Wiw-statistiek. Jaarrapport 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wiw-statistiek. Jaarrapport 2001"

Transcriptie

1 Wiw-statistiek Jaarrapport 2001 Dit onderzoek is uitgevoerd door Research voor Beleid in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Eelco Flapper Eva Mandos Peter Bolhuis B2403 Leiden, 18 juli 2002

2 VOORWOORD In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert Research voor Beleid de Wiw-statistiek uit. De Wiw-statistiek betreft een integrale gegevensverzameling bij uitvoeringsorganen en gemeenten van alle Wiw-deelnemers en -plaatsingen in Nederland. Na controle, correctie en statistische verwerking van de gegevensbestanden wordt een landelijk overzicht opgesteld met beleidsinformatie over de toepassing en uitwerking van de Wiw. Daarnaast ontvangt elke organisatie of gemeente die gegevens heeft aangeleverd een individueel locatierapport en ontvangen alle gemeenten een locatierapport met hun gegevens. Tot nu toe zijn acht metingen uitgevoerd: over het derde en vierde kwartaal van 1998 en over het eerste en tweede halfjaar van 1999, 2000 en Het Wiw-projectteam van Research voor Beleid heeft regelmatig overleg gevoerd met de begeleidingscommissie voor de Wiw-statistiek bestaande uit: Mariette van der Burg, Job den Heeten, Jan Flinkenflögel en Frederik Straatjes van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Frank Kentin en Menno Meihuizen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Etwin Grootscholten van de Landelijke vereniging van uitvoeringsorganen wet Inschakeling Werkzoekenden (LIW). Het Wiw-projectteam 2001 van Research voor Beleid bestaat uit Eva Mandos, Eelco Flapper, en Peter Bolhuis. Het projectteam is in de werkzaamheden ondersteund door Paul Vogels, Gerard Volker, Murielle van Hilten en Debbie Langeveld. Eva Mandos, Projectleider Sociale Zaken en Werkgelegenheid Leiden, 18 juli 2002

3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting Pag. i 1 Inleiding De Wet inschakeling werkzoekenden Doel en opzet van de Wiw-statistiek Inhoud en opzet van het rapport 3 2 Deelnemers aan de Wiw Aantal deelnemers aan de Wiw Profiel van de deelnemers met een dienstbetrekking Profiel van de deelnemers met een werkervaringsplaats Profiel van de deelnemers met een Rea-plaatsing Verschillen in het profiel van de deelnemers 23 3 De arbeidsplaatsen Dienstbetrekkingen De werkervaringsplaatsen De Rea-plaatsen 30 4 Uitstroom Uitstroom uit dienstbetrekkingen Beëindiging werkervaringsplaatsen Beëindiging Rea-plaatsen 41 5 Leegloop en ziekteverzuim Leegloop Ziekteverzuim 43 6 Themahoofdstuk Ex Banenpoolers Inleiding Kenmerken van ex Banenpoolers en nieuwe volwassenen Sector inlener Uitstroom in 2001 en Uitstroom per regio 53 Bijlage 1 Uitvoering en responsverantwoording Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 2 Volledigheid van de gegevens Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 3 Aanvullende tabellen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 4 Overzicht kenmerken Wiw-statistiek Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 5 Berekeningswijzen en definities Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4 i SAMENVATTING In de Wiw-statistiek worden op persoonsniveau gegevens verzameld van alle dienstbetrekkingen, werkervaringsplaatsen en (gemeentelijke) Rea-plaatsingen die in het kader van de Wiw zijn gerealiseerd. Vanaf juli 1998 voert Research voor Beleid in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wiw-statistiek uit. Tot nu toe zijn er acht metingen verricht: over het derde en vierde kwartaal van 1998 en over het eerste en tweede halfjaar van 1999, 2000 en Dienstbetrekkingen Ontwikkelingen in het aantal deelnemers Het aantal personen met een dienstbetrekking is sinds de invoering van de Wiw in 1998 afgenomen van circa naar circa aan het eind van 2001; een afname derhalve van personen in 4 jaar tijd. Er is instroom in de Wiw, maar de uitstroom is groter. De afname van het aantal dienstbetrekkingen tussen 31 december 2000 en 31 december 2001 is gemiddeld geweest: dienstbetrekkingen. Figuur 1 Ontwikkeling in het aantal dienstbetrekkingen van 1998 tot en met instroom uitstroom eindstand dec '97 1e halfjaar e halfjaar e halfjaar e halfjaar e halfjaar e halfjaar e halfjaar e halfjaar 2001 Bron: Wiw-statistiek. De eindstand van 1997 en 1 e halfjaar 1998 zijn declaratiecijfers van het ministerie SZW. De eindstand per 31 december 1997 betreft Banenpoolers en JWG-ers die zijn overgegaan naar de Wiw.

5 Samenvatting ii Profiel van de deelnemers met een dienstbetrekking Aan het einde van 2001 ziet het profiel van de deelnemers met een dienstbetrekking er als volgt uit (zie tabel 1): Er zijn iets meer mannen met een dienstbetrekking dan vrouwen. Er is een grote spreiding in leeftijdscategorieën. Ruim de helft van de deelnemers (53%) is tussen de 35 en 55 jaar. De gemiddelde leeftijd is 40 jaar. De gemiddelde leeftijd van de volwassenen is 44 jaar. Ruim de helft van de deelnemers (57%) heeft een opleiding op middelbaar niveau gevolgd (vbo / lbo / mavo / mbo / havo / vwo). Ruim een derde (36%) heeft geen opleiding of alleen een opleiding op basisniveau. Een kleine groep deelnemers (6%) is hoger opgeleid (hbo / WO). Bijna twee derde van de deelnemers (62%) is ingestroomd in een dienstbetrekking vanuit een uitkering van de sociale dienst. Daarnaast had 11% van de deelnemers geen inkomen voorafgaand aan de dienstbetrekking. Het betreft hier met name jongeren onder de 23 jaar. Ruim de helft (51%) van de deelnemers is ingedeeld in fase 3. Een beperkt aantal deelnemers (5%) is ingedeeld in fase 1. Ruim de helft van de deelnemers (52%) is alleenstaand. Gemiddeld zijn de deelnemers aan het eind van 2001 ruim 3 jaar (41 maanden) werkzaam in de dienstbetrekking. Evenals in vorige jaren is het profiel van de deelnemers aan het begin en het einde van het jaar niet veel veranderd. De kenmerken van mensen die instromen en uitstromen wijken wel enigszins af van het zittende bestand. Omdat het echter telkens maar om een beperkte groep mensen gaat die in- of uitstroomt en de kenmerken van deze in- en uitstromers in hoge mate met elkaar overeenkomen, blijft het profiel van de deelnemers binnen een jaar zeer stabiel. Alleen bij het inkomen voorafgaand aan de dienstbetrekking heeft er een lichte verschuiving plaatsgevonden. In 2001 hadden 12% van de deelnemers een voorafgaand inkomen uit een gesubsidieerde arbeidsplaats (tegenover 8% in 2000), 7% van de deelnemers had in 2001 voorafgaand aan hun dienstbetrekking een uitkering ivm ziekte of arbeidsongeschiktheid (tegenover 2% in 2000) en 62% van de deelnemers in 2001 had voorafgaand aan hun dienstbetrekking een uitkering van de sociale dienst (tegenover 70% in 2000). Wanneer het profiel van de huidige deelnemers wordt vergeleken met dat in het eerste jaar van de Wiw, zijn de verschillen ook gering en blijkt er met name sprake te zijn van een vergrijzing. Ook het aandeel mannen neemt iets toe. Deze vergrijzing (minder jongeren en meer volwassenen) wordt met name veroorzaakt doordat jongeren relatief vaker uitstromen dan volwassenen. Jongeren stromen overigens ook relatief vaker in dan volwassenen, maar de instroom is kleiner dan de uitstroom. Daarnaast is er een aanzienlijke groep deelnemers die lang geleden is ingestroomd en niet uitstroomt. Deze worden uiteraard telkens een jaar ouder en waren gemiddeld ook wat ouder bij instroom. Verschil tussen jongeren en volwassenen (aan het eind van 2001): Het aandeel vrouwen is onder jongeren (53%) groter dan onder volwassenen (44%). Volwassenen zijn wat hoger opgeleid dan jongeren. Volwassenen hadden voorafgaand aan de Wiw voor het merendeel een uitkering van de sociale dienst (67%), terwijl bij jongeren 44% voorheen geen inkomen had.

6 Samenvatting iii Tabel 1 Kenmerken van deelnemers met een dienstbetrekking in 1998 en 2001 Geslacht (missing eind 2001: 0%) Medio 1998 Eind 2001 Man 53% 55% Vrouw 47% 45% Leeftijd (missing: 0%) jaar 3% 4% jaar 23% 10% jaar 16% 8% jaar 8% 10% jaar 20% 25% jaar 22% 28% 55 jaar 8% 14% Gemiddelde leeftijd 36 jaar 40 jaar Opleiding (missing: 9%) Geen basisopleiding (lager) 8% 6% Basis niveau (lager) 26% 30% vbo/lbo/mavo (middelbaar) 42% 42% mbo/havo/vwo (middelbaar) 15% 15% Hbo (hoger) 7% 4% Wo (hoger) 2% 2% Inkomen voorafgaand aan dbt (missing: 3%) Geen inkomen 17% 11% Gesubsidieerde arbeidsplaats (Wiw) 4% 12% Gesubsidieerde arbeidsplaats (niet Wiw) 6% 2% Uitkering werkloosheid (niet Abw) 9% 2% Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid 1% 7% Inkomensvoorziening asielzoekers 0% 0% Uitkering Abw, Ioaw, Ioaz 54% 62% Ander inkomen 9% 5% Categorie (missing: 1%) Jonger dan 23 jaar 26% 15% 23 jaar, werkloos 1-2 jaar 1% 4% 23 jaar, werkloos 2-3 jaar 14% 10% 23 jaar, werkloos 3 jaar 59% 71% Totaal 100% 100%

7 Samenvatting iv Profiel van de banen De meeste deelnemers met een dienstbetrekking (72%) zijn werkzaam in de publieke sector (zie tabel 2). Ten opzichte van eind 1998 zijn er relatief iets meer banen in de marktsector gerealiseerd. Volwassenen werken minder vaak in de marktsector (25%) dan jongeren (40%). Tabel 2 Sector van de inlener in 1998, 1999, 2000 en 2001 Eind 1998 Eind 1999 Eind 2000 Eind 2001 Marktsector 22% 26% 27% 28% Publieke sector 78% 74% 73% 72% Totaal 100% 100% 100% 100% Het aandeel mensen met een dienstbetrekking van 36 uur per week neemt af. Dit komt doordat er steeds minder mensen zijn die vanuit de Banenpoolregeling nog in de Wiw zitten. Aan het eind van 2001 zijn er iets minder mensen met een dienstbetrekking voor 36 uur (36%) dan mensen met een dienstbetrekking voor 32 uur (45%). Zie tabel 3. Tabel 3 Omvang van de dienstbetrekking Eind 1988 Eind 1999 Eind 2000 Eind 2001 < 31 uur 8% 10% 13% 14% 32 uur 43% 42% 44% 45% uur 0% 1% 1% 0% 36 uur 48% 46% 43% 39% uur 1% 0% 0% 1% Totaal 100% 100% 100% 100% Uitstroom In het jaar 2001 is 29% van de deelnemers uitgestroomd 1. De uitstroom is hoger onder jongeren (42%) dan onder volwassenen (27%). Het uitstroompercentage blijkt af te nemen naarmate men langer in dienst is. In zijn algemeenheid kan worden vastgesteld dat juist de groepen deelnemers die in ruime mate gebruik maken van de Wiw, slechts in beperkte mate uitstromen (te weten: ouder dan 45 jaar, komende vanuit een Abw-uitkering, minimaal 3 jaar werkloos en ingedeeld in fase 3 of 4). Omdat de groep Wiw-ers bij aanvang al voor een groot deel uit mensen met deze kenmerken bestond en zij slechts in beperkte mate uitstromen, blijft een groot deel van de deelnemers aan deze kenmerken voldoen. Bij ruim de helft van de deelnemers die uitstromen, is er sprake van positieve uitstroom: 62% van hen stroomt (in 2001) uit naar arbeid buiten de Wiw, een werkervaringsplaats of scholing. Over het algemeen gaat een hoge (dan wel lage) totale uitstroom hand in hand met een hoge (dan wel lage) positieve uitstroom. Tabel 4 Reden beëindiging dienstbetrekking in 2000 en Er wordt alleen gesproken van uitstroom indien een dienstbetrekking definitief wordt beëindigd en er geen sprake is van een nieuwe aansluitende Wiw-dienstbetrekking.

8 Samenvatting v Arbeid buiten Wiw (incl. ID-banen) 53% 55% Scholing 1% 1% Werkervaringsplaats 4% 6% totaal positief 57,4% 62% Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid 6% 6% Ontslag overig 14% 14% Beëindiging wegens aflopen contract* 12% 7% Overig** 11% 11% Totaal 100% 100% * Beëindiging wegens bereiken maximum leeftijd (23 jaar) of aflopen tweejaarsperiode (of andere periode van bepaalde tijd) zonder hernieuwde instroom. ** Beëindiging op initiatief van deelnemer, zonder verdere toelichting Leegloop Wanneer een deelnemer niet geplaatst is bij een inlener is er sprake van leegloop. Het aantal mensen met leegloop neemt door de jaren heen af maar de duur van de leegloop neemt iets toe. Leegloop komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en vaker bij jongeren dan bij volwassenen, maar de gemiddelde duur van de leegloop ligt bij volwassenen wat hoger. Tabel 5 Leegloop in 1998, 1999, 2000 en 2001; halfjaarcijfers 2 e helft 98 1 e helft 99 2 e helft 99 1 e helft 00 2 e helft 00 1 e helft 01 2 e helft 01 Percentage deelnemers met leegloop 24% 20% 19% 19% 17% 19% 18% Percentage dagen leegloop 13% 11% 11% 10% 9% 11% 10% Gemiddelde duur leegloop (in dagen) Tabel 6 Leegloop in 2001, totaal en naar leeftijd; jaarcijfer totaal jongeren volwassenen Percentage deelnemers met leegloop 25% 34% 23% Percentage dagen leegloop 11% 13% 11% Gemiddelde duur leegloop (in dagen) Ziekteverzuim In de afgelopen vijf halfjaarperioden is telkens circa de helft van alle deelnemers met een dienstbetrekking ziek geweest. Ook het ziekteverzuimpercentage in werkbare dagen is stabiel. Het gemiddeld aantal ziektedagen is echter wel toegenomen. Vrouwen melden zich vaker ziek dan mannen en jongeren vaker dan volwassenen. Jongeren zijn echter minder lang ziek dan volwassenen.

9 Samenvatting vi Tabel 7 Ziekteverzuim in 1998, 1999, 2000 en 2001; halfjaarcijfers 2 e helft 98 1 e helft 99 2 e helft 99 1 e helft 00 2 e helft 00 1 e helft 01 2 e helft 01 Percentage deelnemers met ziekteverz. 53% 59% 53% 58% 48% 56% 41% Percentage dagen ziekteverzuim 13% 13% 12% 13% 12% 14% 12% Gemiddelde duur ziekteverzuim (in dagen) Tabel 8 Ziekteverzuim in 2001, totaal en naar leeftijd; jaarcijfer totaal jongeren volwassenen Percentage deelnemers met ziekteverzuim 59% 62% 59% Percentage dagen ziekteverzuim 12% 12% 13% Gemiddelde duur ziekteverzuim (in dagen) Werkervaringsplaatsen Ontwikkelingen in het aantal deelnemers Vanaf de invoering van de Wiw is het aantal werkervaringsplaatsen eerst snel gegroeid. Vanaf de tweede helft van 1999 is er echter een afname ingetreden die zich ook in 2001 in sterke mate (een afname van 36% in een jaar tijd) heeft voortgezet. Op 31 december 2001 hadden circa mensen een werkervaringsplaats. Figuur 2 Ontwikkeling in het aantal werkervaringsplaatsen in , 1999, 2000 en instroom uitstroom eindstand e halfjaar e halfjaar e halfjaar e halfjaar e halfjaar e halfjaar e halfjaar e halfjaar 2001 Bron: Wiw-statistiek, Eindstand 1 e halfjaar 1998 betreft declaratiecijfers van het ministerie SZW. 1 Gegevens over in- en uitstroom in 1998 zijn niet beschikbaar.

10 Samenvatting vii Profiel van de deelnemers met een werkervaringsplaats Ondanks dat vrijwel de gehele populatie deelnemers met een werkervaringsplaats in een jaar tijd wordt vernieuwd, wijkt het profiel van de deelnemers aan het begin en het einde van het jaar nauwelijks van elkaar af. Enig verschil is te zien in het inkomen voorafgaand aan de werkervaringsplaats: het percentage deelnemers met een dienstbetrekking voorafgaand aan de werkervaringsplaats neemt in 2001 toe (29%) ten opzichte van 2000 (21%), terwijl het percentage deelnemers met een Abw uitkering voorafgaand aan de werkervaringsplaats juist afneemt in 2001 (47%) ten opzichte van 2000 (53%). Ook over een langere periode bezien (vanaf het 4 e kwartaal 1998) blijft het profiel van de deelnemers redelijk stabiel. Veranderingen zijn gering en betreffen de volgende kenmerken (zie tabel 9): minder mannen en meer vrouwen op een werkervaringsplaats; meer deelnemers jonger dan 23, minder deelnemers van 23 tot 35 jaar en meer deelnemers boven de 45 jaar; minder deelnemers met een middelbare opleiding en meer met een lagere of hogere opleiding; aanzienlijk minder deelnemers met voorafgaand een (Abw-)uitkering en meer deelnemers zonder voorafgaand inkomen of met een andersoortig inkomen voorafgaand (waaronder inkomen uit een Wiw-dienstbetrekking). Tabel 9 Kenmerken van deelnemers met een werkervaringsplaats in 1998 en 2001 Geslacht (missing eind 2001: 1%) 31 december december 2001 Man 69% 60% Vrouw 31% 40% Leeftijd (missing: 0%) = 22 jaar 9% 18% jaar 50% 33% jaar 30% 29% = 45 jaar 12% 20% Gemiddelde leeftijd 33 jaar 35 jaar Opleiding (missing: 8%) Lager 21% 27% Middelbaar 73% 65% Hoger 6% 8% Inkomen voorafgaand aan Wep (missing: 8%) Geen inkomen 5% 14% Uitkering 84% 53% Ander inkomen 11% 33% Categorie (missing: 5%) Jonger dan 23 jaar 9% 18% 23 jaar, werkloos 1-2 jaar 23% 19% 23 jaar, werkloos 2-3 jaar 21% 17% 23 jaar, werkloos 3 jaar 47% 46%

11 Samenvatting viii Totaal 100% 100% Aan het eind van 2001 zien de deelnemers met een werkervaringsplaats er als volgt uit (zie tabel 9): Bijna twee derde van de deelnemers met een werkervaringsplaats bestaat uit mannen. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 35 jaar. Bijna twee derde van de deelnemers heeft een opleiding op middelbaar niveau gevolgd. Ruim een kwart van de deelnemers heeft geen opleiding of alleen een opleiding op basisniveau. Bijna één op de tien deelnemers is hoger opgeleid. Ruim de helft van de deelnemers is ingestroomd in een werkervaringsplaats vanuit een uitkering (van de sociale dienst). Bijna de helft van de deelnemers (46%) bestaat uit mensen ouder dan 23 jaar met een werkeloosheidsduur van minstens 3 jaar voorafgaand aan de werkervaringsplaats. Verschil tussen jongeren en volwassenen (aan het eind van 2001) Jongeren hebben vaker dan volwassenen een middelbare opleiding, terwijl volwassenen weer vaker een hogere opleiding hebben gevolg. Jongeren hadden vaker dan volwassenen voorafgaand aan de werkervaringsplaats geen inkomen of een inkomen uit de Wiw (dienstbetrekking of werkervaringsplaats). Volwassen hadden vaker dan jongeren een werkloosheidsuitkering (Abw of anders). Jongeren bevinden zich iets vaker dan volwassenen in fase 1 of 2. Profiel van de banen Het overgrote deel van de deelnemers met een werkervaringsplaats is werkzaam in de marktsector (78%) en dan met name in de sector handel, horeca en reparatiebedrijven. In 2001 valt er een lichte daling van het aandeel plaatsingen in de marktsector waar te nemen (zie tabel 10). Jongeren werken wat vaker in de marktsector (89%) dan volwassenen (75%). Tabel 10 Sector van de werkgever Eind 1998 Eind 1999 Eind 2000 Eind 2001 Marktsector 84% 84% 80% 78% Publieke sector 16% 16% 20% 22% Totaal 100% 100% 100% 100% De meeste deelnemers werken 40, 38 of 32 uur per week. Het aantal werkervaringsplaatsen van 40 uur en 38 uur neemt echter af, terwijl deeltijd werkervaringsplaatsen tot 32 uur steeds vaker voorkomen dan voorheen. Ook het aantal werkervaringsplaatsen van 32 uur is weer iets toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Iets minder dan de helft van de deelnemers op een werkervaringsplaats werkt nog steeds uur per week (zie tabel 11). De gemiddelde duur van de werkervaringsplaats bedraagt op 31 december 2001 zeven maanden. Tabel 11 Omvang van de werkervaringsplaats Eind 1998 Eind 1999 Eind 2000 Eind 2001 < 31 uur 9% 11% 15% 19% uur 42% 38% 35% 36%

12 Samenvatting ix uur 49% 51% 50% 45% Totaal 100% 100% 100% 100% Beëindiging van werkervaringsplaatsen Bij een werkervaringsplaats is, meer dan bij de dienstbetrekking, sprake van een tijdelijke overeenkomst. In de meeste gevallen (70%) is men een overeenkomst aangegaan voor één jaar. Beëindiging van een werkervaringsplaats treed daarom sneller op dan beëindiging van een dienstbetrekking. In 2001 is van 64% van de deelnemers de werkervaringsplaats beëindigd 1. Dit percentage is bij volwassen (66%) hoger dan bij jongeren (55%). Naar verwachting zal het uitstroompercentage nog naar boven moeten worden bijgesteld (op basis van gegevens die bij een volgende meting pas worden aangeleverd). In ruim de helft van de gevallen (66%) komt de deelnemer na afloop van de werkervaringsplaats regulier in dienst bij dezelfde of een andere werkgever. Een aanzienlijk aantal deelnemers (34%) wordt echter werkloos of anders. 3. Rea-plaatsingen Het aantal in de statistiek gemeten gemeentelijke Rea-plaatsingen is nog zeer beperkt, maar neemt wel toe. Aan het eind van 2001 zijn 1150 Rea-plaatsingen gemeten. Van ongeveer de helft van de gemeenten is echter niet bekend of en hoeveel Rea-plaatsingen er in 2001 zijn gerealiseerd. Het aantal van 1150 is daarmee niet betrouwbaar, maar geeft wel het absolute minimum aan. Gemiddeld is men 14 maanden op een Rea-plaats werkzaam. Voor het grootste gedeelte 32 uur per week of minder (58%). Twee derde (67%) van de deelnemers met een Rea-plaatsing zijn werkzaam in de marktsector. Bij 17% van de deelnemers is niet bekend in welke sector ze werkzaam zijn (zie tabel 12). Tabel 12 Sector van de werkgever van de Rea-plaatsen eind 2001 Eind 2001 Marktsector 67% Publieke sector 33% Totaal 100% Missing: 17% Er vindt ook uitstroom plaats (ca. 21%). Van iets meer dan de helft van de personen die uitstromen uit de statistiek (54%) ontbreekt informatie over de reden van beëindiging van deze Rea-plaatsingen, bij ca. 29% is bekend dat ze werkloos (of anders) zijn geworden, terwijl van ca. 15% bekend is dat ze zijn doorgestroomd naar reguliere arbeid. 1 Er is geen sprake van uitstroom wanneer men min of meer aansluitend weer een werkervaringsplaats begint.

13 SamenvattingInleiding x 4. Themahoofdstuk: ex Banenpoolers In het themahoofdstuk is een vergelijking gemaakt tussen ex Banenpoolers en nieuwe volwassenen. De eersten zijn personen die op 31 december 1997 deelnamen aan de Banenpoolregeling, en aansluitend per 1 januari 1998 een dienstbetrekking hebben gekregen in het kader van de Wiw. Nieuwe volwassenen zijn personen die na 1 januari 1998 een Wiw dienstbetrekking hebben aanvaard, en op dat moment ouder waren dan 22 jaar. Profielvergelijking Ex Banenpoolers zijn in vergelijking met nieuwe volwassenen ouder, en waren langer werkloos. Onder de ex Banenpoolers bevinden zich relatief meer mannen dan onder de nieuwe volwassenen. Uitstroom De uitstroom onder ex Banenpoolers bedroeg in %, en is lager dan de uitstroom onder nieuwe volwassenen (29%). Ook de positieve uitstroom onder ex Banenpoolers is kleiner (15%) dan onder nieuwe volwassenen (17%), maar zowel de totale uitstroom als de positieve uitstroom onder de ex Banenpoolers is toegenomen t.o.v. vorig jaar (was 17% respectievelijk 10%). Bij de nieuw volwassenen is de uitstroom (totaal en positief) gelijk aan die van vorig jaar. De uitstroom onder ex Banenpoolers is in 2001 ook groter dan op basis van gegevens over 2000 was voorspeld. Dit, en het gelijkblijvende uitstroompercentage onder de overige volwassenen, is een aanwijzing dat de extra subsidiemaatregelen om uitstroom onder ex Banenpoolers te bevorderen effect sorteert. Het profiel van de ex Banenpoolers die eind 2001 nog een dienstbetrekking hebben is in hoge mate vergelijkbaar met het profiel van de ex Banenpoolers in geheel Er treedt wel enige vergrijzing op. Omdat ouderen minder vaak uitstromen dan jonge ex Banenpoolers, zal de uitstroom in 2002 daarom naar verwachting weer wat afnemen.

14 1 1 INLEIDING 1.1 De Wet inschakeling werkzoekenden De Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) is per 1 januari 1998 in werking getreden. De wet biedt gemeenten de mogelijkheid om in samenspraak met Arbeidsvoorziening en de uitvoeringsinstanties van de sociale zekerheid een integraal arbeidsmarktbeleid te voeren voor langdurig werklozen en werkloze jongeren. Globaal kunnen binnen de Wiw drie soorten instrumenten worden onderscheidden: 1. de dienstbetrekking; 2. subsidie aan een werkgever; 3. scholing en activering. Dienstbetrekking Met een dienstbetrekking komt de werkloze in dienst bij de gemeente waarna de gemeente de werknemer ter beschikking stelt aan een inlener voor het verrichten van arbeid (bij de overheid, in de non-profitsector of in de marktsector). De gemeente ontvangt hiervoor van de inlener een inleenvergoeding. Deze detacheringconstructie is min of meer vergelijkbaar met de oude banenpoolregeling en de JWG. Langdurig werklozen van 23 jaar of ouder krijgen in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor twee jaar aangeboden. Jongeren onder de 23 jaar krijgen een dienstbetrekking aangeboden die loopt tot hun 23 e verjaardag. Met een nieuwe Wiw-verklaring kunnen jongeren en volwassenen na deze eerste periode opnieuw instromen in de Wiw (voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd). Subsidie aan een werkgever Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen een werkervaringsplaats en een Reaplaatsing. Het kenmerk van een werkervaringsplaats is dat een langdurig werkloze of een werkloze jongere een arbeidsovereenkomst aangaat met een reguliere werkgever om werkervaring op te doen. De werkgever krijgt vervolgens van de gemeente een loonkostensubsidie. De gemeente ontvangt hiervoor van het Rijk eenmalig een vergoeding per deelnemer. De duur van een werkervaringsplaats (d.w.z. de loonkostensubsidie) is minimaal zes maanden en maximaal een jaar. Met de inwerkingtreding van de Wet (re)integratie arbeidsgehandicapten (Rea) per 1 juli 1998 vormt de Wiw tevens het wettelijk kader van een subsidie, die gemeenten aan werkgevers kunnen verstrekken voor het in dienst nemen van werkloze arbeidsgehandicapten: werkgevers ontvangen een zogenoemd plaatsingsbudget waarmee tegemoet wordt gekomen aan de extra kosten die het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte eventueel met zich mee brengt. Wanneer het standaardbedrag van een plaatsingsbudget niet voldoende is, kan een werkgever in plaats daarvan ook een pakket op maat aanvragen. In het kader van de Wiw gaat het alleen om die Rea-plaatsingen, die onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen.

15 Inleiding 2 Scholing en activering Vrijwilligerswerk, kinderopvang, scholing en andere stimuleringsactiviteiten zoals het verstrekken van incentives kunnen er toe bijdragen dat de afstand tot de arbeidsmarkt wordt verkleind of dat mensen uit een sociaal isolement geraken. Deze instrumenten zijn toegankelijk voor een brede groep werklozen, al dan niet in combinatie met een dienstbetrekking of werkervaringsplaats. 1.2 Doel en opzet van de Wiw-statistiek Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de verantwoordelijkheid voor het arbeidsmarktbeleid en de evaluatie van het beleid rondom (langdurig) werklozen. Voor het uitvoeren van deze taak heeft het ministerie behoefte aan beleidsinformatie over de toepassing en uitwerking van de Wiw. Daarbij gaat het ondermeer om de volumeontwikkelingen binnen de Wiw, alsmede de kenmerken van de arbeidsplaatsen en personen ten behoeve van wie de regeling wordt toegepast. De Wiw-statistiek voorziet in deze informatiebehoefte door halfjaarlijks gegevens te verzamelen over personen die actief zijn binnen de Wiw. De statistiek is hierbij alleen gericht op gesubsidieerde arbeid (dienstbetrekking, werkervaringsplaats en Rea-plaatsing). Overige stimuleringsactiviteiten die in het kader van de Wiw worden aangeboden zijn alleen onderdeel van de Wiw-statistiek voor zover zij zijn gericht op mensen die gesubsidieerde arbeid verrichten. Daarnaast beperkt de statistiek zich tot die gesubsidieerde arbeid en eventuele voorzieningen die ten laste komen van het Gemeentelijk Werkfonds. Zo vallen bijvoorbeeld Rea-plaatsingen die door uvi s worden gerealiseerd buiten de statistiek. Naast het Ministerie kunnen de gegevens die worden verzameld in het kader van de Wiwstatistiek ook worden gebruikt door de VNG en het CBS 1. Bovendien ontvangen alle organisaties of gemeenten die gegevens aanleveren voor de statistiek een locatierapport. Hierin worden naast de eigen resultaten ook de regionale en landelijke resultaten gepresenteerd. De statistiek kan hiermee ook op lokaal en regionaal niveau als beleidsinstrument worden ingezet. Uitvoering van de Wiw-statistiek Tot nu toe zijn acht metingen uitgevoerd: over het derde en het vierde kwartaal van 1998 en over het eerste en tweede halfjaar van 1999, 2000 en Het betreft een integrale meting. Van alle personen die in het kader van de Wiw actief zijn in een dienstbetrekking, op een werkervaringsplaats of op een Rea-plaatsing wordt een aantal kenmerken verzameld te weten: persoons- en arbeidsmarktgegevens; gegevens over de dienstbetrekking en de plaatsing bij een inlener; gegevens over werkervaringsplaatsen; gegevens over Rea-plaatsingen (plaatsingsbudget en pakket op maat) en gegevens over overige voorzieningen voorzover ze betrekking hebben op personen die gesubsidieerde arbeid verrichten. 1 Voor het identificeren van personen in opeenvolgende metingen wordt gebruik gemaakt van sofi-nummers. Alleen het CBS kan over een bestand beschikken waarin deze sofi-nummers zijn opgenomen om zodoende relaties te kunnen leggen met andere statistieken.

16 Inleiding 3 De gegevens worden aangeleverd door gemandateerde uitvoeringsorganisaties of door de gemeenten zelf. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de kenmerken die deel uitmaken van de Wiw-statistiek. Volledigheid van de gegevens De respons op de Wiw-statistiek over zowel het eerste als het tweede halfjaar van 2001 is zeer hoog geweest. Omdat de non-respons voornamelijk betrekking heeft op de kleinere gemeenten, is de dekkingsgraad berekend op het totaal aantal Wiw-ers ook zeer hoog. De non-respons (in aantallen personen) bedraagt voor de dienstbetrekkingen circa 1%, voor de werkervaringsplaatsen circa 1,5% en voor de Rea-plaatsen circa 5%. Bij het berekenen van jaarcijfers (zoals in- en uitstroompercentages en leegloop en ziekteverzuim) is overigens alleen gebruik gemaakt van gegevens van gemeenten die in beide metingen over 2001 vertegenwoordigd zijn. Ook de respons op de afzonderlijke kenmerken van de statistiek (de item respons) neemt per meting toe. Doordat telkens aan de organisaties of gemeenten wordt gemeld welke gegevens nog ontbreken groeit de statistiek elke meting verder in compleetheid. De item non-respons is hoger bij de gegevens over werkervaringsplaatsen en Rea-plaatsingen dan bij de gegevens over dienstbetrekkingen. Een uitgebreidere beschrijving van de uitvoering van de statistiek door Research voor Beleid en de gerealiseerde respons is opgenomen in bijlage 1 van dit rapport. Bijlage 2 geeft een overzicht van de volledigheid van de gegevens per kenmerk. 1.3 Inhoud en opzet van het rapport Dit rapport geeft een beeld van de omvang en kenmerken van de Wiw in het jaar 2001, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met eerdere jaren. In dit rapport staan dezelfde onderwerpen beschreven als in voorgaande (jaar)rapporten, inclusief een themahoofdstuk over ex Banenpoolers. Daarnaast is in de bijlage bij dit rapport een aantal regionale volumegegevens opgenomen (naar WGR-gebieden). Hoofdstuk 2 geeft allereerst een overzicht van het aantal mensen met een dienstbetrekking, werkervaringsplaats of Rea-plaatsing en hun profiel. Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in op kenmerken van de dienstbetrekkingen, werkervaringsplaatsen en Rea-plaatsingen. In hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed aan uitstroom uit de Wiw en hoofdstuk 5 beschrijft de leegloop en ziekte binnen dienstbetrekkingen. Hoofdstuk 6 betreft het themahoofdstuk over ex banenpoolers. In dit rapport zijn geen gegevens over voorzieningen opgenomen. De gegevens hierover zijn namelijk zeer incompleet en daardoor onbetrouwbaar. De bijlagen bevatten informatie over de inhoud van de statistiek, de (item-)respons, de wijze van uitvoering, gehanteerde definities en een aantal aanvullende tabellen.

17 Inleiding 4

18 5 2 DEELNEMERS AAN DE WIW Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het aantal deelnemers aan de Wiw en het profiel van deze deelnemers in het jaar 2001 en de jaren daarvoor. Hierbij wordt ook een uitsplitsing naar jongeren en volwassenen gemaakt. 2.1 Aantal deelnemers aan de Wiw Aan het eind van het jaar 2001 hadden naar schatting circa personen een dienstbetrekking, ruim personen een werkervaringsplaats en circa personen een Rea-plaatsing. Ontwikkeling in het aantal dienstbetrekkingen Het aantal personen met een dienstbetrekking is sinds de invoering van de Wiw afgenomen van circa op 31 december 1997 naar circa op 31 december Een afname derhalve van ruim personen in vier jaar. Zoals in figuur 2.1 is te zien is deze afname redelijk gelijk verdeeld over de afgelopen vier jaar. Met een instroom van bijna personen en een uitstroom van bijna personen is het aantal dienstbetrekkingen tussen 31 december 2000 en 31 december 2001 teruggelopen van bijna naar bijna personen. Een afname derhalve van circa personen ofwel 9% in een jaar tijd. Het aantal mensen dat in de tweede helft van 2001 instroomt is lager dan in alle voorgaande periodes sinds de invoering van de Wiw. In bijlage 3.1 zijn de aantallen dienstbetrekkingen door de jaren heen vermeld. Figuur 2.1 Ontwikkeling in het aantal dienstbetrekkingen van 1998 tot en met dec '97 1e halfjaar e halfjaar e halfjaar e halfjaar e halfjaar e halfjaar e halfjaar e halfjaar 2001 instroom uitstroom eindstand Bron: Wiw-statistiek. De eindstand van 1997 en 1 e halfjaar 1998 zijn declaratiecijfers van het ministerie SZW. De eindstand per 31 december 1997 betreft Banenpoolers en JWG-ers die zijn overgegaan naar de Wiw. In tabel 2.1 is het absolute aantal deelnemers uitgesplitst naar jongeren en volwassenen weergegeven. Hierin is te zien dat zowel het aantal jongeren als het aantal volwassenen is

19 Deelnemers aan de Wiw 6 afgenomen. De groep jongeren die binnen de meetperiode 23 jaar is geworden is apart weergegeven. Ook wanneer deze personen bij de jongeren (eind 2000/instroom) en de volwassenen (uitstroom/eind 2001) worden meegeteld, is er bij beide groepen sprake van een afname. Tabel 2.1 Aantal jongeren en volwassenen met een dienstbetrekking in Eindstand 2000 Instroom 2001 Uitstroom 2001 Eindstand 2001 Jongeren (< 23 jaar) Volwassenen ( 23 jaar) Overgang jongere naar volwassene in (22 jr) 40 (22 jr) 75 (23 jr) 500 (23 jr) Totaal De som (beginstand + instroom uitstroom = eindstand) klopt niet geheel door afronding. Ontwikkelingen in het aantal werkervaringsplaatsen In de jaarrapportage over 1999 is voor het eerst een daling van het aantal werkervaringsplaatsen geconstateerd 2. Deze ontwikkeling heeft zich in 2000 en 2001 voortgezet (zie figuur 2.2). Met een instroom van personen en een uitstroom van personen is het aantal werkervaringsplaatsen tussen 31 december 2000 en 31 december 2001 teruggelopen van circa naar ruim personen. Een afname van personen ofwel 36% in een jaar tijd. De ervaring leert overigens dat door een verlate aanmelding van gegevens over werkervaringsplaatsen achteraf gezien instroom en uitstroom hoger blijken uit te komen. Figuur 2.2 Ontwikkeling in het aantal werkervaringsplaatsen tot en met instroom uitstroom eindstand e halfjaar e halfjaar e halfjaar e halfjaar e halfjaar e halfjaar e halfjaar e halfjaar 2001 Bron: Wiw-statistiek, Eindstand 1 e halfjaar 1998 betreft declaratiecijfers van het ministerie SZW. 1 Personen die 23 jaar worden, en kort daarvoor zijn ingestroomd zijn bij de instroom als volwassenen aangemerkt. Personen die binnen de meetperiode 23 jaar worden, maar kort daarna uitstromen zijn bij de uitstroom als jongeren aangemerkt. Personen die 23 jaar worden maar direct weer instromen zijn bij de uit- en instroom buiten beschouwing gelaten. 2 Gegevens over in- en uitstroom in 1998 zijn niet voldoende beschikbaar.

20 Deelnemers aan de Wiw 7 Tabel 2.2 Aantal jongeren en volwassenen met een werkervaringsplaats in Eindstand 2000 Instroom 2001 Uitstroom 2001 Eindstand 2001 Jongeren (< 23 jaar) Volwassenen ( 23 jaar) Overgang jongere naar volwassene in (22 jr) 35 (22 jr) 25 (23 jr) 35 (23 jr) Totaal De som (beginstand + instroom uitstroom = eindstand) klopt niet geheel door afronding. Ontwikkeling in het aantal Rea-plaatsingen In het jaar 2001 is het aantal Rea-plaatsingen toegenomen van circa 850 naar circa Deze schatting is echter minder nauwkeurig dan bij de aantallen dienstbetrekkingen en werkervaringsplaatsen vanwege een hogere non-respons (zie ook bijlage 1). Gegevens over eerdere jaren zijn niet voldoende betrouwbaar vanwege een hoge non-respons en een gebrek aan referentiegegevens. Tabel 2.3 Geschatte aantal gerealiseerde Rea-plaatsingen in 2001 Aantal Ontwikkeling Eindstand Instroom instroompercentage: 74% Uitstroom uitstroompercentage: 21% Eindstand Toename eind 2000 tot eind 2001: 32% Toelichting bij het vaststellen van de aantallen Bij het berekenen van de instroom, uitstroom en eindstanden worden vier correcties aangebracht op de aangeleverde gegevens. In de eerste plaats wordt rekening gehouden met zogenoemde onechte in- en uitstroom. Indien een dienstbetrekking of werkervaringsplaats wordt beëindigd, maar aansluitend een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan, is er voor de statistiek geen sprake van uitstroom en instroom 2. Ten tweede wordt een correctie achteraf toegepast. Vaak blijkt namelijk dat de aangeleverde bestanden informatie bevatten over in- en uitstroom in de voorafgaande meetperiode die eerder niet was aangeleverd. Als derde stap wordt een correctie aangebracht vanwege de veranderde definitie van einddatums. Tenslotte wordt een bijschatting gemaakt voor de non-respons. In bijlage 1 is een uitgebreidere beschrijving opgenomen van de aangebrachte correcties. 1 Personen die 23 jaar worden, en kort daarvoor zijn ingestroomd zijn bij de instroom als volwassenen aangemerkt. Personen die binnen de meetperiode 23 jaar worden, maar kort daarna uitstromen zijn bij de uitstroom als jongeren aangemerkt. Personen die 23 jaar worden maar direct weer instromen zijn bij de uit- en instroom buiten beschouwing gelaten. 2 Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd vanwege het aflopen van de 2-jaarsperiode. Wanneer deze gevallen als uitstroom (en aansluitend instroom) wordt gezien, geeft dit een verkeerde indruk van het aantal personen dat deel uitmaakt van de Wiw. De suggestie zou gewekt kunnen worden dat meer mensen inen uitstromen dan daadwerkelijk het geval is. Wanneer er meer dan een maand verstrijkt tussen het beëindigen en starten van een overeenkomst, is er wel sprake van uitstroom en instroom.

21 Deelnemers aan de Wiw Profiel van de deelnemers met een dienstbetrekking Van alle personen met een dienstbetrekking is een aantal achtergrondgegevens verzameld die een beeld schetsen van het profiel van de deelnemers. Om ontwikkelingen in de samenstelling van de deelnemersgroep inzichtelijk te maken, worden de kenmerken op een aantal meetmomenten met elkaar vergeleken. Allereerst wordt een beschrijving gegeven van het profiel van de deelnemers in 2001 uitgesplitst naar het zittende bestand, de instroom, de uitstroom en de eindstand. Vervolgens wordt een beeld geschetst van ontwikkelingen in het profiel over een langere periode. Deelnemercategorieën De deelnemers aan de Wiw worden ingedeeld in een aantal (declaratie)categorieën op basis van leeftijd en de duur van de werkloosheid voorafgaand aan de Wiw-deelname. Deze categorieën weerspiegelen de kosten die gemoeid zijn met het plaatsen van groepen deelnemers en daarmee het budget dat beschikbaar is voor deze deelnemers. Aan het eind van het jaar 2001 is 71% van de personen met een dienstbetrekking ouder dan 23 jaar en 3 jaar of langer werkloos voorafgaand aan de dienstbetrekking; 14% van de deelnemers is jonger dan 23 jaar. Tabel 2.4 Categorieën van deelnemers met een dienstbetrekking in 2001 (procentueel) Eindstand 2000 Instroom Uitstroom Eindstand 2001 (n=33.975) (n=9.825) (n=12.875) (n=30.925) Jonger dan 23 jaar 16% 33% 27% 14% 23 jaar, werkloos 1-2 jaar 3% 8% 4% 4% 23 jaar, werkloos 2-3 jaar 9% 11% 11% 10% 23 jaar, werkloos 3 jaar 73% 48% 58% 71% Totaal 100% 100% 100% 100% missing eindstand 2001: 0,9% (alleen volwassenen) Opvallend is de afwijkende verdeling van de in- en uitstroom ten opzichte van het zittende bestand: het aandeel jongeren is bij de in- en uitstroom aanzienlijk groter dan het aandeel jongeren in het zittende bestand, terwijl het aandeel volwassen langdurig werklozen (= 3 jaar werkloos) juist lager is. De afwijkende in- en uitstroom houdt elkaar echter dusdanig in evenwicht dat de eindstanden van 2000 en 2001 slechts marginaal van elkaar verschillen. In tabel 2.5 is het absolute aantal deelnemers per categorie weergegeven. Deze tabel laat zien dat het aantal jongeren niet alleen afneemt omdat de uitstroom groter is dan de instroom (zorgt voor een afname van ca. 240 personen), maar vooral ook omdat een deel van de jongeren niet uitstroomt maar 23 wordt en daarmee tot de volwassenen worden gerekend (in de categorie 2-3 jaar werkloos). De totale afname van het aantal jongeren is hierdoor Formeel is er bij het bereiken van de leeftijd van 23 jaar wel sprake van uitstroom, maar indien men direct weer instroomt wordt dit zoals eerder gezegd niet als uitstroom (en instroom) aangemerkt omdat de dienstbetrekking in de praktijk gewoon doorloopt.

22 Deelnemers aan de Wiw 9 Tabel 2.5 Categorieën van deelnemers met een dienstbetrekking in 2001 (aantallen) 1 Eindstand 2000 Instroom Uitstroom Eindstand 2001 Jonger dan 23 jaar jaar, werkloos 1-2 jaar jaar, werkloos 2-3 jaar jaar, werkloos 3 jaar Totaal De som (beginstand + instroom uitstroom = eindstand) gaat (behalve bij het totaal) in dit geval niet op omdat mensen van categorie kunnen veranderen zonder dat er sprake is van echte in- en uitstroom. In tabel 2.6 zijn een aantal kenmerken weergegeven van de deelnemers met een dienstbetrekking in 2001 uitgesplitst naar het zittende bestand, de instroom, de uitstroom en de eindstand. Verder wordt een uitsplitsing naar jongeren en volwassenen gemaakt en wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling in het profiel van de deelnemers in het afgelopen jaar en vanaf 1998 tot nu toe. De deelnemers met een dienstbetrekking aan het eind van 2001 Aan het einde van het jaar 2001 ziet de samenstelling van de groep deelnemers met een dienstbetrekking er als volgt uit (zie tabel 2.6): Er zijn iets meer mannen met een dienstbetrekking dan vrouwen. Er is een grote spreiding in leeftijd. Circa de helft van de deelnemers (53%) heeft een leeftijd tussen de 35 en 55 jaar. De gemiddelde leeftijd van alle deelnemers is 40 jaar. De gemiddelde leeftijd van de groep volwassenen is 44 jaar (zie bijlage 3.3). Ruim de helft van de deelnemers (57%) heeft een opleiding op middelbaar niveau gevolgd (vbo / lbo / mavo / mbo / havo / vwo). Ruim een derde (36%) heeft geen opleiding of alleen een opleiding op basisniveau. Een kleine groep deelnemers (6%) is hoger opgeleid (hbo / WO). 62% van de deelnemers is ingestroomd in een dienstbetrekking vanuit een uitkering van de sociale dienst. Daarnaast had 11% van de deelnemers geen inkomen voorafgaand aan de dienstbetrekking en komt 12% van een eerdere Wiw-plaats. Het gaat hierbij in eerste instantie met name om jongeren onder de 23 jaar en bij de tweede constatering voor een groot deel om jongeren die 23 jaar zijn geworden en een nieuwe dienstbetrekking zijn aangegaan. De helft van de deelnemers (51%) is ingedeeld in fase 3. Een beperkt aantal deelnemers (5%) is ingedeeld in fase 1. Dit zijn voor het overgrote deel (80%) volwassenen. Mogelijk gaat het hierbij (deels) om personen die bij instroom een hogere fase hadden maar inmiddels in een lagere fase zijn ingedeeld. Ruim de helft van de deelnemers (52%) is alleenstaand. De gemiddelde duur van de dienstbetrekking bedraagt bijna drie en een half jaar (41 maanden). Tabel 2.6 Kenmerken van deelnemers met een dienstbetrekking in Wanneer deze tabel wordt vergeleken met tabel 2.1 moet men er rekening me houden dat de overgangsgroep in de eerste twee kolommen meetelt bij de categorie jongeren, en de overgangsgroep in de laatse twee kolommen meetelt bij de categorieën voor volwassenen.

23 Deelnemers aan de Wiw 10 Geslacht (missing eind 2001: 0%) Eind 2000 (n=33.975) Instroom (n=9.825) Uitstroom (n=12.875) Eind 2001 (n=30.925) Man 56% 52% 55% 55% Vrouw 44% 48% 45% 45% Leeftijd (missing: 0%) jaar 4% 17% 7% 4% jaar 12% 16% 20% 10% jaar 9% 8% 11% 8% jaar 10% 14% 11% 10% jaar 25% 23% 23% 25% jaar 28% 18% 20% 28% 55 jaar 12% 3% 7% 14% Gemiddelde leeftijd 39 jaar 32 jaar 35 jaar 40 jaar Opleiding (missing: 9%) Geen basisopleiding (lager) 5% 6% 6% 6% Basis niveau (lager) 30% 31% 29% 30% Vbo/lbo/mavo (middelbaar) 43% 45% 44% 42% mbo/havo/vwo (middelbaar) 16% 14% 15% 15% Hbo (hoger) 4% 3% 4% 4% Wo (hoger) 2% 1% 2% 2% Inkomen voorafgaand aan dbt (missing: 3%) Geen inkomen 10% 23% 16% 11% Gesubsidieerde arbeidsplaats (Wiw) 8% 1% 10% 12% Gesubsidieerde arbeidsplaats (niet Wiw) 2% 1% 3% 2% Uitkering werkloosheid (niet Abw) 3% 3% 2% 2% Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid 2% 8% 6% 7% Inkomensvoorziening asielzoekers 0% 0% 0% 0% Uitkering Abw, Ioaw, Ioaz 70% 56% 56% 62% Ander inkomen 5% 8% 7% 5% Fase-indeling (missing: 4%) 1 (kleine afstand tot de arbeidsmarkt) 6% 6% 7% 5% 2 2% 3% 3% 2% 3 52% 47% 49% 51% 4 (grote afstand tot de arbeidsmarkt) 40% 44% 40% 42% Leefvorm (missing: 3%) Alleenstaand 53% 50% 54% 52% Alleenstaande ouder 11% 14% 10% 12% Gehuwd/samenwonend 27% 22% 23% 27% Anders 9% 14% 13% 9% Gemiddelde duur dienstbetrekking 39 maanden 0 maanden 31 maanden 41 maanden Totaal 100% 100% 100% 100%

24 Deelnemers aan de Wiw 11 Jongeren en volwassenen In bijlage 3.3 zijn de kenmerken voor jongeren en volwassenen aan het einde van 2001 uitgesplitst. Verschillen tussen beide groepen deelnemers zijn: Het aandeel vrouwen is onder jongeren groter dan onder volwassenen (53% om 44%). Volwassenen zijn over het algemeen iets hoger opgeleid dan jongeren. Volwassenen hadden voorafgaand aan de Wiw in grote meerderheid een uitkering van de sociale dienst (67%), terwijl bij jongeren een veel diffuser beeld te zien valt waarbij 44% van de jongeren voorheen geen inkomen had (tegenover 5% bij volwassenen). Jongeren hebben vaker een Wsw-indicatie (5%) dan volwassenen (2%). Ontwikkelingen in het profiel van de deelnemers; het afgelopen jaar De mensen die in het jaar 2001 zijn in- en uitgestroomd laten op een aantal punten afwijkende kenmerken zien ten opzichte van het zittende bestand (zie tabel 2.6). Het gaat dan name om de leeftijd en het daaraan gerelateerde kenmerk inkomen voorafgaand aan de dienstbetrekking. In zijn algemeenheid geldt dat er relatief veel jongeren (onder 23 jaar) in- en uitstromen. Dit wordt ook weerspiegeld in de relatief hoge in- en uitstroom van mensen die voorafgaand aan de dienstbetrekking geen inkomen hadden. Ook in tabel 2.4 (declaratiecategorie) was te zien dat de in- en uitstroom onder jongeren relatief hoog is. Tegenover een hoge in- en uitstroom van jongeren staat een lage in- en uitstroom van volwassenen (met name van 45 jaar en ouder). Hiermee hangt ook de relatief lage in- en uitstroom samen van mensen die voorheen een bijstandsuitkering ontvingen. De afwijkende kenmerken van de groepen in- en uitstromers hebben echter nauwelijks invloed op het huidige profiel van de deelnemers. In de eerste plaats lijken de groepen in- en uitstromers dermate veel op elkaar, dat het effect van een andere soort in- en uitstroom wordt opgeheven. Ten tweede is de omvang van de in- en uitstroom ten opzichte van het zittende bestand beperkt (respectievelijk 29% en 38%). De kenmerken van de deelnemers aan het begin en het einde van het jaar blijven voor een groot deel ongewijzigd omdat een grote groep deelnemers in de Wiw blijft zitten. Met name in de leeftijdsverdeling en de gemiddelde duur van de dienstbetrekking is goed zichtbaar dat in -en uitstroom weinig invloed hebben op het profiel van de totale groep deelnemers. De gemiddelde leeftijd van personen die in- en uitstromen (respectievelijk 32 en 35 jaar) is anders dan die van het zittende bestand (39 jaar aan het begin van 2001). Dit heeft echter geen invloed op de gemiddelde leeftijd van het bestand aan het eind van 2001 (40 jaar; degenen die in de Wiw blijven zijn immers weer een jaar ouder geworden). Ook wanneer gekeken wordt naar de gemiddelde verblijfsduur in de Wiw is dit beeld te zien. De gemiddelde verblijfsduur is slechts met twee maanden toegenomen ondanks dat er nieuwe deelnemers instromen, omdat degenen die uitstromen relatief kort in dienst zijn geweest (gemiddeld 31 maanden) en degenen met een lange verblijfsduur voor een groot deel nog steeds een dienstbetrekking hebben.

25 Deelnemers aan de Wiw 12 Naar aanleiding van tabel 2.5 was al geconstateerd dat de afname van het aantal jongeren niet alleen wordt veroorzaakt door een hoge uitstroom van jongeren, maar vooral ook door het bereiken van de 23-jarige leeftijd. Er heeft nauwelijks instroom van personen met een voorafgaand Wiw-inkomen plaatsgevonden en een aanzienlijke uitstroom van personen met een dergelijk inkomen voorafgaand aan de Wiw. Toch is in de eindstand het aandeel personen met een voorafgaand Wiw-inkomen toegenomen ten opzichte van de beginstand. Dit wordt veroorzaakt door personen die na het aflopen van de twee-jaars periode of wanneer ze 23 jaar worden een nieuwe dienstbetrekking aangaan. Ontwikkelingen in het profiel van de deelnemers; de afgelopen drie jaar In het afgelopen jaar is er nauwelijks een verschuiving opgetreden in het profiel van de deelnemers. Ook wanneer het profiel van de deelnemers over een langere periode wordt bekeken blijken er weinig verschuivingen in het profiel plaats te vinden. Dit is goed te zien in bijlage-tabel 3.5 waarin het profiel van de deelnemers eind 1998 tot en met eind 2001 is weergegeven. De enige zichtbare trends zijn: Een toename van het aandeel ouderen (45 plussers) en een afname van het aandeel jongeren (19-27 jaar). Een toename van het aandeel lager opgeleiden en een afname van het aandeel middelbaar opgeleiden Een toename van het aandeel alleenstaande ouders en een afname van het aandeel alleenstaanden zonder kinderen. Een toename van het aandeel personen dat voorheen ook al een Wiw-inkomen had en een afname van het aandeel personen dat voorheen een inkomen uit gesubsidieerde arbeid, niet Wiw had. Dit is een logisch gevolg van de herinstroom van personen die na twee jaar of wanneer ze 23 worden opnieuw een dienstbetrekking krijgen en duidt dus niet echt op een veranderd profiel. Instroom tot nu toe Wanneer we de instroom in de afgelopen periodes met elkaar vergelijken zijn de volgende trends zichtbaar (zie tabel 2.7): Het aandeel jongeren tot 19 jaar neemt toe, het aandeel jarigen en 55-plussers neemt af. De gemiddelde leeftijd neemt per saldo iets toe. Het aandeel alleenstaanden zonder kinderen in de instroom neemt af, dat van alleenstaande ouders neemt toe Op de kenmerken geslacht en opleidingsniveau zijn er geen ontwikkelingen. Uitstroom tot nu toe Wanneer we de uitstroom in de afgelopen periodes met elkaar vergelijken zijn de volgende trends zichtbaar (zie tabel 2.8): Een toename van het aandeel mannen in de uitstroom Een afname van het aandeel jarigen en een toename in alle overige leeftijdsklassen. Per saldo resulteert dit in een hogere gemiddelde leeftijd bij uitstroom Een toename van het aandeel lager opgeleiden en een afname van het aandeel middelbaar opgeleiden Een afname van het aandeel alleenstaanden zonder kinderen en een toename van het aandeel alleenstaande ouders.

Wsw-statistiek 2009. Jaarrapport. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wsw-statistiek 2009. Jaarrapport. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wsw-statistiek 2009 Jaarrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Piet van Santen Marcia van Oploo, MSc MA Drs. Mirjam Engelen Projectnummer: B3647 Zoetermeer,

Nadere informatie

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek EERSTE VERVOLGMETING 25%-DOELSTELLING; VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34051 1 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2014, 2014-0000134709,

Nadere informatie

Wsw-statistiek 2012. Jaarrapport. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wsw-statistiek 2012. Jaarrapport. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wsw-statistiek 2012 Jaarrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Piet van Santen Marcia van Oploo, MSc MA Drs. Mirjam Engelen Projectnummer: C04038/BA3986

Nadere informatie

Wsw-statistiek 2013. Jaarrapport. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wsw-statistiek 2013. Jaarrapport. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wsw-statistiek 2013 Jaarrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Piet van Santen Marcia van Oploo, MSc MA Drs. Mirjam Engelen Projectnummer: C04132 Zoetermeer,

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Werkt begeleiding naar werk?

Werkt begeleiding naar werk? 08 07 Werkt begeleiding naar werk? Derde vervolgmeting voor de 25%-doelstelling Mariëtte Goedhuys, Kathleen Geertjes, Martine de Mooij, Linda Muller, Esther Vieveen Centrum voor Beleidsstatistiek (rapport

Nadere informatie

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 07 Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar en Luuk Schreven Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08010) Den Haag/Heerlen Verklaring

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Werkloosheid Amsterdam

Werkloosheid Amsterdam Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9459 Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari Werkloosheid in Amsterdam neemt verder

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking

Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking Ronald van Bekkum (UWV), Harry Bierings en Robert de Vries In arbeidsmarktbeleid en in statistieken van het CBS wordt een duidelijk onderscheid gemaakt

Nadere informatie

Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering

Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering verschillen tussen uitstroom naar Bedrijf en Loondienst Inspectie Werk en Inkomen (februari 2006) 1 Inhoud \ Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 4 2

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Wsw-statistiek 2014. Jaarrapport

Wsw-statistiek 2014. Jaarrapport Wsw-statistiek 2014 Jaarrapport Inge Harteveld; Drs. Mirjam Engelen; Eelco Flapper Zoetermeer, 23 juni 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

Bijlage III Het risico op financiële armoede

Bijlage III Het risico op financiële armoede Bijlage III Het risico op financiële armoede Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 is armoede een veelzijdig begrip. Armoede heeft behalve met inkomen te maken met maatschappelijke participatie, onderwijs, gezondheid,

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen mei 2005 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2005

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2005 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2005 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen april 2005 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarapportage 2008

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarapportage 2008 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarapportage 2008 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen Mei 2009 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013

Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013 e Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013 Gemeente Stadskanaal Afdeling Werk & Inkomen 10-12-2013 Afdeling Werk en Inkomen Historische jaarcijfers en actuele stand 2013 Deel 1: Inkomensverstrekking Aantallen

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag Werk en inkomen 2013 1/11 Inhoud Beleidsverslag 2013...1 Werk en inkomen...1 Inhoud...2 1 Inleiding...2 2.1 Ontwikkeling van de omvang van het uitkeringsbestand...3

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding Beleidsregels Participatieverordening 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Sint-Michielsgestel Officiële naam regeling Beleidsregels Participatieverordening

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 105 10 106 Maatschappelijk zorg Bijstandsgerechtigden: daling van aantal bijstandsgerechtigden Het aantal bijstandsgerechtigden was op 1 januari 2003 lager dan op dezelfde datum het jaar ervoor. Het aantal

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV)

Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV) Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV) Paper voor workshop op NvA/TvA congres 2012 concept, niet citeren zonder

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2006

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2006 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2006 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen juli 2007 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk

Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk 07 Aan het werk 0r met re-integratie Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk Wilco de Jong, Henk van Maanen, Frank van der Linden en Alderina Dill-Fokkema Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2007

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2007 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2007 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen april 2008 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding Naar aanleiding van vragen over de hoge arbeidsongeschiktheidspercentages

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Ex arbeidsongeschikten werkzaam als zelfstandige

Ex arbeidsongeschikten werkzaam als zelfstandige TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 031.12851.01.04 Ex arbeidsongeschikten werkzaam als zelfstandige Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023 554 93 93 F 023 554 93

Nadere informatie

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen.

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen. SAMENVATTING 1. Doel en onderzoeksopzet De invoering van de Wet kinderopvang per 1 januari 2005 heeft veel veranderingen gebracht voor de gebruikers van formele kinderopvang in kinderdagverblijven (KDV),

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

Rapportage uitstroomresultaten Wet werk en bijstand (Wwb)

Rapportage uitstroomresultaten Wet werk en bijstand (Wwb) Rapportage uitstroomresultaten Wet werk en bijstand (Wwb) 2 e kwartaal 2013 Kenmerk: Z-13-07029 Versiedatum: juli/augustus 2013 Afdeling Ruimte en Welzijn Denise Last 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Vooraf

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Kengetallen op maat. Stimulansz

Kengetallen op maat. Stimulansz Kengetallen op maat Stimulansz 1 INLEIDING Voor u ligt de rapportage Kengetallen op maat. Kengetallen op maat is een product van Stimulansz, gemaakt voor de abonnees van Stimulansz. In de rapportage wordt

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen Meer of Minder Heden Verschillen tussen, en trends in, de verhouding allochtone en autochtone klanten van de dienst SOZAWE Alfons Klein Rouweler Ard Jan Leeferink Louis Polstra Uitgevoerd in opdracht van

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 Nr. 229 BRIEF

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-081 8 juli 2005 9.30 uur De in dit persbericht genoemde cijfers over de bijstandsuitkeringen zijn aangepast. Zie hiervoor de persmededeling van 11 augustus

Nadere informatie

Instructies voor bijzondere situaties 2015

Instructies voor bijzondere situaties 2015 Instructies voor bijzondere situaties 2015 In het algemeen zal een Sw-geïndiceerde vanaf 2015 aan het werk zijn in een dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst begeleid werken. Bij een overgang naar een

Nadere informatie

Analyse Wajong en werk

Analyse Wajong en werk Opdrachtgever RWI Analyse Wajong en werk Conclusie Onderzoek Analyse Wajong en werk Einddatum 1 april 2008 Categorie Kenmerken van klanten In opdracht van de RWI heeft het onderzoeksbureau SEO voor Economisch

Nadere informatie

Labour Market Policy database

Labour Market Policy database 098 Labour Market Policy database Definitieve cijfers 2007 en voorlopige cijfers 2008 Luuk Schreven Pascal van den Berg Ineke Bottelberghs Wilco de Jong Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen Arie de Graaf en Suzanne Loozen In 25 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995

Nadere informatie

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Definitie: Voortijdig schoolverlaters zijn gedefinieerd als leerlingen die het (bekostigd) onderwijs verlaten zonder dat zij een startkwalificatie

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l Beleidsregels Re integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling iioverheidsor anisatie

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders Marjolein Korvorst en Tanja Traag Het krijgen van kinderen dwingt ouders keuzes te maken over de combinatie van arbeid en zorg. In de meeste gezinnen

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid Harriët Havinga 1

Langdurige werkloosheid Harriët Havinga 1 Datum 12 oktober 2006 Aan RvB Directeur WW Directeur Uitvoering WW Directeur Werk Directeur C&C Directeur Vernieuwing CC Jan Stalman Van KENNISCENTRUM Harriët Havinga T (020) 687 1962 harriet.havinga@uwv.nl

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV. 17 maart 2011 Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks in een gezamenlijk

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 22 september 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 NUMMER : 20344209 Algemeen Vanaf het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 514 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2014 Bijgaand treft u het rapport

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Deelname aan post-initieel onderwijs, 1995 2005

Deelname aan post-initieel onderwijs, 1995 2005 Deelname aan post-initieel onderwijs, 1995 2005 Max van Herpen De deelname aan opleidingen na het betreden van de arbeidsmarkt ligt in Nederland op een redelijk niveau. Hoger opgeleiden, jongeren, niet-westerse

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht 7-74% betaald werk voor

Nadere informatie

1.1 Aan het werk. 1874 Kinderwetje van Van Houten:

1.1 Aan het werk. 1874 Kinderwetje van Van Houten: 1.1 Aan het werk 1874 Kinderwetje van Van Houten: Het werd verboden voor kinderen onder de 12 jaar om in de fabriek te werken. Werken op het land was nog wel toegestaan. Tegenwoordig mogen jongeren vanaf

Nadere informatie