JAARVERSLAG Instituut voor Onderzoek en Innovatie. Instituut/Dienst Opleiding/Afdeling Auteur(s) Functie auteur(s) Verantwoordelijk directeur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012. Instituut voor Onderzoek en Innovatie. Instituut/Dienst Opleiding/Afdeling Auteur(s) Functie auteur(s) Verantwoordelijk directeur"

Transcriptie

1 Instituut voor Onderzoek en Innovatie JAARVERSLAG 2012 Instituut/Dienst Opleiding/Afdeling Auteur(s) Functie auteur(s) Verantwoordelijk directeur Instituut voor Onderzoek en Innovatie Lectoraat Gedragseconomie Arie de Wild Lector Guy Bauwen Datum 27 maart 2013 Status (c) Hogeschool Rotterdam 2013 definitief

2

3 VERSIEBEHEER Versie Bespreken/vaststellen Wanneer Gereed Hoofdstuk/pagina Versie 9 Status definitief Jaarverslag 2012 pagina i

4 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Voortgang van de ontwikkeling en implementatie van de onderzoekslijnen Speltheorie Nudging Risk Appetite Gedragseconomie in de zorg Overige projecten 5 3. Voortgang van de activiteiten samen met de onderwijsinstituten Activiteiten gericht op ontwikkeling opleiding Activitetien gericht op professionalisering van docenten binnen onderwijsinstituut Activiteiten gericht op professionalisering van docenten binnen het kenniscentrum 8 4. Voortgang van activiteiten gericht op kenniscirculatie en kennisvalorisatie Participatie in netwerken, consortia en convenanten Activiteiten gericht op het werkveld 9 5. Voortgang personeel en middelen Verwerving externe middelen Detachering van docent onderzoekers Evaluatie Onderwijs Professionalisering Kenniscirculatie Kennisvalorisatie Tot slot 15 Bijlagen Bijlage 1. Overzicht projecten 1 Bijlage 2. Overzicht publicaties 1 Bijlage 3. Overzicht presentaties 1 Bijlage 4. Overzicht overige gerealiseerde producten 2 Bijlage 5. Overzicht onderwijsactiviteiten 1 Bijlage 6. Overzicht medewerkers 1 Bijlage 7. Overzicht professionalisering medewerkers 1 Bijlage 8. Vergelijking voorziene en gerealiseerde impact 1 Bijlage 9. Onze partners 1 pagina ii

5 1. Inleiding Het lectoraat Gedragseconomie is het lectoraat van Hogeschool Rotterdam dat zich richt op het toepassen van psychologische en sociologische inzichten op de economische praktijk. Het lectoraat gaat daarbij niet uit van een rationeel mensbeeld waar traditioneel in de economische wetenschap van wordt uitgegaan. Door onderzoek te doen naar de irrationele kant van mensen bij het uitoefenen van hun werkzaamheden, hoopt het lectoraat een bijdrage te kunnen leveren aan een betere besluitvorming binnen organisaties. Het lectoraat Gedragseconomie heeft in januari 2012 het lectoraat Enterprise Risk Management van de hogeschool opgevolgd. Het lectoraat is een onderdeel van het Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap van de hogeschool. In dit jaarverslag rapporteert het lectoraat over de voortgang gedurende 2012 ten aanzien van het onderzoek, de samenwerking met onderwijsinstituten, de kenniscirculatie en -valorisatie en de inzet en de verwerving en inzet van middelen. Ten slotte volgt een zelfevaluatie van het lectoraat. Jaarverslag 2012 pagina 1

6

7 2. Voortgang van de ontwikkeling en implementatie van de onderzoekslijnen In het jaarplan van 2012 zijn 7 projecten van het lectoraat opgenomen. Daarvan vallen 5 onder de onderzoekslijn Mapping success & failure of sustainable (product & services) innovations en 2 onder de onderzoekslijn Learning companies: bringing innovative businesses together. Een korte beschrijving van deze projecten staat vermeld in bijlage Speltheorie Met steun van 4 studenten van de minor Risicomanagement en gedrag (RM&G) van IFM is een cursus Speltheorie voor hbo-docenten ontwikkeld. Aan deze cursus, die samen met de Transfergroep in de markt is gezet, hebben 10 docenten van IFM, COM, RBS, IGO, IVG en ISO deelgenomen. Rotterdam Business School en de Hogeschool van Amsterdam hebben beiden toegezegd deze cursus af te nemen. Ten behoeve van de cursus Speltheorie en het keuze-onderwijs van de HR heeft het lectoraat zowel Nederlandstalig als Engelstalig cursusmateriaal ontwikkeld. Eind 2012 was een conceptversie van een tekstboek over speltheorie voor een groot deel afgerond. Dit tekstboek kan in toekomstige cursussen en modules binnen en buiten de hogeschool worden gebruikt. Vanwege hoge werkdruk kon een seminar voor ondernemers en de integratie van de ontwikkelde kennis in de minor RM&G in 2012 niet worden gerealiseerd Nudging Dit met IF-gelden gefinancierde project is op 19 december afgesloten met een evenement t.b.v. de kennisoverdracht aan de onderwijsinstituten van de hogeschool. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door 80 personeelsleden vanuit de HR. De video-opname van de bijeenkomst, gepubliceerd via hint, is vervolgens door verschillende andere belangstellenden bekeken. Profielen heeft aandacht besteed aan dit project en het team heeft over het onderzoek een artikel geschreven dat is aangeboden aan HO-Management. In totaal hebben 12 studenten van de minor RM&G en 1 afstudeerder van IFM geholpen met het uitvoeren van experimenten, de organisatie van het evenement en het verzamelen van materiaal t.b.v. een cursus Nudging. Een conceptversie van een tekstboek Nudging is in 2012 opgeleverd maar de finalisatie daarvan vergt nog veel additionele inspanning. Het eindrapport van het project zal begin 2013 worden opgeleverd. Adoptie van de nudges binnen het HR-onderwijs wordt in 2013 verwacht bij IFM, COM, RBS en IGO. Jaarverslag 2012 pagina 3

8 2.3. Risk Appetite Het proefschrift Unravelling Risk Appetite (2013) van lector Arie de Wild is de eerste dissertatie die door de uitgeverij van de hogeschool is uitgegeven. Bij de EUR is een onderzoeksvoorstel voor additioneel onderzoek ingediend dat voortbouwt op dit promotieonderzoek. Drie partners, Team support, BizzDesign en Aon, hebben interesse getoond om de methoden uit dit onderzoek als betaalde dienst te vermarkten. In totaal 6 studenten van de minor RM&G en 1 afstudeerder van IFM hebben aan het vermarkten een bijdrage geleverd, onder meer door het testen van de methode en het produceren van instructievideo s. Presentaties over het onderzoek zijn gegeven op de Business Process Management conferentie van BizzDesign en twee internationale business weeks (RBS, IFM). Aan de hand van de onderzoeksresultaten is een conceptversie van een artikel t.b.v. een vaktijdschrift geschreven. Tevens is de uit het promotieonderzoek opgedane kennis ingebed in twee lessen van de minor RM&G. Eén docent van IFM heeft in het kader van een stage bij het lectoraat een onderzoek uitgevoerd op het gebied van risk appetite. Tevens heeft zij twee instructiefilms op het gebied van onderzoeksvaardigheden geproduceerd. Zij heeft met behulp van 60 stagestudenten van IFM data verzameld over hoe organisaties hun risk appetite vastleggen. In 2013 zal over de resultaten van haar onderzoek worden gerapporteerd Gedragseconomie in de zorg In totaal 4 studenten van de minor RM&G hebben assistentie verleend aan een onderzoek naar de mogelijkheid om gedragseconomie toe te passen in de Diabeteszorg. Een literatuurstudie naar het toepassen van gedragseconomie in de zorg en een artikel waarin over de uitkomsten van het praktijkonderzoek wordt gerapporteerd, zal midden 2013 worden afgerond. De directeur van het kenniscentrum zorginnovatie is opdrachtgever voor een opdracht die door 4 studenten is uitgevoerd bij 2 locaties van Laurens (ouderenhuisvesting) de studenten hebben een inventarisatie gemaakt van risico s en knelpunten. Vervolgens is in overleg met de locatiemanagers prioriteit aan een van de gevonden punten gegeven en hebben studenten hiervoor een verbeterplan uitgewerkt. De opdracht krijgt een vervolg in semester 2 van jaar op twee andere locaties. In samenwerking met IvG en KC Zorginnovatie heeft het lectoraat het concept Trylab geïntroduceerd als een flexibele multidisciplinaire samenwerkingsvorm tussen onderwijsinstituten en de kenniscentra. Een artikel over het Trylab zal worden aangeboden aan de Innovators 010 honours conferentie in Het lectoraat heeft een ondersteunend college op het gebied van onderzoeksvaardigheden verzorgd t.b.v. dit Trylab. In 2012 bleek het niet mogelijk om de door minorstudenten ontwikkelde risicoscan in het kader van het Valorisatie Project Rotterdam te valoriseren. pagina 4

9 2.5. Overige projecten Het lectoraat heeft een samenwerking tot stand gebracht tussen lector Kees Machielse en 12 studenten van de minor RM&G ten behoeve van zijn onderzoek naar gezonde prikkels voor de Rotterdamse middenstand. Het lectoraat heeft een presentatie verzorgd voor vijf accountmanagers van de Transfergroep om duidelijk te maken waar haar expertise bij contractactiviteiten kan worden ingezet. Gezien de gewijzigde rol van de Transfergroep binnen de HR is het onduidelijk of dit tot concrete opdrachten zal leiden. Jaarverslag 2012 pagina 5

10

11 3. Voortgang van de activiteiten samen met de onderwijsinstituten 3.1. Activiteiten gericht op ontwikkeling opleiding Er is circa 4 keer per jaar overleg tussen de lector Gedragseconomie of Finance en het MT van IFM en eveneens met hoofddocenten van IFM. In 2012 waren deze gesprekken veelal verkennend van aard. Er werd kennisgemaakt en gezocht naar mogelijkheden om samen te werken. Momenteel draagt het lectoraat met name bij aan de vernieuwing van het curriculum van de minor Risicomanagement & Gedrag (RM&G) en daarbij zijn ook twee voorstellen voor nieuwe keuzevakken goedgekeurd. Daarnaast heeft zij haar externe relatie BizzDesign in contact gebracht met de minor Controlling en een gastcollege verzorgd bij deze minor. Het lectoraat is in 2012 opdrachtgever geweest voor 12 opdrachten die zonder financiële vergoeding door studenten van de minor RM&G werden uitgevoerd en buiten bezetting van het lectoraat werden begeleid door docenten van IFM (zie bijlage 5). Deze opdrachten zijn afgestemd op het jaarplan van het lectoraat. In de periode september-oktober had iedere minorgroep 2 korte contactmomenten met de lector en acteerden leden van het lectoraat als opdrachtgever voor de onderzoeksprojecten. Om de relatie tussen onderzoek en onderwijs aan te halen, heeft het lectoraat samen met IFM het initiatief genomen om IFM-studenten uit het derde studiejaar bij hun stagebedrijf een interview te laten afnemen ten behoeve van een onderzoek van het lectoraat. In ruil voor hun inspanning ontvingen zij van het lectoraat instructiefilmpjes en in 2013 een dagdeel additionele onderzoekstraining. Dit onderzoek is uitgevoerd door één van de docenten van IFM die bij het lectoraat stage liep Activitetien gericht op professionalisering van docenten binnen onderwijsinstituut Naast detachering van docent-onderzoekers vanuit IFM maakt het lectoraat gebruik van docentstagiairs en associates. Een docent-stagiair leert bij het lectoraat on-the-job onderzoeksvaardigheden aan door middel van het zelfstandig uitvoeren van een onderzoek voor het lectoraat. In 2012 heeft één docent van IFM stage gelopen bij het lectoraat en heeft één docent van COM regelmatig zijn expertise op het gebied van statistiek gedeeld met het team van Nudging the student. Een associate kiest zelf een onderwerp, voert zelfstandig onderzoek uit en wordt daarbij gecoacht door de lector. Op de startdag van IFM is dit associate-concept aan de docenten gepresenteerd. In 2012 heeft een zestal docenten aangegeven hun professionaliseringsuren op deze manier te willen inzetten bij het lectoraat met het doel een lesbrief te schrijven, een artikel te publiceren of een gastcollege in het buitenland te organiseren. Eén associate heeft met succes een artikel afgerond en gepresenteerd tijdens een gastcollege in Riga. In 2012 is het Lunch & Lezing concept van het lectoraat geadopteerd door het kenniscentrum ten behoeve van de professionalisering van docenten van RBS, COM, IBK en IFM. Op de hogeschooldag heeft het lectoraat deelgenomen Jaarverslag 2012 pagina 7

12 aan het tafelgesprek bij Rotterdam durft (nog niet genoeg) en een workshop rondom een experiment met de risicomatrix gepresenteerd. Daarnaast heeft het lectoraat diverse presentaties verzorgd voor docenten van de hogeschool (zie bijlage 3). Met Toby Witte (KC Talentontwikkeling) en Cobi van Beek (P&O) is samengewerkt aan de opzet van Research-on-the-Job (RotJ), een multidisciplinair onderzoeksproject waaraan docenten van diverse onderwijsinstituten in het kader van hun professionalisering kunnen deelnemen. Op 1 oktober mocht lector De Wild dit project presenteren aan de nieuwe CvB-voorzitter, Ron Bormans. In 2012 bestond rondom de financiering en reikwijdte van dit project veel onduidelijkheid. Eind 2012 heeft de hogeschool besloten om het project onder te brengen bij het nieuwe Center of Excellence op het gebied van Maatschappelijke Innovatie Activiteiten gericht op professionalisering van docenten binnen het kenniscentrum Na al ervaring opgedaan te hebben met de publicatie van haar eerste artikel in het tijdschrift van Vecon over keuzegedrag op de woningmarkt (2012), volgt docent-onderzoeker Ellen Boslooper momenteel een cursus artikel schrijven. Daarnaast hebben zij en Tasneem Sadiq in mei deelgenomen aan professionaliseringsdagen georganiseerd door P&O. Docent-onderzoekers Vincent Versluis en Tasneem Sadiq hebben in april aan de rest van het team een interne training gegeven over Speltheorie. Een tweede interne training op het gebied van Nudging is ontwikkeld door docent-onderzoekers Dennis van der Waal en Ellen Boslooper maar is i.v.m. hoge werkdruk nog niet ingepland. In 2012 hebben alle vaste docent-onderzoekers van het lectoraat geacteerd als opdrachtgever voor onderzoeksopdrachten die worden uitgevoerd door minorstudenten. In april heeft het team een gezamenlijke schrijfdag gehad waarin gefocust werd op het snel schrijven van een artikel. Een overzicht van de professionaliseringsactiviteiten is opgenomen in bijlage 7. pagina 8

13 4. Voortgang van activiteiten gericht op kenniscirculatie en kennisvalorisatie 4.1. Participatie in netwerken, consortia en convenanten In mei is getracht om met buitenlandse partners een voorstel in te dienen voor een Europees onderzoekstraject naar assessment methoden van Entrepreneurship Education. Dit traject werd door de leidende partij echter te laat ingezet waardoor er geen voorstel kon worden ingediend. Samen met o.a. MS-Ventures, Bizzdesign en Team support wordt een SIA RAAK mkbaanvraag voorbereid op het gebied van Behavioral Risk Management. Doel is om samen met consultants, softwareontwikkelaars, verzekeraars, accountants en andere bedrijven de bevindingen uit academische onderzoeken toe te passen op risicomanagement in de praktijk. Daarnaast hebben twee lectoraten van het KC Sustainable Solutions hebben toenadering gezocht i.v.m. deelname van het lectoraat Gedragseconomie aan een gezamenlijke SIA-aanvraag Activiteiten gericht op het werkveld Het lectoraat heeft met diverse externe partijen contact gehad om te zoeken naar samenwerking rondom het thema gedragseconomie. Dit heeft geleid tot publiciteit (zie bijlage 2) maar nog niet tot betaalde onderzoeksopdrachten. Jaarverslag 2012 pagina 9

14

15 5. Voortgang personeel en middelen 5.1. Verwerving externe middelen In mei 2012 kwam een bijdrage vanuit het Innovatiefonds beschikbaar t.b.v. Nudging the student ( toegekend), is er een bedrag van ProRail ontvangen i.v.m. een onderzoek uitgevoerd in 2011 ( 3.000) en een bedrag van IFM i.v.m. een vergoeding van een stagiair i.h.k.v. een onderzoek naar woningfinanciering en keuzegedrag ( 1.000). Een aanvraag bij het Innovatiefonds voor een vervolg op Nudging the student is ingediend maar niet gehonoreerd Detachering van docent onderzoekers Een overzicht van de medewerkers die gedetacheerd zijn vanuit IFM is opgenomen in bijlage 6. Ieder half jaar wordt er met al deze docent-onderzoekers een tussentijds evaluatiegesprek en een eindevaluatiegesprek gevoerd. Jaarverslag 2012 pagina 11

16

17 6. Evaluatie Aan de hand van doelen die gesteld zijn in het jaarplan, wordt in bijlage 8 een vergelijking gemaakt tussen de voorziene en gerealiseerde impact. Aan de hand van deze overzichten concludeert het lectoraat dat ondanks de onvolledige bezetting van het team 35% van doelen is bereikt of overtroffen, dat 38% deels is bereikt, dat 27% niet is bereikt. Daarentegen heeft het lectoraat additionele prestaties gerealiseerd die niet in het jaarplan zijn genoemd, waaronder de oplevering van het proefschrift, presentaties (zie bijlage 3), gastcolleges (zie bijlage 5) en overige producten (zie bijlage 4) Onderwijs Van het voorziene aantal van 40 studenten heeft het lectoraat 39 studenten van de minor Risicomanagement & Gedrag laten deelnemen aan projecten van het kenniscentrum. Hoewel dit niet was gepland hebben in totaal 4 studenten van IFM hun afstudeeropdracht bij het lectoraat uitgevoerd. In 2012 bleek het verder mogelijk om zo n 60 derdejaars stagelopende studenten in te zetten bij het verzamelen van data ten behoeve één van de projecten van het lectoraat. De impact van het lectoraat op onderwijsmodules beperkt zich momenteel met name tot de minor Risicomanagement & gedrag en de keuzeruimte van de hogeschool. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de voorloper van het lectoraat, het lectoraat ERM, wel duidelijk impact heeft gehad op het reguliere onderwijscurriculum (zie bijlage 5). De instructiefilms die in 2012 door het lectoraat zijn ontwikkeld, bieden de mogelijkheid om het onderwijs op het gebied van onderzoeksvaardigheden een impuls te geven (zie bijlage 4) Professionalisering Iedere docent-onderzoeker van het lectoraat heeft in 2012 geacteerd als opdrachtgever voor minoropdrachten. Een punt van aandacht is dat de lector moet voorkomen te snel de rol van opdrachtgever aan te nemen. Dit belemmert het behalen van de professionaliseringsdoelen van de overige lectoraatsleden. In tegenstelling tot wat voorzien was in het jaarplan, nam in 2012 geen hoofddocent deel aan het lectoraat. Hierdoor had het lectoraat te weinig expertise, ervaring en menskracht in huis om met vertrouwen externe, betaalde opdrachten te werven. Docent-onderzoekers van het lectoraat konden hierdoor niet acteren in de rol van consultant. Niet alle doelstellingen in het jaarplan waren SMART. Hierdoor valt niet objectief vast te stellen of bijvoorbeeld het professionaliseringsdoel netwerken is behaald. Een punt van aandacht is dat de lector in de persoonlijke planningsgesprekken met docent-onderzoekers duidelijker bij hen het verzoek neer moet leggen om algemeen geformuleerde doelstellingen in het jaarplan in hun eigen operationele planning SMART te formuleren. In het multidisciplinair samenwerken met andere lectoraten van de hogeschool is het lectoraat afhankelijk van hun medewerking. Het lectoraat vertrouwt momenteel te veel op mondelinge toezeggingen. Een leerpunt voor het lectoraat is om samenwerkingsverbanden met andere lectoraten alleen op te nemen in het jaarplan wanneer deze formeel zijn vastgelegd. Het lectoraat is in 2012 in staat geweest om docenten buiten haar eigen bezetting te interesseren om deel te nemen aan onderzoek van het lectoraat of zich te laten coachen bij het schrijven van eigen artikelen. Voor 2013 wordt verwacht dat meer docenten op deze manier betrokken Jaarverslag 2012 pagina 13

18 zullen zijn bij het onderzoek van het lectoraat. Het doel van het lectoraat is hiermee een bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen van een onderzoekende en kritische houding van docenten op de hogeschool Kenniscirculatie Het lectoraat was succesvol in het creëren van zichtbaarheid en geloofwaardigheid binnen de hogeschool door middel van de cursus Speltheorie voor hbo-docenten en het evenement Nudging the student. Daarnaast is in 2012 het proefschrift Unravelling risk appetite afgerond. Tevens plaatste de Vereniging voor Economisch Onderwijs een artikel van Ellen Boslooper in het tijdschrift TEO. Bovenstaande resultaten gaven het lectoraat ook externe zichtbaarheid in de media (zie bijlage 2). Het is echter ook duidelijk dat een aantal kenniscirculatiedoelen slechts deels of niet is bereikt. Producten die in 2012 slechts deels zijn opgeleverd zijn twee tekstboeken, een eindrapport, twee artikelen en een literatuurstudie. Een aantal producten zijn helemaal niet opgeleverd. Het betreft hier een lezing i.v.m. Gedragseconomie in de zorg, de verwachte producten van het project Gezonde prikkels middenstand en een rapport en artikel in het kader van het IFM Research Initiative. Oorzaken voor het verschil tussen voorziene en gerealiseerde impact zijn het ontbreken van een hoofddocent, gebrek aan ervaring binnen het team met onderzoek en het rapporteren daarover en afspraken met externe partijen die initieel niet hard genoeg waren gemaakt. Leerpunt voor het lectoraat is om op het gebied van kenniscirculatie haalbare doelstellingen te formuleren, zorg te dragen voor een goede bezetting en het professionaliseren van het team op het gebied van onderzoeken en rapporteren Kennisvalorisatie De bijdrage van de kennis van het lectoraat is met name zichtbaar binnen de hogeschool. Drie onderwijsinstituten hebben aangegeven geïnspireerd te zijn door het evenement Nudging the student en willen nudges adopteren. Daarnaast is kennis over Speltheorie overgedragen op docenten van zes verschillende onderwijsinstituten. Dat diverse externe partijen geïnteresseerd zijn in de valorisatie van de onderzoeksresultaten in het proefschrift Unravelling risk appetite, blijkt onder meer uit hun aanbod aan het lectoraat om haar gedachtegoed via hun nieuwsbrieven, magazines en congressen te verspreiden (zie bijlage 2). Nu dit onderzoek is afgerond, zal het komend jaar in het teken staan van de verdere valorisatie van de uitkomsten van dit onderzoek. Niet gerealiseerd zijn seminars voor ondernemers, additionele cursussen voor docenten en de adoptie van de risicoscan. Dit houdt respectievelijk verband met de onderbezetting waar het lectoraat mee werd geconfronteerd, een overschatting van de productiecapaciteit van het team docentonderzoekers en een overschatting van de mogelijkheden die het VPR biedt. pagina 14

19 6.5. Tot slot In 2012 hebben de leden van het lectoraat Gedragseconomie zich met enthousiasme gestort op een voor hen nieuw onderzoeksonderwerp: gedragseconomie. Het team docent-onderzoekers heeft inzichten opgedaan die nieuw zijn voor het onderwijs binnen de hogeschool en die voor een deel al hun weg vinden in het onderwijs. Intern heeft het lectoraat veel zichtbaarheid gekregen door het organiseren van een evenement, het aanbieden van een interne cursus en het introduceren van de Trylab-werkvorm. Het komende jaar wil het lectoraat in eerste instantie haar geloofwaardigheid versterken door middel van de publicatie van haar onderzoeksresultaten. Vervolgens zal de aandacht van het lectoraat zich richten op het vergroten van de impact op het hogeschoolonderwijs en het vergroten van haar externe zichtbaarheid. Jaarverslag 2012 pagina 15

20

21 Bijlage 1. Overzicht projecten Onderzoekslijn: Mapping success & failure of sustainable (product & services) innovations Titel: Korte beschrijving project: Ondernemen is gamen (Speltheorie als strategisch wapen) Ondernemerschap bestaat niet alleen uit keiharde competitie met de concurrent om de koek te verdelen, maar tevens uit samenwerking met de concurrent om deze koek groter te maken. Nalebuff en Brandenburger (1996, 1995) hebben hiervoor de term coöpetitie bedacht. Bij coöpetitie spelen zowel durf als duurzaamheid een belangrijke rol. Doel is om deze interpretatie van speltheorie via trainingsmateriaal toegankelijk te maken voor ondernemers in de regio Rotterdam en dit aan te bieden via cursussen en seminars onder de vlag van de Transfergroep Rotterdam. Titel: Korte beschrijving project: Hard trekken maar ook zachtjes duwen (Nudging the student) In hun boek Nudge schetsen Thaler en Sunstein (2008) diverse manieren waarop menselijk gedrag door kleine duwtjes in een bepaalde richting kan worden gedreven. Dit project heeft als doel om innovaties te bedenken waarbij de student door subtiele aanpassingen in het interne bedrijfsproces, de leeromgeving en het onderwijs (onbewust) een duwtje in de rug krijgt ter verbetering van het onderwijsrendement en de perceptie van de kwaliteit van het onderwijs. Titel: Korte beschrijving project: Business case: Risk Appetite Het door de HR gefinancierde promotieonderzoek van Arie de Wild heeft een methode opgeleverd om met behulp van besliskunde de Risk Appetite van ondernemingen te bepalen (De Wild 2011). Doel is om deze kennis om te vormen tot een dienst die tegen betaling door docent-onderzoekers in samenwerking met studenten van de HR verleend kan worden aan ondernemingen. Titel: Korte beschrijving project: Met ondernemen meer zorg en minder zorgen Bezuinigingen en een immer stijgende vraag hebben in de zorgsector, één van de snelst groeiende sectoren in de economie, geleid tot meer marktwerking en concentratie in de eerstelijns gezondheidszorg. Hierdoor ontstaan grotere organisaties waarin verschillende disciplines samenwerken maar Jaarverslag 2012 pagina 1

22 vooral ook samen ondernemen. Dit biedt veel mogelijkheden, maar zorgt ook voor nieuwe uitdagingen en risico s. In samenwerking met Toon Voorham (kenniscentrum Zorginnovatie) wordt onderzocht hoe het nemen en managen van risico s in deze turbulente sector kan worden verbeterd. Titel: Korte beschrijving project: Gezonde prikkels voor de Rotterdamse middenstand (Effectief mechanisme: Real Estate in Rotterdam) In samenwerking met Kees Machielse (kenniscentrum Integrale gebiedsontwikkeling) wordt onderzocht hoe het verdienmodel van de Rotterdamse middenstand kan worden aangepast zodat het winkelbestand in de binnenstad functioneel blijft en de kleine middenstander aansluiting vindt bij de teleshoppende wereld van de 21ste eeuw. Onderzoekslijn: Learning companies: bringing innovative businesses together Titel: Korte beschrijving project: Ontwikkeling cursussen gedragseconomie Om de kennis op het gebied van de gedragseconomie te ontsluiten voor de buitenwereld ontwikkelen de leden van het lectoraat cursusmateriaal t.b.v. trainingen voor professionals. Het betreft de volgende trainingen: - Cursus operationeel risicomanagement - Cursus risk appetite - Cursussen behavioral economics voor docenten (3x) Spin-off hiervan zijn keuzemodules voor het reguliere curriculum. Daarnaast ontwikkelt het lectoraat op aanvraag van de instituten van de HR nieuwe modules. Titel: Korte beschrijving project: IFM Research Initiative (IRI) Als een verplicht onderdeel van hun afstudeeropdracht dragen IFM-studenten er zorg voor dat een digitale enquête van EBI via internet wordt ingevuld door belangrijke beslissers binnen de organisatie. IFM docenten die stage lopen bij EBI stellen samen met EBI vragen op voor dit enquête-onderzoek en analyseren vervolgens de resultaten. Doel is om IFM docenten op een laagdrempelige manier, onder begeleiding van EBI onderzoekservaring op te laten doen en hen tevens kennis te laten maken met het werk van docent-onderzoekers bij EBI. pagina 2

23 Bijlage 2. Overzicht publicaties Publicaties die definitief zijn afgerond: Boslooper, E.R Hoe Beïnvloedt De Conjunctuur Het Keuzegedrag Bij Woningfinanciering? Tijdschrift Voor Het Economisch Onderwijs (TEO) (4). De Wild, A.F Unravelling Risk Appetite: Applications of Decision Theory in the Evaluation of Organizational Risk Appetite, PhD Dissertation. Rotterdam: Rotterdam University Press. De Wild, A.F., A. Kreeft, I. Van den Donker, and D. Van der Waal. Nudging the Student. Ingediend Bij Hoger Onderwijs Magazine. Een artikel van Dennis van der Waal is voorgelegd aan Newslab. Het onderwerp bleek vooral relevant voor de hogeschool en had te weinig externe nieuwswaarde. Publicaties die in ontwikkeling zijn: Titel Uitvoerende Status eind 2012 Afronding verwacht Literatuurstudie Gedragseconomie in de zorg Artikel Kosten van diabetes en gedrag Artikelenserie (3x) Risicoattitudes in de risicomatrix Tekstboek Game theory Eindrapport Nudging the student Tekstboek Nudging Boslooper Conceptversie hoofdstuk 1 & 2 juni 2013 Boslooper Dataverzameling afgerond juni 2013 Versluis Versluis Van der Waal Van den Donker Kreeft De Wild Van der Waal Boslooper Eén artikel in concept opgeleverd Twee hoofdstukken in concept opgeleverd Eerste concept versie gereed Eerste concept versie gereed juni 2013 april 2013 maart 2013 augustus 2013 Jaarverslag 2012 pagina 1

24 Vermeldingen in de media: BPM2012 Cooling down magazine Omarm de psychologie en beheers uw risico s RISK ID website Unravelling risk appetite Profielen Laten we spelen pagina 2

25 Bijlage 3. Overzicht presentaties Datum Titel Uitvoerende Details Onderzoek: professionalisering uit een onverwachte hoek Voorlichting Transfergroep Behavioral Economics Een onverwacht positief effect van financiële prestatieprikkels op de kwaliteit van risicomanagement De Wild Boslooper, Verluis, Van der Waal, De Wild, De Wild Voor IFM-docenten tijdens de startdag Voorlichting leden Transfergroep Lunch & Lezing voor docenten IBK, RBS, IFM en COM Pilot Research-on-the-Job De Wild Kennismakingsbijeenkomst van Ron Bormans met IOI Waardecreatie binnen Business Proces Management met Risk Appetite Management De Wild Business Process Managament congres van BizzDesign (beoordeling: 7,5) Risk Appetite De Wild Voor studenten van de Master Behavioral Economics van de EUR *) Curbing risk appetite with performance-based incentives Versluis Voor docenten op de International Business Week van IFM *) Op 6, 7 & 8 november werkten EUR-studenten aan een risk appetite casus die door het lectoraat was ontwikkeld. Ten behoeve van deze casus verzorgde De Wild een gastcollege bij de EUR en jureerde hij de casusuitwerkingen. Jaarverslag 2012 pagina 1

26 Bijlage 4. Overzicht overige gerealiseerde producten Product Instructiefilm Literatuuronderzoek Instructiefilm Interviewtechnieken Instructiefilm Toepassing van nutscurves op risk appetite Nutsmetingsmethode geprogrammeerd in MS Excel Risicoscan voor de gezondheidszorg Uitvoerende Jennifer Keating Jennifer Keating Mark van Vugt, Sjoerd de Pee Vincent Versluis Ellen Boslooper pagina 2

Gedragseconomie als Business case voor innovatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie Gedragseconomie als Business case voor innovatie Op welke manier kan het lectoraat Gedragseconomie levensvatbaar gemaakt worden? Auteur: Leander Verkaik Studentnummer: 0796013 Klas: BE49 Opleiding: Bedrijfseconomie

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Commerciële Economie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA HZ University of Applied Sciences: Commerciële Economie - BOB

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kenniscentra RDM Sustainable Solutions Mainport Innovation

Jaarplan 2014 Kenniscentra RDM Sustainable Solutions Mainport Innovation Jaarplan 2014 Kenniscentra RDM Sustainable Solutions Mainport Innovation Hogeschool Rotterdam Kenniscentra RDM Sustainable Solutions Mainport Innovation Kees Joosten (directeur), Ria van Oosterhout (programmamanager),

Nadere informatie

juli 212 To gamble or not to gamble, that s the question! Valentina Goryun Hogeschool Rotterdam

juli 212 To gamble or not to gamble, that s the question! Valentina Goryun Hogeschool Rotterdam juli 212 To gamble or not to gamble, that s the question! Valentina Goryun Hogeschool Rotterdam Juli 2012 Het onderzoek naar een methode die aantoont of het programma van A.F. de Wild de risicohouding

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Lectoraat International Business and Communication

Jaarverslag 2012. Lectoraat International Business and Communication Jaarverslag 2012 Lectoraat International Business and Communication 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Missie en doelstellingen 4 2.1 Kennisontwikkeling 5 2.2 Kennisuitwisseling 5 2.3 Curriculumontwikkeling 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Verplichte rapportages

Jaarverslag 2013. Verplichte rapportages Jaarverslag 2013 Verplichte rapportages 1 Inhoudsopgave Ten geleide Prestatieafspraken Opleidingsaanbod Kwaliteitsbeleid Toelatingsbeleid Praktijkgericht onderzoek en kenniscirculatie Promovendi Marktactiviteiten

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Rapportage mei t/m augustus 2014

Rapportage mei t/m augustus 2014 Aan: Raad van Toezicht Van: College van Bestuur Onderwerp: Bestuurlijke rapportage Kenmerk: NOTCVB14/13866 Bijlage: 3.2 Rapportage mei t/m augustus 2014 Inleiding In deze bestuurlijke rapportage geeft

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Kenniscentrum Mainport Innovation Heijplaatstraat 23 3089 JB Rotterdam 010 794 4853 copyright: Kenniscentrum Mainport Innovation, Hogeschool

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Hannelore Hofhuis Suzanne van der Meulen-Arts, Lammert Hingstman, Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Cluster Commerciële Economie Locaties: Zwolle en Almere Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/65 NQA Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Bedrijfskunde Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon: 030 230 3100

Nadere informatie