Graag verzoek ik u bijgaande vragen ex artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Graag verzoek ik u bijgaande vragen ex artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W."

Transcriptie

1 uw nummer uw datum 8 oktober 2008 ons nummer BS/2008/UIT/2451 onze datum 3 december 2008 verzonden inlichtingen bij E. Bouten sector/afdeling BS/Welzijn doorkiesnr AAN het raadslid de heer G. Lomans bijlage(n) 1 betreffende Artikel 43-vragen inzake multicultureel zorgcentrum Aantal uren besteed aan beantwoording brief: 6 Ter beantwoording van de door u gestelde vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad met betrekking tot het multicultureel zorgcentrum delen wij u, met opneming van de inleiding, het volgende mede. Graag verzoek ik u bijgaande vragen ex artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W. Eigen Zorgcentrum voor Moslims In Dagblad De Limburger van 23 september jl. staat vermeld dat Roermond als eerste gemeente in Limburg een multicultureel zorgcentrum ontwikkelt speciaal gericht op allochtone ouderen. Centraal in dit zorgcentrum staat de leefwereld van de eerste generatie allochtonen, met name de groep met een Islamitische achtergrond. Dagblad De Limburger schrijft dat het multicultureel zorgcentrum een initiatief van zorggroep Proteion en de gemeente Roermond is. Enny Hoenselaar, directeur verpleging en verzorging van Proteïon Thuis, merkt hierbij op: Als mannelijke bewoners weigeren om verzorgd te worden door een vrouw of geen hand willen geven zal daar rekening mee gehouden worden. Vanuit haar liberale opvatting spreekt de VVD-fractie Roermond haar verbazing uit over het oprichten van een zorgcentrum dat specifiek bedoeld is voor Islamitische ouderen. De VVD-fractie werkt natuurlijk graag mee aan het tot stand brengen van goede en duurzame voorzieningen voor ouderen, maar is zeer terughoudend als deze voorzieningen worden ingesteld voor slechts één etnische doelgroep. Een goed voorzieningen niveau moet aanwezig en toegankelijk zijn voor alle ouderen van Roermond. Sector Burgers en Samenleving, Looskade 2 Postbus AX Roermond Telefoon (0475) Fax (0475) SNS-bank

2 Ons nummer BS/2008/UIT/2451 Pagina 2 Vraag 1 Klopt de informatie dat de gemeente Roermond participeert in bovenstaand project? Op 3 oktober 2006 besloot ons college o.a. om in te stemmen met de intentieovereenkomst multicultureel woon- en zorgcentrum. Met de deelname van onze gemeente aan het planteam multicultureel zorgcentrum is uitvoering gegeven aan dit collegebesluit. Dit planteam bestond naast de gemeente o.a. uit de betrokken woningbouwcorporatie, de zorgaanbieder, de projectontwikkelaar, een bank, de initiatiefnemer en de provincie Limburg. Vraag 2 Zo ja, is het wenselijk dat de gemeente Roermond meewerkt aan het tot stand brengen van een instelling, die contraproductief werkt als het om integratie van allochtonen gaat? Medewerking verlenen wij vanuit de gedachte dat het hier gaat om de eerste generatie allochtonen, waaraan wij in het verleden wellicht te weinig integratieaandacht hebben gegeven en waarvoor, door rekening te houden met hun culturele achtergrond, zorg op maat kan worden geboden. Om deze reden delen wij uw mening niet dat wij meewerken aan het tot stand brengen van een instelling die contraproductief werkt als het om integratie van allochtonen gaat. Onze intentie, zoals vastgelegd in genoemde intentieovereenkomst, richt zich op het tot stand brengen van een multicultureel woon- en zorgcentrum. Een zorgcentrum dat zorg kan bieden aan alle Roermondse senioren. In de bijgevoegde bijlage 1, vindt u de achtergronden van en motivatie voor een dergelijk centrum uitgebreider toegelicht. Verder geeft u in uw brief het volgende aan: Artikel 1 van de grondwet luidt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. De VVD-fractie heeft de grondwet hoog in het vaandel en kan derhalve niet accepteren dat persoonlijke vrijheid en gelijkheid van mannen en vrouwen in Roermond niet wordt gerespecteerd! Vraag 3 Deelt het college de mening dat deze grondrechten in gevaar komen in het voorgestelde zorgcentrum, mede gelet op de uitspraken van mevrouw Hoenselaar? Wij delen uw mening niet dat de door u genoemde grondrechten in gevaar komen in het voorgestelde zorgcentrum. Zoals eerder aangegeven is de intentie dat er een multicultureel woon- en zorgcentrum wordt gebouwd, toegankelijk voor alle senioren, waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt naar de elementen zoals verwoord in artikel 1 van de Grondwet.

3 Ons nummer BS/2008/UIT/2451 Pagina 3 Overigens hebben grondrechten geen zgn. derdenwerking. Dit wil zeggen dat de grondrechten alleen zien op de rechtsverhouding tussen overheid en burgers en niet op de rechtsverhouding tussen burgers (of privaatrechtelijke organisaties) onderling. Ook is contact opgenomen met mevr. Hoenselaar, directeur verpleging en verzorging van Proteion Thuis. Zij zou in de krant het volgende hebben uitgesproken: Als mannelijke bewoners weigeren om verzorgd te worden door een vrouw of geen hand willen geven zal daar rekening mee gehouden worden. Mevr. Hoenselaar geeft aan dat haar uitspraak uit zijn verband is geplaatst, zij heeft aangegeven dat íedere bewoner klant is en dat hiermee ook de wensen van iedere bewoner (allochtoon of autochtoon), waar mogelijk, zullen worden gerespecteerd. Ze gaf hierbij ook het voorbeeld dat het óók kan voorkomen dat dames van autochtone afkomst niet gewassen willen worden door een mannelijke broeder. Ook deze wens zal zoveel mogelijk worden gerespecteerd. Het gaat er om dat er zorg op maat wordt geboden voor iedere bewoner van het centrum, waar dat tot de mogelijkheden behoort. Mevr. Hoenselaar betreurt het dat dit in de pers automatisch gerelateerd is aan enkel de doelgroep allochtonen of mensen met een Islamitisch geloof. Proteion Thuis is er voorstander van de afspraken en uitgangspunten uit de gesloten intentieovereenkomst na te leven en uit te voeren. Vraag 4 Hoe wordt het project gefinancierd? Het project wordt gefinancierd door m.n. de zorgaanbieder en de woningbouwcorporatie. De gemeente heeft zich niet vastgelegd op enige financiële inbreng. Vraag 5 Indien het college akkoord gaat met het voorgestelde zorgcentrum, werkt het dan ook mee aan de realisatie van bijvoorbeeld een katholiek, protestants, joods, hindoeïstisch of boeddhistisch zorgcentrum? De huidige plannen betreffen de plannen voor een multicultureel zorgcentrum, dus geen centrum specifiek voor een bepaalde doelgroep. In uw vraagstelling richt u zich op specifiek doelgroepenbeleid. Aangezien wij integratie hoog in het vaandel hebben staan en wij dit in dit kader op dit moment het best mogelijk ingevuld zien via een multicultureel centrum waar iedere Roermondse senior zijn/haar woonplek en zorg kan vinden, is medewerking aan één van de door u genoemde zorgcentra niet aan de orde. Vraag 6 Heeft het college al eens de realisatie van één zorgcentrum overwogen waar aandacht en zorg wordt besteed aan ouderen uit verschillende religies en culturen? Dit uiteraard met inachtneming van Artikel 1 van de grondwet. Wij hopen dat uit de beantwoording van de bovenstaande vragen en bijlage 1 blijkt dat dit juist het doel is dat wij beogen met het multicultureel woon- en zorgcentrum.

4 Ons nummer BS/2008/UIT/2451 Pagina 4 Daarnaast schrijft u in uw brief nog het volgende: De bouw aan de Lindelaan begint komend voorjaar! (Dagblad De Limburger 23 september) Als locatie voor het multicultureel zorgcentrum wordt gedacht aan de plaats van de voormalige ALDI vestiging. Vraag 7 Heeft het college al een compromis bereikt over de huidige/ toekomstige locatie van de ALDI? Ja, met een aantal ontbindende voorwaarden. Zoals we u reeds hebben medegedeeld via de 2- maandelijkse commissiemededelingen heeft de Aldi begin 2008 een verzoek ingediend voor het realiseren van een supermarkt van ca m². Grenzend aan de Huis en Tuin Boulevard, enkele tientallen meters verwijderd van de tijdelijke vestiging van de Aldi. De bouwvergunning voor deze Aldi is inmiddels verleend. Het realiseren van een supermarkt op een stedelijk dienstenterrein zoals hier het geval, is niet in strijd met het provinciaal en gemeentelijk beleid. Aan het provinciaal beleid is echter de voorwaarde gekoppeld dat een supermarkt op een stedelijk dienstenterrein minimaal 3500 m² groot moet zijn. In een overleg met de provincie is door de provincie aangegeven dat concurrentiebepalingen en locatiebepalingen (ontwrichtende werking t.o.v. buurtwinkelcentra) de meest belangrijke criteria zijn om in principe niet van deze voorwaarde af te wijken. De gemeente is echter van mening dat de verplaatsing van de Aldi supermarkt naar een permanente vestiging aan de Wirosingel een win-win situatie oplevert voor Roermond en omgeving en dat in dit specifieke geval van deze voorwaarde afgeweken zou moeten worden. De gemeente is van mening dat de verplaatsing van de Aldi-supermarkt naar een permanente vestiging aan de St. Wirosingel een win-win situatie oplevert voor Roermond en omgeving. De locatie aan de Lindelaan zorgde in het verleden voor veel overlast; deze locatie is immers zeer slecht bereikbaar, ligt tussen woningen (grenst direct aan tuinen) en grenst aan een zorgcentrum. Herbouw op deze locatie is voor de gemeente om deze redenen (nog afgezien van stedenbouwkundige overwegingen en weerstand in de buurt) niet gewenst. Om een eventueel voordeel voor de Aldi in geval van een vestiging op de St. Wirosingel ten opzicht van andere supermarkten uit te sluiten heeft de Aldi Vastgoed BV ingestemd met het leveren van een tegenprestatie. Deze tegenprestatie is tweeledig: a. Verkoop van de locatie aan de Gebroeklaan/Lindelaan aan de gemeente Roermond. b. Het vervallen van de claim met boetebeding van Aldi voor een 2 e vestiging in Roermond Zuid (Herten). Ad. a. Verkoop Lindelaan/ Gebroeklaan De gemeente Roermond is in samenwerking met private partijen reeds enige tijd op zoek naar een locatie voor een zorgcentrum. Gelet op de ligging van het perceel Lindelaan/Gebroeklaan direct grenzend aan het zorgcentrum Roncalli is deze locatie hiervoor uitermate geschikt. Aldi Vastgoed BV heeft het perceel Lindelaan/Gebroeklaan aan de gemeente Roermond verkocht. Door deze verkoop kan wellicht gestart worden met het oprichten van een zorgcentrum waarmee de tegenprestatie van Aldi Vastgoed BV niet alleen een financieel maar tevens een sociaal doel treft. De gemeente Roermond zal de gronden aan een private partij doorverkopen.

5 Ons nummer BS/2008/UIT/2451 Pagina 5 De voorwaarden van aan- en verkoop dienen nog vertaald te worden in een koopovereenkomst. Ad. b. Claim richting Regionale Economische Ontwikkeling Midden-Limburg BV (REO) Aldi Vastgoed BV heeft een overeenkomst met REO waarin is bedongen dat Aldi een 2 e vestiging mag realiseren in het gebied Roermond Zuid/Herten. Aldi Vastgoed BV heeft deze claim laten vervallen. Vraag 8 Zo ja, waarom is de gemeenteraad niet geïnformeerd over een definitieve status van dit compromis? Het college heeft een compromis bereikt met een aantal ontbindende voorwaarden. Op dit moment dienen deze voorwaarden nog nader uitgewerkt te worden. Wij zullen u informeren over de uiteindelijke afspraken. Afhankelijk van de uitkomsten en hierbij behorende procedures zullen wij u dienaangaande informeren. Tot slot schrijft u: Het college heeft zich de afgelopen jaren positief onderscheiden met het zoeken naar commitment en samenwerking en overleg met omwonenden en andere belanghebbenden. Vraag 9 Zijn deze groeperingen bij de ontwikkeling van dit plan ook geïnformeerd? Er heeft contact met omwonenden en belanghebbenden plaatsgevonden. Met omwonenden is er informeel contact geweest. Er heeft een informeel huisbezoek plaatsgevonden bij iemand die in de directe omgeving woont op 30 september jl., waarbij 12 omwonenden aanwezig waren. Wethouder Kemp heeft in dit informeel gesprek uitleg gegeven over de plannen. Aangegeven is dat de mensen in het kader van de procedure tot realisering van het zorgcentrum nog nader geïnformeerd worden en zij hun zienswijzen nog kunnen geven. Belanghebbenden zijn onder meer betrokken doordat ons college op 3 oktober 2006 besloot een onderzoek uit te laten voeren naar de (woon)wensen van allochtone senioren. Een kopie van deze brief is aan de overige leden van de raad gezonden. Burgemeester en wethouders van Roermond, De secretaris, De burgemeester,

6 Bijlage 1 Een multicultureel woon- en zorgcentrum in Roermond Achtergronden en motivatie Inleiding Op 3 januari 2006 is het college in kennis gesteld van het initiatief om te komen tot een multicultureel woon- en zorgcentrum. Op basis van dit initiatief heeft uitwerking plaatsgevonden en besloot het college op 3 oktober 2006 in te stemmen met de participatie van onze gemeente in de planvoorbereiding om te komen tot een multicultureel woon- en zorgcentrum en in te stemmen met het ondertekenen van een intentieovereenkomst door wethouder Kemp (getekend op 25 oktober 2006). Hierin werd o.a. afgesproken dat er onderzocht zou worden of er tot een samenwerkingsovereenkomst gekomen zou kunnen worden. Uit de resultaten van een onderzoek dat onder een deel van de mogelijke doelgroep heeft plaatsgevonden, concludeerden de deelnemers aan het planteam dat een multicultureel woon- en zorgcentrum tegemoet zou kunnen komen aan behoeften onder delen van de doelgroep. Ten behoeve van de onderbouwing van de samenwerkingsovereenkomst (zoals bijgevoegd) wordt in deze notitie stilgestaan bij een aantal punten. Allereerst wordt stilgestaan bij de vraag waarom een multicultureel woon- en zorgcentrum nodig zou zijn en wat dit dan inhoudt. Op basis van landelijke trends en lokale onderzoeken wordt de vraag naar het mogelijke nut en de noodzaak van een dergelijk centrum beantwoord. Vervolgens wordt stilgestaan bij de vraag of een dergelijk centrum kan aansluiten bij het beleid van onze gemeente. Relevant om te vermelden is dat ook de provincie Limburg actief heeft deelgenomen aan de voorbereidingen van het planteam. In deze notitie is dan ook de bijdrage opgenomen zoals door de provincie aangereikt. Hierin is te lezen op welke wijze dit centrum ook aansluit bij het provinciaal beleid. 1. Waarom een multicultureel woon- en zorgcentrum 1.1 Landelijke trends en gegevens Kenmerken doelgroep In het artikel multiculturele voorzieningen voor oudere migranten (Aedes-Actiz, juli 2007) is aandacht besteed aan de voordelen van het realiseren van dergelijke voorzieningen voor de doelgroep. De belangrijkste gegevens worden in deze paragraaf samengevat. Uit gegevens van het CBS (CBS Statline) blijkt dat de doelgroep oudere migranten enorm toeneemt. Van ca plus migranten nu naar bijna een half miljoen in Hun relatieve aandeel in de totale doelgroep 65-plus stijgt van ruim 2% nu, naar bijna 5% in 2020 en 12% in

7 De overheid zet zich momenteel dan ook in om interculturalisatie van de ouderenzorg een impuls te geven. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) levert hieraan bovendien een bijdrage: deze wet beoogt dat ook kwetsbare groepen kunnen participeren in de maatschappij. Uit diverse gegevens blijkt dat de doelgroep oudere migranten tot een kwetsbare doelgroep behoren. Met name hun uitgangspositie verschilt nogal van die van autochtone senioren. Anders dan de meeste autochtone ouderen, kampt een flink deel van de oudere migranten met een onvolledige AOW. De sociaal-economische positie loopt achter bij die van autochtone ouderen, zo blijkt uit het SCP rapport leefsituatie van allochtone ouderen (2001). Hun opleidingsniveau is lager en deze doelgroep ervaart hun gezondheid slechter dan autochtone senioren. Uit het rapport Gezondheid en Welzijn van allochtone ouderen (SCP, 2004) blijkt dat vooral Turkse en Marokkaanse ouderen in sterke mate beperkingen ondervinden qua mobiliteit, huishouden en dagelijkse verzorging. De gezondheidstoestand is vaak beduidend slechter. Deze doelgroep woont bovendien vaak in goedkope(re) huurwoningen die niet altijd geschikt zijn te maken voor mensen met beperkingen Multicultureel bouwen als oplossing Oudere migranten wonen over het algemeen in de grote steden, veelal in vooroorlogse, vroegnaoorlogse en stadsvernieuwingswijken, maar ook in kleinere plaatsen en op het platteland zijn zij woonachtig. Ook kleinere wooncorporaties krijgen dus te maken met verkleuring van hun huurdersbestand. Strikte scheidslijnen hanteren op basis van etniciteit is niet wenselijk. Woningcorporaties zouden ook allochtone huurders kunnen benaderen vanuit een woonconsumentgedachte. Bouwen en wonen voor iedereen dus. Multicultureel bouwen kan hieraan een bijdrage leveren. Uit onderzoek, o.a. door een woningcorporatie in Weert (artikel Aedes-Actiz) blijkt dat de woonwensen van autochtone en allochtone senioren steeds meer op elkaar gaan lijken. Waarom dan toch anders bouwen? Hoewel de woonwensen van de allochtone doelgroep steeds meer gaan lijken op de autochtone doelgroep, wijkt multicultureel bouwen wel op punten af van de standaard. Hierbij kan ondermeer worden gedacht aan: een grotere keuken; een afscheiding tussen douche en toilet vanuit religieus en hygiënisch oogpunt; een extra bidet/ afwasbak in de gang (voor bijv. het ritueel wassen); een lager keukenblad, wasbak, douche, wc, etc. Dit in verband met het feit dat de meeste Turkse en Marokkaanse ouderen klein zijn. aparte pannen in de keuken voor het rein bereiden van maaltijden. Multicultureel bouwen kan een oplossing bieden, doordat het vooral aanpasbaar en flexibel bouwen betekent. (Bron: Stagg Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg 1 ). In het ontwerp wordt een hoge mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid meegenomen. De bruikbaarheid voor meerdere groepen en daarmee de duurzaamheid van een project wordt hierdoor vergroot. Het gaat dus niet alleen om bouwkundige aanpasbaarheid, maar ook om het faciliteren van meerdere gebruiksmogelijkheden binnen het casco. Flexibiliteit bevordert zo de multiculturaliteit. Hoewel de kosten hiermee kunnen oplopen, kunnen ook kosten worden bespaard en efficiëntie worden bewerkstelligt, omdat multicultureel bouwen geschikt is voor meerdere doelgroepen. 1 Link: tid=0 2

8 1.2 Lokale (onderzoeks)gegevens Onderzoek MultiDynamic Op 3 oktober 2006 besloot het college met het ondertekenen van een intentieverklaring o.a. om te onderzoeken of er een samenwerkingsovereenkomst moet worden opgesteld ten behoeve van de realisatie van een multicultureel woon- en zorgcentrum. Hiertoe is door MultiDynamic een onderzoek uitgevoerd naar de lokale behoeftes van de doelgroep. Het college besloot dat dit onderzoek niet enkel uitgevoerd diende te worden onder de Turkse gemeenschap. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van face-to-face diepte-interviews en wel onder 19 Turkse, 9 Marokkaanse en 2 Bosnische inwoners. In de interviews zijn vragen gesteld over het wonen en de woonomgeving, de gezondheid, de maatschappelijke participatie en financiën. Hoewel het draagvlak voor een dergelijke voorziening onder de ondervraagde doelgroep niet zo groot is (slechts 17% van de ondervraagden wil daadwerkelijk in een multicultureel woon- en zorgcomplex wonen), kan de noodzaak van een dergelijke voorziening wel worden onderbouwd. De belangrijkste redenen zijn gelegen in de (aankomende) vergrijzing waarbij de doelgroep Turkse, Marokkaanse en Bosnische senioren (55+) in een periode van 2006 tot 2015 ruim verdrievoudigt. De gezondheidsklachten nemen toe en er is meer behoefte aan (specialistische) zorg en het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers. In het onderzoek geeft 70% van de ondervraagden aan de eigen gezondheid als middelmatig tot slecht te beleven. Men maakt zich ook zorgen om de eigen gezondheidssituatie. Het merendeel (93%) rekent bij ziekte op de partner of kind, terwijl blijkt dat deze generaties deze zorgtaken niet meer (volledig) op zich kunnen nemen. Ook uit het lokale onderzoek kan worden geconcludeerd dat de diepte-interviews de landelijke trends onderschrijven. Hieronder nog enkele lokale cijfers. Tabel 1. Overzicht senioren, 2007 Abs. Rel. in % Aantal 65+ in Roermond Aantal allochtonen 65+ (1) 828 9,5% Aantal allochtonen 65+ niet-westers 212 2,4% Aantal allochtonen 65+: Turkije, Marokko, Joegoslavië (2) 180 2,1% Aantal 65+ in wijken Donderberg en het Veld (2) Aantal allochtonen 65+ in wijken Donderberg en het Veld ,3% Aantal allochtonen 65+: Turkije, Marokko, Joegoslavië (1) in wijken 110 7,0% Donderberg en het Veld (1) westers en niet-westers. (2) In het geboortejaar van de senior, was Bosnië nog niet zelfstandig, waarmee de afkomst in het GBA als Joegoslavië staat genoteerd. (3) De voorkeurslocatie ligt op dit moment nog in de wijk Donderberg/ het Veld. Conclusie Hoewel door de kleine ondervraagde doelgroep weinig sprake kan zijn van generaliseerbaarheid van de gegevens, levert een grove indicatie wel op dat ca. 30% van de ondervraagde Turkse en Marokkaanse senioren (misschien) in een centrum voor Turken en Marokkanen wil wonen. 17% wil wel in een multicultureel centrum wonen. Op basis van de bovenstaande gegevens, betekent dit dat er in de hele gemeente onder de doelgroep ca. 30 mensen gebruik zullen maken van een dergelijke woning. In de wijken Donderberg en het Veld (op dit moment de voorkeurslocatie) zullen ca. 19 mensen van dit aanbod gebruik willen maken. 3

9 Uitgaande van een verdrievoudiging van de doelgroep, zou de doelgroep stijgen naar ca. 90 in Roermond, specifiek voor de wijken Donderberg en het Veld in 2015 gaat het om 60 personen. Vermeld dient te worden dat het hierbij enkel gaat om mensen die ook daadwerkelijk in een centrum willen wonen (draagvlak). De toenemende vergrijzing en zorgbehoefte laat echter een toenemende noodzaak zien aan het bieden van een passende woon- en zorgvoorziening. Hoewel mensen het liefst zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen en dus liever niet in een zorgcentrum willen wonen, maakt de toenemende zorgbehoefte dit op termijn toch in een aantal situaties noodzakelijk. Het multicultureel woon- en zorgcentrum zal ca. 60 wooneenheden bevatten. Gelet op de multiculturaliteit zijn deze woonheden niet alleen voor allochtonen bedoeld. Op basis van de samenstelling van de bevolking en gelet op de grove indicaties van resultaten uit het onderzoek, is de behoefte aan dit centrum onderbouwd Onderzoek Wel.kom In mei 2006 heeft Wel.kom i.h.k.v. o.a. ouderenadvisering een behoeftepeiling gehouden onder de doelgroep Turkse en Marokkaanse senioren. In de vorm van groepsgesprekken die separaat zijn gevoerd met Turkse mannen, Turkse vrouwen en Marokkaanse mannen en vrouwen zijn onderwerpen aangesneden op de terreinen van wonen, welzijn en zorg. Ook hieruit zijn een aantal belangrijke conclusies te trekken die aansluiten bij de eerder beschreven landelijke ontwikkelingen. Een aantal punten opgesomd: de ondervraagden hebben veel klachten over hun gezondheid (rugpijn, diabetes, hoge bloeddruk). Communicatie met de huisarts verloopt door het taalaspect moeizaam. Senioren hebben vooral contacten binnen hun eigen gemeenschap, contact met autochtonen is er veel minder. Hoewel m.n. de vrouwen aangeven dat ze eigenlijk wel weten dat hun kinderen binnen deze Nederlandse maatschappij niet voor hen zullen kunnen zorgen, gaan ze er tóch van uit dat de kinderen deze taak op zich zullen nemen als de situatie zich daadwerkelijk zal voordoen. De huizen worden hier als te klein ervaren. Over verzorgingshuizen wordt verschillend gedacht: een deel van de ouderen is voorstander van verzorgingshuizen mits hun waarden en normen worden gerespecteerd, een ander deel (zoals eerder vermeld) vertrouwt toch nog steeds op het hulpaanbod van de kinderen (m.n. dochters). Woningaanpassingen in de bestaande woning zijn lastig te realiseren, gelet op de communicatieproblemen met de woningbouwverenigingen. De formulieren zijn zo ingewikkeld dat de allochtone senior het al snel opgeeft. Alle ondervraagde groepen hebben behoefte aan een aanspreekpunt waarbij ze met hun problemen en zorgen terecht kunnen. 2. Aansluiting bij lokaal beleid 2.1 Visie en uitvoeringsprogramma WWZ Woonopgave in uitvoeringsprogramma WWZ In het uitvoeringsprogramma wonen-welzijn-zorg (Uvp WWZ) zijn de opgaven voor de verschillende wijken op het terrein van WWZ door de relevante partners in kaart gebracht. 4

10 Uit de overleggen van het planteam kan worden gehaald dat het planteam een voorkeur geeft aan de locatie Gebroeklaan-Lindelaan in het Roermondse Veld. Uit het Uvp blijkt dat de partners vinden dat er in deze wijk geïnvesteerd zou moeten worden in de wooncomponent. In 2005 is ook reeds in het Uvp opgenomen dat de ambitie bestaat om op de locatie 20 kleinschalig geclusterde zorgwoningen te realiseren. Uit de meest recente inventarisatie van de stand van zaken met betrekking tot de component wonen blijkt dat er rekening houdend met de bouwplannen tot 2010 na 2010 nog steeds een tekort bestaat in Roermond (niet op wijkniveau) van 93 kleinschalig geclusterde woningen. Het zorgcentrum zou, afhankelijk van de precieze invulling, een bijdrage kunnen leveren aan de invulling van deze restopgave. Aanvullend op de woonopgave in het uitvoeringsprogramma WWZ kan de realisering van een multicultureel woonzorgcomplex bovendien bijdragen aan een meer duurzaam woon- en leefklimaat in Roermondse Veld/ de Donderberg. De fysieke opgave wordt hiermee dus verbreed met een sociale opgave met als doel een sociale stijging van genoemde wijken. De overheid kan zo samen met andere partners zorgen voor een fysieke leefomgeving die investeert in de sociale samenhang van onze samenleving op buurt- en wijkniveau. Concreet betekent dit: een beter passende woon-, werk- en leefomgeving, ook voor allochtone ouderen: ook zij moeten kunnen beschikken over een type woning en woonomgeving die bij hun levensfase én hun leefpatroon past, ook in financiële zin; allochtone ouderen die aangepast willen wonen en eventueel ook op korte of middellange termijn verzorging en verpleging behoeven, moeten in een voor hen prettige en herkenbare omgeving kunnen wonen waarin zij zich écht thuis en veilig voelen. De huidige woonzorgcomplexen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen komen hieraan onvoldoende tegemoet. Dat is tegelijkertijd één van de belangrijkste redenen waarom op dit moment relatief weinig AWBZ-geïndiceerde ouderen van allochtone afkomst in een verzorgingshuis of verpleeghuis gaan wonen Aandachtspunt voortgang WWZ 2006 In april 2006 is de monitoring over de voortgang van het uitvoeringsprogramma WWZ aan de gemeenteraad voorgelegd. In deze monitoring werd geconstateerd dat er nog onvoldoende aandacht is voor en betrokkenheid van mensen met een andere etnische achtergrond. Als actiepunt voor Roermond voor 2006 en 2007 werd het volgende benoemd: Een [ ] goed initiatief is het onderzoek naar de opzet van een zorgcentrum voor allochtone ouderen in het kader van het grootschalig geclusterd wonen. 2.2 College Uitvoeringsprogramma Binnen enkele thema s van het CUP zijn aanknopingspunten te noemen die aansluiten bij de ontwikkeling van een multicultureel woon- en zorgcentrum: De leefbare stad Onder het thema de leefbare stad wordt gesteld dat er meer zal worden ingespeeld op de vraag naar woningen voor ouderen. 5

11 Hoewel het hierbij dus niet nadrukkelijk gaat om een multiculturele woonvoorziening, wordt in het CUP wel aangegeven dat er woningmarktonderzoek nodig is om te kunnen bepalen in hoeverre o.a. doelgroepenbeleid nodig is. Naar aanleiding van de intentieovereenkomst die op 25 oktober 2006 is getekend, heeft in ieder geval al (kwalitatief) onderzoek plaatsgevonden naar woningbehoefte de doelgroep allochtone senioren. De resultaten van dit onderzoek (zoals samengevat in de projectbeschrijving) geven aanleiding om te concluderen dat er behoefte is aan een dergelijke woon- en zorgvoorziening voor deze doelgroep, zie paragraaf Sociale stad en welzijn In dit thema is benoemd dat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving moeten kunnen blijven wonen. Zorg op maat is daarbij het uitgangspunt. Bovendien staat vermeld dat het welzijn van de samenleving ook afhangt van de mate waarin mensen integreren. Uit het onderzoek blijkt dat zorg op maat voor deze doelgroep noodzakelijk is. Hoewel de woonwensen van de allochtone doelgroep steeds meer gaan lijken op de autochtone doelgroep, wijkt multicultureel bouwen wel op punten af van de standaard (bijv. een grotere keuken). Multicultureel bouwen is vooral aanpasbaar en flexibel bouwen. (Bron: Stagg Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg 2 ). M.a.w. de zorg op maat wordt onderbouwd doordat binnen dit centrum in ieder geval aandacht wordt besteed aan de behoeftes van allochtone ouderen. Hierbij kan worden gedacht aan een gesloten keuken. Het centrum draagt bij aan de integratie van de allochtone ouderen, aangezien zij hierdoor gebruik kunnen maken van zorg waarvan zij op dit moment verstoken blijven. In de projectbeschrijving wordt dit nader toegelicht: allochtone senioren rekenen nog (te) vaak op de zorg van (klein)kinderen waar de huidige generaties dat feitelijk niet meer kunnen waarmaken Strategische visie Roermond 2020 In de strategische visie Roermond 2020 wordt bevestigd dat Roermond een stad wil zijn voor alle mensen van alle leeftijden, voor alle bevolkingsgroepen, waar het goed wonen, werken, toeven en recreëren is. Binnen het strategisch gebied Roermond: sociale stad heeft onze gemeente uitgesproken te willen investeren in een breed en gedifferentieerd aanbod van (welzijns)voorzieningen in de wijken en kernen en binnen het strategisch gebied Roermond: Economisch sterke stad in hoogwaardige ouderenzorg. Een multicultureel woon- en zorgcentrum sluit hiermee aan bij (delen uit) de strategische visie van onze gemeente voor Wmo-kadernota Op 3 april 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kadernota Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de Wmo, maar ook in deze lokale kadernota is meedoen als een keuze benoemd. Dit houdt in dat elke burger, ook de burger met een beperking of de burger die in belemmerende omstandigheden verkeert, moet kunnen meedoen aan de samenleving. 2 Link: tid=0 6

12 En hoewel de zelfredzaamheid hierin ook als een keuze wordt benoemd, dient de gemeente wel een vangnet te vormen voor degenen met beperkingen die zichzelf, en ondanks hulp van hun netwerk, niet weten te redden. Zoals al bleek in de paragrafen en 1.2 is de uitgangspositie van oudere migranten vaak slechter dan die van autochtone senioren (Multiculturele voorzieningen voor oudere migranten, Aedes-Actiz, juli 2007) en rechtvaardigt hiermee een investering om het meedoen te bevorderen. 3. Provinciaal beleid De realisatie van een multicultureel woon- en zorgcentrum sluit ook aan bij de provinciale programma s Investeren in Mensen en Investeren in Steden en Dorpen. In de volgende 2 paragrafen is dit door de ter zake doende provinciaal medewerker toegelicht. (Tekst is zo veel mogelijk overgenomen.) 3.1 Programma Investeren in Mensen Provincie Limburg gaat voor een maximaal en duurzaam rendement. Zij wil investeren in projecten waar zo hoog mogelijk rendement (lees: effecten/resultaten) behaald kan worden en heeft vooral oog voor innovatieve experimenten met een veelbelovende spin-off. Het multicultureel wozoco is zeker innovatief in het licht van diversiteit, maar ook in het licht van een proeftuin om nieuwe mogelijkheden uit te proberen ter vermindering van het dreigend tekort aan gekwalificeerd personeel in de zorgsector. Bovendien kan het multicultureel wozoco ook een leerplek zijn voor jongeren van allochtone afkomst via maatschappelijke stages, reïntegratie, etc. Het kan zelfs aan (potentiële) drop-outs van allochtone afkomst de mogelijkheid bieden om maatschappelijk gezien weer op de rails te komen. De provincie wil samen met andere partijen integraal investeren. De Provincie doet mee waar het gaat om robuuste en duurzame projecten waarvoor anderen daadwerkelijk (mede) verantwoordelijkheid nemen en waarbij de provinciale inbreng herkenbare toegevoegde waarde heeft. De provincie wil investeren in mensen in de zin van ervoor zorgen dat kwetsbare mensen zélf de regie over hun leven (kunnen) nemen en zo optimaal mogelijk (kunnen) meedoen in de samenleving. Wat betreft de ouderen met een allochtone afkomst is hier nog een wereld te winnen. Deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten betekent dat er ook een aanbod moet zijn specifiek voor allochtone ouderen die (vanwege taal en cultuur) in een isolement dreigen te geraken. Verantwoording nemen voor een goede gezondheid en een gezonde leefstijl betekent dat de informatie - en adviesfunctie aangepast moet worden op deze doelgroep. Met name allochtone ouderen van de eerste generatie hebben een steuntje in de rug nodig van voorzieningen die goed in hun behoeften en wensen voorzien. De provincie wil een sociaal (steun) netwerk creëren zodat zij zoveel mogelijk op eigen kracht verder kunnen. Vooral aansluiten op de kracht van de allochtone ouderen zélf zodat zij als volwaardig burger kunnen participeren aan alle facetten van de samenleving. De provincie Limburg wil van verzorgingsstaat naar participatiestaat met specifieke aandacht voor gelijke kansen ongeacht etniciteit, culturele achtergrond en religie. 3.2 Programma Investeren in Steden en Dorpen Inspanningen van nu moeten anticiperen op de toekomst: niet alleen huidige vraagstukken moeten worden opgelost, kansen en bedreigingen van morgen vragen voor een planmatige aanpak vandaag. 7

13 Eén van de doelstellingen van het programma "Investeren in Steden en Dorpen" is een aantrekkelijker en beter passend woon-, werk- en leefmilieu dat mensen bindt en verbindt. Realisering van een multicultureel woonzorgcomplex draagt hieraan bij, omdat vraag en aanbod van woningen beter op elkaar aansluiten, zowel functioneel als financieel. Door realisering van een multicultureel woonzorgcomplex wordt het voorzieningenniveau (als drager voor leefbaarheid) zichtbaar en voelbaar beter voor ouderen (lees: 65-plussers) met een niet-westerse culturele achtergrond. Samen met andere partners (noem hier de partijen die de samenwerkingsovereenkomst gaan tekenen) wil de Provincie concreet investeren om de fysieke en sociale leefomgeving te verbeteren/versterken en "weerbaar" te maken. 4. Conclusies In het voorgaande stuk is beschreven voor welke vraagstukken van dit moment multicultureel bouwen een oplossing kan zijn. Helder is dat multicultureel bouwen vooral aanpasbaar en flexibel bouwen is. Dit betekent overigens ook nadrukkelijk dat het niet gaat om een centrum voor allochtonen, maar dat binnen dit project wordt gestreefd naar mix van ouderen met verschillende culturele (lees: zowel westerse en niet-westerse) achtergronden. In de notitie is aan bod gekomen dat de onderzoeksgegevens (zowel landelijk als lokaal) de behoefte aan een dergelijk centrum onderschrijven. Het centrum past bovendien bij het huidige (welzijns- en woon-) beleid van de gemeente Roermond. De provinciale bijdrage toont dat ook deze overheid dit initiatief steunt. 8

TOOLKIT Bekend maakt Bemind

TOOLKIT Bekend maakt Bemind TOOLKIT Bekend maakt Bemind 6. Migrantenouderen in cijfers Aantal migrantenouderen in Nederland Bron: (CBS-Statline, dec. 2016) Aantal AOW-gerechtigden in Nederland 3.059.000 Waarvan van migrantenafkomst

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Project dichter bij de mens. Preventief allochtone ouderenzorg door t Roosendael (huisartsenpraktijk in de Donderberg)

Project dichter bij de mens. Preventief allochtone ouderenzorg door t Roosendael (huisartsenpraktijk in de Donderberg) Project dichter bij de mens Preventief allochtone ouderenzorg door t Roosendael (huisartsenpraktijk in de Donderberg) Feiten en Cijfers Aantal migrantenouderen in Nederland: Jaar 55+ 65+ 2010 183.000 72.000

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI Burgerzaken 24 juli 2008 onderwerp AntiDiscriminatieVoorziening Limburg Inleiding Zoals nu bekend gaat vanuit het Ministerie van VROM een wettelijke regeling

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken α inisterie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken Directie Integratie en Inburgering Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017 2.1.3 Bouw 9 zorgappartementen Wilhelminalaan te Roermond 1 Dossier 2093 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2093 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 augustus 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Bouw

Nadere informatie

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland vast te stellen als volgt:

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland vast te stellen als volgt: 15 april 2009 - zaaknummer 2008-011526 Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 1.2, derde lid, van de Subsidieregeling

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

INFOKAART ALLOCHTONEN EN GEZONDHEID ZORGGEBRUIK. Een tolk of tolkentelefoon wordt maar incidenteel gebruikt (1).

INFOKAART ALLOCHTONEN EN GEZONDHEID ZORGGEBRUIK. Een tolk of tolkentelefoon wordt maar incidenteel gebruikt (1). INFOKAART ALLOCHTONEN EN GEZONDHEID ZORGGEBRUIK Naast deze infokaart over allochtonen en zorggebruik zijn ook infokaarten beschikbaar over gezondheid (introductie op het thema) en over leefstijl bij allochtonen.

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.032.999 Coördinerend Portefeuillehouder Zaaknummer 2016-06-00868 Anja Haga Cluster BR Vertrouwelijk Nee Ambtenaar Cees Vermeulen Datum in college 28-06-2016

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Toelichting op de lokale senioren agenda

Toelichting op de lokale senioren agenda Notitie Toelichting op de Lokale Seniorenagenda Kadernota integrale informatie, advies en cliëntondersteuning Toelichting op de lokale senioren agenda 1. Inleiding De lokale seniorenagenda is één van de

Nadere informatie

GEMEENTE VA LKENSWAARD. Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen met

GEMEENTE VA LKENSWAARD. Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen met VA LKENSWAARD Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Val enswaard T (040) 208 34 44 \ F (040) 204 58 90 aemeenteoivalkenswaard.nl www. alkenswaard.nl Uw

Nadere informatie

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed Gerard Koster VNG Opbouw presentatie 1. Ontwikkelingen 2. Opgaven regionaal/lokaal 3. Samenwerking 4. Voorbeelden 5. Vragen aan u 1. Ontwikkelingen Extramuralisering:

Nadere informatie

Geachte mevrouw van Ketel en heer Garretsen,

Geachte mevrouw van Ketel en heer Garretsen, Gemeente Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie SP t.a.v. Frits Garretsen en Jolande van Ketel Datum 27 mei 2014 Onskenmerk 2014/182999 Contactpersoon S.A.D. Leensen Doorkiesnummer

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

ons kenmerk uw kenmerk bijlage behandeld door BSN H,Vrieling fax (0591)685599

ons kenmerk uw kenmerk bijlage behandeld door BSN H,Vrieling fax (0591)685599 Raadhuisplein 1 Postbus 30001 7811 AP Emmen 7800 RA Emmen u kil t. 140591 e. gemeente@emmen.nl f. 0591 685599 I. www.emmen,nl Aan de raad van de gemeente Emmen Team Ruimte ons kenmerk uw kenmerk bijlage

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

Migrantenouderen in cijfers

Migrantenouderen in cijfers Migrantenouderen in cijfers Roelof Schellingerhout 1. Aantallen en demografie 2. Prognose 3. Inkomenspositie 4. Gezondheid en welzijn Aantallen en demografie Aantal (migranten) ouderen, 1 januari 2017

Nadere informatie

Notitie Blijverslening Inleiding

Notitie Blijverslening Inleiding Notitie Blijverslening 2017 1 Inleiding 1.1 Het speelveld Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65

Nadere informatie

Leidraad gemeentelijke toetsing van initiatieven op het gebied van maatschappelijke voorzieningen 1

Leidraad gemeentelijke toetsing van initiatieven op het gebied van maatschappelijke voorzieningen 1 Leidraad e toetsing van initiatieven op het gebied van maatschappelijke 1 Aanleiding: Om als gemeente goed in te kunnen spelen en reageren op initiatieven en verzoeken om maatschappelijke die door externe

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Voor : Seniorenraad Arnhem : İdris Sancak Datum : 5 september 2014 Onderwerp : Turkse oudere Arnhemmers Bron : Movisie, NOOM, Spectrum

Voor : Seniorenraad Arnhem : İdris Sancak Datum : 5 september 2014 Onderwerp : Turkse oudere Arnhemmers Bron : Movisie, NOOM, Spectrum Voor : Seniorenraad Arnhem Van : İdris Sancak Datum : 5 september 2014 Onderwerp : Turkse oudere Arnhemmers Bron : Movisie, NOOM, Spectrum De Wmo is een participatiewet. Deze wet heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

: 1 september 2015 : 14 september : dhr. J.L.M. Vlaar : M. Gadella

: 1 september 2015 : 14 september : dhr. J.L.M. Vlaar : M. Gadella RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: : 1 september 2015 : 14 september 2015 : dhr. J.L.M.

Nadere informatie

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Themapublicatie mede op basis van het WoON 2015 WoON-congres 7 april 2016 Johan van Iersel RIGO Research en Advies Aanleiding en context Een nieuw WoON-bestand

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Bewonerspanel Woonvormen

Bewonerspanel Woonvormen Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Woonvormen Extra ruimte is belangrijkste wens voor toekomstige woning Bijna de helft van de

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten

Diversiteit in Provinciale Staten Diversiteit in Provinciale Staten In aanloop naar de verkiezingen van 2 maart inventariseerde E-Quality, hét kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, de kandidatenlijsten (zie werkwijze) van

Nadere informatie

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Martijn Souren Ongeveer 7 procent van de werknemers met een verleent zelf mantelzorg. Ze maken daar slechts in beperkte mate gebruik van aanvullende

Nadere informatie

Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente

Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente In opdracht van: Versie: augustus 2008 Maatschappelijke Onderneming B+ Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente Inleiding Op 5 oktober

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

SOC bijeenkomst, 26 november 2014

SOC bijeenkomst, 26 november 2014 1 Stijlvol Ouder Jeannette Dijkman Anders kijken naar ouder worden Onderzoek, marketing, communicatie, seniorenmakelaar Inhoud: Algemene trends en toekomstperspectief Demografische ontwikkelingen De nieuwe

Nadere informatie

Voorstel raad. 28 juni juni Onderwerp Vluchtelingenvraagstuk

Voorstel raad. 28 juni juni Onderwerp Vluchtelingenvraagstuk Nummer Contact en vragen via 5 Technischevragen@hollandskroon.nl Portefeuillehouder J.R.A. Nawijn Datum raadsvergadering Datum B&W-besluit 28 juni 2016 6 juni 2016 Onderwerp Vluchtelingenvraagstuk Voorgesteld

Nadere informatie

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt 14 december 2012 Dorpshuis Austerlitz Thema: Zorgen moet je doen, niet maken! Op een regenachtige vrijdagavond kwamen ongeveer 60 overwegend oudere

Nadere informatie

Begroting 2017, 10 november 2016

Begroting 2017, 10 november 2016 VVD Roermond Bart Lickfeld Begroting 2017, 10 november 2016 Dank Wij zijn Roermond! Voor de VVD niet zo maar een loze kreet of slogan maar voor ons het gedachtengoed waarmee wij de wereld in kijken. Want

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam Wijkvisie Dubbeldam Dordrecht december 2014 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. We zorgen voor goed onderhouden woningen in schone,

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Elk jaar voert Resto VanHarte een impact- en tevredenheidsmeting uit onder haar gasten. Deze is in 2015 verspreid in 32 vestigingen van Resto VanHarte, in 20 steden/gemeenten.

Nadere informatie

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W voorstel Steller : van Helvert Tel. : 06 1586 2307 Portefeuille : Weyers e-mail. : c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W : Agenda nr. : Reg.nr. : 3597514 Openbaar : ja Onderwerp : BewonersBedrijf Hambaken

Nadere informatie

Nadere onderbouwing locatiekeuze planontwikkeling

Nadere onderbouwing locatiekeuze planontwikkeling Bijlage Nadere onderbouwing locatiekeuze planontwikkeling 13 juli 2012 Een belangrijke vraag die beantwoord en toegelicht kan worden is de keuze van de locatie. Waarom is de locatie aan de Landschapsweg

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5262212 B&W verg. : 21 oktober 2015 Onderwerp: Locatiekeuze AZC 1) Status Zoals afgesproken in het raadsvoorstel Proces en locatiecriteria asielzoekerscentrum s- Hertogenbosch

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

1 De bevolking van de regio Gelre-IJssel

1 De bevolking van de regio Gelre-IJssel 1 De bevolking van de regio Gelre-IJssel De gezondheid van de bevolking hangt samen met demografische en sociaaleconomische factoren. Zo leven lager opgeleide mannen en vrouwen gemiddeld korter dan hoog

Nadere informatie

Economisch hart van de Kempen *R *

Economisch hart van de Kempen *R * Economisch hart van de Kempen *R2013.038* Nummer : R2013.038/Z120000763 Onderwerp : Aanwijzing lokale publieke media-instelling Aan de raad Samenvatting Zowel Stichting Streekomroep De Kempen als Stichting

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011 Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15 Aan: De Gemeenteraad Vries, 21 juni 2011 Onderwerp: Verplaatsing agrarisch bedrijf familie Siegers en toepassing ruimte voor ruimte regeling Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

Welkom. Met het invullen en terugsturen van deze vragenlijst geeft u ons toestemming uw data te gebruiken.

Welkom. Met het invullen en terugsturen van deze vragenlijst geeft u ons toestemming uw data te gebruiken. Welkom Geachte deelnemer, Hartelijk dank voor uw interesse in dit onderzoek! In samenwerking met COSBO (belangenorganisatie ouderen in Utrecht) en de adviescommissie LHBT-beleid gemeente Utrecht wordt

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Op 23 mei 2016 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake ouderen met een laag inkomen in een zorgwoning.

Op 23 mei 2016 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake ouderen met een laag inkomen in een zorgwoning. Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie Trots Haarlem t.a.v. dhr van den Raadt Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 5 juli 2016 2016/292376

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal.

In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal. Campagnevoorbeeld: Ik fiets Utrecht, 4 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal. 1.1

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2015

Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 63559 14 juli 2015 Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2015 In deze beleidsregels wordt beschreven hoe het college

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Je bent nooit te oud om te beginnen Acteur of Regisseur? Ed Klute, Programmaleider OidW Den Haag, 6 april 2017

Je bent nooit te oud om te beginnen Acteur of Regisseur? Ed Klute, Programmaleider OidW Den Haag, 6 april 2017 Je bent nooit te oud om te beginnen Acteur of Regisseur? Ed Klute, Programmaleider OidW Den Haag, 6 april 2017 Wat wil Ouderen in de Wijk? Het project activeert in vijf jaar i.s.m. lokale wijkgerichte

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Nummer : 17/34

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Nummer : 17/34 Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Nummer : 17/34 Afdeling : RO Registernummer: Z17-015481-16506-a Onderwerp : Nieuwe starterslening en introductie Blijverslening

Nadere informatie

Stichting EJ van de Arbeid

Stichting EJ van de Arbeid Stichting EJ van de Arbeid.... 1.. VERKLARING GELIJKE BEHANDELING OP DE ARBEIDSMARKT december 1998 Publikatienr. 9/98 Colof on Uitgave: Stichting van de Arbeid Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere

Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere migrant. Dit Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderenproject (NUZO;

Nadere informatie

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en Berenschot onderzoeken in opdracht van de provincie Zuid-Holland gemeentelijke herindelingen.

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

PACT VAN DE HOEKSCHE WAARD

PACT VAN DE HOEKSCHE WAARD INTENTIEVERKLARING om te komen tot een PACT VAN DE HOEKSCHE WAARD Betreffende Wonen, Welzijn en Zorg, 2009-2020 Ondertekend op 25 juni 2009 te Binnenmaas Kerngroep Wonen, Welzijn, Zorg Gemeenten Hoeksche

Nadere informatie

-diensten. licht van de crisis valt dat niet altijd mee. Juist nu kan het handig zijn

-diensten. licht van de crisis valt dat niet altijd mee. Juist nu kan het handig zijn -diensten Inzicht in kwetsbare doelgroepen Analyse Ken uw doelgroep dé onderbouwing van uw beleid Meedoen in de maatschappij is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gemeenten, bibliotheken en andere maatschappelijke

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de raadscommissie voor Zorg en Sport;

Initiatiefvoorstel. Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de raadscommissie voor Zorg en Sport; Gemeenteblad Jaar 2014 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum initiatiefvoorstel 21-11-2014 Onderwerp ter instemming van het raadslid mevrouw Femke oosma (GroenLinks) van 21-11-2014, getiteld: Een Toegankelijke

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Afdeling: Beleid Leiderdorp, 3-01-2013 Onderwerp: RVS Transformatie naar wonen Elisabethhof 1 ( Astellas) Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met transformatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig, D.Baan & M. Heijmans, NIVEL, april 2011) worden gebruikt.

Nadere informatie

Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein

Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein Voorwoord Versie: 27 januari 2017 In De kracht van Coevorden hebben we beschreven wat onze visie is op het Sociaal Domein en hoe het sociaal domein in

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof?

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Manifest Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Doelstelling project gemeente Boxmeer ouderenproof. Het project beoogt ouderen vanaf 55 jaar direct te betrekken bij het ouderenbeleid in de gemeente boxmeer.

Nadere informatie

De positie van etnische minderheden in cijfers

De positie van etnische minderheden in cijfers De positie van etnische minderheden in cijfers tabel b.. Omvang van de allochtone bevolking in Nederland naar herkomst (00 en prognose voor 00 en 0), aantallen x 00, per januari Bron: CBS, Allochtonen

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Visie ouderenzorg Ameland aan. Wij stellen u voor: de visie ouderenzorg Ameland vast te stellen.

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Visie ouderenzorg Ameland aan. Wij stellen u voor: de visie ouderenzorg Ameland vast te stellen. Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Linda van der Deen samenleving 8 27 januari 2015 Visie ouderenzorg Ameland Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl SIGNALERINGSRAPPORT inzake WONEN EN ZORG OP MAAT Uitgebracht

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders v/d gemeente

Aan het college van Burgemeester en Wethouders v/d gemeente > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag Aan het college van Burgemeester en Wethouders v/d gemeente Wijken en Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 295 www.vrom.nl Betreft

Nadere informatie

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland 2010 vast te stellen als volgt:

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland 2010 vast te stellen als volgt: 25 november 2009 - zaaknummer 2009-022146 Beleidsregel subsidieverstrekking Thuisgeven in Gelderland 2010 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 1.2, derde lid, van de Subsidieregeling vitaal

Nadere informatie

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA)

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA) De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005 Geert Ten Hertog (Staedion) ontwikkeligsmanager uitvoeringsfase Willem Sulsters (WSA) procesmanager wijkplan Inhoud Dichtbij de stad en het Zuiderpark Transvaal Wijkplan

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid Plan van aanpak quick scan Juni 2014 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstelnummer Datum 22 december 2016 2016.00095 22 november 2016 Afdeling Wijk- en Stadsbeheer Onderwerp Programma Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

Nadere informatie

Datum raadsvergadering donderdag 4 juni 2015

Datum raadsvergadering donderdag 4 juni 2015 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 11 mei 2015 Datum raadsvergadering donderdag 4 juni 2015 Nummer raadsvoorstel 2015-158 Bijbehorend veld van de programmabegroting Beheer openbare

Nadere informatie