RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD)"

Transcriptie

1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD) COEST 125 COMAG 16 PESC 778 RELEX 441 FIN 225 DEVGEN 108 MED 36 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 22 mei 2008 Betreft: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1638/2006 houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument Hierbij gaat voor de delegaties het voorstel van de Commissie dat bij brief van de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, aan de heer Javier SOLANA, secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger, is toegezonden. Bijlage: COM(2008) 308 definitief 10616/08 hd DG E VI NL

2 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, COM(2008) 308 definitief 2008/0095 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1638/2006 houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (door de Commissie ingediend) NL NL

3 TOELICHTING Dit voorstel voor een verordening betreft wijziging van artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1638/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument. Het doel van deze wijziging is tweeledig. Ten eerste beoogt het voorstel duidelijkheid te brengen in de bepalingen over door financiële intermediairs beheerde communautaire middelen ter financiering van leningen, beleggingen, garantiefondsen of investeringsfondsen. De huidige tekst is dubbelzinnig waar het gaat om de mogelijkheid dergelijke middelen opnieuw te investeren (bijvoorbeeld door middel van een revolverend fonds). Hergebruik van middelen is gewone praktijk bij operaties met risicokapitaal en leningfinanciering. Middelen die beschikbaar komen uit eerdere leningen en investeringen kunnen zo opnieuw worden geïnvesteerd. Zij leveren op die manier extra voordeel op voor de begunstigden en vergroten daarmee het effect van de steun. Het is van belang dat er op dit punt snel duidelijkheid komt, aangezien in het kader van de binnenkort operationele ENB-investeringsfaciliteit soortgelijke operaties kunnen plaatsvinden. Ten tweede maakt de voorgestelde wijziging het mogelijk dat middelen die terugvloeien uit eerdere in het kader van MEDA en de vroegere financiële protocollen met Algerije, Cyprus, Egypte, Griekenland, Jordanië, Libanon, Malta, Marokko, Syrië, Tunesië en Turkije gefinancierde verrichtingen (terugbetalingen) door de EIB opnieuw worden geïnvesteerd in de Europees-mediterrane investerings- en partnerschapsfaciliteit (FEMIP). Deze terugbetalingen omvatten kapitaalsaflossingen en voordelen die uit de investeringen voortvloeien (waaronder interesten, dividenden, winst/verlies op de verkoop van participaties en door de EIB toegepaste financiële sancties). De herinvestering vindt plaats volgens de bepalingen van deze verordening. In 2006 is een toetsing van FEMIP verricht. Deze had betrekking op EIB-leningen en door de EIB beheerde EU-begrotingsmiddelen die ingezet werden voor risicokapitaal, technische bijstand, rentesubsidies en speciale leningen. Om de beschikbare middelen zo goed mogelijk te benutten, heeft de Commissie in de mededeling 1 over FEMIP voorgesteld deze terugbetalingen voor nieuwe risicokapitaaloperaties te gebruiken. Dit voorstel is goedgekeurd door de Ecofin-raad van november 2006, die onderstreepte dat FEMIP verder moet worden ontwikkeld en versterkt. Omdat de eerdere verordeningen niet uitdrukkelijk voorzien in de mogelijkheid de middelen opnieuw te investeren, worden de terugbetalingen momenteel teruggestort in de begroting van de Gemeenschap kort nadat de begunstigde ze aan de EIB heeft overgemaakt. Met de voorgestelde wijziging kan de EIB worden toegestaan dergelijke middelen in het kader van FEMIP opnieuw te investeren, totdat de Commissie besluit het fonds af te sluiten. Om de terugstorting van de terugbetalingen te stoppen en te voorkomen dat de voor toekomstige FEMIP-operaties beschikbare middelen afnemen terwijl de voorgestelde wijziging wordt besproken, zal de Commissie onmiddellijk nadat zij dit voorstel heeft goedgekeurd de EIB verzoeken de terugstortingen op de Gemeenschapsbegroting op te schorten en de middelen op een rentedragende rekening aan te houden totdat de voorgestelde wijziging door de wetgever is goedgekeurd. Wordt de wijziging goedgekeurd, dan mag de 1 Mededeling aan de Raad: Beoordeling van de Europees-mediterrane investerings- en partnerschapsfaciliteit (FEMIP) en opties voor de toekomst (COM(2006)592 definitief van ). NL 2 NL

4 EIB de middelen opnieuw investeren. Mocht de wijziging niet worden goedgekeurd, dan worden de op de EIB-rekeningen aangehouden middelen (en de interesten daarop) onmiddellijk op de Gemeenschapsbegroting teruggestort. NL 3 NL

5 Voorstel voor een 2008/0095 (COD) VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1638/2006 houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 179 en 181 A, Gezien het voorstel van de Commissie, Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 2, Overwegende hetgeen volgt: (1) Bij Verordening (EG) nr. 1638/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument is het kader ingesteld voor de verlening van communautaire bijstand aan de buurlanden en Rusland. (2) Om investeringen in infrastructuur en de ontwikkeling van de particuliere sector te ondersteunen, moet de bijstand van de Gemeenschap doeltreffend kunnen worden ingezet voor maatregelen als de financiering van leningen, beleggingen, garantiefondsen of investeringsfondsen die door de Europese Investeringsbank en andere financiële intermediairs worden beheerd. (3) De doeltreffendheid van dergelijke maatregelen wordt versterkt door financiële intermediairs toe te staan de terugbetalingen van middelen die in het kader van die maatregelen worden verricht, opnieuw in dergelijke maatregelen ten behoeve van nieuwe operaties te investeren. (4) De Europees-mediterrane investerings- en partnerschapsfaciliteit (FEMIP) heeft met succes middelen ter beschikking gesteld van het Middellandse Zeegebied door middel van leningen aan particuliere bedrijven en investeringen in infrastructuur die tot doel hebben het ondernemingsklimaat te verbeteren. (5) Om FEMIP verder te versterken, moet de EIB de terugbetalingen van middelen die uit operaties overeenkomstig de in de bijlage opgesomde verordeningen en besluiten voortvloeien, opnieuw in de partnerlanden in het Middellandse Zeegebied kunnen investeren. 2 Advies van het Europees Parlement van [ ] en besluit van de Raad van [ ]. NL 4 NL

6 (6) Voor de toepassing van deze verordening moeten interesten op leningen, dividenden op investeringen en winsten en verliezen op de verkoop van participaties en toegepaste financiële sancties worden beschouwd als ontvangsten voor de Europese Investeringsbank. (7) Verordening (EG) nr. 1638/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd, HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD : Artikel 1 Verordening (EG) nr. 1638/2006 wordt als volgt gewijzigd: (1) In artikel 23 komt lid 2 als volgt te luiden: 2. De Commissie keurt de bepalingen voor de uitvoering van lid 1 per geval goed, met name de regels voor de verdeling van de risico s, de beloning van de intermediair die met de uitvoering is belast, het gebruik, het hergebruik en de invordering van de opbrengsten van het fonds en de afsluiting van de operatie. (2) Aan artikel 23 wordt het volgende lid 3 toegevoegd: 3. De Commissie kan besluiten dat terugbetalingen op kapitaal en ontvangsten van de Europese Investeringsbank in het kader van de in de bijlage opgesomde verordeningen en besluiten door de Europese Investeringsbank opnieuw worden geïnvesteerd in de landen in het Middellandse Zeegebied waarop deze verordening van toepassing is. Artikel 2 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Gedaan te Brussel, [ ] Voor het Europees Parlement De voorzitter Voor de Raad De voorzitter [ ] [ ] NL 5 NL

7 BIJLAGE Verordeningen en besluiten bedoeld in overweging 5 en artikel 1, lid 2 Eerste financiële protocollen Verordening (EEG) nr. 2210/78 van de Raad van 26 september 1978 betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Democratische Volksrepubliek Algerije (PB L 263 van , blz. 1). Verordening (EEG) nr. 2211/78 van de Raad van 26 september 1978 betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko (PB L 264 van , blz. 1). Verordening (EEG) nr. 2212/78 van de Raad van 26 september 1978 betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Tunesië (PB L 265 van , blz. 1). Verordening (EEG) nr. 2213/78 van de Raad van 26 september 1978 betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte (PB L 266 van , blz. 1). Verordening (EEG) nr. 2214/78 van de Raad van 26 september 1978 betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Libanese Republiek (PB L 267 van , blz. 1). Verordening (EEG) nr. 2215/78 van de Raad van 26 september 1978 betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië (PB L 268 van , blz. 1). Verordening (EEG) nr. 2216/78 van de Raad van 26 september 1978 betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Syrische Arabische Republiek (PB L 269 van , blz. 1). Tweede financiële protocollen Verordening (EEG) nr. 3177/82 van de Raad van 22 november 1982 betreffende de sluiting Economische Gemeenschap en de Democratische Volksrepubliek Algerije (PB L 337 van , blz. 1). Verordening (EEG) nr. 3178/82 van de Raad van 22 november 1982 betreffende de sluiting Economische Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte (PB L 337 van , blz. 8). Verordening (EEG) nr. 3179/82 van de Raad van 22 november 1982 betreffende de sluiting Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië (PB L 337 van , blz. 15). NL 6 NL

8 Verordening (EEG) nr. 3180/82 van de Raad van 22 november 1982 betreffende de sluiting Economische Gemeenschap en de Libanese Republiek (PB L 337 van , blz. 22). Verordening (EEG) nr. 3181/82 van de Raad van 22 november 1982 betreffende de sluiting Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko (PB L 337 van , blz. 29). Verordening (EEG) nr. 3182/82 van de Raad van 22 november 1982 betreffende de sluiting Economische Gemeenschap en de Syrische Arabische Republiek (PB L 337 van , blz. 36). Verordening (EEG) nr. 3183/82 van de Raad van 22 november 1982 betreffende de sluiting Economische Gemeenschap en de Republiek Tunesië (PB L 337 van , blz. 43). Derde financiële protocollen Besluit 88/30/EEG van de Raad van 21 december 1987 houdende sluiting van het protocol Gemeenschap en de Democratische Volksrepubliek Algerije (PB L 22 van , blz. 1). Besluit 88/31/EEG van de Raad van 21 december 1987 houdende sluiting van het Protocol Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte (PB L 22 van , blz. 9). Besluit 88/32/EEG van de Raad van 21 december 1987 houdende sluiting van het Protocol Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië (PB L 22 van , blz. 17). Besluit 88/33/EEG van de Raad van 21 december 1987 houdende sluiting van het Protocol Gemeenschap en de Libanese Republiek (PB L 22 van , blz. 25). Besluit 88/34/EEG van de Raad van 21 december 1987 houdende sluiting van het Protocol Gemeenschap en de Republiek Tunesië (PB L 22 van , blz. 33). Besluit 88/453/EEG van de Raad van 30 juni 1988 houdende sluiting van het Protocol Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko (PB L 224 van , blz. 32). Besluit 92/549/EEG van de Raad van 16 november 1992 houdende sluiting van het Protocol Gemeenschap en de Syrische Arabische Republiek (PB L 352 van , blz. 21). Vierde financiële protocollen Besluit 92/44/EEG van de Raad van 19 december 1991 houdende sluiting van het Protocol Gemeenschap en de Republiek Tunesië (PB L 18 van , blz. 34). NL 7 NL

9 Besluit 92/206/EEG van de Raad van 16 maart 1992 houdende sluiting van het protocol Gemeenschap en de Democratische Volksrepubliek Algerije (PB L 94 van , blz. 13). Besluit 92/207/EEG van de Raad van 16 maart 1992 houdende sluiting van het Protocol Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte (PB L 94 van , blz. 21). Besluit 92/208/EEG van de Raad van 16 maart 1992 houdende sluiting van het Protocol Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië (PB L 94 van , blz. 29). Besluit 92/209/EEG van de Raad van 16 maart 1992 houdende sluiting van het Protocol Gemeenschap en de Libanese Republiek (PB L 94 van , blz. 37). Besluit 92/548/EEG van de Raad van 16 november 1992 houdende sluiting van het Protocol Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko (PB L 352 van , blz. 13). Besluit 94/67/EEG van de Raad van 24 januari 1994 houdende sluiting van het Protocol Gemeenschap en de Syrische Arabische Republiek (PB L 32 van , blz. 44). Cyprus, Griekenland, Malta en Turkije Verordening (EEG) nr. 2760/78 van de Raad van 23 november 1978 betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Tunesië (PB L 332 van , blz. 1). Verordening (EEG) nr. 787/84 van de Raad van 26 maart 1984 betreffende de sluiting van het Protocol inzake de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus (PB L 85 van , blz. 37). Besluit 90/153/EEG van de Raad van 26 februari 1990 houdende sluiting van het Protocol Gemeenschap en de Republiek Cyprus (PB L 82 van , blz. 32). Besluit 95/485/EEG van de Raad van 30 oktober 1995 betreffende de sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cyprus (PB L 278 van , blz. 22). Besluit 1999/258/EG van de Raad van 30 maart 1999 betreffende de sluiting van het protocol inzake de verlenging van de periode waarin betalingsverplichtingen kunnen worden aangegaan voor de in het kader van het vierde Protocol inzake financiële en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cyprus vastgestelde middelen (PB L 100 van , blz. 25). Besluit 78/666/EEG van de Raad van 25 juli 1978 betreffende de sluiting van het Financieel Protocol tussen de Europese Economische Gemeenschap en Griekenland (PB L 225 van , blz. 25). NL 8 NL

10 Verordening (EEG) nr. 939/76 van de Raad van 23 april 1976 houdende sluiting van het Financieel Protocol en van het Protocol houdende vaststelling van enkele bepalingen betreffende de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Malta (PB L 111 van , blz. 1). Verordening (EEG) nr. 2458/86 van de Raad van 7 juli 1986 betreffende de sluiting van het Protocol inzake financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Malta (PB L 216 van , blz. 1). Besluit 89/378/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de sluiting van het Protocol inzake financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en Malta (PB L 180 van , blz. 46). Besluit 95/484/EG van de Raad van 30 oktober 1995 betreffende de sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Malta (PB L 278 van , blz. 14). Besluit 1999/259/EG van de Raad van 30 maart 1999 betreffende de sluiting van een Protocol inzake de verlenging van de periode waarin betalingsverplichtingen kunnen worden aangegaan voor de in het kader van het vierde Protocol inzake financiële en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Malta vastgelegde middelen (PB L 100 van , blz. 31). Besluit 79/281/EEG van de Raad van 5 maart 1979 betreffende de sluiting van het Financieel Protocol tussen de Europese Gemeenschap en Turkije (PB L 067 van , blz. 14). Horizontale verordeningen Verordening (EEG) nr. 3973/86 van de Raad van 22 december 1986 betreffende de toepassing van de Protocollen inzake de financiële en technische samenwerking tussen de Gemeenschap en Algerije, Marokko, Tunesië, Egypte, Libanon, Jordanië, Syrië, Malta en Cyprus (PB L 370 van , blz. 5). Verordening (EEG) nr. 1762/92 van de Raad van 29 juni 1992 betreffende de toepassing van de Protocollen inzake de financiële en technische samenwerking tussen de Gemeenschap en de mediterrane derde landen (PB L 181 van , blz. 1). Verordening (EEG) nr. 1763/92 van de Raad van 29 juni 1992 betreffende de financiële samenwerking met de mediterrane derde landen (PB L 181 van , blz. 22). Verordening (EG) nr. 1488/96 van de Raad van 23 juli 1996 inzake financiële en technische maatregelen ter ondersteuning van de hervorming van de economische en maatschappelijke structuren in het kader van het Europees-mediterrane partnerschap (MEDA) (PB L 189 van , blz. 1). Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2112/2005. NL 9 NL

11 FINANCIEEL MEMORANDUM VOOR VOORSTELLEN DIE UITSLUITEND GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE ONTVANGSTENZIJDE VAN DE BEGROTING 1. BENAMING VAN HET VOORSTEL Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1638/2006 houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument. 2. BEGROTINGSONDERDELEN Hoofdstuk 8 1: Door de Commissie verstrekte leningen, artikel 8 1 0: Aflossingen op en renteopbrengst van in het kader van de financiële samenwerking met de derde landen van het Middellandse Zeegebied verstrekte speciale leningen en risicodragend kapitaal. Begroot bedrag voor het betrokken jaar (2008): EUR. 3. FINANCIËLE GEVOLGEN X Het voorstel heeft geen financiële gevolgen. Het voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de uitgaven maar wel voor de ontvangsten, namelijk: miljoen euro (tot op 1 decimaal nauwkeurig) Begrotingsonderdeel Titel 8 Hoofdstuk 8 1 Artikel Opgenomen en verstrekte leningen Door de Commissie verstrekte leningen Aflossingen op en renteopbrengst van in het kader van de financiële samenwerking met de derde landen van het Middellandse Zeegebied verstrekte speciale leningen en risicodragend kapitaal 35 (raming) Situatie na de actie [n+1] [n+2] Later Artikel p.m. p.m. p.m. * Bovenstaande cijfers moeten als een ruwe schatting worden gezien. Voor 2008 geldt dat middelen die vóór de goedkeuring van dit voorstel zijn terugbetaald, niet in het kader van FEMIP zullen worden geherinvesteerd. Het is overigens uiterst moeilijk een nauwkeurige schatting te maken, aangezien een gedeelte van de terugbetalingen wordt gegenereerd door operaties met risicokapitaal en zeer onzeker zijn als gevolg van de risicovolle aard van het instrument. NL 10 NL

12 Dankzij het derde lid dat in het voorstel aan artikel 23 wordt toegevoegd, kan de Commissie besluiten de EIB toe te staan middelen opnieuw te investeren die de EIB ontvangt als terugbetaling van operaties in het kader van MEDA en de eerdere financiële protocollen inzake samenwerking met mediterrane landen. De terugstorting van dergelijke middelen op de begroting van de Gemeenschap wordt dan uitgesteld, en de middelen kunnen verder worden benut ter ondersteuning van investeringen in infrastructuur en de ontwikkeling van de particuliere sector in het Middellandse Zeegebied. 4. FRAUDEBESTRIJDINGSMAATREGELEN De bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap en de bestrijding van fraude en onregelmatigheden vormen een integraal onderdeel van de ENPI-verordening. Bij de maatregelen waarop deze wijziging van toepassing is, wordt het administratieve toezicht op het gebruik van ENPI-middelen uitgevoerd door DG AIDCO. Als een overeenkomst in die zin nog niet bestaat, zal deze worden gesloten met de financiële intermediairs die met het beheer van de communautaire middelen belast zijn. De overeenkomst bestrijkt alle in het nieuwe artikel 23, lid 2, van de ENPI-verordening genoemde aspecten. Dergelijke overeenkomsten voorzien uitdrukkelijk in toezicht op de uitgaven waartoe ten behoeve van de maatregelen toestemming is gegeven, alsmede in financiële controle door de Commissie, waaronder begrepen het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), en controles door de Europese Rekenkamer, indien nodig ter plaatse. Financiële intermediairs zal worden gevraagd de Commissie (OLAF) toe te staan controles en verificaties ter plaatse uit te voeren overeenkomstig Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden. NL 11 NL

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.3.2004 SEC(2004) 379 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE COMMISSIE, HET HOF VAN JUSTITIE, DE REKENKAMER, HET

Nadere informatie

Publicatieblad L 150. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 20 mei 2014. Uitgave in de Nederlandse taal.

Publicatieblad L 150. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 20 mei 2014. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad van de Europese Unie L 150 Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 57e jaargang 20 mei 2014 Inhoud I Wetgevingshandelingen VERORDENINGEN Verordening (EU) nr. 510/2014 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen,

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE COMMISSIE

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE COMMISSIE NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, COM (2003) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE COMMISSIE van [ ] tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0021 (E) 12052/14 JUSTCIV 206 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577 VERTALING BRIEF van: de heer Juan Manuel FABRA VALLÉS, voorzitter van de Europese Rekenkamer d.d.: 28 november 2002

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 december 2003 (19.12) 16135/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0173 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 december 2003 (19.12) 16135/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0173 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 december 2003 (19.12) PUBLIC 16135/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0173 (COD) LIMITE ENV 695 MI 324 IND 184 ENER 354 ONU 84 CODEC 1822 VERSLAG van:

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 1997R1467 NL 13.12.2011 002.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 1467/97 VAN DE RAAD van 7 juli

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN Nr. DB 2014/XXX M s-gravenhage, TER BEHANDELING IN DE MINISTERRAAD Besluit van.... tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) DRS 68 COMPET 198 ECOFI 250 CODEC 778 OTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie

2006-2007 AANGENOMEN TEKSTEN. van de vergadering van. donderdag. 18 januari 2007 P6_TA-PROV(2007)01-18 VOORLOPIGE UITGAVE PE 382.

2006-2007 AANGENOMEN TEKSTEN. van de vergadering van. donderdag. 18 januari 2007 P6_TA-PROV(2007)01-18 VOORLOPIGE UITGAVE PE 382. 2006-2007 AANGENOMEN TEKSTEN van de vergadering van donderdag 18 januari 2007 P6_TA-PROV(2007)01-18 VOORLOPIGE UITGAVE PE 382.958 INHOUDSOPGAVE AANGENOMEN TEKSTEN P6_TA-PROV(2007)0001 Samenstelling van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP Brussel, 6.12. 2000 COM(2000) 802 definitief 2000/0325 (COD) 2000/0326 (COD) 2000/0327 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking)

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/57 RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) (Voor de EER relevante

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.2.2012 COM(2012) 78 final 2012/0032 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van het Besluit van de Raad van 2 september 2011 tot gedeeltelijke schorsing

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2001 Nr. 81

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2001 Nr. 81 8 (2001) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2001 Nr. 81 A. TITEL Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de

Nadere informatie

2308e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Brussel, 20 november 2000. Voorzitter:

2308e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Brussel, 20 november 2000. Voorzitter: 13430/00 (Presse 435) (OR. fr) 2308e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Brussel, 20 november 2000 Voorzitter: de heer Hubert VEDRINE Minister van Buitenlandse Zaken de heer Alain RICHARD Minister van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 985 Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in, alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van ter beurze genoteerde

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. VERORDENING (EG) Nr. 104/2000 VAN DE RAAD. van 17 december 1999

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. VERORDENING (EG) Nr. 104/2000 VAN DE RAAD. van 17 december 1999 L 17/22 21.1.2000 VERORDENING (EG) Nr. 104/2000 VAN DE RAAD van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur DE RAAD

Nadere informatie

L 131/24 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2009

L 131/24 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2009 L 131/24 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2009 VERORDENING (EG) Nr. 392/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 juni 2013 (OR. en) 9635/13 Interinstitutioneel dossier: 2012/0163 (COD) CODEC 1095 WTO 111 FDI 11 PE 218 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie