Eindrapportage project: 10 jaar Stichting Zohor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapportage project: 10 jaar Stichting Zohor"

Transcriptie

1 Eindrapportage project: 10 jaar Stichting Zohor Stichting Zohor Lange Herenvest BX Haarlem 1

2 Inleiding: Stichting Zohor is een zelforganisatie van en voor Marokkaanse en Arabische vrouwen. De afgelopen jaren hebben wij een veelheid aan activiteiten georganiseerd allen gericht op de participatie en emancipatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen in de Haarlemse samenleving. In november 2008 bestond onze organisatie 10 jaar en wij wilden dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Wij wilden aan onze deelnemers van de bijeenkomsten en de vele maatschappelijke organisaties laten zien wat wij de afgelopen jaren hebben bereikt en hoe wij de komende jaren verder willen gaan. Hiertoe hebben wij een project ontwikkeld met de volgende onderdelen: Een congres over interculturele hulpverlening Een intercultureel vrouwenfeest Een brochure over 10 jaar Stichting Zohor. In deze eindrapportage willen wij allereerst verslag doen van het congres interculturele hulpverlening en tot welke conclusies dit heeft geleid. Vervolgens zullen wij verslag doen van het interculturele vrouwenfeest en welke conclusies we hieruit kunnen trekken. Voor de brochure 10 jaar Stichting Zohor tenslotte verwijzen wij graag naar de bijlage. 2

3 Verslag Congres Interculturele Hulpverlening d.d. 13 november 2009 In het kader van het 10 jarige jubileum van Stichting Zohor heeft de organisatie het initiatief genomen om een congres te organiseren over een onderwerp waar veel gezinnen met een Marokkaanse of Arabische achtergrond mee te maken hebben gehad n.l. interculturele hulpverlening. Als dagvoorzitter trad op de heer Bol, voorzitter van de stedenband Haarlem Mutare. De opkomst was goed te noemen met in totaal 130 aanwezigen waarbij veel maatschappelijke organisaties in Haarlem waren vertegenwoordigd. Inleiding door de Wethouder Welzijn: Mevrouw Hilde van der Molen De wethouder gaf aan Stichting Zohor ervaren te hebben als een organisatie die actief is geweest op verschillende maatschappelijke terreinen zoals: volwasseneneducatie, onderwijs en hulpverlening. Daarbij werden lastige onderwerpen zeker niet vermeden. De gemeente Haarlem neemt allochtone zelforganisaties zeer serieus. Zij signaleren vaak ontwikkelingen en/of problemen bij de eigen achterban. Zij staan in direct contact met hun mensen en zijn belangrijk voor het maatschappelijk debat. Stichting Zohor is voor de gemeente een school voorbeeld hoe het eigenlijk moet. Zij pakken gevoelige onderwerpen op, zoals bv loverboys, eerst bespreekt ze het met haar achtervan en als de problematiek meer is uitgekristalliseerd gaat zij in gesprek hierover met de hulpverlenende instellingen. Om burgers meer te betrekken bij de ontwikkelingen in hun buurt heeft de gemeente wijkcontracten geïnitieerd. Meer allochtone vrouwen zetten zich hier nu voor in en zijn hierbij sterk betrokken. Als alle vrouwen in het netwerk van Zohor telkens weer 5 nieuwe vrouwen weten te bereiken dan kan dit tot goede resultaten leiden voor de participatie van vrouwen in de Haarlemse samenleving. Daarnaast speelt in Haarlem de problematiek van huiselijk geweld en eerwraak. Deze hebben een grote prioriteit in het gemeentelijk beleid en de wethouder nodigt Stichting Zohor uit om hier samen over na te denken en met ideeën te komen. De toespraak werd afgesloten met het uitreiken van het boekje 10 Stichting Zohor aan de wethouder. 3

4 Presentatie 10 jaar Stichting Zohor Deze presentatie werd gegeven door Raja en Najat. Zij gaven hierbij een toelichting op het gekozen thema voor dit jubileum: interculturele hulpverlening en de activiteiten die zij de afgelopen jaren hebben georganiseerd. Ook in 1998 bij de oprichting was een dergelijke bijeenkomst, toen spraken 250 vrouwen met maatschappelijke instellingen in Haarlem waarom allochtone zo moeilijk bereikbaar zijn voor instellingen. Zij stelden dat er op dit terrein helaas nog niet zoveel is veranderd en hopen vandaag samen te kunnen kijken welke concrete stappen er gezet kunnen worden samen met de hulpverlenende instellingen. De vrouwen van Stichting Zohor beantwoorden de vragen van de Wethouder Om de verschillende vrouwen achter Stichting Zohor beter te leren kennen stelde de wethouder enkele persoonlijke vragen aan Raja, Najat, Jamila, Rabiat en Hayat over hun motivatie en ambities. Interviews met partners van Stichting Zohor De heer Pop, ex burgemeester van Haarlem, werd gevraagd wat Stichting Zohor voor Haarlem heeft betekent. De heer Pop gaf aan dat de activiteiten van Zohor in feite zijn voort gekomen uit het beleid Allemaal Haarlemmers. Mensen dienen op eigen kracht over drempels heen te stappen. Zohor heeft hierin een perfecte netwerkfunctie. De zaken die zij aandragen moeten altijd serieus genomen worden en gezamenlijk naar oplossingen gezocht worden. Vooral in deze lastige tijden met afnemende tolerantie is Zohor het cement van deze stad. Joke Kuipers, moedercentra: bij de moedercentra komen bijna dagelijks leden van de achterban van Zohor langs, maar ook Nederlandse vrouwen en vluchtelingenvrouwen. Ze werken allen vanuit de kracht van vrouwen. Vrouwen en m.n. allochtone vrouwen participeren steeds meer. De eenvoudige vragen als: wat kan je en wat wil je staan hierbij centraal. Vrouwen komen dan zelf met ideeën, want ze willen graag allemaal vooruit. De heer Duivenstein, Mondiaal Centrum Haarlem (MCH): Stichting Zohor vestigde zich in 2000 in het MCH. Sindsdien heeft zij vele activiteiten ontwikkeld echter deze waren voor het MCH niet altijd even zichtbaar. De heer Duiventstein zou er een voorstander van zijn als meer van de activiteiten van Zohor plaats zouden vinden in het MCH. Op de vraag vindt je dat Zohor zich meer op ontwikkelingssamenwerking moet richten antwoordde de heer 4

5 Duivenstein dat de blik naar buiten altijd goed werkt en gaf daarbij ook aan dat zij kunnen leren van organisaties die al veel ervaring hebben met ontwikkelingssamenwerking. Herman Lock, beleidsmedewerker gemeente Haarlem: Stichting Zohor heeft veel invloed gehad in de stad. De gemeente ziet zichzelf als een partner van Zohor en niet als een tegenstander. Dit bleek onlangs tijdens de iftar viering in het gemeentehuis toen er zorg was dat er uit de migranten gemeenschappen alleen mannen zouden komen. Zohor zorgde er voor dat ruim 10 vrouwen met een Arabische/Marokkaanse achtergrond aanwezig waren. De heer Dokhane, Samenwerkende Marokkaanse Organisaties Haarlem (SMOH) bracht naar voren dat zij veel activiteiten in samenwerking met Zohor organiseren, o.a.: de Marokko week en de Iftar viering. Samen met Stichting Avenir, De Brug, St. SOM, Zohor hebben wij elkaar hard nodig om dingen voor elkaar te krijgen. Lunch Er werd een uitgebreide en heerlijke lunch verzorgd door een cateringbedrijf. Inleiding Dhr. N. Dahnan, kinderarts en deskundige interculturele hulpverlening De heer Dahnan werkt als kinderarts in het Lucas/Andreasziekenhuis in Amsterdam. Hij maakte duidelijk het ziekenhuis te zien is als een belangrijke proeftuin voor interculturele zorg. In het Ziekenhuis wordt namelijk eerst gemeten of een bepaalde aanpak werkt, dus wanneer het in feite bewezen is. Dit in tegenstelling van het publieke debat, waarbij geen meting plaats vindt en er weinig gedaan wordt met de oorspronkelijke voorstellen. Het is belangrijk om te investeren in een goede vorm van interculturele hulpverlening, de kinderen van nu vormen straks de samenleving van ons allemaal. Er is op dit moment sprake van een duidelijke groei van westerse en niet westerse allochtonen, met name de niet westerse groep groeit sterk. In de kindergeneeskunde is op dit moment 60% van de patientjes van allochtone afkomst. Meer dan de helft hiervan is van Marokkaanse afkomst, logisch dat ze dan ook opvallen. Er is in de media veel opheft geweest over de hoge babysterfte onder allochtonen. Uit onderzoek is echter gebleken (tot 2000) dat de oorzaak vooral ligt in onvoldoende toegankelijkheid en kwaliteit in de zorg. Ook in 2008 blijkt dat niet alleen Nederland maar heel Europa tekort schiet op deze punten. Minister Klink onderkent deze problemen en is van mening dat dit aangepakt dient te worden. 5

6 Het is tevens duidelijk geworden dat veel allochtonen voor hun medische hulp blijven steken in de eerstelijnszorg. Mensen (zowel allochtoon als autochtoon voelen zich afgepoeierd in de eerstelijnszorg, voor patiënten met een sterk accent of een gebrekkige taalvaardigheid ligt het nog lastiger. Ernstige ziekten worden hierdoor te laat ontdekt met als gevolg een hoger sterftecijfer. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is het overheidsbeleid. Zeven jaar geleden is besloten geen extra aandacht te besteden aan de diversiteit in de zorg en tot nu toe zijn er slechts Kamervragen over gesteld. Alhoewel de minister hier graag stappen in wil zetten ontbreekt het aan een wetenschappelijk kader en wordt de discussie sterk beïnvloed door het maatschappelijke debat. Onlangs werd bij een workshop over diabetis gevraagd naar de taak van de huisarts en als antwoord werd gegeven: zijn taak is ons te verhinderen om naar het ziekenhuis te gaan. Vaak begrijpen allochtone en autochtone patiënten de zorgverlener niet en nuances vallen nog sneller weg bij allochtone patiënten. Momenteel worden er workshops gehouden voor artsen in opleiding die moeten werken met patiënten die de Nederlandse taal niet volledig machtig zijn, dit lijkt goed te werken. Op de vraag uit de zaal of alles wat hij naar voren heeft gebracht alleen van toepassing is op de gezondheidszorg of ook geldt voor de maatschappelijke organisaties antwoordt de heer Dahnan: het geldt voor alle vormen van zorg. Het is voorts van belang om een integrale vorm van zorg aan te bieden, daarmee kan immers een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van leven bereikt worden. De verbetering van de eigen deskundigheid is een taak van de zorgaanbieders. Optreden cabaretier Amar El Ajouri Workshops Ouders o.l.v. Khadija Sidali Er zijn veel knelpunten te constateren op het gebied van ouders en interculturele hulpverlening. Dit wordt vooral veroorzaakt door een taalbarrière. De hulpverlening sluit vaak niet aan en gaat teveel uit van de zelfredzaamheid waardoor veel mensen niet worden bereikt. Daarnaast is er een ruim aanbod maar onvoldoende samenwerking. Diversiteitbeleid krijgt pas aandacht als kinderen overlast geven en in de hulpverlening is de Nederlandse opvoedstijl de norm. De hulpverlening is vaak ongeduldig en allochtone ouders schamen zich vaak op met hun problemen naar buiten te treden. Hulpverlenende instanties zijn vaak niet bekend met de doelgroepen en de gebruikte taal is vaak te ingewikkeld. Aan de andere kant hebben m.n. allochtonen last van het afschuifsysteem in de hulpverlening. 6

7 Vrouwen o.l.v. Jamila Hamdi Vrouwen met een buitenlands klinkende achternaam ervaren veel problemen op de arbeidsmarkt. Bij sollicitaties krijgt men vaak geen ontvangstbevestiging. Er is een gebrek aan samenwerking vooral op beleidsniveau. Daar heeft men het vooral over de algemene problematiek maar niet die van specifieke doelgroepen zoals vrouwen, kinderen en ouders. Op uitvoerend niveau zijn er duidelijk minder problemen. Kinderen/jongeren o.l.v. Chaib Lajlufi Ook in deze workshop kwamen de verschillen in opvoeding tussen allochtone e n autochtone ouders, waarbij de allochtone opvoedingsstijl vaak als agressief en onderdrukkend werd vertaald (je doet wat ik zeg) en de autochtone als veels te vrij en zonder structuur. Scholen lijken hierin niet open te staan voor de betrokken allochtone ouders, blijkbaar valt hun opvoedingsmethoden niet binnen het verwachtingspatroon. Plenaire discussie o.l.v. Nora Azarkan In het forum hebben plaats genomen Femke Nannes (Context), de heer Opbergen (Geestgronden), de heer Dahnan (Kinderarts) en de heer Rademakers (gedragswetenschapper van Bureau Jeugdzorg Noord Holland). Allereerst rapporteren de verschillende workshops hun bevindingen waarna de forumleden hierop reageren. De heer Rademakers kan de punten die vandaag genoemd zijn goed herkennen en zijn organisatie is er zich goed bewust en wordt ook aan gewerkt om op dit terrein verbeteringen tot stand te brengen. De methodieken die Jeugdzorg gebruikt zijn gericht op het invoegen en aansluiten op de gezinnen waar zij mee in aanraking komen. Soms is dit echter niet voldoende. Volgens mevrouw Nannes is het nadeel van een specifieke aanpak waarbij hulpverleners met een andere achtergrond mensen met de zelfde achtergrond helpen, dat de autochtone medewerkers niets leren. De heer Dahnan brengt hier tegen in dat het helemaal niet nodig is om in de cultuur van mensen te duiken. Het investeren in het herkennen van problemen is veel meer nodig. Veel gezondheidsorganisaties hebben zelf al veel gedaan aan diversiteitbeleid. Het is een proces dat gaat van onbewust/onbekwaam naar bewust/bekwaam. Deze laatste stap is vaak het 7

8 moeilijkst. Het gaat dan ook niet allen om de afkomst van de patiënt, maar allochtonen kunnen door hun achtergrond wel helpen bij het verschaffen van inzicht Ook bij de geestgronden worden mensen met een andere achtergrond ingezet, maar het is lastig de juiste mensen te vinden. Het is dan ook niet mogelijk het personeelsbestand op korte termijn te kleuren omdat er ook weinig verloop is. Er is nu wel een vakgroep bezig met de ontwikkeling van een ander soort hulpverlening. In de gezondheidszorg werk men aan een keurmerk diversiteit. Veertien ziekenhuizen doen mee aan dit project. Het blijft daarbij lastig om te zien dat instellingen hier werkelijk in willen investeren zeker als prikkels ontbreken. Bij de Geestgronden is helemaal geen specifiek aanbod voor allochtonen, maar met veel stoornissen kunnen mensen prima terecht. De instelling heeft wel specifieke projecten voor allochtonen, sinds kort is er ook samenwerking met de Geestgronden. De heer Opbergen geeft voorts aan dat door het groeiend aantal allochtonen t.o.v. autochtonen druk zal ontstaan op de hulpverlening. Als gevolg hiervan zullen instellingen zich steeds meer op hun kerntaken gaan richten. Zaal: er is nu sprake van een groeiende doelgroep, meer differentiatie in de zorg zal werken, investeer daarom in de kennis die er is. Conclusie Mevrouw Nannes geeft aan dat de aandachtsgebieden duidelijk zijn, er is een groeiende groep die minder profiteert van zorg en hulpverlening. Door m.n. samenwerking moet duidelijk worden welke zorg geboden kan worden aan deze groep. De heer Opbergen brengt naar voren dat de Geestgronden blijft proberen iedereen te bereiken, maar afstemming tussen organisaties is nodig om duidelijk te krijgen wie precies wat doet. De heer Dahnan concludeert dat naast het keurmerk het belangrijk is om te investeren in het zelfmanagement van groepen. Met buurtgericht werken bereik je verschillende groepen mensen. Of je nodigt jongeren in het ziekenhuis uit om hen te interesseren voor het werk in de gezondheidszorg. 8

9 De heer Rademakers stelt dat de groep herstellen doe je samen moet verder vorm krijgen Vervolgens moeten we de vacatures laten invullen door kandidaten met een allochtone achtergrond. Afsluiting door Raja Alouani Mevrouw Alouani geeft aan zeer verheugd te zijn over de grote opkomst voor dit congres. Ze stelt voorts dat het hier niet bij mag blijven en er een vervolgbijeenkomst moet komen waarin geïnventariseerd wordt hoever we zijn gekomen en welke stappen er nog concreet gezet moeten worden. Ze nodigt vervolgens de aanwezigen uit om deel te nemen aan de Marokkaanse theeceremonie en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. 9

10 Conclusies en aanbevelingen Congres: Conclusies: De sociaaleconomische problematiek onder allochtone patiënten/cliënten neemt sterk toe; Er is in Haarlem nog weinig sprake van interculturele hulpverlening; De aanpak en methodiek is nog weinig aangepast aan de diversiteit van de samenleving; Er is een tekort aan deskundige medewerkers op het gebied van hulpverlening aan allochtone vrouwen; Er is een grote onbekendheid over elkaar en onvoldoende communicatie tussen maatschappelijke instellingen en allochtone vrouwen; Er is veel angst over en weer dat elkaars waarden normen worden bedreigd. Aanbevelingen: 10 Maatschappelijke instellingen dienen meer gebruik van allochtone sleutelfiguren, zij spelen een belangrijke rol in de eigen gemeenschap; Er dient een vervolg congres plaats te vinden om interculturele hulpverlening tot stand te brengen en tot meer onderlinge krachtenbundeling te komen; Maatschappelijke organisaties dienen hun medewerkers bij te scholen dan wel allochtone medewerkers te werven om interculturele hulpverlening mogelijk te maken Er dienen meer activeringsgerichte activiteiten te worden aangeboden waarin taal een belangrijke rol speelt; Medewerkers van instellingen dienen uit hun kantoor te komen en mensen meer rechtstreeks te benaderen; De laagdrempeligheid dient vergroot te worden evenals de deskundigheid op interculturele vraagstukken; Diversiteitbeleid dient geïmplementeerd te worden binnen de instellingen en ook vertaald worden in personeelsbeleid.

11 Evaluatieve opmerkingen Over het algemeen kan worden gesteld dat het project een groot succes is geweest met voor beide activiteiten een hoge opkomst met voor de deelnemers interessante ontmoetingen en discussies. Daarnaast willen wij nog een aan tal opmerkingen maken over het congres. Congres: Het congres had een hoge opkomst en de meeste maatschappelijke organisaties waren deze dag vertegenwoordigd. Veel zaken rond interculturele hulpverlening zijn aan de orde geweest en er zijn nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen naar voren gebracht. Duidelijk is wel dat er nog veel werk aan de winkel is en behoefte aan samenwerking om deze vorm van hulpverlening een succes te maken. Desalniettemin zijn er nieuwe contacten gelegd tussen organisaties en voorlopige afspraken gemaakt. Voorts heeft dit congres aanleiding gegeven om een gesprek te organiseren tussen Stichting Zohor en de Wethouder. De uitkomst van dit overleg was dat er een vervolg op dit congres moet komen. De wethouder heeft daartoe opdracht aan SAMS gegeven om in samenwerking met Stichting Zohor een vervolgconferentie te organiseren die moet uitmonden in een plan van aanpak voor interculturele hulpverlening in Haarlem. Wij zullen hier graag onze medewerking aan verlenen. 11

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws Mei 2014...en meer Opvoedtafels

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle een onderzoek naar de situatie rondom de jeugdhulpverlening aan allochtone jongeren januari 2007 Steunpunt Minderheden Overijssel Colofon Uitgave: Steunpunt

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Het minimabeleid

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Verborgen vrouwen: een vergeten groep

Verborgen vrouwen: een vergeten groep Verborgen vrouwen: een vergeten groep Een verkennend onderzoek naar aard, omvang en aanpak van de problematiek van verborgen vrouwen in de deelgemeente Delfshaven (Rotterdam) 14 Oktober 2013 Shirin Musa

Nadere informatie

Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken

Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Hans Bellaart Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Hans Bellaart

Nadere informatie

HANDREIKING CARAWEELO Van Oude tradities naar Nieuwe discussies

HANDREIKING CARAWEELO Van Oude tradities naar Nieuwe discussies HANDREIKING CARAWEELO Van Oude tradities naar Nieuwe discussies Preventie van Schadelijke Traditionele Praktijken vanuit breder perspectief SONPPCAN Juni 2013 Wie was Caraweelo (Araweelo)? Volgens de overlevering

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen.

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen. Delftse Vrouwen aan zet! Inleiding Voor u ligt het rapport Delftse vrouwen aan zet!, de uitkomsten van een onderzoek van de werkgroep Emancipatie. Deze werkgroep heeft onderzocht welke instrumenten er

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie