Samen werken aan kansen voor bewoners. Wonen en Kansen in Utrecht Overvecht Noord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen werken aan kansen voor bewoners. Wonen en Kansen in Utrecht Overvecht Noord"

Transcriptie

1 Samen werken aan kansen voor bewoners Wonen en Kansen in Utrecht Overvecht Noord

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Het begin Opbouw en werkwijze Samenwerken in de praktijk Toekomst Conclusies Woordenlijst 63 3

4 Voorwoord In 2007 zijn woningcorporaties Portaal en Mitros samen het project Wonen en Kansen in de Utrechtse wijk Overvecht gestart. Met veel enthousiasme en daadkracht willen we een bijdrage leveren aan het vergroten van het perspectief van onze bewoners. Wonen en Kansen is onderdeel van een gebiedsplan voor het noordelijke deel van de krachtwijk Overvecht: De Gagel. De corporaties en de gemeente willen dat het een fijne buurt wordt waar het prettig toeven is. Met goede voorzieningen, voldoende keus in woningen en een aantrekkelijke woonomgeving. Kortom, een buurt waar mensen graag willen (blijven) wonen. En niet in de laatste plaats: waar bewoners ook zelf hun steentje bijdragen aan een prettige buurt. Door Wonen en Kansen kwamen we met bewoners in gesprek. We zijn van huis naar huis gegaan en hebben naar bewoners geluisterd. Zij vertelden over hun woning, omgeving en woonwensen voor de toekomst. Ook de persoonlijke situatie van bewoners bleef niet onbesproken. Bewoners waren open over werk en inkomen, hun opleiding, ontmoeting, hun gezondheid en vrije tijd. We vroegen hen of ze op die vlakken misschien informatie of ondersteuning konden gebruiken om vooruit te komen of om hun leven iets makkelijker te maken. We wisten dat, als we serieus werk wilden maken van de buurt en de toekomst van de bewoners, we dat als corporaties niet alleen kunnen. We hebben onze maatschappelijke partners echt nodig. Zij hebben hun medewerking volmondig toegezegd. Zonder hun hulp was het succes niet zo groot geweest. 4

5 Wat heeft Wonen en Kansen opgeleverd? Een verdienste van het project is dat veel mensen de aangeboden kans hebben gegrepen en in beweging zijn gekomen, in het klein en in het groot. Een jonge vrouw die een baan vindt en opvang voor haar kind. Een gezin dat nu de weg weet naar de sportvereniging. Mensen die een taalcursus begonnen, een jongen die startte met een opleiding aan de sportacademie. Klachten over de woningen pakten we direct op en de woonwensen nemen we mee in toekomstige plannen. Een ander resultaat is de verbeterde samenwerking tussen een reeks hulpverlenende instanties, van de gemeente tot de Kredietbank en van Bureau Inburgering tot welzijnsinstelling. Doordat zij elkaar beter weten te vinden en vraag- en gebiedsgericht gaan werken, worden problemen sneller opgepakt en verholpen. Dat is winst voor onze bewoners. Nu, anderhalf jaar na het begin, zijn de gesprekken met bewoners afgerond. Er ligt een lijvig rapport en dit prachtige boekje. Wonen en Kansen is nog volop bezig, onder andere met het coachen van trajecten van bewoners en een laagdrempelige balie in de buurt. De dienstverlenende organisaties werken nog steeds mee en nieuwe bewoners worden benaderd voor een gesprek. De informatie die we ophaalden bij bewoners heeft er bovendien toe geleid dat we extra programma s opzetten rond gezondheid, woonomgeving, vluchtelingen en jongeren. In dit boekje wordt ingezoomd op de samenwerking tussen partijen bij Wonen en Kansen. Wat waren de verwachtingen, hoe verliepen de contacten en waren organisaties erop ingericht dit soort vragen op te pakken? Ziet men kansen voor een vervolg en wat hebben we ervan geleerd? Wonen en Kansen was voor ons een pilot. We zijn zeer trots op dit project. Met de resultaten en de evaluatie in de hand geven we op dit moment verder vorm aan achter de voordeur projecten. We wensen u veel inspiratie en plezier met dit boekje, Trees van Haarst directeur woningcorporatie Portaal Utrecht en Karin Verdooren directeur Mitros Utrecht April

6

7 Het begin Overvecht wordt rond 1960 aangelegd vanuit de modernste inzichten van die tijd. Lichte woningen, een park en een winkelcentrum. De wijk wordt de groenste van Utrecht en biedt woonruimte aan enkele tienduizenden inwoners. Er komen veel jonge gezinnen en ze wonen er graag. De economische crisis begin jaren tachtig, migratiestromen, stadspolitiek en verhuizing van gezinnen uit de middenklasse zorgen in de loop van de tijd voor verandering van bevolkingssamenstelling en van kleur. Het aantal bewoners met een niet-westerse afkomst neemt in Overvecht naar verhouding sneller toe dan in andere wijken. De opeenstapeling van werkloosheid, lage inkomens en opleidingsniveaus, taalachterstanden en cultuurverschillen gaan voor problemen zorgen. De verhouding tussen draagkracht en draaglast van de wijk raakt uit balans en de leefbaarheid komt onder druk te staan. Veel kleintjes van weweer zijn de hangjongeren van later geworden. Het stadsdeel daalt in aanzien. Veel huidige bewoners van het noordelijk deel van de wijk, oud- en nieuwkomers, houden nog altijd van Overvecht. Ze vinden park De Gagel de mooiste plek in de buurt en zijn trots op hun wijk. Ze zijn tevreden met hun woning, het groen en het winkelcentrum en hebben voldoende contacten. Ze willen er niet weg. Daar tegenover staan veel andere mensen die 7

8 uitzien naar een grondige opknapbeurt van de wijk en dat liever vandaag dan morgen. Zij voelen zich onveilig of hebben last van het gedrag van hun buren en buurtgenoten. De problemen in Overvecht Noord anno 2007/8 zijn legio. Daar kunnen buurtbeheerders, opbouwen welzijnswerkers over meepraten. Aan de buitenkant van de flats is het niet te zien, maar er zijn problematische situaties in veel huishoudens. Er is relatief veel huiselijk geweld en werkloosheid in Overvecht. Eenderde van de huishoudens ontvangt een uitkering. 71% van de kinderen komt met een leerachterstand het basisonderwijs binnen. Ook is er veel schoolverzuim en schooluitval. In de publieke ruimte is er te vaak overlast, verloedering en criminaliteit. De benamingen veranderen in de loop der tijd van achterstandswijk in probleem-, prachtof krachtwijk, maar Overvecht verandert onvoldoende mee. De gemeente en woningcorporaties Portaal, Mitros en Bo-Ex vinden dat er wat moet gebeuren. De inzichten van déze tijd vragen om zelfredzaamheid, meedoen en gemengde wijken met huur- en koopwoningen. De corporaties willen geen window dressing, geen vrijblijvend project waarvan er dertien in een dozijn gaan, maar een interventie waarin aandacht en betrokkenheid worden gecombineerd met aanpakken en concrete stappen voorwaarts voor de bewoners. Stage en ontmoeting De woning van mevrouw B. ziet er verzorgd uit. De medewerker van Wonen en Kansen wordt ontvangen door haar 15-jarige zoon, die ook als tolk optreedt. Hoewel mevrouw B. al elf jaar hier woont, spreekt ze de taal nog nauwelijks. Wel zit ze op Nederlandse les. Haar zoon en 13-jarige dochter leven tamelijk geïsoleerd. De kinderen zitten niet op een sportclub en komen weinig buiten. Mevrouw B. is in haar geboorteland opgeleid als verpleegster en wil graag werken. Wo nen en Kansen gaat voor haar op zoek naar mogelijk heden voor een stage en ontmoeting. In oktober 2008 is mevrouw B. gestart met een zogenoemd samenlooptraject van Bureau Inburgering en Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente. Dat is een traject waarbij tegelijkertijd wordt ingeburgerd en gezocht naar een (vaste) baan. In 2007 gaat in het Utrechtse Overvecht Noord, een van de veertig krachtwijken van voormalig minister Ella Vogelaar, een bijzonder project van start. Aanleiding is het plan van de gemeente en de drie woningcorporaties in het gebied, Portaal, Mitros en Bo-Ex, om een deel van de naoorlogse wijk te vernieuwen. Het plan De Gagel Vernieuwt moet de bewoners en de buurt een beter perspectief bieden: een veilige en aantrekkelijke woonomgeving, meer keuze aan huur- en koopwoningen en nieuwe scholen en voorzieningen. Het gaat mogelijk om forse ingrepen die grote gevolgen voor de bewoners kunnen hebben. Vooral voor de huurders van een aantal hoogbouwflats: het voornemen is die in de toekomst te slopen. Woningcorporaties Portaal en Mitros willen in het kader van de voorgenomen herstructurering ook sociaal investeren in de buurt. Zij treden in gesprek met de gemeente Utrecht en de adviesbureaus Stade Advies en Mexit. Daar wordt het plan gesmeed voor een project dat Wonen en Kansen gaat heten. De corporaties richten de focus van Wonen en Kansen vooral op de tien verdiepingen hoge flats 8

9 aan de zogenoemde THEMA-dreven: Tigrisdreef, Haifadreef, Sint Eustatiusdreef, Sint Maartendreef en Ankaradreef. In de flats wonen bijna 1500 mensen, in ruim 700 huishoudens. Er zijn cijfers bekend van het aantal huishoudens met een uitkering, van ingeschreven werkzoekenden, van vroegtijdige schoolverlaters en van meldingen van overlast. De buurt- en gebiedsbeheer ders van de woningcorporaties zien en horen dagelijks problemen langskomen. Als er een aanleiding voor is, komen medewerkers van Portaal en Mitros bij huurders over de vloer. Een beeld van hoe het de bewoners over het algemeen vergaat, is er echter niet. Hoe ervaren bewoners de woonomgeving? Zijn er belemme rende factoren die hen weerhouden een opleiding te volgen of deel te nemen aan de arbeidsmarkt? De corporaties willen met hen in gesprek komen over hun wensen, ambities en problemen, vooral rond wonen, werk, opleiding en jeugd. Doel is dat bewoners vooruitkomen door de aandacht en eventuele ondersteuning van het project Wonen en Kansen. Portaal en Mitros willen naar de bewoners tóe, op huisbezoek. Op mensen afgaan in plaats van wachten tot zij zich met vragen of problemen melden, is lange tijd not done geweest in Nederland, maar staat alweer enkele jaren sterk in de belangstelling. Woningcorporaties Portaal en Mitros trekken zich de sociale problematiek van haar huurders aan, onder andere in Overvecht Noord en willen iets doen. Als je een buurt wilt verbeteren moet je met de bewoners beginnen, zegt gebiedsmanager Dorine Lommen van Portaal. We willen hen iets meegeven, waardoor ze misschien beter in hun vel gaan zitten en andere keuzes kunnen maken. Op zichzelf sluit de ambitie van de corporaties naadloos aan bij de benadering van de gemeente. Naast de aandacht voor fysieke verbetering heb je absoluut aandacht voor het sociale nodig, zegt ook Harrie Bosch, wethouder wonen en herstructurering naoorlogse wijken. Utrecht investeert in wijken en in bewoners, om hen in staat te stellen mee te doen. Noem het emancipatie of sociale stijging. Het doel is: sterkere mensen in een sterke buurt. De gemeentelijke Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) heeft aanvankelijk bedenkingen bij de wens van Portaal en Mitros zich met meer dan de woonsituatie van huurders te willen bezighouden. Dat is een taak van het welzijnswerk, gesubsidieerd door de gemeente, aldus DMO. Maar de corporaties hebben al langer ervaring met sociaal investeren en houden aan hun voornemen vast. Jennifer Scholl, projectleider Wonen en Kansen bij woningcorporatie Mitros: Vaststaat dat veel bewoners ook in de toekomst onze huurders zullen zijn. Als ze iets aan hun problemen kunnen doen voordat de buurt op de schop gaat, hebben zij er voordeel van. Herstructurering vraagt immers nogal wat van mensen. Sociale stijging Met de krachtwijkenaanpak wil de landelijke overheid bewerkstelligen dat bewoners én wijken stijgen op de maatschappelijke ladder. Beiden moeten er over een aantal jaar beter voorstaan dan nu. De corporaties willen op eigen wijze inhoud geven aan het begrip sociale stijging. Bij hen staat dat vooralsnog voor het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen en het verbeteren van hun woon-, inkomens- 9

10 en leefsituatie. Omdat er in relatief veel huishoudens meerdere problemen tegelijk spelen, moet er op verschillende terreinen tegelijk actie worden ondernomen. Vooruitgang op één gebied betekent immers geen oplossing voor de andere problemen. Sociale stijging kan ook om kleine dingen gaan. Een jonge allochtone moeder, die al jaren in de buurt woont, weet bijvoorbeeld niet dat er om de hoek van haar huis een park is. Sommige mensen hebben maar een heel klein zetje nodig om vooruit te komen, stelt Jennifer Scholl van Mitros. Kern van het project Wonen en Kansen is dus een actieve benadering van bewoners, gekoppeld aan directe, praktische ondersteuning waar dat nodig en gewenst is. Die ondersteuning kan variëren van het bieden van informatie over locaties waar bewoners terechtkunnen voor bepaalde diensten tot het aanmelden voor een taalcursus; van bemiddeling naar schuldhulpverlening, het maatschappelijk werk of het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) tot het mensen bij elkaar brengen voor ontmoeting en activiteiten. Het project moet een vliegwiel zijn waardoor inactieve bewoners in beweging komen en daarna zoveel mogelijk op eigen kracht verdergaan. Wonen en Kansen moet leiden tot aantoonbare verbeteringen voor de huishoudens en tot herkenbare aanwezigheid in de buurt. Voor de opzet van het achter de voordeurproject gaan de twee woningcorporaties aan de slag met Mexit, adviesbureau voor diversiteit en intercultureel management en Stade Advies, adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. De laatste verzorgt het management en de uitvoering van Wonen en Kansen. Wonen en Kansen is niet het eerste project in de wijk. In 2006/2007 deed het gemeentelijke Bureau Inburgering het bewonersonderzoek Van binnen naar buiten in Overvecht Zuid. Medewerkers bezochten 376 huishoudens om mensen te vragen wat zij prettig vinden aan hun leefsituatie, wat zij graag veranderd zien, welke hulp zij daarbij nodig hebben en wat zij zelf kunnen doen. Doel was om de mensen te stimuleren zelf in actie te komen om hun gezondheid, woonsituatie en toekomstkansen te verbeteren, onder andere door contacten en activiteiten in de buurt. Een door eigenaar Mitros beschikbaar gestelde huurwoning diende als uitvalsbasis voor de gesprekken en als ontmoetingsplek voor bewoners. De buurtflat is elke dag open en bewoners kunnen er terecht met vragen en voor gezamenlijke activiteiten. Voormalig minister Vogelaar noemde Van binnen naar buiten in 2007 een parel van integratie. Het project Van binnen naar buiten leverde een schat aan informatie op, maar veel vragen en problemen achter de voordeur konden niet direct worden beantwoord of opgelost. Een vangnet van instellingen en organisaties ontbrak. Dat moet bij Wonen en Kansen dus anders. 10

11 Investeren in de buurt begint met investeren in mensen. Bewoners die bezig zijn met maatschappelijk overleven, zien zelf niet welke mogelijkheden er zijn voor activering. Het is mooi dat we hen door Wonen en Kansen kunnen laten zien dat deze kansen er wel degelijk zijn. Josje van de Grift van Mexit

12 deelnemers wonen en Kansen Samenstelling bevraagde huishoudens 424 * (262 huurders van Mitros, 162 van Portaal) Alleenstaand 39% Samenwonend zonder kinderen 12% Samenwonend met kinderen** 31% Eenoudergezin 15% Samenwonende volwassenen (geen familie) 3% * In totaal zijn er 724 woningen aan de THEMA-dreven. 35 huishoudens deden mee aan de pilot. Van de overige huishoudens wilde 14% niet meewerken aan Wonen en Kansen. 21% is niet bereikt, en 1% stond op het punt te verhuizen. Gedurende het project kwamen 44 nieuwe huishoudens in de buurt wonen; ook zij zijn bezocht. **Bij de huishoudens met kinderen gaat het meestal om een of twee kinderen. Leeftijd geïnterviewde bewoners jaar 17% jaar 32% jaar 22% jaar 11% > 60 18% Land van herkomst Nederland 40% Suriname 7% Marokko 23% Turkije 8% Azië 7% Overig 15% 12

13 Woonduur in Nederland Geboren in Nederland 37% Langer dan 15 jaar in Nederland 37% Tussen jaar in Nederland 13% Tussen de 5-10 jaar in Nederland 8% < 4 jaar in Nederland 3% Overig 2% Opleiding geïnterviewde bewoners alleen lagere school 11% middelbare school 18% VMBO 12% MBO 27% HBO 12% WO 8%* Onbekend 3% Overig 9% * Bij hen gaat het vooral om hoger opgeleide vluchtelingen en studenten. Besteedbaar inkomen huishoudens p/m < 750 euro 3% Tussen euro 15% < 1250 euro 17% < 1500 euro 19% < 2000 euro 18% < % > % Onbekend 17% De helft van de huishoudens waarvan het inkomen bekend is, beschikt dus over een maandinkomen < 1500 euro. 13

14

15

16

17 Opbouw en werkwijze De samenwerking tussen de corporaties Portaal en Mitros vormt de basis voor Wonen en Kansen. Zij zetten een werk- en projectorganisatie op, met een opdrachtgeversoverleg van de corporaties, Stade en Mexit, een projectgroep met dezelfde partijen plus een communicatiemedewerker en een begeleidingsgroep. De laatste, met ver tegen - woordigers van wijkbureau Overvecht, wel zijnsorganisatie Cumulus, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de dienst Stadsontwik ke ling, denkt mee over de voortgang van Wonen en Kansen en zorgt voor aansluiting met de praktijk. Woningcorporaties Jennifer Scholl (Mitros): De samenwerking tus sen Mitros en Portaal en onze gezamenlijke doelstelling om kansen voor bewoners te bieden is bijzonder. Meestal wil er één voorop lopen. We profileren ons allebei met het project en laten elkaar daarnaast ruimte er apart mee naar buiten te treden. Aan de samenwerking ligt een goede persoonlijke verstandhouding ten grondslag, zowel tussen de gebiedsmanagers die het gebiedsplan De Gagel Vernieuwt hebben ge - maakt als tussen degenen die direct aan Wonen en Kansen meewerken. Charlotte van Haselen (Portaal): Wij hebben ons vanaf het be gin gerealiseerd dat dit project ambitieus is. Om onze ambitie te kunnen waarmaken, moesten we duidelijke afspraken met andere partijen maken. Vooronderzoek In 2007 doen de projectmedewerkers aan de hand van de Utrechtse Wijkenmonitor en Trendrapportages welzijn uitgebreid vooronderzoek naar de sociale situatie van de bewoners in dit 17

18 deel van Overvecht. Deze zogeheten nulme ting is de vertreksituatie. Na uitvoering van Wonen en Kansen moeten er op de korte en langere termijn verbeteringen te zien zijn. Omdat Wonen en Kansen veel vragen en pro blemen zal tegenkomen waar de corporaties weinig aan kunnen doen, wordt contact gezocht met partijen die dat wel kunnen. De projectorganisatie brengt gedetailleerd in kaart welke succesvolle projecten, organisaties en dienstverleners er in de wijk zijn en op welke gemeentelijke instellingen op het gebied van opleiding, werk, inburgering en inkomen Wonen en Kansen een beroep kan doen. Als deze organisaties en diensten samenwerken, direct in actie komen en hun afzonderlijke interventies goed op elkaar afstemmen, moeten ze, samen met de bewo ners, veel problemen kunnen tackelen. Projectleider Ingrid Horstik van Stade Advies maakt een ronde langs ongeveer dertig organisaties in de wijk. De gesprekken dienen als ken nis making: korte lijnen beginnen met het elkaar van gezicht leren kennen. Om wederzijds vertrouwen en bereidheid tot samenwerking op te bouwen, zijn goede persoonlijke contacten met de gevestigde organisaties in de wijk onontbeerlijk. Het gaat om zogenoemde vitale coalities. De ronde dient ook om basiskennis op te doen over wat al bekend is over de te verwachten problematiek achter de voordeur. Wonen en Kansen wil niet opnieuw het wiel uitvinden maar wel stappen verder proberen te zetten, samen met de clubs die vaak al jaren in de wijk actief zijn en beschikken over een schat aan ervaringen. Omdat in dit deel van de wijk gebiedsgericht wordt gewerkt aan leefbaarheid, participatie en epowerment, is er een sociale infrastructuur. Er zijn projecten en groepen waar Wonen en Kansen bij kan aansluiten, zoals de Ontmoetingsgroep Turkse vrouwen, ontmoetingsgroep ouderen, en Speel mee voor kinderen. Projectleider Wonen en Kansen Ingrid Horstik van Stade Advies: Om niet op andermans terrein te komen, moesten we hier en daar letten op grenzen tussen de verschillende partijen. Er zijn geen voorbehouden voor samenwerking gemaakt. De kans dat activiteiten van Wonen en Kansen die van anderen raken of overlappen is het grootst ten opzichte van welzijnsinstelling Cumulus en het Wijkbureau. Ingrid Horstik: We bespraken hoe we elkaar konden versterken in plaats van in de wielen rijden. Zij zaten als deelnemers in de begeleidingsgroep en ik op mijn beurt woonde enkele overleggen bij over sociale wijkontwikkeling. We hebben veel gepraat over de bedoeling en mogelijkheden van dit project. En praktische afspraken gemaakt wat we in voorkomende gevallen van grensoverschrijding konden doen. Gebiedscoördinator sociale wijk ontwikkeling Er wordt in Overvecht al vijf jaar gebiedsgericht samengewerkt, zegt Cintha Tubbing, gebiedscoördinator sociale wijkontwikkeling. De gemeente werkt samen met welzijnsorganisatie Cumulus, de wijkagent, de buurten gebiedsbeheerders van Portaal en Mitros en anderen. Er zijn ook verschillende buurtnetwerken opgebouwd en bewoners vooruit geholpen in het leven. Gelukkig hebben we een formule gevonden voor goede samenwerking met Wonen en Kansen. Het gaat tenslotte om de mensen in de buurt. 18

19 Samenwerkingsovereenkomst In Overvecht Noord blijken erg veel organisaties en projecten te zijn, die van elkaar niet altijd weten waar ze mee bezig zijn. Omdat Wonen en Kansen wat kansen betreft de nadruk wil leggen op opleiding, werk en jeugd, maakt de projectleider een overzicht van de organisaties die nodig zijn voor het wegnemen van obstakels om kansen op die terreinen te kunnen grijpen. Hen vraagt ze mee te doen met Wonen en Kansen én om commit ment: willen zij zich inzetten voor het versneld aanpakken van de problemen die bij de huis bezoeken boven water komen? Zijn de samenwerkingspartners bereid werkafspraken met Wonen en Kansen te maken over het diensten aanbod dat bewoners van hen kunnen verwachten? Willen ze rapporteren wat zij doen of waar onvoorziene knelpunten opduiken? Enkele organisaties willen van tevoren weten hoeveel capaciteit zij moeten reserveren. De Kredietbank kan bijvoorbeeld al bij voorbaat zeggen dat er bij aanmelding van nieuwe klanten een lange wacht lijst voor schuldhulpver lening zal zijn. Om de extra hulpvraag in te schatten die Wonen en Kansen mogelijk genereert, wordt een pilot gedaan bij 35 huishoudens in één portiek aan de THEMA-dreven. Ook kijkt men naar vergelijkbare projecten elders, zoals het Sociaal Investeringsprogramma (SIP) in Amsterdam Slotervaart. Met iedere organisatie die haar inspanningen garandeert en wil vastleggen, sluit Wonen en Kansen vervolgens een aparte samenwerkingsovereenkomst. Ook maakt men afspraken over de manier van werken, zoals de wijze van terug - koppeling naar de projectorganisatie. Wonen en Kansen maakt onderscheid tussen een front en een backoffice. Het frontoffice bestaat uit organisaties die belangrijk zijn in relatie tot de vragen en problemen van bewoners. Samenwerkingspartners frontoffice Wonen Mitros en Portaal, Netwerk extreme woonoverlast, project Utrecht veilig!, Dienst Stadswerken, Dienst Wijken Werk CWI, UWV, afdeling SoZaWe, Inburgering, jongerenloket, Cumulus, corporaties Inkomen DMO Kredietbank, Cumulus, corporaties, Stade Advies, Kredietbank, Cumulus, Stichting Tussen voorziening Opleiding Bureau Inburgering, Let s talk (taallessen), ROC Midden Nederland, DMO afdeling onderwijs Gezondheid GG&GD, projectbureau jeugd, w12, programmabureau Jeugd DMO, welzijnszaken DMO, Ouder kind centrum, Indigo (Altrecht), JAT, dienst SO, Big Move Jeugd en kinderen Utrechts Centrum voor de Kunsten, JeugdAdvies- Team, DMO afdeling Sport en Recreatie, jeugdzorg, Cumulus, DMO Sport & Recreatie, jongerenloket Vrije tijd en ontmoeting Cumulus, Utrechts Centrum voor de Kunsten, ROC Midden Nederland, DMO, corporaties, De Bakkerij, Milieupunt Later toegevoegd zonder convenant: Vluchtelingenwerk Midden-Nederland 19

20 Backoffice en troubleshooter Van de gemeente vraagt Wonen en Kansen afzonderlijk commitment. Vooral omdat uitvoe rende diensten als Bureau Inburgering, Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) en de Kredietbank, die vallen onder de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), een sleutelrol zullen vervullen bij het oppakken van problemen rond werk, opleiding en jeugd. De corporaties en de gemeente spreken af gedurende het project een backoffice in te richten. Daaraan nemen alle betrokken afdelingen en diensten deel: welzijn, onderwijs, SoZaWe, Kredietbank, Bureau Inburgering, Sport en recreatie, de GG en GD, Stadswerken, Stadsontwikkeling en Wijken. De accountmanager van de DMO gaat het backoffice coördineren en overlegt geregeld met de projectleider van Wonen en Kansen. De bedoeling van het backoffice is de gemeente snel te kunnen aanspreken wanneer zich problemen voordoen in de levering van diensten van de gemeente of van door de gemeente gesubsidieerde instellingen. De coördinator van het backoffice, Rick de Kogel, ook troubleshooter genoemd, wijst sleutelfiguren aan bij alle betrokken gemeentelijke diensten, organiseert een startbijeenkomst en maakt afspraken over de manier van werken. Een van die afspraken is prioriteit te geven aan klanten van de THEMA-dreven. De gemeente stelt hen daartoe in staat door extra, in de subsidieverordening geoormerkte middelen vrij te maken voor diensten waarvoor wachtlijsten bestaan, vooral schuldhulpverlening (Kredietbank), ouderenadviseurs en maatschappelijk werk (welzijnsinstelling Cumulus). Het backoffice reserveert ook een bedrag om onvoorziene zaken op te lossen. De afspraken tussen de opdrachtgevers, Portaal en Mitros, en de gemeente worden bekrachtigd met de onderteke ning van een convenant door de directeuren van beide woningcorporaties en de wethouder wonen en herstructurering naoorlogse wijken. Wethouder Wethouder Harrie Bosch is blij met het project. Wonen en Kansen is een van onze voorbeeldprojecten in de krachtwijken. De twee ele ment en die ik belangrijk vind zijn de actieve benadering van de bewoners en de inspanning om direct ondersteuning te bieden, zoals schuldhulpverlening. Normaliter zijn er wacht lijsten of komen we als gemeente pas in actie als zich een probleem aandient. Toch waarschuwt hij voor te hoge verwach tingen: Het project zal leiden tot verbetering van het aanbod, maar ook tot het inzicht hoe complex de problemen kunnen zijn. Mensen onderschatten vaak in welke moeilijke situaties de bewoners verkeren, wat hun mogelijk heden zijn gezien hun achtergrond en geschie denis. Maar als je hen systematisch volgt, ben je wel in staat hulp te bieden in complexe situaties. Huisbezoeken Als alle voorbereidingen zijn getroffen, kan het echte werk beginnen. Er zijn aparte vragenlijsten opgesteld over wonen en over wensen en kansen. Voor kinderen tot 14 jaar en jonge mensen tussen jaar zijn afzonderlijke en kortere vragenlijsten. De acht interviewers, medewerkers van onder andere welzijnsorganisatie Cumulus, zijn geïnstrueerd over de do s en dont s van outreachend werken. De bewoners zijn per portiek geïnformeerd met een brief van hun woningcorporatie en met een folder van Wonen en Kansen op de hoogte 20

21 gebracht. De eerste Nieuwsbrief van Wonen en Kansen is huis aan huis verspreid. Het project Wonen en Kansen benadert alle 724 huishoudens met de vraag of een medewerker langs kan komen voor een huisbezoek. In eerste instantie telefonisch en als het niet lukt, door bij bewoners langs te gaan en aan te bellen. De medewerking van de bewoners is vrijwillig. Uiteindelijk is 63% van de huishoudens bereikt. Tijdens het huisbezoek vult de interviewer samen met de bewoner(s) eerst de vragenlijst rond wonen in. Daarna worden ze uitgenodigd hun wensen, problemen of vragen over andere aspecten kenbaar te maken. De interviewer geeft zoveel mogelijk informatie en maakt zonodig afspraken met het huishouden. Van de bewoner(s) wordt een actieve houding gevraagd. De interviewers doen verslag van alle huisbezoeken aan de projectleider Wonen en Kansen. Zij zijn geen hulpverleners, maar moeten tijdens de huisbe zoeken wel zoveel mogelijk antwoord kunnen geven op informatieve vragen van bewoners. De sociale kaart van hulp- en dienstverleners in de wijk en gemeente die in de voorbereiding is opgesteld, zit in het rugzakje van de interviewers. Huisbezoeker Annemiek Hoeks is een van de huisbezoekers van Wonen en Kansen die het gesprek met bewoners aangaat. Zij wijst op het verschil tussen huisbezoeken en praten op de werkplek. Achter de voordeur is anders dan mensen te woord staan op kantoor, achter een bureau. Het is hún terrein; als gast pas jíj je aan en trekt bijvoorbeeld je schoenen uit als dat de gewoonte is. Waarschijnlijk zijn mensen mede daardoor bereid je zoveel vertrouwen te geven en te vertellen. Voorwaarde is dat je hen de keuze laat: als zij niet willen meewerken is het ook oké, behalve als je geweldsituaties meemaakt natuurlijk, die moet je melden. Huisbezoekers moeten eigen afwegingen maken. Soms is moeilijk in te schatten wat er aan de hand is. Je wilt niet te snel handelen en mensen bij de hand nemen, maar als ze nu tóch hulp nodig hebben? En moet die hulp dan professioneel zijn of van een vrijwilliger? Simone Siebum, een andere huisbezoeker, heeft ervaren dat anderhalf uur interviewen soms te kort is. Je begint bij wonen en komt niet altijd aan de kansen toe. Doorgaans is dat wel het geval en anders moeten de huisbezoekers nog een keer terug. Simone geeft een voorbeeld van waar een huisbezoek toe kan leiden. Ik kwam in een gezin met een kind in de box, het zag er op het eerste gezicht goed uit. De vrouw vertelde dat ze niet werkte, te dik was, hoofdpijn had en depressief was. Ze wilde graag iets buitenshuis doen. Ik stelde voor naar de sportschool te gaan om af te vallen. Ik heb regelmatig gebeld om te horen wat ze met het advies heeft gedaan. Bij de sportschool bleek kinderopvang aanwezig te zijn. Nu volgt ze een sportprogramma, heeft ze opvang voor haar kind en bovendien werkt ze inmiddels zelf op de sportschool! Cintha Tubbing werkt in opdracht van het Wijkbureau als gebiedscoördinator sociale wijkontwikkeling en heeft daarnaast nog taken als teamleider opbouwwerk bij Cumulus. Onze ervaring is dat je lang met mensen in contact moet zijn en eerst vertrouwen moet winnen, voordat zij zich laten helpen. Ik ben 21

22 onder de indruk van de resultaten van Wonen en Kansen, omdat het is gelukt van zoveel mensen het vertrouwen te krijgen. Coaches in multiproblemsituaties Bij de meeste huisbezoeken komen vragen naar voren die de huisbezoekers direct kunnen beantwoorden of waarmee zij samen met de bewoner(s) aan de slag gaan. Voorbeelden zijn een telefoontje naar de klantmanager van het CWI of SoZaWe, bemiddelen naar het maatschappelijk werk of de sociaal raadslieden en informeren naar sport- of taallessen. Ook vindt geregeld overleg plaats met de buurtbeheerders van de corporaties. De huisbezoekers spreken vervolgens met de bewoners af wie wat doet en nemen na enkele weken weer contact op om de voortgang te bespreken en/of de gevraagde diensten te leveren. De projectorganisatie registreert alle afspraken met en toezeggingen aan bewoners en stuurt de huisbezoekers maandelijks het verzoek te laten weten of die zijn nagekomen en afgehandeld. Is dat het geval, inclusief eventuele overdracht aan een of meerdere samenwerkingspartners, dan is dat huishouden klaar. In enkele tientallen huishoudens spelen meerdere problemen tegelijk. Soms is de situatie zeer complex. In één huishouden kunnen bijvoorbeeld schulden, werkloosheid, analfabetisme en depressieve ouders zijn. Het kan gaan om zorgmijdende gezinnen of om gezinnen waar al tal van hulpverleners over de vloer zijn geweest. Voor multiproblemsituaties heeft Wonen en Kansen twee casemanagers (in het project coaches genoemd) aangesteld. Aan de hand van de bevindingen van de interviewers neemt de projectleider van Wonen en Kansen een beslis sing over het inzetten van een coach of het organiseren van een ander ondersteuningsaanbod. Huishoudens waar al meerdere hulpverle ners over de vloer komen, worden wel geholpen als zij dat willen maar krijgen geen prioriteit. De coaches gaan eerst aan de slag met Reparaties en een nieuwe stofzuiger De mevrouw is wel thuis maar doet niet open. De huisbezoeker van Wonen en Kansen geeft dit door aan de corporatie. Vervolgens komt de sociaal beheerder van de corporatie langs. Hij komt wel binnen en treft de volgende situatie aan. Mevrouw is vel over been en geeft aan te leven op brood en sinaasappelen, die ze haalt in het verzorgingshuis aan de overkant van de Tigrisdreef. Ze heeft een rollator nodig om zich voort te bewegen, maar de hare heeft geen remmen. De afvoer in de keuken is al langere tijd kapot, vertelt mevrouw. Ze vangt het water op en gooit het door de wc. Ook het licht in de keuken doet het niet, omdat de schakelaar kapot is. Bellen kan ze niet omdat de telefoon het niet meer doet. Hier is dringend hulp nodig. De corporatie laat direct het licht in de keuken repareren en geeft een loodgieter opdracht de afvoer te maken. De sociaal beheerder belooft terug te komen met een ouderenadviseur. De tweede keer doet mevrouw opnieuw de deur open, zij het niet van harte. Ze wil absoluut geen hulp, maar wil wel graag een stofzuiger hebben. De woningcorporatie koopt een stofzuiger voor mevrouw. Het vertrouwen groeit. 22

Samen werken aan kansen voor bewoners. Wonen en Kansen in Utrecht Overvecht Noord

Samen werken aan kansen voor bewoners. Wonen en Kansen in Utrecht Overvecht Noord Samen werken aan kansen voor bewoners Wonen en Kansen in Utrecht Overvecht Noord Inhoudsopgave Voorwoord Het begin Opbouw en werkwijze Samenwerken in de praktijk Toekomst Conclusies 4 7 17 29 47 57 Woordenlijst

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE. Resumé bevindingen

BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE. Resumé bevindingen BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE Resumé bevindingen Inleiding Ekdé werk&mobiliteit BV is juli 07 gestart met een screening van samenlopers ingeschreven bij de gemeente Zwolle. Over elke kandidaat is

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Rapportage januari t/m juli 2013 Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Inleiding. In januari is de functie van bewonersadviseur overgegaan van de gemeente naar Pulse. De functie is ontstaan vanuit

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast. Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model

De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast. Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model De Piramide van Overlast in Utrecht Buurtbemiddeling in het kort De belangrijkste doelstellingen

Nadere informatie

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Een onorthodoxe re-integratieaanpak Door: Fenny Brandsma Alle gemeenten hebben ermee te maken: reorganisatie, krimp en boventallige medewerkers. Sommige gemeenten

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving Aanpak: Participatiehuis De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partners

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars SAMENVATTING WAARDERINGSONDERZOEK PROJECT TAALCOACH Deze samenvatting geeft de belangrijkste uitkomsten

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen Sociaal Vangnet Apeldoorn Preventieve aanpak van (multi) problemen 1 Wim ter Beek Coördinator VSW Lieneke Postema Teamleider Mens en Buurt, De Goede Woning Huurt u van een woningcorporatie? U heeft recht

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats Onderzoeksdocument Creatieve Bloeiplaats HVA Instituut voor Interactieve Media Amsterdam oktober 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...4 Doelgroep...5 De vragen...6 De resultaten...7

Nadere informatie

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter Landelijk politiek Stedelijk politiek Media info@onsutrecht.nl www.onsutrecht.net Lijsttrekker-Voorzitter Ufuk Dogerle Sinds 1984 werkzaam in de pipeline industrie in Engeland, Canada, Irak, Dubai, Amerika

Nadere informatie

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Utrecht.nl Nieuwe taken voor de gemeente; wat betekent dat voor u? Buurtteams in 2015 Vanaf 1 januari 2015 kunt u

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Appeltje van Oranje 17 januari 2014 MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Achtergrond / aanleiding van het inibabef GGz prakbjk en onderzoek (P.van der Ende, 2011-2013): Kind groeit liefst op

Nadere informatie

Module Outreachend Werken programma dag 5. Kenniscentrum Maatschappij en Recht Hogeschool van Amsterdam

Module Outreachend Werken programma dag 5. Kenniscentrum Maatschappij en Recht Hogeschool van Amsterdam Module Outreachend Werken programma dag 5 Kenniscentrum Maatschappij en Recht Hogeschool van Amsterdam Programma 1. Multiple Choice toets bespreken 2. Cirkel van onmacht: Klara Zwart 3. Miranda deel twee

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg.

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg. Aanpak: TASs/Mijn Zuid De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partner in

Nadere informatie

Rapport Intake. Samenvatting. Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102

Rapport Intake. Samenvatting. Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102 Samenvatting Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102 Werkzaam bij: Dariuz Voorbeeld Datum intake: 25/11/2011 In opdracht van: Demo pakket Naam casemanager: Demo Dariuz Conclusies Naar aanleiding

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Projectplan Meet en Connect

Projectplan Meet en Connect Projectplan Meet en Connect Aanleiding Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Met als gevolg een toename van het aantal vluchtelingen in Europa.

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Klanttest. Inhoudsopgave Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Voorwoord In blok 2 hebben we een klanttest uitgevoerd om te kijken of er vraag is naar het ontwikkelingsplan.

Nadere informatie

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt We willen allemaal wel hulp bieden aan

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Maatjesproject schuldpreventie

Maatjesproject schuldpreventie Maatjesproject schuldpreventie Gemeente Ede Werk Inkomen en Zorg Gemeente Ede September 2004 Projectplan Maatjesproject schuldpreventie gemeente Ede september 2004 1 Maatjesproject schuldpreventie Hoofdthema

Nadere informatie

Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen

Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen Onderzoeksteam: Marieke Holl, Dorieke Wewerinke, Sara Al Shamma, Linda van den Dries en Judith Wolf 29 oktober 2013 Studie naar huisuitzetting (Omz ZonMw)

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je een WWB-uitkering én ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen met mensen of jezelf ontwikkelen? Geef je dan op voor

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Almelo, maart 2013 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk voor wijk worden ouderen

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

Ouder worden in je eigen huurwoning

Ouder worden in je eigen huurwoning Ouder worden in je eigen huurwoning Pilotproject: Lang zult u wonen voor huurders We zijn blij dat onze corporatie met ons heeft meegedacht over het ouder worden in onze huurwoning Een pilot van corporaties

Nadere informatie

Blijf niet zitten. Algemeen Maatschappelijk Werk

Blijf niet zitten. Algemeen Maatschappelijk Werk Blijf niet zitten Algemeen Maatschappelijk Werk 1 2 BLIJF NIET ZITTEN WAAR U ZIT: KOM PRATEN OVER UW PROBLEMEN Ieder van ons krijgt wel eens met problemen te maken. Dat hoort gewoon bij het leven. Vaak

Nadere informatie

Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere

Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere migrant. Dit Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderenproject (NUZO;

Nadere informatie

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz Gemeentelijk armoedebeleid Martijn Schut Adviseur Stimulansz Armoede Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau,

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Zoetermeer laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Zoetermeer.

Nadere informatie

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches.

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches. Locatie Moerdijk VluchtelingenWerk Brabant-West Postbus 173 4250 DD Werkendam Telefoon (0183) 50 90 16 Fax (0183) 50 90 17 afdeling@vluchtelingenwerk.org Project Taalcoaches 1 januari 2009 31 december

Nadere informatie

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Lucie Nijskens Wim Rasker - coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Wat is doorstart? Preventief programma gericht op opvoedings- en gezinsondersteuning voor gezinnen met schoolgaande

Nadere informatie

Samen leven is samen doen

Samen leven is samen doen Samen leven is samen doen Nu Erwin van het CJG langs komt, begrijpt mijn moeder mij beter. Lucas * Hogere rekening De economie draait stroef. Ook de gemeente Heerenveen moet de broekriem aanhalen. De belangrijkste

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Notitie Opvoeding en participatie

Notitie Opvoeding en participatie Notitie Opvoeding en participatie Landelijk Netwerk Moeder- en vadercentra Datum MOVISIE Utrecht, 09 maart 2009 Opvoeding en participatie Het Landelijk Netwerk Moedercentra is verheugd over de aandacht

Nadere informatie

Ouder worden in je eigen huurwoning

Ouder worden in je eigen huurwoning Ouder worden in je eigen huurwoning Pilotproject: voor huurders We zijn blij dat onze corporatie met ons heeft meegedacht over het ouder worden in onze huurwoning Een pilot van corporaties Welbions en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Gaan vluchtelingen óók meedoen in Gooi en Vechtstreek?

Gaan vluchtelingen óók meedoen in Gooi en Vechtstreek? Zienswijze van VG&V (Vluchtelingenwerkgroep Gooi en Vechtstreek) Gaan vluchtelingen óók meedoen in Gooi en Vechtstreek? Inleiding Ter voorbereiding op de extra taken die gemeenten krijgen vanaf 1 januari

Nadere informatie

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ]

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] 03 Gezinshuis meestal een passend antwoord op een uithuisplaatsing voorwoord Ambiq biedt specialistische zorg aan kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen

Nadere informatie

Samenspraak, het taalcoach project van Buurthuis het Vrouweveld beleefde in 2016 alweer haar 14e levensjaar.

Samenspraak, het taalcoach project van Buurthuis het Vrouweveld beleefde in 2016 alweer haar 14e levensjaar. Inleiding De huidige samenleving kenmerkt zich door individualisering. Mensen hebben veel individuele keuzevrijheid gekregen. Hoger opgeleiden vinden in die samenleving veelal hun weg, maar mensen met

Nadere informatie

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen Bemoeizorg Parkstad Volwassenen Bemoeizorg Parkstad 7 1 2 3 4 8 5 9 10 6 Wat is bemoeizorg? Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school.

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school. Protocol gedrag Een goede school heeft geen pestprojecten nodig, of anders gezegd: doet dagelijks een pestproject, mits zij zich er steeds van bewust blijft welke processen in de groepsvorming een belangrijke

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

Begrippen vullen. Directeur/bestuurder Socius

Begrippen vullen. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius september 2016 Begrippen vullen Jaren geleden was ik bij een bijeenkomst in de

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012

Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 Almelo, juni 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk voor wijk

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie