Jaarverslag Universitair Medisch Centrum Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen

2 Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen

3 Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken en vooruit kijken Slotwoord Verslag van het Bestuur 1 Algemene informatie 2 Financiële informatie 3 Risicobeheersing en Intern Controle Systeem 4 Financiële instrumenten 5 Governancecode 6 Maatschappelijke aspecten van ondernemen 7 Onderzoek, onderwijs en opleiding 8 Actuele ontwikkelingen in het zorgproces 9 Toekomst Tot slot Bijlagen I Nevenfuncties Raad van Toezicht en Raad van Bestuur II Jaarrekening Jaarverslag 2013 UMCG

4 Woord vooraf Met veel genoegen bieden wij u het jaarverslag 2013 van het UMCG aan. In dit verslag gaan wij in op ons beleid en de belangrijkste resultaten in 2013 op onze vier kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. De activiteiten van het UMCG op deze vier gebieden zijn nauw met elkaar verweven. Het UMCG legt over sommige thema s meer in detail verantwoording af in aparte publicaties. Zo verschijnt er een apart jaarverslag over de prestaties en ontwikkelingen op het gebied van Onderzoek en Onderwijs. Dit O&O jaarverslag staat gepubliceerd op de website van het UMCG (www.umcg.nl). Ook publiceert het UMCG daar het verantwoordingsdocument Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg Eind 2013 heeft een herijking plaatsgevonden van onze missie Bouwen aan de toekomst van gezondheid. Ook in 2014 en daarna ligt onze gemeenschappelijke focus op Healthy Ageing: gezond en actief ouder worden. Daarbinnen hebben we gezamenlijk vele nieuwe plannen en ambities benoemd. Met Healthy Ageing leveren we een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan het boeken van gezondheidswinst en aan beperking van de stijging van zorgkosten als gevolg van veroudering. Onze patiëntenzorg stond in 2013 weer nadrukkelijk in het teken van de verdere verbetering van kwaliteit en patiëntveiligheid. We hebben daar grote vorderingen in gemaakt. In samenwerking met andere zorgaanbieders proberen we de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg in Noord Nederland ook voor de toekomst zeker te stellen. Voor het onderzoek is 2013 een zeer succesvol jaar, in output maar vooral ook in de kwaliteit en impact van onze wetenschappelijke publicaties. Dit blijkt ook uit de stijging in de internationale rankings. De integriteit rond de uitvoering van ons onderzoek krijgt daarbij veel aandacht. Bij het onderwijs staat veel in het teken van het nieuwe curriculum G2020 dat in 2014 van start gaat, ingericht met kleinere student-gemeenschappen ( learning communities ) rond specifieke thema s. We slagen er ook steeds beter in om samen met ons Center for Development and Innovation (CDI), de Stichting Business Generator Groningen (SBGG) en het Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN), waardevolle kennis te valoriseren. 4 Jaarverslag 2013 UMCG

5 De verdergaande landelijke bezuinigingen vragen om een grote mate van kostenbewustzijn. Op die manier kunnen we ook de komende jaren op de ingeslagen weg met Healthy Ageing doorgaan, mede door de soms tomeloze inzet en grote motivatie van onze medewerkers, aan wie wij veel dank verschuldigd zijn. Ik wens u veel leesplezier. Namens de Raad van Bestuur, Jos Aartsen 5 Jaarverslag 2013 UMCG

6 Verslag van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van het UMCG is benoemd door de minister van OCW als toezichthouder in het UMCG. Op grond van artikel van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is de Raad van Toezicht belast met het houden van een voortdurend toezicht op al wat het UMCG aangaat. De Raad van Toezicht oefent onafhankelijk toezicht uit op het UMCG; er is geen sprake van enige belangenverstrengeling tussen de leden van de Raad van Toezicht en het UMCG en geen van de leden is oud-medewerker van het UMCG. Samenstelling Raad van toezicht De samenstelling van de Raad van Toezicht van het UMCG is in 2013 als volgt: H. Alders, voorzitter vanaf 1 januari 2010, daarvoor lid sinds 1 november 2007; Prof. dr. L. Koopmans, vice voorzitter en voorzitter van de Auditcommissie, sinds 1 februari 2007 lid van de Raad van Toezicht, herbenoemd in 2011; Prof. dr. B. Witholt, sinds 1 juni 2007 lid van de Raad van Toezicht, herbenoemd in 2011; Mw. prof. dr. H.J. Völker-Dieben, sinds 1 maart 2009 lid van de Raad van Toezicht, herbenoemd in 2013 voor, op eigen verzoek, maximaal één jaar; Mw. mr. L. Lindner, sinds 1 april 2010 lid van de Raad van Toezicht. Mevrouw Völker-Dieben heeft ruime ervaring binnen de gezondheidszorg. Van 1996 tot haar pensionering in 2004 was zij afdelingshoofd/hoogleraar Oogheelkunde in het VUmc. De heer Witholt heeft specifieke expertise op het gebied van onderzoek en valorisatie. De heer Koopmans heeft financiële expertise en bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven en mevrouw Lindner heeft een juridische achtergrond met specifieke kennis op het gebied van governance. De heer Alders ten slotte heeft ruime bestuurlijke ervaring (inclusief de relatie publiek-privaat) en expertise op het gebied van relatie met de omgeving (politiek en maatschappelijk). Door zijn lidmaatschap van de RvT van de RUG geeft de heer Alders bovendien invulling aan de bijzondere relatie tussen het UMCG en de universiteit. De leden van de Raad van Toezicht dragen zelf zorg voor een voldoende mate van deskundigheid en deskundigheidsbevordering en wisselen onderling kennis uit. De bezoldiging van de toezichthouders is opgenomen in de Jaarrekening. De nevenfuncties van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in Bijlage I, naast de nevenfuncties van de Raad van Bestuur. 6 Jaarverslag 2013 UMCG

7 Invulling van het toezicht in 2013 Vergaderingen en bijeenkomsten In 2013 heeft de Raad van Toezicht vijf keer regulier vergaderd, waarbij telkens de Raad van Bestuur aanwezig was: op 7 maart, 21 mei, 9 september, 25 oktober en 18 december. De discussies in de Raad van Toezicht zijn gevoerd op basis van door de Raad van Bestuur aangeleverde documenten, maar ook op basis van de algemene ontwikkelingen die zich voor doen in de maatschappij, in het wetenschappelijk onderzoek en in de zorgsector. In het zogenoemde informatieprotocol is vastgelegd welke informatie de Raad van Bestuur wanneer naar de Raad van Toezicht stuurt. Sinds begin 2013 ontvangt de Raad van Toezicht voorafgaand aan de vergadering een schriftelijke rapportage over de actuele ontwikkelingen binnen het UMCG op het gebied van governance, kwaliteit en veiligheid, personeel en organisatie, samenwerkingsverbanden, grote projecten en bedrijfsvoering. Kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg is een vast en prominent punt op elke agenda van de Raad van Toezicht. Conform de afspraken in het informatieprotocol rapporteert de Raad van Bestuur hier uitvoerig over. Alle calamiteiten en klachten die ingediend worden bij de klachtencommissie worden gerapporteerd aan de Raad van Toezicht en besproken. De Raad van Toezicht heeft zich ervan vergewist dat de Raad van Bestuur veel aandacht heeft voor kwaliteit en veiligheid in het UMCG en dat het beleid van de Raad van Bestuur op gestructureerde wijze wordt geïmplementeerd, onder meer via de zogeheten leidende coalities van zorgprofessionals die op een zestal thema s zijn ingesteld. De Auditcommissie van de Raad van Toezicht heeft op 21 mei 2013, onder leiding van de voorzitter prof. Koopmans, vergaderd in aanwezigheid van de externe accountant. Daarbij zijn het verslag van de accountant bij de jaarrekening 2012 en de jaarrekening en het jaarverslag 2012 zelf met hem besproken en heeft hij vragen van leden van de Raad van Toezicht beantwoord. Ook de managementletter 2012 en de reactie van de Raad van Bestuur hierop is besproken. De accountant concludeert in dit document dat de administratieve organisatie en interne controle binnen het UMCG op orde zijn. Op 7 maart 2013 heeft het jaarlijkse overleg tussen de Raden van Toezicht van RUG en UMCG plaatsgevonden. In dit overleg is de O&O-begroting van het UMCG goedgekeurd. Politiek en samenleving vragen van toezichthouders zichtbaar en aanspreekbaar te zijn binnen de organisatie en meer dan in het verleden zelf informatie te vergaren. De Raad van Toezicht geeft hier op verschillende manieren invulling aan. 7 Jaarverslag 2013 UMCG

8 De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft overleg gevoerd met de Ondernemingsraad (op 24 april resp. 6 november). Doel van dit halfjaarlijkse overleg is bijpraten over de ontwikkelingen in het UMCG. Afgelopen jaar is vooral gesproken over regionale samenwerking, de overgang naar een nieuw EPD en de bezuinigingen bij de zorgadministratie. Daarnaast is teruggekeken op de procedure die in 2012 gevolgd is bij de benoeming van de nieuwe leden van de Raad van Bestuur. Over dezelfde thema s hebben de voorzitter en twee leden van de Raad van Toezicht met het bestuur van het Stafconvent gesproken. In dit gesprek is daarnaast uitgebreid stilgestaan bij het thema kwaliteit en veiligheid. De Raad van Toezicht was vertegenwoordigd bij de nieuwjaarsbijeenkomst en heeft diverse themabijeenkomsten op het gebied van kwaliteit en veiligheid bezocht. Nieuw in 2013 waren de afdelingsbezoeken. Tijdens een bezoek aan het UMC Groningen Cancer Center is de Raad van Toezicht geïnformeerd over de organisatie van de oncologiezorg binnen het UMCG en in de regio en over nieuwe ontwikkelingen binnen een aantal specifieke vakgebieden. Bij het bezoek aan de afdeling Kindergeneeskunde is stilgestaan bij onder andere de ontwikkelingen binnen de kinderoncologische zorg in Nederland en de managementproblemen waarmee de afdeling te kampen heeft gehad. Besluiten en discussies De Raad van Toezicht heeft in 2013 goedkeuring verleend aan de volgende besluiten van de Raad van Bestuur: Jaarverslag en jaarrekening 2012 Begroting 2014; Wijzigingen in bestuursreglement binnen het domein Onderwijs en Onderzoek; Geactualiseerd Treasury Statuut; Geactualiseerde koers Bouwen aan de toekomst van gezondheid Verder stond het jaar 2013 voor de Raad van Toezicht in het teken van discussie over onder andere de volgende strategische onderwerpen: Risicomanagement De Raad van Toezicht heeft een integrale financiële risicoanalyse inclusief beheersingsmaatregelen ontvangen met specifieke aandacht voor lopende projecten (LifeLines, ERIBA, nieuwbouw, vervanging ZIS/EPD) en voorgenomen projecten (protonenfaciliteit en de samenwerking met de Ommelander Ziekenhuis Groep). Een aantal van de genoemde onderwerpen hebben in 2013 nadrukkelijk aandacht gekregen (zie hierna). 8 Jaarverslag 2013 UMCG

9 Protonenfaciliteit In 2013 is intensief met de Raad van Bestuur gesproken over het aanbieden van protonentherapie, en in het bijzonder de financiële risico s die hieraan verbonden zijn. De Raad van Toezicht heeft kaders geformuleerd waarbinnen de Raad van Bestuur de plannen verder kan uitwerken. Het verheugt de Raad van Toezicht dat de minister van VWS het UMCG in 2013 een vergunning heeft verstrekt voor protonentherapie. Overgang naar een nieuw EPD In maart 2014 heeft het UMCG een contract gesloten met leverancier Siemens voor een nieuw EPD/ZIS. Over het aanbestedingstraject dat hieraan vooraf ging, is de Raad van Toezicht frequent geïnformeerd. De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat de Raad van Bestuur in de aanloop naar de implementatie veel aandacht heeft voor standaardisatie van systemen en werkprocessen en voor het vooraf vastleggen en laten accorderen van de specificaties. De financiële kaders voor deze omvangrijke operatie zijn vastgelegd in de meerjarenbegroting. Samenwerking met de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) Teneinde kwalitatief hoogwaardige zorg beschikbaar te houden voor de bewoners van Noordoost Groningen heeft zorgverzekeraar Menzis het UMCG verzocht een samenwerking met de OZG te verkennen. De Raad van Toezicht volgt de ontwikkelingen binnen dit dossier nauwlettend. Zorgcontractering Het UMCG heeft over 2013 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht voortdurend op de hoogte gehouden van het verloop van de onderhandelingen, die soms moeizaam verliepen. De Raad van Toezicht steunt het streven van de Raad van Bestuur om meerjarenafspraken te maken met zorgverzekeraars, om gewenste verschuivingen van zorg in de regio te kunnen realiseren. 9 Jaarverslag 2013 UMCG

10 Beleidsbrief 2014 Hierin worden de prioriteiten voor 2014 uiteen gezet, waaronder: - Publicatie en implementatie missie/visie Bouwen aan de toekomst van gezondheid Invoering nieuw EPD - Nieuwe interne budgettering gebaseerd op DOT - Certificeringstrajecten - Realiseren van Comprehensive Centers voor de Oncologie, Transplantatiegeneeskunde (en op termijn voor Acute zorg) en het verder bouwen aan Expertise Centra waarbij zorg rondom patiëntengroepen wordt georganiseerd - Besluitvorming samenwerking met OZG - Besluitvorming realisatie van de protonenfaciliteit op het terrein van het UMCG - (Verdere) ontwikkeling regionale zorgnetwerken in samenwerking omliggende ziekenhuizen - Inrichten Learning Communities bij de studie Geneeskunde Bezuinigingen/ Klaar voor de toekomst Op de onderdelen beddenreductie en zorgadministratie na, is het doelmatigheidsprogramma Klaar voor de toekomst afgerond in In het laatste jaar van dit programma heeft de Raad van Toezicht vooral aandacht besteed aan de bezuinigingen binnen de Zorgadministratie. Functioneren topkader Evenals in voorgaande jaren is in 2013 het functioneren van het gehele topkader (afdelingshoofden en directeuren) met de Raad van Bestuur besproken. Hiermee heeft de Raad van Toezicht zich een beeld verschaft van de kwaliteit van het topkader, de aandachtspunten die er zijn voor het bestuur en de te verwachten personele wisselingen. Medewerkersonderzoek De uitkomsten van het onderzoek dat in 2012 is uitgevoerd onder alle medewerkers van het UMCG zijn in 2013 besproken. De ruime voldoende die gescoord is op algemene tevredenheid mag, zeker gelet op het uitgevoerde doelmatigheidsprogramma, een goede uitkomst genoemd worden. Tegelijkertijd is er met de Raad van Bestuur geconstateerd dat er verbeterpunten zijn, met name als het gaat om de verpleegkundige beroepsgroep. 10 Jaarverslag 2013 UMCG

11 Wetenschappelijke integriteit Naar aanleiding van casuïstiek heeft de Raad van Toezicht zich ervan vergewist dat de Raad van Bestuur voldoende aandacht heeft voor het thema wetenschappelijke integriteit. De werkgeversrol De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het benoemen, beoordelen en belonen van de leden van de Raad van Bestuur. In 2013 was de herbenoeming van prof. dr. F. Kuipers aan de orde. De Raad van Toezicht heeft in nauwe afstemming met de RUG en na positieve advisering door het Stafconvent, de O&Oraad en de Ondernemingsraad, de heer Kuipers per 1 september 2013 herbenoemd tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vijf jaar. Aan dit lidmaatschap van de Raad van Bestuur is de aanstelling als decaan bij de faculteit Medische Wetenschappen van de RUG gekoppeld. Met de individuele bestuursleden worden door de Raad van Toezicht jaarlijks functioneringsgesprekken gevoerd. Het beloningsbeleid van de Raad van Toezicht heeft tot doel goede kandidaten aan te trekken, te motiveren en te behouden. Sinds 1 januari 2013 is de Raad van Toezicht bij nieuwe- en herbenoemingen op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) gebonden aan het wettelijk bezoldigingsmaximum van 130% van een ministersalaris. Bonussen en tantièmes worden niet uitgekeerd, omdat de Raad van Toezicht hecht aan een adequate, vaste beloningsstructuur. 11 Jaarverslag 2013 UMCG

12 Terugblikken en vooruit kijken De Raad van Toezicht staat in besloten bijeenkomsten regelmatig stil bij zijn eigen functioneren. In de gesprekken hierover is voortgeborduurd op de zelfevaluatie die in 2012 is ingevuld. De evaluatie van de relatie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zal vanwege de wisselingen in de Raad van Bestuur in 2014 voor het eerst worden uitgevoerd. De Raad van Toezicht is eind 2013 gestart met een traject gericht op de toekomstige inrichting van de Raad van Toezicht. De aanleiding hiervoor is tweeledig. Ten eerste vormt het politieke en maatschappelijke debat dat, mede ingegeven door incidenten, de afgelopen jaren is gevoerd over bestuur en toezicht van semipublieke instellingen reden om stil te staan bij de wijze waarop het intern toezicht wordt ingevuld binnen het UMCG. Een tweede reden is dat de komende tijd verschillende vacatures ontstaan binnen de Raad van Toezicht en er dus nieuwe toezichthouders voor benoeming moeten worden voorgedragen aan de minister van OCW. De Raad van Toezicht voert in dit kader gesprekken met de Raad van Bestuur, de OR, het Stafconvent, de Verpleegkundige Adviesraad en vertegenwoordigers van de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen. Deze gesprekken geven inzicht in de wensen en verwachtingen die de organisatie heeft van de Raad van Toezicht en vormen input voor een profielschets voor de nieuwe Raad van Toezicht. 12 Jaarverslag 2013 UMCG

13 Slotwoord De Raad van Toezicht dankt alle medewerkers van het UMCG voor hun inzet en de mooie resultaten die in het afgelopen jaar zijn behaald. Er is grote waardering voor de geactualiseerde koers, waarin de patiënt als mens centraal staat, die in 2013 met inbreng van velen tot stand is gekomen. Het UMCG zal in 2014 en volgende jaren voortvarend verder bouwen aan de toekomst van gezondheid. Namens de Raad van Toezicht, Hans Alders, Voorzitter Raad van Toezicht 13 Jaarverslag 2013 UMCG

14 Verslag van het Bestuur Identificatie UMCG Verslagleggende rechtspersoon Universitair Medisch Centrum Groningen Postbus rb Groningen Telefoon adres Kamer van Koophandel nr Internetpagina Juridische structuur De publiekrechtelijke rechtspersoon Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) handelt sinds 2005 onder de naam UMCG. Het UMCG is een samenwerkingsverband tussen het AZG en de Faculteit Medische Wetenschappen (FMW), onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Naast het UMCG wordt de UMCG-groep gevormd door een twintigtal aan het UMCG verbonden groepsmaatschappijen, waarin een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Deze staan vermeld in de jaarrekening. Toelating Het UMCG biedt zorg aan op grond van de Zorgverzekeringswet en AWBZ. In dat verband is een toelating nodig in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Het UMCG is een toegelaten instelling met instellingsnummer Medezeggenschapsstructuur Via de Ondernemingsraad (OR) van het UMCG vindt de medezeggenschap van medewerkers plaats. De OR bestaat uit vijftien leden. De sectoren en de ondersteunende onderdelen hebben hun eigen medezeggenschapsorgaan Onderdeelcommissies (OC) met een zelfstandig advies- en instemmingsrecht. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bepaalt dat het Stafconvent meewerkt aan het bestuur van het ziekenhuis. In het Stafconvent zijn de medisch specialisten vertegenwoordigd. Aan de vergaderingen nemen de afdelingshoofden deel. Studenten hebben een stem via de Onderzoek- en Onderwijsraad (O&O-raad). De O&O-raad bestaat uit veertien leden. Hiervan zijn zeven student, de andere zeven leden zijn personeelsleden waarvan vier gekozen leden uit de OR, en drie leden uit de OC s. Patiënten oefenen medezeggenschap uit via de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen, de CRAZ. Voor organisatorische, operationele aangelegenheden, zoals de organisatie van zorg, huisvesting en dergelijke, worden in principe via Zorgbelang Groningen patiënten(verenigingen) ingeschakeld Jaarverslag 2013 UMCG

15 Organisatorische structuur en bestuursmodel Het UMCG is een lijnorganisatie met decentraal integraal management, dat handelt binnen de door de Raad van Bestuur afgegeven kaders. Er zijn zes sectoren: Langdurige zorg en vaten, Kortdurende zorg en buik, Kinderen, voortplanting, revalidatie, psychiatrie, Oncologie, Ondersteunende specialismen en Ontwikkeling en overdracht. Elke sector heeft een directeur en eigen ondersteuning in de vorm van een bedrijfsbureau. De overige ondersteuning vindt plaats door de UMC-staf, ICT / Functioneel & Gegevensbeheer / Medische Techniek, Facilitaire Dienst en Bouw & Infrastructuur. De (financiële) besturingsfilosofie van het UMCG gaat uit van decentrale resultaatverantwoordelijkheden, waarbij de controlfunctie in belangrijke mate is gedecentraliseerd bij de sectoren. Jaarlijks maakt de Raad van Bestuur afspraken over de doelstellingen en de middelen. Primair worden afspraken gemaakt met de sectoren. Per sector worden de budgetten van afdelingen en zorgeenheden gecumuleerd vastgesteld. Daarbij heeft elke organisatie-eenheid een financieel kader, dat deels variabel is op basis van outputparameters. Binnen de sectoren rapporteren de eenheden periodiek, waarna de sectoren aan de Raad van Bestuur rapporteren. Aan de orde komt de budgetuitputting in relatie tot de realisatie van de doelstellingen op basis van de balanced scorecard (bijvoorbeeld personeel, activiteiten, milieu/energiegebruik). Uitgangspunt voor de bedrijfsvoering is de beleids- en planning & control-cyclus. Binnen de sectoren functioneren afdelingen, die de basis vormen voor de ordening van de patiëntenzorg, het onderzoek en het onderwijs in het UMCG. Het afdelingshoofd is, binnen de financiële en organisatorische kaders die gelden in het UMCG, verantwoordelijk voor de geneeskundige behandeling en verzorging van de patiënten van de afdeling. Elke afdeling stelt in afstemming met de daarbij behorende ondersteunende zorgfaciliteit(en) (bijv. een verpleegafdeling) een begroting op, gebaseerd op het medisch beleid van de afdeling en op de ontwikkelingen/mogelijkheden van de zorgfaciliteit. De afdelingshoofden leggen rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Bestuur als het gaat om het beleid ten aanzien van patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. Voor de afdelingen wordt de beleidscyclus mede vormgegeven in een beleidsoverleg tussen het afdelingshoofd en de Raad van Bestuur in het bijzijn van de sectordirecteur. De beleidsrichtingen die daaruit volgen, dienen in de planning & control-cyclus te worden verwerkt, afhankelijk van de haalbaarheid en wenselijkheid van die plannen Jaarverslag 2013 UMCG

16 Organogram UMCG Ondernemingsraad O&O-raad Raad van Toezicht Raad van Bestuur Stafconvent CRAZ UMC-staf Beleidsontwikkeling en UMCG-brede control Facilitaire Dienst Bouw & Infrastructuur ICT, Functioneel- & Gegevensbeheer, Medische Techniek Sector A Langdurige Zorg, Vaten Sector B Kortdurende Zorg, Buik Sector C Kinderen, Voortplanting, Revalidatie, Psychiatrie Sector D Oncologie Sector E Ondersteunende Specialismen Sector F Ontwikkeling en Overdracht 16 Jaarverslag 2013 UMCG

17 1 Algemene informatie Kernactiviteiten en nadere typering Het bestuursreglement van het UMCG noemt de volgende taken van het UMCG: Patiëntenzorg in de meest brede zin van het woord. Het verzorgen van een opleiding tot medisch specialist. Het verzorgen van medisch-wetenschappelijk onderwijs. Opleiding en bij- en nascholing van medici, althans het leveren van een bijdrage hieraan en de opleiding, bij- en nascholing van onder meer verpleegkundigen, (para)medici en ondersteunend personeel. Het bijdragen aan de ontwikkeling en het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek Het UMCG is zowel universitaire kennisinstelling, ziekenhuis, onderwijs- en opleidingsinstituut als innovatiecentrum. Samen geven we inhoud aan onze ambitieuze missie: Bouwen aan de Toekomst van Gezondheid. De missie en visie van het UMCG is eind 2013 verder aangescherpt met nieuwe plannen en ambities, na uitvoerige consultatie van onze medewerkers en andere stakeholders. Publicatie vindt plaats in april 2014 (zie: Onze meerwaarde komt ook de komende jaren tot uitdrukking door onze focus op Healthy Ageing: actief en gezond ouder worden. Het UMCG wil zich, samen met de andere faculteiten van Rijksuniversiteit Groningen, kunnen meten met de beste bio-medische kennisinstellingen van de wereld. Onze gemeenschappelijke focussering én onze investeringen in onderzoeksfaciliteiten en in mensen (talentprogramma s), leiden tot aan de dag van vandaag tot een sterke stijging in kwantiteit en kwaliteit van onze wetenschappelijke output. Zorgvuldigheid en integriteit staan bij al het onderzoek voorop. Kwaliteit en patiëntveiligheid in de zorg is voor ons en voor patiëntenverenigingen het belangrijkste thema. Daar horen ook voor- en nazorg en palliatieve zorg bij, in afstemming en samenwerking met verwijzers, zoals andere ziekenhuizen, zorgcentra en huisartsen. We zijn als noordelijke zorgaanbieders voor de kwaliteit en continuïteit van zorg in Noord Nederland sterk afhankelijk van elkaar. 17 Jaarverslag 2013 UMCG

18 Het UMCG herbergt alle poortspecialismen en heeft een erkenning voor de functies Traumacentrum en Revalidatiecentrum. Daarnaast kent het UMCG een Universitair Sportmedisch Centrum Groningen, het Wervelkolom Centrum, het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde en het Universitair Centrum Psychiatrie. Er worden Comprehensive Centers ontwikkeld voor Oncologie, Transplantaties en Acute Zorg. Het UMCG is het enige ziekenhuis in Nederland dat alle vormen van orgaantransplantaties verricht, zowel enkelvoudige als gecombineerde transplantaties. Ook verricht het UMCG alle weefseltransplantaties. Het UMCG heeft bovendien een transplantatieprogramma voor kinderen Ons onderwijs en onze opleidingen omvatten de brede maatschappelijke context waarin opgeleide professionals straks zullen werken. Samenwerking van medici is daarin belangrijk, net als goede communicatie: onderling en met de patiënten. Er is daarom per definitie aandacht voor aanpalende specialismen en overige zorgprofessionals, zoals de verpleging in haar verzorgende en vaak regisserende rol. Voor een goede invulling van deze onderwijs & opleidingstaak werken we met diverse zorgaanbieders samen in de OOR-NN: de Onderwijsen Opleidingsregio Noord Nederland. Onze medewerkers vormen de verbindende kracht bij de keten die loopt van fundamenteel onderzoek naar translationeel onderzoek, klinisch onderzoek en topreferente zorg. Valoriseren doen we overal in die keten. Bijvoorbeeld bij het publiceren over wetenschappelijke resultaten en bij de vertaling daarvan naar onze eigen afdelingen en naar andere zorgaanbieders. Met Healthy Ageing komt er ook steeds meer aandacht voor preventieprogramma s. Met spin-offs genereren we bovendien extra financiële middelen voor nieuw onderzoek. Niet louter het exploreren en bedenken, maar ook het toepassen en delen, laten het best onze meerwaarde zien. Daarom krijgen we toenemend ondersteuning vanuit de Europese Unie en willen ook diverse marktpartijen graag met ons samenwerken. 18 Jaarverslag 2013 UMCG

19 Samenwerkingsrelaties Het UMCG maakt samen met de zeven andere UMC s deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU heeft als algemene doelstelling het behartigen van de gezamenlijke belangen van de UMC s. Daartoe worden gemeenschappelijke beleidsvisies en standpunten ontwikkeld op alle terreinen die de acht UMC s aangaan. Healthy Ageing is het onderwerp waar het UMCG, de RUG, de Hanzehogeschool Groningen, de gemeente Groningen en de provincie Groningen gezamenlijk op focussen. Vele organisaties en bedrijven nemen deel in het Healthy Ageing Network Noord Nederland (HANNN). Noord Nederland is door de EU erkend als kennisregio op dit gebied. Internationaal werkt het UMCG in het kader van de Alliance of Healthy Ageing intensief samen met de Mayo Clinic (Rochester, Minnesota, USA), maar ook met diverse centra in Europa (Kopenhagen, Jena, Newcastle, Rotterdam) en met een aantal private partners (onder andere met DSM Nutritional Products, Basel). Voor diverse projecten op het gebied van Healthy Ageing zijn EU- en FES (Fonds Economische Structuurversterking) subsidies verworven. De Alliance for Healthy Ageing is opgericht met steun van de Noaber Foundation. Het doel van de Alliance is een bijdrage te leveren aan oplossingen voor het probleem van dubbele vergrijzing in de westerse wereld. Vanuit LifeLines participeert het UMCG in verschillende (internationale) netwerken. LifeLines is een van de founding partners van BBMRI-NL, de Nederlandse tak van het Europese project BBMRI (Biobanking and Biomolecular Research Infrastructures). Het UMCG is actief in het Parelsnoer Initiatief (PSI) van de NFU. Internationaal vindt vanuit LifeLines onder andere de coördinatie plaats van het Europese 7e Kader Programma BioShare-EU (Biobank Standardisation and Harmonisation for Research Excellence in the European Union. Uit wettelijk en beleidsmatig oogpunt onderhoudt het UMCG contacten met verschillende ministeries (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, VWS, Economische Zaken, Sociale Zaken) en vindt overleg plaats over financiering van onderzoeksprojecten. Ook de contacten met de toezichthouders, onder andere de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de CCMO (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek), kennen een wettelijke basis. 19 Jaarverslag 2013 UMCG

20 Hoofdzaken in cijfers Zorg Eerste administratieve consulten Totaal consulten waarvan centrale spoedopvang Dagbehandelingen Klinische opnames Verpleegdagen Gemiddelde verpleegduur in dagen (inclusief Revalidatie en Psychiatrie) 8,2 8,3 Totaal aantal meldingen van incidenten in het IMS Onderwijs en onderzoek Aantal promoties Aantal ISI publicaties ca ca Aantal ingeschreven studenten (1 oktober) Bedrijfsvoering Opbrengsten (x miljoen euro) 1.073,6 980,4 Resultaat (x miljoen euro) 15,4 12,8 Aantal medewerkers (per 31-12) Aantal fte (per 31-12) Ziekteverzuim 3,7% 3,9% Aantal gemelde vacatures Jaarverslag 2013 UMCG

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Inhoud Voorwoord 7 1 Zorgketens 11 2 Visie en strategie 17 3 Organisatie azm Algemene identificatiegegevens 21 Juridische structuur 21 Organisatiestructuur

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave CIRO + Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene identificatiegegevens... 4 2.2. Juridische

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Stichting Avans

Jaarverslaggeving Stichting Avans Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans Inhoud jaarverslaggeving Inleiding 7 Governance 8 1.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 8 1.2 Integrale kwaliteitszorg 9

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie