Statenvoorstel nr. PS/2005/1191

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statenvoorstel nr. PS/2005/1191"

Transcriptie

1 Statenvoorstel nr. PS/2005/1191 Islamitische maatschappelijke activering Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij november 2005 ZC/2005/3644 de heer A.H.Buiks, telefoon Aan Provinciale Staten Onderwerp Islamitische maatschappelijke activering. Bijlagen I. Ontwerpbesluit nr. PS/2005/1191 (bijgevoegd) 1 Samenvatting Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2006 (Statenvoorstel nr. PS/2005/621) hebben Provinciale Staten besloten voor de periode 2006 t/m 2008 een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering te subsidiëren met een bedrag van ,-- per jaar. In het nu voorliggende Statenvoorstel geven Gedeputeerde Staten achtergrondinformatie omtrent dit besluit en geven de randvoorwaarden aan waaronder deze subsidie zal worden gegeven, te weten: gericht op bovenlokale activiteiten; verbeteren positie van de doelgroep; samenwerking met andere relevante organisaties; actief bijdragen aan democratische basiswaarden; contact en interactie met andere groepen in de samenleving. Gedeputeerde Staten verklaren deze randvoorwaarden ook van toepassing op eventuele andere aanvragers van subsidies voor maatschappelijke activering. Vanwege maatschappelijke relevantie en draagvlak wordt hierbij in beginsel een ondergrens van personen als doelgroep aangehouden. Tevens speelt hierbij een rol, dat het zoals in het geval van de Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering gaat om een meerjarige prestatiesubsidie. 2 Inleiding en probleemstelling Eind januari 2005 heeft de Commissie voor Overleg van de (4 bestaande) instellingen voor maatschappelijk activeringswerk in Overijssel een subsidieaanvraag ingediend om te komen tot een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering in Overijssel. De Commissie voor Overleg is tot deze subsidieaanvraag gekomen na een langdurige periode van voorbereiding (2003 en 2004) waarin het draagvlak voor een dergelijke instelling is gepeild. Inmiddels heeft dit geleid tot een Denktankgroep waarin vertegenwoordigers van moskeeën en andere Islamitische organisaties in Overijssel zijn opgenomen. De subsidieaanvraag is meegenomen in de Perspectiefnota 2006 waarover Provinciale Staten op 22 juni 2005 hebben besloten (besluit nr. PS/2005/621). Dat betekent dat er voor de periode 2006 t/m 2008 jaarlijks een bedrag van ,-- beschikbaar zal zijn voor een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering. Voorafgaand aan dit Statenvoorstel is aan de Statencommissie Zorg en cultuur een beleidsnotitie voorgelegd als achtergrondinformatie voor dit besluit (toezegging 68 Statencommissie Zorg en cultuur d.d. 8 juni 2005), tevens ingegeven door de motie van de CDA-fractie (nr. 20/2005 d.d.

2 22 juni 2005) betreffende Beleidsnotitie Maatschappelijke Activering. Bij de behandeling in de Statencommissie Zorg en cultuur d.d. 15 september 2005 van deze beleidsnotitie met als titel Islamitische Maatschappelijke Activering (kenmerk ZC/2005/498), zijn door vertegenwoordigers van enkele fracties opmerkingen gemaakt; hiermee is in het nu voorliggende Statenvoorstel rekening gehouden. 2.1 Wat is maatschappelijk activeringswerk? Maatschappelijk activeringswerk richt zich op het mobiliseren van levensbeschouwelijke groepen op actuele maatschappelijke thema s. Het verbeteren van de positie van mensen in de knel en het bevorderen van maatschappelijke participatie staan daarbij centraal. Daarnaast worden in brede kring maatschappelijke ontwikkelingen die aanleiding kunnen zijn tot maatschappelijke problemen ter discussie gesteld. Maatschappelijk activeringswerk bestaat ongeveer 50 jaar en onderscheidt zich van zowel professionele beroepsbeoefening (bijvoorbeeld opbouwwerk) als regulier vrijwilligerswerk vanwege de context van het levensbeschouwelijk verband, het werken vanuit daarmee verbonden waarden en motieven en het gericht zijn op een betrokken medemenselijkheid. Belangrijke actuele thema s zijn sociale uitsluiting (economisch in de vorm van armoede; cultureel in de zin van bijvoorbeeld niet participeren in onderwijs, cultuur; institutioneel in de zin van niet bereikt worden door voorzieningen als huursubsidie en bijzondere bijstand) en het stagneren van maatschappelijke integratie c.q. de mate van tolerantie ten aanzien van minderheden. Vanuit beide thema s is nadrukkelijk een relatie te leggen met nieuwkomers in onze samenleving en vanuit de levensbeschouwelijke achtergrond van het maatschappelijk activeringswerk ligt de nadruk op de Islam daarbij voor de hand. De provincie Overijssel subsidieert al gedurende langere tijd de vier bestaande instellingen voor maatschappelijke activering in Overijssel, te weten: het Katholiek Centrum Welzijnsbevordering Overijssel; Humanitas District Oost; de Prof. L. Lindeboomstichting (Gereformeerd) en de Stichting Welzijnsbevordering vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk in Overijssel. Voorwaarden qua subsidiëring en dergelijke voor de Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activitering zijn uiteraard analoog aan die van de bestaande organisaties voor maatschappelijke activering. 2.2 De Islam in Overijssel Het aantal Islamieten in Nederland is sinds de jaren zeventig snel toegenomen: van rond de in 1971 tot rond de in De groei van de Islam hangt uiteraard nauw samen met de immigratie in deze periode. De spreiding van Moslims over Nederland varieert sterk: in de Randstad bestaat de bevolking voor meer dan 10% uit Moslims. In Overijssel bestaat de bevolking in West- Overijssel gemiddeld voor minder dan 2,5% uit Moslims; rond Deventer en in Twente gaat het gemiddeld om 5 tot 7,5% van de bevolking. Op basis van gegevens van het Steunpunt Minderheden Overijssel (SMO) gaat het in Overijssel totaal om ruwweg inwoners die als Moslims kunnen worden betiteld. Meer dan 90% van de Moslims in Overijssel wordt gerekend tot de Soennieten en (veel geringer in omvang) de Alevieten en zijn met name afkomstig uit Turkije (Soennieten en Alevieten) en Marokko (Soennieten). Daarnaast wordt een kleine minderheid (minder dan 10%) van de Moslims gerekend tot de Sjiieten. Deze zijn vooral afkomstig uit Iran en Irak. De op te richten Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering vindt haar draagvlak bij de Soennitische Moslims en de Alevitische groepen. In Overijssel zijn 23 moskeeën, voor het merendeel in de grotere steden en met een zwaartepunt in Twente. Een inventarisatie van Islamitische levensbeschouwelijke organisaties overwegend annex aan een moskee heeft opgeleverd dat er ruim 70 organisaties op dit terrein zijn, met een aantal deelnemers/bezoekers dat oploopt tot rond de personen: het gaat overwegend om verenigingen met een algemene doelstelling, maar ook om verenigingen of stichtingen die zich richten op jongeren, vrouwen of ouderen. Uit landelijk onderzoek blijkt, dat tweederde van de onderzochte moskeeën maatschappelijke activiteiten ontplooien die in belangrijke mate gericht zijn op integratie in de omringende samenleving. Het gaat dan met name om educatieve activiteiten en interculturele en interreligieuze activiteiten. Bovendien tenderen veel moskeeën naar multifunctionele ontmoetingsruimten. Een recent voorbeeld hiervan is de Centrum Moskee in Deventer. Achtergrond voor deze ontwikkeling is vaak een generatiewisseling binnen het bestuur van de moskee. 2.3 Hoe verhoudt subsidiëring van een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering zich tot provinciaal beleid? In de Perspectiefnota 2006 hebben wij als motivering voor het subsidiëren van een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering aangegeven dat emancipatie in eigen kring altijd een 2 Statenvoorstel nr. PS/2005/1191

3 beproefde methode is gebleken voor de integratie van minderheidsgroepen. De recente sociale geschiedenis van Nederland heeft uitgewezen dat dit voor een aantal groepen in relatie tot hun levensbeschouwing/overtuiging inderdaad positief heeft gewerkt. De subsidiëring van een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering zou naar analogie van de geschiedenis van de zoeven genoemde groepen het ongewenste beeld van een nieuwe verzuiling kunnen oproepen. Ongewenst, omdat verzuiling in het verleden ongeacht de positieve uitkomsten een zeker maatschappelijk isolement impliceerde. Wij willen met de subsidiëring van het Islamitisch maatschappelijk activeringswerk juist het tegenovergestelde bereiken. Overigens kunnen wij ons heel goed voorstellen dat een eigen netwerk van gelijkgestemden informele steun en een sociaal vangnet kan bieden en op die wijze positief kan bijdragen aan integratie. Het is op dit moment voor veel Islamitische inwoners van Overijssel kenmerkend, dat ze in een zeker isolement verkeren, dat hun maatschappelijke deelname beperkt is en de reguliere maatschappelijke instellingen hen niet of nauwelijks bereiken. In die zin verwachten wij dat de subsidiëring van deze instelling de sociale en maatschappelijke deelname van Islamitische inwoners van Overijssel juist zal bevorderen. Om die reden sluit het direct aan bij het leidende principe ( sociale en maatschappelijke deelname ) van het Onderhandelingsakkoord In relatie tot het gegeven dat Moslims met name in de grote steden wonen, draagt honorering van deze aanvraag tevens bij aan het speerpunt Wervende steden. Hoewel de activiteiten van het Islamitisch maatschappelijk activeringswerk nog nader moeten worden ingevuld, is te verwachten dat het accent zal liggen op maatschappelijk kwetsbaren in eigen kring: jongeren, vrouwen en ouderen. In die zin ligt er tevens een relatie met het speerpunt Investeren in zorg. Afhankelijk van de door het Islamitisch maatschappelijk activeringswerk uit te voeren activiteiten kan een relatie worden gelegd met het provinciale integratiebeleid, maatschappelijke ontwikkeling (vrijwilligerswerk), (jeugd)zorgbeleid en het grotestedenbeleid. Ten slotte: belangrijk in relatie tot het provinciale beleid is het gegeven dat ook elders al initiatieven tot Islamitisch maatschappelijk activeringswerk zijn genomen c.q. in ontwikkeling zijn. Iets langer bestaand zijn soortgelijke instellingen in Den Haag, Rotterdam en de provincie Noord-Brabant. In ontwikkeling zijn instellingen in de provincies Utrecht en Gelderland en de regio Amsterdam/ Haarlem. Wij zijn, kortom, niet de enigen waar een dergelijk initiatief speelt, maar we zijn wel één van de eersten. 3 Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven Een zelfstandige instelling voor maatschappelijke activering of onderbrengen bij de al bestaande instellingen voor maatschappelijke activering? Zoals in de inleiding vermeld is de aanvraag om over te gaan tot subsidiëring van Islamitisch maatschappelijk activeringswerk ingediend door de vier bestaande instellingen voor maatschappelijke activering in Overijssel. Een mogelijkheid zou zijn het Islamitisch maatschappelijk activeringswerk tot verantwoordelijkheid te maken van die bestaande vier instellingen. Wij hebben ervoor gekozen dat niet te doen met als motivering dat de Islam als godsdienst zelfstandig naast het Christendom staat en derhalve religieus en maatschappelijk zelfstandig functioneert. Dat is op zichzelf voldoende reden voor een evenzeer zelfstandig functionerende Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering. Een zelfstandige Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering houdt daarnaast een erkenning in voor de aanwezigheid van een nu al redelijk omvangrijke en de komende jaren zeker groeiende groep inwoners van Overijssel die zich rekenen tot het Islamitisch geloof. De keuze voor een zelfstandige Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering laat onverlet dat afstemming en samenwerking met andere maatschappelijke instellingen, zoals maatschappelijke activering en organisaties op het terrein van het integratiebeleid, belangrijk en waardevol zijn. In de omschrijving van de aan deze instelling te stellen randvoorwaarden komen wij hierop terug. Moeten bij de subsidiëring van een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering randvoorwaarden worden aangegeven? Onder invloed van nationale en internationale gebeurtenissen is de afgelopen jaren het klimaat rond integratie verhard. Deze verharding is met name opgetreden rond de Islam. Wij zijn van mening dat de aanwezigheid van de Islam in Overijssel erkend moet worden en dat de overheid daarin het voortouw moet nemen. Subsidiëring van een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering draagt daartoe bij. In de huidige maatschappelijke omstandigheden zijn wij het eens met het door de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) uitgebrachte advies Eenheid, verscheidenheid en binding (2005), dat verscheidenheid in de samenleving mogelijk wordt gemaakt wanneer dat gepaard gaat met een door iedereen gedeeld niet-overtreedbaar kader. Wij geven dat kader hieronder weer overigens aansluitend op de strekking van de motie van het CDA in de vorm van een aantal randvoorwaarden. Wij expliciteren die dus hier bij de subsidiëring van een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering, maar benadrukken dat deze in principe voor elke organisatie gelden, die zich binnen de huidige samenleving beweegt. Statenvoorstel nr. PS/2005/1191 3

4 4 Randvoorwaarden te stellen aan een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering Activiteiten hebben gezien de provinciale subsidiëring nadrukkelijk een bovenlokaal karakter. Activiteiten dragen bij aan het bevorderen van maatschappelijke participatie en integratie en het verbeteren van de positie van hun doelgroepen. Activiteiten vinden plaats in samenwerking met andere relevante organisaties. In dit kader valt bijvoorbeeld te denken aan het Islamitisch Instituut voor Maatschappelijke Activering IHSAN (landelijke steunfunctie), de collega-instellingen voor maatschappelijke activering in Overijssel, zelforganisaties van etnische minderheden en het SMO. Activiteiten zijn gebaseerd op en dragen actief bij aan democratische basiswaarden (gelijkheid van burgers voor de wet, godsdienstvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en geen onderscheid op basis van ras, geslacht, geloofsovertuiging). De Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering stelt zich transparant en aanspreekbaar op wat betreft haar positieve oriëntatie op de samenleving. Activiteiten zijn in belangrijke mate gericht op contact en interactie met andere groepen in de samenleving. De door de CDA-fractie tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2006 ingediende motie benadrukt het verbreden naar eventuele andere soortgelijke organisaties naast de al eerder door ons college toegezegde beleidsnotitie rond de Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering. Wij vinden dat de genoemde randvoorwaarden betreffende activiteiten, rol en positie het centrale element zijn in de relatie tussen de provincie Overijssel en een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering. Naar onze mening zijn deze randvoorwaarden onverkort van toepassing op eventuele andere soortgelijke organisaties. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen dienen deze wel van een substantiële omvang te zijn, omdat hierin belangrijke voorwaarden voor maatschappelijke relevantie en draagvlak voor activiteiten zijn gelegen. Wij denken hierbij zeker in een situatie als bij de Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering, waarbij sprake is van een subsidierelatie van meerdere jaren in beginsel aan een minimale omvang van personen. Een en ander laat onverlet dat wanneer maatschappelijke groeperingen die een geringere omvang hebben zich tot ons wenden met een subsidieverzoek, wij kunnen besluiten hen gedurende kortere perioden en gericht op het bereiken van vooraf overeengekomen prestaties en effecten te subsidiëren. 5 Fasering en tijdpad Tot dit moment is het voorbereidend werk om te komen tot een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering verricht door een Denktankgroep, waarin zijn opgenomen vertegenwoordigers van Islamitische organisaties en de bestaande organisaties voor maatschappelijke activering in Nederland. De logische vervolgstap in 2006 is de oprichting van een bestuur bestaande uit vertegenwoordigers uit en met een zo breed mogelijke representativiteit vanuit Islamitische organisaties in Overijssel. Naar onze mening is voor het IHSAN, de landelijke koepelorganisatie voor Islamitische maatschappelijke activering, op basis van haar expertise en faciliteiten een ondersteunende taak weggelegd voor de uitvoering van werkgeverstaken en management door het bestuur; tevens is de inzet van het IHSAN belangrijk voor de inhoudelijke kwaliteit en professionalisering van de werkzaamheden van de Islamitische maatschappelijke activering in Overijssel. Ter bevordering van overleg en afstemming met de al langer bestaande organisaties voor maatschappelijke activ e- ring in Overijssel achten wij het raadzaam dat vanuit deze organisaties een waarnemer aan het bestuur van de Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering wordt toegevoegd. Tevens achten wij het wenselijk dat de Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering deelneemt op functionaris- en bestuursniveau aan de Commissie van Overleg van de bestaande organisaties voor maatschappelijke activering in Overijssel. De prestatiesubsidie van ,-- per jaar wordt gegeven gedurende de periode 2006 t/m Conform de voor (meerjarige) prestatiesubsidies geldende systematiek worden jaarlijks met de Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering afspraken gemaakt over de per jaar te leveren prestaties c.q. de jaarlijkse verantwoording daarvan. In 2008 moet een evaluatie over de periode 2006 t/m 2008 uitwijzen welke resultaten c.q. effecten behaald zijn door de Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering. De operationalisering van de door ons onder punt 4 geformuleerde randvoorwaarden vormt daarvoor de basis. Op dat 4 Statenvoorstel nr. PS/2005/1191

5 moment kan gemotiveerd besloten worden tot voortzetting danwel beëindiging van subsidiëring van deze instelling. In dat verband is tevens relevant het dan geformuleerde provinciale beleid ten aanzien van integratie en van maatschappelijke ontwikkeling. Maatschappelijke activering maakt onderdeel uit van het terrein van maatschappelijke ontwikkeling. 6 Diversen: de jeugdtoets Hoewel de concrete activiteiten van de Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering voor 2006 en volgende jaren nog niet zijn vastgesteld, hebben wij wel aangegeven het goed denkbaar te achten dat een deel van de activiteiten zich zal richten op jongeren. Wij verwachten een positieve invloed van de activiteiten van een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering op jongeren vanwege de voorgenomen bijdrage aan het bevorderen van maatschappelijke participatie en integratie, de voorgestane samenwerking met andere relevante organisaties, de positieve oriëntatie op de samenleving en het gericht zijn op contact en interactie met andere groepen in de samenleving. Voor wat betreft de aandachtspunten voor de jeugdtoets zien wij positieve aanknopingspunten met sociale veiligheid, bereikbaarheid van voorzieningen, schooluitval/voortijdig schoolverlaten en de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor jongeren. 7 Voorstel Wij stellen u voor in te stemmen met de onder paragraaf 4 geformuleerde randvoorwaarden te stellen aan een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering. Deze randvoorwaarden gelden in principe voor elke organisatie. Voor eventuele initiatieven in het kader van maatschappelijke activering van andere groepen in de samenleving zullen dan ook dezelfde randvoorwaarden gelden. Wij vinden dat bij soortgelijke initiatieven wel sprake moet zijn van een omvang van in beginsel minimaal personen. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, G.J. Jansen secretaris, H.A. Timmerman Statenvoorstel nr. PS/2005/1191 5

6 6 Statenvoorstel nr. PS/2005/1191

7 Bijlage I Ontwerpbesluit nr. PS/2005/1191 Provinciale Staten van Overijssel, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 1 november 2005, kenmerk ZC/2005/3644; besluiten: 1. in te stemmen met de volgende randvoorwaarden ten aanzien van de subsidiëring gedurende de periode 2006 t/m 2008 van een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering: activiteiten hebben gezien de provinciale subsidiëring nadrukkelijk een bovenlokaal karakter; activiteiten dragen bij aan het bevorderen van maatschappelijke participatie en integratie en het verbeteren van de positie van hun doelgroepen; activiteiten vinden plaats in samenwerking met andere relevante organisaties. In dit kader valt bijvoorbeeld te denken aan het Islamitisch Instituut voor Maatschappelijke Activering IHSAN (landelijke steunfunctie), de collega-instellingen voor maatschappelijke activering in Overijssel, zelforganisaties van etnische minderheden en het SMO; activiteiten zijn gebaseerd op en dragen actief bij aan democratische basiswaarden (gelijkheid van burgers voor de wet, godsdienstvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en geen onderscheid op basis van ras, geslacht, geloofsovertuiging). De Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering stelt zich transparant en aanspreekbaar op wat betreft haar positieve oriëntatie op de samenleving; activiteiten zijn in belangrijke mate gericht op contact en interactie met andere groepen in de samenleving; 2. in te stemmen met de gemotiveerd aangegeven ondergrens van personen als doelgroep voor eventuele andere initiatieven tot oprichting van een instelling voor maatschappelijke activering en waarvoor meerjarige subsidiëring wordt gevraagd; 3. in te stemmen met het uitgangspunt in situaties waarin een doelgroep niet voldoet aan het getalscriterium van personen eventueel korter lopende prestatiesubsidies te verstrekken. Zwolle, Provinciale Staten voornoemd, voorzitter, griffier, Statenvoorstel nr. PS/2005/1191 7

Statenvoorstel nr. PS/2009/738

Statenvoorstel nr. PS/2009/738 Statenvoorstel nr. PS/2009/738 N 377 provinciale weg gedeelte Hasselt grens Drenthe ter hoogte van de kruising met de A28. Onttrekken twee fietsoversteken aan het openbare verkeer. Datum GS-kenmerk Inlichtingen

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/853

Statenvoorstel nr. PS/2007/853 Statenvoorstel nr. PS/2007/853 Verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 06 november 2007 2007/0553532 mw. mr.drs. E.H.P. Stolk, telefoon 038 499 87 92 ehp.stolk-jorink@overijssel.nl

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2004/994

Statenvoorstel nr. PS/2004/994 Statenvoorstel nr. PS/2004/994 Leges per 1 januari 2005 Het Presidium stelt voor Statenvoorstel nr. PS/2004/994 te behandelen in: de Statencommissie Economie en bestuur op: 13 oktober 2004 om 13.30 uur

Nadere informatie

: Kaderstelling Sociale Agenda , focus op jongeren. Besluit pag. 5

: Kaderstelling Sociale Agenda , focus op jongeren. Besluit pag. 5 - 1 - PS2010WMC05 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 26 januari 2010 Nummer PS :PS2010WMC05 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int254818 Portefeuillehouder : Haak

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2006/747

Statenvoorstel nr. PS/2006/747 Statenvoorstel nr. PS/2006/747 Initiatiefvoorstel Ontbureaucratisering jeugdzorg Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2006-35 29 September 2006 PS/2006/747 A.E.W Boukes, telefoon 038 499 87 85 Aan

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/837

Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Instellen Overijssels Startersfonds Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 oktober 2007 2007/0553317 dhr. A. P. van Weezel Errens, telefoon 038 499 81 21 ap.v.weezelerrens@overijssel.nl

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 37 Haarlem, 23 april 2002 Onderwerp: Deelverordening kwaliteitsverbetering en kadertraining vrijwilligerswerk 2002 Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Vrijwilligers

Nadere informatie

Nr. 42 van de agenda 2002 van Provinciale Staten van Overijssel

Nr. 42 van de agenda 2002 van Provinciale Staten van Overijssel Nr. 42 van de agenda 2002 van Provinciale Staten van Overijssel Aan Provinciale Staten onderwerp datum: 8 oktober 2002 Bijgesteld toekomstplan provinciaal natuurhistorisch ons kenmerk: ZC/2002/2112 museum

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/601

Statenvoorstel nr. PS/2009/601 Statenvoorstel nr. PS/2009/601 Openbaar lichaam Interprovinciale Ziektekostenregeling in liquidatie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 16 juni 2009 2009/0079355 dhr. P.H Seesing Tel 038 499 89 15 PH.Seesing@Overijssel.nl

Nadere informatie

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10 Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 21 november 2017 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 31 december 2017 Behandeld ambtenaar : A.P.J. van der Sluis E-mailadres: apj.vander.sluis@pzh.nl

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken statencommissie Zorg & Cultuur d.d. 14 september 2005

Lijst ingekomen stukken statencommissie Zorg & Cultuur d.d. 14 september 2005 Lijst ingekomen stukken statencommissie Zorg & Cultuur d.d. 14 september 2005 BRIEVEN / MEDEDELINGEN VAN HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN. Nr. Brief en kenmerk Korte inhoud Advies 1. Voorlopige financiële

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1381

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2005/1211

Statenvoorstel nr. PS/2005/1211 Statenvoorstel nr. PS/2005/1211 Noodplan Autistisch Spectrum Stoornis (ASS) Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2005-41 8 november 2005 ZC/2005/4000 de heer H. Rijkhoek, telefoon 038 425 12 21

Nadere informatie

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies Bespreeknota Aan: Commissie Samenleving Van: College van B&W Onderwerp: Dilemma's dubbele subsidies Portefeuillehouder: Laurens Verspuij / Henk Driessen Datum collegebesluit: 11 november 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Bijlage: ontwerpbesluit 1. Inleiding Op 29 mei 2006 hebben PS

Nadere informatie

PS2008WMC20-1 - : adviesaanvraag inzake zendtijdtoewijzing regionale omroep. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC20-1 - : adviesaanvraag inzake zendtijdtoewijzing regionale omroep. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC20-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 9 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC20 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT226727 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

Provinciale Staten. Wij verzoeken u uiterlijk 1 juni 2003 een beslissing over ons voorstel te nemen. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter,

Provinciale Staten. Wij verzoeken u uiterlijk 1 juni 2003 een beslissing over ons voorstel te nemen. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, www.overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 13 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum WK/2003/482 15 04 2003

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/125

Statenvoorstel nr. PS/2007/125 Statenvoorstel nr. PS/2007/125 Vaststelling onderdeel primaire waterkeringen Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2007-14 13 februari 2007 2007/0053858

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage Nota van toelichting bij ontwerpbesluit pag.

Ontwerpbesluit Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage Nota van toelichting bij ontwerpbesluit pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 7 juli 2015 NUMMER PS PS2015RGW11 AFDELING FLO COMMISSIE RGW STELLER Gerard Smit DOORKIESNUMMER 3391 DOCUMENTUMNUMMER 81574F6E PORTEFEUILLEHOUDER Verbeek-Nijhof

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk voorstel aan de raad Opgesteld door Culturele Zaken Jongmans, B. (Bas) Kenmerk 16.506863 Vergadering Raadsvoorstellen Vergaderdatum 30 december 2016 Jaargang en nummer Geheim Nee Nota Subsidievoorstellen

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Mei Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Mei Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Mei 2009 Nummer 6060 onderwerp Subsidieverzoek Krimpen aan den IJssel innovatieve bestuurskrachtmeting 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/61

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/61 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/61 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: 8 Onderwerp:

Nadere informatie

Pb Gedeputeerde Staten van Noord-Holland:

Pb Gedeputeerde Staten van Noord-Holland: Pb 29-2002 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 mei 2002, nummer 2002-18839, ter bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 13 mei 2002, nummer 37, tot

Nadere informatie

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

Provinciale Staten. Provincie Zeeland

Provinciale Staten. Provincie Zeeland Provinciale Staten Provincie Zeeland Gedeputeerde belast met Behandeling: Onderwerp: Waveren, H. van Deelname in Europese Groepering Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst Vergadering

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Op 18 november 2009 heeft het raadslid Flos (VVD) onderstaande motie ingediend:

Op 18 november 2009 heeft het raadslid Flos (VVD) onderstaande motie ingediend: Reactie van het College van B en W op de motie inzake Aanpak Discriminatie Amsterdam (openstellen functies voor iedereen bij ingehuurde organisaties) van het raadslid Flos (VVD) van 18 november 2009. Op

Nadere informatie

PS2009RGW : Concept-Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (Eindbalans) Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 7

PS2009RGW : Concept-Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (Eindbalans) Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 7 PS2009RGW06-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 3 februari 2009 Nummer PS : PS2009RGW06 Afdeling : PRO Commissie : RGW Registratienummer: 2009INT235473 Portefeuillehouder : Krol

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 20 september 2016 NUMMER PS PS2016MME10 AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER A. Ruis DOORKIESNUMMER 0651822593 DOCUMENTUMNUMMER 819B407A PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/558

Statenvoorstel nr. PS/2007/558 Statenvoorstel nr. PS/2007/558 Derde diversepostenwijziging 2007 Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2007-32 21 augustus 2007 2007/0502298 de heer S.P.W. van der Hoeven, telefoon 038 499 89 09,

Nadere informatie

De beoordeling van het burgerinitiatiefvoorstel heeft plaatsgevonden. De uitkomst daarvan wordt middels deze nota aan de Commissie voorgelegd.

De beoordeling van het burgerinitiatiefvoorstel heeft plaatsgevonden. De uitkomst daarvan wordt middels deze nota aan de Commissie voorgelegd. Nota Discussie P r o v i n c i e F l e v o l a n d Onderwerp Burgerinitiatiefvoorstel stichting Blauwe Vogels Lelystad Doel van deze notitie: Middels deze notitie willen wij: - de beoordeling door GS van

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2015/867

Statenvoorstel nr. PS/2015/867 Gebruik van de diepe ondergrond Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 17.11.2015 2015/0361062 mw. ME. Sicco Smit, telefoon 038 4997838 e-mail me.siccosmit@overijssel.nl hr. F. Stam, telefoon 038 4997853 e-mail:

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten)

Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten) j v\(mo^xü,o^o[ 7,Z'-\ PS/2014/43 Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 15 januari

Nadere informatie

Statenvoorstel PS 04/06 A

Statenvoorstel PS 04/06 A Statenvoorstel PS 04/06 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 20 januari 2006 Statencommissie : Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid, 16 december 2005 Onderwerp Evaluatieonderzoek

Nadere informatie

Investeringsbesluit Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest van het Oosten

Investeringsbesluit Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest van het Oosten Statenvoorstel nr. PS/2011/886 Investeringsbesluit Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest van het Oosten Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 15 november 2011 2011/0224060 dhr. W.RJ. de Haas, telefoon 038499

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 073 Officiële naam regeling: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Citeertitel: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Naam ingetrokken

Nadere informatie

Wijziging Omgevingsverordening ivm de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht (WABO)

Wijziging Omgevingsverordening ivm de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht (WABO) Statenvoorstel nr. PS/2010/586 Wijziging Omgevingsverordening ivm de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht (WABO) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij llmei2010 2010/0087177 dhr. PSWM Kessen, telefoon 03849993

Nadere informatie

PS2009WMC01-1 - Ontwerpbesluit pag. 5

PS2009WMC01-1 - Ontwerpbesluit pag. 5 PS2009WMC01-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 18 november 2008 Nummer PS : PS2009WMC01 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229564 Portefeuillehouder : De

Nadere informatie

Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC

Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC S T A T E N V O O R S T E L Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2007int213335 Portefeuillehouder: M.G. Dekker Titel : Het laten vervallen

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling prijsvraag dorpen derby Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Derde wijzigingsregeling Subsidieregeling cofinanciering Europese programma s 2014-2020 Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op

Nadere informatie

PS2010BEM13-1 - Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM

PS2010BEM13-1 - Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM PS2010BEM13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM Registratienummer : 2010int263533 Portefeuillehouder : Haak-

Nadere informatie

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle t.a.v. afdeling Sociale zaken Telefoon 038 425 25 25

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Advies aan het Commissariaat voor de Media m.b.t. Omroep Flevoland. Statenvergadering: 8 mei 2003 Agendapunt: 14 1. Wij stellen u voor: a. de samenstelling van de nieuwe

Nadere informatie

I Planning commissie Zorg & cultuur

I Planning commissie Zorg & cultuur Hieronder treft u een voor zover mogelijk geactualiseerde planning aan voor de vergaderingen van de statencommissie Zorg en cultuur. Deze planning (onder I) is gebaseerd op: (a) de lijst met onderwerpen

Nadere informatie

Titel : Huisvestingswet 2014 en intrekken beleidsregels bindingseisen woningmarkt Besluit pag. 3. Toelichting pag. 4

Titel : Huisvestingswet 2014 en intrekken beleidsregels bindingseisen woningmarkt Besluit pag. 3. Toelichting pag. 4 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 16 december 2014 NUMMER PS PS2015WMC01 AFDELING FLO COMMISSIE WMC STELLER I. Schartman DOORKIESNUMMER 030 2582486 DOCUMENTUMNUMMER 8110A627 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 17. Haarlem, 18 januari Onderwerp: Instelling Commissie regionaal overleg luchthaven Hilversum

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 17. Haarlem, 18 januari Onderwerp: Instelling Commissie regionaal overleg luchthaven Hilversum Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 17 Haarlem, 18 januari 2011 Onderwerp: Instelling Commissie regionaal overleg luchthaven Hilversum Bijlagen: ontwerpbesluit 1. Inleiding. Door een wijziging

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/13096_1 Agendapunt 7

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/13096_1 Agendapunt 7 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 25 november 2014 Onderwerp: RVS notitie en verordening Aan de raad. tegenprestatie Beslispunten *Z002849116 1. De notitie Tegenprestatie

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Adviescommissie bezwaar en beroep bij Provinciale Staten Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Bezwaarschrift op grond van de Algemene wet bestuursrecht ingediend door de heer A.J.J. van Dam namens Stichting

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/457

Statenvoorstel nr. PS/2014/457 Statenvoorstel nr. PS/2014/457 Aanpassing verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Overijssel 2009 en uitspraak Rechtbank Overijssel inzake Wob-verzoek Datum Inlichtingen bij 28 mei 2014

Nadere informatie

: Wijziging gemeenschappelijke regeling Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

: Wijziging gemeenschappelijke regeling Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007MME01 Dienst/sector : MEC/DER Commissie : MME Registratienummer :2007MEC001273i Portefeuillehouder : mr. J. H. Ekkers Titel : Wijziging

Nadere informatie

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 85 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2003/872 d.d.

Nadere informatie

\ 6 :$5. s /J /E- Nota vaii B&W. H. Tuning

\ 6 :$5. s /J /E- Nota vaii B&W. H. Tuning Nota vaii B&W Onderwerp Voorgenomen verlening subsidies in het kader van de Regeling Cultuurparticipatie Portefeuillehouder Collegevergadering H. Tuning s /J /E- \ 6 :$5 Inlichtingen Jorgen Karskens (023

Nadere informatie

https://reports1.enalyzer.com/root/surveymanagement/getblob.aspx?blobid=31bfe83be43e4bf b98809f0f

https://reports1.enalyzer.com/root/surveymanagement/getblob.aspx?blobid=31bfe83be43e4bf b98809f0f In welke leeftijdscategorie valt u? Number / Percentage Jonger dan 25 jaar; 6% 66 Tussen de 25 en 34 jaar; 120 Tussen de 35 en 44 jaar; 13% 145 Tussen de 45 en 54 jaar; 205 Tussen de 55 en 64 jaar; 28%

Nadere informatie

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 2 februari 2010, kenmerk 2.1/2010001668, afdeling

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 65 Haarlem, 21 augustus 2001 Onderwerp: EU-programma innovatieve acties art. 4 EFRO Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het EU-programma de regio s in de nieuwe

Nadere informatie

Gedragscode Integriteit (wijziging bepaling 2.3) Voorgestelde behandeling: - Provinciale Staten op 12 maart 2014

Gedragscode Integriteit (wijziging bepaling 2.3) Voorgestelde behandeling: - Provinciale Staten op 12 maart 2014 2014-610 Gedragscode Integriteit (wijziging bepaling 2.3) Voorgestelde behandeling: - Provinciale Staten op 12 maart 2014 Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 21 februari 2014,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

- 1 PS2010BEM04. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

- 1 PS2010BEM04. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 - 1 PS2010BEM04 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 26 januari 2010 Nummer PS : PS2010BEM04 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Registratienummer : 2010INT254938 Portefeuillehouder : CvdK.

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Nr Houten, 17 november Onderwerp: Verordeningen Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ)

Nr Houten, 17 november Onderwerp: Verordeningen Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2009-061 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Verordeningen Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) Beslispunten: De onder 1 tot en met 5 vermelde verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. De raad der gemeente Sliedrecht. Onderwerp: Agendapunt 7. Sliedrecht, 20 mei Voortgang Home Start

RAADSVOORSTEL. De raad der gemeente Sliedrecht. Onderwerp: Agendapunt 7. Sliedrecht, 20 mei Voortgang Home Start RAADSVOORSTEL De raad der gemeente Sliedrecht. Agendapunt 7 Sliedrecht, 20 mei 2005 Onderwerp: Voortgang Home Start Home-Start algemeen. Home-Start is een programma dat ondersteuning, praktische hulp en

Nadere informatie

Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek

Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek 2016-754 Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 26 oktober 2016 - Provinciale Staten op

Nadere informatie

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 12 september 2016 Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Bijlagen: - rapport Directeur of college, Advies over het bestuursmodel

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 2 juli 2013 zaaknr

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 2 juli 2013 zaaknr op Statenvragen PS2013-588 Arnhem, 2 juli 2013 zaaknr. 2013-009481 Beantwoording schriftelijke Statenvragen statenlid M. Schriks ( VVD ) over subsidieverzoek Masterplan mode en vormgeving De leden van

Nadere informatie

PS2010RGW17-1 - Datum : 11 mei 2010 Nummer PS : PS2010RGW17 Afdeling : BJZ Commissie : RGW. : Benoeming lid Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL)

PS2010RGW17-1 - Datum : 11 mei 2010 Nummer PS : PS2010RGW17 Afdeling : BJZ Commissie : RGW. : Benoeming lid Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) PS2010RGW17-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 11 mei 2010 Nummer PS : PS2010RGW17 Afdeling : BJZ Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT259698 Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2010WMC14-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum :14 september 2010 Nummer PS: PS2010WMC14 Afdeling : ECV Commissie: WMC Registratienummer : 2010INT262333 Portefeuillehouder: Raven

Nadere informatie

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam April 2015 Aanleiding In onder meer het Subsidieprogramma 2015 is aangegeven dat het college aan het eind van 2014 een beleidsplan aan zou

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28226 3 juni 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 mei 2016, nr. 935426, houdende

Nadere informatie

PS2010RGW Datum : 9 november 2010 Nummer PS: PS2010RGW26 Afdeling : AVV Commissie : RGW Registratienummer : 80873DBF Portefeuillehouder : Krol

PS2010RGW Datum : 9 november 2010 Nummer PS: PS2010RGW26 Afdeling : AVV Commissie : RGW Registratienummer : 80873DBF Portefeuillehouder : Krol PS2010RGW26-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 9 november 2010 Nummer PS: PS2010RGW26 Afdeling : AVV Commissie : RGW Registratienummer : 80873DBF Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Nieuwe borden bij 5 landschapskunstwerken. 1. Wij stellen u voor: - aan de Stichting De Verbeelding een bijdrage van maximaal 9.609 (incl. 19% BTW) te verstrekken voor

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/6

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/6 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 22-1-2013 Nummer voorstel: 2013/6 Voor raadsvergadering d.d.: 05-02-2013 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Ill. Onderwerp: Herijking armoedebeleid

Raadsvoorstel. Ill. Onderwerp: Herijking armoedebeleid Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2017-056 Houten, 30 mei 2017 Onderwerp: Herijking armoedebeleid Beslispunten: 1. De raad voor te stellen de beleidsnota herijking armoedebeleid 2017-2020 -als integraal onderdeel

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-057 Houten, 27 augustus 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze Noordvleugelprovincie Beslispunten: 1. In te stemmen met de zienswijze van de gemeente Houten op het

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

De vertrouwelijke documenten en andere vertrouwelijke informatie Wij hebben de volgende opgelegde verplichtingen tot geheimhouding geïnventariseerd.

De vertrouwelijke documenten en andere vertrouwelijke informatie Wij hebben de volgende opgelegde verplichtingen tot geheimhouding geïnventariseerd. 23 maart 2010 Corr.nr. 2010-18580, ABJ Nummer 8 / 2010 Zaaknr. 241801 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen tot onder meer opheffing van eerder opgelegde verplichtingen

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht Nr. Onderwerp: EXINH-bijdrage oprichting Erfgoedhuis

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht Nr. Onderwerp: EXINH-bijdrage oprichting Erfgoedhuis Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Nr. Onderwerp: EXINH-bijdrage oprichting Erfgoedhuis Bijlagen: - Ontwerpbesluit - Projectnota Oprichting Erfgoedhuis 1. Inleiding In de provinciale cultuurnota

Nadere informatie

Provinciale Staten. Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle. Telefoon Telefax

Provinciale Staten.  Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle. Telefoon Telefax www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 21 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2003/2418 12

Nadere informatie

2 8 MRT 2006. Discussiestuk. Wat is de taak van de provincie bij armoedebestrijding? PROVINCIALE STATEN VAN OViRIJISEL

2 8 MRT 2006. Discussiestuk. Wat is de taak van de provincie bij armoedebestrijding? PROVINCIALE STATEN VAN OViRIJISEL PROVINCIALE STATEN VAN OViRIJISEL 2 8 MRT 2006 a.d. Discussiestuk Routing BijL: Wat is de taak van de provincie bij armoedebestrijding? Statenleden kregen vanuit diverse hoeken, waaronder gemeenteraadsleden,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie