Goedgekeurd verkiezingsprogramma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goedgekeurd verkiezingsprogramma"

Transcriptie

1 Goedgekeurdverkiezingsprogramma 9mei2010

2 Wemoetenweervooruit Wemoetenweervooruit.NadriejaarstilstandindeWetstraat,isdeachteruitganginde samenlevingvoelbaar.erzijnmindermensenaanhetwerk,erzijnmeerkinderenarm,erismeer onzekerheidoverdetoekomstvanonzepensioenen,lonenzijnmindereerlijkverdeeldtussentopen werknemers,erwordtmeerzelfbetaaldvoorgezondheid,erzijnmeermensenmetovermatige schulden,erwordtmeerwinstuitbelgiënaarparijsdoorgesluisd,erstervenmeermenseninhet verkeerdan3jaargeleden. Uiteraardisdefederaleregeringnietaltijddeoorzaakvandezeachteruitgang.Maarzeiserwelvoor verantwoordelijk.schuilenkannietmeer.zondertussenkomstvandepolitiekleidenkrachteninde samenlevingspontaantotsocialeachteruitgang.demachtvandebankenendemultinationals,de grotevraagnaarbeperkteenergiebronnen,devergrijzingenvergroening,detoenemende concurrentieenkostendrukineengeglobaliseerdeeconomie,wereldwijdemigratie. Hetisaandepolitiekomondanksdezekrachtensocialevooruitgangteboeken.Ervoortezorgendat morgenwelbeterisdangisterenenvandaag.depolitiekmoetdiehefbomenopnieuwinhanden nemenendeproblemenaanpakken.depolitiekmoetbeslissingennemenenuitvoeren.ermoet voldoendegeldzijnvooreengoedenverzekerdpensioen,ookna2015.ookzonder hospitalisatieverzekeringmagziekteniettotarmoedeleiden.onzelonenenbelastingenmoeten eerlijkverdeeldzijn.bankenmoetenopnieuwdeeconomieendegemeenschapdienenennietalleen dedubbelewinstcijfers.enwezettenallesopallesvoormeerenduurzamejobs. Ditgaatnietenkelovereenmateriëlelotsverbetering.Eensamenlevingwaarindewelvaartbeter herverdeeldwordt,iseropallevlakkenbeteraantoe:erisminderziekte,armoede,conflicten geweld.deklooftussenwelvaartenwelzijnmoetdaaromdringendweergedicht.hetisaande politiekomdetoekomstvanonzekinderenveiligtestellen,teinvestereninhunwelvaartenhun geluk.wantdetoekomstisgeendreigement,maareenbeloftediewekunnenwaarmaken. Wemoetenweervooruit.Politiekkanenmoetbeter.Meteenduidelijketoekomstvisieendevaste wilomtotakkoordentekomen.vooruitgangismogelijk.devlaamseregeringbewijsthet,ondanks debeperktebudgettaireruimte,metmeerinvesteringeninkinderopvangenonderwijs.vooruitgang isookmogelijkinbelgië.alsjenietvergeetwateerlijkisindedorpsstraat.enalsjeakkoordenkunt makenindewetstraat. Metditprogrammalegtsp.aeentoekomstvisieoptafelvooreensamenlevingdieermorgenmooier, beter,juister,eerlijkerenveiligeruitziet.wemoetenweervooruit. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 1

3 Goedgekeurdverkiezingsprogramma 2 Wijmoetenweervooruit Vangroenboek witboekkomedie naarzekerheidoveruwpensioen Vansteedshogerebijdragenvoor hospitalisatieverzekeringen naarinvesteringeninuwgezondheid VanFranseenergie uitbuiting naarbeschermingvanuwfactuurenonze energie Vanchaosopfinanciën naareerlijkeverminderingvandelastenop uwarbeidsinkomen Vanverdedigingvandeprivilegesvanjustitie naarderealisatievanveiligheidinuwbuurt Vandeschandevankindereninarmoede naargezinsgelukviaeenjob Vandoellozesubsidies naargerichteondersteuningvankwaliteitsvol werk Vanvrijspelvoordemachtvandemarkt naarwettelijkverankerderechtenvoor consumenten Vanreddingvandebanken naarbeschermingvandespaardersen beveiligingvanuwspaargeld Vanstilstandinhetverkeer naarterugminderdodenopdewegenen stiptetreinenophetspoor Vanversnipperingenprestigeprojecten naarfederaalwetenschapsbeleidtendienste vaninnovatie Vaneenrampzaligeregularisatie naareenhumaanenkordaatasielbeleid Vaneenkritiekloosinternationaal volgerschap naareenethisch,europeesbuitenlands beleid Vaniedereenzijnplan naareensystematischeverbeteringvande publiekedienstverlening Vanvijfminutenpolitiekemoedendriejaar stilstand naareenonderhandelde,sociale staatshervorming

4 Vandegroenboek witboekkomedienaarzekerheidoveruwpensioen Eendegelijkpensioenstelselzorgtervoordatiedereennazijnpensioeneenbehoorlijkinkomen heeft.hetzorgtervoordatwesamenouderenbeschermentegenarmoede.onshuidige pensioenstelselzorgtdaarnualdeelsvoor,maarmeerisnodigenmeerismogelijk.devergrijzing plaatstonspensioenstelselvooreenimmenseuitdaging.debabyboomgeneratiegaatmetpensioen. Bovendienlevenwelanger.Ditplaatstdehuidigeorganisatievanhetpensioenstelselvoorgrote uitdagingen.eenhervormingisnodig.zowelomdebasisdoelstellingenvanonspensioenstelsel ambitieusintevullen,alsomhetvertrouwenindetoekomstervanbijdejongeregeneratieste versterken. 1. Werkenloont,ookvoorjepensioen.sp.averhoogtdelinktussenwatjebijdraagtenwatje terugkrijgt.weversterkendeeerstepijler.wevoegenereencomponentaantoe,diede aantrekkelijkeaspectenvandehuidigetweedepijlerkoppeltaanhetefficiënte,hetveiligeen hetsolidairekaraktervaneenpubliekgefinancierdstelsel.datwilzeggen:denauwereband tussendebijdrageendeopbouwvanrechten.zoversterkenwevooriederewerknemer, ongeachtzijninkomen,delinktussenzijnbijdrageenzijnpensioeninhetwettelijkestelsel. Enwevermijden,viadepubliekeorganisatie,datdecapriolenvandebeursdekoopkracht vangepensioneerdenondergraven.bovendienkanzohetwinstbejagvan verzekeringsmaatschappijendedromenvanonzeouderennietlangerdoorprikken. Indeeerstefaserichtenweeenpublieketweedecomponentinonderparitairbeheer.Met eengezamenlijkeinspanningdooroverheid,werkgeversenwerknemersinhetkadervanhet sociaaloverlegkunnenwedepensioenenopmiddellangetermijnmet5tot10procentlaten stijgen. Ookopkortetermijnverbeterenweopdiemanierdepensioenengevoelig.Enwezetteneen mechanismeindesteigerswaardejongeregeneratiesoplangetermijnvanzullengenieten. Voorhenwordtdezepublieketweedecomponenteensubstantiëlecomponentvanhet wettelijkpensioen. 2. Weverhogendewettelijkepensioenleeftijdniet.Iedereenbehoudthetrechtomtestoppen metwerkenop65.omdegemiddeldeeffectieveuittredingsleeftijdgevoeligoptetrekken, herorganiserenwedeloopbaan.wezorgensamenvoorperiodesvanminderintensiefwerk envoormogelijkhedenomanderetakenaantevatten.tegelijkstimulerenenondersteunen wewerkgeversomjobsookindefeitentoegankelijktemakenentehoudenvooroudere werknemers.weschrijven50 plussersnietafopdearbeidsmarkt. 3. Omtoteenontspannenloopbaantekomen,ishetnodigdatjesteedsweetwelke pensioenrechtenjealhebtopgebouwd.zokanjeeencorrecteinschattingmakenvande impactvanloopbaankeuzes.daaromontwikkeltsp.aeenpersoonlijkeloopbaan en pensioenrekening,waardooriedereentoegangheefttotdeinformatieoverdeal opgebouwdepensioenrechtenenvanderechtendiejenogkanopbouwen.werkende Goedgekeurdverkiezingsprogramma 3

5 mensenhebbenhetrechtomhunpensioentekennen,overalleindelingeninprofessionele statutenenadministratievevakjesheen.datisvooruitgang. 4. Vandaagheefteenkwartvandeoudereneenpensioenonderdearmoededrempel.Datiseen eerlijkesamenlevingonwaardig.daaromvoertsp.ajaarlijksdewelvaartsaanpassingeninde socialezekerheiddoor.weverhogendeinkomensgarantievoorouderen.zokrijgtelke oudereeeninkomenbovendearmoededrempel.bovendienbeperkenwemeteen maximumfactuurdehogeuitgavenvoorhetverblijfineenrusthuis.derusthuisfactuurvan ouderenmagnooitmeerbedragendanhuninkomen. 5. WehandhavenhetZilverfonds,datdebestegarantiebiedtomdeuitgavenvandefederale overheidondercontroletehoudenentegelijkdesocialezekerheidvoldoendetefinancieren. Westoppenerhetgeldindatwevandebankenterugkrijgenenwegebruikenhetomde tweedecomponenteengoedestartbasistegeven. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 4

6 Vansteedshogerebijdragenvoorhospitalisatieverzekeringennaarinvesteringeninuwgezondheid Ookophetvlakvangezondheidheeftdevorigeregeringdetoekomstnietgoedvoorbereid.De vorigeregeringheeftwelmeermiddelenvrijgemaakt,maardiegingenteweinignaarkwaliteit. Omsamenvooruittegaan,ishetnodigdatonzewettelijkeziekteverzekeringdesterkepijlervan onzewelzijnsstaatblijft.datbetekentdatsp.aeenvolwaardigepreventieveen eerstelijnsgezondheidszorgwiluitbouwen,degezondheidsgelijkheidverbeterenendekwaliteitvan onzegezondheidszorgverhogenenbewaken.viasteedshogerebijdragenvoor hospitalisatieverzekeringengroeiteenongezondeparallellezorgfinanciering.opdiemanierswingen dekostenvooronzegezondheidszorgdepanuit,maarstijgtdekwaliteitnietmee.dezesluipende commercialiseringvanzorgholtonzewettelijkeziekteverzekeringuit.hetisbelangrijkdatde middelenvandegezondheidszorgvooralnaareenbeteregezondheidszorggaan.nugaanernogte veelmiddelennaardewinstenvanziekenhuizen,verzekeraars,specialistenenfarmaceutische bedrijven.kwaliteits enkostenbewakingstaanvooreenechtevooruitgangcentraal. 6. Wegaranderensamendatiedereeninhetziekenhuisdezelfdemedischezorgenkrijgt. Iemandmeteenhospitalisatieverzekeringkrijgtgeenvoorkeursbehandeling,welextra comfort.wijwillennietdathospitalisatieverzekeringeninvloedhebbenopdekwaliteitvande medischezorg,opdewachtlijstenofopdekeuzevrijheidvanpatiënten.detarievenvande hospitalisatieverzekeringenbrengenweterugtothunwareproporties,doordemedische indexteherzien.deinhoudendevoorwaardenvanhospitalisatieverzekeringenleggenwe wettelijkvastviaeenregulator.dieregulatorsteltgoedgekeurdeenvastgestelde typecontractenop.zokaniedereenpremiesopeeneenvoudigewijzevergelijken.bijhet sluitenvaneenhospitalisatieverzekeringherleidenwedeuitsluitingvanbepaaldekostentot eenminimum. 7. Viaeennieuweziekenhuisfinancieringvervangtsp.aopmiddellangetermijndehuidige ereloonsupplementenvoorspecialisten,dooreenvergoedingdiehetziekenhuisaande artsenbetaalt.zodoorbrekenwesamendekostenspiraaltussendeprivateverzekeringenen delonenvanmedischedienstverleners.wantdaarvanisdepatiëntdedupe.webreidenop kortetermijnalvasthetrechtopeeneenpersoonskameruit,zonderdatjedaarvoor ereloonsupplementenmoetbetalen.datrechtbestaatnualbijbesmettelijkeziektes. 8. Artsenblijvennogtevaakkiezenvoorduregeneesmiddelenvanbepaaldemerken.Daarom voerenweeenplafondprijsmodelin.geneesmiddelenvandezelfdekwaliteitdie,naeen internationalevergelijking,substantieelmeerblijkentekostendaneenvoorafbepaalde prijsvorkvoorziet,halenweuitderekken.zozettenwedefarmaceutischebedrijvenertoe aanomhunwinstmargesteverlagenalszeindemarktwillenblijven.wepakkenookde belangenvermengingtussenfarmaceutischebedrijvenenhetvoorschrijfgedragvanartsen aan.daarvoorregulerenwehetsysteemvanartsenbezoekers.optermijnevolueerthun functievanvertegenwoordigersvanfarmaceutischebedrijvennaarobjectieve informatieverstrekkersovergeneesmiddelen.endusvooruit. 9. Hetgeldvandesocialezekerheidgaatnaargezondheidszorg,nietnaarhogerewinstenvoor privékliniekenofspecialistenbedrijven.weverstrengenderegelsendecontrole,zodatereen Goedgekeurdverkiezingsprogramma 5

7 duidelijkegrenskomttussendewettelijkegezondheidszorgencommerciëleactiviteiten.we beperkenhetaanbodvanmedischeprestatiesinprivéklinieken,enversterkendeinspectieop kwaliteitenpatiëntveiligheid. 10. Weleggennogteveelnadrukopgenezing,ennietgenoegopgezondblijven.Bepaalde kostenkunnenwevermijden,metpreventieeneensterkeeerstelijnsgezondheidszorg.sp.a werktaanvooruitgangophetvlakvanpreventiezodatwehetminstensevengoeddoenals onzebuurlanden.westimulerendebelangrijkerolvanhuisartsen,vangroepspraktijkenvan huisartsenenanderezorgverstrekkersenvanwijkgezondheidscentraophetvlakvan preventieenindeverdereuitbouwvaneensterkeeerstelijnsgezondheidszorg. 11. Weverbeterendetoegankelijkheidvanonzegezondheidszorgvoormensendiehetminder breedhebben.ditdoenwemeteenveralgemeendederdebetalersregeling.inzo n vooruitstrevendsysteembetalendemensenenkelnoghetremgeldbijdedokter.indeeerste plaatsmikkenweopdegroependiehetfinancieelmoeilijkhebben,oplangeretermijnmaken wedittoegankelijkvooriedereen.demaximumfactuurhervormenwe,zodatzebeter rekeninghoudtmetkostenpiekenvoordepatiënt.wekennenookhetomnio statuutenhet rechtopverhoogdetegemoetkomingensneller,correcterenautomatischtoe. 12. Vooruitgangsteltkwaliteitenpatiëntveiligheidcentraal.Wenemengeengenoegenmet middelmatigekwaliteitinonzegezondheidszorg.kwaliteitiseenzaakvaniedereensamen. Daarombetrekkenwezoveelmogelijkbetrokkenenbijhetuittekenenvaneen kwaliteitsbeleidvoorpatiëntveiligheid.wezettendusnietalleenartsenen ziekenhuisdirectiessamenronddetafel,maarookverpleeg enzorgkundigen, kinesitherapeuten,ergotherapeuten,apothekers,patiëntenverenigingen,ziekenfondsen,het KenniscentrumenhetRIZIV.Meteenincidentenregistratiesysteembrengenweslechte resultateninkaart.webeschermendaarbijdemelder,maarookdeprivacyvanpatiëntenen zorgverstrekkers.wezoekensamenvooruitstrevendeoplossingen,zodatwenegatieve resultatenindetoekomstvermijden.voorwieherhaaldelijkprofessionelefoutenmaakt,iser geenplaatsinonzegezondheidszorg.wetekenenprofielenuitvoordeziekenhuizenen artsenencontrolerenhunprestatiesregelmatig.eengoedewerkingwordtbeloond.de vooruitgangvanonzegezondheidszorgistebelangrijkomnietpermanentdekwaliteitvande zorgtebewaken. 13. Kwaliteitingezondheidszorgbetekentookbegeleidingopmaatvandepatiënt.Via zorgnetwerkenmetduidelijkezorgketensvermijdenwedatpatiëntenhetallemaalzelf hoevenuittezoeken,opeenmomentdatalleenhungezondheidtelt.nadediagnosevaneen ernstiggezondheidsprobleem,zoalshartproblemenofborst enlongkanker,wordjeeerst opgenomenineenziekenhuismeteengespecialiseerdeeenheidvoordieaandoening.zodra hetmogelijkis,gajenaareenziekenhuisofeenanderevoorzieningdichterbijhuis,waarniet zo ngespecialiseerdeeenheidis.zodrahetmedischverantwoordis,kanjetenslottenaar huis,waarjeverzorgingenhulpaanhuiskrijgt.bijhetdoorlopenvanelkvandeetappesvan dezevooruitstrevendezorgketenkrijgtdepatiëntbegeleidingenbijstandopmaat.zo kunnenpatiëntenzichvolopbezighoudenmethungezondheidenverliezenzegeentijdmet zoekennaardejuistezorg. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 6

8 14. sp.aheeftsamenmetprogressievekrachtenindemaatschappijgestredenvoormakkelijke toegangtotvoorbehoedsmiddelenenvoorveiligeabortus.verderstaanwemondiaalook helemaalvooraanophetvlakvaneuthanasie.wewakenoverdezeverworvenhedenenwe zettenverderestappenvooruitindekwaliteitsvolleomkaderingvanabortuseneuthanasie. 15. Onzeziekenhuis enwoonzorginfrastructuurveroudert.wezettenefficiëntinopdebouwen renovatievanexcellenteziekenhuizenenrusthuizen.datbetekentvooruitgang,wemaken daarbijmeteensameneensprongnaardienstverleningvande21steeeuw,metplaatsvoor revalidatieenintegratievanpsychosocialedienstverlening. 16. Watmetpubliekemiddelengebeurt,willenwezoefficiëntenvooruitstrevendmogelijken vooralsamenorganiseren.daaromsluitsp.aeenevenwichtignieuwsociaalakkoordafinde gezondheidssector.onzeprioriteitendaarbijzijnmeerarbeidsplaatsen,meerarbeidskwaliteit enmeerkoopkracht.zocreërenwemeerarbeidsplaatsenvoorverpleeg enzorgkundigen.en ookarbeidsplaatsenvoorextraadministratiefenlogistiekpersoneel,zodatdeverpleeg en zorgkundigenzichophunzorgtakenkunnentoeleggen.erkomtookeennieuwmedicomutakkoord,waarbijdenadrukligtopkwaliteits enkostenbewaking.wezorgenervoordathet RIZIVbeterensnellerwerkt,bijvoorbeeldophetvlakvandeerkenningvannieuwe geneesmiddelen,implantateneninnovatievebehandelingsmethoden.wemakenookwerk vanfinanciëleinspectiesvanrust enverzorgingstehuizen. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 7

9 Vanchaosopfinanciënnaareeneerlijkeverminderingvandelastenopuwarbeidsinkomen StilstandindeWetstraatbetekentdatwesamenachteruitgaanindeVolksstraat.Nergensblijktdat duidelijkerdanophetvlakvanfiscaliteit.defederaleoverheidsdienstfinanciënzinktverderwegin dechaos.engeenmensvindtzijnwegindewirwarvanregels,zondereenboekhouderte raadplegen.hoogtijdvoorvooruitgang,vooreeneerlijkheidsprogrammainonzefiscaliteit. sp.ahanteertvierprincipesvoordehervormingvandefiscaliteit: Defiscaledrukopwerkendemensenmoetlager; Gelijkeinkomstenwordenopeenzelfdemanierbehandeld,ongeachtdebron; Belastingendiehogerzijndanindeomringendelandenmoetenomlaag.Enkelde belastingendielagerzijndanindebuurlandenmogenstijgen; Bijdekeuzetussenverlagingenverhogingvanfiscalebijdragenzijnonzedrieprioriteiten: hetaanmoedigenvantewerkstelling,hetverhogenvandekoopkrachtenhetstimulerenvan duurzameproductieenconsumptie. 17. Omdewerkgelegenheidvooruittestuwenendekoopkrachttebevorderen,verlaagtsp.ade lastenoparbeidvoorintotaal1procentvanhetbrutonationaalproduct.wedoenditvia eenverlagingenvereenvoudigingvandesocialebijdrageneneenverhogingvande belastingvrijesom. Opkortetermijnligtdenadrukopjobcreatie.Opmiddellangetermijnversterkenwede koopkracht.detotalelastoparbeiddaalthetmeestvoordelagearbeidsinkomens(5 procentminderlastenvooreenbrutoloonvan2.000euro). 18. Dezecrucialesteunaanwerkendemensenbetalenwedoordeinkomensuitvermogen evenzeertelatenbijdragenalsdeinkomensuitarbeid.wevervangendebestaanderoerende enonroerendevoorheffingdooreenvermogenwinstbijdragevan30procentopeendoorde wetbepaaldnotioneelrendementophetnettovermogenvandebelastingplichtige(ditisde marktwaardevanhetvermogen,mindeschuldendiemenaangegaanisomhetvermogente verwerven). Deeigenwoningeneeneersteschijfvanhetvermogen,aratovandehuidigebelastingvrije interestopspaarboekjes,steltsp.avrij.80procentvandebelastingplichtigenzalerop vooruitgaanenminderfiscalebijdragenbetalen.anderevrijstellingenhoudenrekeningmet dedraagkrachtvanelkindividu(bijvoorbeeldeenvrijstellingvoorkinderen)ofdienenom eenbepaaldgedragaantemoedigen(bijvoorbeeldeenvrijstellingvoorinvesteringenin eigenondernemingofindurfkapitaal). 19. Wezorgenvooreenmeereerlijkeverdelingvandevennootschapsbelasting.Zobelonenwe deondernemingendiejobscreëren.kmo ssteunenwefiscaaldooreenverlagingvanhet nominaletariefvandevennootschapsbelasting,endetoepassingvaneen carry back stelsel voorfiscaleverliezen. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 8

10 Daartegenoverstaatdatwespeculatievemeerwaardenbelasten,zoalsindebuurlanden. Hetmisbruikvandenotioneleintrestaftrekgaanwetegen,doorstrengerecontrolesendoor wettelijkverplichtkapitaaluittesluiten.wekoppelendetoekenningvandenotionele intrestaftrekaanhetbehoudendecreatievanjobs.ombelastingontwijkingviabuitenlandse vennootschappentebestrijden,voertsp.aeenvereenvoudiginginvanhetstelselvande definitiefbelasteinkomsten.dezehervorminggaatgepaardmetstrengereantimisbruikmaatregeleneneenmeereconomischebenaderingvandefiscaleregels.ditlaatste komtindeplaatsvaneenteengejuridischeinterpretatie,dievaakinhetvoordeelisvan agressievefiscaleconstructies. 20. sp.avoertdeaanbevelingenvandeparlementaireonderzoekscommissiefiscalefraude,onder andereinzakehetbankgeheim,vollediguit.metdemeeropbrengstenvandestrijdtegende fiscalefraudedringenwehetbegrotingstekortterug.dereorganisatievandefederale OverheidsdienstFinanciënisprioriteit:meercontrolerendeambtenaren,eenbetere samenwerkingmetdeadministratiesvananderelandenendeversoepelingvanhet bankgeheim.ookdestrijdtegenoff shoreconstructiesenschermvennootschappen,om belastingontwijkingviabelastingsparadijzentegentegaan,behoorthiertoe. Fiscaleadviseursenanderecijferberoependienenverantwoordelijkgesteldtewordenbij vastgesteldefraudeconstructies.westellenpaalenperkaanhetongebreideldgebruikvan managementvennootschapsstructuren,doorzetransparanttemakenendoordezelfde socialebijdragenteinnenalsvoorloontrekkenden.datisnietmeerdaneerlijk. 21. Decomplexiteitvandepersonenbelastingmaaktdatdefiscalevoordelenvoornamelijkten goedekomenaandehogereinkomens.sp.avoertdevooringevuldeaangiftein,naarhet modelvanonzebuurlanden.deaftrekkenvoordeverwervingvandegezinswoning,de opbouwvanhetpensioenendeuitgavenvoordienstenchequesenkinderopvangblijven bestaan.deecologischeaftrekkenzettenweomineenrechtstreeksekortingopdefactuur. sp.awildepersonenbelastingvereenvoudigendoortecomplexeenonrechtvaardige aftrekkenafteschaffen.voorbeeldendaarvanzijndeaftrekkenvoorhuisbedienden,voor veiligheidsinvesteringenenkapitaalaflossingenvooreentweedewoning. 22. WeherorganiserendeFederaleOverheidsdienstFinanciëntoteenslagkrachtigeen dynamischedienst.sp.awilonderandereingrijpeninhetslechtfunctionerenvandedouane. Degeautomatiseerdebehandelingmoeteindelijkgerealiseerdwordenzodatdecontroleurs minderindepapierenzittenenmeercontroleskunnendoen. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 9

11 Vandeschandevankindereninarmoedenaargezinsgelukviaeenjob 17procentvandekindereninBelgiëleeftinarmoede.Zijgerakenvanafhetprillebeginvanhun levenachterop.alleenmetzeerveelondersteuningkunnenzijnogvooruit.welatenditniet gebeuren.webannenkinderarmoede.voorechtevooruitgangvraagtditeengeïntegreerde, vooruitstrevendeaanpakvaniedereensamen,opalleaspectenvankinderarmoede. 23. sp.avindtdatiedereenrechtheeftopeeneerlijkinkomen,omeenmenswaardiglevente leiden.vooronsishetonaanvaardbaardatervandaagnoguitkeringenzijndielagerliggen dandearmoededrempel.webrengenalleuitkeringenhogerdandearmoededrempel.onze prioriteitgaatnaargezinnenmetkinderen,jongerenennaarouderen.weverhogeneersthet leefloonvoorpersonenmeteengezintenlaste,deinvaliditeitsuitkeringvangezinshoofdenen deinkomensgarantievoorouderen.bijhetoptrekkenvandeuitkeringenvermijdenwe inactiviteitsvallen.wehoudenrekeningmethetverschiltussenuitkeringenverworvenop basisvanarbeidsprestatiesenresiduaireuitkeringen,entussenuitkeringenen minimumlonen. 24. Veelmenseninarmoedeverliezeneendeelvanhuninkomenomdatzegeengebruikmaken vanhunsocialerechten.sp.akentdierechtenautomatischtoe.zokaniedereensamen vooruit.onzebelangrijksteprioriteitisdeautomatischetoekenningvansocialetarievenen voordelenvoormensenmethetomnio statuut.zozorgenwedatonzeinspanningendeze doelgroepookeffectiefbereiken. 25. Hetrisicooparmoedebijkinderendieopgroeieningezinnenwaarniemandwerkt,is ontzettendhoog.weondersteunendecombinatiewerk kinderenviadeextra inkomensgerelateerdeplaatsenindekinderopvang,waartoedevlaamseregeringheeft beslist.voldoendekinderopvangplaatsenvoorzienweookdoordeuitstroomvan(jonge) onthaalouderstebeperkenendeinstroomtevergroten.eengeleidelijkeopstapnaareen volwaardigstatuut,verbeterdearbeidsconditieseneenverhogingvandesociale bescherming,gekoppeldaandeerkenningvaneldersverworvencompetentieszijnhiervoor deoplossing. 26. sp.akentdeverhoogdekinderbijslagooktoeaanelkkinddatleeftineengezinmeteenlaag inkomen.opdiemanierhelpenwe kinderenvooruitdieopgroeienineengezinmet eenarbeidsinkomenlagerdandeinkomensgrenswaaronderkinderenvanniet werkenden rechthebbenopverhoogdekinderbijslag.wekennenper10aangekochtedienstencheques3 extrasocialedienstenchequestoeaanalleenstaandeoudersdieeenbescheideninkomen hebben. 27. WerichteneenKansenvoorKinderen fondsop.hiermeehelpenwestructureelocmw s vooruitmetinvestereninondersteuning,zorgenbegeleiding.zohalenwekinderenuitde armoedeenzettenwezeophetspoorvaneengelukkigetoekomst.wantwewillendat iedereenmeeis.wewillenvooruitgang.wedoenditsamenmetgelijkaardigeinitiatievenop gemeenschapsniveau. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 10

12 28. Weorganisereneentotaalaanbodvaneerste entweedelijnshulpinéénnetwerk,metkind engezin,dehuisarts,depedagoog,delogopedist,waarindeouder(s)enhetkindde ondersteuningkrijgendiezenodighebben.welatenkinderenenoudersinproblematische opvoedingssituatiesnietindekoustaanomdaterwachtlijstenzijn.eengezinscoachbegeleidt hetkindenzijngezinwanneerhetevennietmeergaat.hijofzijvolgtenloodsthetkinden diensdossierdoorheendeverschillendeinstanties. 29. Kinderenhebbeneenveilige,stabieleenbeschermendeomgevingnodigomzichtekunnen hechten.wanneeroudersdit,ondanksondersteuningenbegeleiding,nietmeerkunnen bieden,zoekenwebinnendefamilieofomgeving.wanneerookditgeenoptieis,verdient pleegzorgdevoorkeurboveneenplaatsineeninstelling.sp.atrekthetaantaldagen pleegzorgverlofop,endoetdatperpleegkindinplaatsvanperpleeggezin.weverhogende dagvergoeding.wijmakenwerkvaneengeslachtsneutraalouderverlofindeplaatsvanhet vaderschapsverlof.welossendeproblemenrondhetadoptieverlofvoorholebi sopen makenhetmogelijkvoormeemoedersomhunkindjeteerkennen,netzoalspapa sdat kunnen. 30. Werichteneeninterfederalecommissieopdiedeproblematiekvangeplaatstekinderen onderzoekteninkaartbrengtmetdebedoelingtekomentoteencoherentbeleid. 31. Hetaantalgezinnendatdoorernstigefinanciëleproblemenineencollectieve schuldenregelingisgekomen,isforsgestegen.sp.agaatdestrijdtegenovermatige schuldenlastaan.mensenincollectieveschuldenregelingwordenbetergeïnformeerdover hunsituatieenerwordtspecifiekaandachtbesteedaandekinderlastbijhetbepalenvanhet leefgeld.eenerkenningisvereistvooralleschuldbemiddelaars.tesnelkredietverlenen leggenweaanbanden.ookinvesterenwemeermiddelenininformatierondenbegeleiding bijovermatigeschuldenlast.kredietreclameonderwerpenweaanstrengeregels. 32. DetoekenningvanhetonderhoudsgeldwordtgeoptimaliseerddoorDAVO(Dienstvoor alimentatievorderingen)vooruitstrevenderenefficiëntertelatenwerken.wetrekkende inkomensgrenstothetverkrijgenvanvoorschottenvanwegedavodrastischop,enverhogen devoorschotten. 33. Weondersteunengezinnendienoodgedwongenmoetenhurenomvooruittegaan.We breidenhetaanbodvansocialehuurwoningenuitenbegeleidenhuurdersopdeprivate markt.wetredenstrengoptegendiscriminatieopdeprivatehuurmarkt.bijdeaanvangvan eenverhuringbetalenhuurdersvaakinéénkeerdriemaandenaanhuur,waarondertwee maandenhuurwaarborg.daaromrichtenweeencentraalhuurwaarborgfondsop.ditfonds betaaltdehuurwaarborgaandeverhuurderenvraagtaandehuurdersdebetalingvande overeengekomenwaarborg.afhankelijkvanhetinkomenvandehuurdergebeurtditinéén keerofviaeenafbetalingsplan. 34. Wewerkendelaatstewerkloosheidsvallenweg,vooralvoorde Vlamingenmeteen (arbeids)handicap.ookzijwillenvooruitgaan.wepakkendiewerkloosheidsvalaanvia ondersteuningbijsollicitaties,doorbehoudvanuitkeringenentegemoetkomingen,doorhet Goedgekeurdverkiezingsprogramma 11

13 terugkeerrechtnaareenveiligstatuutalshetmislooptmetdestapnaarwerk,endoor ondersteuningvanbedrijvendieopenstaanvoordezedoelgroepenvooreenvooruitstrevend diversiteitsbeleid. 35. Wegeventewerkstellingsmaatregelenvoorwerklozenookaanleefloners.Westimulerende uitbouwvansamenwerkingsverbandentussenocmw sendevdab,zodatelkeleeflonereen begeleidingopmaatkrijgt. 36. Mensenmeteenhandicaphebbenookrechtopvakantiegeld.In2010werdeeneerstestap van75eurogezetvoorwie5jaarziekis.weverhogenditvooralleinvalidenmet100euro. 37. Webehandelenhetenigeofeerstekindvaneeneffectiefalleenstaandeouderfiscaalalseen partner zondereigeninkomen.hierdoorkrijgteeneenoudergezin,voordebelastingen,het voordeelvanhethuwelijksquotiënt. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 12

14 Vandoellozesubsidiesnaargerichteondersteuningvankwaliteitsvolwerk Desubsidiesvanderegering Letermeontwrichtendearbeidsmarkt.Zeleidentotdestructurele uitsluitingvanjongelaaggeschooldenenouderewerknemersenfnuikendevooruitgang.zezorgen ookvooreenbudgettaireontsporing,aangezienwerkgeversquasigratisiemandkunnenaanwerven. Bovendienwordendepoortenvoorschijnzelfstandigheidvanwerknemersuitnieuwelidstaten wagenwijdopengelaten. 38. Werkenmoetlonen:wieméérurenwerkt,ofeenloonsverhogingkrijgt,moetookzijn maandelijksnettoinkomenzienstijgen.deregering Letermeheeftvooreenlagelonenval gezorgddoordemanierwaaropzijdemaatregelendietotdoelhebbendeoverstapnaar werktestimuleren deinkomensgarantie uitkeringendewerkbonus heefthervormd.sp.a werktdezelagelonenvallenweg. 39. Hetzogenaamde WinWinplan wordthervormd.wezorgenervoordatloonkostsubsidies nietleidentotdeverdringingvanwerkzoekendenmeteenzwakkerprofiel.sp.arichtzebeter opwiehetbesteenduwtjeinderugkangebruiken,zoalslaaggeschooldejongeren, laagbetaaldewerknemers,ouderewerknemersenlangduriginactieven.dezesubsidiesdoven uitnaarmatehetoorspronkelijkproductiviteitsnadeelvandiewerknemersdaalt.waardat productiviteitsnadeelblijvendis(bvb.voorgehandicapten),isdesubsidiedatook.samen hiermeemaaktsp.adetaakverdelingtussendefederaleoverheidendegewestenophet gebiedvantewerkstellingsmaatregelenvooruitstrevenderenduidelijker. 40. Wetrekkenhetofficiëletariefvandewerkgeversbijdragen(vandaag32,25procent)onderde 30procent,dooreenherschikkingenvereenvoudigingvandetientallenbestaande banenplannen.ditiseenbelangrijksignaalnaarbuitenlandseinvesteerders.dezogenaamde lagelonencomponent indestructurelebijdrageverminderingversterkenweverder.samen metdesocialepartnersharmoniserenenvereenvoudigenwedeveelheidaanbestaande doelgroepverminderingen.wehelpenondernemingenvooruitdieinvesterenindeblijvende inzetbaarheidvanhunmensendoordeinvoeringvaneendoelgroepmaatregel opleidingen vorming.opdiemanierwordenlastenverlagingenensubsidiesgekoppeldaan engagementeninzakewerk.diedoelgroepkortingkanindeplaatstredenvaneenaantal bestaandemaatregelenzoalsdestartbaankorting,dedoelgroepverminderingvoor laaggeschooldejongerenendebijkomendedoelgroepkortingvoorjongerentot29jaarmet eenlaagloon. 41. Jongerenmoeten,zodrazedeschoolbankenverlaten,snelwerkervaringkunnenopdoen.Een langereperiodevaninactiviteittekentimmersdeheleverdereloopbaan.daaromgevenwe loonsubsidiesaanwerkgeversdielaaggeschooldejongeren,ofgevenwejongerendiedreigen inlangdurigewerkloosheidteverzeilen,dekanswerkervaringoptedoen.diesubsidieszijn groteralszeindeindearbeidsovereenkomsteenopleidingsluikvoorzien.metdelokale overhedenwordenwerkervaringsplaatsenvoorlangdurigwerkzoekendejongerengecreëerd. 42. Omouderewerknemersaandeslagtehouden,moedigenweondernemingenaanomte voorzieninaangepastwerk.elkevormvandiscriminatiebijontslagopbasisvanleeftijdisuit denboze.werkgeversinvesterenhetbestindevooruitgangvanhunwerknemersdoorhen Goedgekeurdverkiezingsprogramma 13

15 verderopteleidenenhenkansentegevenomhunjobinhoudaantepassen.alszijde overstapmakennaaraangepastwerk metveelaleenlagerloon compenserenwehet inkomensverlies(gedeeltelijk)meteentoeslagvanderva.eendergelijkeoverstapmaggeen negatiefeffecthebbenophunsocialezekerheidsrechten.oudereinactieventerugaanhet werkkrijgen,vereistdatwerkgeversallemaalsamenhunhoudingtegenoverouderen wijzigen.daarbijvooruitgeholpendoorloonkostverlagingen,hetsolidariserenvanmogelijke laterekostenbijvervroegdeuittredingenvandiewerknemerseneenhogere overheidstussenkomstindeopleidingskostenvanouderewerknemers. 43. Hetkannietdatvrouwenvoordezelfdefunctieenhetzelfdeaantalurenwerk,nogsteeds minderverdienendanhunmannelijkecollega's.omhetprobleemperondernemingzichtbaar temaken,vermeldtelkeondernemingderelevantegegevensindesocialebalans. Ondernemingendienietwerkenmetgenderneutralefunctieclassificatiesofdiscrimineren inzakedetoekenningvanaanvullendevoordelenofopleidingenwordenuitgeslotenvan bepaaldesteunmaatregelen. 44. Decombinatiewerkengezinverbeterenwedoorhetrechtopouderschapsverlofuitte breiden(totzesmaandenperouderentwaalfmaandenvooralleenstaandeouders)en overdraagbaartemakentussendeouders.debestaandeanciënniteitsvereistevan12 maandenbijdezelfdewerkgeverschrappenwe,behalvealshetgaatomvoltijdse afwezighedenvanmeerdan2maanden.westimulerendesocialepartnersenwerkgevers omsamenaandachttehebbenvoordewerk privébalansvandewerknemersviaaangepaste werktijden(bijvoorbeeldglijdendewerkuren),eenvooruitstrevendeit omgevingvoor thuiswerkers,eneenproactiefcompetentiebeleidmetpolyvalentewerknemers,diewerkvan collega skunnenovernemen. 45. Deloon enarbeidsvoorwaardenkomenineenaantalsectorensteedsmeeronderdrukte staan.datkomtdoordemoordendeconcurrentievanenerzijdsschijnzelfstandigenen anderzijdsbuitenlandsearbeidskrachten,dieaan dumpingprijzen wordenaangebodendoor schimmigebemiddelaarsenuitzendkantorendiedeeuropesedetacheringsregelsmisbruiken. sp.avoertdaaromeenhoofdelijkeaansprakelijkheidsregelingin.dezemaaktopdrachtgevers enhoofdaannemersrechtstreeksaansprakelijkvoordelonenenarbeidsvoorwaardenvande werknemersvanhunonderaannemers. 46. Risicovollejobs,dievroegeruitgevoerdwerdeningoedgeorganiseerdeondernemingenmet goedeveiligheidsdienstenenarbeidsgeneeskundigediensten,wordenmeerenmeer uitbesteedeninonderaanneminguitgevoerd.daarbijwordtgeconcurreerdopkosten.dit maguiteraardniettenkostegaanvandeveiligheidengezondheidvandewerknemers.we actualiserendewelzijnswetinhetlichtvannieuwearbeidsvormenzoalsoutsourcing, onderaanneming,tijdelijkecontracten, Welatenniettoedateendualearbeidsmarkt ontstaatophetvlakvanveiligheidengezondheidophetwerk. 47. Weverbeterenopkortetermijnhetsociaalstatuutvandeuitzendkrachten.Daarbijwerken wehetmisbruikvanopeenvolgendedagcontractenweg.dagcontractenkunnenslechtsin zeeruitzonderlijkeomstandigheden.westoppendeonzekerheidvanuitzendkrachtendie Goedgekeurdverkiezingsprogramma 14

16 gevangenzittenineenopeenvolgingvantijdelijkeovereenkomstenbijeenzelfdegebruiker. Enwelatendeprestatiesdiewerdengeleverdalsuitzendkrachtbijeengebruikerals anciënniteitmeetellen,indiendiegebruikerdeuitzendkrachtaanwerft. 48. Hetfederalewerkgelegenheidsbeleidzaldeinitiatieven,diedegewestenviahuneconomisch eninnovatiebeleidontwikkelenomdetransformatietemakennaardeeconomieende industrievandetoekomst,vanuithaarbevoegdhedenondersteunen.ditdoorinoverlegmet desocialepartnersdefiscaleenparafiscaletewerkstellingsmaatregelenzoteoriënterendat zedecreatievaneeninnovatievejobsstimuleren.ermoetvolopwordengeïnvesteerdin vorming,onderzoekeninnovatie.onzeeconomiemoetdeomslagmakennaareengroene, milieuvriendelijkeeconomie,waarinaltijdruimteblijftvoorwerkvoorlageropgeleiden. 49. Hetonderscheidtussenhetarbeider enbediendestatuutdateertuitde19deeeuwenis compleetachterhaaldindeeconomievanvandaag.laatstaanindievanmorgen.zosnel mogelijkwordteeneindegemaaktaandezeongelijkeenonrechtvaardigediscriminatievan arbeiders.deontslagbeschermingvanarbeidersverbeterenweaanzienlijk.arbeidersen bediendenkrijgenbijziekteeenzelfderechtopgewaarborgdmaandloontenlastevande werkgever,endecarensdagschaffenweaf. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 15

17 VanFranseenergie uitbuitingnaarbeschermingvanuwfactuurenonsklimaat Iedereenheeftrechtopbetaalbareenduurzameenergie.Deliberaliseringheefttotnogtoevooral defranseelektriciteits engasbedrijvengeholpen.sp.asteltdeconsumentendestrijdtegende klimaatveranderingvoorop.betaalbareenschoneenergievooriedereen. 50. Tegen2020zullenallegezinnen100procentgroenestroomgebruiken.Deoverheidwaakter daaromoverdatdejuisteinvesteringenwordengedaaninslimmenettenenproductieen steltzodeenergievoorzieningvandetoekomstveilig.alleenopdiemanierwordenwe onafhankelijkvanrussischgas,fransekernenergieenolieuithetmidden Oosten. 51. Eenprogressieveenergiefactuurvoorgezinnenbeloontzuinigeverbruikers.Wieminder verbruikt,valtineenlagerebelastingschijfengeeftdusminderuitperverbruiktekilowattuur. Vandaagkrijgengrootverbruikersgunstigertarievenvandeelektriciteitsbedrijven.Datstaat haaksopdenoodaanenergiebesparing,enhetisoneerlijktegenoveriedereendiespaarzaam omspringtmetzijnbudget.eentransparante,eenvormigeenleesbarefactuurverplichtde leveranciersbovendientotvolledigeopenheidenversterktdeconsument.mensenmogen precieswetenaanwiezewatbetalen. 52. Iedereendierechtheeftopdesocialemaximumprijzenvoorelektriciteitengas,krijgtdie automatisch.datdoetsp.adooriedereendiehetomnio statuutgeniet,automatischde socialemaximumprijzenaanterekenen.tegelijkkennenweookhetomnio statuut automatischtoeaanwieerrechtopheeft.zovoorkomenwedatmensenteveelbetalen omdatzeverlorenlopenineenalteingewikkeldepapierwinkel.ookmensenin schuldbemiddelingkrijgenautomatischrechtopdemaximumprijzen. 53. Naaranalogiemetdepetroleumprijzenleggenwemaximumprijzenopvoorgas,gebaseerd opdeinternationalegroothandelsprijzen.zovoorkomenweonverklaarbareprijsverhogingen diedeleveranciersviahunondoorzichtigeindexeringsformulesdoorvoeren. 54. Deenergiewaakhondmoetbijten.DeCREGvolgtdeprijsvormingspraktijkenvande energiebedrijvenopdevoet,maarzalnuookverplichtwordenomderesultatenbekendte maken.vertrouwelijkebedrijfsinformatieisgeenargumentvoorgeheimhouding.alserniets aandehandis,zijnervoldoendemogelijkhedenomdevertrouwelijkegegevenste beschermen.alserwelietsaandehandis,kanvangeheimhoudinggeensprakezijn. 55. Eendoordeoverheidgecontroleerdeaankoopcentraleroomtdemonsterwinstenafdie Electrabelmaaktopdekerncentrales.DiecentraleszijnafbetaalddoordeBelgische consument,maardienennualsmelkkoevoorgdfsuez.parijsverdientermiljardenaan. Voortaankooptdeaankoopcentraledenucleaireproductieopaaneenprijsdiedereële productiekostvanelectrabelweerspiegelt.zeverkooptdieelektriciteitopdemarktenzorgt erzovoordatdenucleairemiljardeninbelgiëblijven.dewinstgaatintegraalnaar investeringeninoffshorewindmolenparkenennaardebelgischeconsument.doorde nucleaireproductieeerlijkteverkopen,brekenwedealmachtvandehistorischemonopolist endalendeprijzen. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 16

18 56. Desubsidiesvooroffshorewindenergierekenenwenietdooropdefactuurvande consument,aangezienwedaarvoordenucleairewinstgebruikendieweviade aankoopcentraleweghalenbijgdfsuez.ookdegroenestroomcertificatenvoorgrote oppervlakteszonnepanelenkunnenwedaarmeebetalen. 57. Deregering Letermeheefteenslecht akkoord getekendmetsuez.dit akkoord metsuezis bijzondernadeligvoordebelgischeconsument,maakthetconcurrerendebedrijvenzogoed alsonmogelijkomrendabeleinvesteringentedoeninelektriciteitsproductie,houdtde kerncentraleslangeropenenvertraagtdegroeivanhernieuwbareenergie.sp.averwerptdit akkoordenwendtallemiddelenaanomhettebreken.wezettenallemiddeleninomnieuwe investeringeninalternatieveproductieaantemoedigenenwezorgenvoorduidelijkheidvoor investeerdersdooreenkalendervangefazeerdesluitingopbasisvandewetopde kernuitstap.daartoestellenwedevoordeligeleningenuithetsynatom fondsopenvooralle investeerders. 58. WebakeneneentweedezonevoorwindmolenparkenafindeNoordzeeenmakenhetgebied volledigvergunningsklaar.investeerderskrijgenzekerheid,wantmetdeopbrengstvande nucleairerentebiedtdeaankoopcentraleookdeelektriciteitvandewindmolenseen gegarandeerdeopbrengst.hierdoordaaltdefactuurvandeconsument,wantdesubsidiëring vandeoffshorewindenergiehoeftnietlangertewordenverrekendinde elektriciteitsrekening. 59. Een stopcontactopzee verbindtdewindmolensindenoordzeemethethoogspanningsnet enlaterookmetdeparkenvanandereeuropeselanden.daarominvesterenweineen hoogspanningsnetwerkopdebodemvandenoordzee,waaropweallewindmolenskunnen aansluiten,zodatzenietelkafzonderlijkdedureverbindingmetdekustmoetenmaken. 60. Degoedkoopsteenergieisdeenergiediejenietnodighebt.Daarommaaktsp.a energiebesparingeenstukmakkelijkerdoordebestaandebelastingvoordelentevervangen dooreenrechtstreeksekortingopdefactuur.zokrijgtiedereenzijnbonusvoorzonnepanelen ofisolatiemeteenaandekassa,enhoevenwegeentweejaarmeertewachtentotdekorting isverrekendinonzebelastingen.indezelfdelogicaverlagenwehetbtw tariefvoor energiezuinigenieuwbouwwoningentotzesprocent. 61. Wekunnenisolerenzoveelwewillen,zolangwesamenenergieverslindendeapparaten gebruiken,ishetdweilenmetdekraanopen.daarommakenweviaeenstrenge productnormeringbeslistkomafmetongewenstgedrag.opeuropeesniveaubepleitenwe hetvooruitstrevendevoorlopersprincipe,waarbijdezuinigsteproductenenmethodenna verloopvantijdautomatischdenieuwenormworden. 62. Deoverheidgeeftzelfhetgoedevoorbeeldvoorvooruitgang.Zebouwtzelfalleennog gebouwendieaandestrengsteenergienormenvoldoenenkooptalleennoggroenestroom enzuinigewagens. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 17

19 63. Inhetkadervandestrijdtegendeklimaatverandering,brengenweallesubsidiesen belastingvoordelenvoorklimaatonvriendelijkeactiviteiteninkaart.daarnalatenwezetegen 2020stukvoorstukuitdoven.Demiddelendievrijkomenwordengebruiktom milieuvriendelijkgedragtestimuleren.datkanondermeerdoorgezinnendievia coöperatieveninvestereninhernieuwbareenergiedezelfdefiscalevoordelentegevenalswie indeeigenwoninginvesteert.ookfiscaleondersteuningvoordeelektrischewagenhoort daarbij. 64. Hetuitblijvenvaneenbindendinternationaalklimaatakkoordisgeenexcuus,integendeel.We gevenhetgoedevoorbeeldentonenderestvandewerelddateenvooruitstrevend klimaatbeleidloont,ondermeerindevormvanjobsindegroeneeconomie.wewillen vooruitgangboeken.daaromwerkendegewestenendefederaleoverheidsameneen doortastendelangetermijnstrategieuit,vastgelegdineenklimaatwet. 65. OphetEuropeseeninternationaletoneelnemenweeenactievehoudingaanenpleitenwe vooreenambitieusklimaatbeleid.wewilleneensterkinternationaalklimaatakkoordwaarbij degeïndustrialiseerdewereldzichertoeverbindtdeuitstootvanbroeikasgassentegen2050 met95procenttevermindereninvergelijkingmethetniveauvan1990.belgiëblijftniet passiefengebruiktzijneu voorzitterschapindetweedehelftvan2010omhieractiefaanbij tedragen.wedringeneropeuropeesvlakopaanomdelathogerteleggenentestreven naareenco2 reductiedoelstellingvanminstensdertigprocentin WevoerenonzelopendeEuropeseengagementenvoorhetklimaatonverkortuit.Daarom hakkenweopzeerkortetermijnknopendooroverdeinternebelgischeverdelingvande inspanningen.zowelophetvlakvanuitstootreductiesenhernieuwbareenergiealsinzakede verdelingvandeveilingopbrengstenendeklimaathulpaanontwikkelingslanden. 67. Vanaf2013zalhetEuropesesysteemvanemissiehandelvoornieuweinkomstenzorgen.Die middelengebruikenweintegraalvoorklimaatbeleid.hetgelddientomdeco2 uitstootin eigenlandtebeperken,maarookomhetklimaatbeleidinontwikkelingslandentesteunen. 68. OokinzakehernieuwbareenergiespelenweeenvoortrekkersrolinEuropa.Daarom versnellenwedesamenwerkingmetdenoordzeelandenomdeplannenvoorde Noordzeeringopkortetermijnconcreettemaken.DieNoordzeering,eengrootschalig energieparkmetwindmolenparken,waterkracht engetijdencentrales,kantegen2050 evenveelenergieopwekkenalsdehuidigeolieproductieindeperzischegolf.belgiëneemt actiefdeelaaninvesteringsprojectendieeropgerichtzijnomtegen2050deambitievan honderdprocenthernieuwbareenergieterealiseren.eenandereeuropeseprioriteitinzake hernieuwbareenergieishetvastleggenvangezamenlijkeeneffectievemilieu en duurzaamheidscriteriavoorbiomassaenbiobrandstoffen. 69. Biodiversiteitisvancruciaalbelangvooronsoverlevenenonswelzijn.Zorgvoorecosystemen envoorallemogelijkesoortenvanfloraenfauna,iszorgenvoordetoekomstigegeneraties. InhaarhandelsbeleidenNoordzeebeleidmaaktdefederaleregeringhiereenaandachtspunt Goedgekeurdverkiezingsprogramma 18

20 van.tegelijkzorgenwevooreensamenwerkingscontractinzakebiodiversiteittussende federaleengewestregeringen. 70. DeNoordzeeisde'elfdeprovincie'vanonsland.Denatuurwaardenendeeconomische waardenvanhetbelgischstuknoordzeezijnbijzondergroot.ombelgiëopnieuween koppositietegeveninhetnoordzeebeleid,gevenwedeverantwoordelijkheiddaaroverinde volgenderegeringopnieuwaanéénministervandenoordzee.diemaaktprioritairwerkvan marienereservatenenhetrealiserenvaneenmasterplanvandenoordzee. 71. Dierenmogennietonnodiglijden.Hetfokkenvandierenuitsluitendofvoornamelijkvoorhun pelsmoetaanbandenwordengelegd.wewilleneensterilisatiecampagnevankattenomte vermijdendatduizendenkatteneenspuitjekrijgenineendierenasiel. Goedgekeurdverkiezingsprogramma 19

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt Persbericht Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 18 januari 2008 Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale

Nadere informatie

We bekijken je loon en extra voordelen. En ook je tevredenheid met je job en loonvoorwaarden.

We bekijken je loon en extra voordelen. En ook je tevredenheid met je job en loonvoorwaarden. In dit persoonlijk rapport zie je hoe jouw loon het doet tegenover het algemeen gemiddelde en, vooral, of het in de lijn ligt van wat mensen in gelijkaardige situaties verdienen. We bekijken je loon en

Nadere informatie

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar.

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 325 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Doelgroepenbeleid Door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Erelonen en afhoudingen: Impact van de huidige en toekomstige ziekenhuisfinanciering op het statuut van de ziekenhuisartsen

Erelonen en afhoudingen: Impact van de huidige en toekomstige ziekenhuisfinanciering op het statuut van de ziekenhuisartsen Erelonen en afhoudingen: Impact van de huidige en toekomstige ziekenhuisfinanciering op het statuut van de ziekenhuisartsen Gent 29 november 2014 Stefaan Callens Buitengewoon hoogleraar gezondheidsrecht

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief DECEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Minister Asscher: peuterspeelzaal onder de kinderopvang

Minister Asscher: peuterspeelzaal onder de kinderopvang http://www.kinderopvangtotaal.nl/kinderdagverblijven/actueel/2013/12/kinderopvang-zet-eerstestap-naar-een-nieuw-stelsel-1417753w/ Onderaan de pagina vind je de link naar de brief van Asscher. Minister

Nadere informatie

HT3: Vraag en aanbod

HT3: Vraag en aanbod Lkr.: R. De Wever Naam: Nummer: HT3: Vraag en aanbod Klas: 3 ECA1 28 oktober 2016 25 Vraag 1: (6 ptn) Noteer voor elk van onderstaande uitspraken door welke grafiek (1 tot en met 8) ze worden weergegeven.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------ Regelgeving inzake betaald educatief verlof Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Domein GTST havo. 1) Gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland; of anders geformuleerd: (C + I + O + E M)

Domein GTST havo. 1) Gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland; of anders geformuleerd: (C + I + O + E M) 1) Geef de omschrijving van trendmatige groei. 2) Wat houdt conjunctuurgolf in? 3) Noem 5 conjunctuurindicatoren. 4) Leg uit waarom bij hoogconjunctuur de bedrijfswinsten zullen stijgen. 5) Leg uit waarom

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MEI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Milieuprestatie-indicatoren 2006

Milieuprestatie-indicatoren 2006 Milieuprestatie-indicatoren 26 Dimitri Devuyst Milieucoördinator Dimitri.Devuyst@vub.ac.be Reëel gas per m² 1998,46 1999,4 2,35 21,39 22,42 23,15 24,34 25,44 26,44 Cijfers van 23 zijn niet betrouwbaar

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Vraag 1: PRIJSVORMING

Vraag 1: PRIJSVORMING Naam:.. Datum: 03/12/2013 Klas:... Klasnummer: Vak: SEI Leerkracht: K. Wambeke Opdrachtenbundel ( /20) Vraag 1: PRIJSVORMING Een "mp3-speler" wil wel iedereen maar tegen welke prijs? Los hierover de volgende

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Het Flex Income Plan...

Het Flex Income Plan... Het Flex Income Plan... Het Flex Income Plan... Wat is het? Het Flex Income Plan is een globaal cafetariaplan. Het maakt voor het eerst een flexibele beloningspolitiek mogelijk in België binnen de grenzen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JULI 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-252 10 december 2002 9.30 uur Werkgelegenheid groeit in de zorg en daalt in het bedrijfsleven In het derde kwartaal van 2002 is het aantal banen van

Nadere informatie

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn 1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn Communautair: totale stilstand langs Vlaamse zijde Eerste regering sinds 1970 zonder communautair programma Transfers onaangeroerd: Van Overtveldt weigert

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2018

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2018 Polsslag Ondernemend Limburg januari 2018 VKW Limburg en UNIZO Limburg houden de vinger aan de pols van de Limburgse economie POL Themabevraging januari 2018 Outlook 2018 1 Evaluatie 2017 volgens sector

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2008-I

Eindexamen economie 1-2 havo 2008-I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 ja De prijselasticiteit

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017 Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017 VKW Limburg en UNIZO Limburg houden de vinger aan de pols van de Limburgse economie POL Themabevraging januari 2017 Outlook 2017 1 Evaluatie 2016 volgens sector

Nadere informatie

TAXI Aanvraag voor de overdracht van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

TAXI Aanvraag voor de overdracht van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst TAXI Aanvraag voor de overdracht van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Per post te verzenden naar het volgende adres: GOB - Brussel Mobiliteit Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1

Nadere informatie

Lesbrief Jong en Oud 3 e druk

Lesbrief Jong en Oud 3 e druk Hoofdstuk 1. 1.16 C. School of baantje 1.17 a. 200/ 10 = 20 keer. b. Zie figuur. c. Zie figuur. d. 15 keer naar de bioscoop kost hem 150. Er blijft dan nog 50 over voor tijdschriften. Hij kan nog 50/5

Nadere informatie

We bekijken je loon en extra voordelen. En ook je tevredenheid met je job en loonvoorwaarden.

We bekijken je loon en extra voordelen. En ook je tevredenheid met je job en loonvoorwaarden. In dit persoonlijk rapport zie je hoe jouw loon het doet tegenover het algemeen gemiddelde en, vooral, of het in de lijn ligt van wat mensen in gelijkaardige situaties verdienen. We bekijken je loon en

Nadere informatie

Hypotheek Index Q4 2017

Hypotheek Index Q4 2017 Hypotheek Index Q4 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling hypotheekbedrag Randstad In de Randstad is nog steeds een stijging zichtbaar van het gemiddeld hypotheekbedrag.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers.

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers. Samenvatting... De mobiliteit van Nederlanders groeit nog steeds, maar niet meer zo sterk als in de jaren tachtig en negentig. Tussen 2000 en 2008 steeg het aantal reizigerskilometers over de weg met vijf

Nadere informatie

daling is omgeslagen in een stijging

daling is omgeslagen in een stijging AANTAL BIJSTANDSUITKERINGEN STIJGT IN 2009 MET 9% daling is omgeslagen in een stijging Aantal bijstandsuitkeringen stijgt met 9% in 2009 Voor het eerst sinds het bestuursakkoord is het aantal huishoudens

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum Onderwerp 29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

INVESTEREN MET VERSTAND OMDAT WIJ VINDEN DAT UW VERMOGEN TELT

INVESTEREN MET VERSTAND OMDAT WIJ VINDEN DAT UW VERMOGEN TELT INVESTEREN MET VERSTAND OMDAT WIJ VINDEN DAT UW VERMOGEN TELT Grondontwikkeling Nederland RENDABEL SPAREN DOOR SLIM TE INVESTEREN Bij Grondontwikkeling Nederland staat de klant centraal, dat vinden we

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing Jaargang 6 17 mei 2006 ICTbarometer Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen Offshore ICT outsourcing

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

INVESTEREN MET VERSTAND OMDAT WIJ VINDEN DAT UW VERMOGEN TELT

INVESTEREN MET VERSTAND OMDAT WIJ VINDEN DAT UW VERMOGEN TELT INVESTEREN MET VERSTAND OMDAT WIJ VINDEN DAT UW VERMOGEN TELT Grondontwikkeling Nederland Rendabel sparen door slim te investeren Bij Grondontwikkeling Nederland staat de klant centraal, dat vinden we

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de stadsdelen

Ontwikkelingen in de stadsdelen 21 14 In de eerste drie kwartalen van 14 is het totaal aantal transacties met een stijging van 4% sterk toegenomen ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 1. De markt lijkt bezig met een sterke opleving.

Nadere informatie

Antwoorden Lesbrief Waar voor je geld

Antwoorden Lesbrief Waar voor je geld Antwoorden Lesbrief Waar voor je geld Deze lesbrief (derde druk, 2015) is een uitgave van De Nederlandse Bank en tot stand gekomen met medewerking van Gerrit Gorter en Han van Spanje (VECON). 1. Prijzen

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 02.ss8.oox Inboeknummer os Toox684 Classificatienummer x.888 Dossiernummer s4o.6 s oktober soos Raads informatiebrief Betreft Aanpassingen gesubsidieerde arbeid 1 Inleiding

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 Aanleiding Vlaams Regeerakkoord een drastische vereenvoudiging beperken tot drie doelgroepen jongeren,

Nadere informatie

Creëren van werkplaatsen

Creëren van werkplaatsen Creëren van werkplaatsen A Plan 1. Verhouding per sector bepalen: aantal personeelsleden omzet => verhoudingsgetal personeel in een zaak = ~po~ 2. Directe korting geven wanneer de bepaalde ~po~ = in

Nadere informatie

5.1 Wie is er werkloos?

5.1 Wie is er werkloos? 5.1 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie.

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 326 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Stand van zaken Door de zesde

Nadere informatie

Aan Marianne Thyssen Voorzitter CD&V

Aan Marianne Thyssen Voorzitter CD&V Aan Marianne Thyssen Voorzitter CD&V Brussel, 7 juni 2010 Beste Marianne, Het zal u misschien verwonderen dat ik in de laatste week van de campagne een brief schrijf. Er zijn toch debatten genoeg, zou

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en premies: +1,1% Op 1 juni 2017 stijgen de lonen: met 0,8%, met de mogelijkheid om een bijkomende verhoging

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES NOVEMBER Indexaties

LONEN EN INDEXATIES NOVEMBER Indexaties LONEN EN INDEXTIE NOVEMBER 2017 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

Examen januari De productiemogelijkhedencurve in luilekkerland ziet er als volgt uit

Examen januari De productiemogelijkhedencurve in luilekkerland ziet er als volgt uit Examen januari 2006 1. De productiemogelijkhedencurve in luilekkerland ziet er als volgt uit appelen 150 100 peren De alternatieve kost van één peer is A. 1,5 appelen B. 1 appel C. 0,666 appelen D. Onmogelijk

Nadere informatie

Factsheet Participatiewet en Pensioenfonds Werk en (re) Integratie

Factsheet Participatiewet en Pensioenfonds Werk en (re) Integratie Factsheet Participatiewet en Pensioenfonds Werk en (re) Integratie Inleiding Het Pensioenfonds voor Werk en (re) Integratie (het PWRI) is een bedrijfstakpensioenfonds dat sinds 1990 het pensioen verzorgt

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Trendwatching. Geschreven door Shane Groenewegen Robin Renkma Christie Niemel

Trendwatching. Geschreven door Shane Groenewegen Robin Renkma Christie Niemel Trendwatching Geschreven door Shane Groenewegen 542367 Robin Renkma Christie Niemel 542363 2COA Roland Goos April 2015 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Waar is IKEA goed in? 4 Wat vindt IKEA belangrijk?

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Verhoging van de lonen Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen met 0,16. Voorkeur voor contracten van onbepaalde

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo 2010 - I

Eindexamen economie vwo 2010 - I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit

Nadere informatie

Hypotheek Index Q2 2017

Hypotheek Index Q2 2017 Hypotheek Index Q2 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Sterke groei jonge huizenkopers Het aandeel jonge starters op de woningmarkt is in het tweede kwartaal van 2017 sterk

Nadere informatie

Reactie op de financiele crisis, 17 februari 2009

Reactie op de financiele crisis, 17 februari 2009 Reactie op de financiele crisis, 17 februari Op de dag dat het CPB haar voorspelling voor sterk naar beneden heeft bijgesteld is gevraagd wat Nederland nu over de financiele en economische crisis denkt.

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst

Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst Directie Statistieken, Budget en Studies Stat@rva.be Inhoudsopgave: 1 INLEIDING 1 2 EVOLUTIE VAN DE VERGOEDE VOLLEDIGE

Nadere informatie

Eindexamen economie pilot havo 2011 - II

Eindexamen economie pilot havo 2011 - II Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE WELKOM BIJ...

ONTHAALBROCHURE WELKOM BIJ... ONTHAALBROCHURE WELKOM BIJ.... 1 In deze bundel vind je tips en informatie om de werking van onze onderneming wat beter te leren kennen. VOORSTELLING ONDERNEMING Naam van onze onderneming:.. Straat:..

Nadere informatie

Speech van Karin Temmerman op 8 december 2011 in het federaal parlement. Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, Collega s,

Speech van Karin Temmerman op 8 december 2011 in het federaal parlement. Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, Collega s, Speech van Karin Temmerman op 8 december 2011 in het federaal parlement. Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, Collega s, Eindelijk, we hebben een regering. Na 540 dagen. En inderdaad, het

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de vlasbereiding Vorige lonen x 1,0111 P

Paritair Subcomité voor de vlasbereiding Vorige lonen x 1,0111 P LONEN EN INDEXTIE OKTOBER 2016 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. : De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

Verwaarloosde of onderbenutte gronden, wat doen we ermee?

Verwaarloosde of onderbenutte gronden, wat doen we ermee? Vlaanderen is ondernemen BROWNFIELDS Verwaarloosde of onderbenutte gronden, wat doen we ermee? www.vlaio.be Blue gate Fotografie: Tom D Haenens Blue Gate Antwerp is een nieuw bedrijventerrein dat op het

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van arbeidsongeschikte zelfstandigen

VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van arbeidsongeschikte zelfstandigen VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van arbeidsongeschikte zelfstandigen SAMENVATTING Griet Smaers Het aantal langdurige arbeidsongeschikte zelfstandigen

Nadere informatie

Opgave koppeling ambtenaren particuliere sector

Opgave koppeling ambtenaren particuliere sector Opgave koppeling ambtenaren particuliere sector In 1990 werden ambtenarensalarissen gekoppeld aan de gemiddelde stijging van de lonen in het bedrijfsleven. Een argument voor deze koppeling houdt verband

Nadere informatie

Fors minder verkeersdoden in 2013

Fors minder verkeersdoden in 2013 Persbericht PB-025 24-04-2014 09.30 uur Fors minder verkeersdoden in 2013 570 verkeersdoden in 2013; 80 minder dan in 2012 Forse afname bij motorrijders Ook daling bij inzittenden personenauto, fietsers

Nadere informatie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie Bodem bereikt in Nederlandse Economie 8 november 213 Every picture tells a story Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl (1) Het consumenten vertrouwen, zoals door het

Nadere informatie

Eindexamen havo economie oud programma 2012 - I

Eindexamen havo economie oud programma 2012 - I Opgave 1 Beleggingen leiden tot inkomensverschillen Aangetrokken door voorspoedige ontwikkelingen op de effectenbeurs, zijn in een land de mensen steeds meer gaan beleggen in aandelen en obligaties. Mede

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Elst,

Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Elst, Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn Elst, 02-05-17 Programma Definitie en voorbeelden Waarom aanpak ondermijning? Stappenplan Financiële consequenties

Nadere informatie

Arbeid = arbeiders = mensen

Arbeid = arbeiders = mensen Vraag van en aanbod naar arbeid Arbeid = arbeiders = mensen De vraag naar mensen = werkenden Het aanbod van mensen = beroepsbevolking Participatiegraad Beroepsbevolking / beroepsgeschikte bevolking * 100%

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch) Modellen voor het effect van arbeidsmarktbeleid

Samenvatting (Summary in Dutch) Modellen voor het effect van arbeidsmarktbeleid Samenvatting (Summary in Dutch) Modellen voor het effect van arbeidsmarktbeleid in Nederland Arbeidsmarkt en beleid in Nederland Nederland scoort sinds het midden van de jaren 90 internationaal gezien

Nadere informatie

Prijzen houden stand, maar de activiteit daalt. derde trimester met 5,1% naar beneden ten opzichte van de derde trimester van 2009.

Prijzen houden stand, maar de activiteit daalt. derde trimester met 5,1% naar beneden ten opzichte van de derde trimester van 2009. Vastgoed, familie, vennootschappen juli - september Trimester 3-21 www.notaris.be 1. Index van de vastgoed-activiteit in België n 6 12 12 11 18,2 11 1 11,1 11,6 1 99,2 1 99,7 99,8 94,3 94,4 94,1 1 9 86,3

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 bij (1) volkomen concurrentie bij (2) niet bij (3)

Nadere informatie

Het bedrijfsplan door de bril van een financier

Het bedrijfsplan door de bril van een financier Het bedrijfsplan door de bril van een financier Greentech week hoe financiert u uw innovatieve product of bedrijf Freek Welling investment manager 8 oktober 2015 Inhoud 1. Introductie 2. Belang van een

Nadere informatie

Module 8 havo 5. Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging

Module 8 havo 5. Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging Module 8 havo 5 Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging Economische conjunctuur hoogconjunctuur Reëel binnenlands product groeit procentueel sterker dan gemiddeld. laagconjunctuur Reëel binnenlands product groeit

Nadere informatie

ANTWOORDEN HOOFDSTUK 5

ANTWOORDEN HOOFDSTUK 5 ANTWOORDEN EINDTOETS HOOFDSTUK 5 RONDKOMEN ANTWOORDEN HOOFDSTUK 5 TOETS 1 RONDKOMEN 1 Prioriteiten stellen. 2 B 3 2,55 + 2,80 = 5,35 4 52 27 : 12 + 95 : 2 + 40,50 : 3 + 25 = 203. 5 A 3; B 4; C 2; D 1.

Nadere informatie

Wie betaalt de besparingen?

Wie betaalt de besparingen? Wie betaalt de besparingen? Persconferentie Welkom Wie betaalt de besparingen? door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen Conclusie door Jos Geysels Vragenronde WAAROM DEZE BEREKENINGEN De 9 e Armoedebarometer

Nadere informatie

5.2 Wie is er werkloos?

5.2 Wie is er werkloos? 5.2 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

Hypothekenexpress. Hypothekenexpress. Overstappen van groei naar excellent beheer. Overstappen van groei naar excellent beheer. Hypothekencongres 2012

Hypothekenexpress. Hypothekenexpress. Overstappen van groei naar excellent beheer. Overstappen van groei naar excellent beheer. Hypothekencongres 2012 Den Haag, 3 oktober 2012 Hypothekenexpress Overstappen van groei naar excellent beheer Hypothekencongres 2012 IG&H Consulting IG&H Consulting & Interim, & Interim, Utrecht Utrecht 2012 2012 Den Haag, 3

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid WIA Aanvullingsverzekeringen Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Brochure WIA Aanvullingsverzekerigen Uitgave september 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 5 belangrijke vragen

Nadere informatie

HET RENDEMENT. De woning staat te koop voor 289.900 bij vastgoed Acasa, Brugge (www.immoacasa.be)

HET RENDEMENT. De woning staat te koop voor 289.900 bij vastgoed Acasa, Brugge (www.immoacasa.be) HET RENDEMENT 20-5-2015 www.hetrendement.be Bart@hetrendement.be 0476/941477 BTW-BE 0598.805.645 IBAN BE77 1430 9238 6642 Bidderstraat 71, 8000 Brugge De woning staat te koop voor 289.900 bij vastgoed

Nadere informatie

Rabobank Noordoost Friesland

Rabobank Noordoost Friesland Algemene Ledenvergadering VVV Ameland 2012 Dinsdag 8 mei 2012 Agenda: De Bank (op Ameland) Ontwikkelingen binnen banken Maatschappelijke ontwikkelingen Kunnen bedrijven nog geld lenen? Ameland Economische

Nadere informatie