Vergeten mensenrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergeten mensenrecht"

Transcriptie

1 1

2 2

3 Vergeten mensenrecht Notitie SGP Tweede Kamer over geloofsvervolging December 2010 Auteur: Wilco Kodde Colofon SGP-fractie Tweede Kamer Bezoekadres: Plein 2, 2500 CR Den Haag Postadres: Postbus 20018, 2500 EA Den Haag T (070) F (070) E Foto s: Open Doors 3

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Geloofsvervolging: verkenning van het probleem 8 3. Aandacht voor geloofsvervolging Nationale actie Direct Indirect Internationale actie Europese Unie Raad van Europa Verenigde Naties OVSE Niet-gouvermentele organisaties Instrumenten Gebruikte instrumenten en effect Nieuwe instrumenten Aanbevelingen Aanbevelingen voor Nederlands beleid Aanbevelingen over internationale politiek Samenvatting 47 4

5 1. Inleiding Ik smeek u: maak gebruik van uw vrijheid om die van ons te bevorderen. (Aung San Suu Kyi, Birmese mensenrechtenverdediger en Nobelprijswinnares voor de Vrede in 1991) Vrijheid is een groot goed. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, vrijheid van onderwijs zijn grote voorrechten die in Nederland gelden. Geloofsvrijheid is dat ook. In veel landen zijn mensen vrij te geloven wat men wil. Hoe anders is dat in veel landen die gestempeld worden door het communisme of waar de islam het leven van de burgers domineert. Vooral christenen moeten het daar ontgelden. Christenen vormen in de wereld de grootste groep mensen die om het geloof vervolgd worden. Volgens vele verklaringen en verdragen van de Verenigde Naties wordt godsdienstvrijheid, op papier, gewaarborgd. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt uitgesproken dat iedereen ter wereld recht heeft op vrijheid van godsdienst. 1 Zo wordt in het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten de rechten voor minderheden gerekend tot de rechten voor de mens. 2 Verklaringen over mensenrechten hebben overigens een lange en rijke geschiedenis. Al in 1581, in het Plakkaat van Verlatinghe (waardoor Nederland zich losmaakte van de koning van Spanje), wordt gesteld dat als een vorst zijn onderdanen niet beschermt als schapen, maar hen onderdrukt dan is hij niet langer een vorst maar een tiran en dan mogen zij wettig overgaan tot de keuze van een andere vorst.' Geloofsvervolging is zo oud als de mensheid. In vergelijking met andere landen hebben gelovigen in Nederland niets te klagen. Helaas komt het in andere delen van de wereld veelvuldig voor dat mensen vanwege hun geloof worden onderdrukt. 1 Verenigde Naties, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 18 2 Verenigde Naties, Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, artikel 27 5

6 De SGP is tegen iedere geloofsvervolging. Met deze notitie wil de Tweede Kamerfractie van de SGP het thema geloofsvervolging nóg meer prioriteit geven en tegelijk een aantal suggesties en aanbevelingen geven aan de Minister van Buitenlandse Zaken, in de hoop dat de aanbevelingen verwerkt zullen worden in het toekomstige mensenrechtenbeleid. In deze fractienotie wordt kort samengevat wat het probleem is en welke activiteiten er al worden ondernomen vanuit Nederland en de internationale gemeenschap Ook worden er enkele aanbevelingen gegeven voor de beleidsmakers. In deze notitie wordt soms de term geloofsvervolging gebruikt, een andere keer de term christenvervolging. Dit hangt af van de situatie waarover geschreven wordt. Vaak zijn het christenen die vervolgd worden, in dat geval wordt dit ook expliciet benoemd. Deze fractienotitie is aangeboden aan de Minister van Buitenlandse Zaken tijdens de begrotingsbehandeling op 14 december 2010 door SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. Voorbeeld: christenvervolging in Eritrea. Een ernstige situatie, waar in de praktijk weinig (media)aandacht voor is. Ermelo Eritrea houdt nog steeds 1500 christenen gevangen in cellen, zeecontainers en ondergrondse kerkers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Open Doors, een organisatie die vervolgde christenen steunt. Als christenen vrijkomen, betekent dat niet dat hun problemen voorbij zijn. Veel christenen worden te werk gesteld in militaire kampen, anderen krijgen huisarrest. Voor het onderzoek inventariseerde Open Doors bij Eritrese kerkleiders van hoeveel gemeenteleden bekend was dat ze in de cel zaten vanwege hun geloof. In totaal kwamen zij op ongeveer 1500 uit. Het getal varieert wel gedurende het jaar, zegt Open Doors-woordvoerder Jan Vermeer. Wekelijks worden mensen gearresteerd en anderen vrijgelaten. Dat laatste gebeurt alleen onder strenge voorwaarden. De meeste christenen moeten een verklaring ondertekenen waarin staat dat ze zich niet meer bezig zullen houden met kerkelijk werk. Bovendien worden ze in hun bewegingsvrijheid belemmerd. Van veel christenen is bekend dat ze in de praktijk huisarrest hebben. (Bron: Open doors, 10 december 2010) 6

7 7

8 2. Geloofsvervolging: verkenning van het probleem In meer dan vijftig landen op de wereld worden gelovigen vervolgd omwille van hun geloof. Zeker 100 miljoen christenen wereldwijd staan bloot aan vervolging, maar er worden ook getallen tot 250 miljoen genoemd. 3 Daarmee vormen christenen de grootste groep onder degenen die vervolgd worden om het geloof. 4 Er kan daarbij ruwweg onderscheid gemaakt worden tussen drie verschillende soorten landen. De eerste groep bestaat uit islamitische landen. In deze landen worden de meeste christenen vervolgd. Een andere categorie betreft de landen die voorheen communistisch waren of dat nog steeds zijn. Daarnaast is er een kleinere groep landen waar hindoeïsme en boeddhisme belangrijke godsdiensten zijn. Met name christenen in India, Nepal, Bhutan, Sri Lanka en andere landen ervaren dit aan den lijve. Binnen Europa valt alleen Wit-Rusland onder de landen waar christenen onderdrukt worden. In het Midden-Oosten worden in bijna alle landen christenen vervolgd omwille van het geloof. Voor noordelijk Afrika geldt hetzelfde, en ook in Centraal-Azië zijn nog veel landen waar christenen in meerdere of mindere mate niet vrij hun geloof kunnen belijden. Geloofvervolging kan veel gezichten hebben. Het kan om openlijke tegenwerking gaan of om discriminerende regels moeilijkheden bij het vinden van een baan of huisvesting. In ernstiger vorm kan het neerkomen op het gevangen nemen, mishandelen, of zelfs ter dood brengen van gelovigen. De overheid zelf kan de vervolgende partij zijn, zoals in Noord- Korea. Maar het kunnen ook familieleden zijn of bevolkingsgroepen die zich keren tegen bijvoorbeeld tot het christendom bekeerde moslims. Vaak bieden overheden daartegen onvoldoende bescherming. 3 Voor omvang en aantallen over geloofsvervolging, zie de rapporten en verslagen van ngo s als Open Doors, Amnesty International, Release International, etc. 4 Katholiek Nieuwsblad, Te weinig aandacht voor vervolgde christenen, 29 maart

9 De politiek staat voor een belangrijk dilemma bij het aanpakken van geloofsvervolging. Landen waarin gelovigen vervolgd worden, zijn vaak in meer of mindere mate gesloten landen. Toch hebben alle landen, zelfs Noord-Korea, contacten met andere landen. Meestal betekent contact economische samenwerking. Ook Westerse landen doen veel zaken met landen als China, Saoedi-Arabië, Egypte, Marokko, et cetera. Een belangrijke vraag is: in hoeverre moet er samen gewerkt worden met landen waar minderheden, waaronder christenen, worden vervolgd? Is het beter om het land zoveel mogelijk te isoleren, of om via samenwerking te streven naar verbetering van de mensenrechten? Wat is het meest effectief? In het geval van totale isolatie zal vooral de bevolking lijden onder de achteruitgang van de economie. Of verdrukte gelovigen in het land er beter van worden, is maar zeer de vraag. Aan de andere kant zijn er nadelen aan economische samenwerking met landen waarin gelovigen vervolgd worden. Zo wordt de positie van het land versterkt door de samenwerking en bestaat de kans dat de landen op het wereldtoneel steeds meer te zeggen krijgen. Dat is ook zeker geen aanlokkend vooruitzicht. Ook wordt naar de mening van de SGP een te slap signaal afgegeven als bijvoorbeeld Nederland enerzijds tijdens een internationaal forum de aandacht vraagt voor de mensenrechtensituatie in bijvoorbeeld China of een islamitisch land, terwijl anderzijds miljardendeals worden gesloten op het gebied van de handel. In deze fractienotie wordt een antwoord gezocht op deze moeilijke vragen. Zoals gezegd, spelen islamitische landen een bijzonder kwalijke rol in de wereldwijde geloofsvervolging. Lettend op de praktijk kan gesteld worden: hoe hoger het percentage moslims in een land, hoe hoger de plek van het betreffende land op de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors. 5 In deze probleemverkenning krijgt ook China een aparte vermelding. Dat komt door de economische en politieke machtsituatie waarin het land zich bevindt, in combinatie met het feit dat nergens in de wereld zoveel christenen vervolgd worden 5 Ranglijst Christenvervolging Open Doors 9

10 als in China. Daarnaast maakt China zich schuldig aan een gruwelijke misdaad, doordat ze vluchtelingen uit Noord-Korea niet erkent en direct terugstuurt. In Noord-Korea wacht voor deze vluchtelingen het concentratiekamp en executie, zelfs voor kleine kinderen. China is één van de weinige landen die contacten onderhouden met Noord-Korea. Ook is China lid van de VN-veiligheidsraad waarin zij een veto kan uitspreken over alle sancties van de VN-veiligheidsraad. China speelt dus een kwalijke rol inzake geloofsvervolging en heeft een machtige positie op het wereldtoneel. Hierbij moeten we wel opmerken dat de mate van geloofsvervolging in China verschilt per regio. Zo is het in bijvoorbeeld de noordoostelijke provincie Xinjang veel gevaarlijker om christen te zijn, dan in de regio in het oostelijk van Peking. 6 Voor de vervolgde gelovigen maakt het in de praktijk niet uit om welke redenen en door wie zij vervolgd worden. Voor de politiek is er wél een verschil. In Afghanistan is sprake van ernstige geloofsvervolging, maar dat is niet omdat de regering daartoe aanzet. In Afghanistan heeft de overheid bijzonder weinig grip op de situatie in het eigen land. Moslimterroristen en anderen kunnen hun gang gaan tegen andersgelovigen, zonder dat de overheid hierin eenvoudig verandering kan brengen. In landen als Noord-Korea en Iran is er sprake van ernstige geloofsvervolging als gevolg van het feit dat de regering de eigen onderdanen wil dwingen zich aan communistische of islamitische regels te houden. Het is voor politieke partijen en de Minister van Buitenlandse Zaken moeilijk om iets te verbeteren aan de situatie van christenen in het buitenland. Politieke partijen kunnen alleen invloed uitoefenen vanuit het parlement. De minister moet vervolgens aan de slag met het eigen buitenlandse beleid en door te proberen via internationale organen het thema geloofsvervolging aan te kaarten. 6 Nederlandse Zendingsraad, China Verklaring, 2 september

11 11

12 3. Aandacht voor geloofsvervolging Voor mensenrechten is vanuit de politiek wereldwijd aandacht. Gaat het om het specifieke onderwerp geloofsvervolging, dan is de aandacht stukken minder. Het onderwerp ligt in zeker opzicht gevoelig. Zo blijkt dat veel seculiere partijen onvoldoende oog hebben voor de structurele christenvervolging waar vaak sprake van is. Als christelijke partijen aandacht vragen voor geloofsvervolging, klinkt al snel het verwijt dat de aandacht voor christenvervolging enkel voortkomt vanuit het eigen geloof. Daarbij zouden christelijke partijen minder aandacht hebben voor andere gevallen van mensenrechtenschendingen en dus erg selectief met dit thema omgaan. Het is bepaald niet zo dat de SGP alleen oog heeft voor gevallen van christenvervolging. Wel is het zo dat wij vanuit onze bijzondere betrokkenheid bij geloofsgenoten in het buitenland meer dan veel anderen geïnteresseerd zijn in en gemotiveerd zijn om hieraan aandacht te geven. De extra aandacht die de SGP aan het onderwerp wil geven, komt bovendien voort uit het feit dat er in brede zin te weinig aandacht is voor christenvervolging. De SGP wil deze scheefgroei rechttrekken door het thema geloofsvervolging uitdrukkelijk aan de orde te het stellen. Wat betreft de Nederlandse politieke partijen valt op dat naast CDA, ChristenUnie en SGP vooral de PVV en de VVD de aandacht vragen voor geloofsvervolging. Bij de andere partijen is de belangstelling minder duidelijk te zien. Mensenrechtenbeleid krijgt gelukkig hoge prioriteit bij de Nederlandse regering en de internationale gemeenschap. Dit valt af te leiden uit de aanstelling van commissies, het werken aan mensenrechtendialogen, de vele rapporten en verslagen en de diplomatieke inspanning op dit gebied. Maar met het specifieke onderwerp geloofsvervolging wordt nog te weinig gedaan. 7 Er is in wezen geen toegespitst natio- 7 Trouw, Christenvervolging wil maar geen sexy onderwerp worden,19 april

13 naal of internationaal beleid tegen geloofsvervolging. Gevallen van geloofsvervolging vallen onder het brede thema mensenrechten. Er zijn wel signalen vanuit internationale gremia dat vervolging van godsdienstige minderheden meer aandacht krijgt, doordat bijvoorbeeld bij de VN en de OVSE speciale posten zijn gecreëerd om meer aandacht en gestructureerd beleid te krijgen voor verdrukte religieuze minderheden. In de marge van deze fractienotitie over geloofsvervolging, wil de SGP wel kwijt dat de inzet voor mensenrechten smaller kan. Het kan niet de bedoeling zijn dat in het kader van mensenrechten geprobeerd wordt om bijvoorbeeld abortus acceptabel te maken in andere landen. 8 Dat valt ten eerste niet onder mensenrechten en er kan ook krediet worden verspeeld bij de betreffende regeringen. Dat krediet is hard nodig voor belangrijke zaken. De internationale gemeenschap zal daarom haar prioriteiten moeten toespitsen, zodat onder de paraplu van mensenrechten primair gewerkt wordt aan het oplossen van de ergste en meest schrijnende gevallen van humanitair leed. Vanuit de Europese Unie is ook aandacht voor verdrukte gelovigen. Althans: wie alleen afgaat op de hoeveelheid en dikte van rapporten, onderzoeken, presentaties, evaluaties en andere documenten die over het thema mensenrechten geproduceerd wordt, krijgt de indruk dat mensenrechten voor de EU heel belangrijk zijn. Als het gaat over prioriteit tegenover bijvoorbeeld economische handel, ligt dat anders. De Europese Commissie heeft met een breed scala aan niet-eu-landen structureel dialoog over het thema mensenrechten. Hieronder vallen onder andere Iran, Indonesië, Kazachstan, China en andere landen. Jaarlijks geeft de Europese Commissie ook een rapport uit over mensenrechten in de wereld en de rol van de EU hierin. 9 De SGP ondersteunt dit van harte, maar merkt ook hier weer op dat er meer moet worden ingezoomd op de echte problemen, zoals geloofsvervolging. Het is in die zin toch wel opvallend dat er zoveel aandacht wordt besteed aan zaken als 8 Nederlands Dagblad, Koenders wil recht op veilige abortus verdedigen, 18 augustus Europese Commissie, Human rights and democracy in the World Report on EU action July 2008 to December 2009, mei

14 gender policy, terwijl vele gezinnen ter wereld vrezen voor hun leven vanwege hun geloof. 14

15 15

16 4. Nationale actie In deze paragraaf beschrijven we de activiteiten die de Nederlandse regering onderneemt om geloofsvervolging te bestrijden. 4.1 Direct De afgelopen kabinetsperiode heeft Nederland een Minister van Buitenlandse Zaken gehad die, met name in het kader van de mensenrechten, goed oog had voor de benarde situatie van gelovigen in de wereld. Het thema mensenrechten was één van de speerpunten van het buitenlands beleid. Dee Nederlandse regering verklaarde in de Mensenrechtenstrategie van 2007 dat Nederland een voortrekkersrol op zich wilde nemen op het gebied van versterking van het externe EU-mensenrechtenbeleid. 10 De SGP-Jongeren reikten in 2008 een prijs uit aan Minister Verhagen voor zijn inzet tegen christenvervolging. 11 De SGP pleit ervoor dat het nieuwe kabinet deze lijn voortzet. Inzet tegen geloofsvervolging is, als het goed is, niet een kwestie van reageren op incidenten, maar een proces waarin gewerkt wordt aan structurele verbetering. Het aankaarten van het thema geloofsvervolging en het vergroten van de sensitiviteit in internationale gremia is een zaak van lange adem. Nederland kan via de politieke kanalen proberen iets aan de positie van vervolgde gelovigen te veranderen. De Ministerpresident of de Minister van Buitenlandse Zaken kan zijn ambtsgenoot door een gesprek of een brief op dit punt aanspreken. De ene regering is hier gevoeliger voor dan de andere. Dit heeft ook vaak te maken met de belangen die er meespelen en hoe de relatie is met het betreffende land. Hier komt algauw weer het al eerder genoemde dilemma aan de orde. Ne- 10 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Naar een menswaardig bestaan, november Ministerie van Buitenlandse Zaken, SGP-jongeren prijzen Verhagen voor mensenrechtenbeleid, 17 december

17 derland heeft er belang bij om goede betrekkingen te hebben met bijvoorbeeld China in verband met de economische welvaart. Het is dan vaak lastig om tegelijkertijd kritiek te hebben op de Chinese regering omdat in het land christenen vervolgd worden. De Nederlandse regering kiest duidelijk voor de weg van de dialoog, samengaand met economische samenwerking. 12 De SGP vindt dat het opkomen voor de situatie van religieuze minderheden voorop moet staan. Daarom mag de Nederlandse regering nooit schuwen om de positie van gelovigen aan te kaarten als er een redelijke kans bestaat dat door de Nederlandse inzet de situatie van religieuze minderheden in het betreffende land ook daadwerkelijk verbetert. Allereerst wordt de nadruk gelegd op een project dat sinds kort gestart is op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit betreft een pilot beleidsintensivering godsdienstvrijheid, waarbij de landen China, Eritrea, Kazachstan, Egypte en Iran bijzondere aandacht krijgen. De evaluatie komt naar verwachting uit in het einde van De SGP is er groot voorstander van om deze pilot voort te zetten, voornamelijk omdat het van belang is dat er bij de afdeling mensenrechten op het Ministerie van Buitenlandse Zaken voldoende aandacht blijft voor verdrukte christenen. Eén van de diplomatieke instrumenten die een minister tot de beschikking heeft, is het ontbieden van een ambassadeur. Minister Verhagen ontbood in maart 2010 nog de ambassadeur van Marokko in verband met het oppakken van 18 christenen in het land. 13 De SGP pleit er voor om vaker een ambassadeur vaker te ontbieden in het geval van geloofsvervolging. Zo wordt het duidelijk dat geloofsvervolging voor Nederland hoge prioriteit heeft. 12 Lezing Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken, Mensenrechten: waar beschaving en belangen samenkomen, 23 maart Nederlands Dagblad, Verhagen ontbiedt Marokkaanse ambassadeur, 9 maart

18 Ook het verbinden van consequenties aan geloofsvervolging moet meer aandacht krijgen. Als gezegd, wil de SGP dat landen waar gelovigen vervolgd worden, effectief worden gestraft. In Nederland zijn mensenrechten wereldwijd weliswaar speerpunt van het beleid, maar is de focus naar de mening van de SGP te breed. Natuurlijk hoeft mensenrechtenbeleid niet alléén toegespitst te zijn op geloofsvervolging, maar het onderwerp zou binnen het mensenrechtenbeleid wel één van de speerpunten moeten zijn. Het valt op dat meerdere ministeries zich bezig houden met mensenrechtenbeleid en de mensenrechtensituatie in de wereld. Zo zijn er ambtsberichten voor de IND bestemd waarin precies omschreven wordt hoe de situatie is voor bijvoorbeeld christenen in Irak. Deze informatie wordt vooral gebruikt door degenen die zich bezig houden met verblijfsvergunningen en uitzetting van asielzoekers. Deze informatie kan echter evenzéér gebruikt worden voor het buitenlandse beleid van Nederland. NAVO-landen zijn al jarenlang actief in Afghanistan. Daarbij speelt het opleiden van politie en het organiseren van gezondheidszorg en onderwijs een belangrijke rol. Ondanks de prominente aanwezigheid van buitenlandse troepen in Afghanistan, worden veel christenen er ernstig vervolgd. Dat gebeurt niet alleen door de Taliban, maar ook binnen de Afghaanse gemeenschap. Het beschermen van minderheden moet een belangrijk aspect zijn bij alle militaire missies van de NAVO. Dat kan door instructies te geven bij politietrainingen en door het verbinden van sancties in gevallen geloofsvervolging. Bij het verstrekken van ontwikkelingshulp moet de positie van gelovigen een expliciete overweging zijn. Daarom mag er geen begrotingssteun zijn aan regeringen waar religieuze minderheden vervolgd worden. Inzet tegen geloofsvervolging moet één van de speerpunten worden van het mensenrechtenbeleid. Verdergaande verbreding van het thema mensenrechten is daarom ongewenst. Verbreding van het men- 18

19 senrechtenbeleid mag niet ten koste gaan van het bestrijden van geloofsvervolging. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken moet de pilot beleidsintensivering godsdienstvrijheid ook na de evaluatie 2010 voortzetten, en zo mogelijk uitbreiden. Het ontbieden van een ambassadeur in het geval van geloofsvervolging, dient vaker te gebeuren. Eventuele economische risico s die hieraan verbonden zouden kunnen zijn zal Nederland in het belang van het verbeteren van de positie van vervolgde gelovigen moeten accepteren. Nederland moet bevorderen dat landen waar sprake is van geloofsvervolging, geen deel meer uitmaken van organen van de VN op het gebied van mensenrechten. Dat is niet alleen een duidelijk signaal, maar ook een middel om de slagkracht van deze organen te verbeteren. Nederland moet maatschappelijk verantwoord ondernemen van bedrijven verder stimuleren en in proberen te zetten in de strijd tegen geloofsvervolging. De Nederlandse regering moet het pleidooi steunen van Europarlementariërs die voorstellen dat vanuit de EU geen handelsakkoorden meer gesloten worden met landen die gelovigen vervolgen. Aanpak van geloofsvervolging moet niet een incidenteel karakter krijgen. Daarom verdient het aanbeveling om kennis te nemen van voortgangsrapportages en andere rapporten over geloofsvervolging afkomstig van ngo s, vanuit de EU of de VN zodat er een duidelijke lijn komt in de agendering en aanpak van geloofsvervolging. Bundel beschikbare informatie over mensenrechtensituaties. De kans bestaat nu nog dat verschillende ministeries en instellingen langs elkaar heen werken. Om de Nederlandse inzet meer aandacht te geven, moet er jaarlijks een debat plaatsvinden in de Tweede Kamer over dit geloofsvervolging. De publicatie van de Nederlandse mensenrechtenrapportage of een VNrapport voor vrijheid van godsdienst of overtuiging 19

20 zou een goed moment daarvoor zijn. Het debat vindt dan plaats aan de hand van de rapporten en verslagen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Europese Unie, de Verenigde Naties, de OVSE en verschillende ngo s. Bij militaire acties in het buitenland moeten Nederlandse en andere NAVO-militairen scherp letten op de positie van religieuze minderheden. Bij het verstrekken van ontwikkelingshulp moet de positie van gelovigen een expliciete overweging zijn. 4.2 Indirect Onder indirecte actie van Nederland wordt verstaan de activiteit die Nederland kan ondernemen via de weg van de Europese Unie, de Verenigde Naties, en verder alle andere internationale gremia. Het is vaak moeilijk om als klein land iets in te brengen in een grote gemeenschap waarin vele diverse landen zitten. Soms wordt de wens van Nederland dan niet gehoord, of wordt het voorstel een compromis waar alle kracht van de eigenlijke boodschap is uitgehaald. Desondanks wil de SGP dat blijvend geprobeerd wordt via internationale fora de wereldleiders op te roepen tot actie. Het grote voordeel van internationale gremia is dat er makkelijk contact gelegd kan worden met een regering. De SGP pleit ervoor om voortaan in de internationale gremia op zoek te gaan naar bijval van zoveel mogelijk landen bij het aankaarten van geloofsvervolging. Vervolgens kan gezamenlijk met de landen actie worden ondernomen. Nederland hoeft dan niet te wachten op goedkeuring van alle lidstaten of het voorstel te laten afzwakken tot een kleurloos compromis. Natuurlijk blijft het streven om zoveel mogelijk in EU-verband op te trekken, maar alleen als het niet ten koste gaat van de kern van de boodschap. Is dat wel het geval, dan is het beter om nationale landen bijeen te verzamelen. Naast het feit dat de boodschap meer overeind blijft, is het ook belangrijk dat de Verenigde Staten vaker betrokken worden bij Nederlandse initiatieven. De VS is nu eenmaal een grote speler op het internationale toneel. Nederland moet vaker proberen om met bevriende landen op te trekken als er actie ondernomen moet 20

21 worden tegen geloofsvervolging. Voor de kracht en de snelheid van de boodschap kan dit beter zijn, dan wachten of er unanieme steun binnen EU-verband of VN-verband kan komen. Nederland moet blijven investeren in bilaterale contacten met mede-eu-landen om tot een gemeenschappelijk proactief mensenrechtenbeleid te komen. 21

22 22

23 5. Internationale actie Op internationaal vlak wordt er ook het één en ander ondernomen tegen geloofsvervolging. Dit gebeurt zowel door gouvernementele als niet-gouvernementele organisaties. Het ligt voor de hand om als politieke partij meer in te zetten op het gouvernementele vlak, omdat de politiek de meeste invloed uitoefent op de eigen regering, en via die weg ook op de Europese Unie en de Verenigde Naties. 5.1 Europese Unie Het thema mensenrechten heeft hoge prioriteit bij de Europese Unie. Belangrijk is het externe beleid van de EU, vooral het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB). Er zijn Europese richtlijnen aangenomen voor enkele mensenrechtenspeerpunten. Op het punt van geloofsvervolging zijn deze richtlijnen niet duidelijk gedefinieerd, in tegenstelling tot richtlijnen op het gebied van onder andere de doodstraf. Er liggen belangrijke kansen voor de EU om de situatie van gelovigen in andere landen te verbeteren. Zo zijn er veel landen in de wereld die enerzijds veel belang hebben bij een goede verhouding met de EU, maar tegelijk christenen in hun eigen land verdrukken of dat laten gebeuren. Te denken valt aan Wit- Rusland en Turkije. Wit-Rusland is de enige dictatuur in Europa en heeft ook een sterke band met Rusland. De economische situatie in Wit-Rusland is slecht. De regering van Wit-Rusland heeft contact met de Europese Unie voor steun. Wit-Rusland is geen kandidaat-lidstaat van de EU. Wel is er sprake van een Oost-Europees partnerschap met het land. Van deze relatie kan gebruik worden gemaakt. In ruil voor steun kan de EU dan meer vrijheid eisen voor christenen in het land, met als bijkomend voordeel dat de greep van Rusland op Wit-Rusland minder wordt. Turkije is wel kandidaat-lidstaat van de EU. De SGP is tegen toetreding van Turkije tot de EU. Dat neemt niet weg dat, nu een meerderheid een andere lijn heeft gekozen, de onderhandelingen zo goed mogelijk benut moeten worden voor een 23

24 positieverbetering van christenen in Turkije. De EU is een grote speler op het wereldtoneel en heeft handelsakkoorden met landen over de hele wereld. Een groep Europarlementariërs heeft voorgesteld geen handelsakkoorden te sluiten met landen waar christenen niet vrij zijn om hun geloof te belijden en daarnaar te leven. 14 Dat is een goed initiatief, dat goed aansluit bij een aanbeveling van deze fractienotitie dat economische samenwerking gepaard moet gaan met verbetering van mensenrechten. Nu is het wel een informele verklaring, waar verder geen direct politiek gevolg aan vast zit. Toch verdient dit initiatief navolging door de Europese Raad en Europese Commissie. In China worden vele miljoenen gelovigen vervolgd. De economie mag dan explosief groeien, de mensenrechtensituatie lijkt niet te verbeteren. De Chinese regering reageert vaak uiterst gevoelig op inmenging in binnenlandse aangelegenheden, waarmee bedoeld wordt: aankaarten van mensenrechten. Binnen de EU zijn de regeringen verdeeld over de vraag in hoeverre er samengewerkt moet worden met China. Beijing benut deze situatie door landen tegen elkaar uit te spelen. 15 Als Duitsland bijvoorbeeld een hardere lijn heeft dan Roemenië, dan werkt China liever samen met Roemenië en heeft Duitsland dat zich principieel heeft opgesteld, het nakijken. China is wel de tweede handelspartner van Europa. 16 Jaarlijks organiseren de EU en China een gezamenlijke top. Niets wijst er op dat de mensenrechtensituatie in China beter is geworden. Er is veel aan gelegen dat China de mensenrechtensituatie gaat verbeteren. Daar zijn dan niet alleen de vele tientallen miljoenen Chinese christenen en andere gelovigen mee geholpen, maar ook de vluchtelingen uit Noord-Korea die met gevaar voor eigen leven het horrorrijk van Kim Jung-il zijn ontvlucht. Daarom stelt de SGP voor om in de handel minder te focussen op China, zolang de mensenrechtensituatie blijft zoals die nu is. Aangezien China de tweede handelspartner is van Europa, zal 14 Reformatorisch Dagblad, Verklaring: Actie van EU nodig tegen vervolging, 6 oktober Hindustan Times, Against the Great Wall, 19 mei Website Europees Parlement, Betrekkingen EU-China: de stand van zaken, 5 oktober

25 dit voor zowel China als Europa zeker merkbaar zijn als de economische samenwerking tussen beiden wordt geremd. De SGP wil dat de EU meer samen gaat werken met de opkomende economie Brazilië, waar christenen niet vervolgd worden. Brazilië zal de rol van China als handelspartner niet op korte termijn kunnen overnemen, maar de groeiende industrie in Brazilië biedt wel veel kansen voor Europese landen. Er is geen duidelijker en meer voelbaar signaal richting China denkbaar, dan laten blijken dat Europese landen zich in economisch opzicht meer gaan richten op economische concurrenten van China. Ook Japan en Zuid-Korea zijn goede voorbeelden van ontwikkelde landen waar christenen vrij kunnen leven. De Europese handelsrelaties met Japan zijn al heel intensief. Deze lijn moet voortgezet worden en handel met landen als Japan en Zuid- Korea moet voorrang krijgen boven handel met China. Niet alleen tegen grootmacht China moet een vuist gemaakt worden, ook de islamitische landen moeten met woorden en daden meer kritisch bejegend worden, wanneer zij zich schuldig maken aan geloofsvervolging. In de praktijk wordt nu bepaald niet streng opgetreden tegen islamitische landen. Dit kan zo niet doorgaan. Zolang praten en waarschuwen niet gevolgd wordt door actie, hoeft men ook geen enkele illusie te maken over het verbeteren van positie van christenen in bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, waar christenen Bijbelbezit met de doodstraf moeten bekopen. Tegen Iran worden wel sancties genomen, al zijn deze sancties enkel het gevolg van het nucleaire programma van Iran en niet het gevolg van mensenrechtenschendingen. In het opleggen van sancties aan Iran moet dit volgens de SGP voortaan wel een rol gaan spelen, net als bij de andere islamitische landen die mensenrechten met voeten treden. Uiteraard kan dit alleen in internationaal verband, anders hebben de sancties en blokkades geen effect. Elders in deze notitie wordt geopperd om landen meer in gelegenheidscoalities op te laten treden als in EU-verband of VNverband geen actie van de grond komt. Dit geldt echter minder voor economische sancties. Economische sancties en blokkades kunnen veelal alleen effectief zijn als alle landen tegelijk aan dezelfde regels gebonden worden. 25

RESPECT EN RECHT VOOR IEDER MENS

RESPECT EN RECHT VOOR IEDER MENS RESPECT EN RECHT VOOR IEDER MENS 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 H 1. Waarom mensenrechten?... 4 1.1 Mensenrechten hoeksteen van het buitenlands beleid... 4 1.2 De oorsprong van mensenrechten... 5 H

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-04 Ontwikkelingsraad Nr. 167 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 februari 2015 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3 Jaarverslag 2003 is verschenen colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 3 INHOUD TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: EEN KENNISMAKING De Voorgeschiedenis Een Nieuwe Start De Verenigde Naties Wie zijn er Lid van de Veiligheidsraad?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 36 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 augustus 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten.

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten. Kok elementen: elektronische handel, luchtruim, het MBO en de concurrentiekrachtraad. Ik heb daarvan aangegeven hoe de komende tijd de verwachtingen zijn. Het zijn stuk voor stuk elementen die onzerzijds

Nadere informatie

VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011

VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011 VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011 Geesje Werkman, Kerk in Actie, Postbus 456, 3500 AL Utrecht Tel. (030) 880 17 56 Fax (030) 880 17 67 E-mail: g.werkman@kerkinactie.nl UITNODIGING UPDATEDAG

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 521 Nederlandse deelname aan vredesmissies Nr. 230 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 februari 2014 De vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 85 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer,

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer, Van Middelkoop De vergadering wordt van 13.17 uur tot 14.15 uur geschorst. Voorzitter: Zijlstra De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op

Nadere informatie

Rita Naloop, voorzitter Tiye International

Rita Naloop, voorzitter Tiye International Nooit de vuile was buiten hangen en dus niet praten over het geweld dat je wordt aangedaan. Schaamte omdat je zichtbaar mishandeld bent. Vrijwel iedereen is opgevoed met taboes die verhinderen dat vrouwen

Nadere informatie

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Ministerie van Algemene Zaken Juni 2007 Beleidsprogramma 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 203 Update, juni 203 Een jaar geleden werd dit rapport geschreven, verspreid

Nadere informatie

Arabische Diaspora in Nederland

Arabische Diaspora in Nederland Arabische Diaspora in Nederland Een eerste verkenning van de Libanese, Syrische, Tunesische, Palestijnse en Egyptische gemeenschappen in Nederland en hun inzet voor democratie in de Arabische wereld Frank

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 1. 2. 3.

Inhoudsopgave. Voorwoord 1. 2. 3. Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Introductie Missie en visie Beleidsrelevantie Contextanalyses Positie van partners binnen het programma Innovatief karakter Outcomes, outputs,

Nadere informatie

IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST

IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST VERSLAG VAN HET OVERLEG VAN SECRETARISSEN-GENERAAL MAART JULI 2006 Inleiding De Secretarissen-Generaal van de dertien ministeries,

Nadere informatie

Veiligheid en volkenrecht: herdefiniëring van vertrouwde concepten?

Veiligheid en volkenrecht: herdefiniëring van vertrouwde concepten? Veiligheid en volkenrecht: herdefiniëring van vertrouwde concepten? GUIDO DEN DEKKER & RAMSES A. WESSEL 1 Inleiding Het zal geen verbazing wekken dat de bestrijding van terrorisme volop aandacht heeft

Nadere informatie