Onderzoeksprojecten ( van 814)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (250-300 van 814)"

Transcriptie

1 Aug :49:20 Onderzoeksprojecten ( van 814) Zoekfilter: Classificaties: Sociologie Sport-plus en de stad in kader van Europese Sporthoofdstad Antwerpen Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Stad Antwerpen' hebben voor het project ' Sport-plus en de stad in kader van Europese Sporthoofdstad Antwerpen 2013.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. EUROMODupdate2 - Microsimulatie tool Abstract: Dit project betreft de update van de Belgische component in het model EUROMOD. Het gaat om de volgende taken: 1) update van de input database gebaseerd op EU-SILC 2) bouwen van de beleidssystemen in EUROMOD 3) validering en opname in EUROMOD 4) Landenrapport Lina Salanauskaite Samenwerkingsovereenkomst: HISSTAT - ontwikkeling en uitbouw van een centrale gegevensbank van statistieekn uit de 19de en 20ste eeuw beschikbaar op lokaal niveau (gemeenten en supracommunale eenheden) Abstract: Het project heeft als doel de historische statistische reeksen in België op lokaal niveau te inventariëren, te digitaliseren en te ontsluiten voor wetenschappelijk onderzoek Interface Demografie Jan VAN BAVEL DIDIER WILLAERT Sylvie GADEYNE PATRICK DEBOOSERE Cofinanciering OZR: Hercules Middelzware apparatuur: HISSTAT - ontwikkeling en uitbouw van een centrale gegevensbank van statistieken uit de 19de eeuw en 20ste eeuw beschikbaar op lokaal niveau (gemeenten en supracommunale eenheden) Abstract: HISSTAT is de benaming van een interuniversitair project dat de ontwikkeling en de uitbouw van een centrale gegevensbank van historische statistieken tot doel heeft. In deze databank worden statistieken samengebracht van de Belgische gemeenten sinds de Franse Tijd. Het project is bedoeld om het patrimonium van historische tellingen dat Vlaanderen en België rijk is, te beschermen, te exploiteren en toegankelijk te maken voor uiteenlopende toepassingen en voor een breed publiek. De centrale gegevensbank wordt voorzien van een informatiesysteem dat de bewerking van digitale statistieken en het vervaardigen van historische kaarten mogelijk maakt. Jan VAN BAVEL PATRICK DEBOOSERE FLEMOSI: Een instrument voor ex ante evaluatie van sociaal-economisch beleid in Vlaanderen. Abstract: In het FLEMOSI ("FLEmish MOdels of SImulation") project werken vijf internationale partners nauw samen om geavanceerde simulatiemodellen te bouwen. We starten vanuit het Europese EUROMOD-model en breiden dit model uit met specifieke Vlaamse competenties. Deze modellen worden gebruikt om de effecten van beleidswijzigingen in kaart te brengen, voordat ze omgezet worden in de praktijk. Gerlinde Verbist Onderzoek naar de trajecten van hulpvragers van vreemde origine in armoede. Abstract: Dit onderzoek wil inzicht verwerven in de manier waarop hulpvragers van vreemde origine in armoede hun overlevingsstrategieën uitstippelen en pogingen ondernemen om uit de armoede te ontsnappen. Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASES) Danielle Dierckx

2 Implementatiemogelijkheden van het programma "Kinderen in Echtscheidingssituaties" (KIES) in het onderwijs. Abstract: Het project betreft het opstellen van een websurvey voor de lagere scholen van de arrondissementen Turnhout en Mechelen. Het programmeren en het opstellen van een vragenlijst zal begeleid worden en databestanden zullen geanalyseerd worden. Het eindresultaat zal een beleidsdocument vormen waarin relevante beleidsaanbevelingen zullen geformuleerd worden. Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO) Sociale Staat van Vlaanderen De inkomenspositie van éénoudergezinnen in Vlaanderen. Abstract: In dit project bekijken we in eerste instantie de inkomenspositie van eenoudergezinnen op een beschrijvende wijze. We gaan na wat de inkomenspositie s en op welke wijze deze relatief wijzigt na levensloopgebeurtenissen zoals echtscheiding of verweduwing. Een tweede deel van het hoofdstuk heeft aandacht voor het armoederisico van eenoudergezinnen. Daarbij wordt zowel een Vlaams (descriptief) perspectief gehanteerd als een internationaal comparatief. Tot slot belichten we de rol van het beleid in het aanpakken van de moeilijke situatie van eenoudergezinnen. We focussen daarbij op twee domeinen: kinderopvang en kinderbijslag. Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO) Energie-armoede en energie-efficiëntie. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASES) Stijn Oosterlynck Ruimtelijke en maatschappelijke winsten boeken (i.k.v. ondersteunend onderzoek voor het PPP-traject) Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Management & Bestuur (M&B) Koen Verhoest Tom Coppens Het begeleiden van de oprichting en de werking van de lokale partnerschappen in de gemeenten Dessel en Mol. Abstract: - Het begeleiden van de werking van de lokale partnerschappen in de gemeenten Dessel en Mol en deze te ondersteunen bij het uitvoeren van hun opdracht. - Het adviseren van de opdrachtgever bij de verdere uitvoering van zijn werkprogramma en meer specifiek: (a) bij de concrete invulling van het participatieproces in de projectfase (b) bij het concretiseren van de lokale bergingsvoorwaarden inzake de continuering van inspraak en participatie (c) bij het actief vooruitdenken rond volgende fasen in het proces. - Een permanente evaluatie van het lopende participatieproces en toetsing aan beschikbare (theoretische) kaders en modellen, alsook aan ervaringen in het buitenland. Welzijnsplanning Milieu en Samenleving (M&S) Erik A O J Van Hove Ilse Loots Anne Bergmans Welvaartsarchitectuur en solidariteit: Impact van hybride organisatie op de vrijwillige inzet van burgers. Abstract: Hoewel continentale welvaartsstaten steeds gekenmerkt zijn door een publiek-private welvaartsmix, voltrekt zich een historisch nieuwe fase van institutionele hybridisering. Dit project bestudeert de impact hiervan op de vrijwillige inzet van burgers. Voor het empirisch onderzoek worden een?klassieke? en een?hybride? non-profit organisatie geselecteerd, en wordt er een analyse uitgevoerd op meerdere niveaus, gericht op vrijwilligers, professionelen, en cliënten. Lesley Hustinx Verlichten van het lijden in de laatste levensfase. Abstract: Onderwerp: Verdovende middelen bij palliatieve patiënten worden meer en meer gebruikt als laatste redmiddel tijdens de laatste levensfase. Dit wordt hevig bekritiseerd door de gelijkenis met Euthanasie. De Klinische kenmerken zijn vaak verkeerdelijk begrepen. Grote verschillen in de frequentie bij terminale verdoving overal in Europa duid aan dat het gebruik niet alleen bepaald wordt door de ernst van het lijden bij de patiënten, maar ook door andere factoren.

3 Judith Anna Cathari RIETJENS LUC DELIENS FLEmisch Models of Simulation Abstract: In het FLEMOSI ("FLEmish MOdels of SImulation") project werken vijf internationale partners nauw samen om geavanceerde simulatiemodellen te bouwen. We starten vanuit het Europese EUROMOD-model en breiden dit model uit met specifieke Vlaamse competenties. Deze modellen worden gebruikt om de effecten van beleidswijzigingen in kaart te brengen, voordat ze omgezet worden in de praktijk. Deze modellen zijn gericht op 3 verschillende doelgroepen: Beleidsmakers zullen de budgettaire impact van nieuwe beleidsmaatregelen kunnen inschatten, net als het verwachte effect op armoede en welvaart; De civiele maatschappij en het brede publiek kunnen online een vereenvoudigde versie van de modellen gebruiken. Dit maakt het publieke debat over nieuwe beleidsmaatregelen rijker en interessanter; De academische wereld kan de FLEMOSI-modellen gebruiken om het complexe Vlaamse belastingsysteem te integreren in theoretische en empirische modellen. De partners van het FLEMOSI-project zijn het Centrum voor Economische Studiën (CES, KULeuven), het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB, Universiteit van Antwerpen), de Interface Demografie van de VUB, het Center of Research in Public Economics and Population Economics (ULg, Universiteit van Luik) en de afdeling Microsimulatie van het Institute for Economic and Social Research (ISER, Universiteit van Essex) PATRICK DEBOOSERE Doorstorting van gelden van UZ Brussel naar VUB. Gids naar een betere ggz door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken. Onderzoeksprogramma 2011: Hervorming van de geestelijke gezondheidszorg door de implementatie van art.107 van de wet o... Abstract: Het project kadert in het globaal kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg en in nauwe samenwerking met de coördator van het gedeelte "vorming." Volgende doelstellingen moeten bereikt worden: - Identificatie van kenmerken van geografische gebieden voor de uitbouw van samenwerkingsinitiatieven GGZ: dit onderzoeksdeel behandelt vragen over het geografische werkingsgebied op het niveau van de goedgekeurde projecten wordt op basis van documentenanalyse van de voorstellen en aanvullende interviews in kaart gebracht wat de kenmerken zijn van het gekozen geografisch gebied. - Onderzoek naar implementatie van samenwerkingsverbanden en interorganisatorische netwerken: dit deel van het onderzoek legt de nadruk op het beschrijven, vergelijken en analyseren van de implementatie van nieuwe organisatiemodellen in de GGZ/psychiatrie. Er zal een beschrijving en analyse gemaakt worden van de netwerkstructuur, van de coördinatiemechanismen en managementbenadering in het project. De nadruk ligt op het identificeren van barrières en faciliterende factoren van de wijze waarop netwerken en het verstrekken van zorg vorm krijgt. MARCUS LEYS Financieringsovereenkomst Wetenschappelijk Onderzoek ondersteuning van het SPLISS-II project : Een internationale vergelijking van het topsportbeleid en topsportklimaat. Abstract: SPLISS: Vlaams topsportklimaat internationaal vergeleken in 15 laanden Tegelijk hebben vergelijkbare landen als Nieuw-Zeeland en Denemarken -allen met een populatie kleiner dan België- zich weten handhaven in de top 30 van deze mondiale medaillewedloop. Zoals het in de economie frequent gebeurt, zullen ook Vlaanderen en Wallonië hier meedraaien in een benchmarkstudie van het topsportbeleid: beter worden door te leren van de concurrentie. Vlaanderen neemt, met de aan het roer, de leiding in de coördinatie van wat de grootste internationale vergelijking in topsport ooit mag genoemd worden: SPLISS-II. "Sports Policy factors Leading to International Sporting Success"(SPLISS) is de titel van een internationale onderzoeksgroep topsport. 15 landen hebben meegewerkt aan dit zelfde onderzoek naar het topsportklimaat. Daarnaast werden met gerichte vragen 126 kritieke succesfactoren geëvalueerd. De resultaten hiervan zullen begin 2013 beschikbaar zijn. VEERLE DE BOSSCHER Campagne "Street Action" Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB)' hebben voor het project ' Campagne "Street Action"' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

4 DIENSTENOVEREENKOMST Trainer-kind INterACTIE Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Kennispraktijk' hebben voor het project ' DIENSTENOVEREENKOMST Trainer-kind INterACTIE' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-, David De Wachter Abstract: Uitstel of verzakingsrecht? A longitudinale analyse van nieuwe patronen van gezinsvorming met behulp van de volkstelling van 1991 en 2001 Sociologie PATRICK DEBOOSERE Voorstudie van een stadsvernieuwingsproject. Abstract: Dit project betreft een voorbereidende studie voor de ontwikkeling van een stadsvernieuwingsproject op en rond de site van Slachthuizen en de campus van de Erasmushogeschool Brussel in de Brussels Kanaalzone in Kurgem, Anderlecht. Het spitst zich toe op het opbouwen van expertise en allianties tussen actoren, met als doel te komen tot een projectdefnitie voor een mogelijk stadsvernieuwingsproject voor dit gebied. Geografie Bas VAN HEUR Michael RYCKEWAERT Sarah DE BOECK Stefan DE CORTE 2de Internationale seminarie: European Palliative Care Research Centre and the EAPC Research Network Gent - 18 en 19 Oktober, 2012 Abstract: Internationale seminarie: European Palliative Care Research Centre and the EAPC Research Network LUC DELIENS Over kloven en bruggen. Een onderzoek naar etno-culturele, identitaire en huwelijkspatronen bij de tweede generatie Turkse Belgen van het perspectief van Boundary Abstract: In dit onderzoek bouwen we voort op onderzoek naar de Europese tweede generatie via een studie naar de ervaringen, keuzes en narratieven inzake culturele praktijken, identiteit en partnerkeuze bij Turkse Belgen van de tweede generatie/ We zoomen in op de beleefde ervaring en onderzoeken hoe wordt omgegaan met etnische grenzen en structurele beperkingen. Bart Van de Putte Het arbeidsmarktonderzoek als instrument en basis bij toekomstig arbeidsmigratiebeleid en EU vrijhandelsakkoorden. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Ive Marx Visies over zorg aan het levenseinde. Onderzoek naar de attitudes, voorkeuren,en verwachtingen van de bevolking en de media representaties met betrekking tot zorg aan het levenseinde. Abstract: Een toenemende aandacht voor de kwaliteit van het levenseinde heeft zich geuit in een toename van onderzoek naar aspecten van zorg aan het levenseinde in België. Er is echter nauwelijks onderzoek dat aandacht besteed aan de visies, houdingen, verwachtingen, en aspiraties omtrent levenseinde(zorg) bij de Belgische algemene bevolking (maar ook in internationaal opzicht), ondanks het duidelijke sociologisch belang ervan. De centrale probleemstelling van dit onderzoek is dan ook welke visies over levenseindezorg in een samenleving bestaan en circuleren bij de bevolking. Het onderzoek gaat na welke algemene attitudes, persoonlijke voorkeuren en verwachtingen, en kennis en ervaringen Belgen hebben omtrent levenseindezorg. Een wisselwerking van al deze aspecten zal immers de keuzes en het gedrag in de zorg aan het levenseinde beïnvloeden. Dit onderzoek probeert daarom ook het geheel van deze beïnvloedende aspecten in kaart te brengen en de onderlinge samenhang te bestuderen. Zorg rond het levenseinde Communicatiewetenschappen

5 Nico CARPENTIER Joachim COHEN LUC DELIENS Dienstenovereenkomst: Opdracht betreffende ontwikkeling online aanvraagregistratiesysteem voor Sportfonds van Een Hart voor Limburg Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Streekfonds Een Hart voor Limburg' hebben voor het project ' Dienstenovereenkomst ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Dienstenovereenkomst 'MVO-traject clubs Pro League' Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Football+ Foundation' hebben voor het project ' MVO-traject clubs Pro League' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Jasper TRUYENS Topsportcongres: Elite sport success: society boost or not? (Topsport succes: een impuls voor de maatschappij of niet?) 13 en 14 november 2013 Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45, Antwerpen Abstract: Internationaal congres in het kader van 'Antwerpen Europese Sporthoofdstad 2013' rond de maatschappelijke waarde van topsport. Tijdens 'Elite Sport Success : society boost or not' worden de resultaten voorgesteld van een vergelijkend topsportonderzoek in 15 landen uit 4 continenten, en wordt bekeken waarom landen investeren in topsport vanuit maatschappelijk oogpunt. Het concrete programma en de inschrijvingsmodaliteiten vind je op de website van het congres. VEERLE DE BOSSCHER Sexual Health in Flanders II "SEXPERT II" Abstract: Sexpert II omvat twee werkpaketten (WP). Het eerste is een continuering van een disseminatiestrategie om de verschillende visies en perspectieven met betrekking tot seksuele gezondheid in Vlaanderen op één lijn te krijgen (WP1). Het tweede werkpakket omvat de beschrijving van de seksuele gezondheid van de Vlaming (analyses op basis van Sexpert I dataset) en twee additionele studies. Voor de additionele studies zullen we extra onderzoeksgegevens verzamelen bij 2000 holebi's en bij 1000 personen van Turkse en Marokkaanse origine (WP2). Ann Buysse John Lievens Guy T'Sjoen Sexuele gezondheid in Vlaanderen II "SEXPERT II" Abstract: Het Sexpert II project heeft tot doel om de seksuele gezondheid van kwetsbare groepen in Vlaanderen in kaart te brengen. Aan de hand van interviews werd data verzameld bij allochtone Vlamingen van Turkse of Marokkanse afkomst en aan de hand van een internetvragenlijst werd data verzameld bij Vlaamse holebi?s. Vakgroep Inwendige ziekten Guy T'Sjoen CIBELES Abstract: Het CIBELES project beoogt het professionaliseren van het Hoger Onderwijs, vooral milieu studies binnen 3 velden van specialisatie dmv het uitvoeren van het Bologna proces en dit op 3 niveau's: BA/MA/PhD. Sociologie JACQUES VILROKX Carlos MACHADO GARCIA

6 PATRICK DEBOOSERE Afwerken kwaliteitsindicatoren set palliatieve zorg Vlaanderen Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen' hebben voor het project ' Afwerken kwaliteitsindicatoren set palliatieve zorg Vlaanderen ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Kathleen LEEMANS LUC DELIENS Wat verklaart socio-economische ongelijkheden in gezondheidsgedrag? Vaccinatie van kinderen. Abstract: Dit project gaat op zoek naar verklaringen voor socio-economische ongelijkheden in gezondheidsgedrag, meerbepaald in het vaccinatiegedrag van ouders met betrekking tot hun kinderen. Ter illustratie: in 2005 kreeg in kansarme gezinnen in Vlaanderen 1 kind op 5 minstens 1 van de aanbevolen dosissen van het gecombineerd zuigelingenvaccin1 niet binnen de aanbevolen leeftijdsrange toegediend. In nietkansarme gezinnen ging het om 1 kind op 10 (Testelmans et al., 2006). Gelijkaardige ongelijkheden worden ook stelselmatig voor ander gezondheidsgedrag vastgesteld (Bury, 2005), maar de onderliggende mechanismen zijn onduidelijk. We combineren empirische (administratieve en enquête-) gegevens met gerandomiseerde experimenten om het relatief belang van de door ons naar voren geschoven mechanismen te meten en te kwantificeren. Pierre Van Damme Cornelius Van den Bosch Eva Lefevere De invloed van Europese studentenmobiliteit op Europese identiteit en latere migratieintenties. Abstract: Algemene onderzoeksdoelstelling: Het ontwikkelen van een empirisch gebaseerd theoretisch model over de invloed van Europese studentenmobiliteit (ESM) binnen de Europese ruimte op Europese identiteit en verder migratiegedrag Bijkomende doelstellingen: (a) Het begrijpen van ESM patronen binnen Europa en enkele specifieke Europese landen. (b) Het begrijpen van de push en pull factoren van ESM. (c) Het begrijpen van de invloed van het "jaar in het buitenland" op Europese identiteit en verder migratiegedrag. (d) Het definiëren van de motivatiefactoren die mobiliteitsbeslissingen van Europese studenten beïnvloeden en het begrijpen van hun aspiraties. Samenvatting Het onderwerp van hoog opgeleide migratie heeft binnen migratieonderzoek veel aan belang gewonnen het laatste decennium. Studenten worden in veel studies beschouwd als een specifieke categorie van de hoog opgeleiden, of minstens als een voorloper van hoog opgeleide migratie. Hoewel studentenmobiliteit sterk aan belang heeft gewonnen binnen Europa blijft dit fenomeen onderbestudeert, zowel conceptueel als methodologisch. Dit doctoraatsonderzoek focust op Europese studentenmobiliteit, de push en pull factoren en de invloed van deze specifieke mobiliteitsvorm op Europese identiteit en de migratiebeslissingen en aspiraties van Europese studenten. Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) Christiane Timmerman Christof Van Mol De banden met 'thuis' koesteren: de intergenerationele overdracht van transnationale gehechtheid en praktijken. Abstract: Deze studie wil de wortels van transnationalisme bij de tweede generatie migranten blootleggen, door de intergenerationele reproductie van transnationale praktijken en gehechtheid te onderzoeken. De 3 onderzoeksdoelstellingen zijn 1) de ontwikkeling van een empirisch model dat verklaart waarom en hoe de 1ste generatie praktijken en gehechtheid overdraagt 2) een beter begrip van de agency van 1ste en 2de generatie in de ontwikkeling van transnationale banden 3) de identificatie van intergenerationele snijlijnen tussen het transnationalisme van de 1ste en 2de generatie. Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) Christiane Timmerman Rilke Mahieu Religiositeit bij eerste en tweede generatie migranten in Europa: individuele en contextuele effecten Abstract: Met dit onderzoeksproject willen we onderzoek doen naar (1) de intergenerationele overdracht van religiositeit bij migranten. Daarbij bekijken we (2) de psychologische voordelen van religie voor migranten, in het bijzonder ten opzichte van de invloed van discriminatie. Dit alles met aandacht voor (3) contextuele effecten op grote schaal. Het onderzoek vindt plaats bij eerste en tweede generatie migranten in Europa. Bart Van de Putte Precaire tewerkstelling: een crossnationaal onderzoek naar de verbanden met gezondheid, sociaal-economische verschillen in gezondheid en hun evolutie doorheen de tijd. Abstract: Precaire tewerkstelling: een crossnationaal onderzoek naar de verbanden met gezondheid, sociaal-economische verschillen in gezondheid en hun evolutie doorheen de tijd.

7 Sociologie Christophe VANROELEN Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Radboud Universiteit Nijmegen, Jarne Hilhorst Abstract: De rol van sport voor de socio-emotionele ontwikkeling van kinderen Pilot gebruik instrument evaluatie opleidingsonderdelen studenten. Abstract: Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds KdG. UA levert aan KdG de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO) Het subjectieve welzijn. Naar een beter begrip van verschillen in het subjectieve welzijn: een beschrijving en verklaring van ongelijke verdeling van het subjectieve welzijn in West-Europese welvaartsstaten Abstract: Het algemene doel is bij te dragen aan het sociologische begrip van verschillen in het individuele subjectieve welzijn in de algemene bevolking van West-Europese welvaartstaten, door het beschrijven, uitlegen en voorspellen van welzijn op basis van een aantal sociologische theorieën. Onze verklaringen betrekken persoonlijke opleiding, sociale vertrouwen, welzijnsstrategieën en contextuele karakteristieken van welvaartstaten. We analyseren de beschikbare survey data met multivariate en multilevel regressie methoden. Piet Bracke Van ontkenning naar revolte: de PKK en de reconstructie van de Koerdische identiteit Abstract: Deze studie beoogt het vergroten van kennis en inzicht in de 30-jarige strijd van de Koerdisch nationale beweging in Turkije. Het onderzoekt de evolutie van de PKK van verzetsbeweging tot transnationale sociale beweging, en het ontstaan van Koerdische 'identity politics' als uitkomst van die beweging. Het onderzoek situeert zich op het raakvlak van drie gebieden: ethno-nationalisme, sociale bewegingen en identiteitspolitiek. Vakgroep Studie van de derde wereld Christopher Parker Evaluatie van de typografische variatie in kaartperceptie Abstract: Dit onderzoek beoogt, door middel van gebruikersstudies, regels te definiëren voor typografisch ontwerp op kaarten. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de preferenties als de efficiëntie van gebruikers. Experten en niet-experten zullen deelnemen aan de onderzoeken. Typografisch ontwerp voor twee alfabettypes (Arabisch en Latijns) zal onderzocht worden, met het oog op het maken van efficiëntere en kwalitatievere kaarten voor de gebruikers. Vakgroep Geografie Veerle Van Eetvelde Philippe De Maeyer Groeiende effecten van ongelijkheid (GINI). Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Ive Marx Gerlinde Verbist Effectiviteit van vredesopvoeding. Abstract: geen abstract beschikbaar Sociologie Bram SPRUYT ERASMUS MUNDUS PROGRAMMA "external cooperation window" : Deel Kost dhr. Carlos MACHADO ikv ERASMUS MUNDUS-agreement tussen EC en Erasmus Hogeschool.(INBEMec9_09-13)

8 Abstract: Promoveren van mobiliteit van burgers tussen landen en het vergemakkelijken van hun studies in hun thuislanden. Vergroten van de skills van de leerkrachten uit Centraal Azië. Jan VAN BAVEL De psychologische basis van politieke oriëntatie. Een crossnationaal perspectief. Abstract: Bestaand onderzoek naar de psychologische basis van politieke voorkeuren is veelal gebaseerd op kleine studentensteekproeven en afgenomen in Westerse landen. Dit doctoraatsproject heeft tot doel deze link te onderzoeken op basis van representatieve steekproeven en in een breed scala van landen. Tevens zullen de crossnationale verschillen in de psychologische basis van politieke oriëntatie verklaard worden ahv een interdisciplinair perspectief. Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO) Tim Smits Een cultuurindustrie in transformatie: analyse van de evolutie van de Vlaamse muzieksector sinds Abstract: De muzieksector is wereldwijd in transformatie. Met dit onderzoek willen wij: (1) in kaart brengen welke de belangrijkste veranderingen zijn geweest binnen de Vlaamse muzieksector sinds 1990, met name op het vlak van: 1. omvang en aard (omzet en marktstructuur, te weten densiteit en concentratie) van de Vlaamse muzieksector en haar verschillende groepen actoren ; 2. haar waardenketen, ook in de verticale zin (bijdrage en inkomsten van verschillende schakels in de bedrijfskolom); 3. met bijzondere aandacht voor het profiel en gedrag van de Vlaamse muziekconsument, en het effect daarvan op de horizontale (1) en verticale (2) evolutie van de sector; 4. technologische vernieuwingen, vooral in de sfeer van nieuwe (internet-gedragen) vormen van distributie en promotie (in de brede betekenis: ook bvb. i.t.v. visibiliteit), en hun gevolgen voor 1, 2 en 3; de meest opvallende veranderingen toetsen aan een aantal bestaande theorieën over industrieën in verandering, met de nadruk op bijdrage uit de zogeheten industriële organisatie (economie) en organisatie-ecologie (sociologie). Management Annick Schramme Arjen van Witteloostuijn De rol van de Antwerpse diaspora in ontwikkelingssamenwerking. Abstract: Het CeMIS en de dienst ontwikkelingssamenwerking van de stad Antwerpen voeren gezamenlijk onderzoek naar de rol van de Antwerpse diaspora uit Congo, Ghana en Marokko in de ontwikkelingssamenwerking in hun land van herkomst. Dit is een praktijkgericht, beleidsvoorbereidend onderzoek. In een eerste fase is het de bedoeling om een zicht te krijgen op die Antwerpse diaspora (profiel, motivatie, organisatie, methodiek, impact op de Antwerpse samenleving,... ). In een tweede fase wordt in kaart gebracht hoe traditionele actoren, zoals overheden, ngo's, instellingen, enz. de link leggen tussen migratie en ontwikkelingssamenwerking en hoe ze de diaspora ondersteunen of ermee samenwerken. Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) Christiane Timmerman Gegevens evaluatie schattingen Eurostat inzake EU2020 target en aanbevelingen inzake methodologie en data voor inschatting variatieschattingen gebruikers. Abstract: De opdrachtgever vraagt om de door Eurostat gehanteerde methodologie te evalueren en om het effect op de variantieschattingen na te gaan van het gebruik van additionele gegevens inzake steekproefdesign aangeleverd door de FOD Economie. Tim Goedemé Vastelling van financieringsmodaliteiten met betrekking tot het uitvoeren van een wetenschappelijke analyse van de lokaal multidisciplinaire netwerken. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' RIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering' hebben voor het project ' Vastelling van financieringsmodaliteiten met betrekking tot het uitvoeren van een wetenschappelijke analyse van de lokaal multidisciplinaire netwerken.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. MARCUS LEYS Onderzoek naar de beeldvorming rond jong ouderschap bij kwetsbare jongeren. Abstract: De doelstelling van dit onderzoek, in opdracht van het Vlaams departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, is drieledig. Ten eerste wordt de representatie van jong ouderschap op de Vlaamse televisie geanalyseerd. Ten tweede zal gekeken worden naar de receptie van televisieinhouden omtrent het onderwerp bij kwetsbare jongeren. Een derde, onderliggende, doelstelling bestaat erin om via participatieve

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) wwwresearchportalbe - 26 Aug 2015 05:39:23 Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Materiaaltechnologie, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Abstract: Nguyen Van Tam Departement

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:23:47 Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Handelsrecht, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Onderzoeksovereenkomst VUB - ICCI

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) www.researchportal.be - 24 Aug 2015 05:11:45 Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Betaalbaar wonen en de impact van woonsubsidies in Vlaanderen.

Nadere informatie

Welk recht op onderwijs voor kinderen in precair verblijf?

Welk recht op onderwijs voor kinderen in precair verblijf? Welk recht op onderwijs voor kinderen in precair verblijf? Een analyse van de situatie van kinderen zonder wettig verblijfsstatuut of met een precair verblijfsstatuut in het lager onderwijs in België Een

Nadere informatie

ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen

ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen Studie in opdracht van IST Instituut Samenleving en technologie 2012 door het Instituut Samenleving & Technologie (IST), Vlaams Parlement, 1011 Brussel

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Een doorlichting van vijftien studies omtrent mondiale vorming en ontwikkelingseducatie Lieve Daens, Jan Van Ongevalle & Tom De Bruyn (HIVA) Draft, oktober

Nadere informatie

De zorg voor personen met dementie:

De zorg voor personen met dementie: De zorg voor personen met dementie: perspectieven en uitdagingen Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving De zorg voor personen met dementie: perspectieven en uitdagingen Auteurs: Van Audenhove

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Marc Callens, Jo Noppe en Lieve Vanderleyden (red.)

Marc Callens, Jo Noppe en Lieve Vanderleyden (red.) Marc Callens, Jo Noppe en Lieve Vanderleyden (red.) DE SOCIALE STAAT VAN VLAANDEREN 2013 SAMENSTELLING Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Studiedienst van de Vlaamse Regering VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

EDUBELL. Regio Antwerpen. Resultaten van de proeffase van een behoeftedetectie

EDUBELL. Regio Antwerpen. Resultaten van de proeffase van een behoeftedetectie K.U.Leuven Centrum voor Sociale en Beroepspedagogiek EDUBELL Regio Antwerpen Resultaten van de proeffase van een behoeftedetectie Project Behoeftedetectie/2003 Ontwikkelen en testen van een methodologie

Nadere informatie

Zorg voor gezondheid

Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Volksgezondheid toekomst verkenning 2006 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Met medewerking van: Algemene en categorale ziekenhuizen Academisch Medisch

Nadere informatie

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT Onderzoeksvoorstel VIONA 2007 VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT HIVA en IDEA Consult 2 1. Titel van het onderzoeksproject Van werk naar werk. De markt van outplacement 2. Promotoren en coördinator

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Verwey-Jonker Instituut en Movisie Financier: Directie Integratie en Samenleving Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29 november 2014

Nadere informatie

Ontwikkeling van digitale vaardigheden en verkleining van ongelijkheden

Ontwikkeling van digitale vaardigheden en verkleining van ongelijkheden Ontwikkeling van digitale vaardigheden en verkleining van ongelijkheden Een verkenning van de digitale kloof van de tweede graad Périne Brotcorne Gérard Valenduc J U N I 2 0 0 8 S T U D I E U I T G E V

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Johan Wets, Marie Seghers, Fernando Pauwels, Peter De Cuyper & Piet Van Avermaet HET CIVIEL EFFECT VAN INBURGERING: CONCEPTUELE

Nadere informatie

Vormgevende trends binnen het onderwijs

Vormgevende trends binnen het onderwijs Vormgevende trends binnen het onderwijs Editie 2008 Centrum voor Educatief Onderzoek en Innovatie OECD Uitgegeven door het OECD in het Engels en Frans met de titels: Trends Shaping Education Les grandes

Nadere informatie

De arbeidsmarkt 2020:

De arbeidsmarkt 2020: De arbeidsmarkt 2020: Welke rol voor HR-dienstverleners? Concept eindrapport september 2014 In opdracht van Federgon Tour & Taxis Havenlaan 86c (bus 302) 1000 Brussel Deze studie werd uitgevoerd door:

Nadere informatie

OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID DIENSTEN WAT BETREFT TAAL. Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene

OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID DIENSTEN WAT BETREFT TAAL. Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID VAN SOCIALE DIENSTEN WAT BETREFT TAAL Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene Voorwoord In kader van het Europees jaar voor de strijd

Nadere informatie

Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties

Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties PWO Onderzoeksresultaten in de praktijk Eef Scheerlinck Ann-Sophie Bouckaert Joke Persyn Tine Faseur Ilja De Coster Fundra sers alliance belgium Colofon

Nadere informatie

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

! Studie i.o.v. de Vlaamse Regering en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Gemeenschap!!!

! Studie i.o.v. de Vlaamse Regering en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Gemeenschap!!! 30.06.2015!!!! BENCHMARK VAN DE PUBLIEKE OMROEP IN EUROPA: EEN ANALYSE VAN HET AANBOD, FINANCIERING EN PUBLIEKSBEREIK! Studie i.o.v. de Vlaamse Regering en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Nadere informatie

NL Kids online. Nieuwe mogelijkheden en risico s van internetgebruik door jongeren. Jos de Haan

NL Kids online. Nieuwe mogelijkheden en risico s van internetgebruik door jongeren. Jos de Haan NL Kids online NL Kids online Nieuwe mogelijkheden en risico s van internetgebruik door jongeren Jos de Haan Sociaal en Cultureel Planbureau maart 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE MAP EIF België 2007-2013 p.1 / 34 Verbeterde versie 20 nov 2008 MEERJARENPROGRAMMA BELGIE LIDSTAAT: BELGIE FONDS: EUROPEES INTEGRATIEFONDS VOOR DE ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN VERANTWOORDELIJKE AUTORITEIT:

Nadere informatie

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding Communicatiewetenschappen bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4 Vorming

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

Concept-eindrapportage voor het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag.

Concept-eindrapportage voor het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag. Dubbel delen in de digitale delta Cecile Wetzels en Kea Tijdens Concept-eindrapportage voor het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag. Dit is de afgeronde versie naar aanleiding van de bijeenkomst

Nadere informatie

Armoedebarometer 2011 Decenniumdoelen 2017

Armoedebarometer 2011 Decenniumdoelen 2017 Rapport Armoedebarometer 2011 Decenniumdoelen 2017 Universiteit Antwerpen Onderzoeksgroep OASeS An Van Haarlem prof. dr. Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 en in samenwerking met het

Nadere informatie