Openbare orde Risicomanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare orde Risicomanagement"

Transcriptie

1 Regiopolitie Amsterdam-Amstelland Openbare orde Risicomanagement Wat vooraf onvoorspelbaar lijkt, dat achteraf voorspelbaar blijkt. E. Biginski en H. van Hijum

2

3 Inhoud Voorwoord... iii 1. Inleiding Enkele incidenten Interne rapportages Een legitieme overheid Probleemstelling Methode van onderzoek Inhoud rapport Regiopolitie Amsterdam-Amstelland Openbare orde Bureau Openbare Orde en Veiligheid Overige organisatieonderdelen Externe contacten Bestuurlijke verantwoordelijkheid Samenvatting Theoretisch kader Inleiding Risico Risicomanagement Openbare orde Openbare orde verstoring Voorspellen door meten en schatten Inhoud -i-

4 Inleiding De risico-inventarisatie bij incidenten Risico-evaluatie Risicoreductiebeleid Evaluatie De risico-inventarisatie bij trends Samenvatting Beantwoording onderzoeksvragen, conclusies en aanbevelingen Inleiding Beantwoording onderzoeksvragen Conclusies Aanbevelingen Bijlagen Lijst van geïnterviewden Schematische weergave risicoreductiebeleid Literatuurlijst Inhoud -ii-

5 Voorwoord Enkele rellen aan het eind van de vorige eeuw gaven aanleiding tot de bezinning op de voorspelbaarheid van openbare ordeverstoringen. Dit uitte zich in diverse in- en externe evaluatierapporten, waaruit bleek dat zogenaamde onvoorspelbare gebeurtenissen niet zo onvoorspelbaar bleken te zijn. In alle gevallen waren er signalen vooraf waar niet adequaat op werd gereageerd, deels veroorzaakt door een gebrekkige informatievoorziening en deels door communicatieproblemen. Gemeenschappelijk is dat er geen sprake bleek te zijn van een vaste structuur waarin informatie werd verzameld en veredeld. Burgers moeten vertrouwen hebben in de overheid. Zij verwachten dat de politie adequaat reageert op signalen uit de samenleving en optreedt binnen de haar gestelde wettelijke kaders. Het vooraf onderkennen van dreigende openbare ordeverstoringen en het nemen van maatregelen ter voorkoming daarvan behoort hiertoe. Door de korpsleiding van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland is - mede in het kader van een afstudeeropdracht aan de Nederlandse Politie Academie - in de zomer van 2000 de opdracht verstrekt een onderzoek in te stellen naar modellen voor risicovermijding, -reductie en / of -beheersing in het kader van de bestrijding van openbare orde problematiek. Voor u ligt de beschrijving van het verrichte onderzoek. Het betreft een beschrijvend onderzoek, dat beschouwd moet worden als de initiatieffase om te komen tot een systeem van openbare orde risicomanagement. Uiteindelijk doel is te komen tot de implementatie van het werkproces risico inventarisatie & evaluatie binnen de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland. Voorwoord -iii-

6 De hulp en medewerking van de volgende personen en instellingen bleek bij dit onderzoek onontbeerlijk: S S S S S S de geïnterviewden van politie, justitie en bestuur; de bibliotheek van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; de ambtelijk opdrachtgever van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, de commissaris van politie de heer Rob Tanis; mevrouw Anke v.d. Zijl en de heer Otto Adang van de Nederlandse Politie Academie; de collega s van Bureau Openbare Orde en Veiligheid, Dienst Executieve Ondersteuning van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; de vele anderen die ons van advies hebben gediend, het rapport hebben gescreend, waarmee is gebeld et cetera. Wij zijn trots op het resultaat van dit rapport en spreken de wens uit dat hiermee een basis gelegd is voor de totstandkoming van het werkproces risico inventarisatie & evaluatie binnen de Regiopolitie Amsterdam- Amstelland. Diemen / Huizen, juni 2001 Ebo Biginski en Herman van Hijum Voorwoord -iv-

7 1. Inleiding 1.1 Enkele incidenten Voorbeelden van incidenten Rond de tachtig arrestanten, aanzienlijke materiële schade, schietende politiemensen en gewonden. Zondag 25 april 1999, het kampioensfeest van Feyenoord op de Coolsingel nam een onverwachte wending. De huldiging is een fantastisch feest. Daarna slaat het om in grimmigheid en bedreigde politiemensen schieten. Hevige rellen volgen, winkels worden geplunderd en de politie trekt zich terug. Amsterdam, Overtoomse Veld. Het is donderdag 23 april Elf politiemensen en een aantal buurtbewoners raken gewond. De aanhouding van een Marokkaanse jongen eindigt in een opstand waarbij nog twee jongens worden aangehouden. Een rotonde wordt bezet en de politie voert een charge uit om de weg weer vrij te maken. Het rommelde al langer in de buurt en weinigen zijn verbaasd over de ongeregeldheden. In januari constateert men al een verharding van de Marokkaanse jeugd tegenover de politie. In februari spreekt de politie over een grimmige sfeer. Begin april vindt er een incident plaats waarbij een aangeschoten Marokkaanse jongen gewond raakt aan zijn gezicht als hij geboeid tracht weg te rennen en daarbij komt te vallen. Een buurtbewoner vraagt aandacht voor de probleemjongeren in zijn wijk. De jaarwisseling is nabij. Traditioneel is de jaarwisseling in de Oosterparkbuurt te Groningen onrustig. Vreugdevuren en vernielingen horen daarbij, maar fysiek geweld vindt doorgaans niet plaats. In de nacht van 30 op 31 december 1997 gaat het mis. De openlijke oproep van een buurtbewoner aan de politie is voor de jongeren aanleiding om verhaal te halen. Zijn woning wordt belaagd en ruiten worden vernield. De politie treedt niet op. Rellen breken uit, waarbij zelfs geplunderd wordt. Evaluatierapporten Bovengenoemde incidenten zijn door respectievelijk het Crisis Onderzoeks Team (COT) van de Universiteit van Leiden en de Rijksuniver- Hoofdstuk 1 1

8 siteit Groningen geëvalueerd. Hieronder een korte samenvatting uit de door hen gemaakte evaluatierapporten. De strategische keuze voor politie-inzet in Rotterdam werd genomen op onvolledige informatie. Een goed werkend informatiesysteem - gebaseerd op informele communicatiestromen tijdens reguliere wedstrijden van Feyenoord - blijkt niet te werken op het moment dat districtgrenzen overschreden worden. Er bestaat geen formele communicatiestructuur en tijdens het kampioensfeest komt men daar pijnlijk achter. Beschikbare informatie die duidelijke indicatoren geeft voor het uiteindelijk gevolg van de festiviteiten - rellen en plunderingen - bereiken niet het bevoegd gezag. Het COT concludeert in haar evaluatie onder andere: Het verwerken en benutten van de informatie die bij de politie voorhanden is vormt een minstens zo groot probleem als het verzamelen van informatie. Veel relevante informatie die bij bepaalde onderdelen van de politie voorhanden is komt niet bij de politieleiding terecht of wordt door de politieleiding niet altijd op waarde geschat. 1 In Amsterdam Overtoomse Veld is sprake van een opeenstapeling van problemen. Het veiligheidsniveau van de wijk neemt af. Er is sprake van een toenemende jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast. De overlast wordt voornamelijk veroorzaakt door Marokkaanse jongeren. Voor de harde kern van hen is sinds de sluiting van het jongerencentrum Oostoever geen voorziening meer gerealiseerd. Zij worden uitgesloten van de voorzieningen in het activiteitencentrum Atlas. Het aantal klachten over de Marokkaanse jongeren neemt toe en een aantal gemeentelijke diensten - reiniging, energiebedrijf, vervoerbedrijf en thuiszorg - trekken zich terug uit de buurt wegens toenemende bedreigingen en vernielingen. Delen van de wijk krijgen de eerste trekken van een no-go area. De politie start met een no-nonsense beleid en de spanning neemt zienderogen toe. Geen der partijen - bestuur, politie, Marokkaanse jongeren en Marokkaanse vertegenwoordigende organisaties - zien kans de oplopende spanning binnen (25 april 1999). 1 Voetbal en geweld. Onderzoek naar aanleiding van rellen en plunderingen bij een huldiging in Rotterdam Hoofdstuk 1 2

9 de perken te houden. Het COT vat dit in haar onderzoeksrapport als volgt samen: Door de oplopende spanning was het voor zowel de politie als voor de Marokkaanse jongeren feitelijk wachten op een uitbarsting. In haar evaluatierapport concludeert het COT verder: Bestuur, justitie en politie dienen alerter te reageren op aanwijzingen van een verslechterde veiligheidssituatie in wijken en buurten. Dit geldt des te sterker indien de situatie in korte tijd drastisch verslechtert. Bestuur, justitie en politie dienen een early warning systeem te ontwerpen waarmee in een vroegtijdig stadium problemen kunnen worden geïnventariseerd die tot ernstige ongeregeldheden kunnen leiden. Wat in Amsterdam-Overtoomse Veld is gebeurd kan evenzeer in andere delen van Amsterdam en in de andere grote steden gebeuren. De systematische uitwisseling van gegevens, waarnemingen en ervaringen tussen politiemensen uit de desbetreffende regiokorpsen dient geïntensiveerd te worden. Er zijn geen commissies of platforms nodig maar veeleer alledaagse faciliteiten voor degenen die er rechtstreeks mee te maken hebben. Zij kunnen dan daadwerkelijk met elkaar die gegevens, waarnemingen en ervaringen uitwisselen en elkaar op de hoogte brengen van soms plotseling opdoemende problemen. 2 In de Oosterparkbuurt rommelt het al langer. De jongeren in buurt zijn ontevreden. Deze onvrede komt o.a. voort uit armoede, slechte huisvesting en werkloosheid. Dit uit zich onder meer in ernstig probleemgedrag - frequent spijbelen, veel drinken en druggebruik - in samenhang met crimineel gedrag bij een groep van 35 tot 40 jongens. De van oudsher sterke controle in de buurt is sterk afgebrokkeld. De jongeren verharden en terroriseren de buurt. bestuur. 2 Incidenten en ongeregeldheden Amsterdam-West, 23 april 1998 Marokkaanse jongeren, politie en Hoofdstuk 1 3

10 De relatie met de politie is slecht. Diverse maatschappelijke en gemeentelijke instellingen zijn op de hoogte van de problematiek. Er blijkt sprake te zijn van een informatiegat tussen de werkvloer van de instellingen en de beleidsmakers ten gevolge waarvan er niet eerder wordt ingegrepen. De slotconclusie van het evaluatierapport van de Rijksuniversiteit Groningen luidt dan ook: Kortom: bij de totstandkoming van de gebeurtenissen in de Oosterparkbuurt was sprake van een samenvallen van verschillende risicofactoren: structurele en culturele buurtkenmerken en een gelegenheidsstructuur, dat wil zeggen de aanwezigheid van gemotiveerde daders en kwetsbare slachtoffers alsmede de afwezigheid van adequaat toezicht in zowel formeel als informeel opzicht. 3 Bovenstaande voorbeelden staan niet op zichzelf en zijn niet typerend voor de gemeente waar de incidenten zich hebben afgespeeld. Zoals het COT in haar evaluatie van de rellen in Amsterdam Overtoomse Veld al concludeerde kunnen zij evenzeer in andere delen van Amsterdam en in de andere grote steden gebeuren. In alle gevallen zijn er duidelijke aanwijzingen vooraf. Hiermee lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat wat vooraf onvoorspelbaar lijkt, (weliswaar achteraf) in grote mate voorspelbaar blijkt. Er zijn indicatoren aanwezig die niet of onvoldoende herkend worden of er wordt niet op een juiste wijze gecommuniceerd, waardoor een analyse van het probleem niet op een juiste wijze plaats kan vinden. 1.2 Interne rapportages De conclusies uit de evaluatierapporten handelen in de kern over onverwachte gebeurtenissen en het veredelen en analyseren van informatie met betrekking tot openbare orde aangelegenheden. Ook door de Inspectie voor Politie en de portefeuillehouder Conflict- en Crisisbe- 3 Verhaal halen. Een onderzoek naar de achtergronden van de gebeurtenissen in de Oosterparkwijk in de nacht van 30 op 31 december Hoofdstuk 1 4

11 heersing van de Raad van Hoofdcommissarissen is hier onderzoek naar gedaan. Inspectie voor politie Naar aanleiding van de rellen in de Oosterparkbuurt te Groningen en andere gebeurtenissen in die periode ( ), is door de Inspectie voor Politie een onderzoek verricht. In het daaruit voortvloeiende rapport met de titel: Paraatheid een kwestie van opschalen, stelt zij: Onverwachte of onvoorzienbare gebeurtenissen blijken overigens soms helemaal niet zo plotseling of onverwacht te (zijn) ontstaan als soms tijdens of vlak na een incident wordt gesuggereerd of aangenomen. Bij nader inzien blijken er vaak al signalen te zijn geweest die duidden op naderend onheil. Het opvangen, herkennen en op de juiste wijze interpreteren van dergelijke signalen ( voorboden ) is essentieel om tijdig én adequaat op de (veelal wisselende) omstandigheden te kunnen inspelen. In dit verband is het erg belangrijk dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste functionaris terechtkomt zodat er een analyse van de risico s kan plaatsvinden. Op grond daarvan immers wordt besloten óf er wordt gereageerd, hoe er wordt gereageerd en op welk moment. Een goede informatiepositie is daarom in de context van handhaving en herstel van de openbare orde buitengewoon belangrijk. 4 Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing Politie In opdracht van de portefeuillehouder Conflict- en crisisbeheersing van de Raad van Hoofdcommissarissen, de hoofdcommissaris B.R. Visser, is in samenwerking met het Crisis Onderzoeks Team Universiteit Leiden een referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing Politie ontwikkeld. Het referentiekader heeft als doel richtinggevende uitspraken te doen over de organisatie van crisis- en conflictbeheersing binnen de Nederlandse politie. Het referentiekader is gebaseerd op twee dimensies. De eerste dimensie betreft de mate van voorzienbaarheid. Hierbij gaat het erom of gebeurtenissen van te voren te verwachten te zijn. De tweede di- 4 Paraatheid alleen een kwestie van opschalen? Hoofdstuk 1 5

12 mensie heeft betrekking op de vorm - de aard of het karakter - van conflicten en crises, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen justitieel, openbare orde en fysieke veiligheid. In het referentiekader - dat beschouwd moet worden als een upto-date en deskundig advies aan de regionale politiekorpsen - is een checklist opgenomen, inclusief uitgebreide toelichting, met in totaal 59 referenties, onderverdeeld in 5 hoofdgroepen. Zo geeft de eerste referentie aan dat ieder korps dient te beschikken over een centraal punt - een bureau Openbare Orde en Veiligheid - waar voorbereidingen op het gebied van openbare orde plaatsvinden. Dit bureau draagt tevens zorg voor het opstellen en beheren van een volledig evenementenkalender. Scenario s moeten ontwikkeld worden op basis van strategische veiligheidsanalyses en de politie verschaft de burgemeester en de hoofdofficier van justitie alle relevante informatie over mogelijke dreigingen en geeft adviezen met betrekking tot openbare orde handhaving. Een aantal opgenomen referenties handelt over het verzamelen, analyseren en verstrekken van informatie over mogelijke risico s op het gebied van de openbare orde. Tevens dient er sprake te zijn van een vaste structuur: Informatie over mogelijke risico s op het gebied van de openbare orde is binnen het korps vastgelegd. Hiertoe worden continue alle relevante gegevens verzameld en geanalyseerd (bijvoorbeeld met behulp van een openbare ordekaart ). Deze analyses worden op schrift gesteld en periodiek met de korpsleiding besproken. Het verzamelen van informatie over mogelijke ordeverstoringen vindt plaats volgens een gestructureerd plan. Er dient een vaste structuur te zijn waarbinnen informatie wordt verzameld en uitgewisseld. Alle betrokken organisaties zorgen ervoor dat zij de informatie aan een vaste contactpersoon binnen een korps geven. Het bureau Openbare Orde en Veiligheid draagt zorg voor de coördinatie van de relevante informatie. 5 5 Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing Politie. Hoofdstuk 1 6

13 In de toelichting op eerst genoemde referentie wordt gesteld: Een goede informatiepositie kan een bijdrage leveren aan het in kaart brengen van mogelijke risico s op het gebied van de openbare orde. Hiermee is het mogelijk indicatoren te ontwikkelen die de risico s van het ontstaan van onvoorziene ordeverstoringen in kaart brengen. De kwaliteit van deze informatiepositie kan een bijdrage leveren aan de inschatting van het ontstaan van deze vorm van ordeverstoringen. 1.3 Een legitieme overheid 6 Inleiding De overheid moet risico s herkennen en onderkennen. De gevolgen van niet herkende of onderkende risico s kunnen desastreus zijn, zoals enkele recente incidenten in o.a. Enschede en Volendam hebben aangetoond. Risico s en legitiem overheidsoptreden horen bij elkaar. Burgers moeten vertrouwen hebben in de overheid. Dat betekent onder andere dat zij zich kunnen vinden in het gevoerde beleid en dat zij vertrouwen hebben in de manier waarop beslissingen tot stand komen en vervolgens in beleid vertaald zijn. Dit geldt uiteraard ook voor het vertrouwen dat burgers in de politie moeten hebben. Het optreden en het gevoerde beleid van de politie moet legitiem zijn. Dit houdt in dat het handelen van de politie dient te voldoen aan de kwaliteitseisen van het openbaar bestuur, kortom: responsief, rechtmatig, effectief en efficiënt. Voor de openbare orde handhaving betekent dit dat de politie minimaal in staat zal moeten zijn uit haar omgeving - maar ook intern - risicofactoren voor de openbare orde te herkennen en op waarde weten te schatten voor een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet, uiteraard binnen de daarvoor gestelde wettelijk kaders. Politiewet De taak van de politie wordt omschreven in artikel 2 van de Politiewet 1993: 6 Voor deze paragraaf is veel gebruik gemaakt van: Openbaar bestuur. Beleid, Organisatie en Politiek Hoofdstuk 1 7

14 De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor een daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. De politie heeft 4 kerntaken volgens de Politiewet 1993 (artikel 2, 12 en 13). De handhaving van de openbare orde en hulpverlening onder gezag van de burgemeester en strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en het verrichten van taken ten dienste van justitie onder gezag van de officier van justitie. Openbaar bestuur De politie maakt deel uit van het openbaar bestuur evenals bijvoorbeeld het gemeentebestuur, de burgemeester, de officier van justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het parlement. Openbaar bestuur is het geheel van organisaties en activiteiten die zijn gericht op de besturing van de maatschappij. Andere termen die min of meer hetzelfde aanduiden, zijn overheid en staat (Rosenthal, 1996). Kwaliteitseisen Politici, bestuurders en overheidsorganen - allen deel uitmakend van het openbaar bestuur - regeren in naam van het volk (beginsel van volkssoevereiniteit). Aan het openbaar bestuur worden kwaliteitseisen gesteld om te meten of zij succesvol is in de aanpak van, meest maatschappelijke, problemen. Deze kwaliteitseisen, waarover later meer, zijn onder te verdelen in democratie, rechtmatigheid en effectiviteit en efficiency. Een grote mate van maatschappelijke ontwrichting, verlies van vertrouwen en een toename van onveiligheidsgevoelens kunnen mede het gevolg zijn van het niet-legitiem handelen van het openbaar bestuur. De rechtsgevoelens worden beschadigd en het openbaar bestuur lijdt imagoverlies. Daarnaast kan er bij betrokken partijen sprake zijn van grote materiële en immateriële schade. Hoofdstuk 1 8

15 Democratie Democratie is de eerste kwaliteitseis voor legitiem overheidsoptreden. Bij democratie gaat het in dit kader om de responsiviteit van de overheid op de samenleving. Deze responsiviteit is met name van belang bij het openstaan voor signalen uit de maatschappij en de wijze waarop gereageerd wordt. Een helder en toegankelijk besluitvormingsproces is daarbij een vereiste. Zowel in Amsterdam Overtoomse Veld als in de Groningse Oosterparkbuurt was er onvoldoende oog en oor voor de signalen uit de samenleving. Als hier al sprake van was, dan werd deze niet op de juiste waarde geschat. De responsiviteit van het openbaar bestuur ten aanzien van deze signalen was onvoldoende. Rechtmatigheid Rechtmatigheid is de tweede kwaliteitseis waarmee gezegd wordt dat het handelen van de overheid behoorlijk dient te zijn. Dit houdt in dat zij zich houdt aan de geschreven en ongeschreven rechtsregels, waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Van de overheid wordt verwacht dat zij handelt en haar taken uitvoert. Voor de politie betekent dit dat burgers moeten kunnen rekenen op hun inzet; zij dient te voldoen aan de hulpvraag. Het niet of onvoldoende inzetten of zelfs het terugtrekken van de politie zoals in de Groningse Oosterparkbuurt, past niet binnen dit uitgangspunt. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan sprake zijn. Uit het Beleidsplan Nederlandse Politie : De dienstverlening van de politie moet aan hoge eisen voldoen. De bescherming van de persoonlijke veiligheid van de burger staat centraal. De eisen die in dat verband aan de politie worden gesteld hebben betrekking op de bejegening van burgers in het algemeen, maar ook op de diverse gedaanten waarin de burger met de politie wordt geconfronteerd: van verdachte en meedenkende burger tot en met slachtoffer. De wijze waarop de politie burgers bejegent, bepaalt mede het gezag, de legitimiteit en daarmee de effectiviteit van haar optreden. Dit geldt zowel bij hulpverlening en handhaving van de openbare orde als bij de strafrechtelijke handhaving. Hoofdstuk 1 9

16 Effectief en efficiënt Het optreden van het openbaar bestuur moet effectief en efficiënt zijn. De overheid dient te presteren en is voor haar succes afhankelijk van de mate waarin zij voorafgestelde doelen van het beleid ook daadwerkelijk haalt. Belangrijk hierin is dat zij de gestelde doelen met zo min mogelijk middelen tracht te bereiken. De middelen zijn immers beperkt ten opzichte van alle problemen die zich aandienen. Pro-actief en probleemgericht werken - voorkomen is beter dan genezen - is daarbij een vereiste. Op langere termijn kan dit tevens een positief effect hebben op het aantal in te zetten mensen en middelen. De informatie positie moet daarvoor zo optimaal mogelijk zijn zodat op het juiste niveau alle belangen kunnen worden afgewogen om tot een goede aanpak van de desbetreffende problematiek te komen. De gekozen strategie in de beschreven casussen bleek niet effectief te zijn hetgeen uiteindelijke ten koste ging van de efficiëntie. Een grote politiemacht moest op de been gebracht worden om uiteindelijk - met gebruikmaking van geweld - de openbare orde te herstellen. Niveaus van legitimiteit De genoemde kwaliteitseisen - democratie, rechtmatigheid en effectiviteit en efficiency - komen samen in het vereiste van legitimiteit. Een legitieme overheid is een geaccepteerde overheid. Het oordeel over de legitimiteit van het openbaar bestuur kan op drie niveaus tot stand komen. Op het eerste niveau gaat het om de bestuurder en zijn daden. Burgers moeten de personen, doelstellingen en daden van de politieke en bestuurlijke machthebbers aanvaarden. Zonder voldoende vertrouwen kan een bestuurder niet functioneren. Hij mag fouten maken, mits dit niet te vaak gebeurt en geen gevoelige onderwerpen betreft, anders komt zijn legitimiteit in het geding. Een voorbeeld hiervan is het aftreden van de burgemeester, hoofdofficier van justitie en korpschef te Groningen naar aanleiding van de Oosterparkrellen. De legitimiteit komt op het tweede niveau in geding als burgers hun vertrouwen verliezen in de wijze waarop beslissingen genomen worden en het beleid wordt voorbereid en uitgevoerd. Het gaat hier om de responsiviteit van de overheid en de rechtmatigheid van de besluitvormingsprocedure. Waren er mogelijkheden om de beslissing Hoofdstuk 1 10

17 van de overheid te beïnvloeden en bood de besluitvormingsprocedure voldoende waarborgen voor een zorgvuldige en evenwichtige besluitvorming? In relatie tot openbare orde gaat het bijvoorbeeld over voorlichting en inspraak met betrekking tot het afsluiten van wegen bij grote evenementen zoals de Eurotop 1997 te Amsterdam. In de beschreven casussen was geen sprake van een zorgvuldige en evenwichtige besluitvorming bij gebrek aan volledige informatie. Op het derde niveau gaat het om fundamentele legitimiteitsproblemen. Dit niveau is het meest abstract, maar meteen het belangrijkst. Hierbij gaat het om een sluipend proces waarin problemen en incidenten zich opstapelen: bestuurders raken in opspraak; besluiten worden niet genomen of ontaarden in conflicten; verkwisting, incompetentie en corruptie in de publieke sector. In dit geval wordt gesproken over een legitimiteitscrisis. In een stabiel land als Nederland is zo n situatie niet snel denkbaar. Uitspraken van krakers als Jullie rechtsstaat is de onze niet wijzen weliswaar in die richting maar worden niet breed gedeeld. Spanningsvelden De drie kwaliteitseisen voor het openbaar bestuur leveren onderling spanningen op. Een aantal voorbeelden: De aanhoudingen ter zake artikel 140 Wetboek van Strafrecht tijdens de Eurotop 1997 te Amsterdam geeft het spanningsveld weer tussen rechtmatigheid enerzijds en effectiviteit en efficiëntie anderzijds. Met de aanhouding werden mogelijke toekomstige ordeverstoringen voorkomen en kon de politie zich op haar algemene taken richten ten behoeve van de Eurotop. De rechter oordeelde echter achteraf dat de vrijheidsbeneming onrechtmatig was. Het spanningsveld tussen democratie en rechtmatigheid komt tot uiting in acties van burgerlijke ongehoorzaamheid en vormen van eigenrichting. Een voorbeeld hiervan zijn de acties van burgers destijds tegen drugsrunners in de Rotterdamsewijk Spangen. Toezicht op publiek- en privaatterrein vindt onder andere plaats met behulp van camera s in de vorm van experimenten of structureel zoals in banken en andere bedrijven. Deze vorm van toezicht is een inbreuk op de privacy van de burger en velen beschouwen dit als onwenselijk. Op dit moment bestaat er geen wettelijke regeling omtrent deze vorm van toezicht. Daarmee ontstaat een spanningsveld, met Hoofdstuk 1 11

18 name waar het toezicht op publiekterrein betreft, tussen effectiviteit en efficiency enerzijds en democratie anderzijds. De verwachting is overigens dat binnenkort wetgeving op dit gebied tot stand komt. De kwaliteiten van het openbaar bestuur: spanningsvelden Democratie - responsiviteit - participatie Rechtmatigheid - wetmatigheid - behoorlijk bestuur KWALITEIT BESTUURLIJK HANDELEN Doeltreffendheid Doelmatigheid - doelbereiking - middelenbeheer Legitimiteit maatschappelijke aanvaarding van: - gezagsdragers en besluiten - spelregels voor besluitvorming - fundamentele politieke gemeenschap Overgenomen uit: Openbaar bestuur. Beleid, organisatie en politiek. Trend en omvang van openbare ordeverstoringen in Nederland ( ) Nederland kent een divers beeld over de afgelopen dertig jaar voor wat betreft ordeverstoringen. Bezuyen, Muller en Koenders onderkennen in hoofdstuk 14 van Politie, studies over haar werking en organisatie (1999) een bepaald patroon in de aard en achtergronden van die verstoringen. In de jaren kenden ordeverstoringen, als gevolg van maatschappelijke en sociale onrust, vooral een massaal karakter. Zowel de problemen als de ongeregeldheden kenden een structureel karakter. Voorbeelden zijn de kraak-, antikernenergie- en milieubewegingen die soms bewust de confrontatie met de politie aangingen. Dit resulteerde in complete veldslagen zoals de Kroningsrellen (1980) en Dodewaard (beginjaren 80). In de jaren doen ordeverstoringen zich voor bij voetbalstadions en grote evenementen. Vanaf midden 80 e jaren zijn het vooral losse incidenten. Grote ongeregeldheden zoals in de periode Hoofdstuk 1 12

19 kwamen nauwelijks voor, mogelijk als gevolg van een afnemende actiebereidheid. Hierdoor nam de aandacht voor ogenschijnlijk kleine incidenten door publiek en media enorm toe. Fijnaut Cs concluderen dat er - in plaats van grootschalige massagebeurtenissen - nu veel meer sprake is van incidenten die een diepgaande invloed kunnen hebben op de openbare orde. Ook het motief van ordeverstoorders wijzigt. Van de Sande (1988) maakte in zijn onderzoek naar achtergrond en motivatie van ordeverstoorders, onderscheid tussen een intern en extern gericht motief. Intern gericht is de deelname aan de rel zelf, te denken valt aan de Oosterparkrellen en de inhuldiging van landskampioen Feijenoord. Het externe motief ziet de rel als middel om een bepaald doel te bereiken en hangt veelal samen met het maatschappelijke, economische en sociale klimaat. Vanaf midden jaren 80 is dit externe motief minder nadrukkelijk aanwezig. Daarnaast is opvallend dat de 90 e jaren zich vooral kenmerken door onvoorzienbare gebeurtenissen. Hoewel achteraf kon worden vastgesteld dat vooraf duidelijke signalen aanwezig waren, werden deze niet opgemerkt. Omvang openbare orde inzet Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 7 In 1998 besteedde de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 4,3% van haar bruto capaciteit aan inzet voor evenementen en Mobiele Eenheid. Het betreft hier een totaal van uren. In 1999 was een stijging waarneembaar met ruim 82% tot een totaal van uren. De reden voor deze stijging betreft naar alle waarschijnlijkheid de invoering van de Vliegende Brigade, een peloton of sectie Mobiele Eenheid dat elke dag paraat is, specifiek voor geweld in de uitgaanscentra van de stad. Genoemde cijfers betreffen alleen de geregistreerde uren van de wijkteams. Ad hoc inzet, zoals bijvoorbeeld de inzet vanaf wijkteams bij dreigende of ontstane kleine openbare ordeverstoringen, is hierin niet verwerkt. Hierdoor is de werkelijke besteding aan uren op korpsniveau onbekend. 7 Bron: Bureau Onderzoek en Statistiek, Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, Tj. de Haan. Hoofdstuk 1 13

20 1.4 Probleemstelling Geïntegreerd werkproces Uit de evaluatierapporten, de rapportage van de Inspectie voor Politie en het Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing kan de conclusie getrokken worden dat het voor de handhaving van de openbare orde essentieel is dat er een geïntegreerd werkproces tot stand wordt gebracht bestaande uit de elementen herkennen, analyseren, waarderen, beheersen en evalueren. Ondersteuning hiervoor wordt tevens gevonden in de conclusie van Fijnaut, Muller en Rosenthal met betrekking tot informatie en communicatie in hun publicatie Politie, studies over haar werking en organisatie (1999), gemaakt op basis van de conclusies van de Inspectie Politie (1998): Een goede informatiepositie op het terrein van de openbare orde is een belangrijk onderdeel van de mogelijkheden van preventieve ordehandhaving. Versterking van de informatiepositie van politie, bestuur en justitie ten aanzien van (potentiële) openbare ordeproblemen is dan ook een speerpunt van beleid. Het is zaak de aandacht voor openbare ordehandhaving een permanent karakter te geven. Een systeem dat genoemde elementen in zich heeft is risicomanagement. Het leven in het algemeen en menselijk gedrag in het bijzonder kent veel onvoorzienbare elementen. In andere sectoren van de maatschappij (verzekeringsmaatschappijen, industrie, vervoerssector) wordt risicomanagement toegepast om beter om te kunnen gaan met deze onvoorspelbaarheid. In hoofdstuk 3 van dit rapport wordt nader ingegaan op het begrip risicomanagement. Met behulp van (een systeem van) risicomanagement moet het mogelijk zijn vroegtijdig te interveniëren in mogelijk toekomstige verstoringen van de openbare orde. Op langere termijn kan een zodanig werkproces invloed hebben op de in te zetten capaciteit bij openbare ordeproblematiek. Hierdoor ontstaat een zogenaamd terugverdien effect. Hoofdstuk 1 14

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,.

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,. Artikel PM1 A.4 Bijlage 4 De Wet veiligheidsregio s wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het artikel door een puntkomma, toegevoegd korpschef:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 374 Aanslag op de heer W. S. P. Fortuijn Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING

AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING Tekst zoals deze geldt op 24 januari 2011 BESLUIT van 10 juni 1994, houdende regels inzake de taken die de commissaris van de Koning op grond van artikel 126 Grondwet

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie)

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van * 2012, nummer

Nadere informatie

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. CONCEPT VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE TIEL De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het presidium van.. 2016; gelet op het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet; besluit: 1.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland Oud en Nieuw 2014-2015 Landelijk beeld jaarwisseling 2014-2015 in Nederland Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Landelijk beeld... 5 Aantal jaarwisseling gerelateerde gebeurtenissen... 6

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Partijen: A. De politie, het district., hierna te noemen "politie"; B..., hierna te noemen

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid 20 Sociale zekerheid versie 2015 Crisistypen (dreigende) stagnatie in het verstrekken van uitkeringen Bevoegd gezag uitvoeringsorganisaties

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling vergoedingen commissies politie 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling vergoedingen commissies politie 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33371 5 oktober 2015 Regeling vergoedingen commissies politie 2015 De korpschef, gelet op: artikel 25, derde lid van de

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Gelderland-midden, thans regionale eenheid Oost-Nederland. Datum: 17 oktober 2013

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Gelderland-midden, thans regionale eenheid Oost-Nederland. Datum: 17 oktober 2013 Rapport Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Gelderland-midden, thans regionale eenheid Oost-Nederland. Datum: 17 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/148 2 Klacht Verzoeker klaagt erover

Nadere informatie

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 1 E96/U2457 8 oktober 1996. Departementsonderdeel

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 1 E96/U2457 8 oktober 1996. Departementsonderdeel Aan De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen De korpsbeheerder van het KLPD i.c. DGPC Justitie i.a.a. de korpschefs van de regionale politiekorpsen de korpschef van het KLPD de (fgd.) hoofdofficieren

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Bijlage 1.C Januari 2004 Deze gedragscode is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en is bestemd voor verzekeraars, lid van het Verbond, onderzoeksbureaus die werken

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere taken van gemeenschappelijk

Nadere informatie

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Kader aanbesteding accountantscontrole Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Introductie Met ingang van boekjaar 2008 is Ernst & Young Accountants door een benoemingscommissie uit de

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken. Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d.

Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken. Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d. Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d. 12 augustus 2006 Inleiding De Rekenkamercommissie van de gemeente Oostzaan

Nadere informatie

Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën

Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën 1 juli 2004 DV 505 1Z*1ED Convenant BIBOB 1.00.00 Convenant BIBOB, 01-07-04, Versie 1 1. Samenwerkingsovereenkomst Ministerie van Justitie

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoorn 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoorn 2015 GEMEENTEBLAD Nr. 63352 10 november Officiële uitgave van gemeente Hoorn. 2014 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoorn 2015 Zaaknummer: 1075899 De raad van de gemeente Hoorn; - gelezen

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer..

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 De structuur van de ambtelijke

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

Datum 23 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de Haagse politie een rapport over discriminatie zou hebben gemanipuleerd

Datum 23 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de Haagse politie een rapport over discriminatie zou hebben gemanipuleerd 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking;

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking; De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van 01-01-2013 t/m heden Wet van 29 mei 2006 tot vaststelling van regels met betrekking tot de bijzondere opsporingsdiensten en de instelling van het functioneel

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Landgraaf, 27 juli 2016 Onderwerp: Verordening op de functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstelnummer: 58 PROGRAMMA 1. Bestuur Behandeling in oordeelvormende

Nadere informatie

Kwalificatiedossier: BOA OV Module 5 Samenwerking en assistentieverlening Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68%

Kwalificatiedossier: BOA OV Module 5 Samenwerking en assistentieverlening Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68% walificatiedossier: BOA OV Module 5 Samenwerking en assistentieverlening Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68% Onderwerp Begrip/Artikel Toetsterm I. Het functioneren binnen en

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 63f 25 398 Wijziging van de Wet politieregisters, houdende nadere regels voor bijzondere politieregisters ten behoeve van de politie, Koninklijke

Nadere informatie

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

( ) binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de dag waarop de burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gesteld ( )

( ) binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de dag waarop de burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gesteld ( ) Doel Wanneer Wat/wie Nieuwe Gemeentewet Art. 134bis Herhuisvesting van daklozen ( ) binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de dag waarop de burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gesteld

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen gelet op: - artikel 213 Gemeentewet;

Nadere informatie

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen gemeente Eindhoven Raadsnummer xo. Rg 6 82. 00I Inboeknummer robstoob44 Beslisdatum B%W 4 mei 2OIO Dossiernummer or8.tos Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen noodverordening

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Communicatie 8 Bijlage I Afkortingen 9 2 1 Caribisch Nederland kent één brandweerkorps, het brandweerkorps Caribisch Nederland

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

Onderzoek naar de Dienst Bewaken en Beveiligen. Hoe worden mogelijke integriteitsschendingen bij de DBB voorkomen en/of bestreden?

Onderzoek naar de Dienst Bewaken en Beveiligen. Hoe worden mogelijke integriteitsschendingen bij de DBB voorkomen en/of bestreden? Onderzoek naar de Dienst Bewaken en Beveiligen Hoe worden mogelijke integriteitsschendingen bij de DBB voorkomen en/of bestreden? 1 Aanleiding 3 2 Afbakening 4 3 Doel- en probleemstelling 5 3.1 Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) / Bijlage 3.2 Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) 7 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Bevoegdheden op grond van artikel 172a Gemeentewet 2 Artikel

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenschappelijke Regelingen Gemeenschappelijke Regelingen Een inventarisatie, bestuurlijke verkenning en onderzoek naar de invloed van raadsleden op het beleid van gemeenschappelijke regelingen binnen de gemeente Bedum. Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties >Retouradres Postbus 20010 2500 EA Den Haag AANGETEKEND / REGISTERED Onderdeel Inlichtingen T (079) 320 52 27 F (070) 320 07 33 Ons kenmerk 4541886/01

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 127 Financiële verantwoordingen over het jaar 1999 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Minister van Justitie. Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u als volgt.

Minister van Justitie. Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u als volgt. R e g i s t r a t i e k a m e r Minister van Justitie..'s-Gravenhage, 30 april 1999.. Onderwerp Wijziging van het Wetboek van Strafvordering Bij brief met bijlage van 9 maart 1999 (uw kenmerk: 750136/99/6)

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in?

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in? Aanleiding voor het onderzoek Samenvatting In de 21 ste eeuw is de invloed van ruimtevaartactiviteiten op de wereldgemeenschap, economie, cultuur, milieu, etcetera steeds groter geworden. Ieder land dient

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

- gelet op het besluit van het Regionaal College van 26 januari 2001

- gelet op het besluit van het Regionaal College van 26 januari 2001 Bijlage 3-4 Statuut REGIONAAL College van de politieregio Hollands Midden Het Regionaal College van de politieregio Hollands Midden: stelt het volgende vast. Het politiekorps - gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken Aanbieding rapport "Klagen bij de politie"

Ministerie van Binnenlandse Zaken Aanbieding rapport Klagen bij de politie Ministerie van Binnenlandse Zaken ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Aanbieding rapport "Klagen bij de politie" Datum Aan 6 maart l998 De korpsbeheerders De korpschefs : Directie Politie : EA98/U600

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Verbonden Partijen. 7 mei Postbus KA ROOSENDAAL.

Verbonden Partijen. 7 mei Postbus KA ROOSENDAAL. Verbonden Partijen Notitie naar aanleiding van onderzoek naar de aansturing van verbonden partijen in de gemeenten Bergen op Zoom, Oosterhout en Roosendaal. 7 mei 2007 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Dit vacatureprofiel betreft de functie van kwartiermaker nationale politie en tevens beoogd korpschef. Bureau ABD Politietop 31 maart 2011 ALGEMEEN Aanstelling

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Binnenlandse Zaken Aan de Korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen de Beheerder van het Korps landelijke Politiediensten i.a.a. de Korpschefs van de regionale politiekorpsen en het

Nadere informatie

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten juli 2012 1 inleiding 1-1 aanleiding De rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave 1 Persoonsgerichte aanpak van hooligans Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3. Inleiding De overheid richt zich al een aantal jaren op het bestrijden van overlast als onderdeel van het

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid Niek Roozenburg. sv 17. Corr. nr /BSD Den Haag, 13 april 1999

Gemeente Den Haag. BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid Niek Roozenburg. sv 17. Corr. nr /BSD Den Haag, 13 april 1999 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid Niek Roozenburg sv 17 Corr. nr. 9000440/BSD Den Haag, 13 april 1999 aangifte zedendelict bureau Overbosch De gemeenteraad Het raadslid

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën ;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën ; Besluit van houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie, het Besluit beheer politie, het Besluit financieel beheer politie en het Besluit verdeling sterkte

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 maart 2001 Rapportnummer: 2001/071

Rapport. Datum: 28 maart 2001 Rapportnummer: 2001/071 Rapport Datum: 28 maart 2001 Rapportnummer: 2001/071 2 Klacht Op 18 januari 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer M. te Groningen, met een klacht over een gedraging van regionale

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van regels inzake de aanvraag van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van

Nadere informatie