Weetwinkel WETENSWAARDIGHEDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Weetwinkel WETENSWAARDIGHEDEN"

Transcriptie

1 Weetwinkel BERICHTEN De Onderwijsvakdagen Organisatie: Het Beurskantoor BV. Nieuw regiogericht beursevenement waarbij het draait om de thema s die voor de onderwijsprofessional van belang zijn. Met vrij toegankelijk lezingen- en workshopprogramma. Kosten: Entree is gratis bij voorregistratie via de website. Aan de kassa tijdens de beurs: 12,50. Tijd en plaats: 26 en 27 maart 2014 in het Fries Congrescentrum in Drachten en op 9 en 10 april 2014 in het Beursgebouw in Eindhoven. Verdere informatie: WETENSWAARDIGHEDEN Daling motivatie al in bovenbouw basisschool De motivatie voor leren en school neemt bij jongens en achterstandsleerlingen al af in de bovenbouw van het basisonderwijs. Dat bleek uit onderzoek van Lisette Hornstra, waarop ze in juni promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. In groep 5 waren de meeste leerlingen vergelijkbaar in hun werkhouding, maar aan het einde van de basisschool was de werkhouding van jongens, leerlingen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status en leerlingen van niet-westerse allochtone afkomst verslechterd. Dat is volgens Hornstra zorgwekkend, omdat uit haar bevindingen ook naar voren kwam dat afnemende motivatie samenhangt met afnemende groei in leerprestaties. Hornstra onderzocht ook verschillende aspecten van de leeromgeving, zoals de samenstelling van de klas en de wijze van lesgeven. Leerkrachten gaven achterstandsleerlingen vaker traditioneel les en veel van deze leerlingen gaven daaraan ook zelf de voorkeur. Traditioneel onderwijs bleek ook iets gunstiger voor hun motivatie en prestaties. Bij de andere leerlingen bleek innovatief leren juist beter te werken. Kinderombudsman: Kinderen lijden onder crisis Sinds de crisis leven steeds meer kinderen in armoede, concludeert Kinderombudsman Marc Dullaert in de Kinderrechtenmonitor die hij op 11 september presenteerde. Ook voor het onderwijs en de zorg heeft de crisis gevolgen. Uit de monitor blijkt dat het op hoofdlijnen goed gaat met de rechten van kinderen in Nederland, maar er zijn ook blijvende zorgen. Een op de negen kinderen leeft in armoede en duizenden kinderen gaan niet naar school. Ook zijn er lange wachttijden in de zorg en is de situatie van asielzoekerskinderen niet structureel verbeterd. Dullaert maakt zich verder zorgen over de toename van spanningen in gezinnen door financiële problemen, die kunnen leiden tot kindermishandeling of een vechtscheiding.we moeten beter naar kinderen luisteren, vindt de Kinderombudsman. Volgens het Kinderrechtenverdrag moet de mening van kinderen in alle procedures die hen aangaan worden gehoord en serieus genomen. Dat gebeurt nu onvoldoende, bijvoorbeeld in de rechtspraak en de jeugdzorg. Dove en slechthorende jongeren minder populair in het regulier onderwijs Voor de eerste keer is in Nederland op grote schaal onderzoek gedaan naar sociale acceptatie en populariteit van dove en slechthorende jongeren in het regulier en 636 Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 52 (2013)

2 speciaal onderwijs. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat dove en slechthorende jongeren in het regulier onderwijs minder geaccepteerd worden en minder populair zijn dan hun horende klasgenoten. Vaak is het kind de enige in de klas of zelfs op school die doof of slechthorend is. Het risico op sociaal isolement ligt daardoor op de loer, met als gevolg een verhoogde kans op psychische en aanpassingsproblemen op school en negatieve invloed op de schoolprestaties. Dit blijkt uit onderzoek van Nina Wolters, onderzoeker bij Kentalis. Met het oog op het aankomend Passend Onderwijs zijn deze zorgelijke onderzoeksresultaten extra relevant. Wolters ontwikkelde voor o.a. leerkrachten in het regulier onderwijs een handreiking over de participatie van dove en slechthorende jongeren - Sociale participatie van dove jongeren op school -. In haar promotieonderzoek formuleerde zij een zevental aandachtspunten waar docenten en ouders de dove en slechthorende leerling in kunnen ondersteunen om zo de acceptatie en populariteit te vergroten. Vriendschap krachtig middel tegen verleidingen consument Verleidingen weerstaan is vaak lastig. Of het nu gaat om eten, roken, alcohol of het kopen van onnodige spullen. Steeds meer mensen ervaren overmatig consumeergedrag als een probleem. Vooral mensen met een lage zelfcontrole, of die nu chronisch of van tijdelijke aard is, ervaren deze problemen. Een lage zelfcontrole wordt bijvoorbeeld veroorzaakt doordat consumenten net een andere verleiding hebben weerstaan of door een lange werkdag. Als je heel moe bent, is het een stuk lastiger om consumptieneigingen te weerstaan. Er is, zo ontdekte Eline de Vries, een heel eenvoudige manier om de drang tot consumeren te verkleinen: vriendschap. Als je aan een goede vriendschap denkt, verhoogt dat je zelfcontrole, waardoor je beter nee kunt zeggen tegen verleidingen. De Vries promoveerde op 19 september aan de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van haar proefschrift is Consumed with consumption: the impact of friendship on consumer self-control. Vanaf 1 oktober is De Vries werkzaam als assistent professor in Marketing aan het Department of Business Administration van de University Carlos III in Madrid. Belang van investeren in mentaal kapitaal aangetoond Wanneer onderwijs, gemeenten, zorgsector en werkgevers niet investeren in het mentaal kapitaal - ook aangeduid als mentale fitheid, mentale veerkracht of mentale weerbaarheid - van mensen, zullen steeds meer mensen uitvallen of problemen ontwikkelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut. Het team Gezondheidseconomische evaluatie van het Trimbos-instituut heeft recent een aantal strategische verkenningen uitgebracht waarin voor vier sectoren (onderwijs, werkgevers, zorg, gemeente) het belang van investeren in het mentaal vermogen van mensen in kaart is gebracht. Door het trainen van mentale veerkracht, zoals scholen doen met de interventie Taakspel, is zowel op korte als langere termijn veel winst te behalen. Op korte termijn vertonen kinderen bijvoorbeeld meer taakgericht gedrag, minder regelovertredend gedrag en hebben ze minder gedrags- en emotionele problemen. Met het voorkomen van het ontwikkelen of doorzetten van gedragsproblemen bij kinderen zijn ook op langere termijn veel kosten te besparen, door minder criminaliteit, minder werkverzuim en minder zorgkosten. De vier publicaties Versterken van mentaal kapitaal in het onderwijs, in de werksetting, in de zorg en in de gemeente zijn gratis te downloaden. 637

3 Elly Singer: boek over 40 jaar onderzoek naar kinderen in kinderdagverblijf Samen met medeauteur en ontwikkelingspsychologe aan de Universiteit Utrecht, Dorian de Haan, brengt Elly Singer 40 jaar onderzoek naar kinderen in kinderdagverblijven samen in het boek Speels, liefdevol en vakkundig. De Utrechtse ontwikkelingspsychologe heeft jarenlang kinderen in crèches geobserveerd en geanalyseerd. Zij pleit voor minder wisselende samenstellingen binnen groepen op kinderdagverblijven. Ook van wisselende leidsters voor de groep is Singer geen voorstander. De onderzoekster ziet graag een groep waarbinnen cohesie bestaat, waarna er gewoontes en patronen kunnen ontstaan. In september nam Elly Singer met het seminar Altijd in beweging afscheid van de Universiteit Utrecht. Expertise onderwijspraktijk kan kwaliteit van onderzoek vergroten Verschillende initiatieven in onderwijsland zijn erop gericht om de kloof - zij stelt voor om deze metafoor te vervangen door de metafoor grenzen - tussen onderzoek en onderwijs te overbruggen of zelfs te dichten, vaak door middel van praktijkonderzoek van docenten zelf. In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat dit de onderwijspraktijk ten goede zal komen. In het proefschrift van Larike Bronkhorst wordt de andere zijde van deze medaille verkend: ze bestudeert de meerwaarde van het betrekken van de expertise van de onderwijspraktijk in het onderzoek naar het optimaliseren van het leren van docenten in opleiding. Bronkhorst concludeert dat de meerwaarde vooral te vinden is in het verkrijgen van meer inzicht in de complexiteit en onderlinge verbanden, welke anders vaak buiten het bestek van het onderzoek vallen. Het lijkt mogelijk deze meerwaarde te realiseren als een viertal condities verwezenlijkt kunnen worden. Herinnering aan Westerbork was vaak anders dan beleving in oorlog Eva Moraal onderzocht voor haar promotieonderzoek - Als ik morgen niet op transport ga, ga ik s avonds naar de revue - de beleving en herinnering van ingezetenen van doorgangskamp Westerbork. Zij vergeleek vijftig briefcollecties, acht dagboeken en elf verslagen die tijdens het verblijf in Kamp Westerbork werden geschreven met 122 memoires die na de oorlog verschenen. Het is voor het eerst dat voor een overkoepelende studie op deze grote schaal zowel brieven als dagboeken en memoires van kampingezetenen van doorgangskamp Westerbork zijn geanalyseerd. Met haar proefschrift wil ze een verscheidenheid aan ervaringen, beleving en herinneringen laten zien die ons dwingen het versmalde beeld van Westerbork dat na de oorlog in de collectieve herinnering is ontstaan te herzien. In het naoorlogse publieke debat is Westerbork steeds meer gecanoniseerd tot een paar bepalende, dominante beelden met maar enkele hoofdrolspelers. Dit beeld van Westerbork is een verengd beeld dat geen recht doet aan de verscheidenheid aan ervaringen. Kampingezetenen leefden in voortdurende angst en onzekerheid over hun lot, in een kamp dat in verscheidene opzichten deed denken aan thuis, maar waar tegelijkertijd alles - van de traditionele rolpatronen tot de morele orde - op de kop werd gezet. Vermoedens over wat komen ging waren er zeker; toch werd in brieven en dagboeken vooral de hoop op een goede afloop geuit. In memoires vormt de definitieve kennis van de gruwelijke afloop een belangrijk breukpunt; herinneringen aan het kamp staan geregeld haaks op hoe men er in de oorlog over schreef. De promovenda onderzocht de beleving van en herinnering aan Westerbork vanuit 638

4 vier invalshoeken: verschillen en overeenkomsten in beleving van mannen en vrouwen, de ervaringen van kinderen in de oorlog en herinneringen van kindoverlevenden erna, de manier waarop slachtoffers over daders en omstanders schreven, en de manier waarop Duitse en Nederlandse joden over elkaar en hun tijd in het kamp schreven. Nijmegen leidt mega-onderzoek naar agressie bij kinderen Wat is de oorzaak van agressie bij kinderen met bijvoorbeeld ADHD of een anti-sociale gedragsstoornis? Onder leiding van de Nijmeegse professor Barbara Franke zal een groot onderzoeksproject in Europa en de VS van start gaan om daar achter te komen. De EU trekt zes miljoen euro uit voor het project. Het project zoekt op alle mogelijke niveaus naar verklaringen voor het ontstaan van agressie en probeert die verklaringen met elkaar in verband te brengen. Van erfelijke aanleg en de manier waarop genen omgezet worden in eiwitten, naar hoe de cellen zich vormen en naar de rol van omgevingsfactoren. Ook kijken de onderzoekers of er verschil is tussen agressie door impulsiviteit en geplande agressie. Het is de bedoeling dat het project ook inzicht geeft in hoe agressie bij kinderen met een psychiatrische aandoening het best is te voorkomen of behandelen. Aan dit onderzoek doen 23 onderzoeksgroepen uit Europa en de VS mee. Kabinet wil onderwijssanctie voor jeugdcriminelen Het kabinet wil jongeren van 12 tot 23 jaar bij een veroordeling een strafrechtelijke maatregel opleggen die hen verplicht naar school te gaan om een diploma te halen. Staatssecretaris Fred Teeven van V&J heeft het Wetsvoorstel maatregel terbeschikkingstelling aan het onderwijs (tbo) op internet gepubliceerd. Het volgen van onderwijs moet voorkomen dat de jongeren zich weer schuldig maken aan nieuwe strafbare feiten en moet hun kansen op werk vergroten. De maatregel dwingt de jongeren weer naar school te gaan en hun opleiding met extra begeleiding van school en van de jeugdreclassering af te ronden. Werkloze jongeren met een problematisch onderwijsverleden die voortijdig van school zijn gegaan, komen vaker in aanraking met politie en justitie. Het wetsvoorstel is gepubliceerd op de overheidswebsite Internetconsultatie.nl Elke belangstellende kan daar een reactie geven. Nieuwe opvoedingsmethoden van Marokkaanse moeders Marokkaanse moeders in Nederland voeden hun kinderen niet enkel op in de Islamitische traditie, noch is hun wijze van opvoeding geheel vernederlandst. Dat schrijven pedagogen van de Universiteit Utrecht in het zojuist verschenen boek Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk. Volgens de Utrechtse pedagogen lijkt er een nieuw realisme te ontstaan bij ouders met een migratie-achtergrond, die ontdekken dat zij zelf en met anderen nieuwe manieren van opvoeden maken. De netwerken van de Marokkaanse ouders blijken te bestaan uit diverse mede-opvoeders : mensen uit de buurt en mensen uit Marokko. Ze zijn hiermee vertegenwoordigers van de netwerksamenleving, die uit verschillende netwerken en bronnen putten om hun opvoeding vorm te geven. Tot dit gevarieerde netwerk behoren bijvoorbeeld de eigen ouders van de opvoedende Marokkaanse moeders, ook als deze nog in Marokko leven. In Nederland maken Marokkaanse moeders graag gebruik van meer ervaren opvoeders uit de eigen etnische groep die meer weten hoe het er in Nederland aan toe gaat. Maar ook kijken ze naar de manier waarop de Nederlandse buurvrouw haar kinderen opvoedt, en kopiëren al dan niet (deels) deze wijze van grootbrengen. Daarnaast zoeken zij op internet als ze zich geconfronteerd zien met een opvoedingsvraag. 639

5 Meisjes geven gedragsproblemen door aan nageslacht Een derde deel van (voormalig) delinquente meisjes wordt jong moeder. Tijdens de zwangerschap gebruikten de aanstaande moeders veelal nicotine, alcohol en drugs. Elsa van der Molen, bezig aan een opleiding tot GZ-psycholoog, promoveerde in oktober op het proefschrift The development of girls disruptive behavior and the transmission to the next generation. Van der Molen omschrijft de uitkomsten van haar onderzoek verontrustend. Als niet effectief wordt ingegrepen, stapelen de problemen van de meisjes zich op: slechte schoolprestaties, gebruik van alcohol en drugs, seksueel risicogedrag, en omgang met delinquente vrienden. Die omstandigheden verbreden hun gedragsproblemen en kunnen leiden tot psychische problemen die nog moeilijker aan te pakken of zelfs onomkeerbaar zijn, zoals depressie of een borderline persoonlijkheidsstoornis. Het blijkt dat de kinderen van deze meisjes een grote kans maken in dezelfde spiraal terecht te komen als hun moeders. Bekend is dat naast genetische kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van gedragsproblemen, ook kenmerken van het kind (zoals een driftig temperament, beperkte cognitieve capaciteiten) en omgevingskenmerken (gebrekkige opvoedvaardigheden van de ouders en opgroeien in een slechte buurt) gedragsproblemen bij jongeren voorspellen. Van der Molen pleit voor een betere begeleiding van deze kwetsbare groep meisjes. Nu worden meisjes van wie het gedrag echt uit de hand loopt opgesloten in een gesloten jeugdinstelling, terwijl er effectievere alternatieven zijn. Ze pleit voor een langere en betere begeleiding van voormalig gedetineerde meisjes: ze worden nu na hun vrijlating te veel aan hun lot overgelaten, waardoor ze snel weer in dezelfde situatie terechtkomen. Een andere aanpak scheelt heel veel maatschappelijke kosten en veel persoonlijk leed. Kleuters met ADHD hebben al problemen met werkgeheugen Al in de kleuterleeftijd hebben kinderen met een diagnose ADHD of ODD (oppositioneel-opstandige stoornis) problemen met het beheersen van hun impulsen. Dat blijkt uit het proefschrift van Kim Schoemaker, verbonden aan Universiteit Utrecht. Hoewel de resultaten niet eenduidig zijn, blijkt dat opvoedingsvaardigheden als prijzen, belonen en inconsequentie de ontwikkeling van impulsen beheersen en werkgeheugen zowel positief of negatief kunnen beïnvloeden. Dat geldt ook voor kenmerken van de moeder als stress, depressie en ADHD-symptomen. Deze bevindingen bieden perspectief voor vroegtijdige interventie. Jonge geweldpleger vaak zelf als kind mishandeld Kindermishandeling speelt een belangrijke rol bij latere geweldpleging. Volgens onderzoek door promovenda Esmah Lahlah, verbonden aan Tilburg University, is geweldscriminaliteit een complex probleem waaraan diverse factoren ten grondslag liggen. In haar proefschrift maakt Lahlah aannemelijk dat kindermishandeling hierbij een belangrijke rol speelt. Etniciteit verklaart niet afdoende waarom Marokkaans-Nederlandse jongens meer geweldsdelicten plegen dan Nederlandse jongens blijkt uit haar onderzoek. Diverse factoren die elkaar ook kunnen versterken, bepalen of jongeren overgaan tot gewelddadige criminaliteit. Een belangrijke factor hierbij is kindermishandeling. Ook bij Nederlandse jongens vond Lahlah een duidelijk verband tussen kindermishandeling en geweldpleging. Bij Marokkaans-Nederlandse jongens is dat verband sterker en komt ook nog eens meer kindermishandeling voor. Van de Nederlandse jongens kreeg één op de vijf ooit te maken met fysieke mishandeling; bij de Marokkaans- Nederlandse jongens was dat twee op de drie. Haast de helft van de Marokkaans- 640

6 Nederlandse jongens was ooit getuige van fysiek geweld tussen de ouders; bij de Nederlandse jongens was dat minder dan één op de vijf. Ook zijn Marokkaans- Nederlandse jongens vaker slachtoffer van seksueel geweld. Andere factoren zijn de sociaaleconomische status en de emotionele band tussen de jongeren en hun ouders. Volgens Lahlah moet er meer aandacht komen voor de preventie en (vroege) interventie van kindermishandeling, zowel bij Nederlandse als bij Marokkaans-Nederlandse jongens. Door het aanbieden van diagnostiek- en behandelingsmethoden voor traumaverwerking, kan de opvoedingssituatie worden ingeschat en is kindermishandeling te voorkomen of te stoppen. Sophie van Rijn krijgt Gratama Wetenschapsprijs Orthopedagoge Sophie van Rijn kreeg tijdens de opening van het academisch jaar de jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor jong wetenschappelijk talent. Zij krijgt de prijs voor haar onderzoek naar mensen die een X-chromosoom te veel in hun cellen hebben. Die genetische afwijking kan ervoor zorgen dat ze moeite hebben met leren, taalontwikkeling en sociaal gedrag. In haar onderzoek kijkt Van Rijn naar de neuropsychologische mechanismen die deze problemen veroorzaken. Dat moet leiden tot betere diagnostiek en behandeling. De winnares van de Gratamaprijs betoonde zich in haar dankwoord zeer ingenomen met de erkenning en het daaraan verbonden geldbedrag van euro: Ik zal ervoor zorgen dat het besteed gaat worden aan wetenschappelijk onderzoek dat maatschappelijk relevant is, en neem de verantwoordelijkheid op me om bij te dragen aan het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar verbeteringen in diagnostiek en behandeling voor mensen met psychische aandoeningen. Voorspellende factoren kindermishandeling Alleenstaand ouderschap, armoede en zeer lage opleiding vergroten het risico op kindermishandeling, zo bleek uit een studie in Vroeg ingrijpen kan problemen voorkomen, zegt de Leidse pedagoge Lenneke Alink, die ook is verbonden aan de juridische faculteit van de Vrije Universiteit als bijzonder hoogleraar in de studie van voorkomen, gevolgen en aanpak van kindermishandeling. Een van de mechanismen die een rol speelt als het verkeerd loopt is stress. Werkloze ouders staan bijvoorbeeld onder druk door hun sociaaleconomische omstandigheden. Daardoor is het moeilijker om goed te reageren op kinderen. Uit het onderzoek werd duidelijk dat het stresssysteem bij mishandelende ouders is verstoord. Het gaat dan niet alleen om fysieke mishandeling. Andere vormen van mishandeling zijn vaak net zo ernstig. Emotionele verwaarlozing komt bijvoorbeeld veel voor. Het gaat hier over kinderen die structureel geen liefde krijgen en afgewezen worden of ouders hebben die niet reageren op de emotionele behoeften van hun kind omdat het ongewenst is. In driekwart van de mishandelingsgevallen is dat het geval, al dan niet in combinatie met andere vormen van mishandeling. Als het fout dreigt te gaan, is het geven van opvoedingsondersteuning mogelijk. Vroeg ingrijpen kan een hoop problemen voorkomen. Alink onderzocht met haar collega s een in Leiden ontwikkelde methode die gebruikmaakt van video-opnames om ouders beter te leren met hun kinderen om te gaan. Het gaat om een kortdurend programma. Hulpverleners filmen de interactie tussen ouders en het kind. Samen kijken ze dan de beelden terug waarbij de hulpverlener feedback geeft aan de ouder. Ouders met problemen in de opvoeding interpreteren de signalen van hun kinderen vaak als negatief. Met behulp van de video-interventie leren ze juist het positieve gedrag van het kind te zien. Deze me- 641

7 thode is de basis voor een systeem dat in Canada wordt gebruikt bij gezinnen waar al mishandeling is gesignaleerd. AGENDA 29 januari 2014 Nationale Dyslexie Conferentie 2014 (zie nummer 6). 19, 20 en 21 maart st Conference on Teaching Deaf Learners (zie nummer 9). 26 en 27 maart 2014 De Onderwijsvakdagen Drachten (zie dit nummer). 9 en 10 april 2014 De Onderwijsvakdagen Eindhoven (zie dit nummer). Abonnementsprijs 2014 Ook voor 2014 zullen we de abonnementsprijs niet verhogen. Dat is voor u een fijne mededeling. De kosten voor het tijdschrift (porto/papier) zijn echter wel gestegen. Daarom hebben we een paar keuzes moeten maken. Zo gaan we in redactionele pagina s terug naar 48 pagina s per aflevering en zullen we daarnaast meer gebruik gaan maken van TvO-digitaal verschijnt een week voor de papieren versie en daarin zullen met name de actualiteit - Mededelingen/Wetenswaardigheden/Binnengekomen boeken - en bepaalde delen van het tijdschrift een plek krijgen. Daarnaast heeft u als abonnee recht op een gratis toegangscode voor U kunt uw code aanvragen via een mail aan Uitwerking, van de redactie De redactie is verheugd dat de abonnementsprijs voor 2014 wederom niet verhoogd wordt. Dankzij de digitale evenknie zult u inhoudelijk (vrijwel?) niets missen door de teruggang in omvang. Bij de papieren uitgave zullen de artikelen en de eventuele boekbespreking centraal staan. Evenals waar mogelijk de columns. Misschien dat we een afwisseling van columns zullen moeten toepassen. Omdat de lengte van de artikelen fluctueert zal per aflevering gekeken worden welke onderdelen in de digitale versie opgenomen worden. Het betreft hier dan in ieder geval de overzichten van de geraadpleegde literatuur van de artikelen én - mogelijk delen van - Retro Perspectief, de Weetwinkel en Binnengekomen Boeken en Meldingen. 100 jaar orthopedagogiek: Digitale maandelijkse ondersteuning van de papieren versie: 642

Over de grens. Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren

Over de grens. Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren Over de grens Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren Auteur(s) Datum MOVISIE Sander Kramer Kristin Janssens Leyla Çinibulak Marianne Cense Utrecht,

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken

Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Hans Bellaart Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Hans Bellaart

Nadere informatie

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging een visie op jeugd-ggz GGZ NEDERLAND In de jeugd-ggz helpen we kinderen en jongeren die door een psychische aandoening worden beperkt

Nadere informatie

Weetwinkel BERICHTEN. Verdere informatie: http://www.medilex.nl/congressen/jeugdgroepen#/congres. Seksueel misbruik in de jeugdzorg

Weetwinkel BERICHTEN. Verdere informatie: http://www.medilex.nl/congressen/jeugdgroepen#/congres. Seksueel misbruik in de jeugdzorg Weetwinkel BERICHTEN Wie is de baas op straat? Hoe gaat u als professional de strijd aan met overlastgevende en/of criminele jeugdgroepen? Wanneer weet u dat er meer aan de hand is dan slechts overlast?

Nadere informatie

Kindermishandeling voorkomen: het kan!

Kindermishandeling voorkomen: het kan! Kindermishandeling voorkomen: het kan! PREVENTIE IN GEMEENTEN omslag1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 Preventiepunt 1: Screening tijdens de zwangerschap 7 Preventiepunt 2: Voorlichting geweldloos opvoeden

Nadere informatie

VROEGSIGNALERING VAN RISICOVOLLE OPVOEDINGSSITUATIES WERKVELD ONDERWIJS ONDERZOEKSRAPPORT

VROEGSIGNALERING VAN RISICOVOLLE OPVOEDINGSSITUATIES WERKVELD ONDERWIJS ONDERZOEKSRAPPORT VROEGSIGNALERING VAN RISICOVOLLE OPVOEDINGSSITUATIES WERKVELD ONDERWIJS ONDERZOEKSRAPPORT Het reageren op vragen van ouders, kinderen en jongeren zelf is voor iedere instelling een taak. Dat geldt ook

Nadere informatie

Weetwinkel BERICHTEN. Congres: Als normaal anders is Organisatie: Gedragpunt scholing en advies en Helioskoop Specialisten in sensomotoriek,

Weetwinkel BERICHTEN. Congres: Als normaal anders is Organisatie: Gedragpunt scholing en advies en Helioskoop Specialisten in sensomotoriek, Weetwinkel BERICHTEN Congres: Als normaal anders is Organisatie: Gedragpunt scholing en advies en Helioskoop Specialisten in sensomotoriek, gedrag en leren. Doelgroep: Alle onderwijsprofessionals (po en

Nadere informatie

Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners

Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners Wegwijzer voor en door gemeenten Inhoudsopgave Inleiding 02 Het probleem van vroeg risicogedrag 03

Nadere informatie

januari 2009 Meegroeien van Achterstandsgroepen Bureau Frontlijn Frontlijnsturing betekent allereerst uitgaan van het werk zelf op de

januari 2009 Meegroeien van Achterstandsgroepen Bureau Frontlijn Frontlijnsturing betekent allereerst uitgaan van het werk zelf op de Meegroeien van Achterstandsgroepen Bureau Frontlijn januari 2009 Frontlijnsturing betekent allereerst uitgaan van het werk zelf op de publieke werkvloer van de grote stad. Het primaire proces in de relatie

Nadere informatie

Advies. De school en leerlingen met gedrags problemen

Advies. De school en leerlingen met gedrags problemen Advies De school en leerlingen met gedrags problemen De school en leerlingen met gedrags problemen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

Effectiviteit informele netwerken

Effectiviteit informele netwerken Effectiviteit informele netwerken Amsterdam, juli 2009 In opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Effectiviteit informele netwerken Aenneli Houkes

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Gezinsbegeleiding voor Turkse ouders van CI-kinderen Interview Evelien Ribbens over Werkpad Auris-hyves voor doven en slechthorenden.

Gezinsbegeleiding voor Turkse ouders van CI-kinderen Interview Evelien Ribbens over Werkpad Auris-hyves voor doven en slechthorenden. 50 jaargang Gezinsbegeleiding voor Turkse ouders van CI-kinderen Interview Evelien Ribbens over Werkpad Auris-hyves voor doven en slechthorenden 4 jaargang 50 augustus 2009 inhoud 4 nieuws 6 reportage

Nadere informatie

Wat werkt bij jeugdigen met gedragsproblemen?

Wat werkt bij jeugdigen met gedragsproblemen? Wat werkt bij jeugdigen met gedragsproblemen? Nederlands Jeugdinstituut Mariska de Baat Infolijn t (030) 630 65 64 Mei 2011 e infojeugd@nji.nl i www.nji.nl Gedragsproblemen zijn te voorkómen door in een

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha de Winter Marije Koeman Alieke Hofland Marloes van Verseveld Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha

Nadere informatie

Gemeente brengt jeugdzorg dicht bij de mensen

Gemeente brengt jeugdzorg dicht bij de mensen jaargang 10 DECEMBER 2010 nummer 4 Asscher: Eigen bijdrage is dwaas Lodewijk Asscher, wethouder jeugd van de gemeente Amsterdam, noemt de eigen bijdrage die de overheid wil heffen wanneer een kind uit

Nadere informatie

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland.

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland. COLOFON Rapportage onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder Thema s Welzijn, Gezondheid, Leefbaarheid en Veiligheid Deze rapportage is een samenwerkingsproduct

Nadere informatie

VAN HOREN ZEGGEN. Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5

VAN HOREN ZEGGEN. Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5 VAN HOREN ZEGGEN Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5 jaargang 48 oktober 2007 INHOUD 4 NIEUWS 6 REPORTAGE Het Audiologisch Centrum van het UMC St. Radboud was in

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam

Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam Een studie in het kader van Klein maar Fijn - CEPHIR Auteurs: Dr. Majone Steketee Dr. Myriam Vandenbroucke Juni 2010 Typologie

Nadere informatie

Naar een canon van opvoeding

Naar een canon van opvoeding Naar een canon van opvoeding Naar een canon van opvoeding Wat inwoners van Den Haag weten van ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren René F.W. Diekstra, Janneke M. Wubs, Leontien E. Vreeburg,

Nadere informatie

MEE Nederland wordt MEE NL

MEE Nederland wordt MEE NL k i j k e n Nieuwsschrift - geknipte inspiratie over en voor het sociaal domein Fris denken & dwars kijken MEE Nederland wordt MEE NL De eigen kracht van mensen en hun organisaties versterken, energie

Nadere informatie

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Financieel gedrag van kinderen en jongeren Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financieel gedrag van kinderen en jongeren: Prestaties 6 1.1 Financieel

Nadere informatie

Onderzoek naar de lokale aanpak van 12-minners. Jonger dan 12 of 12-minner? 1

Onderzoek naar de lokale aanpak van 12-minners. Jonger dan 12 of 12-minner? 1 Jonger dan 12 of 12-minner? Onderzoek naar de lokale aanpak van 12-minners Samenwerkend Toezicht Jeugd Jonger dan 12 of 12-minner? 1 Inhoud Interviews Annelies Kooiman over het gebruik van de signaleringskaart

Nadere informatie

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Best bewezen zorg voor jeugd, duurzaam georganiseerd naar elk jaar beter. Voorwoord Deze notitie werd geschreven naar aanleiding van

Nadere informatie

Geruisloos uit het onderwijs

Geruisloos uit het onderwijs Geruisloos uit het onderwijs Het verschil tussen klassieke en geruisloze risicofactoren van voortijdig schoolverlaten Literatuuronderzoek Els van Rooij Jessica Pass Anja van den Broek ResearchNed februari

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Spiral Dynamics integral en onze jeugd. Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De vier kwadranten van Ken Wilber. 3. Spiral Dynamics

Spiral Dynamics integral en onze jeugd. Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De vier kwadranten van Ken Wilber. 3. Spiral Dynamics Spiral Dynamics integral en onze jeugd (auteur: Leida Schuringa, werkzaam bij Leidraad leertrajecten 030 27 34 199, info@leidraad.com) Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. De vier kwadranten van Ken Wilber 3.

Nadere informatie