Goedgekeurd verkiezingsprogramma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goedgekeurd verkiezingsprogramma"

Transcriptie

1 Goedgekeurdverkiezingsprogramma 9mei2010

2 Wemoetenweervooruit Wemoetenweervooruit.NadriejaarstilstandindeWetstraat,isdeachteruitganginde samenlevingvoelbaar.erzijnmindermensenaanhetwerk,erzijnmeerkinderenarm,erismeer onzekerheidoverdetoekomstvanonzepensioenen,lonenzijnmindereerlijkverdeeldtussentopen werknemers,erwordtmeerzelfbetaaldvoorgezondheid,erzijnmeermensenmetovermatige schulden,erwordtmeerwinstuitbelgiënaarparijsdoorgesluisd,erstervenmeermenseninhet verkeerdan3jaargeleden. Uiteraardisdefederaleregeringnietaltijddeoorzaakvandezeachteruitgang.Maarzeiserwelvoor verantwoordelijk.schuilenkannietmeer.zondertussenkomstvandepolitiekleidenkrachteninde samenlevingspontaantotsocialeachteruitgang.demachtvandebankenendemultinationals,de grotevraagnaarbeperkteenergiebronnen,devergrijzingenvergroening,detoenemende concurrentieenkostendrukineengeglobaliseerdeeconomie,wereldwijdemigratie. Hetisaandepolitiekomondanksdezekrachtensocialevooruitgangteboeken.Ervoortezorgendat morgenwelbeterisdangisterenenvandaag.depolitiekmoetdiehefbomenopnieuwinhanden nemenendeproblemenaanpakken.depolitiekmoetbeslissingennemenenuitvoeren.ermoet voldoendegeldzijnvooreengoedenverzekerdpensioen,ookna2015.ookzonder hospitalisatieverzekeringmagziekteniettotarmoedeleiden.onzelonenenbelastingenmoeten eerlijkverdeeldzijn.bankenmoetenopnieuwdeeconomieendegemeenschapdienenennietalleen dedubbelewinstcijfers.enwezettenallesopallesvoormeerenduurzamejobs. Ditgaatnietenkelovereenmateriëlelotsverbetering.Eensamenlevingwaarindewelvaartbeter herverdeeldwordt,iseropallevlakkenbeteraantoe:erisminderziekte,armoede,conflicten geweld.deklooftussenwelvaartenwelzijnmoetdaaromdringendweergedicht.hetisaande politiekomdetoekomstvanonzekinderenveiligtestellen,teinvestereninhunwelvaartenhun geluk.wantdetoekomstisgeendreigement,maareenbeloftediewekunnenwaarmaken. Wemoetenweervooruit.Politiekkanenmoetbeter.Meteenduidelijketoekomstvisieendevaste wilomtotakkoordentekomen.vooruitgangismogelijk.devlaamseregeringbewijsthet,ondanks debeperktebudgettaireruimte,metmeerinvesteringeninkinderopvangenonderwijs.vooruitgang isookmogelijkinbelgië.alsjenietvergeetwateerlijkisindedorpsstraat.enalsjeakkoordenkunt makenindewetstraat. Metditprogrammalegtsp.aeentoekomstvisieoptafelvooreensamenlevingdieermorgenmooier, beter,juister,eerlijkerenveiligeruitziet.wemoetenweervooruit. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 1

3 Goedgekeurdverkiezingsprogramma 2 Wijmoetenweervooruit Vangroenboek witboekkomedie naarzekerheidoveruwpensioen Vansteedshogerebijdragenvoor hospitalisatieverzekeringen naarinvesteringeninuwgezondheid VanFranseenergie uitbuiting naarbeschermingvanuwfactuurenonze energie Vanchaosopfinanciën naareerlijkeverminderingvandelastenop uwarbeidsinkomen Vanverdedigingvandeprivilegesvanjustitie naarderealisatievanveiligheidinuwbuurt Vandeschandevankindereninarmoede naargezinsgelukviaeenjob Vandoellozesubsidies naargerichteondersteuningvankwaliteitsvol werk Vanvrijspelvoordemachtvandemarkt naarwettelijkverankerderechtenvoor consumenten Vanreddingvandebanken naarbeschermingvandespaardersen beveiligingvanuwspaargeld Vanstilstandinhetverkeer naarterugminderdodenopdewegenen stiptetreinenophetspoor Vanversnipperingenprestigeprojecten naarfederaalwetenschapsbeleidtendienste vaninnovatie Vaneenrampzaligeregularisatie naareenhumaanenkordaatasielbeleid Vaneenkritiekloosinternationaal volgerschap naareenethisch,europeesbuitenlands beleid Vaniedereenzijnplan naareensystematischeverbeteringvande publiekedienstverlening Vanvijfminutenpolitiekemoedendriejaar stilstand naareenonderhandelde,sociale staatshervorming

4 Vandegroenboek witboekkomedienaarzekerheidoveruwpensioen Eendegelijkpensioenstelselzorgtervoordatiedereennazijnpensioeneenbehoorlijkinkomen heeft.hetzorgtervoordatwesamenouderenbeschermentegenarmoede.onshuidige pensioenstelselzorgtdaarnualdeelsvoor,maarmeerisnodigenmeerismogelijk.devergrijzing plaatstonspensioenstelselvooreenimmenseuitdaging.debabyboomgeneratiegaatmetpensioen. Bovendienlevenwelanger.Ditplaatstdehuidigeorganisatievanhetpensioenstelselvoorgrote uitdagingen.eenhervormingisnodig.zowelomdebasisdoelstellingenvanonspensioenstelsel ambitieusintevullen,alsomhetvertrouwenindetoekomstervanbijdejongeregeneratieste versterken. 1. Werkenloont,ookvoorjepensioen.sp.averhoogtdelinktussenwatjebijdraagtenwatje terugkrijgt.weversterkendeeerstepijler.wevoegenereencomponentaantoe,diede aantrekkelijkeaspectenvandehuidigetweedepijlerkoppeltaanhetefficiënte,hetveiligeen hetsolidairekaraktervaneenpubliekgefinancierdstelsel.datwilzeggen:denauwereband tussendebijdrageendeopbouwvanrechten.zoversterkenwevooriederewerknemer, ongeachtzijninkomen,delinktussenzijnbijdrageenzijnpensioeninhetwettelijkestelsel. Enwevermijden,viadepubliekeorganisatie,datdecapriolenvandebeursdekoopkracht vangepensioneerdenondergraven.bovendienkanzohetwinstbejagvan verzekeringsmaatschappijendedromenvanonzeouderennietlangerdoorprikken. Indeeerstefaserichtenweeenpublieketweedecomponentinonderparitairbeheer.Met eengezamenlijkeinspanningdooroverheid,werkgeversenwerknemersinhetkadervanhet sociaaloverlegkunnenwedepensioenenopmiddellangetermijnmet5tot10procentlaten stijgen. Ookopkortetermijnverbeterenweopdiemanierdepensioenengevoelig.Enwezetteneen mechanismeindesteigerswaardejongeregeneratiesoplangetermijnvanzullengenieten. Voorhenwordtdezepublieketweedecomponenteensubstantiëlecomponentvanhet wettelijkpensioen. 2. Weverhogendewettelijkepensioenleeftijdniet.Iedereenbehoudthetrechtomtestoppen metwerkenop65.omdegemiddeldeeffectieveuittredingsleeftijdgevoeligoptetrekken, herorganiserenwedeloopbaan.wezorgensamenvoorperiodesvanminderintensiefwerk envoormogelijkhedenomanderetakenaantevatten.tegelijkstimulerenenondersteunen wewerkgeversomjobsookindefeitentoegankelijktemakenentehoudenvooroudere werknemers.weschrijven50 plussersnietafopdearbeidsmarkt. 3. Omtoteenontspannenloopbaantekomen,ishetnodigdatjesteedsweetwelke pensioenrechtenjealhebtopgebouwd.zokanjeeencorrecteinschattingmakenvande impactvanloopbaankeuzes.daaromontwikkeltsp.aeenpersoonlijkeloopbaan en pensioenrekening,waardooriedereentoegangheefttotdeinformatieoverdeal opgebouwdepensioenrechtenenvanderechtendiejenogkanopbouwen.werkende Goedgekeurdverkiezingsprogramma 3

5 mensenhebbenhetrechtomhunpensioentekennen,overalleindelingeninprofessionele statutenenadministratievevakjesheen.datisvooruitgang. 4. Vandaagheefteenkwartvandeoudereneenpensioenonderdearmoededrempel.Datiseen eerlijkesamenlevingonwaardig.daaromvoertsp.ajaarlijksdewelvaartsaanpassingeninde socialezekerheiddoor.weverhogendeinkomensgarantievoorouderen.zokrijgtelke oudereeeninkomenbovendearmoededrempel.bovendienbeperkenwemeteen maximumfactuurdehogeuitgavenvoorhetverblijfineenrusthuis.derusthuisfactuurvan ouderenmagnooitmeerbedragendanhuninkomen. 5. WehandhavenhetZilverfonds,datdebestegarantiebiedtomdeuitgavenvandefederale overheidondercontroletehoudenentegelijkdesocialezekerheidvoldoendetefinancieren. Westoppenerhetgeldindatwevandebankenterugkrijgenenwegebruikenhetomde tweedecomponenteengoedestartbasistegeven. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 4

6 Vansteedshogerebijdragenvoorhospitalisatieverzekeringennaarinvesteringeninuwgezondheid Ookophetvlakvangezondheidheeftdevorigeregeringdetoekomstnietgoedvoorbereid.De vorigeregeringheeftwelmeermiddelenvrijgemaakt,maardiegingenteweinignaarkwaliteit. Omsamenvooruittegaan,ishetnodigdatonzewettelijkeziekteverzekeringdesterkepijlervan onzewelzijnsstaatblijft.datbetekentdatsp.aeenvolwaardigepreventieveen eerstelijnsgezondheidszorgwiluitbouwen,degezondheidsgelijkheidverbeterenendekwaliteitvan onzegezondheidszorgverhogenenbewaken.viasteedshogerebijdragenvoor hospitalisatieverzekeringengroeiteenongezondeparallellezorgfinanciering.opdiemanierswingen dekostenvooronzegezondheidszorgdepanuit,maarstijgtdekwaliteitnietmee.dezesluipende commercialiseringvanzorgholtonzewettelijkeziekteverzekeringuit.hetisbelangrijkdatde middelenvandegezondheidszorgvooralnaareenbeteregezondheidszorggaan.nugaanernogte veelmiddelennaardewinstenvanziekenhuizen,verzekeraars,specialistenenfarmaceutische bedrijven.kwaliteits enkostenbewakingstaanvooreenechtevooruitgangcentraal. 6. Wegaranderensamendatiedereeninhetziekenhuisdezelfdemedischezorgenkrijgt. Iemandmeteenhospitalisatieverzekeringkrijgtgeenvoorkeursbehandeling,welextra comfort.wijwillennietdathospitalisatieverzekeringeninvloedhebbenopdekwaliteitvande medischezorg,opdewachtlijstenofopdekeuzevrijheidvanpatiënten.detarievenvande hospitalisatieverzekeringenbrengenweterugtothunwareproporties,doordemedische indexteherzien.deinhoudendevoorwaardenvanhospitalisatieverzekeringenleggenwe wettelijkvastviaeenregulator.dieregulatorsteltgoedgekeurdeenvastgestelde typecontractenop.zokaniedereenpremiesopeeneenvoudigewijzevergelijken.bijhet sluitenvaneenhospitalisatieverzekeringherleidenwedeuitsluitingvanbepaaldekostentot eenminimum. 7. Viaeennieuweziekenhuisfinancieringvervangtsp.aopmiddellangetermijndehuidige ereloonsupplementenvoorspecialisten,dooreenvergoedingdiehetziekenhuisaande artsenbetaalt.zodoorbrekenwesamendekostenspiraaltussendeprivateverzekeringenen delonenvanmedischedienstverleners.wantdaarvanisdepatiëntdedupe.webreidenop kortetermijnalvasthetrechtopeeneenpersoonskameruit,zonderdatjedaarvoor ereloonsupplementenmoetbetalen.datrechtbestaatnualbijbesmettelijkeziektes. 8. Artsenblijvennogtevaakkiezenvoorduregeneesmiddelenvanbepaaldemerken.Daarom voerenweeenplafondprijsmodelin.geneesmiddelenvandezelfdekwaliteitdie,naeen internationalevergelijking,substantieelmeerblijkentekostendaneenvoorafbepaalde prijsvorkvoorziet,halenweuitderekken.zozettenwedefarmaceutischebedrijvenertoe aanomhunwinstmargesteverlagenalszeindemarktwillenblijven.wepakkenookde belangenvermengingtussenfarmaceutischebedrijvenenhetvoorschrijfgedragvanartsen aan.daarvoorregulerenwehetsysteemvanartsenbezoekers.optermijnevolueerthun functievanvertegenwoordigersvanfarmaceutischebedrijvennaarobjectieve informatieverstrekkersovergeneesmiddelen.endusvooruit. 9. Hetgeldvandesocialezekerheidgaatnaargezondheidszorg,nietnaarhogerewinstenvoor privékliniekenofspecialistenbedrijven.weverstrengenderegelsendecontrole,zodatereen Goedgekeurdverkiezingsprogramma 5

7 duidelijkegrenskomttussendewettelijkegezondheidszorgencommerciëleactiviteiten.we beperkenhetaanbodvanmedischeprestatiesinprivéklinieken,enversterkendeinspectieop kwaliteitenpatiëntveiligheid. 10. Weleggennogteveelnadrukopgenezing,ennietgenoegopgezondblijven.Bepaalde kostenkunnenwevermijden,metpreventieeneensterkeeerstelijnsgezondheidszorg.sp.a werktaanvooruitgangophetvlakvanpreventiezodatwehetminstensevengoeddoenals onzebuurlanden.westimulerendebelangrijkerolvanhuisartsen,vangroepspraktijkenvan huisartsenenanderezorgverstrekkersenvanwijkgezondheidscentraophetvlakvan preventieenindeverdereuitbouwvaneensterkeeerstelijnsgezondheidszorg. 11. Weverbeterendetoegankelijkheidvanonzegezondheidszorgvoormensendiehetminder breedhebben.ditdoenwemeteenveralgemeendederdebetalersregeling.inzo n vooruitstrevendsysteembetalendemensenenkelnoghetremgeldbijdedokter.indeeerste plaatsmikkenweopdegroependiehetfinancieelmoeilijkhebben,oplangeretermijnmaken wedittoegankelijkvooriedereen.demaximumfactuurhervormenwe,zodatzebeter rekeninghoudtmetkostenpiekenvoordepatiënt.wekennenookhetomnio statuutenhet rechtopverhoogdetegemoetkomingensneller,correcterenautomatischtoe. 12. Vooruitgangsteltkwaliteitenpatiëntveiligheidcentraal.Wenemengeengenoegenmet middelmatigekwaliteitinonzegezondheidszorg.kwaliteitiseenzaakvaniedereensamen. Daarombetrekkenwezoveelmogelijkbetrokkenenbijhetuittekenenvaneen kwaliteitsbeleidvoorpatiëntveiligheid.wezettendusnietalleenartsenen ziekenhuisdirectiessamenronddetafel,maarookverpleeg enzorgkundigen, kinesitherapeuten,ergotherapeuten,apothekers,patiëntenverenigingen,ziekenfondsen,het KenniscentrumenhetRIZIV.Meteenincidentenregistratiesysteembrengenweslechte resultateninkaart.webeschermendaarbijdemelder,maarookdeprivacyvanpatiëntenen zorgverstrekkers.wezoekensamenvooruitstrevendeoplossingen,zodatwenegatieve resultatenindetoekomstvermijden.voorwieherhaaldelijkprofessionelefoutenmaakt,iser geenplaatsinonzegezondheidszorg.wetekenenprofielenuitvoordeziekenhuizenen artsenencontrolerenhunprestatiesregelmatig.eengoedewerkingwordtbeloond.de vooruitgangvanonzegezondheidszorgistebelangrijkomnietpermanentdekwaliteitvande zorgtebewaken. 13. Kwaliteitingezondheidszorgbetekentookbegeleidingopmaatvandepatiënt.Via zorgnetwerkenmetduidelijkezorgketensvermijdenwedatpatiëntenhetallemaalzelf hoevenuittezoeken,opeenmomentdatalleenhungezondheidtelt.nadediagnosevaneen ernstiggezondheidsprobleem,zoalshartproblemenofborst enlongkanker,wordjeeerst opgenomenineenziekenhuismeteengespecialiseerdeeenheidvoordieaandoening.zodra hetmogelijkis,gajenaareenziekenhuisofeenanderevoorzieningdichterbijhuis,waarniet zo ngespecialiseerdeeenheidis.zodrahetmedischverantwoordis,kanjetenslottenaar huis,waarjeverzorgingenhulpaanhuiskrijgt.bijhetdoorlopenvanelkvandeetappesvan dezevooruitstrevendezorgketenkrijgtdepatiëntbegeleidingenbijstandopmaat.zo kunnenpatiëntenzichvolopbezighoudenmethungezondheidenverliezenzegeentijdmet zoekennaardejuistezorg. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 6

8 14. sp.aheeftsamenmetprogressievekrachtenindemaatschappijgestredenvoormakkelijke toegangtotvoorbehoedsmiddelenenvoorveiligeabortus.verderstaanwemondiaalook helemaalvooraanophetvlakvaneuthanasie.wewakenoverdezeverworvenhedenenwe zettenverderestappenvooruitindekwaliteitsvolleomkaderingvanabortuseneuthanasie. 15. Onzeziekenhuis enwoonzorginfrastructuurveroudert.wezettenefficiëntinopdebouwen renovatievanexcellenteziekenhuizenenrusthuizen.datbetekentvooruitgang,wemaken daarbijmeteensameneensprongnaardienstverleningvande21steeeuw,metplaatsvoor revalidatieenintegratievanpsychosocialedienstverlening. 16. Watmetpubliekemiddelengebeurt,willenwezoefficiëntenvooruitstrevendmogelijken vooralsamenorganiseren.daaromsluitsp.aeenevenwichtignieuwsociaalakkoordafinde gezondheidssector.onzeprioriteitendaarbijzijnmeerarbeidsplaatsen,meerarbeidskwaliteit enmeerkoopkracht.zocreërenwemeerarbeidsplaatsenvoorverpleeg enzorgkundigen.en ookarbeidsplaatsenvoorextraadministratiefenlogistiekpersoneel,zodatdeverpleeg en zorgkundigenzichophunzorgtakenkunnentoeleggen.erkomtookeennieuwmedicomutakkoord,waarbijdenadrukligtopkwaliteits enkostenbewaking.wezorgenervoordathet RIZIVbeterensnellerwerkt,bijvoorbeeldophetvlakvandeerkenningvannieuwe geneesmiddelen,implantateneninnovatievebehandelingsmethoden.wemakenookwerk vanfinanciëleinspectiesvanrust enverzorgingstehuizen. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 7

9 Vanchaosopfinanciënnaareeneerlijkeverminderingvandelastenopuwarbeidsinkomen StilstandindeWetstraatbetekentdatwesamenachteruitgaanindeVolksstraat.Nergensblijktdat duidelijkerdanophetvlakvanfiscaliteit.defederaleoverheidsdienstfinanciënzinktverderwegin dechaos.engeenmensvindtzijnwegindewirwarvanregels,zondereenboekhouderte raadplegen.hoogtijdvoorvooruitgang,vooreeneerlijkheidsprogrammainonzefiscaliteit. sp.ahanteertvierprincipesvoordehervormingvandefiscaliteit: Defiscaledrukopwerkendemensenmoetlager; Gelijkeinkomstenwordenopeenzelfdemanierbehandeld,ongeachtdebron; Belastingendiehogerzijndanindeomringendelandenmoetenomlaag.Enkelde belastingendielagerzijndanindebuurlandenmogenstijgen; Bijdekeuzetussenverlagingenverhogingvanfiscalebijdragenzijnonzedrieprioriteiten: hetaanmoedigenvantewerkstelling,hetverhogenvandekoopkrachtenhetstimulerenvan duurzameproductieenconsumptie. 17. Omdewerkgelegenheidvooruittestuwenendekoopkrachttebevorderen,verlaagtsp.ade lastenoparbeidvoorintotaal1procentvanhetbrutonationaalproduct.wedoenditvia eenverlagingenvereenvoudigingvandesocialebijdrageneneenverhogingvande belastingvrijesom. Opkortetermijnligtdenadrukopjobcreatie.Opmiddellangetermijnversterkenwede koopkracht.detotalelastoparbeiddaalthetmeestvoordelagearbeidsinkomens(5 procentminderlastenvooreenbrutoloonvan2.000euro). 18. Dezecrucialesteunaanwerkendemensenbetalenwedoordeinkomensuitvermogen evenzeertelatenbijdragenalsdeinkomensuitarbeid.wevervangendebestaanderoerende enonroerendevoorheffingdooreenvermogenwinstbijdragevan30procentopeendoorde wetbepaaldnotioneelrendementophetnettovermogenvandebelastingplichtige(ditisde marktwaardevanhetvermogen,mindeschuldendiemenaangegaanisomhetvermogente verwerven). Deeigenwoningeneeneersteschijfvanhetvermogen,aratovandehuidigebelastingvrije interestopspaarboekjes,steltsp.avrij.80procentvandebelastingplichtigenzalerop vooruitgaanenminderfiscalebijdragenbetalen.anderevrijstellingenhoudenrekeningmet dedraagkrachtvanelkindividu(bijvoorbeeldeenvrijstellingvoorkinderen)ofdienenom eenbepaaldgedragaantemoedigen(bijvoorbeeldeenvrijstellingvoorinvesteringenin eigenondernemingofindurfkapitaal). 19. Wezorgenvooreenmeereerlijkeverdelingvandevennootschapsbelasting.Zobelonenwe deondernemingendiejobscreëren.kmo ssteunenwefiscaaldooreenverlagingvanhet nominaletariefvandevennootschapsbelasting,endetoepassingvaneen carry back stelsel voorfiscaleverliezen. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 8

10 Daartegenoverstaatdatwespeculatievemeerwaardenbelasten,zoalsindebuurlanden. Hetmisbruikvandenotioneleintrestaftrekgaanwetegen,doorstrengerecontrolesendoor wettelijkverplichtkapitaaluittesluiten.wekoppelendetoekenningvandenotionele intrestaftrekaanhetbehoudendecreatievanjobs.ombelastingontwijkingviabuitenlandse vennootschappentebestrijden,voertsp.aeenvereenvoudiginginvanhetstelselvande definitiefbelasteinkomsten.dezehervorminggaatgepaardmetstrengereantimisbruikmaatregeleneneenmeereconomischebenaderingvandefiscaleregels.ditlaatste komtindeplaatsvaneenteengejuridischeinterpretatie,dievaakinhetvoordeelisvan agressievefiscaleconstructies. 20. sp.avoertdeaanbevelingenvandeparlementaireonderzoekscommissiefiscalefraude,onder andereinzakehetbankgeheim,vollediguit.metdemeeropbrengstenvandestrijdtegende fiscalefraudedringenwehetbegrotingstekortterug.dereorganisatievandefederale OverheidsdienstFinanciënisprioriteit:meercontrolerendeambtenaren,eenbetere samenwerkingmetdeadministratiesvananderelandenendeversoepelingvanhet bankgeheim.ookdestrijdtegenoff shoreconstructiesenschermvennootschappen,om belastingontwijkingviabelastingsparadijzentegentegaan,behoorthiertoe. Fiscaleadviseursenanderecijferberoependienenverantwoordelijkgesteldtewordenbij vastgesteldefraudeconstructies.westellenpaalenperkaanhetongebreideldgebruikvan managementvennootschapsstructuren,doorzetransparanttemakenendoordezelfde socialebijdragenteinnenalsvoorloontrekkenden.datisnietmeerdaneerlijk. 21. Decomplexiteitvandepersonenbelastingmaaktdatdefiscalevoordelenvoornamelijkten goedekomenaandehogereinkomens.sp.avoertdevooringevuldeaangiftein,naarhet modelvanonzebuurlanden.deaftrekkenvoordeverwervingvandegezinswoning,de opbouwvanhetpensioenendeuitgavenvoordienstenchequesenkinderopvangblijven bestaan.deecologischeaftrekkenzettenweomineenrechtstreeksekortingopdefactuur. sp.awildepersonenbelastingvereenvoudigendoortecomplexeenonrechtvaardige aftrekkenafteschaffen.voorbeeldendaarvanzijndeaftrekkenvoorhuisbedienden,voor veiligheidsinvesteringenenkapitaalaflossingenvooreentweedewoning. 22. WeherorganiserendeFederaleOverheidsdienstFinanciëntoteenslagkrachtigeen dynamischedienst.sp.awilonderandereingrijpeninhetslechtfunctionerenvandedouane. Degeautomatiseerdebehandelingmoeteindelijkgerealiseerdwordenzodatdecontroleurs minderindepapierenzittenenmeercontroleskunnendoen. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 9

11 Vandeschandevankindereninarmoedenaargezinsgelukviaeenjob 17procentvandekindereninBelgiëleeftinarmoede.Zijgerakenvanafhetprillebeginvanhun levenachterop.alleenmetzeerveelondersteuningkunnenzijnogvooruit.welatenditniet gebeuren.webannenkinderarmoede.voorechtevooruitgangvraagtditeengeïntegreerde, vooruitstrevendeaanpakvaniedereensamen,opalleaspectenvankinderarmoede. 23. sp.avindtdatiedereenrechtheeftopeeneerlijkinkomen,omeenmenswaardiglevente leiden.vooronsishetonaanvaardbaardatervandaagnoguitkeringenzijndielagerliggen dandearmoededrempel.webrengenalleuitkeringenhogerdandearmoededrempel.onze prioriteitgaatnaargezinnenmetkinderen,jongerenennaarouderen.weverhogeneersthet leefloonvoorpersonenmeteengezintenlaste,deinvaliditeitsuitkeringvangezinshoofdenen deinkomensgarantievoorouderen.bijhetoptrekkenvandeuitkeringenvermijdenwe inactiviteitsvallen.wehoudenrekeningmethetverschiltussenuitkeringenverworvenop basisvanarbeidsprestatiesenresiduaireuitkeringen,entussenuitkeringenen minimumlonen. 24. Veelmenseninarmoedeverliezeneendeelvanhuninkomenomdatzegeengebruikmaken vanhunsocialerechten.sp.akentdierechtenautomatischtoe.zokaniedereensamen vooruit.onzebelangrijksteprioriteitisdeautomatischetoekenningvansocialetarievenen voordelenvoormensenmethetomnio statuut.zozorgenwedatonzeinspanningendeze doelgroepookeffectiefbereiken. 25. Hetrisicooparmoedebijkinderendieopgroeieningezinnenwaarniemandwerkt,is ontzettendhoog.weondersteunendecombinatiewerk kinderenviadeextra inkomensgerelateerdeplaatsenindekinderopvang,waartoedevlaamseregeringheeft beslist.voldoendekinderopvangplaatsenvoorzienweookdoordeuitstroomvan(jonge) onthaalouderstebeperkenendeinstroomtevergroten.eengeleidelijkeopstapnaareen volwaardigstatuut,verbeterdearbeidsconditieseneenverhogingvandesociale bescherming,gekoppeldaandeerkenningvaneldersverworvencompetentieszijnhiervoor deoplossing. 26. sp.akentdeverhoogdekinderbijslagooktoeaanelkkinddatleeftineengezinmeteenlaag inkomen.opdiemanierhelpenwe kinderenvooruitdieopgroeienineengezinmet eenarbeidsinkomenlagerdandeinkomensgrenswaaronderkinderenvanniet werkenden rechthebbenopverhoogdekinderbijslag.wekennenper10aangekochtedienstencheques3 extrasocialedienstenchequestoeaanalleenstaandeoudersdieeenbescheideninkomen hebben. 27. WerichteneenKansenvoorKinderen fondsop.hiermeehelpenwestructureelocmw s vooruitmetinvestereninondersteuning,zorgenbegeleiding.zohalenwekinderenuitde armoedeenzettenwezeophetspoorvaneengelukkigetoekomst.wantwewillendat iedereenmeeis.wewillenvooruitgang.wedoenditsamenmetgelijkaardigeinitiatievenop gemeenschapsniveau. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 10

12 28. Weorganisereneentotaalaanbodvaneerste entweedelijnshulpinéénnetwerk,metkind engezin,dehuisarts,depedagoog,delogopedist,waarindeouder(s)enhetkindde ondersteuningkrijgendiezenodighebben.welatenkinderenenoudersinproblematische opvoedingssituatiesnietindekoustaanomdaterwachtlijstenzijn.eengezinscoachbegeleidt hetkindenzijngezinwanneerhetevennietmeergaat.hijofzijvolgtenloodsthetkinden diensdossierdoorheendeverschillendeinstanties. 29. Kinderenhebbeneenveilige,stabieleenbeschermendeomgevingnodigomzichtekunnen hechten.wanneeroudersdit,ondanksondersteuningenbegeleiding,nietmeerkunnen bieden,zoekenwebinnendefamilieofomgeving.wanneerookditgeenoptieis,verdient pleegzorgdevoorkeurboveneenplaatsineeninstelling.sp.atrekthetaantaldagen pleegzorgverlofop,endoetdatperpleegkindinplaatsvanperpleeggezin.weverhogende dagvergoeding.wijmakenwerkvaneengeslachtsneutraalouderverlofindeplaatsvanhet vaderschapsverlof.welossendeproblemenrondhetadoptieverlofvoorholebi sopen makenhetmogelijkvoormeemoedersomhunkindjeteerkennen,netzoalspapa sdat kunnen. 30. Werichteneeninterfederalecommissieopdiedeproblematiekvangeplaatstekinderen onderzoekteninkaartbrengtmetdebedoelingtekomentoteencoherentbeleid. 31. Hetaantalgezinnendatdoorernstigefinanciëleproblemenineencollectieve schuldenregelingisgekomen,isforsgestegen.sp.agaatdestrijdtegenovermatige schuldenlastaan.mensenincollectieveschuldenregelingwordenbetergeïnformeerdover hunsituatieenerwordtspecifiekaandachtbesteedaandekinderlastbijhetbepalenvanhet leefgeld.eenerkenningisvereistvooralleschuldbemiddelaars.tesnelkredietverlenen leggenweaanbanden.ookinvesterenwemeermiddelenininformatierondenbegeleiding bijovermatigeschuldenlast.kredietreclameonderwerpenweaanstrengeregels. 32. DetoekenningvanhetonderhoudsgeldwordtgeoptimaliseerddoorDAVO(Dienstvoor alimentatievorderingen)vooruitstrevenderenefficiëntertelatenwerken.wetrekkende inkomensgrenstothetverkrijgenvanvoorschottenvanwegedavodrastischop,enverhogen devoorschotten. 33. Weondersteunengezinnendienoodgedwongenmoetenhurenomvooruittegaan.We breidenhetaanbodvansocialehuurwoningenuitenbegeleidenhuurdersopdeprivate markt.wetredenstrengoptegendiscriminatieopdeprivatehuurmarkt.bijdeaanvangvan eenverhuringbetalenhuurdersvaakinéénkeerdriemaandenaanhuur,waarondertwee maandenhuurwaarborg.daaromrichtenweeencentraalhuurwaarborgfondsop.ditfonds betaaltdehuurwaarborgaandeverhuurderenvraagtaandehuurdersdebetalingvande overeengekomenwaarborg.afhankelijkvanhetinkomenvandehuurdergebeurtditinéén keerofviaeenafbetalingsplan. 34. Wewerkendelaatstewerkloosheidsvallenweg,vooralvoorde Vlamingenmeteen (arbeids)handicap.ookzijwillenvooruitgaan.wepakkendiewerkloosheidsvalaanvia ondersteuningbijsollicitaties,doorbehoudvanuitkeringenentegemoetkomingen,doorhet Goedgekeurdverkiezingsprogramma 11

13 terugkeerrechtnaareenveiligstatuutalshetmislooptmetdestapnaarwerk,endoor ondersteuningvanbedrijvendieopenstaanvoordezedoelgroepenvooreenvooruitstrevend diversiteitsbeleid. 35. Wegeventewerkstellingsmaatregelenvoorwerklozenookaanleefloners.Westimulerende uitbouwvansamenwerkingsverbandentussenocmw sendevdab,zodatelkeleeflonereen begeleidingopmaatkrijgt. 36. Mensenmeteenhandicaphebbenookrechtopvakantiegeld.In2010werdeeneerstestap van75eurogezetvoorwie5jaarziekis.weverhogenditvooralleinvalidenmet100euro. 37. Webehandelenhetenigeofeerstekindvaneeneffectiefalleenstaandeouderfiscaalalseen partner zondereigeninkomen.hierdoorkrijgteeneenoudergezin,voordebelastingen,het voordeelvanhethuwelijksquotiënt. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 12

14 Vandoellozesubsidiesnaargerichteondersteuningvankwaliteitsvolwerk Desubsidiesvanderegering Letermeontwrichtendearbeidsmarkt.Zeleidentotdestructurele uitsluitingvanjongelaaggeschooldenenouderewerknemersenfnuikendevooruitgang.zezorgen ookvooreenbudgettaireontsporing,aangezienwerkgeversquasigratisiemandkunnenaanwerven. Bovendienwordendepoortenvoorschijnzelfstandigheidvanwerknemersuitnieuwelidstaten wagenwijdopengelaten. 38. Werkenmoetlonen:wieméérurenwerkt,ofeenloonsverhogingkrijgt,moetookzijn maandelijksnettoinkomenzienstijgen.deregering Letermeheeftvooreenlagelonenval gezorgddoordemanierwaaropzijdemaatregelendietotdoelhebbendeoverstapnaar werktestimuleren deinkomensgarantie uitkeringendewerkbonus heefthervormd.sp.a werktdezelagelonenvallenweg. 39. Hetzogenaamde WinWinplan wordthervormd.wezorgenervoordatloonkostsubsidies nietleidentotdeverdringingvanwerkzoekendenmeteenzwakkerprofiel.sp.arichtzebeter opwiehetbesteenduwtjeinderugkangebruiken,zoalslaaggeschooldejongeren, laagbetaaldewerknemers,ouderewerknemersenlangduriginactieven.dezesubsidiesdoven uitnaarmatehetoorspronkelijkproductiviteitsnadeelvandiewerknemersdaalt.waardat productiviteitsnadeelblijvendis(bvb.voorgehandicapten),isdesubsidiedatook.samen hiermeemaaktsp.adetaakverdelingtussendefederaleoverheidendegewestenophet gebiedvantewerkstellingsmaatregelenvooruitstrevenderenduidelijker. 40. Wetrekkenhetofficiëletariefvandewerkgeversbijdragen(vandaag32,25procent)onderde 30procent,dooreenherschikkingenvereenvoudigingvandetientallenbestaande banenplannen.ditiseenbelangrijksignaalnaarbuitenlandseinvesteerders.dezogenaamde lagelonencomponent indestructurelebijdrageverminderingversterkenweverder.samen metdesocialepartnersharmoniserenenvereenvoudigenwedeveelheidaanbestaande doelgroepverminderingen.wehelpenondernemingenvooruitdieinvesterenindeblijvende inzetbaarheidvanhunmensendoordeinvoeringvaneendoelgroepmaatregel opleidingen vorming.opdiemanierwordenlastenverlagingenensubsidiesgekoppeldaan engagementeninzakewerk.diedoelgroepkortingkanindeplaatstredenvaneenaantal bestaandemaatregelenzoalsdestartbaankorting,dedoelgroepverminderingvoor laaggeschooldejongerenendebijkomendedoelgroepkortingvoorjongerentot29jaarmet eenlaagloon. 41. Jongerenmoeten,zodrazedeschoolbankenverlaten,snelwerkervaringkunnenopdoen.Een langereperiodevaninactiviteittekentimmersdeheleverdereloopbaan.daaromgevenwe loonsubsidiesaanwerkgeversdielaaggeschooldejongeren,ofgevenwejongerendiedreigen inlangdurigewerkloosheidteverzeilen,dekanswerkervaringoptedoen.diesubsidieszijn groteralszeindeindearbeidsovereenkomsteenopleidingsluikvoorzien.metdelokale overhedenwordenwerkervaringsplaatsenvoorlangdurigwerkzoekendejongerengecreëerd. 42. Omouderewerknemersaandeslagtehouden,moedigenweondernemingenaanomte voorzieninaangepastwerk.elkevormvandiscriminatiebijontslagopbasisvanleeftijdisuit denboze.werkgeversinvesterenhetbestindevooruitgangvanhunwerknemersdoorhen Goedgekeurdverkiezingsprogramma 13

15 verderopteleidenenhenkansentegevenomhunjobinhoudaantepassen.alszijde overstapmakennaaraangepastwerk metveelaleenlagerloon compenserenwehet inkomensverlies(gedeeltelijk)meteentoeslagvanderva.eendergelijkeoverstapmaggeen negatiefeffecthebbenophunsocialezekerheidsrechten.oudereinactieventerugaanhet werkkrijgen,vereistdatwerkgeversallemaalsamenhunhoudingtegenoverouderen wijzigen.daarbijvooruitgeholpendoorloonkostverlagingen,hetsolidariserenvanmogelijke laterekostenbijvervroegdeuittredingenvandiewerknemerseneenhogere overheidstussenkomstindeopleidingskostenvanouderewerknemers. 43. Hetkannietdatvrouwenvoordezelfdefunctieenhetzelfdeaantalurenwerk,nogsteeds minderverdienendanhunmannelijkecollega's.omhetprobleemperondernemingzichtbaar temaken,vermeldtelkeondernemingderelevantegegevensindesocialebalans. Ondernemingendienietwerkenmetgenderneutralefunctieclassificatiesofdiscrimineren inzakedetoekenningvanaanvullendevoordelenofopleidingenwordenuitgeslotenvan bepaaldesteunmaatregelen. 44. Decombinatiewerkengezinverbeterenwedoorhetrechtopouderschapsverlofuitte breiden(totzesmaandenperouderentwaalfmaandenvooralleenstaandeouders)en overdraagbaartemakentussendeouders.debestaandeanciënniteitsvereistevan12 maandenbijdezelfdewerkgeverschrappenwe,behalvealshetgaatomvoltijdse afwezighedenvanmeerdan2maanden.westimulerendesocialepartnersenwerkgevers omsamenaandachttehebbenvoordewerk privébalansvandewerknemersviaaangepaste werktijden(bijvoorbeeldglijdendewerkuren),eenvooruitstrevendeit omgevingvoor thuiswerkers,eneenproactiefcompetentiebeleidmetpolyvalentewerknemers,diewerkvan collega skunnenovernemen. 45. Deloon enarbeidsvoorwaardenkomenineenaantalsectorensteedsmeeronderdrukte staan.datkomtdoordemoordendeconcurrentievanenerzijdsschijnzelfstandigenen anderzijdsbuitenlandsearbeidskrachten,dieaan dumpingprijzen wordenaangebodendoor schimmigebemiddelaarsenuitzendkantorendiedeeuropesedetacheringsregelsmisbruiken. sp.avoertdaaromeenhoofdelijkeaansprakelijkheidsregelingin.dezemaaktopdrachtgevers enhoofdaannemersrechtstreeksaansprakelijkvoordelonenenarbeidsvoorwaardenvande werknemersvanhunonderaannemers. 46. Risicovollejobs,dievroegeruitgevoerdwerdeningoedgeorganiseerdeondernemingenmet goedeveiligheidsdienstenenarbeidsgeneeskundigediensten,wordenmeerenmeer uitbesteedeninonderaanneminguitgevoerd.daarbijwordtgeconcurreerdopkosten.dit maguiteraardniettenkostegaanvandeveiligheidengezondheidvandewerknemers.we actualiserendewelzijnswetinhetlichtvannieuwearbeidsvormenzoalsoutsourcing, onderaanneming,tijdelijkecontracten, Welatenniettoedateendualearbeidsmarkt ontstaatophetvlakvanveiligheidengezondheidophetwerk. 47. Weverbeterenopkortetermijnhetsociaalstatuutvandeuitzendkrachten.Daarbijwerken wehetmisbruikvanopeenvolgendedagcontractenweg.dagcontractenkunnenslechtsin zeeruitzonderlijkeomstandigheden.westoppendeonzekerheidvanuitzendkrachtendie Goedgekeurdverkiezingsprogramma 14

We moeten weer vooruit. Goedgekeurd verkiezingsprogramma

We moeten weer vooruit. Goedgekeurd verkiezingsprogramma We moeten weer vooruit Goedgekeurd verkiezingsprogramma 9 mei 2010 We moeten weer vooruit Hans Bonte Brussel-Halle-Vilvoorde renaat landuyt West-Vlaanderen ingrid lieten Limburg johan vande lanotte Senaat

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE

NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE jaargang 2 tweede kwartaal 2013 NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE 1. BELEGGINGSFONDSEN: DRAMA S 2. RENDEMENTEN INDEX CAPITAL 2013 3. INDEX CAPITAL IN DE MEDIA 4. OP WEG NAAR VIJF STERREN! 5. MACRO-ECONOMISCHE

Nadere informatie

Gemeentelijk armoedebeleid onder druk Maarten Allers

Gemeentelijk armoedebeleid onder druk Maarten Allers Gemeentelijk armoedebeleid onder druk Maarten Allers Het kabinet Rutte-Verhagen heeft verschillende maatregelen aangekondigd die de koopkracht van huishoudens kunnen aantasten. Denk bijvoorbeeld aan de

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD.

NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD. NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD. 9 oktober 2014, eerste druk #NIEUWEVENWICHT VERDER BOUWEN AAN EEN NIEUW EVENWICHT OM UW TOEKOMST TE VERZEKEREN. 2 Beste Lezer, Dit boekje is speciaal voor u. Het gaat

Nadere informatie

CSC Computer Sciences VOF/SNC. CSC België als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden

CSC Computer Sciences VOF/SNC. CSC België als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden ONDERZOEK CSC Computer Sciences VOF/SNC Corporate Village Bayreuth Building Leonardo Da Vincilaan 3 1935 Zaventem Website: www.cscjobs.be E-mail: jobs-belgium@csc.com CSC België als werkgever CSC België,

Nadere informatie

Hoog tijd voor een écht duurzame landbouw

Hoog tijd voor een écht duurzame landbouw nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn... Hoog tijd voor een écht duurzame landbouw een visie over de hervormingen in de landbouw Oktober 2013 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn... Inleiding Landbouwbeleid heeft grote invloed op

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

HNW drie jaar na de invoering (case HP)

HNW drie jaar na de invoering (case HP) HNW drie jaar na de invoering (case HP) 1 17 Workshop / Plenaire lezing Titel Naam Spreker SOEPEL VERANDEREN NAAR EEN NIEUWE MANIER VAN WERKEN HNW drie jaar na de invoering (case Hewlett Packard) Het nieuwe

Nadere informatie

Partijen bereiken Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2009-2010

Partijen bereiken Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2009-2010 CAO communiqué Partijen bereiken Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2009-2010 De Werkgeversvereniging WENb en de vakorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en VMHP-N zijn het eens geworden over

Nadere informatie

'Snoeien om te investeren'

'Snoeien om te investeren' 'Snoeien om te investeren' 23/07/2014 om 16:13 door Lin Louage, Rogier Verschueren De nieuwe Vlaamse meerderheid (N-VA, CD&V en Open VLD) heeft haar regeerakkoord 2014-2019 voorgesteld. Geert Bourgeois

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie uitwerking inzet revolverende middelen vrijetijdseconomie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

INVESTEREN MET VERSTAND OMDAT WIJ VINDEN DAT UW VERMOGEN TELT

INVESTEREN MET VERSTAND OMDAT WIJ VINDEN DAT UW VERMOGEN TELT INVESTEREN MET VERSTAND OMDAT WIJ VINDEN DAT UW VERMOGEN TELT Grondontwikkeling Nederland Rendabel sparen door slim te investeren Bij Grondontwikkeling Nederland staat de klant centraal, dat vinden we

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

allander Gesprek met Friese Statenleden over groeistrategie Alliander Leeuwarden, 5 maart 2014

allander Gesprek met Friese Statenleden over groeistrategie Alliander Leeuwarden, 5 maart 2014 Gesprek met Friese Statenleden over groeistrategie Alliander ] allander Leeuwarden, 5 maart 2014 Ir. Peter Molengraaf Voorzitter Raad van Bestuur Raad van Bestuur Alliander 1 Toename decentrale opwek de

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Pagina 1 van 5 Medezeggenschapsstatuut van Openbare Stichting SG Reigersbos te Amsterdam. Preambule Het college van bestuur van de Openbare Stichting SG Reigersbos en de medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST Standpunten Over de NVZ De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is in twintig jaar tijd uitgegroeid tot een invloedrijke belangenbehartiger

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

De DDMA Privacy Autoriteit controleert DDMA-leden jaarlijks op de toepassing van de privacy

De DDMA Privacy Autoriteit controleert DDMA-leden jaarlijks op de toepassing van de privacy 09 compliance Compliance Aantallen checklists De DDMA Privacy Autoriteit controleert DDMA-leden jaarlijks op de toepassing van de privacy wet- en regelgeving in marketingcommunicatie aan de hand van een

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Offerte mei 2009. el Ninjo: onze manier van werken

Offerte mei 2009. el Ninjo: onze manier van werken el Ninjo: onze manier van werken Ondernemen dient vooral met plezier te gebeuren. De ondernemer moet kunnen doen waar hij goed in is. Daarom investeert el Ninjo niet alleen met geld, maar ook met actieve

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Delen als manier om samen te verduurzamen Duurzaamheidkompas meting #11 December 2013

Duurzaamheidk. Delen als manier om samen te verduurzamen Duurzaamheidkompas meting #11 December 2013 Duurzaamheidk mpas Delen als manier om samen te verduurzamen Duurzaamheidkompas meting #11 December 2013 Inleiding Het Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-,

Nadere informatie

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Collega s, Voorzitter, Armoede is moeilijk te bestrijden. Ook de collega s van de oppositie zullen dat moeten toegeven. Zo is mevrouw Lieten 5 jaar

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

5.1 Wie is er werkloos?

5.1 Wie is er werkloos? 5.1 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie