JAARVERSLAG Instituut voor Onderzoek en Innovatie. Instituut/Dienst Opleiding/Afdeling Auteur(s) Functie auteur(s) Verantwoordelijk directeur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012. Instituut voor Onderzoek en Innovatie. Instituut/Dienst Opleiding/Afdeling Auteur(s) Functie auteur(s) Verantwoordelijk directeur"

Transcriptie

1 Instituut voor Onderzoek en Innovatie JAARVERSLAG 2012 Instituut/Dienst Opleiding/Afdeling Auteur(s) Functie auteur(s) Verantwoordelijk directeur Instituut voor Onderzoek en Innovatie Lectoraat Gedragseconomie Arie de Wild Lector Guy Bauwen Datum 27 maart 2013 Status (c) Hogeschool Rotterdam 2013 definitief

2

3 VERSIEBEHEER Versie Bespreken/vaststellen Wanneer Gereed Hoofdstuk/pagina Versie 9 Status definitief Jaarverslag 2012 pagina i

4 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Voortgang van de ontwikkeling en implementatie van de onderzoekslijnen Speltheorie Nudging Risk Appetite Gedragseconomie in de zorg Overige projecten 5 3. Voortgang van de activiteiten samen met de onderwijsinstituten Activiteiten gericht op ontwikkeling opleiding Activitetien gericht op professionalisering van docenten binnen onderwijsinstituut Activiteiten gericht op professionalisering van docenten binnen het kenniscentrum 8 4. Voortgang van activiteiten gericht op kenniscirculatie en kennisvalorisatie Participatie in netwerken, consortia en convenanten Activiteiten gericht op het werkveld 9 5. Voortgang personeel en middelen Verwerving externe middelen Detachering van docent onderzoekers Evaluatie Onderwijs Professionalisering Kenniscirculatie Kennisvalorisatie Tot slot 15 Bijlagen Bijlage 1. Overzicht projecten 1 Bijlage 2. Overzicht publicaties 1 Bijlage 3. Overzicht presentaties 1 Bijlage 4. Overzicht overige gerealiseerde producten 2 Bijlage 5. Overzicht onderwijsactiviteiten 1 Bijlage 6. Overzicht medewerkers 1 Bijlage 7. Overzicht professionalisering medewerkers 1 Bijlage 8. Vergelijking voorziene en gerealiseerde impact 1 Bijlage 9. Onze partners 1 pagina ii

5 1. Inleiding Het lectoraat Gedragseconomie is het lectoraat van Hogeschool Rotterdam dat zich richt op het toepassen van psychologische en sociologische inzichten op de economische praktijk. Het lectoraat gaat daarbij niet uit van een rationeel mensbeeld waar traditioneel in de economische wetenschap van wordt uitgegaan. Door onderzoek te doen naar de irrationele kant van mensen bij het uitoefenen van hun werkzaamheden, hoopt het lectoraat een bijdrage te kunnen leveren aan een betere besluitvorming binnen organisaties. Het lectoraat Gedragseconomie heeft in januari 2012 het lectoraat Enterprise Risk Management van de hogeschool opgevolgd. Het lectoraat is een onderdeel van het Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap van de hogeschool. In dit jaarverslag rapporteert het lectoraat over de voortgang gedurende 2012 ten aanzien van het onderzoek, de samenwerking met onderwijsinstituten, de kenniscirculatie en -valorisatie en de inzet en de verwerving en inzet van middelen. Ten slotte volgt een zelfevaluatie van het lectoraat. Jaarverslag 2012 pagina 1

6

7 2. Voortgang van de ontwikkeling en implementatie van de onderzoekslijnen In het jaarplan van 2012 zijn 7 projecten van het lectoraat opgenomen. Daarvan vallen 5 onder de onderzoekslijn Mapping success & failure of sustainable (product & services) innovations en 2 onder de onderzoekslijn Learning companies: bringing innovative businesses together. Een korte beschrijving van deze projecten staat vermeld in bijlage Speltheorie Met steun van 4 studenten van de minor Risicomanagement en gedrag (RM&G) van IFM is een cursus Speltheorie voor hbo-docenten ontwikkeld. Aan deze cursus, die samen met de Transfergroep in de markt is gezet, hebben 10 docenten van IFM, COM, RBS, IGO, IVG en ISO deelgenomen. Rotterdam Business School en de Hogeschool van Amsterdam hebben beiden toegezegd deze cursus af te nemen. Ten behoeve van de cursus Speltheorie en het keuze-onderwijs van de HR heeft het lectoraat zowel Nederlandstalig als Engelstalig cursusmateriaal ontwikkeld. Eind 2012 was een conceptversie van een tekstboek over speltheorie voor een groot deel afgerond. Dit tekstboek kan in toekomstige cursussen en modules binnen en buiten de hogeschool worden gebruikt. Vanwege hoge werkdruk kon een seminar voor ondernemers en de integratie van de ontwikkelde kennis in de minor RM&G in 2012 niet worden gerealiseerd Nudging Dit met IF-gelden gefinancierde project is op 19 december afgesloten met een evenement t.b.v. de kennisoverdracht aan de onderwijsinstituten van de hogeschool. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door 80 personeelsleden vanuit de HR. De video-opname van de bijeenkomst, gepubliceerd via hint, is vervolgens door verschillende andere belangstellenden bekeken. Profielen heeft aandacht besteed aan dit project en het team heeft over het onderzoek een artikel geschreven dat is aangeboden aan HO-Management. In totaal hebben 12 studenten van de minor RM&G en 1 afstudeerder van IFM geholpen met het uitvoeren van experimenten, de organisatie van het evenement en het verzamelen van materiaal t.b.v. een cursus Nudging. Een conceptversie van een tekstboek Nudging is in 2012 opgeleverd maar de finalisatie daarvan vergt nog veel additionele inspanning. Het eindrapport van het project zal begin 2013 worden opgeleverd. Adoptie van de nudges binnen het HR-onderwijs wordt in 2013 verwacht bij IFM, COM, RBS en IGO. Jaarverslag 2012 pagina 3

8 2.3. Risk Appetite Het proefschrift Unravelling Risk Appetite (2013) van lector Arie de Wild is de eerste dissertatie die door de uitgeverij van de hogeschool is uitgegeven. Bij de EUR is een onderzoeksvoorstel voor additioneel onderzoek ingediend dat voortbouwt op dit promotieonderzoek. Drie partners, Team support, BizzDesign en Aon, hebben interesse getoond om de methoden uit dit onderzoek als betaalde dienst te vermarkten. In totaal 6 studenten van de minor RM&G en 1 afstudeerder van IFM hebben aan het vermarkten een bijdrage geleverd, onder meer door het testen van de methode en het produceren van instructievideo s. Presentaties over het onderzoek zijn gegeven op de Business Process Management conferentie van BizzDesign en twee internationale business weeks (RBS, IFM). Aan de hand van de onderzoeksresultaten is een conceptversie van een artikel t.b.v. een vaktijdschrift geschreven. Tevens is de uit het promotieonderzoek opgedane kennis ingebed in twee lessen van de minor RM&G. Eén docent van IFM heeft in het kader van een stage bij het lectoraat een onderzoek uitgevoerd op het gebied van risk appetite. Tevens heeft zij twee instructiefilms op het gebied van onderzoeksvaardigheden geproduceerd. Zij heeft met behulp van 60 stagestudenten van IFM data verzameld over hoe organisaties hun risk appetite vastleggen. In 2013 zal over de resultaten van haar onderzoek worden gerapporteerd Gedragseconomie in de zorg In totaal 4 studenten van de minor RM&G hebben assistentie verleend aan een onderzoek naar de mogelijkheid om gedragseconomie toe te passen in de Diabeteszorg. Een literatuurstudie naar het toepassen van gedragseconomie in de zorg en een artikel waarin over de uitkomsten van het praktijkonderzoek wordt gerapporteerd, zal midden 2013 worden afgerond. De directeur van het kenniscentrum zorginnovatie is opdrachtgever voor een opdracht die door 4 studenten is uitgevoerd bij 2 locaties van Laurens (ouderenhuisvesting) de studenten hebben een inventarisatie gemaakt van risico s en knelpunten. Vervolgens is in overleg met de locatiemanagers prioriteit aan een van de gevonden punten gegeven en hebben studenten hiervoor een verbeterplan uitgewerkt. De opdracht krijgt een vervolg in semester 2 van jaar op twee andere locaties. In samenwerking met IvG en KC Zorginnovatie heeft het lectoraat het concept Trylab geïntroduceerd als een flexibele multidisciplinaire samenwerkingsvorm tussen onderwijsinstituten en de kenniscentra. Een artikel over het Trylab zal worden aangeboden aan de Innovators 010 honours conferentie in Het lectoraat heeft een ondersteunend college op het gebied van onderzoeksvaardigheden verzorgd t.b.v. dit Trylab. In 2012 bleek het niet mogelijk om de door minorstudenten ontwikkelde risicoscan in het kader van het Valorisatie Project Rotterdam te valoriseren. pagina 4

9 2.5. Overige projecten Het lectoraat heeft een samenwerking tot stand gebracht tussen lector Kees Machielse en 12 studenten van de minor RM&G ten behoeve van zijn onderzoek naar gezonde prikkels voor de Rotterdamse middenstand. Het lectoraat heeft een presentatie verzorgd voor vijf accountmanagers van de Transfergroep om duidelijk te maken waar haar expertise bij contractactiviteiten kan worden ingezet. Gezien de gewijzigde rol van de Transfergroep binnen de HR is het onduidelijk of dit tot concrete opdrachten zal leiden. Jaarverslag 2012 pagina 5

10

11 3. Voortgang van de activiteiten samen met de onderwijsinstituten 3.1. Activiteiten gericht op ontwikkeling opleiding Er is circa 4 keer per jaar overleg tussen de lector Gedragseconomie of Finance en het MT van IFM en eveneens met hoofddocenten van IFM. In 2012 waren deze gesprekken veelal verkennend van aard. Er werd kennisgemaakt en gezocht naar mogelijkheden om samen te werken. Momenteel draagt het lectoraat met name bij aan de vernieuwing van het curriculum van de minor Risicomanagement & Gedrag (RM&G) en daarbij zijn ook twee voorstellen voor nieuwe keuzevakken goedgekeurd. Daarnaast heeft zij haar externe relatie BizzDesign in contact gebracht met de minor Controlling en een gastcollege verzorgd bij deze minor. Het lectoraat is in 2012 opdrachtgever geweest voor 12 opdrachten die zonder financiële vergoeding door studenten van de minor RM&G werden uitgevoerd en buiten bezetting van het lectoraat werden begeleid door docenten van IFM (zie bijlage 5). Deze opdrachten zijn afgestemd op het jaarplan van het lectoraat. In de periode september-oktober had iedere minorgroep 2 korte contactmomenten met de lector en acteerden leden van het lectoraat als opdrachtgever voor de onderzoeksprojecten. Om de relatie tussen onderzoek en onderwijs aan te halen, heeft het lectoraat samen met IFM het initiatief genomen om IFM-studenten uit het derde studiejaar bij hun stagebedrijf een interview te laten afnemen ten behoeve van een onderzoek van het lectoraat. In ruil voor hun inspanning ontvingen zij van het lectoraat instructiefilmpjes en in 2013 een dagdeel additionele onderzoekstraining. Dit onderzoek is uitgevoerd door één van de docenten van IFM die bij het lectoraat stage liep Activitetien gericht op professionalisering van docenten binnen onderwijsinstituut Naast detachering van docent-onderzoekers vanuit IFM maakt het lectoraat gebruik van docentstagiairs en associates. Een docent-stagiair leert bij het lectoraat on-the-job onderzoeksvaardigheden aan door middel van het zelfstandig uitvoeren van een onderzoek voor het lectoraat. In 2012 heeft één docent van IFM stage gelopen bij het lectoraat en heeft één docent van COM regelmatig zijn expertise op het gebied van statistiek gedeeld met het team van Nudging the student. Een associate kiest zelf een onderwerp, voert zelfstandig onderzoek uit en wordt daarbij gecoacht door de lector. Op de startdag van IFM is dit associate-concept aan de docenten gepresenteerd. In 2012 heeft een zestal docenten aangegeven hun professionaliseringsuren op deze manier te willen inzetten bij het lectoraat met het doel een lesbrief te schrijven, een artikel te publiceren of een gastcollege in het buitenland te organiseren. Eén associate heeft met succes een artikel afgerond en gepresenteerd tijdens een gastcollege in Riga. In 2012 is het Lunch & Lezing concept van het lectoraat geadopteerd door het kenniscentrum ten behoeve van de professionalisering van docenten van RBS, COM, IBK en IFM. Op de hogeschooldag heeft het lectoraat deelgenomen Jaarverslag 2012 pagina 7

12 aan het tafelgesprek bij Rotterdam durft (nog niet genoeg) en een workshop rondom een experiment met de risicomatrix gepresenteerd. Daarnaast heeft het lectoraat diverse presentaties verzorgd voor docenten van de hogeschool (zie bijlage 3). Met Toby Witte (KC Talentontwikkeling) en Cobi van Beek (P&O) is samengewerkt aan de opzet van Research-on-the-Job (RotJ), een multidisciplinair onderzoeksproject waaraan docenten van diverse onderwijsinstituten in het kader van hun professionalisering kunnen deelnemen. Op 1 oktober mocht lector De Wild dit project presenteren aan de nieuwe CvB-voorzitter, Ron Bormans. In 2012 bestond rondom de financiering en reikwijdte van dit project veel onduidelijkheid. Eind 2012 heeft de hogeschool besloten om het project onder te brengen bij het nieuwe Center of Excellence op het gebied van Maatschappelijke Innovatie Activiteiten gericht op professionalisering van docenten binnen het kenniscentrum Na al ervaring opgedaan te hebben met de publicatie van haar eerste artikel in het tijdschrift van Vecon over keuzegedrag op de woningmarkt (2012), volgt docent-onderzoeker Ellen Boslooper momenteel een cursus artikel schrijven. Daarnaast hebben zij en Tasneem Sadiq in mei deelgenomen aan professionaliseringsdagen georganiseerd door P&O. Docent-onderzoekers Vincent Versluis en Tasneem Sadiq hebben in april aan de rest van het team een interne training gegeven over Speltheorie. Een tweede interne training op het gebied van Nudging is ontwikkeld door docent-onderzoekers Dennis van der Waal en Ellen Boslooper maar is i.v.m. hoge werkdruk nog niet ingepland. In 2012 hebben alle vaste docent-onderzoekers van het lectoraat geacteerd als opdrachtgever voor onderzoeksopdrachten die worden uitgevoerd door minorstudenten. In april heeft het team een gezamenlijke schrijfdag gehad waarin gefocust werd op het snel schrijven van een artikel. Een overzicht van de professionaliseringsactiviteiten is opgenomen in bijlage 7. pagina 8

13 4. Voortgang van activiteiten gericht op kenniscirculatie en kennisvalorisatie 4.1. Participatie in netwerken, consortia en convenanten In mei is getracht om met buitenlandse partners een voorstel in te dienen voor een Europees onderzoekstraject naar assessment methoden van Entrepreneurship Education. Dit traject werd door de leidende partij echter te laat ingezet waardoor er geen voorstel kon worden ingediend. Samen met o.a. MS-Ventures, Bizzdesign en Team support wordt een SIA RAAK mkbaanvraag voorbereid op het gebied van Behavioral Risk Management. Doel is om samen met consultants, softwareontwikkelaars, verzekeraars, accountants en andere bedrijven de bevindingen uit academische onderzoeken toe te passen op risicomanagement in de praktijk. Daarnaast hebben twee lectoraten van het KC Sustainable Solutions hebben toenadering gezocht i.v.m. deelname van het lectoraat Gedragseconomie aan een gezamenlijke SIA-aanvraag Activiteiten gericht op het werkveld Het lectoraat heeft met diverse externe partijen contact gehad om te zoeken naar samenwerking rondom het thema gedragseconomie. Dit heeft geleid tot publiciteit (zie bijlage 2) maar nog niet tot betaalde onderzoeksopdrachten. Jaarverslag 2012 pagina 9

14

15 5. Voortgang personeel en middelen 5.1. Verwerving externe middelen In mei 2012 kwam een bijdrage vanuit het Innovatiefonds beschikbaar t.b.v. Nudging the student ( toegekend), is er een bedrag van ProRail ontvangen i.v.m. een onderzoek uitgevoerd in 2011 ( 3.000) en een bedrag van IFM i.v.m. een vergoeding van een stagiair i.h.k.v. een onderzoek naar woningfinanciering en keuzegedrag ( 1.000). Een aanvraag bij het Innovatiefonds voor een vervolg op Nudging the student is ingediend maar niet gehonoreerd Detachering van docent onderzoekers Een overzicht van de medewerkers die gedetacheerd zijn vanuit IFM is opgenomen in bijlage 6. Ieder half jaar wordt er met al deze docent-onderzoekers een tussentijds evaluatiegesprek en een eindevaluatiegesprek gevoerd. Jaarverslag 2012 pagina 11

16

17 6. Evaluatie Aan de hand van doelen die gesteld zijn in het jaarplan, wordt in bijlage 8 een vergelijking gemaakt tussen de voorziene en gerealiseerde impact. Aan de hand van deze overzichten concludeert het lectoraat dat ondanks de onvolledige bezetting van het team 35% van doelen is bereikt of overtroffen, dat 38% deels is bereikt, dat 27% niet is bereikt. Daarentegen heeft het lectoraat additionele prestaties gerealiseerd die niet in het jaarplan zijn genoemd, waaronder de oplevering van het proefschrift, presentaties (zie bijlage 3), gastcolleges (zie bijlage 5) en overige producten (zie bijlage 4) Onderwijs Van het voorziene aantal van 40 studenten heeft het lectoraat 39 studenten van de minor Risicomanagement & Gedrag laten deelnemen aan projecten van het kenniscentrum. Hoewel dit niet was gepland hebben in totaal 4 studenten van IFM hun afstudeeropdracht bij het lectoraat uitgevoerd. In 2012 bleek het verder mogelijk om zo n 60 derdejaars stagelopende studenten in te zetten bij het verzamelen van data ten behoeve één van de projecten van het lectoraat. De impact van het lectoraat op onderwijsmodules beperkt zich momenteel met name tot de minor Risicomanagement & gedrag en de keuzeruimte van de hogeschool. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de voorloper van het lectoraat, het lectoraat ERM, wel duidelijk impact heeft gehad op het reguliere onderwijscurriculum (zie bijlage 5). De instructiefilms die in 2012 door het lectoraat zijn ontwikkeld, bieden de mogelijkheid om het onderwijs op het gebied van onderzoeksvaardigheden een impuls te geven (zie bijlage 4) Professionalisering Iedere docent-onderzoeker van het lectoraat heeft in 2012 geacteerd als opdrachtgever voor minoropdrachten. Een punt van aandacht is dat de lector moet voorkomen te snel de rol van opdrachtgever aan te nemen. Dit belemmert het behalen van de professionaliseringsdoelen van de overige lectoraatsleden. In tegenstelling tot wat voorzien was in het jaarplan, nam in 2012 geen hoofddocent deel aan het lectoraat. Hierdoor had het lectoraat te weinig expertise, ervaring en menskracht in huis om met vertrouwen externe, betaalde opdrachten te werven. Docent-onderzoekers van het lectoraat konden hierdoor niet acteren in de rol van consultant. Niet alle doelstellingen in het jaarplan waren SMART. Hierdoor valt niet objectief vast te stellen of bijvoorbeeld het professionaliseringsdoel netwerken is behaald. Een punt van aandacht is dat de lector in de persoonlijke planningsgesprekken met docent-onderzoekers duidelijker bij hen het verzoek neer moet leggen om algemeen geformuleerde doelstellingen in het jaarplan in hun eigen operationele planning SMART te formuleren. In het multidisciplinair samenwerken met andere lectoraten van de hogeschool is het lectoraat afhankelijk van hun medewerking. Het lectoraat vertrouwt momenteel te veel op mondelinge toezeggingen. Een leerpunt voor het lectoraat is om samenwerkingsverbanden met andere lectoraten alleen op te nemen in het jaarplan wanneer deze formeel zijn vastgelegd. Het lectoraat is in 2012 in staat geweest om docenten buiten haar eigen bezetting te interesseren om deel te nemen aan onderzoek van het lectoraat of zich te laten coachen bij het schrijven van eigen artikelen. Voor 2013 wordt verwacht dat meer docenten op deze manier betrokken Jaarverslag 2012 pagina 13

18 zullen zijn bij het onderzoek van het lectoraat. Het doel van het lectoraat is hiermee een bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen van een onderzoekende en kritische houding van docenten op de hogeschool Kenniscirculatie Het lectoraat was succesvol in het creëren van zichtbaarheid en geloofwaardigheid binnen de hogeschool door middel van de cursus Speltheorie voor hbo-docenten en het evenement Nudging the student. Daarnaast is in 2012 het proefschrift Unravelling risk appetite afgerond. Tevens plaatste de Vereniging voor Economisch Onderwijs een artikel van Ellen Boslooper in het tijdschrift TEO. Bovenstaande resultaten gaven het lectoraat ook externe zichtbaarheid in de media (zie bijlage 2). Het is echter ook duidelijk dat een aantal kenniscirculatiedoelen slechts deels of niet is bereikt. Producten die in 2012 slechts deels zijn opgeleverd zijn twee tekstboeken, een eindrapport, twee artikelen en een literatuurstudie. Een aantal producten zijn helemaal niet opgeleverd. Het betreft hier een lezing i.v.m. Gedragseconomie in de zorg, de verwachte producten van het project Gezonde prikkels middenstand en een rapport en artikel in het kader van het IFM Research Initiative. Oorzaken voor het verschil tussen voorziene en gerealiseerde impact zijn het ontbreken van een hoofddocent, gebrek aan ervaring binnen het team met onderzoek en het rapporteren daarover en afspraken met externe partijen die initieel niet hard genoeg waren gemaakt. Leerpunt voor het lectoraat is om op het gebied van kenniscirculatie haalbare doelstellingen te formuleren, zorg te dragen voor een goede bezetting en het professionaliseren van het team op het gebied van onderzoeken en rapporteren Kennisvalorisatie De bijdrage van de kennis van het lectoraat is met name zichtbaar binnen de hogeschool. Drie onderwijsinstituten hebben aangegeven geïnspireerd te zijn door het evenement Nudging the student en willen nudges adopteren. Daarnaast is kennis over Speltheorie overgedragen op docenten van zes verschillende onderwijsinstituten. Dat diverse externe partijen geïnteresseerd zijn in de valorisatie van de onderzoeksresultaten in het proefschrift Unravelling risk appetite, blijkt onder meer uit hun aanbod aan het lectoraat om haar gedachtegoed via hun nieuwsbrieven, magazines en congressen te verspreiden (zie bijlage 2). Nu dit onderzoek is afgerond, zal het komend jaar in het teken staan van de verdere valorisatie van de uitkomsten van dit onderzoek. Niet gerealiseerd zijn seminars voor ondernemers, additionele cursussen voor docenten en de adoptie van de risicoscan. Dit houdt respectievelijk verband met de onderbezetting waar het lectoraat mee werd geconfronteerd, een overschatting van de productiecapaciteit van het team docentonderzoekers en een overschatting van de mogelijkheden die het VPR biedt. pagina 14

19 6.5. Tot slot In 2012 hebben de leden van het lectoraat Gedragseconomie zich met enthousiasme gestort op een voor hen nieuw onderzoeksonderwerp: gedragseconomie. Het team docent-onderzoekers heeft inzichten opgedaan die nieuw zijn voor het onderwijs binnen de hogeschool en die voor een deel al hun weg vinden in het onderwijs. Intern heeft het lectoraat veel zichtbaarheid gekregen door het organiseren van een evenement, het aanbieden van een interne cursus en het introduceren van de Trylab-werkvorm. Het komende jaar wil het lectoraat in eerste instantie haar geloofwaardigheid versterken door middel van de publicatie van haar onderzoeksresultaten. Vervolgens zal de aandacht van het lectoraat zich richten op het vergroten van de impact op het hogeschoolonderwijs en het vergroten van haar externe zichtbaarheid. Jaarverslag 2012 pagina 15

20

21 Bijlage 1. Overzicht projecten Onderzoekslijn: Mapping success & failure of sustainable (product & services) innovations Titel: Korte beschrijving project: Ondernemen is gamen (Speltheorie als strategisch wapen) Ondernemerschap bestaat niet alleen uit keiharde competitie met de concurrent om de koek te verdelen, maar tevens uit samenwerking met de concurrent om deze koek groter te maken. Nalebuff en Brandenburger (1996, 1995) hebben hiervoor de term coöpetitie bedacht. Bij coöpetitie spelen zowel durf als duurzaamheid een belangrijke rol. Doel is om deze interpretatie van speltheorie via trainingsmateriaal toegankelijk te maken voor ondernemers in de regio Rotterdam en dit aan te bieden via cursussen en seminars onder de vlag van de Transfergroep Rotterdam. Titel: Korte beschrijving project: Hard trekken maar ook zachtjes duwen (Nudging the student) In hun boek Nudge schetsen Thaler en Sunstein (2008) diverse manieren waarop menselijk gedrag door kleine duwtjes in een bepaalde richting kan worden gedreven. Dit project heeft als doel om innovaties te bedenken waarbij de student door subtiele aanpassingen in het interne bedrijfsproces, de leeromgeving en het onderwijs (onbewust) een duwtje in de rug krijgt ter verbetering van het onderwijsrendement en de perceptie van de kwaliteit van het onderwijs. Titel: Korte beschrijving project: Business case: Risk Appetite Het door de HR gefinancierde promotieonderzoek van Arie de Wild heeft een methode opgeleverd om met behulp van besliskunde de Risk Appetite van ondernemingen te bepalen (De Wild 2011). Doel is om deze kennis om te vormen tot een dienst die tegen betaling door docent-onderzoekers in samenwerking met studenten van de HR verleend kan worden aan ondernemingen. Titel: Korte beschrijving project: Met ondernemen meer zorg en minder zorgen Bezuinigingen en een immer stijgende vraag hebben in de zorgsector, één van de snelst groeiende sectoren in de economie, geleid tot meer marktwerking en concentratie in de eerstelijns gezondheidszorg. Hierdoor ontstaan grotere organisaties waarin verschillende disciplines samenwerken maar Jaarverslag 2012 pagina 1

22 vooral ook samen ondernemen. Dit biedt veel mogelijkheden, maar zorgt ook voor nieuwe uitdagingen en risico s. In samenwerking met Toon Voorham (kenniscentrum Zorginnovatie) wordt onderzocht hoe het nemen en managen van risico s in deze turbulente sector kan worden verbeterd. Titel: Korte beschrijving project: Gezonde prikkels voor de Rotterdamse middenstand (Effectief mechanisme: Real Estate in Rotterdam) In samenwerking met Kees Machielse (kenniscentrum Integrale gebiedsontwikkeling) wordt onderzocht hoe het verdienmodel van de Rotterdamse middenstand kan worden aangepast zodat het winkelbestand in de binnenstad functioneel blijft en de kleine middenstander aansluiting vindt bij de teleshoppende wereld van de 21ste eeuw. Onderzoekslijn: Learning companies: bringing innovative businesses together Titel: Korte beschrijving project: Ontwikkeling cursussen gedragseconomie Om de kennis op het gebied van de gedragseconomie te ontsluiten voor de buitenwereld ontwikkelen de leden van het lectoraat cursusmateriaal t.b.v. trainingen voor professionals. Het betreft de volgende trainingen: - Cursus operationeel risicomanagement - Cursus risk appetite - Cursussen behavioral economics voor docenten (3x) Spin-off hiervan zijn keuzemodules voor het reguliere curriculum. Daarnaast ontwikkelt het lectoraat op aanvraag van de instituten van de HR nieuwe modules. Titel: Korte beschrijving project: IFM Research Initiative (IRI) Als een verplicht onderdeel van hun afstudeeropdracht dragen IFM-studenten er zorg voor dat een digitale enquête van EBI via internet wordt ingevuld door belangrijke beslissers binnen de organisatie. IFM docenten die stage lopen bij EBI stellen samen met EBI vragen op voor dit enquête-onderzoek en analyseren vervolgens de resultaten. Doel is om IFM docenten op een laagdrempelige manier, onder begeleiding van EBI onderzoekservaring op te laten doen en hen tevens kennis te laten maken met het werk van docent-onderzoekers bij EBI. pagina 2

23 Bijlage 2. Overzicht publicaties Publicaties die definitief zijn afgerond: Boslooper, E.R Hoe Beïnvloedt De Conjunctuur Het Keuzegedrag Bij Woningfinanciering? Tijdschrift Voor Het Economisch Onderwijs (TEO) (4). De Wild, A.F Unravelling Risk Appetite: Applications of Decision Theory in the Evaluation of Organizational Risk Appetite, PhD Dissertation. Rotterdam: Rotterdam University Press. De Wild, A.F., A. Kreeft, I. Van den Donker, and D. Van der Waal. Nudging the Student. Ingediend Bij Hoger Onderwijs Magazine. Een artikel van Dennis van der Waal is voorgelegd aan Newslab. Het onderwerp bleek vooral relevant voor de hogeschool en had te weinig externe nieuwswaarde. Publicaties die in ontwikkeling zijn: Titel Uitvoerende Status eind 2012 Afronding verwacht Literatuurstudie Gedragseconomie in de zorg Artikel Kosten van diabetes en gedrag Artikelenserie (3x) Risicoattitudes in de risicomatrix Tekstboek Game theory Eindrapport Nudging the student Tekstboek Nudging Boslooper Conceptversie hoofdstuk 1 & 2 juni 2013 Boslooper Dataverzameling afgerond juni 2013 Versluis Versluis Van der Waal Van den Donker Kreeft De Wild Van der Waal Boslooper Eén artikel in concept opgeleverd Twee hoofdstukken in concept opgeleverd Eerste concept versie gereed Eerste concept versie gereed juni 2013 april 2013 maart 2013 augustus 2013 Jaarverslag 2012 pagina 1

24 Vermeldingen in de media: BPM2012 Cooling down magazine Omarm de psychologie en beheers uw risico s RISK ID website Unravelling risk appetite Profielen Laten we spelen pagina 2

25 Bijlage 3. Overzicht presentaties Datum Titel Uitvoerende Details Onderzoek: professionalisering uit een onverwachte hoek Voorlichting Transfergroep Behavioral Economics Een onverwacht positief effect van financiële prestatieprikkels op de kwaliteit van risicomanagement De Wild Boslooper, Verluis, Van der Waal, De Wild, De Wild Voor IFM-docenten tijdens de startdag Voorlichting leden Transfergroep Lunch & Lezing voor docenten IBK, RBS, IFM en COM Pilot Research-on-the-Job De Wild Kennismakingsbijeenkomst van Ron Bormans met IOI Waardecreatie binnen Business Proces Management met Risk Appetite Management De Wild Business Process Managament congres van BizzDesign (beoordeling: 7,5) Risk Appetite De Wild Voor studenten van de Master Behavioral Economics van de EUR *) Curbing risk appetite with performance-based incentives Versluis Voor docenten op de International Business Week van IFM *) Op 6, 7 & 8 november werkten EUR-studenten aan een risk appetite casus die door het lectoraat was ontwikkeld. Ten behoeve van deze casus verzorgde De Wild een gastcollege bij de EUR en jureerde hij de casusuitwerkingen. Jaarverslag 2012 pagina 1

26 Bijlage 4. Overzicht overige gerealiseerde producten Product Instructiefilm Literatuuronderzoek Instructiefilm Interviewtechnieken Instructiefilm Toepassing van nutscurves op risk appetite Nutsmetingsmethode geprogrammeerd in MS Excel Risicoscan voor de gezondheidszorg Uitvoerende Jennifer Keating Jennifer Keating Mark van Vugt, Sjoerd de Pee Vincent Versluis Ellen Boslooper pagina 2

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

Master of Psychological Research

Master of Psychological Research Master of Psychological Research Inleiding De master of psychological research is een speciale eenjarige master die voortbouwt op uw onderzoeksvaardigheden die u tijdens uw master of psychology scriptie

Nadere informatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie Gedragseconomie als Business case voor innovatie Op welke manier kan het lectoraat Gedragseconomie levensvatbaar gemaakt worden? Auteur: Leander Verkaik Studentnummer: 0796013 Klas: BE49 Opleiding: Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Associate lectoraat werk & technologie i.o. Leren & werken in de 21e eeuw

Associate lectoraat werk & technologie i.o. Leren & werken in de 21e eeuw , Associate lectoraat werk & technologie i.o. Leren & werken in de 21e eeuw Lectoraat Strategisch Human Resource Management Academie Mens & Arbeid i.s.m Academie Financiën, Economie & Management en TechYourFuture

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

Adriaan Visser, assitant lector

Adriaan Visser, assitant lector Adriaan Visser, assitant lector Kenniscentrum Zorginnovatie, Lectoraat transities in zorg, Hogeschool Rotterdam a.p.visser@hr.nl en adriaan.visser@planet.nl Daarover is onderzoek gedaan! Betreft m.n.

Nadere informatie

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011)

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Concept voor eerste registerontwerp Registratie en her kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Remedial Teacher Autisme specialist Gedragsspecialist Intern

Nadere informatie

Kwaliteit v/d betrokkenheid v/h beroepenveld. 31-01-2013 Rik Burger

Kwaliteit v/d betrokkenheid v/h beroepenveld. 31-01-2013 Rik Burger Kwaliteit v/d betrokkenheid v/h beroepenveld 31-01-2013 Rik Burger Rik Burger Accountmanager CE:SMM e. f.burger@hr.nl @kirco99 Kwaliteit van de betrokkenheid van het beroepenveld Betrokkenheid van het

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

DE SUPERPROMOTER ACADEMY

DE SUPERPROMOTER ACADEMY DE SUPERPROMOTER ACADEMY Inhoud 1 Inleiding 2 De huidige situatie 3 Opleiding tot Superpromoter Consultant (SPC) 3.1 Module 1. De Superpromoter theorie (basismodule) 3.2 Module 2. Methodiek & instrumentarium

Nadere informatie

SEMINAR 4 NOVEMBER 2014

SEMINAR 4 NOVEMBER 2014 SEMINAR 4 NOVEMBER 2014 Professioneel opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek www.deresearchmanager.nl Striksteeg 7 7411 KR Deventer 0570 594 789 info@deresearchmanager.nl Ontwikkeling Afdeling Innovatie

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch

Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch datum 2014 contactpersoon Rene van der Burgt onderwerp Mogelijkheden tot samenwerken telefoon (088) 525 61 94 van Advanced Business

Nadere informatie

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Professionalisering van docenten Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Opbouw presentatie Welke docenten hebben we nodig? Professionalisering binnen de HAN Resultaten onderzoek naar vier

Nadere informatie

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Datum: 16 december 2010 Ir. Jan Gerard Hoendervanger Docent-onderzoeker Lectoraat Vastgoed Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5 Project Balanced Scorecard Vakcode 56012 Verantwoordelijke dhr. H. Kevelham ECTS 6 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1, IBL2, IBL3, IBL7 Prestatie-indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Probleemomgeving De exponentiële opkomst van smart phones, met als (voorlopige) koploper de iphone van

Nadere informatie

DE SUPERPROMOTER ACADEMY

DE SUPERPROMOTER ACADEMY DE SUPERPROMOTER ACADEMY Inhoud 1 Inleiding 2 De huidige situatie 3 Opleiding tot Superpromoter Consultant (SPC) 3.1 Module 1. De Superpromoter theorie (basismodule) 3.2 Module 2. Methodiek & instrumentarium

Nadere informatie

De Superpromoter Academy

De Superpromoter Academy De Superpromoter Academy Inhoud 1 Inleiding 2 De huidige situatie 3 Opleiding tot Superpromoter Consultant (SPC) 3.1 Module 1. De Superpromoter theorie (basismodule) 3.2 Module 2. Methodiek & instrumentarium

Nadere informatie

Case Development Centre

Case Development Centre Case Development Centre Toepassing van cases in het onderwijs Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap Hoe kan Rotterdam bestaande kennis op nieuwe wijze inzetten om de innovatiegraad van de industrie

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Samenwerken met bedrijven en hogescholen: we kunnen elkaar versterken. Guido Smets Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen Applied Science

Samenwerken met bedrijven en hogescholen: we kunnen elkaar versterken. Guido Smets Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen Applied Science Samenwerken met bedrijven en hogescholen: we kunnen elkaar versterken Guido Smets Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen Applied Science Inhoud presentatie Rode draad: samenwerking met studenten

Nadere informatie

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Saxion Security Management Apeldoorn Rob van Nuland MSec Ontwerp, kwaliteit, continuïteit Waarom Security? De overheid trekt zich steeds meer terug. Bedrijven

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Lectoraat natuurbeleving en ontwikkeling kind

Lectoraat natuurbeleving en ontwikkeling kind Lectoraat natuurbeleving & ontwikkeling kind 1 Aanleiding Als kinderen van vijf tot twaalf jaar hun speelplek mogen kiezen, gaat de voorkeur voornamelijk uit naar braakliggende terreinen. Daarbij kijken

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Praktijkgericht onderzoek en een onderzoekende houding: opleiding en lectoraat verbinden onderzoek en onderwijs voor praktijkontwikkeling

Praktijkgericht onderzoek en een onderzoekende houding: opleiding en lectoraat verbinden onderzoek en onderwijs voor praktijkontwikkeling Praktijkgericht onderzoek en een onderzoekende houding: opleiding en lectoraat verbinden onderzoek en onderwijs voor praktijkontwikkeling Kitty Jurrius, Pim van Heijst & Stijn Bollinger * De Hogeschool

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Mantelzorg & Hogeschool Rotterdam Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

Duurzame Energie bij de NHL Hogeschool. Kennismiddag BTO - 25 januari 2011

Duurzame Energie bij de NHL Hogeschool. Kennismiddag BTO - 25 januari 2011 Duurzame Energie bij de NHL Hogeschool Kennismiddag BTO - 25 januari 2011 Opzet presentatie 1. Positionering Offshore Windenergie 2. Onderwijsconcept en opzet afstudeerrichting 3. Kennis- en Windpartners

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR FEBRUARI 2014

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR FEBRUARI 2014 ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR FEBRUARI 2014 Dit formulier is bedoeld voor afstudeeropdrachten die in een periode van ruim 4 maanden (kunnen) worden uitgevoerd. Alle afstudeeropdrachten moeten voldoen aan de

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries

Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries Organisatie- en functieprofiel Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries S13 CAO-HBO 0,8-1,0 fte Versie 30 november 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact

Nadere informatie

NAP innovatie programma, de analyse

NAP innovatie programma, de analyse NAP innovatie programma, de analyse Inleiding Tijdens de NAP-Contactbijeenkomst op 23 mei jl. zijn de resultaten gepresenteerd van het Programmateam Innovatie. Tijdens deze interactieve presentatie is

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U. NVFO 2009 Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.Leuven V. Foulon, S. Simoens, G. Laekeman en P.

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

Brug tussen onderwijs en ondernemer. Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops

Brug tussen onderwijs en ondernemer. Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops Brug tussen onderwijs en ondernemer Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops Brug tussen onderwijs en ondernemer Wie is het belangrijkst in de samenwerking?

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Sinds de introductie in 2001 van lectoraten in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs wordt aan hogescholen steeds meer gezondheidsonderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat dit niet alleen

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Planning en Evaluatie gespreksverslagen

Planning en Evaluatie gespreksverslagen Promotietraject RU / FNWI Inleiding Planning en Evaluatie gespreksverslagen Plannings en evaluatiegesprekken (minimaal 1 x per jaar) helpen begeleider en promovendus bij het doelgericht werken en plannen.

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Recent is het Consortium Maatschappelijk Vastgoed (zie

Recent is het Consortium Maatschappelijk Vastgoed (zie Recent is het Consortium Maatschappelijk Vastgoed (zie www.consortiummvg.nl) gestart vanuit een RAAK aanvraag door de Hanzehogeschool. Doel van het tweejarig project is het onderwijs en bedrijfsleven kennis

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Lectoren gingen in zes groepjes uiteen om in vier rondes de volgende vragen te beantwoorden:

Lectoren gingen in zes groepjes uiteen om in vier rondes de volgende vragen te beantwoorden: HOE BEREIDEN WE ONZE KENNISPRODUCTEN VOOR OP IMPACT? Een verslagje van de opbrengst van de rondetafelgesprekken tijdens het lectorenplatform van 10-11-2016 Lectoren gingen in zes groepjes uiteen om in

Nadere informatie

Van Kennisbrug naar KennisDC

Van Kennisbrug naar KennisDC Van Kennisbrug naar KennisDC Laat kennis stromen Dick van Damme Lector Logistiek Hogeschool van Amsterdam HAN, Arnhem, 31 januari 2013 Kennis DC Breda Kennis DC Nijmegen Kennis DC Rotterdam Kennis DC Venlo

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam GB programma in} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum}

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam GB programma in} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum} EVALUATIE PLAN {Voeg naam GB programma in} Evaluatie plan voor {tijdsperiode in jaren} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum} 1 Introductie Introduceer hier de onderdelen

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 2.0

Projectplan MKB Roadmaps 2.0 Projectplan MKB Roadmaps 2.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. De eerste

Nadere informatie

Notitie V4 (maart 2012) Procedure voor evaluaties van sportevenementen volgens WESP richtlijnen

Notitie V4 (maart 2012) Procedure voor evaluaties van sportevenementen volgens WESP richtlijnen Notitie V4 (maart 2012) Procedure voor evaluaties van sportevenementen volgens WESP richtlijnen Status: werkdocument, eerdere versie V3 voorlopig goedgekeurd door WESP vergadering d.d. 5 maart 2012 INLEIDING

Nadere informatie

Workshop NGO congres. VGN Masterclass. de gehandicaptenzorg: betekenis voor beroepsuitoefening en het werkveld. Programma

Workshop NGO congres. VGN Masterclass. de gehandicaptenzorg: betekenis voor beroepsuitoefening en het werkveld. Programma Workshop NGO congres VGN Masterclass wetenschappelijk onderzoek in de gehandicaptenzorg: betekenis voor beroepsuitoefening en het werkveld 27 september 2013 Dr. Joop Hoekman; Joop Hoekman Training Advies

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Bijlage A1. Definities en bronnen bij indicatoren prestatieafspraken

Bijlage A1. Definities en bronnen bij indicatoren prestatieafspraken HAN Jaarverslag 2013 Bijlage A / Prestatieafspraken: Overzicht resultaten/prestatieindicatoren Bijlage A1. Definities en bronnen bij indicatoren prestatieafspraken Uitval Het aandeel van het totaal aantal

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2011

Kootstra Talent Fellowship 2011 Kootstra Talent Fellowship 2011 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2011 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden.

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden. vergroot uw slagkracht Huisvesting Innovatie Projectmanagement Optimale benutting Bedrijfsprocessen Faculteit Economie en Management Bedrijfskundig management Wilt u uw bedrijfsvoering laten analyseren

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2015

Kootstra Talent Fellowship 2015 Kootstra Talent Fellowship 2015 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2015 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014 ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014 Invulinstructie: Dit formulier is bedoeld voor onderzoeksopdrachten die in een periode van gemiddeld 4 maanden (kunnen) worden uitgevoerd. Voor kortere klussen komt

Nadere informatie

Wijngaards G. Dr. Lector 1,0

Wijngaards G. Dr. Lector 1,0 Hogeschool INHOLLAND ASAR- Institute of Advanced Studies and Applied Research Jaarrapportage 2006-2007 Deze rapportage betreft een rapportage over het studiejaar 2006-2007. Om uniformiteit te verkrijgen

Nadere informatie

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp)

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014 Invulinstructie: Dit formulier is bedoeld voor afstudeeropdrachten die in een periode van gemiddeld 4 maanden (kunnen) worden uitgevoerd. Voor kortere klussen komt

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie

Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie Dit formulier moet in het Nederlands worden ingevuld 1. Registratiegegevens 1a. Gegevens hoofdaanvrager

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

De logopedist als innovator. Kenniscentrum Zorginnovatie Instituut voor Gezondheidszorg, Opleiding logopedie

De logopedist als innovator. Kenniscentrum Zorginnovatie Instituut voor Gezondheidszorg, Opleiding logopedie De logopedist als innovator Kenniscentrum Zorginnovatie Instituut voor Gezondheidszorg, Opleiding logopedie Programma 19:30-19:35 uur: Inleiding door Monique de Kruijff, voorzitter ZOLORO 19.30-19.50 uur:

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen

Beleidsaanbevelingen Beleidsaanbevelingen Naar aanleiding van het praktijkonderzoek Morele thema s waar mantelzorgers mee te maken krijgen bij de zorg voor hun partner met hersenletsel in de thuissituatie Linn Cent 1527992

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

C H I B B. Onderwijstopics CHIBB. Concept House IBB/RDM Rotterdam. leerbedrijf CHIBB 2 e semester

C H I B B. Onderwijstopics CHIBB. Concept House IBB/RDM Rotterdam. leerbedrijf CHIBB 2 e semester Onderwijstopics CHIBB Concept House IBB/RDM Rotterdam leerbedrijf CHIBB 2 e semester 2011-2012 Versie: 15 december 2011 Auteurs: Annette Detzel, Kees van Kranenburg en Arjan Karssenberg kenniscentrum Sustainable

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

De leer kracht van groene schoolpleinen

De leer kracht van groene schoolpleinen De leer kracht van groene schoolpleinen Het gebruik van de groene buitenruimte in het onderwijsleerproces Informatie over het onderzoek Leiden, september 2013 1. INFORMATIE OVER HET ONDERZOEK Achtergrond

Nadere informatie