13.30!!14.10! Discussie!met!alle!deelnemers!over!dit!thema!en!de!ervaren!knel:!en!zorgpunten!en!een! gesprek!over!oplossingsrichtingen.!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "13.30!!14.10! Discussie!met!alle!deelnemers!over!dit!thema!en!de!ervaren!knel:!en!zorgpunten!en!een! gesprek!over!oplossingsrichtingen.!"

Transcriptie

1 Bijeenkomst+Stedelijke+Alliantie+Cultuursensitieve+zorg+voor+ Hagenaars(met(een(beperking 27#mei#2013 " Zwedenburg 99 in Den Haag Tijd Programma Inloopenontvangstmetlunch WelkomentoelichtingopdemiddagdoorHansWaardenburg,voorzitterSA,tevens voorzitterrvbmiddin Introductievanhetonderwerp:deinzetniveau1en2alsprofessionalsenderelatiemet interculturalisatie,doormondriaanenmiddin Discussiemetalledeelnemersoverditthemaendeervarenknel:enzorgpunteneneen gesprekoveroplossingsrichtingen FormulerenvandemeestbelangrijkeaanbevelingenaanwethouderRabinBaldewsingh, lateropdebijeenkomst OntvangstvandewethouderRabinBaldewsinghenwelkomstwoorddoorHans Waardenburg,voorzitterSA FilmvandeStedelijkeAlliantieInterculturalisatievoormensenmeteenbeperking Terugkoppelingvandediscussierondomhetthema:deinzetniveau1en2alsprofessionals enderelatiemetinterculturalisatieaandewethouderenaanbevelingen SamenwerkingNadorinMarokkometorganisatiesendestadDenHaag.Terugkoppeling vandelaatsteontwikkelingenenbevindingen AfsluitingdoorLydiaHogeling,waarnemendvoorzitterStedelijkeAlliantie,vanhetbezoek vandewethouderendebijeenkomst drankjeennapraten. StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

2 Opening'(toelichting(op(het( programma(voor(vandaag(door( Hans(Waardenburg,(voorzitter(SA( 2 HansvanWaardenburgopentdebijeenkomst metdankvoordegastvrijheidvandelocatie Zwedenburgwaareenwerkcentrumgevestigd isvoormensenmeteenbeperking.voorheen werktenhier130cliëntenmaarnuisdat afgenomendoorveranderingeninhetrecht opvervoer.eenaantalcliëntenkannietmeer komendoordezewijziging. Vandaagstaatophetprogrammadeinzetvan niveau1en2indezorgvoormensenmeteen beperking.hiervoorgevenheididebruijnvan MiddinenKlaskeApperloovanhetRoc Mondriaaneenvoorzet.Onderwijsiseen belangrijkeschakelendesaisdanookblijdat dehaagsehogeschoolzichaangeslotenheeft bijdestedelijkealliantieinterculturalisatie (SA),NiekevanDijkenWendeladeBoer wordennogverwacht. Hiernazalmetdeaanwezigeneendiscussie volgenomtekomentotadviezenm.b.t.dit onderwerpaanwethouderbaldewsinghdie vanaf14.15uurdezevergaderingzalbijwonen. PetervanderWormwilgraageennieuwe collegavoorstellen.bijmeezhiseen reorganisatiegaandeendaarinisplaatsvoor tweenieuwemanagers.eéndaarvan,boris DumfrieszaldeopvolgerzijnvanPetervan derworm.peterblijftditjaarnogaanals bestuurssecretarisenzalzijn managementtakenoverdragenaanboris evenalshetdeelnemersschapaandesaen kerngroep. StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

3 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking 3 Introductie(van(het(onderwerp:(de( inzet(van(niveau(1(en(2(als( professionals(en(de(relatie(met( interculturalisatie(door( Mondriaan(en(Middin.( JanintroduceertHeidideBruijn(Middin)en KlaskeApperloo(ROCMondriaan),nahun beiderinleidingzaljandediscussieingoede banenleidenomtekomentotadviezenaan dewethouder. Heidibegintmetaantegevendatinzo nkort tijdsbestekhetnietmogelijkiseenheel genuanceerdverhaaltehouden,maareven alseenolifantdoordeporseleinkasttegaan omduidelijktemakenwaardezorgenliggen. DeveranderingvandeAWBZnaardeWMO maaktdat recht opzorgvervaltenermoet meerdoornaastengedaanworden.de insteekiszolangmogelijkthuisverzorgen, eenindicatievoor24uurszorgismoeilijkerte krijgen.hettypewerkdatdoornaasten gedaankanwordenishetwerkterreinvan metnameniveau1en2opgeleiden.de huishoudelijkeverzorgingwordt wegbezuinigd.watbetekentditvoorde medewerkers?inallochtonekringenishet beroepverzorgennietergpopulair.de instroomvanallochtonemetnamemeisjesis weltezienbijniveau1en2envandaaruit kunnendetalentendoorstromennaarde hogereniveaus.deniveaus3,4en5lateneen beeldzienwaardeallochtonestudenten ondervertegenwoordigdzijn.ditisin disbalansmetdecliënten,dusgeen afspiegelingvandesamenleving.doorde verschuivingvandezorgnaardethuissituatie zalde24uurszorgsteedscomplexerworden eneenhogereopleidingsniveauvragen.door degeringemogelijkhedenvoorniveau1en2 isdekansopvoldoendedoorstromingnaar niveau3en4kleinerwaardooreentekort gaatontstaanindiversiteitaanmedewerkers. Dezeontwikkelingiszorgelijk. KlaskegeeftaandatbijhetROCin2008 gestartismetdeopleidingtotzorghulpen helpende,bijdeeersteopleidingwaren300 studentenendatisnuopgelopentot1000. VoorhetROCisditdelimietomdatheterg moeilijkisvooraldestudentengoede stageplaatsentevindenennaafrondingvan deopleidingwerk.eenbelangrijkedoelstelling vandezeopleidingwaseenkennismakingmet hetveld zorgenwelzijn voormetname allochtoneleerlingen.ditwerkveldietshipper temakenzodatdekeuzevoorzorgenwelzijn ietsmakkelijkergemaaktwordt.tijdenshet vorigekabinetkwamministerbijsterveldtvan onderwijsmethetplanomhetvakmanschap

4 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking 4 tepromotenenteverstevigen.hiermeeging delesnormomhoogvan450lesurennaar 1000lesuren,ditgingtenkostevanhetleren indepraktijkd.m.v.stage.naastdeze maatregelkwamdeeisdathetniveauvan Nederlandsenrekenenvoldoendemoetzijn omeendiplomatekunnenkrijgen.voor niveau1duurtdeopleiding1jaar,niveau2 2jaarenz.indepraktijkbetekentditdatde leerlingenmeteenlaagstartniveaubinnen1 of2jaarhetzelfdeniveauvantaalenrekenen moetenhebbenalsniveau3en4.ditiseen onmogelijkeopgaveomdatdebasisdaarvoor natuurlijkalbijdebasisschoolenvmboligt. Niveau1valtnietmeeronderhetMBOmaar wordteenentreejaarwaarbijdetaalen rekeneisnognietvankrachtis.welmoetde opleidingbinnenviermaandeneenbindend studieadviesgevenvoorofniveau2of werken.devraagiswelofervoldoendewerk isvoordezejongemensen.hetrocstaatnu voordebelangrijkebeslissingomdeopleiding testoppenoftochdoortegaanenopte leidentotwerkeloosheid. Janvatdebeideintroductiessamen.De situatieiszorgelijk.indemulticulturele samenlevingdreigtdeinstroomvan allochtonestudentenoptedrogenterwijlde zorgvragendekantsteedsmeerzalverkleuren. Hetwordtmoeilijkertalentenoptesporenen dekanstegevenzichverderteontwikkelen. Detalentenwordenzichtbaartijdenshetwerk oflangdurigestage,erzijnzekervoorbeelden vangeslaagdecarrièresinzorgenwelzijn.het isookzorgelijkvoordehaagsejeugd,teveel jongerenvallenbuitendeboot,als samenlevingengemeentehebbenwijeen verantwoordelijkheiddaarin. AbderrahimKajouanevraagtzichafofdembo opleidingenvoldoendezichthebbenopwat hetwerkgeversnodighebben.uitdekrant kanhijlezendathetrocgeenbindingmeer heeftmetdewerkgevers.klaskegeeftaandat dieverbindingerweldegelijkis.jet Bussemakerdehuidigeministervanonderwijs zegtopleidingentewillenafstotenwaargeen werkinis,nietopleidenvoorwerkeloosheid. Klaskegeeftaandathetverstandigisomniet alleenlandelijkofgemeentelijktekijkenmaar vooralookregionaal.devraagisofereen visieoponderwijsvoorhandenis.het ontwikkelenvanstartkwalificatiesm.b.t. socialevaardigheden,verantwoordelijkheid nemen,samenwerken,optijdkomene.d. HeidigeeftaandathetcontactmethetROC juistheelerggoedis. PetervanderWormdoetdesuggestieomop talentenjachttegaanonderdevrijwilligers, mogelijkdooralopleidingaantebieden tijdenshetvrijwilligerscontract.

5 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking 5 Deaanwezigestudentenniveau2hebbenhet allenergnaarhunzinophunstageplekin combinatiemetdeopleiding.eénvanhen heeftechtplannenomdoortestromennaar niveau3endaarnaniveau4.voorenkelen wasdeswitchvanwelzijnnaarzorgeen goede,medeomdatinwelzijnmetnamede kinderopvangweinigmogelijkhedenmeerzijn. Depraktijkdocentgeeftwelzorgenaanover dewerkbegeleidingopdestageplaatsendie staatenormonderdruk. RudolfFeberdoetdesuggestieombijontslag vanmedewerkersdezeuittenodigenals vrijwilligerverdertegaan.hiervooriseen stevigvrijwilligersbeleidnoodzakelijk.heidi reageertdatheteenbeetjezuurisalseen vastemedewerkerontslagenwordten vervangendooreenvrijwilligervoorhetzelfde werk. BorisDumfriesvraagtzichafoferheel bewustgekozenwordtvoorzorgenwelzijnof daterbijdezelfdegroepookanderetalenten zijn.eenvandestudentengeeftaandateen alternatiefvoorhaardehorecazoukunnen zijnmaarvoordeanderengeldtdatzorgde bestekeusis.wanneererteweiniginstroom gerealiseerdkanwordenvanallochtone medewerkershoezithetdanmethet cultuurbewustzijnvandeoverige medewerkers?pietvalkenburgvanmiddin geeftaandatdaarveelaandachtvoorisvia scholingentraining. StellaBeaumontvraagtnaarde belemmeringenbijdestudentenomdoorte kunnenstromen.voorveelstudentengeldt hetprobleemvandetaalenrekennormbij hetdoorstromen.tochvindendestudenten datdenormwelterechtisenmetveel oefenenengoedelessenmoethettedoen zijn. Janprobeertnudeadviezenvoorde wethouderteformuleren: Devraagwiensprobleemdezesituatieis? Volgensonseengezamenlijkprobleemvan onderwijs,zorgorganisatiesengemeente.er bestaatrechtoponderwijs.lukthetnietom eenopleidingtekrijgenendaarnawerkdan gaatdejeugdzichvervelenmetalleellende vandien.eenadviesaandewethouderiste investerenindejeugdendebegeleiding daarvan.

6 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking 6 Eentweedeadviesisduidelijkheidkrijgenover watvrijwilligerskunnendoenenwatbijde beroepskrachtenhoort. DenknaoverprobleemvanHaagsejongeren zonderopleiding.probeereenlangetermijn visieteontwikkelenenstreefgeenkrimpvan deopleidingenzorgenwelzijnnawat resultaatoplevertopdekortetermijnmaar hetprobleemopdelangetermijnvergroot. Stimuleerwerkgeversgoedestageplaatsenen arbeidsplaatsentecreërenomhet intercultureleaspectverderteontwikkelen zowelvoordemedewerkersalsvoorde cliënten. Bekijkinhoeverrejeouderegepensioneerde vakkrachtenkaninzettenals praktijkbegeleiders. Hetblijftmoeilijkomtotgoedeadviezente komenvoordezecomplexematerieintijden vanschaarstediebinneneenaantaljaren weerandersomkanzijn.desaheefteen poginggedaanenzaldatdewethouderlaten weten. Ontvangst((van(de(wethouder( Rabin(Baldewsingh(door(Hans(van( Waardenburg( HansvanWaardenburgheetdewethouder vanhartewelkombijdezestedelijkealliantie HansvanWaardenburggeefteenhelekorte schetsvandehistorievandestedelijke Alliantiewaarnadefilmgetoondzalworden dieeenweerslagisvandeactiviteitenvande bijdesabetrokkenorganisaties,hiernazaler eenterugrapportagegegevenwordenvande samenwerkingmetnadorinmarokko. In2009iseeninitiatiefgenomendoorde gemeentedenhaagenheeftdaarmee leiderschapgetoondomdeorganisatiesvan zorgenwelzijnindenhaagcultuursensitiefte maken.ditishoogstnoodzakelijkgeziende snelveranderendebevolkingvandestaden daarmeeookvandemensendieonzezorg behoeven. DeSAisgestartmethetmakenvande nulmetingviaeenquickscanvande deelnemendeorganisaties.dezescanheeft geleidtothetmakenvanbeleiden werkplannendieaanelkaargepresenteerd zijnenvancommentaarvoorzien.defocuslag opdriepuntennl.1deeigenorganisatie,2 netwerkvanorganisatiesensamenwerking,3 verdiepingvankenniseninspiratie. Bijeentussenevaluatieisgeconstateerddat hetbelangrijkishetonderwijstebetrekkenbij dezeinterculturalisatieslag.hetroc Mondriaanheeftzichaangeslotenensinds vandaagookdehaagsehogeschool. Tijdensdeevaluatiekwameneenaantal speerpuntennaarvorendieverdieping behoeveneenervanhebbenwevandaag behandeldeenandereisdiscriminatieenals laatste;watbetekentdewijzigingvande AWBZvoorzorgenwelzijninrelatiemet interculturalisatie.dedeelnemersaandesa

7 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking 7 vindenhetbelangrijkdoortegaanomdathet onderwerpeenlangeadembehoeft. Eengoedbeeldvandevorderingenwordt gegevenindefilm;bijzonderdichtbij, dievorigejaartijdenshetmantelzorgfestival inpremièreging. Film(van(de(Stedelijke(Alliantie( interculturalisatie(voor(mensen( met(een(beperking( Rabin(Baldewsingh( WethouderBaldewsinghspreektzijn waarderinguitvoordefilm.voorvandaag heefthijerovernagedachtwelkverhaal verteldmoetworden,eenoptimistisch positiefverhaalofheteerlijkeverhaal.hij heeftgekozenvoorheteerlijkeverhaal. Ondanksdevooruitgangzoalsdezetezienis bijdeorganisatiesvandesagaatallesveelte langzaam.alsvoorbeeldhetcollegevanden Haagmet8wethouderseensecretarisende burgemeester,vandezetienmenseniseréén meteenbi:cultureleachtergrondendrie vrouwen,nietbepaaldeenafspiegelingvande bevolkingvandenhaag.diversiteitis regelmatigonderwerpvangespreken iedereenvindthetbelangrijkmaarook daadwerkelijkrealisereniseenanderverhaal. Binnendeeigenorganisatiealswethouder voorp&obeleideneenontslaggolfvan1200 medewerkerslukthetnietomdeafspiegeling terealiseren.bijsalarisgroep1t/m7vinden we22%migrantenbijdetopéénzwarte ambtenaarenbijdesubtopeveneensgeen afspiegeling.ditlaatziendatdemindset vandegemeenteverkeerdgerichtis.alshet nietgoedschiksgaatdanmaarkwaadschiks. Dedienstverleningmoetveranderen,de verbindinggeefthoop,maarmensenmoeten zelfinbewegingkomen. DebevolkingvanDenHaagkent25%mensen meteenbeperking,hetinclusiefbeleidisnu hardnodig,allemensentellenmeeende toegankelijkheidvandevoorzieningenmoet groter,beter.navierjaarbeniknogniet tevreden.ikkanzeggendaargaiknietover maardatisniethetjuisteantwoord.ikgeloof nogsteedsineenmaakbaresamenleving.het individuisverantwoordelijkmaarerisookeen collectieveverantwoordelijkheidendielaat stekenvallen,deoverheidheefteen zorgplicht. RabinBaldewsinghisblijmetdeaansluiting vandescholenzowelmondriaanalsde HaagseHogeschoolenhooptdatheteen inspiratieisvoorinholland.destadkan vragenaanorganisatiesomruimtetemaken voordeparticipatievanmensenmeteen anderachtergrond,geefruimteaanalle groepen.hoeisereenextraimpulstegeven aandetoegankelijkheidvoordediversiteitin deruimstzinvanhetwoord.erisinde begrotingeenbedragvrijgemaaktvoordeze impuls.dekomendezesmaandenkanvoor eenorganisatiemeteengoedplanvoor ontwikkelingvancultuursensitiviteiten inclusiebeleideenbedragevan25.000euro toegekendworden.iederemaandeenander

8 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking 8 organisatiezodatzesorganisatieskunnen toetredentotdeclubeneenstapvooruit kunnenmaken.rabinbaldewsinghzietgraag deplannentegemoet. JanBooijdanktdewethoudervoorzijn eerlijketoespraakdieinspirerendwerktvoor dedeelnemersomvooraldoortegaanopde ingeslagenweg. Samenvattingvandediscussiem.b.t.inzet niveau1en2: Kijknaarderegio,nietalleende gemeenteoflandelijk Entreejaarloskoppelenvande Bijsterveldtnormomdoorstroming mogelijktemaken Relatiearbeidsmarktenopleidingen ZorgenWelzijnnietalleenopdekorte termijnbekijkenmaarookdelange termijnmeewegen. Jeugdwerkeloosheidheeftgrote risico s. Zorgplicht metelkaargoede werkplekkenvoormensenmeteen anderecultureleachtergrond, investereninopleidingeen stagebegeleidingindetoekomst. Samenwerking(Nador(Marokko( met(organisatie(en(de(stad(den( Haag.(Terugkoppeling(van(de( laatste(ontwikkelingen(en( bevindingen.( BramvanderTasenMinaBoulahoualgeven viaeenpowerpointeenbeeldvanhetlaatste werkbezoekaannador.samenmetde studentendiehunbijdragegeleverdhebben bijhetuitwisselenvankennis.opschool hebbenzijhunervaringenweergedeeldmet medestudentenzodateenanderekijkop Marokkoisontstaandiedoorallenpositief gewaardeerdwordt.

9 9 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

10 10 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

11 11 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

12 12 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

13 13 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

14 14 Dikra,Houda,Ibtissam,Rachida,Achamlalgevenhunervaringenweer.Zijhebbenhetallemaalals heelpositiefervarenomhunkennistedelenmetmoedersinmarokko.hetwasleukomderolvan spelenvoorgehandicaptekinderenteintroducerenentelatenziendatspelveeleffectkanhebben. Ookhetdemonstrerenvantiltechniekengoedezithoudingenhulpbijetenendrinkenhadgoede resultaten.voordestudenteneenindrukwekkendeervaringdiezekereenvervolgkrijgtzowelvanuit deschoolalspersoonlijk. Dankvoordezeinformatieenveelsuccesmethetvervolg. StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

15 Afsluiting( HansvanWaardenburgsluitdezebijeenkomstafmetbijzonderdankaanwethouderRabin Baldewsinghvoorzijneerlijkeverhaalenalledeelnemersvoordebijdrageaandediscussie.Graag zienweelkaarweerbijdevolgendestedelijkealliantieop17septembera.s.(jaarplanning) o Kerngroep : : o Kerngroep : : o Alliantie" " 3" " 3"middag" o Kerngroep : : o Kerngroep : : o Alliantie" " 3" " 3"middag" o Kerngroep : : o Kerngroep : : StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

Verslag!bijeenkomst+Stedelijke)Alliantie) Interculturalisatie!

Verslag!bijeenkomst+Stedelijke)Alliantie) Interculturalisatie! Verslagbijeenkomst+Stedelijke)Alliantie) Interculturalisatie 11.03.14& & BijStichtingFederatieEEKTA DenHaag Tijd& Programma& 12.30 13.00 Inloopenontvangstmetlunch 13.00 13.10 WelkomentoelichtingopdemiddagdoorNicoleMenke

Nadere informatie

Flexplaatsrooster januari 2015

Flexplaatsrooster januari 2015 Flexplaatsrooster januari 2015 Week 2 van 5 januari 2015 t/m 9 januari 2015 Week 3 van 12 januari 2015 t/m 16 januari 2015 Week 4 van 19 januari 2015 t/m 23 januari 2015 Week 5 van 26 januari 2015 t/m

Nadere informatie

Flexplaatsrooster januari 2016

Flexplaatsrooster januari 2016 Flexplaatsrooster januari 2016 Week 1 van 4 januari 2016 t/m 8 januari 2016 Week 2 van 11 januari 2016 t/m 15 januari 2016 Week 3 van 18 januari 2016 t/m 22 januari 2016 Week 4 van 25 januari 2016 t/m

Nadere informatie

Verslag!bijeenkomst+Stedelijke+Alliantie+!

Verslag!bijeenkomst+Stedelijke+Alliantie+! Verslagbijeenkomst+Stedelijke+Alliantie+ 19#mei#2015# Televisiestraat3DenHaag Programma' 12.15# #13.00## Inloopenontvangstmetlunch 13.00# #13.20## WelkomdoorEmeteErarslan,bestuurderRoyaalZorgenJogerdeJong

Nadere informatie

Bijeenkomst Stedelijke Alliantie Cultuursensitieve zorg voor Hagenaars met een beperking

Bijeenkomst Stedelijke Alliantie Cultuursensitieve zorg voor Hagenaars met een beperking Bijeenkomst Stedelijke Alliantie Cultuursensitieve zorg voor Hagenaars met een beperking 11 april 2012 1 AL AMAL Steenhouwersgaarde 1 DEN HAAG, locatie Florence Tijd Programma 12.15 13.00 Inloop en ontvangst

Nadere informatie

Vergelijk HS2 Nu en Nieuw. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!

Vergelijk HS2 Nu en Nieuw. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Als er een wind van veranderingen waait: sommigen bouwen schermen, anderen windmolens! Anders opleiden van scheidsrechters: wat betekent dit in de praktijk? NU: Locatie afhankelijk van deelnemers Minimaal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

MIDDIN Haagse Bluf 46 DEN HAAG (locatie Middin) 1

MIDDIN Haagse Bluf 46 DEN HAAG (locatie Middin) 1 Bijeenkomst Stedelijke Alliantie Cultuursensitieve zorg voor Hagenaars met een beperking 3 juli 2012 MIDDIN Haagse Bluf 46 DEN HAAG (locatie Middin) 1 Tijd Programma 12.15 13.00 Inloop en ontvangst met

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Xantèr, de financieel planner

DIENSTENWIJZER. Xantèr, de financieel planner DIENSTENWIJZER Xantèr, de financieel planner 1 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Stedelijke Alliantie

Verslag bijeenkomst Stedelijke Alliantie Verslag bijeenkomst Stedelijke Alliantie 17.09.13 Brasserie van Middin in Prinses Beatrixlaan 16 Rijswijk (begane grond) 1 Tijd Programma 12.30 13.00 Inloop en ontvangst met lunch. 13.00 13.10 Welkom en

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Een dag uit het leven van een RIBW-cliënt

Een dag uit het leven van een RIBW-cliënt Een dag uit het leven van een RIBW-cliënt Bevindingen uit de UTOPIA-studie Ellen Visser, Charlotte de Heer, Annemarie Caro, Sjoerd Sytema, Durk Wiersma Inhoud De RIBW De UTOPIA-studie Functioneren Zorgbehoeften

Nadere informatie

Kwaliteit van leven bij dementie

Kwaliteit van leven bij dementie Kwaliteit van leven bij dementie Een inleiding Kenniscafé UNC-ZH 1 maart 2017, Den Haag Annemarie Rausch GZ-psycholoog en promovendus Wat is kwaliteit van leven? Wat is kwaliteit van leven? Welzijn Wat

Nadere informatie

Bijeenkomst Stedelijke Alliantie Interculturalisatie welzijn & zorg voor ouderen in Den Haag

Bijeenkomst Stedelijke Alliantie Interculturalisatie welzijn & zorg voor ouderen in Den Haag Bijeenkomst Stedelijke Alliantie Interculturalisatie welzijn & zorg voor ouderen in Den Haag Donderdag 27 oktober 2011 Verpleeghuis Leilinde - WZH 1 Programma Bijzonder Dichtbij o 13.00 13.30 - Inloop/gezamenlijke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren

Nadere informatie

Kalender 2015-2016 Busken Huëtstraat 22-24 - 2524 TT Den Haag - Telefoon: 070 3944 997 directie@despoorzoeker.info - www.despoorzoeker.

Kalender 2015-2016 Busken Huëtstraat 22-24 - 2524 TT Den Haag - Telefoon: 070 3944 997 directie@despoorzoeker.info - www.despoorzoeker. Kalender 2015-2016 Busken Huëtstraat 22-24 - 2524 TT Den Haag - Telefoon: 070 3944 997 directie@despoorzoeker.info - www.despoorzoeker.info De veelzijdige Spoorzoeker Augustus 2015 za 01 * zo 02 ma 03

Nadere informatie

Leerwerktraject. Je leert het pas ècht goed, als je het zelf doet.

Leerwerktraject. Je leert het pas ècht goed, als je het zelf doet. Leerwerktraject Je leert het pas ècht goed, als je het zelf doet. in vogelvlucht Leerwerktraject: leren terwijl je werkt Vmbo staat voor voorbereidend middel baar beroepsonderwijs. Het is de perfecte start

Nadere informatie

NIET BBL-OPLEIDINGEN. De opleidingen worden op locatie gegeven.

NIET BBL-OPLEIDINGEN. De opleidingen worden op locatie gegeven. NIET BBL-OPLEIDINGEN De opleidingen Leidinggeven van HOLLANDSWERK zijn bedoeld voor (aankomend) Leidinggevenden in de sociale werkvoorziening. Deze praktische opleidingen worden getoetst conform de eisen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Cultuursensitieve zorg voor Hagenaars met een beperking. Programma. Opening. Bijeenkomst Stedelijke Alliantie. Parkoers 22 maart 2011

Cultuursensitieve zorg voor Hagenaars met een beperking. Programma. Opening. Bijeenkomst Stedelijke Alliantie. Parkoers 22 maart 2011 Bijeenkomst Stedelijke Alliantie Cultuursensitieve zorg voor Hagenaars met een beperking Parkoers 22 maart 2011 1 Opening Willem de Gooijer heet alle aanwezigen van harte welkom met dank aan de gastvrijheid

Nadere informatie

l Uw mening telt! Inspraak & medezeggenschap

l Uw mening telt! Inspraak & medezeggenschap l Uw mening telt! Inspraak & medezeggenschap Inspraak & medezeggenschap l Bij de Stichting Anton Constandse heeft iedereen het recht op inspraak en medezeggenschap. U als bewoner/cliënt beslist mee over

Nadere informatie

Om te weten waar je heen gaat, moet je eerste weten waar je vandaan komt!

Om te weten waar je heen gaat, moet je eerste weten waar je vandaan komt! Eric Bot 1 Om te weten waar je heen gaat, moet je eerste weten waar je vandaan komt! Inhoudsopgave Inleiding Beloning / Portefeuillerecht Wie is verantwoordelijkheid voor het advies? Rechtsfiguur van de

Nadere informatie

Bijeenkomst Stedelijke Alliantie cultuursensitieve zorg voor Hagenaars met een beperking Nieuwspoort 27 september 2010

Bijeenkomst Stedelijke Alliantie cultuursensitieve zorg voor Hagenaars met een beperking Nieuwspoort 27 september 2010 Bijeenkomst Stedelijke Alliantie cultuursensitieve zorg voor Hagenaars met een beperking Nieuwspoort 27 september 2010 Nicole Menke Lydia Hogeling Edwin Graafland Dick Buter Desireé Pardon Abderrahim Kajouane

Nadere informatie

Datum Aanvang Einde Voorzitter Kirsten Brummelhuis Notulist Lea Demmers Plaats AFR 112. Afwezig met bericht

Datum Aanvang Einde Voorzitter Kirsten Brummelhuis Notulist Lea Demmers Plaats AFR 112. Afwezig met bericht n o t u l e n Familieraad AFR Nummer 01/16 Datum 31-5-2016 Aanvang 19.00 Einde 21.00 Voorzitter Kirsten Brummelhuis Notulist Lea Demmers Plaats AFR 112 Aanwezig Mevr. Schönn, Rinus Keyman, Simon Hof, Laura

Nadere informatie

2015 Dukers & Baelemans

2015 Dukers & Baelemans Adviesproces Inventarisatiefase Analysefase Adviesfase Begeleiden Nazorg Wensen en doelstellingen Wat zijn je wensen? a) Stoppen met werken voor 70 jaar b) Studie voor je kinderen betalen c) Wereldreis,

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-243 d.d. 24 augustus 2012 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw mr. I.M.M.

Nadere informatie

Op donderdag 29 juni staat er een creatieve activiteit gepland in het Steunpunt te Waardenburg. Vanaf uur bent u van harte welkom voor een

Op donderdag 29 juni staat er een creatieve activiteit gepland in het Steunpunt te Waardenburg. Vanaf uur bent u van harte welkom voor een Op donderdag 29 juni staat er een creatieve activiteit gepland in het Steunpunt te Waardenburg. Vanaf 14.45 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee. Aansluitend vind er een activiteit

Nadere informatie

2. Opzetten om los te laten! Breien voor beginners Jacobien Spekreijse

2. Opzetten om los te laten! Breien voor beginners Jacobien Spekreijse WORKSHOPS 1. InternationaalOndernemen BernedithaRijssel Omusuo Ondernemengeeftvrouwenzelfvertrouwen. Internationaalondernemengeeftvrouwendewereld. Tijdensdezeworkshopwordteraandachtbesteedaaninternationaliseringannonu.Watzijnde

Nadere informatie

Samen Beoordelen Werkt!

Samen Beoordelen Werkt! Samen Beoordelen Werkt! 5 juni 2012 Klarie Smit Angela Barendregt Programma Focus van Gezamenlijke Beoordeling KPMG Plexus; de succesfactoren van Gezamenlijke Beoordeling en de best practice Aan de slag!

Nadere informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet Bescherming Persoonsgegevens Wet Bescherming Persoonsgegevens V1_2011 Inleiding Zorgwaard legt, regelmatig en om uiteenlopende redenen, gegevens van u, als cliënt vast, denk daarbij o.a. aan administratieve gegevens, gegevens betreffende

Nadere informatie

Goedemiddag. In aansluiting op het verhaal van het Landelijk Steunpunt vertel ik u hoe het in en rondom het Haagse is georganiseerd.

Goedemiddag. In aansluiting op het verhaal van het Landelijk Steunpunt vertel ik u hoe het in en rondom het Haagse is georganiseerd. Goedemiddag. In aansluiting op het verhaal van het Landelijk Steunpunt vertel ik u hoe het in en rondom het Haagse is georganiseerd. Op de foto achter mij ziet u een momentopname tijdens een inzet. De

Nadere informatie

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg WELKOM 10 oktober 2016 Gilze Rijen 2 Zorg Verandert Ontmoeting Informatie Ophalen van signalen Programma Kennismaking en inventarisatie vragen Informatie

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-29 d.d. 30 januari 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. E.P.A. Bogers, secretaris) Samenvatting Diefstal bankpas. Uit de geschetste

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Bijeenkomst Stedelijke Alliantie Cultuursensitieve zorg voor Hagenaars met een beperking

Bijeenkomst Stedelijke Alliantie Cultuursensitieve zorg voor Hagenaars met een beperking Bijeenkomst Stedelijke Alliantie Cultuursensitieve zorg voor Hagenaars met een beperking 14 november 2011 Lydia Hogeling (VTV) presenteert het eerste uitgewerkte interculturalisatieplan 2012-2014 binnen

Nadere informatie

Pgb-plan Maatwerkarrangement Wmo Deel 1

Pgb-plan Maatwerkarrangement Wmo Deel 1 Lees voordat u met invullen begint eerst de bijgevoegde toelichting door. In deze toelichting wordt per vraag aangegeven wat er van u wordt verwacht. 1 Contactgegevens budgethouder Dit pgb-plan is van:

Nadere informatie

Welkom bij de lezing Zorgplicht. Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening (GSFD) Verzorgd door Anita Hol-Bubeck

Welkom bij de lezing Zorgplicht. Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening (GSFD) Verzorgd door Anita Hol-Bubeck Welkom bij de lezing Zorgplicht Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening (GSFD) Verzorgd door Anita Hol-Bubeck Please: 1. Introductie Don t shoot the messenger Programma 1. Introductie 2. Wettelijke

Nadere informatie

Raadsledenbijeenkomst 22 april 2015

Raadsledenbijeenkomst 22 april 2015 Raadsledenbijeenkomst 22 april 2015 Programma Tijd Activiteit 19.30 uur Welkom en opening 19.40 uur Plenaire presentatie: hoe worden raadsleden deel van de Deelsessies Metropoolregio Eindhoven? 20.00-21.45

Nadere informatie

Augustus Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. Week 31. Week 32. Week 33. Week 34. Week

Augustus Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. Week 31. Week 32. Week 33. Week 34. Week Week 35 Week 34 Week 33 Week 32 Week 31 Augustus 2016 4. 6. 7. 8. 9. 10. 1 1 1 14. 1 16. 17. 19. 20. 2 2 2 29. 3 Week 39 Week 38 Week 37 Week 36 Week 35 September 2016 4. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Eerste schooldag

Nadere informatie

!!!!!!!!!!STICHTING(EEN(HELPENDE(HAND!

!!!!!!!!!!STICHTING(EEN(HELPENDE(HAND! STICHTING(EEN(HELPENDE(HAND Berkstraat 21 2565 MR Den Haag Nederland ASN Bank 85 46 92 843 ING Bank 68 91 957 Telefoon 070-365 6168 Telefax 070-365 2311 E-mail: info@sehh.nl Web: www.sehh.nl STICHTING

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 december 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 december 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

Workshop:Wsw, Beschutwerk arbeidsmatige dagbesteding clientenraden aan zet Branko Hagen/Else Roetering. LCR, 2014

Workshop:Wsw, Beschutwerk arbeidsmatige dagbesteding clientenraden aan zet Branko Hagen/Else Roetering. LCR, 2014 Workshop:Wsw, Beschutwerk arbeidsmatige dagbesteding clientenraden aan zet Branko Hagen/Else Roetering. LCR, Volg onze @ttenderingsberichten/www.landelijkeclientenraad.nl 1 Opzet Workshsop Algemene inleiding

Nadere informatie

Samen zorgen in je buurt

Samen zorgen in je buurt Samen zorgen in je buurt Bijeenkomst Wijkzorg Indische Buurt/Oostelijk Havengebied Maandag 30 juni Mantelzorgers, actieve buurtbewoners, buurtinitiatieven en medewerkers van zorg- en welzijnorganisaties,

Nadere informatie

Zelfredzaamheid-matrix. Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom

Zelfredzaamheid-matrix. Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom Zelfredzaamheid-matrix Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom 4 februari 2015 Zelfredzaamheid-matrix DOMEIN 1 acute problematiek 2 niet zelfredzaam 3 beperkt zelfredzaam 4 voldoende

Nadere informatie

Marktwerking in de zorg Zorg of zegen?

Marktwerking in de zorg Zorg of zegen? Marktwerking in de zorg Zorg of zegen? Symposium Medische Afdeling Thijmgenootschap s- Hertogenbosch, 7 maart 2013 Lid Medische O ja O nee Medische Afdeling Symposia van de afgelopen jaren: Eed van Hippocrates.

Nadere informatie

Deel III: Vragen om inzicht te krijgen hoe de zorgaanbieder anticipeert op de situatie in 2016

Deel III: Vragen om inzicht te krijgen hoe de zorgaanbieder anticipeert op de situatie in 2016 Format Inschrijving Voor u ligt het format inschrijving GRZ voor het jaar 2016. U kunt zich inschrijven voor levering van GRZ-zorg aan Zorg en Zekerheid. Door het volledig invullen van dit format maakt

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER INTERNATIONALE SCHAKELKLAS RSG TER APEL SCHOOLJAAR 2015 / 2016 14-12-2015

ACTIVITEITENKALENDER INTERNATIONALE SCHAKELKLAS RSG TER APEL SCHOOLJAAR 2015 / 2016 14-12-2015 ACTIVITEITENKALENDER INTERNATIONALE SCHAKELKLAS RSG TER APEL SCHOOLJAAR 205 / 206 4-2-205 AUGUSTUS 205 32 2 3 4 5 6 7 8 33 9 0 2 3 4 5 34 35 36 6 7 TEAMBIJ- EENKOMST 3.00 UUR APV RSG 5.00 UUR 8 EERSTE

Nadere informatie

OVERZICHT BESTUURLIJKE BIJEENKOMSTEN ten behoeve van D&H 22 januari 2013 indicatief aan veranderingen onderhevig

OVERZICHT BESTUURLIJKE BIJEENKOMSTEN ten behoeve van D&H 22 januari 2013 indicatief aan veranderingen onderhevig OVERZICHT BESTUURLIJKE BIJEENKOMSTEN ten behoeve van 22 januari 2013 indicatief aan veranderingen onderhevig In CURSIEF gedrukt de wijzigingen ten opzichte van het in 8 januari 2013 opgenomen overzicht.

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-311 d.d. 10 november 2011 (prof. mr. M.M. Mendel, voorzitter, drs. W. Dullemond en en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. E.E. Ribbers secretaris)

Nadere informatie

Werkfit Maken! WSP DH & MvW. Jeroen van den Berg Nicole van Heijster Reina Heyting-Postma

Werkfit Maken! WSP DH & MvW. Jeroen van den Berg Nicole van Heijster Reina Heyting-Postma Werkfit Maken! WSP DH & MvW Jeroen van den Berg Nicole van Heijster Reina Heyting-Postma Introductie Kennismaking WSP Den Haag Middin (voor Werk) Totstandkoming samenwerking WSP & Middin Doelgroep Werkfit

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER INTERNATIONALE SCHAKELKLAS RSG TER APEL SCHOOLJAAR 2016 /

ACTIVITEITENKALENDER INTERNATIONALE SCHAKELKLAS RSG TER APEL SCHOOLJAAR 2016 / ACTIVITEITENKALENDER INTERNATIONALE SCHAKELKLAS RSG TER APEL SCHOOLJAAR 2016 / 2017 16-1-2017 AUGUSTUS 2016 31 31 JULI 1 2 3 4 6 32 7 8 9 10 11 12 13 33 14 1 16 17 19 20 34 3 (1) 21 28 22 29 EERSTE SCHOOLDAG

Nadere informatie

Augustus 2015 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG. Start nieuwe schooljaar Kriebelbrigade. Deze week kennismakingsgesprekken

Augustus 2015 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG. Start nieuwe schooljaar Kriebelbrigade. Deze week kennismakingsgesprekken Augustus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Start nieuwe schooljaar Kriebelbrigade 31 Deze week kennismakingsgesprekken September 2015 1 2 3 4 5 6 Kamp

Nadere informatie

OPLEIDING TOT ERVARINGSDESKUNDIGE

OPLEIDING TOT ERVARINGSDESKUNDIGE OPLEIDING TOT ERVARINGSDESKUNDIGE Mensen met een licht verstandelijke beperking 2017 Hogeschool Sociale Studies Uit eigen ervaring... Ik wil mijn stem laten horen. In het werkveld wordt er steeds meer

Nadere informatie

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp.

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. t Heem 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. Jaarverslag 2016 Dit jaarverslag geeft een beeld van wat Woonstichting en Zorgstichting 't Heem in 2016 realiseerden.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 december 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 december 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Sociale Alliantie. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten. Vervoerskosten kunnen op verzoek worden vergoed.

Sociale Alliantie. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten. Vervoerskosten kunnen op verzoek worden vergoed. Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting Lokale Sociale Agenda 2010 Regionale instructie- en werkbijeenkomsten Vrijdag 19 februari Leiden regio Noord- en Zuid-Holland Dinsdag 2

Nadere informatie

Dienstenwijzer Leenders & Gielen Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer Leenders & Gielen Assurantiën B.V. Dienstenwijzer Leenders & Gielen Assurantiën B.V. Geachte cliënt, De bedrijfstak bank en verzekeringen en de Wet op financieel toezicht (Wft) vinden goede voorlichting op het gebied van verzekeringen belangrijk.

Nadere informatie

DE LEERLING IN DE LEERSTAND, WERKEN AAN ATTITUDE

DE LEERLING IN DE LEERSTAND, WERKEN AAN ATTITUDE AANSLUITING PO-VO KOERS/ DIFFERENTIATIE DE LEERLING IN DE LEERSTAND, WERKEN AAN ATTITUDE Netwerk POVO TOF Tubbergen heeft besloten aandacht te besteden aan een positieve leerhouding bij leerlingen. Leraren

Nadere informatie

U Nieuwe DAG opdracht geeft tot het verrichtten van de afgesproken werkzaamheden, zijnde:

U Nieuwe DAG opdracht geeft tot het verrichtten van de afgesproken werkzaamheden, zijnde: Overeenkomst dienstverlening Nieuwe DAG B.V., handelend onder de naam Nieuwe DAG, gevestigd te Amsterdam aan de Krijn Taconiskade 414, geregistreerd bij de AFM (nummer 12040603) en bij DSI (nummer 31248).

Nadere informatie

(t.b.v. eenmalige incasso van onderstaande kosten)

(t.b.v. eenmalige incasso van onderstaande kosten) Overeenkomst dienstverlening ZZP en Particuliere schadeverzekeringen Nieuwe DAG B.V., handelend onder de naam Nieuwe DAG, gevestigd te Amsterdam aan de Krijn Taconiskade 414, geregistreerd bij de AFM onder

Nadere informatie

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot 2012-2013 Opleiding tot ervaringsdeskundige Mensen met een licht verstandelijk beperking Uit eigen ervaring... Ik wil mijn stem laten horen, in een groot aantal werkvelden wordt er steeds meer gebruik

Nadere informatie

Datum 22 mei 2017 Onderwerp Beleidsreactie AEF rapport inzake passende zorg voor gevaarlijke patiënten

Datum 22 mei 2017 Onderwerp Beleidsreactie AEF rapport inzake passende zorg voor gevaarlijke patiënten > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen Directie Sanctietoepassing

Nadere informatie

Versie 29 juni 2017 Jeugd 18min/18plus In de gemeenten Groningen en Oldambt is samen met Menzis een methodiek

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument A.C. Holst Financiële dienstverlening Postbus 64716 2506CC Den Haag Info@acholst.nl www.acholst.nl 070-325 73 24 06-55 96 87 59 Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 299 Ziekenhuiszorg Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

U ziet in deze korte info foto s van de afsluiting van het multiculturele

U ziet in deze korte info foto s van de afsluiting van het multiculturele Beste Ouders, Verzorgers, Van de directie U ziet in deze korte info foto s van de afsluiting van het multiculturele project. Brood bakken: challe, groep 6 Nucleaire top Op maandag 24 en dinsdag 25 maart

Nadere informatie

Green Deal Leiden: wonen en energie

Green Deal Leiden: wonen en energie Green Deal Leiden: wonen en energie Samen meters maken Bart van Geleuken, projectleider Green Deal Introductie Leidse Green Deal Toelichting doel Leidse Green Deal Leidse voorbeelden wonen en energie Voorbeelden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang

Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang Inhoud Themabijeenkomst over WONEN 30 mei Maandelijkse inloop Nieuws kerngroep en klankbordgroep Zorg Divers nieuws Bereikbaarheid Stadsdorp Tot slot Themabijeenkomst

Nadere informatie

Van goed naar beter. De lerende schoolorganisatie

Van goed naar beter. De lerende schoolorganisatie Van goed naar beter De lerende schoolorganisatie VO-congres School aan Zet Den Haag, 12 juni 2013 VOORWOORD Sinds de start van School aan Zet in 2012 hebben ruim 500 scholen in het voortgezet (speciaal)

Nadere informatie

Dienstenwijzer Homegarant

Dienstenwijzer Homegarant Dienstenwijzer Homegarant versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie is HomeGarant? 3. Onze bereikbaarheid 4. Onze diensten 5. Wat verwachten van wij u? 6. Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars

Nadere informatie

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling 1 Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! In deze folder lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt. 2 Koraal Groep Koraal

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Eric Reits gelegenheid om vragen te stellen aan het Campagne Team Huntington.

Eric Reits gelegenheid om vragen te stellen aan het Campagne Team Huntington. Beste jongere, Hierbij nodigen wij jou/jullie uit voor de Jongerendag van de Vereniging van Huntington op zaterdag 12 november 2016. Deze dag zal plaatsvinden in Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over omzetplafonds in de zorg (2014Z22725).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over omzetplafonds in de zorg (2014Z22725). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

VISI - Gebruikersbijeenkomst

VISI - Gebruikersbijeenkomst Welkom bij de VISI - Gebruikersbijeenkomst 12 september 2013 Namens het VISI-Gebruikerscomité Flip Rosdorff (voorzitter Gebruikerscomité) Paul Jansen (projectmanager VISI) Programma 13.30 Flip Rosdorff

Nadere informatie

blok A3 groep 8 s-hertogenbosch

blok A3 groep 8 s-hertogenbosch blok A3 groep 8 s-hertogenbosch Blok A3 Week 1 Les 2 Bijwerk 5 Hoeveel is het samen? Of hoeveel blijft er over? 1 4 ( 2 3 5 2 1 8 ) 8 8 1 3 3 3 1 5 4 8 8 2 3 3 5 3 8 6 1 Blok A3 Week 1 Les 4 3 Maak een

Nadere informatie

BEWAREN. Hierachter bevindt zich de jaarplanning voor alle ouders en leerlingen met alle belangrijke data voor het cursusjaar 2011-2012 op MAVO STEK

BEWAREN. Hierachter bevindt zich de jaarplanning voor alle ouders en leerlingen met alle belangrijke data voor het cursusjaar 2011-2012 op MAVO STEK BEWAREN Hierachter bevindt zich de jaarplanning voor alle ouders en leerlingen met alle belangrijke data voor het cursusjaar 2011-2012 op MAVO STEK Er kunnen zich in de loop van het jaar nog wijzigingen

Nadere informatie

Meeuwen, R. van. Geachte mevrouw/mijnheer,

Meeuwen, R. van. Geachte mevrouw/mijnheer, Meeuwen, R. van Van: Torre, P. van der Verzonden: maandag 2 november 2015 17:08 Aan: SST Antwoord Onderwerp: Reactie op uw mail over De Heybergh Geachte mevrouw/mijnheer, Graag reageren wij, college van

Nadere informatie

Beste strowijkgeïnteresseerde!

Beste strowijkgeïnteresseerde! Nieuwsbrief 3 ------------------------------------------------------------Beste strowijkgeïnteresseerde! 22 juli 2011 Het heeft even geduurd, maar nu, terwijl de zomerfeesten bijna afgelopen zijn, de wandelaars

Nadere informatie

Bijeenkomst*Stedelijke* Alliantie(Cultuursensitieve* zorg%voor%hagenaars%met% een#beperking!

Bijeenkomst*Stedelijke* Alliantie(Cultuursensitieve* zorg%voor%hagenaars%met% een#beperking! Bijeenkmst*Stedelijke* Alliantie(Cultuursensitieve* zrg%vr%hagenaars%met% een#beperking 13#september#2011# Tijd 12.15 13.00 13.00 13.15 13.20 13.40 13.45 14.05 14.05 14.25 14.30 16.00 16.05 16.15 16.15

Nadere informatie

augustus 2015 Ma Di Wo Do Vr Za Zo Zomervakantie 1 e schooldag 1 e Nieuwsbrief 31 Ouderinloop 8.20-8.30 uur

augustus 2015 Ma Di Wo Do Vr Za Zo Zomervakantie 1 e schooldag 1 e Nieuwsbrief 31 Ouderinloop 8.20-8.30 uur augustus 05 0 3 4 5 6 Zomer Zomer Zomer Zomer Zomer 7 8 9 0 3 e schooldag 4 peuters 6 7 e 9 3 September 05 Algemene ouderavond groep, groep 3 4 5 6 7 8 9 e 0 Vrij i.v.m. Vrij i.v.m. 3 4 klas groep ½ B

Nadere informatie

Voorbeelden van teamdagen door Lumenz talentontwikkeling

Voorbeelden van teamdagen door Lumenz talentontwikkeling Voorbeelden van teamdagen door Lumenz talentontwikkeling Lumenz talentontwikkeling Schuytstraat 50 2517 XG Den Haag 070-3645299 www.lumenz.nl 1 Workshop Passie, Energie en Plezier De opdrachtgever is een

Nadere informatie

Sherborne en gehechtheid

Sherborne en gehechtheid Kerngroep Sherborne Nederland organiseert Studiedag: Sherborne en gehechtheid Sherborne bewegingspedagogiek met kinderen bij wie sprake is van basisonveiligheid 25 juni 2010 Locatie: Opleidingscentrum

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

Stageplan. Máxima Medisch Centrum. Marijke Bax / 2142490

Stageplan. Máxima Medisch Centrum. Marijke Bax / 2142490 Stageplan Máxima Medisch Centrum Marijke Bax / 2142490 2 Adresgegevens Naam: Marijke Bax Adres: Kouwbergen huisnummer: 4 Postcode: 6027 NS plaats: Soerendonk Huistelefoon: 0495-495065 Mobiel:06 57 31 12

Nadere informatie

Het belang van de relatie. Onderzoek naar werkalliantie bij jongeren met een licht verstandelijke beperking

Het belang van de relatie. Onderzoek naar werkalliantie bij jongeren met een licht verstandelijke beperking Het belang van de relatie Onderzoek naar werkalliantie bij jongeren met een licht verstandelijke beperking Hoe zou je in één woord werkalliantie omschrijven bij jongeren met een LVB? Programma en doelen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Youngsterpolis

Dienstenwijzer Youngsterpolis Dienstenwijzer Youngsterpolis 1. Inleiding... 1 2. Youngsterpolis: wie zijn wij?... 1 3. Onze diensten... 1 4. Onze partner... 1 5. Beloning... 2 6. Overeenkomst op afstand... 2 7. Bedenktijd na het afsluiten

Nadere informatie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Schulden in de leefwereld en de systeemwereld Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Doorverwijzingen naar Rotterdamse Sociale Alliantie Kritische burgers die signalen opvangen van bewoners bedreigd

Nadere informatie

Hei-middag Meten in de zorg. Sandra Beurskens

Hei-middag Meten in de zorg. Sandra Beurskens Hei-middag Meten in de zorg Sandra Beurskens Programma middag 13.00 uur Start programma: meten in de zorg en meetpunt 13.25 uur Database meetinstrumenten.nl: inhoud en ambities Eveline van Engelen 13.40

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Omgaan met medische gegevens

Omgaan met medische gegevens Omgaan met medische gegevens 21 januari 2016 Mr Diederik van Meersbergen KNMG 1 Disclosure belangen Diederik van Meersbergen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante

Nadere informatie

Cliënten staan centraal in het inkoopbeleid van Zilveren Kruis

Cliënten staan centraal in het inkoopbeleid van Zilveren Kruis Cliënten staan centraal in het inkoopbeleid van Zilveren Kruis De inkoopdoelstellingen van Zilveren Kruis in 2017 Zorg op een plek die maakt dat u uw leven kunt leiden zoals u wil s in uw omgeving werken

Nadere informatie

Ouderkameractiviteiten donderdagochtend Antares en Wandelbos 2014 2015 16 april 2015

Ouderkameractiviteiten donderdagochtend Antares en Wandelbos 2014 2015 16 april 2015 Ouderkameractiviteiten donderdagochtend Antares en Wandelbos 2014 2015 16 april 2015 Antares Wandelbos 4 september Open inloop 11 september Open inloop 18 september Informatiebijeenkomst over de groepen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Augustus 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 1 2

Augustus 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 1 2 WEEK 35 WEEK 34 WEEK 33 WEEK 32 WEEK 31 Augustus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 WEEK 40 WEEK 39 WEEK 38 WEEK 37 WEEK 36 September 2015 31 augustus

Nadere informatie