13.30!!14.10! Discussie!met!alle!deelnemers!over!dit!thema!en!de!ervaren!knel:!en!zorgpunten!en!een! gesprek!over!oplossingsrichtingen.!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "13.30!!14.10! Discussie!met!alle!deelnemers!over!dit!thema!en!de!ervaren!knel:!en!zorgpunten!en!een! gesprek!over!oplossingsrichtingen.!"

Transcriptie

1 Bijeenkomst+Stedelijke+Alliantie+Cultuursensitieve+zorg+voor+ Hagenaars(met(een(beperking 27#mei#2013 " Zwedenburg 99 in Den Haag Tijd Programma Inloopenontvangstmetlunch WelkomentoelichtingopdemiddagdoorHansWaardenburg,voorzitterSA,tevens voorzitterrvbmiddin Introductievanhetonderwerp:deinzetniveau1en2alsprofessionalsenderelatiemet interculturalisatie,doormondriaanenmiddin Discussiemetalledeelnemersoverditthemaendeervarenknel:enzorgpunteneneen gesprekoveroplossingsrichtingen FormulerenvandemeestbelangrijkeaanbevelingenaanwethouderRabinBaldewsingh, lateropdebijeenkomst OntvangstvandewethouderRabinBaldewsinghenwelkomstwoorddoorHans Waardenburg,voorzitterSA FilmvandeStedelijkeAlliantieInterculturalisatievoormensenmeteenbeperking Terugkoppelingvandediscussierondomhetthema:deinzetniveau1en2alsprofessionals enderelatiemetinterculturalisatieaandewethouderenaanbevelingen SamenwerkingNadorinMarokkometorganisatiesendestadDenHaag.Terugkoppeling vandelaatsteontwikkelingenenbevindingen AfsluitingdoorLydiaHogeling,waarnemendvoorzitterStedelijkeAlliantie,vanhetbezoek vandewethouderendebijeenkomst drankjeennapraten. StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

2 Opening'(toelichting(op(het( programma(voor(vandaag(door( Hans(Waardenburg,(voorzitter(SA( 2 HansvanWaardenburgopentdebijeenkomst metdankvoordegastvrijheidvandelocatie Zwedenburgwaareenwerkcentrumgevestigd isvoormensenmeteenbeperking.voorheen werktenhier130cliëntenmaarnuisdat afgenomendoorveranderingeninhetrecht opvervoer.eenaantalcliëntenkannietmeer komendoordezewijziging. Vandaagstaatophetprogrammadeinzetvan niveau1en2indezorgvoormensenmeteen beperking.hiervoorgevenheididebruijnvan MiddinenKlaskeApperloovanhetRoc Mondriaaneenvoorzet.Onderwijsiseen belangrijkeschakelendesaisdanookblijdat dehaagsehogeschoolzichaangeslotenheeft bijdestedelijkealliantieinterculturalisatie (SA),NiekevanDijkenWendeladeBoer wordennogverwacht. Hiernazalmetdeaanwezigeneendiscussie volgenomtekomentotadviezenm.b.t.dit onderwerpaanwethouderbaldewsinghdie vanaf14.15uurdezevergaderingzalbijwonen. PetervanderWormwilgraageennieuwe collegavoorstellen.bijmeezhiseen reorganisatiegaandeendaarinisplaatsvoor tweenieuwemanagers.eéndaarvan,boris DumfrieszaldeopvolgerzijnvanPetervan derworm.peterblijftditjaarnogaanals bestuurssecretarisenzalzijn managementtakenoverdragenaanboris evenalshetdeelnemersschapaandesaen kerngroep. StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

3 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking 3 Introductie(van(het(onderwerp:(de( inzet(van(niveau(1(en(2(als( professionals(en(de(relatie(met( interculturalisatie(door( Mondriaan(en(Middin.( JanintroduceertHeidideBruijn(Middin)en KlaskeApperloo(ROCMondriaan),nahun beiderinleidingzaljandediscussieingoede banenleidenomtekomentotadviezenaan dewethouder. Heidibegintmetaantegevendatinzo nkort tijdsbestekhetnietmogelijkiseenheel genuanceerdverhaaltehouden,maareven alseenolifantdoordeporseleinkasttegaan omduidelijktemakenwaardezorgenliggen. DeveranderingvandeAWBZnaardeWMO maaktdat recht opzorgvervaltenermoet meerdoornaastengedaanworden.de insteekiszolangmogelijkthuisverzorgen, eenindicatievoor24uurszorgismoeilijkerte krijgen.hettypewerkdatdoornaasten gedaankanwordenishetwerkterreinvan metnameniveau1en2opgeleiden.de huishoudelijkeverzorgingwordt wegbezuinigd.watbetekentditvoorde medewerkers?inallochtonekringenishet beroepverzorgennietergpopulair.de instroomvanallochtonemetnamemeisjesis weltezienbijniveau1en2envandaaruit kunnendetalentendoorstromennaarde hogereniveaus.deniveaus3,4en5lateneen beeldzienwaardeallochtonestudenten ondervertegenwoordigdzijn.ditisin disbalansmetdecliënten,dusgeen afspiegelingvandesamenleving.doorde verschuivingvandezorgnaardethuissituatie zalde24uurszorgsteedscomplexerworden eneenhogereopleidingsniveauvragen.door degeringemogelijkhedenvoorniveau1en2 isdekansopvoldoendedoorstromingnaar niveau3en4kleinerwaardooreentekort gaatontstaanindiversiteitaanmedewerkers. Dezeontwikkelingiszorgelijk. KlaskegeeftaandatbijhetROCin2008 gestartismetdeopleidingtotzorghulpen helpende,bijdeeersteopleidingwaren300 studentenendatisnuopgelopentot1000. VoorhetROCisditdelimietomdatheterg moeilijkisvooraldestudentengoede stageplaatsentevindenennaafrondingvan deopleidingwerk.eenbelangrijkedoelstelling vandezeopleidingwaseenkennismakingmet hetveld zorgenwelzijn voormetname allochtoneleerlingen.ditwerkveldietshipper temakenzodatdekeuzevoorzorgenwelzijn ietsmakkelijkergemaaktwordt.tijdenshet vorigekabinetkwamministerbijsterveldtvan onderwijsmethetplanomhetvakmanschap

4 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking 4 tepromotenenteverstevigen.hiermeeging delesnormomhoogvan450lesurennaar 1000lesuren,ditgingtenkostevanhetleren indepraktijkd.m.v.stage.naastdeze maatregelkwamdeeisdathetniveauvan Nederlandsenrekenenvoldoendemoetzijn omeendiplomatekunnenkrijgen.voor niveau1duurtdeopleiding1jaar,niveau2 2jaarenz.indepraktijkbetekentditdatde leerlingenmeteenlaagstartniveaubinnen1 of2jaarhetzelfdeniveauvantaalenrekenen moetenhebbenalsniveau3en4.ditiseen onmogelijkeopgaveomdatdebasisdaarvoor natuurlijkalbijdebasisschoolenvmboligt. Niveau1valtnietmeeronderhetMBOmaar wordteenentreejaarwaarbijdetaalen rekeneisnognietvankrachtis.welmoetde opleidingbinnenviermaandeneenbindend studieadviesgevenvoorofniveau2of werken.devraagiswelofervoldoendewerk isvoordezejongemensen.hetrocstaatnu voordebelangrijkebeslissingomdeopleiding testoppenoftochdoortegaanenopte leidentotwerkeloosheid. Janvatdebeideintroductiessamen.De situatieiszorgelijk.indemulticulturele samenlevingdreigtdeinstroomvan allochtonestudentenoptedrogenterwijlde zorgvragendekantsteedsmeerzalverkleuren. Hetwordtmoeilijkertalentenoptesporenen dekanstegevenzichverderteontwikkelen. Detalentenwordenzichtbaartijdenshetwerk oflangdurigestage,erzijnzekervoorbeelden vangeslaagdecarrièresinzorgenwelzijn.het isookzorgelijkvoordehaagsejeugd,teveel jongerenvallenbuitendeboot,als samenlevingengemeentehebbenwijeen verantwoordelijkheiddaarin. AbderrahimKajouanevraagtzichafofdembo opleidingenvoldoendezichthebbenopwat hetwerkgeversnodighebben.uitdekrant kanhijlezendathetrocgeenbindingmeer heeftmetdewerkgevers.klaskegeeftaandat dieverbindingerweldegelijkis.jet Bussemakerdehuidigeministervanonderwijs zegtopleidingentewillenafstotenwaargeen werkinis,nietopleidenvoorwerkeloosheid. Klaskegeeftaandathetverstandigisomniet alleenlandelijkofgemeentelijktekijkenmaar vooralookregionaal.devraagisofereen visieoponderwijsvoorhandenis.het ontwikkelenvanstartkwalificatiesm.b.t. socialevaardigheden,verantwoordelijkheid nemen,samenwerken,optijdkomene.d. HeidigeeftaandathetcontactmethetROC juistheelerggoedis. PetervanderWormdoetdesuggestieomop talentenjachttegaanonderdevrijwilligers, mogelijkdooralopleidingaantebieden tijdenshetvrijwilligerscontract.

5 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking 5 Deaanwezigestudentenniveau2hebbenhet allenergnaarhunzinophunstageplekin combinatiemetdeopleiding.eénvanhen heeftechtplannenomdoortestromennaar niveau3endaarnaniveau4.voorenkelen wasdeswitchvanwelzijnnaarzorgeen goede,medeomdatinwelzijnmetnamede kinderopvangweinigmogelijkhedenmeerzijn. Depraktijkdocentgeeftwelzorgenaanover dewerkbegeleidingopdestageplaatsendie staatenormonderdruk. RudolfFeberdoetdesuggestieombijontslag vanmedewerkersdezeuittenodigenals vrijwilligerverdertegaan.hiervooriseen stevigvrijwilligersbeleidnoodzakelijk.heidi reageertdatheteenbeetjezuurisalseen vastemedewerkerontslagenwordten vervangendooreenvrijwilligervoorhetzelfde werk. BorisDumfriesvraagtzichafoferheel bewustgekozenwordtvoorzorgenwelzijnof daterbijdezelfdegroepookanderetalenten zijn.eenvandestudentengeeftaandateen alternatiefvoorhaardehorecazoukunnen zijnmaarvoordeanderengeldtdatzorgde bestekeusis.wanneererteweiniginstroom gerealiseerdkanwordenvanallochtone medewerkershoezithetdanmethet cultuurbewustzijnvandeoverige medewerkers?pietvalkenburgvanmiddin geeftaandatdaarveelaandachtvoorisvia scholingentraining. StellaBeaumontvraagtnaarde belemmeringenbijdestudentenomdoorte kunnenstromen.voorveelstudentengeldt hetprobleemvandetaalenrekennormbij hetdoorstromen.tochvindendestudenten datdenormwelterechtisenmetveel oefenenengoedelessenmoethettedoen zijn. Janprobeertnudeadviezenvoorde wethouderteformuleren: Devraagwiensprobleemdezesituatieis? Volgensonseengezamenlijkprobleemvan onderwijs,zorgorganisatiesengemeente.er bestaatrechtoponderwijs.lukthetnietom eenopleidingtekrijgenendaarnawerkdan gaatdejeugdzichvervelenmetalleellende vandien.eenadviesaandewethouderiste investerenindejeugdendebegeleiding daarvan.

6 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking 6 Eentweedeadviesisduidelijkheidkrijgenover watvrijwilligerskunnendoenenwatbijde beroepskrachtenhoort. DenknaoverprobleemvanHaagsejongeren zonderopleiding.probeereenlangetermijn visieteontwikkelenenstreefgeenkrimpvan deopleidingenzorgenwelzijnnawat resultaatoplevertopdekortetermijnmaar hetprobleemopdelangetermijnvergroot. Stimuleerwerkgeversgoedestageplaatsenen arbeidsplaatsentecreërenomhet intercultureleaspectverderteontwikkelen zowelvoordemedewerkersalsvoorde cliënten. Bekijkinhoeverrejeouderegepensioneerde vakkrachtenkaninzettenals praktijkbegeleiders. Hetblijftmoeilijkomtotgoedeadviezente komenvoordezecomplexematerieintijden vanschaarstediebinneneenaantaljaren weerandersomkanzijn.desaheefteen poginggedaanenzaldatdewethouderlaten weten. Ontvangst((van(de(wethouder( Rabin(Baldewsingh(door(Hans(van( Waardenburg( HansvanWaardenburgheetdewethouder vanhartewelkombijdezestedelijkealliantie HansvanWaardenburggeefteenhelekorte schetsvandehistorievandestedelijke Alliantiewaarnadefilmgetoondzalworden dieeenweerslagisvandeactiviteitenvande bijdesabetrokkenorganisaties,hiernazaler eenterugrapportagegegevenwordenvande samenwerkingmetnadorinmarokko. In2009iseeninitiatiefgenomendoorde gemeentedenhaagenheeftdaarmee leiderschapgetoondomdeorganisatiesvan zorgenwelzijnindenhaagcultuursensitiefte maken.ditishoogstnoodzakelijkgeziende snelveranderendebevolkingvandestaden daarmeeookvandemensendieonzezorg behoeven. DeSAisgestartmethetmakenvande nulmetingviaeenquickscanvande deelnemendeorganisaties.dezescanheeft geleidtothetmakenvanbeleiden werkplannendieaanelkaargepresenteerd zijnenvancommentaarvoorzien.defocuslag opdriepuntennl.1deeigenorganisatie,2 netwerkvanorganisatiesensamenwerking,3 verdiepingvankenniseninspiratie. Bijeentussenevaluatieisgeconstateerddat hetbelangrijkishetonderwijstebetrekkenbij dezeinterculturalisatieslag.hetroc Mondriaanheeftzichaangeslotenensinds vandaagookdehaagsehogeschool. Tijdensdeevaluatiekwameneenaantal speerpuntennaarvorendieverdieping behoeveneenervanhebbenwevandaag behandeldeenandereisdiscriminatieenals laatste;watbetekentdewijzigingvande AWBZvoorzorgenwelzijninrelatiemet interculturalisatie.dedeelnemersaandesa

7 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking 7 vindenhetbelangrijkdoortegaanomdathet onderwerpeenlangeadembehoeft. Eengoedbeeldvandevorderingenwordt gegevenindefilm;bijzonderdichtbij, dievorigejaartijdenshetmantelzorgfestival inpremièreging. Film(van(de(Stedelijke(Alliantie( interculturalisatie(voor(mensen( met(een(beperking( Rabin(Baldewsingh( WethouderBaldewsinghspreektzijn waarderinguitvoordefilm.voorvandaag heefthijerovernagedachtwelkverhaal verteldmoetworden,eenoptimistisch positiefverhaalofheteerlijkeverhaal.hij heeftgekozenvoorheteerlijkeverhaal. Ondanksdevooruitgangzoalsdezetezienis bijdeorganisatiesvandesagaatallesveelte langzaam.alsvoorbeeldhetcollegevanden Haagmet8wethouderseensecretarisende burgemeester,vandezetienmenseniseréén meteenbi:cultureleachtergrondendrie vrouwen,nietbepaaldeenafspiegelingvande bevolkingvandenhaag.diversiteitis regelmatigonderwerpvangespreken iedereenvindthetbelangrijkmaarook daadwerkelijkrealisereniseenanderverhaal. Binnendeeigenorganisatiealswethouder voorp&obeleideneenontslaggolfvan1200 medewerkerslukthetnietomdeafspiegeling terealiseren.bijsalarisgroep1t/m7vinden we22%migrantenbijdetopéénzwarte ambtenaarenbijdesubtopeveneensgeen afspiegeling.ditlaatziendatdemindset vandegemeenteverkeerdgerichtis.alshet nietgoedschiksgaatdanmaarkwaadschiks. Dedienstverleningmoetveranderen,de verbindinggeefthoop,maarmensenmoeten zelfinbewegingkomen. DebevolkingvanDenHaagkent25%mensen meteenbeperking,hetinclusiefbeleidisnu hardnodig,allemensentellenmeeende toegankelijkheidvandevoorzieningenmoet groter,beter.navierjaarbeniknogniet tevreden.ikkanzeggendaargaiknietover maardatisniethetjuisteantwoord.ikgeloof nogsteedsineenmaakbaresamenleving.het individuisverantwoordelijkmaarerisookeen collectieveverantwoordelijkheidendielaat stekenvallen,deoverheidheefteen zorgplicht. RabinBaldewsinghisblijmetdeaansluiting vandescholenzowelmondriaanalsde HaagseHogeschoolenhooptdatheteen inspiratieisvoorinholland.destadkan vragenaanorganisatiesomruimtetemaken voordeparticipatievanmensenmeteen anderachtergrond,geefruimteaanalle groepen.hoeisereenextraimpulstegeven aandetoegankelijkheidvoordediversiteitin deruimstzinvanhetwoord.erisinde begrotingeenbedragvrijgemaaktvoordeze impuls.dekomendezesmaandenkanvoor eenorganisatiemeteengoedplanvoor ontwikkelingvancultuursensitiviteiten inclusiebeleideenbedragevan25.000euro toegekendworden.iederemaandeenander

8 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking 8 organisatiezodatzesorganisatieskunnen toetredentotdeclubeneenstapvooruit kunnenmaken.rabinbaldewsinghzietgraag deplannentegemoet. JanBooijdanktdewethoudervoorzijn eerlijketoespraakdieinspirerendwerktvoor dedeelnemersomvooraldoortegaanopde ingeslagenweg. Samenvattingvandediscussiem.b.t.inzet niveau1en2: Kijknaarderegio,nietalleende gemeenteoflandelijk Entreejaarloskoppelenvande Bijsterveldtnormomdoorstroming mogelijktemaken Relatiearbeidsmarktenopleidingen ZorgenWelzijnnietalleenopdekorte termijnbekijkenmaarookdelange termijnmeewegen. Jeugdwerkeloosheidheeftgrote risico s. Zorgplicht metelkaargoede werkplekkenvoormensenmeteen anderecultureleachtergrond, investereninopleidingeen stagebegeleidingindetoekomst. Samenwerking(Nador(Marokko( met(organisatie(en(de(stad(den( Haag.(Terugkoppeling(van(de( laatste(ontwikkelingen(en( bevindingen.( BramvanderTasenMinaBoulahoualgeven viaeenpowerpointeenbeeldvanhetlaatste werkbezoekaannador.samenmetde studentendiehunbijdragegeleverdhebben bijhetuitwisselenvankennis.opschool hebbenzijhunervaringenweergedeeldmet medestudentenzodateenanderekijkop Marokkoisontstaandiedoorallenpositief gewaardeerdwordt.

9 9 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

10 10 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

11 11 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

12 12 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

13 13 StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

14 14 Dikra,Houda,Ibtissam,Rachida,Achamlalgevenhunervaringenweer.Zijhebbenhetallemaalals heelpositiefervarenomhunkennistedelenmetmoedersinmarokko.hetwasleukomderolvan spelenvoorgehandicaptekinderenteintroducerenentelatenziendatspelveeleffectkanhebben. Ookhetdemonstrerenvantiltechniekengoedezithoudingenhulpbijetenendrinkenhadgoede resultaten.voordestudenteneenindrukwekkendeervaringdiezekereenvervolgkrijgtzowelvanuit deschoolalspersoonlijk. Dankvoordezeinformatieenveelsuccesmethetvervolg. StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

15 Afsluiting( HansvanWaardenburgsluitdezebijeenkomstafmetbijzonderdankaanwethouderRabin Baldewsinghvoorzijneerlijkeverhaalenalledeelnemersvoordebijdrageaandediscussie.Graag zienweelkaarweerbijdevolgendestedelijkealliantieop17septembera.s.(jaarplanning) o Kerngroep : : o Kerngroep : : o Alliantie" " 3" " 3"middag" o Kerngroep : : o Kerngroep : : o Alliantie" " 3" " 3"middag" o Kerngroep : : o Kerngroep : : StedelijkeAlliantieInterculturalisatieorganisatiest.b.v.welzijn,zorg:endienstverleningaanHagenaarsmeteenbeperking

Flexplaatsrooster januari 2015

Flexplaatsrooster januari 2015 Flexplaatsrooster januari 2015 Week 2 van 5 januari 2015 t/m 9 januari 2015 Week 3 van 12 januari 2015 t/m 16 januari 2015 Week 4 van 19 januari 2015 t/m 23 januari 2015 Week 5 van 26 januari 2015 t/m

Nadere informatie

Flexplaatsrooster januari 2016

Flexplaatsrooster januari 2016 Flexplaatsrooster januari 2016 Week 1 van 4 januari 2016 t/m 8 januari 2016 Week 2 van 11 januari 2016 t/m 15 januari 2016 Week 3 van 18 januari 2016 t/m 22 januari 2016 Week 4 van 25 januari 2016 t/m

Nadere informatie

Bijeenkomst Stedelijke Alliantie Cultuursensitieve zorg voor Hagenaars met een beperking

Bijeenkomst Stedelijke Alliantie Cultuursensitieve zorg voor Hagenaars met een beperking Bijeenkomst Stedelijke Alliantie Cultuursensitieve zorg voor Hagenaars met een beperking 11 april 2012 1 AL AMAL Steenhouwersgaarde 1 DEN HAAG, locatie Florence Tijd Programma 12.15 13.00 Inloop en ontvangst

Nadere informatie

MIDDIN Haagse Bluf 46 DEN HAAG (locatie Middin) 1

MIDDIN Haagse Bluf 46 DEN HAAG (locatie Middin) 1 Bijeenkomst Stedelijke Alliantie Cultuursensitieve zorg voor Hagenaars met een beperking 3 juli 2012 MIDDIN Haagse Bluf 46 DEN HAAG (locatie Middin) 1 Tijd Programma 12.15 13.00 Inloop en ontvangst met

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Stedelijke Alliantie

Verslag bijeenkomst Stedelijke Alliantie Verslag bijeenkomst Stedelijke Alliantie 17.09.13 Brasserie van Middin in Prinses Beatrixlaan 16 Rijswijk (begane grond) 1 Tijd Programma 12.30 13.00 Inloop en ontvangst met lunch. 13.00 13.10 Welkom en

Nadere informatie

Verslag!bijeenkomst+Stedelijke)Alliantie) Interculturalisatie!

Verslag!bijeenkomst+Stedelijke)Alliantie) Interculturalisatie! Verslagbijeenkomst+Stedelijke)Alliantie) Interculturalisatie 11.03.14& & BijStichtingFederatieEEKTA DenHaag Tijd& Programma& 12.30 13.00 Inloopenontvangstmetlunch 13.00 13.10 WelkomentoelichtingopdemiddagdoorNicoleMenke

Nadere informatie

Bijeenkomst Stedelijke Alliantie Interculturalisatie welzijn & zorg voor ouderen in Den Haag

Bijeenkomst Stedelijke Alliantie Interculturalisatie welzijn & zorg voor ouderen in Den Haag Bijeenkomst Stedelijke Alliantie Interculturalisatie welzijn & zorg voor ouderen in Den Haag Donderdag 27 oktober 2011 Verpleeghuis Leilinde - WZH 1 Programma Bijzonder Dichtbij o 13.00 13.30 - Inloop/gezamenlijke

Nadere informatie

Samen zorgen in je buurt

Samen zorgen in je buurt Samen zorgen in je buurt Bijeenkomst Wijkzorg Indische Buurt/Oostelijk Havengebied Maandag 30 juni Mantelzorgers, actieve buurtbewoners, buurtinitiatieven en medewerkers van zorg- en welzijnorganisaties,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Zelfredzaamheid-matrix. Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom

Zelfredzaamheid-matrix. Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom Zelfredzaamheid-matrix Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom 4 februari 2015 Zelfredzaamheid-matrix DOMEIN 1 acute problematiek 2 niet zelfredzaam 3 beperkt zelfredzaam 4 voldoende

Nadere informatie

!!!!!!!!!!STICHTING(EEN(HELPENDE(HAND!

!!!!!!!!!!STICHTING(EEN(HELPENDE(HAND! STICHTING(EEN(HELPENDE(HAND Berkstraat 21 2565 MR Den Haag Nederland ASN Bank 85 46 92 843 ING Bank 68 91 957 Telefoon 070-365 6168 Telefax 070-365 2311 E-mail: info@sehh.nl Web: www.sehh.nl STICHTING

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Xantèr, de financieel planner

DIENSTENWIJZER. Xantèr, de financieel planner DIENSTENWIJZER Xantèr, de financieel planner 1 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Sociale Alliantie. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten. Vervoerskosten kunnen op verzoek worden vergoed.

Sociale Alliantie. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten. Vervoerskosten kunnen op verzoek worden vergoed. Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting Lokale Sociale Agenda 2010 Regionale instructie- en werkbijeenkomsten Vrijdag 19 februari Leiden regio Noord- en Zuid-Holland Dinsdag 2

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Meeuwen, R. van. Geachte mevrouw/mijnheer,

Meeuwen, R. van. Geachte mevrouw/mijnheer, Meeuwen, R. van Van: Torre, P. van der Verzonden: maandag 2 november 2015 17:08 Aan: SST Antwoord Onderwerp: Reactie op uw mail over De Heybergh Geachte mevrouw/mijnheer, Graag reageren wij, college van

Nadere informatie

VISI - Gebruikersbijeenkomst

VISI - Gebruikersbijeenkomst Welkom bij de VISI - Gebruikersbijeenkomst 12 september 2013 Namens het VISI-Gebruikerscomité Flip Rosdorff (voorzitter Gebruikerscomité) Paul Jansen (projectmanager VISI) Programma 13.30 Flip Rosdorff

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

Bijeenkomst Stedelijke Alliantie Interculturalisatie Welzijn en Zorg voor ouderen in Den Haag

Bijeenkomst Stedelijke Alliantie Interculturalisatie Welzijn en Zorg voor ouderen in Den Haag Bijeenkomst Stedelijke Alliantie Interculturalisatie Welzijn en Zorg voor ouderen in Den Haag Woensdag 15 juni 2011 Verpleeghuis De Schildershoek HWW Zorg Programma Bijzonder Dichtbij o 13.00 13.30 o Inloop/gezamenlijke

Nadere informatie

Bereiksonderzoek FunX

Bereiksonderzoek FunX Rapport Bereiksonderzoek FunX Kerngebied versus stadsgebied buiten het Voor: FunX, Daphne de Vries Door: Synovate, Laura van Vossen, Robert Schueler Datum: 22 juni 2009 Project: 90257 Synovate Voorwoord

Nadere informatie

2014, Jaargang 6. Nummer 21. Week 44. In deze Voorall Nieuwsflits leest u het nieuws dat Voorall opviel en dat wij graag met u willen delen.

2014, Jaargang 6. Nummer 21. Week 44. In deze Voorall Nieuwsflits leest u het nieuws dat Voorall opviel en dat wij graag met u willen delen. 2014, Jaargang 6. Nummer 21. Week 44. In deze Voorall Nieuwsflits leest u het nieuws dat Voorall opviel en dat wij graag met u willen delen. Onderzoek naar verkeersveiligheid van scootmobielen Christiaan

Nadere informatie

Uitnodiging Grote Studiedag. Zaterdag 27 september 2014 Het Gebouw, Arubapad 2, 2315 VA LEIDEN 10.00 tot 16.00 uur

Uitnodiging Grote Studiedag. Zaterdag 27 september 2014 Het Gebouw, Arubapad 2, 2315 VA LEIDEN 10.00 tot 16.00 uur Uitnodiging Grote Studiedag Zaterdag 27 september 2014 Het Gebouw, Arubapad 2, 2315 VA LEIDEN 10.00 tot 16.00 uur Bij het VTV leert iedereen gewoon mee! Wat zou het VTV zijn zonder vrijwilligers? In het

Nadere informatie

Stand van zaken strategische heroriëntatie Cliëntenbelang Amsterdam. Vrijdag 30 oktober 2015

Stand van zaken strategische heroriëntatie Cliëntenbelang Amsterdam. Vrijdag 30 oktober 2015 Stand van zaken strategische heroriëntatie Cliëntenbelang Amsterdam Vrijdag 30 oktober 2015 1. Huidige stand van zaken strategische heroriëntatie De volgende stappen zijn gezet in de strategisch heroriëntatie:

Nadere informatie

Inspectierapport Onderzoek voor registratie Pinky (PSZ) Nijkerklaan 7 2573BA 'S-GRAVENHAGE

Inspectierapport Onderzoek voor registratie Pinky (PSZ) Nijkerklaan 7 2573BA 'S-GRAVENHAGE Inspectierapport Onderzoek voor registratie Pinky (PSZ) Nijkerklaan 7 2573BA 'S-GRAVENHAGE Toezichthouder: GGD Den Haag, Dienst OCW Datum inspectiebezoek: 06-07-2012 In opdracht van gemeente: S GRAVENHAGE

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3, maart 2015, 3 e jaargang

Nieuwsbrief 3, maart 2015, 3 e jaargang Nieuwsbrief 3, maart 2015, 3 e jaargang Inhoud Bijeenkomst 28 februari: Liever een goede buur.. Informatie over zorg n.a.v. de bijeenkomst in december 2014. Vooraankondiging: 30 mei bijeenkomst over WONEN

Nadere informatie

Straks kan ik weer gewoon mijn eigen leven leiden, een prachtig vooruitzicht

Straks kan ik weer gewoon mijn eigen leven leiden, een prachtig vooruitzicht Straks kan ik weer gewoon mijn eigen leven leiden, een prachtig vooruitzicht Gewoon leven Een gewoon leven leiden. Dat is niet altijd zo makkelijk als het klinkt. Fonteynenburg ondersteunt en begeleidt

Nadere informatie

VOOR HET vfas CONGRES

VOOR HET vfas CONGRES ALIMENTATIE VAN DE TOEKOMST SCHEIDEN IN NEDERLAND 2012 onderzoek uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van de vfas DE SCHEIDINGSADVOCATEN vfas CONGRES 2012 VAN ALIMENTATIE DE vfas NODIGEN VAN DE TOEKOMST

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

Zelfredzaamheid-Matrix. Volledige en telbare beoordeling van cliënten

Zelfredzaamheid-Matrix. Volledige en telbare beoordeling van cliënten Zelfredzaamheid-Matrix Volledige en telbare beoordeling van cliënten Wat is de Zelfredzaamheid-Matrix? Zelfredzaamheid Zelfredzaamheid is: Het zelf realiseren van een acceptabel niveau op belangrijke domeinen

Nadere informatie

RAPPORTAGE Acute Enkel

RAPPORTAGE Acute Enkel Aanwezigen: Projectleiding/ondersteuning: VSG: NVFS: NGS: Gevolgde stappen: - specificatie doelgroep - beschrijven primair proces: stappen/route sporter - benoemen belangrijke onderdelen per onderdeel

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Waarom Wft vergunning Pensioenverzekeringen?

Waarom Wft vergunning Pensioenverzekeringen? Waarom Wft vergunning Pensioenverzekeringen? Rudy van Leeuwen Roland van Kranenburg Welkom bij de Autoriteit Financiële Markten Pagina 2 Agenda - Wat is vergunningplichtig onder de Wft? - Vrijstelling

Nadere informatie

Voordelen: Nascholing in je eigen praktijk op het moment dat jullie goed uitkomt (ochtend / middag / avond in overleg).

Voordelen: Nascholing in je eigen praktijk op het moment dat jullie goed uitkomt (ochtend / middag / avond in overleg). Thema-bijeenkomst Begeleiding gebaseerd op de KNOV-standaard Prenatale verloskundige begeleiding. Dé gelegenheid om op praktijknivo én op je eigen locatie in slechts 1 dagdeel (4 uur) Methodisch collegiaal

Nadere informatie

OPDRACH TE N B I J TH E M A 4

OPDRACH TE N B I J TH E M A 4 OPDRACH TE N B I J TH E M A 4 COM MU N I C A TI E Eén blik en ik weet genoeg. INLEIDING In je toekomstige beroep communiceer je de hele dag: met cliënten, collega s, leidinggevenden, ouders, verzorgers.

Nadere informatie

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen Bijlage 2 Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen 1. Wat is het aandeel feitelijke huisuitzettingen? 0,8% 0,7% 0,6% 0,5%

Nadere informatie

Openstaande uitnodigingen aan D&H periode 16-30 juni 2010 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer

Openstaande uitnodigingen aan D&H periode 16-30 juni 2010 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer Openstaande uitnodigingen aan periode 16-30 juni 2010 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer Kenmerk/ gericht aan: 1. 868670 / DIR Onderwerp/afzender: Vooraankondiging Statenontmoeting

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Datum 24 april 2013 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de column dat Deutsche Bank in strijd handelt met de zorgplicht

Datum 24 april 2013 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de column dat Deutsche Bank in strijd handelt met de zorgplicht > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

BELEID TER VOORKOMING VAN BELANGENCONFLICTEN NOORDAM VERMOGENS BEHEER

BELEID TER VOORKOMING VAN BELANGENCONFLICTEN NOORDAM VERMOGENS BEHEER BELEID TER VOORKOMING VAN BELANGENCONFLICTEN NOORDAM VERMOGENS BEHEER DECEMBER 2012 INHOUD Beleid voorkomen belangenconflicten... 3 Voorkomen belangenconflicten... 3 Nevenfuncties... 3 Chinese walls...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 mei 2015 Betreft Kamervragen. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 mei 2015 Betreft Kamervragen. Geachte Voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

i- TIME Business & ExecuKve Coaching In Den Haag en omstreken

i- TIME Business & ExecuKve Coaching In Den Haag en omstreken i- TIME Business & ExecuKve Coaching In Den Haag en omstreken i- TIME Esther Adriaanse 06-51448868 Huijgensstraat 8, 2515 BD Den Haag BEDRIJFSCOUNSELING info@ikmecounseling.nl www.ikmecounseling.nl BUSINESS

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, juni/juli 2015, 3 e jaargang

Nieuwsbrief 6, juni/juli 2015, 3 e jaargang Nieuwsbrief 6, juni/juli 2015, 3 e jaargang Inhoud Themabijeenkomst over WONEN 30 mei Maandelijkse inloop Nieuws kerngroep en klankbordgroep Divers nieuws Bereikbaarheid Stadsdorp Tot slot Themabijeenkomst

Nadere informatie

Project SchuldHulpMaatje

Project SchuldHulpMaatje Project SchuldHulpMaatje Waarom problemen? Echtscheiding Zonder baan Arbeidsongeschikt Niet geleerd om te gaan met geld Niet alert budgetteren Overbesteding Hebzucht 1 op de 4 gezinnen heeft betalingsproblemen

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

Positionering. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing NBTC Holland Marketing

Positionering. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing NBTC Holland Marketing Positionering Conrad van Tiggelen Directeur Marketing NBTC Holland Marketing Agenda 1. Update Arts Holland 2. Trends 3. Arts Holland NEXT 4. Kunst Holland 5. Debat Alliantie toerisme, cultuur, ICT Innovatie

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-243 d.d. 24 augustus 2012 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw mr. I.M.M.

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair CVS Hypotheken Kerkewijk 8 3901 EG VEENENDAAL Website: www.cvshypotheken.nl Telefoon: 0318 515555 Fax: 0318 555484 E mailadres: cvs@cvshypotheken.nl

Nadere informatie

Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >>

Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >> Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Definities 4 Hoofdstuk 2 Algemeen 5 Hoofdstuk 3 Opdracht 6 Hoofdstuk 4 Beveiliging 7 Hoofdstuk 5 Internet 8 Hoofdstuk 6 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Arbeidsmatige dagbesteding werkt

Arbeidsmatige dagbesteding werkt Arbeidsmatige dagbesteding werkt Marjet van Houten 14 maart 2014 18-03-14 Programma Welkom, kennismaking Korte inleiding arbeidsmatige dagbesteding Samenloop met beschut werken Wat komt er op het bordje

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Vergelijk HS2 Nu en Nieuw. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!

Vergelijk HS2 Nu en Nieuw. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Als er een wind van veranderingen waait: sommigen bouwen schermen, anderen windmolens! Anders opleiden van scheidsrechters: wat betekent dit in de praktijk? NU: Locatie afhankelijk van deelnemers Minimaal

Nadere informatie

Veelgestelde vragen met betrekking tot het vervangen van SSL certificaten

Veelgestelde vragen met betrekking tot het vervangen van SSL certificaten Veelgestelde vragen met betrekking tot het vervangen van SSL certificaten Versie 1.0 Datum 6 september 2011 Status Definitief Colofon Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 251 d.d. 4 oktober 2011 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. J.Th. de Wit, leden, mr. E.P.A. Bogers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

2 Functies in de zorg

2 Functies in de zorg THEMA 2Functies in de zorg 1 Inleiding In de zorg werken heel veel mensen. Mensen zoals jij, zorghulpen, maar ook mensen met andere functies. In dit thema leer je welke andere functies je in de zorg tegenkomt.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie

Inspectierapport De Bloemenkinderen (BSO) Ernani 24 5629NB EINDHOVEN Registratienummer: 153643080

Inspectierapport De Bloemenkinderen (BSO) Ernani 24 5629NB EINDHOVEN Registratienummer: 153643080 Inspectierapport De Bloemenkinderen (BSO) Ernani 24 5629NB EINDHOVEN Registratienummer: 153643080 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectiebezoek: 27-09-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Villa Vondel Nader onderzoek Definitief rapport

Inspectierapport Villa Vondel Nader onderzoek Definitief rapport Inspectierapport Villa Vondel Nader onderzoek Definitief rapport Toezichthouder : Opdrachtgever : Datum : Mw. M. Isaac Stadsdeel Zuid 26-11-2013 Villa Vondel - Nader onderzoek 26-11-2013 1/10 Inleiding

Nadere informatie

Evaluatie groepsinteracties door ervaringsdeskundigen stichting Waarheid bij JCC den Haag De kracht zit in de mensen én de methode!

Evaluatie groepsinteracties door ervaringsdeskundigen stichting Waarheid bij JCC den Haag De kracht zit in de mensen én de methode! Evaluatie groepsinteracties door ervaringsdeskundigen stichting Waarheid bij JCC den Haag De kracht zit in de mensen én de methode! 2.01.097.11.05/05 Henry van der Dussen Hallemavanloon Evaluatie Inleiding

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-215 d.d. 27 mei 2014 (prof.mr. C.E. du Perron, voorzitter, en drs. L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Nadere informatie

Arrest Gerechtshof s-gravenhage 10 december 2014 en implicaties initiatiefwetsvoorstellen Mediation (Van der Steur)

Arrest Gerechtshof s-gravenhage 10 december 2014 en implicaties initiatiefwetsvoorstellen Mediation (Van der Steur) Arrest Gerechtshof s-gravenhage 10 december 2014 en implicaties initiatiefwetsvoorstellen Mediation (Van der Steur) Academie voor de Rechtspraktijk 11 maart 2015 Fred Schonewille Hof Den Haag 10 december

Nadere informatie

Leerwerktraject. Je leert het pas ècht goed, als je het zelf doet.

Leerwerktraject. Je leert het pas ècht goed, als je het zelf doet. Leerwerktraject Je leert het pas ècht goed, als je het zelf doet. in vogelvlucht Leerwerktraject: leren terwijl je werkt Vmbo staat voor voorbereidend middel baar beroepsonderwijs. Het is de perfecte start

Nadere informatie

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 5 - september/oktober 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 5 Inhoud: 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

Nadere informatie

Inspectierapport Peuteropvang Het Kinderpaleis Molenstraat 46 4311 ED BRUINISSE

Inspectierapport Peuteropvang Het Kinderpaleis Molenstraat 46 4311 ED BRUINISSE Inspectierapport Peuteropvang Het Kinderpaleis Molenstraat 46 4311 ED BRUINISSE Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: SCHOUWEN-DUIVELAND Datum inspectiebezoek: 17-06-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Advies casus Aanbod mbo-opleidingen Zoetermeer

Advies casus Aanbod mbo-opleidingen Zoetermeer Advies casus Aanbod mbo-opleidingen Zoetermeer Inhoud: Advies CMMBO Bijlagen: Analyse casus Aanbod mbo-opleidingen Zoetermeer Reactie ROC Mondriaan op ontwerpadvies Reactie ID College op ontwerpadvies

Nadere informatie

Colofon. h e t n e t we r k v a n k e n n i s s t e d e n

Colofon. h e t n e t we r k v a n k e n n i s s t e d e n Deelnemen aan of samenwerken met Stedenlink? Stichting Stedenlink nodigt gemeenten en provincies uit deel te nemen aan haar kennisnetwerk. Neem een bezoekje aan de website, meld u aan voor de nieuwsbrief

Nadere informatie

Wet natuurbescherming Stap vooruit voor natuur en economie?

Wet natuurbescherming Stap vooruit voor natuur en economie? Wet natuurbescherming Stap vooruit voor natuur en economie? Willem Lambooij Afdeling Water & Groen Inhoud van de presentatie 1. De Wet natuurbescherming in vogelvlucht 2. Nieuwe taken en bevoegdheden provincie

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Den Haag Antwoorden Percentage Percentage Alle scholen Resultaten tevredenheidspeiling 2010 Algemeen Onlangs hebben de ouders van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag Netwerktafel 2010

Jaarverslag Netwerktafel 2010 Jaarverslag Jaarverslag Netwerktafel 2010 Opgemaakt door Drukkerij De Dijk Bullaan 2 1800AB, Heiloo Jaarverslag Netwerktafel 2010 De netwerktafel in Alkmaar is in het jaar 2010 op allerlei fronten actief

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR NIBE-SVV 1. Op welke wijze is te zien of een financieel adviseur professioneel handelt? A. Hij opereert dan onbaatzuchtig en deskundig. B. Hij behaalt

Nadere informatie

t twaalfuurtje van deze week 3 december 2014

t twaalfuurtje van deze week 3 december 2014 t twaalfuurtje van deze week 3 december 2014 Zorgplicht assurantietussenpersoon bij invullen aanvraagformulier verzekering Deze week weer een eigen zaak. In die zaak vond in 2010 een brandschade plaats.

Nadere informatie

DEN HAAG 10 oktober 2012, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede 19:15 uur Ambassade van Frankrijk, Smidsplein 1 De Haag Voertaal: Frans.

DEN HAAG 10 oktober 2012, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede 19:15 uur Ambassade van Frankrijk, Smidsplein 1 De Haag Voertaal: Frans. Meer informatie over de film Joseph de rebel vindt u op: http://www.atd-vierdewereld.nl/film-joseph-de-rebel.html ------------------------------------------------------------------------- Er is nog veel

Nadere informatie

Dagelijkse activiteiten Wakker worden Aanbevolen tijd Ontbijt 2 uur Na wakker worden Aanbevolen tijd Voorafgaand aan het middageten en ongeveer 2 uur of meer na het ontbijt Middageten 2 uur Aanbevolen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 december 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 december 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Naam student: Groep: Module Kindermishandeling en huiselijk geweld, ROC Mondriaan, AG DA 3 e jaar, versie oktober 2013 Pagina 1

Naam student: Groep: Module Kindermishandeling en huiselijk geweld, ROC Mondriaan, AG DA 3 e jaar, versie oktober 2013 Pagina 1 Naam student: Groep: Module Kindermishandeling en huiselijk geweld, ROC Mondriaan, AG DA 3 e jaar, versie oktober 2013 Pagina 1 Module Kindermishandeling en huiselijk geweld, ROC Mondriaan, AG DA 3 e jaar,

Nadere informatie

Landelijk Platform GGz

Landelijk Platform GGz Herstel en Burgerschap Wat vinden cliënten belangrijk? Elske ten Vergert, LPGGz 17 november 2010 t.b.v. de vergadering Platform Herstel en Burgerschap 5 regionale conferenties Juni-sep 2010 280 bezoekers

Nadere informatie

Stichting Breder is een zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen.

Stichting Breder is een zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen. Stichting Breder is een zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen. Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning en zijn altijd bereid om mee te denken over wat bij

Nadere informatie

2015 Dukers & Baelemans

2015 Dukers & Baelemans Adviesproces Inventarisatiefase Analysefase Adviesfase Begeleiden Nazorg Wensen en doelstellingen Wat zijn je wensen? a) Stoppen met werken voor 70 jaar b) Studie voor je kinderen betalen c) Wereldreis,

Nadere informatie

Datum 17 maart 2014 Betreft Commissiebrieven over verhuizingen bij ouderenzorginstellingen

Datum 17 maart 2014 Betreft Commissiebrieven over verhuizingen bij ouderenzorginstellingen > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Enquête huurdersportalen woningcorporaties. Marnix van Welie Arne Freriks 25 juni 2013

Enquête huurdersportalen woningcorporaties. Marnix van Welie Arne Freriks 25 juni 2013 Enquête huurdersportalen woningcorporaties Marnix van Welie Arne Freriks 25 juni 2013 Enquête huurdersportalen Veel woningcorporaties gaan investeren in een online huurdersportaal of zijn daar al mee bezig.

Nadere informatie

Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013

Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 Inhoud presentatie 1. De Zorgmodule Voeding. i. Wat is de Zorgmodule Voeding? Hoe is deze tot stand gekomen? Op

Nadere informatie

Kansen voor dorpshuizen

Kansen voor dorpshuizen Kansen voor dorpshuizen Radboud Engbersen, Platform31 Raerd, 14 april 2016 Klaas Laansma, Het buurthuiswerk te Jubbega (1953) Het buurthuis moet dus fungeren als kern, eventueel als krachtcentrale, maar

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord voorzitter centrale cliëntenraad

Inhoudsopgave Voorwoord voorzitter centrale cliëntenraad Inhoudsopgave Voorwoord voorzitter centrale cliëntenraad Kwintes blz. 1 Waarom trainingen voor raadsleden? blz. 2 Organogram cliënteninspraak blz. 3 Trainingsoverzicht in één oogopslag blz. 4 Trainingskalender;

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-311 d.d. 10 november 2011 (prof. mr. M.M. Mendel, voorzitter, drs. W. Dullemond en en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. E.E. Ribbers secretaris)

Nadere informatie

28 juni 2001 Toestemming voor een commercieel radioprogramma voor algemene omroep Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

28 juni 2001 Toestemming voor een commercieel radioprogramma voor algemene omroep Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Van Mens en Wisselink Advocaten t.a.v. mevrouw G.G.A.J.M. van Poppel Postbus 85450 3508 AL UTRECHT Hilversum Onderwerp 28 juni 2001 Toestemming voor een commercieel radioprogramma voor algemene omroep

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. Altra, 14 november 2008

Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. Altra, 14 november 2008 Verslag 3 e PublicCircle Bijeenkomst: Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn Altra, 14 november 2008 Introductie Na de eerste twee PublicCircle bijeenkomsten met als thema de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn,

Nadere informatie

Rapportage evaluatie Publieksdag 2011 Aan de hand van een enquêteformulier is deze rapportage opgesteld

Rapportage evaluatie Publieksdag 2011 Aan de hand van een enquêteformulier is deze rapportage opgesteld STICHTING BORDERLINE Rapportage evaluatie Publieksdag 2011 Aan de hand van een enquêteformulier is deze rapportage opgesteld Bestuur Stichting Borderline 23-7-2011 De publieksdag 2011 is goed ontvangen

Nadere informatie

Verslag!bijeenkomst+Stedelijke+Alliantie+!

Verslag!bijeenkomst+Stedelijke+Alliantie+! Verslagbijeenkomst+Stedelijke+Alliantie+ 19#mei#2015# Televisiestraat3DenHaag Programma' 12.15# #13.00## Inloopenontvangstmetlunch 13.00# #13.20## WelkomdoorEmeteErarslan,bestuurderRoyaalZorgenJogerdeJong

Nadere informatie

Bijgaand treft u de antwoorden aan op de vragen van het lid Nijboer (PvdA) over de handel in contracts for difference.

Bijgaand treft u de antwoorden aan op de vragen van het lid Nijboer (PvdA) over de handel in contracts for difference. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers

Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers Inhoud Wat doet u bij een klacht 3 Vertrouwenspersonen 3 Klachtenfunctionaris 3 Klachtencommissie 4 Indienen van een klacht bij de klachtencommissie

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 1 Januari 2015 Van de redactie Hallo, Een nieuw jaar en ook weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

STAGE WERK PLAN. Danissa Loocks Verpleeghuis Heemswijk te Heemskerk

STAGE WERK PLAN. Danissa Loocks Verpleeghuis Heemswijk te Heemskerk STAGE WERK PLAN Naam: Danissa Loocks Locatie: Verpleeghuis Heemswijk te Heemskerk Afdeling: Papenberg Werkbegeleider: Mieke Fontijn Praktijkbegeleider: Stenny Bos Periode: 4 April 2012 22 Juni 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Masterclass arbeidsrecht

Masterclass arbeidsrecht & Masterclass arbeidsrecht U weet zelf als geen ander hoezeer het arbeidsrecht in beweging is. De regelgeving wordt telkens complexer en lang bestaande uitgangspunten blijken niet meer zeker. Toch wordt

Nadere informatie

Datum 23 september 2014 Betreft Commissiebrief over meer duidelijkheid over de kinderen die vallen onder de Intensieve Kindzorg

Datum 23 september 2014 Betreft Commissiebrief over meer duidelijkheid over de kinderen die vallen onder de Intensieve Kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Technische Opleidingen

Technische Opleidingen Technische Opleidingen Elauma Waagmeester Technische opleidingen Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij revisies en storingen is het belangrijk om voldoende kennis van de verschillende systemen in huis

Nadere informatie