Graag verzoek ik u bijgaande vragen ex artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Graag verzoek ik u bijgaande vragen ex artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W."

Transcriptie

1 uw nummer uw datum 8 oktober 2008 ons nummer BS/2008/UIT/2451 onze datum 3 december 2008 verzonden inlichtingen bij E. Bouten sector/afdeling BS/Welzijn doorkiesnr AAN het raadslid de heer G. Lomans bijlage(n) 1 betreffende Artikel 43-vragen inzake multicultureel zorgcentrum Aantal uren besteed aan beantwoording brief: 6 Ter beantwoording van de door u gestelde vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad met betrekking tot het multicultureel zorgcentrum delen wij u, met opneming van de inleiding, het volgende mede. Graag verzoek ik u bijgaande vragen ex artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W. Eigen Zorgcentrum voor Moslims In Dagblad De Limburger van 23 september jl. staat vermeld dat Roermond als eerste gemeente in Limburg een multicultureel zorgcentrum ontwikkelt speciaal gericht op allochtone ouderen. Centraal in dit zorgcentrum staat de leefwereld van de eerste generatie allochtonen, met name de groep met een Islamitische achtergrond. Dagblad De Limburger schrijft dat het multicultureel zorgcentrum een initiatief van zorggroep Proteion en de gemeente Roermond is. Enny Hoenselaar, directeur verpleging en verzorging van Proteïon Thuis, merkt hierbij op: Als mannelijke bewoners weigeren om verzorgd te worden door een vrouw of geen hand willen geven zal daar rekening mee gehouden worden. Vanuit haar liberale opvatting spreekt de VVD-fractie Roermond haar verbazing uit over het oprichten van een zorgcentrum dat specifiek bedoeld is voor Islamitische ouderen. De VVD-fractie werkt natuurlijk graag mee aan het tot stand brengen van goede en duurzame voorzieningen voor ouderen, maar is zeer terughoudend als deze voorzieningen worden ingesteld voor slechts één etnische doelgroep. Een goed voorzieningen niveau moet aanwezig en toegankelijk zijn voor alle ouderen van Roermond. Sector Burgers en Samenleving, Looskade 2 Postbus AX Roermond Telefoon (0475) Fax (0475) SNS-bank

2 Ons nummer BS/2008/UIT/2451 Pagina 2 Vraag 1 Klopt de informatie dat de gemeente Roermond participeert in bovenstaand project? Op 3 oktober 2006 besloot ons college o.a. om in te stemmen met de intentieovereenkomst multicultureel woon- en zorgcentrum. Met de deelname van onze gemeente aan het planteam multicultureel zorgcentrum is uitvoering gegeven aan dit collegebesluit. Dit planteam bestond naast de gemeente o.a. uit de betrokken woningbouwcorporatie, de zorgaanbieder, de projectontwikkelaar, een bank, de initiatiefnemer en de provincie Limburg. Vraag 2 Zo ja, is het wenselijk dat de gemeente Roermond meewerkt aan het tot stand brengen van een instelling, die contraproductief werkt als het om integratie van allochtonen gaat? Medewerking verlenen wij vanuit de gedachte dat het hier gaat om de eerste generatie allochtonen, waaraan wij in het verleden wellicht te weinig integratieaandacht hebben gegeven en waarvoor, door rekening te houden met hun culturele achtergrond, zorg op maat kan worden geboden. Om deze reden delen wij uw mening niet dat wij meewerken aan het tot stand brengen van een instelling die contraproductief werkt als het om integratie van allochtonen gaat. Onze intentie, zoals vastgelegd in genoemde intentieovereenkomst, richt zich op het tot stand brengen van een multicultureel woon- en zorgcentrum. Een zorgcentrum dat zorg kan bieden aan alle Roermondse senioren. In de bijgevoegde bijlage 1, vindt u de achtergronden van en motivatie voor een dergelijk centrum uitgebreider toegelicht. Verder geeft u in uw brief het volgende aan: Artikel 1 van de grondwet luidt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. De VVD-fractie heeft de grondwet hoog in het vaandel en kan derhalve niet accepteren dat persoonlijke vrijheid en gelijkheid van mannen en vrouwen in Roermond niet wordt gerespecteerd! Vraag 3 Deelt het college de mening dat deze grondrechten in gevaar komen in het voorgestelde zorgcentrum, mede gelet op de uitspraken van mevrouw Hoenselaar? Wij delen uw mening niet dat de door u genoemde grondrechten in gevaar komen in het voorgestelde zorgcentrum. Zoals eerder aangegeven is de intentie dat er een multicultureel woon- en zorgcentrum wordt gebouwd, toegankelijk voor alle senioren, waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt naar de elementen zoals verwoord in artikel 1 van de Grondwet.

3 Ons nummer BS/2008/UIT/2451 Pagina 3 Overigens hebben grondrechten geen zgn. derdenwerking. Dit wil zeggen dat de grondrechten alleen zien op de rechtsverhouding tussen overheid en burgers en niet op de rechtsverhouding tussen burgers (of privaatrechtelijke organisaties) onderling. Ook is contact opgenomen met mevr. Hoenselaar, directeur verpleging en verzorging van Proteion Thuis. Zij zou in de krant het volgende hebben uitgesproken: Als mannelijke bewoners weigeren om verzorgd te worden door een vrouw of geen hand willen geven zal daar rekening mee gehouden worden. Mevr. Hoenselaar geeft aan dat haar uitspraak uit zijn verband is geplaatst, zij heeft aangegeven dat íedere bewoner klant is en dat hiermee ook de wensen van iedere bewoner (allochtoon of autochtoon), waar mogelijk, zullen worden gerespecteerd. Ze gaf hierbij ook het voorbeeld dat het óók kan voorkomen dat dames van autochtone afkomst niet gewassen willen worden door een mannelijke broeder. Ook deze wens zal zoveel mogelijk worden gerespecteerd. Het gaat er om dat er zorg op maat wordt geboden voor iedere bewoner van het centrum, waar dat tot de mogelijkheden behoort. Mevr. Hoenselaar betreurt het dat dit in de pers automatisch gerelateerd is aan enkel de doelgroep allochtonen of mensen met een Islamitisch geloof. Proteion Thuis is er voorstander van de afspraken en uitgangspunten uit de gesloten intentieovereenkomst na te leven en uit te voeren. Vraag 4 Hoe wordt het project gefinancierd? Het project wordt gefinancierd door m.n. de zorgaanbieder en de woningbouwcorporatie. De gemeente heeft zich niet vastgelegd op enige financiële inbreng. Vraag 5 Indien het college akkoord gaat met het voorgestelde zorgcentrum, werkt het dan ook mee aan de realisatie van bijvoorbeeld een katholiek, protestants, joods, hindoeïstisch of boeddhistisch zorgcentrum? De huidige plannen betreffen de plannen voor een multicultureel zorgcentrum, dus geen centrum specifiek voor een bepaalde doelgroep. In uw vraagstelling richt u zich op specifiek doelgroepenbeleid. Aangezien wij integratie hoog in het vaandel hebben staan en wij dit in dit kader op dit moment het best mogelijk ingevuld zien via een multicultureel centrum waar iedere Roermondse senior zijn/haar woonplek en zorg kan vinden, is medewerking aan één van de door u genoemde zorgcentra niet aan de orde. Vraag 6 Heeft het college al eens de realisatie van één zorgcentrum overwogen waar aandacht en zorg wordt besteed aan ouderen uit verschillende religies en culturen? Dit uiteraard met inachtneming van Artikel 1 van de grondwet. Wij hopen dat uit de beantwoording van de bovenstaande vragen en bijlage 1 blijkt dat dit juist het doel is dat wij beogen met het multicultureel woon- en zorgcentrum.

4 Ons nummer BS/2008/UIT/2451 Pagina 4 Daarnaast schrijft u in uw brief nog het volgende: De bouw aan de Lindelaan begint komend voorjaar! (Dagblad De Limburger 23 september) Als locatie voor het multicultureel zorgcentrum wordt gedacht aan de plaats van de voormalige ALDI vestiging. Vraag 7 Heeft het college al een compromis bereikt over de huidige/ toekomstige locatie van de ALDI? Ja, met een aantal ontbindende voorwaarden. Zoals we u reeds hebben medegedeeld via de 2- maandelijkse commissiemededelingen heeft de Aldi begin 2008 een verzoek ingediend voor het realiseren van een supermarkt van ca m². Grenzend aan de Huis en Tuin Boulevard, enkele tientallen meters verwijderd van de tijdelijke vestiging van de Aldi. De bouwvergunning voor deze Aldi is inmiddels verleend. Het realiseren van een supermarkt op een stedelijk dienstenterrein zoals hier het geval, is niet in strijd met het provinciaal en gemeentelijk beleid. Aan het provinciaal beleid is echter de voorwaarde gekoppeld dat een supermarkt op een stedelijk dienstenterrein minimaal 3500 m² groot moet zijn. In een overleg met de provincie is door de provincie aangegeven dat concurrentiebepalingen en locatiebepalingen (ontwrichtende werking t.o.v. buurtwinkelcentra) de meest belangrijke criteria zijn om in principe niet van deze voorwaarde af te wijken. De gemeente is echter van mening dat de verplaatsing van de Aldi supermarkt naar een permanente vestiging aan de Wirosingel een win-win situatie oplevert voor Roermond en omgeving en dat in dit specifieke geval van deze voorwaarde afgeweken zou moeten worden. De gemeente is van mening dat de verplaatsing van de Aldi-supermarkt naar een permanente vestiging aan de St. Wirosingel een win-win situatie oplevert voor Roermond en omgeving. De locatie aan de Lindelaan zorgde in het verleden voor veel overlast; deze locatie is immers zeer slecht bereikbaar, ligt tussen woningen (grenst direct aan tuinen) en grenst aan een zorgcentrum. Herbouw op deze locatie is voor de gemeente om deze redenen (nog afgezien van stedenbouwkundige overwegingen en weerstand in de buurt) niet gewenst. Om een eventueel voordeel voor de Aldi in geval van een vestiging op de St. Wirosingel ten opzicht van andere supermarkten uit te sluiten heeft de Aldi Vastgoed BV ingestemd met het leveren van een tegenprestatie. Deze tegenprestatie is tweeledig: a. Verkoop van de locatie aan de Gebroeklaan/Lindelaan aan de gemeente Roermond. b. Het vervallen van de claim met boetebeding van Aldi voor een 2 e vestiging in Roermond Zuid (Herten). Ad. a. Verkoop Lindelaan/ Gebroeklaan De gemeente Roermond is in samenwerking met private partijen reeds enige tijd op zoek naar een locatie voor een zorgcentrum. Gelet op de ligging van het perceel Lindelaan/Gebroeklaan direct grenzend aan het zorgcentrum Roncalli is deze locatie hiervoor uitermate geschikt. Aldi Vastgoed BV heeft het perceel Lindelaan/Gebroeklaan aan de gemeente Roermond verkocht. Door deze verkoop kan wellicht gestart worden met het oprichten van een zorgcentrum waarmee de tegenprestatie van Aldi Vastgoed BV niet alleen een financieel maar tevens een sociaal doel treft. De gemeente Roermond zal de gronden aan een private partij doorverkopen.

5 Ons nummer BS/2008/UIT/2451 Pagina 5 De voorwaarden van aan- en verkoop dienen nog vertaald te worden in een koopovereenkomst. Ad. b. Claim richting Regionale Economische Ontwikkeling Midden-Limburg BV (REO) Aldi Vastgoed BV heeft een overeenkomst met REO waarin is bedongen dat Aldi een 2 e vestiging mag realiseren in het gebied Roermond Zuid/Herten. Aldi Vastgoed BV heeft deze claim laten vervallen. Vraag 8 Zo ja, waarom is de gemeenteraad niet geïnformeerd over een definitieve status van dit compromis? Het college heeft een compromis bereikt met een aantal ontbindende voorwaarden. Op dit moment dienen deze voorwaarden nog nader uitgewerkt te worden. Wij zullen u informeren over de uiteindelijke afspraken. Afhankelijk van de uitkomsten en hierbij behorende procedures zullen wij u dienaangaande informeren. Tot slot schrijft u: Het college heeft zich de afgelopen jaren positief onderscheiden met het zoeken naar commitment en samenwerking en overleg met omwonenden en andere belanghebbenden. Vraag 9 Zijn deze groeperingen bij de ontwikkeling van dit plan ook geïnformeerd? Er heeft contact met omwonenden en belanghebbenden plaatsgevonden. Met omwonenden is er informeel contact geweest. Er heeft een informeel huisbezoek plaatsgevonden bij iemand die in de directe omgeving woont op 30 september jl., waarbij 12 omwonenden aanwezig waren. Wethouder Kemp heeft in dit informeel gesprek uitleg gegeven over de plannen. Aangegeven is dat de mensen in het kader van de procedure tot realisering van het zorgcentrum nog nader geïnformeerd worden en zij hun zienswijzen nog kunnen geven. Belanghebbenden zijn onder meer betrokken doordat ons college op 3 oktober 2006 besloot een onderzoek uit te laten voeren naar de (woon)wensen van allochtone senioren. Een kopie van deze brief is aan de overige leden van de raad gezonden. Burgemeester en wethouders van Roermond, De secretaris, De burgemeester,

6 Bijlage 1 Een multicultureel woon- en zorgcentrum in Roermond Achtergronden en motivatie Inleiding Op 3 januari 2006 is het college in kennis gesteld van het initiatief om te komen tot een multicultureel woon- en zorgcentrum. Op basis van dit initiatief heeft uitwerking plaatsgevonden en besloot het college op 3 oktober 2006 in te stemmen met de participatie van onze gemeente in de planvoorbereiding om te komen tot een multicultureel woon- en zorgcentrum en in te stemmen met het ondertekenen van een intentieovereenkomst door wethouder Kemp (getekend op 25 oktober 2006). Hierin werd o.a. afgesproken dat er onderzocht zou worden of er tot een samenwerkingsovereenkomst gekomen zou kunnen worden. Uit de resultaten van een onderzoek dat onder een deel van de mogelijke doelgroep heeft plaatsgevonden, concludeerden de deelnemers aan het planteam dat een multicultureel woon- en zorgcentrum tegemoet zou kunnen komen aan behoeften onder delen van de doelgroep. Ten behoeve van de onderbouwing van de samenwerkingsovereenkomst (zoals bijgevoegd) wordt in deze notitie stilgestaan bij een aantal punten. Allereerst wordt stilgestaan bij de vraag waarom een multicultureel woon- en zorgcentrum nodig zou zijn en wat dit dan inhoudt. Op basis van landelijke trends en lokale onderzoeken wordt de vraag naar het mogelijke nut en de noodzaak van een dergelijk centrum beantwoord. Vervolgens wordt stilgestaan bij de vraag of een dergelijk centrum kan aansluiten bij het beleid van onze gemeente. Relevant om te vermelden is dat ook de provincie Limburg actief heeft deelgenomen aan de voorbereidingen van het planteam. In deze notitie is dan ook de bijdrage opgenomen zoals door de provincie aangereikt. Hierin is te lezen op welke wijze dit centrum ook aansluit bij het provinciaal beleid. 1. Waarom een multicultureel woon- en zorgcentrum 1.1 Landelijke trends en gegevens Kenmerken doelgroep In het artikel multiculturele voorzieningen voor oudere migranten (Aedes-Actiz, juli 2007) is aandacht besteed aan de voordelen van het realiseren van dergelijke voorzieningen voor de doelgroep. De belangrijkste gegevens worden in deze paragraaf samengevat. Uit gegevens van het CBS (CBS Statline) blijkt dat de doelgroep oudere migranten enorm toeneemt. Van ca plus migranten nu naar bijna een half miljoen in Hun relatieve aandeel in de totale doelgroep 65-plus stijgt van ruim 2% nu, naar bijna 5% in 2020 en 12% in

7 De overheid zet zich momenteel dan ook in om interculturalisatie van de ouderenzorg een impuls te geven. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) levert hieraan bovendien een bijdrage: deze wet beoogt dat ook kwetsbare groepen kunnen participeren in de maatschappij. Uit diverse gegevens blijkt dat de doelgroep oudere migranten tot een kwetsbare doelgroep behoren. Met name hun uitgangspositie verschilt nogal van die van autochtone senioren. Anders dan de meeste autochtone ouderen, kampt een flink deel van de oudere migranten met een onvolledige AOW. De sociaal-economische positie loopt achter bij die van autochtone ouderen, zo blijkt uit het SCP rapport leefsituatie van allochtone ouderen (2001). Hun opleidingsniveau is lager en deze doelgroep ervaart hun gezondheid slechter dan autochtone senioren. Uit het rapport Gezondheid en Welzijn van allochtone ouderen (SCP, 2004) blijkt dat vooral Turkse en Marokkaanse ouderen in sterke mate beperkingen ondervinden qua mobiliteit, huishouden en dagelijkse verzorging. De gezondheidstoestand is vaak beduidend slechter. Deze doelgroep woont bovendien vaak in goedkope(re) huurwoningen die niet altijd geschikt zijn te maken voor mensen met beperkingen Multicultureel bouwen als oplossing Oudere migranten wonen over het algemeen in de grote steden, veelal in vooroorlogse, vroegnaoorlogse en stadsvernieuwingswijken, maar ook in kleinere plaatsen en op het platteland zijn zij woonachtig. Ook kleinere wooncorporaties krijgen dus te maken met verkleuring van hun huurdersbestand. Strikte scheidslijnen hanteren op basis van etniciteit is niet wenselijk. Woningcorporaties zouden ook allochtone huurders kunnen benaderen vanuit een woonconsumentgedachte. Bouwen en wonen voor iedereen dus. Multicultureel bouwen kan hieraan een bijdrage leveren. Uit onderzoek, o.a. door een woningcorporatie in Weert (artikel Aedes-Actiz) blijkt dat de woonwensen van autochtone en allochtone senioren steeds meer op elkaar gaan lijken. Waarom dan toch anders bouwen? Hoewel de woonwensen van de allochtone doelgroep steeds meer gaan lijken op de autochtone doelgroep, wijkt multicultureel bouwen wel op punten af van de standaard. Hierbij kan ondermeer worden gedacht aan: een grotere keuken; een afscheiding tussen douche en toilet vanuit religieus en hygiënisch oogpunt; een extra bidet/ afwasbak in de gang (voor bijv. het ritueel wassen); een lager keukenblad, wasbak, douche, wc, etc. Dit in verband met het feit dat de meeste Turkse en Marokkaanse ouderen klein zijn. aparte pannen in de keuken voor het rein bereiden van maaltijden. Multicultureel bouwen kan een oplossing bieden, doordat het vooral aanpasbaar en flexibel bouwen betekent. (Bron: Stagg Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg 1 ). In het ontwerp wordt een hoge mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid meegenomen. De bruikbaarheid voor meerdere groepen en daarmee de duurzaamheid van een project wordt hierdoor vergroot. Het gaat dus niet alleen om bouwkundige aanpasbaarheid, maar ook om het faciliteren van meerdere gebruiksmogelijkheden binnen het casco. Flexibiliteit bevordert zo de multiculturaliteit. Hoewel de kosten hiermee kunnen oplopen, kunnen ook kosten worden bespaard en efficiëntie worden bewerkstelligt, omdat multicultureel bouwen geschikt is voor meerdere doelgroepen. 1 Link: tid=0 2

8 1.2 Lokale (onderzoeks)gegevens Onderzoek MultiDynamic Op 3 oktober 2006 besloot het college met het ondertekenen van een intentieverklaring o.a. om te onderzoeken of er een samenwerkingsovereenkomst moet worden opgesteld ten behoeve van de realisatie van een multicultureel woon- en zorgcentrum. Hiertoe is door MultiDynamic een onderzoek uitgevoerd naar de lokale behoeftes van de doelgroep. Het college besloot dat dit onderzoek niet enkel uitgevoerd diende te worden onder de Turkse gemeenschap. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van face-to-face diepte-interviews en wel onder 19 Turkse, 9 Marokkaanse en 2 Bosnische inwoners. In de interviews zijn vragen gesteld over het wonen en de woonomgeving, de gezondheid, de maatschappelijke participatie en financiën. Hoewel het draagvlak voor een dergelijke voorziening onder de ondervraagde doelgroep niet zo groot is (slechts 17% van de ondervraagden wil daadwerkelijk in een multicultureel woon- en zorgcomplex wonen), kan de noodzaak van een dergelijke voorziening wel worden onderbouwd. De belangrijkste redenen zijn gelegen in de (aankomende) vergrijzing waarbij de doelgroep Turkse, Marokkaanse en Bosnische senioren (55+) in een periode van 2006 tot 2015 ruim verdrievoudigt. De gezondheidsklachten nemen toe en er is meer behoefte aan (specialistische) zorg en het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers. In het onderzoek geeft 70% van de ondervraagden aan de eigen gezondheid als middelmatig tot slecht te beleven. Men maakt zich ook zorgen om de eigen gezondheidssituatie. Het merendeel (93%) rekent bij ziekte op de partner of kind, terwijl blijkt dat deze generaties deze zorgtaken niet meer (volledig) op zich kunnen nemen. Ook uit het lokale onderzoek kan worden geconcludeerd dat de diepte-interviews de landelijke trends onderschrijven. Hieronder nog enkele lokale cijfers. Tabel 1. Overzicht senioren, 2007 Abs. Rel. in % Aantal 65+ in Roermond Aantal allochtonen 65+ (1) 828 9,5% Aantal allochtonen 65+ niet-westers 212 2,4% Aantal allochtonen 65+: Turkije, Marokko, Joegoslavië (2) 180 2,1% Aantal 65+ in wijken Donderberg en het Veld (2) Aantal allochtonen 65+ in wijken Donderberg en het Veld ,3% Aantal allochtonen 65+: Turkije, Marokko, Joegoslavië (1) in wijken 110 7,0% Donderberg en het Veld (1) westers en niet-westers. (2) In het geboortejaar van de senior, was Bosnië nog niet zelfstandig, waarmee de afkomst in het GBA als Joegoslavië staat genoteerd. (3) De voorkeurslocatie ligt op dit moment nog in de wijk Donderberg/ het Veld. Conclusie Hoewel door de kleine ondervraagde doelgroep weinig sprake kan zijn van generaliseerbaarheid van de gegevens, levert een grove indicatie wel op dat ca. 30% van de ondervraagde Turkse en Marokkaanse senioren (misschien) in een centrum voor Turken en Marokkanen wil wonen. 17% wil wel in een multicultureel centrum wonen. Op basis van de bovenstaande gegevens, betekent dit dat er in de hele gemeente onder de doelgroep ca. 30 mensen gebruik zullen maken van een dergelijke woning. In de wijken Donderberg en het Veld (op dit moment de voorkeurslocatie) zullen ca. 19 mensen van dit aanbod gebruik willen maken. 3

9 Uitgaande van een verdrievoudiging van de doelgroep, zou de doelgroep stijgen naar ca. 90 in Roermond, specifiek voor de wijken Donderberg en het Veld in 2015 gaat het om 60 personen. Vermeld dient te worden dat het hierbij enkel gaat om mensen die ook daadwerkelijk in een centrum willen wonen (draagvlak). De toenemende vergrijzing en zorgbehoefte laat echter een toenemende noodzaak zien aan het bieden van een passende woon- en zorgvoorziening. Hoewel mensen het liefst zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen en dus liever niet in een zorgcentrum willen wonen, maakt de toenemende zorgbehoefte dit op termijn toch in een aantal situaties noodzakelijk. Het multicultureel woon- en zorgcentrum zal ca. 60 wooneenheden bevatten. Gelet op de multiculturaliteit zijn deze woonheden niet alleen voor allochtonen bedoeld. Op basis van de samenstelling van de bevolking en gelet op de grove indicaties van resultaten uit het onderzoek, is de behoefte aan dit centrum onderbouwd Onderzoek Wel.kom In mei 2006 heeft Wel.kom i.h.k.v. o.a. ouderenadvisering een behoeftepeiling gehouden onder de doelgroep Turkse en Marokkaanse senioren. In de vorm van groepsgesprekken die separaat zijn gevoerd met Turkse mannen, Turkse vrouwen en Marokkaanse mannen en vrouwen zijn onderwerpen aangesneden op de terreinen van wonen, welzijn en zorg. Ook hieruit zijn een aantal belangrijke conclusies te trekken die aansluiten bij de eerder beschreven landelijke ontwikkelingen. Een aantal punten opgesomd: de ondervraagden hebben veel klachten over hun gezondheid (rugpijn, diabetes, hoge bloeddruk). Communicatie met de huisarts verloopt door het taalaspect moeizaam. Senioren hebben vooral contacten binnen hun eigen gemeenschap, contact met autochtonen is er veel minder. Hoewel m.n. de vrouwen aangeven dat ze eigenlijk wel weten dat hun kinderen binnen deze Nederlandse maatschappij niet voor hen zullen kunnen zorgen, gaan ze er tóch van uit dat de kinderen deze taak op zich zullen nemen als de situatie zich daadwerkelijk zal voordoen. De huizen worden hier als te klein ervaren. Over verzorgingshuizen wordt verschillend gedacht: een deel van de ouderen is voorstander van verzorgingshuizen mits hun waarden en normen worden gerespecteerd, een ander deel (zoals eerder vermeld) vertrouwt toch nog steeds op het hulpaanbod van de kinderen (m.n. dochters). Woningaanpassingen in de bestaande woning zijn lastig te realiseren, gelet op de communicatieproblemen met de woningbouwverenigingen. De formulieren zijn zo ingewikkeld dat de allochtone senior het al snel opgeeft. Alle ondervraagde groepen hebben behoefte aan een aanspreekpunt waarbij ze met hun problemen en zorgen terecht kunnen. 2. Aansluiting bij lokaal beleid 2.1 Visie en uitvoeringsprogramma WWZ Woonopgave in uitvoeringsprogramma WWZ In het uitvoeringsprogramma wonen-welzijn-zorg (Uvp WWZ) zijn de opgaven voor de verschillende wijken op het terrein van WWZ door de relevante partners in kaart gebracht. 4

10 Uit de overleggen van het planteam kan worden gehaald dat het planteam een voorkeur geeft aan de locatie Gebroeklaan-Lindelaan in het Roermondse Veld. Uit het Uvp blijkt dat de partners vinden dat er in deze wijk geïnvesteerd zou moeten worden in de wooncomponent. In 2005 is ook reeds in het Uvp opgenomen dat de ambitie bestaat om op de locatie 20 kleinschalig geclusterde zorgwoningen te realiseren. Uit de meest recente inventarisatie van de stand van zaken met betrekking tot de component wonen blijkt dat er rekening houdend met de bouwplannen tot 2010 na 2010 nog steeds een tekort bestaat in Roermond (niet op wijkniveau) van 93 kleinschalig geclusterde woningen. Het zorgcentrum zou, afhankelijk van de precieze invulling, een bijdrage kunnen leveren aan de invulling van deze restopgave. Aanvullend op de woonopgave in het uitvoeringsprogramma WWZ kan de realisering van een multicultureel woonzorgcomplex bovendien bijdragen aan een meer duurzaam woon- en leefklimaat in Roermondse Veld/ de Donderberg. De fysieke opgave wordt hiermee dus verbreed met een sociale opgave met als doel een sociale stijging van genoemde wijken. De overheid kan zo samen met andere partners zorgen voor een fysieke leefomgeving die investeert in de sociale samenhang van onze samenleving op buurt- en wijkniveau. Concreet betekent dit: een beter passende woon-, werk- en leefomgeving, ook voor allochtone ouderen: ook zij moeten kunnen beschikken over een type woning en woonomgeving die bij hun levensfase én hun leefpatroon past, ook in financiële zin; allochtone ouderen die aangepast willen wonen en eventueel ook op korte of middellange termijn verzorging en verpleging behoeven, moeten in een voor hen prettige en herkenbare omgeving kunnen wonen waarin zij zich écht thuis en veilig voelen. De huidige woonzorgcomplexen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen komen hieraan onvoldoende tegemoet. Dat is tegelijkertijd één van de belangrijkste redenen waarom op dit moment relatief weinig AWBZ-geïndiceerde ouderen van allochtone afkomst in een verzorgingshuis of verpleeghuis gaan wonen Aandachtspunt voortgang WWZ 2006 In april 2006 is de monitoring over de voortgang van het uitvoeringsprogramma WWZ aan de gemeenteraad voorgelegd. In deze monitoring werd geconstateerd dat er nog onvoldoende aandacht is voor en betrokkenheid van mensen met een andere etnische achtergrond. Als actiepunt voor Roermond voor 2006 en 2007 werd het volgende benoemd: Een [ ] goed initiatief is het onderzoek naar de opzet van een zorgcentrum voor allochtone ouderen in het kader van het grootschalig geclusterd wonen. 2.2 College Uitvoeringsprogramma Binnen enkele thema s van het CUP zijn aanknopingspunten te noemen die aansluiten bij de ontwikkeling van een multicultureel woon- en zorgcentrum: De leefbare stad Onder het thema de leefbare stad wordt gesteld dat er meer zal worden ingespeeld op de vraag naar woningen voor ouderen. 5

11 Hoewel het hierbij dus niet nadrukkelijk gaat om een multiculturele woonvoorziening, wordt in het CUP wel aangegeven dat er woningmarktonderzoek nodig is om te kunnen bepalen in hoeverre o.a. doelgroepenbeleid nodig is. Naar aanleiding van de intentieovereenkomst die op 25 oktober 2006 is getekend, heeft in ieder geval al (kwalitatief) onderzoek plaatsgevonden naar woningbehoefte de doelgroep allochtone senioren. De resultaten van dit onderzoek (zoals samengevat in de projectbeschrijving) geven aanleiding om te concluderen dat er behoefte is aan een dergelijke woon- en zorgvoorziening voor deze doelgroep, zie paragraaf Sociale stad en welzijn In dit thema is benoemd dat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving moeten kunnen blijven wonen. Zorg op maat is daarbij het uitgangspunt. Bovendien staat vermeld dat het welzijn van de samenleving ook afhangt van de mate waarin mensen integreren. Uit het onderzoek blijkt dat zorg op maat voor deze doelgroep noodzakelijk is. Hoewel de woonwensen van de allochtone doelgroep steeds meer gaan lijken op de autochtone doelgroep, wijkt multicultureel bouwen wel op punten af van de standaard (bijv. een grotere keuken). Multicultureel bouwen is vooral aanpasbaar en flexibel bouwen. (Bron: Stagg Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg 2 ). M.a.w. de zorg op maat wordt onderbouwd doordat binnen dit centrum in ieder geval aandacht wordt besteed aan de behoeftes van allochtone ouderen. Hierbij kan worden gedacht aan een gesloten keuken. Het centrum draagt bij aan de integratie van de allochtone ouderen, aangezien zij hierdoor gebruik kunnen maken van zorg waarvan zij op dit moment verstoken blijven. In de projectbeschrijving wordt dit nader toegelicht: allochtone senioren rekenen nog (te) vaak op de zorg van (klein)kinderen waar de huidige generaties dat feitelijk niet meer kunnen waarmaken Strategische visie Roermond 2020 In de strategische visie Roermond 2020 wordt bevestigd dat Roermond een stad wil zijn voor alle mensen van alle leeftijden, voor alle bevolkingsgroepen, waar het goed wonen, werken, toeven en recreëren is. Binnen het strategisch gebied Roermond: sociale stad heeft onze gemeente uitgesproken te willen investeren in een breed en gedifferentieerd aanbod van (welzijns)voorzieningen in de wijken en kernen en binnen het strategisch gebied Roermond: Economisch sterke stad in hoogwaardige ouderenzorg. Een multicultureel woon- en zorgcentrum sluit hiermee aan bij (delen uit) de strategische visie van onze gemeente voor Wmo-kadernota Op 3 april 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kadernota Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de Wmo, maar ook in deze lokale kadernota is meedoen als een keuze benoemd. Dit houdt in dat elke burger, ook de burger met een beperking of de burger die in belemmerende omstandigheden verkeert, moet kunnen meedoen aan de samenleving. 2 Link: tid=0 6

12 En hoewel de zelfredzaamheid hierin ook als een keuze wordt benoemd, dient de gemeente wel een vangnet te vormen voor degenen met beperkingen die zichzelf, en ondanks hulp van hun netwerk, niet weten te redden. Zoals al bleek in de paragrafen en 1.2 is de uitgangspositie van oudere migranten vaak slechter dan die van autochtone senioren (Multiculturele voorzieningen voor oudere migranten, Aedes-Actiz, juli 2007) en rechtvaardigt hiermee een investering om het meedoen te bevorderen. 3. Provinciaal beleid De realisatie van een multicultureel woon- en zorgcentrum sluit ook aan bij de provinciale programma s Investeren in Mensen en Investeren in Steden en Dorpen. In de volgende 2 paragrafen is dit door de ter zake doende provinciaal medewerker toegelicht. (Tekst is zo veel mogelijk overgenomen.) 3.1 Programma Investeren in Mensen Provincie Limburg gaat voor een maximaal en duurzaam rendement. Zij wil investeren in projecten waar zo hoog mogelijk rendement (lees: effecten/resultaten) behaald kan worden en heeft vooral oog voor innovatieve experimenten met een veelbelovende spin-off. Het multicultureel wozoco is zeker innovatief in het licht van diversiteit, maar ook in het licht van een proeftuin om nieuwe mogelijkheden uit te proberen ter vermindering van het dreigend tekort aan gekwalificeerd personeel in de zorgsector. Bovendien kan het multicultureel wozoco ook een leerplek zijn voor jongeren van allochtone afkomst via maatschappelijke stages, reïntegratie, etc. Het kan zelfs aan (potentiële) drop-outs van allochtone afkomst de mogelijkheid bieden om maatschappelijk gezien weer op de rails te komen. De provincie wil samen met andere partijen integraal investeren. De Provincie doet mee waar het gaat om robuuste en duurzame projecten waarvoor anderen daadwerkelijk (mede) verantwoordelijkheid nemen en waarbij de provinciale inbreng herkenbare toegevoegde waarde heeft. De provincie wil investeren in mensen in de zin van ervoor zorgen dat kwetsbare mensen zélf de regie over hun leven (kunnen) nemen en zo optimaal mogelijk (kunnen) meedoen in de samenleving. Wat betreft de ouderen met een allochtone afkomst is hier nog een wereld te winnen. Deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten betekent dat er ook een aanbod moet zijn specifiek voor allochtone ouderen die (vanwege taal en cultuur) in een isolement dreigen te geraken. Verantwoording nemen voor een goede gezondheid en een gezonde leefstijl betekent dat de informatie - en adviesfunctie aangepast moet worden op deze doelgroep. Met name allochtone ouderen van de eerste generatie hebben een steuntje in de rug nodig van voorzieningen die goed in hun behoeften en wensen voorzien. De provincie wil een sociaal (steun) netwerk creëren zodat zij zoveel mogelijk op eigen kracht verder kunnen. Vooral aansluiten op de kracht van de allochtone ouderen zélf zodat zij als volwaardig burger kunnen participeren aan alle facetten van de samenleving. De provincie Limburg wil van verzorgingsstaat naar participatiestaat met specifieke aandacht voor gelijke kansen ongeacht etniciteit, culturele achtergrond en religie. 3.2 Programma Investeren in Steden en Dorpen Inspanningen van nu moeten anticiperen op de toekomst: niet alleen huidige vraagstukken moeten worden opgelost, kansen en bedreigingen van morgen vragen voor een planmatige aanpak vandaag. 7

13 Eén van de doelstellingen van het programma "Investeren in Steden en Dorpen" is een aantrekkelijker en beter passend woon-, werk- en leefmilieu dat mensen bindt en verbindt. Realisering van een multicultureel woonzorgcomplex draagt hieraan bij, omdat vraag en aanbod van woningen beter op elkaar aansluiten, zowel functioneel als financieel. Door realisering van een multicultureel woonzorgcomplex wordt het voorzieningenniveau (als drager voor leefbaarheid) zichtbaar en voelbaar beter voor ouderen (lees: 65-plussers) met een niet-westerse culturele achtergrond. Samen met andere partners (noem hier de partijen die de samenwerkingsovereenkomst gaan tekenen) wil de Provincie concreet investeren om de fysieke en sociale leefomgeving te verbeteren/versterken en "weerbaar" te maken. 4. Conclusies In het voorgaande stuk is beschreven voor welke vraagstukken van dit moment multicultureel bouwen een oplossing kan zijn. Helder is dat multicultureel bouwen vooral aanpasbaar en flexibel bouwen is. Dit betekent overigens ook nadrukkelijk dat het niet gaat om een centrum voor allochtonen, maar dat binnen dit project wordt gestreefd naar mix van ouderen met verschillende culturele (lees: zowel westerse en niet-westerse) achtergronden. In de notitie is aan bod gekomen dat de onderzoeksgegevens (zowel landelijk als lokaal) de behoefte aan een dergelijk centrum onderschrijven. Het centrum past bovendien bij het huidige (welzijns- en woon-) beleid van de gemeente Roermond. De provinciale bijdrage toont dat ook deze overheid dit initiatief steunt. 8

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

INFOKAART ALLOCHTONEN EN GEZONDHEID ZORGGEBRUIK. Een tolk of tolkentelefoon wordt maar incidenteel gebruikt (1).

INFOKAART ALLOCHTONEN EN GEZONDHEID ZORGGEBRUIK. Een tolk of tolkentelefoon wordt maar incidenteel gebruikt (1). INFOKAART ALLOCHTONEN EN GEZONDHEID ZORGGEBRUIK Naast deze infokaart over allochtonen en zorggebruik zijn ook infokaarten beschikbaar over gezondheid (introductie op het thema) en over leefstijl bij allochtonen.

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland vast te stellen als volgt:

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland vast te stellen als volgt: 15 april 2009 - zaaknummer 2008-011526 Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 1.2, derde lid, van de Subsidieregeling

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

Voor : Seniorenraad Arnhem : İdris Sancak Datum : 5 september 2014 Onderwerp : Turkse oudere Arnhemmers Bron : Movisie, NOOM, Spectrum

Voor : Seniorenraad Arnhem : İdris Sancak Datum : 5 september 2014 Onderwerp : Turkse oudere Arnhemmers Bron : Movisie, NOOM, Spectrum Voor : Seniorenraad Arnhem Van : İdris Sancak Datum : 5 september 2014 Onderwerp : Turkse oudere Arnhemmers Bron : Movisie, NOOM, Spectrum De Wmo is een participatiewet. Deze wet heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed Gerard Koster VNG Opbouw presentatie 1. Ontwikkelingen 2. Opgaven regionaal/lokaal 3. Samenwerking 4. Voorbeelden 5. Vragen aan u 1. Ontwikkelingen Extramuralisering:

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Toelichting op de lokale senioren agenda

Toelichting op de lokale senioren agenda Notitie Toelichting op de Lokale Seniorenagenda Kadernota integrale informatie, advies en cliëntondersteuning Toelichting op de lokale senioren agenda 1. Inleiding De lokale seniorenagenda is één van de

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Bewonerspanel Woonvormen

Bewonerspanel Woonvormen Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Woonvormen Extra ruimte is belangrijkste wens voor toekomstige woning Bijna de helft van de

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken α inisterie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken Directie Integratie en Inburgering Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Nadere onderbouwing locatiekeuze planontwikkeling

Nadere onderbouwing locatiekeuze planontwikkeling Bijlage Nadere onderbouwing locatiekeuze planontwikkeling 13 juli 2012 Een belangrijke vraag die beantwoord en toegelicht kan worden is de keuze van de locatie. Waarom is de locatie aan de Landschapsweg

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Diversiteit is onze kracht

Diversiteit is onze kracht Stichting WoonMere Algemeen Secretariaat: Sportmark 77 1355 KE ALMERE T 036 5470990 F 036 5470991 woonmere@planet.nl Diversiteit is onze kracht Een rapport over de mogelijkheid om een woonproject voor

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl SIGNALERINGSRAPPORT inzake WONEN EN ZORG OP MAAT Uitgebracht

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

1 9 FEB. ZOU. AAN de raadsleden de heren D. Franssen, H. Hutjens, B. Achten en J. Puper. Aantal uren besteed aan beantwoording brief: 3

1 9 FEB. ZOU. AAN de raadsleden de heren D. Franssen, H. Hutjens, B. Achten en J. Puper. Aantal uren besteed aan beantwoording brief: 3 uw nummer uw datum 9 februari 2014 ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling 2014/UIT/58905 18 februari 2014 1 9 FEB. ZOU J. Toebosch BMO/Juridische Zaken en Eigendommen doorkiesnr.

Nadere informatie

Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente

Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente In opdracht van: Versie: augustus 2008 Maatschappelijke Onderneming B+ Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente Inleiding Op 5 oktober

Nadere informatie

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en Berenschot onderzoeken in opdracht van de provincie Zuid-Holland gemeentelijke herindelingen.

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Martijn Souren Ongeveer 7 procent van de werknemers met een verleent zelf mantelzorg. Ze maken daar slechts in beperkte mate gebruik van aanvullende

Nadere informatie

-diensten. licht van de crisis valt dat niet altijd mee. Juist nu kan het handig zijn

-diensten. licht van de crisis valt dat niet altijd mee. Juist nu kan het handig zijn -diensten Inzicht in kwetsbare doelgroepen Analyse Ken uw doelgroep dé onderbouwing van uw beleid Meedoen in de maatschappij is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gemeenten, bibliotheken en andere maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt 14 december 2012 Dorpshuis Austerlitz Thema: Zorgen moet je doen, niet maken! Op een regenachtige vrijdagavond kwamen ongeveer 60 overwegend oudere

Nadere informatie

Van 3 juli 2012 openbaar

Van 3 juli 2012 openbaar 1. Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 26 juni 2012. Advies Akkoord. BW-004493 2. Onderwerp Koopovereenkomst woonzorgcomplex Laarveld R Advies 1. Instemmen met koopovereenkomst. 2. Instemmen

Nadere informatie

Gemeente Assen. om namens de gemeente. feitelijke handelingen en rechtshandelingen te verrichten die in het kader van dit project vereist zijn.

Gemeente Assen. om namens de gemeente. feitelijke handelingen en rechtshandelingen te verrichten die in het kader van dit project vereist zijn. BESLUITENLIJST Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2015 Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders R.J. Stoffelsma - loco-secretaris

Nadere informatie

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 11 Doc.nr : B 2003 11821 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

Nadere informatie

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA)

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA) De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005 Geert Ten Hertog (Staedion) ontwikkeligsmanager uitvoeringsfase Willem Sulsters (WSA) procesmanager wijkplan Inhoud Dichtbij de stad en het Zuiderpark Transvaal Wijkplan

Nadere informatie

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W voorstel Steller : van Helvert Tel. : 06 1586 2307 Portefeuille : Weyers e-mail. : c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W : Agenda nr. : Reg.nr. : 3597514 Openbaar : ja Onderwerp : BewonersBedrijf Hambaken

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Doel en functioneren van wijkraden

Doel en functioneren van wijkraden Doel en functioneren van wijkraden Kenmerk: INT11.0235 Bijlage bij kadernotitie burgerparticipatie Samen beter 1. Inleiding en samenvatting De samenwerking tussen wijkraden en gemeente is nadrukkelijk

Nadere informatie

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Versie 17 juni 2015 Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum op 30-06-2015 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de raadscommissie voor Zorg en Sport;

Initiatiefvoorstel. Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de raadscommissie voor Zorg en Sport; Gemeenteblad Jaar 2014 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum initiatiefvoorstel 21-11-2014 Onderwerp ter instemming van het raadslid mevrouw Femke oosma (GroenLinks) van 21-11-2014, getiteld: Een Toegankelijke

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland 2010 vast te stellen als volgt:

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland 2010 vast te stellen als volgt: 25 november 2009 - zaaknummer 2009-022146 Beleidsregel subsidieverstrekking Thuisgeven in Gelderland 2010 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 1.2, derde lid, van de Subsidieregeling vitaal

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW S T A T E N V O O R S T E L Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC001289i Portefeuillehouder: Kamp Titel voortgang project leefbaarheid

Nadere informatie

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT Concept 20 augustus 2014 Versie 2 Bestemd voor besprekingsdoeleinden i.h.k.v. de dialoog gerichte aanbesteding

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Inleiding Hoewel het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken is vanwege de samenhang (de Wmo) ervoor gekozen om

Nadere informatie

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Made, 16 januari 2002 Commissievergadering d.d. 31 januari 2002 Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Agendapunt: Onderwerp: woon-zorg-sportcentrum Lage Zwaluwe Toelichting: Bijgaand treft

Nadere informatie

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad B en W-voorstel portefeuillehouder begrotingsprogramma R. König 2. Wonen en woonomgeving b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) 28 september 2010 3 rol raad ter kennisneming in oriënterende raad onderwerp

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal.

In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal. Campagnevoorbeeld: Ik fiets Utrecht, 4 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal. 1.1

Nadere informatie

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed?

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? 1. Context In het Coalitieakkoord Utrecht maken we samen hecht de gemeente Utrecht veel waarde

Nadere informatie

Achter de geraniums? Presentatie Motivaction tijdens debat 10 april: Hier is mijn moeder, regelt u het verder? 10-04-2012 1

Achter de geraniums? Presentatie Motivaction tijdens debat 10 april: Hier is mijn moeder, regelt u het verder? 10-04-2012 1 Achter de geraniums? Presentatie Motivaction tijdens debat 10 april: Hier is mijn moeder, regelt u het verder? 10-04-2012 1 Hier is mijn moeder. Regelen jullie het verder? Onderzoek naar verwachtingen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel

Nadere informatie

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Zaaknummer: 253498 Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Collegevoorstel Inleiding Op 23 april 2011 is er een aanvraag om omgevingsvergunning ingekomen voor het bouwen

Nadere informatie

Meeuwen, R. van. Geachte mevrouw/mijnheer,

Meeuwen, R. van. Geachte mevrouw/mijnheer, Meeuwen, R. van Van: Torre, P. van der Verzonden: maandag 2 november 2015 17:08 Aan: SST Antwoord Onderwerp: Reactie op uw mail over De Heybergh Geachte mevrouw/mijnheer, Graag reageren wij, college van

Nadere informatie

INVESTEREN IN WONEN, WELZIJN EN ZORG. www.aimtrack.nl PAUL REIJN & AUKE VLONK

INVESTEREN IN WONEN, WELZIJN EN ZORG. www.aimtrack.nl PAUL REIJN & AUKE VLONK BEVOLKINGSPROGNOSES ESSENTIEEL VOOR INVESTEREN IN WONEN, WELZIJN EN ZORG www.aimtrack.nl PAUL REIJN & AUKE VLONK SEMINAR BEVOLKINGSPROGNOSES IN THEORIE, BELEID EN PRAKTIJK 6 OKTOBER 2015, CBS, DEN HAAG

Nadere informatie

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Willem Huijnk - Wetenschappelijk onderzoeker

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Artikel 43-vragen inzake uitstel groot onderhoud Maasbrug

Artikel 43-vragen inzake uitstel groot onderhoud Maasbrug uw nummer uw datum 17 april 2012 ons nummer onze datum verzonden 2012/UIT/39123 14 mei 2012 2 1 MEI 2012 AAN de raadsleden de heer M. Huurdeman, de heer H. Hutjens en de heer D. Franssen inlichtingen bij

Nadere informatie

Integrale woonvisie Leuken. 10 oktober 2013

Integrale woonvisie Leuken. 10 oktober 2013 Integrale woonvisie Leuken 10 oktober 2013 Organisatie Intentieovereenkomst met plan van aanpak Interactief traject Gesprekken met sleutelfiguren Regiegroep Stuurgroep Visie is toegelicht in bestuurlijk

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente lingewaard

Aan de raad van de gemeente lingewaard Aan de raad van de gemeente lingewaard Onderwerp Aanvraag bouwvergunning 1 e fase voor het bouwen van 3 vrijstaande (1 herbouw) en 1 dubbele woning op het perceel Kruisstraat 25 te Gendt. 1. Samenvatting

Nadere informatie

AAN het raadslid L. Coenen. Artikel 43-vragen inzake huurverhogingen van woningcorporaties

AAN het raadslid L. Coenen. Artikel 43-vragen inzake huurverhogingen van woningcorporaties uw nummer uw datum 15 maart 2013 ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. RU/2013/üit/50446 21 mei 2013 2 2 MEI 2013 M. van Vught RU/Stedelijke Ontwikkeling 0475-359

Nadere informatie

Allochtonen, burgerinitiatieven en participatie IIP

Allochtonen, burgerinitiatieven en participatie IIP Allochtonen, burgerinitiatieven en participatie IIP Gevraagd: initiatieven. Doen allochtone bewoners ook mee? Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) heeft in 2004 een onderzoek gedaan naar het gebruik

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Nummer: 9A Tubbergen, 27 september 2013 Onderwerp: Vaststellen van het beleidskader voor de toepassing van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving KGO. Samenvatting

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) werd opgeheven op 26 juli 1950. In maart en

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'.

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. 1.1 Het grootste deel van de daklozen in de Achterhoek betreffen mannen die lijden aan alcoholverslaving.

Nadere informatie

W. Hofman / J. Bekkink PF Mu

W. Hofman / J. Bekkink PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201434 418149 / 418149 ONDERWERP Ombuiging contract M-kwadraat. W. Hofman / J. Bekkink PF Mu AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

Stedelijk Kompas. Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur

Stedelijk Kompas. Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur Stedelijk Kompas Criteria locatiekeuze woonvoorzieningen verslaafde daklozen Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur Programma Opening door wethouder Meeuwis Toelichting

Nadere informatie

Inleiding Rob van Gijzel Studiedag WMO

Inleiding Rob van Gijzel Studiedag WMO Inleiding Rob van Gijzel Studiedag WMO 2 september 2005 te Den Bosch De organisatoren hebben mij gevraagd om, naast mijn rol als dagvoorzitter, vooraf kort een inleiding te houden over de context waarbinnen

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere

Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere migrant. Dit Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderenproject (NUZO;

Nadere informatie

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Zorg naar behoefte werd een juridische gevecht Waarom dit alternatieve plan? De kaders voor

Nadere informatie

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen.

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen. GEMEENTE Stadskanaal De Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN PROVINCIE DREN HE No.: Ingek.: 09 FEB. 2015 TEAM: TE BEH. DOOR: DWS: 1 GTAFD.: BSN uw kenmerk uw brief van

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Wonen in De IJsvogel

Wonen in De IJsvogel Wonen in De IJsvogel Inhoud Wonen in De IJsvogel 3 In vertrouwde handen 3 Verzorgd wonen 4 Huishouden, maaltijden en was Welzijnsactiviteiten Aanmelding verzorgd wonen Beschermd wonen 6 Woongroep Wonen,

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten 17-03-2006 WEB-265 behandeling: Heukelom, G.R.J. van Agenda nr: Vergadering GS: 31-01-2006 Nr: WEB0600499/2

statenstukken Provinciale Staten 17-03-2006 WEB-265 behandeling: Heukelom, G.R.J. van Agenda nr: Vergadering GS: 31-01-2006 Nr: WEB0600499/2 Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: 17-03-2006 WEB-265 behandeling: Heukelom, G.R.J. van Agenda nr: Vergadering GS: 31-01-2006 Nr: WEB0600499/2 Onderwerp: Provinciale stimuleringsregeling

Nadere informatie