TOELICHTING BIJ DE NIEUWE BELEIDSINITIATIEVEN VAN HET VLAAMS INTERNATIONAAL CULTUURBELEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING BIJ DE NIEUWE BELEIDSINITIATIEVEN VAN HET VLAAMS INTERNATIONAAL CULTUURBELEID"

Transcriptie

1 VTi-COLLOQUIUM GRENSGEVALLEN. DE INTERNATIONALE DIMENSIE VAN DE PODIUMPRAKTIJK 02/09/2005, PSK, BRUSSEL TOELICHTING BIJ DE NIEUWE BELEIDSINITIATIEVEN VAN HET VLAAMS INTERNATIONAAL CULTUURBELEID TOESPRAAK DOOR VLAAMS MINISTER VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL BERT ANCIAUX Dames en Heren, Beste vrienden, Geheel in de lijn der verwachtingen heeft de eerste toepassing van het Kunstendecreet voor behoorlijk emotionele opstoten gezorgd. Ik heb me laten vertellen en het verhaal is me vanuit verschillende hoeken bevestigd dat de vrees voor een debacle bijzonder groot was. Volgens dit doemscenario zouden er geen bijkomende middelen gevonden worden en zou de aangekondigde en terechte inhaaloperatie voor de beeldende kunsten gerealiseerd worden op kosten van de podiumkunsten. Het is anders gelopen. Ik overtuigde de Vlaamse Regering van de nood aan bijkomende middelen en maakte mijn beloftes ten aanzien van de achtergestelde en de nieuwe sectoren hard. Ik ben er zelfs in geslaagd om de budgetten voor de podiumkunsten te verhogen. Ik kan U verzekeren dat het absoluut niet vanzelfsprekend was om in budgettair moeilijke tijden bijna 10 miljoen euro nieuwe middelen te verwerven. Je zou verwachten dat iedereen in die omstandigheden minstens opgelucht en misschien zelfs gewoon tevreden is. Maar zo eenvoudig zit de wereld van de kunsten toch niet in elkaar. Ik wist dat en ik was dan ook niet echt verbaasd over sommige negatieve reacties en commentaren wat evenwel niet wil zeggen dat ik het eens ben met een aantal interpretaties die momenteel circuleren. Ik kreeg een uitnodiging van het VTI om hier toelichting te geven bij mijn internationaal cultuurbeleid. Ik maak van die uitnodiging gebruik om eerst een aantal verduidelijkingen te geven bij het kunstenbeleid in het algemeen. U zal dan ook merken dat mijn plannen voor een scherper internationaal cultuurbeleid perfect gekaderd zijn binnen het algemeen beleid dat me voor ogen staat. Het mag, vind ik, nauwelijks verbazing wekken dat het complex en moeilijk beslissingsproces rond het kunstendecreet niet op een simplistische manier kan worden afgehaspeld. De beslissingen die in juni 2005 werden genomen, zijn slechts de eerste stap in de ontwikkeling van een beleid waarin een brede en uiterst diverse sector moet worden gevat. Het is op dit moment niet mogelijk om het effect van het Kunstendecreet al ten volle in te schatten. Daar zijn twee belangrijke redenen voor. Ten eerste is het plaatje nog lang niet volledig ingevuld. In het najaar 2005 moet de eerste ronde van de subsidies aan individuele kunstenaars worden geconcretiseerd. Dat proces zal zich in de komende jaren om de vier maanden herhalen. In juni 2006 moet een beslissing worden genomen over de sector muziek. In juni 2007 wordt de eerste periode van twee jaar in de podiumkunsten geëvalueerd en wordt beslist over de volgende twee jaar. Ondertussen worden ook de complementaire beleidsinstrumenten ontwikkeld. In 2006 gaan we van start met het beleid rond de cultuurindustrieën. En in 2007 zullen we het luik semi-professionele werking concretiseren. VTi-COLLOQUIUM GRENSGEVALLEN. TOESPRAAK DOOR VLAAMS MINISTER BERT ANCIAUX. P. 1 / 6

2 Het is een behoorlijk ambitieus programma dat niet anders dan gefaseerd kan ingevoerd worden. Als alles verloopt zoals voorzien zal het kunstenbeleid op het einde van deze legislatuur grondig hervormd en versterkt zijn. Maar die tijd heb ik ook echt nodig. Ten tweede zijn de effecten van het gevoerde beleid op dit moment nog totaal niet zichtbaar op het terrein. Via het subsidiebeleid zijn een aantal belangrijke impulsen gegeven maar het is nog niet duidelijk welke concrete effecten zij zullen hebben op het niveau van de instellingen en de organisaties. Wij willen als overheid niet in de plaats van de sector treden en gaan dus ook niet ordonneren hoe de instellingen en organisaties met de nieuwe situatie moeten omgaan. Ik reken er uiteraard op dat zij onze signalen oppikken en daar ook iets mee doen, maar ik begrijp dat daar nog wat tijd voor nodig is. Omwille van deze twee redenen kan ik nu nog geen evaluatie ten gronde te maken. Dat wil uiteraard niet zeggen dat elk debat over het gevoerde beleid per definitie onmogelijk is. Zo lijkt het me perfect mogelijk een discussie te voeren over de evolutie in het veld en de tendensen die zich daarbij aftekenen. Om mijn visie terzake toe te lichten moet ik even terugkeren in de tijd. De sector van de podiumkunsten werd van 1975 tot 1993 gesubsidieerd via het Theaterdecreet. Dat voorzag enkel in subsidies voor teksttheater en was opgedeeld in vier categorieën: categorie A voor de stadstheaters, B voor de kamertheaters, C voor de reizende gezelschappen en een vierde categorie D die bestemd was voor vormingstheater en experimenteel theater. Al wat nieuw, jong en experimenteel wilde zijn moest zich een stek zoeken in die laatste categorie. Van kunstencentra was toen nog geen sprake, van hedendaagse dans en kleinschalig muziektheater had de overheid amper gehoord. Begin de jaren tachtig diende zich een nieuwe, zeer getalenteerde generatie aan die eigenlijk nergens heen kon. Ik durf gerust gewagen van een onoverbrugbaar generatieconflict met geïnstitutionaliseerde theatergezelschappen, die zich hadden verschanst in hun veilige categorieën en die vanuit die positie argwanend toekeken naar de nieuwe evoluties op het veld. Terecht heeft de overheid op dat moment geoordeeld dat de bestaande middelen absoluut ontoereikend waren om de nieuwe, veelbelovende initiatieven uit het veld levensvatbaar te maken. Terecht ook concludeerde zij dat de generatiekloof tussen wat bestond en wat zich aandiende te diep was om aan de nieuwkomers ondersteuning te kunnen bieden via de bestaande theatergezelschappen. Dat inzicht is er niet op één twee drie gekomen, dat heeft veel tijd en inspanningen gevergd. Maar het resulteerde wel in een evolutie waarin in snel tempo nieuwe instellingen en huizen werden erkend en waarin, deels via de experimentele categorie D, deels via diverse ad hoc regelingen, jaar na jaar bijkomende middelen naar de kunstensector gingen. Door die bijkomende middelen konden een aantal instellingen en huizen een spectaculaire, in sommige gevallen zelfs exponentiële groei realiseren. Op het decretaal vlak heeft die evolutie er uiteindelijk toe geleid dat het Theaterdecreet in 1993 werd vervangen door het Decreet voor de Podiumkunsten. Daardoor werden alle ad hoc toelagen omgezet in structurele subsidies voor teksttheater, kunstencentra, dans en muziektheater. We kunnen alleen maar blij zijn dat deze evolutie heeft plaatsgevonden. Als we nu groot opzien baren in het buitenland, als Vlaanderen algemeen wordt erkend als een regio met een ongelooflijk sterke uitstraling op het vlak van de podiumkunsten, is dat zonder enige twijfel mede het gevolg van het subsidiebeleid dat hier gevoerd werd. In het zog van de pioniers van het eerste uur dienden zich jaar na jaar nieuwe gezelschappen en ensembles aan met het verzoek tot subsidiëring. Keer op keer werden de middelen verhoogd om hen de kansen te geven die ze verdienden. Vlaanderen investeerde fors in de vele getalenteerde en creatieve mensen die samen onze eigenzinnige en intrigerende artistieke sector vormen en plukt daar onmiskenbaar de vruchten van. Precies omwille van dat succes is het nu zo moeilijk uit te leggen waarom ik kies voor een trendbreuk. Nogmaals en voor alle duidelijkheid: ik draai de klok niet terug, ik heb niet gekozen VTi-COLLOQUIUM GRENSGEVALLEN. TOESPRAAK DOOR VLAAMS MINISTER BERT ANCIAUX. P. 2 / 6

3 voor een afbouwscenario, wel integendeel. We zitten nog steeds in een groeiverhaal. Maar er is een probleem. De avant-garde uit de jaren tachtig ontwikkelde een model waarin gekozen werd voor eigen, autonome structuren. Kenmerkend waren de uiterst ambitieuze plannen en een onverwoestbaar vertrouwen in eigen kunnen, wat zich vertaalde in een acute en permanente nood aan nieuwe middelen. De overheid heeft hen daarin gevolgd wat zoals ik al zegde resulteerde in een spectaculaire, en in sommige gevallen zelfs exponentiële toename van de subsidies. De generaties na hen hebben dat model overgenomen en kozen op hun beurt voor de ontwikkeling van eigen, autonome structuren die allemaal, zonder uitzondering, hooggespannen groeiverwachtingen koesterden. Tezelfdertijd zagen we ook een permanente ontwikkeling in de breedte, waarbij nieuwe werkvormen zoals managementbureaus, werkplaatsen en instellingen voor sociaal-artistieke werking en cultuureducatie op hun beurt ondersteuning vroegen. Gevolg van deze evolutie is dat we anno 2005 bij de eerste toepassing van het Kunstendecreet - geconfronteerd werden met een vraag die onbetaalbaar is geworden. We hadden 85 miljoen euro in kas en werden beleefd verzocht 160 miljoen op te hoesten. Ik hoef niet uit te leggen dat zo n bedrag volstrekt onrealistisch is. Ik denk dat ik als Minister van Cultuur in zo n situatie mijn verantwoordelijkheid moet nemen. Al vrij snel, tijdens mijn eerste ambtsperiode, heb ik gepleit voor meer samenwerking tussen de spelers op het veld. Mijn opvolger, Paul Van Grembergen, heeft die oproep bij meerdere officiële gelegenheden krachtig herhaald. Ik heb die oproep op mijn beurt terug overgenomen toen ik opnieuw Minister van Cultuur werd. Maar ik stelde vast dat, een paar gelukkige uitzonderingen niet te na gesproken, nauwelijks gehoor werd gegeven aan ons pleidooi. De sector heeft halsstarrig vastgehouden aan een model dat niet meer houdbaar is omdat het een onrealistische toename van de middelen vereist en omdat het onvermijdelijk leidt tot een heilloze versnippering van het landschap. Het is mijn vaste overtuiging dat het mij niet toekomt te concreet in te grijpen op het niveau van de instellingen en de organisaties. Ik wens niet te beslissen wie met wie in zee moet gaan, wie de krachten moet bundelen. Maar vermits duidelijke aanbevelingen nauwelijks effect hadden, mag men het mij niet kwalijk nemen dat ik de druk wat opdrijf en krachtiger signalen geef. Ik vermeld er vier. 1. Ik heb er voor gekozen niet automatisch mee te stappen in de vele groeiscenario s die me werden voorgelegd. Een aantal organisaties werden positief beoordeeld maar kregen geen bijkomende middelen omdat ze in mijn visie de grenzen van de groei bereikt hebben. Ten onrechte werd dit door een aantal betrokkenen beschouwd als een blijk van wantrouwen, soms zelfs als een kaakslag of een regelrechte belediging. Ik kan die visie niet bijtreden. Men moet leren aanvaarden dat een status-quo in de huidige omstandigheden een duidelijke blijk van vertrouwen en appreciatie is. 2. Ik heb me voorzichtig terughoudend opgesteld ten aanzien van nieuwe organisaties en instellingen. Natuurlijk moet er doorstroming zijn en er was zeker geen sprake van een totale erkenningsstop ten aanzien van die nieuwe organisaties. In het kader van de inhaaloperatie voor beeldende kunst zijn in die subsector zelfs zeer veel nieuwe structurele subsidiëringen bijgekomen. Maar bijvoorbeeld ten aanzien van de podiumkunsten heb ik zeer grondig en zeer omzichtig afgewogen welke nieuwe organisaties ik structureel wilde subsidiëren. 3. Ik heb er in een aantal gevallen ook voor gekozen geen structurele subsidies te verlenen aan organisaties die rond één kunstenaar zijn opgebouwd. Ook deze regel was niet absoluut, maar maakte wel deel uit van de vele overwegingen die ik moest maken in het kader van de toepassing van het kunstendecreet. Ik voorzie voor een aantal individuele kunstenaars een ondersteuning via beurzen en projectsubsidies. Daardoor versterk ik hun onderhandelingspositie ten aanzien van de bestaande instellingen, van wie ik uitdrukkelijk verwacht dat zij de individuele kunstenaar productioneel ten volle zullen ondersteunen. 4. Gezien de complexiteit van het opstartproces heb ik in een aantal gevallen waarin een subsidie voor vier jaar was aangevraagd, gekozen voor een tweejaarlijkse subsidiëring. Dat laat me toe de ontwikkelingen in het veld tussentijds te evalueren en bij te sturen. Ik benadruk daarbij dat subsidiëring voor twee jaar opnieuw niet eenzijdig mag geïnterpreteerd worden als een blijk van wantrouwen. In een aantal gevallen zal die tussentijdse evaluatie ook resulteren in een bijkomende financiële stimulans. VTi-COLLOQUIUM GRENSGEVALLEN. TOESPRAAK DOOR VLAAMS MINISTER BERT ANCIAUX. P. 3 / 6

4 Zoals gezegd kan het effect van deze maatregelen op dit moment nog niet juist ingeschat worden. Het is nu aan de sector om op een verstandige en creatieve manier om te gaan met de nieuwe situatie. Ik ontken in elk geval ten stelligste dat mijn beleid enkel gericht zou zijn op de instellingen en niet ten goede zou komen aan de individuele kunstenaars. Ik benadruk dat de instellingen in mijn visie ten dienste moeten staan van de kunstenaars en dat ze op dat vlak een zeer grote verantwoordelijkheid dragen. Naast deze structurele maatregelen binnen het Kunstendecreet koester ik ook grote verwachtingen ten aanzien van het toekomstige beleid voor de cultuurindustrieën. Zonder hier in detail op in te gaan durf ik toch stellen dat via dit nieuwe beleidsinstrument belangrijke impulsen zullen worden gegeven aan de kunstensector. Het is mijn stellige overtuiging dat hiermee een stuk bijkomende groei zal mogelijk worden gemaakt buiten de klassieke subsidiëring. Ik ben er absoluut van overtuigd dat de kunsten ondersteund moeten worden met subsidies, maar waar mogelijk wil ik ook volop gebruik maken van het marktpotentieel van sommige genres en disciplines. Door dat marktpotentieel te benutten krijgen zij bijkomende zuurstof en wordt hun subsidieafhankelijkheid aanzienlijk verkleind. Dat is een niet te onderschatten voordeel in een tijd waarin de grenzen van de groei wellicht in zicht komen. Dames en Heren, Mijn visie op het internationale cultuurbeleid vertrekt in grote mate vanuit dezelfde basisanalyse. De aanwezigheid van onze kunstenaars in het buitenland kende een vergelijkbaar scenario van groei en versnippering. Ook op dit vlak stellen we vast dat het aantal aanvragen voor ondersteuning exponentieel stijgt. Ook hier is nood aan een vorm van regie om zoveel explosiviteit in goede banen te leiden. Maar bovenal is hier sprake van een sterk verhaal met enorme mogelijkheden Ik vertrek van de vaststelling dat de sector zelf een enorm potentieel heeft en zich ontwikkelt vanuit een zeer grote eigen dynamiek. Dit is een troef die we ten volle moeten uitspelen en nog versterken. Als ik zie hoe onze kunstenaars alom aanwezig en gegeerd zijn op de meest toonaangevende podia en binnen de belangrijkste collecties van musea, ben ik in eerste instantie trots apentrots, mag ik wel zeggen. Maar er is meer. Ik ben er mij ten volle van bewust dat internationale uitwisseling niet alleen belangrijk is voor de uitstraling van ons land en onze cultuur, maar dat ze ook een sterk verrijkend en vernieuwend effect heeft voor onszelf. Internationale uitwisseling behoedt ons voor zelfgenoegzaamheid en beschermt ons tegen die dodelijke argwaan voor alles wat vreemd en onbekend is. Ik pleit dus ondubbelzinnig voor een open attitude ten aanzien van internationalisering. Ik verwacht niet dat elke Vlaamse kunstenaar en elke Vlaamse kunstinstelling carrière maakt in het buitenland, maar ik denk dat het belangrijk is dat wij aanwezig zijn in het buitenland en dat het buitenland aanwezig is hier, niet alleen de facto maar ook en misschien zelfs nog meer - in ons denken. Het kan helpen om de eigen activiteiten in een juiste context te plaatsen en om de lat op de juiste hoogte te leggen. Het goeie nieuws is natuurlijk dat heel veel Vlaamse kunstenaars moeiteloos overeind blijven in een internationale context. Meer nog, ze zijn vaak toonaangevend en grensverleggend. Dat is in eerste instantie de verdienste van die kunstenaars zelf. Zij hebben hun werk ontwikkeld, zij hebben zich een weg gebaand, zij hebben hun eigen netwerk gecreëerd. Wij moeten dat als overheid voluit honoreren. In het verleden gebeurde dat op een goedbedoelde ad hoc basis. Met de start van het Kunstendecreet willen wij dat consequenter aanpakken. Niet toevallig heb ik de internationale werking in veel gevallen structureel verankerd in de subsidiëring van de organisaties. Een internationaal cultuurbeleid moet evenwel meer zijn dan een pure ondersteuning van wat zich op het terrein aandient. Op dat vlak heeft de overheid in het verleden wellicht een te afwachtende houding aangenomen. Ik pleit voor een actiever en gerichter beleid, waarin de overheid duidelijke keuzes maakt, heldere prioriteiten bepaalt en de nodige middelen reserveert om die beslissingen ook snel en effectief uit te voeren. Dit vraagt om meer expliciete en VTi-COLLOQUIUM GRENSGEVALLEN. TOESPRAAK DOOR VLAAMS MINISTER BERT ANCIAUX. P. 4 / 6

5 herkenbare maatregelen en instrumenten dan vandaag het geval is. Ook hier dient zich onmiskenbaar een trendbreuk met het verleden aan. Meteen stelt zich de vraag wie dit gerichte overheidsbeleid moet aansturen. Het lijkt voor de hand te liggen om hiervoor een apart steunpunt op te richten, maar dat is niet zo n goed idee. Het regeerakkoord voorziet in een evaluatie van de bovenbouw. Dat wil zeggen dat het hele netwerk van steunpunten op zijn efficiëntie en zijn meerwaarde moet worden beoordeeld. Ik wil geen parallel trekken met Nederland, waar Staatssecretaris voor Cultuur Medy Van der Laan een herstructurering van de steunpunten aankondigt met de bedoeling 5 miljoen euro te besparen. De evaluatie van de bovenbouw is in Vlaanderen niet zozeer een besparingsoperatie dan wel een evaluatie in de echte zin van het woord, waarin efficiënte taakverdeling en optimalisatie van de dienstverlening centraal staan. Waar nodig wil ik ook de samenwerking tussen de administratie en de steunpunten versterken. Binnen deze globale context is het niet vanzelfsprekend en niet wenselijk een apart steunpunt op te richten. Ik zal binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Sport van onze administratie een cel internationaal cultuurbeleid oprichten. Die cel moet een eigen gezicht krijgen en een rechtstreeks telefoonnummer, zij moet kortom zeer bereikbaar zijn voor de sector. Maar de aansturing van het internationaal cultuurbeleid vereist een bredere basis. Daarom zal ik een permanente stuurgroep installeren waarin ik een heel belangrijke rol aan de betrokken steunpunten zal toekennen. Zo zullen die steunpunten bijvoorbeeld een permanente adviserende functie krijgen. Maar vooral vormen zij de link met de cultuurpraktijk op het veld. Ze vertolken de verzuchtingen die leven op het veld, ze zijn onze belangrijkste informanten. En ten slotte acht ik het perfect denkbaar dat vanuit de cel internationaal cultuurbeleid concrete uitvoerende opdrachten worden toevertrouwd aan de steunpunten. Het hoeft geen betoog dat zich hier een uitstekende kans aandient om de synergie tussen administratie en steunpunten te versterken. In die zin beschouw ik dit ook als een pilootproject dat ik van zeer nabij zal opvolgen. Een beleid vereist uiteraard ook een budget. Binnen de beperkte marges van het cultuurbeleid voorzie ik in de meerjarenbegroting toch een duidelijke groeicurve. Ik reserveer in ,5 miljoen euro voor het rechtstreeks aangestuurde internationale cultuurbeleid en voorzie dat dit bedrag vanaf 2007 gestaag zal toenemen. Hoe groot die groei zal zijn zal afhankelijk zijn van de noden die zich aandienen, van het succes van de werking en uiteraard ook van de beschikbare budgettaire ruimte. Daarnaast, en dat wil ik nogmaals benadrukken, blijf ik de structurele subsidies voor de organisaties bewaken en versterken. Ik weet en ik herhaal mezelf bewust dat de investering in een internationale praktijk de belangrijkste garantie vormt voor duurzame kwaliteit en verfrissende creativiteit. Als bevoegd minister wil ik zelf een aantal accenten leggen. Ik zal aan de cel internationaal cultuurbeleid vragen in haar beleid rekening te houden met een aantal keuzes die ik wens te maken. Op het vlak van culturele uitwisseling tussen landen en staten kies ik heel duidelijk voor een beperkt aantal landen waar ik extra aandacht aan wil besteden en waarin ik op een meer systematische manier wil investeren. Voor mij zijn dit Zuid-Afrika, Marokko en China. In deze landen ga ik de bestaande inspanningen stroomlijnen. Ik bevestig hierbij mijn geloof in samenwerkingsontwikkeling. Dit is veel meer dan een woordspel, het vertolkt mijn rotsvaste geloof dat duurzame relaties, zeker internationaal, gebouwd worden op wederzijds respect, wederzijds leren en wederzijds investeren. Ik wil bijzondere aandacht besteden aan de relatie met onze buren, inzonderheid met Nederland en de Franse Gemeenschap. Voor Nederland hebben we met de Brakke Grond, het Vlaams-Nederlands Huis De Buren en de Taalunie een aantal bijkomende instrumenten om ons beleid te ontwikkelen. We zijn met Nederland verbonden door een gemeenschappelijke taal en door een gedeelde culturele achtergrond. Dat zijn troeven die onze slagkracht aanzienlijk kunnen versterken. Ik droom van een echt cultureel verdrag met de Franse Gemeenschap en zal daar tijdens deze legislatuur onverdroten voor blijven ijveren. Ik ben een overtuigd pleitbezorger van een intensieve culturele uitwisseling tussen beide gemeenschappen. We zijn veel te lang onbekenden gebleven voor elkaar! Ik kies heel duidelijk voor een beperkt aantal manifestaties waarop Vlaamse culturele actoren uit de kunsten, erfgoed én sociaal-culturele wereld zich kunnen presenteren. De VTi-COLLOQUIUM GRENSGEVALLEN. TOESPRAAK DOOR VLAAMS MINISTER BERT ANCIAUX. P. 5 / 6

6 voorbije editie van Avignon heeft nog maar eens geleerd hoe groot de uitstraling van zo n manifestatie kan zijn voor onze kunstenaars. Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om een hardnekkig misverstand uit de wereld te helpen. Ik heb in Avignon nooit verklaard dat de gezelschappen die daar optraden meer subsidies mochten verwachten. Ik heb wel gezegd dat ik de rechtstreekse steun wil opdrijven aan buitenlandse manifestaties en festivals waarin onze Vlaamse groepen een prominente plaats krijgen. En dat kunnen dus ook festivals in Nederland, Edinburgh of godbetert ergens in New York zijn. Bij mijn keuzes vormen de intrinsiek culturele argumenten de belangrijkste leidraad. Maar vanuit mijn cultuurpolitieke betrokkenheid houd ik, bewust en berekend, ook met andere argumenten rekening. Zo vind ik elementen zoals werkgelegenheid, uitstraling van Vlaanderen en buitenlandpolitiek op zijn minst een overweging waard binnen het globaal internationaal beleid. De vrees dat cultuur herleid wordt tot een louter glijmiddel mag wat mij betreft niet zo n proporties aannemen dat elke vorm van culturele aanwezigheid op de grote internationale politieke fora per definitie verdacht en onrein is. Ik ben me hierbij ook zeer bewust dat het cultuurbeleid altijd rekening moet houden met de diversiteit binnen het landschap. Dit betekent dat er voor pakweg literatuur, podiumkunsten, muziek, erfgoed of sociaal-cultureel werk aparte en sectorspecifieke afwegingen gemaakt moeten worden. Dames en heren, Ik kan de grote rijkdom van het Vlaamse cultuurleven niet genoeg benadrukken. Ik geniet van de grote diversiteit, de verrassende kwaliteit, de verbluffende creativiteit van zovele cultuurmakers. Ook internationaal nemen we een sterke positie in. Ik ben voldoende realist om de rol van de overheid hierbij in z n juiste proporties te zien. Wij moeten faciliteren, kansen creëren, groei en ontwikkeling mogelijk maken. Maar wij moeten ook waken over de budgetten en we moeten het sectorspecifieke beleid kaderen binnen een ruimere maatschappelijke context waarin zoveel andere zorgen leven en prioriteiten bestaan. Ik heb in deze toespraak een poging ondernomen om mijn keuzes terzake toe te lichten en om mijn visie op het toekomstige cultuurbeleid te verduidelijken. Dat verhaal is nog lang niet afgerond en zal nog veel aanvulling en correctie vereisen, maar op zijn minst is het een poging om een visie op langere termijn te ontwikkelen. Hoezeer ik ook kan begrijpen dat iedereen in eerste instantie bekommerd is om zijn eigen middelen en zijn eigen organisatie, vraag ik U toch om uw positie te bekijken binnen een ruimere context. Met betrekking tot het internationale cultuurbeleid heb ik ervoor gekozen het enerzijds te verankeren binnen de structurele subsidies van gezelschappen en organisaties en kies ik er anderzijds voor het gerichter aan te sturen om op die manier maximale resultaten te bereiken. Dit alles zal evenwel niet mogelijk zijn zonder uw steun en medewerking, die ik bij deze uitdrukkelijk vraag. Ik dank U zeer hartelijk voor uw aandacht. Bert Anciaux Vlaams Minister voor Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel VTi-COLLOQUIUM GRENSGEVALLEN. TOESPRAAK DOOR VLAAMS MINISTER BERT ANCIAUX. P. 6 / 6

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Maandag 12 december Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Viering 20 jaar oko - Concertgebouw Brugge

Maandag 12 december Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Viering 20 jaar oko - Concertgebouw Brugge Maandag 12 december 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Viering 20 jaar oko - Concertgebouw Brugge Dames en heren, Vandaag vieren we het 20-jarige bestaan

Nadere informatie

TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015

TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015 TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015 Sven Gatz Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel Algemente Vergadering van Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra Beste cultuurprofessionals, Beste

Nadere informatie

Vrijdag 11 mei 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Eerstesteenlegging Matterhorn Borgerhout

Vrijdag 11 mei 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Eerstesteenlegging Matterhorn Borgerhout Vrijdag 11 mei 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Eerstesteenlegging Matterhorn Borgerhout (enkel het gesproken woord telt) Geachte schepen (van Cultuur

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Vrijdag 25 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Opening Operadagen Rotterdam

Vrijdag 25 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Opening Operadagen Rotterdam Vrijdag 25 mei 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening Operadagen Rotterdam (het gesproken woord telt) Directeur Guy Coolen, (burgemeester Ahmed Aboutaleb)

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

VR DOC.0728/1

VR DOC.0728/1 VR 2016 2906 DOC.0728/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de ondersteunende

Nadere informatie

Verordening nr. 03/01 24 april Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING

Verordening nr. 03/01 24 april Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING Verordening nr. 03/01 24 april 2003 Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voert een breed en inclusief kunstenbeleid.

Nadere informatie

Verduidelijkende nota van de beoordelingscommissie sociaal-artistiek werk

Verduidelijkende nota van de beoordelingscommissie sociaal-artistiek werk Deze verduidelijkende nota is voorzien in het draaiboek artistieke beoordeling Kunstendecreet. Dit draaiboek is een gemeenschappelijk werkdocument voor alle partijen die betrokken zijn bij de advisering

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Excellenties, Dames en heren,

Excellenties, Dames en heren, Alleen de uitgesproken tekst geldt. Welkomstwoord van drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, bij de opening van de relatiebijeenkomst Lente in Overijssel,

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet Vernieuwingen sinds aanpassing Kunstendecreet medio 2008 : - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars

Nadere informatie

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 17 mei 2010 Erfgoedconvenant Land van Rode

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 17 mei 2010 Erfgoedconvenant Land van Rode Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 17 mei 2010 Erfgoedconvenant Land van Rode Dames en heren, Burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden van Oosterzele,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C284 BIN30 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 10 juli 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van de heer Bart

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Algemene principes

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen,

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen, Zaterdag 17 september 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Toespraak Bosgroepen Oost-Vlaanderen - Wachtebeke Dames en heren, Beste gedeputeerde(n), Beste

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Meerjarige werkingsubsidies Projectsubsidies (organisaties) Subsidies voor kunstenaars: Ontwikkelingsgerichte beurzen Projectsubsidies voor kunstenaars Creatieopdrachten

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Inhoud Mijn overtuigingen 2 Mijn prioriteiten 3 Bakens voor morgen 8 Laten we samen aan Europa bouwen 1 Mijn overtuigingen Mijn overtuigingen Een Europa,

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Subsidies voor

Nadere informatie

Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen

Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen Inleiding en situering: De decreten op het lokale sport-, jeugd- en cultuurbeleid vormen een belangrijke basis voor een gedreven,

Nadere informatie

Vrijdag 30 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vrijdag 30 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 30 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Viering Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Tielrode Dames en heren Vandaag start de paasvakantie. Voor

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN VANDAAG MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE WAT? WAA 2 WAT ZIJN CREATIEVE INDUSTRIEËN? Het geheel van sectoren en activiteiten die een beroep doen op de input van

Nadere informatie

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 WELKOM en PROGRAMMA Karen Jacobs Conceptnota Duurzame CE-werking 2015-2016 participatief traject ter voorbereiding

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING,

DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project 5 juli 2013 Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart A D V I E S Nr. 1.598 ----------------------------- Zitting van vrijdag 30 maart 2007 ------------------------------------------ Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van de

Nadere informatie

Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014

Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014 Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014 Nieuwe ontwikkelingen en impulsen op sociaal, cultureel,

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten stuk ingediend op 2074 (2012-2013) Nr. 1 22 mei 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten, Irina De Knop en Fientje Moerman en de heer Sas van Rouveroij betreffende

Nadere informatie

STATENFRACTIE DRENTHE

STATENFRACTIE DRENTHE STATENFRACTIE DRENTHE De verbeelding van Drenthe Cultuurnota Drenthe 2017-2020 Rudolf Bosch Vergadering Provinciale Staten 28 september 2016 Nederlanders behoren tot de gelukkigste mensen ter wereld; en

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 239.767 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 9 OKTOBER 2006 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 24 januari 2008

TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 24 januari 2008 TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 24 januari 2008 Studievoormiddag Doelgroepen en milieubeleid: focus op prioritaire sectoren van industrie

Nadere informatie

Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Voorstel voor een reglementering maximale geluidsniveaus muziek Dames en heren, Het is mij een

Nadere informatie

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Sectorraad Kunsten en Erfgoed Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Advies 2010/2 (SARiV) Advies 243-05 (SARC)

Nadere informatie

Advies Adviezen aan de Nederlandse en Vlaamse regering

Advies Adviezen aan de Nederlandse en Vlaamse regering Advies Adviezen aan de Nederlandse en Vlaamse regering onderwerp datum 7 mei 2004 aan cc advies bijzonder budget muziek en podiumkunsten Medy van der Laan, Nederlands staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE

INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE Contact: Gallaitstraat 86 bus 23 1030 Brussel 02/201.17.07 02/201.07.19 info@cultuurcentra.be www.cultuurcentra.be Document 020 24/02/2005 INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE Inleiding In het

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU 12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU DE LOKALE RELIGIEUZE SITUATIE IN KAART BRENGEN EN BEGRIJPEN 01 Lokale overheden wordt verzocht zich bewust te zijn van het toenemende belang

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Maandag 26 maart Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Maandag 26 maart Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 26 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Uitreiking Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuurmanagement i.s.m. Bilsen Fonds - Antwerpen

Nadere informatie

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid.

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid. Wat vind ik belangrijk? Stap 1: Hieronder vind je een overzicht van 51 waarden. Lees de hele lijst een keer door om bekend te raken met de inhoud. Ga daarna nog een keer door de lijst en kruis de waarden

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD. Standpunt De verdere ontwikkeling en de financiering van de oudereneducatie

VLAAMSE OUDERENRAAD. Standpunt De verdere ontwikkeling en de financiering van de oudereneducatie VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt De verdere ontwikkeling en de financiering van de oudereneducatie Vlaamse Ouderenraad maart 2010 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt De verdere

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2009.259 RIS 162930 BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk. Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016

Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk. Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016 Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016 Welkom en inleiding Luc Delrue Secretaris-generaal Departement CJSM In gesprek met Sven Gatz Vlaams minister van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

Studiedag over pensioenen 09.06.2015

Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Dames en heren, Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Vooreerst dank ik u voor de uitnodiging op deze studiedag. U hebt mij uitgenodigd om te spreken over een fundamentele kwestie: «Met welke uitdagingen

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

onderzoeksopzet effecten van subsidies

onderzoeksopzet effecten van subsidies onderzoeksopzet effecten van subsidies september 2010 1 inleiding Het toekennen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk middel om zijn doelen te realiseren. Dit kunnen doelen zijn op het terrein

Nadere informatie

Toespraak personeelsreceptie 13 januari Dames en heren genodigden, Beste collega's, Dames en heren personeelsleden van stad en ocmw,

Toespraak personeelsreceptie 13 januari Dames en heren genodigden, Beste collega's, Dames en heren personeelsleden van stad en ocmw, Toespraak personeelsreceptie 13 januari 2017 Dames en heren genodigden, Beste collega's, Dames en heren personeelsleden van stad en ocmw, Aansluitend bij de wensen van de burgemeester en de secretaris

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

Ik was er zelf bij toen hier, in het Vlaams Parlement, precies 5 jaar. geleden, de Vlaamse Gebarentaal (VGT) unaniem en met veel

Ik was er zelf bij toen hier, in het Vlaams Parlement, precies 5 jaar. geleden, de Vlaamse Gebarentaal (VGT) unaniem en met veel Dinsdag 26 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vijf jaar erkenning Vlaamse Gebarentaal Vlaams Parlement Geachte aanwezigen, Geachte voorzitter, Beste

Nadere informatie

Beste collega Smet, Beste aanwezigen,

Beste collega Smet, Beste aanwezigen, Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 18 januari - Dag van de Cultuureducatie (enkel het gesproken woord telt) Beste collega Smet, Beste aanwezigen, Als

Nadere informatie

Advies. betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

Advies. betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Brussel, 13 maart 2006 130306 Advies inwerkingsbeleid Advies betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Inhoud Inhoud... 2 1.

Nadere informatie

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Collega s, Voorzitter, Armoede is moeilijk te bestrijden. Ook de collega s van de oppositie zullen dat moeten toegeven. Zo is mevrouw Lieten 5 jaar

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Mijnheer de voorzitter, Waarde collega s, Geachte genodigden, Dames en heren

Mevrouw de voorzitter, Mijnheer de voorzitter, Waarde collega s, Geachte genodigden, Dames en heren Speech 73 Roger/ Mark DW TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID EERSTESTEENLEGGING

Nadere informatie

Dossier Rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars

Dossier Rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars Dossier Rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars Al jaren ijvert NICC voor meer rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars. Het verheugde ons dan ook dat minister van Cultuur Bert Anciaux

Nadere informatie

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven:

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 103 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Kmo-portefeuille - Stand van zaken subsidiëring De kmo-portefeuille

Nadere informatie

Onderzoek naar het topsportklimaat in Vlaanderen

Onderzoek naar het topsportklimaat in Vlaanderen Onderzoek naar het topsportklimaat in Vlaanderen Is in Vlaanderen een klimaat aanwezig voor topsporters om goed te presteren? Met welke omgevingsfactoren hebben topsporters te maken en in hoeverre kunnen

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-140924 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Beoordelingscommissie Muziek

Beoordelingscommissie Muziek Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be Beoordelingscommissie Muziek Wettelijke Basis Kunstendecreet Periode 2013-2014 en

Nadere informatie

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK 403 Stuk 17-A (2007-2008) Nr. 1-B PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie Culture market 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie INHOUD 19.02.2014 presentatie inhoud deelneming organisatie BRUSSELS CREATIVE FORUM : een project voor Brussel presentatie CULTUREEL BORRELEN IN BRUSSEL

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs Brussel, 18 februari 2004 180204_Advies_studiefinanciering_HO Advies Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs 1. Inleiding De Vlaamse Minister van onderwijs en vorming heeft

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 ingediend op 261 (2014-2015) Nr. 6 22 april 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van decreet van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Caroline Bastiaens, Yamila

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK Bij het begin van de jaren 70 zoeken enkele ouders een dagcentrum voor hun volwassen gehandicapt kind. Voordien was het bijna evident

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Toelichting kwaliteitslabel

Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabels Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Evaluatie Odysseusinitiatief Evaluatie Odysseusinitiatief Het Odysseusinitiatief is bedoeld als een startfinanciering om uitstekende Vlaamse onderzoekers

Nadere informatie

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet. Inhoud

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet. Inhoud Kunstendecreet Handleiding Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet Richtlijnen voor het aanvragen van subsidies: Projecten binnen de sector kunsten Kunsteducatieve of sociaal-artistieke

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-151217 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Onvoltooid Verleden Tijd. Een terugblik op het werken met jongeren in vrije tijd en erfgoed.

Onvoltooid Verleden Tijd. Een terugblik op het werken met jongeren in vrije tijd en erfgoed. Onvoltooid Verleden Tijd Een terugblik op het werken met jongeren in vrije tijd en erfgoed. Doelstellingen: Erfjongeren en tapis plein vzw Jongeren gezocht zoekertjes in tijdschriften van jeugdbewegingen:

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet SUBSIDIERING IN HET KADER VAN HET KUNSTENDECREET I. Kunstenorganisaties geheel van de projecten II. Organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke geheel van de projecten III.

Nadere informatie

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Lokaal Cultuurbeleid: wetgevend kader Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit Donderdag 2 februari 2012 Welkomstwoord JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Ontmoeting Chinese minister van Cultuur Cai Wu - Errera, Brussel Zeer geachte collega, minister

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/193 BERAADSLAGING NR. 08/072 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS

Nadere informatie

Vrijdag 7 september 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vrijdag 7 september 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 7 september 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Overhandiging kwaliteitslabel Erkend Cultureel Archief aan Archief OCMW Gent, Ieper en Waregem

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie