Brabant voor elkaar! Trots op Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brabant voor elkaar! Trots op Brabant"

Transcriptie

1 Brabant voor elkaar! Trots op Brabant

2 Christen-democratische waarden en idealen: een betrokken samenleving Het CDA geeft in dit verkiezingsprogramma een antwoord op de veranderingen, uitdagingen en oplossingen voor de structurele problemen. In de visie van het CDA kunnen in een steeds diverser en mondiger samenleving, die oplossingen alleen gerealiseerd worden als mensen hun vrijheid en idealen in samenwerking met elkaar realiseren. Die visie is gebaseerd op onze uitgangspunten: 1. Gespreide verantwoordelijkheid: vrijheid komt het beste tot haar recht als mensen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zichzelf en hun naasten en derhalve de ruimte krijgen eigen keuzes te maken waarbij de overheid zich beperkt tot haar kerntaken. Dan ontstaat ruimte voor een rijkgeschakeerde en solidaire samenleving. 2. Publieke gerechtigheid: een betrouwbare overheid moet op basis van vaste waarden de burger weer de zekerheid van de rechtstaat bieden en duidelijke grenzen stellen. 3. Solidariteit: vraagt om betrokkenheid tussen generaties en tussen arm en rijk en een rechtvaardig en voorspelbaar inkomensbeleid waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en de draagkracht van huishoudens uitgangspunt is. 4. Rentmeesterschap: alleen als wij op verantwoorde wijze omgaan met de ons toevertrouwde leefomgeving, de natuur en het milieu zorgen wij voor een duurzame welvaart ook voor volgende generaties. Leidraad voor het CDA is de bijbelse notie dat de waarde van het menselijke leven uiteindelijk niet afhangt van geld, status of macht. De mens is juist van waarde, ongeacht diens kwaliteiten. De overheid moet de randvoorwaarden scheppen om de waarde van elk mens tot z n recht te laten komen. Niet meer maar ook niet minder. Pagina 2 van 30

3 Brabant voor elkaar Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma Brabant voor elkaar In dit verkiezingsprogram wordt voortgebouwd op de resultaten van afgelopen periode, maar ook worden er voor een aantal zaken nieuwe prioriteiten vastgelegd om zo met elkaar een nog beter Brabant te creëren; want we zijn trots op Brabant! De kracht van samenwerking Moderne ondernemingen weten het allang..en succesvolle Nederlandse sportploegen ook: een goed team presteert beter dan een groep individualisten. Rekening houden met de omstandigheden van je personeel levert meer resultaten op. Net zoals omgekeerd een goed gezin draait op liefde, maar ook het gezag bij tijd en wijle niet kan missen. Als de partij van het midden bij uitstek, probeert het CDA altijd de balans te vinden tussen de uitersten. Voor Brabant geldt dat al eeuwenlang, we hebben niet voor niets de coöperatie ooit uitgevonden als de beste balans tussen het kleine bedrijf en de grote onderneming. En deze succesformule wordt de laatste tijd steeds meer opnieuw ontdekt. Volgens topeconomen, zoals o.a. Herman Wijffels wordt de toekomst van ondernemend Nederland vooral bepaald door ons vermogen om samen te werken met de toekomstige economische grootmachten. Ze zeiden ooit dat we in Brabant achter liepen, maar eigenlijk liepen we voor. Of liever gezegd, we vonden sommige dingen echt geen vooruitgang, we bleven in onszelf geloven in plaats van in de waan van de dag. We wilden het familieleven, het verenigingsleven, het samen leven niet zomaar kwijt, we zagen dat grenzeloze individualisme dat de wereld zou veroveren niet zo zitten. Veel Brabanders hebben in het verleden wel hun werk buiten de provincie moeten zoeken, maar ze hebben hun mentaliteit niet ingeleverd.en we zien ze nu dan ook graag terugkomen om weer thuis van hun oude dag te komen genieten. Want in Brabant weten we dat je je inderdaad ergens letterlijk thuis moet voelen. Je familie, je gezin, je buurt, maar ook je werkgevers en je bestuurders moeten je dat gevoel geven. Mensen zijn geen cijfertjes in de bevolkingsadministratie, geen machines. In het zicht van het jaar 2000 heeft de provincie Brabant een aantal mensen van binnen en buiten gevraagd om vooruit te kijken tot Zij bevestigden zonder uitzondering waar de kracht van Brabant al lag en zou moeten blijven liggen: in de kwaliteit van het bestaan, in het evenwicht dat we in Brabant hebben en willen houden tussen stad en platteland, tussen thuis en werk, tussen economie en natuur. Het CDA heeft in Brabant de afgelopen jaren mee-bestuurd vanuit dat idee. Vanuit de visie van het CDA dat iedere mens verschillend is en dat we er alleen maar samen in slagen om er met al die verschillende mensen iets goeds van te maken. In dit verkiezingsprogramma voor de Statenverkiezingen in maart 2007 pakt het CDA Brabant de uitdaging op: wij proberen open en duidelijk aan te geven hoe wij in de komende jaren met elkaar de kwaliteit van het Brabantse leven goed houden. Paul Rüpp Lijsttrekker CDA Brabant Peter van Heeswijk Voorzitter CDA Brabant Pagina 3 van 30

4 Met elkaar op weg De mensen waar het om gaat Het CDA verzet zich tegen het idee dat de vergrijzing leidt tot het vaak genoemde conflict tussen generaties. Kinderen, ouders en grootouders komen elkaar dagelijks tegen in gezins- en familieverband en steunen elkaar wederzijds. Grootouders leveren driekwart van de oppastijd. Het komt zo vaak voor dat ouders hun kinderen een handje helpen met het kopen van een huis dat daar zelfs een speciale hypotheek voor is bedacht, de generatiehypotheek. En bij een gemiddeld verzorgingshuis draaien er honderden Coaching Als we een team zien voetballen, zit er bijna altijd iemand op de bank die zelf ook ooit heeft gespeeld, liefst zo hoog en zo goed mogelijk. Het zijn niet voor niets de spelers zelf die zo n soort coach willen. Voor het CDA is coaching een centraal begrip, we hebben dat bijvoorbeeld landelijk ingevoerd met de gezinscoach, er werken inmiddels ook tal van Nederlanders als bedrijvencoach in het buitenland. We zouden van dit principe in feite op alle terreinen gebruik kunnen maken, ervaren leerkrachten die jonge onderwijzers coachen, ervaren ambtenaren en bestuurders die af en toe als vraagbaak gebruikt kunnen worden, coaching door ouderen aan ondernemers, enzovoort. familieleden mee. Dat is niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk onbetaalbaar: in Duitsland is al een keer uitgerekend wat het zou kosten als de opvoeding en verzorgingstijd die mensen investeren in elkaar echt betaald zou moeten worden. Dat zou daar geen honderden maar duizenden miljarden kosten, de begroting zou moeten worden verdubbeld. Het beste wat de provincie volgens het CDA dus kan doen is zoveel mogelijk steun bieden aan de bestaande informele zorg. En daarbij dus vooral goed te luisteren naar de mensen die dat echt doen, de vrijwilligers en hun organisaties, de patiëntenverenigingen, de ouderenbonden, enzovoort. De provincie moet volgens het CDA niet denken in termen van doelgroepen waar je als overheid iets voor moet verzinnen, maar in termen van doe-groepen die je moet helpen als ze dat nodig hebben. Deze aanpak is volgens het CDA ook precies wat je nodig hebt bij vergrijzing: er komt een ongelooflijke hoeveelheid talent en ervaring vrij als mensen die nog in de kracht van hun leven zijn, niet meer (hoeven te) werken. Een overheid die daar geen gebruik van weet te maken doet het niet goed. Er is overigens een terrein waar de provincie duidelijk de verantwoordelijkheid heeft en een leidende rol moet nemen: bij een klein deel van de gezinnen en de families gaat het mis, bij een nog kleiner deel zelfs zo mis dat er ingegrepen moet worden en dat kinderen in feite een vervangend gezin nodig hebben. De provincie is verantwoordelijk voor de jeugdzorg en moet er wat het CDA betreft voor zorgen dat er voor kinderen die echt uit hun gezin moeten vervangend ouderschap is, liefst in de vorm van pleegzorg, maar ook in de vorm van internaten. Op dit punt is een actief beleid nodig, waarbij nauw moet worden samengewerkt met de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de lichtere vormen van (gezins)ondersteuning. De filosofie van het CDA als gezinspartij is op dit punt helder: wij zien het gezin niet als een onfeilbaar instituut, maar als een leefverband van mensen die voor elkaar zorgen. Als mensen daar niet toe in staat zijn moet steun worden geboden, maar uiteindelijk ook worden gekozen voor de ingreep van het vervangende ouderschap. Pagina 4 van 30

5 Daarom wil het het CDA het volgende: meer in detail uitgewerkte speerpunten in hoofdstuk 3, hieronder staan enkele concrete acties die het CDA wil als voorbeeld Bij beleid op terreinen als woningbouw, werkgelegenheid, mobiliteit en water wordt expliciet aandacht besteed aan de gevolgen voor gezinnen. De provincie steunt gemeenten bij de oprichting van Centra voor Jeugd en Gezin, waar ouders steun en hulp bij opvoeding kunnen krijgen. Het provinciale Bureau Jeugdzorg zal nauw met deze Centra samenwerken. Pleeggezinnen worden actief geworven en ondersteund, ook financieel. De provincie zal samen met de ouderenbonden onderzoeken hoe het beste gebruik gemaakt kan worden van de grijze of zilveren potentie in Brabant. Er wordt intensief samengewerkt met de Regionale Platforms voor Patiënten en Consumenten om de zorg te verbeteren. De provincie ondersteunt acties om mensen met een handicap of functiebeperking zelfstandig te laten wonen, werken, etc. Er wordt intensief samengewerkt met vrijwilligersorganisaties en de provincie stelt Waarderingssubsidies ter beschikking die zonder veel bureaucratie aan organisaties worden verstrekt. Pagina 5 van 30

6 De moderne economie.en alles wat daar bij hoort Traditionele ondernemers wilden dat de overheid zo ver mogelijk van hun deur vandaan bleef. Zij verdienden het geld dat de politiek vervolgens weer uitgaf. Wie het kleine niet eert.. Bij het woord innovatie denken we al vrij snel aan het grotere werk, zoals de nieuwe standaard voor de DVD, waardoor er wel 20 films op een klein schijfje kunnen. Negentig procent van de innovaties is echter van een heel andere orde. De uitvinder van een tuitje waardoor je niet meer knoeit met de tube siliconenkit is inmiddels niet voor niets rijk, net als de uitvinder van de opbergordner of de paperclip. Meer dan de helft van de Brabantse bedrijvigheid speelt zich af in het midden- en kleinbedrijf en op het platteland. Voor de provincie is het de grootste uitdaging om juist hier de samenwerking tussen de kennisinstituten en de ondernemers te bevorderen, een boer kan immers niet zijn eigen Natuurkundig Laboratorium inrichten of even naar de universiteit stappen. En in essentie klopt dat ook: je kunt bij wijze van spreken in Brabant tienduizend mensen in overheidsdienst aannemen om elk papiertje van de straat op te rapen.maar als je bedrijven niet kunnen concurreren met het buitenland heb je daar gewoon het geld niet voor...en toch is het juist de moderne, maatschappelijke ondernemer die steeds meer bezig is, bezig moet zijn, met datgene wat de overheid doet. De tijd van de weefgetouwen ligt al lang achter ons, we verdienen ons geld nu met het ontwerpen van de patronen voor de weefgetouwen elders (of de reuzenraderen, en natuurlijk de chips). Onze economische toekomst hangt af van de snelheid waarmee we met de rest van de wereld kunnen samenwerken in het wereldwijde productieproces waarbij een product bestaat uit onderdelen die in tientallen verschillende landen worden bedacht en gemaakt. En dat geldt ook op het microniveau van de ondernemers zelf: hun succes hangt af van de snelheid die de omgeving kan leveren. Het is voor een ondernemer een ramp als het personeel onmogelijke reistijden heeft, of als ze niet snel bijgeschoold kunnen worden in de nieuwste kennis en technieken. En dat is nog maar de helft van het verhaal: in een modern bedrijf is motivatie van de mensen die er werken vaak de belangrijkste succesfactor. Hoe moeilijker het werk is, hoe meer het resultaat afhangt van de inzet. In de ICT is het voor managers al lang niet meer te controleren wat hun specialisten precies doen, in een scherp concurrerend veld van bedrijven is het de extra inzet van de werknemers die op de finish-lijn de doorslag geeft. Voor het CDA zijn economie, onderwijs en mobiliteit dan ook in feite een en hetzelfde thema. En het is een thema waarvoor we in feite dezelfde basisfilosofie kunnen hanteren als bij het thema gezin en familie, hoe vreemd dat op het eerste gezicht ook mag overkomen. Maar net als het gezinsleven is ook het succes van de economie volledig afhankelijk van de prestaties die de mensen met elkaar leveren. Ook hier geldt dus dat de overheid in essentie een ondersteunende en faciliterende rol heeft, een rol die het CDA vooral gestalte wil geven door het bevorderen van de samenwerking tussen de betrokkenen. Hier ligt overigens wel degelijk een enorme uitdaging voor het openbare bestuur. Hoe zorg je er immers voor dat het onderwijs precies het midden houdt tussen de algemene vorming die je nodig hebt om straks niet vast te zitten in je beroep, de vakkennis en praktijk die nu nodig zijn. De paradox is dat volgens het CDA de provincie juist op dit terrein een belangrijke rol kan spelen omdat onderwijs formeel niet tot het directe verantwoordelijkheidsgebied hoort. Het accent kan dus gelegd worden op het bevorderen van de noodzakelijke samenhang. In dat kader streeft het CDA bijvoorbeeld naar de inrichting van regionale platforms waar overheid, onderwijs en ondernemers elkaar kunnen vinden. En in dat kader wil het CDA op alle mogelijke manieren zaken als digitale informatieoverdracht en telewerken bevorderen. Er is immers ook samenhang tussen de economie en het gezinsleven, net zoals er weer samenhang is tussen de economie en de woon- en leefomgeving, het milieu waarin alles moet plaatsvinden, zoals we zullen zien bij het volgende thema. Pagina 6 van 30

7 Daarom wil het het CDA het volgende: meer in detail uitgewerkte speerpunten in hoofdstuk 3, hieronder staan enkele concrete acties die het CDA wil als voorbeeld De provincie bevordert dat het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector gebruik kunnen maken van de beschikbare kennis bij universiteiten en andere instellingen. De provincie richt regionale platforms voor uitwisseling tussen scholen en bedrijven in om te bevorderen dat er leer/werktrajecten komen en schooluitval vermindert. De bereikbaarheid van de economische centra (steden en bedrijventerreinen) zal samen met de verschillende verantwoordelijke overheden worden verbeterd. De provincie zal op alle mogelijke manieren innovaties zoals vernieuwende vormen van telewerken stimuleren. Investeren in de Brabantse kenniseconomie in brede zin staat hierbij centraal. Versterking van de kennisinfrastructuur, de bereikbaarheid en spreiding hiervan vooral voor het Midden en Kleinbedrijf staan daarbij voorop. Samenwerking tussen kennisinstellingen onderling en tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven wil het CDA krachtig bevorderen. De kansen van de kenniseconomie moeten optimaal benut worden. Hierbij moeten technologische en sociale innovatie hand in hand gaan. De beleidsmaatregelen moeten gericht zijn op het stimuleren van ondernemerschap, het wegnemen van onnodige bureaucratisering en regelgeving. De overgang van de verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij zal ook op provinciaal niveau haar vertaalslag moeten krijgen. Het samenwerken met en het betrekken van partijen bij beleidsvorming en -uitvoering zal in toenemende mate uitgangspunt zijn. Pagina 7 van 30

8 Het land waarin we wonen en reizen Brabant is een beetje het tegendeel van de Randstad. Bij ons ligt de natuur niet ingeklemd tussen de steden, maar liggen de steden midden in de natuur, hoewel er in de steden nog veel groen bij kan komen. Binnen 10 minuten is vrijwel iedere bewoner van Brabant in het groen. En dat moet ook zo blijven. Daarom moeten we er voor zorgen dat ecologie en economie elkaar niet dwars gaan zitten. En op dit terrein is de provincie zonder meer de eerste en belangrijkste bestuurslaag: de provincie zorgt voor de synergie tussen wonen, werken en recreatie. Voor het CDA is het daarbij vooral van belang dat er duidelijkheid voor iedereen komt over de plannen. We ontkomen niet aan keuzen die met tegengestelde belangen te maken hebben. Dat moeten we aankunnen, maar dat kunnen we alleen aan als het ook eerlijk en open gebeurt en als mensen weten waar ze in de toekomst op kunnen rekenen. Het CDA maakt op dit punt drie duidelijke keuzen. Plezierig verkeer In de toekomst zouden nieuwe vormen van (tele)werken bijvoorbeeld de filedruk kunnen verminderen, net als de steeds flexibeler werktijden. Daar staat tegenover dat het recreatieverkeer explosief gaat groeien. Er komen steeds meer mensen met veel vrije tijd en die hebben allemaal een vervoermiddel. Nu al zijn de vrijetijdsfiles, bij het begin van een vakantie of voor de Efteling, soms langer dan de werkfiles. Alleen daarom al is er ook een aangepaste structuur voor recreatie nodig, grootschalige gebieden met goede parkeervoorzieningen voorkomen dat auto s een uur lang rondjes rijden, om maar een voorbeeld te noemen. En daar hoort natuurlijk ook een modern openbaar vervoer bij, dat echt de bereikbaarheid vergroot en voor iedereen aantrekkelijk is. Dus met zo laag mogelijke tarieven. De eerste keuze is voor datgene wat in het jargon een Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heet. Als we de natuurgebieden versnipperen zijn ze niet te beheren. Dat betekent volgens het CDA ook dat de huidige aanpak van de EHS robuuster moet worden. Ze zijn nu nog teveel versnipperd. Herbegrenzen en (robuuste) ecologische verbindingszones kunnen hieraan bijdragen. En datzelfde geldt voor woningbouw, transport, bedrijventerreinen, etc. Het CDA wil dat er meer woningen gebouwd (kunnen) worden en dat vergt locaties waar dat kan en waar mensen ook graag willen wonen. De keuze voor een goed ingedeeld buitengebied is nodig om de (agrarische) ondernemer de ruimte te geven voor zijn bedrijfsvoering en tevens om op te kunnen treden tegen de aantasting van het milieu. Daarmee zijn we bij het tweede punt: het CDA kiest voor goed, schoon en betaalbaar openbaar vervoer. Er moet worden geïnvesteerd in snelle verbindingen tussen de steden, in intelligente oplossingen (zoals een bustaxi) voor het platteland, maar ook in moderne trajectbegeleiding via toeritdosering, variabele snelheden, etc. We ontkomen daar niet aan, omdat de verkeersintensiteit in Brabant in de komende 15 jaar met maar liefst 40 procent gaat toenemen. Dat is alleen maar te verwerken als de bestaande knelpunten in het wegennet echt worden opgelost, maar asfalt alleen is domweg ontoereikend. Zeker in de stad, waar we moeten denken over transferia en de voorzieningen voor de fiets moeten verbeteren. Een optie en dat is het derde punt die het CDA daarbij nadrukkelijk wil meenemen is intensiever gebruik van het water voor bijvoorbeeld vrachtvervoer: eerst de waterweg, dan de spoorweg en dan pas de gewone weg. En ook het vliegverkeer moet niet vergeten worden: Eindhoven Airport moet de kans krijgen om te groeien zonder dat het milieu te zeer wordt belast. Schoon kleinschalig vervoer door de lucht is in de toekomst net zo logisch als kleinschalig vervoer over de weg en kan die (aanvoer)weg ook ontlasten. Samengevat wil het CDA dat de provincie Brabant samen met zijn burgers, boeren en bedrijven een ruimtelijk plan maakt op basis van het nieuwe Rijksbeleid en dat plan ook uitvoert, waardoor alle Brabanders weten waar ze in de toekomst aan toe zijn. Pagina 8 van 30

9 Daarom wil het het CDA het volgende: meer in detail uitgewerkte speerpunten in hoofdstuk 3, hieronder staan enkele concrete acties die het CDA wil als voorbeeld Er wordt meer gebouwd en er mag meer gebouwd worden om problemen op de woningmarkt op te lossen. De procedures moeten sneller worden; er moeten meer huizen voor starters en ouderen komen, zodat zij sneller en passend gehuisvest kunnen worden. Bij nieuwbouw en herstructurering binnen de bebouwde kom moet de leefbaarheid goed in de gaten gehouden worden: het stedelijk groen mag niet worden volgebouwd en ook moet er voldoende speelruimte overblijven in de buitenruimte. Dat is zeker zo belangrijk als het groen om stad en dorpen. Land- en tuinbouw, agro-verwante bedrijven en recreatie blijven belangrijke economische dragers van de buitengebieden, met de agrarische bedrijven zal worden samengewerkt bij de inrichting en er moet ruimte zijn voor nieuwe bedrijven. De provincie moet het budget van de landelijke subsidieregelingen voor starters verdubbelen uit eigen middelen. De provincie zal een regionaal ontwikkelfonds voor de Pieken van de Delta stimuleren: West Brabant en Zuid Oost Brabant. De versnippering in milieu- en waterbeheer moet worden tegengegaan. De provincie stimuleert het gebruik van duurzame energiebronnen. Er wordt maximaal ingezet op de verschuiving van goederenvervoer van weg naar water en spoor. De frequentie van het openbaar vervoer in de stad moet omhoog en het fietsgebruik moet worden gestimuleerd. Hierbij moet ook aandacht zijn voor de veiligheid van de fietser. Voor het platteland moet maatwerk worden ontwikkeld langs diverse wegen, zoals buurtbussen, doelgroepenvervoer, etc) De verbindingen tussen de economische centra moeten worden verbeterd, onder andere door de realisering van de infrastructuurprojecten voor A2, A4, A27, A58, N69, N261, N279. Hierbij is publiekprivate samenwerking een goede optie. De provincie moet stimuleren dat buitenlandse bedrijven zich in Brabant vestigen. De provincie moet bevorderen dat de kennis die aanwezig is bij onze kennisinstellingen optimaal voor het bedrijfsleven toegankelijk is. De randvoorwaarden om te kunnen ondernemen in Brabant moeten zo optimaal mogelijk zijn. Pagina 9 van 30

10 Brabants Bont Het CDA vindt dat Brabant trots mag en moet zijn op het eigene, dat we niet bang moeten zijn voor het zogenaamde stoffige beeld van boerderijen, koffietafels en de harmonie. Natuurlijk is dat maar een deel van het verhaal. Brabant heeft een rijk en divers multi-cultureel leven: er zijn vele orkesten, dansgroepen, kunstenaars, gildes. De Brabantse economie drijft niet enkel op de agrarische sector maar inmiddels ook sinds jaren op de meest hoogwaardige technologie. Computers op de Koffietafel Het CDA wil het stoffige imago van Brabant bestrijden zonder afbreuk te doen aan het eigene. Er is immers geen tegenstelling: een computer hoeft niet op een designbureau te staan om er goed werk mee te leveren. Recent onderzoek bij bedrijven die actief zijn op het gebied van telewerken heeft laten zien dat de computer thuis op de koffietafel in de praktijk beter werk aflevert, leidt tot hogere productiviteit en tevredener klanten dan de computer in de kantoortoren. Waar Brabant volgens het CDA voor moet staan is juist de verbinding tussen succesvolle tradities en innovatieve ontwikkelingen. Wat het CDA betreft gaat het hier echt om het beste uit twee werelden. Brabant heeft een rijke vorm van cultuur in huis, variërend van musea tot multi-culturele festiviteiten. Wij zijn de provincie van de orkestleden die in hun vrije tijd in de harmonie meelopen. Een harmonie die, het woord zegt het eigenlijk al, misschien wel het beste symbool is van datgene waar het CDA voor staat. In de harmonie spelen mensen samen en bereiken in die samenwerking een hoger niveau dan ze ooit zouden halen als ze alleen bleven spelen. Het rijke verenigingsleven in Brabant is wat het CDA betreft dan ook minstens zo belangrijk voor onze economie als een museum of de aanwezigheid van voldoende goede hotels en restaurants (waar we overigens ook niet over te klagen hebben). Het verenigingsleven bepaalt immers de atmosfeer van het dagelijkse bestaan, zorgt ervoor dat mensen elkaar kennen, dat woonomgevingen niet anoniem zijn en blijven. Daarom vormt het verenigingsleven voor het CDA net zo goed een basisvoorziening als het wegennet of het onderwijs. Daarom wil het het CDA het volgende: meer in detail uitgewerkte speerpunten in hoofdstuk 3, hieronder staan enkele concrete acties die het CDA wil als voorbeeld De provincie zet zich actief in voor het behoud van het culturele erfgoed, waarbij bijzondere aandacht nodig is voor het religieuze erfgoed zoals kerken en kloosters. Omroep Brabant moet actief worden gesteun, met behoud van redactionele autonomie, waarbij regionale programmering kan worden bevorderd en de ontvangst in het buitengebied gewaarborgd moet worden. Uit in Brabant voorziet in een behoefte en de provincie zal zich inspannen om deze voorziening te behouden. De provincie stimuleert het organiseren van sportevenementen met een bovenprovinciale uitstraling en ondersteunt gemeenten en organisaties bij het organiseren van deze evenementen waar dat nodig is. Pagina 10 van 30

11 Brabantse grenzen Voor veiligheid geldt hetzelfde als voor onderwijs, de provincie heeft niet veel directe taken, maar we hebben een ontzettend belangrijke bemiddelende rol tussen alle diensten en instellingen die voor veiligheid kunnen zorgen. Dat geldt uiteraard voor de rampenbestrijding, ook de preventie daarvan. Er gaan nogal wat gevaarlijke stoffen door knooppunt Brabant, om maar iets te noemen. En als daarmee iets gebeurt, of als er besmettelijke ziekten optreden, dan gaat dat gegarandeerd over de gemeentegrenzen. Het spreekt verder voor zich dat de provincie in die rol ook belangrijk is als kenniscentrum en gemeenten kan ondersteunen als het gaat om sociale veiligheid. In het verleden heeft de provinciale overheid via tal van projecten bijgedragen aan de gewone dagelijkse veiligheid en wat het CDA betreft wordt dat doorgezet. Daarom wil het het CDA het volgende: meer in detail uitgewerkte speerpunten in hoofdstuk 3, hieronder staan enkele concrete acties die het CDA wil als voorbeeld Bij externe veiligheid gaat het nadrukkelijk om het beheersen en beperken van risico s die betrekking hebben op opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Het programma Brabant Veiliger, gericht op het stimuleren en ondersteunen van projecten en activiteiten rondom bijvoorbeeld risico-inventarisatie, externe veiligheid bij vergunningverlening en handhaving, saneringen en transport gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor wordt voortgezet. Hiermee blijft het accent liggen op een verbeterde uitvoering en handhaving van het externe veiligheidsbeleid. De provincie treedt krachtig op als regisseur van alle bovengemeentelijke veiligheidsaspecten, van infectieziekten tot het vervoer van gevaarlijke stoffen De provincie zorgt voor adequate voorlichting over risico s en voor overdracht van de beschikbare kennis binnen en tussen regio s Voor het CDA is geen sprake van een betuttelende provincie, maar een overheid die zich richt op gespreide verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Het subsidiariteitsbeginsel is dan ook op de uitoefening van de provinciale taken van toepassing: Wat lokaal kan, moet lokaal. Gemeenten hebben belangrijke uitvoeringstaken. Voor de provincie ligt er op bovenlokaal niveau een belangrijke opgave om samenhang aan te brengen. De Brabantse burger moet niet alleen aangenaam, maar ook vooral veilig kunnen wonen, werken en leven. Het beleid rondom sociale vernieuwing, gericht op onder meer bevordering van veilige scholen, stimuleren van veiligheidshuizen en bundelen van expertise ter voorkoming van huiselijk geweld, wordt aangescherpt voortgezet. Informatie-uitwisseling en oefeningen tussen omliggende (buitenlandse) provincies in het kader van rampenproblematieken en crisissituaties wordt geïntensiveerd. Pagina 11 van 30

12 Brabant in Nederland en Europa In Spanje wonen vaak geen Spanjaarden maar Basken en Catalanen, net zoals België bestaat uit Vlamingen en Walen. Voor Friezen, Limburgers en Brabanders, om maar een paar voorbeelden te noemen, wordt die soep niet zo heet gegeten. Maar toch maken deze voorbeelden duidelijk hoe belangrijk een regionale identiteit kan zijn en hoe belangrijk dus ook het regionale bestuur kan zijn. Het CDA Brabant hecht er aan vanuit een goede Christen-democratische traditie om zaken te regelen op het eerst aangewezen niveau zo dicht mogelijk bij de mensen in het land. Verbondenheid en solidariteit in Europa zijn belangrijke waarborgen gebleken voor vrede, vrijheid, welvaart en vooruitgang. Ook nu is er behoefte aan doeltreffend beleid op een aantal terreinen die geen land meer alleen aan kan. Deze samenwerking hoeft niet alleen in EU-verband te geschieden, maar kan bijvoorbeeld ook in Beneluxverband. Het CDA heeft dus geen enkele neiging om provincies af te schaffen of ze taken te ontnemen. Brabant is een regio die niet alleen in het hart van de Brabanders, maar ook in de economie en infrastructuur van het toekomstige Europa een belangrijke en centrale plaats inneemt. Niet voor niets scoort Brabant hoog op de European Innovation Scoreboard en niet voor niets heeft de provincie de notitie Via Zuid-Nederland naar Lissabon geschreven. We hebben partners van vlak over de grens tot in China, we hebben eigen ingangen bij de Europese Unie, net zoals we de lobby in Den Haag voeren. Maar om al die kansen te pakken, moeten we vooral ook een goed provinciebestuur hebben. Een bestuur dat efficiënt is en niet verzandt in bureaucratie (en daardoor ook niet goed met de burgers zelf communiceert). Daarom heeft het CDA een aantal criteria opgesteld voor bestuurlijk gedrag en zal die ook handhaven. Criteria waarbij het gaat om zaken als openheid en transparantie, maar ook om spaarzaamheid (met externe adviseurs) en om integer gedrag. Burgers moeten te allen tijde in staat zijn om daar controle op uit te oefenen, bijvoorbeeld doordat er zaken zijn als een burgerjaarverslag, een kwaliteitshandvest voor burgercontacten, etc. Daarom wil het het CDA het volgende: meer in detail uitgewerkte speerpunten in hoofdstuk 3, hieronder staan enkele concrete acties die het CDA wil als voorbeeld Brabant is de high tech top regio van Europa. De provincie zet zich in om innovatieve bedrijven door gerichte marketing naar Brabant te halen. Samenwerking met andere Europese regio s dan wel regio s buiten Europa dient op basis van concrete behoeften aan projecten plaats te vinden die aansluiten op beleidsprioriteiten (en niet, zoals het nu gaat, op basis van algemene bestuurlijke overeenkomsten tussen regio s). Brabant werkt verder nauw samen met de provincies Limburg en Zeeland binnen het Huis van de Nederlandse Provincies. Ingespeeld moet worden op nieuwe beleidsontwikkelingen. Een verdere professionalisering (met afstemming tussen algemene dossiers via het IPO en specifieke dossiers per provincie) is noodzakelijk. Desgewenst zal samenwerking afhankelijk van het beleidsterrein met andere leden binnen/buiten het Huis worden gezocht. Ten slotte: geld Volgens het CDA dient bij een behoorlijk bestuur uiteraard ook het beheer van de middelen. De afgelopen jaren is dan ook een degelijk financieel beleid gevoerd. De provincie werkt uiteindelijk met geld dat door Pagina 12 van 30

13 de mensen zelf is opgebracht. Het juist besteden van dit geld en inzetten van de schaarse middelen dient wel overwogen te zijn, effectief en vooral efficiënt. Daarom wil het het CDA het volgende: meer in detail uitgewerkte speerpunten in hoofdstuk 3, hieronder staan enkele concrete acties die het CDA wil als voorbeeld Een sluitende begroting en minimale lasten voor de burger zijn vanzelfsprekend. De provincie treedt nadrukkelijk subsidiair op, dat wil zeggen dat geen taken worden uitgevoerd of opgepakt die ook op gemeentelijk niveau of dat van de burger zelf uitgevoerd kunnen worden. De provincie ondersteunt in dit kader ook nadrukkelijk de kleine kernen waar dat nodig is. Er komt (nog) meer aandacht voor de controle op de uitvoering van het beleid, waarbij de activiteiten van de bestaande instellingen als de Commissie Beleidsevaluatie en de Rekenkamer op elkaar worden afgestemd Deregulering en de bestrijding van de bureaucratie staan centraal in het beleid: overbodige regels worden afgeschaft, het accent bij de personeelbezetting verschuift van beleidsambtenaren naar uitvoerende ambtenaren, de herstructurering van bestuurs- en adviesorganen wordt doorgezet. Integriteit zal centraal moeten staan bij de uitvoering van beleid en hierop zal worden toegezien op een duidelijke en transparante manier. De motorrijtuigenbelasting zal niet structureel worden verhoogd; wel zal de inflatiecorrectie worden gehandhaafd. Het budgetrecht verankert de positie van Provinciale Staten ten opzichte van Gedeputeerde Staten. Het autorisatieniveau van de provinciale begroting blijft gehandhaafd op een niveau waarmee effectieve controle op de doelrealisatie (effectiviteit en efficiency) door provinciale staten mogelijk blijft. In het nu volgende hoofdstuk 3 staan alle concrete speerpunten die het CDA voor Brabant in de komende 4 jaar ziet als inzet van het te voeren beleid. Deze punten zijn resultaat van een intensief proces waarbij vele CDA Brabant leden en kiezers actief betrokken waren. De programcommissie en Klankbordgroepen hebben verder met maatschappelijke organisaties van gedachten gewisseld. De programcommissie heeft gebruik gemaakt van de resultaten van discussies over duurzame ontwikkeling, Europa en kenniseconomie in relatie tot arbeidsmarkt en onderwijs. Ook de rapporten van de Klanbordgroepen zelf boden veel inhoudelijke aanknopingspunten. Pagina 13 van 30

14 3 Actiepunten per beleidsonderdeel 1.Sociaal beleid 1.1.Gezondheidszorg: Door ondersteuning en stimulering van de Brabant Medical School (BMS) wordt onverminderd doorgewerkt aan de beschikbaarheid van huisartsen en huisarts-ondersteuners voor alle Brabanders. De huisarts blijft de spil in de zorgverlening, ook als mensen tijdelijk elders verblijven In verband met het groeiende aantal ouderen, waar onder ook allochtone ouderen, zal er eveneens een groeiende aandacht moeten zijn voor specifieke gezondheidsaspecten. Huisartsen worden aangemoedigd om hun kennis hierover up-to-date te houden. De provincie kan dit stimuleren door de beschikbaarheid van geriatrische deskundigheid in de provincie te waarborgen (ook via BMS) en door de inrichting van consultatiebureaus voor ouderen te bevorderen De provincie blijft zich inzetten om binnen de gehele provincie voor de ambulancevoorzieningen en andere hulpdiensten binnen de normtijden te opereren, via regelmatig overleg met de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV s) en met andere overheden (ook in aangrenzende provincies en buitenland). 1.2.Jeugdbeleid en jeugdzorg: Het gezin is de basis voor ouders en kinderen. Daarom stelt de provincie in haar jeugdzorgbeleid het gezin centraal Wanneer hulp nodig is, o.a. opvoedingsondersteuning, wordt die allereerst in de thuissituatie geboden. Pas wanneer dit niet (meer) mogelijk is, wordt uithuisplaatsing overwogen, waarbij de voorkeur uitgaat naar pleegzorg (vervangend gezin) Voor jeugdigen voor wie complexe zorg geïndiceerd is worden kleinschalige voorzieningen gerealiseerd. Als er toch tot geïndiceerde zorg in een jeugdzorginstelling moet worden overgegaan, dan zal gestreefd worden naar een zo kort mogelijk verblijf. Er wordt daarna ambulante zorg in combinatie met de jeugdzorginstelling geboden Ook op andere beleidsterreinen wordt rekening gehouden met de belangrijke positie van gezinnen (woningbouw, werkgelegenheid, mobiliteit) Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het jeugdbeleid de provincie is verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Tevens heeft de provincie de regiefunctie voor de gehele keten: jeugdbeleid (voorzorg) jeugdzorg (behandeling op indicatie) jeugdbeleid (nazorg) De provincie geeft deze regiefunctie vorm door intensief overleg met alle betrokkenen. 1.3.Preventie: De provincie bevordert dat gemeenten beschikken over een Centrum voor Jeugd en Gezin en probeert daarbij combinaties te maken met andere gemeentelijke initiatieven waaronder Brede scholen In dit centrum komen samen (virtueel en/of fysiek): gegevensuitwisseling, voorlichting, opvoedingsondersteuning, gezinscoaches, zorgteams uit het onderwijs, schoolmaatschappelijk werk, veiligheid, consultatiebureau enz Het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt dus het coördinatiepunt voor lokaal en regionaal jeugdbeleid en daarmee tevens het scharnierpunt voor contacten met de jeugdzorg (zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg). 1.4.Jeugdzorg: De provincie bevordert dat jeugdzorgaanbieders intensief samenwerken op het gebied van innovatie en het bekorten van wachtlijsten Nieuw zorgaanbod wordt toegelaten wanneer dat kwalitatief en kwantitatief kan bijdragen aan het totale Brabantse zorgaanbod. Hierbij wordt niet gestreefd naar volledige marktwerking (concurrentie op prijs). Pagina 14 van 30

15 1.4.3.Het Bureau Jeugdzorg neemt een centrale plaats in binnen de jeugd(zorg)keten. Daarom blijft de provincie zorg dragen voor voldoende toerusting van het Bureau Jeugdzorg voor zijn complexe taak Onverminderde aandacht is nodig voor de snelle signalering van kindermishandeling en een adequate aanpak van de gevolgen Pleeggezinnen worden ondersteund en gestimuleerd, o.m. door voldoende financiën en door de beschikbaarheid van voorzieningen. 1.5.Nazorg: De provincie bevordert afspraken tussen jeugdzorgaanbieders, Bureau Jeugdzorg, woningcorporaties, het onderwijs en gemeenten over de huisvesting, opvang en begeleiding van jongeren die de jeugdzorg verlaten De provincie bevordert afspraken tussen jeugdzorgaanbieders, Bureau jeugdzorg, gemeenten en bedrijfsleven over stageplaatsen voor jongeren die de jeugdzorg verlaten Jongerenbeleid: CDA zet zich in voor een jongerenbeleid via drie speerpunten, namelijk: stimuleren van ondernemerschap door jongeren (MKB, agrarisch, etc.), tegengaan van jeugdwerkloosheid door het stimuleren van stageplaatsen en het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid door het stimuleren van vrijwilligerswerk door jongeren We constateren dat het aantal tienermoeders na jaren van afname weer toeneemt, het CDA wil graag in de preventieve zin (voorlichting, informatie etc) hier aandacht op vestigen Tienermoeders dienen de juiste zorg en begeleiding te krijgen bij het opvoeden van hun kinderen en het vinden van een plek in de maatschappij Oudere mensen: Het CDA wil de kansen die de vergrijzing biedt graag verzilveren. De vergrijzing biedt immers ook de nodige kansen: veel ouderen zetten zich in bij de opvang van kinderen, brengen ervaringsdeskundigheid in bij de opvoeding, maar ook coachen zij bijvoorbeeld startende ondernemers De provincie bevordert dat ook oudere mensen blijven meedoen in de samenleving. Dit komt in meerdere beleidsterreinen tot uiting: wonen, veiligheid, mobiliteit Talenten nemen niet af als de leeftijd hoger wordt. De provincie richt zich dan ook op het vergroten van de mogelijkheden, zodanig dat ouderen hun talenten zo lang mogelijk kunnen blijven benutten Senioren vormen niet in de eerste plaats een doelgroep van beleid, maar zijn juist een doe-groep van maatschappelijk belang. Zij kunnen bijv. een waardevolle bijdrage leveren in het overdragen van hun kennis en (levens-)ervaring (zie ook punt 20) Om de behoeften, wensen en mogelijkheden van (toekomstige) senioren autochtoon en allochtoon - goed te kunnen betrekken bij toekomstig beleid, doet de provincie periodiek onderzoek daarnaar. Hierbij zijn met name de ouderenbonden vaste gesprekspartner Het aantal mensen dat lijdt aan dementie, zal de komende jaren sterk stijgen. Voor hen en hun mantelzorgers zijn bijzondere voorzieningen nodig op het gebied van wonen, ondersteuning en zorg. 1.8.Mensen met een zorgvraag: De provincie bevordert de belangenbehartiging en ondersteuning van zorgvragers door het faciliteren van de Regionale Patiënten en Consumenten Platforms en de Steunpunten Mantelzorg. De provincie maakt bij het formuleren van beleid gebruik van de ervaringsdeskundigheid die bij deze organisaties aanwezig is Innovaties in de zorg worden gestimuleerd. De toepassing van deze innovaties thuis en op de werkvloer zal door de provincie worden bevorderd. Pagina 15 van 30

16 1.8.3.De provincie ondersteunt gemeenten, waar nodig en op verzoek, bij de invoering en eerste opstart van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning De provincie benut de WMO als kans om in de verschillende regio s samenhang en samenwerking t.a.v. het zorgaanbod te vergroten. 1.9.Mensen met een handicap: De provincie maakt werk van inclusief beleid : op alle beleidsterreinen wordt rekening gehouden met mensen met een functiebeperking - wonen, mobiliteit, arbeidsdeelname, onderwijs, zorg, cultuur, recreatie en toerisme De provincie maakt actief werk van het uitwisselen van goede voorbeelden (op bovengenoemde terreinen) tussen alle betrokkenen. Hierbij worden ook voorbeelden uit andere provincies en andere landen getoond De provincie organiseert jaarlijks een arbeidsmarkt, waar arbeidsgehandicapten, reïntegratiebedrijven, sociale werkplaatsen en bedrijfsleven met elkaar in contact worden gebracht Mensen die (tijdelijk) een vangnet nodig hebben: De provincie bevordert dat de Brabantse gemeenten een activerend armoedebeleid uitvoeren (het vangnet als trampoline!). Door goede voorbeelden uit te wisselen, door resultaten zichtbaar te maken, door innovatieve ideeën te ondersteunen Uit onderzoeken blijkt dat allochtone bevolkingsgroepen in verhouding meer vertegenwoordigd zijn bij sommige probleemgebieden: voortijdig schoolverlaten, armoede, werkloosheid, niet-gebruik voorzieningen. De provincie gaat actief op zoek naar deze groepen, doet onderzoek naar oorzaken en mogelijke oplossingen, en bevordert hierdoor een actieve aanpak van betrokken gemeenten De Rijksoverheid heeft extra geld uitgetrokken voor dak- en thuisloze, w.o. zwerfjongeren. De provincie bevordert de inzet van gemeenten voor deze doelgroep en focust daarbij niet alleen op de vijf grote steden Vrijwilligers: De provincie stelt een Waarderingssubsidie voor Vrijwilligerswerk in. Jaarlijks wordt een bedrag beschikbaar gesteld voor vrijwilligersorganisaties in een bepaalde sector (amateurkunst, cultuur, muziek, sport enz.) De provincie stimuleert het gebruik van de provinciale steunfunctie-instellingen door de vrijwilligersorganisaties in Brabant. Hiervoor wordt een vouchersysteem ontwikkeld (bijv. voor deskundigheidsbevordering, ledenwerving, begeleiding bestuur, implementatieprojecten). Pagina 16 van 30

17 2.Woon- en leefomgeving Met de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening verandert de rol van de provincie binnen de ruimtelijke ordening. De nieuwe sturingsfilosofie moet de waarborg bieden voor het huidige beleid in streekplan en reconstructie- en gebiedsplannen. Het uitgangspunt is: decentraal wat kan, centraal wat moet. Het CDA zet een koers in die leidt tot een ontwikkelgericht instrumentarium om daadwerkelijk tot uitvoering te komen. Het CDA zet een koers in die leidt tot een ontwikkelgericht instrumentarium om daadwerkelijk tot uitvoering te komen. De provincie zet de ondersteuning voor het opstellen van gemeentelijke woonvisies onverminderd voort. In deze woonvisies maken de gemeenten zelf een analyse van wonen, werken, natuur, recreatie, voorzieningen, e.d. Daaruit vloeit een kwalitatieve en kwantitatieve behoefteraming voort, gevolgd door een concreet actieprogramma per kern. Het CDA onderkent het belang van wonen, zowel voor het persoonlijk welbevinden, voor de kansen voor ontplooiing als in economisch opzicht. Daarom moet het proces van stedelijke vernieuwing en bodemsanering de komende jaren worden versneld. Daarnaast moeten onze dorpen zoveel woningen bouwen als tenminste nodig zijn voor de opvang van de natuurlijke bevolkingsgroei en demografische ontwikkeling. Er dient bijzondere aandacht te zijn voor de positie van ouderen en starters op de woningmarkt. De inzet van het aanjaagteam wonen is een prima ontwikkeling. Dit geldt ook voor de monitor woningbouwontwikkelingen. Daarnaast hechten wij grote waarde aan regionale ontwikkelstrategieën voor wonen en de komst van een Brabants kennisplatform wonen Het CDA zet zich in voor een vermindering van het woningentekort in 2010 tot 1,5% Het CDA zet zich onverminderd in voor realisatie van ruimte voor ruimte kavels en streeft daarbij naar voldoende beschikbaarheid voor lokale woningbouw Het CDA wil dat de provincie medewerking verleent aan lokale zogeheten rood-voor-groen initiatieven waardoor maatschappelijke doelen gerealiseerd worden door private partijen, welke doelen anders niet of tegen hogere maatschappelijke kosten gerealiseerd zouden worden Het beleid van het CDA is dat de stedelijke regio s zijn belast met de opvang van de extra bevolkingsgroei en nieuwe bedrijvigheid. Kernboodschap van het CDA is, dat steden zich moeten ontwikkelen. Zo blijft Brabant landelijk en open. Zo kan de kwaliteit en leefbaarheid in de steden gewaarborgd worden In de stedelijke regio s worden wonen, werken en recreatie zo dicht mogelijk bij elkaar gebracht. Daarnaast moeten er in de steden zoveel mogelijk groene zones zijn voor de natuur met veelal een rol voor recreatie & toerisme en stadslandbouw Het CDA hecht grote waarde aan kwaliteit in de woningbouw, concurrerende land- en tuinbouw en duurzame bedrijventerreinen op goed bereikbare locaties (goede infrastructuur). De provincie stimuleert inhoudelijk en financieel dergelijke initiatieven. Als beleidsuitgangspunt voor de bouw van woningen en bedrijven hanteert het CDA eerst inbreiden, vervolgens herstructureren en intensiveren en dan pas uitbreiden. Kwalitatieve argumenten geven daarbij de doorslag in een proces dat steeds om nieuwe afwegingen vraagt. Daarmee wordt ook bedoeld dat niet al het groen in dorpen en steden volgebouwd mag worden. De kernen moeten leefbaar en groen blijven en hun eigen karakter zoveel mogelijk behouden In de stad horen de grootschalige voorzieningen thuis, niet in buitengebied. Om de leefbaarheid te vergroten dienen ook mega-bioscopen, discotheken, detailhandel etc. in de stad gerealiseerd te worden en niet aan de rand Het CDA wil ook de komende bestuursperiode in Noord-Brabant blijvend investeren in de revitalisering van het landelijk gebied. Het ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) biedt een goede basis hiervoor. De in 2005 vastgestelde reconstructie- en gebiedsplannen zijn in uitvoering. Op grond van evaluatie en bestaande knelpunten wordt een tweede generatie plannen opgesteld om het landelijk gebied verder te revitaliseren. Daarbij zullen de sociale aspecten nadrukkelijker in beeld moeten worden gebracht Het CDA zal de land- en tuinbouw in Brabant een blijvende plaats geven in het buitengebied. Landen tuinbouw blijven voor het CDA de belangrijkste dragers van het buitengebied. Dit houdt in dat enerzijds de ruimte wordt geboden aan bedrijven om op een duurzame locatie door te groeien of verder te kunnen ontwikkelen, anderzijds wordt ruimte geboden aan nieuwe economische dragers voor de ontwikkeling van de verbrede landbouw. Binnen deze visie past het dat de ondernemers die moeten verplaatsen zo snel mogelijk (financiële) duidelijkheid wordt geboden. Pagina 17 van 30

18 Het CDA wil dat de provincie een regionaal ontwikkelfonds voor West-Brabant stimuleert om projecten zoals Maintenance Valley, Bergse Haven, de A4, Spoorhavengebied in Roosendaal met de verplaatsing van het emplacement, de vestiging van een Agro-distributiecentrum nabij Steenbergen, en een Goederenspoorvervoer vanuit Vlissingen en Antwerpen, en de Noordoost Tangent tussen Halderberge en Roosendaal ten uitvoer te brengen De provinciale handhaving is tijdens de laatste bestuursperiode geprofessionaliseerd. In het kader van de Nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening dient gestreefd te worden naar één provinciale inspectie onder verantwoordelijkheid van GS. Het CDA staat voor integrale handhaving. Toereikend en effectief Water is een ordenend principe. Het CDA vindt dat zuivering van water en het beheer van oppervlaktewater in samenhang bekeken moeten worden. De provincie stimuleert overeenkomsten met de landbouw en industrie om te komen tot een beheerst gebruik van oppervlakte- en grondwater voor beregeningsdoeleinden en industriële toepassing Het CDA vindt dat rivieren meer ruimte moeten krijgen en meer dan in het verleden de ruimtelijke inrichting van stad en platteland mogen bepalen. In het PKB (planologische kernbeslissing) Ruimte voor de rivier zet het CDA primair in op duurzame maatregelen gericht op veiligheid van de bewoners van het betreffende riviergebieden Het waterschap is democratisch gelegitimeerd. Het draagt de verantwoordelijkheid voor diverse uitvoerende maatregelen met financiële consequenties (onder meer als gevolg van Europese richtlijnen). De samenhang tussen beleidsvorming van de Provincie en de uitvoerende taak van waterschappen dient effectiever te worden Het CDA wil bij een nieuwe openstelling van de landelijke subsidieregeling voor jonge agrariërs het budget voor de Brabantse inschrijvers verdubbelen door inzet van provinciale middelen. 3.Milieu, natuur en landschap 3.1.Brabant staat niet op zichzelf. We merken dit in de economie die zich niet stoort aan door mensen gevormde (staatskundige) grenzen. Bij het milieu, water, natuur en landschap speelt dat natuurlijk nòg sterker. Het CDA vindt het van groot belang om in goed overleg en in samenspraak met de omringende provincies en landen te komen tot een nog beter op elkaar afgestemd milieubeleid. 3.2.Het CDA wil inzetten op een samengaan tussen economie en milieu. Door samenhang te zoeken ontstaat meerwaarde; het een kan het ander versterken. Zo ontstaat er synergie. Projecten die deze synergie versterken kunnen rekenen op de steun van het CDA. 3.3.Om een goed draagvlak te verkrijgen in Brabant moet er doelmatige, uitvoerbare en betaalbare regelgeving zijn. Milieubeleid dat alleen op regeltjes is gestoeld, werkt niet. Milieurendement halen door alléén te verbieden, is een moeizame weg. 3.4.Het CDA staat voor een meer lokaal/regionale aanpak: door niet alleen topdown maar juist bottomup te werken, ontstaat draagvlak én een hoger milieurendement. Dit wordt mede bereikt door: meer beleidsvrijheid (provincies met gemeenten en waterschappen als partner); minder bureaucratie (decentraliseren provinciale milieuambtenaren); flexibiliteit (via sociaal-economische ontwikkelingen); subsidiariteit (verantwoordelijkheid laag in organisatie en dichtbij de bevolking); stimuleren subsidiariteit (verantwoordelijkheid laag in organisatie en dichtbij de bevolking); stimuleren van proefprojecten, die bovenstaande manier van werken bevatten; vanuit de Brabantse situatie vroegtijdig in te spelen op regelgeving die in Den Haag en Brussel voorbereid of uitgevaardigd wordt. Pagina 18 van 30

19 3.1.Het CDA streeft naar een duurzame energiehuishouding. Dit is een energiehuishouding waarbij de gebruikte energiebronnen nu en in de toekomst voldoende beschikbaar zijn, de effecten van het energiegebruik blijvend onschadelijk zijn voor de natuur en de mens, de levering betrouwbaar en veilig is en iedereen toegang heeft tot energie tegen een redelijke prijs. Daarvoor dient een omschakeling plaats te vinden naar duurzame energiebronnen zoals zon- en windenergie. Zolang er nog geen volledige omschakeling heeft plaatsgevonden dient ingezet te worden op energiebesparing, een schoner gebruik van fossiele bronnen en klimaatneutrale bronnen. Te denken valt aan gebruik van restwarmte, het opslaan van warmte in het wegdek en koude-warmte opslag (bijvoorbeeld in de glastuinbouw), verbetering van technologie bij traditionele energieopwekking met fossiele brandstoffen en kernenergie dienen, naast andere energiebronnen, bevorderd te worden. 3.2.Het Brabantse landschap heeft een eigen intrinsieke waarde waar Brabanders behoefte aan hebben en van kunnen genieten. Daardoor heeft het landschap een zelfstandige economische waarde als vestigingsfactor (kwaliteit leefomgeving) en inkomstenbron (recreatie en toerisme). Het CDA wil het ingezette natuur- en landschapsbeleid met onverminderde kracht voorzetten met nieuwe impulsen voor recreatief medegebruik en extra stimulansen voor agrarisch natuur- en landschapbeheer. 3.3.Het CDA blijft zich inzetten voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Het CDA zet in op herstel van verdroogde natuurgebieden. Vrijwillige deelname is daarbij het devies. 3.5.Het beheer van kwetsbare natuurreservaten, zoals hoogvenen en heidevelden, kan het best door terreinbeheerders geschieden. Agrarisch en particulier natuur- en landschapsbeheer wordt gestimuleerd. Vanuit de rendementsgedachte kan dit een belangrijke aanvulling zijn op het beheer van de traditionele verenigingen. Het CDA wil de opstelling en uitvoering van de gemeentelijke natuur- en landschapsregelingen voor boeren en particulieren actief stimuleren. 3.6.De provincie zal bevorderen dat er aan de hand van de bestaande inventarisaties van verschillende biotopen, de bescherming van verscheidenheid van soorten krachtig ter hand zal worden genomen om deze verscheidenheid te dienen. Diersoorten die geen natuurlijke vijand hebben en de verscheidenheid van diersoorten bedreigen behouden geen beschermde status. 3.7.Het CDA wil dat de provincie ter uitvoering van de flora- en faunawet voldoende praktijkgegevens verzamelt, zodat met goede onderbouwingen populatiebeheer kan plaatsvinden. 3.8.Het CDA wil onverminderd de huidige effectieve muskus- en beverrattenbestrijding voortzetten. 3.9.Het CDA zet zich in voor één provinciale fiscale regeling voor grondwater. Daarvoor dienen de huidige grondwaterbelasting (algemene middelen Rijk) en de provinciale grondwaterheffing samengevoegd te worden, zodat alle middelen effectief en efficiënt voor het grondwaterbeleid ingezet kunnen worden Het CDA zet zich in voor een provinciaal omgevingsplan. Het CDA is voorstander voor een integrale werkwijze en één loket. Het omgevingsplan is daarbij een goed instrument Het CDA wil dat de provincie zich pro-actief opstelt bij de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving, met als inzet praktisch uitvoerbare wet- regelgeving met realistische haalbare normen Het provinciaal milieubeleid dient een rechtstreekse vertaling te zijn van wet- en regelgeving van het rijk en EU. Slechts bij hoge uitzondering en onmiskenbaar Brabants belang is ruimte voor stringenter beleid Het CDA zet zich in voor een bouwgrondstoffenbeleid waarin voldoende ruimte is voor multifunctionele ontgrondingen. Meerdere gebiedsgerichte doelen kunnen op deze manier worden gerealiseerd en gefinancierd Voormalige stortplaatsen worden steeds meer ingericht met een maatschappelijk doel. Een prima zaak Het CDA wil dat de provincie, actiever dan nu gebeurt, in regionaal verband overeenstemming met gemeenten bereiken over concrete opvanglocaties voor NIMBY (niet in mijn achtertuin) bedrijven Het CDA wil dat de provincie versnelde uitvoering geeft aan het programma Brabant Veiliger Het vestigen van biogasinstallaties in het buitengebied wordt ruimtelijk gestimuleerd Milieu is een grensoverschrijdende aangelegenheid. In Nederland zien we dat een groot deel van onze lucht- en watervervuiling van over de grens komt. Er zijn voorbeelden van goede internationale samenwerking ook op gebied van luchtkwaliteit en daar zal Brabant zich aan houden. Pagina 19 van 30

20 4.Economie en werkgelegenheid 4.1.Het CDA stelt in haar beleid solidariteit centraal. Uitgangspunt blijft een rechtvaardige verdeling van de welvaart in de Brabantse samenleving. 4.2.Na de periode van noodzakelijk nationaal hervormingsbeleid wil het CDA ook op provinciaal niveau een duurzame en solide basis leggen voor investeringen in de toekomst van onze provincie. 4.3.Investeren in de Brabantse kenniseconomie in brede zin staat hierbij centraal. 4.4.Versterking van de kennisinfrastructuur, de bereikbaarheid en spreiding hiervan vooral voor het Midden en Kleinbedrijf staan daarbij voorop. Samenwerking tussen kennisinstellingen onderling en tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven wil het CDA krachtig bevorderen. 4.5.De kansen van de kenniseconomie moeten optimaal benut worden. Hierbij moeten technologische en sociale innovatie hand in hand gaan. 4.6.De beleidsmaatregelen moeten gericht zijn op het stimuleren van ondernemerschap, het wegnemen van onnodige bureaucratisering en regelgeving. 4.7.Stedelijke, regionale en interregionale samenwerking moet worden bevorderd, krachtig moet worden ingespeeld op de kansen, uitdagingen en stimulansen van de Europese samenwerking. 4.8.De kenniseconomie stelt hoge eisen aan de kwalificering van mensen. Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs is een voorwaarde om het aanbod op de arbeidsmarkt in lijn te krijgen met de eisen en vragen vanuit een kennisgeoriënteerde economie. De provincie kan een rol spelen bij het verbeteren van de voorwaarden voor het totstandkomen van meer vraaggericht onderwijs, zodat een betere aansluiting ontstaat tussen onderwijs en bedrijfsleven. 4.9.Het CDA wil inzetten op een stevig leer/werk offensief, dit is zonder meer noodzakelijk om de kenniseconomie in de toekomst te kunnen faciliteren met kenniswerkers Inspirerende acties moeten worden ingezet om de belangstelling en aantrekkelijkheid van het technischen hoger beroepsonderwijs te stimuleren. Breed moet worden ingezet op technologie, zorg en dienstverlening De provincie zal op dit vlak een stimulerende rol vervullen en de samenwerking op dit vlak bevorderen Het CDA wil dat het provinciaal beleid zich meer richt op de ondersteuning van preventieve maatregelen om te voorkomen dat mensen een beroep op een uitkering moeten doen. Levenlang leren zal het CDA ook in het provinciaal beleid activeren en ondersteunen Het CDA wil dat op regionaal niveau platforms worden ingericht van overheid, onderwijs en ondernemers voor het beter laten instromen van werkzoekenden Het CDA zal zich sterk maken voor meer stageplaatsen en leerwerkplaatsen met speciale aandacht voor allochtone studenten, bij het bedrijfsleven en de overheid Het CDA wil krachtig inzetten op het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. Het niet gekwalificeerd de opleiding verlaten past niet in een kennisgeoriënteerde economie en zal daarom moeten worden aangepakt, om te voorkomen dat er een nieuwe tweedeling in de samenleving ontstaat. Op nationaal niveau zijn hiervoor maatregelen nodig. De provincie kan hierin ondersteunend en faciliterend zijn De overgang van de verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij zal ook op provinciaal niveau haar vertaalslag moeten krijgen. Het samenwerken met en het betrekken van partijen bij beleidsvorming en - uitvoering zal in toenemende mate uitgangspunt zijn Het CDA richt zich sterk op de eigen ruimte en verantwoordelijkheid van de individuele burger en verbanden van burgers Het CDA maakt zich sterk voor een vangnet voor die mensen die of minder getalenteerd zijn of anderszins een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben Het CDA wil in haar beleid duurzaam ondernemerschap als onderdeel van de participatiemaatschappij stimuleren Het CDA zal duurzame sociaal-economische ontwikkeling uitdrukkelijk op de agenda van de toekomst blijven plaatsen Het CDA wil maatschappelijk verantwoord ondernemen als onderdeel van de duurzaamheidagenda uitdrukkelijk stimuleren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen moet onderdeel zijn van de provinciale en regionale innovatieagenda's. Pagina 20 van 30

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Inspireren, Innoveren en Investeren Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Verkiezingsprogramma voor de Statenperiode maart 2011 maart 2015 1. INLEIDING Voor u ligt het CDA verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1. Sterk en Sociaal Voor een duurzaam Flevoland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.1 Waar de provincie over gaat De provincie gaat niet overal over. In 2011

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Inhoudsopgave Visie... 3 Van IK naar SAMEN... 3 Samenleven... 3 Samenwerken... 3 Speerpunten... 4 Speerpunt 1: Samenwerking tussen burgers en

Nadere informatie

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Inleiding De SGP is en blijft van mening dat de provincie een toegevoegde waarde heeft in het landsbestuur. Daarom draagt

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

De bloeiende gemeente

De bloeiende gemeente Concept versie De bloeiende gemeente Verkiezingsprogramma 2010-2014 ChristenUnie Kampen De ChristenUnie is er voor u! Als christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE Provincie Utrecht Verkiezingsprogramma 2015-2019 Algemene inleiding 3 Energie Van achterblijver naar koploper 4 Natuur en Waterkwaliteit 7 Mobiliteit Mobiliteit

Nadere informatie

Vertrouwd en Dichtbij. CDA Noord-Holland. Verkiezingsprogramma 2015-2019

Vertrouwd en Dichtbij. CDA Noord-Holland. Verkiezingsprogramma 2015-2019 Vertrouwd en Dichtbij CDA Noord-Holland 1 Verkiezingsprogramma 2015-2019 - Programmacommissie: Adviseurs: Secretaris: Maarten Haverkamp voorzitter Hermen de Graaf Anne Zandberg CDJA Jaap Bond lijsttrekker

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Lelystad Sterker dan we denken Verkiezingsprogramma 2014 2018 Vastgesteld op de ledenvergadering van 23 november 2013 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 WERKEN: DE ECONOMIE DRAAIENDE HOUDEN EN KANSEN PAKKEN...5

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie