Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet."

Transcriptie

1 ECT ZORGAANBODPLAN 2013/2014 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: STERK IN PERSOONSGERICHTE ZORG Auteurs: J.F.M. Vlek, medisch manager M.R. Leeflang, algemeen manager Datum: 23 januari 2013 Eerstelijns Centrum Tiel Dodewaardlaan EA TIEL 1

2 VOORWOORD Het onderstreept de goede samenwerking tussen Menzis en het ECT omwille van de gezondheid van de Tielse bevolking. Niet alleen omdat de visie op geïntegreerde, wijkgerichte zorg gelijk oploopt. Ook omdat er ruimte is om te verschillen van mening over de juiste aanpak en de wijze waarop de resultaten gemeten kunnen worden. Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet. We zien dat de betrokken partijen steeds professioneler met elkaar omgaan op het gebied van wederzijdse afspraken maken. Het feit dat Menzis bereid is nu meerjarenafspraken te maken is een bewijs. In de PDCA cyclus is er echter nog onvoldoende tijd tussen het moment van presenteren van het inkoopbeleid (5 oktober 2012) en het aanleveren van het definitieve zorgaanbodplan (12 oktober 2012). Dit heeft tot gevolg dat de begroting nog niet is opgenomen in dit Zorgaanbodplan. Het GEZ inkoopbeleid 2013 beoogt duidelijke structuur te brengen in de eisen die Menzis stelt. Zoals wij in het Platformoverleg met de Menzis centra al aan hebben gegeven, zijn wij het niet eens met de wijze waarop de profielen van de zorgprogramma s beoordeeld worden en de indicatoren die gekozen zijn om de maatstaf te bepalen. Dat goede kwaliteit van de zorg voorop staat en in de eerstelijn beloond mag worden, sterkt het ECT in de overtuiging met dit plan een goed zorgaanbod te doen aan de inwoners van Tiel en aan de zorgverzekeraars van Nederland. J.F. Sündermann Voorzitter ECT bestuur / Huisarts 2

3 INHOUDSOPGAVE ECT ZORGAANBODPLAN 2013 VOORWOORD Inleiding Algemene gegevens ECT Centrum Algemeen Zorgaanbieders van het Eerstelijns Centrum Tiel Propositie Wijkanalyse, vraaggericht aanbod Klant Kwaliteit Scholing Organisatie GEZ 21/23 KPI s ZORGPROGRAMMA S, Integraal bekostigd (DBC) Inleiding Bekostiging praktijkondersteuners De parels van onze zorgprogramma s Algemene thema s Bezwaren tegen profielen Zorgprogramma Diabetes Mellitus II Zorgprogramma COPD Zorgprogramma CVRM ZORGPROGRAMMA S, GEZ bekostigd Zorgprogramma Ouderenzorg Zorgprogramma Depressie Zorgprogramma Hartfalen Projecten ZonMw Op één lijn programma s Verbeterplan chronische nierschade Verbeterplan lage rugklachten Farmaceutische Zorg E-health Preventie activiteiten Doorbraakproject Samenwerking met Ziekenhuis Rivierenland Tiel Begroting Begroting ECT BTW NZa Beleidsregels Module POH-S BIJLAGEN Kwaliteitswerkplan DBC Diabetes Mellitus type II DBC COPD DBC CVRM

4 1. Inleiding Het Zorgaanbodplan 2013 (ZAP) van het Eerstelijns Centrum Tiel (ECT) borduurt, natuurlijk, voort op het ZAP Daarin stond consolideren centraal. In de eerste jaren van het centrum zijn immers in hoog tempo een aantal, voor dit centrum, vernieuwingen doorgevoerd waarvan een consolidatie nodig was in het jaar van het eerste lustrum. Zowel inhoudelijk als op het gebied van communicatie en samenwerking was deze fase noodzakelijk. De wereld om ons heen staat niet stil. Veel veranderingen komen op de eerste lijn af, ingegeven door de vergrijzings- en ontgroeningsscenario s. Daarnaast is er de collectieve noodzaak de kosten in de hand te houden. De zorg moet de komende decennia betaalbaar blijven. Daarvoor moet nu de basis worden gelegd. De eerste lijn wordt geacht daarin een cruciale rol te spelen. Alles in de zorg moet naar het laagst mogelijke echelon gesubstitueerd en zo dicht mogelijk in de buurt geboden worden. De burger dient in dat proces meer verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen gezondheid. De nieuwe paradigma s zijn: - ontzorgen, stimuleren van zelfmanagement en eigen kracht, meer inzetten op (blijven) functioneren en participeren, gezond gedrag stimuleren; - meer aandacht voor preventie, wijkgericht werken in netwerken waarin de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg geconcretiseerd wordt; - met name voor de mensen met chronische ziekten en complexe problematiek, integrale, persoonsgerichte zorg op basis van een geïndividualiseerd zorg/leefplan. Dit alles heeft een hoog abstractiegehalte. De uitdaging is de concretisering van deze elementen in het ZAP zichtbaar te maken en op de werkvloer uit te voeren. Het zorgaanbodplan schetst in hoofdstuk 2 en 3 de organisatie en het kader waarbinnen het zorgaanbod geplaatst dient te worden. Dit ZAP veronderstelt de diepere organisatie- en communicatiestructuur als bekend. Deze worden niet nader omschreven. (Meer informatie hierover kan verkregen worden bij de Algemeen Manager van het Eerstelijns Centrum Tiel.) Hoofdstuk 4 geeft aan op welke wijze het ECT aan 21 van de 23 GEZ indicatoren voldoet. Aan de laatste 2 indicatoren wordt gedeeltelijk voldaan. Hoofdstuk 5,6 en 7 beschrijven de lopende zorgprogramma s, de veranderingen die hierin plaatsvinden en de verbeterdoelen die het ECT zichzelf stelt. Hoofdstuk 8 is de begroting. 4

5 2. Algemene gegevens ECT 2.1 Centrum Algemeen Rechtsvorm: Naam: Handelsnaam: Stichting Stichting Multidisciplinair Eerstelijns Zorgcentrum Tiel Eerstelijns Centrum Tiel (ECT) KVK: Bankrekening: ABN AMRO AGB code: Website : Bedrijfsbureau: Dodewaardlaan EA Tiel Contactpersonen: Dhr. M.R. Leeflang tel: Algemeen Manager Dr. J.F.M. Vlek tel: Medisch Manager Locaties: Locatie Teisterbant Dodewaardlaan EA Tiel Locatie Passewaaij Vuurdoorn TR Tiel Patiënten: patiënten staan per ingeschreven bij de huisartsen Gewenste contracten met zorgverzekeraars: Overeenkomst GEZ; looptijd 1 januari 2013 tot 1 juli 2015 DBC Diabetes Mellitus II, looptijd 1 januari 2013 tot 1 januari 2015 DBC COPD, looptijd 1 januari 2013 tot 1 januari 2015 DBC CVRM, looptijd 1 januari 2013 tot 1 januari 2015 Periode: Dit zorgaanbodplan en bijbehorende financiering beslaat de periode van 2 kalenderjaren: 1 januari 2013 tot 1 januari

6 2.2 Zorgaanbieders van het Eerstelijns Centrum Tiel Het ECT kent twee locaties waar meerdere zorgverleners onder één dak gehuisvest zijn. Locatie Teisterbant (Dodewaardlaan 5-15, 4006 EA Tiel) huisvest 16 disciplines. Locatie Passewaaij (Vuurdoorn 6-10, 4007 TR Tiel) huisvest 5 disciplines. Daarnaast participeren zorgverleners die zelfstandig gehuisvest zijn. Discipline Zorgverleners Aantal Fte (totaal) Apotheekvoorziening Apothekers 5 4,6 Assistentes 25 18,1 Administratieve kracht 2 1,0 Algemeen medewerker 2 1,3 CIZ Consulent 2 0,2 Diëtistenzorg Diëtisten 7 5,0 Fysiotherapie Fysiotherapeuten 16 11,0 Huisartsenzorg Huisartsen praktijkhouders Huisartsen in loondienst 4 2,5 (HIDHA) Vaste waarnemers 4 1 Doktersassistenten 32 18,6 POH-somatiek 10 6,5 POH-GGZ 5 2,1 Receptioniste 1 0,5 Logopedie Logopedisten 5 4,0 Maatschappelijk werk Maatschappelijk werkers 3 3 Medische hulpmiddelen Administratief medewerker 7 4,6 Bandagist 4 2,2 Directeur 1 1,0 Oefentherapie Cesar 3 3,0 Mensendieck 1 1,0 Podotherapie Podotherapeut 2 1,2 Praktijkondersteuner 1 0,2 Psychosociale zorg Eerstelijns psychologen 3 2,2 Sociaalpsychiatrisch VPK-en 3 1,2 GZ psycholoog 1 0,6 Kinderpsycholoog 1 0,5 Thuiszorg Wijkverpleegkundigen 15 7,0 Verloskundige zorg Verloskundigen 6 6,0 Echoscopist 1 0,2 Ziekenhuis Lab. Medisch laborant 3 1,8 Management 5 3,9 Totaal

7 3. Propositie 3.1 Wijkanalyse, vraaggericht aanbod Wijkgericht aan gezondheidswinst werken en verbinden van preventie en curatie. Dat is onze missie. Het waar maken van onze missie vraagt een echte kanteling. Dat bleek tijdens een ECTwerkconferentie in februari Werken aan gezondheid vraagt een vraag-gestuurde werkwijze. Niet alleen op individueel niveau, maar ook op geaggregeerd niveau. Daartoe is in ieder geval een voorwaarde dat we een completer beeld hebben van onze populatie op wijkniveau. Dat immers geeft een beter inzicht in de zorgbehoefte. In diezelfde bijeenkomst werd de waarde van de zorg uitgedrukt in de volgende formule: Veiligheid x uitkomsten x service/ervaring patiënten x kwaliteit van leven x participatie Zorgkosten Om die waarde in maat en getal uit te kunnen drukken is een ICT-infrastructuur nodig waarin we gegevens, die betrekking hebben op de teller en noemer in bovenstaande breuk, uit verschillende bronnen bij elkaar brengen. Op wijkniveau hebben we gegevens over de uitkomsten (indicatoren zorgprogramma s) in relatie tot SES, resp. sociaal economische gezondheidsverschillen (SEGV). Uit Infoscope halen we gegevens m.b.t. ervaren service en kwaliteit. In Infoscope is de SF 12 opgenomen, een kwaliteit van leven instrument. Vooralsnog zijn die gegevens echter niet te aggregeren op wijkniveau. De mate van participatie is voor een deel te ontlenen aan het SEGV-instrument. Menzis heeft nog niet toegezegd haar zorgkostenmonitor te verfijnen naar het wijkniveau. Ook de wijkscan die ontwikkeld is in opdracht van de ROS-en 1 wordt gebruikt om tot een goede wijkanalyse te komen. Deze is vooral gericht op de beschikbaarheid van zorgverleners in relatie tot de verwachte hulpvragen in een bepaalde wijk. Voorlopig zullen we het met deeluitkomsten moeten doen en onderzoeken hoe het tot een sluitend geheel kan worden gebracht. Veiligheid en niveau van functioneren zijn daarbij de nog in te vullen factoren Concreet plan Voor drie wijken (Passewaaij, Tiel West en Tiel Oost) worden de beschikbare en tot op wijkniveau herleidbare gegevens bij elkaar gebracht en op hun consequenties voor het ECT-beleid bepaald in een werkbijeenkomst. De consequenties vertalen we naar ECT-beleid in engere zin wat kan uitmonden in: meer focus op preventie; meer focus op laaggeletterdheid; meer focus op allochtonen; meer focus op ouderen; meer focus op jeugdzorg etc. afhankelijk van de gevonden wijkkenmerken. Deze uitkomsten worden afgestemd met ontwikkelingen die vanuit de gemeente en welzijnsorganisaties resp. thuiszorg worden geïnitieerd. 1 ROS: Regionale Ondersteunings Structuur, in de regio Rivierenland is dat Stichting Oogg 7

8 De gemeente zet in op sociale wijkteams, Mozaïek heeft goed beeld van de sociale partijen die in wijken betrokken kunnen worden, thuiszorg zet in op de wijkverpleegkundige als zichtbare schakel. De uitwerking van dat plan geschiedt in het kader van een aanvraag Verbinding van preventie en curatie van de GGD / academische werkplaats Amphia. Tiel is daarin één van de pilotregio s. Toekenning van de aanvraag (door ZonMw) levert begeleiding/ projectondersteuning van een lokaal netwerk op, evenals een vacatiegeldregeling. Veel van het uitvoerende werk zal buiten de huisartspraktijken terecht komen (Mozaïek, STMR). 3.2 Klant De zorg zoals deze geleverd wordt vanuit het ECT is zoveel mogelijk gebaseerd op de lokale behoefte van cliënten. Doelstellingen van het centraal stellen van de cliëntbehoefte: Door het vaststellen van klantbeloften/kernwaarden in samenspraak met en afgestemd op de behoeften en verwachtingen van onze patiënten/cliënten, bieden we duidelijkheid wat onze patiënten/cliënten mogen verwachten van onze organisatie, de bejegening en de kwaliteit van de geboden zorg; Borging van de patiënten belangen door een extern orgaan achten wij van groot belang. In 2012 onderzochten wij wat de meest passende oplossing hiervoor is. Zo kunnen we samen de kwaliteit van zorg bewaken. De exacte vorm en samenstelling van de cliëntenraad wordt in het vierde kwartaal 2012 door het ECT bestuur bepaald; Door goed om te gaan met feedback van klanten en medewerkers (m.b.v. een ECT incidenten/klachten/suggesties meldsysteem), verhogen wij de tevredenheid van onze patiënten/cliënten en medewerkers. Ook worden op deze wijze risico s geïnventariseerd en maatregelen vastgelegd. Met als doel de kwaliteit van zorg en daarmee de veiligheid te verbeteren; Door het inzetten van Infoscope en het organiseren van themabijeenkomsten voor onze patiënten/cliënten kunnen we behoeften en wensen van onze patiënten/cliënten in kaart brengen en bieden we hen een platform om input te leveren en voor onderling lotgenotencontact. Om dit te kunnen realiseren onderneemt het ECT de volgende zaken: Cliëntenonderzoek, Infoscope In 2012 vond tussen april en september het klantervaringsonderzoek Infoscope plaats. Hieruit worden in het najaar 2012 de belangrijke verbeterpunten gedestilleerd en aangepakt Clientonderzoek, Ideeën, incidenten en verbeterpunten Naast ervaringen van patiënten die vanuit hun input in Infoscope gebruikt worden wordt ook een meer basale manier van het verzamelen van patiëntervaringen geïntroduceerd door in de diverse wachtkamers een ideeënbus te plaatsen. Patiënten worden uitgenodigd daar hun ervaringen en verbeterpunten in te deponeren die zij hebben ingevuld op een eenvoudig formulier. Dit kan ook worden gebruikt voor het melden van door hen gesignaleerde incidenten naar analogie van de methodiek Veilig Incident Melden (VIM) die vorig jaar werd geïntroduceerd. De patiëntvariant wordt PIM genoemd. 8

9 3.2.3 Zelfmanagement Zelfmanagement wordt door het ECT ondersteund. Toegang tot het KIS wordt uitgebreid in Per zorgprogramma is aangegeven op welke wijze zelfmanagement gefaciliteerd en gestimuleerd wordt. Daartoe wordt de komende jaren een toolbox zelfmanagement instrumenten gevuld. Het goed kunnen ondersteunen van zelfmanagement is een vaardigheid die onderdeel wordt van een opfris-cursus motivational interviewing voor POH s en andere geïnteresseerde zorgverleners Externe communicatie Cliënten worden steeds mondiger en eisen meer informatie op het moment dat het hen uitkomt. Om hierop in te spelen verbeteren wij in 2013/2014 onze communicatie met de gemeenschap op de volgende vlakken: Vernieuwde website die gekenmerkt wordt door grotere gebruiksvriendelijkheid en meer informatie over logistieke en ziekte-specifieke zaken. Tevens is de website het portaal voor cliënten en zorgverleners voor het maken van online afspraken, e- consult met de huisarts (pilot voor team 4); 2 keer per jaar een patiënten nieuwsbrief op papier en digitaal; Constante monitoring van de telefonische bereikbaarheid (gewoon en spoed) van de huisartsenzorg. Door regelmatige terugkoppeling van de resultaten wordt constant gewerkt aan verdere verbetering van de telefonische bereikbaarheid Cliëntvoordeel loyaliteitsprogramma s zorgverzekeraars De synergie in de samenwerking tussen ECT en zorgverzekeraars willen wij in 2013 en 2014 nadrukkelijk een plek geven in ons zorg- en serviceaanbod. Binnen de geïntegreerde zorg streven we immers dezelfde doelen na. Met Menzis als preferente zorgverzekeraar onderzoeken we of er aansluiting kan worden gezocht bij hun actie Samengezond. Maar ook t.b.v. verzekerden van andere zorgverzekeraars is samenwerking op dit terrein denkbaar. SamenGezond Menzis is voor haar verzekerden de actie SamenGezond gestart. Hiermee wil Menzis verzekerden stimuleren gezond te leven. Er zijn allerlei spaarmogelijkheden voor mensen met bijvoorbeeld een chronische ziekte. Binnen het ECT zien wij mogelijkheden om actief een bijdrage aan deze actie te leveren. We denken aan het geven van spaarpunten voor het benutten van bepaalde faciliteiten die door het ECT worden aangeboden of het behalen van bepaalde doelen die naar verwachting leiden tot gezondheidswinst, zoals De training stoppen met roken van Iriszorg, Pakje Kans Gebruikmaken van het patiënten portaal van het keteninformatie Systeem (Portavita); Deelname aan en afronden van een beweegprogramma van een van de aangesloten fysiotherapeuten. Servicebalie 4 e kwartaal 2012 is Menzis in het ECT naar verwachting fysiek vertegenwoordigd in de vorm van de servicebalie. 4 Middagen per week is de balie bemand. Hier kunnen alle bezoekers van het centrum informatie krijgen die te maken heeft met de basisverzekering (ongeacht waar men verzekerd is). Tevens kunnen Menzis verzekerden hier terecht met allerhande vragen over hun persoonlijke (aanvullende) verzekeringen. 9

10 3.3 Kwaliteit Het ECT heeft in 2012 geïnvesteerd in het borgen van een verbetercyclus op het gebied van kwaliteitszorg. Dit leidt tot het periodiek opleveren van de kwalitatieve rapportage aan professionals en bestuur op het gebied van de chronische zorg en de daarin benoemde speerpunten. In het kwaliteit werkplan, zie bijlage 9.1, is de PDCA cyclus beschreven. 3.4 Scholing Het scholingsplan 2013 beoogt de kwaliteit van de zorgprofessionals in de spreekkamer verder te verbeteren. Het ECT organiseert o.m. de volgende trainingen: Algemeen: motivational interviewen (incl. zelfmanagement, IZP, opfrissen Stop Met Roken); T.b.v. zorgprogramma COPD: o IMIS (training instructie inhalatie medicatie) o follow up en opfriscursus CASPIR; o consultatiebesprekingen longarts; Algemeen: training vroeg herkenning depressie voor POH s. In het kader van de eerstelijns GGZ veranderingen: afronding van een training door Trimbos over de nieuwe taken, inrichting zorgpaden, consultatie 2 e lijn. Voor de POHs GGZ en de artsen in de diverse teams die de GGZ in hun portefeuille hebben. 10

11 3.5 Organisatie Het organisatieschema van het ECT ziet er als volgt uit: ECT bestuur Klankbordgroep: - Klankbordgroep - Onafhankelijk voorzitter - ECT Voorzitter bestuur - ECT Medisch Manager - ECT Algemeen Manager - Gemeente Tiel - Menzis - Zorgbelang GLD - OOGG - GGD Rivierenland - Ziekenhuis Rivierenland - 1 vertegenwoordiger vanuit de apotheken 4 vertegenwoordigers vanuit de 4 huisartsenteams 1 vertegenwoordiger vanuit de overige disciplines Commissie Patiënten participatie ICTO Commissie FTO Commissie Management Team Voorzitter bestuur Algemeen Manager Medisch Manager Stuurgroep Farmacie Stafmedewerker Secretaresse Werkgroep ZP Ouderenzorg Werkgroep ZP Hartfalen Werkgroep ZP CVRM Werkgroep ZP Depressie Werkgroep ZP COPD Alle werkgroepen zijn multidisciplinair samengesteld de medisch manager is voorzitter van iedere werkgroep Werkgroep Zorgprogramma (ZP) Diabetes Mellitus ll BAG (Bevoegd ADEPD Gezag) Stuurgroep verloskundigen 11

12 4. GEZ 21/23 KPI s Onderstaand overzicht geeft aan dat het ECT voldoet aan 21 van de 23 door Menzis geformuleerde prestatie indicatoren voor GEZ financiering. Clusters/pijlers Doel 2013 Beoogde resultaat Opmerking GEZ PI s M1 Bereikbaarheid centrum Van tot uur + M2 Bereikbaarheid huisartsen Van tot uur + M2 Telefonische bereikbaarheid apotheek en huisartsen Tot uur of later open >80% voldoet aan wachttijdeis + Wordt dagelijks gemeten M3 Beschikbaarheid ov. disciplines Van tot uur + voor alle kerndisciplines 2 M4 Centrale zorgverlener M5 Openstelling avond e/o za dag M6 Meten klantervaring M7 Praktijkinfo Vaste contactpers voor mensen niet in zorgprogramma Kerndisc. 1 avond /za dag Avondspreekuur huisartsen Infoscope is geïmplementeerd: tenminste 2 maal per jaar wordt een specifiek onderwerp uitgezet Schriftelijk & website: Op website 2 maal per jaar nieuwsbrief afgestemd op infoscope cyclus Nieuwe website operationeel met uitgebreide functionaliteit en toegang tot MGN + in zorgprogr.: doorgaans POH +/- Apotheek, fysio, verloskundige zat. open; + Infoscope M8 Website + Pilot HA mbt online afspraken maken en e-consult in team 4 M9 Zorgprogramma s in DBC 3 in uitvoering + DM, COPD, CVRM M10 Andere zorgprogramma s 3 in uitvoering + Ouderenzorg, depressie, hartfalen M11 ADEPD Registr. vlg ADEPD / scan + M12 Digitaal EPD Professioneel registratie- en informatiesysteem + + Medicom, Pharmacom, Portavita,Zorgmail, ZWIP M13 IVM Benchmarks Zie jaarplan farmaceutische zorg + On going Ref.waarde > 90% niet realistisch X % voorschriften via HIS formularium M14 Accreditatie/Certificering M15 Zorgkostenmonitor en spiegelinformatie Elke kerndiscipline Voorbereiding ISO-certificering Oriëntatie op zorgkosten maakt deel uit van beleidscyclus 2 kerndisciplines: apotheek, fysiotherapie, huisartsenzorg, verloskundige zorg + huisartsen: NPA, apo en fysio: HKZ + 12

13 M16 Doelmatig verwijzen > 50% via ZorgDomein + M17 Bestuur Evaluatie tools, +/- In ontwikkeling samenwerkingsovereenkomst, governance code M18 Management P&C cyclus met financiële en + kwalitatieve rapportage ingericht M19 Management info/overleg Info voorziening en + overlegstructuur M20 Management besluitvorming Besluitvormingsstructuur ok + info/overleg M21 Management Planning & P&C cyclus o.b.v. ZAP en KPI-set + Control M22 Management Planning & Management Info Systeem + Control M23 Primaire werkprocessen MT ziet daar op toe + alleen m.b.t. zorgprogramma s 13

14 5. ZORGPROGRAMMA S, Integraal bekostigd (DBC) 5.1 Inleiding Een zorgprogramma is gebaseerd op de landelijke Zorgstandaard en de onderliggende mono- en multidisciplinaire richtlijnen. Op basis daarvan heeft het ECT, in samenwerking met de BV Chronische Zorg en het Rivierenland Ziekenhuis Tiel, beschreven in het protocol welke zorg geleverd wordt en hoe (wanneer en door wie). De ECT Zorgprogramma s voldoen allemaal aan de door Menzis gestelde minimum eisen populatie-analyse: het is aantoonbaar, dat het om een robuuste patiëntengroep gaat met aanmerkelijk winstpotentieel betreffende kwaliteit (te behalen gezondheidswinst), service en doelmatigheid. inhoud programmatische aanpak met (o.a.): o in- en exclusiecriteria voor deelname patiënt; o preventie (met name geïndiceerde en zorggerelateerde preventie) ; o een individueel zorgplan in samenspraak met de patiënt opgesteld, waarbij behandeldoelen en afspraken over zelfmanagement worden geformuleerd die passen bij de behoeften en de wensen van de patiënt. Binnen het individueel zorgplan wordt indien van toepassing ook aandacht besteed aan arbeidsgerelateerde problemen ten gevolge van de aandoening; o behandeling, begeleiding, revalidatie, arbeidsre-integratie, maatschappelijke participatie en terugvalpreventie. In de bijlagen 9.2 t/m 9.4 zijn de volledige zorgprogramma s en de bijbehorende minutenschema s opgenomen. Tevens zijn de relevante kwaliteitsindicatoren in de bijlagen opgenomen. Dit is de stand per 1 oktober Bekostiging praktijkondersteuners De rol van de praktijkondersteuner is cruciaal in het uitvoeren van de verschillende zorgprogramma s. De bekostiging vindt gedeeltelijk plaats in het kader van DBC s, c.q. in het kader van dit zorgaanbodplan. Het resterende deel vindt plaats via de module POH-S die rechtstreeks met de individuele huisartsenpraktijken gecontracteerd wordt. De afspraken rond de M&I module POH-S maken een integraal onderdeel uit van de ZAP. De integrale bekostiging van de POH-S moet ten minste kosten dekkend zijn voor de huisartspraktijken. 5.3 De parels van onze zorgprogramma s Kwaliteit en borging daarvan d.m.v. effectieve kwaliteitscycli zoals wordt beschreven in het Kwaliteitswerkplan Ketenzorg 2012 waarin is opgenomen het ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid; Efficiëntie en goede logistiek: toegang en doorstroming worden in de programma s vastgelegd; 14

15 Gegevens uitwisseling interdisciplinair: mede ten behoeve daarvan wordt in 2013 ook het zorgprogramma CVRM in PortaVita, ons KIS, in gebruik genomen. Voor de zorgprogramma s diabetes en COPD, evenals ouderenzorg is al een KIS functionaliteit in gebruik. Doelmatigheid. Substitutie van zorg wordt gezien als een belangrijk instrument om doelmatige zorg te kunnen bieden: kwalitatief verantwoorde zorg in de eerste lijn als het kan en in de tweede lijn als het moet. Door gezamenlijk met het ziekenhuis een goed beleidskader m.b.t. dit thema te ontwikkelen kan de nodige winst behaald worden, onder meer door aanscherpen en naleving van (terug)verwijsafspraken in de chronische zorg. Doelstelling is in 2013 invulling te geven aan de met het ZRT afgesproken speerpunten. In vervolg op de werkconferentie van 21 juni 2012 zijn benoemd: een tweetal diagnostiekprojecten (2e lijns diagnostiek onder regie van de huisarts); actief terugverwijsbeleid en specialistische consultatie zorgprogramma s ; realiseren huisartsportaal in ZIS. Voorts zullen wij parallel een bestuurlijk traject inrichten om de voorwaarden te realiseren om de lange termijn doelen te kunnen behalen. Zie verder hoofdstuk Algemene thema s De patiënten logistiek kan beter: ontwikkelen van oproepfunctionaliteit in PortaVita is in dit kader van belang. Daarover maken we afspraken met PV. Een betere consultvoorbereiding zowel van de patiënt als van de betrokken zorgverleners (met name huisarts en POH, maar ook diëtiste en fysiotherapeut) is mogelijk door ervoor te zorgen dat alle benodigde parameters bekend zijn op het moment dat de patiënt b.v. voor een jaarcontrole komt. Een goed voorbereide patiënt is beter tot zelfmanagement in staat. Daar is evidence voor. We moeten maximaal investeren in stop roken programma s, binnen de zorgprogramma s maar ook in samenwerking met andere organisaties zoals Iriszorg t.b.v. meer Pakje Kans trainingen. Roken is immers in alle programma s de belangrijkste risicofactor. Jaarlijks wordt één van de zorgprogramma s in alle aspecten tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Dat is ondersteunend aan optimale planning en uitvoering van de zorg. Ook het ECT-scholingsprogramma sluit hierbij aan. In 2013 is dat op het COPDprogramma gericht. Voor de andere programma s geldt in dat jaar dat alleen een aanpassing c.q. actualisering plaats vindt wanneer daar direct door b.v. veranderde nationale richtlijnen, aanleiding toe is. Training van de ondersteuning zelfmanagement en het Individueel ZorgPlan (IZP) is cyclisch gewenst: in 2013 zal dat in het kader van een opfriscursus motivational interviewing gegoten worden. 15

16 5.5 Bezwaren tegen profielen Het inkoopbeleid 2013 van Menzis kent een beoordeling van de zorgprogramma s op basis van profielen. (profiel 1 is basis, profiel 2 is beter, profiel 3 is best). De beoordeling geschiedt op basis van 5 criteria. Het ECT heeft principiële bezwaren tegen een aantal van de gekozen indicatoren. Individueel zorgplan (IZP) 1 - heeft minimaal een implementatieplan voor het IZP; 2 - minimaal 50% van de geïncludeerde patiënten heeft een IZP en; - de toegang tot het IZP is voor alle betrokkenen inclusief de patiënt beschikbaar en wordt actief gebruikt; 3 - minimaal 90% van de geïncludeerde patiënten heeft een IZP; Patiëntparticipatie 1 - heeft minimaal een plan van aanpak voor structurele inbreng van patiënten vertegenwoordiging bij de ontwikkeling en uitvoering van zorg; 2 - patiënten vertegenwoordiging is structureel ingebracht bij de ontwikkeling en uitvoering van zorg, bijvoorbeeld deelname patiënt aan adviesraad of zorginhoudelijke commissie; 3 - patiënten vertegenwoordiging is aantoonbaar gekoppeld aan een kwaliteitsverbeteringstraject. Transparantie 1 - minimaal 65% van de proces-indicatoren wordt aangeleverd en; - minimaal 5 verbeterdoelen ten aanzien van de procesindicatoren worden door zorgaanbieder gesteld; 2 - minimaal 80% van de proces-indicatoren wordt aangeleverd en; - minimaal 70% van de uitkomst-indicatoren wordt aangeleverd en; - minimaal 5 verbeterdoelen worden door de zorgaanbieder gesteld, waarvan in ieder geval 2 verbeterdoelen op de uitkomstindicatoren; 3 - minimaal 90% van de proces-indicatoren wordt aangeleverd en; - minimaal 90% van de uitkomst-indicatoren wordt aangeleverd en; - minimaal 5 verbeterdoelen worden door de zorgaanbieder gesteld, waarvan in ieder geval 2 verbeterdoelen op de uitkomstindicatoren. 16

17 Samenwerking 1 - schriftelijke afspraken met de tweedelijnszorg over consultatie en (terug)verwijzing van patiënten zijn gemaakt en door betrokken partijen ondertekend en; - schriftelijke samenwerkingsafspraken over consultatie en (terug)verwijzing van patiënten met de overige ketenpartners zijn gemaakt en door betrokken partijen ondertekend; 2 - is er een trend waarneembaar op basis van de door de zorgaanbieder aangeleverde rapportages over de voorgaande jaren waaruit blijkt dat minder patiënten in de tweedelijn worden behandeld; 3 - resultaatgerichte samenwerkingsafspraken zijn gemaakt met gemeenten, GGD, welzijnsorganisaties, care, patiëntenverenigingen. Populatieanalyse 1 - een populatie-analyse is uitgevoerd voor zowel inwoners in het verzorgingsgebied als de doelgroep van het zorgprogramma. De analyse bestaat in ieder geval uit een leeftijdsverdeling, Sociaal Economische Status (SES), etniciteit en bijzondere kenmerken als bijvoorbeeld eenzaamheidproblematiek; 2 - analyse is vertaald in het zorgaanbod op een schaalgrootte van inwoners; 3 - er is inzicht in de verwachte ontwikkeling van de zorgvraag van de inwoners in het verzorgingsgebied. 17

18 5.6 Zorgprogramma Diabetes Mellitus II Start programma oktober 2008 Minutenschema Bijlage Indicatoren Bijlage Aantal patiënten met diabetes type II op : van hen is ruim 83% onder controle van de eerste lijn, c.q. huisarts Ontwikkelingen diabeteszorg Het ECT contracteerde medio 2008 het zorgprogramma diabetes dat nu 4,5 jaar wordt uitgevoerd. Het proces is over de gehele linie aardig op orde: van ong. 90% van de patiënten zijn de belangrijkste procesindicatoren bekend, zie bijlage 2.3. Daarmee scoort het ECT boven gemiddeld zo valt af te leiden uit de rapportage Transparantie Ketenzorg DM van de Adviesgroep Ketenzorg. Voor enkele is dat nog niet het geval. Hieraan zal dan ook in de komende periode aandacht worden besteed. Op enkele van deze punten wordt het speerpunten beleid gericht, zoals de voetzorg en funduscontrole. Voor enkele uitkomstindicatoren geldt dat bij meer dan 60% van de patiënten de streefwaarden werden gehaald (systolische tensie, HbA1c resp. LDL). Het percentage rokers nam het laatste jaar niet af. Reden om hier komend jaar nog meer aandacht aan te besteden. Conclusie is dat de gemiddelde diabetespatiënt goede zorg krijgt. Er zijn verbeteringen mogelijk die vertaald zijn in een nieuw speerpunten beleid dat hieronder wordt toegelicht Veranderingen in het zorgprogramma in 2013/2014 Introductie leeftijd gerelateerd beleid; Afspraken 2e lijn over actief terugverwijsbeleid en consultatie internist (binnen DBC), in afstemming met de CHV; Voetzorg opgenomen in DBC; GLI 3 (voeding en bewegen) operationeel; Uitbreiding insuline-behandelregimes met 4 maal daags schema s; Indicatiestelling GLP1 ook door huisarts (momenteel is dat nog een verwijsindicatie internist) Verbeterdoelen Proces indicatoren logistiek voorbereiding jaarcontroles door beschikbaarheid alle relevante parameters: assistente krijgt hier belangrijke rol in; procesindicator voetcontrole is eind 2014 in 80% van de gevallen gehaald (is in %); procesindicator oogcontrole is eind 2014 in 70% van de gevallen gehaald (is in %); Uitkomst indicatoren meer investeren in stop met roken begeleiding: 20% minder rokers dan in 2012; percentage gehaalde streefwaarde HbA1c bij mensen van < 80 jaar is eind % (is in %). 3 Gecombineerde Leefstijlinterventie zie paragraaf

19 5.7 Zorgprogramma COPD Start programma juli 2011 Minutenschema Bijlage Indicatoren Bijlage Aantal patiënten bekend met COPD bedraagt op van hen is 60% onder controle van de eerste lijn c.q. huisarts (was een jaar geleden in %) Ontwikkelingen COPD-zorg Na een intensief inkaartingsproces werd medio 2011 de DBC COPD gecontracteerd. De COPD prevalentie bedraagt momenteel 2,1 %. Dat betekent dat vrijwel alle COPDpatiënten gedetecteerd zijn. Het in de zorgstandaard geïntroduceerde begrip ziektelast leverde praktische vraagstukken op omdat de classificatie van de ernst van het ziektebeeld plots een stuk ingewikkelder werd dan voorheen toen alleen de mate van longfunctieverlies als indicator voor ernst werd gehanteerd. Dat gold te meer daar het begrip ziektelast nog onvoldoende was geoperationaliseerd. Niettemin werden van vele patiënten de CCQ en MRC als belangrijke variabelen naast de spirometrische waarden afgenomen. Geconstateerd werd dat er een inconsequentie in het programma zat door de patiënten met matige ziektelast voor een deel buiten de DBC te houden en onder controle van de longarts te laten. Dit zijn de patiënten die, als er zich een exacerbatie voordoet, zich daarvoor onder behandeling van de huisarts stellen. Dit wordt als een onlogische knik in het programma ervaren. In 2012 werd duidelijk dat de door de CRIT-procedure 4 ondersteunde implementatie van het CVRM programma veel energie heeft gevraagd van de POH s, waaronder het COPDprogramma in de uitvoering wel wat geleden heeft. Reden om er in 2013 extra aandacht aan te besteden Veranderingen in het zorgprogramma in 2013/2014 Shared care afspraken subpopulatie (matig) ernstige ziektelast met als doel draaideurproblematiek te voorkomen en kwaliteit van leven voor deze mensen te verhogen; Mogelijkheden verkennen éénmalig consult door de longarts in het programma resp. DBC op te nemen; GLI5 beschikbaar voor COPD-patiënten; Structureel 2 x per jaar consultatie-bespreking met de longartsen; Alsnog introductie van de NCSI, het Nijmeegs Chronisch zieken Screenings Instrument. Aan de validering daarvan voor de eerste lijn heeft het ECT meegewerkt. De introductie werd uitgesteld om te voorkomen dat de huisartsen en POH s aan te veel nieuwe onderwerpen tegelijk moesten werken. Het is een instrument dat de adaptatie van patiënten, het inpassen van COPD in het dagelijkse leven bevordert en daarmee ook ondersteuning biedt aan zelfmanagement. 4 CRIT staat voor Cardiovasculair Risicomanagement Implementatie Traject 5 Gecombineerde Leefstijlinterventie, zie paragraaf

20 5.7.3 Verbeterdoelen Proces indicatoren Opfrissen zorgprogramma: met name onderdelen spirometrie, schakelconsult, IZP, leefstijladvisering incl. ondersteuning Stop Met Roken; Iedereen die werd geïncludeerd van het programma c.q. DBC blijft binnen boord door beter ICT ondersteund oproepprogramma; Meer patiënten onder controle huisarts / eerste lijn: streven is 75%, eind 2014 (was medio %). Uitkomst indicatoren percentage onterecht gebruik inhalatie corticosteroïden omlaag; vraag om getalsmatige onderbouwing van huidige gebruik en smart-doelen is uitgezet ; percentage rokers wordt verder omlaag gebracht: naar 30% eind 2014 (was eind ,5%, medio ,7%). 20

21 5.8 Zorgprogramma CVRM Start programma juli 2011 Minutenschema Bijlage Indicatoren Bijlage Aantal patiënten bekend met manifest vaatlijden bedroeg op van hen is 52% onder controle van de eerste lijn c.q. huisarts Ontwikkelingen CVRM-zorg Na een intensieve periode waarin mensen werden gedetecteerd die voor deelname aan het CVRM-programma / secundaire preventie in aanmerking kwamen en een tijdrovend proces was doorlopen om duidelijk te krijgen wie de hoofdbehandelaar was van deze mensen werd medio 2011 een DBC gecontracteerd. Ter ondersteuning van de uitvoering werd in 2012 de CRIT procedure toegepast. Dat was een succesvol traject waarmee als side effect nog veel diabetespatiënten werden opgespoord. Het CVRM-programma stond stevig in de schoenen. Begin 2012 werd een geactualiseerde NHG-standaard gepubliceerd waarin veel veranderingen waren aangebracht t.o.v. de vorige. Hierdoor moest in 2012 al het ECT-programma worden bijgesteld. Het primaire preventie deel is beschreven, het streven is ook over dit onderdeel DBC-afspraken te maken Veranderingen in het zorgprogramma in 2013/2014 Aanpassing uitvoering programma conform doorgevoerde actualisering; Naast secundaire preventie- nu ook primaire preventie in DBC, in een groeimodel; Afspraken over shared care: risicomanagement van patiënten die één maal per jaar op terechte indicatie gezien moeten worden door cardioloog zijn voor risicomanagement in de eerste lijn; Opname éénmalig consult door cardioloog in ECT-DBC; voor een deel van de populatie is de GLI beschikbaar Verbeterdoelen Proces indicatoren inclusie primaire preventie groep; van 5 belangrijkste procesindicatoren is 90% bekend; percentage pat. onder regie 1e lijn 10% hoger dan in 2012: gestreefd wordt naar 60% (is in %). Uitkomst indicatoren percentage mensen met systolische tensie < 140: 60% (is in ,5%); percentage rokers: teruggebracht tot 25% (is in %). 21

22 6. ZORGPROGRAMMA S, GEZ bekostigd 6.1 Zorgprogramma Ouderenzorg Start programma oktober Ontwikkelingen ouderenzorg Aantal patiënten: ruim 12% van de populatie bij de ECT-huisartsen ingeschreven patiënten is > 65 jaar. Naar schatting op basis van landelijke scenario s zou ong. 10% van hen als kwetsbaar kunnen worden beschouwd. Het betreft derhalve ruim 400 personen. Van hen zijn 40 mensen per opgenomen in het zorgprogramma na in een MDO (multidisciplinair overleg) te zijn besproken. De inclusie bleef daarmee achter bij de verwachtingen. Dit heeft te maken met tal van aspecten van vooral praktische aard en de gefaseerde introductie van het ZWIP, het digitale patiënten portaal dat medio 2012 in gebruik werd genomen. De verwachting is dat medio mensen in het programma zijn opgenomen Veranderingen in het zorgprogramma in 2013/2014 Preventie kwetsbaarheid op drie punten uitwerken en implementeren: vallen, eenzaamheid, cognitieverlies; Uitbreiden samenwerking specialisten ouderengeneeskunde in de vorm van (eenmalige) consultatie van patiënten op verzoek van, en indien gewenst samen met, de huisarts, te verlenen bij de patiënt thuis of in het ECT; Intensiveren samenwerking met ouderenorganisaties/-groepen mede met het oog op de hierboven genoemde activiteiten gericht op de preventie van eenzaamheid; Samenwerking met ziekenhuis en met name begeleiding transities bij opname en ontslag verbeteren: doel is ervoor te zorgen dat tijdig relevante informatie wordt overgedragen, wederzijds; Samenwerking kwetsbare ouderenprogramma ZRT: preventie ondergewicht / delier bij voorbereiding van electieve opname; Samenwerking / integratie met het dementie programma verder vorm geven Meewerken aan door derden georganiseerde activiteiten onder het thema gezond ouder worden Verbeterdoelen Proces indicatoren inclusie van 200 ouderen is op 1 juli 2013 bereikt; ZWIP beter geïmplementeerd (structuur indicator): elke in MDO besproken patiënt wordt in ZWIP opgenomen; bij GLI > 4 is in 80% van de gevallen een Easy Care gedaan uitmondend in een MDO. Uitkomst indicatoren: daarvoor putten uit NPO-ervaringen kwaliteit van leven indicator: keuze maken uit beschikbare indicatoren en gekozen indicator operationaliseren; kwetsbaarheid neemt niet toe: ook hiervoor geldt dat een keuze wordt gemaakt en vervolgens geoperationaliseerd. 22

23 6.2 Zorgprogramma Depressie Start programma medio 2010 Aantal patiënten Bijna mensen zijn bekend met een depressie, c.q. met depressieve klachten, dit is bijna 5% van de ECT-populatie. In 2011 waren dit mensen. Hiervan heeft 12% contact met een POH GGZ. In 2011 < 10% Ontwikkelingen rond depressie In 2012 werd het stepped care programma geactualiseerd en opnieuw gepresenteerd. Zowel aan de huisartsen en POH s GGZ, als aan de disciplines waarmee wordt samengewerkt, t.w. het maatschappelijk werk, eerstelijns psycholoog en Indigo. De kern van deze stepped care benadering is eenvoudig zo lang het kan, specialistisch zo gauw dat moet. Dus, op basis van ernst, duur en co-morbiditeit wordt steeds bepaald wie bij een depressie de beste behandelaar kan zijn. Dit programma wordt voortgezet, echter vanaf 2013 ingebed in een ontwikkeling die gericht is op versterking van de eerstelijns GGZ. Daartoe wordt eind 2012, begin 2013 door het Trimbos-instituut een training gegeven. Daarin zal de zorg voor andere GGZproblemen in zorgpaden worden omgezet. Angststoornissen en lichamelijk onverklaarde klachten zijn voorbeelden daarvan. Eerder is in FTO-verband gewerkt aan het terugdringen van niet geïndiceerd langdurig gebruik van antidepressiva. Dit element zullen we blijven vervolgen Veranderingen in het zorgprogramma in 2013/2014 Zorgprogramma depressie is onderdeel van het brede eerstelijns GGZ-aanbod van het ECT dat met Trimbos wordt ontwikkeld; Meer aandacht voor depressie of depressieve klachten als comorbiditeit bij chronische ziekten. Dit wordt geïntegreerd in de zorgprogramma s Verbeterdoelen Proces indicatoren Aantal mensen met depressie (P76): de prevalentie in de Tielse populatie blijkt uit bevolkingsonderzoek van de GGD hoger dan de prevalentie in de ECTsubpopulatie. Dat heeft zeer waarschijnlijk met presentatie en registratie te maken: niet iedereen zoekt contact met de huisarts bij depressieve klachten, bij mengbeelden van depressie en angst c.q. distress-klachten wordt één registratiecode gekozen. In het kader van de GGZ-training zullen nadere afspraken worden gemaakt zodat een betrouwbaarder beeld ontstaat over het voorkomen van depressieve klachten resp. depressie. Percentage van hen bij POH resp. in 2e lijn: in 12% van de gevallen contact met een POH GGZ, is dat veel of weinig? Een bechmark hebben we niet op dit gebeid. Belangrijk is na te gaan in hoeverre de stepped care werkwijze van ons programma gevolgd wordt. Ook hieover zullen in het kader van de GGZ-training aanvullende afspraken worden gemaakt. Percentage afgenomen BDI: probleem hierbij echter is dat de BDI vooralsnog niet is opgenomen in de NHG lab code tabel en daardoor niet op systematische wijze in Medicom kan worden vastgelegd. Uitkomst indicatoren percentage mensen met depressie dat antidepressiva gebruikt neemt af (IVMbenchmark gegevens hierover volgen). 23

24 6.3 Zorgprogramma Hartfalen Start programma oktober 2008 Het aantal patiënten met een ICPC-code K77 (hartfalen) bedroeg op van wie ruim 10% de huisarts de hoofdbehandelaar is. In 2011 was dit percentage 9,6%. Hartfalen. Waarschijnlijk is er sprake van enige onderregistratie, en hartfalen blijkt vooral een tweedelijns aangelegenheid Ontwikkelingen hartfalen In werd door de werkgroep Hartfalen een cursus hartfalen georganiseerd die door één van de cardiologen van het ZRT werd gegeven. Deze cursus besloeg meerdere sessies en was gebaseerd op de geactualiseerde NHG-standaard. Veel aandacht werd gegeven aan de diagnostiek van hartfalen en het titreren bij een maal gediagnosticeerd hartfalen. Daarin werd gepoogd heldere afspraken te maken over indicaties voor verwijzing naar de tweede lijn. Duidelijk werd dat de huisartsen grote behoefte hebben aan het onder eigen regie kunnen aanvragen van echocardiografisch onderzoek in het lokale ziekenhuis. Die mogelijkheid zal eind 2012 / begin 2013 worden gerealiseerd. We verwachten dan verdere invulling te kunnen geven aan de afspraken die in het kader van het programma met de cardiologen werden gemaakt Veranderingen in het zorgprogramma in 2013/2014 Diagnostiek hartfalen i.v.v. echocardiografisch onderzoek op aanvraag huisarts implementeren: na een search op ICPC resp. ATC codes worden patiënten die voor een waarschijnlijk hartfalen worden behandeld zonder dat de diagnostische stappen die gesteld worden in de NHG-standaard volledig zijn gevolgd opgespoord. De hypothese is dat in veel gevallen de diagnostiek bij een klinisch vermoeden van hartfalen bij een BNP-bepaling eindigt. Zo proberen we meer inzicht te krijgen in de indicaties voor een echocardiografisch onderzoek t.b.v. de eerstelijns populatie; Tot dusverre werden voor een hartfalen en cardiovasculair risicomanagement aparte programma s door onafhankelijk van elkaar opererende werkgroepen opgesteld. Onderzocht wordt of deze toch beter geïntegreerd kunnen worden. De verwachting is dat daarmee de samenwerking met de cardiologen gediend is en dat er betere werkafspraken te maken zijn over (terug)verwijsindicaties resp. shared care procedures; In het CVRM-programma wordt de detectie van hartfalen onderstreept: dit wordt geagendeerd in het breed POH-overleg van huisartsen en POH s Verbeterdoelen Proces indicatoren In 50% van de gevallen wordt bij het vermoeden van hartfalen het diagnostisch traject conform de standaard uitgevoerd: het aantal aangevraagde BNPbepalingen en, in relatie daarmee, het aantal door de huisarts aangevraagd echocardiografisch onderzoek zal worden gemonitored en in de spiegelinformatie meegenomen (opgemerkt moet worden dat het om kleine aantallen zal gaan omdat de incidentie laag is); Registratie van ICPC code K77 alleen wanneer hartfalen lege arts bevestigd werd (een proefbehandeling met diuretica is in die zin geen diagnosticum). Uitkomst indicatoren Op dit moment zijn de gewenste uitkomstindicatoren niet te definiëren omdat de registratie daarvan niet mogelijk is binnen Medicom. Het gaat om indicatoren als de mate van inspanningstolerantie vergelijkbaar met de MRC-score die in het COPD-programma wordt gebruikt. 24

25 7. Projecten 7.1 ZonMw Op één lijn programma s Alle ketenzorg onder één paraplu In het kader van het ZonMw Op één lijn programma heeft het ECT het project Alle ketenzorg integraal onder één paraplu. De pilot Guided Care Model eindigt eind Vooruitlopend op de uitkomsten is het de vraag of dit project wordt voortgezet. Het gaat daarbij om een integraal (= niet categoraal) zorgprogramma bij complexe zorgvraagstukken bij mensen met multimorbiditeit). Hierbij is een herinrichting van het primaire proces aan de orde met een systematiek die lijkt op die in het ouderenprogramma. Adequate financiering/honorering is voorwaarde: tijdsinvestering voor huisarts en POH is immers vergelijkbaar met die in ouderenzorgprogramma. De preventieactiviteiten die in het kader van dit project zijn geïnitieerd worden voortgezet: het betreft het thema valpreventie. Het project Alle ketenzorg integraal onder één paraplu eindigt medio 2013 met een transitie-plan De zwangere centraal Het verloskundig centrum Tiel dat gevestigd is in het ECT voert het Op één lijn project De zwangere centraal uit. Daarin wordt een betere geboortezorg beoogd door een betere multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn en met de tweede lijn. In feite behelst het ook een vorm van primaire preventie (van overgewicht van zwangere en haar ongeboren kind) en is daarmee in zekere zin de start van de preventielijn die we in het ECT proberen uit te zetten De huisartsen, apothekers, diëtisten en beweegdisciplines zijn bij diverse onderdelen van dit programma betrokken. Door het ECT-management wordt bijgedragen aan het realiseren van de noodzakelijke randvoorwaarden voor de implementatie van alle producten die het project oplevert. Beide Op één lijn projecten worden medio 2013 afgerond. 7.2 Verbeterplan chronische nierschade In het kader van het heraccreditatie-traject van de huisartspraktijken werd met de apothekers een verbeterplan chronische nierschade opgesteld en in uitvoering gebracht. Dit programma zullen we in 2013 monitoren, bijstellen en borgen. 7.3 Verbeterplan lage rugklachten In het kader van het heraccreditatie-traject van de huisartspraktijken werd een verbeterplan lage rugklachten opgesteld en in uitvoering gebracht. Het plan is dit in 25

26 2013 te monitoren, bij te stellen en borgen. De samenwerking met andere disciplines als fysiotherapie en caesartherapie is tot inzet van de verbeteracties gemaakt. 7.4 Farmaceutische Zorg Welk thema/onderwerp farmacie voor ZAP 2013? Er is een top 10 samengesteld van GFZ- indicatoren die de meeste aandacht behoeven. Daar is nog weinig mee gebeurd. Deze zouden het uitgangspunt kunnen zijn voor het komende jaar. Waarbij je op het FTO aangeeft welke 3 indicatoren tijdens de komende apothekersuurtjes aan de orde komen. En daarna weer 3 anderen etc. Het voornemen is 2-3 GFZ indicatoren per keer in het FTO te agenderen en bespreken (in eerste instantie vanuit die top 10) en zo veel mogelijk gerelateerd aan de onderwerpen op de FTO agenda. Dit opnemen in de planning van Voor het komende FTO de GFZindicatoren m.b.t. statines meenemen. Daarnaast is Polyfarmacie een kernthema. En, speciale aandacht zou besteed kunnen worden aan loze voorraadvorming in keuken kastjes? Definitieve tekst volgt na bespreking in stuurgroep farmacie 23 oktober a.s. 7.5 E-health E-health binnen de huisartsenzorg staat in de kinderschoenen. Ervaring elders in het land leert dat de techniek veel mogelijk maakt. Het enthousiasmeren en instrueren van cliënten vraagt veel energie en tijd. In samenwerking met Pharmapartners start huisartsenteam Ophemert/Passewaaij in 2013 een pilot met mijngezondheid.net. Via dit digitale portaal krijgen cliënten toegang tot hun eigen digitale dossier, kunnen afspraken gepland worden, e-consult gehouden worden en kan herhaalmedicatie worden aangevraagd. Het ECT zal lering trekken uit de ervaringen die andere eerstelijnscentra (zoals Almere) reeds hebben opgedaan. Patiëntportaal in PortaVita De functionaliteit die PortaVita biedt wordt bij meer patiënten onder de aandacht gebracht. Het streven is dat eind % van de diabetespatiënten actief het PortaVita portaal gebruiken. 7.6 Preventie activiteiten Preventie wordt in toenemende mate van belang geacht als een van de middelen om de verwachte toename van zorgvragen de komende jaren beheersbaar te houden. De overheid zet daarbij vooral in op de eigen verantwoordelijkheid van de burger voor zijn leefstijl. Daardoor blijft de Beweegkuur buiten de basisverzekering. Op zich jammer omdat het ECT een pilot heeft uitgevoerd met de Beweegkuur in de verwachting hiermee een breed uitrolbare Gecombineerde Leefstijl Interventie ter beschikking te krijgen. Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) Nu zal het ECT een GLI inrichten waarin gedrag, voeding en bewegen als samenhangende leefstijlaspecten zijn opgenomen. Enkele componenten kunnen waarschijnlijk in de DBC s worden opgenomen, maar het beweegdeel helaas niet. In 2011 werd een begin gemaakt met het opzetten van een netwerk van beweeg- en sportaanbieders om een warme overgang van patiënten die de beweegkuur afrondden naar regulier beweegaanbod mogelijk te maken. Aan de verdere inrichting van dat 26

27 netwerk zal in 2012 samen met Oogg gewerkt worden. De GLI wordt in de 2 e helft van 2012 uitgewerkt en eind 2012 geïmplementeerd. Voortzetting daarvan in Het ECT participeert in het netwerk Overgewicht bij kinderen dat de GGD heeft opgezet. Met name aan het Door Dik en Dun programma wordt actief meegewerkt: dat is een eerstelijns groepsprogramma (in feite een gecombineerde leefstijlinterventie) voor 8 12 jarigen dat wordt uitgevoerd door o.m. de in het ECT gevestigde diëtisten. We hopen dat de door Menzis gefinancierde pilot in 2013 ruimte biedt om meerdere groepen te kunnen starten. In 2012 was er al een wachtlijst voor dit programma voor kinderen met overgewicht. Eerder in dit jaarplan werd al andere preventie-activiteiten gememoreerd die voor 2013 zijn voorzien zoals met name de ondersteuning bij het stoppen met roken en valpreventie. 7.7 Doorbraakproject Samenwerking met Ziekenhuis Rivierenland Tiel Er is momenteel sprake van een sterk verander(en)d zorglandschap dat heeft geleid tot een verander(en)d urgentie-besef om te komen tot nieuwe vormen van samenwerking. Demografische ontwikkelingen, t.w. vergrijzing en ontgroening van zowel de bevolking als de professionals, en in samenhang daarmee de noodzaak de kostenontwikkelingen in de hand te houden, staan daarin centraal. De toenemende vraag naar schaarser wordende zorg zal o.m. moeten worden gepareerd door preventie enerzijds en door de zorgvrager in een actievere zelf managende rol te brengen. Voorts kunnen de kosten in de hand worden gehouden door vergaande substitutiemechanismen. Bovenstaande geldt als geen ander voor de regio Tiel en omstreken. Gelet op de ontwikkelingen biedt een verregaande samenwerking tussen het ECT en ZRT een belangrijke oplossing om op termijn doelmatige zorg aan de Tielse burgers te kunnen blijven bieden. ECT en ZRT zijn daar gezamenlijk verantwoordelijk voor. Het ECT en ZRT werken samen met Menzis aan een meerjaren project met als doelstelling goede, en goed geïntegreerde en ontschotte zorg te leveren waarmee wordt bijgedragen aan kostenbeheersing en die leidt tot een betere gezondheid van de Tielse burgers. Eind oktober 2012 is daarvoor een projectplan gereed incl. een business case. 27

28 8. Begroting 8.1 Begroting ECT Eerstelijns Centrum Tiel (ECT) Begroting Gr.boek Opbrengsten 8000 Opbrengsten uit GEZ gelden Opbrengsten uit DBC DM , 8123, 8124 Af: directe zorgkosten DBC DM (onderaannemers) Af: Ondersteunende dienst DBC DM Bruto resultaat DBC DM tbv overhead ECT Opbrengsten uit DBC COPD Af: directe kosten DBC COPD (onderaannemers) Af: Ondersteunende dienst DBC COPD Bruto resultaat DBC COPD tbv overhead ECT Opbrengsten uit DBC CVRM Af: directe kosten DBC CVRM Af: Ondersteunende dienst DBC CVRM Bruto resultaat DBC CVRM tbv overhead ECT Bruto opbrengsten Werkgroepen 4709 Totaal kwaliteitscommissie hartfalen Totaal kwaliteitscommissie depressie Totaal werkgroep lage rugklachten Totaal stuurgroep verloskundigen Totaal CVRM 4740 Totaal ontwikkelkosten reizigersvaccinatie Totaal kwaliteitscommissie ouderenzorg Totaal stuurgroep farmacie Totaal administratieve organisatie Totaal BAG Totaal nieuwsbrief Totaal werkgroepen Commissies 4540 Klankbordgroep 500 Commissie FTO Commissie ICTO Commissie cliëntenparticipatie Commissie zorginnovatie 4599 Totaal commissies Niet bekostigde onderdelen van zorgprogramma s Multidisciplinaire samenwerking Projecten Totaal directe kosten Bruto resultaat Kosten 4489 Bestuurskosten ECT Personeelskosten Afschrijvingen PM 4199 Huisvestingskosten Kantoor- & ICT kosten Algemene kosten Accountants-, advies en administratiekosten Financiële baten en lasten Reservering aanvaardbare kosten Diverse baten en lasten Totaal kosten Exploitatie resultaat

29 8.2 BTW In de begroting is vooralsnog geen rekening gehouden met BTW. Indien en zodra er voldoende aanwijzingen zijn dat de belastinginspecteur BTW zal vorderen over (een gedeelte van de) GEZ of DBC gelden zullen deze bedragen aan de begroting worden toegevoegd. Zowel vanuit de zorgaanbieders als door de zorgverzekeraars wordt bij de ministeries van VWS en Financiën aangedrongen op een snelle uitspraak rondom deze problematiek. 8.3 NZa Beleidsregels Het ECT doet een beroep op verschillende betaaltitels c.q. NZa beleidsregels, ten behoeve van de financiering van de zorg. De financiële consequenties zijn inzichtelijk gemaakt in de begroting hieronder. Dubbele financiering is hierin uitgesloten. Betaaltitel Specificatie Vektiscode Bedrag pp/jaar Beleidsregel GEZ ,00 Beleidsregel MZCA DBC DM ,36 Beleidsregel MZCA DBC COPD ,80 Beleidsregel MZCA DBC CVRM ,40 Huisartsen Module POH-S PM Beleidsregel GEZ Het toepassen van de normen van profielen is niet goed mogelijk. Onze bezwaren zijn genoemd in paragraaf 5.5. Uiteraard zijn wij bereid om verder mee te denken in het formuleren van werkbare, zinvolle en realistische indicatoren Beleidsregel MZCA De Integrale bekostiging door middel van DBC s blijft gehandhaafd. Aanpassing aan de Menzis richtprijzen zijn noodzakelijk. 8.4 Module POH-S De bekostiging van de praktijkondersteuner, in dienst van de huisarts, is een belangrijke pijler van de geïntegreerde zorg. Daarom hebben ECT en Menzis afgesproken dat de financiering integraal onderdeel vormt van de GEZ afspraken. Het uitgangspunt en voorwaarde sine qua non, is dat de integrale kosten van de POH-S ten minste gedekt worden voor de huisartsvoorziening. Het uurtarief dat momenteel vergoed wordt binnen de POH-S module is substantieel lager dan het tarief dat voor dezelfde POH wordt betaald binnen de DBC. 29

30 9. BIJLAGEN 9.1 Kwaliteitswerkplan Werkplan Kwaliteit Ketenzorg Eerstelijns Centrum Tiel 30

31 Inhoudsopgave 1. Inleiding Werken aan kwaliteit in het Eerstelijns Centrum Tiel Waarom dit werkplan kwaliteit? 2. Uitgangspunten voor optimale ketenzorg 3. Patiëntperspectief 4. Inhoud Het ontwikkelen van ketenzorgprogramma s Het maken van multidisciplinaire werkafspraken met onze ketenpartners Scholing en deskundigheid 5. Organisatie en Regie 6. Financiering 7. ICT Keteninformatie systeem 8. Communicatie 9. Monitoring en blijven verbeteren Kwaliteitsindicatoren en benchmarking Kwaliteitsysteem en instrumenten 10. Plan van aanpak 31

32 1. Inleiding Het Eerstelijns Centrum Tiel is een samenwerkingsverband van 38 verschillende organisaties actief in 15 verschillende disciplines. De organisaties zijn hoofdzakelijk gehuisvest in twee gebouwen: ECT Teisterbant en ECT Passewaaij. Daarnaast is een aantal disciplines zelfstandig gevestigd elders in de stad. De overkoepelende stichting is tevens zorggroep. Dat betekent dat geïntegreerde zorg rond chronische aandoeningen door het ECT gecontracteerd wordt bij zorgverzekeraars. De missie, visie en doelstellingen zijn samengebracht in het tempelmodel. Hierin is het meerjarenbeleid samengevat. Werken aan kwaliteit in het Eerstelijns Centrum Tiel Elke discipline in het ECT werkt aan kwaliteit. Hierbij wordt in ieder geval de Plan-Do- Check-Act-Cyclus (PDCA) gehanteerd als methodiek. Dit is een continue proces van verbeteren door te meten, verbeterpunten te formuleren, uit te voeren, te evalueren en te borgen. In hoeverre dat in een kwaliteitssysteem met externe audits is ondergebracht kan per discipline variëren. De voorwaarde is dat elke discipline volgens de geldende normen van de eigen beroepsgroep is gecertificeerd/geaccrediteerd. Door onze multidisciplinaire samenwerking en ketenzorgafspraken is het ook in het kader van het kwaliteitsbeleid van belang om samen op te trekken en af te stemmen. Op deze manier kunnen we de gezamenlijk gekozen doelstellingen van onze ketenzorgprogramma s bewaken en begeleiden. Het komen tot een integraal kwaliteitsbeleid voor de door ons geleverde ketenzorg is een belangrijke opdracht voor de komende periode. Daarbij willen we aansluiten bij de ontwikkelingen vanuit de Kamer Zorggroepen van de Landelijke Vereniging voor Georganiseerde eerste lijn en de Adviesgroep Ketenzorg. Omdat dit vraagstuk niet uniek is voor onze organisatie worden landelijk de handen ineen geslagen en is alle beschikbare kennis en informatie over de kwaliteit van ketenzorg 32

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

ECT ZORGAANBODPLAN 2015/2016 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: BOUWT AAN PERSOONSGERICHTE ZORG

ECT ZORGAANBODPLAN 2015/2016 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: BOUWT AAN PERSOONSGERICHTE ZORG ECT ZORGAANBODPLAN 2015/2016 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: BOUWT AAN PERSOONSGERICHTE ZORG Auteurs: J.F. Sündermann, bestuursvoorzitter M.R. Leeflang, algemeen manager Mw. S.A.M. van den Bergh, kwaliteitsmanager

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Een chronische ziekte komt zelden alleen! Hans Vlek, programmamanager

Een chronische ziekte komt zelden alleen! Hans Vlek, programmamanager Een chronische ziekte komt zelden alleen! Hans Vlek, programmamanager Syntein 12 oktober 2010 Zorggroepencongres 2 Kenmerken Syntein Organisatie multidisciplinaire zorggroep (BV) Doelgroep 135.000 Huisartsen

Nadere informatie

Formulier zorgaanbodplan

Formulier zorgaanbodplan Formulier zorgaanbodplan 1 Algemene gegevens 1 Algemeen 1.1 Naam 1.2 Adres- en contactgegevens Adres Postcode Plaats Telefoon E-mailadres 1.3 Contactpersoon Naam Functie Adres Postcode Telefoon E-mailadres

Nadere informatie

Proces en toelichting

Proces en toelichting Substitutie Zorgvernieuwing Proces en toelichting 1 Substitutie Samenwerkingsverbanden kunnen met Achmea onderhandelen over: Astma/COPD op basis s van substitutie substtute (komt dan in plaats van bestaand

Nadere informatie

Rekenmodel voor integrale bekostiging

Rekenmodel voor integrale bekostiging Rekenmodel voor integrale bekostiging Spreker: Marjolein Dijns-van der Hoek 10 november 2009 Leerhotel het Klooster, Amersfoort Financiering 2010 -Integrale bekostiging -Ketenfinanciering/ DBC s -Kostprijsberekeningmodel

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Beschrijving van de prestatie De module gestructureerde complexe ouderenzorg richt zich op de zorg aan ouderen van 75 jaar en ouder in de eerste

Nadere informatie

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Inleiding Het minutenschema voor ketenzorg COPD is gebaseerd op het zorgprofiel voor ketenzorg COPD van de Stichting Ketenkwaliteit COPD uit juni

Nadere informatie

Minutenschema zorgprogramma COPD

Minutenschema zorgprogramma COPD Inleiding Het minutenschema voor ketenzorg COPD is gebaseerd op de model keten DBC voor COPD van de Stichting Ketenkwaliteit COPD uit juni 2008. In dit model zijn aanpassingen aangebracht op basis van:

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland CHV Zorggroep Gelders Rivierenland Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur wie zijn wij? Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s

Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s van ontwikkeling naar praktijk Jenny van Binsbergen Voorzitter STEF, fysiotherapeut Antoinette Blok Manager St. Houtense Huisartsen en St. Multidisciplinaire Zorg

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 VGZ Inkoopbeleid ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 4 Basisondersteuning 4 Projectondersteuning

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 Inzet ondersteuningsgelden Basisondersteuning 4 Projectondersteuning 4 Thema

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

JAARBERICHT 2014. Nieuwe Zorg Debat 2014. ECT is het centrum voor persoonsgerichte zorg in Tiel en omgeving. www.ecttiel.nl

JAARBERICHT 2014. Nieuwe Zorg Debat 2014. ECT is het centrum voor persoonsgerichte zorg in Tiel en omgeving. www.ecttiel.nl JAARBERICHT 2014 ECT is het centrum voor persoonsgerichte zorg in Tiel en omgeving www.ecttiel.nl Nieuwe Zorg Debat 2014 Op maandag 22 september 2014 vond het Nieuwe Zorg Debat 2014 plaats in het Eerstelijns

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma COPD

Werken met het ketenprogramma COPD Werken met het ketenprogramma COPD Praktijkinformatie voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET COPD!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET DE ROHA?... 3 4.

Nadere informatie

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte 1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte Bevolking Doesburg De gemeente Doesburg heeft 11.437 inwoners. 30-39: 1129 Daarvan is 39% tussen de 40 64 jaar ( 4455) en 21% boven de 65 jaar ( (Bron: CBS 2014).

Nadere informatie

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Opening en welkom Adriaan Timmers, huisarts, bestuurder STERK Presentatie ketenzorgprogramma CVRM en transmurale afspraken Huug van Duijn, kaderarts Hart-

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD

Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD 1 INLEIDING Dit document bevat een omschrijving van het COPD ketenprogramma, de specifieke opleidingseisen en de daarbij behorende

Nadere informatie

Regionale Ketenzorgbijeenkomst

Regionale Ketenzorgbijeenkomst Regionale Ketenzorgbijeenkomst Programma - 17.00 ontvangst - 17.30 inleiding met prestatie-indicatoren - 18.15-plm 22 uur: cursus (20 uur: koffiepauze!) Inleiding - Ketenzorg Friesland 2015 - Rapportage

Nadere informatie

Zorgroep Kennemer lucht

Zorgroep Kennemer lucht Zorgroep Kennemer lucht Randvoorwaarden Knelpuntanalyse Epidemiologie Zorgstandaard Zorgprogramma Indicatoren Doelstellingen Huidige knelpunten toekomst Zorggroep Kennemer lucht HAPA HONK HZNK DM COPD-CVRM-GGZ

Nadere informatie

De implementatie in de huisartsenpraktijk

De implementatie in de huisartsenpraktijk De implementatie in de huisartsenpraktijk Voor wie: -Start met ketenzorg COPD Ketenzorg COPD -Doel: - Idee hoe COPD ketenzorg te implementeren Hoe tot stand: - Ketenzorgprogramma COPD van werkgroep - Zorgstandaard

Nadere informatie

Afspraken ketenzorgindicatoren in S3

Afspraken ketenzorgindicatoren in S3 Afspraken ketenzorgindicatoren in S3 De nieuwe bekostiging voor huisartsen- en multidisciplinaire zorg voorziet in honorering via drie segmenten (S1, S2 en S3). Segment 3 biedt de mogelijkheid voor het

Nadere informatie

Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn

Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn Verleiden Verbinden Netwerkbijeenkomst platform personalized prevention dr. Karolien van den Brekel-Dijkstra huisarts, intern consulent preventie Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra,

Nadere informatie

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Masterclass Eerstelijns Bestuurders 15 oktober 2010, Tulip Inn, Amersfoort Reinout van Schilfgaarde Kenmerken zorgstandaard Ziekte met

Nadere informatie

Visie op de rol van de zorggroep

Visie op de rol van de zorggroep Beleid Integrale Zorg 2014 e.v. Zorggroep RCH 09 september 2013

Nadere informatie

Diagnostiek Regionale Transmurale Afspraken Utrecht Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Diagnostiek Regionale Transmurale Afspraken Utrecht Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Diagnostiek Regionale Transmurale Afspraken Utrecht Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Deelnemende Partijen De RTA wordt gedragen door: 1. Zorggroepen regio Utrecht die de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Mining van data uit KIS Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Wie ben ik Dan Hoevenaars Huisarts, kaderarts diabetes, voorzitter zorggroep Synchroon

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Twee geloven op één kussen: wie zit daar tussen? Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH

Twee geloven op één kussen: wie zit daar tussen? Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH Twee geloven op één kussen: wie zit daar tussen? Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH Preventie is hot Nota s van VWS, CVZ, KNMG, LHV/NHG Patienten vragen er om. Vele initiatieven uit alle hoeken.

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

Prestatie integrale ouderenzorg

Prestatie integrale ouderenzorg Prestatie integrale ouderenzorg Doel Het doel van deze prestatie is het tot stand brengen van een integraal, multidisciplinair zorgaanbod voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie op het gebied van cure,

Nadere informatie

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 5 GEZ-module 2017 Via de GEZ-module worden de personele inzet, organisatie en infrastructuur van samenwerkingsverbanden bekostigd

Nadere informatie

SANDWICHSCHOLING COPD Goede COPD zorg: resultaat van goede samenwerking 28 juni Scharnierconsult. Uitgangspunt

SANDWICHSCHOLING COPD Goede COPD zorg: resultaat van goede samenwerking 28 juni Scharnierconsult. Uitgangspunt SANDWICHSCHOLING COPD Goede COPD zorg: resultaat van goede samenwerking 28 juni 2012 Scharnierconsult, ziektelast en persoonlijk behandelplan Marion Teunissen en Rudy Bakker Werkgroep COPD Synchroon Scharnierconsult

Nadere informatie

Geïntegreerde persoonsgerichte eerstelijnszorg EERSTELIJNS CENTRUM JAARVERSLAG 2013 TIEL

Geïntegreerde persoonsgerichte eerstelijnszorg EERSTELIJNS CENTRUM JAARVERSLAG 2013 TIEL Geïntegreerde persoonsgerichte eerstelijnszorg EERSTELIJNS CENTRUM JAARVERSLAG 2013 TIEL ECT Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van Eerstelijns Centrum Tiel Dodewaardlaan 5-09 4006 EA Tiel

Nadere informatie

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst 24 april 2013, Deventer Leendert Tissink Msc Fysiotherapeut Van Zuilichem / Partners Oud Gastel; Docent

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Bijlage 2 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 2 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 2 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 2 POH-GGZ Menzis zet het inkoopbeleid POH-GGZ van de afgelopen jaren voort. Zo willen we gezamenlijk de beweging voortzetten

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 Ketenzorg DM2, VRM, COPD en Astma Programmatische multidisciplinaire zorg (ketenzorg) wordt ingekocht op basis van

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... 2 Doelstelling/resultaat... 2 Knelpunten... 2 Plan van aanpak... 3 Bewaking

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Bijlage 7 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 7 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 7 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 7 Resultaatbeloning Menzis indicatoren Menzis vindt praktijkaccreditatie een belangrijk instrument om de kwaliteit

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg

Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg < Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg Sector Huisartsenzorg, Versterking eerste lijn en Ketenzorg - 1 juli 2015 Inleiding & inhoud In het Inkoopbeleid 2016 Multidisciplinaire zorg hebben wij u

Nadere informatie

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Opbouw Context - Setting Regio Maastricht-Heuvelland Zorggroep ZIO Blauwe

Nadere informatie

Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012

Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012 Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012 01 02 Chaostheorie: verbindingen komen vanzelf tot stand op de meest 02 aangepaste wijze. Scheppingstheorie:er

Nadere informatie

ZiN en kwaliteitsbeleid

ZiN en kwaliteitsbeleid ZiN en kwaliteitsbeleid Ineen Werkconferentie kwaliteit 24 april 2014 Prof Niek J de Wit, huisarts Lid advies commissie kwaliteit achtergrond Agenda Organisatie ZiN Visie op kwaliteit Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo Planmatige aanpak contracteren en evalueren Menzis, AnderZorg en Azivo Versie definitief 05 oktober 2012 Ook in 2013 en 2014 wil Menzis gerichter en frequenter monitoren in hoeverre de doelstellingen,

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat Van zorgen voor naar zorgen dat fysiotherapeutisch COPD zorg in de eerste lijn. Annemarie de Vey Mestdagh- van der List van zorgen voor 1988 Cursus Astma en COPD Pt. werd gestuurd door arts Kracht en Cardio

Nadere informatie

Informatie bijeenkomst

Informatie bijeenkomst Informatie bijeenkomst De zorg geborgd in Noord en Oost Groningen 9 september 2013 Agenda informatiebijeenkomst 9 september 1) Opening 2) Terugkijken werkconferentie 26 april 3) Impressie data-analyse

Nadere informatie

Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen. Wat betekent dit voor u!

Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen. Wat betekent dit voor u! Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen Wat betekent dit voor u! Agenda 1. Actuele ontwikkelingen in de bekostiging 2. Wat is functionele bekostiging

Nadere informatie

Sneldiagnostiek COPD in Bernhoven. Waar staat de huisarts? COPD-zorg blijft lastig. Diagnostische dilemma s

Sneldiagnostiek COPD in Bernhoven. Waar staat de huisarts? COPD-zorg blijft lastig. Diagnostische dilemma s Sneldiagnostiek COPD in Bernhoven Waar staat de huisarts? COPD-zorg blijft lastig Ik zie patiënten vooral tijdens een exacerbatie POH ziet patiënten vooral als het goed gaat Ik blijf het assessment van

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen Vanaf 2018 heeft Menzis in samenspraak met een vertegenwoordiging

Nadere informatie

ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk

ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk Mei 2013 Wilmar van Dop, manager Stichting KOEL Inhoud wijkscan 1. Wijken in beeld Demografische gegevens Sociaal economisch 2. Gezondheid inwoners 3. Zorgaanbod eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven

Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven Chronische zorg transmurale uitwerking Louis Lieverse Internist vasculair geneeskundige Stafarts

Nadere informatie

Voor substitutie komt binnenkort een ander aanvraagformulier beschikbaar. Voor wijkgerichte zorg is het budget voor 2016 & 2017 reeds gealloceerd.

Voor substitutie komt binnenkort een ander aanvraagformulier beschikbaar. Voor wijkgerichte zorg is het budget voor 2016 & 2017 reeds gealloceerd. PROJECTAANVRAAG REGIOTAFEL ONDERDEEL: ZORGVERNIEUWING 1 INLEIDING - Deadline voor het indienen van uw projectvoorstel is 24 juni 2016 - Voor 1 oktober 2016 krijgt u bericht over toekenning of afwijzing

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ!

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! 1. Inleiding en achtergrond; 2. Regionale samenwerking; 3. Substitutie in de GGZ; 4. ICT samenwerking; 5. Resultaten. 2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2015. Geïntegreerde 1 e lijns samenwerkingsverbanden D0087-201408

Inkoopbeleid 2015. Geïntegreerde 1 e lijns samenwerkingsverbanden D0087-201408 Inkoopbeleid 2015 Geïntegreerde 1 e lijns samenwerkingsverbanden D0087-201408 Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Omvorming systematiek contractering eerstelijns samenwerkings verbanden 5 3. Op welke

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg COPD

Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg COPD Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg COPD Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg COPD 1 Inleiding Dit document bevat een omschrijving van het COPD ketenprogramma, de specifieke opleidingseisen en de daarbij behorende

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM CEL 2010 0049 Indicatorenset DM Deze indicatorenset Diabetes Melitus is vervaardigd in opdracht van ZN en wordt ingebracht bij Zichtbare Zorg als de door zorgverzekeraars gewenste indicatorenset. Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Verbinden van zorg en welzijn

Verbinden van zorg en welzijn Verbinden van zorg en welzijn Dr. Gerard Molleman Hoe in Nijmegen de zorgpartijen werken aan de verbinding met welzijn (vooral in 1 e en 0 e lijn) Manager GGD Gelderland Zuid Projectleider Academische

Nadere informatie

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 2018 Inleiding Ouderen blijven langer thuis wonen en dat leidt tot een grotere druk op de huisarts. Bovendien is door de stelselwijziging meer

Nadere informatie

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Uitgangspunten: Beweeginterventies zijn het geheel van activiteiten dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen,

Nadere informatie

Module Praktijkmanagement (14978)

Module Praktijkmanagement (14978) Module Praktijkmanagement (14978) (pilot periode 2014) Achtergrond Toename van zorg voor ouderen en chronisch zieken, de hervorming van de langdurige zorg en de GGZ, de transitie van de jeugdzorg en substitutie

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein

Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein Samen voor ú! Winfried Felix, bestuursvoorzitter Marij van Spanje, beleidsmedewerker Wie zijn wij? Syntein BV is een

Nadere informatie

Jaarverslag Coöperatie Epe-Oene U.A.

Jaarverslag Coöperatie Epe-Oene U.A. Jaarverslag 2015 Coöperatie Epe-Oene U.A. 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling jaarmeting 3. Indicatoren van de zorg 4. Meetmethoden 5. Uitkomsten 6. Interpretatie en bespreking - Diabetes - COPD

Nadere informatie

Bijlage 3 Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie 3 (GKF3)

Bijlage 3 Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie 3 (GKF3) Bijlage 3 Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie 3 (GKF3) Zorg en Zekerheid benadrukt de geïntegreerde samenwerking tussen de huisarts en de apotheker. In 2012 zijn wij daarom gestart met het inkopen van

Nadere informatie

Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016

Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016 Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016 In 2016 continueert Menzis resultaatbeloning voor de huisartsenzorg zonder grote wijzigingen. De beloning vindt plaats op indicatoren die landelijk

Nadere informatie

Jaarverslag Regiozorg Midden Holland 2013

Jaarverslag Regiozorg Midden Holland 2013 Jaarverslag Regiozorg Midden Holland 2013 Regiozorg Midden Holland in beeld Zorgprogramma Diabetes mellitus II Deelnemende huisartspraktijken 64 Totaal patiënten deelnemende praktijken 206.482 Patiënten

Nadere informatie

Najaar 2012. Voorbeeldrapportage Wijkscan

Najaar 2012. Voorbeeldrapportage Wijkscan Najaar 2012 Voorbeeldrapportage Wijkscan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Gebiedsindeling... 4 2. Demografie... 5 2.1 Jeugd: 0 tot 14-jarigen... 6 2.2 Ouderen: 65-plussers... 6 2.3 Sociaal economische

Nadere informatie

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Bijeenkomst InEen, 28 oktober 2014 Ambities regeerakkoord Gemeenten AWBZ Zvw Wmo Wpg Extramuraal Intramuraal Eerstelijns zorg

Nadere informatie

Onderwerp Hoofdthema is vaak op te splitsen in diverse onderwerpen. Resultaat Beschrijf het eindresultaat zodat je zicht hebt op wat je gaat doen

Onderwerp Hoofdthema is vaak op te splitsen in diverse onderwerpen. Resultaat Beschrijf het eindresultaat zodat je zicht hebt op wat je gaat doen Werkplan ehealth/ict Onderwerp Hoofdthema is vaak op te splitsen in diverse onderwerpen Kennisuitwisseling: Goede programma s en ideeën overnemen ICT werkgroep Korte beschrijving activiteiten Wat ga je

Nadere informatie

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer?

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? Gezonde Zorg, Gezonde Regio Gelf Jan Wieringa: Voorzitter proeftuin Gezonde Zorg, Gezonde Regio Bestuurder Rijncoepel www.gzgr.nl Agenda Inleiding

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie