CURRICULUM VITAE. Personalia: : Gerardus Arend (roepnaam: Ard) Woonadres : Koningstraat 5. Telefoon : :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE. Personalia: : Gerardus Arend (roepnaam: Ard) Woonadres : Koningstraat 5. Telefoon : 06-45364722 : ard.smit@ccinfra.nl."

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE Personalia: Naam : Smit Voornamen : Gerardus Arend (roepnaam: Ard) Woonadres : Koningstraat 5 Postcode : 6881 MP Woonplaats : Velp (gld) Telefoon : Werkervaring: 2011-heden CC INFRA Adviseur Kosten- en Risicomanagement (zelfstandig ondernemer) ai SSK ramer/kostendeskundige (HWBP) bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Projecten: - Zwakke Schakels Noord-Holland, zandsuppletie, circa 30 miljoen m3 zand bij Petten. - Waddenzeedijk Texel, dijkversterking (traditioneel) en d.m.v. zandsuppleties. - Dijkversterking Den Oever, dijkversterking (dammen) ter plaatse van de haven. - Koegraszeedijk, dijkversterking. - Wieringermeerdijk en Stonteldijk, dijkversterking d.m.v. overlagen van de dijkbekleding met breuksteen en gietasfalt. - Markermeerdijken, dijkversterking tussen Enkhuizen-Hoorn-Edam-Amsterdam en rond Marken. - Dijk op veen, proef, van dijkversterking op veengrond. - Structuur geven aan de kostenramingen binnen 3 clusters, faciliteren van proces en product en waarborgen van de koppeling met de project- programmaorganisatie. - Opstellen en onderbouwen van contract ramingen. - Ontwikkelen en implementeren van nieuwe verbeterede methoden voor een doelmatige uitvoering van het opstellen van kostenramingen. - Aan de hand van een centraal ramingsdossiersamenstellen van ramingsoverzichten, over de deelprojecten heen, waarin de status van behandeling, financiële aspecten, tijdsrisico s en geraamd budget om de risico s te verminderen is vermeld. - Beoordelen van bestek wijzigingen. ai Adviseur Kosten- en Risicomanagement bij het Waterschap Veluwe, Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld (RvdR) - Opstellen en onderbouwen van de contractraming. - Aanpassen van de decompositie van de bestaande SSK raming, van SNIP3 naar SNIP4. - Meedenken over de uitvraag t.a.v. betalingsplan, EMVI criteria, weging etc. - Beoordelen offertes in selectiefase aannemer. ai Adviseur Kosten- en Risicomanagement bij RWS project Afsluitdijk. - Opstellen van een probabilistische raming van de planstudiekosten t.b.v. het bepalen van het plafondbedrag, inkoop ingenieursbureaus. - Opstellen van de budgetraming. - Afstemming scope en raming. - Toetsen van diverse ramingsdocumenten die aangeleverd worden door het ingenieursbureau.

2 DHV BV, Consultancy, Kosten & Risicomanagement Functie: Senior Adviseur Kosten & Risicomanagement - Opstellen van bedrijfseconomische ramingen van diverse infrastructurele projecten gedurende het gehele traject van initiatief tot aan de gunning. - Opzetten van deterministische en probabilistische kostenramingen in de SSK en PRI systematiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Excel en IBIS-Calc als rekenprogramma's en Ras-Raming voor Monte-Carlo simulaties. - Deelnemen en sturing geven aan risico sessies, uitkomsten implementeren in de kostenramingen. - Opstellen van ramingen voor diverse contractvormen, RAW, D&C, E&C. PPS, DB(F)(M), EC en Systems Engineering. - Het bepalen van instandhoudingskosten (B&O), LCC en TCO kosten. - Uitvoeren van second opinions. - Bepalen van tarieven nat materieel t.b.v. kostenbestand van DHV. - Opstellen van offertes en PvA s. Projecten Ruimte voor de Rivier: - Batenburg, aanleg van een nieuwe haven en nevengeul. - IJsselsprong, PKB Voorsterklei/Cortenoever en varianten studie aanleg nieuwe dijken en nevengeul, niveau SNIP 2A. Opstellen PRI ramingen, Risicoanalyse en rapportage. - IJsselwaarden Olst (Ruimte voor de Rivier), ontwikkelen van grootschalige rivier gebonden natuur. Opstellen SSK raming en rapportage. - Opstellen van PRI en contractramingen, SNIP 5, t.b.v. het verlagen van 100 kribben in de Waal. Voor het vervolgtraject, circa 130 kribben, is ook contractraming opgesteld. - Gendtsewaard, varianten studie. Opstellen PRI ramingen, rapportage en risicoanalyse niveau SNIP 2A t.b.v. de aanleg van nieuwe geulen en plassen i.c.m. zandwinning (1,5 tot 5 miljoen m3) in de Gendtsewaard. Onderzoeken, van een mogelijke financiële 'win win situatie' m.b.t. doelstellingen Ruimte voor de Rivier, KRW, NURG en zandwinner. - Kribverlagingen Waal. Ramingen opstellen van initiatief tot aan de gunning van de het contract Hoogwaterbeschermingsprogramma - Zwakke Schakels Zeeuws-Vlaanderen, het bepalen en beheersen van de kosten en risico s van 5 aan elkaar gekoppelde projecten langs de Zeeuwse kust. Kosten bestaan voornamelijk uit zandsuppleties en het versterken van de 'harde zeeweringen'. - Dijkversterking Spui Oost. Opstellen van budgetramingen t.b.v. de planstudie dijkversterking Spui Oost, waterschap Hollandse Delta. De versterking betreft de primaire waterkering aan de oostzijde van het Spui van de Westdijk nabij Goudswaard tot en met de Spuidijk in Oud-Beijerland, het traject van km 54,90 t/m 68,90 met een lengte van 14 km. - Riensluis te Lemmer en sluis Terneuzen, aanpassen sluizencomplex. - Diverse dijkversterkingsprojecten (HWBP). Levensduuranalyses. Projecten Middelharnis (kanaaldijk), Dordrecht (Oostmolendijk), Stad aan het Haringvliet (Nieuwe Stadsezeedijk). - Dijkversterkingen dijkring 43, Marken, Hoorn-Amsterdam.

3 Onderhoud en instandhoudings projecten - Bij alle investeringsramingen t.b.v. het programma Ruimte voor de Rivier programma was het vereist om ook Beheer en onderhoudskosten in beeld te brengen (LCC ramingen). - Onderhoudsbaggerwerk Maas en kanalen. - Groot onderhoud Sluisdeuren Noordzeekanaal, RWS NH. - Zandmotor, bepalen van de budgetreserveringen t.b.v. het aanleggen van een "Haak" aan de Nederlandse kust van circa 20 miljoen m3 zand. De zandmotor heeft als doel, het beperken van de onderhoudssuppleties voor de komende jaren en het faciliteren van recreatieve mogelijkheden. - Kostenraming en RA onderhoudsbaggerwerk Maas en kanalen en Heumen Bosscheveld. - Vuilvang Borgharen, bepalen LCC voor diverse varianten. - Opstellen van TCO (Total Cost of Ownership) berekeningen om aan te tonen dat de onderhouds- en exploitatielasten van nieuwe openbare verlichtingsinstallatie langs Rijkswegen A4 en A9 zo laag mogelijk zijn. Diversen - Overnachtingshavens in Doesburg en Giesbeek (Rhederlaag). - N23, Houtribdijk. Verbinding tussen de huidige Houtribdijk en Flevoland, t.h.v. Lelystad. Maken van budgetramingen, verschillende alternatieven t.b.v. nieuwe oeververbinding. De nieuwe verbindingen bestaan uit de volgende alternatieven: tunnel, hoge brug, naviduct (incl. spuiwerk) en een aquaduct - Alliantiecontract met ProRail, invoer van ET/BTS op 25 stations in de regio-zuid. - KOSWAT, ontwikkelen beleidsinstrument t.b.v. het bepalen van de kosten gerelateerd aan het stijgen van de waterspiegel voor diverse kunstwerken in Nederland. - Zeesluis IJmuiden, het maken van 15 probabilistische kostenramingen en het schrijven van een rapportage. Uitgangspunten het bepalen van de kosten binnen een marge van 25% van 3 type sluiskolken met verschillende afmetingen. Ramingen werden opgesteld als input bij het bepalen van de KBA. - Transformatorweg, maken van een kostenraming, nieuwe ongelijkvloerse spoorkruising. - Averijhaven, kosten onderzoek naar 4 mogelijke oplossingen, toekomstvisies, in het kader van het bestaande baggerspeciedepot. - Station Den Bosch. Coördinator, samensteller kostenramingen (inhoudelijk GWW en kunstwerken) aanpassingen rond station Den Bosch. Inventariseren van risico's, bepalen van beheersmaatregelen en het opstellen van probabilistische investeringsraming. - Opstellen van een (bouwkundige) besteksraming voor het inpassen van liften in een bestaand stationsgebouw (Venlo). - Claim afhandeling sanering Petroleum haven Amsterdam. - Opstellen van een contractraming op basis van EMVI criteria, baggeren Zuiderdiep - Datakostenbestand nat materieel bijhouden en onderhouden. Buitenland - Israël, Dead Sea, het bepalen van de budgetreservering t.b.v. van het aanleggen van een dam in de Dode zee. - Mozambique, landaanwinningsproject. - Cuba, het bepalen van de investeringskosten voor de aanleg van een jachthaven, nabij Havanna. Detacheringen RWS Utrecht. Bepalen van de investeringskosten t.b.v. de budgetreserveringen van de planstudies 'Ring Utrecht' en 'Knooppunt Hoevelaken'. Verder betreft het voorbereiden van de uitvraag van de MER en het beoordelen en toetsen van de kostenramingen die opgesteld worden door de geconsulteerde marktpartijen RWS-NH Het uitvoeren van diverse werkzaamheden op het gebied van kosten en risico s. De werkzaamheden bestonden o.a. uit:

4 - Opstellen probabilistische kostenramingen. - Het integreren van verschillende objecten ramingen. - Het bepalen van materieel tarieven. - Het geven van diverse adviezen op het gebied van kosten Rijkswaterstaat Bouwdienst, Directie Bedrijfsvoering, Ondersteuning Inkoop Functie: Kostenadviseur - opstellen van bedrijfseconomische (besteks)ramingen - deelnemen aan risico sessies en het maken van risicoanalyses - opstellen van kosten-/batenanalyses - adviseren binnen projecten (MER studies) t.a.v. het maken van keuzes a.d.h.v. Life Cycle Costs - adviseren van projectleiders en onderhandelen met aannemers met betrekking tot het vaststellen van tarieven van divers materieel - Ontwikkelen van kentallen (modellen) - adviseren bij het bepalen van afkoopsommen m.b.t. beheer en onderhoud - deelname aan diverse vakinhoudelijke overleggen, LBK, datakostenbestand. - gebruikersoverleg, natte specialisten e.d. - uitvoeren van nacalculaties en het analyseren van voor- nacalculaties - beoordelen van inschrijvingen opdrachtnemers Projecten: - Baggerspeciedepot Hollandsch Diep. - Aanleg 2e Maasvlakte. - Ontmanteling Papegaaiebek, Maasvlakte. - Sanering Sliedrechtse Biesbosch. - Sanering Petroleumhaven in Amsterdam. - Sanering van de Bergseplassen, Rotterdam. - MER Aferdensche en Deestsche Waarden. - Saneren en verruimen Twentekanaal, t.b.v ophoging RW Ruimte voor de Rivier, BERR. - Aanleg vispassages Amerongen en Hagestein. - Waterbouwkundige werken aan Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk (ESA) Provincie Utrecht, afdeling Wegen Functie: Financieel-economisch Specialist Wegenbeheer Werkzaamheden: het geven van bedrijfskundige ondersteuning, waaronder: - het vertalen van veranderingen van het wegennet naar het beheersbudget - het adviseren over de financiële consequenties bij het opstellen van contracten - het maken van de productbegroting en het bepalen van de rentabiliteit van materieel Provincie Utrecht, afdeling Wegen Functie: Medewerker Rationeel wegenbeheer Werkzaamheden: het inventariseren, verwerken van alle gegevens ten behoeve van het totale rationeel wegenbeheer en het opstellen van de onderhoudsplanning Provincie Utrecht, afdeling Wegen, Verkeer en Vervoer Functie: Projectmedewerker Werkzaamheden: onder meer het opstellen van het herverdelingsplan in de Provincie Utrecht, in het kader van de Wet Herverdeling Wegen (WHW) Gemeente Rheden, afdeling Ruimtelijk Ordening en Planologie Functie: Civiel Technisch medewerker Werkzaamheden: het uitvoeren van verkeersonderzoeken, analyseren van verkeersproblematiek en aandragen van oplossingen hiervoor. Verder bestonden de werkzaamheden uit het maken van tekeningen, begrotingen; het schrijven van bestekken en het regelen van de gunningen.

5 Stages MTS, Civiele technieken: - Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland, functie. toezichthouder. - Fa. Bruil, functies: laborant, uitzetter en assistent-uitvoerder. Opleidingen: H.E.A.O. Bedrijfseconomie te Utrecht (deeltijd) Bedrijfskunde voor Hogere Technici (PBNA) Vakken: algemene- en bedrijfseconomie, bestuurlijke informatieverzorging, bedrijfsorganisatie en management, logistiek management, communicatietechniek en commerciële economie Technische Bedrijfsvoering (PBNA) Vakken: bedrijfskunde, computerkunde en statistiek M.T.S. te Arnhem Studierichting: Civiele Technieken Vakkenpakket: wegenbouwkunde, waterbouwkunde, bouwmaterialenbedrijfskunde, landmeetkunde en mechanica M.A.V.O. (D niveau), Thorbecke Scholengemeenschap te Arnhem Vakkenpakket: Nederlands, Duits, Engels, wiskunde, natuurkunde en aardrijkskunde Cursussen: 2013 Essenties van Project cost control (DACE); Het beheersen van de kosten van een project is één van de belangrijkste kerncompetenties bij het managen van vrijwel elk project dat door een organisatie uitgevoerd wordt. De kwaliteit van kostenbeheersing heeft grote invloed op de project-rentabiliteit in een bedrijfsmatige omgeving c.q. op de acceptatie of het imago van een project in de publieke ruimte Effectief Aquireren; Effectieve en succesvolle marktbeweging, doelgerichte acquisitie bij bestaande en nieuwe opdrachtgevers en hoe om te gaan met tegenwerpingen van gesprekspartners Issue Analyse; Issue Analysis is een methode om het vraagstuk van de klant op systematische wijze te ontrafelen en doeltreffend op te lossen. Het gaat daarbij vooral om de vraag achter het vraagstuk te beantwoorden. Aan de hand van deze kernvraag kan een passende opzet voor een project gemaakt worden Cursus Life Cycle Cost 2001 Voorzien, onvoorzien of onzeker (Postacademisch Onderwijs TU Delft) 2000 Cursus Baggertechniek, Boskalis 1996 Basistraining Projectmanagement bij Beleidsvorming (ROI) 1995 Communicatieve vaardigheden 1991 Verkeerstechniek (PBNA/ANWB) 1990 RAW bestekken (CROW)

Persoonlijke gegevens. Opleiding. Werkervaring. Curriculum Vitae. Roeleven. Duko. ir. 06-17236225. Nederlandse

Persoonlijke gegevens. Opleiding. Werkervaring. Curriculum Vitae. Roeleven. Duko. ir. 06-17236225. Nederlandse Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Achternaam Roeleven Voornamen Titel Telefoonnummer Nationaliteit Duko ir. 06-17236225 Nederlandse Geboortedatum 24 februari 1966 Opleiding Algemeen: 1978-1984 V.W.O.

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam

CURRICULUM VITAE. Personalia Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam CURRICULUM VITAE Personalia Naam Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam Woonplaats en pc Terschuur 3784 WS Adres Broekhuizenstraat 9 Telefoonnummer 06-53453103 email info@escalebv.nl

Nadere informatie

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT Planologie en waterbeheer Grond-, weg- en waterbouw Hydrologie International water management Bezoekadres: Larensteinselaan 26a 6882 CT Velp

Nadere informatie

Intern en extern verbinden: vastgoed in breder perspectief. Jaarrapportage 2012 Vastgoed Rijkswaterstaat

Intern en extern verbinden: vastgoed in breder perspectief. Jaarrapportage 2012 Vastgoed Rijkswaterstaat Intern en extern verbinden: vastgoed in breder perspectief Jaarrapportage 2012 Vastgoed Rijkswaterstaat Inhoud Met deze jaarrapportage wordt beoogd een beeld te geven van de werkzaamheden die in 2012 binnen

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op goedkeuring van het College van Bestuur op Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

ECOSHAPE, BUILDING WITH NATURE

ECOSHAPE, BUILDING WITH NATURE ECOSHAPE, BUILDING WITH NATURE 1. BUSINESS OPPORTUNITY 1.1. Samenwerken aan duurzame waterbouw De maatschappij vraagt om integrale en duurzame oplossingen, het kan niet meer anders. In die maatschappij

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juli 2013 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Crisis dwingt bedrijven om anders te (gaan) ondernemen

Nadere informatie

Beheer en Onderhoud van Infrastructuur

Beheer en Onderhoud van Infrastructuur Conferentie Woensdag 18 maart 2015 NBC Nieuwegein UPDATE Masterclasses Donderdag 19 maart 2015 9 e Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur Dé ontmoetingsplaats voor opdrachtgevers,

Nadere informatie

Di recto raat- G e ne raal Rij ks wate rstaat

Di recto raat- G e ne raal Rij ks wate rstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat Di recto raat- G e ne raal Rij ks wate rstaat Directie Oost-Nederland Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland

Nadere informatie

PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend

PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend September 2013 1. FLOOD CONTROL-IJKDIJK Enkele jaren geleden bezweken er dijken in onder andere Wilnis, Terbregge

Nadere informatie

Assetmanagement Masterplan

Assetmanagement Masterplan Masterplan Datum : 25 mei 2007 Versie : 7.0 Status : Definitief concept Colofon: Projectgroep : Hans van Altena, Lennart Janssen Rinus Kuijper Rembert Melman Wessel Poelman Jaap van der Weijden Adviseur

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie

Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk. Een marktverkenning naar aannemers in de waterbouw. Bedrijfsvoering Inkoopondersteuning

Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk. Een marktverkenning naar aannemers in de waterbouw. Bedrijfsvoering Inkoopondersteuning Mediatheekformulier Naam: J. Nellen Datum: 14-08-08 Opleiding Logistiek en economie Soort verslag Afstuderen Auteur J. Nellen Titel en ondertitel Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk Een marktverkenning

Nadere informatie

2006 2007, 2010 Officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda 2001-2005 Hogeschool van Utrecht, Utrecht HTS Civiele Techniek

2006 2007, 2010 Officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda 2001-2005 Hogeschool van Utrecht, Utrecht HTS Civiele Techniek Naam Ing. R. van Barneveld, Ronald Geboortedatum 16 Augustus 1977 Nationaliteit Nederlandse Huidige functie DGA / manager en Adviseur Opleiding 2006 2007, 2010 Officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire

Nadere informatie

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management Project Portfolio Management Een verkennende studie naar de mogelijkheden die het Ingenieursbureau Amsterdam heeft om te sturen in het werkpakket. Auteur: Mohamed Aajoud Amsterdam, 19 mei 2009 Colofon

Nadere informatie

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen Curriculum Vitae A.B.Dijkema Naam Geboortedatum Adres PC & Woonplaats Telefoon E-mail adres Werkervaring vanaf Talen Opleiding Bram Dijkema 03 februari 1957 Niekerkerdiep Noordzijde 21 9805 TG BRILTIL

Nadere informatie

IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor. Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties?

IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor. Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties? IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties? Inhoud De eerste Infra Asset Management Monitor 1 Asset management 3 De monitor: resultaten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 710 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2010 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E Naam : ir. H.J.H. (Jan-Hendrik) Vos Geboortedatum : 7 juli 1974 Woonplaats : Bussum Burgerlijke staat : Gehuwd E-mail : jh@in2contracts.nl Mobiele tel.nr. : 06-28 81 92 43

Nadere informatie

1987: Stagiaire, De Wet Shand, consulting engineers te Pretoria, Zuid-Afrika. Ontwerper en assistent bij diverse civieltechnische projecten

1987: Stagiaire, De Wet Shand, consulting engineers te Pretoria, Zuid-Afrika. Ontwerper en assistent bij diverse civieltechnische projecten Curriculum Vitae datum: oktober 2014 document: 07.132/10 projectnr: Bdv014.0 Curriculum Vitae A.J.M. Messelaar Arjan Messelaar heeft zowel een civieltechnische als een bedrijfskundige achtergrond. Tevens

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21 e eeuw

Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21 e eeuw Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21 e eeuw Samenvatting en conclusies Aanleiding en doel Voor de actualisering van de waterveiligheidsnormen is een aantal jaren terug het beleidstraject

Nadere informatie

SE-wijzer. voor BAM Infra

SE-wijzer. voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer H a n d l e iding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering Juni 2008 Dit is een uitgave van Koninklijke

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juni 2014 Afbeelding: www.freevector.com www.pao.tudelft.nl Risicomanagement bij bouw en infrastructuur Met module

Nadere informatie

Nota van Antwoord. Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk

Nota van Antwoord. Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk Nota van Antwoord Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk Nota van Antwoord Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk Datum 10 december 2013 Status Definitief 5.0 Colofon

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingplan ten behoeve van een nieuwe grote Zeesluis in IJmuiden Augustus 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.

Nadere informatie

(&JJ- S? Bos Waterschap Hollandse Delta. Witteveen. Ontwerp-versterkingsplan kust van Voorne. Kostenrapport. Hollandse Delta KUSTVISIE ZUID-HOLLAND

(&JJ- S? Bos Waterschap Hollandse Delta. Witteveen. Ontwerp-versterkingsplan kust van Voorne. Kostenrapport. Hollandse Delta KUSTVISIE ZUID-HOLLAND Witteveen Bos Waterschap Hollandse Delta (&JJ- S? waur Infrastructuur mili.-u bouw Ontwerp-versterkingsplan kust van Voorne Kostenrapport «vatenenen Hollandse Delta KUSTVISIE ZUID-HOLLAND Witleveen.Bos

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie