April (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "April 2015. (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet,"

Transcriptie

1 In 2015 zullen een aantal belangrijke wetswijzigingen voor de veehouderij worden doorgevoerd, maar hoe pakt dit uit? Gaan we nu allemaal de kringloopwijzer gebruiken? 2015 is ook het jaar waarin het melkquotum is komen te vervallen. Krijgt de grondgebonden heid een plek in de melkveewet? Het is de verwachting dat de Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS) nog voor de zomervakantie in werking zal treden, het wetsvoorstel hebben we al kunnen inzien. Het nieuwe emissiearme besluit huisvesting, als onderdeel van de PAS, zal voor nieuwbouwprojecten van groot belang zijn. In de nieuwsbrief willen wij op deze onderwerpen vooruit blikken. Wat kunnen wij verwachten? Welkom in de wereld van ondernemen. Energieweg 4a 4231 DJ Meerkerk T F E I Daarnaast is het sowieso goed om dat inzicht in uw situatie te krijgen vanwege het feit dat landelijk steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd op aanwezigheid van de NB-wetvergunning en daarnaast ook op naleving van de milieuvergunning. Hans Rietveld Advies 1 (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet, het wetsvoorstel voor het nieuwe beleid, de Programmatische Aanpak Stikstof, heeft tot eind februari 2015 ter inzage gelegen. Wij hebben daarop de klanten geïnformeerd over de gevolgen van het nieuwe wetsvoorstel. Uiteraard afhankelijk van de situatie, kan het verstandig zijn om nu, nog onder de huidige wetgeving een Natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen. Hiermee kan worden voorkomen dat vergunde rechten uit een bestaande milieuvergunning verloren gaan, want dat is zonde. Voor veel agrariërs hebben wij inmiddels een NB-Wetvergunning aangevraagd. In uitzonderlijke gevallen hebben wij ook aangegeven dat een NB-Wet vergunningsaanvraag niet haalbaar is. Wat doe je dan? De situatie is door ons uitgezocht en op basis daarvan kan de klant een overwogen keuze maken. Zolang de PAS nog niet in werking is getreden is het nog steeds verstandig om inzicht te krijgen in uw situatie, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Gecombineerde Opgave 2015 Van 1 april tot 15 mei is het tijd voor de Gecombineerde Opgave. Wij nemen contact met u op in deze periode. Dit jaar moet er een aanvraag worden gedaan voor: Aanvraag betalingsrechten; Toewijzing nieuwe betalingsrechten, dit moet eenmalig gebeuren in 2015; Graasdierpremie; Premie voor jonge landbouwers; Verplichte stalregistratie; Betaalverzoek agrarisch natuurbeheer; Aanvraag voor ruimere fosfaatgebruiksnorm. U kunt vanaf dit jaar uw percelen voor 1 april bijwerken in de applicatie Raadplegen en wijzigen percelen. Vrijstelling voor beweiden en bemesten Op 2 maart 2015 heeft Staatsecretaris Dijksma een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij heeft aangegeven dat nabij een Natura 2000-gebied het uitrijden van mest en de beweiding worden uitgesloten van een vergunningplicht. Aanleiding hiervoor was een uitspraak van de Raad van State in een Limburgs handhavingsverzoek, waarbij indirect werd aangegeven dat het beweiden en het uitrijden van mest een activiteit is, waarvoor een Natuurbeschermingswetvergunning vereist zou zijn.

2 Hans Rietveld Advies 2 Deze uitspraak zorgde voor een hoop onrust onder agrariërs en juristen omdat de wetenschap nog geen antwoord heeft om de uitstoot van dergelijke activiteiten te kunnen berekenen, wat tot gevolg zou hebben dat de hele vergunningverlening van de Natuurbeschermingswet op zijn gat zou komen te liggen. Vanwege de grote onzekerheid die de uitspraak van de Raad van State met zich heeft meegebracht, was het van nationaal belang dat hierover duidelijkheid zou komen. Deze duidelijkheid wil de Staatsecretaris regelen in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij de Natuurbeschermingswet. Weidegang en bemesting bij Natura 2000-gebieden zal worden vrijgesteld van vergunningsplicht. Volgens de Staatsecretaris is het geven van een vrijstelling niet in strijd met de Europese regelgeving. Een ongewenst effect van de uitspraak van de Raad van State zou zijn geweest dat als geen vergunning kan worden afgegeven op bemesting en beweiding, de melkveehouders gedwongen zijn het vee weer op stal te gaan houden. Dit staat echter lijnrecht tegenover de wens die de overheid nastreeft op het gebied van beweiding en grondgebondenheid. Dit verklaart ook waarom Staatsecretaris Dijksma heeft ingegrepen. Uitbreidingsplannen De aanvraag Natuurbeschermingswet hangt veelal samen met de uitbreiding van een agrarisch bedrijf. Voor meerdere klanten werken we momenteel aan de technische uitwerking voor een aanvraag Omgevingsvergunning Bouwen ten behoeve van hun uitbreidings- of nieuwbouwplannen. We verzorgen het totale pakket, van het eerste schetsontwerp tot en met de begeleiding van de bouw. Daarbij zorgen we ervoor dat alle zaken op orde zijn, van het bestemmingsplan tot de milieuvergunning toe. Overgangsregeling in besluit huisvesting Het nieuwe besluit emissiearme huisvesting krijgt een overgangsregeling voor stallen waarvan de planning al bekend was. In het ontwerpbesluit stond dat het nieuwe besluit emissiearme huisvesting zou gelden voor alle stallen die na 1 januari 2015 gebouwd zouden worden. Staatsecretaris Mansveld heeft nu aangegeven een uitzondering te willen maken voor stallen die voor de publicatiedatum van het besluit, te weten , een aanvraag Omgevingsvergunning bouwen hebben aangevraagd. De betreffende ondernemers krijgen ca. 15 maanden de tijd om te bouwen. Bestemmingsplannen Meerdere bestemmingsplannen Buitengebied zijn in de afgelopen jaren herzien. Veel gemeenten voeren opnieuw een herziening uit om bepaalde situaties alsnog te repareren of om bepaalde regels aan het bestemmingsplan toe te voegen. Zoveel als mogelijk zullen wij onze klanten hierover informeren. Het is goed om te bekijken of er voor uw bedrijf en bedrijfsvoering zaken veranderen. Zo ja, dan is het belangrijk te reageren tijdens de momenten waarop het bestemmingsplan ter inzage ligt. Van toeslagrechten naar betalingsrechten Per 31 december 2014 zijn de toeslagrechten vervallen. Er is vanaf 2015 een nieuw systeem van rechten, de betalingsrechten. Voor Nederland komt er een overgangsperiode tot 1 januari De afbouw en de opbouw van het bedrag naar een gelijk bedrag per hectare voor elke landbouwer is dan geleidelijk. U moet voldoen aan de volgende voorwaarden: U bent in 2015 actief landbouwer. U heeft in 2015 minimaal 0,3 hectare subsidiabele landbouwgrond in gebruik. U dient een aanvraag in voor de toekenning en uitbetaling van de betalingsrechten in 2015 d.m.v. de Gecombineerde Opgave Actief landbouwer: - U staat als agrarisch bedrijf ingeschreven in de Kamer van Koophandel; - U heeft een SBI code die begint met 011/012/013/014 of 015; - Uw hoofdactitviteit is landbouw! Afb. Tussentijdse opname van de kelderopbouw van een varkenshouderij. Als u nooit toeslagrechten hebt gehad en u kunt bewijzen dat u landbouwer was in 2013, komt u ook in aanmerking voor betalingsrechten.

3 Dit geldt ook voor landbouwers die groente, fruit, wijn, poot- en consumptieaardappelen, siergewassen of bollen teelden in Aantal een waarde van de betalingsrechten Het aantal betalingsrechten wordt bepaald door het aantal hectaren subsidiabele landbouwgrond in De waarde van het betalingsrecht in de overgangsperiode, wordt gebaseerd op de waarde van de toeslagrechten in eigendom op 15 mei Dit is inclusief de verhuurde toeslagrechten. De basispremie in de overgangsperiode 2015 t/m 2018 bestaat uit een grondgebonden deel en een overgangsdeel. Het grondgebonden deel is voor iedereen gelijk en groeit van circa 56,- per betalingsrecht in 2015 naar 260,- in Het overgangsdeel wordt gebaseerd op de toeslagrechten van 2014 en komt bovenop het grondgebonden deel. Subsidiabele landbouwgrond en graasdierpremie Zoals het er nu uit ziet zijn ook natuurgronden, waarbij het gaat om extensief gebruikt grasland dat bij landbouwers in gebruik is, subsidiabel. Er is een lijst met natuurgebieden waarin wordt aangegeven of het gebied in aanmerking komt voor betalingsrechten of in aanmerking komt voor een graasdierpremie. Voor grond waarop geen subsidie rust, kunt u graasdierpremie krijgen. 160,- per rund (vrouwelijk > 2 jaar); 24,- per schaap (> 1 jaar); Er geldt een minimum van 1.000,- per bedrijf per jaar; Uw dieren worden eerst toegerekend aan de subsidiabele grond (1.75 GVE per hectare). Voorbeeld: 5 hectare subsidiabele landbouwgrond en gemiddeld 30 stuks vrouwelijke dieren vanaf twee jaar. 5 hectare x 1,75 GVE per hectare = 8,75 GVE. Het aantal runderen voor graasdierpremie: 30 8,75 = 21,25 runderen. Graasdierpremiebedrag: 21,25 x 160,- = 3.400,- Dit komt boven de ondergrens van 1.000,- Vergroeningspremie Naast de basispremie kunt u in aanmerking komen voor de vergroeningspremie. De vergroeningspremie is een vast percentage (ca. 45%) van de totale basispremie van een bedrijf. Voor de vergroeningspremie gelden vergroeningseisen: Vrijgesteld: - Bedrijven met > 75% grasland en <30% akkerbouw: - Biologische bedrijven; - Bedrijven met blijvende teelt ( zoals fruittelers). 1. Gewasdiversificatie op bouwland: < 10 ha: geen diverse gewassen nodig; ha: minimaal 2 gewassen, de grootste max. 75%; >30 ha: minimaal 3 gewassen, de grootste max 75%, en de grootste samen max 95%. 2. 5% bouwland als ecologisch aandachtsgebied a. Algemeen, keuze uit de volgende onderdelen: Onbeheerde akkerranden; Stikstofbindende gewassen, weegfactor 0,7; Vanggewassen, hebben een weegfactor 0,3; Wilgenhakhout, weegfactor van 0,3. b. Duurzaamheidscertificaat Keuze uit de volgende onderdelen: Akkerbouw-strokenpakket; Pakket Veldleeuwerik; Pakket Biodiversiteit+ label. c. Collectieve invulling: 2 10 landbouwers met bedrijven die dicht bij elkaar liggen; Ieder bedrijf richt minimaal 2.5% als EA in; Via Direct Regelen wordt tussen 1 en 31 maart een Collectieve overeenkomst aangevraagd. 3. Behoud van blijvend grasland: Aandeel blijvend grasland mag niet teveel dalen; Behoud van blijvend grasland wordt beloond met de vergroeningspremie; In Nederland wordt op nationaal niveau gekeken naar het percentage blijvend grasland; Binnen N-2000 gebieden is blijvend grasland per perceel beschermd. Die percelen mogen niet gescheurd worden. Hans Rietveld Advies 3

4 Hans Rietveld Advies 4 Huur en verhuur van grond in 2015 Huren of verhuren van grond in 2015 heeft gevolgen voor het toekennen van betalingsrechten en de basisen vergroeningspremie. Wordt grond verhuurd dan krijgt de verhuurder minder betalingsrechten en een lagere uitbetaling. Voor de huurder geldt dan ook het omgekeerde. Door het afsluiten van een private overeenkomst (PO) ontstaan in 2015 op verhuurde grond verhuurde betalingsrechten. Indien geen PO is afgesloten, komt het overgangsdeel van de huurder ook op de betalingsrechten die ontstaan op de gehuurde grond. Bij de beëindiging van de huur en overdracht van het betalingsrecht zal dit overgangsdeel mee overgaan naar de verhuurder. U kunt voor twee situaties een private overeenkomst opstellen: Het overdragen van het recht op betalingsrechten; Het overdragen van de referentiewaarde van 2014 via koop of huur. Algemene voorwaarden overdracht via PO - U moet minimaal 0,3 hectare subsidiabele landbouwgrond overdragen; - Verkoper of verhuurder is bij het afsluiten van PO in 2015 actief landbouwer; - Koper of huurder is actief landbouwer op ; - De overdracht is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die uiterlijk door beide partijen is ondertekend; - Verkoper/verhuurder moet recht op betalingsrechten hebben. De PO en de Gecombineerde Opgave Beide partijen geven de totale oppervlakte van de overgedragen/verworven percelen door aan RVO. Zij verklaren dat er een schriftelijke overeenkomst is. De verkoper of verhuurder dient een verzoek in voor de eerste toewijzing van betalingsrechten. De koper of huurder geeft aan welke percelen zijn overgenomen met de private overeenkomst. het vergunde dieraantal en het jaar van ingebruikname worden opgegeven. Voor varkens, kippen, eenden en kalkoenen moeten ook de emissiebeperkende maatregelen worden opgegeven. Voor schapen, nertsen en konijnen wordt dit jaar naar de gemiddelde stalbezetting gevraagd. Er moet worden aangegeven waar zich welke dieren bevinden op het erf. Dit heeft te maken met de bepaling van emissies uit de landbouw, als input voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Subsidie Jonge landbouwers 2015 In 2015 zijn er 2 verschillende subsidiemogelijkheden voor jonge landbouwers, namelijk de algemene uitbetaling vanuit het GLB en een uitbetaling bij een investering. Algemene uitbetaling: Extra bedrag als onderdeel van het betalingsrecht. 5 jaar lang ongeveer 50,- per hectare voor de eerste 90 ha van het bedrijf. Voor landbouwers < 41 jaar die nog niet eerder gebruik gemaakt hebben van de regeling. Voor landbouwers die nog in maatschap zitten. Aanvragen in de Gecombineerde Opgave. De openstelling (naar we verwachten) in najaar 2015: Subsidie van minimaal ,- en maximaal ,- Voor landbouwers < 41 jaar die nog niet eerder gebruik gemaakt hebben van de regeling. De jonge landbouwer hoeft het bedrijf nog niet overgenomen te hebben. Dan is de uitbetaling van de subsidie evenredig aan het percentage eigen vermogen in het bedrijf. Er zijn 5 categorieën, waarbij de meest duurzame investering als eerste in aanmerking komt voor subsidie. Afb. GPS en landbouw, een voorbeeld van een duurzame investering. Verplichte stalregistratie Boeren met rundvee, varkens, kippen, eenden en kalkoenen moeten verplicht hun stallen registreren in de Gecombineerde Opgave Hiervoor moet er per stal het staltype (aan de hand van RAV-code), Gewijzigde voorwaarden PSAN en SNL In 2016 treedt een nieuw stelsel voor agrarisch natuurbeheer in werking. In dit stelsel kan agrarisch natuurbeheer alleen nog collectief per gebied worden geregeld.

5 Hierop vooruitlopend zijn een aantal basisvoorwaarden voor 2015 gewijzigd. U moet hier al in 2015 aan voldoen. Wanneer u een lopende overeenkomst heeft, heeft u hierover een brief gehad van RVO. Een gewijzigde basisvoorwaarde is het verbod op het uitrijden van dierlijke mest op percelen met een pakket voor agrarisch natuurbeheer. Verboden, tenzij wordt voldaan aan de meststoffenwet. De pakket voorwaarden blijven daarmee eigenlijk ongewijzigd. Er zullen wel extra controles op worden uitgevoerd. De enige werkelijke wijziging is het verbod op het snoeien van heggen en bomen in de periode van 15 maart tot 15 juni. Melkveewet Per 1 januari 2015 is de nieuwe melkveewet van kracht geworden. De Wet verantwoorde groei melkveehouderij was één van de voorwaarden van de derogatie die Nederland in 2014 opnieuw is toegekend. Bedrijven kunnen vanaf 2015 alleen nog groeien als de groei gepaard gaat met plaatsing van fosfaat op eigen grond of wanneer de extra geproduceerde fosfaat verwerkt wordt. Elk bedrijf heeft een melkveefosfaatreferentie gekregen op basis van dieraantallen en grond in gebruik van Melkveebedrijven met een melkveefosfaatreferentie en een fosfaatoverschot in 2015 moeten, afhankelijk van de regio waarin het bedrijf zich bevindt, 10-50% van het fosfaatoverschot verwerken. De toename van het fosfaatoverschot ten opzichte van 2013 moeten zij voor 100% verwerken. Om de melkveehouderij na het afschaffen van de melkquotering per 1 april niet onbeperkt te laten groeien, wordt er nog onderhandeld over een algemene maatregel van bestuur. Daarbij wordt gesproken over: 1. Grondgebondenheid gekoppeld aan een norm voor het fosfaatoverschot per hectare. Er zijn normen van 100, 80 en 50 kilogram fosfaat per hectare genoemd. 2. Grondgebondenheid bepaald op een standaardnorm van maximaal drie graasdiereenheden per hectare. 3. Grondgebondenheid gekoppeld aan de grond die al bij een bedrijf in gebruik is. Het is nu helaas nog niet duidelijk waarvoor men gaat kiezen. Kringloopwijzer De Nederlandse zuivel heeft melkbedrijven met een fosfaatoverschot verplicht om mee te doen met Kringloopwijzer. De Kringloopwijzer wordt gekoppeld aan een centrale database, zodat veel informatie automatisch ingeladen kan worden. Hiervoor dienen machtigen worden afgeven aan de diverse bedrijven en instanties. Hans Rietveld Advies 5 Voorbeeld: In 2015 produceert een melkveebedrijf kg fosfaat. Het bedrijf kan zelf kg fosfaat plaatsen. Het bedrijfsoverschot is dan kg fosfaat. In 2013 was er sprake van een overschot van kg fosfaat, dit is de melkveefosfaatreferentie. Het bedrijf is gelegen in regio overig waarvoor het verwerkingspercentage 10% is. Er moet in totaal kg fosfaat verwerkt worden, 100 kg van de fosfaatoverschot en kg fosfaat voor de toename. Wanneer de gegevens op de juiste manier zijn ingevuld is het mogelijk om de resultaten van de bedrijfsspecifieke excretie, bedrijfsspecifieke emissie ammoniak, bedrijfseigen fosfaatnorm en het resultaat van voeding te bekijken.

6 Hans Rietveld Advies 6 Afb. Steken van kuil- en grondmonsters. Naar aanleiding van deze resultaten uit uw Kringloopwijzer kunnen wij samen met u zoeken naar de juiste aanpak voor bedrijfsverbetering en optimaliseren van uw bedrijfsrendement. Denk aan: - Het tijdig steken van kuilmonsters; - Het bijhouden van de eindvoorraden; Bij vragen, opmerkingen of twijfel: Bel ons gerust! Juridische zaken Er is duidelijkheid gekomen over het vaststellen van de perceelgrootte. Al sinds 2010 zijn wij bezig geweest om voor u duidelijkheid te krijgen over de vaststelling van grootte van een perceel. Door de beantwoording van vragen die het College van Beroep aan het Hof van Justitie van de Europese Unie gesteld heeft, is het volgende duidelijk geworden: Als er geen twijfel over de grootte van een perceel is aan de hand van recente luchtfoto s hoeft RVO geen veldinspectie ter plaatse uit te voeren. Oproep: Plaatsingsruimte gezocht voor mest! Voor onze klanten zijn wij opzoek naar de beschikbaarheid van plaatsingsruimte en landbouwgrond waarop alle soorten mest kan worden afgezet. Door het grote aanbod bij onze klanten is dringend behoefte ontstaan aan opslagruimte en landbouw grond waarop mest kan worden uitgereden. Wij garanderen marktconforme prijzen, een correcte administratieve afwerking en een vlotte betaling. Column: Uitdagingen In ons werkveld geeft 2015 verschillende uitdagingen. Voor Bouwadvies ligt deze onder andere bij de vraag hoe en wanneer de PAS intreedt, de huidige overgangsperiode geeft veel onzekerheid. Bij Agrarisch Advies is er de omzetting van toeslagrechten naar betalingsrechten, de perceelregistratie, de verplichte mestverwerking en de Melkveewet. Bij Bemiddeling merken we een grote stroom van rundveedrijfmest die op de markt komt, 1 liter melk zorgt voor 3,5 liter drijfmest. Onze ervaring is dat maatregelen in kader van BEX en kringloop, niet de hoeveelheid mest verminderen, maar vooral de mest dunner maken. De hoeveelheid die afgevoerd moet worden verandert niet. Bij mestverwerking zijn er nog weinig structurele duurzame oplossingen. De ervaringen van 2014 en berichten in de pers geven iedereen het gevoel dat het in 2015 ook wel weer goed komt. Ik ben er niet zo zeker van. Er zijn verschillende factoren anders, negatiever dan in Deze uitspraak houdt in dat de werkwijze die RVO gehanteerd heeft, het telkens aan de hand van nieuwe foto s aanpassen van de oppervlakte, goedgekeurd wordt. Daarnaast heeft het College uitgesproken dat er tussen verschillende jaren een klein verschil in de oppervlakte van een perceel kan zitten. Dit wisten boeren in veenweide gebied al heel lang, de manier van sloten bepaalt de breedte van de sloot. Op dit moment zijn we de laatste van de vele bezwaren en beroepen die we hier over gevoerd hebben aan het afronden. Versterking team Per 1 november 2014 hebben wij Benjamin Schakel verwelkomd als junior bouwkundig adviseur. Naast verdubbeling van het verwerkingsdeel en 100% verwerking van de uitbreiding bij melkvee, is er door de vogelgriep achterstand bij de export van pluimveemest. Serieuze mestverwerking heeft snel een kostprijs van meer dan 20 euro per kuub. Op beide afdelingen zorgen deze uitdagingen voor een grote stroom aan werk. De uitdaging voor ons team is dit werk met kwaliteit binnen de gestelde termijnen klaar te krijgen. HR Uw nieuwsbrief digitaal? Stuur een naar: o.v.v. nieuwsbrief-digitaal-ja

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 A.K. Kerbouwer 1e Kruisweg 1a 3262 LK Oud-Beijerland 29 oktober 2014 Versie: 2014.13 Versie: 2014.13 pag 1 van 12 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 A. Algemene

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015 SPECIAL EDITION Agro-nieuwsbrief april 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie

Nadere informatie

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland Terminologie Onderwerpen Achtergronden mestverwerkingsplicht Achtergronden Melkveewet AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij

Nadere informatie

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten Jan Moggré ZLTO advies Ontwikkeling GLB 1960 1980 Markt- en prijsbeleid 1980-1990 2000; Produktiebeperking, afbouw markt- en prijsbeleid, gekoppelde inkomenssteun

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en de eisen Communicatie 2 Het nieuwe GLB, nog

Nadere informatie

Vergroeningseisen. Agenda. Aan vergroeningseisen voldoen voor uitbetaling Basispremie Vergroeningspremie

Vergroeningseisen. Agenda. Aan vergroeningseisen voldoen voor uitbetaling Basispremie Vergroeningspremie Agenda 20.15u Opening 20.20u GLB-beleid: De vergroeningseisen 21.15u Pauze 21.30u GLB-beleid: hoogte premie en kortingen 21.50u Aandachtspunten bij invullen gecombineerde opgave 22.15u Vragen en discussie

Nadere informatie

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service Effecten van het nieuwe GLB Vlas en Hennep.NL Erik Beumer Beumer Agro Service 30 oktober 2014 1 Programma Introductie; Van bedrijfstoeslag naar betalingsrechten; Huren van land en betalingsrechten; Vergroening;

Nadere informatie

Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2015

Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2015 Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 215 Uw gegevens Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer E-mailadres Relatienummer Aanvraagnummer C. de Visser Boshoekweg 1 OOSTKAPELLE 11859184

Nadere informatie

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Rijnsburg, 13 oktober 2014 Inhoud in vogelvlucht Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Toegang tot nglb Basispremie + vergroening op hoofdlijnen Voorbereiding

Nadere informatie

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren GLB en Vergroening Goed boeren, goed beheren Per 2014 start de Europese Unie (EU) een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor Nederland is het nieuwe beleid erop gericht om bedrijven meer concurrerend

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Druk bezochte klantenavond. Heeft u voldoende mest verwerkt in 2014? Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN.

Nieuwsbrief. Druk bezochte klantenavond. Heeft u voldoende mest verwerkt in 2014? Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN. Pagina 2 WET EN REGELGEVING December 2014 Jaargang 15, nummer 6 ALGEMEEN Druk bezochte klantenavond Tijdens de donkere wintermaanden speelt er veel wat uw bedrijf aangaat. Er komen veel veranderingen op

Nadere informatie

Nieuwsbrief. PAS: een oplossing? Welkom Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. PAS: een oplossing? Welkom Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2015 Jaargang 16, nummer 1 ALGEMEEN Welkom 2015 Inmiddels is de eerste maand van 2015 al weer om en zijn we gekomen in februari. Op dit moment mag de eerste mest weer

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid 2 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en

Nadere informatie

Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij

Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij Treeport café Zundert 22 januari 2015 John Bal, ZLTO Arie de Jong, Van Oers Agro Programma ZLTO: Wat heeft (Z)LTO voor u

Nadere informatie

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf AGRO actueel o k t o b e r 2 0 1 3 Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling Woord vooraf Deze editie van de Agro Actueel is in zijn geheel gewijd aan de nieuwe bedrijfstoeslagregeling, zoals die vanaf 2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2016 Jaargang 17, nummer 1 ALGEMEEN Het nieuwe jaar 2016 heeft inmiddels alweer 1 maand achter zich gelaten. Afgelopen maand zult u allen druk bezig geweest zijn met

Nadere informatie

2014 en 2015 bepalend voor 2016

2014 en 2015 bepalend voor 2016 Editie oktober 2015 Beste ondernemer, Vooral in de melkveehouderij is er momenteel veel onrust over de gevolgen van de grondgebondenheid en de invoering van de fosfaatrechten. Naast de melkveehouderij

Nadere informatie

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij 1. Inleiding Met de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (in werking getreden op 1 januari 2015) is het begrip melkveefosfaatoverschot

Nadere informatie

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Eventuele Aart Evers Michel de Haan subtitel Op 29 maart heeft staatsecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor de Algemene Maatregel van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Juni 2015 Jaargang 16, nummer 3 ALGEMEEN Prijsontwikkelingen blijven onzeker Alweer verlaagd Friesland Campina de melkprijs met 1,50 per 100 kg melk, waarbij de melkprijs in

Nadere informatie

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau Nieuwe betalingsregeling GLB Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau www.remie.nl Nieuwe betalingsregeling GLB-periode 2014-2020 2014: Huidige stelsel - waardevermindering 10-12% t.o.v.

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief augustus 2014

Agro-nieuwsbrief augustus 2014 Agro-nieuwsbrief augustus 2014 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men GLB update 10 maart 2014 Het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) is op 1 januari 2014 van start gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat alles al duidelijk is. Er zitten nog verrassingen in de pijplijn.

Nadere informatie

AgroActualiteiten. Blad 1 van 5

AgroActualiteiten. Blad 1 van 5 Blad 1 van 5 2014 loopt alweer op het einde, een jaar met verschillende gezichten. Warmste jaar ooit gemeten! En het jaar waarin, volgens de overheid, het herstel is ingezet en de crisis officieel ten

Nadere informatie

Van de Ven Accountants Adviseurs

Van de Ven Accountants Adviseurs Van de Ven Accountants Adviseurs Middelgroot accountantskantoor (gevestigd op het bedrijventerrein De Kampen te Sint-Oedenrode) 35 medewerkers MKB en vrije beroepen Agrarische klanten Particulieren en

Nadere informatie

Tempel A D V I E S. Agrarisch adviesbureau. in Lunteren. Ir. FCA van den Tempel Tel

Tempel A D V I E S. Agrarisch adviesbureau. in Lunteren. Ir. FCA van den Tempel Tel Agrarisch adviesbureau in Lunteren Bestemmingsplannen Vergunningen Bedrijfsplannen Mestwetgeving Subsidies Gecombineerde opgaven Pachtzaken Etc. Ir. FCA van den Tempel Tel. 0318-478807 WWW.TEMPELADVIES.NL

Nadere informatie

Gebruik percelen en GLB in 2015

Gebruik percelen en GLB in 2015 Gebruik percelen en GLB in 2015 Wat doen wij? Makelaardij: Aan- en verkoop van boerderijen/grond Pachtzaken Advies: Gebruiksnormenberekening en bemestingsplannen Gecombineerde aanvraag oppervlakten Subsidies

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2015

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015 Voorwoord April en mei zijn de maanden van de Gecombineerde Opgave. Voor 2015 betekent dit extra alert zijn bij het invullen hiervan in verband met de overgang naar

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Even voorstellen Aanpak, vragen etc. Een nieuwe naam: RVO.nl Waar staan we nu? Brief staatssecretaris Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen

Nadere informatie

In het hoofdstuk De praktijk

In het hoofdstuk De praktijk In het hoofdstuk De praktijk 1 Welk effect voor wie? XX Voorbeelden - Extensief melkveebedrijf - Intensief melkveebedrijf - Groot bedrijf - Vleeskalverhouderij - Akkerbouwbedrijf - Zetmeelaardappelbedrijf

Nadere informatie

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015 Van 1 april tot en met 15 mei moet de Gecombineerde Opgave (GO) weer worden ingevuld. Dat vraagt een goede voorbereiding, deze checklist helpt u daarbij. De checklist bestaat uit twee onderdelen: een voorbereidingslijst

Nadere informatie

AgroActualiteiten. December 2015 Jaargang 16, nummer 6. Inhoud. Controleer beschikking betalingsrechten

AgroActualiteiten. <Zet hier uw informatie> December 2015 Jaargang 16, nummer 6. Inhoud. Controleer beschikking betalingsrechten Inhoud Controleer beschikking betalingsrechten Wanneer uitbetaling bedrijfstoeslag? Verreken na uitbetaling bedrijfstoeslag Kan een akkerbouwer nog grond huren? Nieuwe subsidie asbestsanering Kringloopwijzer:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agrarische schouw 2015. Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor alle melkveebedrijven. Van der Woude Adviesbureau.

Nieuwsbrief. Agrarische schouw 2015. Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor alle melkveebedrijven. Van der Woude Adviesbureau. Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Oktober 2015 Jaargang 16, nummer 5 Dashboard Agroboekhouden ALGEMEEN Agrarische schouw 2015 Ook wij hebben de 4 e donderdag van september met Van der Woude Adviesbureau op de

Nadere informatie

overzicht Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2016 Uw gegevens * CD * : : : : Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer

overzicht Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2016 Uw gegevens * CD * : : : : Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer overzicht Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2016 Uw gegevens Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer : : : : : : : De Stoerderij De Koppele 617 EINDHOVEN Mobiel telefoonnummer : 0613947995 E-mailadres

Nadere informatie

VAN DER MEER. Inwerkingtreding Besluit Huisvesting. Oosterwolde, 11 augustus 2008

VAN DER MEER. Inwerkingtreding Besluit Huisvesting. Oosterwolde, 11 augustus 2008 Inwerkingtreding Besluit Huisvesting Oosterwolde, 11 augustus 2008 Op 1 april jongstleden is het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) inwerking getreden. Het Besluit huisvesting

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Augustus 2015 Jaargang 16, nummer 4 ALGEMEEN Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd De prijzen van uw producten fluctueren de laatste jaren sterk. Of u nu melkveehouder, varkenshouder

Nadere informatie

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting 27 oktober 2015, Eeklo 30 oktober 2015, Diksmuide Hubert Hernalsteen Infosessie historisch permanent grasland

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief juni 2015

Agro-Nieuwsbrief juni 2015 Agro-Nieuwsbrief juni 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u mee

Nadere informatie

Agri Nieuwsbrief. Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. In deze nieuwsbrief MEI 2015

Agri Nieuwsbrief. Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. In deze nieuwsbrief MEI 2015 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief MEI 2015 KLEURCOLOFON Pacht Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/gecombineerde

Nadere informatie

Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006

Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006 Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006 Aantal geregistreerde bedrijven Aantal bedrijven (koepels) Aantal bedrijven (relaties) Aantal exploitaties Aantal entiteiten Aantal verminderde relaties

Nadere informatie

Handleiding Gecombineerde opgave

Handleiding Gecombineerde opgave Handleiding Gecombineerde opgave Grondgebonden regelingen Deze handleiding kan u helpen bij het opgeven van uw percelen voor grondgebonden regelingen. Zo laten we met schermafbeeldingen zien hoe u uitbetaling

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en mestwetgeving

Mest, mestverwerking en mestwetgeving Mest, mestverwerking en mestwetgeving Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets) Mestbeleid: koers

Nadere informatie

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Hervorming Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid Toeslagrechten 2014 Betalingsrechten 2015 Nationale invulling

Nadere informatie

Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd

Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd De gemeente Utrecht verpacht gronden aan drie agrarische bedrijven op het landgoed Amelisweerd. Dit betreft de gangbare melkveebedrijven van Van Dijk

Nadere informatie

Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden T (015) , F (015) E I

Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden T (015) , F (015) E I . - Gemeente..........-... Midden-Delfland Aan de leden van de gemeenteraad Ons kenmerk Uw briefvan Uw kenmerk Bijlagen 2015-13374 I 15Z.002466 Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden

Nadere informatie

AGRO. actueel. Special: Gecombineerde Opgave Woord vooraf

AGRO. actueel. Special: Gecombineerde Opgave Woord vooraf AGRO actueel A P R I L 2 0 1 6 Special: Gecombineerde Opgave 2016 Woord vooraf Vanaf 1 april kunt u de Gecombineerde Opgave 2016 indienen. Evenals vorig jaar is deze opgave weer bepalend voor de uitbetaling

Nadere informatie

Uitslag KringloopWijzer

Uitslag KringloopWijzer Uitslag KringloopWijzer Bedrijfspecifieke excretie melkvee Bedrijfs-kringloopscore Jaaropgave : 2014 Omschrijving : plomp 2014 feb15 Naam veehouder : Plomp Agro Vof Straat + huisnummer : Geerkade 10 Postcode

Nadere informatie

AgroActualiteiten. Bijeenkomsten liquiditeitsplanning. Blad 1 van 5

AgroActualiteiten. Bijeenkomsten liquiditeitsplanning. Blad 1 van 5 Blad 1 van 5 Op een sombere herfstdag in oktober zit ik het voorwoord te schrijven voor onze agrarische nieuwsbrief. Zijn andere zaken, net als het weer, ook somber? De melkprijs lijkt op z n dieptepunt

Nadere informatie

Mest Mineralen Kringloopwijzer

Mest Mineralen Kringloopwijzer Mest Mineralen Kringloopwijzer 24 november 2015 Studieclub Rundveehouderij Beers-Haps Toon van der Putten Optimus advies 0412-622005 www.optimus-advies.nl even voorstellen Beroepsmatige achtergrond: Landbouwkundig

Nadere informatie

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen?

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Algemeen 1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Zodra u een MVO heeft ingestuurd kunt u deze niet meer corrigeren.

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Nieuwsbrief Augustus 2014 In dit nummer 1 Waarom een nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2 Van toeslagrechten naar betalingsrechten

Nadere informatie

Grondgebonden melkveehouderij

Grondgebonden melkveehouderij Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland Grondgebonden melkveehouderij Frits van der Schans Eric Hees Carin Rougoor Nadere informatie: 06 5380 5381 / fvanderschans@clm.nl Vragen mbt grondgebondenheid

Nadere informatie

April 2016. 0570 657 417 info@houtsmabedrijfsadvies.nl www.houtsmabedrijfsadvies.nl. In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave

April 2016. 0570 657 417 info@houtsmabedrijfsadvies.nl www.houtsmabedrijfsadvies.nl. In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave IJsselmuiden www.holtland.eu In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave Betalingsrechten uit Nationale reserve Attentiepunten Gecombineerde opgave Landschapselementen inzetbaar voor

Nadere informatie

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking Mestbeleid Verplichte mestverwerking Eind december 2013 zijn de details van de verplichte mestverwerking bekend geworden. Dit betekent onder andere dat de verwerkingspercentages en de definitie van verwerken

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en wetgeving

Mest, mestverwerking en wetgeving Mest, mestverwerking en wetgeving Harm Smit Beleidsmedewerker Economische Zaken, DG AGRO Inhoud Feiten en cijfers. Huidig instrumentarium. Visie op mestverwerking en hoogwaardige meststoffen Toekomstig

Nadere informatie

April Betalingsrechten. Fosfaatrechten. Hans Rietveld Agrarisch Advies

April Betalingsrechten. Fosfaatrechten. Hans Rietveld Agrarisch Advies Wanneer het huidige kabinet aanblijft, mogen we in het voorjaar van 2017 naar de stembus om te stemmen voor een nieuwe regering. De huidige regeringspartij heeft ten aanzien van de sector veel beloften

Nadere informatie

AGRO. actueel. Woord vooraf

AGRO. actueel. Woord vooraf AGRO actueel J U L I 2 0 1 6 Woord vooraf Via de AGRO Actueel houden wij u graag op de hoogte van allerlei ontwikkelingen die mogelijk belangrijk kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering. Wilt u graag meer

Nadere informatie

Jonge landbouwers en starters

Jonge landbouwers en starters Jonge landbouwers en starters (sub) Algemeen Jonge landbouwers en starters die geen recht op betalingsrechten hebben, kunnen betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve. Ook kunnen jonge landbouwers

Nadere informatie

CDM-Advies Kortingspercentage fosfaatrechten. Samenvatting

CDM-Advies Kortingspercentage fosfaatrechten. Samenvatting CDM-Advies Kortingspercentage fosfaatrechten Samenvatting Per 1 januari 2018 zal het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in Nederland in werking treden. Bedrijven krijgen per 1 januari 2018 fosfaatrechten

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief december 2015

Agro-nieuwsbrief december 2015 Agro-nieuwsbrief december 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

34295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

34295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken datum 8 december 2016 Betreffende wetsvoorstel: 34295 Additionele

Nadere informatie

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?!

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! 2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! Vic Boeren (06 53407806) Eric Bouwman (06 26544114) november 2014 DLV Dier Groep BV Onafhankelijk, toonaangevend en landelijk werkend adviesbedrijf

Nadere informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl Postbus 19530 2500

Nadere informatie

Iets minder voordeel BEX in 2014 op Koeien & Kansenbedrijven

Iets minder voordeel BEX in 2014 op Koeien & Kansenbedrijven Iets minder voordeel BEX in 2014 op Koeien & Kansenbedrijven Aart Evers, Michel de Haan en Gerjan Hilhorst In 2014 is het mestbeleid behoorlijk gewijzigd. Dit leidt in het algemeen tot meer mestafvoer

Nadere informatie

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB 2014-2020 Herman Snijders Gemeenschappelijk landbouwbeleid Eerste pijler, Markt en inkomensondersteuning Tweede pijler, Plattelands- Ontwikkeling o.a. Producenten organisaties

Nadere informatie

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Carin Rougoor en Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies Achtergrond Begin juli 2014 heeft staatssecretaris Dijksma het voorstel voor de

Nadere informatie

Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer

Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer Achtergrond BEX (Koeien &Kansen) Samenwerking binnen K&K Voorgesteld mestbeleid NL- EU Samen inspelen op ontwikkelingen uit markt en maatschappij Kringloop

Nadere informatie

Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen

Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen Registratie bedrijf doorgeven bedrijfsgegevens relatienummer locatie(s) Eenmalig, bij start van uw bedrijf. Ja. Wijzigingen binnen 30 dagen doorgeven

Nadere informatie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie Welkom Voorlichting Verplichte mestverwerking Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie 1 Inhoud Bibob toetsing op registratie intermediair Verwerkingsplicht: basis uitzonderingen overeenkomsten praktijksituaties

Nadere informatie

Applicatie De applicatie is te vinden via mijn.rvo.nl: > Grond > Regels > Percelen registreren > Direct regelen.

Applicatie De applicatie is te vinden via mijn.rvo.nl: > Grond > Regels > Percelen registreren > Direct regelen. Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015 Wijzigingen Gecombineerde opgave De belangrijkste wijzigingen in de Gecombineerde opgave 2015 zijn: De perceelsregistratie is losgekoppeld van de Gecombineerde opgave.

Nadere informatie

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 1 Aanleiding en samenvatting In 2015 heeft toenmalig staatssecretaris Dijksma van EZ fosfaatrechten voor de melkveehouderij

Nadere informatie

Actualiteiten en Ervaringen met. Ninove 10/01/2017

Actualiteiten en Ervaringen met. Ninove 10/01/2017 Actualiteiten en Ervaringen met het nieuwe GLB Ninove 10/01/2017 Betalingen Reeds uitgevoerd en nog te verwachten Bedrijfstoeslag en crisissteun Bedrijfstoeslag Alle landbouwers met betalingsrechten: Basisbetaling

Nadere informatie

Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd

Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd De gemeente Utrecht verpacht gronden aan drie agrarische bedrijven op het landgoed Amelisweerd. Dit betreft de gangbare melkveebedrijven van Van Dijk

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Saneringskosten verkochte grond wel aftrekbaar 4 GLB-beleid/Gecombineerde opgave Wijzigingen Gecombineerde opgave 1 Perceelsregistratie

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. Ontwerpregeling PAS ter inzage. Betalingsrechten en verhuur grond. Uitgave: februari 2015. In deze nieuwsbrief: verhuurder.

Agro-Nieuwsbrief. Ontwerpregeling PAS ter inzage. Betalingsrechten en verhuur grond. Uitgave: februari 2015. In deze nieuwsbrief: verhuurder. Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 In deze nieuwsbrief: Bedrijfsvoering Verruiming gebruik eigen pootaardappelen 3 Fiscaal Generiek uitstel belastingbetaling 2 Afschrijving dier- en ammoniakrechten

Nadere informatie

Visie Netwerk GRONDig

Visie Netwerk GRONDig Visie Netwerk GRONDig Binnen de melkveehouderij zijn twee bedrijfstypen te onderscheiden: grondgebonden (extensieve) bedrijven met een fosfaatreferentie van 0 en niet-grondgebonden (intensieve) bedrijven

Nadere informatie

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mestbeleid Stelsel van verplichte mestverwerking 13 januari 2014 Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 Inhoud Wat hebben we nu aan mestbeleid Wat gaat er veranderen Stelsel verplichte

Nadere informatie

Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West.

Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West. Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West. Wim Honkoop Begeleiding 35 individuele melkveehouders. Al ruim 3 jaar actief in het opstellen en optimaliseren van Kringloopwijzer resultaten.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16865 1 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 24 juni 2015, nr. IENM/BSK-2015/115905,

Nadere informatie

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014 Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij Januari 2014 Opening Actualiteiten GLB Diergezondheid Q koorts claim Productschap Zuivel Melkprijsvergelijking BZV Bokkenproject

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Ontwikkeling van het GLB van start tot nu Start (1960): gebrek aan voedsel, geld en arbeid verhoging

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, 058-2571545 Uitgave: april 2015

Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, 058-2571545 Uitgave: april 2015 Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, 058-2571545 Uitgave: april 2015 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Saneringskosten verkochte grond wel aftrekbaar 4 GLB-beleid/Gecombineerde

Nadere informatie

UNIFORM - Koppeling Kringloopwijzer. Handleiding om de Koppeling Kringloopwijzer te gebruiken

UNIFORM - Koppeling Kringloopwijzer. Handleiding om de Koppeling Kringloopwijzer te gebruiken UNIFORM - Koppeling Kringloopwijzer Handleiding om de Koppeling Kringloopwijzer te gebruiken Versie 1, Februari 2015 1. Percelen invoeren Om vlot alle percelen in het programma in te voeren kan de groepsinvoer

Nadere informatie

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303 Paardenhouderij in het nieuwe mestbeleid Oosterwolde, 13 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 vallen paarden en pony s onder de Meststoffenwet. Dit levert veel (nieuwe) problemen op. In dit bericht worden

Nadere informatie

B i j l a g e 6. N a d e r e o n d e r b o u w i n g g r o n d g e b o n d e n b e d r i j f

B i j l a g e 6. N a d e r e o n d e r b o u w i n g g r o n d g e b o n d e n b e d r i j f B i j l a g e 6. N a d e r e o n d e r b o u w i n g g r o n d g e b o n d e n b e d r i j f Datum: maart 2017 Van: mr. drs. D. Harmsen Aan: dhr. G.J. Klont (gemeente Achtkarspelen) CC: dhr. B. van Dellen

Nadere informatie

Toelichting bij de Gecombineerde opgave 2015. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Toelichting bij de Gecombineerde opgave 2015. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Toelichting bij de Gecombineerde opgave 2015 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Waarom Gecombineerde opgave? Met de Gecombineerde opgave doet u een aanvraag voor: Toewijzing en uitbetaling van betalingsrechten

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 20 juli 2015) Nummer 3060

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 20 juli 2015) Nummer 3060 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 20 juli 2015) Nummer 3060 Onderwerp Vervolgvragen afschaffen melkquotum Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING

BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING Hoofdlijnen Wet ammoniak en veehouderij 1. Werkingssfeer De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is een lex specialis ten opzichte van de Wet milieubeheer (Wm).

Nadere informatie

Kiplekker Topklimaat

Kiplekker Topklimaat Kiplekker Topklimaat Symposium 3 februari 2015 Arvalis Jan Rutten Adviseur Intensieve veehouderij, Milieu en Vergunningen 06-20995446 jrutten@arvalis.nl Kiplekker Topklimaat Wet- en regelgeving: Wat moeten

Nadere informatie

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, AGRO. April 2014. In de nieuwsbrief

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, AGRO. April 2014. In de nieuwsbrief Nieuwsbrief AGRO April 2014 In de nieuwsbrief Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn. Wilt

Nadere informatie

Programma 10 november 2015

Programma 10 november 2015 Programma 10 november 2015 Opening voorzitter Groene Uitweg Subsidie (Maike van der Maat) Presentatie 1 (PPP-Agro, Dick Jan Koster) Wat brengt grond op? Wat kan grond kosten? Korte pauze Presentatie 2

Nadere informatie

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet!

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet! AGRO Actualiteiten December 200 WET- EN REGELGEVING Vergeet uw derogatiemelding niet! Wanneer u in 20 van derogatie gebruik wilt maken, moet u dit uiterlijk januari 20 melden bij Dienst Regelingen. U kunt

Nadere informatie

Perceelsregistratie losgekoppeld van Gecombineerde opgave. Wijzigingen Gecombineerde opgave. Geachte lezers, april 2015

Perceelsregistratie losgekoppeld van Gecombineerde opgave. Wijzigingen Gecombineerde opgave. Geachte lezers, april 2015 april 2015 Geachte lezers, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken,

Nadere informatie

Hoe haal ik voordeel uit de KringloopWijzer?

Hoe haal ik voordeel uit de KringloopWijzer? Hoe haal ik voordeel uit de KringloopWijzer? NISCOO Heerenveen Zwier van der Vegte, Bedrijfsleider KTC De Marke Het belang van lage verliezen Mineralenverliezen belasten het milieu: Overheid wil dit beperken

Nadere informatie

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Jaap Uenk DOFCO Beheer BV, Ruurlo, 27 februari 2014, Barneveld j.uenk@dofco.nl INHOUD Introductie Mest- en mineralensituatie

Nadere informatie

Mestbeleid in Nederland: kaders en vooruitblik

Mestbeleid in Nederland: kaders en vooruitblik Mestbeleid in Nederland: kaders en vooruitblik Masterclass Mestverwaarding Citaverde college Horst 4 oktober 2017 Erik Mulleneers, Projectleider zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn Programma Mest Directoraat-Generaal

Nadere informatie

I I! * CD * Uw gegevens: Formulier. Gecombineerde opgave Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen:

I I! * CD * Uw gegevens: Formulier. Gecombineerde opgave Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Dienst Rojjelin^on Ministerie van Economische Zaken Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 4-7-217 Formulier Gecombineerde opgave 212 Uw gegevens: Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie