6-daagse opleiding. 10, 17, 24 september, 5, 13 oktober en 3 november 2015 Marxman Advocaten te Amersfoort Vorige editie beoordeeld met een 8,0!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6-daagse opleiding. 10, 17, 24 september, 5, 13 oktober en 3 november 2015 Marxman Advocaten te Amersfoort Vorige editie beoordeeld met een 8,0!"

Transcriptie

1 6-daagse opleiding 10, 17, 24 september, 5, 13 oktober en 3 november 2015 Marxman Advocaten te Amersfoort Vorige editie beoordeeld met een 8,0! Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist Van bedrijfsjurist naar businesspartner Versterk uw vaardigheden rondom de belangrijkste bedrijfsjuridische processen: B Corporate legal, ondernemingsrecht en governance B Arbeidsrecht, het nieuwe ontslagrecht en bedrijfscultuur B Verkoop- en inkoopproces, contractenrecht en aanbesteding B Legal riskmanagement, aansprakelijkheid en mededingingsrecht B Privacyrecht en intellectueel eigendomsrechten Vraagt u eenvoudig zelf aan i.s.m. Uw opleidingscoördinator Bernadette van Leeuwen Speciaal ontwikkeld voor de bedrijfsjurist met werkervaring

2 6-DAAGSE OPLEIDING 10, 17, 24 SEPTEMBER, 5, 13 OKTOBER EN 3 NOVEMBER 2015 MARXMAN ADVOCATEN CORPORATE LEGAL 10 september 2015: ontvangst 09:00 uur U w r e s u l t a a t : Na deze dag bent u in staat om uw vennootschapsrechtelijke en governance adviezen af te stemmen op de actualiteit en op de behoeften van uw bestuur, leidinggevenden en toezichthoudende functionarissen in de organisatie. ARBEIDSRECHT EN BEDRIJFSCULTUUR 17 september 2015: ontvangst 09:00 uur Uw resultaat: Deze dag duikt u dieper in de organisatie en krijgt u zicht op de mogelijkheden en onmogelijkheden bij reorganisatie, flexibele arbeidscontracten en (grootschalig) ontslag. Daarnaast leert u op welke wijze de bedrijfscultuur hier invloed op kan hebben en hoe u hier op effectieve wijze in kunt sturen. 09:30 uur 12:30 uur Ondernemingsrecht Wat is de rechtspositie en aansprakelijkheidspositie van bestuurders? Maatschapsachtige' structuren in statuten van een BV Oneindige flexibiliteit in variaties op stemrecht en winstrecht Aspecten van estate-planning en bedrijfsopvolging Vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening Uitkeringen aan bestuurders en aandeelhouders Docent: Kid Schwarz 13: uur Governance Verhouding tussen organen Typen aandeelhouders w Rol van de directiesecretaris Casusposities Docent later bekend gemaakt 09:30 uur 12:00 uur Arbeidsrecht de nieuwe wetgeving (wet Werk en Zekerheid) Tijdelijke arbeidscontracten: proeftijd, het concurrentiebeding en de aanzegtermijn De ketenregeling De transitievergoeding De ontslagroute: via UWV of de kantonrechter Het hoger beroep Docent: Irene Luijt 13:00 uur 14:30 uur Arbeidsrecht R e o rga n is a t i e Sociaal Plan De zieke werknemer Docent: Irene Luijt 15:00 uur 17:00 uur Bestuurders en commissarissen Taken en rollen van bestuurders en commissarissen bij: R isi co ma na g e m e n t Contacten met toezichthouders Reputatie-problemen Jurisprudentie gebrekkig risicomanagement Praktische tips en instrumenten Docent: Bernadette van Leeuwen 14:30 uur 17:00 uur Alignment van de juridische afdeling G e dr a g Cultuur Verandering Lerende organisatie (samenwerking met PZ) Van bedrijfsjurist naar businesspartner in slechts 6 dagen

3 ONDERHANDELINGS- EN ADVIESVAARDIGHEDEN 24 september 2015: ontvangst 09:00 uur U w r e s u l t a a t : Deze dag stelt u in staat uw compententies voor de advies- en compliancetaak van de nieuwe generatie bedrijfsjuristen verder te ontwikkelen. Hiermee brengt u uw advies niet enkel theoretisch maar ook praktisch naar een hoger level. Aansluitend leert u hoe u uw onderhandelingsvaardigheden kunt versterken en welke contracteringsvaardigheden u kunt verbeteren. 09:30 uur 12:30 uur Adviesvaardigheden Rol van de bedrijfsjurist Wat is het doel? Belangeninventarisatie en het managen van verwachtingen Inventarisatie Decision Making Unit Hoe om te gaan weerstand? Docent: Anne Geertsema 13:30 uur 17:00 uur Contractenrecht Pre-contractuele fase Meerpartijencontracten Geheimhoudingsovereenkomst Letter of intent Elektronische (ver)koop Contracten naar buitenlangs recht Onderhandelings- en contracteringsvaardigheden 1 e ( k la n t ) g e sp re k Wa n n e e r s c h ui ft de bedrijfsjurist aan en hoe bereiden u zich voor? Onderhandelingsstructuur: hoe brengt u het aan en hoe behoudt u het? Onderhandelingsproces: hoe zet u het naar uw hand? Doorspreken van scenario's: ingrepen in het onderhandelingsproces Vastlegging afspraken Wie neemt wanneer initiatief? Hoe vertaalt u de uitkomsten van de onderhandelingstafel naar een maatcontract? Informeren van de organisatie Spanningsveld tussen de geheimhoudingsplicht en tijdig informeren van de organisatie Welke informatie over het onderhandelingsproces geeft u wanneer prijs? Docent: Uco Joustra AANBESTEDING EN AANSPRAKELIJKHEID 5 oktober 2015: ontvangst 09:00 uur Uw resultaat: Na deze dag weet u hoe u uw organisatie kunt ondersteunen bij verplichte en/of gewenste aanbestedingen. Daarnaast kent u de intellectueel eigendomsrechten van uw organisatie en bent u optimaal voorbereid op aansprakelijkheidsrisico s, recalls en massaclaims. 09:30 uur 12:00 uur Aansprakelijkheid Contractuele aansprakelijkheid Hoe ver reikt de contractuele aansprakelijkheid? In hoeverre kan contractuele aansprakelijkheid worden uitgesloten? Exoneratieclausules, garantie- en overmachtsclausules en vrijwaringsbepalingen Recente ontwikkelingen Buitencontractuele aansprakelijkheid Onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheden Zorgplichten en aansprakelijkheid Enkele aansprakelijkheden nader belicht: Productaansprakelijkheid en recall Aansprakelijkheid voor mededingingsinbreuken Massaclaims Wat houden massaclaims precies in? Relevante wettelijke regelingen Recente ontwikkelingen D o ce n t : R o g i e r M e i j e r 13:00 uur 15:00 uur Aanbestedingsregelgeving en procedures Aanbestedingsregelgeving in het kort Aanbestedingswet Richtsnoeren leveringen en diensten Algemene beginselen van aanbestedingsrecht Aanbestedingsprocedure Verschillende aanbestedingsprocedures De objectieve gronden op basis waarvan de aanbestedende dienst voor een procedure kiest Aanbesteden van onderdrempelige opdrachten Strategisch en manipulatief inschrijven Belangenverstrengeling in aanbestedingen: mag de adviseur van de aanbestedende dienst inschrijven? (On)mogelijkheden ten aanzien van strategisch inschrijven Manipulatief inschrijven Docent: Mieke Mel 15:00 uur 17:00 uur Intellectueel eigendomsrechten- en strategie Reclamerecht in het algemeen Social Media en marketing Merken Auteursrechten Docent: Klaas Evelein

4 RISICOBEHEER EN FINANCIËN 13 oktober 2015: ontvangst 09:00 uur Uw resultaat: Op deze dag leert u niet alleen operationele risico s te herkennen en in te schatten, maar tevens hoe u omgaat met externe toezichthouders. U leert financiele cijfers te lezen en de financiele structuur van de onderneming te interpreteren. 09:30 uur - 12:00 uur Financiële stukken lezen en beoordelen voor juristen Activa en passiva van de balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht Hoe worden liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit berekend?? Welke conclusies verbindt u aan het vermogen, aangewend kapitaal en werkkapitaal?? Waar let de bank op bij een kredietaanvraag?? Hoe herkent u een gezonde financiële structuur? Hoe waardeert u juridische risico's op de balans? Docent: Rob Schapink 12:00-13:00 uur & 13:45 uur - 15:00 uur Mededingingsrecht en de vier pijlers Kartelverbod: horizontale en verticale overeenkomsten Misbruik van machtsposities Concentratiecontrole Handhaving relatie met toezichthouder Wat zijn de risico's en gevolgen voor ondernemingen van recente besluiten van de ACM en de Europese Commissie? Docent: Rob Ludding 15:00 uur 17:00 uur Legal Risk management en compliance Juridisch risicomanagement, begrippen, tools en inbedding Compliance systeem opzetten Adding value met een juiste risicobenadering Casusbespreking: Hoe nieuwe markten te betreden? Hoe om te gaan met zakelijke misstanden in de organisatie? Docent: Bernadette van Leeuwen PRIVACYRECHT EN IT RECHT 3 november 2015: ontvangst 09:00 uur Uw resultaat: Na deze dag heeft u niet alleen zicht op de privacyvraagstukken waar uw organisatie mee wordt geconfronteerd, maar weet u ook direct de koppeling te maken met o.a. werken in een cloud, IT recht en Service Level Agreements. Daarnaast krijgt u zicht op de meest efficiente wijze van Outside counsel management. 09:30 uur 12:00 uur Outside counsel management Effi ciencyverbetering en kostenoptimalisatie Commodities Alternatieve fee- arrangementen Hoe een tender uit te schrijven? Docent: Paul de Jonge 12:00 13:00 uur & 14:00 16:00 uur Privacyrecht De toepassing en reikwijdte van privacy wetgeving in nationaal en Europees verband Actuele ontwikkelingen Wat is een persoonsgegeven? Wat mag wel en niet met persoonsgegevens? Wat te zeggen over de beveiliging van persoonsgegevens? Hoe om te gaan met corporate binding rules? Toezicht en handhaving Docent: Tinga Kleefman 16:00 uur 17:00 uur IT Recht Juridische aspecten van werken in de Cloud en cloudcontracten Juridische aspecten van Service Level Agreements Continuïteit van ICT-diensten borgen Actualiteiten IT-recht ICT Office Voorwaarden Docent: Sebastiaan Palm

5 De Bedrijfsjurist anno 2016 De rol van de bedrijfsjurist is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Waar de bedrijfsjurist voorheen met name praktisch juridisch advies gaf, is de huidige bedrijfsjurist meer een businesspartner: iemand met een ondernemende instelling en commercieel inzicht. Van de hedendaagse bedrijfsjurist wordt verwacht dat deze een steeds grotere en proactieve bijdrage levert in de naleving van wet- en regelgeving en het voorkomen van juridische problemen. Deze 6-daagse opleiding is specifiek ontwikkeld voor de bedrijfsjurist met enige ervaring, die niet alleen zijn of haar kennis, maar ook de noodzakelijke advies- en onderhandelingsvaardigheden verder wil ontwikkelen. Kortom, de bedrijfsjurist die tevens businesspartner wil zijn. Van alle bedrijfsjuridische markten thuis? Deze opleiding sluit direct aan bij de praktijk van de interne bedrijfsjurist. Zo is er ruime aandacht voor de belangrijkste bedrijfsprocessen: verkoop, inkoop en corporate. Daarnaast gaat de opleiding in op de verschillende aspecten van risicobeheer, aansprakelijkheid, arbeids-, privacy- en IT-recht. Tot slot leert u deze kennis om te zetten naar een overtuigend en effectief advies. Ervaren docententeam Alle docenten hebben ruime in-house ervaring als (voormalig) bedrijfsjurist of bedrijfsjuridisch adviseur en kennen de positie en praktijkproblemen van de bedrijfsjurist als geen ander. Zij delen graag hun brede kennis en ervaring om ú naar een hoger niveau te brengen. Herkent u onderstaande dillema's? Compliance vs advies Commercieel vs juridisch Adviseur vs werknemer Brandjes blussen vs pro-actief zijn "Nee" kunnen zeggen vs verantwoordelijkheid nemen Ervaren praktijksprekers leren u hiermee om te gaan. UW DOCENTEN Uw opleidingscöordinator: Bernadette van Leeuwen Eigenaar Jurist van de Zaak Doce n te n tea m: Irene Luijt advocaat bij Marxman Advocaten Rogier Meijer advocaat bij ZIPPRO & MEIJER Advocaten te Amsterdam en universitair docent bij het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht Klaas Evelein General Counsel Benelux Unilever Uco Joustra Legal manager TAQA Rob Ludding Advocaat en Partner bij Maasdam Broers Fischer advocaten Rob Schapink Zelfstandig adviseur en trainer op financieeleconomisch gebied Paul de Jonge Managing director/ general counsel Legal Benchmarket Kid Schwarz Hoogleraar handels- en ondernemingsrecht Universiteit Maastricht en partner bij Baker Tilly Berk Anne Geertsema Partner Dialogue BV Mieke Mel Advocaat bij Marxman Advocaten Sebastiaan Palm Advocaat, directielid bij Marxman Advocaten Tinga Kleefman Bedrijfsjurist IE, Innovatie en Privacy, Raad van Bestuur UMC Utrecht VOOR WIE BESTEMD? Bedrijfsjuristen met werkervaring die zowel een juridische als commerciële verdiepingsslag willen maken Advocaten werkzaam in het bedrijfsleven of zij die willen overstappen naar de functie van bedrijfsjurist Úw praktijk centraal In de opleiding worden veel praktijkcases behandeld. Door de setting en kleine groep is er veel ruimte om ook úw praktijk centraal te stellen. Om ervoor te zorgen dat de docenten zich optimaal kunnen voorbereiden op uw wensen en behoeften ontvangt u na inschrijving een intakeformulier. Hierop kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn. Hoog niveau Interactieve setting

6 Postbus AV Eindhoven Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist Van bedrijfsjurist naar businesspartner Meer informatie Klantenservice: Persoonlijk opleidingsadvies Tonnie van Zanten Data en locatie 10, 17, 24 september, 5, 13 oktober en 3 november 2015 Marxman advocaten te Amersfoort Voor routebeschrijving zie: Eenvoudig aanmelden via internet: U ontvangt meteen uw deelnameticket en uw factuur. Of kies voor direct online betalen via ideal of credit card. Hulp nodig bij het inschrijven? Belt u mij op of stuur een mail naar Incompany mogelijkheid Wilt u deze opleiding met uw gehele afdeling volgen? Vanaf 5 personen kunt u deze opleiding InCompany volgen. Het programma wordt dan specifiek op uw organisatie afgestemd. In overleg met u bepalen we een datum, locatie en tijdstip. Neem voor meer informatie contact op: Joyce van Helfteren, Manager Incompany trainingen j.van Ondersteund door online leeromgeving Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken. Uw gegevens Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via Over Euroforum Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties. Samen met het Institute for International Research (IIR), Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO), Nederlands Instituut voor de Bouw (NIB) en Secretary Management Institute (SMI) maakt Euroforum deel uit van Informa. Een wereldwijd congres- en uitgeefconcern genoteerd aan de beurs in Londen. Meer informatie op: Uw investering De kosten van deze cursus bedragen 3.699,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. U wilt de opleiding modulair volgen? U bent al bekend met enkele onderdelen uit de opleiding en wil slechts die modules volgen die voor u van toepassing zijn? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur Tonnie van Zanten: of

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan)

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Is uw organisatie al klaar voor de nieuwe vereisten? Resultaat na deze opleiding, u kunt: Tijdig risico's

Nadere informatie

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt 5-daagse opleiding 8, 15, 22, 29 september en 6 oktober 2015 > BCN Utrecht Energie Doorgrond de complexe energiemarkt en vertaal deze kennis naar uw eigen toekomstbestendige energiestrategie Uniek: Dé

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab

INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab 6-DAAGSE CURSUS 3, 10, 17, 24 november, 1 en 8 december 2015 The Hague Security Delta EXCURSIE VIRTUAL REALITY LAB 11 december 2015 Universiteit Twente Campus EXCURSIE CENTRAAL STATION UTRECHT 18 november

Nadere informatie

Duurzame Energieprojecten

Duurzame Energieprojecten 3-DAAGSE BASISOPLEIDING + 4 KEUZEMODULES 17 & 24 september, 1, 8 & 15 oktober en 5 & 12 november 2015 BCN Utrecht Docenten gemiddeld beoordeeld met een 8! VERKORTE OPLEIDING Duurzame Energieprojecten Krijg

Nadere informatie

Opleidingsgids. Professional

Opleidingsgids. Professional Opleidingsgids voor de Finance Professional Kies uit ons grote aanbod voor de finance professional, onder andere: > Risicomanagement voor verzekeraars > Controller in de zorg > Business Controllersopleiding

Nadere informatie

28 en 29 juni 2015. Ontwikkel de optimale. Omnichannel. Strategie

28 en 29 juni 2015. Ontwikkel de optimale. Omnichannel. Strategie 31 maart, 21 april, 19 mei, 2 en 16 juni 2015 5 -daagse praktijkopleiding Landgoed Leusderend, Leusderend 28 en 29 juni 2015 The Phygital Retail Safari Londen + + 16 april 2015 Amsterdam & Retail gratis

Nadere informatie

Opleidingsagenda voor de Finance Professional

Opleidingsagenda voor de Finance Professional Opleidingsagenda voor de Finance Professional Kies uit meer dan 15 Finance opleidingen, waaronder: 1 Business Controllersopleiding 2 Project Control 3 Controller in de Zorg 4 Operational Auditing 5 Financial

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

opleidingsgids 2014 Voor elke controllerswens een opleiding! Business Controllersopleiding Project Control Controller in de Zorg Operational Auditing

opleidingsgids 2014 Voor elke controllerswens een opleiding! Business Controllersopleiding Project Control Controller in de Zorg Operational Auditing Controller opleidingsgids 2014 Voor elke controllerswens een opleiding! Project Control Controller in de Zorg Operational Auditing Financial Controller controllersopleiding Financial Partner Risicomanagement

Nadere informatie

CONTROLLER OPLEIDINGSGIDS 2014 VOOR ELKE CONTROLLERSWENS EEN OPLEIDING! Business Controllersopleiding. Project Control. Controller in de Zorg

CONTROLLER OPLEIDINGSGIDS 2014 VOOR ELKE CONTROLLERSWENS EEN OPLEIDING! Business Controllersopleiding. Project Control. Controller in de Zorg CONTROLLER OPLEIDINGSGIDS 2014 VOOR ELKE CONTROLLERSWENS EEN OPLEIDING! Business Controllersopleiding Project Control Controller in de Zorg Operational Auditing Financial Controller Verkorte controllersopleiding

Nadere informatie

Incassoprocedures, Debiteurenbeheer, Credit Management en Actief Bijzonder Beheer

Incassoprocedures, Debiteurenbeheer, Credit Management en Actief Bijzonder Beheer 10 JUNI 2015 MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITY Incassoprocedures, Debiteurenbeheer, Credit Management en Actief Bijzonder Beheer Annemarie van Gaal Een Dubbeltje Op Zijn Kant Dr. Nadja Jungmann Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Risk Management Conferentie

Risk Management Conferentie Dinsdag 22 juni Woensdag 23 juni Donderdag 24 WTC Rotterdam 2-daagse Risk Management Conferentie gratis hard copy nieuwe ISO 31000 norm bij 2-daagse deelname! + Exclusieve Masterclass ISO 31000 Geen prestaties

Nadere informatie

novak accountants magazine Ambitie

novak accountants magazine Ambitie novak accountants Verschijnt vier keer per jaar - 3e kwartaal - september 2014 Uitgave van de Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren magazine Ambitie Ambities van de mkb-accountant Een kijkje

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

CURSUSAANBOD 2015 - I

CURSUSAANBOD 2015 - I CURSUSAANBOD 2015 - I CURSUSAANBOD 2015 - I ARBEIDSRECHT & PERSONEELSZAKEN NAAR EEN VEILIGE FLEXIBELE SCHIL ELLENDE OP DE WERKVLOER OMGAAN MET DE ONDERNEMINGSRAAD DOSSIEROPBOUW OMGAAN MET ZIEK, ZWAK &

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Programma Vaktechniek 2012. The Independence Company

Programma Vaktechniek 2012. The Independence Company Programma Vaktechniek 2012 The Independence Company Inleiding Vaktechniek is de kurk waarop jouw functioneren drijft. Van jou wordt verwacht dat je een up to date beheersing van vaktechniek hebt als basis

Nadere informatie

IT sourcing voor DE publieke sector

IT sourcing voor DE publieke sector 5 daagse opleiding IT sourcing voor DE publieke sector 5-daagse opleiding IT Sourcing Trends Outsourcing 2.0 Sourcing Contractering, hercontractering en exitstrategieën Inkoopmethode Best Value Procurement

Nadere informatie

Opleidingen 2014-2015

Opleidingen 2014-2015 Opleidingen 2014-2015 = Actualiteitenbijeenkomsten (VTB) = Rondetafelbijeenkomsten = Cursussen en workshops = Masterclasses = Verplichte onderwerpen = Leergangen = Studiedagen = Relatiebijeenkomsten /

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2015 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied/discipline 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector 1 Academie Publieke Sector Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam T 020-301 02 19 I www.academiepubliekesector.nl

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB

Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB Educatie & Training Najaarsprogramma 2008 Voorwoord Voorwoord Hierbij ontvangt u ons educatie- en trainingsprogramma voor het najaar

Nadere informatie

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Voorjaar 2013 Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS TELT

Nadere informatie

Opleidingen 2013 / 2014

Opleidingen 2013 / 2014 Opleidingen 2013 / 2014 = Actualiteitbijeenkomsten (VTB) = Rondetafelbijeenkomsten = Cursussen en workshops = Masterclasses = Verplichte onderwerpen = Leergangen = Studiedagen = Relatiebijeenkomsten /

Nadere informatie