TOELICHTING BIJ DE NIEUWE BELEIDSINITIATIEVEN VAN HET VLAAMS INTERNATIONAAL CULTUURBELEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING BIJ DE NIEUWE BELEIDSINITIATIEVEN VAN HET VLAAMS INTERNATIONAAL CULTUURBELEID"

Transcriptie

1 VTi-COLLOQUIUM GRENSGEVALLEN. DE INTERNATIONALE DIMENSIE VAN DE PODIUMPRAKTIJK 02/09/2005, PSK, BRUSSEL TOELICHTING BIJ DE NIEUWE BELEIDSINITIATIEVEN VAN HET VLAAMS INTERNATIONAAL CULTUURBELEID TOESPRAAK DOOR VLAAMS MINISTER VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL BERT ANCIAUX Dames en Heren, Beste vrienden, Geheel in de lijn der verwachtingen heeft de eerste toepassing van het Kunstendecreet voor behoorlijk emotionele opstoten gezorgd. Ik heb me laten vertellen en het verhaal is me vanuit verschillende hoeken bevestigd dat de vrees voor een debacle bijzonder groot was. Volgens dit doemscenario zouden er geen bijkomende middelen gevonden worden en zou de aangekondigde en terechte inhaaloperatie voor de beeldende kunsten gerealiseerd worden op kosten van de podiumkunsten. Het is anders gelopen. Ik overtuigde de Vlaamse Regering van de nood aan bijkomende middelen en maakte mijn beloftes ten aanzien van de achtergestelde en de nieuwe sectoren hard. Ik ben er zelfs in geslaagd om de budgetten voor de podiumkunsten te verhogen. Ik kan U verzekeren dat het absoluut niet vanzelfsprekend was om in budgettair moeilijke tijden bijna 10 miljoen euro nieuwe middelen te verwerven. Je zou verwachten dat iedereen in die omstandigheden minstens opgelucht en misschien zelfs gewoon tevreden is. Maar zo eenvoudig zit de wereld van de kunsten toch niet in elkaar. Ik wist dat en ik was dan ook niet echt verbaasd over sommige negatieve reacties en commentaren wat evenwel niet wil zeggen dat ik het eens ben met een aantal interpretaties die momenteel circuleren. Ik kreeg een uitnodiging van het VTI om hier toelichting te geven bij mijn internationaal cultuurbeleid. Ik maak van die uitnodiging gebruik om eerst een aantal verduidelijkingen te geven bij het kunstenbeleid in het algemeen. U zal dan ook merken dat mijn plannen voor een scherper internationaal cultuurbeleid perfect gekaderd zijn binnen het algemeen beleid dat me voor ogen staat. Het mag, vind ik, nauwelijks verbazing wekken dat het complex en moeilijk beslissingsproces rond het kunstendecreet niet op een simplistische manier kan worden afgehaspeld. De beslissingen die in juni 2005 werden genomen, zijn slechts de eerste stap in de ontwikkeling van een beleid waarin een brede en uiterst diverse sector moet worden gevat. Het is op dit moment niet mogelijk om het effect van het Kunstendecreet al ten volle in te schatten. Daar zijn twee belangrijke redenen voor. Ten eerste is het plaatje nog lang niet volledig ingevuld. In het najaar 2005 moet de eerste ronde van de subsidies aan individuele kunstenaars worden geconcretiseerd. Dat proces zal zich in de komende jaren om de vier maanden herhalen. In juni 2006 moet een beslissing worden genomen over de sector muziek. In juni 2007 wordt de eerste periode van twee jaar in de podiumkunsten geëvalueerd en wordt beslist over de volgende twee jaar. Ondertussen worden ook de complementaire beleidsinstrumenten ontwikkeld. In 2006 gaan we van start met het beleid rond de cultuurindustrieën. En in 2007 zullen we het luik semi-professionele werking concretiseren. VTi-COLLOQUIUM GRENSGEVALLEN. TOESPRAAK DOOR VLAAMS MINISTER BERT ANCIAUX. P. 1 / 6

2 Het is een behoorlijk ambitieus programma dat niet anders dan gefaseerd kan ingevoerd worden. Als alles verloopt zoals voorzien zal het kunstenbeleid op het einde van deze legislatuur grondig hervormd en versterkt zijn. Maar die tijd heb ik ook echt nodig. Ten tweede zijn de effecten van het gevoerde beleid op dit moment nog totaal niet zichtbaar op het terrein. Via het subsidiebeleid zijn een aantal belangrijke impulsen gegeven maar het is nog niet duidelijk welke concrete effecten zij zullen hebben op het niveau van de instellingen en de organisaties. Wij willen als overheid niet in de plaats van de sector treden en gaan dus ook niet ordonneren hoe de instellingen en organisaties met de nieuwe situatie moeten omgaan. Ik reken er uiteraard op dat zij onze signalen oppikken en daar ook iets mee doen, maar ik begrijp dat daar nog wat tijd voor nodig is. Omwille van deze twee redenen kan ik nu nog geen evaluatie ten gronde te maken. Dat wil uiteraard niet zeggen dat elk debat over het gevoerde beleid per definitie onmogelijk is. Zo lijkt het me perfect mogelijk een discussie te voeren over de evolutie in het veld en de tendensen die zich daarbij aftekenen. Om mijn visie terzake toe te lichten moet ik even terugkeren in de tijd. De sector van de podiumkunsten werd van 1975 tot 1993 gesubsidieerd via het Theaterdecreet. Dat voorzag enkel in subsidies voor teksttheater en was opgedeeld in vier categorieën: categorie A voor de stadstheaters, B voor de kamertheaters, C voor de reizende gezelschappen en een vierde categorie D die bestemd was voor vormingstheater en experimenteel theater. Al wat nieuw, jong en experimenteel wilde zijn moest zich een stek zoeken in die laatste categorie. Van kunstencentra was toen nog geen sprake, van hedendaagse dans en kleinschalig muziektheater had de overheid amper gehoord. Begin de jaren tachtig diende zich een nieuwe, zeer getalenteerde generatie aan die eigenlijk nergens heen kon. Ik durf gerust gewagen van een onoverbrugbaar generatieconflict met geïnstitutionaliseerde theatergezelschappen, die zich hadden verschanst in hun veilige categorieën en die vanuit die positie argwanend toekeken naar de nieuwe evoluties op het veld. Terecht heeft de overheid op dat moment geoordeeld dat de bestaande middelen absoluut ontoereikend waren om de nieuwe, veelbelovende initiatieven uit het veld levensvatbaar te maken. Terecht ook concludeerde zij dat de generatiekloof tussen wat bestond en wat zich aandiende te diep was om aan de nieuwkomers ondersteuning te kunnen bieden via de bestaande theatergezelschappen. Dat inzicht is er niet op één twee drie gekomen, dat heeft veel tijd en inspanningen gevergd. Maar het resulteerde wel in een evolutie waarin in snel tempo nieuwe instellingen en huizen werden erkend en waarin, deels via de experimentele categorie D, deels via diverse ad hoc regelingen, jaar na jaar bijkomende middelen naar de kunstensector gingen. Door die bijkomende middelen konden een aantal instellingen en huizen een spectaculaire, in sommige gevallen zelfs exponentiële groei realiseren. Op het decretaal vlak heeft die evolutie er uiteindelijk toe geleid dat het Theaterdecreet in 1993 werd vervangen door het Decreet voor de Podiumkunsten. Daardoor werden alle ad hoc toelagen omgezet in structurele subsidies voor teksttheater, kunstencentra, dans en muziektheater. We kunnen alleen maar blij zijn dat deze evolutie heeft plaatsgevonden. Als we nu groot opzien baren in het buitenland, als Vlaanderen algemeen wordt erkend als een regio met een ongelooflijk sterke uitstraling op het vlak van de podiumkunsten, is dat zonder enige twijfel mede het gevolg van het subsidiebeleid dat hier gevoerd werd. In het zog van de pioniers van het eerste uur dienden zich jaar na jaar nieuwe gezelschappen en ensembles aan met het verzoek tot subsidiëring. Keer op keer werden de middelen verhoogd om hen de kansen te geven die ze verdienden. Vlaanderen investeerde fors in de vele getalenteerde en creatieve mensen die samen onze eigenzinnige en intrigerende artistieke sector vormen en plukt daar onmiskenbaar de vruchten van. Precies omwille van dat succes is het nu zo moeilijk uit te leggen waarom ik kies voor een trendbreuk. Nogmaals en voor alle duidelijkheid: ik draai de klok niet terug, ik heb niet gekozen VTi-COLLOQUIUM GRENSGEVALLEN. TOESPRAAK DOOR VLAAMS MINISTER BERT ANCIAUX. P. 2 / 6

3 voor een afbouwscenario, wel integendeel. We zitten nog steeds in een groeiverhaal. Maar er is een probleem. De avant-garde uit de jaren tachtig ontwikkelde een model waarin gekozen werd voor eigen, autonome structuren. Kenmerkend waren de uiterst ambitieuze plannen en een onverwoestbaar vertrouwen in eigen kunnen, wat zich vertaalde in een acute en permanente nood aan nieuwe middelen. De overheid heeft hen daarin gevolgd wat zoals ik al zegde resulteerde in een spectaculaire, en in sommige gevallen zelfs exponentiële toename van de subsidies. De generaties na hen hebben dat model overgenomen en kozen op hun beurt voor de ontwikkeling van eigen, autonome structuren die allemaal, zonder uitzondering, hooggespannen groeiverwachtingen koesterden. Tezelfdertijd zagen we ook een permanente ontwikkeling in de breedte, waarbij nieuwe werkvormen zoals managementbureaus, werkplaatsen en instellingen voor sociaal-artistieke werking en cultuureducatie op hun beurt ondersteuning vroegen. Gevolg van deze evolutie is dat we anno 2005 bij de eerste toepassing van het Kunstendecreet - geconfronteerd werden met een vraag die onbetaalbaar is geworden. We hadden 85 miljoen euro in kas en werden beleefd verzocht 160 miljoen op te hoesten. Ik hoef niet uit te leggen dat zo n bedrag volstrekt onrealistisch is. Ik denk dat ik als Minister van Cultuur in zo n situatie mijn verantwoordelijkheid moet nemen. Al vrij snel, tijdens mijn eerste ambtsperiode, heb ik gepleit voor meer samenwerking tussen de spelers op het veld. Mijn opvolger, Paul Van Grembergen, heeft die oproep bij meerdere officiële gelegenheden krachtig herhaald. Ik heb die oproep op mijn beurt terug overgenomen toen ik opnieuw Minister van Cultuur werd. Maar ik stelde vast dat, een paar gelukkige uitzonderingen niet te na gesproken, nauwelijks gehoor werd gegeven aan ons pleidooi. De sector heeft halsstarrig vastgehouden aan een model dat niet meer houdbaar is omdat het een onrealistische toename van de middelen vereist en omdat het onvermijdelijk leidt tot een heilloze versnippering van het landschap. Het is mijn vaste overtuiging dat het mij niet toekomt te concreet in te grijpen op het niveau van de instellingen en de organisaties. Ik wens niet te beslissen wie met wie in zee moet gaan, wie de krachten moet bundelen. Maar vermits duidelijke aanbevelingen nauwelijks effect hadden, mag men het mij niet kwalijk nemen dat ik de druk wat opdrijf en krachtiger signalen geef. Ik vermeld er vier. 1. Ik heb er voor gekozen niet automatisch mee te stappen in de vele groeiscenario s die me werden voorgelegd. Een aantal organisaties werden positief beoordeeld maar kregen geen bijkomende middelen omdat ze in mijn visie de grenzen van de groei bereikt hebben. Ten onrechte werd dit door een aantal betrokkenen beschouwd als een blijk van wantrouwen, soms zelfs als een kaakslag of een regelrechte belediging. Ik kan die visie niet bijtreden. Men moet leren aanvaarden dat een status-quo in de huidige omstandigheden een duidelijke blijk van vertrouwen en appreciatie is. 2. Ik heb me voorzichtig terughoudend opgesteld ten aanzien van nieuwe organisaties en instellingen. Natuurlijk moet er doorstroming zijn en er was zeker geen sprake van een totale erkenningsstop ten aanzien van die nieuwe organisaties. In het kader van de inhaaloperatie voor beeldende kunst zijn in die subsector zelfs zeer veel nieuwe structurele subsidiëringen bijgekomen. Maar bijvoorbeeld ten aanzien van de podiumkunsten heb ik zeer grondig en zeer omzichtig afgewogen welke nieuwe organisaties ik structureel wilde subsidiëren. 3. Ik heb er in een aantal gevallen ook voor gekozen geen structurele subsidies te verlenen aan organisaties die rond één kunstenaar zijn opgebouwd. Ook deze regel was niet absoluut, maar maakte wel deel uit van de vele overwegingen die ik moest maken in het kader van de toepassing van het kunstendecreet. Ik voorzie voor een aantal individuele kunstenaars een ondersteuning via beurzen en projectsubsidies. Daardoor versterk ik hun onderhandelingspositie ten aanzien van de bestaande instellingen, van wie ik uitdrukkelijk verwacht dat zij de individuele kunstenaar productioneel ten volle zullen ondersteunen. 4. Gezien de complexiteit van het opstartproces heb ik in een aantal gevallen waarin een subsidie voor vier jaar was aangevraagd, gekozen voor een tweejaarlijkse subsidiëring. Dat laat me toe de ontwikkelingen in het veld tussentijds te evalueren en bij te sturen. Ik benadruk daarbij dat subsidiëring voor twee jaar opnieuw niet eenzijdig mag geïnterpreteerd worden als een blijk van wantrouwen. In een aantal gevallen zal die tussentijdse evaluatie ook resulteren in een bijkomende financiële stimulans. VTi-COLLOQUIUM GRENSGEVALLEN. TOESPRAAK DOOR VLAAMS MINISTER BERT ANCIAUX. P. 3 / 6

4 Zoals gezegd kan het effect van deze maatregelen op dit moment nog niet juist ingeschat worden. Het is nu aan de sector om op een verstandige en creatieve manier om te gaan met de nieuwe situatie. Ik ontken in elk geval ten stelligste dat mijn beleid enkel gericht zou zijn op de instellingen en niet ten goede zou komen aan de individuele kunstenaars. Ik benadruk dat de instellingen in mijn visie ten dienste moeten staan van de kunstenaars en dat ze op dat vlak een zeer grote verantwoordelijkheid dragen. Naast deze structurele maatregelen binnen het Kunstendecreet koester ik ook grote verwachtingen ten aanzien van het toekomstige beleid voor de cultuurindustrieën. Zonder hier in detail op in te gaan durf ik toch stellen dat via dit nieuwe beleidsinstrument belangrijke impulsen zullen worden gegeven aan de kunstensector. Het is mijn stellige overtuiging dat hiermee een stuk bijkomende groei zal mogelijk worden gemaakt buiten de klassieke subsidiëring. Ik ben er absoluut van overtuigd dat de kunsten ondersteund moeten worden met subsidies, maar waar mogelijk wil ik ook volop gebruik maken van het marktpotentieel van sommige genres en disciplines. Door dat marktpotentieel te benutten krijgen zij bijkomende zuurstof en wordt hun subsidieafhankelijkheid aanzienlijk verkleind. Dat is een niet te onderschatten voordeel in een tijd waarin de grenzen van de groei wellicht in zicht komen. Dames en Heren, Mijn visie op het internationale cultuurbeleid vertrekt in grote mate vanuit dezelfde basisanalyse. De aanwezigheid van onze kunstenaars in het buitenland kende een vergelijkbaar scenario van groei en versnippering. Ook op dit vlak stellen we vast dat het aantal aanvragen voor ondersteuning exponentieel stijgt. Ook hier is nood aan een vorm van regie om zoveel explosiviteit in goede banen te leiden. Maar bovenal is hier sprake van een sterk verhaal met enorme mogelijkheden Ik vertrek van de vaststelling dat de sector zelf een enorm potentieel heeft en zich ontwikkelt vanuit een zeer grote eigen dynamiek. Dit is een troef die we ten volle moeten uitspelen en nog versterken. Als ik zie hoe onze kunstenaars alom aanwezig en gegeerd zijn op de meest toonaangevende podia en binnen de belangrijkste collecties van musea, ben ik in eerste instantie trots apentrots, mag ik wel zeggen. Maar er is meer. Ik ben er mij ten volle van bewust dat internationale uitwisseling niet alleen belangrijk is voor de uitstraling van ons land en onze cultuur, maar dat ze ook een sterk verrijkend en vernieuwend effect heeft voor onszelf. Internationale uitwisseling behoedt ons voor zelfgenoegzaamheid en beschermt ons tegen die dodelijke argwaan voor alles wat vreemd en onbekend is. Ik pleit dus ondubbelzinnig voor een open attitude ten aanzien van internationalisering. Ik verwacht niet dat elke Vlaamse kunstenaar en elke Vlaamse kunstinstelling carrière maakt in het buitenland, maar ik denk dat het belangrijk is dat wij aanwezig zijn in het buitenland en dat het buitenland aanwezig is hier, niet alleen de facto maar ook en misschien zelfs nog meer - in ons denken. Het kan helpen om de eigen activiteiten in een juiste context te plaatsen en om de lat op de juiste hoogte te leggen. Het goeie nieuws is natuurlijk dat heel veel Vlaamse kunstenaars moeiteloos overeind blijven in een internationale context. Meer nog, ze zijn vaak toonaangevend en grensverleggend. Dat is in eerste instantie de verdienste van die kunstenaars zelf. Zij hebben hun werk ontwikkeld, zij hebben zich een weg gebaand, zij hebben hun eigen netwerk gecreëerd. Wij moeten dat als overheid voluit honoreren. In het verleden gebeurde dat op een goedbedoelde ad hoc basis. Met de start van het Kunstendecreet willen wij dat consequenter aanpakken. Niet toevallig heb ik de internationale werking in veel gevallen structureel verankerd in de subsidiëring van de organisaties. Een internationaal cultuurbeleid moet evenwel meer zijn dan een pure ondersteuning van wat zich op het terrein aandient. Op dat vlak heeft de overheid in het verleden wellicht een te afwachtende houding aangenomen. Ik pleit voor een actiever en gerichter beleid, waarin de overheid duidelijke keuzes maakt, heldere prioriteiten bepaalt en de nodige middelen reserveert om die beslissingen ook snel en effectief uit te voeren. Dit vraagt om meer expliciete en VTi-COLLOQUIUM GRENSGEVALLEN. TOESPRAAK DOOR VLAAMS MINISTER BERT ANCIAUX. P. 4 / 6

5 herkenbare maatregelen en instrumenten dan vandaag het geval is. Ook hier dient zich onmiskenbaar een trendbreuk met het verleden aan. Meteen stelt zich de vraag wie dit gerichte overheidsbeleid moet aansturen. Het lijkt voor de hand te liggen om hiervoor een apart steunpunt op te richten, maar dat is niet zo n goed idee. Het regeerakkoord voorziet in een evaluatie van de bovenbouw. Dat wil zeggen dat het hele netwerk van steunpunten op zijn efficiëntie en zijn meerwaarde moet worden beoordeeld. Ik wil geen parallel trekken met Nederland, waar Staatssecretaris voor Cultuur Medy Van der Laan een herstructurering van de steunpunten aankondigt met de bedoeling 5 miljoen euro te besparen. De evaluatie van de bovenbouw is in Vlaanderen niet zozeer een besparingsoperatie dan wel een evaluatie in de echte zin van het woord, waarin efficiënte taakverdeling en optimalisatie van de dienstverlening centraal staan. Waar nodig wil ik ook de samenwerking tussen de administratie en de steunpunten versterken. Binnen deze globale context is het niet vanzelfsprekend en niet wenselijk een apart steunpunt op te richten. Ik zal binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Sport van onze administratie een cel internationaal cultuurbeleid oprichten. Die cel moet een eigen gezicht krijgen en een rechtstreeks telefoonnummer, zij moet kortom zeer bereikbaar zijn voor de sector. Maar de aansturing van het internationaal cultuurbeleid vereist een bredere basis. Daarom zal ik een permanente stuurgroep installeren waarin ik een heel belangrijke rol aan de betrokken steunpunten zal toekennen. Zo zullen die steunpunten bijvoorbeeld een permanente adviserende functie krijgen. Maar vooral vormen zij de link met de cultuurpraktijk op het veld. Ze vertolken de verzuchtingen die leven op het veld, ze zijn onze belangrijkste informanten. En ten slotte acht ik het perfect denkbaar dat vanuit de cel internationaal cultuurbeleid concrete uitvoerende opdrachten worden toevertrouwd aan de steunpunten. Het hoeft geen betoog dat zich hier een uitstekende kans aandient om de synergie tussen administratie en steunpunten te versterken. In die zin beschouw ik dit ook als een pilootproject dat ik van zeer nabij zal opvolgen. Een beleid vereist uiteraard ook een budget. Binnen de beperkte marges van het cultuurbeleid voorzie ik in de meerjarenbegroting toch een duidelijke groeicurve. Ik reserveer in ,5 miljoen euro voor het rechtstreeks aangestuurde internationale cultuurbeleid en voorzie dat dit bedrag vanaf 2007 gestaag zal toenemen. Hoe groot die groei zal zijn zal afhankelijk zijn van de noden die zich aandienen, van het succes van de werking en uiteraard ook van de beschikbare budgettaire ruimte. Daarnaast, en dat wil ik nogmaals benadrukken, blijf ik de structurele subsidies voor de organisaties bewaken en versterken. Ik weet en ik herhaal mezelf bewust dat de investering in een internationale praktijk de belangrijkste garantie vormt voor duurzame kwaliteit en verfrissende creativiteit. Als bevoegd minister wil ik zelf een aantal accenten leggen. Ik zal aan de cel internationaal cultuurbeleid vragen in haar beleid rekening te houden met een aantal keuzes die ik wens te maken. Op het vlak van culturele uitwisseling tussen landen en staten kies ik heel duidelijk voor een beperkt aantal landen waar ik extra aandacht aan wil besteden en waarin ik op een meer systematische manier wil investeren. Voor mij zijn dit Zuid-Afrika, Marokko en China. In deze landen ga ik de bestaande inspanningen stroomlijnen. Ik bevestig hierbij mijn geloof in samenwerkingsontwikkeling. Dit is veel meer dan een woordspel, het vertolkt mijn rotsvaste geloof dat duurzame relaties, zeker internationaal, gebouwd worden op wederzijds respect, wederzijds leren en wederzijds investeren. Ik wil bijzondere aandacht besteden aan de relatie met onze buren, inzonderheid met Nederland en de Franse Gemeenschap. Voor Nederland hebben we met de Brakke Grond, het Vlaams-Nederlands Huis De Buren en de Taalunie een aantal bijkomende instrumenten om ons beleid te ontwikkelen. We zijn met Nederland verbonden door een gemeenschappelijke taal en door een gedeelde culturele achtergrond. Dat zijn troeven die onze slagkracht aanzienlijk kunnen versterken. Ik droom van een echt cultureel verdrag met de Franse Gemeenschap en zal daar tijdens deze legislatuur onverdroten voor blijven ijveren. Ik ben een overtuigd pleitbezorger van een intensieve culturele uitwisseling tussen beide gemeenschappen. We zijn veel te lang onbekenden gebleven voor elkaar! Ik kies heel duidelijk voor een beperkt aantal manifestaties waarop Vlaamse culturele actoren uit de kunsten, erfgoed én sociaal-culturele wereld zich kunnen presenteren. De VTi-COLLOQUIUM GRENSGEVALLEN. TOESPRAAK DOOR VLAAMS MINISTER BERT ANCIAUX. P. 5 / 6

6 voorbije editie van Avignon heeft nog maar eens geleerd hoe groot de uitstraling van zo n manifestatie kan zijn voor onze kunstenaars. Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om een hardnekkig misverstand uit de wereld te helpen. Ik heb in Avignon nooit verklaard dat de gezelschappen die daar optraden meer subsidies mochten verwachten. Ik heb wel gezegd dat ik de rechtstreekse steun wil opdrijven aan buitenlandse manifestaties en festivals waarin onze Vlaamse groepen een prominente plaats krijgen. En dat kunnen dus ook festivals in Nederland, Edinburgh of godbetert ergens in New York zijn. Bij mijn keuzes vormen de intrinsiek culturele argumenten de belangrijkste leidraad. Maar vanuit mijn cultuurpolitieke betrokkenheid houd ik, bewust en berekend, ook met andere argumenten rekening. Zo vind ik elementen zoals werkgelegenheid, uitstraling van Vlaanderen en buitenlandpolitiek op zijn minst een overweging waard binnen het globaal internationaal beleid. De vrees dat cultuur herleid wordt tot een louter glijmiddel mag wat mij betreft niet zo n proporties aannemen dat elke vorm van culturele aanwezigheid op de grote internationale politieke fora per definitie verdacht en onrein is. Ik ben me hierbij ook zeer bewust dat het cultuurbeleid altijd rekening moet houden met de diversiteit binnen het landschap. Dit betekent dat er voor pakweg literatuur, podiumkunsten, muziek, erfgoed of sociaal-cultureel werk aparte en sectorspecifieke afwegingen gemaakt moeten worden. Dames en heren, Ik kan de grote rijkdom van het Vlaamse cultuurleven niet genoeg benadrukken. Ik geniet van de grote diversiteit, de verrassende kwaliteit, de verbluffende creativiteit van zovele cultuurmakers. Ook internationaal nemen we een sterke positie in. Ik ben voldoende realist om de rol van de overheid hierbij in z n juiste proporties te zien. Wij moeten faciliteren, kansen creëren, groei en ontwikkeling mogelijk maken. Maar wij moeten ook waken over de budgetten en we moeten het sectorspecifieke beleid kaderen binnen een ruimere maatschappelijke context waarin zoveel andere zorgen leven en prioriteiten bestaan. Ik heb in deze toespraak een poging ondernomen om mijn keuzes terzake toe te lichten en om mijn visie op het toekomstige cultuurbeleid te verduidelijken. Dat verhaal is nog lang niet afgerond en zal nog veel aanvulling en correctie vereisen, maar op zijn minst is het een poging om een visie op langere termijn te ontwikkelen. Hoezeer ik ook kan begrijpen dat iedereen in eerste instantie bekommerd is om zijn eigen middelen en zijn eigen organisatie, vraag ik U toch om uw positie te bekijken binnen een ruimere context. Met betrekking tot het internationale cultuurbeleid heb ik ervoor gekozen het enerzijds te verankeren binnen de structurele subsidies van gezelschappen en organisaties en kies ik er anderzijds voor het gerichter aan te sturen om op die manier maximale resultaten te bereiken. Dit alles zal evenwel niet mogelijk zijn zonder uw steun en medewerking, die ik bij deze uitdrukkelijk vraag. Ik dank U zeer hartelijk voor uw aandacht. Bert Anciaux Vlaams Minister voor Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel VTi-COLLOQUIUM GRENSGEVALLEN. TOESPRAAK DOOR VLAAMS MINISTER BERT ANCIAUX. P. 6 / 6

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Vrijdag 11 mei 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Eerstesteenlegging Matterhorn Borgerhout

Vrijdag 11 mei 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Eerstesteenlegging Matterhorn Borgerhout Vrijdag 11 mei 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Eerstesteenlegging Matterhorn Borgerhout (enkel het gesproken woord telt) Geachte schepen (van Cultuur

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Algemene principes

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Meerjarige werkingsubsidies Projectsubsidies (organisaties) Subsidies voor kunstenaars: Ontwikkelingsgerichte beurzen Projectsubsidies voor kunstenaars Creatieopdrachten

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Advies Adviezen aan de Nederlandse en Vlaamse regering

Advies Adviezen aan de Nederlandse en Vlaamse regering Advies Adviezen aan de Nederlandse en Vlaamse regering onderwerp datum 7 mei 2004 aan cc advies bijzonder budget muziek en podiumkunsten Medy van der Laan, Nederlands staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE

INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE Contact: Gallaitstraat 86 bus 23 1030 Brussel 02/201.17.07 02/201.07.19 info@cultuurcentra.be www.cultuurcentra.be Document 020 24/02/2005 INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE Inleiding In het

Nadere informatie

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 WELKOM en PROGRAMMA Karen Jacobs Conceptnota Duurzame CE-werking 2015-2016 participatief traject ter voorbereiding

Nadere informatie

Dossier Rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars

Dossier Rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars Dossier Rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars Al jaren ijvert NICC voor meer rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars. Het verheugde ons dan ook dat minister van Cultuur Bert Anciaux

Nadere informatie

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet. Inhoud

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet. Inhoud Kunstendecreet Handleiding Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet Richtlijnen voor het aanvragen van subsidies: Projecten binnen de sector kunsten Kunsteducatieve of sociaal-artistieke

Nadere informatie

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen,

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen, Zaterdag 17 september 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Toespraak Bosgroepen Oost-Vlaanderen - Wachtebeke Dames en heren, Beste gedeputeerde(n), Beste

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C284 BIN30 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 10 juli 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van de heer Bart

Nadere informatie

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Inhoud Mijn overtuigingen 2 Mijn prioriteiten 3 Bakens voor morgen 8 Laten we samen aan Europa bouwen 1 Mijn overtuigingen Mijn overtuigingen Een Europa,

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD. Standpunt De verdere ontwikkeling en de financiering van de oudereneducatie

VLAAMSE OUDERENRAAD. Standpunt De verdere ontwikkeling en de financiering van de oudereneducatie VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt De verdere ontwikkeling en de financiering van de oudereneducatie Vlaamse Ouderenraad maart 2010 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt De verdere

Nadere informatie

Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk. Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016

Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk. Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016 Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016 Welkom en inleiding Luc Delrue Secretaris-generaal Departement CJSM In gesprek met Sven Gatz Vlaams minister van

Nadere informatie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie Culture market 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie INHOUD 19.02.2014 presentatie inhoud deelneming organisatie BRUSSELS CREATIVE FORUM : een project voor Brussel presentatie CULTUREEL BORRELEN IN BRUSSEL

Nadere informatie

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Sectorraad Kunsten en Erfgoed Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Advies 2010/2 (SARiV) Advies 243-05 (SARC)

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK Bij het begin van de jaren 70 zoeken enkele ouders een dagcentrum voor hun volwassen gehandicapt kind. Voordien was het bijna evident

Nadere informatie

Het uitreiken van cultuurprijzen behoort tot de tradities van de Vlaamse Gemeenschap.

Het uitreiken van cultuurprijzen behoort tot de tradities van de Vlaamse Gemeenschap. REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE CULTUURPRIJZEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID VOOR HET JAAR 2009 1 ALGEMEEN KADER Het uitreiken van cultuurprijzen behoort tot de tradities van de Vlaamse Gemeenschap. De relevantie

Nadere informatie

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Lokaal Cultuurbeleid: wetgevend kader Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014

Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014 Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014 Nieuwe ontwikkelingen en impulsen op sociaal, cultureel,

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-151217 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND Deel II Ambities en prioriteiten Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Juni 2003 0 In onze naam, Cultuurconvenant Zuid-Nederland (CZN), staat het woord

Nadere informatie

Studiedag over pensioenen 09.06.2015

Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Dames en heren, Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Vooreerst dank ik u voor de uitnodiging op deze studiedag. U hebt mij uitgenodigd om te spreken over een fundamentele kwestie: «Met welke uitdagingen

Nadere informatie

TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 24 januari 2008

TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 24 januari 2008 TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 24 januari 2008 Studievoormiddag Doelgroepen en milieubeleid: focus op prioritaire sectoren van industrie

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Vrijdag 30 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vrijdag 30 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 30 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Viering Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Tielrode Dames en heren Vandaag start de paasvakantie. Voor

Nadere informatie

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Collega s, Voorzitter, Armoede is moeilijk te bestrijden. Ook de collega s van de oppositie zullen dat moeten toegeven. Zo is mevrouw Lieten 5 jaar

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-140924 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 ingediend op 261 (2014-2015) Nr. 6 22 april 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van decreet van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Caroline Bastiaens, Yamila

Nadere informatie

Zonder partners lukt het niet

Zonder partners lukt het niet Zonder partners lukt het niet Vorm een breedspectrum BOEBS-team. Waarom? Hoe? Het BOEBS-team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van partners is samengesteld, die elk vanuit een

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

Reactie gemeenschappelijk vakbondsfront op de tweede nota over de. hervorming van het deeltijds kunstonderwijs

Reactie gemeenschappelijk vakbondsfront op de tweede nota over de. hervorming van het deeltijds kunstonderwijs Reactie gemeenschappelijk vakbondsfront op de tweede nota over de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs Vooraf De tweede nota heet een discussienota. Wat hieronder staat, tekent in grote krijtlijnen

Nadere informatie

Excellenties, Dames en heren,

Excellenties, Dames en heren, Alleen de uitgesproken tekst geldt. Welkomstwoord van drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, bij de opening van de relatiebijeenkomst Lente in Overijssel,

Nadere informatie

Vrijdag 7 september 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vrijdag 7 september 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 7 september 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Overhandiging kwaliteitslabel Erkend Cultureel Archief aan Archief OCMW Gent, Ieper en Waregem

Nadere informatie

Programma Timing Locatie

Programma Timing Locatie Programma Timing Locatie Onthaal en koffie 9u15 9u45 DE Foyer Welkomstwoord 9u55 10u00 DE Zaal Infosessie afdeling Kunsten Frederik Beernaert presenteert een concrete wie-doet-wat in het kader van de nakende

Nadere informatie

Vlaamse Regering ~~. =

Vlaamse Regering ~~. = VR 2012 0911 DOC.1119/2 Vlaamse Regering ~~. = >>J - n= Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Beste collega Smet, Beste aanwezigen,

Beste collega Smet, Beste aanwezigen, Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 18 januari - Dag van de Cultuureducatie (enkel het gesproken woord telt) Beste collega Smet, Beste aanwezigen, Als

Nadere informatie

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs;

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs; Tijdelijke Regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 Fonds voor Cultuurparticipatie Maart 2014 Het bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, Gelet op artikel 3 van

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/193 BERAADSLAGING NR. 08/072 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS

Nadere informatie

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit Donderdag 2 februari 2012 Welkomstwoord JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Ontmoeting Chinese minister van Cultuur Cai Wu - Errera, Brussel Zeer geachte collega, minister

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1473254 Behandelend ambtenaar : N.H.C.P. Jansen- Kastelijns Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/

Nadere informatie

Onderzoek naar het topsportklimaat in Vlaanderen

Onderzoek naar het topsportklimaat in Vlaanderen Onderzoek naar het topsportklimaat in Vlaanderen Is in Vlaanderen een klimaat aanwezig voor topsporters om goed te presteren? Met welke omgevingsfactoren hebben topsporters te maken en in hoeverre kunnen

Nadere informatie

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Geachte heer Commissaris Andor, Geachte mensen van De Link, mensen van de Europese partnerorganisaties,

Nadere informatie

Dankzij minister Gatz hangt hier een/geen kunstwerk

Dankzij minister Gatz hangt hier een/geen kunstwerk pagina 1 van 7 Dankzij minister Gatz hangt hier een/geen kunstwerk D-day voor cultureel Vlaanderen: gezelschappen en musea dienen met bang hart subsidiedossier in Elk cultuurhuis, theatergezelschap of

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk!

Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk! Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk! Een projectsubsidie is een toelage met een tijdelijk karakter gericht op output. Niet de werking van een vereniging of vereniging zelf staat centraal in de beoordeling,

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 2 februari 2010, kenmerk 2.1/2010001668, afdeling

Nadere informatie

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het.

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het. Algemene informatie over de tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkosten en in het kader van het Kunstendecreet Algemene Wat is het doel van de tegemoetkoming? De tegemoetkoming in de reis-, verblijf-

Nadere informatie

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School Brede School Te downloaden op www.vlaanderen.be/bredeschool Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen en jongeren Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET Stuk 123 (1981-1982) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSE RAAD ZITTING 1981-1982 23 JUNI 1982 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het Cultureel Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk

Nadere informatie

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen Intentieverklaring van de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker en de Vlaamse minister van Onderwijs en viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits,

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Mijnheer de voorzitter, Waarde collega s, Geachte genodigden, Dames en heren

Mevrouw de voorzitter, Mijnheer de voorzitter, Waarde collega s, Geachte genodigden, Dames en heren Speech 73 Roger/ Mark DW TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID EERSTESTEENLEGGING

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen NOTA Datum: 2 april 2015 Van: Dienst Economie en Internationale Samenwerking Team Sociale Economie Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

Effectmeting De transnationale stad, over Rotterdams internationaal cultuurbeleid

Effectmeting De transnationale stad, over Rotterdams internationaal cultuurbeleid Effectmeting De transnationale stad, over Rotterdams internationaal cultuurbeleid 1 Korte omschrijving van het advies De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert de gemeente Rotterdam besef te

Nadere informatie

Investeren in Ontwikkeling. Het Noorden als laboratorium

Investeren in Ontwikkeling. Het Noorden als laboratorium Investeren in Ontwikkeling Het Noorden als laboratorium Noordelijke ambities voor cultuur in de periode 2005-2008 1 1 Inleiding In 2004 zal de rijksoverheid een nieuwe cultuurnota vaststellen voor de periode

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

Advies van de Raad van State. over het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

Advies van de Raad van State. over het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 ingediend op 261 (2014-2015) Nr. 3 24 maart 2015 (2014-2015) Advies van de Raad van State over het voorstel van decreet van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Caroline Bastiaens, Yamila Idrissi en

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector stuk ingediend op 548 (2009-2010) Nr. 1 20 mei 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Filip Anthuenis, de dames Irina De Knop en Vera Van der Borght en de heer

Nadere informatie

Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs

Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs standpunt Vlaamse Hogescholenraad 17 maart 2010 Algemeen De VLHORA is tevreden dat de instellingen, die in eerste instantie verantwoordelijkheid dragen voor

Nadere informatie

Het belang van internationaal cultuurbeleid. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dr. R.H.A. Plasterk Postbus 16375 2500 8J Den Haag

Het belang van internationaal cultuurbeleid. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dr. R.H.A. Plasterk Postbus 16375 2500 8J Den Haag Schimrrlelpenninckhan 3 61243 2so6AE Den telefoon 310 66 86 fax 361 27 e-mail cultuur@cultuur.nl De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dr. R.H.A. Plasterk Postbus 16375 2500 8J Den Haag datum:

Nadere informatie

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Watering van Sint-Truiden. (enkel het gesproken woord telt)

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Watering van Sint-Truiden. (enkel het gesproken woord telt) Vrijdag 6 mei 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Watering van Sint-Truiden (enkel het gesproken woord telt) Geachte voorzitter van de Watering, Mevrouw

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

1. Bepalen van de prioriteiten

1. Bepalen van de prioriteiten 1 1. Bepalen van de prioriteiten Bij het bepalen van prioriteiten heeft men aandacht voor: bevestigen en borgen van wat goed gebleken is (= behoud-punten); verbetering van de vastgestelde werkpunten (=

Nadere informatie

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB.

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Speech Joanne Kellermann Pensioenseminar 2014 Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Voor mij is dit een bijzonder moment:

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

Strategie voor een informatiegestuurde overheid

Strategie voor een informatiegestuurde overheid Strategie voor een informatiegestuurde overheid Bart Huybrechts, adjunct-kabinetschef Vlaams minister van Bestuurszaken (enkel het gesproken woord telt) Mijnheer de voorzitter, beste informatieprofessionals

Nadere informatie

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Het deskundigenonderzoek neemt in de burgerlijke procedure een belangrijke plaats in. Hoewel de rechters niet verplicht zijn

Nadere informatie

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012)

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) Stichting Cultuurfonds Tilburg (SCT) staat voor ontwikkeling en versterking van kunst en cultuur in Tilburg en omgeving. SCT verwezenlijkt dit door

Nadere informatie

Advies bij het omvormingsdecreet sport

Advies bij het omvormingsdecreet sport D-SP-364-11 Advies Vlaamse Sportraad Advies bij het omvormingsdecreet sport Op 22 juli 2015 vroeg Vlaams minister van Sport Philippe Muyters om advies bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van

Nadere informatie