Openbare orde Risicomanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare orde Risicomanagement"

Transcriptie

1 Regiopolitie Amsterdam-Amstelland Openbare orde Risicomanagement Wat vooraf onvoorspelbaar lijkt, dat achteraf voorspelbaar blijkt. E. Biginski en H. van Hijum

2

3 Inhoud Voorwoord... iii 1. Inleiding Enkele incidenten Interne rapportages Een legitieme overheid Probleemstelling Methode van onderzoek Inhoud rapport Regiopolitie Amsterdam-Amstelland Openbare orde Bureau Openbare Orde en Veiligheid Overige organisatieonderdelen Externe contacten Bestuurlijke verantwoordelijkheid Samenvatting Theoretisch kader Inleiding Risico Risicomanagement Openbare orde Openbare orde verstoring Voorspellen door meten en schatten Inhoud -i-

4 Inleiding De risico-inventarisatie bij incidenten Risico-evaluatie Risicoreductiebeleid Evaluatie De risico-inventarisatie bij trends Samenvatting Beantwoording onderzoeksvragen, conclusies en aanbevelingen Inleiding Beantwoording onderzoeksvragen Conclusies Aanbevelingen Bijlagen Lijst van geïnterviewden Schematische weergave risicoreductiebeleid Literatuurlijst Inhoud -ii-

5 Voorwoord Enkele rellen aan het eind van de vorige eeuw gaven aanleiding tot de bezinning op de voorspelbaarheid van openbare ordeverstoringen. Dit uitte zich in diverse in- en externe evaluatierapporten, waaruit bleek dat zogenaamde onvoorspelbare gebeurtenissen niet zo onvoorspelbaar bleken te zijn. In alle gevallen waren er signalen vooraf waar niet adequaat op werd gereageerd, deels veroorzaakt door een gebrekkige informatievoorziening en deels door communicatieproblemen. Gemeenschappelijk is dat er geen sprake bleek te zijn van een vaste structuur waarin informatie werd verzameld en veredeld. Burgers moeten vertrouwen hebben in de overheid. Zij verwachten dat de politie adequaat reageert op signalen uit de samenleving en optreedt binnen de haar gestelde wettelijke kaders. Het vooraf onderkennen van dreigende openbare ordeverstoringen en het nemen van maatregelen ter voorkoming daarvan behoort hiertoe. Door de korpsleiding van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland is - mede in het kader van een afstudeeropdracht aan de Nederlandse Politie Academie - in de zomer van 2000 de opdracht verstrekt een onderzoek in te stellen naar modellen voor risicovermijding, -reductie en / of -beheersing in het kader van de bestrijding van openbare orde problematiek. Voor u ligt de beschrijving van het verrichte onderzoek. Het betreft een beschrijvend onderzoek, dat beschouwd moet worden als de initiatieffase om te komen tot een systeem van openbare orde risicomanagement. Uiteindelijk doel is te komen tot de implementatie van het werkproces risico inventarisatie & evaluatie binnen de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland. Voorwoord -iii-

6 De hulp en medewerking van de volgende personen en instellingen bleek bij dit onderzoek onontbeerlijk: S S S S S S de geïnterviewden van politie, justitie en bestuur; de bibliotheek van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; de ambtelijk opdrachtgever van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, de commissaris van politie de heer Rob Tanis; mevrouw Anke v.d. Zijl en de heer Otto Adang van de Nederlandse Politie Academie; de collega s van Bureau Openbare Orde en Veiligheid, Dienst Executieve Ondersteuning van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; de vele anderen die ons van advies hebben gediend, het rapport hebben gescreend, waarmee is gebeld et cetera. Wij zijn trots op het resultaat van dit rapport en spreken de wens uit dat hiermee een basis gelegd is voor de totstandkoming van het werkproces risico inventarisatie & evaluatie binnen de Regiopolitie Amsterdam- Amstelland. Diemen / Huizen, juni 2001 Ebo Biginski en Herman van Hijum Voorwoord -iv-

7 1. Inleiding 1.1 Enkele incidenten Voorbeelden van incidenten Rond de tachtig arrestanten, aanzienlijke materiële schade, schietende politiemensen en gewonden. Zondag 25 april 1999, het kampioensfeest van Feyenoord op de Coolsingel nam een onverwachte wending. De huldiging is een fantastisch feest. Daarna slaat het om in grimmigheid en bedreigde politiemensen schieten. Hevige rellen volgen, winkels worden geplunderd en de politie trekt zich terug. Amsterdam, Overtoomse Veld. Het is donderdag 23 april Elf politiemensen en een aantal buurtbewoners raken gewond. De aanhouding van een Marokkaanse jongen eindigt in een opstand waarbij nog twee jongens worden aangehouden. Een rotonde wordt bezet en de politie voert een charge uit om de weg weer vrij te maken. Het rommelde al langer in de buurt en weinigen zijn verbaasd over de ongeregeldheden. In januari constateert men al een verharding van de Marokkaanse jeugd tegenover de politie. In februari spreekt de politie over een grimmige sfeer. Begin april vindt er een incident plaats waarbij een aangeschoten Marokkaanse jongen gewond raakt aan zijn gezicht als hij geboeid tracht weg te rennen en daarbij komt te vallen. Een buurtbewoner vraagt aandacht voor de probleemjongeren in zijn wijk. De jaarwisseling is nabij. Traditioneel is de jaarwisseling in de Oosterparkbuurt te Groningen onrustig. Vreugdevuren en vernielingen horen daarbij, maar fysiek geweld vindt doorgaans niet plaats. In de nacht van 30 op 31 december 1997 gaat het mis. De openlijke oproep van een buurtbewoner aan de politie is voor de jongeren aanleiding om verhaal te halen. Zijn woning wordt belaagd en ruiten worden vernield. De politie treedt niet op. Rellen breken uit, waarbij zelfs geplunderd wordt. Evaluatierapporten Bovengenoemde incidenten zijn door respectievelijk het Crisis Onderzoeks Team (COT) van de Universiteit van Leiden en de Rijksuniver- Hoofdstuk 1 1

8 siteit Groningen geëvalueerd. Hieronder een korte samenvatting uit de door hen gemaakte evaluatierapporten. De strategische keuze voor politie-inzet in Rotterdam werd genomen op onvolledige informatie. Een goed werkend informatiesysteem - gebaseerd op informele communicatiestromen tijdens reguliere wedstrijden van Feyenoord - blijkt niet te werken op het moment dat districtgrenzen overschreden worden. Er bestaat geen formele communicatiestructuur en tijdens het kampioensfeest komt men daar pijnlijk achter. Beschikbare informatie die duidelijke indicatoren geeft voor het uiteindelijk gevolg van de festiviteiten - rellen en plunderingen - bereiken niet het bevoegd gezag. Het COT concludeert in haar evaluatie onder andere: Het verwerken en benutten van de informatie die bij de politie voorhanden is vormt een minstens zo groot probleem als het verzamelen van informatie. Veel relevante informatie die bij bepaalde onderdelen van de politie voorhanden is komt niet bij de politieleiding terecht of wordt door de politieleiding niet altijd op waarde geschat. 1 In Amsterdam Overtoomse Veld is sprake van een opeenstapeling van problemen. Het veiligheidsniveau van de wijk neemt af. Er is sprake van een toenemende jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast. De overlast wordt voornamelijk veroorzaakt door Marokkaanse jongeren. Voor de harde kern van hen is sinds de sluiting van het jongerencentrum Oostoever geen voorziening meer gerealiseerd. Zij worden uitgesloten van de voorzieningen in het activiteitencentrum Atlas. Het aantal klachten over de Marokkaanse jongeren neemt toe en een aantal gemeentelijke diensten - reiniging, energiebedrijf, vervoerbedrijf en thuiszorg - trekken zich terug uit de buurt wegens toenemende bedreigingen en vernielingen. Delen van de wijk krijgen de eerste trekken van een no-go area. De politie start met een no-nonsense beleid en de spanning neemt zienderogen toe. Geen der partijen - bestuur, politie, Marokkaanse jongeren en Marokkaanse vertegenwoordigende organisaties - zien kans de oplopende spanning binnen (25 april 1999). 1 Voetbal en geweld. Onderzoek naar aanleiding van rellen en plunderingen bij een huldiging in Rotterdam Hoofdstuk 1 2

9 de perken te houden. Het COT vat dit in haar onderzoeksrapport als volgt samen: Door de oplopende spanning was het voor zowel de politie als voor de Marokkaanse jongeren feitelijk wachten op een uitbarsting. In haar evaluatierapport concludeert het COT verder: Bestuur, justitie en politie dienen alerter te reageren op aanwijzingen van een verslechterde veiligheidssituatie in wijken en buurten. Dit geldt des te sterker indien de situatie in korte tijd drastisch verslechtert. Bestuur, justitie en politie dienen een early warning systeem te ontwerpen waarmee in een vroegtijdig stadium problemen kunnen worden geïnventariseerd die tot ernstige ongeregeldheden kunnen leiden. Wat in Amsterdam-Overtoomse Veld is gebeurd kan evenzeer in andere delen van Amsterdam en in de andere grote steden gebeuren. De systematische uitwisseling van gegevens, waarnemingen en ervaringen tussen politiemensen uit de desbetreffende regiokorpsen dient geïntensiveerd te worden. Er zijn geen commissies of platforms nodig maar veeleer alledaagse faciliteiten voor degenen die er rechtstreeks mee te maken hebben. Zij kunnen dan daadwerkelijk met elkaar die gegevens, waarnemingen en ervaringen uitwisselen en elkaar op de hoogte brengen van soms plotseling opdoemende problemen. 2 In de Oosterparkbuurt rommelt het al langer. De jongeren in buurt zijn ontevreden. Deze onvrede komt o.a. voort uit armoede, slechte huisvesting en werkloosheid. Dit uit zich onder meer in ernstig probleemgedrag - frequent spijbelen, veel drinken en druggebruik - in samenhang met crimineel gedrag bij een groep van 35 tot 40 jongens. De van oudsher sterke controle in de buurt is sterk afgebrokkeld. De jongeren verharden en terroriseren de buurt. bestuur. 2 Incidenten en ongeregeldheden Amsterdam-West, 23 april 1998 Marokkaanse jongeren, politie en Hoofdstuk 1 3

10 De relatie met de politie is slecht. Diverse maatschappelijke en gemeentelijke instellingen zijn op de hoogte van de problematiek. Er blijkt sprake te zijn van een informatiegat tussen de werkvloer van de instellingen en de beleidsmakers ten gevolge waarvan er niet eerder wordt ingegrepen. De slotconclusie van het evaluatierapport van de Rijksuniversiteit Groningen luidt dan ook: Kortom: bij de totstandkoming van de gebeurtenissen in de Oosterparkbuurt was sprake van een samenvallen van verschillende risicofactoren: structurele en culturele buurtkenmerken en een gelegenheidsstructuur, dat wil zeggen de aanwezigheid van gemotiveerde daders en kwetsbare slachtoffers alsmede de afwezigheid van adequaat toezicht in zowel formeel als informeel opzicht. 3 Bovenstaande voorbeelden staan niet op zichzelf en zijn niet typerend voor de gemeente waar de incidenten zich hebben afgespeeld. Zoals het COT in haar evaluatie van de rellen in Amsterdam Overtoomse Veld al concludeerde kunnen zij evenzeer in andere delen van Amsterdam en in de andere grote steden gebeuren. In alle gevallen zijn er duidelijke aanwijzingen vooraf. Hiermee lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat wat vooraf onvoorspelbaar lijkt, (weliswaar achteraf) in grote mate voorspelbaar blijkt. Er zijn indicatoren aanwezig die niet of onvoldoende herkend worden of er wordt niet op een juiste wijze gecommuniceerd, waardoor een analyse van het probleem niet op een juiste wijze plaats kan vinden. 1.2 Interne rapportages De conclusies uit de evaluatierapporten handelen in de kern over onverwachte gebeurtenissen en het veredelen en analyseren van informatie met betrekking tot openbare orde aangelegenheden. Ook door de Inspectie voor Politie en de portefeuillehouder Conflict- en Crisisbe- 3 Verhaal halen. Een onderzoek naar de achtergronden van de gebeurtenissen in de Oosterparkwijk in de nacht van 30 op 31 december Hoofdstuk 1 4

11 heersing van de Raad van Hoofdcommissarissen is hier onderzoek naar gedaan. Inspectie voor politie Naar aanleiding van de rellen in de Oosterparkbuurt te Groningen en andere gebeurtenissen in die periode ( ), is door de Inspectie voor Politie een onderzoek verricht. In het daaruit voortvloeiende rapport met de titel: Paraatheid een kwestie van opschalen, stelt zij: Onverwachte of onvoorzienbare gebeurtenissen blijken overigens soms helemaal niet zo plotseling of onverwacht te (zijn) ontstaan als soms tijdens of vlak na een incident wordt gesuggereerd of aangenomen. Bij nader inzien blijken er vaak al signalen te zijn geweest die duidden op naderend onheil. Het opvangen, herkennen en op de juiste wijze interpreteren van dergelijke signalen ( voorboden ) is essentieel om tijdig én adequaat op de (veelal wisselende) omstandigheden te kunnen inspelen. In dit verband is het erg belangrijk dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste functionaris terechtkomt zodat er een analyse van de risico s kan plaatsvinden. Op grond daarvan immers wordt besloten óf er wordt gereageerd, hoe er wordt gereageerd en op welk moment. Een goede informatiepositie is daarom in de context van handhaving en herstel van de openbare orde buitengewoon belangrijk. 4 Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing Politie In opdracht van de portefeuillehouder Conflict- en crisisbeheersing van de Raad van Hoofdcommissarissen, de hoofdcommissaris B.R. Visser, is in samenwerking met het Crisis Onderzoeks Team Universiteit Leiden een referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing Politie ontwikkeld. Het referentiekader heeft als doel richtinggevende uitspraken te doen over de organisatie van crisis- en conflictbeheersing binnen de Nederlandse politie. Het referentiekader is gebaseerd op twee dimensies. De eerste dimensie betreft de mate van voorzienbaarheid. Hierbij gaat het erom of gebeurtenissen van te voren te verwachten te zijn. De tweede di- 4 Paraatheid alleen een kwestie van opschalen? Hoofdstuk 1 5

12 mensie heeft betrekking op de vorm - de aard of het karakter - van conflicten en crises, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen justitieel, openbare orde en fysieke veiligheid. In het referentiekader - dat beschouwd moet worden als een upto-date en deskundig advies aan de regionale politiekorpsen - is een checklist opgenomen, inclusief uitgebreide toelichting, met in totaal 59 referenties, onderverdeeld in 5 hoofdgroepen. Zo geeft de eerste referentie aan dat ieder korps dient te beschikken over een centraal punt - een bureau Openbare Orde en Veiligheid - waar voorbereidingen op het gebied van openbare orde plaatsvinden. Dit bureau draagt tevens zorg voor het opstellen en beheren van een volledig evenementenkalender. Scenario s moeten ontwikkeld worden op basis van strategische veiligheidsanalyses en de politie verschaft de burgemeester en de hoofdofficier van justitie alle relevante informatie over mogelijke dreigingen en geeft adviezen met betrekking tot openbare orde handhaving. Een aantal opgenomen referenties handelt over het verzamelen, analyseren en verstrekken van informatie over mogelijke risico s op het gebied van de openbare orde. Tevens dient er sprake te zijn van een vaste structuur: Informatie over mogelijke risico s op het gebied van de openbare orde is binnen het korps vastgelegd. Hiertoe worden continue alle relevante gegevens verzameld en geanalyseerd (bijvoorbeeld met behulp van een openbare ordekaart ). Deze analyses worden op schrift gesteld en periodiek met de korpsleiding besproken. Het verzamelen van informatie over mogelijke ordeverstoringen vindt plaats volgens een gestructureerd plan. Er dient een vaste structuur te zijn waarbinnen informatie wordt verzameld en uitgewisseld. Alle betrokken organisaties zorgen ervoor dat zij de informatie aan een vaste contactpersoon binnen een korps geven. Het bureau Openbare Orde en Veiligheid draagt zorg voor de coördinatie van de relevante informatie. 5 5 Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing Politie. Hoofdstuk 1 6

13 In de toelichting op eerst genoemde referentie wordt gesteld: Een goede informatiepositie kan een bijdrage leveren aan het in kaart brengen van mogelijke risico s op het gebied van de openbare orde. Hiermee is het mogelijk indicatoren te ontwikkelen die de risico s van het ontstaan van onvoorziene ordeverstoringen in kaart brengen. De kwaliteit van deze informatiepositie kan een bijdrage leveren aan de inschatting van het ontstaan van deze vorm van ordeverstoringen. 1.3 Een legitieme overheid 6 Inleiding De overheid moet risico s herkennen en onderkennen. De gevolgen van niet herkende of onderkende risico s kunnen desastreus zijn, zoals enkele recente incidenten in o.a. Enschede en Volendam hebben aangetoond. Risico s en legitiem overheidsoptreden horen bij elkaar. Burgers moeten vertrouwen hebben in de overheid. Dat betekent onder andere dat zij zich kunnen vinden in het gevoerde beleid en dat zij vertrouwen hebben in de manier waarop beslissingen tot stand komen en vervolgens in beleid vertaald zijn. Dit geldt uiteraard ook voor het vertrouwen dat burgers in de politie moeten hebben. Het optreden en het gevoerde beleid van de politie moet legitiem zijn. Dit houdt in dat het handelen van de politie dient te voldoen aan de kwaliteitseisen van het openbaar bestuur, kortom: responsief, rechtmatig, effectief en efficiënt. Voor de openbare orde handhaving betekent dit dat de politie minimaal in staat zal moeten zijn uit haar omgeving - maar ook intern - risicofactoren voor de openbare orde te herkennen en op waarde weten te schatten voor een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet, uiteraard binnen de daarvoor gestelde wettelijk kaders. Politiewet De taak van de politie wordt omschreven in artikel 2 van de Politiewet 1993: 6 Voor deze paragraaf is veel gebruik gemaakt van: Openbaar bestuur. Beleid, Organisatie en Politiek Hoofdstuk 1 7

14 De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor een daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. De politie heeft 4 kerntaken volgens de Politiewet 1993 (artikel 2, 12 en 13). De handhaving van de openbare orde en hulpverlening onder gezag van de burgemeester en strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en het verrichten van taken ten dienste van justitie onder gezag van de officier van justitie. Openbaar bestuur De politie maakt deel uit van het openbaar bestuur evenals bijvoorbeeld het gemeentebestuur, de burgemeester, de officier van justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het parlement. Openbaar bestuur is het geheel van organisaties en activiteiten die zijn gericht op de besturing van de maatschappij. Andere termen die min of meer hetzelfde aanduiden, zijn overheid en staat (Rosenthal, 1996). Kwaliteitseisen Politici, bestuurders en overheidsorganen - allen deel uitmakend van het openbaar bestuur - regeren in naam van het volk (beginsel van volkssoevereiniteit). Aan het openbaar bestuur worden kwaliteitseisen gesteld om te meten of zij succesvol is in de aanpak van, meest maatschappelijke, problemen. Deze kwaliteitseisen, waarover later meer, zijn onder te verdelen in democratie, rechtmatigheid en effectiviteit en efficiency. Een grote mate van maatschappelijke ontwrichting, verlies van vertrouwen en een toename van onveiligheidsgevoelens kunnen mede het gevolg zijn van het niet-legitiem handelen van het openbaar bestuur. De rechtsgevoelens worden beschadigd en het openbaar bestuur lijdt imagoverlies. Daarnaast kan er bij betrokken partijen sprake zijn van grote materiële en immateriële schade. Hoofdstuk 1 8

15 Democratie Democratie is de eerste kwaliteitseis voor legitiem overheidsoptreden. Bij democratie gaat het in dit kader om de responsiviteit van de overheid op de samenleving. Deze responsiviteit is met name van belang bij het openstaan voor signalen uit de maatschappij en de wijze waarop gereageerd wordt. Een helder en toegankelijk besluitvormingsproces is daarbij een vereiste. Zowel in Amsterdam Overtoomse Veld als in de Groningse Oosterparkbuurt was er onvoldoende oog en oor voor de signalen uit de samenleving. Als hier al sprake van was, dan werd deze niet op de juiste waarde geschat. De responsiviteit van het openbaar bestuur ten aanzien van deze signalen was onvoldoende. Rechtmatigheid Rechtmatigheid is de tweede kwaliteitseis waarmee gezegd wordt dat het handelen van de overheid behoorlijk dient te zijn. Dit houdt in dat zij zich houdt aan de geschreven en ongeschreven rechtsregels, waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Van de overheid wordt verwacht dat zij handelt en haar taken uitvoert. Voor de politie betekent dit dat burgers moeten kunnen rekenen op hun inzet; zij dient te voldoen aan de hulpvraag. Het niet of onvoldoende inzetten of zelfs het terugtrekken van de politie zoals in de Groningse Oosterparkbuurt, past niet binnen dit uitgangspunt. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan sprake zijn. Uit het Beleidsplan Nederlandse Politie : De dienstverlening van de politie moet aan hoge eisen voldoen. De bescherming van de persoonlijke veiligheid van de burger staat centraal. De eisen die in dat verband aan de politie worden gesteld hebben betrekking op de bejegening van burgers in het algemeen, maar ook op de diverse gedaanten waarin de burger met de politie wordt geconfronteerd: van verdachte en meedenkende burger tot en met slachtoffer. De wijze waarop de politie burgers bejegent, bepaalt mede het gezag, de legitimiteit en daarmee de effectiviteit van haar optreden. Dit geldt zowel bij hulpverlening en handhaving van de openbare orde als bij de strafrechtelijke handhaving. Hoofdstuk 1 9

16 Effectief en efficiënt Het optreden van het openbaar bestuur moet effectief en efficiënt zijn. De overheid dient te presteren en is voor haar succes afhankelijk van de mate waarin zij voorafgestelde doelen van het beleid ook daadwerkelijk haalt. Belangrijk hierin is dat zij de gestelde doelen met zo min mogelijk middelen tracht te bereiken. De middelen zijn immers beperkt ten opzichte van alle problemen die zich aandienen. Pro-actief en probleemgericht werken - voorkomen is beter dan genezen - is daarbij een vereiste. Op langere termijn kan dit tevens een positief effect hebben op het aantal in te zetten mensen en middelen. De informatie positie moet daarvoor zo optimaal mogelijk zijn zodat op het juiste niveau alle belangen kunnen worden afgewogen om tot een goede aanpak van de desbetreffende problematiek te komen. De gekozen strategie in de beschreven casussen bleek niet effectief te zijn hetgeen uiteindelijke ten koste ging van de efficiëntie. Een grote politiemacht moest op de been gebracht worden om uiteindelijk - met gebruikmaking van geweld - de openbare orde te herstellen. Niveaus van legitimiteit De genoemde kwaliteitseisen - democratie, rechtmatigheid en effectiviteit en efficiency - komen samen in het vereiste van legitimiteit. Een legitieme overheid is een geaccepteerde overheid. Het oordeel over de legitimiteit van het openbaar bestuur kan op drie niveaus tot stand komen. Op het eerste niveau gaat het om de bestuurder en zijn daden. Burgers moeten de personen, doelstellingen en daden van de politieke en bestuurlijke machthebbers aanvaarden. Zonder voldoende vertrouwen kan een bestuurder niet functioneren. Hij mag fouten maken, mits dit niet te vaak gebeurt en geen gevoelige onderwerpen betreft, anders komt zijn legitimiteit in het geding. Een voorbeeld hiervan is het aftreden van de burgemeester, hoofdofficier van justitie en korpschef te Groningen naar aanleiding van de Oosterparkrellen. De legitimiteit komt op het tweede niveau in geding als burgers hun vertrouwen verliezen in de wijze waarop beslissingen genomen worden en het beleid wordt voorbereid en uitgevoerd. Het gaat hier om de responsiviteit van de overheid en de rechtmatigheid van de besluitvormingsprocedure. Waren er mogelijkheden om de beslissing Hoofdstuk 1 10

17 van de overheid te beïnvloeden en bood de besluitvormingsprocedure voldoende waarborgen voor een zorgvuldige en evenwichtige besluitvorming? In relatie tot openbare orde gaat het bijvoorbeeld over voorlichting en inspraak met betrekking tot het afsluiten van wegen bij grote evenementen zoals de Eurotop 1997 te Amsterdam. In de beschreven casussen was geen sprake van een zorgvuldige en evenwichtige besluitvorming bij gebrek aan volledige informatie. Op het derde niveau gaat het om fundamentele legitimiteitsproblemen. Dit niveau is het meest abstract, maar meteen het belangrijkst. Hierbij gaat het om een sluipend proces waarin problemen en incidenten zich opstapelen: bestuurders raken in opspraak; besluiten worden niet genomen of ontaarden in conflicten; verkwisting, incompetentie en corruptie in de publieke sector. In dit geval wordt gesproken over een legitimiteitscrisis. In een stabiel land als Nederland is zo n situatie niet snel denkbaar. Uitspraken van krakers als Jullie rechtsstaat is de onze niet wijzen weliswaar in die richting maar worden niet breed gedeeld. Spanningsvelden De drie kwaliteitseisen voor het openbaar bestuur leveren onderling spanningen op. Een aantal voorbeelden: De aanhoudingen ter zake artikel 140 Wetboek van Strafrecht tijdens de Eurotop 1997 te Amsterdam geeft het spanningsveld weer tussen rechtmatigheid enerzijds en effectiviteit en efficiëntie anderzijds. Met de aanhouding werden mogelijke toekomstige ordeverstoringen voorkomen en kon de politie zich op haar algemene taken richten ten behoeve van de Eurotop. De rechter oordeelde echter achteraf dat de vrijheidsbeneming onrechtmatig was. Het spanningsveld tussen democratie en rechtmatigheid komt tot uiting in acties van burgerlijke ongehoorzaamheid en vormen van eigenrichting. Een voorbeeld hiervan zijn de acties van burgers destijds tegen drugsrunners in de Rotterdamsewijk Spangen. Toezicht op publiek- en privaatterrein vindt onder andere plaats met behulp van camera s in de vorm van experimenten of structureel zoals in banken en andere bedrijven. Deze vorm van toezicht is een inbreuk op de privacy van de burger en velen beschouwen dit als onwenselijk. Op dit moment bestaat er geen wettelijke regeling omtrent deze vorm van toezicht. Daarmee ontstaat een spanningsveld, met Hoofdstuk 1 11

18 name waar het toezicht op publiekterrein betreft, tussen effectiviteit en efficiency enerzijds en democratie anderzijds. De verwachting is overigens dat binnenkort wetgeving op dit gebied tot stand komt. De kwaliteiten van het openbaar bestuur: spanningsvelden Democratie - responsiviteit - participatie Rechtmatigheid - wetmatigheid - behoorlijk bestuur KWALITEIT BESTUURLIJK HANDELEN Doeltreffendheid Doelmatigheid - doelbereiking - middelenbeheer Legitimiteit maatschappelijke aanvaarding van: - gezagsdragers en besluiten - spelregels voor besluitvorming - fundamentele politieke gemeenschap Overgenomen uit: Openbaar bestuur. Beleid, organisatie en politiek. Trend en omvang van openbare ordeverstoringen in Nederland ( ) Nederland kent een divers beeld over de afgelopen dertig jaar voor wat betreft ordeverstoringen. Bezuyen, Muller en Koenders onderkennen in hoofdstuk 14 van Politie, studies over haar werking en organisatie (1999) een bepaald patroon in de aard en achtergronden van die verstoringen. In de jaren kenden ordeverstoringen, als gevolg van maatschappelijke en sociale onrust, vooral een massaal karakter. Zowel de problemen als de ongeregeldheden kenden een structureel karakter. Voorbeelden zijn de kraak-, antikernenergie- en milieubewegingen die soms bewust de confrontatie met de politie aangingen. Dit resulteerde in complete veldslagen zoals de Kroningsrellen (1980) en Dodewaard (beginjaren 80). In de jaren doen ordeverstoringen zich voor bij voetbalstadions en grote evenementen. Vanaf midden 80 e jaren zijn het vooral losse incidenten. Grote ongeregeldheden zoals in de periode Hoofdstuk 1 12

19 kwamen nauwelijks voor, mogelijk als gevolg van een afnemende actiebereidheid. Hierdoor nam de aandacht voor ogenschijnlijk kleine incidenten door publiek en media enorm toe. Fijnaut Cs concluderen dat er - in plaats van grootschalige massagebeurtenissen - nu veel meer sprake is van incidenten die een diepgaande invloed kunnen hebben op de openbare orde. Ook het motief van ordeverstoorders wijzigt. Van de Sande (1988) maakte in zijn onderzoek naar achtergrond en motivatie van ordeverstoorders, onderscheid tussen een intern en extern gericht motief. Intern gericht is de deelname aan de rel zelf, te denken valt aan de Oosterparkrellen en de inhuldiging van landskampioen Feijenoord. Het externe motief ziet de rel als middel om een bepaald doel te bereiken en hangt veelal samen met het maatschappelijke, economische en sociale klimaat. Vanaf midden jaren 80 is dit externe motief minder nadrukkelijk aanwezig. Daarnaast is opvallend dat de 90 e jaren zich vooral kenmerken door onvoorzienbare gebeurtenissen. Hoewel achteraf kon worden vastgesteld dat vooraf duidelijke signalen aanwezig waren, werden deze niet opgemerkt. Omvang openbare orde inzet Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 7 In 1998 besteedde de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 4,3% van haar bruto capaciteit aan inzet voor evenementen en Mobiele Eenheid. Het betreft hier een totaal van uren. In 1999 was een stijging waarneembaar met ruim 82% tot een totaal van uren. De reden voor deze stijging betreft naar alle waarschijnlijkheid de invoering van de Vliegende Brigade, een peloton of sectie Mobiele Eenheid dat elke dag paraat is, specifiek voor geweld in de uitgaanscentra van de stad. Genoemde cijfers betreffen alleen de geregistreerde uren van de wijkteams. Ad hoc inzet, zoals bijvoorbeeld de inzet vanaf wijkteams bij dreigende of ontstane kleine openbare ordeverstoringen, is hierin niet verwerkt. Hierdoor is de werkelijke besteding aan uren op korpsniveau onbekend. 7 Bron: Bureau Onderzoek en Statistiek, Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, Tj. de Haan. Hoofdstuk 1 13

20 1.4 Probleemstelling Geïntegreerd werkproces Uit de evaluatierapporten, de rapportage van de Inspectie voor Politie en het Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing kan de conclusie getrokken worden dat het voor de handhaving van de openbare orde essentieel is dat er een geïntegreerd werkproces tot stand wordt gebracht bestaande uit de elementen herkennen, analyseren, waarderen, beheersen en evalueren. Ondersteuning hiervoor wordt tevens gevonden in de conclusie van Fijnaut, Muller en Rosenthal met betrekking tot informatie en communicatie in hun publicatie Politie, studies over haar werking en organisatie (1999), gemaakt op basis van de conclusies van de Inspectie Politie (1998): Een goede informatiepositie op het terrein van de openbare orde is een belangrijk onderdeel van de mogelijkheden van preventieve ordehandhaving. Versterking van de informatiepositie van politie, bestuur en justitie ten aanzien van (potentiële) openbare ordeproblemen is dan ook een speerpunt van beleid. Het is zaak de aandacht voor openbare ordehandhaving een permanent karakter te geven. Een systeem dat genoemde elementen in zich heeft is risicomanagement. Het leven in het algemeen en menselijk gedrag in het bijzonder kent veel onvoorzienbare elementen. In andere sectoren van de maatschappij (verzekeringsmaatschappijen, industrie, vervoerssector) wordt risicomanagement toegepast om beter om te kunnen gaan met deze onvoorspelbaarheid. In hoofdstuk 3 van dit rapport wordt nader ingegaan op het begrip risicomanagement. Met behulp van (een systeem van) risicomanagement moet het mogelijk zijn vroegtijdig te interveniëren in mogelijk toekomstige verstoringen van de openbare orde. Op langere termijn kan een zodanig werkproces invloed hebben op de in te zetten capaciteit bij openbare ordeproblematiek. Hierdoor ontstaat een zogenaamd terugverdien effect. Hoofdstuk 1 14

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S.

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. Zouridis of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie

Nadere informatie

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management Master Thesis MCPM Het outsourcen van de bevolkingszorg Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Studie: Master of Crisis and Public Order Management Leergang: MCPM3 Student: Peter L. Mulder Datum:

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

Masterthesis MCPM. Inhoudsopgave 2

Masterthesis MCPM. Inhoudsopgave 2 Masterthesis MCPM 24 januari 2014 Kernopgave 5200510 (versienummer: 2011.50.1) Inhoudsopgave 2 1 Aanleiding onderzoek 3 1.1 Inleiding 3 Een onderzoek 1.2 Aanleiding naar Plaats onderzoek Incidentmanagement

Nadere informatie

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013 juridisch en bestuurskundig onderzoek advies onderwijs Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Groningen, juni 2013 Melle Schol Niko Struiksma Heinrich

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

Geweld tegen gezagsdragers Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici

Geweld tegen gezagsdragers Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici Geweld tegen gezagsdragers Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici Prof.dr. Mirko Noordegraaf, prof.mr. Ivo Giesen, prof.mr. François Kristen, drs. Martijn van der Meulen, mw. mr. Evelien

Nadere informatie

Intelligence bij evenementen

Intelligence bij evenementen Intelligence bij evenementen Intelligence bij evenementen.indd 1 12-4-2014 10:51:05 Eerder verschenen publicaties van de Politieacademie bij Boom Lemma uitgevers: Otto Adang, Wim van Oorschot & Sander

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jolijn van Haaf (IVA) Collin Hoogeveen (Van Montfoort) Monique Bruinsma (IVA) Met medewerking van: Rob Pranger (IVA) Sjaak Khonraad (Avans) Evaluatie

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 10 nummer 4 augustus 2012 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Lerend vermogen Nationale Cyber Security Strategie op koers Nationale Veiligheid in historisch perspectief Continuïteit

Nadere informatie

Zijn ze helemaal gek geworden?!

Zijn ze helemaal gek geworden?! Een onderzoek naar het profiel van een ordeverstoorder, uit de databank van notoire ordeverstoorders, binnen het betaald voetbal in Nederland. ordeverstoorders R.M. Moes Masterthesis MCPM studentnummer

Nadere informatie

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight Ruimte om te delen De CT Infobox tien jaar in werking C.J. de Poot S. Flight De CT Infobox is een samenwerkingsverband tussen tien overheidsinstanties. Bij de oprichting van de CT Infobox is dit beeldmerk

Nadere informatie

Het woord bij de daad voegen (On)mogelijkheden voor bemiddeling bij de aanpak van (dreigend) eer gerelateerd geweld door de politie

Het woord bij de daad voegen (On)mogelijkheden voor bemiddeling bij de aanpak van (dreigend) eer gerelateerd geweld door de politie Deze publicatie is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld Fotografie Caroline

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 28 A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD

Nadere informatie

Nationale politie van wijk tot wereld? Standpunt van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie

Nationale politie van wijk tot wereld? Standpunt van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie Nationale politie van wijk tot wereld? Standpunt van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie Dordrecht, 2005 3 Wat doet de SMVP? Een goed functionerende veiligheidszorg is van groot belang voor

Nadere informatie

Ongewenste uitstroom in de strafrechtketen

Ongewenste uitstroom in de strafrechtketen Ongewenste uitstroom in de strafrechtketen Oorzaken en oplossingen Utrecht, 20 maart 2013 GV216/rapport def. Andersson Elffers Felix Maliebaan 16 postbus 85198 3508 AD Utrecht telefoon 030 236 3030 telefax

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Francis Riethoff stagiaire bij de Raad voor Rechtsbijstand, afdeling Bureau Wbtv. Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht

Nadere informatie

Handreiking Security Management. www.vrom.nl

Handreiking Security Management. www.vrom.nl Handreiking Security Management www.vrom.nl Handreiking Security Management Den Haag, juni 2008 02 03 Inhoudsopgave Voorwoord 05 Leeswijzer 07 Stappenplan 07 1. Inleiding Security Managementsysteem 09

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren Uitvoeringsregeling Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren (protocol GTPA) Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. De totstandkoming van deze uitvoeringsregeling...7 2.1 Samenstelling van een werkgroep...7

Nadere informatie

Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid

Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid Naar een improvisatiemodel 1 februari 2012 Prof. Dr. Cor van Montfort Prof. Dr. Gabriel van den Brink Dr. Martin Schulz Drs. Nicole Maalsté 1

Nadere informatie

Het verhaal bij de daad voegen. Hoe schade verhaald kan worden bij agressie en geweld tegen de publieke taak

Het verhaal bij de daad voegen. Hoe schade verhaald kan worden bij agressie en geweld tegen de publieke taak Het verhaal bij de daad voegen Hoe schade verhaald kan worden bij agressie en geweld tegen de publieke taak Arnhem, augustus 2008 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 2 HOOFDSTUK 2 ONDERZOEKSOPZET...

Nadere informatie

Gemeentelijke communicatie bij maatschappelijke onrust: het belang van de sociale antenne

Gemeentelijke communicatie bij maatschappelijke onrust: het belang van de sociale antenne Afstudeerrapport Gemeentelijke communicatie bij maatschappelijke onrust: het belang van de sociale antenne Elize Fallon 9 juni 2008 Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie Directie Crisisbeheersing

Nadere informatie