Jaarverslag Universitair Medisch Centrum Groningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen

2 Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen

3 Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken en vooruit kijken Slotwoord Verslag van het Bestuur 1 Algemene informatie 2 Financiële informatie 3 Risicobeheersing en Intern Controle Systeem 4 Financiële instrumenten 5 Governancecode 6 Maatschappelijke aspecten van ondernemen 7 Onderzoek, onderwijs en opleiding 8 Actuele ontwikkelingen in het zorgproces 9 Toekomst Tot slot Bijlagen I Nevenfuncties Raad van Toezicht en Raad van Bestuur II Jaarrekening Jaarverslag 2013 UMCG

4 Woord vooraf Met veel genoegen bieden wij u het jaarverslag 2013 van het UMCG aan. In dit verslag gaan wij in op ons beleid en de belangrijkste resultaten in 2013 op onze vier kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. De activiteiten van het UMCG op deze vier gebieden zijn nauw met elkaar verweven. Het UMCG legt over sommige thema s meer in detail verantwoording af in aparte publicaties. Zo verschijnt er een apart jaarverslag over de prestaties en ontwikkelingen op het gebied van Onderzoek en Onderwijs. Dit O&O jaarverslag staat gepubliceerd op de website van het UMCG ( Ook publiceert het UMCG daar het verantwoordingsdocument Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg Eind 2013 heeft een herijking plaatsgevonden van onze missie Bouwen aan de toekomst van gezondheid. Ook in 2014 en daarna ligt onze gemeenschappelijke focus op Healthy Ageing: gezond en actief ouder worden. Daarbinnen hebben we gezamenlijk vele nieuwe plannen en ambities benoemd. Met Healthy Ageing leveren we een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan het boeken van gezondheidswinst en aan beperking van de stijging van zorgkosten als gevolg van veroudering. Onze patiëntenzorg stond in 2013 weer nadrukkelijk in het teken van de verdere verbetering van kwaliteit en patiëntveiligheid. We hebben daar grote vorderingen in gemaakt. In samenwerking met andere zorgaanbieders proberen we de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg in Noord Nederland ook voor de toekomst zeker te stellen. Voor het onderzoek is 2013 een zeer succesvol jaar, in output maar vooral ook in de kwaliteit en impact van onze wetenschappelijke publicaties. Dit blijkt ook uit de stijging in de internationale rankings. De integriteit rond de uitvoering van ons onderzoek krijgt daarbij veel aandacht. Bij het onderwijs staat veel in het teken van het nieuwe curriculum G2020 dat in 2014 van start gaat, ingericht met kleinere student-gemeenschappen ( learning communities ) rond specifieke thema s. We slagen er ook steeds beter in om samen met ons Center for Development and Innovation (CDI), de Stichting Business Generator Groningen (SBGG) en het Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN), waardevolle kennis te valoriseren. 4 Jaarverslag 2013 UMCG

5 De verdergaande landelijke bezuinigingen vragen om een grote mate van kostenbewustzijn. Op die manier kunnen we ook de komende jaren op de ingeslagen weg met Healthy Ageing doorgaan, mede door de soms tomeloze inzet en grote motivatie van onze medewerkers, aan wie wij veel dank verschuldigd zijn. Ik wens u veel leesplezier. Namens de Raad van Bestuur, Jos Aartsen 5 Jaarverslag 2013 UMCG

6 Verslag van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van het UMCG is benoemd door de minister van OCW als toezichthouder in het UMCG. Op grond van artikel van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is de Raad van Toezicht belast met het houden van een voortdurend toezicht op al wat het UMCG aangaat. De Raad van Toezicht oefent onafhankelijk toezicht uit op het UMCG; er is geen sprake van enige belangenverstrengeling tussen de leden van de Raad van Toezicht en het UMCG en geen van de leden is oud-medewerker van het UMCG. Samenstelling Raad van toezicht De samenstelling van de Raad van Toezicht van het UMCG is in 2013 als volgt: H. Alders, voorzitter vanaf 1 januari 2010, daarvoor lid sinds 1 november 2007; Prof. dr. L. Koopmans, vice voorzitter en voorzitter van de Auditcommissie, sinds 1 februari 2007 lid van de Raad van Toezicht, herbenoemd in 2011; Prof. dr. B. Witholt, sinds 1 juni 2007 lid van de Raad van Toezicht, herbenoemd in 2011; Mw. prof. dr. H.J. Völker-Dieben, sinds 1 maart 2009 lid van de Raad van Toezicht, herbenoemd in 2013 voor, op eigen verzoek, maximaal één jaar; Mw. mr. L. Lindner, sinds 1 april 2010 lid van de Raad van Toezicht. Mevrouw Völker-Dieben heeft ruime ervaring binnen de gezondheidszorg. Van 1996 tot haar pensionering in 2004 was zij afdelingshoofd/hoogleraar Oogheelkunde in het VUmc. De heer Witholt heeft specifieke expertise op het gebied van onderzoek en valorisatie. De heer Koopmans heeft financiële expertise en bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven en mevrouw Lindner heeft een juridische achtergrond met specifieke kennis op het gebied van governance. De heer Alders ten slotte heeft ruime bestuurlijke ervaring (inclusief de relatie publiek-privaat) en expertise op het gebied van relatie met de omgeving (politiek en maatschappelijk). Door zijn lidmaatschap van de RvT van de RUG geeft de heer Alders bovendien invulling aan de bijzondere relatie tussen het UMCG en de universiteit. De leden van de Raad van Toezicht dragen zelf zorg voor een voldoende mate van deskundigheid en deskundigheidsbevordering en wisselen onderling kennis uit. De bezoldiging van de toezichthouders is opgenomen in de Jaarrekening. De nevenfuncties van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in Bijlage I, naast de nevenfuncties van de Raad van Bestuur. 6 Jaarverslag 2013 UMCG

7 Invulling van het toezicht in 2013 Vergaderingen en bijeenkomsten In 2013 heeft de Raad van Toezicht vijf keer regulier vergaderd, waarbij telkens de Raad van Bestuur aanwezig was: op 7 maart, 21 mei, 9 september, 25 oktober en 18 december. De discussies in de Raad van Toezicht zijn gevoerd op basis van door de Raad van Bestuur aangeleverde documenten, maar ook op basis van de algemene ontwikkelingen die zich voor doen in de maatschappij, in het wetenschappelijk onderzoek en in de zorgsector. In het zogenoemde informatieprotocol is vastgelegd welke informatie de Raad van Bestuur wanneer naar de Raad van Toezicht stuurt. Sinds begin 2013 ontvangt de Raad van Toezicht voorafgaand aan de vergadering een schriftelijke rapportage over de actuele ontwikkelingen binnen het UMCG op het gebied van governance, kwaliteit en veiligheid, personeel en organisatie, samenwerkingsverbanden, grote projecten en bedrijfsvoering. Kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg is een vast en prominent punt op elke agenda van de Raad van Toezicht. Conform de afspraken in het informatieprotocol rapporteert de Raad van Bestuur hier uitvoerig over. Alle calamiteiten en klachten die ingediend worden bij de klachtencommissie worden gerapporteerd aan de Raad van Toezicht en besproken. De Raad van Toezicht heeft zich ervan vergewist dat de Raad van Bestuur veel aandacht heeft voor kwaliteit en veiligheid in het UMCG en dat het beleid van de Raad van Bestuur op gestructureerde wijze wordt geïmplementeerd, onder meer via de zogeheten leidende coalities van zorgprofessionals die op een zestal thema s zijn ingesteld. De Auditcommissie van de Raad van Toezicht heeft op 21 mei 2013, onder leiding van de voorzitter prof. Koopmans, vergaderd in aanwezigheid van de externe accountant. Daarbij zijn het verslag van de accountant bij de jaarrekening 2012 en de jaarrekening en het jaarverslag 2012 zelf met hem besproken en heeft hij vragen van leden van de Raad van Toezicht beantwoord. Ook de managementletter 2012 en de reactie van de Raad van Bestuur hierop is besproken. De accountant concludeert in dit document dat de administratieve organisatie en interne controle binnen het UMCG op orde zijn. Op 7 maart 2013 heeft het jaarlijkse overleg tussen de Raden van Toezicht van RUG en UMCG plaatsgevonden. In dit overleg is de O&O-begroting van het UMCG goedgekeurd. Politiek en samenleving vragen van toezichthouders zichtbaar en aanspreekbaar te zijn binnen de organisatie en meer dan in het verleden zelf informatie te vergaren. De Raad van Toezicht geeft hier op verschillende manieren invulling aan. 7 Jaarverslag 2013 UMCG

8 De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft overleg gevoerd met de Ondernemingsraad (op 24 april resp. 6 november). Doel van dit halfjaarlijkse overleg is bijpraten over de ontwikkelingen in het UMCG. Afgelopen jaar is vooral gesproken over regionale samenwerking, de overgang naar een nieuw EPD en de bezuinigingen bij de zorgadministratie. Daarnaast is teruggekeken op de procedure die in 2012 gevolgd is bij de benoeming van de nieuwe leden van de Raad van Bestuur. Over dezelfde thema s hebben de voorzitter en twee leden van de Raad van Toezicht met het bestuur van het Stafconvent gesproken. In dit gesprek is daarnaast uitgebreid stilgestaan bij het thema kwaliteit en veiligheid. De Raad van Toezicht was vertegenwoordigd bij de nieuwjaarsbijeenkomst en heeft diverse themabijeenkomsten op het gebied van kwaliteit en veiligheid bezocht. Nieuw in 2013 waren de afdelingsbezoeken. Tijdens een bezoek aan het UMC Groningen Cancer Center is de Raad van Toezicht geïnformeerd over de organisatie van de oncologiezorg binnen het UMCG en in de regio en over nieuwe ontwikkelingen binnen een aantal specifieke vakgebieden. Bij het bezoek aan de afdeling Kindergeneeskunde is stilgestaan bij onder andere de ontwikkelingen binnen de kinderoncologische zorg in Nederland en de managementproblemen waarmee de afdeling te kampen heeft gehad. Besluiten en discussies De Raad van Toezicht heeft in 2013 goedkeuring verleend aan de volgende besluiten van de Raad van Bestuur: Jaarverslag en jaarrekening 2012 Begroting 2014; Wijzigingen in bestuursreglement binnen het domein Onderwijs en Onderzoek; Geactualiseerd Treasury Statuut; Geactualiseerde koers Bouwen aan de toekomst van gezondheid Verder stond het jaar 2013 voor de Raad van Toezicht in het teken van discussie over onder andere de volgende strategische onderwerpen: Risicomanagement De Raad van Toezicht heeft een integrale financiële risicoanalyse inclusief beheersingsmaatregelen ontvangen met specifieke aandacht voor lopende projecten (LifeLines, ERIBA, nieuwbouw, vervanging ZIS/EPD) en voorgenomen projecten (protonenfaciliteit en de samenwerking met de Ommelander Ziekenhuis Groep). Een aantal van de genoemde onderwerpen hebben in 2013 nadrukkelijk aandacht gekregen (zie hierna). 8 Jaarverslag 2013 UMCG

9 Protonenfaciliteit In 2013 is intensief met de Raad van Bestuur gesproken over het aanbieden van protonentherapie, en in het bijzonder de financiële risico s die hieraan verbonden zijn. De Raad van Toezicht heeft kaders geformuleerd waarbinnen de Raad van Bestuur de plannen verder kan uitwerken. Het verheugt de Raad van Toezicht dat de minister van VWS het UMCG in 2013 een vergunning heeft verstrekt voor protonentherapie. Overgang naar een nieuw EPD In maart 2014 heeft het UMCG een contract gesloten met leverancier Siemens voor een nieuw EPD/ZIS. Over het aanbestedingstraject dat hieraan vooraf ging, is de Raad van Toezicht frequent geïnformeerd. De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat de Raad van Bestuur in de aanloop naar de implementatie veel aandacht heeft voor standaardisatie van systemen en werkprocessen en voor het vooraf vastleggen en laten accorderen van de specificaties. De financiële kaders voor deze omvangrijke operatie zijn vastgelegd in de meerjarenbegroting. Samenwerking met de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) Teneinde kwalitatief hoogwaardige zorg beschikbaar te houden voor de bewoners van Noordoost Groningen heeft zorgverzekeraar Menzis het UMCG verzocht een samenwerking met de OZG te verkennen. De Raad van Toezicht volgt de ontwikkelingen binnen dit dossier nauwlettend. Zorgcontractering Het UMCG heeft over 2013 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht voortdurend op de hoogte gehouden van het verloop van de onderhandelingen, die soms moeizaam verliepen. De Raad van Toezicht steunt het streven van de Raad van Bestuur om meerjarenafspraken te maken met zorgverzekeraars, om gewenste verschuivingen van zorg in de regio te kunnen realiseren. 9 Jaarverslag 2013 UMCG

10 Beleidsbrief 2014 Hierin worden de prioriteiten voor 2014 uiteen gezet, waaronder: - Publicatie en implementatie missie/visie Bouwen aan de toekomst van gezondheid Invoering nieuw EPD - Nieuwe interne budgettering gebaseerd op DOT - Certificeringstrajecten - Realiseren van Comprehensive Centers voor de Oncologie, Transplantatiegeneeskunde (en op termijn voor Acute zorg) en het verder bouwen aan Expertise Centra waarbij zorg rondom patiëntengroepen wordt georganiseerd - Besluitvorming samenwerking met OZG - Besluitvorming realisatie van de protonenfaciliteit op het terrein van het UMCG - (Verdere) ontwikkeling regionale zorgnetwerken in samenwerking omliggende ziekenhuizen - Inrichten Learning Communities bij de studie Geneeskunde Bezuinigingen/ Klaar voor de toekomst Op de onderdelen beddenreductie en zorgadministratie na, is het doelmatigheidsprogramma Klaar voor de toekomst afgerond in In het laatste jaar van dit programma heeft de Raad van Toezicht vooral aandacht besteed aan de bezuinigingen binnen de Zorgadministratie. Functioneren topkader Evenals in voorgaande jaren is in 2013 het functioneren van het gehele topkader (afdelingshoofden en directeuren) met de Raad van Bestuur besproken. Hiermee heeft de Raad van Toezicht zich een beeld verschaft van de kwaliteit van het topkader, de aandachtspunten die er zijn voor het bestuur en de te verwachten personele wisselingen. Medewerkersonderzoek De uitkomsten van het onderzoek dat in 2012 is uitgevoerd onder alle medewerkers van het UMCG zijn in 2013 besproken. De ruime voldoende die gescoord is op algemene tevredenheid mag, zeker gelet op het uitgevoerde doelmatigheidsprogramma, een goede uitkomst genoemd worden. Tegelijkertijd is er met de Raad van Bestuur geconstateerd dat er verbeterpunten zijn, met name als het gaat om de verpleegkundige beroepsgroep. 10 Jaarverslag 2013 UMCG

11 Wetenschappelijke integriteit Naar aanleiding van casuïstiek heeft de Raad van Toezicht zich ervan vergewist dat de Raad van Bestuur voldoende aandacht heeft voor het thema wetenschappelijke integriteit. De werkgeversrol De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het benoemen, beoordelen en belonen van de leden van de Raad van Bestuur. In 2013 was de herbenoeming van prof. dr. F. Kuipers aan de orde. De Raad van Toezicht heeft in nauwe afstemming met de RUG en na positieve advisering door het Stafconvent, de O&Oraad en de Ondernemingsraad, de heer Kuipers per 1 september 2013 herbenoemd tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vijf jaar. Aan dit lidmaatschap van de Raad van Bestuur is de aanstelling als decaan bij de faculteit Medische Wetenschappen van de RUG gekoppeld. Met de individuele bestuursleden worden door de Raad van Toezicht jaarlijks functioneringsgesprekken gevoerd. Het beloningsbeleid van de Raad van Toezicht heeft tot doel goede kandidaten aan te trekken, te motiveren en te behouden. Sinds 1 januari 2013 is de Raad van Toezicht bij nieuwe- en herbenoemingen op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) gebonden aan het wettelijk bezoldigingsmaximum van 130% van een ministersalaris. Bonussen en tantièmes worden niet uitgekeerd, omdat de Raad van Toezicht hecht aan een adequate, vaste beloningsstructuur. 11 Jaarverslag 2013 UMCG

12 Terugblikken en vooruit kijken De Raad van Toezicht staat in besloten bijeenkomsten regelmatig stil bij zijn eigen functioneren. In de gesprekken hierover is voortgeborduurd op de zelfevaluatie die in 2012 is ingevuld. De evaluatie van de relatie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zal vanwege de wisselingen in de Raad van Bestuur in 2014 voor het eerst worden uitgevoerd. De Raad van Toezicht is eind 2013 gestart met een traject gericht op de toekomstige inrichting van de Raad van Toezicht. De aanleiding hiervoor is tweeledig. Ten eerste vormt het politieke en maatschappelijke debat dat, mede ingegeven door incidenten, de afgelopen jaren is gevoerd over bestuur en toezicht van semipublieke instellingen reden om stil te staan bij de wijze waarop het intern toezicht wordt ingevuld binnen het UMCG. Een tweede reden is dat de komende tijd verschillende vacatures ontstaan binnen de Raad van Toezicht en er dus nieuwe toezichthouders voor benoeming moeten worden voorgedragen aan de minister van OCW. De Raad van Toezicht voert in dit kader gesprekken met de Raad van Bestuur, de OR, het Stafconvent, de Verpleegkundige Adviesraad en vertegenwoordigers van de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen. Deze gesprekken geven inzicht in de wensen en verwachtingen die de organisatie heeft van de Raad van Toezicht en vormen input voor een profielschets voor de nieuwe Raad van Toezicht. 12 Jaarverslag 2013 UMCG

13 Slotwoord De Raad van Toezicht dankt alle medewerkers van het UMCG voor hun inzet en de mooie resultaten die in het afgelopen jaar zijn behaald. Er is grote waardering voor de geactualiseerde koers, waarin de patiënt als mens centraal staat, die in 2013 met inbreng van velen tot stand is gekomen. Het UMCG zal in 2014 en volgende jaren voortvarend verder bouwen aan de toekomst van gezondheid. Namens de Raad van Toezicht, Hans Alders, Voorzitter Raad van Toezicht 13 Jaarverslag 2013 UMCG

14 Verslag van het Bestuur Identificatie UMCG Verslagleggende rechtspersoon Universitair Medisch Centrum Groningen Postbus rb Groningen Telefoon adres Kamer van Koophandel nr Internetpagina Juridische structuur De publiekrechtelijke rechtspersoon Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) handelt sinds 2005 onder de naam UMCG. Het UMCG is een samenwerkingsverband tussen het AZG en de Faculteit Medische Wetenschappen (FMW), onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Naast het UMCG wordt de UMCG-groep gevormd door een twintigtal aan het UMCG verbonden groepsmaatschappijen, waarin een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Deze staan vermeld in de jaarrekening. Toelating Het UMCG biedt zorg aan op grond van de Zorgverzekeringswet en AWBZ. In dat verband is een toelating nodig in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Het UMCG is een toegelaten instelling met instellingsnummer Medezeggenschapsstructuur Via de Ondernemingsraad (OR) van het UMCG vindt de medezeggenschap van medewerkers plaats. De OR bestaat uit vijftien leden. De sectoren en de ondersteunende onderdelen hebben hun eigen medezeggenschapsorgaan Onderdeelcommissies (OC) met een zelfstandig advies- en instemmingsrecht. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bepaalt dat het Stafconvent meewerkt aan het bestuur van het ziekenhuis. In het Stafconvent zijn de medisch specialisten vertegenwoordigd. Aan de vergaderingen nemen de afdelingshoofden deel. Studenten hebben een stem via de Onderzoek- en Onderwijsraad (O&O-raad). De O&O-raad bestaat uit veertien leden. Hiervan zijn zeven student, de andere zeven leden zijn personeelsleden waarvan vier gekozen leden uit de OR, en drie leden uit de OC s. Patiënten oefenen medezeggenschap uit via de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen, de CRAZ. Voor organisatorische, operationele aangelegenheden, zoals de organisatie van zorg, huisvesting en dergelijke, worden in principe via Zorgbelang Groningen patiënten(verenigingen) ingeschakeld Jaarverslag 2013 UMCG

15 Organisatorische structuur en bestuursmodel Het UMCG is een lijnorganisatie met decentraal integraal management, dat handelt binnen de door de Raad van Bestuur afgegeven kaders. Er zijn zes sectoren: Langdurige zorg en vaten, Kortdurende zorg en buik, Kinderen, voortplanting, revalidatie, psychiatrie, Oncologie, Ondersteunende specialismen en Ontwikkeling en overdracht. Elke sector heeft een directeur en eigen ondersteuning in de vorm van een bedrijfsbureau. De overige ondersteuning vindt plaats door de UMC-staf, ICT / Functioneel & Gegevensbeheer / Medische Techniek, Facilitaire Dienst en Bouw & Infrastructuur. De (financiële) besturingsfilosofie van het UMCG gaat uit van decentrale resultaatverantwoordelijkheden, waarbij de controlfunctie in belangrijke mate is gedecentraliseerd bij de sectoren. Jaarlijks maakt de Raad van Bestuur afspraken over de doelstellingen en de middelen. Primair worden afspraken gemaakt met de sectoren. Per sector worden de budgetten van afdelingen en zorgeenheden gecumuleerd vastgesteld. Daarbij heeft elke organisatie-eenheid een financieel kader, dat deels variabel is op basis van outputparameters. Binnen de sectoren rapporteren de eenheden periodiek, waarna de sectoren aan de Raad van Bestuur rapporteren. Aan de orde komt de budgetuitputting in relatie tot de realisatie van de doelstellingen op basis van de balanced scorecard (bijvoorbeeld personeel, activiteiten, milieu/energiegebruik). Uitgangspunt voor de bedrijfsvoering is de beleids- en planning & control-cyclus. Binnen de sectoren functioneren afdelingen, die de basis vormen voor de ordening van de patiëntenzorg, het onderzoek en het onderwijs in het UMCG. Het afdelingshoofd is, binnen de financiële en organisatorische kaders die gelden in het UMCG, verantwoordelijk voor de geneeskundige behandeling en verzorging van de patiënten van de afdeling. Elke afdeling stelt in afstemming met de daarbij behorende ondersteunende zorgfaciliteit(en) (bijv. een verpleegafdeling) een begroting op, gebaseerd op het medisch beleid van de afdeling en op de ontwikkelingen/mogelijkheden van de zorgfaciliteit. De afdelingshoofden leggen rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Bestuur als het gaat om het beleid ten aanzien van patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. Voor de afdelingen wordt de beleidscyclus mede vormgegeven in een beleidsoverleg tussen het afdelingshoofd en de Raad van Bestuur in het bijzijn van de sectordirecteur. De beleidsrichtingen die daaruit volgen, dienen in de planning & control-cyclus te worden verwerkt, afhankelijk van de haalbaarheid en wenselijkheid van die plannen Jaarverslag 2013 UMCG

16 Organogram UMCG Ondernemingsraad O&O-raad Raad van Toezicht Raad van Bestuur Stafconvent CRAZ UMC-staf Beleidsontwikkeling en UMCG-brede control Facilitaire Dienst Bouw & Infrastructuur ICT, Functioneel- & Gegevensbeheer, Medische Techniek Sector A Langdurige Zorg, Vaten Sector B Kortdurende Zorg, Buik Sector C Kinderen, Voortplanting, Revalidatie, Psychiatrie Sector D Oncologie Sector E Ondersteunende Specialismen Sector F Ontwikkeling en Overdracht 16 Jaarverslag 2013 UMCG

17 1 Algemene informatie Kernactiviteiten en nadere typering Het bestuursreglement van het UMCG noemt de volgende taken van het UMCG: Patiëntenzorg in de meest brede zin van het woord. Het verzorgen van een opleiding tot medisch specialist. Het verzorgen van medisch-wetenschappelijk onderwijs. Opleiding en bij- en nascholing van medici, althans het leveren van een bijdrage hieraan en de opleiding, bij- en nascholing van onder meer verpleegkundigen, (para)medici en ondersteunend personeel. Het bijdragen aan de ontwikkeling en het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek Het UMCG is zowel universitaire kennisinstelling, ziekenhuis, onderwijs- en opleidingsinstituut als innovatiecentrum. Samen geven we inhoud aan onze ambitieuze missie: Bouwen aan de Toekomst van Gezondheid. De missie en visie van het UMCG is eind 2013 verder aangescherpt met nieuwe plannen en ambities, na uitvoerige consultatie van onze medewerkers en andere stakeholders. Publicatie vindt plaats in april 2014 (zie: Onze meerwaarde komt ook de komende jaren tot uitdrukking door onze focus op Healthy Ageing: actief en gezond ouder worden. Het UMCG wil zich, samen met de andere faculteiten van Rijksuniversiteit Groningen, kunnen meten met de beste bio-medische kennisinstellingen van de wereld. Onze gemeenschappelijke focussering én onze investeringen in onderzoeksfaciliteiten en in mensen (talentprogramma s), leiden tot aan de dag van vandaag tot een sterke stijging in kwantiteit en kwaliteit van onze wetenschappelijke output. Zorgvuldigheid en integriteit staan bij al het onderzoek voorop. Kwaliteit en patiëntveiligheid in de zorg is voor ons en voor patiëntenverenigingen het belangrijkste thema. Daar horen ook voor- en nazorg en palliatieve zorg bij, in afstemming en samenwerking met verwijzers, zoals andere ziekenhuizen, zorgcentra en huisartsen. We zijn als noordelijke zorgaanbieders voor de kwaliteit en continuïteit van zorg in Noord Nederland sterk afhankelijk van elkaar. 17 Jaarverslag 2013 UMCG

18 Het UMCG herbergt alle poortspecialismen en heeft een erkenning voor de functies Traumacentrum en Revalidatiecentrum. Daarnaast kent het UMCG een Universitair Sportmedisch Centrum Groningen, het Wervelkolom Centrum, het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde en het Universitair Centrum Psychiatrie. Er worden Comprehensive Centers ontwikkeld voor Oncologie, Transplantaties en Acute Zorg. Het UMCG is het enige ziekenhuis in Nederland dat alle vormen van orgaantransplantaties verricht, zowel enkelvoudige als gecombineerde transplantaties. Ook verricht het UMCG alle weefseltransplantaties. Het UMCG heeft bovendien een transplantatieprogramma voor kinderen Ons onderwijs en onze opleidingen omvatten de brede maatschappelijke context waarin opgeleide professionals straks zullen werken. Samenwerking van medici is daarin belangrijk, net als goede communicatie: onderling en met de patiënten. Er is daarom per definitie aandacht voor aanpalende specialismen en overige zorgprofessionals, zoals de verpleging in haar verzorgende en vaak regisserende rol. Voor een goede invulling van deze onderwijs & opleidingstaak werken we met diverse zorgaanbieders samen in de OOR-NN: de Onderwijsen Opleidingsregio Noord Nederland. Onze medewerkers vormen de verbindende kracht bij de keten die loopt van fundamenteel onderzoek naar translationeel onderzoek, klinisch onderzoek en topreferente zorg. Valoriseren doen we overal in die keten. Bijvoorbeeld bij het publiceren over wetenschappelijke resultaten en bij de vertaling daarvan naar onze eigen afdelingen en naar andere zorgaanbieders. Met Healthy Ageing komt er ook steeds meer aandacht voor preventieprogramma s. Met spin-offs genereren we bovendien extra financiële middelen voor nieuw onderzoek. Niet louter het exploreren en bedenken, maar ook het toepassen en delen, laten het best onze meerwaarde zien. Daarom krijgen we toenemend ondersteuning vanuit de Europese Unie en willen ook diverse marktpartijen graag met ons samenwerken. 18 Jaarverslag 2013 UMCG

19 Samenwerkingsrelaties Het UMCG maakt samen met de zeven andere UMC s deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU heeft als algemene doelstelling het behartigen van de gezamenlijke belangen van de UMC s. Daartoe worden gemeenschappelijke beleidsvisies en standpunten ontwikkeld op alle terreinen die de acht UMC s aangaan. Healthy Ageing is het onderwerp waar het UMCG, de RUG, de Hanzehogeschool Groningen, de gemeente Groningen en de provincie Groningen gezamenlijk op focussen. Vele organisaties en bedrijven nemen deel in het Healthy Ageing Network Noord Nederland (HANNN). Noord Nederland is door de EU erkend als kennisregio op dit gebied. Internationaal werkt het UMCG in het kader van de Alliance of Healthy Ageing intensief samen met de Mayo Clinic (Rochester, Minnesota, USA), maar ook met diverse centra in Europa (Kopenhagen, Jena, Newcastle, Rotterdam) en met een aantal private partners (onder andere met DSM Nutritional Products, Basel). Voor diverse projecten op het gebied van Healthy Ageing zijn EU- en FES (Fonds Economische Structuurversterking) subsidies verworven. De Alliance for Healthy Ageing is opgericht met steun van de Noaber Foundation. Het doel van de Alliance is een bijdrage te leveren aan oplossingen voor het probleem van dubbele vergrijzing in de westerse wereld. Vanuit LifeLines participeert het UMCG in verschillende (internationale) netwerken. LifeLines is een van de founding partners van BBMRI-NL, de Nederlandse tak van het Europese project BBMRI (Biobanking and Biomolecular Research Infrastructures). Het UMCG is actief in het Parelsnoer Initiatief (PSI) van de NFU. Internationaal vindt vanuit LifeLines onder andere de coördinatie plaats van het Europese 7e Kader Programma BioShare-EU (Biobank Standardisation and Harmonisation for Research Excellence in the European Union. Uit wettelijk en beleidsmatig oogpunt onderhoudt het UMCG contacten met verschillende ministeries (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, VWS, Economische Zaken, Sociale Zaken) en vindt overleg plaats over financiering van onderzoeksprojecten. Ook de contacten met de toezichthouders, onder andere de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de CCMO (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek), kennen een wettelijke basis. 19 Jaarverslag 2013 UMCG

20 Hoofdzaken in cijfers Zorg Eerste administratieve consulten Totaal consulten waarvan centrale spoedopvang Dagbehandelingen Klinische opnames Verpleegdagen Gemiddelde verpleegduur in dagen (inclusief Revalidatie en Psychiatrie) 8,2 8,3 Totaal aantal meldingen van incidenten in het IMS Onderwijs en onderzoek Aantal promoties Aantal ISI publicaties ca ca Aantal ingeschreven studenten (1 oktober) Bedrijfsvoering Opbrengsten (x miljoen euro) 1.073,6 980,4 Resultaat (x miljoen euro) 15,4 12,8 Aantal medewerkers (per 31-12) Aantal fte (per 31-12) Ziekteverzuim 3,7% 3,9% Aantal gemelde vacatures Jaarverslag 2013 UMCG

Jaarverslag 2014. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2014. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2014 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2014 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf 4 Verslag van de Raad van Toezicht 6 Verslag van het Bestuur 15 1 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2012. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2012 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2012 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Bestuursverslag 2012 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c Aan de Raad van Bestuur en collectieven van medisch specialisten van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Regionale uitwisseling

Regionale uitwisseling Regionale uitwisseling UMCG route 2020, de rol van het UMCG in de regionale ontwikkelingen en wat de ICT hierin kan en moet betekenen René de Vink Directeur IFM UMCG De rol van ICT in de ontwikkelingen

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Zicht op opbrengsten. Overzicht houden in de complexiteit

Zicht op opbrengsten. Overzicht houden in de complexiteit Seminar Zicht op opbrengsten Overzicht houden in de complexiteit Arjen Hakbijl Landelijke onzekerheid omzet ziekenhuizen (1) Veroorzaakt door massieve impact van vele wijzigingen die elkaar beïnvloeden.

Nadere informatie

In Control op ICT in de zorg

In Control op ICT in de zorg In Control op ICT in de zorg Ervaringen uit de praktijk van ziekenhuizen Ron van den Bosch Hoofd bureau Strategie en Beleid UMC Groningen Voorzitter Vereniging Informatica en Gezondheidszorg Lid CIO Platform

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen inzake financieel jaarverslag 2016 samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Subafdeling

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Blad-1 INHOUDSOPGAVE Blad

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement Risicomanagement Het College van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de belangrijkste risico s die de HAN bedreigen. Per risico worden kans, effect en beïnvloedbaarheid annex maatregelen

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Fusies in ziekenhuizen CONTROLLERSBIJEENKOMST 11 FEBRUARI 2015

Fusies in ziekenhuizen CONTROLLERSBIJEENKOMST 11 FEBRUARI 2015 Fusies in ziekenhuizen CONTROLLERSBIJEENKOMST 11 FEBRUARI 2015 Edwin Sinnema Technisch bedrijfskundige (Eindhoven) Koninklijke Marine (Den Helder/Den Haag) Deloitte consulting (Utrecht/Amstelveen) Zorggroep

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff. Controle jaarrekening 2014

18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff. Controle jaarrekening 2014 18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff Controle jaarrekening 2014 Agenda Accountantscontrole Bevindingen controle 2014 Actuele ontwikkelingen Vragen Fasering accountantscontrole gemeente Ridderkerk

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Workshop HEAD congres 2014

Workshop HEAD congres 2014 InsideZorg Workshop HEAD congres 2014 Mirjam Scholtens, Harko Bols Kennismaking Doelstelling workshop Aanleiding onderzoek Situatieschets Werkkapitaal (begripsbepaling) Positie en knelpunten verschillende

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Financieren in de zorgmarkt

Financieren in de zorgmarkt Presentatie Arie van Oord Business Manager Wonen, Zorg & Onderwijs Platform Economie & Ruimte op 8 juli 2015 BouwCampus: Van der Burghweg 1 te Delft Agenda Kredietportefeuille BNG Bank Bancaire kredietverstrekking

Nadere informatie

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven 26 mei 2017 Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving,

Nadere informatie

Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering

Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013 Toezicht op Financiën Wim Touw 17 april 2013 Agenda OMGEVING FINANCIEEL MANAGEMENT SOFT CONTROLS DE ROL VAN DE ACCOUNTANT SPECIFIEKE VRAGEN 1 OMGEVING 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1875 Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken t.a.v. het bestuur Postbus 329 1200 AH HILVERSUM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid SUBSIDIEBELEID 2014 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Thema s... 4 2.1 Preventie... 4 2.2 Ouderenzorg... 5 2.3 Mantelzorg/vrijwilligerswerk... 5 2.4 Daarnaast kunnen projectvoorstellen ingestuurd

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Administratie

Nadere informatie

Stichting Noorderslag

Stichting Noorderslag Stichting Noorderslag Jaarrekening 2013 Administratiekantoor De Rekenkamer Zuidlaarderweg 69A 9479 PR Groningen Telefoon (050)4090546 INHOUD Balans per 31 december 2013 3 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Jaarrekening 2014 Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Inhoudsopgave 1.0 Jaarverslag... 1 2.0 Balans (na resultaat bestemming)... 2 3.0 Staat

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Raad van Toezicht stichting Zorgpartners Friesland

Raad van Toezicht stichting Zorgpartners Friesland Raad van Toezicht stichting Zorgpartners Friesland Kader voor het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg; versie 29-01-13 Inleiding De Raad van Toezicht heeft in oktober 2006 uit haar midden

Nadere informatie

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting. BESTUURSREGLEMENT STICHTING VOLKSHUISVESTINGSGROEP WOONCOMPAGNIE, Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Wooncompagnie op 27 augustus 2014 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op.

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) (bedragen x 1.000) 2016 2015 2016 2015 ACTIVA PASSIVA Vaste activa Groepsvermogen 4.096 3.898 Immateriële vaste activa 240 102 Materiële

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L0884 Woningstichting Goed Wonen Koedijk Sint-Pancras t.a.v. het bestuur Bovenweg 180 A 1834 CJ SINT PANCRAS Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie