Statenvoorstel nr. PS/2005/1191

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statenvoorstel nr. PS/2005/1191"

Transcriptie

1 Statenvoorstel nr. PS/2005/1191 Islamitische maatschappelijke activering Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij november 2005 ZC/2005/3644 de heer A.H.Buiks, telefoon Aan Provinciale Staten Onderwerp Islamitische maatschappelijke activering. Bijlagen I. Ontwerpbesluit nr. PS/2005/1191 (bijgevoegd) 1 Samenvatting Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2006 (Statenvoorstel nr. PS/2005/621) hebben Provinciale Staten besloten voor de periode 2006 t/m 2008 een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering te subsidiëren met een bedrag van ,-- per jaar. In het nu voorliggende Statenvoorstel geven Gedeputeerde Staten achtergrondinformatie omtrent dit besluit en geven de randvoorwaarden aan waaronder deze subsidie zal worden gegeven, te weten: gericht op bovenlokale activiteiten; verbeteren positie van de doelgroep; samenwerking met andere relevante organisaties; actief bijdragen aan democratische basiswaarden; contact en interactie met andere groepen in de samenleving. Gedeputeerde Staten verklaren deze randvoorwaarden ook van toepassing op eventuele andere aanvragers van subsidies voor maatschappelijke activering. Vanwege maatschappelijke relevantie en draagvlak wordt hierbij in beginsel een ondergrens van personen als doelgroep aangehouden. Tevens speelt hierbij een rol, dat het zoals in het geval van de Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering gaat om een meerjarige prestatiesubsidie. 2 Inleiding en probleemstelling Eind januari 2005 heeft de Commissie voor Overleg van de (4 bestaande) instellingen voor maatschappelijk activeringswerk in Overijssel een subsidieaanvraag ingediend om te komen tot een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering in Overijssel. De Commissie voor Overleg is tot deze subsidieaanvraag gekomen na een langdurige periode van voorbereiding (2003 en 2004) waarin het draagvlak voor een dergelijke instelling is gepeild. Inmiddels heeft dit geleid tot een Denktankgroep waarin vertegenwoordigers van moskeeën en andere Islamitische organisaties in Overijssel zijn opgenomen. De subsidieaanvraag is meegenomen in de Perspectiefnota 2006 waarover Provinciale Staten op 22 juni 2005 hebben besloten (besluit nr. PS/2005/621). Dat betekent dat er voor de periode 2006 t/m 2008 jaarlijks een bedrag van ,-- beschikbaar zal zijn voor een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering. Voorafgaand aan dit Statenvoorstel is aan de Statencommissie Zorg en cultuur een beleidsnotitie voorgelegd als achtergrondinformatie voor dit besluit (toezegging 68 Statencommissie Zorg en cultuur d.d. 8 juni 2005), tevens ingegeven door de motie van de CDA-fractie (nr. 20/2005 d.d.

2 22 juni 2005) betreffende Beleidsnotitie Maatschappelijke Activering. Bij de behandeling in de Statencommissie Zorg en cultuur d.d. 15 september 2005 van deze beleidsnotitie met als titel Islamitische Maatschappelijke Activering (kenmerk ZC/2005/498), zijn door vertegenwoordigers van enkele fracties opmerkingen gemaakt; hiermee is in het nu voorliggende Statenvoorstel rekening gehouden. 2.1 Wat is maatschappelijk activeringswerk? Maatschappelijk activeringswerk richt zich op het mobiliseren van levensbeschouwelijke groepen op actuele maatschappelijke thema s. Het verbeteren van de positie van mensen in de knel en het bevorderen van maatschappelijke participatie staan daarbij centraal. Daarnaast worden in brede kring maatschappelijke ontwikkelingen die aanleiding kunnen zijn tot maatschappelijke problemen ter discussie gesteld. Maatschappelijk activeringswerk bestaat ongeveer 50 jaar en onderscheidt zich van zowel professionele beroepsbeoefening (bijvoorbeeld opbouwwerk) als regulier vrijwilligerswerk vanwege de context van het levensbeschouwelijk verband, het werken vanuit daarmee verbonden waarden en motieven en het gericht zijn op een betrokken medemenselijkheid. Belangrijke actuele thema s zijn sociale uitsluiting (economisch in de vorm van armoede; cultureel in de zin van bijvoorbeeld niet participeren in onderwijs, cultuur; institutioneel in de zin van niet bereikt worden door voorzieningen als huursubsidie en bijzondere bijstand) en het stagneren van maatschappelijke integratie c.q. de mate van tolerantie ten aanzien van minderheden. Vanuit beide thema s is nadrukkelijk een relatie te leggen met nieuwkomers in onze samenleving en vanuit de levensbeschouwelijke achtergrond van het maatschappelijk activeringswerk ligt de nadruk op de Islam daarbij voor de hand. De provincie Overijssel subsidieert al gedurende langere tijd de vier bestaande instellingen voor maatschappelijke activering in Overijssel, te weten: het Katholiek Centrum Welzijnsbevordering Overijssel; Humanitas District Oost; de Prof. L. Lindeboomstichting (Gereformeerd) en de Stichting Welzijnsbevordering vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk in Overijssel. Voorwaarden qua subsidiëring en dergelijke voor de Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activitering zijn uiteraard analoog aan die van de bestaande organisaties voor maatschappelijke activering. 2.2 De Islam in Overijssel Het aantal Islamieten in Nederland is sinds de jaren zeventig snel toegenomen: van rond de in 1971 tot rond de in De groei van de Islam hangt uiteraard nauw samen met de immigratie in deze periode. De spreiding van Moslims over Nederland varieert sterk: in de Randstad bestaat de bevolking voor meer dan 10% uit Moslims. In Overijssel bestaat de bevolking in West- Overijssel gemiddeld voor minder dan 2,5% uit Moslims; rond Deventer en in Twente gaat het gemiddeld om 5 tot 7,5% van de bevolking. Op basis van gegevens van het Steunpunt Minderheden Overijssel (SMO) gaat het in Overijssel totaal om ruwweg inwoners die als Moslims kunnen worden betiteld. Meer dan 90% van de Moslims in Overijssel wordt gerekend tot de Soennieten en (veel geringer in omvang) de Alevieten en zijn met name afkomstig uit Turkije (Soennieten en Alevieten) en Marokko (Soennieten). Daarnaast wordt een kleine minderheid (minder dan 10%) van de Moslims gerekend tot de Sjiieten. Deze zijn vooral afkomstig uit Iran en Irak. De op te richten Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering vindt haar draagvlak bij de Soennitische Moslims en de Alevitische groepen. In Overijssel zijn 23 moskeeën, voor het merendeel in de grotere steden en met een zwaartepunt in Twente. Een inventarisatie van Islamitische levensbeschouwelijke organisaties overwegend annex aan een moskee heeft opgeleverd dat er ruim 70 organisaties op dit terrein zijn, met een aantal deelnemers/bezoekers dat oploopt tot rond de personen: het gaat overwegend om verenigingen met een algemene doelstelling, maar ook om verenigingen of stichtingen die zich richten op jongeren, vrouwen of ouderen. Uit landelijk onderzoek blijkt, dat tweederde van de onderzochte moskeeën maatschappelijke activiteiten ontplooien die in belangrijke mate gericht zijn op integratie in de omringende samenleving. Het gaat dan met name om educatieve activiteiten en interculturele en interreligieuze activiteiten. Bovendien tenderen veel moskeeën naar multifunctionele ontmoetingsruimten. Een recent voorbeeld hiervan is de Centrum Moskee in Deventer. Achtergrond voor deze ontwikkeling is vaak een generatiewisseling binnen het bestuur van de moskee. 2.3 Hoe verhoudt subsidiëring van een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering zich tot provinciaal beleid? In de Perspectiefnota 2006 hebben wij als motivering voor het subsidiëren van een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering aangegeven dat emancipatie in eigen kring altijd een 2 Statenvoorstel nr. PS/2005/1191

3 beproefde methode is gebleken voor de integratie van minderheidsgroepen. De recente sociale geschiedenis van Nederland heeft uitgewezen dat dit voor een aantal groepen in relatie tot hun levensbeschouwing/overtuiging inderdaad positief heeft gewerkt. De subsidiëring van een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering zou naar analogie van de geschiedenis van de zoeven genoemde groepen het ongewenste beeld van een nieuwe verzuiling kunnen oproepen. Ongewenst, omdat verzuiling in het verleden ongeacht de positieve uitkomsten een zeker maatschappelijk isolement impliceerde. Wij willen met de subsidiëring van het Islamitisch maatschappelijk activeringswerk juist het tegenovergestelde bereiken. Overigens kunnen wij ons heel goed voorstellen dat een eigen netwerk van gelijkgestemden informele steun en een sociaal vangnet kan bieden en op die wijze positief kan bijdragen aan integratie. Het is op dit moment voor veel Islamitische inwoners van Overijssel kenmerkend, dat ze in een zeker isolement verkeren, dat hun maatschappelijke deelname beperkt is en de reguliere maatschappelijke instellingen hen niet of nauwelijks bereiken. In die zin verwachten wij dat de subsidiëring van deze instelling de sociale en maatschappelijke deelname van Islamitische inwoners van Overijssel juist zal bevorderen. Om die reden sluit het direct aan bij het leidende principe ( sociale en maatschappelijke deelname ) van het Onderhandelingsakkoord In relatie tot het gegeven dat Moslims met name in de grote steden wonen, draagt honorering van deze aanvraag tevens bij aan het speerpunt Wervende steden. Hoewel de activiteiten van het Islamitisch maatschappelijk activeringswerk nog nader moeten worden ingevuld, is te verwachten dat het accent zal liggen op maatschappelijk kwetsbaren in eigen kring: jongeren, vrouwen en ouderen. In die zin ligt er tevens een relatie met het speerpunt Investeren in zorg. Afhankelijk van de door het Islamitisch maatschappelijk activeringswerk uit te voeren activiteiten kan een relatie worden gelegd met het provinciale integratiebeleid, maatschappelijke ontwikkeling (vrijwilligerswerk), (jeugd)zorgbeleid en het grotestedenbeleid. Ten slotte: belangrijk in relatie tot het provinciale beleid is het gegeven dat ook elders al initiatieven tot Islamitisch maatschappelijk activeringswerk zijn genomen c.q. in ontwikkeling zijn. Iets langer bestaand zijn soortgelijke instellingen in Den Haag, Rotterdam en de provincie Noord-Brabant. In ontwikkeling zijn instellingen in de provincies Utrecht en Gelderland en de regio Amsterdam/ Haarlem. Wij zijn, kortom, niet de enigen waar een dergelijk initiatief speelt, maar we zijn wel één van de eersten. 3 Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven Een zelfstandige instelling voor maatschappelijke activering of onderbrengen bij de al bestaande instellingen voor maatschappelijke activering? Zoals in de inleiding vermeld is de aanvraag om over te gaan tot subsidiëring van Islamitisch maatschappelijk activeringswerk ingediend door de vier bestaande instellingen voor maatschappelijke activering in Overijssel. Een mogelijkheid zou zijn het Islamitisch maatschappelijk activeringswerk tot verantwoordelijkheid te maken van die bestaande vier instellingen. Wij hebben ervoor gekozen dat niet te doen met als motivering dat de Islam als godsdienst zelfstandig naast het Christendom staat en derhalve religieus en maatschappelijk zelfstandig functioneert. Dat is op zichzelf voldoende reden voor een evenzeer zelfstandig functionerende Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering. Een zelfstandige Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering houdt daarnaast een erkenning in voor de aanwezigheid van een nu al redelijk omvangrijke en de komende jaren zeker groeiende groep inwoners van Overijssel die zich rekenen tot het Islamitisch geloof. De keuze voor een zelfstandige Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering laat onverlet dat afstemming en samenwerking met andere maatschappelijke instellingen, zoals maatschappelijke activering en organisaties op het terrein van het integratiebeleid, belangrijk en waardevol zijn. In de omschrijving van de aan deze instelling te stellen randvoorwaarden komen wij hierop terug. Moeten bij de subsidiëring van een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering randvoorwaarden worden aangegeven? Onder invloed van nationale en internationale gebeurtenissen is de afgelopen jaren het klimaat rond integratie verhard. Deze verharding is met name opgetreden rond de Islam. Wij zijn van mening dat de aanwezigheid van de Islam in Overijssel erkend moet worden en dat de overheid daarin het voortouw moet nemen. Subsidiëring van een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering draagt daartoe bij. In de huidige maatschappelijke omstandigheden zijn wij het eens met het door de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) uitgebrachte advies Eenheid, verscheidenheid en binding (2005), dat verscheidenheid in de samenleving mogelijk wordt gemaakt wanneer dat gepaard gaat met een door iedereen gedeeld niet-overtreedbaar kader. Wij geven dat kader hieronder weer overigens aansluitend op de strekking van de motie van het CDA in de vorm van een aantal randvoorwaarden. Wij expliciteren die dus hier bij de subsidiëring van een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering, maar benadrukken dat deze in principe voor elke organisatie gelden, die zich binnen de huidige samenleving beweegt. Statenvoorstel nr. PS/2005/1191 3

4 4 Randvoorwaarden te stellen aan een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering Activiteiten hebben gezien de provinciale subsidiëring nadrukkelijk een bovenlokaal karakter. Activiteiten dragen bij aan het bevorderen van maatschappelijke participatie en integratie en het verbeteren van de positie van hun doelgroepen. Activiteiten vinden plaats in samenwerking met andere relevante organisaties. In dit kader valt bijvoorbeeld te denken aan het Islamitisch Instituut voor Maatschappelijke Activering IHSAN (landelijke steunfunctie), de collega-instellingen voor maatschappelijke activering in Overijssel, zelforganisaties van etnische minderheden en het SMO. Activiteiten zijn gebaseerd op en dragen actief bij aan democratische basiswaarden (gelijkheid van burgers voor de wet, godsdienstvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en geen onderscheid op basis van ras, geslacht, geloofsovertuiging). De Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering stelt zich transparant en aanspreekbaar op wat betreft haar positieve oriëntatie op de samenleving. Activiteiten zijn in belangrijke mate gericht op contact en interactie met andere groepen in de samenleving. De door de CDA-fractie tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2006 ingediende motie benadrukt het verbreden naar eventuele andere soortgelijke organisaties naast de al eerder door ons college toegezegde beleidsnotitie rond de Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering. Wij vinden dat de genoemde randvoorwaarden betreffende activiteiten, rol en positie het centrale element zijn in de relatie tussen de provincie Overijssel en een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering. Naar onze mening zijn deze randvoorwaarden onverkort van toepassing op eventuele andere soortgelijke organisaties. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen dienen deze wel van een substantiële omvang te zijn, omdat hierin belangrijke voorwaarden voor maatschappelijke relevantie en draagvlak voor activiteiten zijn gelegen. Wij denken hierbij zeker in een situatie als bij de Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering, waarbij sprake is van een subsidierelatie van meerdere jaren in beginsel aan een minimale omvang van personen. Een en ander laat onverlet dat wanneer maatschappelijke groeperingen die een geringere omvang hebben zich tot ons wenden met een subsidieverzoek, wij kunnen besluiten hen gedurende kortere perioden en gericht op het bereiken van vooraf overeengekomen prestaties en effecten te subsidiëren. 5 Fasering en tijdpad Tot dit moment is het voorbereidend werk om te komen tot een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering verricht door een Denktankgroep, waarin zijn opgenomen vertegenwoordigers van Islamitische organisaties en de bestaande organisaties voor maatschappelijke activering in Nederland. De logische vervolgstap in 2006 is de oprichting van een bestuur bestaande uit vertegenwoordigers uit en met een zo breed mogelijke representativiteit vanuit Islamitische organisaties in Overijssel. Naar onze mening is voor het IHSAN, de landelijke koepelorganisatie voor Islamitische maatschappelijke activering, op basis van haar expertise en faciliteiten een ondersteunende taak weggelegd voor de uitvoering van werkgeverstaken en management door het bestuur; tevens is de inzet van het IHSAN belangrijk voor de inhoudelijke kwaliteit en professionalisering van de werkzaamheden van de Islamitische maatschappelijke activering in Overijssel. Ter bevordering van overleg en afstemming met de al langer bestaande organisaties voor maatschappelijke activ e- ring in Overijssel achten wij het raadzaam dat vanuit deze organisaties een waarnemer aan het bestuur van de Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering wordt toegevoegd. Tevens achten wij het wenselijk dat de Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering deelneemt op functionaris- en bestuursniveau aan de Commissie van Overleg van de bestaande organisaties voor maatschappelijke activering in Overijssel. De prestatiesubsidie van ,-- per jaar wordt gegeven gedurende de periode 2006 t/m Conform de voor (meerjarige) prestatiesubsidies geldende systematiek worden jaarlijks met de Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering afspraken gemaakt over de per jaar te leveren prestaties c.q. de jaarlijkse verantwoording daarvan. In 2008 moet een evaluatie over de periode 2006 t/m 2008 uitwijzen welke resultaten c.q. effecten behaald zijn door de Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering. De operationalisering van de door ons onder punt 4 geformuleerde randvoorwaarden vormt daarvoor de basis. Op dat 4 Statenvoorstel nr. PS/2005/1191

5 moment kan gemotiveerd besloten worden tot voortzetting danwel beëindiging van subsidiëring van deze instelling. In dat verband is tevens relevant het dan geformuleerde provinciale beleid ten aanzien van integratie en van maatschappelijke ontwikkeling. Maatschappelijke activering maakt onderdeel uit van het terrein van maatschappelijke ontwikkeling. 6 Diversen: de jeugdtoets Hoewel de concrete activiteiten van de Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering voor 2006 en volgende jaren nog niet zijn vastgesteld, hebben wij wel aangegeven het goed denkbaar te achten dat een deel van de activiteiten zich zal richten op jongeren. Wij verwachten een positieve invloed van de activiteiten van een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering op jongeren vanwege de voorgenomen bijdrage aan het bevorderen van maatschappelijke participatie en integratie, de voorgestane samenwerking met andere relevante organisaties, de positieve oriëntatie op de samenleving en het gericht zijn op contact en interactie met andere groepen in de samenleving. Voor wat betreft de aandachtspunten voor de jeugdtoets zien wij positieve aanknopingspunten met sociale veiligheid, bereikbaarheid van voorzieningen, schooluitval/voortijdig schoolverlaten en de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor jongeren. 7 Voorstel Wij stellen u voor in te stemmen met de onder paragraaf 4 geformuleerde randvoorwaarden te stellen aan een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering. Deze randvoorwaarden gelden in principe voor elke organisatie. Voor eventuele initiatieven in het kader van maatschappelijke activering van andere groepen in de samenleving zullen dan ook dezelfde randvoorwaarden gelden. Wij vinden dat bij soortgelijke initiatieven wel sprake moet zijn van een omvang van in beginsel minimaal personen. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, G.J. Jansen secretaris, H.A. Timmerman Statenvoorstel nr. PS/2005/1191 5

6 6 Statenvoorstel nr. PS/2005/1191

7 Bijlage I Ontwerpbesluit nr. PS/2005/1191 Provinciale Staten van Overijssel, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 1 november 2005, kenmerk ZC/2005/3644; besluiten: 1. in te stemmen met de volgende randvoorwaarden ten aanzien van de subsidiëring gedurende de periode 2006 t/m 2008 van een Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering: activiteiten hebben gezien de provinciale subsidiëring nadrukkelijk een bovenlokaal karakter; activiteiten dragen bij aan het bevorderen van maatschappelijke participatie en integratie en het verbeteren van de positie van hun doelgroepen; activiteiten vinden plaats in samenwerking met andere relevante organisaties. In dit kader valt bijvoorbeeld te denken aan het Islamitisch Instituut voor Maatschappelijke Activering IHSAN (landelijke steunfunctie), de collega-instellingen voor maatschappelijke activering in Overijssel, zelforganisaties van etnische minderheden en het SMO; activiteiten zijn gebaseerd op en dragen actief bij aan democratische basiswaarden (gelijkheid van burgers voor de wet, godsdienstvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en geen onderscheid op basis van ras, geslacht, geloofsovertuiging). De Islamitische instelling voor Maatschappelijke Activering stelt zich transparant en aanspreekbaar op wat betreft haar positieve oriëntatie op de samenleving; activiteiten zijn in belangrijke mate gericht op contact en interactie met andere groepen in de samenleving; 2. in te stemmen met de gemotiveerd aangegeven ondergrens van personen als doelgroep voor eventuele andere initiatieven tot oprichting van een instelling voor maatschappelijke activering en waarvoor meerjarige subsidiëring wordt gevraagd; 3. in te stemmen met het uitgangspunt in situaties waarin een doelgroep niet voldoet aan het getalscriterium van personen eventueel korter lopende prestatiesubsidies te verstrekken. Zwolle, Provinciale Staten voornoemd, voorzitter, griffier, Statenvoorstel nr. PS/2005/1191 7

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Verwey-Jonker Instituut en Movisie Financier: Directie Integratie en Samenleving Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29 november 2014

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw)

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw) Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden Algemene nabestaandenwet (Anw) Februari 2013 Inhoud Samenvatting... - 3-1.Inleiding... - 4-1.1 Achtergrond beleidsdoorlichtingen, analysekader

Nadere informatie

Verbetering positie en zeggenschap huurders. Advies van de commissie Zeggenschap en versterking positie huurders(-organisaties)

Verbetering positie en zeggenschap huurders. Advies van de commissie Zeggenschap en versterking positie huurders(-organisaties) Verbetering positie en zeggenschap huurders Advies van de commissie Zeggenschap en versterking positie huurders(-organisaties) 11 oktober 2005 I Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1 Inleiding... 7 1.1 Opdracht

Nadere informatie

Tel je zegeningen. Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie

Tel je zegeningen. Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie Tel je zegeningen Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie Dr. Jorge Castillo Guerra Drs. Marjolein Glashouwer Drs. Joris Kregting Nijmegen,

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Maak werk van mantelzorg

Maak werk van mantelzorg Advies financiering re-integratieactiviteiten mantelzorgers Maak werk van mantelzorg December 12 De ontwikkeling van dit document is tot stand gekomen mede dankzij Instituut Gak Auteur: Stichting Werk&Mantelzorg

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Kracht en kwetsbaarheid

Kracht en kwetsbaarheid Kracht en kwetsbaarheid Sociale samenhang en leefbaarheid in gemeente Barneveld Ir. M. Jager-Vreugdenhil Drs. C. van Til-Teekman K. Kruiswijk-van Hulst MSc J. Slendebroek-Meints MSc November 2010 Kracht

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 17 december 2007 Inlichtingen bij drs. M.M.S. Mekel Uw kenmerk

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren (KvO 37) Samenvatting van het voorgestelde besluit. Aan Provinciale Staten

Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren (KvO 37) Samenvatting van het voorgestelde besluit. Aan Provinciale Staten Statenvoorstel nr. PS/2013/335 Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren (KvO 37) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 16.04.2013 2013/0111954 ir. J.C. Walman-Mostert, telefoon 038 499 75 41 e-mail JC.Walman@overijssel.nl

Nadere informatie

Samen leven bindt verschillen. Integratie in (versnelde) transitie

Samen leven bindt verschillen. Integratie in (versnelde) transitie Samen leven bindt verschillen Integratie in (versnelde) transitie Samen leven bindt verschillen Integratie in (versnelde) transitie 2 Samen leven bindt verschillen inhoudsopgave Waarom deze handreiking

Nadere informatie