volgensonseengezamenlijkprobleemvan onderwijs,zorgorganisatiesengemeente.er bestaatrechtoponderwijs.lukthetnietom eenopleidingtekrijgenendaarnawerkdan gaatdejeugdzichvervelenmetalleellende vandien.eenadviesaandewethouderiste investerenindejeugdendebegeleiding daarvan.

6 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking 6 Eentweedeadviesisduidelijkheidkrijgenover watvrijwilligerskunnendoenenwatbijde beroepskrachtenhoort. DenknaoverprobleemvanHaagsejongeren zonderopleiding.probeereenlangetermijn visieteontwikkelenenstreefgeenkrimpvan deopleidingenzorgenwelzijnnawat resultaatoplevertopdekortetermijnmaar hetprobleemopdelangetermijnvergroot. Stimuleerwerkgeversgoedestageplaatsenen arbeidsplaatsentecreërenomhet intercultureleaspectverderteontwikkelen zowelvoordemedewerkersalsvoorde cliënten. Bekijkinhoeverrejeouderegepensioneerde vakkrachtenkaninzettenals praktijkbegeleiders. Hetblijftmoeilijkomtotgoedeadviezente komenvoordezecomplexematerieintijden vanschaarstediebinneneenaantaljaren weerandersomkanzijn.desaheefteen poginggedaanenzaldatdewethouderlaten weten. Ontvangst((van(de(wethouder( Rabin(Baldewsingh(door(Hans(van( Waardenburg( HansvanWaardenburgheetdewethouder vanhartewelkombijdezestedelijkealliantie HansvanWaardenburggeefteenhelekorte schetsvandehistorievandestedelijke Alliantiewaarnadefilmgetoondzalworden dieeenweerslagisvandeactiviteitenvande bijdesabetrokkenorganisaties,hiernazaler eenterugrapportagegegevenwordenvande samenwerkingmetnadorinmarokko. In2009iseeninitiatiefgenomendoorde gemeentedenhaagenheeftdaarmee leiderschapgetoondomdeorganisatiesvan zorgenwelzijnindenhaagcultuursensitiefte maken.ditishoogstnoodzakelijkgeziende snelveranderendebevolkingvandestaden daarmeeookvandemensendieonzezorg behoeven. DeSAisgestartmethetmakenvande nulmetingviaeenquickscanvande deelnemendeorganisaties.dezescanheeft geleidtothetmakenvanbeleiden werkplannendieaanelkaargepresenteerd zijnenvancommentaarvoorzien.defocuslag opdriepuntennl.1deeigenorganisatie,2 netwerkvanorganisatiesensamenwerking,3 verdiepingvankenniseninspiratie. Bijeentussenevaluatieisgeconstateerddat hetbelangrijkishetonderwijstebetrekkenbij dezeinterculturalisatieslag.hetroc Mondriaanheeftzichaangeslotenensinds vandaagookdehaagsehogeschool. Tijdensdeevaluatiekwameneenaantal speerpuntennaarvorendieverdieping behoeveneenervanhebbenwevandaag behandeldeenandereisdiscriminatieenals laatste;watbetekentdewijzigingvande AWBZvoorzorgenwelzijninrelatiemet interculturalisatie.dedeelnemersaandesa

7 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking 7 vindenhetbelangrijkdoortegaanomdathet onderwerpeenlangeadembehoeft. Eengoedbeeldvandevorderingenwordt gegevenindefilm;bijzonderdichtbij, dievorigejaartijdenshetmantelzorgfestival inpremièreging. Film(van(de(Stedelijke(Alliantie( interculturalisatie(voor(mensen( met(een(beperking( Rabin(Baldewsingh( WethouderBaldewsinghspreektzijn waarderinguitvoordefilm.voorvandaag heefthijerovernagedachtwelkverhaal verteldmoetworden,eenoptimistisch positiefverhaalofheteerlijkeverhaal.hij heeftgekozenvoorheteerlijkeverhaal. Ondanksdevooruitgangzoalsdezetezienis bijdeorganisatiesvandesagaatallesveelte langzaam.alsvoorbeeldhetcollegevanden Haagmet8wethouderseensecretarisende burgemeester,vandezetienmenseniseréén meteenbi:cultureleachtergrondendrie vrouwen,nietbepaaldeenafspiegelingvande bevolkingvandenhaag.diversiteitis regelmatigonderwerpvangespreken iedereenvindthetbelangrijkmaarook daadwerkelijkrealisereniseenanderverhaal. Binnendeeigenorganisatiealswethouder voorp&obeleideneenontslaggolfvan1200 medewerkerslukthetnietomdeafspiegeling terealiseren.bijsalarisgroep1t/m7vinden we22%migrantenbijdetopéénzwarte ambtenaarenbijdesubtopeveneensgeen afspiegeling.ditlaatziendatdemindset vandegemeenteverkeerdgerichtis.alshet nietgoedschiksgaatdanmaarkwaadschiks. Dedienstverleningmoetveranderen,de verbindinggeefthoop,maarmensenmoeten zelfinbewegingkomen. DebevolkingvanDenHaagkent25%mensen meteenbeperking,hetinclusiefbeleidisnu hardnodig,allemensentellenmeeende toegankelijkheidvandevoorzieningenmoet groter,beter.navierjaarbeniknogniet tevreden.ikkanzeggendaargaiknietover maardatisniethetjuisteantwoord.ikgeloof nogsteedsineenmaakbaresamenleving.het individuisverantwoordelijkmaarerisookeen collectieveverantwoordelijkheidendielaat stekenvallen,deoverheidheefteen zorgplicht. RabinBaldewsinghisblijmetdeaansluiting vandescholenzowelmondriaanalsde HaagseHogeschoolenhooptdatheteen inspiratieisvoorinholland.destadkan vragenaanorganisatiesomruimtetemaken voordeparticipatievanmensenmeteen anderachtergrond,geefruimteaanalle groepen.hoeisereenextraimpulstegeven aandetoegankelijkheidvoordediversiteitin deruimstzinvanhetwoord.erisinde begrotingeenbedragvrijgemaaktvoordeze impuls.dekomendezesmaandenkanvoor eenorganisatiemeteengoedplanvoor ontwikkelingvancultuursensitiviteiten inclusiebeleideenbedragevan25.000euro toegekendworden.iederemaandeenander

8 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking 8 organisatiezodatzesorganisatieskunnen toetredentotdeclubeneenstapvooruit kunnenmaken.rabinbaldewsinghzietgraag deplannentegemoet. JanBooijdanktdewethoudervoorzijn eerlijketoespraakdieinspirerendwerktvoor dedeelnemersomvooraldoortegaanopde ingeslagenweg. Samenvattingvandediscussiem.b.t.inzet niveau1en2: Kijknaarderegio,nietalleende gemeenteoflandelijk Entreejaarloskoppelenvande Bijsterveldtnormomdoorstroming mogelijktemaken Relatiearbeidsmarktenopleidingen ZorgenWelzijnnietalleenopdekorte termijnbekijkenmaarookdelange termijnmeewegen. Jeugdwerkeloosheidheeftgrote risico s. Zorgplicht metelkaargoede werkplekkenvoormensenmeteen anderecultureleachtergrond, investereninopleidingeen stagebegeleidingindetoekomst. Samenwerking(Nador(Marokko( met(organisatie(en(de(stad(den( Haag.(Terugkoppeling(van(de( laatste(ontwikkelingen(en( bevindingen.( BramvanderTasenMinaBoulahoualgeven viaeenpowerpointeenbeeldvanhetlaatste werkbezoekaannador.samenmetde studentendiehunbijdragegeleverdhebben bijhetuitwisselenvankennis.opschool hebbenzijhunervaringenweergedeeldmet medestudentenzodateenanderekijkop Marokkoisontstaandiedoorallenpositief gewaardeerdwordt.

9 9 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

10 10 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

11 11 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

12 12 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

13 13 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

14 14 Dikra,Houda,Ibtissam,Rachida,Achamlalgevenhunervaringenweer.Zijhebbenhetallemaalals heelpositiefervarenomhunkennistedelenmetmoedersinmarokko.hetwasleukomderolvan spelenvoorgehandicaptekinderenteintroducerenentelatenziendatspelveeleffectkanhebben. Ookhetdemonstrerenvantiltechniekengoedezithoudingenhulpbijetenendrinkenhadgoede resultaten.voordestudenteneenindrukwekkendeervaringdiezekereenvervolgkrijgtzowelvanuit deschoolalspersoonlijk. Dankvoordezeinformatieenveelsuccesmethetvervolg. StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

15 Afsluiting( HansvanWaardenburgsluitdezebijeenkomstafmetbijzonderdankaanwethouderRabin Baldewsinghvoorzijneerlijkeverhaalenalledeelnemersvoordebijdrageaandediscussie.Graag zienweelkaarweerbijdevolgendestedelijkealliantieop17septembera.s.(jaarplanning) o Kerngroep : : o Kerngroep : : o Alliantie" " 3" " 3"middag" o Kerngroep : : o Kerngroep : : o Alliantie" " 3" " 3"middag" o Kerngroep : : o Kerngroep : : StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM?

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM? Informatie over de Autoriteit Financiële Markten Een kennismaking Wat doet de AFM? Wie is de AFM? AFM is de afkorting voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R.

D I E N S T E N W I J Z E R. 1 D I E N S T E N W I J Z E R. Jacobs Assurantiën Mgr. Van Gilsstraat 4 6461 VG Kerkrade Postadres: Postbus 118 6460 AC Kerkrade Tel. nr. 045-5453121 Fax nr. 045-5464900 E-mail jacobs@deraadsheeren.nl

Nadere informatie

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM?

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM? Informatie over de Autoriteit Financiële Markten Een kennismaking Wat doet de AFM? Wie is de AFM? AFM is de afkorting voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële

Nadere informatie

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.B.19 1130764 Aan Commissie Waterkwaliteit AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET TEN BEHOEVE VAN EEN BIJDRAGE PUTTENVELD EN BOOSTERGEMAAL GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD

Nadere informatie

Synergie PFD BV. Persoonlijke (financiële) dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering, management, financiën en administratie.

Synergie PFD BV. Persoonlijke (financiële) dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering, management, financiën en administratie. CURRICULUM VITAE Concept Wij zijn twee persoonlijkheden met elk onze eigen kwaliteiten Wij voeren gezamenlijk de opdrachten uit.. De bundeling van onze kennis en kracht heeft een synergetisch effect, dus

Nadere informatie

Dienstenwijzer Homegarant

Dienstenwijzer Homegarant Dienstenwijzer Homegarant versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie is HomeGarant? 3. Onze bereikbaarheid 4. Onze diensten 5. Wat verwachten van wij u? 6. Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor de cliënten van:

Dienstenwijzer voor de cliënten van: Dienstenwijzer voor de cliënten van: Naam kantoor: Assurantiekantoor Van Wijk Adres: Hofstraat 2-A Postcode /woonplaats: 3401 DE IJsselstein Website: www.vanwijkadvies.nl Telefoon: 030-6883941 E-mail:

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

U betaalt rente voor uw hypotheek. Hoe komt deze rente tot stand?

U betaalt rente voor uw hypotheek. Hoe komt deze rente tot stand? U betaalt rente voor uw hypotheek. Hoe komt deze rente tot stand? 1 Inhoud Wat is een hypotheek precies? 3 Goed om even te weten. 6 2 Wat is een hypotheek precies? U heeft een hypotheek. Dat is een geldlening.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg

Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZiNkraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte:de natuurlijke persoon die kraamzorg afneemt

Nadere informatie

Klagers hebben zich daarna tot de Ombudsman gewend. Een groot deel van de klagers wordt bijgestaan door de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken.

Klagers hebben zich daarna tot de Ombudsman gewend. Een groot deel van de klagers wordt bijgestaan door de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken. AANBEVELING OMBUDSMAN INZAKE DSB Den Haag, 8 oktober 2009 Inleiding De Ombudsman Financiële Dienstverlening heeft de afgelopen maanden van consumenten een groot aantal klachten en geschillen ontvangen

Nadere informatie

Houd rekening met rentestijgingen

Houd rekening met rentestijgingen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig renterisico Houd rekening met rentestijgingen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die geld leent of gaat lenen.

Nadere informatie

Houd rekening met rentestijgingen

Houd rekening met rentestijgingen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig renterisico Houd rekening met rentestijgingen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die geld leent of gaat lenen.

Nadere informatie

Datum 23 september 2014 Betreft Commissiebrief over meer duidelijkheid over de kinderen die vallen onder de Intensieve Kindzorg

Datum 23 september 2014 Betreft Commissiebrief over meer duidelijkheid over de kinderen die vallen onder de Intensieve Kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd aanvraag

ZelfstandigVerzekerd aanvraag ZelfstandigVerzekerd aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) ZelfstandigVerzekerd aanvraag  1. aanvraag betreft (Er moet altijd een gezondheidsverklaring ingevuld

Nadere informatie

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie,

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte relatie, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk advies te

Nadere informatie

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g DVD Vermogen Verzekeringen - ZAKELIJK RISICOBEHEER - Hypotheken - pensioenplanning In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Uw kenmerk 2014Z01109 Betreft Vragen

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten.

Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten. Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte: de natuurlijke persoon die kraamzorg

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten.

Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte: de natuurlijke persoon die kraamzorg

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG DGP/SPO/U.05.02668 Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG DGP/SPO/U.05.02668 Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 2 december 2005 Ons kenmerk DGP/SPO/U.05.02668 Onderwerp Mogelijkheden back-upsysteem

Nadere informatie

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Nieuwe verzekering. Contractduur: 5 jaar 3jaar(3% toeslag) 1 jaar (5% toeslag) Ingangsdatum van de verzekering: / / 1.Verzekeringnemer Naam en

Nadere informatie