AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3"

Transcriptie

1 de AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 (samen)werken met allochtone verenigingen Ervaringen uit het project Ondersteuning van allochtone wijkverenigingen van het Antwerps minderhedencentrum de8 en de Federatie van Marokkaanse verenigingen

2 De8 in 30 seconden Het Antwerps minderhedencentrum de8 komt op voor de noden, belangen, behoeften van alle etnisch-culturele minderheden zoals allochtonen, vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf en woonwagenbewoners. En dat rond vijf thema s: onderwijs, werk, welzijn, vrije tijd, opvang en onthaal. De8 werkt aan de toegankelijkheid van instellingen, organisaties en diensten voor alle etnisch-culturele minderheden. De8 ijvert ervoor dat de basisrechten van etnisch-culturele minderheden worden gerespecteerd, ongeacht zijn of haar (verblijfs)statuut. De8 zoekt naar manieren om de deelname van etnisch-culturele minderheden aan de samenleving, onderwijs, arbeidsmarkt, welzijn en verenigingsleven te versterken. De8 bestrijdt discriminatie en racisme. De8 is een tweedelijns organisatie. De8 ondersteunt organisaties, diensten, instellingen, scholen, hulpverleners in hun werking met etnisch-culturele minderheden. De8 doet binnen haar projecten alleen aan eerstelijns- of basiswerk om de vinger aan de pols te houden, signalen te detecteren, contacten en vertrouwen op te bouwen met de etnisch-culturele minderheden. De8 is een laboratorium dat signalen en noden detecteert en omzet in projecten om zo een methodiek uit te werken. Eens de methodiek op punt staat, wordt het project doorgegeven aan een geschikte organisatie, instelling of stadsdienst. Zo kan de8 haar medewerkers weer inzetten om nieuwe methodieken uit te werken.

3 1+1=3 (samen)werken met allochtone verenigingen 3

4 4 inleiding Beste vereniging, opbouwwerker, ambtenaar, hulpverlener, kabinetsmedewerker, Wil je als autochtone vereniging eens iets organiseren met een allochtone vereniging? Of omgekeerd? Wil je allochtonen in je feestcomité, cultuurraad, wijkoverleg, bewonersgroep? Krijg je vragen van allochtone verenigingen over subsidiedossiers op je bureau? Wat met vragen van startende verenigingen over vzw-wetgeving? Dit boekje is voor jullie bedoeld. Voor professionals en verenigingen die te maken hebben met allochtone verenigingen. Een verzameling knelpunten, uitdagingen en concrete tips gebaseerd op de ervaringen uit het project Ondersteuning van allochtone wijkverenigingen van het Antwerps minderhedencentrum de8 en de Federatie van Marokkaanse Verenigingen. Dit project werkte met Marokkaanse verenigingen in Antwerpen, maar de tips kunnen even goed gelden voor andere gemeenschappen. Mensen hebben de nood zich te verenigen. Een sterk verenigingsleven is een belangrijke sleutel voor emancipatie en deelname aan de samenleving. Startende allochtone verenigingen moeten nog uit de startblokken geraken, stevigere verenigingen kunnen de sprint maar nog niet de marathon aan. En autochtone verenigingen willen samen met een allochtone vereniging een estafette zwemmen, maar hebben nog koudwatervrees. Daarom dit boekje.

5 inhoud 5 waarom verenigen? Waarom verenigen mensen zich? Waarom verenigen allochtone verenigingen zich? p. 4 p. 4 p. 5 knelpunten en uitdagingen Intern functioneren van een vereniging Samenwerking met externe partners Logistieke knelpunten Externe verwachtingen Maatschappelijk klimaat p. 8 p. 8 p. 11 p. 13 p. 14 p. 15 tips & trics Voor ondersteuners Voor samenwerking p. 16 p. 16 p. 17 project allochtone wijkverenigingen p. 21

6 6 waarom verenigen? waarom verenigen mensen zich? Verenigen dat doe je vrijwillig. De essentie van het verenigingsleven is: je op vrijwillige basis en zonder winstdoeleinden verenigen en samen activiteiten organiseren rond zélf gekozen maatschappelijke doelstellingen, thema s en interesses. Het recht op verenigen is trouwens verankerd in de Belgische grondwet en dus een recht voor elke burger, ongeacht zijn of haar afkomst. En zelfstandig. Een vereniging begint en groeit van onderuit en bepaalt zelfstandig haar bestaansredenen en activiteiten. De overheid kan dit niet zomaar eenzijdig opleggen. Maar waarom? Ontmoeten. Een vereniging geeft mensen geborgenheid, solidariteit, vertrouwdheid en het gevoel ergens bij te horen. Je eigen cultuur samen beleven, versterkt ook je identiteit. Educatief. Een vereniging vormt individuen, geeft informatie en inzichten door, en draagt waarden over. Dienstverlenend. Een vereniging geeft advies, informatie, steun en begeleiding aan haar leden en soms ook aan een ruimer publiek. Sociaal. Een vereniging is een leerschool om in groep te leren werken en jezelf te ontplooien. In een vereniging leer je verantwoordelijkheid opnemen, omgaan met democratische beslissingsprocedures en participatie. Een vereniging heeft een socialiserende en democratiserende functie. Emanciperen. Een vereniging verhoogt de maatschappelijke weerbaarheid van individuen en groepen en speelt een belangrijke rol bij de belangenverdediging en mobilisatie van de groep.

7 waarom verenigen allochtone verenigingen zich? 7 Allochtone wijkvereniging: Een allochtone wijkvereniging is een sociaal-culturele vereniging waarbij de allochtone wijkbewoners zich vanuit hun eigen sociaal-cultureel referentiekader buigen over het leven in de wijk. De allochtone wijkvereniging: is de belangenbehartiger en woordvoerder voor een grote groep allochtonen in de wijk. Voor beleidsverantwoordelijken, andere wijkorganisaties en buurtbewoners dus een belangrijk communicatiekanaal voor bijvoorbeeld participatie aan bewonersgroepen, acties om de leefomgeving te verbeteren, wijkfeesten of andere initiatieven die buurtbewoners dichter bij elkaar brengen. activeert de eigen gemeenschap door bijvoorbeeld mensen gevoelig te maken voor problemen in de wijk via debatten, informatieavonden of acties. bouwt aan en promoot haar culturele identiteit via bijvoorbeeld Arabische taallessen, religieuze en culturele feesten, debatten over thema s zoals opvoeding in twee culturen. Samen nadenken over je culturele identiteit en zoeken naar de nodige handvaten in je eigen waarden- en normenkader zijn belangrijk om naar buiten te treden. Mannen maken plannen. Hoe ontstaat een vereniging of zelforganisatie? Enkele personen delen hun ideeën met elkaar, maken plannen en stellen vast dat ze elkaar nodig hebben om die plannen te realiseren. Ze beslissen zich te verenigen om concrete activiteiten te organiseren. De redenen waarom allochtone verenigingen starten, zijn heel verscheiden. Vaak verenigen zelforganisaties zich rond gemeenschappelijkheden zoals gedeelde noden, interesses, belangen of sociale kenmerken. Zelforganisaties van migranten nieuwkomers of gevestigde migranten verenigen zich vaak rond culturele elementen zoals nationaliteit, etniciteit of religie. Oei, ik groei. In het begin gaat het eerder om informele netwerken, maar na een tijd krijgen de initiatiefnemers de behoefte om hun groepje te formaliseren tot een eigen organisatie met een naam, locatie en middelen. Naarmate de kernleden met haar prille activiteiten meer en meer mensen rond zich verzamelen, krijgen ze de behoefte zich kenbaar te maken en erkenning te krijgen van de samenleving.

8 8 Extra. Net zoals autochtone verenigingen vervullen allochtone verenigingen een ontmoetingsfunctie, educatieve functie, dienstverlenende, socialiserende en emanciperende functie voor hun achterban. Op eigen initiatief of op vraag van de overheid nemen sommige organisaties nog extra functies op. Belangen behartigen. Verenigingen willen niet alleen de belangen van hun organisatie, maar ook die van (een deel van) hun gemeenschap behartigen. Een aantal verenigingen zien voor zichzelf een rol weggelegd om uitsluitingsmechanismen zoals bijvoorbeeld in het onderwijs te bestrijden. Woordvoerder. Allochtone verenigingen worden door het beleid, de media en de samenleving aangesproken om de mening van allochtone groepen te vertolken. Ze moeten meningen en voorstellen formuleren over heel uiteenlopende kwesties zoals de hoofddoek, criminaliteit bij jongeren, aidspreventie Nieuwkomers ondersteunen. Sleutelfiguren binnen heel wat verenigingen en allochtone gemeenschappen spelen een belangrijke rol bij het onthaal van nieuwkomers. Ze leren hen de weg kennen in de nieuwe samenleving. Die sleutelfiguren kennen immers goed de achtergrond, gewoonten en tradities van de eigen gemeenschap. Bovendien hebben ze dezelfde problemen ervaren toen ze zelf in België aankwamen, maar hebben ondertussen hier hun plaats gevonden. Als ervaringsdeskundige organiseren ze bijvoorbeeld mee Nederlandse lessen, helpen naar werk zoeken Situatie in het thuisland verbeteren. Sommige verenigingen willen democratische veranderingen en mensenrechten in hun land ondersteunen en humanitaire hulp organiseren zoals bijvoorbeeld een solidariteitsactie. Na de zware aardbeving in 2004 zamelden wijkverenigingen geld in of sloten zich aan bij solidariteitsacties voor de slachtoffers. Cultuur en tradities beleven en bewaren. Taallessen om je eigen taal (beter) te beheersen, traditionele feesten vieren, sociaal-culturele activiteiten Allochtone verenigingen vinden het belangrijk om de culturele gebruiken, tradities en waarden door te geven aan de kinderen. Het bestaande aanbod voor kinderen en jongeren voldoet hiervoor vaak niet. Met een eigen aanbod willen verenigingen investeren in de toekomst en een signaal geven dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen voor deze jonge doelgroep. Veel verenigingen willen zich zo ook profileren en hun zichtbaarheid in de Vlaamse of Belgische samenleving vergroten. Ze willen iedereen laten kennismaken met hun cultuur en tradities in de hoop positieve beeldvorming en de band met de samenleving te verbeteren.

9 Doorgeefluik. Instellingen (zoals bijvoorbeeld de politie, scholen, werkwinkels, CLB s, Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen ) die hun werking willen bekend maken bij etnisch-culturele minderheden of bepaalde groepen met een specifieke actie willen bereiken, kloppen vaak aan bij zelforganisaties. Verenigingen organiseren ook heel wat informatieavonden voor hun achterban over bijvoorbeeld het nieuwe onderwijsdecreet, doorstroming van jongeren naar het hoger onderwijs, drugproblematiek, huisvesting, werk 9 Diensten verlenen. Veel zelforganisaties hebben een dienstverlening die heel kort op de bal speelt en erg betrokken is. Dit is een manier om hun leden aan zich te binden maar ook omdat heel wat bestaande voorzieningen nog onvoldoende afgestemd zijn op de diverse realiteit. Innoveren. In verenigingen groeien ideeën over mogelijke oplossingen voor problemen waarmee hun achterban geconfronteerd wordt. De overheid stimuleert dit ook via experimentele projectsubsidies. Daarmee wil de overheid de allochtone verenigingen niet alleen aansporen ideeën te leveren, maar die ideeën ook uit te testen in de praktijk. Brugfunctie. Allochtone verenigingen versterken de band tussen het herkomstland en de Vlaamse samenleving, tussen allochtone groepen en buurtbewoners, verenigingen, organisaties, media en politici, tussen ouden nieuwkomers. Veel verenigingen willen zich ook profileren naar de Vlaamse samenleving en de zichtbaarheid van de groep verbeteren. Ze willen de Belgen laten kennismaken met hun cultuur en tradities, de positieve beeldvorming versterken en de band met de samenleving verstevigen.

10 10 knelpunten en uitdagingen intern functioneren van een vereniging Geen verenigingstraditie. In Marokko is het verenigingsleven veel later op gang gekomen dan in Europa. Op het platteland was het verenigingsleven zelfs zo goed als onbestaande. Veel Maghrebijnen vooral van de eerste generatie zijn niet of onvoldoende vertrouwd met concepten zoals een vzw, een democratisch gekozen, vrijwillig en onbezoldigd bestuur. De westerse manier van organiseren en besturen was hen onbekend. Door dit gebrek aan verenigingstraditie kunnen mensen vaak niet inschatten welk engagement een vereniging vraagt. Mensen storten zich bijvoorbeeld vol enthousiasme op een vereniging, maar geven soms snel op omdat ze het engagement onderschatten. Onderlinge verdeeldheid. Er leeft soms nog heel wat wantrouwen bij leden van de eigen gemeenschap. De sociale controle is en blijft groot. De tegenstellingen in het thuisland worden hier soms nog uitvergroot. Geschillen tussen families of etnische spanningen blijven ook in België verder bestaan en beïnvloeden het functioneren van de verenigingen. In een Marokkaanse vereniging spelen bijvoorbeeld verschillen tussen Berbers en Arabieren een rol. Berber leden zullen geen Arabische voorzitter kiezen en omgekeerd. De ondersteuners steken soms veel energie in het bemiddelen tussen partijen bij kleine ruzies en gekibbel over voor buitenstaanders soms onbelangrijke dingen. Leiderschap. In verenigingen ontstaan soms spanningen tussen ouderen en jongeren. Bij verenigingen die al langer bestaan, heeft de eerste generatie vaak veel tijd en geld geïnvesteerd in de vereniging. Ze vinden het dan ook soms onterecht dat een nieuw en jonger lid voorzitter wordt of een belangrijke taak krijgt in de raad van bestuur. Zeker bij geldkwesties is er heel wat wantrouwen. Spanningen hebben vaak ook te maken met de kijk op leiderschap. In thuislanden zoals bijvoorbeeld Marokko zijn mensen een strak leiderschap gewoon. Ook al wordt in België een raad van bestuur gekozen, toch willen de leden één sterke figuur als leider. Voorzitters van verenigingen zijn dan ook vaak sterke figuren die hun status ontlenen aan hun houding, godsdienstige wandel, politiek of sociaal engagement of eerbaarheid van de familie. De voorzitter is de leider, de anderen ondersteunen. Nieuwe, jonge mensen moeten hun status of gezag nog verwerven of verdienen. Dat doen ze door hun kennis van het Nederlands en hun contacten in de Vlaamse samenleving. Het voorzitterschap is een moeilijke en soms fragiele positie. Democratisch leiderschap is een probleem langs twee kanten: een voorzitter kan soms moeilijk delegeren en de achterban verwacht van een voorzitter een antwoord op al hun problemen.

11 De ondersteuners investeren veel tijd in het uitbreiden van de raad van bestuur van verenigingen. Hun pogingen om nieuwe mensen aan te trekken die Nederlands kunnen en daardoor bijvoorbeeld gemakkelijker administratieve taken kunnen uitvoeren, valt niet altijd in goede aarde bij de ouderen. Deze twee groepen verzoenen, is niet evident. 11 Vrijwilligerswerk. Het zijn vaak sleutelfiguren die binnen allochtone gemeenschappen een vereniging oprichten. Zij beheren en sturen de vereniging geen gemakkelijke taak die een groot engagement vraagt. De groep van geëngageerde vrijwilligers die aan te veel verwachtingen moeten voldoen, maken dan ook kans op een burn-out. Ze moeten de werking draaiende houden, contacten met de buitenwereld onderhouden, spreekbuis en belangenbehartiger zijn, rekening houden met de verwachtingen van hun achterban. Allemaal vrijwillig natuurlijk. Verenigingen draaien vaak op een kleine groep initiatiefnemers met een grote groep gebruikers. Een goed draaiende vereniging dankt haar bestaan aan een groot engagement van een beperkt aantal personen. Iedereen heeft daar zo zijn eigen motivatie voor: een zinvolle vrijetijdsbesteding, sociale contacten en persoonlijke netwerken uitbouwen om daar later de vruchten van te plukken (bv. om werk te vinden) een sterk persoonlijk engagement of bekommernis om de cultuur en identiteit, kinderen en jongeren Dit vrijwillig engagement is tegelijkertijd de sterke én de zwakte van een vereniging. Vrijwilligerswerk kan bijvoorbeeld de continuïteit van de werking in gevaar brengen. Vrijwilligers kunnen immers om allerhande redenen (werk, ziekte, problemen thuis ) plots wegvallen. Met hen verdwijnt er ook heel wat kennis en gegevens die niet altijd worden overgedragen. Bij een Marokkaanse vereniging in Deurne viel alles bijvoorbeeld stil toen de voorzitter, die jaren de vereniging bijna alleen leidde, ziek werd. Vriendendiensten en inzet voor de gemeenschap bestaan in heel wat culturen, maar vrijwilligerswerk in een formele structuur van een organisatie is een cultureel bepaald gegeven en is niet in alle landen gekend. Dit leidt in veel Marokkaanse verenigingen tot discussies over betaald vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen en misverstanden over geld. Leden denken dat de raad van bestuur zich verrijkt met het geld van de vereniging. Organisatie opgericht van buiten uit. Veel organisaties zijn opgericht door het opbouw- of integratiewerk, van buiten uit dus. Hoe gaat dat? Een ondersteuner zoekt kaderleden, maakt hen enthousiast en zorgt voor een (gekozen) bestuur. De ondersteuner organiseert de bijeenkomsten, schrijft verslagen, maakt concepten voor activiteiten en zorgt voor geld. De bestuursleden moeten alleen achter zijn plannen staan en mensen leveren voor de activiteiten. Ze verwachtten dat de ondersteuner hen in alles bijstaat en zijn erg afhankelijk van zijn deskundigheid en inzet. Dat is ook moeilijk te doorbreken, zeker bij de eerste leden of de eerste generatie. Als de ondersteuner de afhankelijkheid

12 12 probeert te verminderen, voelen ze zich in de steek gelaten: Jullie hebben ons opgericht en nu laten jullie ons vallen. Veel bestuursleden kunnen verslagen schrijven, een vergadering leiden. Het gaat dus meestal niet om de capaciteiten van mensen, maar het werd een gewoonte dat de ondersteuner deze taken al jaren op zich nam. Die heeft jarenlang klussen geklaard waar de bestuursleden niet goed in waren of geen tijd voor hadden vaak (financieel) beheer en regelgeving. Hij werd er tenslotte voor betaald Dat maakt het moeilijk de verwachtingen tussen de ondersteuner en de verenigingen duidelijk te maken. Hierin een evenwicht zoeken is moeilijk. Een vereniging in dezelfde richting sturen. Na een tijd kunnen de raad van bestuur en de achterban verschillende meningen krijgen over de missie en doelstellingen van de vereniging. Sommige leden willen via de vereniging hun eigen positie versterken, vlotter aan werk geraken of sociale contacten leggen. Terwijl andere leden net het belang van de vereniging voorop plaatsen. Er zijn ook verschillen tussen hoog en laag opgeleiden, nieuwkomers en leden die al langer in België zijn, ouderen en jongeren Dat maakt het niet eenvoudig om iedereen in dezelfde richting te laten varen. Veel verenigingen botsen dan ook op tegengestelde en te hoge verwachtingen. Enkele leden van een vzw in de Antwerpse wijk Luchtbal wilden een moskee oprichten, andere leden niet. Het schip kon niet meer in dezelfde richting varen en strandde. Inhoudelijke planning en aanpak van activiteiten. Een vereniging start vaak met grootse plannen en wil zich bewijzen tegenover de achterban. Maar vaak is er een kloof tussen willen en kunnen. Te veel plannen, te veel ideeën, maar te weinig draagkracht, tijd en middelen om dat allemaal te realiseren. Dat geldt zowel voor de trekkers als voor de achterban. Een vereniging wil soms alles tegelijkertijd zijn en doen: een sportclub, een jeugdvereniging én een vrouwenwerking. En dan zijn er nog de verwachtingen van de subsidiegevers. De stedelijke en Vlaamse overheid geven richting en stellen eisen die de verenigingen soms niet kunnen inlossen of waar ze niet achterstaan. Sommige verenigingen dienen projecten in bij heel veel verschillende subsidiegevers. Als er dan veel dossiers ook worden goedgekeurd, is er vaak te weinig draagkracht en tijd om alle ingediende plannen ook nog eens te realiseren. Ze moeten zelfs soms budgetten terugstorten, terwijl het net om de centen te doen was. Mannen en vrouwen. In heel wat organisaties zijn de leden overwegend mannen. Wijkverenigingen zetten activiteiten op voor vrouwen, maar in de raad van bestuur is geen vrouw te bespeuren. Er is wel een positieve evolutie in het aantal activiteiten die vrouwen zelf organiseren zoals bijvoorbeeld een debat over gedwongen huwelijken of aerobiclessen.

13 samenwerking met externe partners 13 Niet eenvoudig. Samenwerking is vaak een voorwaarde om subsidies en ondersteuning te krijgen van overheden en organisaties. Verenigingen nemen samenwerkingsinitiatieven op in hun planning en vinden ze belangrijk, maar samenwerking is daarom niet altijd vanzelfsprekend, laat staan gemakkelijk. Verwijten. Wijkverenigingen voelen zich soms gebruikt als leveranciers van allochtonen in plaats van echt samen iets te organiseren. Ze vinden dat ze vaak pas betrokken worden als het programma al vast ligt. Als er al gebruik gemaakt wordt van de kennis van de zelforganisaties, wordt dit achteraf niet altijd gecommuniceerd. Omgekeerd verwijten partners de zelforganisaties te weinig professionaliteit om afspraken te maken en na te komen, te veel ad hoc en manke organisatie. algemene knelpunten bij samenwerking Geen regelmatig contact waardoor je elkaar niet echt kent. Anders omgaan met kritiek. Autochtonen zijn gewend hun mening nogal direct te geven. Andere culturen doen dat vaak niet zo rechtstreeks om bijvoorbeeld gezichtsverlies te vermijden. Ongelijke macht. Autochtone en allochtone organisaties hebben vaak een verschillende inbreng bij een samenwerking. Ongemerkt krijgt de inbreng van de ene partner een hogere status dan de inbreng van de andere. Bijvoorbeeld: de autochtone vereniging zorgt voor de subsidiedossiers, de allochtone vereniging voor de praktische dingen zoals het eten. Samen subsidies aanvragen kan samenwerking en dialoog stimuleren, maar is geen garantie voor een inhoudelijke samenwerking. Te veel partners maakt het moeilijk om activiteiten duidelijk en efficiënt te organiseren. Voorbeeld: Verschillende allochtone wijkverenigingen organiseren samen een iftar of ramadanmaaltijd. De samenwerking verloopt moeilijk: het programma werd te laat opgesteld en vaak gewijzigd, te veel vergaderingen met te veel verenigingen, geen opbouwende sfeer, afwezige verenigingen wilden op een volgende vergadering bepaalde beslissingen nog veranderen Hoe meer partners, hoe moeilijker. Er is veel verschil in knowhow, competenties, deskundigheid, doelgroep Hoe meer verenigingen mee organiseren, hoe moeilijker het is om hen aan te spreken op competenties en deskundigheid, hoe meer concurrentie, profileringsdrang en macht.

14 14 knelpunten bij partnerorganisaties Vrijwilligers. Partnerorganisaties houden soms te weinig rekening met het feit dat zelforganisaties vrijwilligersorganisaties zijn. De activiteiten vinden vooral s avonds en in het weekend plaats. Kaderleden kunnen vaak niet ingaan op vragen omdat ze overvraagd zijn. Naast hun engagement hebben ze ook nog hun eigen werk en gezin. Activiteiten organiseren voor de achterban is prioritair, samenwerkingsverbanden soms minder. Foute verwachtingen. Partnerorganisaties veronderstellen dat wijkverenigingen sowieso zullen meedoen of aanwezig zijn omdat ze een professionele (en dus betaalde) ondersteuner hebben. De ondersteuners worden gevraagd om tegen de geest van de ondersteuning in de vrijwilligers te vervangen als niemand van hen aanwezig kan zijn. Zelforganisatie gemeenschap. Een zelforganisaties spreekt hooguit in naam van haar leden en achterban, niet voor de hele gemeenschap. Actieve allochtonen worden al te vaak bestempeld als dé vertegenwoordiger van de allochtone gemeenschap. Ze moeten het communicatiekanaal zijn van de allochtoon. Ze worden aangesproken op het gedrag van hun achterban. Eén persoon kan moeilijk de diversiteit binnen een gemeenschap vertegenwoordigen. Door deze hoge verwachtingen, frustraties en misverstanden haken allochtonen af. Schriftelijke communicatie. Autochtone organisaties werken veel met schriftelijke uitnodigingen, mails, verslagen Wijkverenigingen gebruiker eerder persoonlijk of telefonisch contact informeler dus. knelpunten bij wijkverenigingen Bereik. Bij de organisatie van een gezamenlijk project of activiteit blijken sommige zelforganisaties een kleiner bereik te hebben dan ze beweren. Knowhow. Er is nood aan meer vaardigheden bij promotie, opbouwen van netwerken, communiceren met autochtone organisaties. ABC. De kennis van het Nederlands blijft voor sommigen een obstakel om een standpunt te verwoorden en actief deel te nemen aan vergaderingen. Bovendien is genuanceerd en duidelijk communiceren in een taal die niet je moedertaal is niet gemakkelijk. Vergaderitis. De vergadercultuur en besluitvorming van wijkverenigingen komt vaak informeler en chaotischer over. Jungle. Sommige allochtone verenigingen weten te weinig hoe een gemeentebestuur en de ambtelijke bureaucratie werken. Er is nood aan meer informatie over hoe het systeem werkt en welke strategieën naar een oplossing leiden.

15 logistieke knelpunten 15 Organisatievorm. De organisatie van een vzw houdt een aantal verplichtingen in. Formele zaken zoals statuten opstellen, een algemene vergadering in richten, een raad van bestuur samenstellen, verslagen maken moeten opgevolgd worden. Als weinig personen in een vereniging voldoende Nederlands kennen, is het vaak moeilijk om aan alle wettelijke voorwaarden voor een vzw te voldoen. Lokalen en infrastructuur. De meeste verenigingen willen eigen lokalen waar ze activiteiten kunnen organiseren. De voordelen spreken voor zich: met een eigen lokaal kan je je beter profileren bij je leden en de ruimere samenleving, je kan de lokalen volgens eigen smaak en noden inrichten, je moet geen rekening houden met anderen om activiteiten te organiseren, aparte activiteiten voor mannen en vrouwen kan je gemakkelijker controleren of beter rekening mee houden. De meeste verenigingen hebben dan ook eigen lokalen of huren ze in een buurtcentrum. Maar eigen gebouwen beheren vraagt heel wat werk: boekhouding, verbouwingen, lokalen onderhouden worden vaak onderschat. Sommige verenigingen zijn genoodzaakt af en toe een zaal te huren om activiteiten te organiseren. Dat is niet alleen een financieel probleem, maar ook een probleem van planning. Er is vaak een gebrek aan goede, toegankelijke en goedkope infrastructuur zeker in Antwerpen en het gebrek aan planning op lange termijn van sommige organisaties vinden ze niet altijd een geschikte ruimte. Ten slotte is ook het betalen van de waarborg van een zaal soms een probleem, zeker als de waarborg heel laat wordt terugbetaald. Voorfinanciering. De kosten om activiteiten te organiseren lopen soms hoog op en een vereniging heeft niet altijd de middelen om dit voor te schieten. Als een vereniging een subsidie aanvraagt, is ze soms niet zeker van de hoogte van het bedrag. Ze krijgen een late toezegging en weten niet of het bedrag echt (en volledig) wordt uitgekeerd. Resultaat is dat de bestuursleden veel geld voorschieten. Subsidieperikelen. De vakjeslogica van subsidies staat haaks op de integrale werking van allochtone wijkverenigingen. Een vereniging kan subsidies aanvragen voor een culturele, óf sport- óf integratieactiviteit. En dat terwijl de verenigingen er bewust voor kiezen om integrale en laagdrempelige activiteiten voor iedereen te organiseren. Ook de langetermijn-planning van de subsidiekanalen is niet aangepast aan de manier van werken. Allochtone verenigingen spelen namelijk graag kort op de bal. Bovendien zijn financiële planning en budgetbeheer op langere termijn niet gemakkelijk. Zeker als je weet dat de subsidiekanalen ondoorzichtig, omslachtig zijn en voortdurend veranderen en meanderen. Onvoldoende kennis van het Nederlands maakt deze zoektocht naar subsidies nog moeilijker. Komt daar nog bij dat verenigingen geen structurele subsidies krijgen voor bijvoorbeeld de algemene werking of secretariaatsfuncties.

16 16 Goede huisvader. Het is niet altijd gemakkelijk een zicht te krijgen op de financiële situatie van de vereniging. Het nut van een goed financieel beheer wordt soms onderschat. Organisaties doen vaak beroep op begeleiding als het te laat is. Soms gaan organisaties over kop door interne spanningen over financiële misverstanden. externe verwachtingen Nieuw decreet, nieuwe verwachtingen Het decreet voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en migrantenverenigingen werd op 2 april 2003 veranderd. Wijzigingen met belangrijke gevolgen voor het allochtone verenigingsleven op alle niveaus: Op Vlaams niveau werd het Intercultureel Centrum (ICCM) afgeschaft omdat de Vlaamse regering een inclusief beleid wil voeren. De Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk (FOV) is nu decretaal de belangenbehartiger van de migrantenfederaties voor sociaal-cultureel werk. Op landelijk niveau moeten volgens het decreet de allochtone federaties die landelijk werken op dezelfde manier behandeld worden als landelijke Vlaamse verenigingen. Concreet betekent dat: een vzw zijn, 50 actieve afdelingen of groepen hebben verspreid over drie provincies met in elke provincie minstens tien afdelingen, Nederlands gebruiken in alle aspecten van de werking... Deze voorwaarden om erkend te worden als landelijke vereniging gelden vanaf Om deze deadline en criteria te halen krijgen de landelijke verenigingen extra middelen en begeleiding van Socius (Steunpunt voor Sociaal-cultureel Volwassenwerk). Op lokaal niveau werd de rechtstreekse financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap aan lokale verenigingen in december 2002 stop gezet. De lokale allochtone verenigingen moeten in het lokale cultuurbeleid opgenomen worden. Impliciete verwachtingen Naast deze expliciete verwachtingen in het Decreet voor sociaal-cultureel volwassenwerk worden allochtone verenigingen ook geconfronteerd met heel wat impliciete verwachtingen uit allerlei hoeken. Het Vlaams en stedelijk beleid, de media en partnerorganisaties verwachten namelijk heel wat méér dan het louter organiseren van culturele activiteiten voor de eigen achterban of de Vlaamse bevolking. Bij de overheid en instellingen groeit de behoefte om allochtone verenigingen meer te betrekken bij hun beleid en activiteiten. Daarvoor doen ze vaak beroep op allochtone verenigingen om als vertegenwoordigers én belangenbehartigers van de allochtone gemeenschappen. Ook de pers weet de allochtone verenigingen meer en meer te vinden als woordvoerders en producenten van meningen, voorstellen over heel uiteenlopende onderwerpen.

17 Professionaliteit tegenover vrijwilligerswerk Deze nieuwe richtlijnen en impliciete verwachtingen zetten de allochtone verenigingen zwaar onder druk en vraagt een grondige reorganisatie. Extra middelen en ondersteuning is de boodschap. Op zich zijn hoge verwachtingen een goede zaak, maar je kan ook heel wat kritische kanttekeningen plaatsen bij deze extra verwachtingen: doet de overheid niet te vaak beroep op allochtone verenigingen omdat de algemene instellingen falen? Wordt de zorg voor probleemgroepen niet te vaak afgeschoven op de allochtone gemeenschappen en hun verenigingen? Bovendien is er nu al een serieus spanningsveld tussen de beperkingen van een vrijwilligersorganisatie en de verwachte professionaliteit. Tenslotte nog het belangrijkste probleem: tot nu toe heeft het allochtone verenigingsleven geen enkel decreet of besluit om deze specifieke opdrachten waar te maken, laat staan dat de nodige financiering voorzien is. Het Forum van Etnisch-Culturele Minderheden is voorlopig het enige kanaal waar federaties kunnen samenkomen en standpunten bepalen. De allochtone verenigingen en federaties zélf vallen uit de boot voor hun rol als belangenbehartiger. Ze worden wel bevoorrechte partners genoemd, maar zonder dat hier één euro tegenover staat. 17 maatschappelijk klimaat Maatschappelijke erkenning Veel verwachtingen van andere verenigingen in de wijk, maar weinig erkenning in ruil. Dat is het lot van veel allochtone wijkverenigingen. Allochtone organisaties worden ook niet altijd als volwaardige partners gezien. Bovendien is de culturele kloof tussen autochtone en allochtone organisaties vaak nog heel groot. Politieke en maatschappelijke context Na 11 september 2001, de aanslagen in Madrid en Londen, de moorden op Pim Fortuyn en Theo Van Gogh, de oorlog in Irak en de vele aanslagen in verschillende landen door El Qaeda en konsoorten zijn islamofobie en angst voor radica-lisering en fundamentalisme in de westerse wereld sterk toegenomen. Een polarisatie mee aangezwengeld door de media. Allochtone verenigingen spelen zeker in op deze veranderde maatschappelijke context door bijvoorbeeld meer en meer activiteiten te organiseren om de actualiteit te kaderen zoals bijvoorbeeld debatten over de oorlog in Irak of de Palestijnse kwestie. Het zijn ook zeker niet alleen moslims en hun organisaties die een negatieve stempel krijgen, ook groepen uit Oost-Europa, de vroegere Sovjet-Unie, het arme Afrika hebben te maken met negatieve beeldvorming. Dit beïnvloedt het beeld van individuele burgers over allochtonen en allochtone verenigingen. Allochtonen, asielzoekers, illegalen, uitgeprocedeerden worden vaak op een hoop gegooid.

18 18 tips & trics tips voor ondersteuners Ken je je vereniging? Hoog of laag geschoold? Eerste of tweede generatie? Berbers of Arabisch? Stad of platteland? Is de vereniging spontaan gegroeid of opgericht door het integratie- of opbouwwerk? Verenigingen en hun leden kennen onderling grote verschillen. Probeer hier een goed zicht op te krijgen omdat dit invloed heeft op de organisatievorming en het soort leiderschap. Wat zijn de mogelijkheden van je vereniging? Op welke terreinen is de vereniging actief? Welke taken neemt of kan ze opnemen? Wat zijn de sterke en zwakke plekken van de vereniging? Wat zijn de kernproblemen in de gemeenschap? Vooraleer je de doelstellingen en activiteiten van je ondersteuning vastlegt, moet je eerst de organisatie goed analyseren. Wat zijn elkaars verwachtingen? De bestuursleden van de wijkvereniging willen dat de ondersteuner taken op zich neemt waar ze zelf geen tijd voor hebben of niet goed in zijn zoals bijvoorbeeld administratie, subsidiedossiers, vzw-wetgeving. De ondersteuner wil vooral de deskundigheid van de bestuursleden bevorderen en stemt zijn analyse en diagnose daar op af. Het is heel belangrijk om onderlinge verwachtingen op tijd uit te klaren. Een goed hulpmiddel hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst. Dat geeft je een goede basis om te communiceren over moeilijke dingen. Vergeet niet je overeenkomst regelmatig bij te sturen. Visie op verandering? Een vereniging ondersteunen betekent vaak kansen voor veranderingen creëren en individuele weerstanden (soms op basis van migrantentradities) opheffen. Daarom is het belangrijk dat je inzicht hebt in remmende en stimulerende factoren in de gemeenschap. Wat zijn de argumenten van de tegenstanders van verandering? Welke onderwerpen zijn taboe? De koers van een zelforganisatie beïnvloeden en sturen, vraagt veel discussie en masseren, soms moet je zelfs gezagsdragers inschakelen om ruimte te maken voor verandering zoals bijvoorbeeld initiatieven voor vrouwen en jongeren. De ideale ondersteuner? heeft regelmatig contact met de doelgroep en observeert voortdurend wat zich daar afspeelt. heeft een centrale rol binnen de vereniging. De ondersteuner kent iedereen en iedereen kent hem. is neutraal en staat boven alle partijen. is tactvol en bemiddelt waar nodig. Hij of zij spreekt mensen persoonlijk

19 aan in plaats van problemen openlijk op een vergadering te gooien. vormt een brug tussen de vereniging en samenleving. Hij zorgt voor de externe contacten doorat hij de weg kent in de Vlaamse samenleving, goed Nederlands spreekt, weet hoe hij met Vlaamse organisaties en instellingen moet omgaan en onderhandelen. Soms is de ondersteuner een tussenpersoon tussen de vereniging en de professionelen. Aangezien vrijwilligers vooral s avonds vergaderen en professionals overdag, kan deze tussenpersoon afspraken noteren en opvolgen, een realistisch beeld geven van het draagvalk, de bereikte doelgroep en competenties van de vereniging. 19 tips voor samenwerking Koudwatervrees. Autochtone en allochtone vrijwilligersorganisaties zijn vaak actief in aparte netwerken en zien op het eerste gezicht niet dat ze eigenlijk vaak rond gemeenschappelijke thema s werken. Organisaties willen wel samenwerken, maar weten niet hoe de eerste stap zetten. Koudwatervrees overwinnen en het ijs breken? Gemeenschappelijke thema s en belangen herkennen? Meer doen dan praten? Meer kleur in je ontmoetingen? Dat kan in vijf stappen! 1. Weet wie je bent Lukraak met iedereen contacten leggen heeft weinig zin. Begin eerst bij jezelf. Wat zijn wij voor een organisatie? Wie willen we bereiken? Wat zijn onze doelstellingen? Welke contacten hebben we al? Wat hebben we te bieden? Wat zijn onze sterktes en zwaktes? Op basis van zo n interne analyse kan je gemakkelijker beslissen met wie je wil samenwerken. Durf nee te zeggen als een organisatie met je wil samenwerken rond een thema of doelgroep die buiten de werking van je vereniging valt. Een duidelijk geargumenteerde nee is soms beter dan een afwachtende houding of een ja. Zo creëer je geen foutieve verwachtingen die later kunnen leiden tot frustraties. 2. Weet wie je wil ontmoeten Nu je weet wie je bent, kan je beginnen uitzoeken wie je wil ontmoeten. Welke verenigingen of groepen wil je bereiken? Zijn er formele of informele communicatienetwerken? Welke aanknopingspunten zie je? Met een chique woord: een netwerkanalyse. Autochtone vereniging zoekt allochtone vereniging. Probeer een beeld te krijgen van welke wensen en verwachtingen er leven bij de allochtonen in je wijk en welke mogelijkheden en bereidheid er zijn om samen te werken. Zoek welke zelforganisaties en woordvoerders er zijn. Wie bereiken deze organisaties?

20 20 Zijn ze representatief voor hun gemeenschap? Wat zijn de participatiedrempels (zoals bijvoorbeeld geen kinderopvang, geld, tijdstip van de activiteiten)? Allochtone vereniging zoekt autochtone vereniging. Wat wil je bereiken? (vb. advies, informatie, samen een culturele activiteit of feest organiseren, samenwerken rond een probleem in de wijk ) Wat wil je organiseren? Wat en wie heb je daarvoor nodig? Ken je mensen persoonlijk, organisaties, diensten? 3. Ontmoet elkaar Je weet wie je wil ontmoeten, maar hoe kom je met elkaar in contact? Je kan een ontmoeting organiseren. Of je kan een eigen ontmoetingsroute uitstippelen: naar recepties gaan, een opendeurdag organiseren, partners uitnodigen op een feest of ontmoeten Informele netwerken zijn ook belangrijk. Zorg er ook voor dat je bij organisaties gekend bent. 4. Samen aan de slag Als de kennismaking je bevalt en je vindt raakvlakken tussen beide organisaties, dan kan je samen aan de slag. Zoek gemeenschappelijk belang. Het idee dat allochtone organisaties op basis van etnische of culturele achtergrond werken en autochtone organisaties eerder rond een specifiek thema, klopt niet. Allochtone organisaties werken evengoed rond heel uiteenlopende thema s. Aanknopingspunten genoeg dus om samen te werken. Zoek gemeenschappelijke activiteiten en thema s bij elkaar en hoe je die eventueel samen kunt beleven. Voorbeeld: De bewonersgroep van een wijk telt vooral oudere, autochtone leden. Organiseren feesten en knutselactiviteiten. Ze klagen vaak over de overlast van Marokkaanse jongeren in de buurt. De samenwerking tussen de bewonersgroep en de Marokkaanse wijkvereniging verloopt niet echt vlot. Geen gemeenschappelijkheid! De enige gemeenschappelijkheid is de wijk. Een gemeenschappelijke doelstelling kan zijn: het verhogen van de leefbaarheid van de buurt. Maar voor de bewonersgroep betekent leefbaarheid: een propere en gezellige buurt. Voor de wijkvereniging betekent leefbaarheid: integratie van de achterban door taallessen en informatie. Samenwerking tussen hen is vooral iets wat de professionelen van de wijk willen. Voor de verenigingen lijkt de samenwerking geforceerd. Maak tijd. Elkaar leren kennen en vertrouwen winnen vraagt tijd. Vertrouwen en respect zijn twee sleutelwoorden bij een goede samenwerking. Sta open voor elkaars expertise en verandering. Begin met het uitwisselen van eten en muziek toegankelijk en ideaal om elkaar op een ongedwongen manier beter te leren kennen. Stap daarna over op andere thema s en activiteiten.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie?

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? In deze fiche vind je instrumenten om de interculturele competenties van personeelsleden op te bouwen en te vergroten zodat het diversiteitsbeleid

Nadere informatie

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen M I S S I E 'Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.' Mensen hebben recht op werk, sociale bescherming, behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

Nadere informatie

Verbinden vanuit diversiteit

Verbinden vanuit diversiteit Verbinden vanuit diversiteit Krachtgericht sociaal werk in een context van armoede en culturele diversiteit Studievoormiddag 6 juni 2014 Het verhaal van Ahmed Een zoektocht met vele partners Partners De

Nadere informatie

Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan?

Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan? Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan? Cliënten van vreemde origine vinden soms moeizaam hun weg naar zorgvoorzieningen en zijn bovendien moeilijk te bereiken. Dit wil niet zeggen dat ze geen

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking!

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Doelstelling: Deze nota heeft als doel om het overleg en de samenwerking op gemeentelijk niveau tussen de lokale dienstencentra en

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

SUBSIDIES [ SUBSIDIES. Inhoudstafel. Berk vzw vraagt een subsidie aan. Hoe formuleert ze de doelstellingen van het project?

SUBSIDIES [ SUBSIDIES. Inhoudstafel. Berk vzw vraagt een subsidie aan. Hoe formuleert ze de doelstellingen van het project? [ SUBSIDIES SUBSIDIES Berk vzw vraagt een subsidie aan. Hoe formuleert ze de doelstellingen van het project? Sporcrea moet een begroting opmaken. Hoe doet ze dit? Inhoudstafel Algemeen Wat? Wanneer? Bij

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

12. Over het motiveren en ondersteunen van leden

12. Over het motiveren en ondersteunen van leden 12. Over het motiveren en ondersteunen van leden Adviseren is mensenwerk. We moeten dus kunnen rekenen op voldoende man- en vrouwkracht. En dat blijkt niet altijd even eenvoudig te zijn. Niet iedereen

Nadere informatie

10 tips voor meer diversiteit in overleg

10 tips voor meer diversiteit in overleg 10 tips voor meer diversiteit in overleg Changemakers: 10 tips voor meer diversiteit in overleg Parlement, gemeenteraad, oudercomité, sportraad ze blinken zelden uit in diversiteit. Nochtans is onze samenleving

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Migratie en Onderwijs

Migratie en Onderwijs Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (Minderhedenforum vzw) = samenwerkingsverband van verenigingen van etnisch-culturele minderheden Erkend als belangenorganisatie en officiële gesprekspartner van

Nadere informatie

Brede School - Grimbergen

Brede School - Grimbergen Grimbergen Integratiedienst, gemeentebestuur Grimbergen Ondersteuning ontwikkelingen Brede School vanuit Provincie Vlaams- Brabant (diversiteit & onderwijs) Brede School? Beleidsvisie 2014-2019 Grimbergen:

Nadere informatie

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU 12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU DE LOKALE RELIGIEUZE SITUATIE IN KAART BRENGEN EN BEGRIJPEN 01 Lokale overheden wordt verzocht zich bewust te zijn van het toenemende belang

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Zonder partners lukt het niet

Zonder partners lukt het niet Zonder partners lukt het niet Vorm een breedspectrum BOEBS-team. Waarom? Hoe? Het BOEBS-team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van partners is samengesteld, die elk vanuit een

Nadere informatie

Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk

Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk Inleiding De tekst die voor jou ligt, verduidelijkt onze visie bij het organiseren van vrijwilligerswerk in het buitenland. We sturen je niet zo maar naar het

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK 1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK Kinderen krijgen in de opvang volop kansen om zich te ontwikkelen. Ouders kunnen intussen werk zoeken of gaan werken,

Nadere informatie

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden:

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden: Wervingscirkel 1 Veel vrijwilligersorganisaties hebben probelemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Actief burgerschap en sociale integratie op de Schakel 1 november 2015

Actief burgerschap en sociale integratie op de Schakel 1 november 2015 Actief burgerschap en sociale integratie op de Schakel 1 november 2015 Dit document is bedoeld als verantwoording voor wat wij op dit moment doen aan actief burgerschap en sociale integratie en welke ambities

Nadere informatie

Diverse school, diverse kansen

Diverse school, diverse kansen Diverse school, diverse kansen Stel je buur de volgende 3 vragen: 1. Hoe kom jij in aanraking met diversiteit in onderwijs? 2. Wat is het eerste gevoel dat jij hebt wanneer je denkt aan diversiteit? 3.

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

WERKPLAN EN ACTIVITEITENOVERZICHT

WERKPLAN EN ACTIVITEITENOVERZICHT WERKPLAN EN ACTIVITEITENOVERZICHT 2015 Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN), Adres: postbus 56666, 1040 AR Amsterdam, e-mail: info@sgan.nl tel: 0880036501 www.sgan.nl IBAN: NL57 INGB 0005961390

Nadere informatie

Werken in Teamverband Vragen voor een groepsgesprek

Werken in Teamverband Vragen voor een groepsgesprek Werken in Teamverband Vragen voor een groepsgesprek Don Boscocollege Hechtel Hieronder vind je een tekst en bijbehorende vragen waarmee de gangmakers in Hechtel een gesprek op gang willen brengen in verschillende

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

Actief burgerschap en sociale integratie op de Schakel Mei 2014.

Actief burgerschap en sociale integratie op de Schakel Mei 2014. Actief burgerschap en sociale integratie op de Schakel Mei 2014. Dit document is bedoeld als verantwoording voor wat wij op dit moment doen aan actief burgerschap en sociale integratie en welke ambities

Nadere informatie

Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot

Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Educatief medewerker Sociale zaken Buitenschoolse kinderopvang Ravot

Nadere informatie

El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769. Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010

El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769. Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769 Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 1 Pagina beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School

De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School Opdracht Steunpunt Gok Ontwikkelen visietekst Opvolgen proefprojecten Formuleren beleidsaanbevelingen Brede School? Verkenning van enkele

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 > NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 Leerlingen uit het secundair onderwijs mogen vertegenwoordigd zijn als partner op de schoolraad.

Nadere informatie

tekst voor voorbereiding forum visie

tekst voor voorbereiding forum visie + Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

b) Komen allochtonenverenigingen die als enig kenmerk hebben hun mono-etniciteit in aanmerking voor subsidies?

b) Komen allochtonenverenigingen die als enig kenmerk hebben hun mono-etniciteit in aanmerking voor subsidies? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 213 van 10 januari 2013 van ANNICK DE RIDDER Zelforganisaties voor allochtonen

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE?

VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE? VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE? 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit

Nadere informatie

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010 EEN NIEUWE KOERS Limburgse VrouwenRaad september 2010 1 1. Terugblik 35 jaar Limburgse VrouwenRaad 2. Belangrijkste conclusies De kracht van de LVR als koepel 3. Een nieuwe koers Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

= = = = = = =jáåçéêüéçéå. =téäòáàå. Het TOPOI- model

= = = = = = =jáåçéêüéçéå. =téäòáàå. Het TOPOI- model éêçîáååáéi á ã Ä ì ê Ö O Ç É a áê É Åí áé téäòáàå jáåçéêüéçéå Het TOPOI- model In de omgang met mensen, tijdens een gesprek stoten we gemakkelijk verschillen en misverstanden. Wie zich voorbereidt op storingen,

Nadere informatie

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT 1 COMPETENTIEFICHE C1-C3 EN C4-C5 LEIDINGGEVEND HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT INTERN FORMULIER WZC IMMACULATA OCMW EDEGEM Leiding geven Op gestructureerde wijze prestaties opvolgen zowel op kwantitatief als

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK IN ATLAS onthaalbrochure

VRIJWILLIGERSWERK IN ATLAS onthaalbrochure VRIJWILLIGERSWERK IN ATLAS onthaalbrochure Welkom bij Atlas! Dank je wel voor je interesse in Atlas. In deze brochure vind je praktische informatie over onze organisatie en je werk als vrijwilliger: Wie

Nadere informatie

De identiteit van Domo vzw: een goede buur

De identiteit van Domo vzw: een goede buur De identiteit van Domo vzw: een goede buur 1. Ideologie Waar geloven wij in? De uitspraak van Adèle, oprichtster van Domo, geeft de belangrijkste bestaansreden van Domo weer: Je kán zoveel doen door eenvoudigweg

Nadere informatie

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ OMGEVINGSANALYSE EN LITERATUURSTUDIE AANBOD OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ 10- TOT 17-JARIGEN ANTWERPEN PRESENTATIE 27 OKTOBER 2015 1 SITUERING VAN HET ONDERZOEK 4 grote onderdelen: literatuurstudie focusgroep

Nadere informatie

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst bestaat uit de twaalf competenties van de collectieve belangenbehartiger met daarbij steeds vier stellingen. Per stelling kunt u

Nadere informatie

Solidariteit in superdiversiteit: kijken vanuit het hier en nu

Solidariteit in superdiversiteit: kijken vanuit het hier en nu Solidariteit in superdiversiteit: kijken vanuit het hier en nu DieGem consortium Begin 2011 waren er in het Vlaamse Gewest meer dan 400.000 mensen ingeschreven met een vreemde nationaliteit. Het aantal

Nadere informatie

INHOUD 1. Inleiding 2. Wat is vrijwilligerswerk 3. Decreet op het vrijwilligerswerk 4. Vrijwilligers in vzw Samen DiVers 5. Vrijwilligersbeleid in vzw Samen DiVers 6. Vrijwilligerswerk in niet-westerse

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning via zelforganisaties van etnischculturele

Opvoedingsondersteuning via zelforganisaties van etnischculturele Opvoedingsondersteuning via zelforganisaties van etnischculturele minderheden Isabel Van Maele en Macarena Gomez (Internationaal Comité vzw) Annelies Wouters (ANB) 1 Programma Voorstellingsrondje van de

Nadere informatie

Emmaüs Culturele diversiteit in de zorg

Emmaüs Culturele diversiteit in de zorg Emmaüs Culturele diversiteit in de zorg Mechelen 26 mei 2011 Hamida Chikhi 1 Italiaanse Turkse Marokkaanse Dienst gestart in 1992 2 1 Doelstellingen van de dienst Gelijke toegang tot de gezondheid Kwaliteit

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen Thema s voor diversiteitsbeleid In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert

Nadere informatie

Wie is er niet mee grootgebracht? Opvoeding(sondersteuning) en diversiteit Voorbeelden uit Amsterdam

Wie is er niet mee grootgebracht? Opvoeding(sondersteuning) en diversiteit Voorbeelden uit Amsterdam Wie is er niet mee grootgebracht? Opvoeding(sondersteuning) en diversiteit Voorbeelden uit Amsterdam Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut) Hilde Kroese (Hogeschool INHolland) Michelle Willard

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Competenties De Fontein

Competenties De Fontein Competenties De Fontein We werken met de volgende 4 competenties: 1. Verantwoordelijkheid 2. Samenwerken 3. Organisatie en planning, zelfstandigheid 4. Motivatie - In klas 1 wordt gewerkt aan de volgende

Nadere informatie

DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE

DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE 57140513.JV-C1 DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE VRAGENLIJST VOOR BESTUURSLEDEN Wij verzoeken u de vragenlijst individueel in te vullen. Het is niet de bedoeling uw kennis te

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

PROJECT ALLOCHTONE OUDEREN DEVENTER (PAOD)

PROJECT ALLOCHTONE OUDEREN DEVENTER (PAOD) PROJECT ALLOCHTONE OUDEREN DEVENTER (PAOD) WERKGEBIED 1 Deventer DOELSTELLING 2 integratie van allochtone ouderen te versterken, daarbij de verantwoordelijkheid te laten bij eerstverantwoordelijke uitvoerende

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

Madarsa Anwaaroel Uloom Slijperweg 2 1032 KV Amsterdam Tel: 020-6360338 website: www.anwaaroeluloom.nl Email: info@anwaaroeluloom.nl rek. nr.

Madarsa Anwaaroel Uloom Slijperweg 2 1032 KV Amsterdam Tel: 020-6360338 website: www.anwaaroeluloom.nl Email: info@anwaaroeluloom.nl rek. nr. Inhoudsopgave 1. Wie zijn wij en wat doen wij 2. Het beleid van Islamitisch educatie Centrum Anwaaroel Uloom 3. Doelstellingen 4. Opstelling van het bestuur 5. Activiteiten van de stichting 6. De Stichting

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Antwerpen Algemene bepalingen Artikel 1: Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Elementen van een pedagogisch project 1 GEGEVENS M.B.T. DE SITUERING VAN

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrouwencentrum 2009

Activiteitenplan Vrouwencentrum 2009 Activiteitenplan Vrouwencentrum 2009 Participatie, wiens behoefte? In de vorige bijeenkomst (17 juni 2008) stonden we stil bij het gegeven dat de deelname, en dus participatie van de doelgroepen soms te

Nadere informatie

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG bewoners De vzw Beschut Wonen De Overweg richt zich tot volwassenen die omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Besluit Geen globale terugval in actieve lidmaatschappen, wel onderlinge verschuivingen tussen verenigingen

Besluit Geen globale terugval in actieve lidmaatschappen, wel onderlinge verschuivingen tussen verenigingen Verenigingen (evolutie 1996 tot 2015) Meer dan de helft van de Vlamingen minstens actief in 1 vereniging, een kwart is minstens in 2 verenigingen actief: stabiele cijfers > bevolking tussen 18 en 75 jaar:

Nadere informatie

Een korte handleiding

Een korte handleiding Een korte handleiding Inleiding Je gaat deelnemen of bent in elk geval geïnteresseerd in deelname aan een kennisuitwisseling gefaciliteerd door E-motive. Zo n uitwisseling kan bestaan uit het bijwonen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Stadsmakers: veelgestelde vragen

Stadsmakers: veelgestelde vragen Stadsmakers: veelgestelde vragen Op de volgende pagina s vind je een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over Stadsmakers. De vragen zijn opgedeeld in vier thema s: Het nieuwe subsidiereglement

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid CRKC Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid Programma 23 april 2015 Kennismaking Erfgoedcel Brugge Vrijwilligerswerking religieus

Nadere informatie

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN Introductie Weet jij al wat voor activiteit jij organiseert voor het proefsporten? In dit hoofdstuk helpen we je hiermee op weg. We bieden je een handig

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Bijzonder procesdoel 4: beleven van de democratie

Bijzonder procesdoel 4: beleven van de democratie Bijzonder procesdoel 4: beleven van de democratie Eerste leerjaar B 4.1. Herkennen en verkennen Mijn gedrag - hoe gedraag ik mij en waarom? - mijn waarden: - aan welke waarde(n) hecht ik belang? - thuis

Nadere informatie