Themadag jeugd met allochtone roots

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Themadag jeugd met allochtone roots"

Transcriptie

1 Themadag jeugd met allochtone roots Burgemeester Fons Jacobs is dagvoorzitter van deze themadag. Zijn aanwezigheid en die van wethouder Jos Boetzkes onderstrepen het belang dat vanuit het college van B&W wordt toegekend aan het thema. De raadszaal is gevuld. Bijna 100 deelnemers vanuit scholen, politiek, ambtelijk apparaat, politie, welzijn en zorg maar ook vanuit de allochtone gemeenschappen van Helmond tonen de interesse voor het thema aan. Ook is er belangstelling vanuit onze zusterstad Mechelen. Na zijn welkomstwoord aan de aanwezigen en in het bijzonder aan de inleiders schetst de burgemeester de problematiek. Problematiek: Helmond kent een aantal hanggroepen. Daaronder zijn ook hanggroepen die vooral bestaan uit jongeren met allochtone roots. Het lijkt er op dat vanuit deze hanggroepen een bovenmatig aantal jongens doorgroeit naar criminaliteit. Het onderzoek Karper in 2007 heeft een dergelijk criminele groep in de omgeving Tolpost aan het licht gebracht. Momenteel hebben we onze handen vol aan een groep uit Oud West. Ook in de overvallengolf is het aantal jonge daders met een allochtone achtergrond groot. Onderstaand een overzicht van aangehouden jongeren in Helmond. Vooral de relatieve cijfers, de percentages, staven het eerder uitgesproken vermoeden. Het lijkt mee te vallen in aantallen maar als over de jaren heen de aantallen bij elkaar worden geteld dan komt het uit op honderden jongeren die zijn aangehouden voor misdrijven. Miniconferentie Jeugd met allochtone roots Blz. 1 van 9

2 aantal en aandeel verdachten t.o.v. totale populatie in Helmond in % in aantal Nederland Marokko Turkije Nederland Marokko Turkije jaar ,2% 4,1% 3,1% ,1% 4,8% 4% ,1% 7,1% 6,1% ,6% 6,3% 3,3% jaar ,4% 6,7% 3,2% ,4% 6,1% 5,0% ,8% 10,3% 2,7% ,6% 9,0% 6,2% Bron: KLPD Overigens hebben we het niet alleen over jongeren met Marokkaanse of Turkse roots. Uit onderstaand staatje uit het zogenaamde karperonderzoek blijkt hoe divers zo n groep van samenstelling kan zijn en hoe de verdeling over etniciteit is. Bron: O&S Helmond; Karperonderzoek Miniconferentie Jeugd met allochtone roots Blz. 2 van 9

3 Vast staat in elk geval wel dat jongeren met allochtone roots relatief oververtegenwoordigd zijn in onze criminaliteitsstatistieken. Volgens de burgemeester veroorzaken deze jongeren niet alleen overlast en onveiligheid. Zij bezorgen de wel goed presterende en functionerende mensen uit hun herkomstgroep een slechte naam en dragen op die manier indirect bij aan de groei van naar extremer rechts gerichte partijen. Door hun gedrag verstoren ze de sociale samenhang in een stad. Daarbij vergooien ze hun eigen toekomst. Niet alleen lopen ze een dik risico aangehouden en bestraft te worden; een baan bij de overheid of in de beveiliging wordt welhaast onmogelijk voor ze. En ze vergooien niet alleen hun eigen toekomst. Door hun gedrag geven zij een slecht voorbeeld aan de opvolgende groep van broertjes, neefjes en vriendjes die spelenderweg worden opgeleid om het stokje over te nemen. Miniconferentie Jeugd met allochtone roots Blz. 3 van 9

4 De inleiders: De heer Dkhissy De eerste inleider is de heer Dkhissy. De heer Dkhissy is gewestcommandant van de politie in Nador (Ma). De Helmondse politie is eind vorig jaar in Nador op bezoek geweest en heeft toen de heer Dkhissy uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Allereerst geeft de heer Dkhissy aan dat voorkomen moet worden dat jeugdcriminaliteit verbonden wordt met een bepaalde etnische groep. Het gevaar bestaat dat statistieken door de politiek worden gemanipuleerd. Etniciteit is niet bepalend voor crimineel gedrag. Er is een groot aantal andere factoren dat een rol speelt bij crimineel gedrag. Op basis van al die factoren moet een aanpak worden opgezet. De heer Dkhissy geeft vanuit de werkwijze in Marokko aan dat het focussen op preventie, repressie en corrigeren belangrijk is. Vooral bij jongeren tot 18 jaar gaat zijn voorkeur uit naar een preventieve aanpak. Deze jongeren realiseren zich amper waar ze mee bezig zijn. De aanpak van deze jongeren is sterk afhankelijk van de inbreng van meerdere partijen. Politie alleen is niet voldoende. Ook andere partijen, zoals scholen, hebben basisbevoegdheden nodig om dit tot een succes te maken. Het resocialisatieproces na het begaan van strafbare feiten is belangrijk in de loopbaan van deze kinderen. Uiteraard moet er voor de betreffende jongeren ruimte zijn voor een eigen mening en ontwikkeling. De heer Dkhissy geeft aan dat er in Marokko veel aandacht is voor de rechten van het kind. In Marokko worden nadrukkelijk de ouders benaderd door de politie als er problemen zijn met hun kind. Bij gepleegde vermogensdelicten speelt de politie een bemiddelende rol tussen benadeelde en dader; de gerechtelijke herstelbemiddeling tussen dader en slachtoffer gebeurt onder regie van justitie. Als het een schoolgaande verdachte betreft wordt ook de leerlingenraad betrokken. De eerste keer volgt geen strafvervolging door justitie. Bij recidive en zaken waar geweld is toegepast is dat wel het geval. Harde kern jongeren worden in Marokko gestraft en heropgevoed. De straffen in Marokko zijn zwaarder. De heer Dkhissy ziet ook een aantal bedreigingen voor jongeren in Nederland. Jongeren zijn een gemakkelijk doelwit voor doorgewinterde criminelen. De organisatoren van drugshandel vinden in kwetsbare jongeren makkelijke arbeidskrachten. Daarbij komt dat minderjarigen minder zwaar worden gestraft. Ook moet het uitbuiten jongeren worden tegengaan. Met name valt daarbij te denken aan de ontsporingen van loverboys maar ook de verleiding van jonge jongens om zich tegen (financiële) beloning te prostitueren. In het kader van preventie verdient de opvoeding van de jongeren veel aandacht. Ouders die de weg moeten vinden tussen twee culturen zullen een goede afweging moeten maken tussen de westerse, wat vrijere opvoeding of de opvoeding uit het moederland. Het is erg moeilijk voor een jongere als hij bij het begin van de schoolcarrière al begint met een taalachterstand en daardoor niet mee kan komen op school. De Imam (en moskee) heeft in de religieuze zin een rol. De grondbeginselen van de islam zijn duidelijk. Deze grondbeginselen roepen niet op tot geweld en vragen respect voor de samenleving waarin je leeft. Dat is vooral voor jongeren belangrijk voor het bewustwordingsproces. De Marokkaanse gemeenschap moet zich meer bij de preventieve aanpak betrokken voelen en daar ook daadwerkelijk in investeren. De investering in de maatschappelijke ontwikkelingen en de sociale controle binnen deze groep zouden ook op integratie gericht moeten zijn. Kijk naar aard en omvang van het probleem is de boodschap. Het probleem is sociaal, cultureel en economisch bepaald. Miniconferentie Jeugd met allochtone roots Blz. 4 van 9

5 De heer Marouan De heer Marouan is beleidsmedewerker bij de politie Utrecht. Hij houdt zich daar onder meer bezig met het thema vroegsignalering en coaching van gezinnen bij opvoeding. De heer Marouan gaat in op het grote verschil voor kinderen met allochtone roots tussen de opvoeding thuis en de aanpak op school. Dit is vaak absoluut niet op elkaar afgestemd. Een kind wordt hierdoor verscheurd. Vaak is er ondersteuning in de opvoeding nodig. Er is niets mis met de Marokkaanse manier van opvoeden. Alleen is het een manier van opvoeden die past in de cultuur van Noord-Afrika. Noord Europa is een andere maatschappij en kent een andere aanpak. Een simpel maar aansprekend voorbeeld is het taalgebruik. In Marokko is het in de opvoeding niet ongebruikelijk dat moeders hun kinderen quasi-ernstig tot de orde roepen met het dreigen met ernstig fysiek geweld als ze niet luisteren; Ik sla je kop er af als je te laat thuiskomt. Als het kind dat soort taal vervolgens bezigt op straat heeft dat een heel ander effect dan alleen aangeven dat het je ernst is. De ouders zullen zich dat meer moeten realiseren als men in Nederland kinderen moet opvoeden. Het is een kwestie van kennen en aanpassen aan de geldende normen en waarden. De heer Marouan heeft een aantal aansprekende oneliners. Hij betrekt die op zijn eigen gezin. Toen zijn kinderen vanuit Marokko naar Nederland kwamen heeft hij er niet alleen voor gezorgd dat ze snel de taal leerden maar ook dat ze leerden zwemmen (zij woonden nu immers onder zeespiegelniveau) maar ook dat de fiets een onmisbaar vervoermiddel is. Ouders moeten betrokken blijven bij de kinderen; ze moeten weten wat de kinderen bezig houdt en hoe die andere cultuur waarin ze gekozen hebben te leven er uit ziet. Dan pas hebben ze invloed bij de opvoeding. Anders ontstaat er zeker een generatiekloof en hebben ouders geen grip meer op hun kinderen. Het betekent dus dat je ouders erbij betrekt als er problemen zijn met hun kinderen; spreek ouders aan op hun verantwoordelijkheid waarbij je als het nodig is harde maatregelen niet hoeft te schuwen. Ook scholen moeten harder optreden ( niet bang zijn om subsidies te verliezen). Dat hoort in balans te zijn met zorgzaam met de leerling omgaan. Schoolverzuim hoort altijd onder de aandacht van de ouders te worden gebracht. Volgens de heer Marouan is het heel goed mogelijk om de (toekomstige) probleemkinderen te signaleren. Zowel de politiesystemen als de zorgsystemen bevatten voldoende informatie. Goed samenwerken tussen politie, gemeente, leerplichtambtenaar en welzijnswerk kan vaak al verhelderend werken. Een goede analyse is het halve werk. Specifiek voor de politie geldt dat ze niet bang moet zijn voor lik op stukbeleid. Het betekent wel dat de andere diensten en instellingen meedenken en meedoen. Alleen lik op stuk door de politie werkt niet; de politie kan het niet alleen. Miniconferentie Jeugd met allochtone roots Blz. 5 van 9

6 De heer Bervoets De heer Bervoets is onderzoeker bij het COT. Eerder verrichte hij vanuit de politieacademie onderzoek naar overlast en jeugdcriminaliteit door Marokkaanse jongeren. De aanpak is vaak een probleem. In een recent onderzoek heeft de heer Bervoets een criminele hanggroep geobserveerd. Vanuit die observatie geeft hij een aantal bevindingen en aanbevelingen. Een dergelijke groep ontstaat als fysieke en sociale gelegenheidsstructuur Kenmerkend voor de door hem geobserveerde groep was dat het buurtgenoten waren, vaak afkomstig uit traditionele gezinnen. Het kwam vaker voor dat alleenstaande moeders de opvoeders waren. De ouders reageerden zeer divers als ze werden aangesproken op het gedrag van hun kind. Er waren ouders die graag mee wilden werken aan een oplossing. Er waren echter ook ouders die zich machteloos voelden en zelfs ouders die een oplossing bewust tegenwerkten. Verder trof hij in de groep licht verstandelijk gehandicapten aan. Ook was vaak sprake van groepsdruk op de individuele leden. Door ingrijpen vanuit de zorg en justitie zijn de lichtere groepsleden verdwenen. Nadrukkelijk is er voor gekozen om de leden van de groep uit de anonimiteit te halen. De belangrijkste aandachtspunten voor de aanpak van een dergelijke groep noemde de heer Bervoets de vroegsignalering van deze groepen. Het moet snel duidelijk zijn of het gaat om groepen die louter overlast veroorzaken of dat ze ook op crimineel gebied actief zijn; wellicht maken ze deel uit van een netwerk. De samenstelling van de onderzochte groep wekte ook verbazing. Bij de onderzochte groep bleek dat de criminele groepsleden slechts af en toe aansloten. Deze harde kern gaat echter door en iedere keer komt er weer een nieuwe schil omheen. De heer Bervoets geeft aan dat we bij het voorkomen van crimineel gedrag niet teveel op individueel gedrag moeten letten maar meer alert moeten zijn op de ontwikkelingen in een dergelijke groep. De Marokkaanse jeugd heeft het zeker niet gemakkelijk: cultuur thuis, op straat en de Nederlandse samenleving. Ze moeten met drie dingen rekening houden. Dat is heel wat. Tot slot van zijn betoog merkt de heer Bervoets op dat niet alleen de politie bezig moet zijn met dergelijke groepen. De aanpak moet multidisciplinair zijn waarbij ook minder voor de hand liggende partners zoals een woningcorporatie zeker niet vergeten moeten worden. Miniconferentie Jeugd met allochtone roots Blz. 6 van 9

7 Middagsessie; onze eigen professionals In de middagsessie is het (inmiddels afgeslankte) deelnemersveld in conclaaf gegaan over verbeteringen in de Helmondse aanpak. Aan de hand van een paar sturende thema s werd gedebatteerd. De betrokkenheid bij het thema was opvallend. Er werd vol vuur gesproken. Het belang van de jongere werd op de voorgrond gesteld. Ouderbetrokkenheid werd als zeer belangrijk neergezet. Van belang was ook dat organisaties een gezamenlijk en duidelijk doel voor ogen hielden en vooral niet het eigen organisatiedoel als uitgangspunt moesten nemen. De thema s. Cultuurbepaald? Omdat jongeren met allochtone roots duidelijk zijn oververtegenwoordigd in de overlastcriminaliteitsstatistieken is aan de professionals gevraagd of zij een verband zien tussen de cultuur van jongeren met allochtone roots en de bovenmatige vertegenwoordiging van deze jongeren. Het merendeel van de deelnemers vindt dat er cultuuraspecten meespelen. Deze hebben invloed samen met andere factoren zoals de sociaal maatschappelijke positie van het gezin, de huisvesting, de woonwijk, de financiële positie en het opleidingsniveau van de ouders. Het leidt snel tot een gebrek aan perspectief. Ook het feit dat jongeren met allochtone roots opgroeien in en tussen twee verschillende culturen wordt als oorzaak genoemd. Een van de aspecten die meerdere keren genoemd werden was het feit dat jongeren met allochtone roots meer buiten leven. Hun allochtone leeftijdgenoten zijn meer geneigd hun vrije tijd binnenshuis dan wel in verenigingsverband door te brengen. Ook de binding met de (straat)groep was volgens de deelnemers belangrijker dan de binding met thuis. Het feit dat toch een behoorlijk deel van de overlast veroorzakende jongeren uit gebroken gezinnen komt werd genoemd. Mogelijk speelde mee dat in de straatgroep status verdiend kon worden. Het komt nog steeds te vaak voor dat de ouders de cultuur uit het moederland centraal stellen en niet geïnteresseerd lijken te zijn in de West-Europese cultuur. De grenzen binnen beide culturen zijn duidelijk anders en vaker tegengesteld. Vooral gecombineerd met het feit dat ouders na decennia s lang verblijf in Nederland de Nederlandse taal niet machtig zijn leidt het er toe dat zij hun kinderen niet begrijpen en niet kunnen helpen, ze zelfs frustreren bij het vinden van de weg in de Nederlandse maatschappij. Ook problemen op school kunnen daardoor moeilijker in de thuissituatie worden besproken. Heel specifiek een probleem van justitie dat wel gerelateerd werd aan cultuur. In veel allochtone culturen zal men zelden het plegen van een strafbaar feit bekennen. Het werken met een snelle vereenvoudigde afdoening, het officiersmodel, wordt daarmee voor het openbaar ministerie onmogelijk. De aanbevelingen die volgden op de cultuurvraag. 1. Maak ouders weer verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Spreek hen er op aan als sprake is van een gebrek in opvoeding en help hen (versnelde inburgering in combinatie met opvoedingsondersteuning) of dwing hen (bijvoorbeeld Nero) hun verantwoordelijkheid te nemen. 2. Zorg er voor dat ouders op de hoogte zijn als hun kind problemen veroorzaakt op school of op straat. In een van de groepen werd gesuggereerd om niet alleen bij ouders van kinderen met problemen langs te gaan maar een systeem van huisbezoeken aan alle kinderen te introduceren. 3. Zorg voor goede informatie-uitwisseling tussen de professionals die bij kinderen met problemen zijn betrokken. Begin daar vroegtijdig mee. En als de signalen duidelijk zijn moet ook worden doorgepakt; desnoods tegen de zin van de ouders in. Vanuit het basisonderwijs kwam een duidelijk signaal dat ook vanuit het basisonderwijs meegedacht en meegewerkt kan worden aan vroegtijdig signaleren van problemen en meewerken aan oplossingen. 4. Maak duidelijk beleid. Geef aan wat je wel en niet tolereert en handhaaf. 5. Biedt alternatieven en perspectief aan de jongeren. Laat als werkgever zien dat je echt gaat voor diversiteit. Miniconferentie Jeugd met allochtone roots Blz. 7 van 9

8 Overlast Voor het terugdringen van gevoelde overlast werden ook aanbevelingen gedaan. 1. Ouders zouden zelf meer toezicht moeten houden op wat hun kinderen doen op straat 2. Breng de overlastveroorzakers en de buurtbewoners bij elkaar 3. Stel als overheid duidelijk grenzen en bewaak en handhaaf die ook. Beleidsmakers, managers en uitvoerders! Het tweede thema had betrekking op de aandacht op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau voor de problematiek. En uiteraard of er zaken verbeterd konden worden en wie welke rol daarin behoorde te spelen. Het beeld dat uit de beantwoording naar voren kwam was dat het jongerenbeleid niet slecht is. Ook zijn er veel instrumenten voorhanden die ingezet kunnen worden bij jongeren met normafwijkend of crimineel gedrag. De aanbevelingen voor beleid: 1. Wees superduidelijk in wat kan en mag maar ook in wat niet wordt getolereerd. 2. Richt het beleid niet alleen op individuen maar ook op groepen. 3. Zorg voor meer samenhang in beleid en stem integraal af. 4. Neem als gemeente de regie en zorg dat die eenduidig is 5. Wees duidelijk als beleidsmakers en sta niet toe dat het organisatiedoel van de diverse betrokken instellingen en instituties bovengeschikt worden aan de totaalaanpak van het probleem. 6. Stel meer straatprofessionals aan. De aanbevelingen voor het managementniveau: 1. Luister naar de straatprofessionals en biedt meer vrije beslissingsruimte. 2. Stel professionals in de gelegenheid preventief te werken. 3. Besteed aandacht aan de veiligheid van de professionals die met de moeilijke groep jongeren werken. 4. Coach 5. Delegeer beslissingsbevoegdheid en zorg voor minder bureaucratie. 6. Benoem bij echte probleemgevallen een probleemeigenaar met mandaat en doorzettingsmacht. 7. Stel de juiste tools beschikbaar. Laat werken aan sluitende privacy-convenanten en stel tolken aan. Aanbevelingen voor het verbeteren van het werk van de straatprofessionals: 1. Deel je informatie met andere disciplines. 2. Werk beter samen met de andere disciplines. 3. Zorg voor een verbinding tussen JPT en jeugdhulpverlening 4. Betrek ook waar nodig het onderwijs vanaf de basisscholen bij het delen en verkrijgen van informatie. Begin daarmee op tijd. Miniconferentie Jeugd met allochtone roots Blz. 8 van 9

9 Ouders en doorzettingsmacht Hoe kunnen ouders hun kinderen beter opvoeden en hebben we als professionals voldoende instrumenten om te begeleiden en te ondersteunen en,indien noodzakelijk, door te pakken en af te dwingen. Dat was het 3 e thema. De aanbevelingen voor het verbeteren van de inbreng van ouders van probleemjongeren 1. Betrek ouders bij de problemen en zorg dat ze altijd op de hoogte zijn. a. Dwing ouders als ze niet willen b. Help ouders al ze niet kunnen 2. Wijs ouders op hun verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind op straat 3. Zorg ervoor dat ze de leefwereld van hun kind begrijpen en ontwikkel competenties. a. Begin met de Nederlandse taal b. Breng ze kennis bij van regelgeving, maatschappij en schoolsysteem etc. c. Wijs ze op de Nederlandse normen en waarden. Uit de groepen komen twee signalen: 1. Doorzettingsmacht ontbreekt als ouders niet willen meewerken 2. Professionals haken te snel af als ouders niet willen meewerken. Gemeenschappelijk werd aangegeven dat we achter de voordeur moeten kunnen komen als we de echte probleemgevallen willen aanpakken. De aanbevelingen. 1. Zorg dat de allochtone gemeenschappen het probleem onderkennen 2. Sneller doorpakken als blijkt dat preventie niet werkt 3. Durf de grenzen op te zoeken 4. Werk met gezinscoaches 5. Betrek als professionals collega s van andere instellingen bij het probleem als je er alleen niet uitkomt. 6. Start met projecten waarmee ouders gedwongen kunnen worden; denk aan het project Nero. 7. Regel aan de andere kant doorzettingsmacht als ouders niet kunnen. 8. Besteed vooral ook aandacht aan de nieuwe aanwas. Signaleer als professionals tijdig als in een gezin competenties ontbreken om een kind op te voeden binnen de Nederlandse maatschappij en zorg ervoor dat iemand de regie pakt in de begeleiding. TOT SLOT De burgemeester rondt af. Hij vindt dat de dag veel goede ideeën heeft opgeleverd. Het netwerk is duidelijk uitgebreid en verstevigd. We hebben van elkaar geleerd en meer begrip gekregen voor elkaar moeilijkheden maar ook voor elkaars mogelijkheden. Het is nu een kwestie van doorpakken en doorontwikkelen waar we aan begonnen zijn. Als voorbeeld haalt hij de gasten uit Mechelen nog eens voor het voetlicht waar het project Nero met overzienbare financiële dwang ouders over de drempel duwt om actiever aandacht te besteden aan hun ontsporende kinderen. Miniconferentie Jeugd met allochtone roots Blz. 9 van 9

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Samen veilig samen doen! In gesprek met partners in de veiligheidsketen over Heerenveense Veiligheidsprioriteiten

Samen veilig samen doen! In gesprek met partners in de veiligheidsketen over Heerenveense Veiligheidsprioriteiten Samen veilig samen doen! In gesprek met partners in de veiligheidsketen over Heerenveense Veiligheidsprioriteiten Samen Veilig, Samen doen! Samenvattend verslag Themabijeenkomst 1 oktober 2016 Aan de hand

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

Families onder druk. Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen. Drs. Ibrahim Yerden. Probleemstelling

Families onder druk. Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen. Drs. Ibrahim Yerden. Probleemstelling Families onder druk Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen Drs. Ibrahim Yerden Probleemstelling Hoe gaan Marokkaanse en Turkse gezinsleden, zowel slachtoffers als plegers om met huiselijk

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

Verschuivende machtsrelaties in allochtone gezinnen Trees Pels

Verschuivende machtsrelaties in allochtone gezinnen Trees Pels Huiselijk geweld: achtergronden Verschuivende machtsrelaties in allochtone gezinnen Trees Pels 29 mei 2008 Congres Huiselijk Geweld: Families onder Druk Amsterdam, De Meervaart Meeste plegers zijn mannen,

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ?

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ? Samenvatting Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk thema van het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het beleidsprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit is de aanpak

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo I

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo I Opgave 2 Jeugdcriminaliteit 13 maximumscore 2 Twee van de volgende: heropvoeding/resocialisatie: Het wil de ouders lichte opvoedingsondersteuning bieden / Het kind... biedt excuses aan het slachtoffer

Nadere informatie

Werken in Gezonde Wijk Overvecht

Werken in Gezonde Wijk Overvecht Werken in Gezonde Wijk Overvecht Versie februari 2012 Wat is Gezonde Wijk Overvecht? Gezonde Wijk Overvecht is een netwerk van partijen die samenwerken in zorg, welzijn en preventie in de wijk. Partners

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Samenvatting plan van aanpak Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Burgers moeten zich veilig kunnen voelen op straten en in wijken. Politie en justitie moeten daadkrachtig en gezaghebbend kunnen

Nadere informatie

Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz

Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz mr.dr. Lieke van Domburgh Onderzoeker Vumc, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie Hoofd afdeling O&O Intermetzo prevalentie problemen: etniciteit en gender (Zwirs 2006)

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II Opgave 4 Slachtoffers van criminaliteit Bij deze opgave horen de teksten 9 tot en met 12, figuur 2 en 3 en tabel 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Ruim drie miljoen Nederlanders worden jaarlijks het slachtoffer

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Veiligheid in het primair onderwijs

Veiligheid in het primair onderwijs Veiligheid in het primair onderwijs 1 april 2009 Maarssen 8 april 2009 Amsterdam 9 april 2009 Den Haag 21 april 2009 Eindhoven 22 april 2009 Assen Marij Bosdriesz, Cecile Godefrooy, Marina Moerkens Programma

Nadere informatie

Conflict en aangifte. module 3. Sport, dienstverlening en veiligheid

Conflict en aangifte. module 3. Sport, dienstverlening en veiligheid Conflict en aangifte module 3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 AANGIFTE DOEN...4 Hoe kan een aangifte worden gedaan?... 4 Wat gebeurt er met de aangifte?... 4 AMBTSHALVE VERVOLGBARE DELICTEN EN KLACHTDELICTEN...6

Nadere informatie

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst bestaat uit de twaalf competenties van de collectieve belangenbehartiger met daarbij steeds vier stellingen. Per stelling kunt u

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld?

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? ARTIKEL - 30 OKTOBER 2015 Het Platform Eer en Vrijheid organiseerde op 8 oktober een landelijke bijeenkomst over eergerelateerd geweld. Hilde Bakker (Kennisplatform

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing?

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Drs. R. Simmering Gedragsdeskundige, Raad voor de Kinderbescherming Utrecht 21 mei 2010 Hoe beïnvloedt de

Nadere informatie

Datum 4 juni 2013 Onderwerp Beantwoording kamervragen over Gemeente Venray in gesprek met Marokkaanse overheid over criminele jongeren

Datum 4 juni 2013 Onderwerp Beantwoording kamervragen over Gemeente Venray in gesprek met Marokkaanse overheid over criminele jongeren 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20301 2500 EA DEN HAAG Onderwerp Voortgang aanpak criminele jeugdgroepen 1. Inleiding De

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Onderlegger Licht Diagnostisch Instrument tbv bepaling van het gezinsprofiel. 1. Psychische en/of psychiatrische problemen van de ouder(s)

Onderlegger Licht Diagnostisch Instrument tbv bepaling van het gezinsprofiel. 1. Psychische en/of psychiatrische problemen van de ouder(s) A. Ouderfactoren: gegeven het feit dat de interventies van de gezinscoach en de nazorgwerker gericht zijn op gedragsverandering van de gezinsleden, is het zinvol om de factoren te herkennen die (mede)

Nadere informatie

Plan van aanpak Overlastgevende Marokkaans-Nederlandse Jongeren 2010-2012

Plan van aanpak Overlastgevende Marokkaans-Nederlandse Jongeren 2010-2012 Plan van aanpak Overlastgevende Marokkaans-Nederlandse Jongeren 2010-2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Het beeld van Maassluis 3 De aanpak 4 De straatcoach, en dan..? 6 De organisatie 6 Aansluiting overige

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp Wethouder Paans spreekt allereerst zijn steun uit aan professionals

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Samenvatting, informatie en verwijzingen

Samenvatting, informatie en verwijzingen HAND-OUT Samenvatting, informatie en verwijzingen In deze handout vatten we de belangrijkste informatie uit de bijeenkomst over veilig jeugdwerk samen. Deze handout is niet uitputtend en in veel gevallen

Nadere informatie

Kinderen beschermen we samen. Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd

Kinderen beschermen we samen. Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd Kinderen beschermen we samen Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd 1 juni 2013 Beelden van de Raad 2 Tijd om kennis te maken! Kennismaking met de Raad voor de Kinderbescherming

Nadere informatie

Dierenmishandeling in gezinnen

Dierenmishandeling in gezinnen Dierenmishandeling in gezinnen Prof.dr. Marie-Jose Enders-Slegers, Leerstoel Antrozoologie, Faculteit Psychologie Stichting Cirkel van Geweld, Werkgroep Dierenpleegzorg marie-jose.enders@ou.nl Link - letter

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Thuismentor voor brugklassers

Thuismentor voor brugklassers Thuismentor voor brugklassers Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk dat past bij uw opleiding, achtergrond en levenservaring? Wilt u uw kennis en vaardigheden inzetten om kwetsbare jongeren op weg te helpen

Nadere informatie

De overheid voert een tweesporenbeleid: preventie en repressie van criminaliteit.

De overheid voert een tweesporenbeleid: preventie en repressie van criminaliteit. Vak Maatschappijwetenschappen Klas Havo 5 Thema Criminaliteit en samenleving Onderwerp Hoofdstuk 5 Overheidsbeleid 5. Overheidsbeleid 5.1 Integraal veiligheidsbeleid De huidige samenleving wordt wel een

Nadere informatie

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning aan ouders met tieners in Amsterdam Pauline Naber, Hogeschool INHolland Marjan de Gruijter, Verwey-Jonker Instituut http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl/

Nadere informatie

De rol van de school

De rol van de school De rol van de school Bij het omgaan met polarisatie en radicalisering van jongeren Maatschappelijke opdracht van de school De school staat midden in de samenleving Leidt op tot burgers met een startkwalificatie

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel

Nadere informatie

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Onderwerp Actieprogramma criminele jeugdgroepen

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Onderwerp Actieprogramma criminele jeugdgroepen Ministerie van Veiligheid en Justitie Cc : frt~.2eml~jy 4k 152 S > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 2511

Nadere informatie

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht.

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Vierde nationaal congres opvoedingsondersteuning Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Ede,1 juni 2012 1 Opbouw workshop Coach je kind Kort voorstellen, warming up Presentatie van

Nadere informatie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie Klaas Ridder ketenregisseur jeugdprostitutie Overzicht Introductie / begrippenkader Situatie vóór 2004 2004 een initiatief voor een ketenaanpak 2005 de inrichting

Nadere informatie

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid Kom Erbij Meer dan een miljoen Nederlanders sterk eenzaam Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De invloed van eenzaamheid is groot en leidt

Nadere informatie

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

Advies 10 Notitie Jeugdbeleid

Advies 10 Notitie Jeugdbeleid Betreft : reactie op Notitie jeugdbeleid Datum : 22 december 2016 1 Inleiding Het beleid en het daarop gebaseerde uitvoeringsplan uitgewerkt in de Notitie Jeugdbeleid geldt voor de periode 2017 2018. De

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen

Informatie voor gezinnen Informatie voor gezinnen Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming Regio Amsterdam draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan een blijvend veilige ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben

Nadere informatie

Kindermishandeling en het onderwijs

Kindermishandeling en het onderwijs 0900-1231230 Kindermishandeling en het onderwijs Belangrijke vindplaats Tijdsfactor Mate van contact Mate van professionaliteit Belangrijke bron van steun (beschermende factor) Belangrijke bron van informatie

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld

Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld Symposium Slachtofferhulp Grenzen in het geding Den Haag, 20 februari 2015 Bruno Vanobbergen Kinderrechtencommissaris

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Advies 7 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanbevelingen 7 Aanleiding en context voor dit advies 9 Algemeen 11 Opmerkingen bij tekst en opzet van

Nadere informatie

De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast. Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model

De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast. Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model De Piramide van Overlast in Utrecht Buurtbemiddeling in het kort De belangrijkste doelstellingen

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Aanpak Marokkaanse risicogroepen 2010-2012. Inleiding

Aanpak Marokkaanse risicogroepen 2010-2012. Inleiding Aanpak Marokkaanse risicogroepen 2010-2012 Inleiding In deze notitie worden de hoofdlijnen van beleid voor in eerste instantie 2010 aangegeven. De aanpak richt zich, zoals IMAR 2006-2009, op Marokkaanse

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Kennis, innovatie en methodiekontwikkeling

Kennis, innovatie en methodiekontwikkeling Kennis, innovatie en methodiekontwikkeling Frontlijnsturing en uitvoering in de praktijk Situatie achterstandswijken (mensen) 60000 gezinnen leven langdurig in armoede 30000 gezinnen zijn omgevallen Gezin

Nadere informatie

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades.

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Welzijn is meedoen. Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Kwetsbare inwoners worden gedefinieerd als:

Nadere informatie

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Lezen 2c tekst 1. Straffen of helpen?

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Lezen 2c tekst 1. Straffen of helpen? OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Signaleren: kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld. huiselijkgeweldwb.nl. 0900 126 26 26 5 cent per minuut

Signaleren: kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld. huiselijkgeweldwb.nl. 0900 126 26 26 5 cent per minuut Signaleren: kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26 Signaleren: kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld Kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun

Nadere informatie

VMBO SLINGE SKILLS. Vaardigheden waarmee je vérder komt. Marloes Bruinsma&Tisa de Jong

VMBO SLINGE SKILLS. Vaardigheden waarmee je vérder komt. Marloes Bruinsma&Tisa de Jong VMBO SLINGE SKILLS Vaardigheden waarmee je vérder komt Marloes Bruinsma&Tisa de Jong 25-5-2016 Een introductie, huidige stand van zaken en een toekomstvisie Inhoudsopgave 1.1 Introductie Blz. 2 1.1.1 Wat

Nadere informatie

Veilig Nederland. Uw veiligheidsleverancier

Veilig Nederland. Uw veiligheidsleverancier Veilig Nederland Uw veiligheidsleverancier Woord vooraf Onderweg naar huis lastig worden gevallen op straat? s Ochtends, als u naar uw werk gaat, erachter komen dat uw auto is gestolen? U en uw gezin levend

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Recht van spreken Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 4 uit het bronnenboekje. Inleiding In het tijdschrift Crimelink van mei 2012 staat een bespreking van het boek Slachtoffer-dadergesprekken

Nadere informatie

een klasse apart? Gonneke Stevens Violaine Veen Wilma Vollebergh Algemene Sociale Wetenschappen, UU

een klasse apart? Gonneke Stevens Violaine Veen Wilma Vollebergh Algemene Sociale Wetenschappen, UU Marokkaanse jeugddelinquenten: een klasse apart? Onderzoek naar jongens in preventieve hechtenis met een Marokkaanse en Nederlandse achtergrond Gonneke Stevens Violaine Veen Wilma Vollebergh Algemene Sociale

Nadere informatie

Competenties van de jeugdarts. J.Bijlsma-Schlösser 22-09-08. Opbouw

Competenties van de jeugdarts. J.Bijlsma-Schlösser 22-09-08. Opbouw Medicine is long life study Competenties van de jeugdarts J.Bijlsma-Schlösser Opbouw Medische kerncompetenties specialist Wat is een competentie Uitwerking van een kerncompetentie SWOT POP EPA= KrBeAc

Nadere informatie

Opvattingen over sociale controle bij opgroeien en opvoeden Juni 2014 Opgroeipanel Langedijk: resultaten 2 e peiling

Opvattingen over sociale controle bij opgroeien en opvoeden Juni 2014 Opgroeipanel Langedijk: resultaten 2 e peiling Juni 2014 Opgroeipanel Langedijk: resultaten 2 e peiling Belangrijkste uitkomsten De gemeente Langedijk wil ouders en andere opvoeders betrekken bij het jeugdbeleid van de gemeente. Om die reden is het

Nadere informatie

Transitie jeugd MEE Groningen

Transitie jeugd MEE Groningen Transitie jeugd MEE Groningen Transitie jeugd MEE Groningen Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E mee@meegroningen.nl

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 4 oktober 2012. Debat over:

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 4 oktober 2012. Debat over: VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 4 oktober 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

Delinquent gedrag bij jongeren met een licht verstandelijke beperking

Delinquent gedrag bij jongeren met een licht verstandelijke beperking DC 72 Delinquent gedrag bij jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit thema is een bewerking van het krantenartikel uit NRC Handelsblad Vroeger een debiel, nu een delinquent. In dit artikel zegt

Nadere informatie

Als opvoeden even lastig is

Als opvoeden even lastig is Als opvoeden even lastig is Hoe pak je dat dan aan? Soms weet ik niet meer wat ik moet doen om hem stil te krijgen. Schattig? Je moest eens weten. Hoezo roze wolk? Mijn dochter kan af en toe het bloed

Nadere informatie

Folder voor leraren en jeugdwerkers

Folder voor leraren en jeugdwerkers Folder voor leraren en jeugdwerkers Radicalisering en waarom dit relevant is voor jou Deze folder is de korte versie van de TERRA handleiding Radicalisering en waarom dit relevant is voor jou. In deze

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst Pedagogische Meerstemmigheid

Inspiratiebijeenkomst Pedagogische Meerstemmigheid Datum: Locatie: Spreker: Notulist: Aanwezigen: Organisatie: 14 december Kralingen Ilias El Hadioui Majda Battaï 23 deelnemers Stichting Attanmia i.s.m. Stichting Buurtwerk Kralingen-Crooswijk De besproken

Nadere informatie

Datum 15 september 2009 Onderwerp Beantwoording kamervragen jeugdige criminelen met ernstige gedragsproblemen

Datum 15 september 2009 Onderwerp Beantwoording kamervragen jeugdige criminelen met ernstige gedragsproblemen > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Vraag standaard naar de veiligheid in het gezin. Acuut gevaar? Stap 0: overweeg altijd: kán hier sprake zijn van kindermishandeling?

Vraag standaard naar de veiligheid in het gezin. Acuut gevaar? Stap 0: overweeg altijd: kán hier sprake zijn van kindermishandeling? Digitaal stroomdiagram op basis van de Meldcode (Eerst komen alleen de 5 stappen in beeld, als je op de stap klikt, wordt de tekst onder elke stap zichtbaar) De stappen 1 t/m 4 kunnen door elkaar heen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

Omgaan met gedrag op Basisschool De Bareel

Omgaan met gedrag op Basisschool De Bareel 1. Uitgangspunten gedrag Omgaan met gedrag op Basisschool De Bareel Schooljaar 2013 Inhoud 2. Preventief handelen om te komen tot gewenst gedrag 3. Interventies om te komen tot gewenst gedrag 4. Stappenplan

Nadere informatie

2 Inleiding op de hoofdstukken 3, 4 en 5 21

2 Inleiding op de hoofdstukken 3, 4 en 5 21 Vooraf 11 1 Inleiding 15 Deel I Didactiek 19 2 Inleiding op de hoofdstukken 3, 4 en 5 21 3 De Voortgangsbespreking 27 3.1 Nieuwsgierig en gul met belonen 28 3.2 Nagaan hoe het werk zelfstandig gegaan is

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

CJG Delft in transitie

CJG Delft in transitie Het CJG op weg naar het nieuwe jeudzorgstelsel CJG Delft in transitie Franciska Ederveen Coördinator CJG Delft 23 april 2013 Programma van vanavond De jeugdgezondheidszorg in het CJG Het jeugdmaatschappelijk

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie