Bezint eer ge begint.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezint eer ge begint."

Transcriptie

1 Bezint eer ge begint. Onderzoek naar de behoefte aan een brancheorganisatie voor gemeenten en organisatoren van vrij toegankelijke publieksevenementen. Afstudeerscriptie Lonneke Bergmans NHTV Internationale hogeschool Breda Collegejaar 2004/

2 Bezint eer ge begint. Onderzoek naar de behoefte aan een brancheorganisatie voor gemeenten en organisatoren van vrij toegankelijke publieksevenementen. Breda, september 2005 Lonneke Bergmans Craneveldstraat SK Venlo Opdrachtgever: NHTV internationale hogeschool Breda Miriam Alders Mgr. Hopmansstraat JT Breda 11

3 Voorwoord Voor u ligt het eindresultaat van een onderzoek dat ik in het kader van mijn afstuderen heb verricht. Onderzocht is of er behoefte is aan een brancheorganisatie voor gemeenten die zich richt op zowel het evenementenbeleid van gemeenten als op het uitvoerende deel In hoofdstuk 1 komen de onderzoeksvragen en de onderzoeksmethoden aan de orde. In hoofdstuk 2 worden de reeds bestaande brancheorganisaties geanalyseerd en wordt mogelijke samenwerking met bestaande organisaties besproken. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de enquête geanalyseerd en besproken. In hoofdstuk 4 komen de conclusies uit de voorgaande hoofdstukken aan de orde. Hoofdstuk 5 bevat de eindconclusie en de aanbevelingen. Graag bedank ik Jacco van Mierlo voor zijn kritische kanttekeningen. Jeroen Klaasse voor de hulp bij het verwerken van de kwantitatieve gegevens met SPSS. Ook bedank ik mijn ouders en Paul voor de support bij deze zware klus. September Lonneke Bergmans 12

4 Samenvatting Aanleiding voor het onderzoek zijn een aantal gesprekken geweest tijdens een congres te Boston. Er werd door een aantal potentiële leden enthousiast gereageerd op het idee een brancheorganisatie op te richten voor gemeenten en organisatoren van vrij toegankelijke publieksevenementen. De brancheorganisatie zou dan kunnen fungeren als belangenbehartiger, vraagbaak en kenniscentrum. In het eerste enthousiasme werd geconcludeerd dat de behoefte groot genoeg was en een onderzoek naar de beste wijze voor implementatie voor een branchevereniging kon worden opgestart. Nadat de eerste euforie was gezakt bleek dat het toch verstandiger zou zijn eerst de behoefte aan een dergelijke brancheorganisatie goed in kaart te brengen. De hoofdvraag van het onderzoek werd daarmee: "Is er bij gemeenten en organisatoren van vrij toegankelijke publieksevenementen behoefte aan een brancheorganisatie/organisatievorm?" Afgeleid van deze hoofdvraag c.q. probleemstelling werd het volgende onderzoeksdoel geformuleerd: Onderzoek of er bij gemeenten en organisatoren van vrij toegankelijke publieksevenement behoefte is aan een brancheorganisatie ten einde een plan van aanpak te schrijven voor de implementatie van de brancheorganisatie/organisatievorm Indien tijdens het onderzoek blijkt dat de behoefte aan een brancheorganisatie/organisatievorm niet groot genoeg is om deze daadwerkelijk op te richten, zal duidelijk weergegeven worden waaraan wél precies behoefte is en op basis daarvan zullen enkele scenario s geschreven worden. Om de probleemstelling verder te onderzoeken zijn een aantal onderzoeksvragen geformuleerd en is bepaald met welke onderzoeksmethoden die beantwoord worden. Zie hiervoor onderstaand schema. Onderzoeksvraag 1. Wat is behoefte? a. Is er behoefte aan een brancheorganisatie/organisatievorm? 2. Wat verwachten potentiële leden van een (branche)organisatie? 3. Wat zijn/doen brancheorganisaties? a. Wat zijn de voor- en nadelen van brancheorganisaties? Onderzoeksmethode - Deskresearch: Boeken en internet - Kwantitatief onderzoek: Enquête - Kwalitatief onderzoek: Interviews met gemeenten en organisatoren en Round Table - Kwalitatief: Interviews met gemeenten en organisatoren & Round Table - Kwantitatief: Enquêtes - Deskresearch: Boeken, scripties & internetsites - Kwalitatief: Round Table, interviews met gemeenten en organisatoren. 13

5 4. Welke structuur past het beste bij de wensen van de (potentiële) leden? a.wordt het een zelfstandige stichting of vereniging of sluit de organisatie zich aan bij een grotere organisatie? b. Wat is een stichting en wat zijn de kenmerken?* c. Wat is een vereniging en wat zijn de kenmerken?* 5. Welke mogelijke samenwerkingspartners zijn er? a. Op welk niveau dient er samengewerkt te worden? (Hiaten opvullen bij een bestaande organisatie iets nieuws opzetten of een eigen brancheorganisatie opzetten en daarna eventueel opgaan in een andere organisatie) - Deskresearch: Internet, sites als die van de Kamer van Koophandel en de belastingdienst kunnen hierbij helpen. - Kwalitatief: gesprekken met docenten & bedrijven die al lid zijn van een brancheorganisatie - Kwantitatief: Ook wensen die respondenten kenbaar maken in de enquêtes kunnen evt. bijdragen. - Deskresearch: Door verschillende organisaties te bekijken en naast elkaar te leggen kan een selectie worden gemaakt. - Kwantitatief: In de enquête wordt dit als vraag opgenomen. - Kwalitatief: Tijdens gesprekken met mogelijke samenwerkingspartners wordt gepeild wat zij hun leden bieden en hoe zij over samenwerking denken. 6. Hoe dient de brancheorganisatie/ - Deskresearch: In boeken en op internet is organisatievorm vormgegeven te worden en snel terug te vinden wat er in een bedrijfshoe pak je het aan? plan opgenomen dient te worden a. Waaruit bestaat een bedrijfsplan?* - de verdere invulling van het plan is afhankelijk van alle informatie die gedurende het onderzoek vergaard is. * Deze onderzoeksvragen zijn door een wending in het onderzoek komen te vervallen. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn: Ruim 50% van de gemeenten met tot heeft geen behoefte aan een brancheorganisatie. Ruim 50% van de gemeenten met tot inwoners staan neutraal tegenover een brancheorganisatie en een kwart heeft wel behoefte aan een brancheorganisatie. Er zijn, inclusief Rotterdam Festivals, 12 van de 62 gemeenten die aangeven behoefte te hebben aan een brancheorganisatie. De top vijf van de diensten die de gemeenten met tot inwoners belangrijk vinden ziet er als volgt uit: 1. Vraagbaak 2. Voorbeeldnota's van andere gemeenten 3. Nieuwsbrief 4. Trends & ontwikkelingen publiceren 5. vakbibliotheek inrichten De top vijf van de diensten die de gemeenten met tot inwoners belangrijk vinden ziet er als volgt uit: 1. Voorbeeldnota's van andere gemeenten 2. Vraagbaak 3. Trends & ontwikkelingen publiceren 14

6 4. Onderzoek doen/initiëren 5. Adviezen o.g.v. bedrijfsvoering, subsidie, programmering, contracten e.d. De diensten die zowel door de gemeenten met tot inwoners als de gemeenten met tot inwoners als relatief belangrijkste gezien worden hebben te maken met kennisuitwisseling. Dit komt ook overeen met de informatie die uit interviews en de Round Table naar voren kwam. Het delen van kennis wordt dus als zeer waardevol beschouwd. De gemeenten met tot inwoners vinden een vraagbaak belangrijk, de meerderheid daarvan heeft geen behoefte aan een brancheorganisatie en wil geen lid worden of er niet meer dan 100,- voor betalen. Als de dienst ook voor niet-leden toegankelijk is, kunnen zij er dus wel gebruik van maken zonder lid te worden. Bijna van de gemeenten met tot inwoners is van mening dat een brancheorganisatie wel kan helpen bij het oplossen of voorkomen van problemen en/of knelpunten. Bijna van de gemeenten met tot inwoners is van mening dat een brancheorganisatie niet kan helpen bij het oplossen of voorkomen van problemen en/of knelpunten. Zowel de gemeenten met tot inwoners als de gemeenten met tot inwoners geven aan soort gelijke problemen/knelpunten te hebben. Met name problemen op het gebied van geluidsoverlast, tijd/capaciteit binnen hun gemeente, belangenverstrengeling, handhaven en opstellen van regels en knelpunten omtrent facilitaire zaken spelen een rol. Veel gemeenten gaven aan een samenwerkingspartner te zien in de VNG, de VGKE en de overheidsinstanties als politie, brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) Een kleine meerderheid van de gemeenten met tot inwoners wil geen lid worden van de brancheorganisatie. De VNG biedt zeer veel, echter zeer weinig op het gebied van evenementen. Diensten die de VGKE niet biedt maar wel op korte termijn wil ontwikkelen zijn een discussieforum op de website en een vakbibliotheek. De VGKE houdt zich niet bezig met de politieke besluitvorming rondom evenementenbeleid en is ook niet van plan zich hierop te gaan richten. Voor het doen van onderzoek voor de VGKE zouden studenten ingezet kunnen worden. Meerdere brancheorganisaties (VECTA, VGKE, VVEM, IFEA Europe) hebben problemen. De kern van de problemen is terug te voeren op tijdgebrek en gebrek aan financiën. 15

7 Gemeenten kunnen geen lid worden van de VVEM, de VECTA, Vrijetijdsnetwerk VVS en Kennik. Eindconclusie en aanbevelingen De eindconclusie is dat er geen draagvlak is voor een nieuw op te zetten brancheorganisatie zoals in de probleemstelling en de doelstelling omschreven. Dit wordt derhalve afgeraden. Er worden een tweetal alternatieven gegeven: Samenwerking met de VGKE door uitvoerende taken over te nemen. Zet een gemeentelijk kennisnetwerk voor de evenementenbranche op met, in eerste instantie, de 12 gemeenten die aangeven behoefte te hebben. 16

8 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Hoofdstuk 1 Aanpak van het onderzoek Onderzoeksvragen & onderzoeksmethoden Behoefte Deskresearch Fieldresearch Kwalitatief onderzoek Kwantitatief onderzoek Enquête Steekproefgrootte Respons Aanvullende gesprekken.. 20 Hoofdstuk 2 Brancheorganisaties Wat is een brancheorganisatie? Welke brancheorganisaties zijn er? VNG De leden De contributie VECTA De leden De contributie VGKE De leden De contributie VVEM De leden De contributie IFEA Europe De leden De contributie Vrijetijdsnetwerk VVS De leden De contributie KENNIK De leden De contributie Samenwerking Grondvormen van samenwerking

9 Samenwerkingsvormen Samenwerking met de VNG Samenwerkingsvorm met de VNG Samenwerking met de VECTA Samenwerkingsvorm met de VECTA Samenwerking met de VGKE Samenwerkingsvorm met de VGKE Samenwerking met de Samenwerking met de VVEM Samenwerkingsvorm met de VVEM IFEA Europe Samenwerkingsvorm met IFEA Europe Overige gesprekken Schematische vergelijking tussen de organisaties.. 44 Hoofdstuk 3 Uitkomsten van de enquête Begrippen De respondenten Wensen en behoeften Mate van belangrijkheid van de diensten Diensten leden/niet-leden Problemen en knelpunten Problemen en knelpunten Samenwerking Contributie 76 Hoofdstuk 4 Conclusies van de scriptie Conclusies uit kwantitatief onderzoek Conclusies uit kwalitatief onderzoek en deskresearch. 81 Hoofdstuk 5 Eindconclusie en aanbevelingen Oprichten brancheorganisatie De VGKE Aanbeveling Samenwerking met de VGKE Gemeentelijk netwerk evenementenbranche Aanbeveling voor een gemeentelijk netwerk evenementenbranche Samenwerkingsvorm. 88 Bibliografie 18

10 Hoofdstuk 1 Aanpak van het onderzoek De NHTV is een kennisinstituut. Er is al veel kennis voor en over het evenementenwerkveld aanwezig. Een van de manieren om deze kennis verder uit te breiden is door een brancheorganisatie of een vergelijkbare organisatievorm op te richten en het secretariaat hiervan te huisvesten binnen de muren van de NHTV. De vanuit de praktijk vergaarde informatie kan via cursussen, workshops, seminars e.d. weer uitgedragen worden door het onderwijs. Met het opzetten van een dergelijke organisatie wordt de lijn tussen het werkveld en de opleiding verkort en kan de behoefte vanuit het werkveld om het onderwijs bij te stellen eerder worden opgemerkt en ook kan het bedrijfsleven profiteren van nieuwe inzichten die het onderwijs te bieden heeft. Binnen het evenementenwerkveld is ook steeds meer behoefte aan onderzoek. Voor onderzoek ten behoeve van de branche kunnen studenten ingezet worden. Kosten die het doen van onderzoek met zich meebrengt kunnen beperkt worden indien hiervoor studenten ingezet worden. Tevens kan onderzoek door de leden gezamenlijk bekostigd worden. Daarnaast is het zeer leerzaam voor de student en goed voor het aanvullen van de reeds aanwezige kennis op de opleiding. Tijdens een congres in Boston werd bij enkele potentiële leden gepeild of er behoefte zou zijn aan een (branche)organisatie die kon fungeren als belangenbehartiger, vraagbaak en kenniscentrum. Deze behoefte leek er te zijn en dit vormde de aanleiding voor dit onderzoek. In eerste instantie was het beeld gerezen dat de behoefte aan een brancheorganisatie groot genoeg zou zijn om onderzoek te doen naar de wijze waarop de implementatie van de brancheorganisatie zou kunnen geschieden. Na de eerste gesprekken bleek dat het eerder getoonde enthousiasme van deze personen wat gezakt was en dus was het zaak eerst de behoefte aan een dergelijke brancheorganisatie duidelijk in kaart te brengen. Het onderzoek veranderde en de volgende probleemstelling werd de hoofdvraag van het onderzoek; Is er bij gemeenten en organisatoren van vrij toegankelijke publieksevenementen behoefte aan een brancheorganisatie/organisatievorm? Aan de hand van deze probleemstelling is onderstaande doelstelling opgesteld. "Onderzoek of er bij gemeenten en organisatoren van vrij toegankelijke publieksevenementen behoefte is aan een brancheorganisatie/organisatievorm, ten einde een plan van aanpak te schrijven voor de implementatie van de brancheorganisatie/organisatievorm." Indien tijdens het onderzoek blijkt dat de behoefte aan een brancheorganisatie/organisatievorm niet groot genoeg is om deze daadwerkelijk op te richten, zal duidelijk weergegeven worden waaraan wél precies behoefte is en op basis daarvan zullen enkele scenario s geschreven worden. 19

11 1.1 Onderzoeksvragen & onderzoeksmethoden Om dit probleem inzichtelijker te maken en het zo efficiënt mogelijk aan te kunnen pakken is het probleem uiteengerafeld in een aantal onderzoeksvragen. In onderstaand schema (figuur 1.1) is duidelijk te zien welke onderzoeksvragen er zijn opgesteld en welke onderzoeksmethode er is gebruikt om ze te kunnen beantwoorden. Onderzoeksvraag 1. Wat is behoefte? a. Is er behoefte aan een brancheorganisatie/organisatievorm? 2. Wat verwachten potentiële leden van een (branche)organisatie? 3. Wat zijn/doen brancheorganisaties? a. Wat zijn de voor- en nadelen van brancheorganisaties? 4. Welke structuur past het beste bij de wensen van de (potentiële) leden? a.wordt het een zelfstandige stichting of vereniging of sluit de organisatie zich aan bij een grotere organisatie? b. Wat is een stichting en wat zijn de kenmerken? c. Wat is een vereniging en wat zijn de kenmerken? 5. Welke mogelijke samenwerkingspartners zijn er? a. Op welk niveau dient er samengewerkt te worden? (Hiaten opvullen bij een bestaande organisatie iets nieuws opzetten of een eigen brancheorganisatie opzetten en daarna eventueel opgaan in een andere organisatie) 6. Hoe dient de brancheorganisatie/ organisatievorm vormgegeven te worden en hoe pak je het aan? a. Waaruit bestaat een bedrijfsplan? Figuur 1.1 'Onderzoeksvragen en onderzoeksmethoden.' Onderzoeksmethode - Deskresearch: Boeken en internet - Kwantitatief onderzoek: Enquête - Kwalitatief onderzoek: Interviews met gemeenten en organisatoren en Round Table - Kwalitatief: Interviews met gemeenten en organisatoren & Round Table - Kwantitatief: Enquêtes - Deskresearch: Boeken, scripties & internetsites - Kwalitatief: Round Table, interviews met gemeenten en organisatoren. - Deskresearch: Internet, sites als die van de Kamer van Koophandel en de belastingdienst kunnen hierbij helpen. - Kwalitatief: gesprekken met docenten & bedrijven die al lid zijn van een brancheorganisatie - Kwantitatief: Ook wensen die respondenten kenbaar maken in de enquêtes kunnen evt. bijdragen. - Deskresearch: Door verschillende organisaties te bekijken en naast elkaar te leggen kan een selectie worden gemaakt. - Kwantitatief: In de enquête wordt dit als vraag opgenomen. - Kwalitatief: Tijdens gesprekken met mogelijke samenwerkingspartners wordt gepeild wat zij hun leden bieden en hoe zij over samenwerking denken. - Deskresearch: In boeken en op internet is snel terug te vinden wat er in een bedrijfsplan opgenomen dient te worden - de verdere invulling van het plan is afhankelijk van alle informatie die gedurende het onderzoek vergaard is. 20

12 1.2 Behoefte Aangezien het een behoefteonderzoek betreft is het belangrijk eerst duidelijk vast te stellen wat behoefte precies is en welke definitie gehanteerd zal worden in deze scriptie. Uit deskresearch komen verschillende definities naar voren. Prof. dr. Bronis Verhage stelt dat eerst de behoeften, voorkeuren en de vraag opgespoord en geanalyseerd dienen te worden en deze daarna 'vertaald'dienen te worden naar gewenste productkenmerken. Pas daarna kan een beslissing genomen worden voor het beïnvloeden van de vraag. Hij omschrijft deze begrippen in Grondslagen van de marketing als volgt: Behoeften: Behoeften hebben te maken met een tekort of gebrek aan iets en met een sterke neiging van het individu om dat tekort op te heffen. Wensen: Behoeften kunnen door meerdere producten worden bevredigd. De consument maakt dan ook geregeld een keuze tussen verschillende alternatieven. Nadat hij zich bewust is geworden van zijn behoefte en bepaalde gedragsalternatieven heeft afgewogen, ontwikkelt hij doorgaans een voorkeur voor een bepaald product. Synoniemen van voorkeuren zijn verlangens of wensen. Vraag: De hoeveelheid goederen of diensten die op basis van voorkeuren is gekocht ter bevrediging van de behoeften. Consumentengedrag: De consument komt op basis van zijn behoeften en wensen in actie. Zoekgedrag: De consument gaat op zoek naar goederen of diensten die hun behoefte kunnen bevredigen. Koopgedrag: De consument heeft deze goederen of diensten gevonden en schaft ze aan. Gebruik/verbruik: De gekochte goederen of diensten worden in gebruik genomen. Een schematische weergave van dit proces ziet er als volgt uit: Behoeften Wensen Consumentengedrag Zoekgedrag Vraag Koopgedrag Gebruik/verbruik Figuur 1.3 'Verband tussen behoeften, voorkeuren, vraag en consumentengedrag' 1 1 Prof. dr. Bronis Verhage,Grondslagen van de Marketing, 6 e druk, Stenfert Kroese,

13 Als deze theorie vertaald wordt naar de situatie van een brancheorganisatie voor gemeenten zal het er als volgt uitzien: Behoeften: Het tekort dat gemeenten ondervinden bij hetgeen geboden wordt door reeds bestaande organisaties. Wensen: Hier wordt aangegeven hoe de behoefte vertaald dient te worden naar concrete diensten die de brancheorganisatie kan bieden om dit tekort op te heffen. Vraag: De hoeveelheid diensten die nodig zijn de behoefte te vervullen. Consumentengedrag: De gemeenteambtenaar en de organisator komen op basis van hun behoeften en voorkeur in actie. Zoekgedrag: Gemeenteambtenaren oriënteren zich op hetgeen aan diensten te koop is in de markt. Koopgedrag: De gemeenteambtenaren besluiten over te gaan tot het afnemen van de geboden diensten. Gebruik/verbruik: De gemeenteambtenaren maken gebruik van de door de (branche)organisatie verstrekte diensten. Schematisch geeft dat het volgende beeld: Tekort aan diensten Welke tekorten Consumentengedrag Oriëntatie op beschikbare diensten Benodigde diensten Afname diensten Gebruik van afgenomen diensten Figuur 1.4 'Verband tussen behoeften, voorkeuren, vraag en consumentengedrag toegespitst op de brancheorganisatie voor gemeenten en organisatoren.' 22

14 D. Dijkmans en J. Vinkenslag omschrijven behoefte in hun dictaat 'Inleiding in de marketing' als: Een gevoel van een tekort aan iets. Deze zijn aangeboren. (D.w.z. iedereen heeft ze: bijv. eten, drinken en veiligheid). Wensen daarentegen zijn aangeleerd; het is de aangeleerde vertaling van de behoefte in concrete producten. Volgens de schrijvers is de kern van alle marketing als volgt schematisch weer te geven: Opsporen van behoeften Vertalen in product/dienst Aantrekken van klanten Vasthouden van klanten Figuur 1.5 'De kern van de marketing' In van Dale s groot woordenboek der Nederlandse taal wordt behoefte omschreven als: Bewust gemis van iets dat niet of zeer bezwaarlijk ontbeert kan worden: verlangen daarnaar. Ontberen: (iets) missen waaraan men grote behoefte heeft. De definitie die op basis van deze gegevens in de rest van deze scriptie gehanteerd zal worden luidt: Behoeften: Een bewust gevoel van een tekort aan iets waaruit een sterke drang voortkomt dit gemis op te heffen. 1.3 Deskresearch Deskresearch wordt uitgevoerd om te kijken wat er al aan bruikbare gegevens beschikbaar is over het thema of het probleem. Op basis van deskresearch wordt dan beslist wat er nog onderzocht dient te worden en op welke manier dat het beste kan gebeuren. Deskresearch is vaak het vooronderzoek dat dient als voorbereiding van onderzoek onder de doelgroep Fieldresearch Door fieldresearch te doen kan extra informatie worden verkregen die niet uit deskresearch naar boven komt. Er zijn twee vormen van fieldresearch, namelijk kwalitatief en kwantitatief onderzoek. 23

15 1.3.2 Kwalitatief onderzoek Bij kwalitatief onderzoek gaat het niet om het in kaart brengen van cijfers, maar om het verkennen en inzichtelijk maken van een thema of vraagstuk. Grof gezegd gaat het niet om de vraag hoeveel mensen iets vinden, maar om de vraag waarom mensen iets vinden. Tijdens dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee vormen van kwalitatief onderzoek, het diepte interview en de groepsdiscussie. Bij beide vormen is het van belang dat er een itemlist wordt opgesteld. Op basis van de verkregen informatie uit het ene gesprek kan de itemlist aangescherpt worden voor een volgend gesprek. Zowel diepte interviews als groepsdiscussies zijn heel geschikt om inzicht te krijgen in de manier waarop mensen nadenken over bepaalde zaken en hoe zij daar betekenis aan geven. Ook zijn ze beiden heel geschikt om argumenten te vinden om beslissingen te onderbouwen, om kenmerken van groepen te achterhalen, concepten te toetsen en processen en beleid te evalueren 2. Om een eerste indruk te krijgen van de werkelijke behoeften en wensen werden er een vijftal gesprekken gevoerd met organisaties en gemeenten. De itemlijsten die de basis vormden voor deze gesprekken alsmede de uitwerkingen van deze gesprekken zijn opgenomen in de bijlagen. (bijlage 1 t/m 5) Gedeeltes uit deze gesprekken zullen tevens worden gebruikt om uitspraken in deze scriptie te kunnen onderbouwen. Er zijn gesprekken gevoerd met personen van verschillende gemeenten en organisaties, te weten: Dhr. J. Moerman, Directeur van Stichting Rotterdam Festivals; Dhr. J. Mourik, Voorzitter van IFEA Europe (International festivals & events association Europe); Dhr. T. Ummels, oprichter van Stichting stadspromotie Almere; Dhr. R. Naakgeboren, Gemeente Dordrecht, schrijver van de evenementennota Dhr. V. Zonneveld, werkzaam bij het secretariaat van de VVEM (Vereniging van Evenementenmakers). Naar aanleiding van deze gesprekken en de informatie verkregen uit de enquête waar in 1.4 dieper op in wordt gegaan is op dinsdag 12 april 2005 een groepsdiscussie georganiseerd. Groepsdiscussies zijn heel geschikt om binnen relatief korte tijd te achterhalen welke meningen, opvattingen en waarden er binnen bepaalde groepen bestaan over een probleem of vraagstuk. Een groepsgesprek wordt gevoerd met 7-9 deelnemers onder leiding van een gespreksleider. Een belangrijk kenmerk van groepsdiscussies is dat respondenten direct op elkaar kunnen reageren. De volledige uitwerking en de samenvatting van deze groepsdiscussie zijn terug te vinden in de bijlage (bijlage 6 & 7), ook van deze uitwerking zullen delen terug komen in de volgende hoofdstukken om beweringen te beargumenteren. 2 Drs. U. Meier & Drs. M. Mandemakers, Kwalitatief marktonderzoek, Wolters-Noordhoff bv,

16 Bij de groepsdiscussie waren de volgende deelnemers aanwezig: Dhr. B. Hobo, Dienst stadsbeheer, afdeling vergunningen, gemeente Utrecht; Mw. L. van Batenburg, Netwerk voor stadspromotie en evenementen, gemeente Utrecht; Mw. L.S.M. Martin, Bijzondere wetten, afdeling vergunningverlening en Handhaving gemeente Breda; Mw. M. Huibers, Projectmanager Zomerfestivals, Rotterdam Festivals; Dhr. W. Janssen, Medewerker Bijzondere wetten, gemeente Loon op Zand; Mw. E. de Beer, docente congres- en evenementenmanagement, NHTV Breda; Mw. L. Bergmans, Studente Vrijetijdsmanagement, Specialisatie Evenementenorganisatie. Al in de eerste gesprekken werd duidelijk dat het niet wenselijk was als gemeenten en organisatoren beiden lid zouden zijn van dezelfde brancheorganisatie aangezien de belangen van beiden tegenstrijdig kunnen zijn. Steeds is gesproken over het benaderen van organisatoren in een later stadium. Ook is de enquête alleen op gemeenten gericht en daarom is besloten het onderzoek toe te spitsen op gemeenten. Wel zijn er in hoofdstuk 2 nog enkele brancheorganisaties bekeken waarvan organisatoren lid kunnen worden en gemeenten niet, zoals de VVEM en de VECTA. Daarnaast zijn er vier interviews gehouden met organisatoren, te weten: Dhr. J. Scholte, organisator van onder andere het "Strand aan de Maas" in zowel Rotterdam als Maastricht Mw. M. van de Louw, organisator van het "HapStap festival" te Tilburg Dhr. S. Derkx, organisator van het Zomerparkfeest te Venlo Dhr. R. Kompier, organisator van diverse jazzfestivals waaronder het "Jazzfestival" te Breda Dhr. J. Scholte Gemeenten en organisatoren hebben té verschillende doelen en belangen om beiden lid te zijn van dezelfde brancheorganisatie. Problemen worden gesignaleerd op het gebied van sponsoring (steeds duurdere overheid en minder sponsoring, tijdsdruk en de bestaanszekerheid van evenementen. De meerwaarde van een brancheorganisatie is dat bundeling van krachten meer macht geeft. Mw. M. van de Louw Mw. van de Louw heeft zelf geen behoefte aan een brancheorganisatie aangezien ze met de organisatie van het Hapstap festival nog nooit op zaken zijn gestuit die ze zelf niet op konden lossen. De toegevoegde waarde van een brancheorganisatie kan gehaald worden uit het behartigen van de belangen van de leden. Soms is specialistische deskundigheid nodig. Dhr. S. Derkx Zowel organisatoren als gemeenten moeten lid kunnen worden van de brancheorganisatie. Hij wil aan de leden zeer veel verplichtingen opleggen. Een aantal overheidsinstanties wil hij verplichten lid te worden (politie, brandweer en GHOR) Kennisuitwisseling en gegevensverstrekking vindt hij belangrijk. Een overkoepelende brancheorganisatie betekent tijdwinst voor de overheid omdat er dan slechts een onderhandelingspartner is. Dhr. R. Kompier Dhr. Kompier ervaart problemen op vele fronten, onder andere de rekbaarheid van richtlijnen en de verloning van artiesten. Een brancheorganisatie die alleen door studenten gerund wordt 25

17 kan deze problemen niet oplossen, daar is meer deskundigheid voor nodig. (Juristen, fiscalisten, etc.) Tevens levert een bezetting door alleen studenten onvoldoende continuïteit op. Informatievoorziening omtrent met name de verloning van artiesten is heel belangrijk. Beknotting door de overheid ten aanzien van regelgeving werkt verlammend. Een itemlijst en de volledige uitwerkingen van deze gesprekken zijn terug te vinden in bijlage 8 t/m Kwantitatief onderzoek Voor dit onderzoek is een selectie gemaakt uit de 467 gemeenten die Nederland rijk is om de doelgroep af te bakenen. Gemeenten met een inwoneraantal vanaf zijn meegenomen in dit onderzoek en dit komt neer op 241 gemeenten. (Adressenlijst in bezit van Dhr. J. van Mierlo) Aangezien het niet mogelijk was alle gemeenten persoonlijk te bezoeken is gekozen voor het opstellen en versturen van een enquête. Om toch de mogelijkheid open te houden een diepteinterview af te nemen bij enkele respondenten, is in de enquête een vraag opgenomen waarin de respondent aan geeft of deze het een probleem vindt als hij nogmaals benaderd wordt bij onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegeven antwoorden. Bij de gemeente Zaltbommel, Alkmaar en Roosendaal is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Dhr H. Kessel van de gemeente Zaltbommel, omdat hij heel duidelijk aangaf dat de VNG exact te bieden had waar in de enquête vragen over werden gesteld. Dhr C Ouwerkerk van de gemeente Alkmaar, omdat hij aangaf dat de nieuwe brancheorganisatie zou kunnen helpen om het probleem van geluidshinder en alcohol gebruik bij buitenevenementen op te lossen door de VNG te adviseren en te helpen bij het ontwikkelen van de modelverordeningen. Hem is gevraagd hoe hij dat ziet en of er meer zaken zijn die hij bij de VNG mist. Mw. A. Doomen van de gemeente Roosendaal, omdat zij aangaf dat er al vrij veel organisaties zijn die zich met evenementen bezig houden. Haar is gevraagd welke organisaties zodat deze organisaties wellicht nader bekeken zouden kunnen worden. Dhr. van Delden van de gemeente Tynaarlo, omdat hij aangeeft dat er reeds veel informatiepunten zijn waar de gemeente een beroep op kan doen. Hij geeft als voorbeelden andere (buur)gemeenten en GEMNET. Bij de organisaties waarmee samengewerkt kan worden geeft hij weer aan dat GEMNET een mogelijkheid zou kunnen zijn en daarnaast de VNG. Bij hem is nader geïnformeerd hoe hij die samenwerking ziet en wat GEMNET en de VNG hem te bieden hebben. Een verslaglegging van deze gesprekken is terug te vinden in de bijlagen. (bijlage 13) 26

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Francis Riethoff stagiaire bij de Raad voor Rechtsbijstand, afdeling Bureau Wbtv. Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Risicomanagement bij waterschappen

Risicomanagement bij waterschappen Risicomanagement bij waterschappen Masterscriptie Naam: Jeroen Scholten Studentnummer: 0017590 Datum: 16-05-2007 Begeleiders: Prof. Dr. P.B. Boorsma, Universiteit Twente Dr. S.M.M. Kuks, Universiteit Twente

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Risicomanagement Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Nyenrode School of Accountancy & Controlling opleiding Master Accountancy Door : Patrick Schouten Studentnummer : 980723 Datum

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE OPLEIDING TOEGEPASTE ONDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Herbert A.

PROFESSIONALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE OPLEIDING TOEGEPASTE ONDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Herbert A. PRFESSINALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE PLEIDING TEGEPASTE NDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE Herbert A. Beernink 2 H.A. Beernink Universiteit Twente, Toegepaste nderwijskunde, Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Onderhandelaars onder handen

Onderhandelaars onder handen Onderhandelaars onder handen werken aan kennis en kunde voor Cao-professionals Tilburg, november 2010 Dr. Joris de Rooij Drs. Kazimier Helfenrath ir. Ferdi van Wersch Drs. Elise Sijstermans IVA beleidsonderzoek

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie