Syllabus. Cardiovasculair Risicomanagement. met MicroHIS. 1ste Lijn Amsterdam. Voorbereidende stappen. Versie 8.5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Syllabus. Cardiovasculair Risicomanagement. met MicroHIS. 1ste Lijn Amsterdam. Voorbereidende stappen. Versie 8.5"

Transcriptie

1 Syllabus Cardiovasculair Risicomanagement met MicroHIS 1ste Lijn Amsterdam Voorbereidende stappen Versie EMED EduMedica, 2010

2 Inhoud Inhoud... i Inleiding...1 Over de cursus en het cursusmateriaal ICPC - stelsel...3 Structuur ICPC... 3 Hoofdstukken... 3 Componenten... 3 Subcodes... 3 Argumenten om ICPC te coderen... 4 Richtlijnen voor het coderen van de E-regel in het journaal Episodes en Problemen in MicroHIS Deelcontact... 5 SOEP - indeling... 6 Episode... 6 Status episode... 6 Episode met attentiewaarde (voorheen probleem)... 6 Problemen en probleemlijst in MicroHIS... 6 Actief of inactief probleem... 6 Richtlijnen voor het coderen van de episode Medisch werkblad instellen...7 Episodelijst activeren... 7 Episoden met probleemstatus / attentiewaarde voorheen problemen Identificeren, selecteren en markeren van patiënten met een (mogelijk) verhoogd risico van hart- en vaatziekten...9 Aanpak NHG - Inventarisatie van patiënten met (mogelijk) verhoogd cardiovasculair risico. 9 Selecteren Selecteren van reeds bekende patiënten Bepalen van de populatie met doorgemaakte cardiovasculaire ziekte...13 Selecties maken op basis van ICPC Overzicht op basis van problemen (Epsiode+)...14 Overzicht op basis van episodes Overzicht op basis van werkblad codes Selectie maken op basis van medicatie Query Query opslaan...33 Query opvragen...34 Aanwezige query s Nulmeting Selectie I: iedereen met K EduMedica, 2010 i

3 Selectie II Alle diabeten binnen de groep K Bijwerken probleemlijst...41 Een probleem in de probleemlijst invoeren Episode promoveren naar probleem (Episode+) Probleem maken vanaf de E-regel Ruiteren van patiënten...47 De ruiters Ruiter toekennen Oproepen van patiënten...51 Rapport wijzigen Brief versturen aan een groep patiënten Brief Individueel printen Risicoprofiel CVRM...58 Risicoprofiel importeren in MicroHIS Controle van de eenheden van metingen Risicoprofiel koppelen aan de patiënt Follow up datum invoeren Printen overzicht patiënten follow-up Afspraak plannen...70 Toevoegen contactsoort in MicroHIS Inlezen contactsoort in de Agenda Contactduur instellen voor CVRM-spreekuur Een voorbeeld van het invoeren van het contact Extra bestanden inlezen...76 Bestanden downloaden en installeren Instellingen rapporten Aanwezige rapporten...79 Instellen opties rapport PRO_EPI.VRF Instellen opties rapport ATC_ACT.VRF...80 Instellen opties export vrf s...82 EduMedica, 2010 ii

4 Inleiding Algemene opzet CVRM spreekuur CVRM in de huisartsenpraktijk is -in essentie- het in kaart brengen van de hoogte van het tienjaarsrisico van sterfte door hart- en vaatziekten (kortweg het risico genoemd) en op grond van de hoogte van het risico het behandelen en preventief behandelen van patiënten, zowel met lifestyle adviezen als ook met medicamenteuze middelen. Volgens de NHG-Standaard is Cardiovasculaire Risicomanagement van toepassing op drie groepen patiënten: Patiënten die al een hart- of vaatziekte hebben; Patiënten met diabetes mellitus; Patiënten met risicofactoren voor hart- en vaatziekten: Mensen met een systolische bloeddruk (SBD) 140 mm Hg en/of een totaalcholestorgehalte 6,5 mmol/l; Rokende mannen van 50 jaar en ouder, rokende vrouwen van 55 jaar en ouder; Patiënten die al worden behandeld met antihypertensiva of cholesterolverlagers. Aangeraden wordt om voor deze patiëntengroep een categoraal CVRM-spreekuur in het leven te roepen. De invoering van dit CVRM in de praktijk heeft een voorbereidende en een uitvoerende fase. In de voorbereidende fase identificeert en selecteert u patiënten die een (mogelijk) verhoogd risico van hart- en vaatziekten hebben en in aanmerking komen voor een risicoberekening. In de uitvoerende fase bepaalt u per patiënt de specifieke risicofactoren, gaat u na of er indicaties zijn voor (aanvullende) behandeling en stelt u een behandelingsplan op. U start vervolgens de behandeling en eventuele begeleiding, controleert de voortgang en stelt uw aanpak zo nodig bij. Uw HIS kan u bij dit proces ondersteunen. In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de voorbereidende stappen t.b.v. de zorg voor patiënten met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten. De daadwerkelijke analyse en opname in het zorgproces valt buiten het bestek van deze cursus, die in opdracht van de 1 ste Lijn Amsterdam is samengesteld. Een ietwat vervelende bijkomstigheid is het feit dat MicroHIS sinds jaar en dag het begrip Risicoprofiel hanteert als overkoepelende term voor Onderzoeken. Onderzoeken bestaan uit metingen en bepalingen. Het NHG hanteert het begrip Risicoprofiel bij het CVRM als een overzicht van patiëntspecifieke factoren die het risico op sterfte door hart- of vaatziekte verhogen, zoals het al dan niet roken van de patiënt, alcoholgebruik etc. In het risicoprofiel CVRM van MicroHIS worden de factoren uit het NHG-profiel natuurlijk ook opgenomen. Om CVRM succesvol te implementeren in uw praktijk moet u gebruikmaken van MicroHIS en hoger+ en u moet gebruik maken van risicoprofielen met daarin opgenomen de WCIA metingen en diagnostische bepalingen. Om met terugwerkende kracht gebruik te kunnen van de tot nu toe ingevoerde metingen en bepalingen, dient u eenmalig de WCIA tabellen metingen en diagnostische bepalingen koppelen met de tabellen metingen en bepalingen in MicroHIS. EduMedica,

5 In deze cursus wordt gebruik gemaakt van: MicroHIS versie Passages uit de Praktijkwijzer CVRM van het NHG. EduMedica is door het NHG gecertificeerd om een aantal Praktijkwijzers, waaronder CVRM, in huisartsenpraktijken te implementeren. Hoewel deze cursus een aantal inhoudelijke aspecten bestrijkt, die ook in de Praktijkwijzer CVRM worden besproken, is het raadzaam om als praktijk een exemplaar van de complete Praktijkwijzer CVRM bij het NHG te bestellen en om een cursus te volgen bij Asklepion, zeker als er behoefte is aan ondersteuning bij het opzetten van spreekuren en onderlinge taakverdelingen. Over de cursus en het cursusmateriaal. In het CVRM project van de 1ste Lijn Amsterdam wordt gefocust op secundaire preventie en daarmee patiënten gevolgd met al een uiting van atherosclerose in de voorgeschiedenis. Diabetespatiënten worden uitdrukkelijk niet meegenomen. Dat heeft zijn weerslag in de gebruikte selectiecriteria, die op onderdelen bewust afwijken van de criteria van het NHG. Bij de gekozen ATC-codes vallen de diabetesmiddelen bij ons dus af. C01,02,03,04,07,09,09 en 10 blijven staan, alsmede B01A (C staat ook in ons protocol, maar ik kan nu even niet vinden wat daar onder valt). De groep C02 laat de NHG vallen, maar m.i. onterecht;er vallen combinatiemiddelen tegen de bloeddruk onder.geldt ook voor groep C04. gelukkig ben ik het dus nog steeds eens met onze manier van selecteren. Deze cursus is, zoals alle cursussen van EduMedica, praktisch van aard. Aan de hand van de opdrachten leert u al doende. De opdrachten kunnen worden uitgevoerd met de cursusdatabase van EduMedica. Tijdens de cursus maakt u daar gebruik van. Het is ook mogelijk om, tegen meerkosten, na de cursus nog gebruik te maken van een virtuele werkplek met een oefenversie van MicroHIS. Onderdelen van deze cursus worden ook behandeld in webklassessies van ca. 1 uur. De syllabus bevat drie onderdelen: een algemeen deel, opdrachten en bijlagen. In het algemene deel vindt u inhoudelijke informatie over het opzetten van het CVRM spreekuur. Voor belangstellenden is er een korte inleiding over de structuur en het gebruik van de ICPC codering. We hopen dat we met deze cursus een positieve bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de geautomatiseerde patiëntenzorg in Nederland. Voor op- en aanmerkingen staan wij steeds open. 2010, EduMedica Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EduMedica. Hoewel deze uitgave met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt EduMedica geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in dit boek. MicroHIS is een geregistreerd handelsmerk van isoft Nederland B.V. EduMedica,

6 1 ICPC - stelsel Structuur ICPC De ICPC heeft een structuur in twee assen, namelijk één as voor hoofdstukken en één as voor componenten. De hoofdstukken worden aangeduid met een letter, de componenten met cijfers. Hoofdstukken Er zijn 17 hoofdstukken, die verwijzen naar een logisch bij elkaar behorend gebied: of delen van het lichaam of typen aandoeningen of problemen. Door de ICPC wordt het gehele huisartsgeneeskundig terrein bestreken. Niet alleen ziektes en aandoeningen maar ook klachten, symptomen, ziektes en evaluatie c.q. diagnoses kunnen worden gecodeerd. De ICPC vormt een zgn. classificatiesysteem, hetgeen inhoudt dat de verschillende rubrieken elkaar uitsluiten, er bestaat geen overlap. A = Algemeen en niet gespecificeerd B = Bloed, bloedvormende organen en immuunstelsel D = Spijsverteringsorganen F = Oog H = Oor K = Cardiovasculair stelsel L = Bewegingsapparaten N = Zenuwstelsel P = Psychische problemen R = Luchtwegen S = Huid T = Endocriene klieren / stofwisseling / voeding U = Urinewegen W = Zwangerschap, bevalling en geboorte X = Vrouwelijke geslachtsorganen Y = Mannelijke geslachtsorganen Z = Sociale problemen Componenten De componenten hebben een betekenis: codes 01 t/m 29: klachten en symptomen; codes 70 t/m 99: ziektes en evaluatie c.q. diagnoses; codes tussen de 30 en de 70 komen vooral aan de orde wanneer diagnostische verrichtingen en behandelingen (O- en P-regels) gecodeerd worden. Subcodes In Nederland is de classificatie uitgebreid met subcodes, bestaande uit twee cijfers achter de hoofdcode. Voorbeeld astma: R96.xx R = Hoofdstukaanduiding 96 = Rubriek/component. = Scheiding tussen hoofdcode en subcode xx = Subrubriek, subcode R96.01: Hyperreactiviteit luchtwegen R96.02: Allergisch Astma EduMedica,

7 Argumenten om ICPC te coderen Eenduidige registratie van klachten / gezondheidsproblemen: De code K86 staat in elke praktijk voor Hypertensie zonder orgaan beschadiging, K87 voor Hypertensie met orgaanbeschadiging. De ruiter HY die in het verleden gebruikt werd, stond voor beide gezondheidsproblemen. Zelf toegekende ruiters zijn zelfs niet bekend in een andere praktijk. Met het invoeren van de Richtlijn ADEPD zijn medisch inhoudelijke ruiters vervallen. Ruiters worden enkel nog gebruikt om administratieve redenen. Contra-indicatiebewaking: Het ICPC coderen van problemen / episodes in MicroHIS helpt bij het instellen van een optimale medicatiebewaking. Na invoeren van de ICPC code wordt u gevraagd om het toekennen van een mogelijke contraindicatie. U kunt contraindicaties ook separaat invoeren. Gebruik van aparte modules: Op basis van de gecodeerde evaluatie of diagnose kan gebruik gemaakt worden van het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS). Het EVS geeft niet medicamenteuze en medicamenteuze adviezen op basis van de ingevoerde ICPC code, de leeftijd, het geslacht en geregistreerde contrainidcaties en allergieën van de patiënt. Gebruik van monitoringsprotocollen Om zorgprocessen, zoals de zorg voor diabetespatiënten of het CVRM, succesvol te monitoren, moeten de risicofactoren eenduidig worden vastgelegd. Dat gaat in de HISsen het handigst op basis van eenduidige codes Filteren van dossier op ICPC of episode / probleem: In de loop der tijd zal het EPD van een patiënt steeds uitgebreider worden. Er zullen nieuwe klachten bij komen. Er zullen zaken genoteerd worden betreffende een bestaande klachten. Dit staat allemaal netjes chronologisch door elkaar in het dossier. Door nu een episode te selecteren zullen alleen de daarbij behorende dossierregels getoond worden. Dit levert dus een overzichtelijke, chronologisch opbouw van de episode op. Betrouwbare selectie en rapportage: Als er consequent ICPC-geregistreerd wordt is het mogelijk om op basis van de ICPC-code een betrouwbare patiëntselectie en/of rapportage te maken. EduMedica,

8 Richtlijnen voor het coderen van de E-regel in het journaal Bij het coderen van de evaluatie c.q. diagnose in het journaal zijn enkele spelregels van toepassing, in volgorde van belangrijkheid: Bedenk bij ieder (deel)contact wat de evaluatie c.q. diagnose is waar het contact om draait De evaluatie c.q. diagnose komt op de E-regel en wordt gecodeerd. U bent degene die de evaluatie c.q. diagnose bepaalt Het gaat om UW visie op dat moment. Codeer wat u zeker weet Maak evaluatie c.q. diagnoses niet specifieker dan waarvan u op dat moment zeker bent. Differentiaal diagnostische overwegingen, bijvoorbeeld: buikpijn dd Appendicitis, cholelithiasis, kunnen in vrije tekst erbij geschreven worden. Codeer bij handelingen, zoals operaties, de oorzaak Voorbeeld: een heupprothese heeft geen eigen code, maar wordt gecodeerd als L89 (coxartrose) of L75 (fractuur femur). Indien beschikbaar kan als vrije tekst de gewenste informatie toegevoegd worden. U kunt uw eigen tekst hanteren U bent niet gebonden aan de voorgeprogrammeerde teksten behorende bij de ICPC-codes. U kunt eigen tekst toevoegen aan de ICPC-omschrijving of de ICPC-omschrijving wijzigen. 2 Episodes en Problemen in MicroHIS 8.5 In de meeste EMD s staan alle contacten en verdere gegevens in chronologische volgorde in het journaal of werkblad. Van verslaglegging per gezondheidsprobleem is geen sprake, tenzij gebruik maakt wordt van de probleemgeoriënteerde registratie (POR) of episodegerichte registratie (EGR). Als u bij het vastleggen van contacten en gegevens al de context van het gezondheidsprobleem aanbrengt, kan de computer u helpen door overzichten te tonen: per gezondheidsprobleem, meerdere gezondheidsproblemen bij elkaar of alle gezondheidsproblemen tegelijk (= huidige journaal). Dit noemen we het episodegericht registreren (EGR). Dit past u in feite nu al toe in de praktijk. Door bijvoorbeeld recepten via de voorschrijfmodule in te voeren zorgt u ervoor dat de computer u de voorschriften toont in het consult en kunt u allerlei medicatieoverzichten opvragen, actueel en historisch. Deelcontact De kleinste registratie-eenheden worden deelcontacten genoemd, verzamelingen van gegevens die betrekking hebben op één gezondheidsprobleem (klacht, werkhypothese, diagnose) op een gegeven moment in de tijd. Iedere huisarts die medische gegevens in een HIS vastlegt, kent het probleem van het consult waarin verschillende klachten aan de orde komen. Om deze situatie correct te kunnen registreren, is het begrip deelcontact ingevoerd. Het deelcontact bevat die informatie die betrekking heeft op één klacht binnen één contact. Wanneer de patiënt binnen één contact een aantal EduMedica,

9 klachten heeft, bestaat dit contact uit evenveel deelcontacten, die elk de informatie over één klacht bevatten. SOEP - indeling Binnen elk van de deelcontacten bestaat de mogelijkheid van ordening van het consult via de SOEP - indeling. Het vastleggen van deelcontacten volgens SOEP (subjectief, objectief, evaluatie en plan) zorgt voor een systematische invoer van uw gegevens en brengt structuur in de manier waarop u in een consult te werk gaat. Zo zal ook elk deelcontact een eigen evaluatie, of, zo mogelijk, evaluatie c.q. diagnose (indien mogelijk gecodeerd met behulp van de ICPC (International Classification of Primary Care)) op de E-regel kennen. Episode Een episode bestaat uit een chronologische verzameling voor één gezondheidsprobleem van: alle deelcontacten voorschriften uitslagen in- en uitgaande brieven Hierdoor is het verloop van een gezondheidsprobleem te overzien. Status episode We onderscheiden open en gesloten episoden, in MicroHIS is dit een actuele en blinde episode. Op een gegeven ogenblik zal een episode die niet meer wijzigt, door het HIS de status gesloten krijgen, dan wel door de gebruiker kunnen worden afgesloten. Zodra de patiënt weer een klacht heeft, die betrekking heeft op een vroegere, inmiddels gesloten episode, wordt de oude episode opnieuw actief en wordt het nieuwe deelcontact aan deze episode toegevoegd. Episode met attentiewaarde (voorheen probleem) De episoden met attentiewaarde nemen de plaats in van de problemen, zoals ze tot nu toe in MicroHIS gebruikt worden. Problemen en probleemlijst in MicroHIS Als u al langer met MicroHIS werkt heeft u wellicht problemen ingevoerd en geen episoden. Problemen zijn in dat geval te duiden als episoden met attentiewaarde. In de richtlijn zijn episoden met attentiewaarde aandoeningen, die consequenties hebben voor de functionele toestand van de patiënt en/of de prognose. Dit zijn aandoeningen van chronische aard (langer dan zes maanden of vaker dan drie keer binnen een half jaar terugkerend), van permanente aard (problemen waarbij geen volledig herstel wordt verwacht) en episoden van blijvend belang voor de gezondheidstoestand van de patiënt. Let op! In MicroHIS worden episoden, als ze de probleemstatus krijgen niet meer getoond in de episodelijst, maar in de probleemlijst. Het is in MicroHIS niet mogelijk om problemen terug te zetten op de episodelijst. Actief of inactief probleem De begrippen actief en inactief geven de status van het probleem aan. Het is mogelijk om problemen blind te maken (af te sluiten). EduMedica,

10 Richtlijnen voor het coderen van de episode Een episode krijgt zijn (eerste) titel door de gestelde diagnose tijdens het eerste deelcontact. Als de diagnose tijdens het hele verloop van de aandoening niet verandert, kan elk volgend deelcontact worden toegekend aan de bestaande episode. Bij volgende deelcontacten, zoals consult of urineonderzoek kan volstaan worden met het noteren van de journaalregels S, O of P-regel binnen de reeds aanwezige episode. Het opnieuw invoeren van een diagnoseregel is daarmee overbodig. Het is echter ook mogelijk dat een episodetitel in de loop der tijd wijzigt naarmate de aandoening evalueert. In zo n geval voert u wel een diagnoseregel (E-regel) in en wordt de episodetitel gewijzigd aan de hand van de nieuwe diagnoseregel. De eerdere E- regels binnen de deelcontacten worden niet gewijzigd. 3 Medisch werkblad instellen Het is in MicroHIS mogelijk om in de instellingen aan te geven dat automatisch gevraagd wordt om het maken van een episode, bij het invoeren van een E-regel in het werkblad. Hier kan ook bij het vastleggen van de E-regel worden ingesteld of het EVS automatisch moet opstarten bij het vastleggen van deze regel en/of er een tussenmelding moet verschijnen. Episodelijst activeren Start: het hoofdmenu van MicroHIS is geopend Klik in het hoofdmenu op Systeembeheer! Beheer Opties medisch (2) Het scherm OPT-M-02 Opties medische module (2) verschijnt Figuur 3-1 Episodelijst activeren : Zet deze optie aan Klik op [Akkoord] om dit op te slaan Er volgt een melding dat de gegevens in opties medisch zijn gewijzigd EduMedica,

11 Klik op [OK] Klik in het hoofdmenu op Terug Systeembeheer om terug te keren naar het hoofdmenu Selecteer een patiënt Klik in het hoofdmenu op Documenten Werkblad Het scherm WRB-M-01 Werkblad verschijnt (zie Figuur 3-2) Figuur 3-2 Episode : Dankzij de gewijzigde instelling staat onder het scherm standaard deze optie aangevinkt (zie Figuur 3-2) Indien u een E-regel invoert in het werkblad zal er voortaan standaard gevraagd worden of u een episode wilt aanmaken Episoden met probleemstatus / attentiewaarde voorheen problemen Aandoeningen / ziekten / medische voorgeschiedenis die (gedurende langere tijd of in ernstige mate) consequenties hebben voor de functionele toestand van de patiënt en/of de prognose worden als episode met attentiewaarde of episode met een probleemstatus geregistreerd. Vroeger werden deze episoden als probleem gekarakteriseerd. Op de lijst van episoden met een probleemstatus komen dus te staan: - Chronische aandoeningen (langer dan zes maanden); - Permanente aandoening (aandoeningen waarbij geen volledig herstel wordt verwacht); - Aandoeningen van blijvend belang voor de gezondheidstoestand van de patiënt. EduMedica,

12 4 Identificeren, selecteren en markeren van patiënten met een (mogelijk) verhoogd risico van hart- en vaatziekten. In dit onderdeel gaat u uw patiëntenpopulatie in kaart brengen en een deelverzameling maken van de personen die in aanmerking komen voor een uitnodiging voor een risico-analyse. Als u de CVRM-zorg niet structureel middels een separaat spreekuur wilt aanbieden, kunt u de risico-analyse ook uitvoeren tijdens een patiëntencontact, bijvoorbeeld tijdens de diabetesof hypertensiecontrole. Realiseert u zich wel dat u in dat geval de patiënten mist die mogelijk een verhoogd risico lopen, maar die niet voor andere aandoeningen bij u in behandeling zijn. In alle gevallen is het echter goed om personen die een mogelijk verhoogd risico lopen administratief op te sporen en in uw HIS te markeren, zodat het onderwerp in een toekomstig patientencontact ter sprake kan komen. De volgende ruiters worden toegekend. CH/CS bij behandeling door resp. huisarts/ specialist CV: voor al doorgemaakte cardiovasculaire ziekte CP: voor verhoogd cardiovasculair risico zonder CV-ziekte GV: voor alle patiënten die ook een CV-ruiter hebben Als u dat consequent doet, kunt u deze ruiters ook gebruiken om een patiëntengroep in zijn geheel uit te nodigen voor een bezoek aan het CVRM-spreekuur. Uit NHG Praktijkwijzer CVRM, Hoofdstuk 3 (grotendeels letterlijk overgenomen). Aanpak NHG - Inventarisatie van patiënten met (mogelijk) verhoogd cardiovasculair risico Patiënten met een verhoogd of mogelijk verhoogd risico van hart- en vaatziekten komen in aanmerking voor preventieve activiteiten. Een probleem bij de inventarisatie is dat een deel van deze groep nog niet als zodanig herkenbaar is. Het deel van de populatie dat u kunt identificeren, is de groep patiënten met een hart- of vaatziekte (50 tot 100 personen per normpraktijk, van wie een deel onder controle staat bij de specialist) of met diabetes mellitus type 2 (ongeveer 60 patiënten per normpraktijk). Zij hebben op grond van hun ziektebeeld altijd een hoog risico. Ook patiënten die worden behandeld met antihypertensiva (150 personen per normpraktijk) of cholesterolverlagende middelen (enkele tientallen personen per normpraktijk) kunt u vrij gemakkelijk identificeren. Tussen deze groepen zit uiteraard een grote overlap. Als u de lijsten met namen uitprint kunt u deze overlap eruit filteren door de lijsten met elkaar te vergelijken. EduMedica,

13 Selecteren Er zijn meerdere methoden om de patiëntengroep te selecteren. Welke voor uw situatie geschikt is, hangt af van hoe u uw EMD gebruikt. Als u de meeste spreekuurcontacten volgens het ICPC codeert, is een selectie op ICPC-code een geschikte en snelle methode. Anders kunt u waarschijnlijk beter op medicatie (ATC-code) zoeken. Nadeel is dat dit veel langere lijsten van patiënten oplevert. Die lijsten moet u vervolgens handmatig (laten) nalopen en patiënten zo nodig voorzien van de juiste ICPC-code. Ruiters (voor patiënten met diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, hypertensie, hypercholesterolemie) kunnen een geschikte en snelle ingang zijn als u die in het verleden systematisch hebt gebruikt ipv ICPC-codes. Ga voor uzelf steeds kritisch na of een bepaalde selectiemethode haalbaar is in uw praktijk. Het combineren van zoekmethodes is in de meeste gevallen aan te bevelen of zelfs noodzaak. Selecteren van reeds bekende patiënten We onderscheiden de volgende methoden voor de selectie van bekende patiënten (hart- en vaatziekten, diabetes mellitus, of behandeld met antihypertensiva of cholesterolverlagers). 1. Via ICPC-codering in het journaal of in de probleemlijst De volgende coderingen komen in aanmerking: K74 angina pectoris, K75 acuut myocardinfarct, K76 andere/chronische ischemische hartziekte, K86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging, K87 Hypertensie met orgaanbeschadiging, K89 passagère cerebrale ischemie/tia, K90.03 cerebraal infarct, K92.01 claudicatio intermittens, K99.01 Aneurysma aortae, T90 Diabetes mellitus, T93 Vetstofwisselingsstoornis Dit is de nauwkeurigste methode, maar uiteraard alleen bruikbaar als er consequent ICPCcoderingen worden aangemaakt. 2. Via ruiters Ruiters zijn feitelijk een overblijfsel uit de tijd van de groene kaart. Door een ruiter op de kaart aan te brengen konden bepaalde groepen patiënten snel worden teruggevonden. Ruiters verdwijnen geleidelijk uit de HIS en. Een deel van de functie van ruiters kan worden overgenomen door ICPC-codes, die bovendien allerlei andere functies kunnen vervullen. Heeft u vroeger systematisch geruiterd, en geen ICPC-codes (systematisch) toegekend? Dan zijn de ruiters mogelijk toch nog bruikbaar. Selecteer op HY (hypertensie), HC (hypercholesterolemie), CV (hart- of vaatziekte in de voorgeschiedenis) en DM (diabetes mellitus). EduMedica,

14 3. Via medicatie Bij selecteren op ATC-codes komen de volgende coderingen in aanmerking: A10 antidiabetica, C10 cholesterolverlagende middelen. De medicatie voor hypertensie en hart- en vaatziekten is weinig specifiek en zal dus lange lijsten patiënten opleveren die u vervolgens handmatig moet doorlopen om de hypertensie- en HVZ-patiënten eruit te halen. U kunt selecteren op C07 bèta-blokkers, C03 diuretica, C09 RAS-remmers, C08 calciumantagonisten, C01 nitraten en hartglycosiden en B01 trombocytenaggregatieremmers en coumarinederivaten. U kunt dit zelf uitvoeren of als dienst vragen van de apotheek of de apotheken waar veel van uw receptuur wordt verwerkt. 4. Via meetwaarden Meetwaarden zijn minder geschikt voor het selecteren van reeds bekende patiënten. Daarnaast is er een groep nieuwe patiënten met aanwijzingen voor een verhoogd risico, bij wie u pas daadwerkelijk kunt zeggen óf het risico is verhoogd, nadat u de risicofactoren en de hoogte van het risico hebt bepaald. De richtlijn geeft drie ingangscriteria voor het opstellen van een risicoprofiel bij deze nieuwe patiënten: o Een verhoogde bloeddruk ( 140/90 mmhg) (maar nog geen antihypertensiva). o Een totaalcholesterol (TC) 6,5 mmol/l (maar nog geen statine). o Roken bij een man >50 jaar of een vrouw >55 jaar. U komt hen op het spoor doordat klachten, een belaste familieanamnese, zichtbaar overgewicht of de wens van de patiënt aanleiding voor u zijn om naar het rookgedrag te informeren of de bloeddruk of het cholesterolgehalte te meten. Het kan ook zijn dat elders een verhoogde bloeddruk of verhoogd cholesterolgehalte is gemeten. Het is niet de bedoeling actief op zoek te gaan naar deze personen. Voeg een ruiter CP toe zodra u een verse patiënt detecteert en maak een afspraak voor een profilering of bepaal het risico meteen. De grootte van deze groep nieuwe patiënten is niet precies te bepalen. Wel valt zeer grof aan te geven hoeveel personen in potentie in aanmerking komen voor risicoprofilering. Gemiddeld heeft 19 procent van de praktijkpopulatie tussen de 40 en 80 jaar een verhoogde bloeddruk die nog niet wordt behandeld. 1 Voor een normpraktijk komt dit neer op 210 personen. 2 In screeningsonderzoeken heeft tussen de 22 en 28 procent van de onderzochte personen een cholesterolgehalte >6,5 mmol/l. Er voor het gemak van uitgaande dat deze percentages ook gelden voor patiënten in de normpraktijk ouder dan 40 jaar, komt dit grofweg neer op 250 tot 315 personen voor een normpraktijk. 3 In de totale volwassen bevolking ligt het percentage rokers bij mannen tussen de 50 en 65 jaar op 31 procent en boven de 65 jaar op 16 procent. Bij vrouwen ligt het percentage rokers tus- 1 Gebaseerd op ramingen in de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement op basis van het Peilstationsproject Harten vaatziekten en het ERGO-onderzoek, en bevolkingscijfers van het CBS. 2 Een normpraktijk bestaat hier uit 2350 personen. Voor de samenstelling van de normpraktijk is ervan uitgegaan dat deze overeenkomt met de bevolkingsopbouw van de Nederlandse bevolking als geheel. 3 Gebaseerd op Lukkassen IMA, Boomsma LJ, Numans ME. Screening en beleid bij hypercholesterolemie in een huisartspraktijk. Huisarts Wet 1997;40(12):581-4, en op cijfers van het CBS. EduMedica,

15 sen de 50 en 65 jaar op 25 procent en boven de 65 jaar op 15 procent. 1 Omgerekend zal een normpraktijk ongeveer 91 rokende mannen boven de 50 jaar tellen en 52 rokende vrouwen boven de 55 jaar. Totaal dus 143 personen. 2 Uiteraard zit er tussen deze groepen een forse overlap, maar desalniettemin is er een indrukwekkend groot stuwmeer van patiënten die in potentie in aanmerking komen voor risicoprofilering. Hoeveel van deze patiënten u daadwerkelijk door de eerder genoemde klachten of omstandigheden op het spoor komt, zal afhangen van de hulpvragen waarmee uw patiënten komen en de manier waarop u omgaat met deze hulpvragen. 1 Gebaseerd op gegevens van Stivoro/NPS Nipo Gebaseerd op cijfers van het CBS. EduMedica,

16 5 Bepalen van de populatie met doorgemaakte cardiovasculaire ziekte Hieronder wordt de selectie beschreven zoals ze wordt voorgestaan door de 1 ste lijn Amsterdam. De eerste stap is het bepalen van de juiste populatie. De vraag is natuurlijk of alle patiënten die onder de groep CVR vallen op dit moment duidelijk in kaart zijn gebracht. De afspraak is dat alle patiënten die binnen de populatie vallen een ruiter CV (cardiovasculaire ziekte doorgemaakt) of CP (verhoogd cardiovasculair risico zonder CV-ziekte) krijgen. Het in kaart brengen van de patiënten kan op basis van: 1. de aanwezigheid van specifieke ICPC-codes 2. de aanwezigheid van specifieke medicatie 3. de aanwezigheid van werkbladregels, lees tekst in het werkblad 4. de aanwezigheid van ruiters Afhankelijk van hoe u in het verleden geregistreerd heeft zullen er op basis van bovenstaande criteria selecties uitgevoerd moeten worden. Deze selecties zullen beoordeeld moeten worden, waarna een patiënt een ruiter CV of CP krijgt en mogelijk één of meerdere problemen (lees Episode+). Daarnaast wordt met behulp van een ruiter aangegeven of de patiënt onder behandeling is van de huisarts (CH) of onder behandeling van de specialist (CS). MicroHIS X kent geen problemen meer, die worden vervangen door Episode+. EduMedica,

17 Selecties maken op basis van ICPC De statistiek module maakt het mogelijk om selecties te maken op uw patiënten bestand. De volgende ICPC-codes komen in aanmerking voor selectie: K74 K75 K76 K77 K89 K90.03 K91 K92.01 K99.01 Ischemische hartziekte met Angina pectoris Acuut myocardinfarct Ischemische hartziekte zonder Angina Decompensatio cordis Passagère cerebrale ischemie, TIA of TGA Cerebraal infarct Artherosclerose Andere ziekten perifere arteriën (perifeer vaatlijden) Andere ziekten tractus circulatorius Over het algemeen zult u deze codes gebruikt hebben in de probleemlijst, maar het kan zijn dat u ze gebruikt heeft in de episodelijst of in het werkblad op een E-regel. Overzicht op basis van problemen (Epsiode+) Uitgangssituatie: u bevindt zich in het hoofdmenu van MicroHIS: 1. Kies in het hoofdmenu voor Overzichten Statistiek ; 2. Er zal een melding komen over het exclusief gebruik van MicroHIS, klik op [OK] Het scherm Afdrukken statistiek wordt geopend (zie: Figuur 5-1) Het is verstandig om in MicroHIS 8.5 gebruik te maken van de statistiek module als er verder niemand in MicroHIS zit. Dit voorkomt het Wachten op andere gebruiker. Bij het opstarten van MicroHIS kunt u via de menu optie Selecteer database aangeven dat u MicroHIS exclusief wilt openen. Als u dit doet kan er verder niemand meer in MicroHIS. Vergeet niet om MicroHIS weer af te sluiten als u klaar bent, anders kunnen de collega s geen gebruik maken van MicroHIS. EduMedica,

18 Figuur Klik op [Wis selectiecriteria] om eerder selectiecriteria te verwijderen 4. De onderdelen Rubrieksperiode, Populatie, Opties, Invoerbestand, Sorteerbestand en Afdrukken laat u ongewijzigd 5. Het rapport laat u op Patiëntenoverzicht beknopt staan 6. In het onderdeel Rubrieken selecteer de optie Categorie In het onderdeel Velden worden de velden Categorie en Medewerker getoond 7. Laat het vergelijkingscriterium op = = (is gelijk aan) staan 8. Selecteer met behulp van de [F1] toets de categorie Vaste patiënt 9. Klik op [Voeg toe] In het onderdeel Selectie-criteria wordt het ingevoerde criteria getoond (zie: Figuur 5-2) Figuur In het onderdeel Rubrieken selecteer de optie Probleemcode In het onderdeel Velden worden de velden ICPC-code, Status en Medewerker getoond 11. In het onderdeel Velden selecteer de optie ICPC-code (zie: Figuur 5-3) 12. Verander het vergelijkingscriterium in ^= (begint met de tekst) 13. In het veld Waarde type de eerste ICPC-code K74 Figuur Klik op [Voeg toe] om het eerste selectiecriteria toe te voegen In het onderdeel Selectie-criteria wordt het ingevoerde criteria getoond (zie: Figuur 5-4) EduMedica,

19 Figuur In het veld Waarde type de eerste ICPC-code K Verander de relatieconditie in of 17. Klik op [Voeg toe] om het tweede selectiecriteria toe te voegen 18. Herhaal stap 11 t/m 13 voor alle ICPC-codes, dus t/m K Klik op [Akkoord] om de selectie uit te voeren Er wordt een overzicht geprint van de patiënten die één of meerdere problemen hebben die voldoen aan de ingevoerde ICPC-codes (zie: Figuur 5-5) Figuur 5-5 Omdat er voor gekozen is om een sorteerbestand aan te maken (zie: Figuur 5-1) is het mogelijk om andere overzichten te printen. Er is een apart overzicht gemaakt waarmee u van de geselecteerde patiënten een overzicht krijgt van de aanwezige episodes en problemen (Problemen Episodes overzicht). Dit doet u als volgt: 1. Kies in het menu voor Afdrukken! Het scherm Vervaardigen verwijsbrief wordt geopend (zie: Figuur 5-6) EduMedica,

20 Figuur Klik op [Rapport] Het scherm Selecteer Rapport verschijnt (zie: Figuur 5-7) 3. Selecteer het rapport Problemen Episodes overzicht Figuur Klik op [OK] 5. Klik op [Druk af] Het rapport: Problemen / Episodes wordt afgedrukt (zie: Figuur 5-8). Dit rapport is speciaal voor de cursus CVRM 1ste Lijn Amsterdam door EduMedica ontwikkeld. In de cursus wordt uitgelegd hoe dit rapport te importeren is. EduMedica,

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Onder redactie van: Mw. P.G. Cornelis-Dijkstra, praktijkverpleegkundige Drs. A. Oostindjer, kaderhuisarts

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

De eerste tips en trucs

De eerste tips en trucs Pagina 1 van 9 Tips en Trucs migratie Promedico-VDF naar ASP Jaargang 2006, versie 1.0 Tips en trucs voor Promedico De eerste tips en trucs Dit document is een verzameling van handigheden uit de cursus

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Tips & Trucs Aan de slag met uw data

Tips & Trucs Aan de slag met uw data Aan de slag met uw data Dagelijks voeren huisartsen en hun medewerkers allerlei gegevens in hun HISsen in, maar halen ze er ook uit wat erin zit? De HIS-data zijn van grote waarde: ze kunnen de zorgkwaliteit

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. LINK2 Economie in één oogopslag...7 3. Opzet LINK2...8 3.1. Domein... 8 3.2. Thema s... 8 3.3.

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Voorwoord Samen werken aan een betere aanpak van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

VigAdmin. Handleiding

VigAdmin. Handleiding Handleiding Deze handleiding bevat exact dezelfde tekst als de helptekst (handleiding) die is opgenomen in het programma op de aangegeven datum. Easy Brothers Software Adres : Hammermolen 26, 6086 BG Neer.

Nadere informatie

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v.

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v. Werkinstructie d-basics RAM Werkinstructie d-basics RAM Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie