Voorwoord. Mei Namens bestuur en medewerkers. Jef van Eijken Voorzitter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Mei 2013. Namens bestuur en medewerkers. Jef van Eijken Voorzitter"

Transcriptie

1 Voorwoord De komende jaren staan gemeenten voor ingewikkelde opgaven op de terreinen van zorg, welzijn, arbeid en inkomen. Voor de Stichting Steunpunt Welzijn Bommelerwaard en Heerewaarden was dit aanleiding om zich te heroriënteren op haar functie en taken in de Bommelerwaardse samenleving. In deze beleidsvisie maken wij de keuze voor een ondersteuningsorganisatie gericht op welzijnsvragen van burgers in brede zin. Wij richten ons op ouderen, volwassenen en jeugd en bieden ondersteuning op de gebieden van zelfredzaamheid, participatie, leefbaarheid en gezondheid. Wij bouwen met nieuwe activiteiten voort op de reeds aanwezige expertise en de vraaggerichte aanpak, die de stichting al een reeks van jaren in praktijk brengt op de terreinen van ouderenondersteuning, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Om de herkenbaarheid van onze organisatie zo groot mogelijk te doen zijn, werkt de stichting vanaf heden onder de naam: Stichting Welzijn Bommelerwaard (SWB). Mei 2013 Namens bestuur en medewerkers Jef van Eijken Voorzitter 1

2 1 Een nieuwe beleidsvisie : waarom? Er verandert veel op het terrein van zorg en welzijn. Organisaties die op dit terrein werkzaam zijn, dienen hun bijdrage kritisch onder de loep te nemen. De Stichting Welzijn Bommelerwaard (SWB) heeft dit gedaan. De centrale vraag hierbij was: wat wordt onze rol in een samenleving die transformeert van verzorgingsstaat naar participatiestaat? Meer samenleving, minder overheid: kort gezegd is dat de transformatie die zich voltrekt. Om onze nieuwe rol te kunnen bepalen, hebben wij ons afgevraagd wat dit voor burgers in Maasdriel en Zaltbommel betekent. Gemeenten hebben de plicht om beperkingen in zelfredzaamheid van burgers weg te nemen en deelname aan het maatschappelijk verkeer te bevorderen. Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn meedoen en maatwerk daarbij de sleutelbegrippen. Allereerst en waar mogelijk wordt de inzet van de burgers zelf gevraagd. Waar de eigen inzet niet volstaat, is de inzet van professionals nodig. 2 Wat wordt de inzet van burgers? Niet van iedereen kan hetzelfde worden verwacht. Er zijn bemiddelde en onbemiddelde, kansarme en succesvolle, vitale en kwetsbare burgers. Wie het op eigen kracht kan, heeft geen professionele ondersteuning nodig. Maar bij kwetsbare burgers verwachten we een relatief grote ondersteuningsbehoefte. Bij deze groep mensen is vaak sprake van een opstapeling van problemen en een verstoorde balans tussen draaglast en draagkracht. Behoud en versterking van de zelfredzaamheid en participatie van meer kwetsbare burgers is onderdeel van de nieuwe uitdaging en opdracht die wij voor onszelf zien. Maar we willen en kunnen nog meer betekenen. Tegelijkertijd willen we het actief burgerschap bevorderen. Het is niet genoeg dat burgers zelfredzaam zijn. Van burgers wordt immers ook verwacht dat zij zich voor andere burgers inzetten. Deze inzet voor anderen zal in veel gevallen niet vanzelf van de grond komen. Ook op dat vlak kunnen wij een rol van betekenis spelen. SWB gaat daarom het werkterrein verbreden. Van welzijnsorganisatie voor de ondersteuning van ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers ontwikkelen wij ons tot een ondersteuningsorganisatie voor breed welzijn. Onze nieuwe opdracht en missie vatten we samen in het motto zelfredzaam en betrokken. We gaan bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en maatschappelijke participatie in de Bommelerwaard. Daartoe gaan we de dialoog met burgers, gemeente en collega-organisaties aan. Met deze beleidsvisie geven we hiervoor de aanzet. SWB nu Het Steunpunt Welzijn Bommelerwaard biedt op dit moment de volgende diensten aan: ouderenwerk, ondersteuning bij het organiseren van activiteiten voor ouderen; ouderenadviseur, hulp aan ouderen die vragen hebben op het gebied van welzijn, wonen en zorg; dementieconsulenten, informatie, advies, begeleiding en ondersteuning voor mensen met geheugenproblematiek; mantelzorgondersteuning, voor ieder die voor een naaste zorgt; hulpvragen, ondersteuning op maat, bijv. informatie geven of de hulpvrager in contact brengen met een vrijwilliger die hem/haar kan helpen; vrijwilligerswerk, vrijwilligers helpen om de juiste plek te vinden; (digitale) vacaturebank, organisaties helpen om de juiste vrijwilligers te vinden; ondersteuning vrijwilligerswerk, vergroten van kennis en vaardigheden van vrijwilligers, o.a. met training en themabijeenkomsten; maatschappelijke stage, jongeren helpen bij het vinden van een goede stageplek. 3

3 2 Waarom verbreding? Ontwikkelingen in het sociale domein Wij zitten in een fase van systeemverandering voor de volle breedte van het sociale domein: de sociale zekerheid, de zorg (WMO), het welzijnswerk en de maatschappelijke dienstverlening. De systeemverandering houdt verband met het gegeven dat de verzorgingsstaat aan zijn grenzen is gekomen wat betreft effectiviteit en kosten. We gaan naar een participatiesamenleving, waarin burgers financieel en moreel (mede)verantwoordelijk worden gesteld voor hun eigen welzijn en dat van hun naasten en medeburgers. De toenemende problemen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn vereisen een andere benadering, waarin aan de vrijwillige inzet van burgers een belangrijke plaats wordt toegekend. Op die manier moet het mogelijk worden om met minder kosten tot betere resultaten te komen. Het begrip burgerschap komt daardoor in een ander licht te staan. Burgers gaan zich meer verantwoordelijk voelen voor hun eigen welzijn en het aanboren van ondersteuning in hun eigen omgeving. Zij zijn niet alleen klant, maar ook opdrachtgever (bijvoorbeeld via het pgb), financier van welzijnsactiviteiten en producent van welzijn (bijvoorbeeld door eigen buurtgerichte initiatieven en vrijwilligerswerk). De komende jaren wordt deze systeemverandering geïntensiveerd door een aantal vergaande decentralisaties van de rijksoverheid naar gemeenten: de AWBZ, de jeugdzorg, het arbeidsmarktbeleid en het wetsvoorstel Passend onderwijs. Deze decentralisaties zullen, mede door de bezuinigingen die ermee gepaard gaan, ingrijpende gevolgen hebben. Veel burgers zeker de meer kwetsbare burgers zullen met veranderingen op meerdere terreinen te maken krijgen. Tegelijkertijd hebben de decentralisaties gevolgen voor de taken van welzijns organisaties. Kort samengevat houden de decentralisaties het volgende in: De overgang van delen van de AWBZ naar de WMO. De AWBZ wordt teruggebracht tot een vangnet voor de meest kwetsbaren. De decentralisatie van extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging uit de AWBZ geeft gemeenten de opdracht thuiswonende mensen met beperkingen beter te ondersteunen om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn. Tevens zal worden gekort op huishoudelijke hulp; bovendien wordt deze voorziening inkomensafhankelijk gemaakt. met regieproblemen die beschut wonen en intensieve verzorging en begeleiding nodig hebben: psychiatrische patiënten en mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Deze groep heeft veel zorg en begeleiding nodig die aan huis georganiseerd zou moeten gaan worden. De overheveling van extramurale begeleiding uit de AWBZ naar de WMO heeft tot gevolg dat ouderen en mensen met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen hun indicatie verliezen. Het is aan de gemeente om de dagbesteding naar eigen inzicht vorm te geven. Een beroep op begeleiding met behulp van vrijwilligers ligt daarbij voor de hand. De bestuurlijke verantwoordelijkheid en financiering van de jeugdzorg komt vanaf 2015 integraal bij de gemeenten te liggen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is het frontoffice voor de jeugdzorg. Het beroep op de specialistische jeugdzorg moet worden verminderd door preventieve begeleiding: door problemen in een vroeg stadium te onderkennen en aan te pakken kan specialistische hulp worden voorkomen dan wel sneller en effectiever worden ingezet. Preventie van problemen krijgt op velerlei wijze vorm. Gemeenten kiezen daarbij voor lokale gebiedsteams, die snel aan de slag gaan om problematiek t.a.v. jeugd en gezin vroegtijdig en adequaat aan te pakken. Daarbij wordt ook samengewerkt met interne begeleiders van scholen om zorgleerlingen en hun ouders te begeleiden, zowel thuis als op school. De inzet van vrijwilligers kan hierop aansluiten. Zo kunnen op wijk- en buurtniveau activiteiten worden opgezet, waaraan jongeren, ouders en vrijwilligers uit de wijk deelnemen. Volgens het wetsvoorstel Passend onderwijs zijn scholen voortaan verplicht een passende onderwijsplek aan te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Vroegtijdig signaleren van problemen en snel en adequaat reageren, zijn ook hier cruciaal. Dat vraagt om een goede samenwerking van onderwijs, zorg en welzijn in de begeleiding van jongeren en ouders. Op het gebied van werk en inkomen is sprake van een transitie die mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt raakt. Het streven is dat zo veel mogelijk mensen naar vermogen gaan meedoen. Als het kan in een betaalde baan of anders via vrijwillige inzet. Gemeenten en sociale werkbedrijven (WSW) worden echter geconfronteerd met extra bezuinigingen. De kans is groot dat de participatie van met name mensen met een beperking ernstig in de knel komt. Voor de lagere zorgzwaartepakketten (zzp s) 1 en 2 uit de AWBZ worden geen indicaties meer afgegeven voor de AWBZ. Mogelijk gaat dit in de toekomst ook gebeuren bij de zzp s 3 en 4. Dat roept de nodige discussie en zorgen op. Daarbij gaat het om mensen 4 5

4 3 Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de gemeenten in de Bommelerwaard? De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel pakken de decentralisaties aan in het samenwerkingsverband van de regio Rivierenland. Zij kiezen voor een positieve benadering, waarbij zij uitgaan van een andere visie op burgerschap. De gemeenten zoeken naar antwoorden op maatschappelijke vraagstukken, waarin burgers zelf een deel van de oplossing zijn. Voor de gemeenten gelden hierbij als uitgangspunten: Inwoners voeren waar mogelijk de regie. Instellingen en professionals moeten meer met elkaar gaan samenwerken; de nulde en de eerste lijn worden versterkt. Het dorps- en wijkgericht werken wordt doorontwikkeld en er worden verbindingen gelegd met zorg. Professionals gaan klantgericht werken, krijgen meer handelingsruimte en sluiten aan bij de leefwereld van burgers en de identiteit van dorpen en wijken. De compensatieplicht uit de WMO verplicht gemeenten om mensen ter compensatie van hun beperkingen in staat te stellen een huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel, medemensen te ontmoeten en sociale verbanden aan te gaan. Deze opdracht wordt uitgevoerd vanuit de zogenaamde kantelingsgedachte. Dat betekent dat uitgegaan wordt van eigen kracht. De burger, het huishouden en de buurt staan centraal. Er moet snel en doeltreffend maatwerk worden geleverd, met per gezin één aanpak en één regisseur. 4 Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de SWB? Als gevolg van de decentralisaties krijgen de gemeenten te maken met nieuwe doelgroepen. Hoe gaan de gemeenten inspelen op hun zorg- en hulpvragen? Er zal een stevig beroep zal worden gedaan op de versterking vanuit de nulde lijn langs de lijnen van sociaal netwerk, mantelzorg en inzet van vrijwilligers en het versterken van samenwerking in de eerste lijn. De professionals van de SWB en de vrijwilligers die op het gebied van zorg en welzijn in de Bommelerwaard actief zijn, kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Wat maakt dat de SWB hierbij een belangrijke rol kan spelen? De SWB heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een welzijnsorganisatie voor de ondersteuning van ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers. Wij hebben een groot netwerk in de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel opgebouwd. Dankzij de vele contacten in alle kernen kunnen wij snel schakelen en gericht bijdragen aan nieuwe oplossingen en initiatieven van en voor burgers. Dankzij ons netwerk en onze expertise kunnen wij direct aansluiten bij het sociale beleid van de overheden in onze organisatie. Bovendien zijn we van oudsher ingesteld op samenwerking met andere organisaties op het gebied van welzijn en zorg. Deze kwaliteiten maken het de SWB mogelijk om een nieuwe, betekenisvolle rol te spelen. Die rol houdt in dat we ons ontwikkelen tot een ondersteuningsorganisatie voor breed welzijn die zich richt op mensen van alle leeftijdscategorieën. Wat die ontwikkeling inhoudt en welke taken en doelstellingen hiermee verbonden (kunnen) zijn, wordt hieronder toegelicht. 6 7

5 5 Naar een ondersteuningsorganisatie voor breed welzijn De SWB is nu nog een welzijnsorganisatie voor de ondersteuning van ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers. Gezien de ingrijpende ontwikkelingen die op de gemeenten afkomen, is het zinvol om nieuwe ambities te formuleren. In toenemende mate zal een beroep worden gedaan op de eigen kracht en inzet van burgers. Wij zien mogelijkheden om burgers, ongeacht hun leeftijd, hierbij te ondersteunen. Vraaggericht werken Van de burger wordt een actieve, vrijwillige inzet verwacht op het gebied van welzijn en zorg. Als welzijnsorganisatie willen we deze inzet effectief en efficiënt ondersteunen door vraaggericht te werken. Dit houdt in dat we vragen en initiatieven van burgers helpen vormgeven in het licht van wat burgers belangrijk vinden én in de context van het sociale beleid van de beide gemeenten. De SWB ontwikkelt zich daarom tot een organisatie die flexibel kan inspelen op de welzijnsvragen van burgers en van de gemeenten in de Bommelerwaard. Samen met ondersteuningsorganisatie Spectrum voeren we een project uit, om Welzijn Nieuwe Stijl te integreren in onze organisatie. Deze eigentijdse vorm van welzijnswerk is complementair en ondersteunend aan allerlei initiatieven die van burgers zelf komen. Wezenlijke elementen hiervan zijn: Het zich vooral begeven in de leefwereld van de burger en minder in de systeemwereld van de organisaties. Het centraal stellen van de vraag van de burger, individueel of collectief in plaats van het aanbod van organisatie of professional. Het buiten de deur houden van nodeloze bureaucratie Inzetten op verbinden tussen mensen, mensen en instanties, kansarmen en succesrijken. Het aansluiten op positieve kwaliteiten en capaciteiten van mensen, bij bestaande sociale netwerken en proberen die te versterken en aan elkaar te koppelen. Het actief benaderen van burgers, bij wie sprake is van ondersteuningsbehoefte. Het bouwen aan goed functionerende netwerken tussen informele en formele zorg. Eigentijdse organisatie Wij zien de SWB als een ondersteuningsorganisatie op het brede gebied van welzijn. Wij helpen concrete welzijnsactiviteiten en -structuren op te zetten, te ondersteunen, te coördineren en te faciliteren. Daarbij staat het versterken van de sociale netwerken rond de eigen kracht van burgers centraal. Onze opdracht is gericht op ondersteuning, ontwikkeling en zinvol geachte innovatie. Ondersteuning betekent dat wij eraan bijdragen, dat mensen tot elkaar komen, elkaar ondersteunen en ruimte krijgen voor initiatief. We richten ons daarbij op alle leeftijdscategorieën: jeugdigen, volwassenen en ouderen. Ontwikkeling betekent dat wij het als onze taak zien om voorzieningen en samenwerkingsverbanden van burgers in het leven te roepen en te onderhouden, die aan de inzet van burgers voor elkaar bijdragen. Ook willen wij samenwerking opbouwen tussen vrijwilligers(organisaties) onderling, tussen professionals, tussen vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties, bedrijven en overheden. Vraaggericht werken Van welzijnsorganisaties en hun medewerkers wordt verwacht dat zij (meer) vraaggericht gaan werken. Voor de Stichting Welzijn Bommelerwaard is dat niet nieuw. Veel diensten geven we al vraaggericht vorm, zoals: - preventief huisbezoek Oudere mensen worden thuis bezocht. Doel van deze bezoeken is tweeledig. Enerzijds willen we de ouderen informeren over voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Anderzijds willen we erachter komen of ze specifieke problemen of behoeften ervaren. Door hier proactief naar te vragen, kunnen we met de ouderen tijdig naar oplossingen zoeken. - mantelzorgondersteuning Wat heeft een mantelzorger nodig om de zorgtaak aan te kunnen? Elke situatie is anders. Door goed te vragen, te luisteren en mee te denken, weten onze mensen de ondersteuning te bieden waarmee de mantelzorger verder kan. - dorps- en wijkgericht werken De SWB bouwt (mee) aan infrastructuren in wijken en buurten. In Zaltbommel zijn we bijvoorbeeld actief in de Grote Aak, het multifunctioneel ontmoetingscentrum voor De Binnenvergt. Het is dé plek om wijkbewoners en vrijwilligersorganisaties te treffen. We signaleren er vragen en kunnen er meteen op inspelen. 8 9

6 Innovatie betekent dat wij vernieuwing in de dienstverlening nastreven, echter niet als doel op zichzelf, maar uitsluitend wanneer de vernieuwing de dienstverlening aan de burger zal verbeteren. Leidend in onze benadering is het begrip empowerment, dat staat voor het versterken van eigen kracht en medeverantwoordelijkheid. Dit betekent dat we positieve krachten en omgevingsfactoren benadrukken i.p.v. ons te concentreren op problemen en risicofactoren. Breed welzijn De middelen zijn beperkt en de uitdagingen zijn groot als we kijken naar de vergrijzing en de toenemende zorgbehoefte, het sociaal isolement van groepen burgers, een ongezonde leefstijl, problemen met veiligheid en grensoverschrijdend gedrag. Onze inzet voor breed welzijn betekent dat we beschikbaar zijn voor elk gebied van welzijn waarop we samen met burgers en andere organisaties een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Onze professionals De invulling van onze opdracht vraagt om breed inzetbare professionals. Zij beperken zich niet meer tot één specialisme of doelgroep, maar ontwikkelen zich tot professionals die de leefwereld van burgers als hun werkterrein hebben. Zij hebben kennis van meerdere leefgebieden en zijn op de hoogte van netwerken en voorzieningen in dorpen of wijken. Zij maken burgers tot producenten van welzijn. Zij gaan in gesprek met burgers en met andere professionals om de juiste inzet te kiezen en vorm te geven. Zij hebben oren en ogen open, signaleren wat er nodig is en handelen daarnaar. Zij hebben vertrouwen in eigen kracht van mensen en weten op het juiste moment los te laten. Resultaatgerichtheid staat steeds op hun netvlies. 6 Een ondersteuningsorganisatie voor breed welzijn: doelstellingen en taken SWB ontwikkelt zich tot een ondersteuningsorganisatie voor breed welzijn waar alle burgers in de Bommelerwaard. Wij hebben de ambitie om nieuwe activiteiten te ontwikkelen op de volgende gebieden: zelfredzaamheid en participatie, leefbaarheid, gezond leven jeugd en jongeren De kansen en uitdagingen op de nieuwe terreinen worden hieronder toegelicht. Voor de goede orde: daarnaast blijven wij onze bestaande activiteiten uitvoeren. Zelfredzaamheid en participatie De SWB biedt ondersteuning aan mensen die in de knel zitten of dreigen te komen. Problemen pakken we aan door een beroep te doen op de eigen kracht van de betrokkene dan wel het sociale netwerk van betrokkene, de steun van vrijwilligers te mobiliseren of door te verwijzen naar intensievere hulpverlening. Onder deze groep van kwetsbare mensen vallen ouderen die twijfelen over hun woonsituatie, hun zelfredzaamheid, hun behoefte aan sociale contacten en participatie in de samenleving. Maar ook mensen die in nood raken doordat hun partner of huisgenoot (soms intensieve) hulp nodig heeft (mantelzorg). Dit type ondersteuning wordt al geboden door de ouderenadviseurs, de mantelzorgconsulent, de dementieconsulent en de consulent vrijwilligerswerk van de SWB. Wij verwachten echter dat zich nieuwe doelgroepen zullen aandienen, doordat oude voorzieningen als begeleiding en dagopvang wegvallen. Daarnaast verwachten we dat mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in de nabije toekomst meer ondersteuning nodig zullen hebben. Zelfredzaamheid en participatie van al deze groepen kunnen we op diverse manieren in stand houden en versterken: De inzet en ondersteuning van vrijwillige dienstverleners. Het trainen en vervolgens inzetten van vrijwilligers als netwerkcoaches. Zij kunnen mensen stimuleren hun netwerk in kaart te brengen en hen begeleiden bij het zelf opbouwen en vergroten van hun netwerk. Het verbinden van lotgenoten, door hen in staat te stellen ervaringen uit te wisselen, kennis te vergaren en steun te vinden bij mensen die in een gelijksoortige situatie verkeren

7 Het opzetten van laagdrempelige activiteiten, zo veel mogelijk met de inzet van vrijwilligers, voor de begeleiding en ontspanning van mensen die tot nu toe via een AWBZindicatie door zorginstellingen werden geholpen. Het activeren van vitale burgers, zodat zij zich gaan inzetten als vrijwilliger. Dit houdt onder meer in het werven, bemiddelen, trainen en coachen van vrijwilligers, evenals het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties. Het ondersteunen en bemiddelen bij het aanbieden en vinden van een maatschappelijke stage tussen vrijwilligersorganisaties en leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Het activeren van burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt onder meer door hen vrijwilligerswerk te laten verrichten. Het gaat hier om het aan het werk helpen en houden van mensen, die het op eigen kracht op de arbeidsmarkt niet redden, die behoefte hebben aan een arbeidsmatige dagbesteding en/of vanwege een handicap daarin ondersteund moeten worden. Het ondersteunen van mensen die in een sociaal isolement verkeren of dreigen te geraken (bepaalde groepen ouderen, mensen met beperkingen) door hun sociaal netwerk te ontwikkelen en te onderhouden en andere mensen te ontmoeten, o.a. via maatjesprojecten. Leefbaarheid in wijken en dorpen Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van sociale wijkteams, het samen ontwikkelen van maatschappelijke steunsystemen, het ondersteunen van dorps- en wijkplatforms in hun ontwikkeling, het ondersteunen van lokale dorpsondersteuners in hun functioneren en het vraag- en wijkgericht ontwikkelen van programma s en activiteiten. In dit kader kunnen we plannen ontwikkelen die gericht zijn op het verbeteren van de leefsituatie van individuele mensen of groepen burgers. Daarnaast kunnen we activiteiten helpen ontwikkelen, die resulteren in een blijvende grotere inzet van burgers voor elkaar. Het werk wordt de mensen hierbij niet uit handen genomen maar er worden door de ondersteuning voorwaarden geschapen voor continuïteit en bereiken van resultaten. De SWB ondersteunt al een aantal initiatieven in de woonservicegebieden. Met onze kennis en ervaring kunnen we dit soort activiteiten gemakkelijk op nieuwe terreinen ontwikkelen. Gezond leven De algemene gezondheid van de bevolking van Rivierenland blijft achter bij die van de rest van Nederland. Bij een deel van de jonge kinderen laten gezondheid en leefstijl te wensen over. Het onderzoek van de GGD in Rivierenland (2011) heeft aangetoond dat nogal wat kinderen van laag opgeleide ouders problemen hebben op het gebied van gedrag, hyperactiviteit, aandachttekort, overgewicht en psychosociale problemen. Volgens het genoemde GGD-onderzoek laat ook de leefstijl van veel volwassenen te wensen over. Bij te veel mensen komen hart- en vaatziekten voor die het gevolg zijn van een ongezonde leefstijl. Daarnaast spelen verslaving en isolering in de gemeenschap ten gevolge van een zwakke financiële positie een rol. Preventieve maatregelen, zoals meer bewegen, een gezonde leefstijl en goed omgaan met stress, depressie en vroege dementie, kunnen vroegtijdige opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis helpen voorkomen. De SWB zal graag preventief gerichte activiteiten ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan de gezondheid van de bewoners in ons werkgebied. Jeugd en jongeren De SWB draagt al bij aan de maatschappelijke participatie van jongeren door hen te helpen bij het vinden en uitvoeren van zinvolle maatschappelijke stages. Hierbij maken de jongeren kennis met het werk van vrijwilligersorganisaties, clubs en verenigingen. De gemeenten willen de maatschappelijke participatie van jeugdigen en hun ontwikkeling bevorderen. De gemeente Zaltbommel zet combinatiefunctionarissen in om de samenwerking tussen basisscholen en organisaties/verenigingen vorm te geven. Wij bieden daarbij graag ondersteuning op maat, bijvoorbeeld door een aanbod te ontwikkelen dat jeugdigen in staat stelt ervaring op te doen met sportieve, educatieve en kunstzinnige activiteiten. Op deze manier kunnen wij bijdragen aan talentontwikkeling en toekomstperspectief. Uitdagingen De SWB wil op meerdere terreinen een bijdrage leveren: Er aan bijdragen dat het dorps- en wijkgericht werken vanuit de bewoners zelf van de grond komt. Bijdragen aan talentontwikkeling van jeugdigen buiten school en bijdragen aan preventie van problemen van jeugdigen, o.a. door gerichte aanpakken op wijkniveau. Het bevorderen van deelname aan de samenleving van mensen met beperkingen. Het ondersteunen van kwetsbare ouderen in het bijzonder in het kader van de toenemende vergrijzing. Het ondersteunen van mantelzorgers. Het activeren van burgers om zich in te zetten als vrijwilliger. Het voorzien in preventieve activiteiten op het terrein van de gezondheid

8 De ontwikkeling naar een gebiedsgebonden preventieve jeugdzorg beschouwen wij ook als een goede zaak. Graag leveren wij hieraan onze bijdrage door vorm te geven aan activiteiten op wijk/buurtniveau, die samen met de jongere(n) zelf, ouders, leerkrachten en mensen uit de wijk tot stand kunnen komen. Veiligheid van jeugdigen is een ander belangrijk thema. Met het project In veilige handen willen wij vrijwilligersconsulenten trainen, die vrijwilligersorganisaties, clubs en verenigingen kunnen informeren over grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen en jongeren. 7 Hoe verder? Positie en perspectief Gemeenten, burgers en professionals staan voor complexe vragen. Wij realiseren ons dat adequate, structurele oplossingen alleen te vinden zijn in de samenwerking met anderen op het terrein van zorg, hulpverlening, wonen en veiligheid. Hierbij beschouwen wij het als onze opdracht om diensten en ondersteuning aan te bieden, die de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers bevorderen. Bij het vraaggericht ontwikkelen van dit aanbod stellen wij informele netwerken centraal. Wij manifesteren ons hierbij als een ondersteuningsorganisatie die, zoals het woord al zegt, initiatieven desgewenst en zo nodig ondersteunt zonder zelf het initiatief over te nemen. Concreet betekent dit dat de SWB zich - wat de collectieve dienstverlening betreft - nog meer gaat richten op het samen met burgers en organisaties opzetten van welzijnsactiviteiten. We spelen proactief in op de behoeften van burgers en vrijwilligersorganisaties. Met ondersteuning op maat: bij aanvang (startproblemen), bij de ontwikkeling van plannen of juist wanneer een project vlot getrokken moet worden. Sterke punten van de SWB zijn hierbij flexibiliteit, laagdrempeligheid, een minimum aan bureaucratie en het een breed netwerk. Welzijn als professie heeft bij uitstek een verbindend karakter. Onze opdracht is de vrijwillige inzet van burgers met professionele ondersteuning te vergroten. De SWB als organisatie werkt zelf ook met vrijwilligers. Zij vergroten het bereik van de organisatie. Daarbij is de SWB er op gericht samen met andere partners in het maatschappelijk middenveld (vrijwilligersorganisaties en organisaties voor zorg, maatschappelijke dienstverlening, onderwijs, wonen, arbeid en opvoedingsondersteuning) samen te werken. Onze verbindende kracht willen wij op het brede veld van welzijn aanbieden. Onze professionals bereiden zich hierop voor. Integraal werken wordt de standaard. Nu hebben we nog medewerkers met verschillende specialisaties. Onze professionals ontwikkelen zich echter snel tot meer generieke sociale (net)werkers die flexibel inzetbaar zijn op diverse gebieden en voor verschillende doelgroepen. Als professionele organisatie blijven wij ons verder ontwikkelen. De vergoeding die wij van afnemers en opdrachtgevers vragen, is afgestemd op de organisatie die we nodig hebben om de gevraagde diensten te kunnen leveren. Dankzij onze eigentijdse bedrijfsvoering (planning en control) zijn wij een transparante organisatie die zowel de gemeenten als andere opdrachtgevers en financiers adequaat informeert en op heldere wijze verantwoording aflegt

9 Versterking van de organisatie is noodzakelijk als wij naast onze bestaande taken ook (een deel van) de geambieerde nieuwe taken gaan vervullen. Om meer kennis en capaciteit te ontwikkelen, zoeken wij partners in de regio. Wij zijn in gesprek met welzijnsorganisaties in Rivierenland om tot verdere samenwerking te komen. Speerpunten daarbij zijn afstemming van activiteiten, kennis delen en ontwikkelen en uitwisseling van personeel. Hoe gaan wij onze nieuwe opdracht invullen? De SWB stemt de agenda voor de komende periode af met alle direct betrokkenen. Wij gaan in gesprek met burgers in wijken en dorpen en met de overheden en andere organisaties die op het terrein van zorg en welzijn werkzaam zijn. 16

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie Inspiratiediner Wij in de Wijk Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/23/2014 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 % Sportquiz Vraag 1: Hoeveel

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014 Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau Jaap Ikink 12 juni 2014 Maatwerk voor Sociale Wijkteams Waarom sociale wijkteams? Uitdaging op lokaal niveau! Adviezen voor beleid?! Maatwerk voor Sociale

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Programma. Voorstelling. De organisatie Hulst voor Elkaar Verleden en heden Werkwijze

Programma. Voorstelling. De organisatie Hulst voor Elkaar Verleden en heden Werkwijze Programma Voorstelling De organisatie Hulst voor Elkaar Verleden en heden Werkwijze De organisatie HvE Ambitie: Kernwaarden: Verbinding Innovatie Respect Ondernemen Verantwoording nemen Zelfstandige uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades.

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Welzijn is meedoen. Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Kwetsbare inwoners worden gedefinieerd als:

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Bouwstenen voor Burgerkracht Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Even voorstellen: Platform 31 Wie zijn we? Een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale

Nadere informatie

Beleidsvisie SWW

Beleidsvisie SWW Beleidsvisie SWW 2017-2018 Aanleiding De ontwikkelingen in het sociale domein gaan snel en dit vraagt van de SWW dat voortdurend wordt gekeken of het beleid nog voldoende actueel is. Met deze beleidvisie

Nadere informatie

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s Aanleiding (concept)beleidsplan Wmo 2013-2016: Duurzaam, Dynamisch, Verbindend, opmaat naar toekomst bestendige Maatschappelijke

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

SubsidkiË. aanvraagformulier 2014. paraepgiio

SubsidkiË. aanvraagformulier 2014. paraepgiio Retouradres: Gemeente Zaltbommel t.a.v. het subsidieloket Postbus 10.002 5300 DA ZALTBOMMEL gemeente Zaltbommel ^^miêl^ ^ GcMcUrn F-ZALT30MMEL 1 6 SEP. 2013 BW SubsidkiË Class, nr. aanvraagformulier 2014

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015

Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015 Gezonde wijk in wording: Sport als middel tot participatie Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 %

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Malkander Ede. Beleid

Malkander Ede. Beleid Malkander Ede Beleid Inhoudsopgave 1. Malkander Ede 2 2. Missie en Visie Malkander 3 3. Kerntaken Malkander 5 Bijlage: Maak de Burger Meester 6-1 - 1. Malkander Ede Op 1 januari 2016 zijn de stichtingen

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM Samenvatting kadernota transitie AWBZ/WMO Onze ambitie We streven ernaar dat alle inwoners naar vermogen en vanuit eigen kracht meedoen aan de samenleving en zo lang mogelijk

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Meedoen naar Vermogen

Meedoen naar Vermogen Meedoen naar Vermogen Hier komt tekst 27 november 2014 Hier komt ook tekst Wat komt aan bod? Deel 1 Utrechtse aanpak Deel 2 Niemand tussen wal en schip, communicatie 28/11/2014 Deel 1 Deel 1 Utrechtse

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Samen krachtig verder

Samen krachtig verder Titel beleidsnota onder titel (optioneel) Samen krachtig verder Position Paper Sociaal Domein Hoe zien de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân hun rol in de samenleving? Waar staan ze voor en welke

Nadere informatie

gemeente venray Gasenr.

gemeente venray Gasenr. O CM de Zorgondersteuner gemeente venray Gasenr. afdeling Proteion Welzijn De Zorgondersteuner Bezoek- en postadres: Dorpstraat 32 6095 AH Baexem Bezoekadres Venlo: Alberickstraat 3c 5922 BL Venlo College

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

De raakvlakken in de drie decentralisaties

De raakvlakken in de drie decentralisaties De raakvlakken in de drie decentralisaties 27 maart 2014 LCR Congres 10-04-14 Programma Welkom en voorstellen Korte inleiding decentralisaties Introductie Monica, Maarten en Tess Aan de slag met participatiewiel

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Wijkarrangementen en wijkteams. Welkom. Op het programma. Waarom wijkgericht werken? Wat bereik je met wijkgericht arrangeren?

Wijkarrangementen en wijkteams. Welkom. Op het programma. Waarom wijkgericht werken? Wat bereik je met wijkgericht arrangeren? Wijkarrangementen en wijkteams Welkom Congres Van AWBZ naar Wmo 20 januari 2014 Kennismaking met Deelnemers aan deze sessie Selma Nijhof, implementatiemanager sociale teams gemeente Venlo Hilde van Xanten,

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei 5/14/2014 Startpunt We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperken. Jan Rotmans Maatschappelijke en politieke

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk 5/13/2016 Wie ben ik? Wat was ook al weer de bedoeling van 3D? Het echte gluren: wie, wat en hoe doen ze het? Aantal dilemma s Discussie Wie

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

Lokale Wmo raad advies 1. Zorgvuldigheid bij keukentafelgesprek

Lokale Wmo raad advies 1. Zorgvuldigheid bij keukentafelgesprek Advisering Wmo raad bij transitie Begeleiding Lokale Wmo raad advies 1. Zorgvuldigheid bij keukentafelgesprek De inzet van een juiste interviewtechniek om misverstanden en gevoelens van ongenoegen te voorkomen.

Nadere informatie

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth VISIE Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth Waarom? Welke ontwikkelingen op het gebied van Zorg en Welzijn en de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het betaalbaar

Nadere informatie

Welzijn in Baarn Visie op welzijn

Welzijn in Baarn Visie op welzijn Welzijn in Baarn 2012-2015 Visie op welzijn Waarom een visie op welzijn? De uitgangspunten van de visie op welzijn moeten het kader bieden om de komende jaren prioriteiten te stellen bij de inzet van de

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

MO grp_brochure def.indd :06

MO grp_brochure def.indd :06 S ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel voor degene die hulp kreeg.

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Visie en Uitgangspunten Sociaal Domein

Visie en Uitgangspunten Sociaal Domein Visie en Uitgangspunten Sociaal Domein versie 30 januari 2014 Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Weesp Gemeente Wijdemeren Door de gemeenteraad van Stichtse Vecht vastgesteld: 11 februari 2014 0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Van: Johan v.d. Sloot (welzijnsorganisatie STAERK) d.d. 20 september 2012 Geachte raadsleden, Bijgaand stuur ik u deze notitie over een nieuwe vorm van het

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4 Uitgelicht: Adviezen participatieraad Bijlage 4 4. Algemeen: VISIE EN UITGANGSPUNTEN De PR onderschrijft de visie dat niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden, participatie en kansen gedacht moet

Nadere informatie

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo Mieke Biemond Inhoud presentatie Kern- en knelpunten van de nieuwe Wmo Vrijwilligers in Nederland Toekomstagenda Informele zorg

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein Samen de samenleving sterker maken Estinea, partner in het sociaal domein Estinea biedt professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Meedoen? Gewoon doen! Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie