Openbare orde Risicomanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare orde Risicomanagement"

Transcriptie

1 Regiopolitie Amsterdam-Amstelland Openbare orde Risicomanagement Wat vooraf onvoorspelbaar lijkt, dat achteraf voorspelbaar blijkt. E. Biginski en H. van Hijum

2

3 Inhoud Voorwoord... iii 1. Inleiding Enkele incidenten Interne rapportages Een legitieme overheid Probleemstelling Methode van onderzoek Inhoud rapport Regiopolitie Amsterdam-Amstelland Openbare orde Bureau Openbare Orde en Veiligheid Overige organisatieonderdelen Externe contacten Bestuurlijke verantwoordelijkheid Samenvatting Theoretisch kader Inleiding Risico Risicomanagement Openbare orde Openbare orde verstoring Voorspellen door meten en schatten Inhoud -i-

4 Inleiding De risico-inventarisatie bij incidenten Risico-evaluatie Risicoreductiebeleid Evaluatie De risico-inventarisatie bij trends Samenvatting Beantwoording onderzoeksvragen, conclusies en aanbevelingen Inleiding Beantwoording onderzoeksvragen Conclusies Aanbevelingen Bijlagen Lijst van geïnterviewden Schematische weergave risicoreductiebeleid Literatuurlijst Inhoud -ii-

5 Voorwoord Enkele rellen aan het eind van de vorige eeuw gaven aanleiding tot de bezinning op de voorspelbaarheid van openbare ordeverstoringen. Dit uitte zich in diverse in- en externe evaluatierapporten, waaruit bleek dat zogenaamde onvoorspelbare gebeurtenissen niet zo onvoorspelbaar bleken te zijn. In alle gevallen waren er signalen vooraf waar niet adequaat op werd gereageerd, deels veroorzaakt door een gebrekkige informatievoorziening en deels door communicatieproblemen. Gemeenschappelijk is dat er geen sprake bleek te zijn van een vaste structuur waarin informatie werd verzameld en veredeld. Burgers moeten vertrouwen hebben in de overheid. Zij verwachten dat de politie adequaat reageert op signalen uit de samenleving en optreedt binnen de haar gestelde wettelijke kaders. Het vooraf onderkennen van dreigende openbare ordeverstoringen en het nemen van maatregelen ter voorkoming daarvan behoort hiertoe. Door de korpsleiding van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland is - mede in het kader van een afstudeeropdracht aan de Nederlandse Politie Academie - in de zomer van 2000 de opdracht verstrekt een onderzoek in te stellen naar modellen voor risicovermijding, -reductie en / of -beheersing in het kader van de bestrijding van openbare orde problematiek. Voor u ligt de beschrijving van het verrichte onderzoek. Het betreft een beschrijvend onderzoek, dat beschouwd moet worden als de initiatieffase om te komen tot een systeem van openbare orde risicomanagement. Uiteindelijk doel is te komen tot de implementatie van het werkproces risico inventarisatie & evaluatie binnen de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland. Voorwoord -iii-

6 De hulp en medewerking van de volgende personen en instellingen bleek bij dit onderzoek onontbeerlijk: S S S S S S de geïnterviewden van politie, justitie en bestuur; de bibliotheek van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; de ambtelijk opdrachtgever van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, de commissaris van politie de heer Rob Tanis; mevrouw Anke v.d. Zijl en de heer Otto Adang van de Nederlandse Politie Academie; de collega s van Bureau Openbare Orde en Veiligheid, Dienst Executieve Ondersteuning van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; de vele anderen die ons van advies hebben gediend, het rapport hebben gescreend, waarmee is gebeld et cetera. Wij zijn trots op het resultaat van dit rapport en spreken de wens uit dat hiermee een basis gelegd is voor de totstandkoming van het werkproces risico inventarisatie & evaluatie binnen de Regiopolitie Amsterdam- Amstelland. Diemen / Huizen, juni 2001 Ebo Biginski en Herman van Hijum Voorwoord -iv-

7 1. Inleiding 1.1 Enkele incidenten Voorbeelden van incidenten Rond de tachtig arrestanten, aanzienlijke materiële schade, schietende politiemensen en gewonden. Zondag 25 april 1999, het kampioensfeest van Feyenoord op de Coolsingel nam een onverwachte wending. De huldiging is een fantastisch feest. Daarna slaat het om in grimmigheid en bedreigde politiemensen schieten. Hevige rellen volgen, winkels worden geplunderd en de politie trekt zich terug. Amsterdam, Overtoomse Veld. Het is donderdag 23 april Elf politiemensen en een aantal buurtbewoners raken gewond. De aanhouding van een Marokkaanse jongen eindigt in een opstand waarbij nog twee jongens worden aangehouden. Een rotonde wordt bezet en de politie voert een charge uit om de weg weer vrij te maken. Het rommelde al langer in de buurt en weinigen zijn verbaasd over de ongeregeldheden. In januari constateert men al een verharding van de Marokkaanse jeugd tegenover de politie. In februari spreekt de politie over een grimmige sfeer. Begin april vindt er een incident plaats waarbij een aangeschoten Marokkaanse jongen gewond raakt aan zijn gezicht als hij geboeid tracht weg te rennen en daarbij komt te vallen. Een buurtbewoner vraagt aandacht voor de probleemjongeren in zijn wijk. De jaarwisseling is nabij. Traditioneel is de jaarwisseling in de Oosterparkbuurt te Groningen onrustig. Vreugdevuren en vernielingen horen daarbij, maar fysiek geweld vindt doorgaans niet plaats. In de nacht van 30 op 31 december 1997 gaat het mis. De openlijke oproep van een buurtbewoner aan de politie is voor de jongeren aanleiding om verhaal te halen. Zijn woning wordt belaagd en ruiten worden vernield. De politie treedt niet op. Rellen breken uit, waarbij zelfs geplunderd wordt. Evaluatierapporten Bovengenoemde incidenten zijn door respectievelijk het Crisis Onderzoeks Team (COT) van de Universiteit van Leiden en de Rijksuniver- Hoofdstuk 1 1

8 siteit Groningen geëvalueerd. Hieronder een korte samenvatting uit de door hen gemaakte evaluatierapporten. De strategische keuze voor politie-inzet in Rotterdam werd genomen op onvolledige informatie. Een goed werkend informatiesysteem - gebaseerd op informele communicatiestromen tijdens reguliere wedstrijden van Feyenoord - blijkt niet te werken op het moment dat districtgrenzen overschreden worden. Er bestaat geen formele communicatiestructuur en tijdens het kampioensfeest komt men daar pijnlijk achter. Beschikbare informatie die duidelijke indicatoren geeft voor het uiteindelijk gevolg van de festiviteiten - rellen en plunderingen - bereiken niet het bevoegd gezag. Het COT concludeert in haar evaluatie onder andere: Het verwerken en benutten van de informatie die bij de politie voorhanden is vormt een minstens zo groot probleem als het verzamelen van informatie. Veel relevante informatie die bij bepaalde onderdelen van de politie voorhanden is komt niet bij de politieleiding terecht of wordt door de politieleiding niet altijd op waarde geschat. 1 In Amsterdam Overtoomse Veld is sprake van een opeenstapeling van problemen. Het veiligheidsniveau van de wijk neemt af. Er is sprake van een toenemende jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast. De overlast wordt voornamelijk veroorzaakt door Marokkaanse jongeren. Voor de harde kern van hen is sinds de sluiting van het jongerencentrum Oostoever geen voorziening meer gerealiseerd. Zij worden uitgesloten van de voorzieningen in het activiteitencentrum Atlas. Het aantal klachten over de Marokkaanse jongeren neemt toe en een aantal gemeentelijke diensten - reiniging, energiebedrijf, vervoerbedrijf en thuiszorg - trekken zich terug uit de buurt wegens toenemende bedreigingen en vernielingen. Delen van de wijk krijgen de eerste trekken van een no-go area. De politie start met een no-nonsense beleid en de spanning neemt zienderogen toe. Geen der partijen - bestuur, politie, Marokkaanse jongeren en Marokkaanse vertegenwoordigende organisaties - zien kans de oplopende spanning binnen (25 april 1999). 1 Voetbal en geweld. Onderzoek naar aanleiding van rellen en plunderingen bij een huldiging in Rotterdam Hoofdstuk 1 2

9 de perken te houden. Het COT vat dit in haar onderzoeksrapport als volgt samen: Door de oplopende spanning was het voor zowel de politie als voor de Marokkaanse jongeren feitelijk wachten op een uitbarsting. In haar evaluatierapport concludeert het COT verder: Bestuur, justitie en politie dienen alerter te reageren op aanwijzingen van een verslechterde veiligheidssituatie in wijken en buurten. Dit geldt des te sterker indien de situatie in korte tijd drastisch verslechtert. Bestuur, justitie en politie dienen een early warning systeem te ontwerpen waarmee in een vroegtijdig stadium problemen kunnen worden geïnventariseerd die tot ernstige ongeregeldheden kunnen leiden. Wat in Amsterdam-Overtoomse Veld is gebeurd kan evenzeer in andere delen van Amsterdam en in de andere grote steden gebeuren. De systematische uitwisseling van gegevens, waarnemingen en ervaringen tussen politiemensen uit de desbetreffende regiokorpsen dient geïntensiveerd te worden. Er zijn geen commissies of platforms nodig maar veeleer alledaagse faciliteiten voor degenen die er rechtstreeks mee te maken hebben. Zij kunnen dan daadwerkelijk met elkaar die gegevens, waarnemingen en ervaringen uitwisselen en elkaar op de hoogte brengen van soms plotseling opdoemende problemen. 2 In de Oosterparkbuurt rommelt het al langer. De jongeren in buurt zijn ontevreden. Deze onvrede komt o.a. voort uit armoede, slechte huisvesting en werkloosheid. Dit uit zich onder meer in ernstig probleemgedrag - frequent spijbelen, veel drinken en druggebruik - in samenhang met crimineel gedrag bij een groep van 35 tot 40 jongens. De van oudsher sterke controle in de buurt is sterk afgebrokkeld. De jongeren verharden en terroriseren de buurt. bestuur. 2 Incidenten en ongeregeldheden Amsterdam-West, 23 april 1998 Marokkaanse jongeren, politie en Hoofdstuk 1 3

10 De relatie met de politie is slecht. Diverse maatschappelijke en gemeentelijke instellingen zijn op de hoogte van de problematiek. Er blijkt sprake te zijn van een informatiegat tussen de werkvloer van de instellingen en de beleidsmakers ten gevolge waarvan er niet eerder wordt ingegrepen. De slotconclusie van het evaluatierapport van de Rijksuniversiteit Groningen luidt dan ook: Kortom: bij de totstandkoming van de gebeurtenissen in de Oosterparkbuurt was sprake van een samenvallen van verschillende risicofactoren: structurele en culturele buurtkenmerken en een gelegenheidsstructuur, dat wil zeggen de aanwezigheid van gemotiveerde daders en kwetsbare slachtoffers alsmede de afwezigheid van adequaat toezicht in zowel formeel als informeel opzicht. 3 Bovenstaande voorbeelden staan niet op zichzelf en zijn niet typerend voor de gemeente waar de incidenten zich hebben afgespeeld. Zoals het COT in haar evaluatie van de rellen in Amsterdam Overtoomse Veld al concludeerde kunnen zij evenzeer in andere delen van Amsterdam en in de andere grote steden gebeuren. In alle gevallen zijn er duidelijke aanwijzingen vooraf. Hiermee lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat wat vooraf onvoorspelbaar lijkt, (weliswaar achteraf) in grote mate voorspelbaar blijkt. Er zijn indicatoren aanwezig die niet of onvoldoende herkend worden of er wordt niet op een juiste wijze gecommuniceerd, waardoor een analyse van het probleem niet op een juiste wijze plaats kan vinden. 1.2 Interne rapportages De conclusies uit de evaluatierapporten handelen in de kern over onverwachte gebeurtenissen en het veredelen en analyseren van informatie met betrekking tot openbare orde aangelegenheden. Ook door de Inspectie voor Politie en de portefeuillehouder Conflict- en Crisisbe- 3 Verhaal halen. Een onderzoek naar de achtergronden van de gebeurtenissen in de Oosterparkwijk in de nacht van 30 op 31 december Hoofdstuk 1 4

11 heersing van de Raad van Hoofdcommissarissen is hier onderzoek naar gedaan. Inspectie voor politie Naar aanleiding van de rellen in de Oosterparkbuurt te Groningen en andere gebeurtenissen in die periode ( ), is door de Inspectie voor Politie een onderzoek verricht. In het daaruit voortvloeiende rapport met de titel: Paraatheid een kwestie van opschalen, stelt zij: Onverwachte of onvoorzienbare gebeurtenissen blijken overigens soms helemaal niet zo plotseling of onverwacht te (zijn) ontstaan als soms tijdens of vlak na een incident wordt gesuggereerd of aangenomen. Bij nader inzien blijken er vaak al signalen te zijn geweest die duidden op naderend onheil. Het opvangen, herkennen en op de juiste wijze interpreteren van dergelijke signalen ( voorboden ) is essentieel om tijdig én adequaat op de (veelal wisselende) omstandigheden te kunnen inspelen. In dit verband is het erg belangrijk dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste functionaris terechtkomt zodat er een analyse van de risico s kan plaatsvinden. Op grond daarvan immers wordt besloten óf er wordt gereageerd, hoe er wordt gereageerd en op welk moment. Een goede informatiepositie is daarom in de context van handhaving en herstel van de openbare orde buitengewoon belangrijk. 4 Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing Politie In opdracht van de portefeuillehouder Conflict- en crisisbeheersing van de Raad van Hoofdcommissarissen, de hoofdcommissaris B.R. Visser, is in samenwerking met het Crisis Onderzoeks Team Universiteit Leiden een referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing Politie ontwikkeld. Het referentiekader heeft als doel richtinggevende uitspraken te doen over de organisatie van crisis- en conflictbeheersing binnen de Nederlandse politie. Het referentiekader is gebaseerd op twee dimensies. De eerste dimensie betreft de mate van voorzienbaarheid. Hierbij gaat het erom of gebeurtenissen van te voren te verwachten te zijn. De tweede di- 4 Paraatheid alleen een kwestie van opschalen? Hoofdstuk 1 5

12 mensie heeft betrekking op de vorm - de aard of het karakter - van conflicten en crises, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen justitieel, openbare orde en fysieke veiligheid. In het referentiekader - dat beschouwd moet worden als een upto-date en deskundig advies aan de regionale politiekorpsen - is een checklist opgenomen, inclusief uitgebreide toelichting, met in totaal 59 referenties, onderverdeeld in 5 hoofdgroepen. Zo geeft de eerste referentie aan dat ieder korps dient te beschikken over een centraal punt - een bureau Openbare Orde en Veiligheid - waar voorbereidingen op het gebied van openbare orde plaatsvinden. Dit bureau draagt tevens zorg voor het opstellen en beheren van een volledig evenementenkalender. Scenario s moeten ontwikkeld worden op basis van strategische veiligheidsanalyses en de politie verschaft de burgemeester en de hoofdofficier van justitie alle relevante informatie over mogelijke dreigingen en geeft adviezen met betrekking tot openbare orde handhaving. Een aantal opgenomen referenties handelt over het verzamelen, analyseren en verstrekken van informatie over mogelijke risico s op het gebied van de openbare orde. Tevens dient er sprake te zijn van een vaste structuur: Informatie over mogelijke risico s op het gebied van de openbare orde is binnen het korps vastgelegd. Hiertoe worden continue alle relevante gegevens verzameld en geanalyseerd (bijvoorbeeld met behulp van een openbare ordekaart ). Deze analyses worden op schrift gesteld en periodiek met de korpsleiding besproken. Het verzamelen van informatie over mogelijke ordeverstoringen vindt plaats volgens een gestructureerd plan. Er dient een vaste structuur te zijn waarbinnen informatie wordt verzameld en uitgewisseld. Alle betrokken organisaties zorgen ervoor dat zij de informatie aan een vaste contactpersoon binnen een korps geven. Het bureau Openbare Orde en Veiligheid draagt zorg voor de coördinatie van de relevante informatie. 5 5 Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing Politie. Hoofdstuk 1 6

13 In de toelichting op eerst genoemde referentie wordt gesteld: Een goede informatiepositie kan een bijdrage leveren aan het in kaart brengen van mogelijke risico s op het gebied van de openbare orde. Hiermee is het mogelijk indicatoren te ontwikkelen die de risico s van het ontstaan van onvoorziene ordeverstoringen in kaart brengen. De kwaliteit van deze informatiepositie kan een bijdrage leveren aan de inschatting van het ontstaan van deze vorm van ordeverstoringen. 1.3 Een legitieme overheid 6 Inleiding De overheid moet risico s herkennen en onderkennen. De gevolgen van niet herkende of onderkende risico s kunnen desastreus zijn, zoals enkele recente incidenten in o.a. Enschede en Volendam hebben aangetoond. Risico s en legitiem overheidsoptreden horen bij elkaar. Burgers moeten vertrouwen hebben in de overheid. Dat betekent onder andere dat zij zich kunnen vinden in het gevoerde beleid en dat zij vertrouwen hebben in de manier waarop beslissingen tot stand komen en vervolgens in beleid vertaald zijn. Dit geldt uiteraard ook voor het vertrouwen dat burgers in de politie moeten hebben. Het optreden en het gevoerde beleid van de politie moet legitiem zijn. Dit houdt in dat het handelen van de politie dient te voldoen aan de kwaliteitseisen van het openbaar bestuur, kortom: responsief, rechtmatig, effectief en efficiënt. Voor de openbare orde handhaving betekent dit dat de politie minimaal in staat zal moeten zijn uit haar omgeving - maar ook intern - risicofactoren voor de openbare orde te herkennen en op waarde weten te schatten voor een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet, uiteraard binnen de daarvoor gestelde wettelijk kaders. Politiewet De taak van de politie wordt omschreven in artikel 2 van de Politiewet 1993: 6 Voor deze paragraaf is veel gebruik gemaakt van: Openbaar bestuur. Beleid, Organisatie en Politiek Hoofdstuk 1 7

14 De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor een daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. De politie heeft 4 kerntaken volgens de Politiewet 1993 (artikel 2, 12 en 13). De handhaving van de openbare orde en hulpverlening onder gezag van de burgemeester en strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en het verrichten van taken ten dienste van justitie onder gezag van de officier van justitie. Openbaar bestuur De politie maakt deel uit van het openbaar bestuur evenals bijvoorbeeld het gemeentebestuur, de burgemeester, de officier van justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het parlement. Openbaar bestuur is het geheel van organisaties en activiteiten die zijn gericht op de besturing van de maatschappij. Andere termen die min of meer hetzelfde aanduiden, zijn overheid en staat (Rosenthal, 1996). Kwaliteitseisen Politici, bestuurders en overheidsorganen - allen deel uitmakend van het openbaar bestuur - regeren in naam van het volk (beginsel van volkssoevereiniteit). Aan het openbaar bestuur worden kwaliteitseisen gesteld om te meten of zij succesvol is in de aanpak van, meest maatschappelijke, problemen. Deze kwaliteitseisen, waarover later meer, zijn onder te verdelen in democratie, rechtmatigheid en effectiviteit en efficiency. Een grote mate van maatschappelijke ontwrichting, verlies van vertrouwen en een toename van onveiligheidsgevoelens kunnen mede het gevolg zijn van het niet-legitiem handelen van het openbaar bestuur. De rechtsgevoelens worden beschadigd en het openbaar bestuur lijdt imagoverlies. Daarnaast kan er bij betrokken partijen sprake zijn van grote materiële en immateriële schade. Hoofdstuk 1 8

15 Democratie Democratie is de eerste kwaliteitseis voor legitiem overheidsoptreden. Bij democratie gaat het in dit kader om de responsiviteit van de overheid op de samenleving. Deze responsiviteit is met name van belang bij het openstaan voor signalen uit de maatschappij en de wijze waarop gereageerd wordt. Een helder en toegankelijk besluitvormingsproces is daarbij een vereiste. Zowel in Amsterdam Overtoomse Veld als in de Groningse Oosterparkbuurt was er onvoldoende oog en oor voor de signalen uit de samenleving. Als hier al sprake van was, dan werd deze niet op de juiste waarde geschat. De responsiviteit van het openbaar bestuur ten aanzien van deze signalen was onvoldoende. Rechtmatigheid Rechtmatigheid is de tweede kwaliteitseis waarmee gezegd wordt dat het handelen van de overheid behoorlijk dient te zijn. Dit houdt in dat zij zich houdt aan de geschreven en ongeschreven rechtsregels, waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Van de overheid wordt verwacht dat zij handelt en haar taken uitvoert. Voor de politie betekent dit dat burgers moeten kunnen rekenen op hun inzet; zij dient te voldoen aan de hulpvraag. Het niet of onvoldoende inzetten of zelfs het terugtrekken van de politie zoals in de Groningse Oosterparkbuurt, past niet binnen dit uitgangspunt. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan sprake zijn. Uit het Beleidsplan Nederlandse Politie : De dienstverlening van de politie moet aan hoge eisen voldoen. De bescherming van de persoonlijke veiligheid van de burger staat centraal. De eisen die in dat verband aan de politie worden gesteld hebben betrekking op de bejegening van burgers in het algemeen, maar ook op de diverse gedaanten waarin de burger met de politie wordt geconfronteerd: van verdachte en meedenkende burger tot en met slachtoffer. De wijze waarop de politie burgers bejegent, bepaalt mede het gezag, de legitimiteit en daarmee de effectiviteit van haar optreden. Dit geldt zowel bij hulpverlening en handhaving van de openbare orde als bij de strafrechtelijke handhaving. Hoofdstuk 1 9

16 Effectief en efficiënt Het optreden van het openbaar bestuur moet effectief en efficiënt zijn. De overheid dient te presteren en is voor haar succes afhankelijk van de mate waarin zij voorafgestelde doelen van het beleid ook daadwerkelijk haalt. Belangrijk hierin is dat zij de gestelde doelen met zo min mogelijk middelen tracht te bereiken. De middelen zijn immers beperkt ten opzichte van alle problemen die zich aandienen. Pro-actief en probleemgericht werken - voorkomen is beter dan genezen - is daarbij een vereiste. Op langere termijn kan dit tevens een positief effect hebben op het aantal in te zetten mensen en middelen. De informatie positie moet daarvoor zo optimaal mogelijk zijn zodat op het juiste niveau alle belangen kunnen worden afgewogen om tot een goede aanpak van de desbetreffende problematiek te komen. De gekozen strategie in de beschreven casussen bleek niet effectief te zijn hetgeen uiteindelijke ten koste ging van de efficiëntie. Een grote politiemacht moest op de been gebracht worden om uiteindelijk - met gebruikmaking van geweld - de openbare orde te herstellen. Niveaus van legitimiteit De genoemde kwaliteitseisen - democratie, rechtmatigheid en effectiviteit en efficiency - komen samen in het vereiste van legitimiteit. Een legitieme overheid is een geaccepteerde overheid. Het oordeel over de legitimiteit van het openbaar bestuur kan op drie niveaus tot stand komen. Op het eerste niveau gaat het om de bestuurder en zijn daden. Burgers moeten de personen, doelstellingen en daden van de politieke en bestuurlijke machthebbers aanvaarden. Zonder voldoende vertrouwen kan een bestuurder niet functioneren. Hij mag fouten maken, mits dit niet te vaak gebeurt en geen gevoelige onderwerpen betreft, anders komt zijn legitimiteit in het geding. Een voorbeeld hiervan is het aftreden van de burgemeester, hoofdofficier van justitie en korpschef te Groningen naar aanleiding van de Oosterparkrellen. De legitimiteit komt op het tweede niveau in geding als burgers hun vertrouwen verliezen in de wijze waarop beslissingen genomen worden en het beleid wordt voorbereid en uitgevoerd. Het gaat hier om de responsiviteit van de overheid en de rechtmatigheid van de besluitvormingsprocedure. Waren er mogelijkheden om de beslissing Hoofdstuk 1 10

17 van de overheid te beïnvloeden en bood de besluitvormingsprocedure voldoende waarborgen voor een zorgvuldige en evenwichtige besluitvorming? In relatie tot openbare orde gaat het bijvoorbeeld over voorlichting en inspraak met betrekking tot het afsluiten van wegen bij grote evenementen zoals de Eurotop 1997 te Amsterdam. In de beschreven casussen was geen sprake van een zorgvuldige en evenwichtige besluitvorming bij gebrek aan volledige informatie. Op het derde niveau gaat het om fundamentele legitimiteitsproblemen. Dit niveau is het meest abstract, maar meteen het belangrijkst. Hierbij gaat het om een sluipend proces waarin problemen en incidenten zich opstapelen: bestuurders raken in opspraak; besluiten worden niet genomen of ontaarden in conflicten; verkwisting, incompetentie en corruptie in de publieke sector. In dit geval wordt gesproken over een legitimiteitscrisis. In een stabiel land als Nederland is zo n situatie niet snel denkbaar. Uitspraken van krakers als Jullie rechtsstaat is de onze niet wijzen weliswaar in die richting maar worden niet breed gedeeld. Spanningsvelden De drie kwaliteitseisen voor het openbaar bestuur leveren onderling spanningen op. Een aantal voorbeelden: De aanhoudingen ter zake artikel 140 Wetboek van Strafrecht tijdens de Eurotop 1997 te Amsterdam geeft het spanningsveld weer tussen rechtmatigheid enerzijds en effectiviteit en efficiëntie anderzijds. Met de aanhouding werden mogelijke toekomstige ordeverstoringen voorkomen en kon de politie zich op haar algemene taken richten ten behoeve van de Eurotop. De rechter oordeelde echter achteraf dat de vrijheidsbeneming onrechtmatig was. Het spanningsveld tussen democratie en rechtmatigheid komt tot uiting in acties van burgerlijke ongehoorzaamheid en vormen van eigenrichting. Een voorbeeld hiervan zijn de acties van burgers destijds tegen drugsrunners in de Rotterdamsewijk Spangen. Toezicht op publiek- en privaatterrein vindt onder andere plaats met behulp van camera s in de vorm van experimenten of structureel zoals in banken en andere bedrijven. Deze vorm van toezicht is een inbreuk op de privacy van de burger en velen beschouwen dit als onwenselijk. Op dit moment bestaat er geen wettelijke regeling omtrent deze vorm van toezicht. Daarmee ontstaat een spanningsveld, met Hoofdstuk 1 11

18 name waar het toezicht op publiekterrein betreft, tussen effectiviteit en efficiency enerzijds en democratie anderzijds. De verwachting is overigens dat binnenkort wetgeving op dit gebied tot stand komt. De kwaliteiten van het openbaar bestuur: spanningsvelden Democratie - responsiviteit - participatie Rechtmatigheid - wetmatigheid - behoorlijk bestuur KWALITEIT BESTUURLIJK HANDELEN Doeltreffendheid Doelmatigheid - doelbereiking - middelenbeheer Legitimiteit maatschappelijke aanvaarding van: - gezagsdragers en besluiten - spelregels voor besluitvorming - fundamentele politieke gemeenschap Overgenomen uit: Openbaar bestuur. Beleid, organisatie en politiek. Trend en omvang van openbare ordeverstoringen in Nederland ( ) Nederland kent een divers beeld over de afgelopen dertig jaar voor wat betreft ordeverstoringen. Bezuyen, Muller en Koenders onderkennen in hoofdstuk 14 van Politie, studies over haar werking en organisatie (1999) een bepaald patroon in de aard en achtergronden van die verstoringen. In de jaren kenden ordeverstoringen, als gevolg van maatschappelijke en sociale onrust, vooral een massaal karakter. Zowel de problemen als de ongeregeldheden kenden een structureel karakter. Voorbeelden zijn de kraak-, antikernenergie- en milieubewegingen die soms bewust de confrontatie met de politie aangingen. Dit resulteerde in complete veldslagen zoals de Kroningsrellen (1980) en Dodewaard (beginjaren 80). In de jaren doen ordeverstoringen zich voor bij voetbalstadions en grote evenementen. Vanaf midden 80 e jaren zijn het vooral losse incidenten. Grote ongeregeldheden zoals in de periode Hoofdstuk 1 12

19 kwamen nauwelijks voor, mogelijk als gevolg van een afnemende actiebereidheid. Hierdoor nam de aandacht voor ogenschijnlijk kleine incidenten door publiek en media enorm toe. Fijnaut Cs concluderen dat er - in plaats van grootschalige massagebeurtenissen - nu veel meer sprake is van incidenten die een diepgaande invloed kunnen hebben op de openbare orde. Ook het motief van ordeverstoorders wijzigt. Van de Sande (1988) maakte in zijn onderzoek naar achtergrond en motivatie van ordeverstoorders, onderscheid tussen een intern en extern gericht motief. Intern gericht is de deelname aan de rel zelf, te denken valt aan de Oosterparkrellen en de inhuldiging van landskampioen Feijenoord. Het externe motief ziet de rel als middel om een bepaald doel te bereiken en hangt veelal samen met het maatschappelijke, economische en sociale klimaat. Vanaf midden jaren 80 is dit externe motief minder nadrukkelijk aanwezig. Daarnaast is opvallend dat de 90 e jaren zich vooral kenmerken door onvoorzienbare gebeurtenissen. Hoewel achteraf kon worden vastgesteld dat vooraf duidelijke signalen aanwezig waren, werden deze niet opgemerkt. Omvang openbare orde inzet Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 7 In 1998 besteedde de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 4,3% van haar bruto capaciteit aan inzet voor evenementen en Mobiele Eenheid. Het betreft hier een totaal van uren. In 1999 was een stijging waarneembaar met ruim 82% tot een totaal van uren. De reden voor deze stijging betreft naar alle waarschijnlijkheid de invoering van de Vliegende Brigade, een peloton of sectie Mobiele Eenheid dat elke dag paraat is, specifiek voor geweld in de uitgaanscentra van de stad. Genoemde cijfers betreffen alleen de geregistreerde uren van de wijkteams. Ad hoc inzet, zoals bijvoorbeeld de inzet vanaf wijkteams bij dreigende of ontstane kleine openbare ordeverstoringen, is hierin niet verwerkt. Hierdoor is de werkelijke besteding aan uren op korpsniveau onbekend. 7 Bron: Bureau Onderzoek en Statistiek, Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, Tj. de Haan. Hoofdstuk 1 13

20 1.4 Probleemstelling Geïntegreerd werkproces Uit de evaluatierapporten, de rapportage van de Inspectie voor Politie en het Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing kan de conclusie getrokken worden dat het voor de handhaving van de openbare orde essentieel is dat er een geïntegreerd werkproces tot stand wordt gebracht bestaande uit de elementen herkennen, analyseren, waarderen, beheersen en evalueren. Ondersteuning hiervoor wordt tevens gevonden in de conclusie van Fijnaut, Muller en Rosenthal met betrekking tot informatie en communicatie in hun publicatie Politie, studies over haar werking en organisatie (1999), gemaakt op basis van de conclusies van de Inspectie Politie (1998): Een goede informatiepositie op het terrein van de openbare orde is een belangrijk onderdeel van de mogelijkheden van preventieve ordehandhaving. Versterking van de informatiepositie van politie, bestuur en justitie ten aanzien van (potentiële) openbare ordeproblemen is dan ook een speerpunt van beleid. Het is zaak de aandacht voor openbare ordehandhaving een permanent karakter te geven. Een systeem dat genoemde elementen in zich heeft is risicomanagement. Het leven in het algemeen en menselijk gedrag in het bijzonder kent veel onvoorzienbare elementen. In andere sectoren van de maatschappij (verzekeringsmaatschappijen, industrie, vervoerssector) wordt risicomanagement toegepast om beter om te kunnen gaan met deze onvoorspelbaarheid. In hoofdstuk 3 van dit rapport wordt nader ingegaan op het begrip risicomanagement. Met behulp van (een systeem van) risicomanagement moet het mogelijk zijn vroegtijdig te interveniëren in mogelijk toekomstige verstoringen van de openbare orde. Op langere termijn kan een zodanig werkproces invloed hebben op de in te zetten capaciteit bij openbare ordeproblematiek. Hierdoor ontstaat een zogenaamd terugverdien effect. Hoofdstuk 1 14

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën

Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën 1 juli 2004 DV 505 1Z*1ED Convenant BIBOB 1.00.00 Convenant BIBOB, 01-07-04, Versie 1 1. Samenwerkingsovereenkomst Ministerie van Justitie

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid 20 Sociale zekerheid versie 2015 Crisistypen (dreigende) stagnatie in het verstrekken van uitkeringen Bevoegd gezag uitvoeringsorganisaties

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 1 E96/U2457 8 oktober 1996. Departementsonderdeel

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 1 E96/U2457 8 oktober 1996. Departementsonderdeel Aan De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen De korpsbeheerder van het KLPD i.c. DGPC Justitie i.a.a. de korpschefs van de regionale politiekorpsen de korpschef van het KLPD de (fgd.) hoofdofficieren

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21460 29 juli 2014 Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen gemeente Eindhoven Raadsnummer xo. Rg 6 82. 00I Inboeknummer robstoob44 Beslisdatum B%W 4 mei 2OIO Dossiernummer or8.tos Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen noodverordening

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer..

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 De structuur van de ambtelijke

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2010, bijlagenr. 696; BESLUIT

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2010, bijlagenr. 696; BESLUIT No. 2010/696 De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2010, bijlagenr. 696; BESLUIT gelet op de artikelen 7 en 8 en 10, tweede lid, van de

Nadere informatie

opleiding BOA Besluit BOA

opleiding BOA Besluit BOA Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd, versie juni 2005. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar die beschikt over: a. een titel van opsporingsbevoegdheid,

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 974 Nieuw stelsel bewaken en beveiligen 28 374 Aanslag op de heer W. S. P. Fortuijn Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Bijlage 1.C Januari 2004 Deze gedragscode is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en is bestemd voor verzekeraars, lid van het Verbond, onderzoeksbureaus die werken

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) / Bijlage 3.2 Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) 7 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Bevoegdheden op grond van artikel 172a Gemeentewet 2 Artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

5 Samenvatting en conclusies

5 Samenvatting en conclusies 5 Samenvatting en conclusies In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal of vernieling,

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGOBR Directie Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden;

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden; Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden; Overwegende dat de belangen van de openbare gezondheidszorg en van de volksgezondheid in een aantal

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Borger-Odoorn. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2009

Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Borger-Odoorn. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2009 Gemeenteraad Onderwerp: Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Borger-Odoorn Registratienummer: 09.13039 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Minister van Justitie. Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u als volgt.

Minister van Justitie. Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u als volgt. R e g i s t r a t i e k a m e r Minister van Justitie..'s-Gravenhage, 30 april 1999.. Onderwerp Wijziging van het Wetboek van Strafvordering Bij brief met bijlage van 9 maart 1999 (uw kenmerk: 750136/99/6)

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11 Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Onderwerp Vaststellen Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad. Status Besluitvormend. Voorstel De Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en

Nadere informatie

mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel

mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel (Alleen het gesproken woord geldt) Dames en heren, Toenemende globalisering, digitalisering en de groeiende mobiliteit

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 21 - Telecommunicatie 21 Telecommunicatie Voor media/omroepen, zie bestuurlijke netwerkkaart media Versie april 2012 crisistypen (dreigende) uitval van

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Advies Rolnummer: LPL. 137 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en aanleiding onderzoek... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Aanleiding... 3 1.3 Scope van het onderzoek... 4 2 Doel-

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ Kwaliteitshandboek Bureau Jeugdzorg Flevoland Reglement Cliëntenraad Uitgiftedatum: 22 mei 2014 Evaluatiedatum: 22 mei 2016 Vastgesteld op: 2 april 2009 Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 070 Wijziging van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Plan van aanpak Vervolgonderzoek vergunningverlening publieksevenementen

Plan van aanpak Vervolgonderzoek vergunningverlening publieksevenementen Plan van aanpak Vervolgonderzoek vergunningverlening publieksevenementen Inleiding Jaarlijks vindt er in Nederland een groot aantal publieksevenementen plaats. Hierbij is een ontwikkeling zichtbaar dat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 436 Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

Nadere informatie

Rotterdam, 7 juli 2009.

Rotterdam, 7 juli 2009. Rotterdam, 7 juli 2009. Onderwerp: Vaststellen van de beleidsregel inzake het beperken van overlast door jongeren; Opnemen van artikel 2.4.4a Algemene Plaatselijke Verordening: Mosquito op openbare plaatsen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 00 0 8 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 97 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. raad: de raad van de gemeente Raalte; b. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in?

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in? Aanleiding voor het onderzoek Samenvatting In de 21 ste eeuw is de invloed van ruimtevaartactiviteiten op de wereldgemeenschap, economie, cultuur, milieu, etcetera steeds groter geworden. Ieder land dient

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Bestuur en Wonen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de minister van Economische Zaken,

Nadere informatie

Directiereglement Fonds Slachtofferhulp. Pre-ambule

Directiereglement Fonds Slachtofferhulp. Pre-ambule Directiereglement Fonds Slachtofferhulp Pre-ambule Statutaire doelstelling - Het werven en besteden van fondsen ten behoeve van slachtofferhulpverlening, preventie van slachtofferschap en het anderszins

Nadere informatie

De minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Wetgevingsadvies invoering flexibel cameratoezicht.

De minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Wetgevingsadvies invoering flexibel cameratoezicht. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen I Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare betrokkene; b. verwerking

Nadere informatie

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 april 2000 (17.04) (OR. en) 7316/00 LIMITE EUROPOL 4 NOTA van: Europol aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 5845/00 EUROPOL 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 Betreft: Artikel

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie