PROTOCOL SCHORSEN EN VERWIJDEREN. Markenhage College Breda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROTOCOL SCHORSEN EN VERWIJDEREN. Markenhage College Breda"

Transcriptie

1 Juni 2010 Frans van Twist PROTOCOL SCHORSEN EN VERWIJDEREN Markenhage College Breda INLEIDING VOORFASE STAP 1 STAP 2 STAP 3 FASE 1: SCHORSEN STAP 4 STAP 5 STAP 6 FASE 2: VERWIJDERING STAP 7 BIJLAGE: HANDELEN BIJ STRAFBAAR GEDRAG INLEIDING In het Protocol schorsen en verwijderen is de ongeschreven praktijk rond schorsen en verwijderen zoals die op Markenhage tot nu toe is toegepast, schriftelijk vastgelegd. Dit is gebeurd met het oogmerk om een instrument te ontwikkelen dat voor zowel de schoolleiding en onderwijsgevenden als voor de leerlingen inzicht geeft hoe op Markenhage met schorsen en verwijderen wordt omgegaan. Op deze manier hoeft er geen enkel misverstand te bestaan over de aanpak van ongewenst gedrag en de sancties daarop en wordt ook een eenheid in aanpak bevorderd. VOORFASE Bij dit protocol worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Er wordt gezorgd voor een veilig schoolklimaat, waarin leerlingen zich gekend, gehoord en serieus genomen voelen. De regels van Markenhage zijn bekend bij alle leerlingen en staan op de website

2 van Markenhage. In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan omgangsregels en (on)gewenst gedrag. De mentor informeert alle collega s over specifieke gedragsproblemen van zijn leerlingen (bijv. ADHD) en de structurele aanpak die daarvoor noodzakelijk is. Er zijn regelmatig leerlingbesprekingen tussen een afdelingsleider en zijn/haar mentoren. Er functioneert een zorgteam het ZAT, bestaande uit zorgcoördinator, afdelingsleiders en vertrouwenspersonen. Er zijn intensieve contacten tussen de zorgcoördinator en externe hulpverlenende instanties. Er is een convenant gesloten tussen scholen, samenwerkingsverbanden en gemeentelijke instanties in de regio om geschorste leerlingen die niet elders geplaatst kunnen worden en de veiligheid van leerlingen en personeel in gevaar brengen, in een time-out voorziening onder te brengen. In de zogeheten voorfase worden onderscheiden de stappen 1 t/m 3: Stap 1 Een gedragsprobleem leidt tot verwijderen uit de les. De leerling meldt zich bij de leerlingbegeleider/afdelingsleider die een gele kaart laat invullen en de leerling terugstuurt naar de docent om het voorval te bespreken en laat de docent de straf op de gele kaart vermelden. De gele kaart wordt direct en volledig ingevuld bij de afdelingsleider ingeleverd. De mentor krijgt bericht van verwijdering van de afdelingsleider. Het verwijderen uit de les herhaalt zich. Maatregelen volgen.. De mentor spreekt met leerling over noodzaak tot veranderen van gedrag en mogelijke consequenties op korte of langere termijn (informeel, stimulerend en corrigerend). Soms zal de mentor ervoor kiezen om ook advies aan zijn collega te geven over een aanpak van de leerling die beter werkt. De mentor/afdelingsleider voegt aantekeningen van conflicten en afspraken gedurende alle stappen toe aan het leerlingdossier in Magister. De mentor informeert waar nodig de ouder(s)/verzorger(s) telefonisch.

3 De afdelingsleider is op de hoogte van de gang van zaken. Stap 2 Het gedragsprobleem blijft bestaan; er volgen meerdere verwijderingen/conflicten. De mentor/afdelingsleider voert een van te voren vastgesteld gesprek met de leerling waarin wordt duidelijk gemaakt wat de rest van de procedure inhoudt. De afdelingsleider en mentor bespreken de leerling in het zorgteam (ZAT) om te zien of er een andere vorm van intensieve begeleiding nodig is om tot gedragsverandering te komen. Er wordt een maatregel opgelegd (anders dan schorsen) door mentor en/of afdelingsleider. Ouders worden daarvan op de hoogte gesteld. Helpt de maatregel niet, dan wordt een formeel gesprek gevoerd met de leerling in aanwezigheid van een ouder door de afdelingsleider. Er gaat een gestandaardiseerde brief naar de ouder(s)/verzorger(s) om hen te informeren over de gemaakte afspraken. De afdelingsleider voegt de brief toe aan het (elektronische) leerlingdossier (in Magister). Stap 3 Er treedt geen verbetering op in het gedrag van de leerling (herhaald verwijderen, ernstige klachten over houding, inzet en gedrag). De ouder(s)/verzorger(s) worden door de afdelingsleider uitgenodigd voor een gesprek (waarbij de mentor aanwezig is). In dat gesprek wordt o.a. duidelijk gemaakt wat er allemaal al is gedaan en afgesproken (ook de door het zorgteam aanbevolen mogelijke externe begeleiding), en dat schorsen (en verwijderen) de consequentie zullen zijn van aanhoudende gedragsproblemen. De inhoud van het gesprek en de gemaakte afspraken worden op papier gezet (= gedragscontract) en door de ouders en leerling ondertekend. Indien van toepassing ondertekenen de ouders een toestemmingsformulier voor doorgeven van relevante gegevens en/of voor aanvraag externe hulpverlening (zie bijlagen). Fase 1: Schorsen

4 Bij een ernstig incident (waardoor de veiligheid en het welzijn van leerlingen en medewerkers in gevaar komen) kunnen (delen uit) stap 1 t/m 3 worden overgeslagen. Bij strafbaar gedrag hanteren we een aparte procedure (zie bijlage). In Fase 1 worden de stappen 4 t/m 6 onderscheiden: Stap 4 Het gedragscontract wordt geschonden naar het oordeel van de afdelingsleider dus wordt de leerling 1 dag geschorst. Het bevoegd gezag (een lid van de schoolleiding ) neemt daartoe het besluit. De ouder(s)/verzorger(s) worden telefonisch van het voornemen op de hoogte gesteld. De ouder(s)/verzorger(s) krijgen tevens een schriftelijke motivatie van de reden van schorsing waarin tevens: de duur van de schorsing de taak die de leerling opgegeven krijgt de plaats waar deze taak uitgevoerd wordt het moment waarop met de ouders/verzorgers van de geschorste leerling wordt gesproken de mogelijkheid tot bezwaar en beroep De betrokken onderwijsgevenden en de administratie worden over de schorsing geïnformeerd (niet via het prikbord, maar via ). Stap 5 Bij aanhouden van wangedrag volgt een schorsing van 3 dagen (zie verder Stap 4) Een afschrift van deze brief gaat naar leerplichtambtenaar en mentor en wordt toegevoegd aan het dossier; de Inspectie wordt digitaal geïnformeerd via Tijdens het gesprek wordt ouder(s)/verzorger(s) en leerling duidelijk gemaakt dat dit een zekere weg is naar definitieve verwijdering als het gedrag niet verbetert; een dergelijke zinsnede kan ook in de brief worden opgenomen. Stap 6

5 Als de leerling volhardt volgt een week schorsing (zie verder Stap 4) Indien noodzakelijk mag de schorsing met telkens een week verlengd worden, hangende een besluit van het Bevoegd Gezag of nader onderzoek van een incident. Dit gebeurt in overleg met de leerplichtambtenaar. Fase 2: Verwijdering Het bevoegd gezag van een school kan besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling. Verwijdering van een leerling is geregeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 27). Voordat tot definitieve verwijdering wordt overgegaan, kan ook worden gekozen voor tijdelijke verwijdering (kortdurende of langdurige buitenschoolse opvang = Time- Out). In Fase 2 volgt als laatste stap 7: Stap 7 Indien de leerling dan nog steeds door wangedrag de goede orde verstoort, wordt zijn/haar verwijdering van school voorbereid. Eerst wordt de leerling en (als deze minderjarig is) diens ouders in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. Definitieve verwijdering geschiedt slechts na overleg met de Inspectie. Hangende dit overleg kan de betreffende leerling worden geschorst (zie Stap 4 t/m 6). Sinds augustus 1988 mag een school leerlingen alleen uitschrijven als een andere school of instelling hen wil opnemen (inspanningsverplichting van 2 maanden). Lukt dat, dan volgt definitieve verwijdering. Het bevoegd gezag stelt de Inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. Een kopie van deze kennisgeving dienen we te zenden aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerplichtige leerling, van niet-leerplichtige leerlingen aan het RMC. Binnen 30 dagen na dagtekenen van bovengenoemde kennisgeving kan door de leerling (of diens ouders) bij het bevoegd gezag schriftelijk om herziening van het besluit worden verzocht.

6 Het bevoegd gezag neemt zo spoedig mogelijk maar binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek, na overleg met Inspectie en eventueel andere deskundigen en nadat leerling (en/of diens ouders) zijn gehoord, een beslissing. Het bevoegd gezag kan de leerling gedurende de behandeling van het verzoek om herziening van besluit, de toegang tot de school ontzeggen. Lukt inschrijving bij een andere school of instelling niet, dan vragen we daarvan een schriftelijke bevestiging van die school of instelling. Lukt inschrijving bij een andere school of instelling niet en is terugplaatsing op de oorspronkelijke school zeer onwenselijk in verband met lichamelijke en/of geestelijke schade bij een eventueel slachtoffer, of in verband met de veiligheid van leerlingen en personeel, dan draagt de rector de dader(s) over aan de gemeentelijke opvanginstanties (leerplicht, RMC, jeugdzorg) die dan voor een passende oplossing zorgen. Hangende dit zoekproces blijft de schorsing gehandhaafd. Frans van Twist, afdelingsleider 3-6 vwo Juni 2010

7 Bijlagen 1. Handelen bij strafbaar gedrag Bij strafbaar gedrag valt te denken aan: bedreiging (verbaal geweld) /msn geweld laster vechten (fysiek geweld) seksuele intimidatie discriminatie verboden wapenbezit dreigen met een wapen (dat kan ook een passer of schroevendraaier zijn) vandalisme diefstal dealen. 1. De betrokken leerling(en), vermoedelijke dader(s) en slachtoffer(s), worden gehoord. 2. De politie wordt gewaarschuwd. 3. Het slachtoffer wordt aangeraden aangifte te doen. 4. Met de politie wordt besproken of de schoolleiding zich nog met de ondervraging van betrokkenen bemoeit, of dat ze het onderzoek geheel aan de politie overlaat. 5. Er wordt een onderzoeksperiode van 5 dagen ingelast, waarin de vermoedelijke dader(s) tijdelijk de toegang tot de school ontzegd wordt. Voor deze onderzoeksschorsing geldt dezelfde procedure als voor een schorsing van meer dan 1 dag (zie Stap 4). 6. In deze periode gaat een onderzoeksteam aan de slag om de toedracht uit te zoeken (vertrouwenspersoon, vertrouwensarts, politie, mentor, afdelingsleider/conrector, rector etc.). Als het onderzoek geheel in handen van de politie ligt, wordt er natuurlijk geen onderzoeksteam samengesteld.

8 7. Het onderzoeksteam voert met alle betrokkenen maar in ieder geval met de dader(s) en slachtoffer(s), als de betrokkenen minderjarig zijn ook met de ouder(s)/verzorger(s), een gesprek. Zij brengen na deze gesprekken advies uit aan de school over de verdere gang van zaken. 8. Dit advies wordt schriftelijk aan alle betrokkenen (en indien betrokkenen minderjarig zijn ook aan de ouder(s)/verzorger(s)) meegedeeld. 9. Op grond van de adviezen van het onderzoeksteam (politie) kan de rector besluiten: de schorsing onmiddellijk te beëindigen de dader(s) voor verwijdering van school voor te dragen de dader(s) hangende het verdere justitiële onderzoek te schorsen. 10. Er gaat een brief naar de leerling (of als de leerling minderjarig is naar de ouder(s)/ verzorger(s)) waarin het besluit met opgave van redenen wordt meegedeeld. 11. In de brief wordt verder opgenomen: bij een voortgezette schorsing: de taak die de leerling opgegeven krijgt en de plaats waar deze taak uitgevoerd wordt de mogelijkheid tot beroep en bezwaar kopieën van deze brief gaan met een begeleidend schrijven naar, de leerplichtambtenaar, het bevoegd gezag en de verantwoordelijke functionaris (afdelingsleider) en het leerlingdossier; de Inspectie wordt elektronisch geïnformeerd. 12. In de periode dat de leerling geschorst is, volgt de leerling een vervangend onderwijsprogramma, bij voorkeur op school. 13. Als de aanwezigheid van de leerling de veiligheid van medeleerlingen of personeel van de school in gevaar brengt, wordt de leerling buiten schooltijd eenmaal per week de gelegenheid geboden op school te komen, huiswerk in ontvangst te nemen en gecorrigeerd huiswerk terug te ontvangen, zodat het leerproces in beperkte vorm toch doorgang kan vinden. Dit contact loopt via de afdelingsleider. 14. Nadat het justitieel onderzoek is afgesloten, besluit de rector of: de schorsing onmiddellijk beëindigd wordt de dader(s) bij het bevoegd gezag voor definitieve verwijdering van school worden voorgedragen

9 als uit justitieel onderzoek niet onomstotelijk schuld bewezen kan worden, of als slachtoffer(s) geen aangifte bij de politie willen doen, kan terugplaatsing op school toch niet wenselijk zijn in verband met lichamelijke of geestelijke schade bij slachtoffer(s) of in verband met de veiligheid van leerlingen en personeel er gaat een brief naar de leerling (of als de leerling minderjarig is naar de ouder(s)/ver-zorger(s)) waarin het besluit met opgave van redenen wordt meegedeeld in de brief wordt verder opgenomen: bij een voortgezette schorsing: de taak die de leerling opgegeven krijgt en de plaats waar deze taak uitgevoerd wordt de mogelijkheid tot beroep en bezwaar. 15. Kopieën van deze brief gaan met een begeleidend schrijven naar de leerplichtambtenaar, het bevoegd gezag en de verantwoordelijke functionaris (afdelingsleider), de gezinsvoogd en het leerlingdossier; de Inspectie wordt elektronisch geïnformeerd. Bij het toepassen van strafrechtelijke mogelijkheden zijn de volgende punten van belang: 1. Er moet sprake zijn van een strafbaar feit. 2. Er moet een verdenking jegens de leerling bestaan, bijv. uit getuigenverklaringen, het aantreffen van een wapen of een bekentenis van de verdachte leerling. 3. Bij een geconstateerd strafbaar feit heeft de schoolleiding in feite geen keuze. Van strafbaar gedrag moet aangifte worden gedaan bij politie en justitie. Realiseer je dat het verwijtbaar is om geen aangifte te doen. 4. Adviseer slachtoffer(s) of de ouder(s)/verzorger(s) van slachtoffer(s) aangifte te doen. Als slachtoffer(s) geen aangifte wil(len) doen, is de school gerechtigd dat als rechtspersoon zelf te doen. 5. In plaats van aangifte kan men bij de politie een mutatie laten opmaken. Dat betekent dat de politie officieel op de hoogte is van een voorval, zonder dat zij de stappen onderneemt die bij het doen van aangifte wel ondernomen worden. Bij herhaling kan een mutatie van groot belang zijn. 6. Maak van tevoren met de politie afspraken in hoeverre de schoolleiding strafrechtelijk kan optreden en in hoeverre de schoolleiding gerechtigd is binnen de school te rechercheren.

10 7. Een ieder, dus ook een docent, OOP'er of lid van de schoolleiding, is bevoegd een op heterdaad betrapte verdachte aan te houden. Heterdaad wil zeggen dat men het strafbare feit ziet gebeuren of de situatie zeer kort daarna. 8. De verdachte kan worden overmeesterd en opgesloten tot de politie arriveert. Leg medewerkers en leerlingen op hierin de grootst mogelijke terughoudendheid te betrachten. 9. De verdachte moet zo snel mogelijk worden overgedragen aan de politie met de bedoeling te worden voorgeleid voor de officier van justitie. 10. Inbeslagneming van met zich gevoerde wapens is mogelijk. De school mag echter niet tot fouilleren overgaan. Hierover bestaan misverstanden. Maar volgens art. 56 sv is dit dwangmiddel voorbehouden aan de (hulp)officier van justitie.

11 Bijlage 2: Brief aan ouders inzake schorsing Indien u een leerling schorst, moet u de ouders/verzorgers van de leerling schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen. Hiervoor kunt u deze voorbeeldbrief gebruiken. Let u erop dat u de brief aangetekend verstuurt. Aan de ouders/verzorgers van... Plaats, datum Geachte ouders/verzorgers, In navolging op het gesprek dat wij met u hebben gevoerd op. en na overleg met dhr/mw...delen wij u hierbij mede dat uw zoon/ dochter...met ingang van... tot uiterlijk...is geschorst. Gedurende deze schorsing ontzeggen wij... de toegang tot de school. De reden(en) die ten grondslag liggen aan deze schorsing zijn:... De genomen maatregelen met het oog op de schorsing zijn:. (denk aan het meegeven huiswerkopdrachten etc. ). Hoogachtend, Namens het Bestuur van.. (naam van de school) (naam rector + functie) In afschrift aan: Schoolbestuur Leerplichtambtenaar Onderwijsinspectie

12 Bijlage 3: Brief aan ouders over voornemen verwijdering Deze voorbeeldbrief kunt u gebruiken bij de schriftelijke en gemotiveerde mededeling aan de ouders/verzorgers over het voornemen hun kind van school te verwijderen. Deze brief dient u aangetekend te versturen. Aan de ouders/verzorgers van... Plaats, datum Geachte ouders/verzorgers, In navolging op het gesprek dat wij met u hebben gevoerd open na overleg met de dhr/mw...delen wij u hierbij mede dat uw zoon/dochter... met ingang van... zal worden verwijderd van school. In de komende 8 weken zullen wij uitvoering geven aan de verplichting zoals opgenomen in artikel 27 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs inhoudende dat wij op zoek zullen gaan naar een andere school die bereid is uw zoon/dochter toe te laten. Mochten wij hier binnen 8 weken niet in slagen dan zullen wij overgaan tot definitieve verwijdering. Voorafgaande aan deze definitieve verwijdering zullen wij uw zoon/dochter met onmiddellijke ingang/met ingang van. tijdelijk verwijderen. Tijdens deze tijdelijke verwijdering ontzeggen wij uw zoon/dochter de toegang tot de school. De reden(-en) die ten grondslag liggen aan deze verwijdering zijn:... De genomen maatregelen met het oog op de verwijdering zijn: (denk aan het meegeven huiswerkopdrachten etc.). Tegen dit besluit kunt u binnen 30 dagen na dagtekenen, schriftelijk bezwaar maken. U kunt dit bezwaar richten aan... Alvorens het Bevoegd Gezag een besluit neemt aangaande uw bezwaar zult u worden gehoord. Het Bevoegd Gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst van uw bezwaren. Hoogachtend, Namens het Bevoegd Gezag (naam) (naam rector + functie) In afschrift aan: Schoolbestuur Leerplichtambtenaar Onderwijsinspectie

13 Bijlage 4: Brief aan ouders over definitieve verwijdering Deze voorbeeldbrief kunt u gebruiken wanneer u de ouders/verzorgers meedeelt dat hun kind definitief wordt verwijderd. Deze brief dient u aangetekend te versturen. Aan de ouders/verzorgers van... Plaats, datum Geachte ouders/verzorgers, In navolging op het gesprek dat wij met u hebben gevoerd op en na overleg met dhr/mw.. en onze brief d.d (datum brief voornemen tot verwijdering) delen wij u hierbij mede dat uw zoon/dochter met ingang van op grond van artikel 27 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs definitief zal worden verwijderd van school. In afgelopen acht weken hebben wij op grond van de verplichting zoals opgenomen in artikel 27 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, gezocht naar een andere school voor uw zoon/dochter. Wij zijn er echter niet in geslaagd om een andere school bereid te vinden uw zoon/dochter toe te laten. (Toelichting op gepleegde inspanningen, reden van niet toelaten). De reden(-en) die ten grondslag liggen aan deze definitieve verwijdering zijn:... De genomen maatregelen met het oog op de verwijdering zijn:.(denk aan het meegeven huiswerkopdrachten etc. ). Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 27 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs binnen zes weken na ontvangst van dit besluit schriftelijk bezwaar maken. U kunt dit bezwaar richten aan.. Alvorens het Bevoegd Gezag een besluit neemt aangaande uw bezwaar zult u worden gehoord. Het Bevoegd Gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst van uw bezwaren. Hoogachtend, Namens het Bevoegd Gezag (Naam) (naam rector + functie) In afschrift aan: Bevoegd Gezag Leerplichtambtenaar Onderwijsinspectie

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Groenhorst Stafdienst Telefonisch bereikbaar op 088 0207020 Vastgesteld: augustus 2011 2 Protocol schorsing en verwijdering Inhoudsopgave

Nadere informatie

Internet versie augustus 2011. Protocol schorsing en verwijdering

Internet versie augustus 2011. Protocol schorsing en verwijdering Internet versie augustus 2011 Protocol schorsing en verwijdering Inhoud 1. Toepassing protocol schorsing en verwijdering... 3 2. Verantwoordelijkheid... 3 3. Werkwijze... 3 3.1 Constatering maatschappelijk

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding. Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Algemeen Artikel 1. Deze regeling verstaat onder:

Nadere informatie

Richtlijnen bij aanname, LGF, schorsing en verwijderingbeleid van de stichting PANTA RHEI

Richtlijnen bij aanname, LGF, schorsing en verwijderingbeleid van de stichting PANTA RHEI 10.4 Richtlijnen bij aanname, LGF, schorsing en verwijderingbeleid van de stichting PANTA RHEI Stappenplan bij een schorsing en verwijderingbeleid A A1 A2 B Stappenplannen Stappenplan bij een schorsing

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

Protocol Schorsen en Verwijderen van leerlingen. Hengelo, september 2014

Protocol Schorsen en Verwijderen van leerlingen. Hengelo, september 2014 Protocol Schorsen en Verwijderen van leerlingen Hengelo, september 2014 Instemming GMR op: 8 oktober 2014 1 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 4 2 Inleiding... 5 3 Time-out... 6 3.1 Omschrijving... 6 3.2

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Inhoudsopgave Bladzijde Verwijderingsprotocol 3 1. Verwijderen uit de les 3 2.

Nadere informatie

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begripsbepaling... 3 3 Eigen waarneming van ongewenste intimiteiten... 3 4 Vermoeden van ongewenste intimiteiten...

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen van leerlingen Sociale veiligheid handboek - versie 3 3 (augustus 2010)

Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen van leerlingen Sociale veiligheid handboek - versie 3 3 (augustus 2010) Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen P6.1 Wettelijk kader P6.2 Protocol schorsen en verwijderen 6.2.1 Schorsen in SO 6.2.2 Schorsen in VSO 6.2.3 Verwijderen P6.3 Voorbeeldbrief schorsing P6.4

Nadere informatie

Procedure officieel waarschuwen, schorsen en verwijderen

Procedure officieel waarschuwen, schorsen en verwijderen Procedure officieel waarschuwen, schorsen en verwijderen Procesdefinitie Het proces vanaf de melding van wangedrag bij de opleidingsmanager tot en met de uitvoering van de daarbij passende maatregel. Daarbij

Nadere informatie

Reglement Schorsen en / of verwijderen Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Reglement Schorsen en / of verwijderen Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Reglement Schorsen en / of verwijderen Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Voorgenomen besluit door het bestuur: 10 juni 2015 Advies GMR: 22 juni 2015 Definitief vastgesteld op 1 juli 2015 1 I algemene

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

GEDRAGSCODE BIJ TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING

GEDRAGSCODE BIJ TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING GEDRAGSCODE BIJ TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING Bijlagen: 1. Katern toelating en verwijdering 2. Protocol Schorsing en verwijdering 3. Criteria toelating 4. Onacceptabel gedrag 5. Weigering gebaseerd

Nadere informatie

Protocol Schorsen en / of verwijderen (herziene versie 2014)

Protocol Schorsen en / of verwijderen (herziene versie 2014) Protocol Schorsen en / of verwijderen (herziene versie 2014) Inhoudsopgave I - II III IV Inleiding Algemene bepalingen Uitwerking van de maatregelen Bijlagen: 1. Meldingsformulier Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014

PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014 PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014 Vastgesteld door het bestuur van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Verzuimprotocol CML Maart 2012

Verzuimprotocol CML Maart 2012 Verzuimprotocol CML Maart 2012 Vooraf Op de volgende bladzijden staat het verzuimprotocol, inclusief het protocol schorsen en verwijderen. Dit protocol biedt handvatten om de leerlingbegeleiding te ondersteunen

Nadere informatie

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Inleiding Een belangrijke voorwaarde voor

Nadere informatie

Protocol gedrag, time out en schorsing K.B.S. De Viersprong

Protocol gedrag, time out en schorsing K.B.S. De Viersprong Protocol gedrag, time out en schorsing K.B.S. De Viersprong Vastgesteld op 11 november 2011 door de m.r. Protocol gedrag, time-out, schorsen en verwijderen. Inleiding. Het pedagogisch klimaat is een belangrijke

Nadere informatie

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING VASTGESTELD IN MAART 2009 MET INSTEMMING VAN DE GMR

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING VASTGESTELD IN MAART 2009 MET INSTEMMING VAN DE GMR PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING VASTGESTELD IN MAART 2009 MET INSTEMMING VAN DE GMR Baarn, maart 2009 INLEIDING Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Schorsen en verwijderen van leerlingen

Schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen en verwijderen van leerlingen Versie 2011 Inleiding Soms ontkomt men er niet aan een leerling te straffen. Het beleid hieromtrent is een taak van de school. Om aan alle betrokkenen duidelijk te

Nadere informatie

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2.

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2. Protocol Gedrag van leerlingen Datum September 2014 Doel protocol Om duidelijkheid te scheppen voor leerling, leerkracht en ouders over welke stappen worden ondernomen bij ongewenst gedrag. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Incidentenprotocollen. Gemini College Ridderkerk

Incidentenprotocollen. Gemini College Ridderkerk Incidentenprotocollen Gemini College Ridderkerk Versie januari 2012 Inhoudsopgave Algemeen, uitgangspunten en straffen blz. 3 Protocol diefstal en vernieling blz. 4 Protocol pesten blz. 4 Protocol vechten

Nadere informatie

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING VERWIJDERING

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING VERWIJDERING PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING en VERWIJDERING Van Asch van Wijck 2012 / 2013 [Geef tekst op] Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 1 2. Normen, waarden en gezag blz. 1 2a. Gedragscode voor leerkrachten

Nadere informatie

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Opgesteld door : Onderwijs en Beleid Vastgesteld door het College van Bestuur op : 3 juni 2013 Instemming Studentenraad op : 1 juli 2013 Kenmerk : U13.00486

Nadere informatie

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 toetsbeleid schoolreglement * algemeen schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 Een school is een complex geheel. Dat vraagt om duidelijke regels. We hebben deze vastgelegd in het schoolreglement. Vanzelfsprekend

Nadere informatie

Protocol veilig klimaat

Protocol veilig klimaat Protocol veilig klimaat Onze school wil een veilige school zijn voor iedereen. Kernwoorden hierbij zijn respect voor en acceptatie van elkaar. Een goede samenwerking tussen personeel, ouders/verzorgers

Nadere informatie

Protocol leerlingverzuim Trajectum College

Protocol leerlingverzuim Trajectum College Protocol leerlingverzuim Trajectum College In dit document staan de werkafspraken rondom verzuim. Deze afspraken kennen medewerkers en worden besproken met leerlingen, hun ouders/verzorgers en andere externen.

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Gedragsprotocol Sint Adelbertusschool Alkmaar

Gedragsprotocol Sint Adelbertusschool Alkmaar Gedragsprotocol Sint Adelbertusschool Alkmaar Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Definities 3. Regels voor alle groepen 4. Uitgangspunten t.a.v. ongewenst gedrag 5. Wat verstaan we onder ongewenst gedrag?

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Augustus 2014

Verzuimprotocol. Augustus 2014 Verzuimprotocol Augustus 2014 Inhoudsopgave Vooraf blz. 3 1 Verzuimprotocol blz. 4 2 Ziekmeldingen blz. 6 3 Te laat komen blz. 6 4 Schorsen en verwijderen blz. 7 Verzuimprotocol MML augustus 2014 Pagina

Nadere informatie

In de schoolgids en schoolplan wordt aangegeven, dat we streven naar een veilig schoolklimaat waarin

In de schoolgids en schoolplan wordt aangegeven, dat we streven naar een veilig schoolklimaat waarin Protocol gedragscode en handelwijzen Voorwoord In de schoolgids en schoolplan wordt aangegeven, dat we streven naar een veilig schoolklimaat waarin kinderen zich onbekommerd kunnen ontplooien en waarin

Nadere informatie

Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong

Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong Agressie En Geweld... 2 Richtlijn... 2 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid... 3 Stappenplan bij agressief gedrag van:... 3 De medewerker...

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld

Omgaan met agressie en geweld Omgaan met agressie en geweld Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Agressie en geweld... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Sanctiebeleid... 3 1.3 Preventie... 3 1.4 Handelingsprotocol... 4 1.4.1 Algemeen uitgangspunt...

Nadere informatie

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU????

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? In het kort Als je gepest wordt ga dan naar je mentor. Als je het moeilijk vindt je mentor in vertrouwen te nemen, ga dan naar je favoriete docent, juniormentor of de vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Time-out en verwijdering van leerlingen

Time-out en verwijdering van leerlingen Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Time-out en verwijdering van leerlingen BELEIDSSTUK 36 Vastgesteld door AB d.d. 15-02-2007 Instemming GMR:

Nadere informatie

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126 11 Visie op schoolveiligheid Clusius College Purmerend Clusius College Purmerend Versie 091126 Inhoudsopgave Visie op schoolveiligheid... 1 1. Beleidsmatige aspecten... 2 2. Sociale aspecten... 3 3. Grensoverschrijdende

Nadere informatie

De GVR gebruiken we als symbool voor de schoolregels en het pedagogisch klimaat. We willen ons hier richten op de schoolregels.

De GVR gebruiken we als symbool voor de schoolregels en het pedagogisch klimaat. We willen ons hier richten op de schoolregels. ORANJE NASSAUSCHOOL voor oecumenisch basisonderwijs Rembrandtlaan 2a, 1399 VJ Muiderberg, tel. 0294-263475 postadres: Postbus 23, 1399 ZG Muiderberg Beleidsplan GEDRAG GEDRAGSCODE We werken aan een positief

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2011. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege 2014 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 6 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Gedragscode Basisschool de Otterkolken

Gedragscode Basisschool de Otterkolken Gedragscode Basisschool de Otterkolken Inhoudsopgave Blz. Gedragscode basisschool de Otterkolken 2 Hoe ondersteunen wij onze vier kernwaarden 3 Protocol tegen pesten 4 Bijlage 1 Stappenplan schorsing en

Nadere informatie

Protocol officiele waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort en omstreken

Protocol officiele waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort en omstreken Protocol officiele waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort en omstreken Datum: 7 januari 2016 Status: Vernieuwd beleid in relatie tot wet- en regelgeving

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2003. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Van Lodenstein College. Augustus 2014

Leerlingenstatuut Van Lodenstein College. Augustus 2014 Leerlingenstatuut Van Lodenstein College Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Pre-ambule 3 1. Grondslag en doelstelling 2. Reformatorisch onderwijs 3. Gezag Algemeen...4 1. Betekenis 2. Doel 3. Begrippen 4. Procedure

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Vivente klachtenregeling

Vivente klachtenregeling Vivente klachtenregeling 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 4 Artikel 2 Voorfase klachtindiening 5 Artikel 3 Interne vertrouwenspersoon 5 Artikel 4 Externe vertrouwenspersoon 5 Artikel 5 Informatie

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken.

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken. Als leerling van het Veluws College heb je verschillende rechten en plichten. In dit leerlingenstatuut staat nauwkeurig aangegeven wat we van jou mogen verwachten en wat jij van het Veluws College kunt

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

protocol over het handelen tegen agressie en geweld

protocol over het handelen tegen agressie en geweld Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen protocol over het handelen tegen agressie en geweld voorlopig vastgesteld directeur-bestuurder 22 maart 2012 instemming GMR 19 april 2012 definitief vastgesteld

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Beleid Veiligheidsplan leerlingen

Beleid Veiligheidsplan leerlingen 1. Inleiding Scholen moeten op grond van de Arbo-wet, net als andere bedrijven, een veiligheidsplan voor fysieke en sociale veiligheid hebben. De verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat ligt

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling Onderwijs

Algemene klachtenregeling Onderwijs Algemene klachtenregeling Onderwijs Juridisch kader De Wet op het primair onderwijs behandelt in artikel 14 de klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie,

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Beleid aanname en verwijdering. Deel 4. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Beleid aanname en verwijdering. Deel 4. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Beleid aanname en verwijdering Deel 4 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Vastgesteld op 1 maart 2011 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Bronnen 3. Verantwoordelijkheden 4. Algemene uitgangspunten toelatingsbeleid

Nadere informatie

Procedure ontoelaatbaar gedrag van kinderen.

Procedure ontoelaatbaar gedrag van kinderen. Kbs De Vuurvlinder 1 Procedure ontoelaatbaar gedrag van kinderen. Als school vinden wij het enorm belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. We proberen er dan ook alles aan te doen om een dusdanig pedagogisch

Nadere informatie

Leerlingen- en ouderstatuut VO

Leerlingen- en ouderstatuut VO Leerlingen- en ouderstatuut VO In dit Leerlingen- en ouderstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen van het Noorderpoort in het voortgezet onderwijs en belangrijke informatie voor de wettelijke

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM Inleiding Om te voorkomen dat het onderwijs te maken krijgt met verschillende klachtenregelingen is er op landelijk niveau voor gekozen om te komen tot één modelklachtenregeling primair en voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Toelaten en verwijderen van leerlingen. PPO de Link

Toelaten en verwijderen van leerlingen. PPO de Link Toelaten en verwijderen van leerlingen PPO de Link Vastgesteld door : mevrouw F.M. van Veen, algemeen directeur Datum : eerste vaststelling op 24 september 2013; bijgesteld en opnieuw vastgesteld op 27

Nadere informatie

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL BIJLAGE A Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL Algemeen Toezicht op verzuim gebeurt door een medewerker die door de afdelingscoördinator met deze taak belast

Nadere informatie

Klachtenregeling. onderwijs

Klachtenregeling. onderwijs Klachtenregeling onderwijs maart 2013 Klachtenregeling Stellingwerf College Inhoud Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Algemeen Artikel 1 Hoofdstuk 2: behandeling van de klachten Artikel 2: aanstelling en taken

Nadere informatie

Draaiboek. Agressie en geweld, diefstal, wapenbezit, ongewenst bezoek en vernieling

Draaiboek. Agressie en geweld, diefstal, wapenbezit, ongewenst bezoek en vernieling Draaiboek Agressie en geweld, diefstal, wapenbezit, ongewenst bezoek en vernieling Schooljaar 2014-2015 Inleiding In dit draaiboek staan de volgende protocollen in volgorde beschreven: Agressie en geweld

Nadere informatie

Regels stel je samen op, grenzen stellen doen wij. Naleving van de regels bespreek je met elkaar, grenzen worden bewaakt door ons.

Regels stel je samen op, grenzen stellen doen wij. Naleving van de regels bespreek je met elkaar, grenzen worden bewaakt door ons. Bezoekadres Nachtegaal 144, Hoorn Gedragsprotocol Regels stel je samen op, grenzen stellen doen wij. Naleving van de regels bespreek je met elkaar, grenzen worden bewaakt door ons. Correspondentieadres

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Verzuimprotocol Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Goedgekeurd door de MR d.d. 15 januari 2013 Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 08.00 uur en 09.00 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter.

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Pestprotocol 2016 januari 2016

Pestprotocol 2016 januari 2016 Pestprotocol 2016 januari 2016 Inhoudsopgave Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Pesten 4 2.1 Verschil tussen plagen en pesten 4 2.2 Signalen van pestgedrag 4 2.3 Cyberpesten 5 Hoofdstuk 3 Aanpak

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College Klachtenregeling Het bevoegd gezag, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven, heeft, gelet op de bepalingen van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en gehoord door de medezeggenschapsraad deze

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

GEDRAGSCODE AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE

GEDRAGSCODE AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE GEDRAGSCODE AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE Wat te doen op scholen bij incidenten waarbij agressie een rol speelt? Aanleiding In de afgelopen jaren hebben zich diverse incidenten voorgedaan op

Nadere informatie

Klachtenregeling Kelderwerk

Klachtenregeling Kelderwerk Klachtenregeling Kelderwerk (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en/of onbehoorlijk gedrag Advies Platformoverleg d.d. 6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Op grond van

Nadere informatie

Convenant Veilige School. tussen

Convenant Veilige School. tussen Convenant Veilige School tussen School : Gemeente : Politie Noord-Holland Noord, Afdeling Openbaar Ministerie Arrondissement Alkmaar : HALT Bureau Noord-Holland Noord : Convenant Veilige School Blz.1 1.1

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT van de Christelijke Scholengemeenschap Willem van Oranje te Oud-Beijerland

SCHOOLREGLEMENT van de Christelijke Scholengemeenschap Willem van Oranje te Oud-Beijerland SCHOOLREGLEMENT van de Christelijke Scholengemeenschap Willem van Oranje te Oud-Beijerland Schoolreglement 0 SCHOOLREGLEMENT van de Christelijke Scholengemeenschap Willem van Oranje te Oud-Beijerland Inhoud

Nadere informatie

Incidentenprotocollen, januari 2010

Incidentenprotocollen, januari 2010 Incidentenprotocollen, januari 2010 Opgesteld door de scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam Zuid in samenwerking met de Dienst Stedelijk Onderwijs. Aangepast januari 2010 voor de situatie op de

Nadere informatie

1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming

1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming 1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming De bevoegdheid tot toelating, schorsing en verwijdering van

Nadere informatie

3.1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen.

3.1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen. Leerlingenstatuut Het leerlingenstatuut van Limes Praktijkonderwijs A. ALGEMEEN 1. Betekenis en doel Een school is een gemeenschap waarin personeelsleden en leerlingen samen leven en samen leren. Om dat

Nadere informatie

OSG HENGELO. pestprotocol

OSG HENGELO. pestprotocol OSG HENGELO pestprotocol pestprotocol Intentieverklaring Het antipestprotocol is een officieel document opgesteld door het bevoegd gezag. Met deze intentieverklaring neemt de school duidelijk stelling

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

a. School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;

a. School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; Klachtenregeling KLACHTENREGELING PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Het bevoegd gezag van OcTHO, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen; gehoord de medezeggenschapsraad/gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden 071 568 11 68 www.lis.nl Studentenstatuut 2015-2016 1 Studentenstatuut 2015-2016

Nadere informatie

Protocol seksueel misbruik

Protocol seksueel misbruik Protocol seksueel misbruik Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begripsomschrijvingen... 3 2.1 Seksuele intimidatie en seksueel misbruik... 3 2.2 Medewerkers... 3 2.3 Ouders... 4 2.4 Reikwijdte... 4 3 Verbodsbepaling

Nadere informatie

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen:

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: KLACHTENPROCEDURE SVOZ 2015 SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: A. Klachten met betrekking tot de examinering; B. Overige klachten. A. Klachten m.b.t.

Nadere informatie

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo.

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Inleiding. Van toepassing is de Procedure toelating, schorsing en verwijdering van Het Erasmus (2006). Doelen en resultaten: Met de regeling

Nadere informatie

Notitie juni 2006. Gedragscode Voor de scholen van Het Sticht.

Notitie juni 2006. Gedragscode Voor de scholen van Het Sticht. Notitie juni 2006 Gedragscode Voor de scholen van Het Sticht. Inleiding Binnen de scholen van Het Sticht wordt onderwijs gegeven en worden onderwijsondersteunende taken uitgevoerd door personeel dat in

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen (Vastgesteld: Januari 2014)

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen (Vastgesteld: Januari 2014) Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen (Vastgesteld: Januari 2014) Dit protocol treedt in werking als er sprake is van de volgende situaties: A. Ernstige overtreding door een leerling

Nadere informatie