Bezint eer ge begint.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezint eer ge begint."

Transcriptie

1 Bezint eer ge begint. Onderzoek naar de behoefte aan een brancheorganisatie voor gemeenten en organisatoren van vrij toegankelijke publieksevenementen. Afstudeerscriptie Lonneke Bergmans NHTV Internationale hogeschool Breda Collegejaar 2004/

2 Bezint eer ge begint. Onderzoek naar de behoefte aan een brancheorganisatie voor gemeenten en organisatoren van vrij toegankelijke publieksevenementen. Breda, september 2005 Lonneke Bergmans Craneveldstraat SK Venlo Opdrachtgever: NHTV internationale hogeschool Breda Miriam Alders Mgr. Hopmansstraat JT Breda 11

3 Voorwoord Voor u ligt het eindresultaat van een onderzoek dat ik in het kader van mijn afstuderen heb verricht. Onderzocht is of er behoefte is aan een brancheorganisatie voor gemeenten die zich richt op zowel het evenementenbeleid van gemeenten als op het uitvoerende deel In hoofdstuk 1 komen de onderzoeksvragen en de onderzoeksmethoden aan de orde. In hoofdstuk 2 worden de reeds bestaande brancheorganisaties geanalyseerd en wordt mogelijke samenwerking met bestaande organisaties besproken. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de enquête geanalyseerd en besproken. In hoofdstuk 4 komen de conclusies uit de voorgaande hoofdstukken aan de orde. Hoofdstuk 5 bevat de eindconclusie en de aanbevelingen. Graag bedank ik Jacco van Mierlo voor zijn kritische kanttekeningen. Jeroen Klaasse voor de hulp bij het verwerken van de kwantitatieve gegevens met SPSS. Ook bedank ik mijn ouders en Paul voor de support bij deze zware klus. September Lonneke Bergmans 12

4 Samenvatting Aanleiding voor het onderzoek zijn een aantal gesprekken geweest tijdens een congres te Boston. Er werd door een aantal potentiële leden enthousiast gereageerd op het idee een brancheorganisatie op te richten voor gemeenten en organisatoren van vrij toegankelijke publieksevenementen. De brancheorganisatie zou dan kunnen fungeren als belangenbehartiger, vraagbaak en kenniscentrum. In het eerste enthousiasme werd geconcludeerd dat de behoefte groot genoeg was en een onderzoek naar de beste wijze voor implementatie voor een branchevereniging kon worden opgestart. Nadat de eerste euforie was gezakt bleek dat het toch verstandiger zou zijn eerst de behoefte aan een dergelijke brancheorganisatie goed in kaart te brengen. De hoofdvraag van het onderzoek werd daarmee: "Is er bij gemeenten en organisatoren van vrij toegankelijke publieksevenementen behoefte aan een brancheorganisatie/organisatievorm?" Afgeleid van deze hoofdvraag c.q. probleemstelling werd het volgende onderzoeksdoel geformuleerd: Onderzoek of er bij gemeenten en organisatoren van vrij toegankelijke publieksevenement behoefte is aan een brancheorganisatie ten einde een plan van aanpak te schrijven voor de implementatie van de brancheorganisatie/organisatievorm Indien tijdens het onderzoek blijkt dat de behoefte aan een brancheorganisatie/organisatievorm niet groot genoeg is om deze daadwerkelijk op te richten, zal duidelijk weergegeven worden waaraan wél precies behoefte is en op basis daarvan zullen enkele scenario s geschreven worden. Om de probleemstelling verder te onderzoeken zijn een aantal onderzoeksvragen geformuleerd en is bepaald met welke onderzoeksmethoden die beantwoord worden. Zie hiervoor onderstaand schema. Onderzoeksvraag 1. Wat is behoefte? a. Is er behoefte aan een brancheorganisatie/organisatievorm? 2. Wat verwachten potentiële leden van een (branche)organisatie? 3. Wat zijn/doen brancheorganisaties? a. Wat zijn de voor- en nadelen van brancheorganisaties? Onderzoeksmethode - Deskresearch: Boeken en internet - Kwantitatief onderzoek: Enquête - Kwalitatief onderzoek: Interviews met gemeenten en organisatoren en Round Table - Kwalitatief: Interviews met gemeenten en organisatoren & Round Table - Kwantitatief: Enquêtes - Deskresearch: Boeken, scripties & internetsites - Kwalitatief: Round Table, interviews met gemeenten en organisatoren. 13

5 4. Welke structuur past het beste bij de wensen van de (potentiële) leden? a.wordt het een zelfstandige stichting of vereniging of sluit de organisatie zich aan bij een grotere organisatie? b. Wat is een stichting en wat zijn de kenmerken?* c. Wat is een vereniging en wat zijn de kenmerken?* 5. Welke mogelijke samenwerkingspartners zijn er? a. Op welk niveau dient er samengewerkt te worden? (Hiaten opvullen bij een bestaande organisatie iets nieuws opzetten of een eigen brancheorganisatie opzetten en daarna eventueel opgaan in een andere organisatie) - Deskresearch: Internet, sites als die van de Kamer van Koophandel en de belastingdienst kunnen hierbij helpen. - Kwalitatief: gesprekken met docenten & bedrijven die al lid zijn van een brancheorganisatie - Kwantitatief: Ook wensen die respondenten kenbaar maken in de enquêtes kunnen evt. bijdragen. - Deskresearch: Door verschillende organisaties te bekijken en naast elkaar te leggen kan een selectie worden gemaakt. - Kwantitatief: In de enquête wordt dit als vraag opgenomen. - Kwalitatief: Tijdens gesprekken met mogelijke samenwerkingspartners wordt gepeild wat zij hun leden bieden en hoe zij over samenwerking denken. 6. Hoe dient de brancheorganisatie/ - Deskresearch: In boeken en op internet is organisatievorm vormgegeven te worden en snel terug te vinden wat er in een bedrijfshoe pak je het aan? plan opgenomen dient te worden a. Waaruit bestaat een bedrijfsplan?* - de verdere invulling van het plan is afhankelijk van alle informatie die gedurende het onderzoek vergaard is. * Deze onderzoeksvragen zijn door een wending in het onderzoek komen te vervallen. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn: Ruim 50% van de gemeenten met tot heeft geen behoefte aan een brancheorganisatie. Ruim 50% van de gemeenten met tot inwoners staan neutraal tegenover een brancheorganisatie en een kwart heeft wel behoefte aan een brancheorganisatie. Er zijn, inclusief Rotterdam Festivals, 12 van de 62 gemeenten die aangeven behoefte te hebben aan een brancheorganisatie. De top vijf van de diensten die de gemeenten met tot inwoners belangrijk vinden ziet er als volgt uit: 1. Vraagbaak 2. Voorbeeldnota's van andere gemeenten 3. Nieuwsbrief 4. Trends & ontwikkelingen publiceren 5. vakbibliotheek inrichten De top vijf van de diensten die de gemeenten met tot inwoners belangrijk vinden ziet er als volgt uit: 1. Voorbeeldnota's van andere gemeenten 2. Vraagbaak 3. Trends & ontwikkelingen publiceren 14

6 4. Onderzoek doen/initiëren 5. Adviezen o.g.v. bedrijfsvoering, subsidie, programmering, contracten e.d. De diensten die zowel door de gemeenten met tot inwoners als de gemeenten met tot inwoners als relatief belangrijkste gezien worden hebben te maken met kennisuitwisseling. Dit komt ook overeen met de informatie die uit interviews en de Round Table naar voren kwam. Het delen van kennis wordt dus als zeer waardevol beschouwd. De gemeenten met tot inwoners vinden een vraagbaak belangrijk, de meerderheid daarvan heeft geen behoefte aan een brancheorganisatie en wil geen lid worden of er niet meer dan 100,- voor betalen. Als de dienst ook voor niet-leden toegankelijk is, kunnen zij er dus wel gebruik van maken zonder lid te worden. Bijna van de gemeenten met tot inwoners is van mening dat een brancheorganisatie wel kan helpen bij het oplossen of voorkomen van problemen en/of knelpunten. Bijna van de gemeenten met tot inwoners is van mening dat een brancheorganisatie niet kan helpen bij het oplossen of voorkomen van problemen en/of knelpunten. Zowel de gemeenten met tot inwoners als de gemeenten met tot inwoners geven aan soort gelijke problemen/knelpunten te hebben. Met name problemen op het gebied van geluidsoverlast, tijd/capaciteit binnen hun gemeente, belangenverstrengeling, handhaven en opstellen van regels en knelpunten omtrent facilitaire zaken spelen een rol. Veel gemeenten gaven aan een samenwerkingspartner te zien in de VNG, de VGKE en de overheidsinstanties als politie, brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) Een kleine meerderheid van de gemeenten met tot inwoners wil geen lid worden van de brancheorganisatie. De VNG biedt zeer veel, echter zeer weinig op het gebied van evenementen. Diensten die de VGKE niet biedt maar wel op korte termijn wil ontwikkelen zijn een discussieforum op de website en een vakbibliotheek. De VGKE houdt zich niet bezig met de politieke besluitvorming rondom evenementenbeleid en is ook niet van plan zich hierop te gaan richten. Voor het doen van onderzoek voor de VGKE zouden studenten ingezet kunnen worden. Meerdere brancheorganisaties (VECTA, VGKE, VVEM, IFEA Europe) hebben problemen. De kern van de problemen is terug te voeren op tijdgebrek en gebrek aan financiën. 15

7 Gemeenten kunnen geen lid worden van de VVEM, de VECTA, Vrijetijdsnetwerk VVS en Kennik. Eindconclusie en aanbevelingen De eindconclusie is dat er geen draagvlak is voor een nieuw op te zetten brancheorganisatie zoals in de probleemstelling en de doelstelling omschreven. Dit wordt derhalve afgeraden. Er worden een tweetal alternatieven gegeven: Samenwerking met de VGKE door uitvoerende taken over te nemen. Zet een gemeentelijk kennisnetwerk voor de evenementenbranche op met, in eerste instantie, de 12 gemeenten die aangeven behoefte te hebben. 16

8 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Hoofdstuk 1 Aanpak van het onderzoek Onderzoeksvragen & onderzoeksmethoden Behoefte Deskresearch Fieldresearch Kwalitatief onderzoek Kwantitatief onderzoek Enquête Steekproefgrootte Respons Aanvullende gesprekken.. 20 Hoofdstuk 2 Brancheorganisaties Wat is een brancheorganisatie? Welke brancheorganisaties zijn er? VNG De leden De contributie VECTA De leden De contributie VGKE De leden De contributie VVEM De leden De contributie IFEA Europe De leden De contributie Vrijetijdsnetwerk VVS De leden De contributie KENNIK De leden De contributie Samenwerking Grondvormen van samenwerking

9 Samenwerkingsvormen Samenwerking met de VNG Samenwerkingsvorm met de VNG Samenwerking met de VECTA Samenwerkingsvorm met de VECTA Samenwerking met de VGKE Samenwerkingsvorm met de VGKE Samenwerking met de Samenwerking met de VVEM Samenwerkingsvorm met de VVEM IFEA Europe Samenwerkingsvorm met IFEA Europe Overige gesprekken Schematische vergelijking tussen de organisaties.. 44 Hoofdstuk 3 Uitkomsten van de enquête Begrippen De respondenten Wensen en behoeften Mate van belangrijkheid van de diensten Diensten leden/niet-leden Problemen en knelpunten Problemen en knelpunten Samenwerking Contributie 76 Hoofdstuk 4 Conclusies van de scriptie Conclusies uit kwantitatief onderzoek Conclusies uit kwalitatief onderzoek en deskresearch. 81 Hoofdstuk 5 Eindconclusie en aanbevelingen Oprichten brancheorganisatie De VGKE Aanbeveling Samenwerking met de VGKE Gemeentelijk netwerk evenementenbranche Aanbeveling voor een gemeentelijk netwerk evenementenbranche Samenwerkingsvorm. 88 Bibliografie 18

10 Hoofdstuk 1 Aanpak van het onderzoek De NHTV is een kennisinstituut. Er is al veel kennis voor en over het evenementenwerkveld aanwezig. Een van de manieren om deze kennis verder uit te breiden is door een brancheorganisatie of een vergelijkbare organisatievorm op te richten en het secretariaat hiervan te huisvesten binnen de muren van de NHTV. De vanuit de praktijk vergaarde informatie kan via cursussen, workshops, seminars e.d. weer uitgedragen worden door het onderwijs. Met het opzetten van een dergelijke organisatie wordt de lijn tussen het werkveld en de opleiding verkort en kan de behoefte vanuit het werkveld om het onderwijs bij te stellen eerder worden opgemerkt en ook kan het bedrijfsleven profiteren van nieuwe inzichten die het onderwijs te bieden heeft. Binnen het evenementenwerkveld is ook steeds meer behoefte aan onderzoek. Voor onderzoek ten behoeve van de branche kunnen studenten ingezet worden. Kosten die het doen van onderzoek met zich meebrengt kunnen beperkt worden indien hiervoor studenten ingezet worden. Tevens kan onderzoek door de leden gezamenlijk bekostigd worden. Daarnaast is het zeer leerzaam voor de student en goed voor het aanvullen van de reeds aanwezige kennis op de opleiding. Tijdens een congres in Boston werd bij enkele potentiële leden gepeild of er behoefte zou zijn aan een (branche)organisatie die kon fungeren als belangenbehartiger, vraagbaak en kenniscentrum. Deze behoefte leek er te zijn en dit vormde de aanleiding voor dit onderzoek. In eerste instantie was het beeld gerezen dat de behoefte aan een brancheorganisatie groot genoeg zou zijn om onderzoek te doen naar de wijze waarop de implementatie van de brancheorganisatie zou kunnen geschieden. Na de eerste gesprekken bleek dat het eerder getoonde enthousiasme van deze personen wat gezakt was en dus was het zaak eerst de behoefte aan een dergelijke brancheorganisatie duidelijk in kaart te brengen. Het onderzoek veranderde en de volgende probleemstelling werd de hoofdvraag van het onderzoek; Is er bij gemeenten en organisatoren van vrij toegankelijke publieksevenementen behoefte aan een brancheorganisatie/organisatievorm? Aan de hand van deze probleemstelling is onderstaande doelstelling opgesteld. "Onderzoek of er bij gemeenten en organisatoren van vrij toegankelijke publieksevenementen behoefte is aan een brancheorganisatie/organisatievorm, ten einde een plan van aanpak te schrijven voor de implementatie van de brancheorganisatie/organisatievorm." Indien tijdens het onderzoek blijkt dat de behoefte aan een brancheorganisatie/organisatievorm niet groot genoeg is om deze daadwerkelijk op te richten, zal duidelijk weergegeven worden waaraan wél precies behoefte is en op basis daarvan zullen enkele scenario s geschreven worden. 19

11 1.1 Onderzoeksvragen & onderzoeksmethoden Om dit probleem inzichtelijker te maken en het zo efficiënt mogelijk aan te kunnen pakken is het probleem uiteengerafeld in een aantal onderzoeksvragen. In onderstaand schema (figuur 1.1) is duidelijk te zien welke onderzoeksvragen er zijn opgesteld en welke onderzoeksmethode er is gebruikt om ze te kunnen beantwoorden. Onderzoeksvraag 1. Wat is behoefte? a. Is er behoefte aan een brancheorganisatie/organisatievorm? 2. Wat verwachten potentiële leden van een (branche)organisatie? 3. Wat zijn/doen brancheorganisaties? a. Wat zijn de voor- en nadelen van brancheorganisaties? 4. Welke structuur past het beste bij de wensen van de (potentiële) leden? a.wordt het een zelfstandige stichting of vereniging of sluit de organisatie zich aan bij een grotere organisatie? b. Wat is een stichting en wat zijn de kenmerken? c. Wat is een vereniging en wat zijn de kenmerken? 5. Welke mogelijke samenwerkingspartners zijn er? a. Op welk niveau dient er samengewerkt te worden? (Hiaten opvullen bij een bestaande organisatie iets nieuws opzetten of een eigen brancheorganisatie opzetten en daarna eventueel opgaan in een andere organisatie) 6. Hoe dient de brancheorganisatie/ organisatievorm vormgegeven te worden en hoe pak je het aan? a. Waaruit bestaat een bedrijfsplan? Figuur 1.1 'Onderzoeksvragen en onderzoeksmethoden.' Onderzoeksmethode - Deskresearch: Boeken en internet - Kwantitatief onderzoek: Enquête - Kwalitatief onderzoek: Interviews met gemeenten en organisatoren en Round Table - Kwalitatief: Interviews met gemeenten en organisatoren & Round Table - Kwantitatief: Enquêtes - Deskresearch: Boeken, scripties & internetsites - Kwalitatief: Round Table, interviews met gemeenten en organisatoren. - Deskresearch: Internet, sites als die van de Kamer van Koophandel en de belastingdienst kunnen hierbij helpen. - Kwalitatief: gesprekken met docenten & bedrijven die al lid zijn van een brancheorganisatie - Kwantitatief: Ook wensen die respondenten kenbaar maken in de enquêtes kunnen evt. bijdragen. - Deskresearch: Door verschillende organisaties te bekijken en naast elkaar te leggen kan een selectie worden gemaakt. - Kwantitatief: In de enquête wordt dit als vraag opgenomen. - Kwalitatief: Tijdens gesprekken met mogelijke samenwerkingspartners wordt gepeild wat zij hun leden bieden en hoe zij over samenwerking denken. - Deskresearch: In boeken en op internet is snel terug te vinden wat er in een bedrijfsplan opgenomen dient te worden - de verdere invulling van het plan is afhankelijk van alle informatie die gedurende het onderzoek vergaard is. 20

12 1.2 Behoefte Aangezien het een behoefteonderzoek betreft is het belangrijk eerst duidelijk vast te stellen wat behoefte precies is en welke definitie gehanteerd zal worden in deze scriptie. Uit deskresearch komen verschillende definities naar voren. Prof. dr. Bronis Verhage stelt dat eerst de behoeften, voorkeuren en de vraag opgespoord en geanalyseerd dienen te worden en deze daarna 'vertaald'dienen te worden naar gewenste productkenmerken. Pas daarna kan een beslissing genomen worden voor het beïnvloeden van de vraag. Hij omschrijft deze begrippen in Grondslagen van de marketing als volgt: Behoeften: Behoeften hebben te maken met een tekort of gebrek aan iets en met een sterke neiging van het individu om dat tekort op te heffen. Wensen: Behoeften kunnen door meerdere producten worden bevredigd. De consument maakt dan ook geregeld een keuze tussen verschillende alternatieven. Nadat hij zich bewust is geworden van zijn behoefte en bepaalde gedragsalternatieven heeft afgewogen, ontwikkelt hij doorgaans een voorkeur voor een bepaald product. Synoniemen van voorkeuren zijn verlangens of wensen. Vraag: De hoeveelheid goederen of diensten die op basis van voorkeuren is gekocht ter bevrediging van de behoeften. Consumentengedrag: De consument komt op basis van zijn behoeften en wensen in actie. Zoekgedrag: De consument gaat op zoek naar goederen of diensten die hun behoefte kunnen bevredigen. Koopgedrag: De consument heeft deze goederen of diensten gevonden en schaft ze aan. Gebruik/verbruik: De gekochte goederen of diensten worden in gebruik genomen. Een schematische weergave van dit proces ziet er als volgt uit: Behoeften Wensen Consumentengedrag Zoekgedrag Vraag Koopgedrag Gebruik/verbruik Figuur 1.3 'Verband tussen behoeften, voorkeuren, vraag en consumentengedrag' 1 1 Prof. dr. Bronis Verhage,Grondslagen van de Marketing, 6 e druk, Stenfert Kroese,

13 Als deze theorie vertaald wordt naar de situatie van een brancheorganisatie voor gemeenten zal het er als volgt uitzien: Behoeften: Het tekort dat gemeenten ondervinden bij hetgeen geboden wordt door reeds bestaande organisaties. Wensen: Hier wordt aangegeven hoe de behoefte vertaald dient te worden naar concrete diensten die de brancheorganisatie kan bieden om dit tekort op te heffen. Vraag: De hoeveelheid diensten die nodig zijn de behoefte te vervullen. Consumentengedrag: De gemeenteambtenaar en de organisator komen op basis van hun behoeften en voorkeur in actie. Zoekgedrag: Gemeenteambtenaren oriënteren zich op hetgeen aan diensten te koop is in de markt. Koopgedrag: De gemeenteambtenaren besluiten over te gaan tot het afnemen van de geboden diensten. Gebruik/verbruik: De gemeenteambtenaren maken gebruik van de door de (branche)organisatie verstrekte diensten. Schematisch geeft dat het volgende beeld: Tekort aan diensten Welke tekorten Consumentengedrag Oriëntatie op beschikbare diensten Benodigde diensten Afname diensten Gebruik van afgenomen diensten Figuur 1.4 'Verband tussen behoeften, voorkeuren, vraag en consumentengedrag toegespitst op de brancheorganisatie voor gemeenten en organisatoren.' 22

14 D. Dijkmans en J. Vinkenslag omschrijven behoefte in hun dictaat 'Inleiding in de marketing' als: Een gevoel van een tekort aan iets. Deze zijn aangeboren. (D.w.z. iedereen heeft ze: bijv. eten, drinken en veiligheid). Wensen daarentegen zijn aangeleerd; het is de aangeleerde vertaling van de behoefte in concrete producten. Volgens de schrijvers is de kern van alle marketing als volgt schematisch weer te geven: Opsporen van behoeften Vertalen in product/dienst Aantrekken van klanten Vasthouden van klanten Figuur 1.5 'De kern van de marketing' In van Dale s groot woordenboek der Nederlandse taal wordt behoefte omschreven als: Bewust gemis van iets dat niet of zeer bezwaarlijk ontbeert kan worden: verlangen daarnaar. Ontberen: (iets) missen waaraan men grote behoefte heeft. De definitie die op basis van deze gegevens in de rest van deze scriptie gehanteerd zal worden luidt: Behoeften: Een bewust gevoel van een tekort aan iets waaruit een sterke drang voortkomt dit gemis op te heffen. 1.3 Deskresearch Deskresearch wordt uitgevoerd om te kijken wat er al aan bruikbare gegevens beschikbaar is over het thema of het probleem. Op basis van deskresearch wordt dan beslist wat er nog onderzocht dient te worden en op welke manier dat het beste kan gebeuren. Deskresearch is vaak het vooronderzoek dat dient als voorbereiding van onderzoek onder de doelgroep Fieldresearch Door fieldresearch te doen kan extra informatie worden verkregen die niet uit deskresearch naar boven komt. Er zijn twee vormen van fieldresearch, namelijk kwalitatief en kwantitatief onderzoek. 23

15 1.3.2 Kwalitatief onderzoek Bij kwalitatief onderzoek gaat het niet om het in kaart brengen van cijfers, maar om het verkennen en inzichtelijk maken van een thema of vraagstuk. Grof gezegd gaat het niet om de vraag hoeveel mensen iets vinden, maar om de vraag waarom mensen iets vinden. Tijdens dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee vormen van kwalitatief onderzoek, het diepte interview en de groepsdiscussie. Bij beide vormen is het van belang dat er een itemlist wordt opgesteld. Op basis van de verkregen informatie uit het ene gesprek kan de itemlist aangescherpt worden voor een volgend gesprek. Zowel diepte interviews als groepsdiscussies zijn heel geschikt om inzicht te krijgen in de manier waarop mensen nadenken over bepaalde zaken en hoe zij daar betekenis aan geven. Ook zijn ze beiden heel geschikt om argumenten te vinden om beslissingen te onderbouwen, om kenmerken van groepen te achterhalen, concepten te toetsen en processen en beleid te evalueren 2. Om een eerste indruk te krijgen van de werkelijke behoeften en wensen werden er een vijftal gesprekken gevoerd met organisaties en gemeenten. De itemlijsten die de basis vormden voor deze gesprekken alsmede de uitwerkingen van deze gesprekken zijn opgenomen in de bijlagen. (bijlage 1 t/m 5) Gedeeltes uit deze gesprekken zullen tevens worden gebruikt om uitspraken in deze scriptie te kunnen onderbouwen. Er zijn gesprekken gevoerd met personen van verschillende gemeenten en organisaties, te weten: Dhr. J. Moerman, Directeur van Stichting Rotterdam Festivals; Dhr. J. Mourik, Voorzitter van IFEA Europe (International festivals & events association Europe); Dhr. T. Ummels, oprichter van Stichting stadspromotie Almere; Dhr. R. Naakgeboren, Gemeente Dordrecht, schrijver van de evenementennota Dhr. V. Zonneveld, werkzaam bij het secretariaat van de VVEM (Vereniging van Evenementenmakers). Naar aanleiding van deze gesprekken en de informatie verkregen uit de enquête waar in 1.4 dieper op in wordt gegaan is op dinsdag 12 april 2005 een groepsdiscussie georganiseerd. Groepsdiscussies zijn heel geschikt om binnen relatief korte tijd te achterhalen welke meningen, opvattingen en waarden er binnen bepaalde groepen bestaan over een probleem of vraagstuk. Een groepsgesprek wordt gevoerd met 7-9 deelnemers onder leiding van een gespreksleider. Een belangrijk kenmerk van groepsdiscussies is dat respondenten direct op elkaar kunnen reageren. De volledige uitwerking en de samenvatting van deze groepsdiscussie zijn terug te vinden in de bijlage (bijlage 6 & 7), ook van deze uitwerking zullen delen terug komen in de volgende hoofdstukken om beweringen te beargumenteren. 2 Drs. U. Meier & Drs. M. Mandemakers, Kwalitatief marktonderzoek, Wolters-Noordhoff bv,

16 Bij de groepsdiscussie waren de volgende deelnemers aanwezig: Dhr. B. Hobo, Dienst stadsbeheer, afdeling vergunningen, gemeente Utrecht; Mw. L. van Batenburg, Netwerk voor stadspromotie en evenementen, gemeente Utrecht; Mw. L.S.M. Martin, Bijzondere wetten, afdeling vergunningverlening en Handhaving gemeente Breda; Mw. M. Huibers, Projectmanager Zomerfestivals, Rotterdam Festivals; Dhr. W. Janssen, Medewerker Bijzondere wetten, gemeente Loon op Zand; Mw. E. de Beer, docente congres- en evenementenmanagement, NHTV Breda; Mw. L. Bergmans, Studente Vrijetijdsmanagement, Specialisatie Evenementenorganisatie. Al in de eerste gesprekken werd duidelijk dat het niet wenselijk was als gemeenten en organisatoren beiden lid zouden zijn van dezelfde brancheorganisatie aangezien de belangen van beiden tegenstrijdig kunnen zijn. Steeds is gesproken over het benaderen van organisatoren in een later stadium. Ook is de enquête alleen op gemeenten gericht en daarom is besloten het onderzoek toe te spitsen op gemeenten. Wel zijn er in hoofdstuk 2 nog enkele brancheorganisaties bekeken waarvan organisatoren lid kunnen worden en gemeenten niet, zoals de VVEM en de VECTA. Daarnaast zijn er vier interviews gehouden met organisatoren, te weten: Dhr. J. Scholte, organisator van onder andere het "Strand aan de Maas" in zowel Rotterdam als Maastricht Mw. M. van de Louw, organisator van het "HapStap festival" te Tilburg Dhr. S. Derkx, organisator van het Zomerparkfeest te Venlo Dhr. R. Kompier, organisator van diverse jazzfestivals waaronder het "Jazzfestival" te Breda Dhr. J. Scholte Gemeenten en organisatoren hebben té verschillende doelen en belangen om beiden lid te zijn van dezelfde brancheorganisatie. Problemen worden gesignaleerd op het gebied van sponsoring (steeds duurdere overheid en minder sponsoring, tijdsdruk en de bestaanszekerheid van evenementen. De meerwaarde van een brancheorganisatie is dat bundeling van krachten meer macht geeft. Mw. M. van de Louw Mw. van de Louw heeft zelf geen behoefte aan een brancheorganisatie aangezien ze met de organisatie van het Hapstap festival nog nooit op zaken zijn gestuit die ze zelf niet op konden lossen. De toegevoegde waarde van een brancheorganisatie kan gehaald worden uit het behartigen van de belangen van de leden. Soms is specialistische deskundigheid nodig. Dhr. S. Derkx Zowel organisatoren als gemeenten moeten lid kunnen worden van de brancheorganisatie. Hij wil aan de leden zeer veel verplichtingen opleggen. Een aantal overheidsinstanties wil hij verplichten lid te worden (politie, brandweer en GHOR) Kennisuitwisseling en gegevensverstrekking vindt hij belangrijk. Een overkoepelende brancheorganisatie betekent tijdwinst voor de overheid omdat er dan slechts een onderhandelingspartner is. Dhr. R. Kompier Dhr. Kompier ervaart problemen op vele fronten, onder andere de rekbaarheid van richtlijnen en de verloning van artiesten. Een brancheorganisatie die alleen door studenten gerund wordt 25

17 kan deze problemen niet oplossen, daar is meer deskundigheid voor nodig. (Juristen, fiscalisten, etc.) Tevens levert een bezetting door alleen studenten onvoldoende continuïteit op. Informatievoorziening omtrent met name de verloning van artiesten is heel belangrijk. Beknotting door de overheid ten aanzien van regelgeving werkt verlammend. Een itemlijst en de volledige uitwerkingen van deze gesprekken zijn terug te vinden in bijlage 8 t/m Kwantitatief onderzoek Voor dit onderzoek is een selectie gemaakt uit de 467 gemeenten die Nederland rijk is om de doelgroep af te bakenen. Gemeenten met een inwoneraantal vanaf zijn meegenomen in dit onderzoek en dit komt neer op 241 gemeenten. (Adressenlijst in bezit van Dhr. J. van Mierlo) Aangezien het niet mogelijk was alle gemeenten persoonlijk te bezoeken is gekozen voor het opstellen en versturen van een enquête. Om toch de mogelijkheid open te houden een diepteinterview af te nemen bij enkele respondenten, is in de enquête een vraag opgenomen waarin de respondent aan geeft of deze het een probleem vindt als hij nogmaals benaderd wordt bij onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegeven antwoorden. Bij de gemeente Zaltbommel, Alkmaar en Roosendaal is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Dhr H. Kessel van de gemeente Zaltbommel, omdat hij heel duidelijk aangaf dat de VNG exact te bieden had waar in de enquête vragen over werden gesteld. Dhr C Ouwerkerk van de gemeente Alkmaar, omdat hij aangaf dat de nieuwe brancheorganisatie zou kunnen helpen om het probleem van geluidshinder en alcohol gebruik bij buitenevenementen op te lossen door de VNG te adviseren en te helpen bij het ontwikkelen van de modelverordeningen. Hem is gevraagd hoe hij dat ziet en of er meer zaken zijn die hij bij de VNG mist. Mw. A. Doomen van de gemeente Roosendaal, omdat zij aangaf dat er al vrij veel organisaties zijn die zich met evenementen bezig houden. Haar is gevraagd welke organisaties zodat deze organisaties wellicht nader bekeken zouden kunnen worden. Dhr. van Delden van de gemeente Tynaarlo, omdat hij aangeeft dat er reeds veel informatiepunten zijn waar de gemeente een beroep op kan doen. Hij geeft als voorbeelden andere (buur)gemeenten en GEMNET. Bij de organisaties waarmee samengewerkt kan worden geeft hij weer aan dat GEMNET een mogelijkheid zou kunnen zijn en daarnaast de VNG. Bij hem is nader geïnformeerd hoe hij die samenwerking ziet en wat GEMNET en de VNG hem te bieden hebben. Een verslaglegging van deze gesprekken is terug te vinden in de bijlagen. (bijlage 13) 26

18 1.4 Enquête Het doel van de enquête is inzicht krijgen in de behoeften, wensen, problemen en ideeën van de respondenten op het gebied van evenementenorganisatie en evenementenbeleid. Om te testen of de enquête duidelijk en volledig was qua vraagstelling en logisch qua routing is deze verzonden naar onder andere dhr. Ummels, oprichter van Stichting stadspromotie Almere en dhr. R. Naaktgeboren, schrijver van de evenementennota van Dordrecht. De feedback die daarop werd gegeven leidde tot aanpassing van enkele vraagstellingen. Alvorens over te gaan tot toezending werden alle 241 gemeenten telefonisch benaderd om de juiste afdeling en de juiste te benaderen persoon te achterhalen zodat de enquête met de meeste waarschijnlijkheid bij de juiste persoon terecht zou komen. Vervolgens is de enquête naar 241 gemeenten verzonden. De enquête is opgenomen in de bijlagen. (bijlage 20) Steekproefgrootte Om uitspraken te doen op het gebied van kwantitatief onderzoek dient er te worden bepaald met welke zekerheid er uitspraken kunnen worden gedaan. De zekerheid waarmee uitspraken kunnen worden gedaan is afhankelijk van de grootte van de populatie (de doelgroep) en het aantal benodigde respondenten (de steekproef). Voor dit onderzoek zal worden gewerkt met een betrouwbaarheidsniveau van 90%. Dit wil zeggen dat uitspraken met 90% zekerheid kunnen worden gedaan. Het is uitgedrukt als een percentage en geeft weer hoeveel procent van de totale populatie een antwoord zou geven dat ligt binnen de gekozen betrouwbaarheidsinterval. Het 90% betrouwbaarheidsniveau betekent dat voor 90% zeker is dat de gevonden antwoorden juist zijn voor de gehele populatie. Daarnaast wordt gewerkt met een betrouwbaarheidsinterval die aangeeft in welke mate het gevonden antwoord af kan wijken van de werkelijkheid. Wanneer bijvoorbeeld wordt gewerkt met een betrouwbaarheidsinterval van 5%, en 63% van de respondenten zegt veel behoefte te hebben aan de brancheorganisatie, kun je er zeker van zijn dat 58% (63-5) tot 68% (63+5) veel behoefte heeft. Indien je in dit voorbeeld tevens werkt met een betrouwbaarheidsniveau van 90% kun je zeggen dat je 90% zeker bent dat het ware percentage van de populatie tussen de 58% en 68% ligt. Met behulp van deze theorie is de tabel van figuur 5 eenvoudig te begrijpen. Zoals te zien is in de tabel verschilt de benodigde steekproefgrootte aanzienlijk naarmate het betrouwbaarheidsinterval wordt vergroot (de uitspraken worden dan onzekerder). De respons in het geval van dit behoefte onderzoek is 65 enquêtes. Uit onderstaand schema valt af te lezen dat de betrouwbaarheidsinterval niet hoger dan 9% kan zijn omdat er 65 enquêtes retour zijn gekomen. Dat wil zeggen dat indien 63% van de respondenten aangeeft veel behoefte aan de brancheorganisatie te hebben, met 90% zekerheid gezegd kan worden dat het ware percentage van de populatie tussen de 54% en 72% ligt. Doelgroep Populatie Betrouwbaarheidsniveau Gemeenten met inwoners of meer % Figuur 1.2 Benodigde steekproefgrootte 3 Betrouwbaarheidsinterval Benodigde steekproefgrootte 8 % 74 9 % 63 10%

19 1.4.2 Respons De uiteindelijke respons op de enquête was 27% wat als zeer hoog gezien kan worden aangezien normaliter de respons bij schriftelijke enquêtes rond de 5 à 10% ligt. Er is gebruik gemaakt van een aantal tips uit het boek Enquête research door K. Markus en A. Oudemans. Deze tips hebben samen met enkele andere acties bijgedragen aan de hoge respons: Van te voren uitgevoerde pilot Duidelijke vraagstellingen. Dit blijkt uit het feit dat nagenoeg alle enquêtes die retour zijn gekomen volledig zijn ingevuld. Op de allereerste pagina wordt duidelijk aangegeven met welk doel de enquête wordt verstuurd en waar deze over zal gaan, kennelijk is de interesse in het onderwerp van dusdanige grootte dat men bereid is de enquête in te vullen. Door correct taalgebruik in de enquête en de enquête op naam te versturen voelt de respondent zich serieus genomen en is eerder bereid moeite te doen voor de onderzoeker. Het bijvoegen van een retourenvelop met een antwoordnummer als retouradres, zodat het de respondent in elk geval geen geld kost en zo de drempel om de enquête retour te zenden te verlagen. 1.5 Aanvullende gesprekken Vraag 6a uit de enquête was: Zou u een aantal organisaties op kunnen noemen waarmee deze brancheorganisatie zou kunnen samenwerken? Op deze vraag werd verschillende keren VGKE (Landelijke Vereniging Gemeentelijke Kermis- en Evenementenbeheerders) genoemd. Naar aanleiding hiervan is besloten een gesprek te voeren met Dhr. T. Kanters, bestuurslid van deze vereniging en tevens werkzaam bij de gemeente Eindhoven en organisator van diverse evenementen in Eindhoven en omgeving. Citaten uit dit gesprek zijn verwerkt in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4 en 5 en in de bijlagen (bijlage 15) is de gehele uitwerking van dit gesprek terug te vinden. Ook de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) werd meerdere malen als samenwerkingspartner geopperd, ingang bij de VNG bleek echter moeilijker dan gedacht. Aangezien de VNG een zeer gesloten organisatie is, liepen verschillende pogingen om aansluiting te krijgen bij de VNG op niets uit. Op de website is de samenstelling van de commissie Juridische zaken te vinden. Onder andere via dhr. C. Brouwer, werkzaam bij de gemeente Oud-Beijerland en lid van deze commissie is benaderd om de benodigde informatie te krijgen. Een verslaglegging daarvan is terug te vinden in de bijlagen (bijlage 16) In hoofdstuk 2 worden zeven brancheorganisaties met elkaar vergeleken. Niet alle benodigde informatie kon via de websites van deze organisaties achterhaald worden. Daarom zijn de VECTA, Vrijetijdsnetwerk VVS en Stichting Kennik hiervoor telefonisch benaderd. (zie bijlage 17 t/m 19). De informatie uit het gesprek dat reeds gevoerd was met Dhr. T. Kanters van de VGKE was niet afdoende dus is met deze verenigingen nogmaals contact opgenomen om deze informatie alsnog te achterhalen. 28

20 1.6 Opbouw van de Scriptie In de nu volgende hoofdstukken zullen de volgende zaken belicht worden: In hoofdstuk 2 wordt uitvoerig gekeken naar wat een brancheorganisatie is en welke organisaties reeds opereren op het gebied waarop dit onderzoek zich richt. De mogelijkheden tot een vorm van samenwerking worden bekeken. Daarnaast zullen de verschillen en overeenkomsten tussen deze brancheorganisaties aan bod komen. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens de doelgroep nader geanalyseerd aan de hand van de vragen: Wie zijn zij, wat willen zij, wat verwachten zij van een brancheorganisatie, wat kan een brancheorganisatie hen bieden, is het zinvol een brancheorganisatie op te richten? In hoofdstuk 4 worden conclusies getrokken uit de voorgaande hoofdstukken. In hoofdstuk 5 worden de eindconclusies en aanbevelingen uitgewerkt. 29

Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG

Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG 138 Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG De huidige samenwerking met de eilanden is vooral gebaseerd op meer of minder intensieve uitwisseling van kennis en ervaring. Bij volledige integratie

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Pleitnota. Hoorzitting bezwaarschriftencommissie d.d. 16 mei 2013. Oudeveste.nl. gevestigd te Oudelandsepoort 19 Tholen

Pleitnota. Hoorzitting bezwaarschriftencommissie d.d. 16 mei 2013. Oudeveste.nl. gevestigd te Oudelandsepoort 19 Tholen Pleitnota Hoorzitting bezwaarschriftencommissie d.d. 16 mei 2013 Oudeveste.nl gevestigd te Oudelandsepoort 19 Tholen vertegenwoordigd door de voorzitter: Mw. mr. B. Jansen hierna: Oudeveste.nl tegen Gemeente

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Samen naar succes. Samen werken aan een succesvolle branche

Samen naar succes. Samen werken aan een succesvolle branche Samen naar succes Samen werken aan een succesvolle branche Samen sterk samen voordeel De Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven is de brancheorganisatie en werkgeversvereniging met meer dan

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Inleiding De kracht van consumenten en internet wordt steeds groter. Met de toenemende populariteit van digitale informatie wordt de rol van de verkoper beduidend

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca Plan van aanpak Namen Studenten: Tim Smit 500630016 Bhanu Sharma 500709428 Ryan Pool 500713831 Paulo Bruns 500716331 Denzel Seca 500672845 Klas: MMT1F Team: 2 Minor: Marketing Tomorrow Vak: Online Marketing

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Lidmaatschapsvoordelen

Lidmaatschapsvoordelen De vereniging Inleiding Kopregel kopregel kopregel De Nederlandse Franchise Vereniging De Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchisegevers. De vereniging

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemeen... 2. Artikel 1: Begrippen... 2. Hoofdstuk 2: Toetreding tot PiA... 2. Artikel 2: Toetreding... 2

Hoofdstuk 1: Algemeen... 2. Artikel 1: Begrippen... 2. Hoofdstuk 2: Toetreding tot PiA... 2. Artikel 2: Toetreding... 2 Tot uitwerking van en in overeenstemming met de Statuten vastgesteld in de bestuursvergadering van: 2 april 2013, ten kantore van St. Professionals in Advice, Beurs World Trade Center, 7 de etage, suite

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Campagneproject 2014 Slow Food Rijnzoet Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Probleemoriëntatie 4 Probleemdefinitie 4 Doelstelling 5 Hoofdvraag 5 Deelvragen

Nadere informatie

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) vergroot het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak door het waarborgen van een constante hoge

Nadere informatie

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting Een brede kijk op onderwijskwaliteit E e n o n d e r z o e k n a a r p e r c e p t i e s o p o n d e r w i j s k w a l i t e i t b i n n e n S t i c h t i n g U N 1 E K Samenvatting Hester Hill-Veen, Erasmus

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie

Per 1 januari 2016 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten Informatie over beleid

Per 1 januari 2016 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten Informatie over beleid \\\!!!9.\\ 51 O g g i n GP D 0112.2015 0004 De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de griffie, de gemeentesecretaris, het hoofd van de personeelsafdeling

Nadere informatie

De stand van mediation

De stand van mediation De stand van mediation Onderzoek bij gemeenten naar de stand van zaken rond mediation 30 november 2007 1 Inleiding Steeds meer gemeenten ontdekken mediation als manier om conflictsituaties op te lossen.

Nadere informatie

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast Samenvatting Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast

Nadere informatie

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu SAMENVATTING dr. L.A. Plugge 1, drs. J. Hoonhout 2, T. Carati 2, G. Holle 2 Universiteit Maastricht IKAT, Fac. der Psychologie Inleiding Het

Nadere informatie

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005 Hoe maak ik een jeugdenquête Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wanneer een enquête 4 Hoofdstuk 2 Hoe maak ik een enquête 5 Hoofdstuk 3 Plan van aanpak

Nadere informatie

Highlights resultaten partnerenquête DNZ

Highlights resultaten partnerenquête DNZ Highlights resultaten partnerenquête DNZ Peter Brouwer 28 mei 2015 1 van 8 Inleiding Jaarlijks organiseert De Normaalste Zaak (DNZ) een enquête onder haar leden. De enquête levert nuttige informatie op

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma Voorwoord Al onze cliënten zijn uitgenodigd om anoniem via internet een enquête in te vullen over hun tevredenheid met de dienstverlening van Stichting IBASS. 34 cliënten (22 mannen en 12 vrouwen) hebben

Nadere informatie

Transparantie Public Affairs is een vak dat volgens de beroepsvereniging in alle openheid bedreven wordt.

Transparantie Public Affairs is een vak dat volgens de beroepsvereniging in alle openheid bedreven wordt. HANDVEST 1. Inleiding Wat kunnen en mogen politici, ambtenaren en journalisten verwachten van leden van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) die het vak van Public Affairs uitoefenen? En waarop

Nadere informatie

Contributievoorstel 2015

Contributievoorstel 2015 Contributievoorstel 2015 Voorwoord Gemeenten staan voor een krachtige lokale overheid. Om die krachtige lokale overheid te worden en te blijven, moeten we de komende jaren bewijzen dat gemeenten bepaalde

Nadere informatie

WORDT KLEINSCHALIGE ZORG GROOT?

WORDT KLEINSCHALIGE ZORG GROOT? WORDT KLEINSCHALIGE ZORG GROOT? Utrecht, december 23 Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Monique Wijnties Het kleinschalig groepswonen voor dementerenden is klein begonnen. In 1986 opende het eerste

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek Hoofdstuk 5 5.1 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Bonnema Weert wenst inzicht te verkrijgen in haar naamsbekendheid. Bonnema Weert wil in het bijzonder antwoord krijgen op de volgende onderzoeksvragen:

Nadere informatie

circulaire T Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeester, het college van burgemeester en DGBK/Directle

circulaire T Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeester, het college van burgemeester en DGBK/Directle Den Haag wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de personeelsafdeling en het hoofd van de Ambtsdragers i salarisadm nistratie Turfmarkt 147 griffier, de gemeentesecretaris, het hoofd van de Afdeling

Nadere informatie

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht AFDELINGSREGLEMENT DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering van D66, afdeling Utrecht op XXXXXXXX 2016. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

Een speeltuin in. Edam-Volendam? De behoefte. bekeken

Een speeltuin in. Edam-Volendam? De behoefte. bekeken Een speeltuin in Edam-Volendam? - De behoefte bekeken Februari 1998 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Probleemstelling 2 3. Methode van onderzoek 3 4. Resultaten 3 5. Conclusies 5 6. Hoe nu verder

Nadere informatie

Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan.

Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan. BELEIDSPLAN AFDELING OLDAMBT 2016 1. Inleiding Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan. Het beleidsplan dient daarmee

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. CONCEPT VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE TIEL De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het presidium van.. 2016; gelet op het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet; besluit: 1.

Nadere informatie

circulaire Stuknummer: AI14.09268 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

circulaire Stuknummer: AI14.09268 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de griffier, de gemeentesecretaris, het hoofd van

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg)

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Vergadering: 20 november 2007 Agendanummer: 10 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid Plan van aanpak quick scan Juni 2014 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson

Nadere informatie

ONTVANGEN 2 9 APR. 2009

ONTVANGEN 2 9 APR. 2009 ONTVANGEN 2 9 APR. 2009 ivng-afdeling Utrecht Postbus 1! 3430 AA NIEUWEGEIN P Vereniging van Nederlandse Gemeenten i doorkiesnummer uw kenmerk (070)373 8702 \ betreft ons kenmerk Kandidaatstellingsprocedure

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Inleiding In Langedijk lopen momenteel een aantal grote, ingrijpende projecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van door de gemeente ingestelde klankbordgroepen. Daarnaast

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenschappelijke Regelingen Gemeenschappelijke Regelingen Een inventarisatie, bestuurlijke verkenning en onderzoek naar de invloed van raadsleden op het beleid van gemeenschappelijke regelingen binnen de gemeente Bedum. Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 18 augustus ECWGO/U Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 18 augustus ECWGO/U Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 18 augustus 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700540 Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) - Onderwerp

Nadere informatie

BB/U201000350 Lbr. 10/026

BB/U201000350 Lbr. 10/026 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201000350 Lbr. 10/026 bijlage(n)

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

Oude Kerkstraat BB Dussen

Oude Kerkstraat BB Dussen Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante bedrijf Correspondentieadres: Dhr J. van der Westen Beleidsplan afdeling Altena Biesbosch 1. Inleiding/voorwoord en inhoudsopgave Dit beleidsplan

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Aan De leden van de Gemeenteraad van Landgraaf Postbus AA LANDGRAAF

Aan De leden van de Gemeenteraad van Landgraaf Postbus AA LANDGRAAF Aan De leden van de Gemeenteraad van Landgraaf 6370 AA LANDGRAAF Landgraaf, Onderwerp Uitspraken van de Centrale Raad van Beroep inzake Hulp bij het huishouden in relatie tot de Landgraafse situatie. Verzonden

Nadere informatie

Samen werken aan lokale bereikbaarheid

Samen werken aan lokale bereikbaarheid Samen werken aan lokale bereikbaarheid Aanbod van de VOC aan gemeenten voor een gezamenlijk geluid in het beleidsveld mobiliteit en infrastructuur. Doet u mee? 1 Wat is de VOC? De Vereniging Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

FEDERATIE NEDERLANDSE LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE (FNLI) HUISHOUDELIJK REGLEMENT (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d.

FEDERATIE NEDERLANDSE LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE (FNLI) HUISHOUDELIJK REGLEMENT (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d. FEDERATIE NEDERLANDSE LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE (FNLI) HUISHOUDELIJK REGLEMENT (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d. 3 oktober 2013) Artikel 1. Bestuur Algemeen 1. Het bestuur vormt door zijn

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Ondergetekenden, de gemeente Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.J. van Ark, directeur Economische Zaken

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

4 juni 2015. Algemene Ledenvergadering

4 juni 2015. Algemene Ledenvergadering 4 juni 2015 Algemene Ledenvergadering Algemene ledenvergadering programma: Opening Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 17 april 2014 Ingekomen stukken en mededelingen VNT 2014-2015 Financiën

Nadere informatie

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden Informatie over de Landelijke Koepel Wmo-raden Inhoud De landelijke Koepel Gegevens van de Koepel Lidmaatschap van de Koepel Meer informatie? Inschrijfformulier Zomer 2015 2 1. informatie over de landelijke

Nadere informatie

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Resultaat Enquête Platform VG ZOB Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Allereerst dank aan diegenen die hebben gereageerd op deze enquête Constateringen (1) Respons: Aantal respondenten

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R. Bouchtaoui. sv RIS Regnr.: BSD/ Den Haag, 7 juli 2009

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R. Bouchtaoui. sv RIS Regnr.: BSD/ Den Haag, 7 juli 2009 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R. Bouchtaoui sv 2009.179 RIS 164457 Regnr.: BSD/2009.2945 Den Haag, 7 juli 2009 Inzake: samenwerking met gemeenten in Zuid-Afrika

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie

Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2010. De raad van de gemeente Maasdriel;

Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2010. De raad van de gemeente Maasdriel; De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juli 2010; gelet op artikel 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet en het rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Brand Loyalty

Onderzoeksopzet Brand Loyalty Onderzoeksopzet Brand Loyalty School: Avans Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Advanced Business Creation Klas: E-fase klas A Vak: Science School Docent: Arthur Rijkers Datum: 20-02- 13 Jorrik Branten

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 januari 2014 13-117 Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 159 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren R.H.G. Mijné en H. Mik RA) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 Uw aanspreekpunt voor Financiële Participatie door Werknemers Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 1 Over de Stichting Nederlands Participatie Instituut (SNPI) Het SNPI is Het SNPI is een non-profit

Nadere informatie

BRANCHEORGANISATIE PUBLIEKE VEILIGHEID MISSIE & VISIE 2010 2013. Missie & Visie 2010 2013 definitieve versie Door Advies!

BRANCHEORGANISATIE PUBLIEKE VEILIGHEID MISSIE & VISIE 2010 2013. Missie & Visie 2010 2013 definitieve versie Door Advies! BRANCHEORGANISATIE PUBLIEKE VEILIGHEID MISSIE & VISIE 2010 2013 Missie & Visie 2010 2013 definitieve versie Door Advies! - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING & LEESWIJZER AANLEIDING TOT DE BOPV EN OPBOUW VAN DE

Nadere informatie

Evaluatie EvenementAssistent

Evaluatie EvenementAssistent Evaluatie EvenementAssistent Praktijktest oktober 2011 tot en met december 2011 1 pilot EvenementAssistent De EvenementAssistent is tijdens een pilot getest door zowel organisatoren als vergunningverleners

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Kostenreglement Kifid 2015

Kostenreglement Kifid 2015 Kostenreglement Kifid 2015 Het Bestuur van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft, gelet op artikel 27 van de Statuten, op 17 december 2014 het volgende reglement vastgesteld.

Nadere informatie

orps Dorpshuizen hart van het dorp ook in noord-holland februari 2012 www.pdnh.nl

orps Dorpshuizen hart van het dorp ook in noord-holland februari 2012 www.pdnh.nl februari 2012 orps ook in noord-holland Dorpshuizen hart van het dorp www.pdnh.nl d o r p s h u i z e n h a r t va n h e t d o r p o o k i n n o o r d - h o l l a n d Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie