CURRICULUM VITAE. ing. Han Schreuder. Adviseur Asset Management SAMENVATTING WERKERVARING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE. ing. Han Schreuder. Adviseur Asset Management SAMENVATTING WERKERVARING"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE ing. Han Schreuder Adviseur Asset Management Telefoon (055) Mobiel (06) Nationaliteit Nederlandse Geboortedatum 3 april 1985 Woonplaats Apeldoorn Werkervaring 10 jaar Specialismen: - Assetmanagement deskundige (ISO 55000) - Project- en verandermanager - Financiën, beheerkosten, risicomanagement - Politiek-bestuurlijke sensitiviteit SAMENVATTING Mijn vak is het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (assets), waarbij ik mij vooral richt op strategische vraagstukken op het gebied van beleid, organisatie en financiën. Mijn drijfveer in mijn werk is om beheerorganisaties beter te maken, zodat zij binnen de beschikbare financiële ruimte met aanvaardbare risico s maximale prestaties kunnen leveren. Kenmerkend voor mij is dat ik altijd probeer om complexe problemen eenvoudig en begrijpbaar te maken. Daarbij maak ik gebruik van mijn sterke kanten: organisatiesensitiviteit, conceptueel denkvermogen, resultaatgerichtheid en een goede communicatie in woord en geschrift. Mijn hart ligt bij de publieke sector. Naast mijn werk als adviseur ben ik dan ook actief geweest als lid van de gemeenteraad in Rijssen-Holten en als gastdocent Management Buitenruimte. Deze ervaring gebruik ik in mijn projecten om tot nog betere resultaten voor opdrachtgevers te komen. WERKERVARING 2015 heden Zelfstandig Assetmanagement Professional Bureau Het Loo (Apeldoorn) Zelfstandig adviseur op het gebied van assetmanagement / professioneel beheer Consultant Assetmanagement Royal HaskoningDHV (Amersfoort) Als management consultant werkzaam bij de adviesgroep Assetmanagement Publiek. Mijn hoofdtaak was het zelfstandig als adviseur / projectleider uitvoeren van tactische en strategische adviesopdrachten voor landelijke en regionale beheerders op het gebied van beheer en onderhoud / assetmanagement. Tevens voorzitter van de kennisgroep assetmanagement en lid van het MT Knowledge van de Businessline Infrastructuur. Op eigen verzoek vertrokken om onderneming te starten.

2 Adviseur Beheer openbare ruimte DHV B.V. (Amersfoort, Deventer) Werkzaam bij de afdeling Gemeentelijk Beheer, voorheen Beleid & Management. Binnen de afdeling werkzaam als adviseur en/of projectleider en initiator van een innovatieproject op het gebied van de PAS 55. Daarnaast medeverantwoordelijk voor het ontginnen van de markt en het onderhouden van klantcontacten. Onderstaand een selectie van recent als adviseur uitgevoerde projecten: 2015 Verbeterproces project- en contractmanagement Gebr. van der Lee (Lelystad) Aannemingsbedrijf ondersteund bij het op orde krijgen van het projectmanagement van het contract Integraal Groot Onderhoud A28z-A50 (contract o.b.v. UAV-GC, SCB). Eerste fase gericht op kortetermijn acties om te voldoen aan de hertoets door RWS, tweede fase gericht op het verbeteren van het projectmanagement en het ontwikkelen van een blauwdruk voor andere projecten, derde en laatste fase gericht op organisatie brede cultuurverandering Procesbegeleiding ontwikkeling assetmanagement Provincie Noord-Brabant (Den Bosch) Werkzaam als procesbegeleider om assetmanagement te ontwikkelen binnen de afdeling Verkeersmanagement (team Provinciale Wegen). Gestart met analyse van de huidige situatie en vervolgens een ontwikkelprogramma voor 2014 opgesteld. Vanuit verschillende rollen gewerkt aan het vormgeven van de gewenste verandering door de uitvoering van ontwikkelacties. Rol varieert per activiteit: projectleider, coach of adviseur Statennotitie De Weg naar 2035 Provincie Gelderland (Arnhem) Rompteksten geschreven voor statennotitie over beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur, inclusief scenario s voor de toekomst. Statennotitie is vastgesteld in Discussiestuk Van wegbeheer naar assetmanagement CROW, gebruikersgroep Wegbeheer (Ede) In opdracht van het CROW een discussiestuk geschreven over de veranderopgave van wegbeheer naar assetmanagement (AM). Daarin een vergelijking gemaakt tussen het huidige wegbeheerproces bij gemeenten en de toekomstige opgave op basis van de PAS 55 / ISO en een concreet voorstel uitgewerkt hoe te starten met assetmanagement als wegbeheerder QuickScan PAS 55 Gemeente Rhenen (De Steeg) Een QuickScan uitgevoerd om te beoordelen in hoeverre de gemeente voldoet aan de vereisten van de PAS 55. Resultaat: concrete verbeterpunten voor de organisatie Ontwikkeltraject beheerorganisatie Gemeente Leidschendam-Voorburg (Voorburg) Na een reorganisatie van de gemeentelijke organisatie wordt een stevige regisserende rol verwacht van de beheerafdeling. Als adviseur betrokken bij het ontwikkeltraject van de afdeling en in samenspraak met de medewerkers een routekaart voor de toekomst gemaakt Onderzoek vervangingsvraagstuk infrastructuur CROW FCK-CT (Ede) Onderzoek onder ca. 120 wegbeheerders uitgevoerd naar de grootschalige vervangingsopgave van de infrastructuur in Nederland. Onderzoeksrapport geschreven en eindrapportage in PowerPoint opgesteld.

3 2013 Vervolgonderzoek rekenkamer Gemeente Utrecht (Utrecht) Vervolgonderzoek uitgevoerd na rekenkameronderzoek over signalen in de openbare ruimte. Kern van het onderzoek betrof de omvang en ernst van het achterstallig onderhoud en mogelijke bezuinigingsopties. Auteur van de eindrapportage Plannen Civieltechnische Kunstwerken Gemeente Vlaardingen (Vlaardingen) Notitie opgesteld over het beheer en onderhoud van de civieltechnische kunstwerken en kademuren en glooiingen. Meerjarenplanning opgesteld en technische en financiële informatie vertaald naar een helder, leesbaar en begrijpelijk document voor het bestuur Berekening onderhoudskosten infrastructuur Provincie Gelderland (Arnhem) Op basis van CROW cijfers een berekening gemaakt van de onderhoudskosten van de totale provinciale infrastructuur. Vervolgens een herijking van de beheermaatregelen en -kosten per traject gemaakt, daarbinnen verantwoordelijk voor de groene assets Managementsamenvatting Integraal Beheerplan Gemeente Veenendaal (Veenendaal) Een management samenvatting geschreven op basis van integraal beheerplan voor de totale openbare ruimte en diverse keuzescenario s uitgewerkt en met elkaar vergeleken Risicoanalyse achterstallig onderhoud Gemeente Oldambt (Scheemda) Op basis van risicomanagement een prioritering aangebracht in het achterstallig onderhoud van enkele miljoenen euro s in de wegen en civieltechnische kunstwerken. Prioritering uitgewerkt in een concrete planning en kosten Nota Kapitaalgoederen Gemeente Borne (Borne) Als adviseur en auteur verantwoordelijk voor de totstandkoming van nota kapitaalgoederen als onderbouwing van de paragraaf kapitaalgoederen van de begroting. Aanvullend een Plan van Aanpak opgesteld met een concrete aanpak voor de korte termijn. Beide documenten zijn vastgesteld door de raad en vervolgens geïmplementeerd in de organisatie Raadsnotitie en presentatie wegbeheer Gemeente Rheden (Rheden) Als adviseur verantwoordelijk voor het opstellen van een raadsnotitie over wegbeheer inclusief financiering scenario s. Dit advies tevens gepresenteerd aan gemeenteraads- en commissieleden. Advies is ongewijzigd vastgesteld Coaching en begeleiding medewerkers Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost (Amsterdam) Cursus gegeven aan medewerkers van de beheerafdeling hoe beheerplannen opgesteld moeten worden. Medewerkers begeleid en gecoacht bij daadwerkelijke uitvoering Medewerker Beheer openbare ruimte Gemeente Apeldoorn (Apeldoorn) Medewerker van de afdeling Wegen & Riolering, team Beleid & Beheer. Deze functie betrof een duaal werken- en lerentraject tijdens de opleiding Management Publieke Ruimte. Projecten o.a. ontwikkeling van de beheertoets en monitor openbare ruimte.

4 NEVENACTIVITEITEN 2015 heden Lid beheer en onderhoudscommissie (vrijwillig) Ger. Gem. Apeldoorn (Apeldoorn) Lid van de beheer en onderhoudscommissie van de kerkelijke gemeente, verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het kerkgebouw, buitenruimte en installaties Raadslid Gemeente Rijssen-Holten (Rijssen) Lid van de gemeenteraad en commissie Grondgebied. Portefeuille o.a. ruimtelijke ontwikkeling, beheer openbare ruimte, afval, duurzaamheid. Meegedraaid in werkgroepen ICT en verbetering raadsvoorstellen. Tevens auteur gemeentelijk verkiezingsprogramma 2010 en 2014 van politieke partij. Vertrokken als raadslid vanwege verhuizing naar andere gemeente Gastdocent Management Buitenruimte Hogeschool Van Hall Larenstein (Velp) Wekelijks begeleiding geven aan studenten. Meedenken over invulling onderwijsprogramma. Vakken: Beleid & Beheer en Modellenstudie. OPLEIDING 2012 Projectmanagement IPMA-NL, Cito Certification BV (Arnhem) Erkende opleiding projectmanagement. Diploma IPMA-D behaald (titel CPMA) Tuin & Landschapsinrichting, Major Management Publieke Ruimte Hogeschool Van Hall Larenstein (Velp) Opleiding Tuin & Landschapsinrichting (voorheen Cultuurtechniek), afstudeerrichting Management Publieke Ruimte (Beheer). Door het CROW is aan deze opleiding een keurmerk verleend. Diploma ing. (Bachelor) behaald. Eindcijfer: Minor Bestuurskunde Haagse Hogeschool (Den Haag) Verbreding van de vakinhoudelijke opleiding. Vakken: organisatiekunde, bestuurskunde, bestuursrecht, beleidsvorming, marketing. CURSUSSEN 2014 Verandermanagement: focus op de mens, Schouten & Nellissen Tweedaagse training verandermanagement. Onderwerpen o.m. rol als adviseur, theorieën en methodieken, beïnvloedingsvaardigheden en omgaan met weerstand Advanced Development Program The Royal Cup, IndunAcademy / Royal HaskoningDHV Tweejarig internationaal opleidingsprogramma s voor High Potentials binnen RHDHV. Programma opgebouwd uit 4 modules in verschillende home countries van het bedrijf. Inhoud enerzijds leren persoonlijke ontwikkeling en leren over bedrijfskundige onderwerpen zoals teamwerk, strategie, financiën, klanten en dergelijke, anderzijds uitvoeren van strategische projecten en challenges (wedstrijden). Programma succesvol afgerond in MasterCircle Strategisch Adviseren, Royal HaskoningDHV Onderwerp adviseren in projecten in complexe maatschappelijke en politiek-bestuurlijke omgeving. Als masters traden op Marijke van Haaren, Marije Hulshof en Job van den Berg.

5 2013 Business English Intermediate, Lindenholt Eurotalen Taaltraining Engels. Certificaat B1 (CEF level) ontvangen Ben Tiggelaars MBA in 1 dag, DenkProducties Seminar waarin het gedachtegoed van veel bekende managementgoeroes wordt behandeld Speech schrijven en houden, Debat.nl Training speechen, verzorgd door speechschrijver van landelijke politici. Onderwerpen: inhoud speech, psychologie, applausvallen, schrijfproces Impulsprogramma Gebiedsontwikkeling, DHV B.V. Trainingsprogramma voor medior adviseurs, met diverse externe trainers. Onderwerpen: projectbeheersing, communicatie, profilering, leidinggeven, etc Introductieprogramma voor Raadsleden, Gemeente Rijssen-Holten Introductieprogramma voor raadsleden door griffie. Toelichting op alle gemeentelijke beleidsvelden. Daarnaast aandacht voor politiek, gemeentefinanciën, integriteit Van gelijk hebben naar gelijk krijgen, Debat.nl Debattraining verzorgd door wedstrijddebater van debat.nl Duurzaam Doen, DHV B.V. Basispakket aan kennis en vaardigheden om als adviseur te adviseren over duurzaamheid Professioneel Presenteren, De Vries Bedrijfscommunicatie Cursus om professioneel en in eigen stijl te presenteren Aantrekkelijk Schrijven, De Schrijversstudio Cursus om duidelijke en prettig leesbare teksten op papier zetten. PUBLICATIES 2012 Anders sturen op beheer, gepubliceerd in Stadswerk Artikel over effectgestuurd beheer en het belang van risicomanagement in beheer MMM de MORA gepubliceerd in Stadswerk. Artikel over monitor openbare ruimte in de gemeente Apeldoorn. Co-auteur I. de Wolf Beheerbewust ontwerp & Ontwerpbewust beheer, gepubliceerd in Stadswerk. Artikel over beheerbewust ontwerpen en ontwerpbewust beheren. Co-auteur ir. I. de Wolf.

IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor. Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties?

IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor. Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties? IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties? Inhoud De eerste Infra Asset Management Monitor 1 Asset management 3 De monitor: resultaten

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid.

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Cursus 1 2014-2015 Actieve masterclasses Locatie: Carlton President, Utrecht (dag 1 t/m 4) MBO Raad Woerden (5) Informatiebeveiliging voor de MBO sector Aanleiding:

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Inge de Zaaijer Communicatie

Inge de Zaaijer Communicatie Inge de Zaaijer Pampushout 6, 3823 CM Amersfoort ingedezaaijer@kpnmail.nl 06-50254250 KvK 58960597 btw NL037220627B01 CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Ir. I.J.J. (Inge) de Zaaijer (1959) Adviseur

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Projectplan Raadsleden Academie Raad Almere

Projectplan Raadsleden Academie Raad Almere Projectplan Raadsleden Academie Raad Almere Onderdelen Raadsledenacademie Collectief Reflectie Opleiding Informatiebron en Inspiratie en training Studie-dagen Raad Intervisie en Coaching Mijn Opleidingen

Nadere informatie

CV John van Beem januari 2014 ALGEMENE GEGEVENS. Geboortedatum 17 oktober 1957. Burgerlijke staat

CV John van Beem januari 2014 ALGEMENE GEGEVENS. Geboortedatum 17 oktober 1957. Burgerlijke staat ALGEMENE GEGEVENS Naam kandidaat John van Beem Geboortedatum 17 oktober 1957 Nationaliteit Nederlandse Burgerlijke staat Gehuwd SUMMARY Na 20 jaar operationeel leiding te hebben gegeven, begeleid, adviseer

Nadere informatie

Dr.ir. Reynold A. Chandansingh

Dr.ir. Reynold A. Chandansingh Curriculum Vitae Dr.ir. Reynold A. Chandansingh Geboren: 18-04-1965, Paramaribo Burgerlijke staat: Gehuwd, 3 kinderen Nationaliteit: Nederlandse Bedrijf: De Wagenmenner / ReKrinO BV Adres: Amazonelaan

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

ing. Dick J. Costeris

ing. Dick J. Costeris CURRICULUM VITAE ing. Dick J. Costeris Dick Co st eris A DRES Arubastraat 8 2405 EX Alphen aan den Rijn T E LE FO O N ( + 31) 172 478 19 5 INTERNET w ww. c o s t eri s. co m E -MA IL di c k@ co st eri

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. G.M. Timmermann Roepnaam: Marieke Geboortedatum: 26 augustus 1974

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. G.M. Timmermann Roepnaam: Marieke Geboortedatum: 26 augustus 1974 Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam: G.M. Timmermann Roepnaam: Marieke Geboortedatum: 26 augustus 1974 Functie Senior communicatieadviseur en relatiemanager cluster communicatie Profiel / omschrijving

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Oei

Curriculum Vitae Ron Oei Curriculum Vitae Ron Oei PROFIEL Het loopt beter en veel soepeler in een organisatie als ik daarin heb mogen participeren door leiding te geven. Ik ben dan ook trots op het testimonial dat een opdrachtgever

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam

CURRICULUM VITAE. Personalia Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam CURRICULUM VITAE Personalia Naam Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam Woonplaats en pc Terschuur 3784 WS Adres Broekhuizenstraat 9 Telefoonnummer 06-53453103 email info@escalebv.nl

Nadere informatie

TOP. Talent Ontwikkeling Plan

TOP. Talent Ontwikkeling Plan TOP Talent Ontwikkeling Plan Student: Studentnummer: 2033839 Opleiding: Advanced Business Creation Coach: Koen Demouge Inleverdatum: 18-2-2012 1 Inhoudsopgave pagina 1. Wie ben ik 3 1.1 Curriculum Vitae

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 InHealth BA Utrecht Orteliuslaan 1-27 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl T 0343 59

Nadere informatie

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement The Lifecycle Company sopgave sopgave 2 1. Onze organisatie 4 1.1 The Lifecycle Company 4 1.2 Onze trainers 4 1.3 Onze aanpak

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Profiel. Ontwikkeling. Werkgevers & rollen. Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Profiel. Ontwikkeling. Werkgevers & rollen. Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973 Profiel Profiel adviseur: positief en energiek, mens- en resultaatgericht, analytisch en integraal

Nadere informatie

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen Curriculum Vitae A.B.Dijkema Naam Geboortedatum Adres PC & Woonplaats Telefoon E-mail adres Werkervaring vanaf Talen Opleiding Bram Dijkema 03 februari 1957 Niekerkerdiep Noordzijde 21 9805 TG BRILTIL

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Assetmanagement Masterplan

Assetmanagement Masterplan Masterplan Datum : 25 mei 2007 Versie : 7.0 Status : Definitief concept Colofon: Projectgroep : Hans van Altena, Lennart Janssen Rinus Kuijper Rembert Melman Wessel Poelman Jaap van der Weijden Adviseur

Nadere informatie

Curriculum Vitae Jan van Enk

Curriculum Vitae Jan van Enk Curriculum Vitae Jan van Enk PERSONALIA Naam Enk, van Voornamen Jan Adres Rolklaver 151 Postcode en woonplaats 8265 KT Kampen Telefoonnummer 0652362781 E-mail jvanenk@tgsk.nl Geboortedatum en -plaats 10-07-1985,

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Alex van der Linden

Curriculum Vitae Alex van der Linden Curriculum Vitae Alex van der Linden 1 Samenvatting Ik ben een zeer ervaren project- en interimmanager, en u kunt mij voor korte of langere tijd inhuren voor verschillende typen opdrachten. Het soort werk

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie