Goedgekeurd verkiezingsprogramma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goedgekeurd verkiezingsprogramma"

Transcriptie

1 Goedgekeurdverkiezingsprogramma 9mei2010

2 Wemoetenweervooruit Wemoetenweervooruit.NadriejaarstilstandindeWetstraat,isdeachteruitganginde samenlevingvoelbaar.erzijnmindermensenaanhetwerk,erzijnmeerkinderenarm,erismeer onzekerheidoverdetoekomstvanonzepensioenen,lonenzijnmindereerlijkverdeeldtussentopen werknemers,erwordtmeerzelfbetaaldvoorgezondheid,erzijnmeermensenmetovermatige schulden,erwordtmeerwinstuitbelgiënaarparijsdoorgesluisd,erstervenmeermenseninhet verkeerdan3jaargeleden. Uiteraardisdefederaleregeringnietaltijddeoorzaakvandezeachteruitgang.Maarzeiserwelvoor verantwoordelijk.schuilenkannietmeer.zondertussenkomstvandepolitiekleidenkrachteninde samenlevingspontaantotsocialeachteruitgang.demachtvandebankenendemultinationals,de grotevraagnaarbeperkteenergiebronnen,devergrijzingenvergroening,detoenemende concurrentieenkostendrukineengeglobaliseerdeeconomie,wereldwijdemigratie. Hetisaandepolitiekomondanksdezekrachtensocialevooruitgangteboeken.Ervoortezorgendat morgenwelbeterisdangisterenenvandaag.depolitiekmoetdiehefbomenopnieuwinhanden nemenendeproblemenaanpakken.depolitiekmoetbeslissingennemenenuitvoeren.ermoet voldoendegeldzijnvooreengoedenverzekerdpensioen,ookna2015.ookzonder hospitalisatieverzekeringmagziekteniettotarmoedeleiden.onzelonenenbelastingenmoeten eerlijkverdeeldzijn.bankenmoetenopnieuwdeeconomieendegemeenschapdienenennietalleen dedubbelewinstcijfers.enwezettenallesopallesvoormeerenduurzamejobs. Ditgaatnietenkelovereenmateriëlelotsverbetering.Eensamenlevingwaarindewelvaartbeter herverdeeldwordt,iseropallevlakkenbeteraantoe:erisminderziekte,armoede,conflicten geweld.deklooftussenwelvaartenwelzijnmoetdaaromdringendweergedicht.hetisaande politiekomdetoekomstvanonzekinderenveiligtestellen,teinvestereninhunwelvaartenhun geluk.wantdetoekomstisgeendreigement,maareenbeloftediewekunnenwaarmaken. Wemoetenweervooruit.Politiekkanenmoetbeter.Meteenduidelijketoekomstvisieendevaste wilomtotakkoordentekomen.vooruitgangismogelijk.devlaamseregeringbewijsthet,ondanks debeperktebudgettaireruimte,metmeerinvesteringeninkinderopvangenonderwijs.vooruitgang isookmogelijkinbelgië.alsjenietvergeetwateerlijkisindedorpsstraat.enalsjeakkoordenkunt makenindewetstraat. Metditprogrammalegtsp.aeentoekomstvisieoptafelvooreensamenlevingdieermorgenmooier, beter,juister,eerlijkerenveiligeruitziet.wemoetenweervooruit. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 1

3 Goedgekeurdverkiezingsprogramma 2 Wijmoetenweervooruit Vangroenboek witboekkomedie naarzekerheidoveruwpensioen Vansteedshogerebijdragenvoor hospitalisatieverzekeringen naarinvesteringeninuwgezondheid VanFranseenergie uitbuiting naarbeschermingvanuwfactuurenonze energie Vanchaosopfinanciën naareerlijkeverminderingvandelastenop uwarbeidsinkomen Vanverdedigingvandeprivilegesvanjustitie naarderealisatievanveiligheidinuwbuurt Vandeschandevankindereninarmoede naargezinsgelukviaeenjob Vandoellozesubsidies naargerichteondersteuningvankwaliteitsvol werk Vanvrijspelvoordemachtvandemarkt naarwettelijkverankerderechtenvoor consumenten Vanreddingvandebanken naarbeschermingvandespaardersen beveiligingvanuwspaargeld Vanstilstandinhetverkeer naarterugminderdodenopdewegenen stiptetreinenophetspoor Vanversnipperingenprestigeprojecten naarfederaalwetenschapsbeleidtendienste vaninnovatie Vaneenrampzaligeregularisatie naareenhumaanenkordaatasielbeleid Vaneenkritiekloosinternationaal volgerschap naareenethisch,europeesbuitenlands beleid Vaniedereenzijnplan naareensystematischeverbeteringvande publiekedienstverlening Vanvijfminutenpolitiekemoedendriejaar stilstand naareenonderhandelde,sociale staatshervorming

4 Vandegroenboek witboekkomedienaarzekerheidoveruwpensioen Eendegelijkpensioenstelselzorgtervoordatiedereennazijnpensioeneenbehoorlijkinkomen heeft.hetzorgtervoordatwesamenouderenbeschermentegenarmoede.onshuidige pensioenstelselzorgtdaarnualdeelsvoor,maarmeerisnodigenmeerismogelijk.devergrijzing plaatstonspensioenstelselvooreenimmenseuitdaging.debabyboomgeneratiegaatmetpensioen. Bovendienlevenwelanger.Ditplaatstdehuidigeorganisatievanhetpensioenstelselvoorgrote uitdagingen.eenhervormingisnodig.zowelomdebasisdoelstellingenvanonspensioenstelsel ambitieusintevullen,alsomhetvertrouwenindetoekomstervanbijdejongeregeneratieste versterken. 1. Werkenloont,ookvoorjepensioen.sp.averhoogtdelinktussenwatjebijdraagtenwatje terugkrijgt.weversterkendeeerstepijler.wevoegenereencomponentaantoe,diede aantrekkelijkeaspectenvandehuidigetweedepijlerkoppeltaanhetefficiënte,hetveiligeen hetsolidairekaraktervaneenpubliekgefinancierdstelsel.datwilzeggen:denauwereband tussendebijdrageendeopbouwvanrechten.zoversterkenwevooriederewerknemer, ongeachtzijninkomen,delinktussenzijnbijdrageenzijnpensioeninhetwettelijkestelsel. Enwevermijden,viadepubliekeorganisatie,datdecapriolenvandebeursdekoopkracht vangepensioneerdenondergraven.bovendienkanzohetwinstbejagvan verzekeringsmaatschappijendedromenvanonzeouderennietlangerdoorprikken. Indeeerstefaserichtenweeenpublieketweedecomponentinonderparitairbeheer.Met eengezamenlijkeinspanningdooroverheid,werkgeversenwerknemersinhetkadervanhet sociaaloverlegkunnenwedepensioenenopmiddellangetermijnmet5tot10procentlaten stijgen. Ookopkortetermijnverbeterenweopdiemanierdepensioenengevoelig.Enwezetteneen mechanismeindesteigerswaardejongeregeneratiesoplangetermijnvanzullengenieten. Voorhenwordtdezepublieketweedecomponenteensubstantiëlecomponentvanhet wettelijkpensioen. 2. Weverhogendewettelijkepensioenleeftijdniet.Iedereenbehoudthetrechtomtestoppen metwerkenop65.omdegemiddeldeeffectieveuittredingsleeftijdgevoeligoptetrekken, herorganiserenwedeloopbaan.wezorgensamenvoorperiodesvanminderintensiefwerk envoormogelijkhedenomanderetakenaantevatten.tegelijkstimulerenenondersteunen wewerkgeversomjobsookindefeitentoegankelijktemakenentehoudenvooroudere werknemers.weschrijven50 plussersnietafopdearbeidsmarkt. 3. Omtoteenontspannenloopbaantekomen,ishetnodigdatjesteedsweetwelke pensioenrechtenjealhebtopgebouwd.zokanjeeencorrecteinschattingmakenvande impactvanloopbaankeuzes.daaromontwikkeltsp.aeenpersoonlijkeloopbaan en pensioenrekening,waardooriedereentoegangheefttotdeinformatieoverdeal opgebouwdepensioenrechtenenvanderechtendiejenogkanopbouwen.werkende Goedgekeurdverkiezingsprogramma 3

5 mensenhebbenhetrechtomhunpensioentekennen,overalleindelingeninprofessionele statutenenadministratievevakjesheen.datisvooruitgang. 4. Vandaagheefteenkwartvandeoudereneenpensioenonderdearmoededrempel.Datiseen eerlijkesamenlevingonwaardig.daaromvoertsp.ajaarlijksdewelvaartsaanpassingeninde socialezekerheiddoor.weverhogendeinkomensgarantievoorouderen.zokrijgtelke oudereeeninkomenbovendearmoededrempel.bovendienbeperkenwemeteen maximumfactuurdehogeuitgavenvoorhetverblijfineenrusthuis.derusthuisfactuurvan ouderenmagnooitmeerbedragendanhuninkomen. 5. WehandhavenhetZilverfonds,datdebestegarantiebiedtomdeuitgavenvandefederale overheidondercontroletehoudenentegelijkdesocialezekerheidvoldoendetefinancieren. Westoppenerhetgeldindatwevandebankenterugkrijgenenwegebruikenhetomde tweedecomponenteengoedestartbasistegeven. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 4

6 Vansteedshogerebijdragenvoorhospitalisatieverzekeringennaarinvesteringeninuwgezondheid Ookophetvlakvangezondheidheeftdevorigeregeringdetoekomstnietgoedvoorbereid.De vorigeregeringheeftwelmeermiddelenvrijgemaakt,maardiegingenteweinignaarkwaliteit. Omsamenvooruittegaan,ishetnodigdatonzewettelijkeziekteverzekeringdesterkepijlervan onzewelzijnsstaatblijft.datbetekentdatsp.aeenvolwaardigepreventieveen eerstelijnsgezondheidszorgwiluitbouwen,degezondheidsgelijkheidverbeterenendekwaliteitvan onzegezondheidszorgverhogenenbewaken.viasteedshogerebijdragenvoor hospitalisatieverzekeringengroeiteenongezondeparallellezorgfinanciering.opdiemanierswingen dekostenvooronzegezondheidszorgdepanuit,maarstijgtdekwaliteitnietmee.dezesluipende commercialiseringvanzorgholtonzewettelijkeziekteverzekeringuit.hetisbelangrijkdatde middelenvandegezondheidszorgvooralnaareenbeteregezondheidszorggaan.nugaanernogte veelmiddelennaardewinstenvanziekenhuizen,verzekeraars,specialistenenfarmaceutische bedrijven.kwaliteits enkostenbewakingstaanvooreenechtevooruitgangcentraal. 6. Wegaranderensamendatiedereeninhetziekenhuisdezelfdemedischezorgenkrijgt. Iemandmeteenhospitalisatieverzekeringkrijgtgeenvoorkeursbehandeling,welextra comfort.wijwillennietdathospitalisatieverzekeringeninvloedhebbenopdekwaliteitvande medischezorg,opdewachtlijstenofopdekeuzevrijheidvanpatiënten.detarievenvande hospitalisatieverzekeringenbrengenweterugtothunwareproporties,doordemedische indexteherzien.deinhoudendevoorwaardenvanhospitalisatieverzekeringenleggenwe wettelijkvastviaeenregulator.dieregulatorsteltgoedgekeurdeenvastgestelde typecontractenop.zokaniedereenpremiesopeeneenvoudigewijzevergelijken.bijhet sluitenvaneenhospitalisatieverzekeringherleidenwedeuitsluitingvanbepaaldekostentot eenminimum. 7. Viaeennieuweziekenhuisfinancieringvervangtsp.aopmiddellangetermijndehuidige ereloonsupplementenvoorspecialisten,dooreenvergoedingdiehetziekenhuisaande artsenbetaalt.zodoorbrekenwesamendekostenspiraaltussendeprivateverzekeringenen delonenvanmedischedienstverleners.wantdaarvanisdepatiëntdedupe.webreidenop kortetermijnalvasthetrechtopeeneenpersoonskameruit,zonderdatjedaarvoor ereloonsupplementenmoetbetalen.datrechtbestaatnualbijbesmettelijkeziektes. 8. Artsenblijvennogtevaakkiezenvoorduregeneesmiddelenvanbepaaldemerken.Daarom voerenweeenplafondprijsmodelin.geneesmiddelenvandezelfdekwaliteitdie,naeen internationalevergelijking,substantieelmeerblijkentekostendaneenvoorafbepaalde prijsvorkvoorziet,halenweuitderekken.zozettenwedefarmaceutischebedrijvenertoe aanomhunwinstmargesteverlagenalszeindemarktwillenblijven.wepakkenookde belangenvermengingtussenfarmaceutischebedrijvenenhetvoorschrijfgedragvanartsen aan.daarvoorregulerenwehetsysteemvanartsenbezoekers.optermijnevolueerthun functievanvertegenwoordigersvanfarmaceutischebedrijvennaarobjectieve informatieverstrekkersovergeneesmiddelen.endusvooruit. 9. Hetgeldvandesocialezekerheidgaatnaargezondheidszorg,nietnaarhogerewinstenvoor privékliniekenofspecialistenbedrijven.weverstrengenderegelsendecontrole,zodatereen Goedgekeurdverkiezingsprogramma 5

7 duidelijkegrenskomttussendewettelijkegezondheidszorgencommerciëleactiviteiten.we beperkenhetaanbodvanmedischeprestatiesinprivéklinieken,enversterkendeinspectieop kwaliteitenpatiëntveiligheid. 10. Weleggennogteveelnadrukopgenezing,ennietgenoegopgezondblijven.Bepaalde kostenkunnenwevermijden,metpreventieeneensterkeeerstelijnsgezondheidszorg.sp.a werktaanvooruitgangophetvlakvanpreventiezodatwehetminstensevengoeddoenals onzebuurlanden.westimulerendebelangrijkerolvanhuisartsen,vangroepspraktijkenvan huisartsenenanderezorgverstrekkersenvanwijkgezondheidscentraophetvlakvan preventieenindeverdereuitbouwvaneensterkeeerstelijnsgezondheidszorg. 11. Weverbeterendetoegankelijkheidvanonzegezondheidszorgvoormensendiehetminder breedhebben.ditdoenwemeteenveralgemeendederdebetalersregeling.inzo n vooruitstrevendsysteembetalendemensenenkelnoghetremgeldbijdedokter.indeeerste plaatsmikkenweopdegroependiehetfinancieelmoeilijkhebben,oplangeretermijnmaken wedittoegankelijkvooriedereen.demaximumfactuurhervormenwe,zodatzebeter rekeninghoudtmetkostenpiekenvoordepatiënt.wekennenookhetomnio statuutenhet rechtopverhoogdetegemoetkomingensneller,correcterenautomatischtoe. 12. Vooruitgangsteltkwaliteitenpatiëntveiligheidcentraal.Wenemengeengenoegenmet middelmatigekwaliteitinonzegezondheidszorg.kwaliteitiseenzaakvaniedereensamen. Daarombetrekkenwezoveelmogelijkbetrokkenenbijhetuittekenenvaneen kwaliteitsbeleidvoorpatiëntveiligheid.wezettendusnietalleenartsenen ziekenhuisdirectiessamenronddetafel,maarookverpleeg enzorgkundigen, kinesitherapeuten,ergotherapeuten,apothekers,patiëntenverenigingen,ziekenfondsen,het KenniscentrumenhetRIZIV.Meteenincidentenregistratiesysteembrengenweslechte resultateninkaart.webeschermendaarbijdemelder,maarookdeprivacyvanpatiëntenen zorgverstrekkers.wezoekensamenvooruitstrevendeoplossingen,zodatwenegatieve resultatenindetoekomstvermijden.voorwieherhaaldelijkprofessionelefoutenmaakt,iser geenplaatsinonzegezondheidszorg.wetekenenprofielenuitvoordeziekenhuizenen artsenencontrolerenhunprestatiesregelmatig.eengoedewerkingwordtbeloond.de vooruitgangvanonzegezondheidszorgistebelangrijkomnietpermanentdekwaliteitvande zorgtebewaken. 13. Kwaliteitingezondheidszorgbetekentookbegeleidingopmaatvandepatiënt.Via zorgnetwerkenmetduidelijkezorgketensvermijdenwedatpatiëntenhetallemaalzelf hoevenuittezoeken,opeenmomentdatalleenhungezondheidtelt.nadediagnosevaneen ernstiggezondheidsprobleem,zoalshartproblemenofborst enlongkanker,wordjeeerst opgenomenineenziekenhuismeteengespecialiseerdeeenheidvoordieaandoening.zodra hetmogelijkis,gajenaareenziekenhuisofeenanderevoorzieningdichterbijhuis,waarniet zo ngespecialiseerdeeenheidis.zodrahetmedischverantwoordis,kanjetenslottenaar huis,waarjeverzorgingenhulpaanhuiskrijgt.bijhetdoorlopenvanelkvandeetappesvan dezevooruitstrevendezorgketenkrijgtdepatiëntbegeleidingenbijstandopmaat.zo kunnenpatiëntenzichvolopbezighoudenmethungezondheidenverliezenzegeentijdmet zoekennaardejuistezorg. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 6

8 14. sp.aheeftsamenmetprogressievekrachtenindemaatschappijgestredenvoormakkelijke toegangtotvoorbehoedsmiddelenenvoorveiligeabortus.verderstaanwemondiaalook helemaalvooraanophetvlakvaneuthanasie.wewakenoverdezeverworvenhedenenwe zettenverderestappenvooruitindekwaliteitsvolleomkaderingvanabortuseneuthanasie. 15. Onzeziekenhuis enwoonzorginfrastructuurveroudert.wezettenefficiëntinopdebouwen renovatievanexcellenteziekenhuizenenrusthuizen.datbetekentvooruitgang,wemaken daarbijmeteensameneensprongnaardienstverleningvande21steeeuw,metplaatsvoor revalidatieenintegratievanpsychosocialedienstverlening. 16. Watmetpubliekemiddelengebeurt,willenwezoefficiëntenvooruitstrevendmogelijken vooralsamenorganiseren.daaromsluitsp.aeenevenwichtignieuwsociaalakkoordafinde gezondheidssector.onzeprioriteitendaarbijzijnmeerarbeidsplaatsen,meerarbeidskwaliteit enmeerkoopkracht.zocreërenwemeerarbeidsplaatsenvoorverpleeg enzorgkundigen.en ookarbeidsplaatsenvoorextraadministratiefenlogistiekpersoneel,zodatdeverpleeg en zorgkundigenzichophunzorgtakenkunnentoeleggen.erkomtookeennieuwmedicomutakkoord,waarbijdenadrukligtopkwaliteits enkostenbewaking.wezorgenervoordathet RIZIVbeterensnellerwerkt,bijvoorbeeldophetvlakvandeerkenningvannieuwe geneesmiddelen,implantateneninnovatievebehandelingsmethoden.wemakenookwerk vanfinanciëleinspectiesvanrust enverzorgingstehuizen. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 7

9 Vanchaosopfinanciënnaareeneerlijkeverminderingvandelastenopuwarbeidsinkomen StilstandindeWetstraatbetekentdatwesamenachteruitgaanindeVolksstraat.Nergensblijktdat duidelijkerdanophetvlakvanfiscaliteit.defederaleoverheidsdienstfinanciënzinktverderwegin dechaos.engeenmensvindtzijnwegindewirwarvanregels,zondereenboekhouderte raadplegen.hoogtijdvoorvooruitgang,vooreeneerlijkheidsprogrammainonzefiscaliteit. sp.ahanteertvierprincipesvoordehervormingvandefiscaliteit: Defiscaledrukopwerkendemensenmoetlager; Gelijkeinkomstenwordenopeenzelfdemanierbehandeld,ongeachtdebron; Belastingendiehogerzijndanindeomringendelandenmoetenomlaag.Enkelde belastingendielagerzijndanindebuurlandenmogenstijgen; Bijdekeuzetussenverlagingenverhogingvanfiscalebijdragenzijnonzedrieprioriteiten: hetaanmoedigenvantewerkstelling,hetverhogenvandekoopkrachtenhetstimulerenvan duurzameproductieenconsumptie. 17. Omdewerkgelegenheidvooruittestuwenendekoopkrachttebevorderen,verlaagtsp.ade lastenoparbeidvoorintotaal1procentvanhetbrutonationaalproduct.wedoenditvia eenverlagingenvereenvoudigingvandesocialebijdrageneneenverhogingvande belastingvrijesom. Opkortetermijnligtdenadrukopjobcreatie.Opmiddellangetermijnversterkenwede koopkracht.detotalelastoparbeiddaalthetmeestvoordelagearbeidsinkomens(5 procentminderlastenvooreenbrutoloonvan2.000euro). 18. Dezecrucialesteunaanwerkendemensenbetalenwedoordeinkomensuitvermogen evenzeertelatenbijdragenalsdeinkomensuitarbeid.wevervangendebestaanderoerende enonroerendevoorheffingdooreenvermogenwinstbijdragevan30procentopeendoorde wetbepaaldnotioneelrendementophetnettovermogenvandebelastingplichtige(ditisde marktwaardevanhetvermogen,mindeschuldendiemenaangegaanisomhetvermogente verwerven). Deeigenwoningeneeneersteschijfvanhetvermogen,aratovandehuidigebelastingvrije interestopspaarboekjes,steltsp.avrij.80procentvandebelastingplichtigenzalerop vooruitgaanenminderfiscalebijdragenbetalen.anderevrijstellingenhoudenrekeningmet dedraagkrachtvanelkindividu(bijvoorbeeldeenvrijstellingvoorkinderen)ofdienenom eenbepaaldgedragaantemoedigen(bijvoorbeeldeenvrijstellingvoorinvesteringenin eigenondernemingofindurfkapitaal). 19. Wezorgenvooreenmeereerlijkeverdelingvandevennootschapsbelasting.Zobelonenwe deondernemingendiejobscreëren.kmo ssteunenwefiscaaldooreenverlagingvanhet nominaletariefvandevennootschapsbelasting,endetoepassingvaneen carry back stelsel voorfiscaleverliezen. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 8

10 Daartegenoverstaatdatwespeculatievemeerwaardenbelasten,zoalsindebuurlanden. Hetmisbruikvandenotioneleintrestaftrekgaanwetegen,doorstrengerecontrolesendoor wettelijkverplichtkapitaaluittesluiten.wekoppelendetoekenningvandenotionele intrestaftrekaanhetbehoudendecreatievanjobs.ombelastingontwijkingviabuitenlandse vennootschappentebestrijden,voertsp.aeenvereenvoudiginginvanhetstelselvande definitiefbelasteinkomsten.dezehervorminggaatgepaardmetstrengereantimisbruikmaatregeleneneenmeereconomischebenaderingvandefiscaleregels.ditlaatste komtindeplaatsvaneenteengejuridischeinterpretatie,dievaakinhetvoordeelisvan agressievefiscaleconstructies. 20. sp.avoertdeaanbevelingenvandeparlementaireonderzoekscommissiefiscalefraude,onder andereinzakehetbankgeheim,vollediguit.metdemeeropbrengstenvandestrijdtegende fiscalefraudedringenwehetbegrotingstekortterug.dereorganisatievandefederale OverheidsdienstFinanciënisprioriteit:meercontrolerendeambtenaren,eenbetere samenwerkingmetdeadministratiesvananderelandenendeversoepelingvanhet bankgeheim.ookdestrijdtegenoff shoreconstructiesenschermvennootschappen,om belastingontwijkingviabelastingsparadijzentegentegaan,behoorthiertoe. Fiscaleadviseursenanderecijferberoependienenverantwoordelijkgesteldtewordenbij vastgesteldefraudeconstructies.westellenpaalenperkaanhetongebreideldgebruikvan managementvennootschapsstructuren,doorzetransparanttemakenendoordezelfde socialebijdragenteinnenalsvoorloontrekkenden.datisnietmeerdaneerlijk. 21. Decomplexiteitvandepersonenbelastingmaaktdatdefiscalevoordelenvoornamelijkten goedekomenaandehogereinkomens.sp.avoertdevooringevuldeaangiftein,naarhet modelvanonzebuurlanden.deaftrekkenvoordeverwervingvandegezinswoning,de opbouwvanhetpensioenendeuitgavenvoordienstenchequesenkinderopvangblijven bestaan.deecologischeaftrekkenzettenweomineenrechtstreeksekortingopdefactuur. sp.awildepersonenbelastingvereenvoudigendoortecomplexeenonrechtvaardige aftrekkenafteschaffen.voorbeeldendaarvanzijndeaftrekkenvoorhuisbedienden,voor veiligheidsinvesteringenenkapitaalaflossingenvooreentweedewoning. 22. WeherorganiserendeFederaleOverheidsdienstFinanciëntoteenslagkrachtigeen dynamischedienst.sp.awilonderandereingrijpeninhetslechtfunctionerenvandedouane. Degeautomatiseerdebehandelingmoeteindelijkgerealiseerdwordenzodatdecontroleurs minderindepapierenzittenenmeercontroleskunnendoen. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 9

11 Vandeschandevankindereninarmoedenaargezinsgelukviaeenjob 17procentvandekindereninBelgiëleeftinarmoede.Zijgerakenvanafhetprillebeginvanhun levenachterop.alleenmetzeerveelondersteuningkunnenzijnogvooruit.welatenditniet gebeuren.webannenkinderarmoede.voorechtevooruitgangvraagtditeengeïntegreerde, vooruitstrevendeaanpakvaniedereensamen,opalleaspectenvankinderarmoede. 23. sp.avindtdatiedereenrechtheeftopeeneerlijkinkomen,omeenmenswaardiglevente leiden.vooronsishetonaanvaardbaardatervandaagnoguitkeringenzijndielagerliggen dandearmoededrempel.webrengenalleuitkeringenhogerdandearmoededrempel.onze prioriteitgaatnaargezinnenmetkinderen,jongerenennaarouderen.weverhogeneersthet leefloonvoorpersonenmeteengezintenlaste,deinvaliditeitsuitkeringvangezinshoofdenen deinkomensgarantievoorouderen.bijhetoptrekkenvandeuitkeringenvermijdenwe inactiviteitsvallen.wehoudenrekeningmethetverschiltussenuitkeringenverworvenop basisvanarbeidsprestatiesenresiduaireuitkeringen,entussenuitkeringenen minimumlonen. 24. Veelmenseninarmoedeverliezeneendeelvanhuninkomenomdatzegeengebruikmaken vanhunsocialerechten.sp.akentdierechtenautomatischtoe.zokaniedereensamen vooruit.onzebelangrijksteprioriteitisdeautomatischetoekenningvansocialetarievenen voordelenvoormensenmethetomnio statuut.zozorgenwedatonzeinspanningendeze doelgroepookeffectiefbereiken. 25. Hetrisicooparmoedebijkinderendieopgroeieningezinnenwaarniemandwerkt,is ontzettendhoog.weondersteunendecombinatiewerk kinderenviadeextra inkomensgerelateerdeplaatsenindekinderopvang,waartoedevlaamseregeringheeft beslist.voldoendekinderopvangplaatsenvoorzienweookdoordeuitstroomvan(jonge) onthaalouderstebeperkenendeinstroomtevergroten.eengeleidelijkeopstapnaareen volwaardigstatuut,verbeterdearbeidsconditieseneenverhogingvandesociale bescherming,gekoppeldaandeerkenningvaneldersverworvencompetentieszijnhiervoor deoplossing. 26. sp.akentdeverhoogdekinderbijslagooktoeaanelkkinddatleeftineengezinmeteenlaag inkomen.opdiemanierhelpenwe kinderenvooruitdieopgroeienineengezinmet eenarbeidsinkomenlagerdandeinkomensgrenswaaronderkinderenvanniet werkenden rechthebbenopverhoogdekinderbijslag.wekennenper10aangekochtedienstencheques3 extrasocialedienstenchequestoeaanalleenstaandeoudersdieeenbescheideninkomen hebben. 27. WerichteneenKansenvoorKinderen fondsop.hiermeehelpenwestructureelocmw s vooruitmetinvestereninondersteuning,zorgenbegeleiding.zohalenwekinderenuitde armoedeenzettenwezeophetspoorvaneengelukkigetoekomst.wantwewillendat iedereenmeeis.wewillenvooruitgang.wedoenditsamenmetgelijkaardigeinitiatievenop gemeenschapsniveau. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 10

12 28. Weorganisereneentotaalaanbodvaneerste entweedelijnshulpinéénnetwerk,metkind engezin,dehuisarts,depedagoog,delogopedist,waarindeouder(s)enhetkindde ondersteuningkrijgendiezenodighebben.welatenkinderenenoudersinproblematische opvoedingssituatiesnietindekoustaanomdaterwachtlijstenzijn.eengezinscoachbegeleidt hetkindenzijngezinwanneerhetevennietmeergaat.hijofzijvolgtenloodsthetkinden diensdossierdoorheendeverschillendeinstanties. 29. Kinderenhebbeneenveilige,stabieleenbeschermendeomgevingnodigomzichtekunnen hechten.wanneeroudersdit,ondanksondersteuningenbegeleiding,nietmeerkunnen bieden,zoekenwebinnendefamilieofomgeving.wanneerookditgeenoptieis,verdient pleegzorgdevoorkeurboveneenplaatsineeninstelling.sp.atrekthetaantaldagen pleegzorgverlofop,endoetdatperpleegkindinplaatsvanperpleeggezin.weverhogende dagvergoeding.wijmakenwerkvaneengeslachtsneutraalouderverlofindeplaatsvanhet vaderschapsverlof.welossendeproblemenrondhetadoptieverlofvoorholebi sopen makenhetmogelijkvoormeemoedersomhunkindjeteerkennen,netzoalspapa sdat kunnen. 30. Werichteneeninterfederalecommissieopdiedeproblematiekvangeplaatstekinderen onderzoekteninkaartbrengtmetdebedoelingtekomentoteencoherentbeleid. 31. Hetaantalgezinnendatdoorernstigefinanciëleproblemenineencollectieve schuldenregelingisgekomen,isforsgestegen.sp.agaatdestrijdtegenovermatige schuldenlastaan.mensenincollectieveschuldenregelingwordenbetergeïnformeerdover hunsituatieenerwordtspecifiekaandachtbesteedaandekinderlastbijhetbepalenvanhet leefgeld.eenerkenningisvereistvooralleschuldbemiddelaars.tesnelkredietverlenen leggenweaanbanden.ookinvesterenwemeermiddelenininformatierondenbegeleiding bijovermatigeschuldenlast.kredietreclameonderwerpenweaanstrengeregels. 32. DetoekenningvanhetonderhoudsgeldwordtgeoptimaliseerddoorDAVO(Dienstvoor alimentatievorderingen)vooruitstrevenderenefficiëntertelatenwerken.wetrekkende inkomensgrenstothetverkrijgenvanvoorschottenvanwegedavodrastischop,enverhogen devoorschotten. 33. Weondersteunengezinnendienoodgedwongenmoetenhurenomvooruittegaan.We breidenhetaanbodvansocialehuurwoningenuitenbegeleidenhuurdersopdeprivate markt.wetredenstrengoptegendiscriminatieopdeprivatehuurmarkt.bijdeaanvangvan eenverhuringbetalenhuurdersvaakinéénkeerdriemaandenaanhuur,waarondertwee maandenhuurwaarborg.daaromrichtenweeencentraalhuurwaarborgfondsop.ditfonds betaaltdehuurwaarborgaandeverhuurderenvraagtaandehuurdersdebetalingvande overeengekomenwaarborg.afhankelijkvanhetinkomenvandehuurdergebeurtditinéén keerofviaeenafbetalingsplan. 34. Wewerkendelaatstewerkloosheidsvallenweg,vooralvoorde Vlamingenmeteen (arbeids)handicap.ookzijwillenvooruitgaan.wepakkendiewerkloosheidsvalaanvia ondersteuningbijsollicitaties,doorbehoudvanuitkeringenentegemoetkomingen,doorhet Goedgekeurdverkiezingsprogramma 11

13 terugkeerrechtnaareenveiligstatuutalshetmislooptmetdestapnaarwerk,endoor ondersteuningvanbedrijvendieopenstaanvoordezedoelgroepenvooreenvooruitstrevend diversiteitsbeleid. 35. Wegeventewerkstellingsmaatregelenvoorwerklozenookaanleefloners.Westimulerende uitbouwvansamenwerkingsverbandentussenocmw sendevdab,zodatelkeleeflonereen begeleidingopmaatkrijgt. 36. Mensenmeteenhandicaphebbenookrechtopvakantiegeld.In2010werdeeneerstestap van75eurogezetvoorwie5jaarziekis.weverhogenditvooralleinvalidenmet100euro. 37. Webehandelenhetenigeofeerstekindvaneeneffectiefalleenstaandeouderfiscaalalseen partner zondereigeninkomen.hierdoorkrijgteeneenoudergezin,voordebelastingen,het voordeelvanhethuwelijksquotiënt. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 12

14 Vandoellozesubsidiesnaargerichteondersteuningvankwaliteitsvolwerk Desubsidiesvanderegering Letermeontwrichtendearbeidsmarkt.Zeleidentotdestructurele uitsluitingvanjongelaaggeschooldenenouderewerknemersenfnuikendevooruitgang.zezorgen ookvooreenbudgettaireontsporing,aangezienwerkgeversquasigratisiemandkunnenaanwerven. Bovendienwordendepoortenvoorschijnzelfstandigheidvanwerknemersuitnieuwelidstaten wagenwijdopengelaten. 38. Werkenmoetlonen:wieméérurenwerkt,ofeenloonsverhogingkrijgt,moetookzijn maandelijksnettoinkomenzienstijgen.deregering Letermeheeftvooreenlagelonenval gezorgddoordemanierwaaropzijdemaatregelendietotdoelhebbendeoverstapnaar werktestimuleren deinkomensgarantie uitkeringendewerkbonus heefthervormd.sp.a werktdezelagelonenvallenweg. 39. Hetzogenaamde WinWinplan wordthervormd.wezorgenervoordatloonkostsubsidies nietleidentotdeverdringingvanwerkzoekendenmeteenzwakkerprofiel.sp.arichtzebeter opwiehetbesteenduwtjeinderugkangebruiken,zoalslaaggeschooldejongeren, laagbetaaldewerknemers,ouderewerknemersenlangduriginactieven.dezesubsidiesdoven uitnaarmatehetoorspronkelijkproductiviteitsnadeelvandiewerknemersdaalt.waardat productiviteitsnadeelblijvendis(bvb.voorgehandicapten),isdesubsidiedatook.samen hiermeemaaktsp.adetaakverdelingtussendefederaleoverheidendegewestenophet gebiedvantewerkstellingsmaatregelenvooruitstrevenderenduidelijker. 40. Wetrekkenhetofficiëletariefvandewerkgeversbijdragen(vandaag32,25procent)onderde 30procent,dooreenherschikkingenvereenvoudigingvandetientallenbestaande banenplannen.ditiseenbelangrijksignaalnaarbuitenlandseinvesteerders.dezogenaamde lagelonencomponent indestructurelebijdrageverminderingversterkenweverder.samen metdesocialepartnersharmoniserenenvereenvoudigenwedeveelheidaanbestaande doelgroepverminderingen.wehelpenondernemingenvooruitdieinvesterenindeblijvende inzetbaarheidvanhunmensendoordeinvoeringvaneendoelgroepmaatregel opleidingen vorming.opdiemanierwordenlastenverlagingenensubsidiesgekoppeldaan engagementeninzakewerk.diedoelgroepkortingkanindeplaatstredenvaneenaantal bestaandemaatregelenzoalsdestartbaankorting,dedoelgroepverminderingvoor laaggeschooldejongerenendebijkomendedoelgroepkortingvoorjongerentot29jaarmet eenlaagloon. 41. Jongerenmoeten,zodrazedeschoolbankenverlaten,snelwerkervaringkunnenopdoen.Een langereperiodevaninactiviteittekentimmersdeheleverdereloopbaan.daaromgevenwe loonsubsidiesaanwerkgeversdielaaggeschooldejongeren,ofgevenwejongerendiedreigen inlangdurigewerkloosheidteverzeilen,dekanswerkervaringoptedoen.diesubsidieszijn groteralszeindeindearbeidsovereenkomsteenopleidingsluikvoorzien.metdelokale overhedenwordenwerkervaringsplaatsenvoorlangdurigwerkzoekendejongerengecreëerd. 42. Omouderewerknemersaandeslagtehouden,moedigenweondernemingenaanomte voorzieninaangepastwerk.elkevormvandiscriminatiebijontslagopbasisvanleeftijdisuit denboze.werkgeversinvesterenhetbestindevooruitgangvanhunwerknemersdoorhen Goedgekeurdverkiezingsprogramma 13

15 verderopteleidenenhenkansentegevenomhunjobinhoudaantepassen.alszijde overstapmakennaaraangepastwerk metveelaleenlagerloon compenserenwehet inkomensverlies(gedeeltelijk)meteentoeslagvanderva.eendergelijkeoverstapmaggeen negatiefeffecthebbenophunsocialezekerheidsrechten.oudereinactieventerugaanhet werkkrijgen,vereistdatwerkgeversallemaalsamenhunhoudingtegenoverouderen wijzigen.daarbijvooruitgeholpendoorloonkostverlagingen,hetsolidariserenvanmogelijke laterekostenbijvervroegdeuittredingenvandiewerknemerseneenhogere overheidstussenkomstindeopleidingskostenvanouderewerknemers. 43. Hetkannietdatvrouwenvoordezelfdefunctieenhetzelfdeaantalurenwerk,nogsteeds minderverdienendanhunmannelijkecollega's.omhetprobleemperondernemingzichtbaar temaken,vermeldtelkeondernemingderelevantegegevensindesocialebalans. Ondernemingendienietwerkenmetgenderneutralefunctieclassificatiesofdiscrimineren inzakedetoekenningvanaanvullendevoordelenofopleidingenwordenuitgeslotenvan bepaaldesteunmaatregelen. 44. Decombinatiewerkengezinverbeterenwedoorhetrechtopouderschapsverlofuitte breiden(totzesmaandenperouderentwaalfmaandenvooralleenstaandeouders)en overdraagbaartemakentussendeouders.debestaandeanciënniteitsvereistevan12 maandenbijdezelfdewerkgeverschrappenwe,behalvealshetgaatomvoltijdse afwezighedenvanmeerdan2maanden.westimulerendesocialepartnersenwerkgevers omsamenaandachttehebbenvoordewerk privébalansvandewerknemersviaaangepaste werktijden(bijvoorbeeldglijdendewerkuren),eenvooruitstrevendeit omgevingvoor thuiswerkers,eneenproactiefcompetentiebeleidmetpolyvalentewerknemers,diewerkvan collega skunnenovernemen. 45. Deloon enarbeidsvoorwaardenkomenineenaantalsectorensteedsmeeronderdrukte staan.datkomtdoordemoordendeconcurrentievanenerzijdsschijnzelfstandigenen anderzijdsbuitenlandsearbeidskrachten,dieaan dumpingprijzen wordenaangebodendoor schimmigebemiddelaarsenuitzendkantorendiedeeuropesedetacheringsregelsmisbruiken. sp.avoertdaaromeenhoofdelijkeaansprakelijkheidsregelingin.dezemaaktopdrachtgevers enhoofdaannemersrechtstreeksaansprakelijkvoordelonenenarbeidsvoorwaardenvande werknemersvanhunonderaannemers. 46. Risicovollejobs,dievroegeruitgevoerdwerdeningoedgeorganiseerdeondernemingenmet goedeveiligheidsdienstenenarbeidsgeneeskundigediensten,wordenmeerenmeer uitbesteedeninonderaanneminguitgevoerd.daarbijwordtgeconcurreerdopkosten.dit maguiteraardniettenkostegaanvandeveiligheidengezondheidvandewerknemers.we actualiserendewelzijnswetinhetlichtvannieuwearbeidsvormenzoalsoutsourcing, onderaanneming,tijdelijkecontracten, Welatenniettoedateendualearbeidsmarkt ontstaatophetvlakvanveiligheidengezondheidophetwerk. 47. Weverbeterenopkortetermijnhetsociaalstatuutvandeuitzendkrachten.Daarbijwerken wehetmisbruikvanopeenvolgendedagcontractenweg.dagcontractenkunnenslechtsin zeeruitzonderlijkeomstandigheden.westoppendeonzekerheidvanuitzendkrachtendie Goedgekeurdverkiezingsprogramma 14

16 gevangenzittenineenopeenvolgingvantijdelijkeovereenkomstenbijeenzelfdegebruiker. Enwelatendeprestatiesdiewerdengeleverdalsuitzendkrachtbijeengebruikerals anciënniteitmeetellen,indiendiegebruikerdeuitzendkrachtaanwerft. 48. Hetfederalewerkgelegenheidsbeleidzaldeinitiatieven,diedegewestenviahuneconomisch eninnovatiebeleidontwikkelenomdetransformatietemakennaardeeconomieende industrievandetoekomst,vanuithaarbevoegdhedenondersteunen.ditdoorinoverlegmet desocialepartnersdefiscaleenparafiscaletewerkstellingsmaatregelenzoteoriënterendat zedecreatievaneeninnovatievejobsstimuleren.ermoetvolopwordengeïnvesteerdin vorming,onderzoekeninnovatie.onzeeconomiemoetdeomslagmakennaareengroene, milieuvriendelijkeeconomie,waarinaltijdruimteblijftvoorwerkvoorlageropgeleiden. 49. Hetonderscheidtussenhetarbeider enbediendestatuutdateertuitde19deeeuwenis compleetachterhaaldindeeconomievanvandaag.laatstaanindievanmorgen.zosnel mogelijkwordteeneindegemaaktaandezeongelijkeenonrechtvaardigediscriminatievan arbeiders.deontslagbeschermingvanarbeidersverbeterenweaanzienlijk.arbeidersen bediendenkrijgenbijziekteeenzelfderechtopgewaarborgdmaandloontenlastevande werkgever,endecarensdagschaffenweaf. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 15

17 VanFranseenergie uitbuitingnaarbeschermingvanuwfactuurenonsklimaat Iedereenheeftrechtopbetaalbareenduurzameenergie.Deliberaliseringheefttotnogtoevooral defranseelektriciteits engasbedrijvengeholpen.sp.asteltdeconsumentendestrijdtegende klimaatveranderingvoorop.betaalbareenschoneenergievooriedereen. 50. Tegen2020zullenallegezinnen100procentgroenestroomgebruiken.Deoverheidwaakter daaromoverdatdejuisteinvesteringenwordengedaaninslimmenettenenproductieen steltzodeenergievoorzieningvandetoekomstveilig.alleenopdiemanierwordenwe onafhankelijkvanrussischgas,fransekernenergieenolieuithetmidden Oosten. 51. Eenprogressieveenergiefactuurvoorgezinnenbeloontzuinigeverbruikers.Wieminder verbruikt,valtineenlagerebelastingschijfengeeftdusminderuitperverbruiktekilowattuur. Vandaagkrijgengrootverbruikersgunstigertarievenvandeelektriciteitsbedrijven.Datstaat haaksopdenoodaanenergiebesparing,enhetisoneerlijktegenoveriedereendiespaarzaam omspringtmetzijnbudget.eentransparante,eenvormigeenleesbarefactuurverplichtde leveranciersbovendientotvolledigeopenheidenversterktdeconsument.mensenmogen precieswetenaanwiezewatbetalen. 52. Iedereendierechtheeftopdesocialemaximumprijzenvoorelektriciteitengas,krijgtdie automatisch.datdoetsp.adooriedereendiehetomnio statuutgeniet,automatischde socialemaximumprijzenaanterekenen.tegelijkkennenweookhetomnio statuut automatischtoeaanwieerrechtopheeft.zovoorkomenwedatmensenteveelbetalen omdatzeverlorenlopenineenalteingewikkeldepapierwinkel.ookmensenin schuldbemiddelingkrijgenautomatischrechtopdemaximumprijzen. 53. Naaranalogiemetdepetroleumprijzenleggenwemaximumprijzenopvoorgas,gebaseerd opdeinternationalegroothandelsprijzen.zovoorkomenweonverklaarbareprijsverhogingen diedeleveranciersviahunondoorzichtigeindexeringsformulesdoorvoeren. 54. Deenergiewaakhondmoetbijten.DeCREGvolgtdeprijsvormingspraktijkenvande energiebedrijvenopdevoet,maarzalnuookverplichtwordenomderesultatenbekendte maken.vertrouwelijkebedrijfsinformatieisgeenargumentvoorgeheimhouding.alserniets aandehandis,zijnervoldoendemogelijkhedenomdevertrouwelijkegegevenste beschermen.alserwelietsaandehandis,kanvangeheimhoudinggeensprakezijn. 55. Eendoordeoverheidgecontroleerdeaankoopcentraleroomtdemonsterwinstenafdie Electrabelmaaktopdekerncentrales.DiecentraleszijnafbetaalddoordeBelgische consument,maardienennualsmelkkoevoorgdfsuez.parijsverdientermiljardenaan. Voortaankooptdeaankoopcentraledenucleaireproductieopaaneenprijsdiedereële productiekostvanelectrabelweerspiegelt.zeverkooptdieelektriciteitopdemarktenzorgt erzovoordatdenucleairemiljardeninbelgiëblijven.dewinstgaatintegraalnaar investeringeninoffshorewindmolenparkenennaardebelgischeconsument.doorde nucleaireproductieeerlijkteverkopen,brekenwedealmachtvandehistorischemonopolist endalendeprijzen. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 16

18 56. Desubsidiesvooroffshorewindenergierekenenwenietdooropdefactuurvande consument,aangezienwedaarvoordenucleairewinstgebruikendieweviade aankoopcentraleweghalenbijgdfsuez.ookdegroenestroomcertificatenvoorgrote oppervlakteszonnepanelenkunnenwedaarmeebetalen. 57. Deregering Letermeheefteenslecht akkoord getekendmetsuez.dit akkoord metsuezis bijzondernadeligvoordebelgischeconsument,maakthetconcurrerendebedrijvenzogoed alsonmogelijkomrendabeleinvesteringentedoeninelektriciteitsproductie,houdtde kerncentraleslangeropenenvertraagtdegroeivanhernieuwbareenergie.sp.averwerptdit akkoordenwendtallemiddelenaanomhettebreken.wezettenallemiddeleninomnieuwe investeringeninalternatieveproductieaantemoedigenenwezorgenvoorduidelijkheidvoor investeerdersdooreenkalendervangefazeerdesluitingopbasisvandewetopde kernuitstap.daartoestellenwedevoordeligeleningenuithetsynatom fondsopenvooralle investeerders. 58. WebakeneneentweedezonevoorwindmolenparkenafindeNoordzeeenmakenhetgebied volledigvergunningsklaar.investeerderskrijgenzekerheid,wantmetdeopbrengstvande nucleairerentebiedtdeaankoopcentraleookdeelektriciteitvandewindmolenseen gegarandeerdeopbrengst.hierdoordaaltdefactuurvandeconsument,wantdesubsidiëring vandeoffshorewindenergiehoeftnietlangertewordenverrekendinde elektriciteitsrekening. 59. Een stopcontactopzee verbindtdewindmolensindenoordzeemethethoogspanningsnet enlaterookmetdeparkenvanandereeuropeselanden.daarominvesterenweineen hoogspanningsnetwerkopdebodemvandenoordzee,waaropweallewindmolenskunnen aansluiten,zodatzenietelkafzonderlijkdedureverbindingmetdekustmoetenmaken. 60. Degoedkoopsteenergieisdeenergiediejenietnodighebt.Daarommaaktsp.a energiebesparingeenstukmakkelijkerdoordebestaandebelastingvoordelentevervangen dooreenrechtstreeksekortingopdefactuur.zokrijgtiedereenzijnbonusvoorzonnepanelen ofisolatiemeteenaandekassa,enhoevenwegeentweejaarmeertewachtentotdekorting isverrekendinonzebelastingen.indezelfdelogicaverlagenwehetbtw tariefvoor energiezuinigenieuwbouwwoningentotzesprocent. 61. Wekunnenisolerenzoveelwewillen,zolangwesamenenergieverslindendeapparaten gebruiken,ishetdweilenmetdekraanopen.daarommakenweviaeenstrenge productnormeringbeslistkomafmetongewenstgedrag.opeuropeesniveaubepleitenwe hetvooruitstrevendevoorlopersprincipe,waarbijdezuinigsteproductenenmethodenna verloopvantijdautomatischdenieuwenormworden. 62. Deoverheidgeeftzelfhetgoedevoorbeeldvoorvooruitgang.Zebouwtzelfalleennog gebouwendieaandestrengsteenergienormenvoldoenenkooptalleennoggroenestroom enzuinigewagens. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 17

19 63. Inhetkadervandestrijdtegendeklimaatverandering,brengenweallesubsidiesen belastingvoordelenvoorklimaatonvriendelijkeactiviteiteninkaart.daarnalatenwezetegen 2020stukvoorstukuitdoven.Demiddelendievrijkomenwordengebruiktom milieuvriendelijkgedragtestimuleren.datkanondermeerdoorgezinnendievia coöperatieveninvestereninhernieuwbareenergiedezelfdefiscalevoordelentegevenalswie indeeigenwoninginvesteert.ookfiscaleondersteuningvoordeelektrischewagenhoort daarbij. 64. Hetuitblijvenvaneenbindendinternationaalklimaatakkoordisgeenexcuus,integendeel.We gevenhetgoedevoorbeeldentonenderestvandewerelddateenvooruitstrevend klimaatbeleidloont,ondermeerindevormvanjobsindegroeneeconomie.wewillen vooruitgangboeken.daaromwerkendegewestenendefederaleoverheidsameneen doortastendelangetermijnstrategieuit,vastgelegdineenklimaatwet. 65. OphetEuropeseeninternationaletoneelnemenweeenactievehoudingaanenpleitenwe vooreenambitieusklimaatbeleid.wewilleneensterkinternationaalklimaatakkoordwaarbij degeïndustrialiseerdewereldzichertoeverbindtdeuitstootvanbroeikasgassentegen2050 met95procenttevermindereninvergelijkingmethetniveauvan1990.belgiëblijftniet passiefengebruiktzijneu voorzitterschapindetweedehelftvan2010omhieractiefaanbij tedragen.wedringeneropeuropeesvlakopaanomdelathogerteleggenentestreven naareenco2 reductiedoelstellingvanminstensdertigprocentin WevoerenonzelopendeEuropeseengagementenvoorhetklimaatonverkortuit.Daarom hakkenweopzeerkortetermijnknopendooroverdeinternebelgischeverdelingvande inspanningen.zowelophetvlakvanuitstootreductiesenhernieuwbareenergiealsinzakede verdelingvandeveilingopbrengstenendeklimaathulpaanontwikkelingslanden. 67. Vanaf2013zalhetEuropesesysteemvanemissiehandelvoornieuweinkomstenzorgen.Die middelengebruikenweintegraalvoorklimaatbeleid.hetgelddientomdeco2 uitstootin eigenlandtebeperken,maarookomhetklimaatbeleidinontwikkelingslandentesteunen. 68. OokinzakehernieuwbareenergiespelenweeenvoortrekkersrolinEuropa.Daarom versnellenwedesamenwerkingmetdenoordzeelandenomdeplannenvoorde Noordzeeringopkortetermijnconcreettemaken.DieNoordzeering,eengrootschalig energieparkmetwindmolenparken,waterkracht engetijdencentrales,kantegen2050 evenveelenergieopwekkenalsdehuidigeolieproductieindeperzischegolf.belgiëneemt actiefdeelaaninvesteringsprojectendieeropgerichtzijnomtegen2050deambitievan honderdprocenthernieuwbareenergieterealiseren.eenandereeuropeseprioriteitinzake hernieuwbareenergieishetvastleggenvangezamenlijkeeneffectievemilieu en duurzaamheidscriteriavoorbiomassaenbiobrandstoffen. 69. Biodiversiteitisvancruciaalbelangvooronsoverlevenenonswelzijn.Zorgvoorecosystemen envoorallemogelijkesoortenvanfloraenfauna,iszorgenvoordetoekomstigegeneraties. InhaarhandelsbeleidenNoordzeebeleidmaaktdefederaleregeringhiereenaandachtspunt Goedgekeurdverkiezingsprogramma 18

20 van.tegelijkzorgenwevooreensamenwerkingscontractinzakebiodiversiteittussende federaleengewestregeringen. 70. DeNoordzeeisde'elfdeprovincie'vanonsland.Denatuurwaardenendeeconomische waardenvanhetbelgischstuknoordzeezijnbijzondergroot.ombelgiëopnieuween koppositietegeveninhetnoordzeebeleid,gevenwedeverantwoordelijkheiddaaroverinde volgenderegeringopnieuwaanéénministervandenoordzee.diemaaktprioritairwerkvan marienereservatenenhetrealiserenvaneenmasterplanvandenoordzee. 71. Dierenmogennietonnodiglijden.Hetfokkenvandierenuitsluitendofvoornamelijkvoorhun pelsmoetaanbandenwordengelegd.wewilleneensterilisatiecampagnevankattenomte vermijdendatduizendenkatteneenspuitjekrijgenineendierenasiel. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 19

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt Persbericht Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 18 januari 2008 Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale

Nadere informatie

We bekijken je loon en extra voordelen. En ook je tevredenheid met je job en loonvoorwaarden.

We bekijken je loon en extra voordelen. En ook je tevredenheid met je job en loonvoorwaarden. In dit persoonlijk rapport zie je hoe jouw loon het doet tegenover het algemeen gemiddelde en, vooral, of het in de lijn ligt van wat mensen in gelijkaardige situaties verdienen. We bekijken je loon en

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

Minister Asscher: peuterspeelzaal onder de kinderopvang

Minister Asscher: peuterspeelzaal onder de kinderopvang http://www.kinderopvangtotaal.nl/kinderdagverblijven/actueel/2013/12/kinderopvang-zet-eerstestap-naar-een-nieuw-stelsel-1417753w/ Onderaan de pagina vind je de link naar de brief van Asscher. Minister

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------ Regelgeving inzake betaald educatief verlof Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Domein GTST havo. 1) Gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland; of anders geformuleerd: (C + I + O + E M)

Domein GTST havo. 1) Gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland; of anders geformuleerd: (C + I + O + E M) 1) Geef de omschrijving van trendmatige groei. 2) Wat houdt conjunctuurgolf in? 3) Noem 5 conjunctuurindicatoren. 4) Leg uit waarom bij hoogconjunctuur de bedrijfswinsten zullen stijgen. 5) Leg uit waarom

Nadere informatie

Milieuprestatie-indicatoren 2006

Milieuprestatie-indicatoren 2006 Milieuprestatie-indicatoren 26 Dimitri Devuyst Milieucoördinator Dimitri.Devuyst@vub.ac.be Reëel gas per m² 1998,46 1999,4 2,35 21,39 22,42 23,15 24,34 25,44 26,44 Cijfers van 23 zijn niet betrouwbaar

Nadere informatie

Het Flex Income Plan...

Het Flex Income Plan... Het Flex Income Plan... Het Flex Income Plan... Wat is het? Het Flex Income Plan is een globaal cafetariaplan. Het maakt voor het eerst een flexibele beloningspolitiek mogelijk in België binnen de grenzen

Nadere informatie

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn 1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn Communautair: totale stilstand langs Vlaamse zijde Eerste regering sinds 1970 zonder communautair programma Transfers onaangeroerd: Van Overtveldt weigert

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2008-I

Eindexamen economie 1-2 havo 2008-I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 ja De prijselasticiteit

Nadere informatie

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers.

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers. Samenvatting... De mobiliteit van Nederlanders groeit nog steeds, maar niet meer zo sterk als in de jaren tachtig en negentig. Tussen 2000 en 2008 steeg het aantal reizigerskilometers over de weg met vijf

Nadere informatie

We bekijken je loon en extra voordelen. En ook je tevredenheid met je job en loonvoorwaarden.

We bekijken je loon en extra voordelen. En ook je tevredenheid met je job en loonvoorwaarden. In dit persoonlijk rapport zie je hoe jouw loon het doet tegenover het algemeen gemiddelde en, vooral, of het in de lijn ligt van wat mensen in gelijkaardige situaties verdienen. We bekijken je loon en

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

Aan Marianne Thyssen Voorzitter CD&V

Aan Marianne Thyssen Voorzitter CD&V Aan Marianne Thyssen Voorzitter CD&V Brussel, 7 juni 2010 Beste Marianne, Het zal u misschien verwonderen dat ik in de laatste week van de campagne een brief schrijf. Er zijn toch debatten genoeg, zou

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

INVESTEREN MET VERSTAND OMDAT WIJ VINDEN DAT UW VERMOGEN TELT

INVESTEREN MET VERSTAND OMDAT WIJ VINDEN DAT UW VERMOGEN TELT INVESTEREN MET VERSTAND OMDAT WIJ VINDEN DAT UW VERMOGEN TELT Grondontwikkeling Nederland RENDABEL SPAREN DOOR SLIM TE INVESTEREN Bij Grondontwikkeling Nederland staat de klant centraal, dat vinden we

Nadere informatie

KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST

KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST TEGENBEGROTING 2015 Inleiding In deze tegenbegroting presenteert GroenLinks een aantal concrete voorstellen om een start te maken met het oplossen van de grote uitdagingen

Nadere informatie

INVESTEREN MET VERSTAND OMDAT WIJ VINDEN DAT UW VERMOGEN TELT

INVESTEREN MET VERSTAND OMDAT WIJ VINDEN DAT UW VERMOGEN TELT INVESTEREN MET VERSTAND OMDAT WIJ VINDEN DAT UW VERMOGEN TELT Grondontwikkeling Nederland Rendabel sparen door slim te investeren Bij Grondontwikkeling Nederland staat de klant centraal, dat vinden we

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

5.1 Wie is er werkloos?

5.1 Wie is er werkloos? 5.1 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Factsheet Participatiewet en Pensioenfonds Werk en (re) Integratie

Factsheet Participatiewet en Pensioenfonds Werk en (re) Integratie Factsheet Participatiewet en Pensioenfonds Werk en (re) Integratie Inleiding Het Pensioenfonds voor Werk en (re) Integratie (het PWRI) is een bedrijfstakpensioenfonds dat sinds 1990 het pensioen verzorgt

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo 2010 - I

Eindexamen economie vwo 2010 - I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit

Nadere informatie

Eindexamen economie pilot havo 2011 - II

Eindexamen economie pilot havo 2011 - II Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore

Nadere informatie

Opgave koppeling ambtenaren particuliere sector

Opgave koppeling ambtenaren particuliere sector Opgave koppeling ambtenaren particuliere sector In 1990 werden ambtenarensalarissen gekoppeld aan de gemiddelde stijging van de lonen in het bedrijfsleven. Een argument voor deze koppeling houdt verband

Nadere informatie

Eindexamen havo economie oud programma 2012 - I

Eindexamen havo economie oud programma 2012 - I Opgave 1 Beleggingen leiden tot inkomensverschillen Aangetrokken door voorspoedige ontwikkelingen op de effectenbeurs, zijn in een land de mensen steeds meer gaan beleggen in aandelen en obligaties. Mede

Nadere informatie

Fors minder verkeersdoden in 2013

Fors minder verkeersdoden in 2013 Persbericht PB-025 24-04-2014 09.30 uur Fors minder verkeersdoden in 2013 570 verkeersdoden in 2013; 80 minder dan in 2012 Forse afname bij motorrijders Ook daling bij inzittenden personenauto, fietsers

Nadere informatie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie Bodem bereikt in Nederlandse Economie 8 november 213 Every picture tells a story Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl (1) Het consumenten vertrouwen, zoals door het

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

Uw koopkracht in de toekomst

Uw koopkracht in de toekomst Een goed gesprek over Uw koopkracht in de toekomst Nadenken over de toekomst. Dat is wat ons kantoor dagelijks doet. De toekomst van u, en die van de andere relaties van ons kantoor. De ene keer gaat het

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch) Modellen voor het effect van arbeidsmarktbeleid

Samenvatting (Summary in Dutch) Modellen voor het effect van arbeidsmarktbeleid Samenvatting (Summary in Dutch) Modellen voor het effect van arbeidsmarktbeleid in Nederland Arbeidsmarkt en beleid in Nederland Nederland scoort sinds het midden van de jaren 90 internationaal gezien

Nadere informatie

Het bedrijfsplan door de bril van een financier

Het bedrijfsplan door de bril van een financier Het bedrijfsplan door de bril van een financier Greentech week hoe financiert u uw innovatieve product of bedrijf Freek Welling investment manager 8 oktober 2015 Inhoud 1. Introductie 2. Belang van een

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 bij (1) volkomen concurrentie bij (2) niet bij (3)

Nadere informatie

5.2 Wie is er werkloos?

5.2 Wie is er werkloos? 5.2 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2001-I

Eindexamen economie 1 havo 2001-I Eindexamen economie havo 2-I 4 Antwoordmodel Opgave Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Maximumscore centrale

Nadere informatie

Rabobank Noordoost Friesland

Rabobank Noordoost Friesland Algemene Ledenvergadering VVV Ameland 2012 Dinsdag 8 mei 2012 Agenda: De Bank (op Ameland) Ontwikkelingen binnen banken Maatschappelijke ontwikkelingen Kunnen bedrijven nog geld lenen? Ameland Economische

Nadere informatie

Module 8 havo 5. Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging

Module 8 havo 5. Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging Module 8 havo 5 Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging Economische conjunctuur hoogconjunctuur Reëel binnenlands product groeit procentueel sterker dan gemiddeld. laagconjunctuur Reëel binnenlands product groeit

Nadere informatie

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 In de periode december 1999 februari 2000 organiseerde de faculteit Farmaceutische Wetenschappen in

Nadere informatie

BIJLAGE 1. SER-adviezen WAO 2002 en 2004 Kabinetsvoorstellen WAO maart 2004

BIJLAGE 1. SER-adviezen WAO 2002 en 2004 Kabinetsvoorstellen WAO maart 2004 BIJLAGE 1 SER-adviezen WAO 2002 en 2004 Kabinetsvoorstellen WAO maart 2004 A. Algemene opzet a.o.-regelingen* 1) verlenging wettelijk verplichte loondoorbetaling bij ziekte tot in beginsel twee jaar 2)

Nadere informatie

Hypothekenexpress. Hypothekenexpress. Overstappen van groei naar excellent beheer. Overstappen van groei naar excellent beheer. Hypothekencongres 2012

Hypothekenexpress. Hypothekenexpress. Overstappen van groei naar excellent beheer. Overstappen van groei naar excellent beheer. Hypothekencongres 2012 Den Haag, 3 oktober 2012 Hypothekenexpress Overstappen van groei naar excellent beheer Hypothekencongres 2012 IG&H Consulting IG&H Consulting & Interim, & Interim, Utrecht Utrecht 2012 2012 Den Haag, 3

Nadere informatie

HET RENDEMENT. De woning staat te koop voor 289.900 bij vastgoed Acasa, Brugge (www.immoacasa.be)

HET RENDEMENT. De woning staat te koop voor 289.900 bij vastgoed Acasa, Brugge (www.immoacasa.be) HET RENDEMENT 20-5-2015 www.hetrendement.be Bart@hetrendement.be 0476/941477 BTW-BE 0598.805.645 IBAN BE77 1430 9238 6642 Bidderstraat 71, 8000 Brugge De woning staat te koop voor 289.900 bij vastgoed

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies Raad 24 juni 2014 Inhoud 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies 1. Locatie Eigendomskaart Gemeente: 42% (excl.circa 7.500m² openbare ruimte) AM / Lindengroep: 25% Overige

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Met glasvezel klaar voor de toekomst Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Agenda Introductie 3Bplus Glasvezel waarom? Aanpak verglazing Glasvezel

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Martin Gast. Edmond Halley BV Increase PensioenKnowHow BV. Increase Pensioen KnowHow

Martin Gast. Edmond Halley BV Increase PensioenKnowHow BV. Increase Pensioen KnowHow Martin Gast Edmond Halley BV Increase PensioenKnowHow BV Even voorstellen Wat is er aan de hand in lijfrenteland? Pensioenactualiteiten Kansen 3e pijler Ik ben Martin Gast Edmond Halley BV Pensioenconsultants

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

Inhoud. Praten over geld 5. Verzekeringen 31. Betaalkaart 13. Immo 35. Extra informatie 37. Smartphone 17. Sparen 20

Inhoud. Praten over geld 5. Verzekeringen 31. Betaalkaart 13. Immo 35. Extra informatie 37. Smartphone 17. Sparen 20 Inhoud Praten over geld 5 2 Betaalkaart 3 3 Smartphone 7 4 5 Verzekeringen 3 6 Immo 35 7 Extra informatie 37 Sparen 20 2 Opzet van het onderzoek maart 206 - Dit onderzoek zoomt in op hoe binnen het gezin

Nadere informatie

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 April- 30/04/ 12 Artikel 1. Jean-Luc Dehaene van de CD&V kan bijna 3 miljoen euro opstrijken. Door een aantal jaar geleden een pakket aandelenopties te kopen

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

1. Lees de vragen goed door; soms geeft een enkel woordje al aan welke richting je op moet.

1. Lees de vragen goed door; soms geeft een enkel woordje al aan welke richting je op moet. AANVULLENDE SPECIFIEKE TIPS ECONOMIE VWO 2007 1. Lees de vragen goed door; soms geeft een enkel woordje al aan welke richting je op moet. : Leg uit dat loonmatiging in een open economie kan leiden tot

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Opgave 1 1 maximumscore 2 Uit de uitleg moet blijken dat het tarief per keer legen de inwoners stimuleert om de containers minder vaak aan te bieden om daarmee lasten te besparen 1 het tarief per kilo

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT KOPEN MET GARANTIE KleurrijkWonen verkoopt een deel van haar bestaande woningvoorraad. Maar ook nieuwbouwwoningen met Koopgarant. Koopgarant maakt een koop woning haalbaar, betaalbaar en neemt een aantal

Nadere informatie

Deel 1: Algemene inlichtingen (In te vullen door het slachtoffer)

Deel 1: Algemene inlichtingen (In te vullen door het slachtoffer) Aangifte verwondingen en andere materiële schade Producent Toedracht / omstandigheden :... :... :... :... :...... Dit is een belangrijk document! Het is in uw belang dit document correct in te vullen en

Nadere informatie

Valutamarkt. fransetman.nl

Valutamarkt. fransetman.nl euro in dollar wisselkoers Wisselkoers (ontstaat op valutamarkt) Waarde van een munt uitgedrukt in een andere munt Waardoor kan de vraag naar en het aanbod van veranderen? De wisselkoers van de euro in

Nadere informatie

verijssel 0 1 OKT 2014 0 1 OKT. 20H provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M a.d. Dat. on tv.

verijssel 0 1 OKT 2014 0 1 OKT. 20H provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M a.d. Dat. on tv. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M /&*$ Dat. 0 1 OKT 2014 on tv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499

Nadere informatie

Eindexamen economie pilot havo 2009 - I

Eindexamen economie pilot havo 2009 - I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 ja Een voorbeeld van een juiste

Nadere informatie

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap )

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 EN 598 VAN HET WETBOEK VAN

Nadere informatie

Investeerdersforum sustainable food & nutrition

Investeerdersforum sustainable food & nutrition nodigt u uit voor Investeerdersforum sustainable food & nutrition woensdag 19 juni 2013 10.00 tot 17.30 Natuurbelevingcentrum De Oostvaardersplassen, Almere-Buiten Meld u nu aan via info@pulsarnetworkcapital.com

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie uitwerking inzet revolverende middelen vrijetijdseconomie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Eindexamen havo economie 2012 - II

Eindexamen havo economie 2012 - II Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit blijkt dat consumenten

Nadere informatie

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1 Inhoudstafel 1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1 1.1. De vennootschapsrechtelijke regels... 1 1.1.1. Kunt u met uw vennootschap eigenlijk wel privé-uitgaven doen?... 1 1.1.2.

Nadere informatie

Klantprofiel consumptief krediet (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel consumptief krediet (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel consumptief krediet (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Financiële verplichtingen aanvullend

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF www.financieelwerk.nl -> onze website! Mogelijke gevolgen van de kredietcrisis voor u Wonen Een huis kopen

NIEUWSBRIEF www.financieelwerk.nl -> onze website! Mogelijke gevolgen van de kredietcrisis voor u Wonen Een huis kopen NIEUWSBRIEF VERZORGD IN SAMENWERKING MET: BRINKLEY ASSURANTIËN EN VAN DE VEERDONK ASSURANTIËN 4 e jaargang, nummer 2, december 2008 www.financieelwerk.nl -> onze website! Mogelijke gevolgen van de kredietcrisis

Nadere informatie

MJA Routekaart ICT 2030 en SER Energieakkoord

MJA Routekaart ICT 2030 en SER Energieakkoord MJA Routekaart ICT 2030 en SER Energieakkoord Jeroen van der Tang Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT 30 januari 2014 Introductie Nederland ICT Nederland ICT is de branchevereniging van ICT-bedrijven

Nadere informatie

waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de zomer wat minder waarin mensen niet zomaar extra vakantiedagen kunnen vragen bij collega s

waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de zomer wat minder waarin mensen niet zomaar extra vakantiedagen kunnen vragen bij collega s Vrienden, Socialisten, 1 mei, dat is het verhaal van vrouwen en mannen, zoals Geert. 1 mei, dat is het verhaal van het échte leven. Het leven, waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de

Nadere informatie

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2009

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2009 Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren Publieksversie jaarverslag 2009 Inleiding De Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren (SVCV) verenigt ruim 70 producenten en importeurs van de volgende productgroepen:

Nadere informatie

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders VOORSTEL Datum: 8 juni 2015 college van burgemeester en wethouders Registratienummer: BWV-15001487 Auteur: Roger Vleugels Afdeling: 27.00.3 Treasury Telefoonnummer: 5604218 Mede-auteur: Rob Bosma Onderwerp:

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

'Snoeien om te investeren'

'Snoeien om te investeren' 'Snoeien om te investeren' 23/07/2014 om 16:13 door Lin Louage, Rogier Verschueren De nieuwe Vlaamse meerderheid (N-VA, CD&V en Open VLD) heeft haar regeerakkoord 2014-2019 voorgesteld. Geert Bourgeois

Nadere informatie

Tip 1. Recht op toeslagen? (ook als u eigen geld heeft?)

Tip 1. Recht op toeslagen? (ook als u eigen geld heeft?) Tip 1. Recht op toeslagen? (ook als u eigen geld heeft?) Uit onderzoek blijkt dat mensen er regelmatig geen gebruik van maken, omdat ze denken dat ze er geen recht op hebben. En dat is weggegooid geld!

Nadere informatie

1)Waaruit bestaat de vraag op de Werkenden en arbeidsmarkt? (openstaande)vacatures. 2)Noem een ander woord voor Werkenden werkgelegenheid.

1)Waaruit bestaat de vraag op de Werkenden en arbeidsmarkt? (openstaande)vacatures. 2)Noem een ander woord voor Werkenden werkgelegenheid. 1 1)Waaruit bestaat de vraag op de arbeidsmarkt? 2)Noem een ander woord voor werkgelegenheid. 3)Wie vragen arbeid? 4)Met welk woord wordt het aanbod van arbeid ook aangeduid? 5)Geef de omschrijving van

Nadere informatie

Uitwerking Examentraining havo voor economisch tekenen

Uitwerking Examentraining havo voor economisch tekenen Uitwerking Examentraining havo voor economisch tekenen Opgave 1 Vraag- en aanbodcurve met consumenten- en producentensurplus. Qv = -0,5p + 10 Qa = 0,5p 2 Qa = Qv Prijs in euro, q in stuks. 1. Teken de

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke zorgpremie / nivelleren.

Inkomensafhankelijke zorgpremie / nivelleren. Inkomensafhankelijke zorgpremie / nivelleren. 1. Inleiding Naar verwachting zal nivellering via de inkomensafhankelijke zorgpremie (IAP) worden vervangen door nivellering via het belastingstelsel. De IAP

Nadere informatie

Potplanten en jonge planten 2007

Potplanten en jonge planten 2007 Importnota Potplanten en jonge planten 2007 HBAG Bloemen en Planten Aalsmeer, oktober 2008 Jan Lanning Monique Sassen Inleiding Het HBAG Bloemen en Planten heeft op basis van het meest recente AIPH-Union

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015 Augustus 2015 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed. Huib Boissevain 28 oktober

Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed. Huib Boissevain 28 oktober Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed Huib Boissevain 28 oktober Over Annexum Ruim 15 jaar specialist in vastgoedbeleggingen 35 medewerkers die dagelijks met vastgoed bezig zijn Met een fondsvermogen

Nadere informatie

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen.

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Amersfoort, Bussum, Den Haag, 5 april 2007 Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Oproep aan de leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012 September 2012 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie