Eindrapportage project: 10 jaar Stichting Zohor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapportage project: 10 jaar Stichting Zohor"

Transcriptie

1 Eindrapportage project: 10 jaar Stichting Zohor Stichting Zohor Lange Herenvest BX Haarlem 1

2 Inleiding: Stichting Zohor is een zelforganisatie van en voor Marokkaanse en Arabische vrouwen. De afgelopen jaren hebben wij een veelheid aan activiteiten georganiseerd allen gericht op de participatie en emancipatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen in de Haarlemse samenleving. In november 2008 bestond onze organisatie 10 jaar en wij wilden dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Wij wilden aan onze deelnemers van de bijeenkomsten en de vele maatschappelijke organisaties laten zien wat wij de afgelopen jaren hebben bereikt en hoe wij de komende jaren verder willen gaan. Hiertoe hebben wij een project ontwikkeld met de volgende onderdelen: Een congres over interculturele hulpverlening Een intercultureel vrouwenfeest Een brochure over 10 jaar Stichting Zohor. In deze eindrapportage willen wij allereerst verslag doen van het congres interculturele hulpverlening en tot welke conclusies dit heeft geleid. Vervolgens zullen wij verslag doen van het interculturele vrouwenfeest en welke conclusies we hieruit kunnen trekken. Voor de brochure 10 jaar Stichting Zohor tenslotte verwijzen wij graag naar de bijlage. 2

3 Verslag Congres Interculturele Hulpverlening d.d. 13 november 2009 In het kader van het 10 jarige jubileum van Stichting Zohor heeft de organisatie het initiatief genomen om een congres te organiseren over een onderwerp waar veel gezinnen met een Marokkaanse of Arabische achtergrond mee te maken hebben gehad n.l. interculturele hulpverlening. Als dagvoorzitter trad op de heer Bol, voorzitter van de stedenband Haarlem Mutare. De opkomst was goed te noemen met in totaal 130 aanwezigen waarbij veel maatschappelijke organisaties in Haarlem waren vertegenwoordigd. Inleiding door de Wethouder Welzijn: Mevrouw Hilde van der Molen De wethouder gaf aan Stichting Zohor ervaren te hebben als een organisatie die actief is geweest op verschillende maatschappelijke terreinen zoals: volwasseneneducatie, onderwijs en hulpverlening. Daarbij werden lastige onderwerpen zeker niet vermeden. De gemeente Haarlem neemt allochtone zelforganisaties zeer serieus. Zij signaleren vaak ontwikkelingen en/of problemen bij de eigen achterban. Zij staan in direct contact met hun mensen en zijn belangrijk voor het maatschappelijk debat. Stichting Zohor is voor de gemeente een school voorbeeld hoe het eigenlijk moet. Zij pakken gevoelige onderwerpen op, zoals bv loverboys, eerst bespreekt ze het met haar achtervan en als de problematiek meer is uitgekristalliseerd gaat zij in gesprek hierover met de hulpverlenende instellingen. Om burgers meer te betrekken bij de ontwikkelingen in hun buurt heeft de gemeente wijkcontracten geïnitieerd. Meer allochtone vrouwen zetten zich hier nu voor in en zijn hierbij sterk betrokken. Als alle vrouwen in het netwerk van Zohor telkens weer 5 nieuwe vrouwen weten te bereiken dan kan dit tot goede resultaten leiden voor de participatie van vrouwen in de Haarlemse samenleving. Daarnaast speelt in Haarlem de problematiek van huiselijk geweld en eerwraak. Deze hebben een grote prioriteit in het gemeentelijk beleid en de wethouder nodigt Stichting Zohor uit om hier samen over na te denken en met ideeën te komen. De toespraak werd afgesloten met het uitreiken van het boekje 10 Stichting Zohor aan de wethouder. 3

4 Presentatie 10 jaar Stichting Zohor Deze presentatie werd gegeven door Raja en Najat. Zij gaven hierbij een toelichting op het gekozen thema voor dit jubileum: interculturele hulpverlening en de activiteiten die zij de afgelopen jaren hebben georganiseerd. Ook in 1998 bij de oprichting was een dergelijke bijeenkomst, toen spraken 250 vrouwen met maatschappelijke instellingen in Haarlem waarom allochtone zo moeilijk bereikbaar zijn voor instellingen. Zij stelden dat er op dit terrein helaas nog niet zoveel is veranderd en hopen vandaag samen te kunnen kijken welke concrete stappen er gezet kunnen worden samen met de hulpverlenende instellingen. De vrouwen van Stichting Zohor beantwoorden de vragen van de Wethouder Om de verschillende vrouwen achter Stichting Zohor beter te leren kennen stelde de wethouder enkele persoonlijke vragen aan Raja, Najat, Jamila, Rabiat en Hayat over hun motivatie en ambities. Interviews met partners van Stichting Zohor De heer Pop, ex burgemeester van Haarlem, werd gevraagd wat Stichting Zohor voor Haarlem heeft betekent. De heer Pop gaf aan dat de activiteiten van Zohor in feite zijn voort gekomen uit het beleid Allemaal Haarlemmers. Mensen dienen op eigen kracht over drempels heen te stappen. Zohor heeft hierin een perfecte netwerkfunctie. De zaken die zij aandragen moeten altijd serieus genomen worden en gezamenlijk naar oplossingen gezocht worden. Vooral in deze lastige tijden met afnemende tolerantie is Zohor het cement van deze stad. Joke Kuipers, moedercentra: bij de moedercentra komen bijna dagelijks leden van de achterban van Zohor langs, maar ook Nederlandse vrouwen en vluchtelingenvrouwen. Ze werken allen vanuit de kracht van vrouwen. Vrouwen en m.n. allochtone vrouwen participeren steeds meer. De eenvoudige vragen als: wat kan je en wat wil je staan hierbij centraal. Vrouwen komen dan zelf met ideeën, want ze willen graag allemaal vooruit. De heer Duivenstein, Mondiaal Centrum Haarlem (MCH): Stichting Zohor vestigde zich in 2000 in het MCH. Sindsdien heeft zij vele activiteiten ontwikkeld echter deze waren voor het MCH niet altijd even zichtbaar. De heer Duiventstein zou er een voorstander van zijn als meer van de activiteiten van Zohor plaats zouden vinden in het MCH. Op de vraag vindt je dat Zohor zich meer op ontwikkelingssamenwerking moet richten antwoordde de heer 4

5 Duivenstein dat de blik naar buiten altijd goed werkt en gaf daarbij ook aan dat zij kunnen leren van organisaties die al veel ervaring hebben met ontwikkelingssamenwerking. Herman Lock, beleidsmedewerker gemeente Haarlem: Stichting Zohor heeft veel invloed gehad in de stad. De gemeente ziet zichzelf als een partner van Zohor en niet als een tegenstander. Dit bleek onlangs tijdens de iftar viering in het gemeentehuis toen er zorg was dat er uit de migranten gemeenschappen alleen mannen zouden komen. Zohor zorgde er voor dat ruim 10 vrouwen met een Arabische/Marokkaanse achtergrond aanwezig waren. De heer Dokhane, Samenwerkende Marokkaanse Organisaties Haarlem (SMOH) bracht naar voren dat zij veel activiteiten in samenwerking met Zohor organiseren, o.a.: de Marokko week en de Iftar viering. Samen met Stichting Avenir, De Brug, St. SOM, Zohor hebben wij elkaar hard nodig om dingen voor elkaar te krijgen. Lunch Er werd een uitgebreide en heerlijke lunch verzorgd door een cateringbedrijf. Inleiding Dhr. N. Dahnan, kinderarts en deskundige interculturele hulpverlening De heer Dahnan werkt als kinderarts in het Lucas/Andreasziekenhuis in Amsterdam. Hij maakte duidelijk het ziekenhuis te zien is als een belangrijke proeftuin voor interculturele zorg. In het Ziekenhuis wordt namelijk eerst gemeten of een bepaalde aanpak werkt, dus wanneer het in feite bewezen is. Dit in tegenstelling van het publieke debat, waarbij geen meting plaats vindt en er weinig gedaan wordt met de oorspronkelijke voorstellen. Het is belangrijk om te investeren in een goede vorm van interculturele hulpverlening, de kinderen van nu vormen straks de samenleving van ons allemaal. Er is op dit moment sprake van een duidelijke groei van westerse en niet westerse allochtonen, met name de niet westerse groep groeit sterk. In de kindergeneeskunde is op dit moment 60% van de patientjes van allochtone afkomst. Meer dan de helft hiervan is van Marokkaanse afkomst, logisch dat ze dan ook opvallen. Er is in de media veel opheft geweest over de hoge babysterfte onder allochtonen. Uit onderzoek is echter gebleken (tot 2000) dat de oorzaak vooral ligt in onvoldoende toegankelijkheid en kwaliteit in de zorg. Ook in 2008 blijkt dat niet alleen Nederland maar heel Europa tekort schiet op deze punten. Minister Klink onderkent deze problemen en is van mening dat dit aangepakt dient te worden. 5

6 Het is tevens duidelijk geworden dat veel allochtonen voor hun medische hulp blijven steken in de eerstelijnszorg. Mensen (zowel allochtoon als autochtoon voelen zich afgepoeierd in de eerstelijnszorg, voor patiënten met een sterk accent of een gebrekkige taalvaardigheid ligt het nog lastiger. Ernstige ziekten worden hierdoor te laat ontdekt met als gevolg een hoger sterftecijfer. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is het overheidsbeleid. Zeven jaar geleden is besloten geen extra aandacht te besteden aan de diversiteit in de zorg en tot nu toe zijn er slechts Kamervragen over gesteld. Alhoewel de minister hier graag stappen in wil zetten ontbreekt het aan een wetenschappelijk kader en wordt de discussie sterk beïnvloed door het maatschappelijke debat. Onlangs werd bij een workshop over diabetis gevraagd naar de taak van de huisarts en als antwoord werd gegeven: zijn taak is ons te verhinderen om naar het ziekenhuis te gaan. Vaak begrijpen allochtone en autochtone patiënten de zorgverlener niet en nuances vallen nog sneller weg bij allochtone patiënten. Momenteel worden er workshops gehouden voor artsen in opleiding die moeten werken met patiënten die de Nederlandse taal niet volledig machtig zijn, dit lijkt goed te werken. Op de vraag uit de zaal of alles wat hij naar voren heeft gebracht alleen van toepassing is op de gezondheidszorg of ook geldt voor de maatschappelijke organisaties antwoordt de heer Dahnan: het geldt voor alle vormen van zorg. Het is voorts van belang om een integrale vorm van zorg aan te bieden, daarmee kan immers een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van leven bereikt worden. De verbetering van de eigen deskundigheid is een taak van de zorgaanbieders. Optreden cabaretier Amar El Ajouri Workshops Ouders o.l.v. Khadija Sidali Er zijn veel knelpunten te constateren op het gebied van ouders en interculturele hulpverlening. Dit wordt vooral veroorzaakt door een taalbarrière. De hulpverlening sluit vaak niet aan en gaat teveel uit van de zelfredzaamheid waardoor veel mensen niet worden bereikt. Daarnaast is er een ruim aanbod maar onvoldoende samenwerking. Diversiteitbeleid krijgt pas aandacht als kinderen overlast geven en in de hulpverlening is de Nederlandse opvoedstijl de norm. De hulpverlening is vaak ongeduldig en allochtone ouders schamen zich vaak op met hun problemen naar buiten te treden. Hulpverlenende instanties zijn vaak niet bekend met de doelgroepen en de gebruikte taal is vaak te ingewikkeld. Aan de andere kant hebben m.n. allochtonen last van het afschuifsysteem in de hulpverlening. 6

7 Vrouwen o.l.v. Jamila Hamdi Vrouwen met een buitenlands klinkende achternaam ervaren veel problemen op de arbeidsmarkt. Bij sollicitaties krijgt men vaak geen ontvangstbevestiging. Er is een gebrek aan samenwerking vooral op beleidsniveau. Daar heeft men het vooral over de algemene problematiek maar niet die van specifieke doelgroepen zoals vrouwen, kinderen en ouders. Op uitvoerend niveau zijn er duidelijk minder problemen. Kinderen/jongeren o.l.v. Chaib Lajlufi Ook in deze workshop kwamen de verschillen in opvoeding tussen allochtone e n autochtone ouders, waarbij de allochtone opvoedingsstijl vaak als agressief en onderdrukkend werd vertaald (je doet wat ik zeg) en de autochtone als veels te vrij en zonder structuur. Scholen lijken hierin niet open te staan voor de betrokken allochtone ouders, blijkbaar valt hun opvoedingsmethoden niet binnen het verwachtingspatroon. Plenaire discussie o.l.v. Nora Azarkan In het forum hebben plaats genomen Femke Nannes (Context), de heer Opbergen (Geestgronden), de heer Dahnan (Kinderarts) en de heer Rademakers (gedragswetenschapper van Bureau Jeugdzorg Noord Holland). Allereerst rapporteren de verschillende workshops hun bevindingen waarna de forumleden hierop reageren. De heer Rademakers kan de punten die vandaag genoemd zijn goed herkennen en zijn organisatie is er zich goed bewust en wordt ook aan gewerkt om op dit terrein verbeteringen tot stand te brengen. De methodieken die Jeugdzorg gebruikt zijn gericht op het invoegen en aansluiten op de gezinnen waar zij mee in aanraking komen. Soms is dit echter niet voldoende. Volgens mevrouw Nannes is het nadeel van een specifieke aanpak waarbij hulpverleners met een andere achtergrond mensen met de zelfde achtergrond helpen, dat de autochtone medewerkers niets leren. De heer Dahnan brengt hier tegen in dat het helemaal niet nodig is om in de cultuur van mensen te duiken. Het investeren in het herkennen van problemen is veel meer nodig. Veel gezondheidsorganisaties hebben zelf al veel gedaan aan diversiteitbeleid. Het is een proces dat gaat van onbewust/onbekwaam naar bewust/bekwaam. Deze laatste stap is vaak het 7

8 moeilijkst. Het gaat dan ook niet allen om de afkomst van de patiënt, maar allochtonen kunnen door hun achtergrond wel helpen bij het verschaffen van inzicht Ook bij de geestgronden worden mensen met een andere achtergrond ingezet, maar het is lastig de juiste mensen te vinden. Het is dan ook niet mogelijk het personeelsbestand op korte termijn te kleuren omdat er ook weinig verloop is. Er is nu wel een vakgroep bezig met de ontwikkeling van een ander soort hulpverlening. In de gezondheidszorg werk men aan een keurmerk diversiteit. Veertien ziekenhuizen doen mee aan dit project. Het blijft daarbij lastig om te zien dat instellingen hier werkelijk in willen investeren zeker als prikkels ontbreken. Bij de Geestgronden is helemaal geen specifiek aanbod voor allochtonen, maar met veel stoornissen kunnen mensen prima terecht. De instelling heeft wel specifieke projecten voor allochtonen, sinds kort is er ook samenwerking met de Geestgronden. De heer Opbergen geeft voorts aan dat door het groeiend aantal allochtonen t.o.v. autochtonen druk zal ontstaan op de hulpverlening. Als gevolg hiervan zullen instellingen zich steeds meer op hun kerntaken gaan richten. Zaal: er is nu sprake van een groeiende doelgroep, meer differentiatie in de zorg zal werken, investeer daarom in de kennis die er is. Conclusie Mevrouw Nannes geeft aan dat de aandachtsgebieden duidelijk zijn, er is een groeiende groep die minder profiteert van zorg en hulpverlening. Door m.n. samenwerking moet duidelijk worden welke zorg geboden kan worden aan deze groep. De heer Opbergen brengt naar voren dat de Geestgronden blijft proberen iedereen te bereiken, maar afstemming tussen organisaties is nodig om duidelijk te krijgen wie precies wat doet. De heer Dahnan concludeert dat naast het keurmerk het belangrijk is om te investeren in het zelfmanagement van groepen. Met buurtgericht werken bereik je verschillende groepen mensen. Of je nodigt jongeren in het ziekenhuis uit om hen te interesseren voor het werk in de gezondheidszorg. 8

9 De heer Rademakers stelt dat de groep herstellen doe je samen moet verder vorm krijgen Vervolgens moeten we de vacatures laten invullen door kandidaten met een allochtone achtergrond. Afsluiting door Raja Alouani Mevrouw Alouani geeft aan zeer verheugd te zijn over de grote opkomst voor dit congres. Ze stelt voorts dat het hier niet bij mag blijven en er een vervolgbijeenkomst moet komen waarin geïnventariseerd wordt hoever we zijn gekomen en welke stappen er nog concreet gezet moeten worden. Ze nodigt vervolgens de aanwezigen uit om deel te nemen aan de Marokkaanse theeceremonie en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. 9

10 Conclusies en aanbevelingen Congres: Conclusies: De sociaaleconomische problematiek onder allochtone patiënten/cliënten neemt sterk toe; Er is in Haarlem nog weinig sprake van interculturele hulpverlening; De aanpak en methodiek is nog weinig aangepast aan de diversiteit van de samenleving; Er is een tekort aan deskundige medewerkers op het gebied van hulpverlening aan allochtone vrouwen; Er is een grote onbekendheid over elkaar en onvoldoende communicatie tussen maatschappelijke instellingen en allochtone vrouwen; Er is veel angst over en weer dat elkaars waarden normen worden bedreigd. Aanbevelingen: 10 Maatschappelijke instellingen dienen meer gebruik van allochtone sleutelfiguren, zij spelen een belangrijke rol in de eigen gemeenschap; Er dient een vervolg congres plaats te vinden om interculturele hulpverlening tot stand te brengen en tot meer onderlinge krachtenbundeling te komen; Maatschappelijke organisaties dienen hun medewerkers bij te scholen dan wel allochtone medewerkers te werven om interculturele hulpverlening mogelijk te maken Er dienen meer activeringsgerichte activiteiten te worden aangeboden waarin taal een belangrijke rol speelt; Medewerkers van instellingen dienen uit hun kantoor te komen en mensen meer rechtstreeks te benaderen; De laagdrempeligheid dient vergroot te worden evenals de deskundigheid op interculturele vraagstukken; Diversiteitbeleid dient geïmplementeerd te worden binnen de instellingen en ook vertaald worden in personeelsbeleid.

11 Evaluatieve opmerkingen Over het algemeen kan worden gesteld dat het project een groot succes is geweest met voor beide activiteiten een hoge opkomst met voor de deelnemers interessante ontmoetingen en discussies. Daarnaast willen wij nog een aan tal opmerkingen maken over het congres. Congres: Het congres had een hoge opkomst en de meeste maatschappelijke organisaties waren deze dag vertegenwoordigd. Veel zaken rond interculturele hulpverlening zijn aan de orde geweest en er zijn nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen naar voren gebracht. Duidelijk is wel dat er nog veel werk aan de winkel is en behoefte aan samenwerking om deze vorm van hulpverlening een succes te maken. Desalniettemin zijn er nieuwe contacten gelegd tussen organisaties en voorlopige afspraken gemaakt. Voorts heeft dit congres aanleiding gegeven om een gesprek te organiseren tussen Stichting Zohor en de Wethouder. De uitkomst van dit overleg was dat er een vervolg op dit congres moet komen. De wethouder heeft daartoe opdracht aan SAMS gegeven om in samenwerking met Stichting Zohor een vervolgconferentie te organiseren die moet uitmonden in een plan van aanpak voor interculturele hulpverlening in Haarlem. Wij zullen hier graag onze medewerking aan verlenen. 11

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Stichting Zohor. Jaarverslag 2004. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen لتحسين وضعية النساء المغربيات و العربيات و تشجيع مشاركتهن

Stichting Zohor. Jaarverslag 2004. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen لتحسين وضعية النساء المغربيات و العربيات و تشجيع مشاركتهن Stichting Zohor مؤسسة زهور Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen لتحسين وضعية النساء المغربيات و العربيات و تشجيع مشاركتهن Jaarverslag 2004 Haarlem, juni 2005 Inhoudsopgave: 1. De Stichting

Nadere informatie

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers Regionale Werkbijeenkomst Gezond inburgeren nieuwkomers Donderdag 11 mei vond de regionale werkbijeenkomst gezond inburgeren nieuwkomers plaats. Een werkbijeenkomst voor professionals in zorg, welzijn,

Nadere informatie

Zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden door verstandelijke beperkingen

Zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden door verstandelijke beperkingen Zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden door verstandelijke beperkingen Een speciale uitdaging voor het huisartsenteam en het steunnetwerk Dr. Jany Rademakers, NIVEL Drs. Jeanny

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

seksueel geweld De interculturele aanpak van huiselijk en Wat heeft TransAct u te bieden?

seksueel geweld De interculturele aanpak van huiselijk en Wat heeft TransAct u te bieden? De interculturele aanpak van huiselijk en seksueel geweld Wat heeft TransAct u te bieden? Huiselijk en seksueel geweld komt in alle lagen van de Nederlandse samenleving voor, onder autochtonen en allochtonen.

Nadere informatie

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita Welkom / Swagatam Stichting Vrouwen organisatie Sarita Stichting Sarita Vrouwenorganisatie Sarita opgericht 4 juni 1994 Nieuwe logo Betekenis De naam Sarita betekent letterlijk: een snel stromende rivier.

Nadere informatie

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen Stichting Zohor مؤسسة زهور Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen لتحسين وضعية النساء المغربيات و العربيات و تشجيع مشاركتهن Kort jaarverslag 2005/2006 Haarlem, februari 2006 Activiteiten

Nadere informatie

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita Welkom / Swagatam Stichting Vrouwen organisatie Sarita Stichting Sarita Vrouwenorganisatie Sarita opgericht 4 juni 1994 Nieuwe logo Betekenis De naam Sarita betekent letterlijk: een snel stromende rivier.

Nadere informatie

Stichting Zohor. Jaarverslag 2009. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen لتحسين وضعية النساء المغربيات و العربيات و تشجيع مشاركتهن

Stichting Zohor. Jaarverslag 2009. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen لتحسين وضعية النساء المغربيات و العربيات و تشجيع مشاركتهن Stichting Zohor مؤسسة زهور Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen لتحسين وضعية النساء المغربيات و العربيات و تشجيع مشاركتهن Jaarverslag 2009 Haarlem, maart 2009 Inhoudsopgave: 1. De Stichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Verslag Debat over Participatie en (Mannen)Emancipatie op zaterdag 19 mei 2012 in het Turks Museum, Westhovenplein Den Haag

Verslag Debat over Participatie en (Mannen)Emancipatie op zaterdag 19 mei 2012 in het Turks Museum, Westhovenplein Den Haag Verslag Debat over Participatie en (Mannen)Emancipatie op zaterdag 19 mei 2012 in het Turks Museum, Westhovenplein 125 2532 Den Haag In samenwerking met Stichting Participatie, Turks Platform Den Haag

Nadere informatie

Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere

Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere migrant. Dit Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderenproject (NUZO;

Nadere informatie

Thema bijeenkomst. Introduceren en stimuleren van de dialoog binnen het gezin

Thema bijeenkomst. Introduceren en stimuleren van de dialoog binnen het gezin Thema bijeenkomst Introduceren en stimuleren van de dialoog binnen het gezin 1 Inleiding Op 17 februari 2017 was het dan zover: De bijeenkomst over het belang van de dialoog in het gezin heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Nieuwsbrief NGR 14.03.03 De Nederlandse Gezinsraad (NGR) constateert dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor verplichte scheidingsbemiddeling.

Nadere informatie

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking Nuray Dogan Nadia el Gharnati Erasmus Universiteit 19-11-2015 De effectiviteit van preventieve voorlichting aan migrantenouders in Rotterdam over ggz problematiek en licht verstandelijke beperking De Rotterdamse

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden?

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Nooit te oud om te leren Gelderse bijeenkomst Consultatiebureaus voor Ouderen, 12-01- 2010, Provinciehuis, Arnhem Bankjes, buurtsuper, betaalbaar

Nadere informatie

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Who Cares! Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Op deze bijeenkomst gingen we in gesprek over de kansen en de grenzen ten aanzien

Nadere informatie

De krachtgerichte methodiek

De krachtgerichte methodiek Het Centrum Voor Dienstverlening is u graag van dienst met: De krachtgerichte methodiek Informatie voor samenwerkingspartners van het CVD Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening

Nadere informatie

Plan van aanpak Participatieverklaring

Plan van aanpak Participatieverklaring Plan van aanpak Participatieverklaring Boxmeer, september 2016 Afdeling Sociale Zaken I-SZ/2016/2191 / RIS 2016-532 (Bijlage 2) 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 1.3.

Nadere informatie

Het geheel moet meer worden dan de som der delen

Het geheel moet meer worden dan de som der delen Bijlage 2. Het geheel moet meer worden dan de som der delen 26-08-09 1 Inleiding 3 Werkwijze 4 Resultaten ouders 5 De steekproef Uitkomsten gesloten vragen ouders Uitkomsten open vragen ouders Resultaten

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: Plaats: Samenwerking: Panelleden van de bijeenkomst: Beschrijving van de bijeenkomst

Onderwerp: Datum: Plaats: Samenwerking: Panelleden van de bijeenkomst: Beschrijving van de bijeenkomst Onderwerp: Voorlichting en discussiebijeenkomst over Eerwraak en zelfbeschikkingsrecht Datum: 21 mei 2007 Plaats: Bureau Jeugdzorg Noord-Holland in Haarlem Samenwerking: Stichting Verdwaalde Gezichten,

Nadere informatie

op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer

op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer stellen: geef ik iedereen een gelijke kans of staan er misschien onbewust vooroordelen in de weg? Ook in Den Haag worden kansen gemist, waardoor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Dienstverlening & Communicatie Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Natuurlijk heet ik onze a.s. vertrouwenspersonen hartelijke welkom en u allen die zich betrokken voelt bij deze uitreiking!

Natuurlijk heet ik onze a.s. vertrouwenspersonen hartelijke welkom en u allen die zich betrokken voelt bij deze uitreiking! Geachte Wethouder, Hartelijk welkom! We zijn verheugd over uw komst in het Dialooghuis, waarin u in een feestelijke sfeer voor het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) het Certificaat Vertrouwenspersoon

Nadere informatie

3 e bijeenkomst Patiëntenorganisaties bekennen kleur

3 e bijeenkomst Patiëntenorganisaties bekennen kleur 3 e bijeenkomst Patiëntenorganisaties bekennen kleur Helena Kosec h.kosec@pharos.nl 14 juni 2012 Inhoud presentatie Ontwikkelen van diversiteitsbeleid en het vertalen daarvan naar een plan van aanpak Kiezen

Nadere informatie

Het individuele leefstijlprogramma: samenwerking met diëtist en fysiotherapeut

Het individuele leefstijlprogramma: samenwerking met diëtist en fysiotherapeut Toelichting op project - met evaluatie en vervolgafspraken In het schooljaar 2014-2015 liep het project Mulock Houwer in Beweging op een VMBO school. Het project wil jongeren positieve energie geven: je

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

De patiënt als partner in de zorg: gaat dat echt lukken?

De patiënt als partner in de zorg: gaat dat echt lukken? De patiënt als partner in de zorg: gaat dat echt lukken? Prof. dr. Jany Rademakers NIVEL Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CAPHRI Maastricht University Vakgroep Huisartsgeneeskunde,

Nadere informatie

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Jaarverslag 2015 Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Webshop In onze webshop zijn, folders, informatieboeken en andere leuke hebbedingetjes te koop. Landelijke Endometriose Dag 2015 Een dag

Nadere informatie

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Presentatie Raadsvergadering Pekela 29 november 2011 Erna Muntendam Doelstelling evaluatie In kaart brengen welke activiteiten de diverse instellingen verrichten

Nadere informatie

Project dichter bij de mens. Preventief allochtone ouderenzorg door t Roosendael (huisartsenpraktijk in de Donderberg)

Project dichter bij de mens. Preventief allochtone ouderenzorg door t Roosendael (huisartsenpraktijk in de Donderberg) Project dichter bij de mens Preventief allochtone ouderenzorg door t Roosendael (huisartsenpraktijk in de Donderberg) Feiten en Cijfers Aantal migrantenouderen in Nederland: Jaar 55+ 65+ 2010 183.000 72.000

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Cultuursensitieve seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting

Cultuursensitieve seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting Cultuursensitieve seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting Hanan Ben Abdeslam Expertisecentrum kraamzorg Volle Maan Ontwikkeld ism VGC Inhoud 1. Opzet 2. Projectdoel en projectresultaat 3. Inzichten

Nadere informatie

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning aan ouders met tieners in Amsterdam Pauline Naber, Hogeschool INHolland Marjan de Gruijter, Verwey-Jonker Instituut http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl/

Nadere informatie

Nieuwsbrief. ALLOCHTONEN project. Allochtone meiden & vrouwen in-zicht. Stichting VSK hulp na seksueel misbruik Nijmegen, december 2009

Nieuwsbrief. ALLOCHTONEN project. Allochtone meiden & vrouwen in-zicht. Stichting VSK hulp na seksueel misbruik Nijmegen, december 2009 ALLOCHTONEN project 2009 Nieuwsbrief Allochtone meiden & vrouwen in-zicht Stichting VSK hulp na seksueel misbruik Nijmegen, december 2009 Allochtonen project Sinds 1,5 jaar is het project Allochtone meiden

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz

Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz mr.dr. Lieke van Domburgh Onderzoeker Vumc, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie Hoofd afdeling O&O Intermetzo prevalentie problemen: etniciteit en gender (Zwirs 2006)

Nadere informatie

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht.

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Vierde nationaal congres opvoedingsondersteuning Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Ede,1 juni 2012 1 Opbouw workshop Coach je kind Kort voorstellen, warming up Presentatie van

Nadere informatie

Verslag en Sfeerimpressie Werkconferentie & Netwerkbijeenkomst Cultuursensitieve Zorg: Waarom zou je en hoe doe je dat in de praktijk?

Verslag en Sfeerimpressie Werkconferentie & Netwerkbijeenkomst Cultuursensitieve Zorg: Waarom zou je en hoe doe je dat in de praktijk? Verslag en Sfeerimpressie Werkconferentie & Netwerkbijeenkomst Cultuursensitieve Zorg: Waarom zou je en hoe doe je dat in de praktijk? Op donderdag, 8 december 2016 organiseerde Stichting Kleurrijk Gezin

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen Thema s voor diversiteitsbeleid In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert

Nadere informatie

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Dr. Marjan Faber IQ healthcare, UMC St Radboud, Nijmegen MijnZorgnet, Nijmegen m.faber@iq.umcn.nl

Nadere informatie

WERELDS Diversiteits-trainingen

WERELDS Diversiteits-trainingen WERELDS Diversiteits-trainingen Diversiteitsmanagement Interculturele Communicatie Diversiteit voor politici Interculturele personele gespreksvoering Integreren in uw organisatie (voor allochtone medewerkers)

Nadere informatie

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken Voor informatie en bestellen van de folder over het project Leve Leven!: Projectbureau Aarde-werk Hugo de Grootstraat 8 2518 ED Den Haag

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Wie zorgt voor oudere migranten?

Wie zorgt voor oudere migranten? Wie zorgt voor oudere migranten? Fotoverslag conferentie 11 december 2014 Wat is de rol van mantelzorgers, sleutelfiguren, professionals en gemeenten en de oudere zelf bij de zorg voor oudere migranten?

Nadere informatie

Zorg na de diagnose. Emete Solmaz, specialist ouderengeneeskunde, Royaal Thuis Brian Sinnema, casemanager dementie, HWW Zorg

Zorg na de diagnose. Emete Solmaz, specialist ouderengeneeskunde, Royaal Thuis Brian Sinnema, casemanager dementie, HWW Zorg Zorg na de diagnose Emete Solmaz, specialist ouderengeneeskunde, Royaal Thuis Brian Sinnema, casemanager dementie, HWW Zorg Disclosure belangen sprekers Potentiële belangenverstrengeling Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Haarlem Participatie Stad Tussen ideal en praktijk: Een training over de kernwaarden van Nederland

Haarlem Participatie Stad Tussen ideal en praktijk: Een training over de kernwaarden van Nederland Haarlem Participatie Stad Tussen ideal en praktijk: Een training over de kernwaarden van Nederland Een co-creatie van de Gemeente Haarlem en VluchtelingenWerk Noord-west Nederland Workshop Programma 1.

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

C A B O A msterdam voorou dere migranten samenvatting jaarverslag 2014

C A B O A msterdam voorou dere migranten samenvatting jaarverslag 2014 C A B O A msterdam voorou dere migranten samenvatting jaarverslag 2014 CABO helpt oudere migranten bij participatie en zelf de regie houden op hun eigen leven. Dat doen we in een kleine bezetting en een

Nadere informatie

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID Werkconferentie 6 juli 2017 VOORWOORD DE WERKCONFERENTIE Mens onder de mensen zijn, meedoen en meetellen. Dingen voor jezelf of anderen

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Voorwoord. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - November 2015. 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda.

Voorwoord. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - November 2015. 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - November 2015 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda Voorwoord Beste Lezers, We naderen al weer de laatste maand van het jaar, de maand

Nadere informatie

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter Landelijk politiek Stedelijk politiek Media info@onsutrecht.nl www.onsutrecht.net Lijsttrekker-Voorzitter Ufuk Dogerle Sinds 1984 werkzaam in de pipeline industrie in Engeland, Canada, Irak, Dubai, Amerika

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrouwencentrum 2009

Activiteitenplan Vrouwencentrum 2009 Activiteitenplan Vrouwencentrum 2009 Participatie, wiens behoefte? In de vorige bijeenkomst (17 juni 2008) stonden we stil bij het gegeven dat de deelname, en dus participatie van de doelgroepen soms te

Nadere informatie

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar Overzicht bachelorcursussen Dit overzicht geeft een groot aantal bachelorcursussen weer die aandacht besteden cultuur en/of gender op het gebied van gezondheidszorg. Het overzicht betreft cursussen uit

Nadere informatie

Werkconferentie Transformatie Sociaal Domein Baarn

Werkconferentie Transformatie Sociaal Domein Baarn Werkconferentie Transformatie Sociaal Domein Baarn 21 april 2016 Impressies, bouwblokken en afspraken Inhoud Voorwoord... 3 Verwachtingen van deelnemers vooraf... 4 De werkconferentie... 5 Uitkomsten van

Nadere informatie

Meedoen, meedenken, meebeslissen

Meedoen, meedenken, meebeslissen Meedoen, meedenken, meebeslissen Participatie van allochtonen in gezondheidsbevordering De gezondheidssituatie van allochtonen is vaak slechter dan die van autochtone Nederlanders, maar ze worden minder

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie B&W.nr. 10.0704, d.d. 29-6- 2010 BBnr. 10.051 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE 2010-2012 Burgemeester en wethouders besluiten

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1 Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen Zohra Chbaral 1 Vooreerst bedanken we de interculturele bemiddelaars, de coördinatoren interculturele bemiddeling die ons de gegevens

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Triple P. Triple P Divers Kenniswerkplaats Tienplus Amsterdam. Marjolijn Distelbrink & Cecile Winkelman 14 juni 2012

Triple P. Triple P Divers Kenniswerkplaats Tienplus Amsterdam. Marjolijn Distelbrink & Cecile Winkelman 14 juni 2012 Triple P Ook voor migrantenouders? Triple P Divers Kenniswerkplaats Tienplus Amsterdam Marjolijn Distelbrink & Cecile Winkelman 14 juni 2012 Kenniswerkplaats Tienplus is gefinancierd door Zonmw Programma

Nadere informatie

Nieuwe netwerken. Met meer diversiteit in je netwerk sta je sterker. Bouwen op. Een Intercultureel Fundament

Nieuwe netwerken. Met meer diversiteit in je netwerk sta je sterker. Bouwen op. Een Intercultureel Fundament Nieuwe netwerken Met meer diversiteit in je netwerk sta je sterker Bouwen op Een Intercultureel Fundament Diverse netwerken staan sterker Inderdaad. Diverse netwerken staan sterker. Vandaar dat ActiZ en

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

1001 kracht van mensen samen waar het kan en apart waar het (nog) moet.

1001 kracht van mensen samen waar het kan en apart waar het (nog) moet. Sittard, 17 augustus 2012 Beste heer, mevrouw, Bij deze vragen wij uw aandacht voor de conferentie die het Platform Allochtone Zorgvragers (PAZ), het Huis voor de Zorg 1, Proteion Thuis en het Provinciaal

Nadere informatie

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst.

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst. WMO raad Haarlem op nota Welzijnswerk klaar voor toekomst. Inleiding De Wmo-raad Haarlem heeft met belangstelling kennis genomen van de nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst. De Wmo-raad adviseert positief

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

Verslag het project ABBA /VL/5998 migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016 bijeenkomsten Dialooghuis

Verslag het project ABBA /VL/5998 migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016 bijeenkomsten Dialooghuis Beeklaan 167 2562AD Den Haag Verslag het project ABBA /VL/5998 migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016 bijeenkomsten Dialooghuis Verslag de tweede fase het project migranten actief betrekken bij

Nadere informatie

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Leden van de werkgroep: Annet Kooiman (montessori werkplaats), André Gilara ( montessori Anninkschool), Jos Werkhoven (uitgeverij de Arend),

Nadere informatie

Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken. Ervaringen uit het veld

Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken. Ervaringen uit het veld Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken Ervaringen uit het veld Overzicht programma Wie ben ik: - Philip Stein - masterstudent sociologie - afgerond A&O-psycholoog Programma: - half uur presentatie,

Nadere informatie

Verslag rondje door de regio Lansingerland

Verslag rondje door de regio Lansingerland Verslag rondje door de regio Lansingerland Datum: Donderdag 5 november 2013, 17:00-19.30 1. Kennismakingsrondje Aan de hand van de aanwezige doelgroepen (huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, thuiszorgorganisaties,

Nadere informatie

Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014

Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014 Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014 Utrecht, februari 2015 Marnixlaan 170-172 3552 HH Utrecht, info@huurdersnetwerkmitros.nl, 030-242 16 88 1 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 3 2. Betaalbaarheid... 4 3.

Nadere informatie

De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn Waarom advies? Adviesaanvraag minister voor Jeugd en Gezin Niet of moeizaam duurzame plaats op arbeidsmarkt Afhankelijkheid collectieve voorzieningen

Nadere informatie

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010 EEN NIEUWE KOERS Limburgse VrouwenRaad september 2010 1 1. Terugblik 35 jaar Limburgse VrouwenRaad 2. Belangrijkste conclusies De kracht van de LVR als koepel 3. Een nieuwe koers Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014

STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014 STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014 Inleiding De Stichting Dialooghuis heeft zich in de periode vanaf november 2013 - april 2014 intensief ingezet op het thema

Nadere informatie

Notitie Opvoeding en participatie

Notitie Opvoeding en participatie Notitie Opvoeding en participatie Landelijk Netwerk Moeder- en vadercentra Datum MOVISIE Utrecht, 09 maart 2009 Opvoeding en participatie Het Landelijk Netwerk Moedercentra is verheugd over de aandacht

Nadere informatie

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz)

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) Waar gaan we het over hebben? Wie ben ik en waarom deze presentatie? Algemeen: beleidsregels en doelgroep Welke zorg valt voor onze doelgroep onder de AWBZ? Hoe wordt

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Workshop congres Toegang & Teams Nieuwegein, 7 april 2015 Rob Gilsing, Daphne Wind Wat gaan we doen? Presentatie belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Evaluatie Kennissessie met en bij Philips Healthcare 25 november 2014

Evaluatie Kennissessie met en bij Philips Healthcare 25 november 2014 Evaluatie Kennissessie met en bij Philips Healthcare 25 november 2014 Verwachting en aanbeveling Heeft de bijeenkomst aan jouw verwachting voldaan? Toelichting: Erg goede sprekers, zoals gebruikelijk.

Nadere informatie

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden:

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden: Wervingscirkel 1 Veel vrijwilligersorganisaties hebben probelemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In

Nadere informatie

Wijkcontactvrouwen in de buurt

Wijkcontactvrouwen in de buurt HOGESCHOOL INHOLLAND Wijkcontactvrouwen in de buurt Inzicht in de methodiek van wijkcontactvrouwen bij Haarlem Effect Gerda van Straten 26 oktober 2009 Vanuit het lectoraat maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Nadere informatie

Armoedemonitor gemeente Menterwolde 2014

Armoedemonitor gemeente Menterwolde 2014 Armoedemonitor gemeente Menterwolde 2014 Twee onderdelen Onderzoek naar de omvang en samenstelling van de doelgroepen voor het gemeentelijke armoedebeleid en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen

Nadere informatie

Toegang tot gezondheidszorg voor Roma in België

Toegang tot gezondheidszorg voor Roma in België Toegang tot gezondheidszorg voor Roma in België State of the art Prof. dr. Sara Willems Lise Hanssens Onderzoeksgroep Equity in Health Care Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg 1.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld.

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. Discussie zorgverleners over ontwikkeling eerstelijns spoedzorg : De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. De inwoner van Noord-Nederland

Nadere informatie

Toespraak van minister Schippers tijdens het Depressiegala op 25 januari 2016 in Amsterdam

Toespraak van minister Schippers tijdens het Depressiegala op 25 januari 2016 in Amsterdam Toespraak van minister Schippers tijdens het Depressiegala op 25 januari 2016 in Amsterdam Beste mensen, Hoe gaat het met u? Goed? Prima? Z n gangetje? Dat hoor je dan te zeggen. Ook als het niet zo is.

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Kopie aan Onderwerp 3 november 2016 2016/18 S.K. Augustin 023-511 5273 augustsk@haarlem.nl

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie