fax De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus BJ Den Haag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "fax De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 16375 2500 BJ Den Haag"

Transcriptie

1 R.J. SchlmrrleJpennincl<laan AE Den telefoon ->-0'" "'7" fax De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus BJ Den Haag datum: 7 april 2008 ons kenmerk: mus /2 onderwerp: instrumentarium specifiek museumbeleid Zeer geachte heer Plasterk, Het bestuurlijk arrangement voor de midden jaren negentig verzelfstandigde rijksmusea werkte in de praktijk niet optimaal en werd daarom herzien. Aangewezen musea krijgen een blijvend uitzicht op subsidie en moeten in plaats van een beleidsplan een begroting en een visitatierapport indienen. Het nieuwe model bevindt zich nog in de exijerimentele fase. Tegelijkertijd groeit het besefdat musea de behoeften van de samenleving op een nieuwe manier tegemoet moeten treden om hun taken goed te blijven vervullen. In dit spanningsveld geeft de Raad voor Cultuur u aandachtspunten bij het nieuwe instrumentarium voor het specifiek museumbeleid. Het nieuwe model van beoordeling en bekostiging van musea dreigt teveel bestuurlijke afstand te scheppen. U zou zich als van collecties en als subsidiënt van beherende instellingen moeten hoe u de die zich momenteel in de museumsector voltrekken optimaal kunt begeleiden en hoe u de musea blijvend kunt betrekken bij het cultuurbeleid. De inhoudelijke dialoog tussen musea en ministerie dient daartoe te worden hersteld. Het museumbeleid zoals zich dat nu voorziet in een instrumentarium dat stimuleert tot meer ondernemerschap en vergroting van het publieksbereik. Dat is naar de mening van de Raad te eenzijdig. U zult ook prikkels moeten geven die leiden tot inhoudelijke van het aanbod, en die de zichtbaarheid van collecties (ook via andere en het behoud van een kennisinfrastructuur gar'an<jeren. Teneinde de van de rijksgesubsidieerde musea te met de van het langjarig subsidieperspectief ook een voor museale vernieuwing moeten instellen. De Raad denkt daarbij aan zeven miljoen euro per jaar, vierjaarlijks te verdelen parallel aan het Subsidieplan.

2 voor voor '-'''''Jl'-''',-,"Ä raad voor cu pagina: 2 mus /2 Voor de rijksgesubsidieerde musea staat niet langer de vraag centraal óf ze subsidie krijgen, maar de vraag op welke voorwaarden. Het visitatiemodel zal primair functioneren als een instrument van kwaliteitszorg voor de musea zelfen niet als bestuurlijk verantwoordingsmodel. Wat dat betreft komt het accent te liggen op de prestatieafspraken, die dan ook een veel belangrijker rol gaan spelen dan voorheen. Musea zouden naast prestatieafspraken die aansluiten bij traditioneel onderscheiden museumtaken (publieksbereik, collectiebeheer, wetenschappelijk onderzoek, bedrijfsvoering) ook prestatieafspraken moeten formuleren bij thema's als internationale samenwerking en culturele diversiteit, en bij de ontwikkeling van nieuwe collectie- en kennisnetwerken. De Raad voor Cultuur wil zich in de toekomst meer profileren als strategisch adviseur voor het algemene cultuurbeleid. Dat blijft ook in de museumsector verbonden met het volgen van de rijksgesubsidieerde instellingen en met een vierjaarlijks sectoraal advies over de agenda cultuurbeleid en de culturele basisinfrastructuur. De Raad zal bovendien graag blijven adviseren over investeringen in museale vernieuwing en over wijzigingen van museumconcepten van aangewezen musea. In de adviesaanvraag voor het Subsidieplan kondigt u aan dat u na 1 juli aanstaande, na ontvangst van de begrotingen en de voorstellen voor prestatieafspraken van de musea, eventueel nog enige vragen zult voorleggen aan de Raad. Hij ziet deze graag tegemoet, maar vraagt u wel voldoende tijd te reserveren voor het gehele proces van advisering en besluitvorming. Hoogachtend, Voorzitter AIgeJl1EJenSecretaris

3 Schimnlelpennincl\.!aan 3 telefoon fax Datum: 7 april 2008 Ons kenmerk: mus Advies instrumentarium specifiek museumbeleid Naar een nieuw model van beoordeling en bekostiging Langjarig subsidieperspectief De wijze waarop het rijk vormgeeft aan zijn specifiek (instellingsgericht) museumbeleid wordt herzien. Musea die een rijkscollectie beheren, ofeen collectie waarvoor rijksverantwoordelijkheid is ontstaan, krijgen vanaf2009 een blijvend uitzicht op subsidie. In Kunst van leven, hoofdltjnen cultuurbeleid Guni 2007) heeft de minister aangegeven welke musea hij daarvoor op basis van artikel4b van de herziene Wet op het specifiek cultuurbeleid zal aanwijzen. Het gaat om een dertigtal musea dat voorheen subsidie ontving in het kader van de Cultuurnota. De wijze van beoordeling van de rijksgesubsidieerde musea verandert ook. De subsidiehoogte en de -voorwaarden kunnen net als voorheen vierjaarlijks worden aangepast, maar daarvoor hoeven musea alleen een begroting met toelichting en een voorstel voor prestatieafspraken in te dienen. Tevens zullen zij in een vierjaarlijkse cyclus gevisiteerd worden. De Raad voor Cultuur adviseert in de nieuwe systematiek niet langer eens in de vier jaar over de subsidieaanvragen voor de exploitatie van de afzonderlijke musea. Rijkscollectie = rijksmuseum De Raad betoogde in zijn advies Een vitaal museumbestel (september 2005) dat het niet nodig is dat het rijk verantwoordelijkheid neemt voor alle musea van nationale statuur. Naast de reikwijdte van het aandachtsgebied en de kwaliteit van de collectie en de cultuurproductie, spelen maatschappelijke betrokkenheid en bestuurlijke verhoudingen een belangrijke rol bij de invulling van de verantwoordelijkheid voor specifieke musea. In Spiegel van de cultuur, advies Cultuurnota adviseerde de Raad wel de subsidie aan zes kleinere musea niet te continueren en de subsidie aan nog eens drie musea afte bouwen. Met de invoering van de nieuwe systematiek worden deze adviezen voor het merendeel alsnog gevolgd. Daarbij heeft het rijk echter zijn eigen invalshoek gekozen, waarbij juridische en historische factoren de doorslag geven. Alleen musea die een rijkscollectie beheren, ofeen collectie waarvoor rijksverantwoordelijkheid is ontstaan, krijgen immers een langjarig subsidieperspectief. Andere musea komen niet langer in aanmerking voor structurele rijkssubsidie. Samenstelling groep rijksgesubsidieerde musea De nieuwe subsidiesystematiek lijkt wijzigingen in de samenstelling van de groep rijksgesubsidieerde musea afhankelijk te maken van verwerving en afstoting van collecties door het rijk. Met betrekking tot het Nationaal Glasmuseum Leerdam deed zich vorig jaar voor het eerst de vraag voor ofschenking van een collectie van nationaal belang aan het rijk voor het beherende museum ook een langjarig subsidieperspectiefmet zich mee zou kunnen

4 pagina: 2 mus /1 brengen. De Raad betoogde in zijn door de minister opgevolgde advies hierover (december 2007) dat alleen in uitzonderlijke gevallen nog sprake kan zijn van wijzigingen in de groep van rijksgesubsidieerde musea. Maatschappelijke en museale ontwikkelingen kunnen daartoe aanleiding geven, zoals recent bleek uit de oprichting van het Nationaal Historisch Museum. Maar het beheren van een deel van de rijkscollectie kan op zich nooit voldoende reden zijn. Bestuurlijke betrokkenheid In zijn adviezen over de voorgenomen wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid Guni 2006) en over de nota Verschil maken (oktober 2006) heeft de Raad ingestemd met het principe van de systematiekwijziging, omdat deze recht doet aan de voor een collectiebeherende instelling vereiste continuïteit en de betreffende musea deel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur van Nederland. Daarbij plaatste hij wel de kanttekening dat het dooruw voorganger aangekondigde budget voor museale vernieuwing onlosmakelijk deel uitmaakt van de nieuwe systematiek. Het geeft namelijk invulling aan de gewenste bestuurlijke betrokkenheid en waarborgt de noodzakelijke dynamiek. Ook de prestatieafspraken bij de vierjaarlijkse subsidiebeschikkingen zullen om die reden een belangrijker rol spelen dan voorheen. Beide instrumenten zal de Raad in dit advies nader uitwerken. Betrokkenheid Raad voor Cultuur De Raad voor Cultuur wil zich in de toekomst meer profileren als strategisch adviseur voor het algemene cultuurbeleid. Dat blijft ook in de museumsector verbonden aan het volgen van de rijksgesubsidieerde instellingen. In het kader van het vierjaarlijkse advies over de agenda cultuurbeleid en de culturele basisinfrastructuur, waarvan Innoveren, participeren! (maart 2007) de eerste was, zal de Raad aandachtspunten voor het specifiek museumbeleid formuleren, op basis van de visitatierapporten en zijn eigen bevindingen. Hij zal dit vierjaarlijkse advies ook aangrijpen om de samenstelling van de groep rijksgesubsidieerde musea periodiek tegen het licht te houden. Verder zal hij graag blijven adviseren over investeringen in museale vernieuwing en over wijzigingen van museumconcepten van aangewezen musea. In de nabije toekomst ziet de Raad bijvoorbeeld een adviesrol met betrekking tot het nog te ontwikkelen concept van het Nationaal Historisch Museum en met betrekking tot de op handen zijnde wijziging van het concept van het Zuiderzeemuseum. Evaluatie nieuw model De Raad benadrukt dat het van groot belang is het nieuwe model van beoordeling en bel(ostiging binnen vier jaar te evalueren, vóór de volgende Subsidieplancyclus. Het langjarig subsidieperspectief is reeds wettelijk verankerd en staat ook niet meer ter discussie. Maar pas over enkele jaren kan worden vastgesteld ofhet ontwikkelde visitatiemodel voldoet aan de verwachtingen. Pas dan ook kan worden vastgesteld of de nieuwe subsidiesystematiek het beoogde gunstige effect heeft op het functioneren van de musea en op de ontwikkeling van het specifiek museumbeleid.

5 pagina: 3 mus Uit het oog, uit het hart Visitaties Het door de Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea (VRM) ontwikkelde visitatiemodel l gaat zoals de meeste modellen uit van de veronderstelling dat als het proces in orde is, de kwaliteit van het product ook goed is. Voor zover het goed te standaardiseren taken als coljectiebeheer en bedrijfsvoering betreft, is dat een terechte keuze. De kwaliteit van het tentoonstellings- en activiteitenprogramma wordt echter door de visitatiecommissies niet beoordeeld. Specifiek museale deskundigheid is naar het zich nu laat aanzien alleen een vereiste voor leden van de visitatiecommissies die afkomstig zijn uit het buitenland. Beleidsthema's als culturele diversiteit, internationale samenwerking en kennisinfrastructuur komen naar de mening van de Raad onvoldoende terug in het visitatiemodel. Door de wijze waarop de visitaties georganiseerd worden, kunnen ze bovendien niet zoals voorheen de raadsadviezen een directe basis vormen voor de vaststelling van de subsidiebesluiten. Het uitgangspunt is immers een zelfevaluatie, die vervolgens getoetst wordt door een visitatiecommissie. Deze is per museum wisselend van samenstelling. Musea kunnen zelf aangeven welke deskundigheden zij daarin graag vertegenwoordigd zouden zien. Visitatie volgens het VRM-model is dus primair kwaliteitszorg voor de instellingen zelf. Het is geen bestuurlijk verantwoordingsmodel. De focus van de visitatierapporten zijn de processen van going concern. Straks is bekend of musea het naar hun eigen normen goed doen, maar niet of ze vanuit het oogpunt van cultuurbeleid het goede doen. Parallel hieraan dient de politieke en bestuurlijke betrokkenheid te worden gedefinieerd. De interne kwaliteitszorg moet geen onderwerp zijn van openbare politieke afweging, maar is een verantwoordelijkheid van de instelling zelf. De bijdrage van musea aan het cultuurbeleid kan daarentegen voluit, met een daartoe strekkend advies van de Raad, onderwerp zijn van politieke en bestuurlijke discussies. Musea in het cultuurbeleid Musea hebben een maatschappijgerichte missie en wat dat betreft goed vergelijkbaar met media en onderwijs. Van musea mag worden verwacht dat ze waar mogelijk een bijdrage leveren aan het realiseren van beleidsprioriteiten van het kabinet. Uit de oprichting van het Nationaall-listorisch Museum als symbool van nationale identiteit blijkt dat de groot vertrouwen heeft in de sector. Maar dat komt te vaak tot uitdrukking in de en/of subsidiëring van nieuwe - een andere recent voorbeeld is Kosmopolis en te In en prestatieafspraken met de Veel meer musea zouden een hllrlnlo"f' kunnen leveren aan het vel'grote:n van de belangstelling vûor Nederlandse geschiedenis en aan het en verbinden van geschiedenis en cultuur van verschillende bevolkingsgroepen. Het algemene en het specifieke cultuurbeleid zouden kortom meer op elkaar moeten worden betrokken. De mogelijkheden van de bestaande culturele basisinfrastructuur worden onvoldoende benut en daarmee wordt reeds aanwezig intellectueel en economisch kapitaal onvoldoende ingezet. I Het beoogd visitatiemodel voor de musea is gepubliceerd in Visitatie, Basisdocumenten voor kwaliteitszorg in musea, Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea, Amslerdam, maart 2007.

6 pagina: 4 mus /1 Begeleiden van transformatieprocessen In de Nederlandse museumwereld voltrekken zich ingrijpende transformatieprocessen, gericht op het vergroten van maatschappelijk draagvlak. Dat is een positieve en noodzakelijke ontwikkeling. Musea als het Rijksmuseum, NaturaIis, het Zuiderzeemuseum, het Scheepvaartmuseum, het Joods Historisch Museum, het Geldmuseum, het FiImmuseum, het Fotomuseum en Museum Catharijneconvent, en buiten de beïnvloedingssfeer van het rijk bijvoorbeeld het Wereldmuseum, het Zeeuws Museum en het Van Abbemuseum, bevinden zich in belangrijke vernieuwingstrajecten ofhebben die kort geleden afgerond. Door het ontstaan van nieuwe museale presentaties verandert ook de betekenis van andere collecties en zal een nieuw evenwicht ontstaan in het museumbestel. De rijksoverheid moet zich als eigenaar van collecties en als subsidiënt van beherende instellingen bewust zijn van deze ontwikkelingen en zich afvragen hoe zij deze optimaal kan begeleiden. Herstel van de dialoog In het model van beoordeling en bekostiging dreigt de afstand tussen musea en ministerie te groot te worden. Nu reeds beperkt het gesprek zich teveel tot financiële kwesties. Dat is gezien de ingrijpende veranderingen die momenteel in de sector plaatsvinden verontrustend. De Raad pleit voor herstel van de inhoudelijke dialoog tussen musea en ministerie. In het gesprek over hun vernieuwingsplannen en prestatieafspraken kunnen musea hun elan tonen en laten zien welke bijdrage ze leveren aan het cultuurbeleid. Veel musea geven zelfook aan behoefte te hebben aan een meer inhoudelijk gesprek met het ministerie. Als de subsidiebeschikkingen alleen maar op basis van een begroting met toelichting en summiere prestatieafspraken worden vastgesteld, dan ontstaat een situatie van ongeïnspireerde tekortfinanciering die bestuurlijk steeds meer weerstand oproept, zeker als die begrotingen almaar stijgende kosten laten zien. Twee richtingen in het museumbeleid Gratis toegang ofprofîjtbeginsel in 2006 in het parlement nog een meerderheid bestond voor de invoering van gratis to(~ga.ng tot de r~jksgesubsidieerde musea voor iedereen, introduceerde het huidige kabinet het profijtbeginsel in het cultuurbeleid. Dat getuigt van een opmerkelijke conceptuele sprong. Maar het is ook een treffende illustratie van de verschillende manieren waarop de laatste jaren wordt nagedacht over museumbeleid. Enerzijds is er het besef dat musea overheidsubsidie verdienen omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan cultuur= en kennisoverdracht, anderzijds is er de wens dat musea als cultureel ondernemers hun draagvlak kapitaliseren. De economische en de maatschappelijke richting in het cultuurbeleid hoeven elkaar niet uit te sluiten. De vraag is waarop gezien de uitdagingen waar musea voor staan het accent komt te Kunst van leven zet in op museale vernieuwing; het advies van de ter uitwerking van het profijtbeginsel ingestelde Commissie Cultuurprofijt zet in op versterking van cultureel ondernemerschap. Vooralsnog is alleen laatstgenoemde beleidsimpuis voorzien van een concreet bestuurlijk instrumentarium.

7 pagina: 5 mus !1 Commissie Cultuurprofzjt De Cultuurprofijt adviseert in haar advies Meer draa&t1jlak voor cultuur (januari 2008) een norm in te stellen voor eigen inkomsten van rijksgesubsidieerde cultuurproducenten en daarmee de door de minister gewenste bezuiniging van tien miljoen euro te realiseren. Ter compensatie adviseert de commissie cultuurproducenten met een 'prograrnrrm cultureel ondernemerschap' te stimuleren nieuwe financieringsmogelijkheden door particulieren en bedrijfsleven te ontdekken. Voor dat nieuwe beleid zou vijftien miljoen euro beschikbaar moeten komen, ten behoeve van matching van duurzame nieuwe eigen inkomsten en de oprichting van een publiek-private investeringsmaatschappij. De hoogte van de eigen inkomsten is naar mening van de Raad inderdaad een goede indicator van het maatschappelijk draagvlak van musea. 2 Maar het is niet de enige. Ondernemerschap De rijksgesubsidieerde musea hebben sinds hun verzelfstandiging midden jaren negentig een belangrijke gemaakt wat betreft de vergroting van hun maatschappelijk draagvlak. Sponsorrelaties, vriendenverenigingen en samenwerkingsverbanden moesten toen nog worden opgebouwd. Inmiddels is dat noodzaak, want door gestapelde bezuinigingen en achterwege gebleven loon- en prijscompensatie in de subsidiebedragen enerzijds en stijgende kosten anderzijds zijn de exploitatiebudgetten in de loop der jaren behoorlijk uitgehold. 3 Dit kon slechts in beperkte mate gecompenseerd worden door een verhoging van de Toch zijn deze bij de voormalige rijksmusea in de periode gemiddeld met maar liefst 8,5% per jaar gestegen. Qua hoogte van de toegangsprijzen behoort Nederland internationaal tot de landen in het hogere prijssegment. 4 Maatschappelijk draagvlak Verge lek:en met andere cu Ituursectoren zijn de bezoekaantaljen bijzonder (jaarlijks twintig miljoen) en de inkomsten hoog 5 De vraag is ofhet nog beter kan en moet, zoals de Commissie Cultuurprofijt adviseert. In marketing, bedrijfsvoering en leiderschap zou naar de mening van de Raad de museumsector beziend inderdaad een professionaliseringsslag kunnen worden. Musea hebben hun toeristisch en economisch potentieel nog onvoldoende uitgebaat. En een aantal musea heeft zeker mogelijkheden de inkomsten te verhogen door meer blockbusters en evenementen te on~allllse:re:n. Maar om de maatschappelijke inbedding van musea fundamenteel te vplrrrroff:n zijn ook andere activiteiten nodig. Het totale tentoonstellings- en act:ivllteiterlprograrnrrm 2 De Raad onderschri.jfl het de subsidievoorwaarden te wijzigen dat terugstortverplichting bij overschot vervalt (het zogenaamde bestemmingsfi:mds OCW) en cultuurproducenlen reserves mogen opbouwen. De huidige praktijk stimuleert op tekort financiering en daagl niet uil tot cultureel ondernemerschap, 3 Inclusief de door de politiek korting van 2.5% over de exploitatiebudgetten bleef de subsidie voor materiële kosten de periode bijvoorbeeld 4.5% achter bij het CBS prijspeil. Voor de loonkosten geldt een vergelijkbare trend, Gegevens geleverd door Teylers Museum. Haarlem. 4 ft Goudriaan. N. de Groot. A Noleboom. Schrijvershof. Voorstudie toegangsprijzen in de culturele sectoren, APE b.v, in opdracht van OCW. Den Haag. april De in opdracht van de Commissie Cultuurprofijt door Berenschot berekende normen eigen inkomsten voor musea liggen gemiddeld hoger dan die voor andere cultuurproducenten. Zie verder de paragraafover vastslelling van de subsidiehoogtes

8 pagina: 6 mus /1 een afgewogen mix te zijn die past bij het profiel van het museum en onderscheidend is ten opzichte van andere musea. Inhoudelijke vernieuwing Musea moeten niet alleen gestimuleerd worden hun publieksbereik te vergroten, maar ook om dit te verbreden, om nieuw publiek binnen te halen en zo te investeren in toekomstig maatschappelijk Bezoekaantallen en eigen inkomsten niet de enige graadmeters van succes. De rijksoverheid zal ook prikkels moeten geven die leiden tot inhoudelijke van het aanbod, en prikkels die de zichtbaarheid van collecties en het behoud van een goede kennisinfrastructuur garanderen. Een beleidsprogramma dat musea alleen stimuleert meer geld te verdienen en elkaar vooral als concurrent te zien, zou op lange termijn wel eens het omgekeerde effect kunnen hebben omdat het musea stimuleert zich met zoveel mogelijk aansprekende en laagdrempelige tentoonstellingen te richten op de grootste gemene deler van het traditionele museumpubliek. Investeringsbudget museale vernieuwing Kunst van leven In Kunst van leven kondigt de minister aan dat hij wil investeren in presentatie en educatie van de rijksgesubsidieerde musea. Dat sluit goed aan bij de museumnota Bewaren om teweeg te brengen (december 2005) en bij de raadsadviezen over de Om de 2e\Verlste vernieuwing van musea te stimuleren en de bestuurlijke afstand niet te groot te laten worden, zouden het langjarig subsidieperspectief en het investeringsbudget tegelijkertijd moeten worden ingevoerd. Museale vernieuwing is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de musea zelf. Het is een kwestie van prioriteren en reallocatie van budgetten, van expliciteren wat je doet en voor wie. Maar waar de beleidsprikkel verhoging van de inkomsten extra kracht dankzij een financiële zou dat ook voor deze naar de mening van de Raad veel urgenter - beleidsprikkel moeten gelden. Voorheen kreeg de invulling van beleidsprioriteiten van het op ook vorm in de toe~kenning van cultuurnotasubsidies aan musea die op dat terrein excelleerden. In de nieuwe systematiek vervalt die mogelijkheid en richt de aandacht zich geheel op de musea met een langjarig subsidieperspectief. Nieuwe inrichtingsconcepten noodzalcelijk om de wijze waarop musea betekenis geven aan kunst en de tijd te houden. Het klassieke onderscheid tussen mllseurrldisciplines en meer in het bijzonder tussen en historische is aan het ver"dv.1iinen. In een vergaand geësthetiseerde in een op actie en beleving gerichte ambiance worden bezoekers verleid zich te verdiepen in het verhaal van het museum en collectie. worden in een nieuwe context op een wijze die aansluit bij de hedendaagse cultuur en bij nieuwe vormen van vriietijdsb(~stl~ding. Collecties die oorspronkelijk deel uitmaakten van vaste omdat uit beeld minder noodzakelijk zijn voor het vertellen van het verhaal of in hun overvloed de

9 pagina: 7 mus hedendaagse bezoeker teveel zouden vermoeien. Daarom worden de veranderingen in museumconcepten en door een deel van het publiek ook als verlies ervaren. De vertrouwde voorwerpen en ambiance verdwijnen. Vrijwel alle recent vernieuwde musea hebben dat ervaren. zetten soms weer een stapje terug, zoals het Geldmuseum dat binnenkort weer een groter deel van de numismatische collectie zal laten zien. Vernieuwing is niet eenvoudig, het is zoeken naar de juiste balans. Kostenstijgingen Door de reeds genoemde gestapelde bezuinigingen en onvolledige loon- en prijscompensatie in de subsidiebedragen zijn de museumbudgetten onzichtbaar uitgehold. Maar de kosten van herinrichting van musea zijn juist aanzienlijk De doorlooptijd van vaste opstellingen wordt steeds korter, niet alleen omdat het publiek door de concurrentie op de vrijetijdsmarkt steeds opnieuw verleid moet worden tot museumbezoek, maar ook omdat vorm!!:evil1l!!: en audiovisuele ondersteuning sneller verouderen. Het wordt bovendien steeds duurder een kwalitatiefgoede presentatie neer te zetten, omdat het publiek gewend is geraakt aan een production value. In dat verband is illustratief dat de gemiddelde door de Mondriaan Stichting toegezegde bedragen voor 'publieksactiviteiten erfgoed' tussen 2004 en 2007 met maar liefst een kwart zijn gestegen. 6 Begrotingsdiscipline Musea die momenteel in een ingrijpende zitten ofdie recent hebben at~~enon(:l, passen hun manier van werken en hun begrotingsdiscipline indien mogelijk aan. Het bijvoorbeeld is van plan vaste opstelling in te richten naar vijf verschillende thema's en elk een van die presentaties te vervangen. Ook Museum Catharijneconvent heeft een deel van vaste opstelling en Musea moeten de omloopsnelheid van hun vaste presentaties idealiter vertalen naar hun door er jaarlijks op afte schrijven. Bij de verzelfstandiging van de rijksmusea midden jaren is daar echter budgettair niet op geanticipeerd. Aamg,ezlen bij die veel musea nog wel verbouwd en opnieuw ingericht, duurde het lang voordat dit probleem in volle omvang werd. Met een inv'esltering:sbud,get voor museale vernieuwing kan de pijn worden verzacht. De mvleste:nn,gsn;gelimg \/Plm,,'lnMin,o van de van de rij!(sg,esllb~;idi.eelrde musea maakt naar van de Raad onlosmakelijk deel uit van de nieuwe zou bestemd moeten vvorden VûOï duurzanîe 1i,,;p~tpi m('pi. in herinrichting van langlopende presentaties. Het is geen voor innovatieve nrl)jprtpn daarvoor is de Mondriaan Stichting het aangewezen en het is ook geen in1,es:telln.gsiju(jgt;t voor nieuwbouw ofrestauratie. Voor de verde:llr12: van dit zou een 6 De kosten stegen van naad; per project Voor 'projecten beeldende kunst' stegen de gemiddelde kosten zelfs van in 2005 naar in Mondriaan Stichting. Beleidsplan !2, maart De musea kunnen bij de Mondriaan Stichting wel een beroep doen op projectgelden, maar niet op meerjarige programmagelden. Mondriaan Stichting, Beleidsplan !2, maart 2008, p.12.

10 pagina: 8 mus-2üü8.ü vierjaarlijkse procedure kunnen worden aangehouden die gelijk loopt met de subsidieplanperiode voor de culturele basisinfrastructuur, inclusief de integrale beoordeling en advisering door de Raad. Wat betreft het budget denkt de Raad aan zeven miljoen euro per jaar, een bedrag ter hoogte van grofweg 5% van het totale museumbudget,8 Museumsubsidies Historische budgetten Het uitgangspunt voor de vaststelling van de subsidiehoogte voor de komende vier jaar wordt gevormd door de 'historische' budgetten van musea, eventueel gecorrigeerd met eerder toegekende tijdelijke intensiveringen. In deze implementatiefase van de nieuwe systematiek beschikt de minister immers nog niet over indicaties om de hoogte van de subsidies te wijzigen. Een punt van aandacht vormen de budgetten van de musea die door het rijk worden gesubsidieerd voor de museale activiteiten, maar niet voor de huisvesting, en geen beheersovereenkomst hebben. In Innoveren, participeren! adviseerde de Raad reeds deze musea onder de nieuwe systematiek net zo te behandelen als de voormalige rijksmusea, hetgeen met name in verband met de restauratie en het onderhoud van de gebouwen financiële consequenties kan hebben. Norm eigen inkomsten Bij de vaststelling van de subsidiebedragen is de minister voornemens conform het advies van de Commissie Cultuurprofijt een korting toe te passen op basis van een norm eigen inkomsten. Het Berenschot-rapport Prijsbeleid en eigen inkomsten musea, dat als bijlage bij het genoemde advies is gevoegd, beveelt aan voor drie categorieën musea 'thematisch', 'landelijke uitstraling' en 'internationale allure' - een norm eigen inkomsten van 25% respectievelijk 30% en 50% in te voeren. De indeling van musea in deze categorieën is echter niet goed navolgbaar - de categorieën sluiten elkaar ook niet uit berekende gemiddelden zijn gebaseerd op cijfers die per museum én per jaar ver uiteen en de liggen (van grofweg 2% eigen inkomsten bij Museum Meermanno tot 70% bij het Van Gogh Museum). Op basis van deze denkwijze zou de te realiseren bezuiniging voor een belangrijk deel neerkomen op de zwakste schouders die daardoor onverantwoord zwaar belast zouden worden. 9 8 De hoogte van het benodigde bedrag hangt uiteraard af van een aantal variabelen de omlcopsnelheid van vaste opstellingen, hetaanta! vierkante rneters gebruikte tentoonstellingsruimte, de eventuele afschrijvingsvv'aarde en de herinrichtingskosten per vierkante meter. Voor dat laatste is een goede indicatie: dat IS het bedrag dat Naturalis mede op basis van internationale vergelijking hanteert voor een interactieve expositie die lang meegaa~ exc\usiefkosten val gcbouwaanp<lssing en infrastructuur (klimaatinstallatie, beveiliging etc.). Het Scheepvaartmuseum rekent voor de komende herinrichting met bedragen tussen de en per vierkante meter, atluli1kelijk van het soort opstelling. 9 Oeker van Munster, Thessa Syderius en Ajan Verhoeven, Prijsbeleid en eigen inkomsten musea, Berensehot, januari 200S. Het is een goed aivies van de Commissie Cultuurprofijt om de eventuele norm eigen ITlkomsten voor de musea alleen te baseren op de haten gerelateerd aan de publieksfunetie. De kosten van collectiebeheer en de huisvestingslasten zijn namelijk nauwelijks heïnvloedhaar door musea zelf, ze worden gedicteerd door respectievelijk de grootte en mrd van de collectie (el1museahebhen gezien hun RWT-status een wettelijke taak daarvoor te zorgen) en de bekosligingssystematiek van de Rijksgehouwendienst. Berenschot heeft dit zelf echter niet ten uitvoer gebracht omdat de aangeleverde cijfers niet transparant werden bevonden

11 pagina: 9 mus l Museumprofielen De Commissie Cultuurprofijt neemt de door Berenschot geadviseerde norm eigen inkomsten voor musea niet met zoveel woorden over. De door de commissie gehanteerde stelregel 'pas toe ofleg uit' is dan ook een noodzakelijke nuancering. Naar de mening van de Raad zal de invoering van de norm eigen inkomsten vrijwel geheel moeten aankomen op maatwerk. Niet alleen vanwege twijfels bij de gehanteerde categorieën en berekeningen, maar vooral omdat de assets van musea nogal uiteenlopen en daarmee ook hun earning capacity. De norm eigen inkomsten kan alleen worden vastgesteld op basis van het museumprofiel. Daarbij gaat het om collectie, locatie, museumtype en maatschappelijk werkingsveld. Verzwarende factoren, die leiden tot een hogere norm eigen inkomsten, zijn bijvoorbeeld het beheer van een collectie met een groot 'bruikleenpotentieel', de toeristische aantrekkelijkheid van de vestigingsplaats, een dominante positie van beeldende kunst binnen het tentoonstellingsbeleid, en het nadrukkelijk positioneren van het museum op de vrij etijdsmarkt. Compensatie gratis toegang Bij de vaststelling van de subsidiehoogte behoort het verlies van eigen inkomsten door de invoering van de in Kunst van leven aangekondigde gratis toegang voor jongeren t/m twaalf jaar te worden gecompenseerd. Dat geldt niet alleen voor de entreeprijzen, maar ook voor de benodigde extra investeringen op facilitair gebied. Een gemiddeld museum zal door de invoering van gratis toegang voor kinderen jaarlijks een voor de exploitatie belangrijk bedrag mislopen; voor de kastelen Muiderslot en Loevestein zou het niet compenseren zelfs een regelrechte bedreiging zijn. 10 Prestatieafspraken Visitatierapporten en beleidsprioriteiten De prestatieafspraken zullen inhoudelijk gebaseerd zijn op de uitkomsten van de visitatierapporten en op het vigerend cultuurbeleid. Op basis van de visitatierapporten volgens het VRM-model kunnen in de toekomst afspraken worden gemaakt over onderwerpen als verbetering van het omgevingsbewustzijn, beleidsmatige inbedding van activiteiten, aanscherping van het museumprofiel, vergroting en verbreding van het publieksbereik, PR en marketing, digitale registratie en ontsluiting van de collectie, collectiebeheer, wetenschappelijk onderzoek en bedrijfsvoering. Mede op basis van de rapporten van de Erfgoedinspectie kunnen uiteraard ook nu reeds afspraken worden gemaakt over het co!!ectiebeheer. Wat betreft de prestatieafspraken op basis VfuÎ beleidsprioriteiten van het rijk kwamen reeds aan de orde het verlenen van gratis toegang aan jongeren t/m!o Bureau APE heeft in uw opdracht berekend dat invoering van gratis toegang voor jongeren tot achttien jaar tot de rijksgesubsidieerde musea 7,6 miljoen euro per jaar kost; het bedrag voor gratis toegang tfm twaalfjaar is niet in dit onderzoek betrokken maar kan op basis van de gehanteerde onderzoeksmethode worden berekend. Het genoemde bedrag bestaat zowel uit gederfde entreegelden als uit extra kosten voor de publieksfunctie, en de compensatie van musea die reeds geheel ofgedeeltelijk gratis zijn voor jongeren is meegenomen. BÜ een herberekening van de kosten van gratis toegang Urn twaalfjaar moet bedacht worden dat het aandeel van deze groep in het totaal aantal bezoekers veel groter is dan het aandeel van de groep dertien tot achttien jaar. R. Goudriaan, e.m. Visscher, Effecten van gratis toegang tot de rijksmusea, Aanvullend onderzoek, APE b.v. in opdracht van OCW, Den Haag december 2006, p.20 en p.24.

12 pagina: 10 mus-200s.04838/1 twaalfjaar, het verhogen van eigen inkomsten, het vernieuwen van vaste presentaties en het stimuleren van ondernemerschap. Het raadsadvies Innoveren, participeren! ten slotte daagt musea uit hun ambities te verwoorden op het gebied van culturele diversiteit, internationale samenwerking, ecultuur, kennisinfrastructuur en collectie- en kennisnetwerken. Deze onderwerpen komen nu aan de orde. Culturele diversiteit De open Nederlandse samenleving bleek onder invloed van globalisering, migratie, de blijvende zichtbaarheid van andere culturen en de reactie van de autochtone bevolking daarop, kwetsbaarder te zijn dan gedacht. Het vergt een inspanning deze open samenleving te behouden. Het vinden van nieuwe manieren van omgang met het cultureel erfgoed hoort daarbij. Binnen het cultuurbeleid zijn musea geschikte podia om cultuur en geschiedenis van verschillende bevolkingsgroepen te presenteren, te verbinden en er opnieuw betekenis aan te geven. Musea moeten in principe alle inwoners van Nederland prikkelen zich te verhouden tot heden en verleden van de Nederlandse samenleving. Om dat te bewerkstelligen behoeft het zichtbaar verweven van de geschiedenis van nieuwkomers in de presentaties van Nederlandse kunst en cultuur aandacht. Dit is een tot resultaat verplichtende inspanningsverplichting voor alle musea, niet alleen voor wat betreft hun collectie en thema voor de hand liggende. De kansen zijn legio en worden nog onvoldoende benut. Internationale samenwerking Kunst en cultuur ontwikkelen zich nadrukkelijk in een internationaal perspectief en ook dat moeten musea laten zien. De internationale en de interculturele dimensie van museumbeleid liggen niet ver uit elkaar. Presentaties die minderheden de gelegenheid geven zich verbonden te voelen met erfgoedgemeenschappen elders op de wereld, in combinatie met goede marketing, dragen bij aan de gewenste verbreding van het publieksbereik, zoals bleek uit het succes van de Marokko- en de Istanbul-tentoonstellingen in de Nieuwe Kerk. Het bereiken van nieuwe doelgroepen kan nog veel beter, maar er tekent zich wel een voorzichtige groei af ll Uiteraard geldt voor alle inwoners van Nederland dat zij óók wereldburgers zijn en bij alle nadruk op de Nederlandse geschiedenis en de integratieproblematiek mag de blik op de wereld niet uit het oog worden verloren. Ook die maakt deel uit van de 'eigen' cultuur. Rijksgesubsidieerde musea moeten hun internationale oriëntatie versterken door te streven naar structurele inbedding in het internationale museumnetwerk. 12 ecultuur De inmiddels veelomvattende aanwezigheid van musea en collecties op internet kan nooit de beleving van originele objecten vervangen, maar verruimt het publieksbereik en de onderzoeksmogelijkheden aanzienlijk. Het vergt van musea een omslag in het denken over wat eigen is en wat vreemd. Informatie moet in een bredere context dan de eigen boutique " Frank Huysmans en Jos de liaan, Het bereik van het verleden, Ontwikkelingen in de belangstelling voor cultureel el:fgoed, Het culturele draagvlak deel 7, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den I laag, december Een onderwerp dat reeds Im1g op de politieke agenda staat en sinds 2004 ook door de Tweede Kamer wordt ondersteund, is de verhoging van het dekkingspercentage vm1 de indemniteitsregeling (garantstelling voor verzekeringskosten) van 30% naar 100%. Dat zou het internationaal bruikleenverkecr zeer ten goede komen.

13 pagina: 11 mus l website vindbaar en toepasbaar worden gemaakt. Dat doet institutionele grenzen vervagen. Naturalis, dat als voorloper op dit terrein mag worden beschouwd, spreekt zelfs al van het omslagpunt van 'een museum met een netwerk' naar 'een netwerk met een museum'. Over de hele linie bezien moet in het informatiebeleid van musea echter nog een belangrijke slag gemaakt worden. De vraag welke informatie voor welk doel in welke samenhang toegankelijk wordt gemaakt voor welke doelgroep moet daarbij veel scherper worden geformuleerd. 13 Dat geldt met name ook voor de deelnemers aan het consortium Nederlands Erfgoed Digitaal, dat een groot massadigitaliseringsproject in voorbereiding heeft. Kennisinfrastructuur Vanuit het streven een zo groot mogelijk publiek te trekken en meer eigen inkomsten te genereren, zijn de museumorganisaties sterk aan het veranderen. Conservatoren maken plaats voor tentoonstellingsmakers, museumdirecteuren worden ook entrepeneurs. Als daarmee kennis over collecties en aandachtsgebied verdwijnt dan is oplettendheid geboden. Recent verloren bijvoorbeeld het Zuiderzeemuseum en het Wereldmuseum een groot deel van hun conservatoren, maar het blijft niet bij incidentele gevallen. Steeds meer musea hebben de kennis over hun collecties niet meer onder handbereik. De kennis over bijvoorbeeld kunstnijverheid, mode, numismatiek en landbouwgeschiedenis loopt in Nederland alarmerend terug. Dat is een proces dat wel eens onomkeerbaar zou kunnen zijn en dient daarom uiterst zorgvuldig te worden begeleid. Zeker als een museum nog de enige plek is waar bepaalde kennis wetenschappelijk geborgd is, dan is grote voorzichtigheid geboden. Musea zouden in hun prestatieafspraken moeten vastleggen hoe ze omgaan met hun kennisdomeinen en hoe ze hun kennis onderhouden. Nieuwe kennis- en collectienetwerken Tegenover de verontrustende constatering dat collecties onzichtbaar worden en kennis verdwijnt, staat de ontwikkeling van nieuwe manieren om collecties te ontsluiten en kennis te delen. Dat geldt zowel voor het gezamenlijk ontwikkelen en instandhouden van specialistische kennis over voorwerpen als voor het basaal toegankelijk maken van grote collecties. Musea zoeken ook naar mogelijkheden deelcollecties elders in een bredere context te plaatsen. Ze streven naar kennis- en onderzoeksallianties met andere musea en wetenschappelijke instituten, en ze presenteren hun collecties ook in catalogi en andere publicaties. Musea kunnen collecties én conservatoren delen met andere instellingen. Een mooi recent voorbeeld is de geïntensiveerde samenwerking tussen Museum Meermanno en de Koninklijke Bibliotheek. Ook ongebonden experts en amateurs kunnen door musea worden geïnc.orporeerd in hun kennisinfrastructuur, bijvoorbeeld via virtüele discussieplatforms. Het buitenshuis plaatsen van kennis kan echter nooit zover gaan dat in huis niemand meer het niveau van de aangeboden kennis kan beoordelen. Het streven naar nieuwe netwerken op het gebied van collectie- en kennisdeling kan in prestatieafspraken worden gestimuleerd en geconcretiseerd. IJ Sinds de introductie van de subsidieregeling die erfgoedinstellingen daarbij ondersteunt in 2006, uitgevoerd door SenterNovem, heeft al wel een vijftigtal daarvan gebruik gemaakt, waaronder tien rijksgesubsidieerde musea (cijfers informatieplannen en ontwikkelingstrajecten 2006 en 2007, aangeleverd door Directie Cultureel Erfgoed OCW, maart 2008).

14 pagina: 12 mus !1 Maatwerk Voor de rijksgesubsidieerde musea staat niet langer de vraag centraal óf ze subsidie krijgen, maar de vraag op welke voorwaarden. Tot nu toe beperkten de prestatieafspraken zich veelal tot een voorzichtige inschatting van zaken als het jaarlijks bezoekaantal en aantal schoolklassen. Naar de mening van de Raad vraagt het nieuwe model van beoordeling en bekostiging om een investering in de verbetering van de subsidievoorwaarden. Dit stelt hoge eisen aan de inhoudelijke deskundigheid van het ministerie. Praktisch moet het haalbaar zijn, gezien het geringe aantal van dertig aangewezen musea. In prestatieafspraken kunnen beleidsprioriteiten worden gekoppeld aan museumprofielen en zo kan maatwerk worden geleverd. Dit raadsadvies is voorbereid door de commissie Musea van de Raad voor Cultuur, bestaande uit Mm:jan Scharloo (voorzitter), Charlotte Huygens, Elke Pluijmen, Michel van Maarseveen, Paul Mosterd en Jelmer Prins (secretaris). Het is mede gebaseerd op de gesprekken die de commissie het afgelopen jaar voerde met vrijwel alle rijksgesubsidieerde musea.

Beheer rijkscollectie & subsidiëring museale instellingen. Daniëlle Cozijnsen (OCW) Evert Rodrigo (RCE)

Beheer rijkscollectie & subsidiëring museale instellingen. Daniëlle Cozijnsen (OCW) Evert Rodrigo (RCE) Beheer rijkscollectie & subsidiëring museale instellingen Daniëlle Cozijnsen (OCW) Evert Rodrigo (RCE) Erfgoedwet (1) Hoofdstuk 2 Beheer van collecties regels over: beheer museale cultuurgoederen van

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7.5 en artikel 7.7, eerste lid, van de Erfgoedwet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7.5 en artikel 7.7, eerste lid, van de Erfgoedwet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16041 31 maart 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 maart 2016, nr. WJZ/900454(7217),

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668 Onderwerp Uitvoering motie 249, Nationaal Historisch

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

Gemeente n Bergen op Zoom

Gemeente n Bergen op Zoom RVB06-0108 Gemeente n Bergen op Zoom Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer : gratis entree museum : SC/06/10 2 8 SEP. 2uü5 : Cultuur 15 Sector : Cultuur Afdeling : Historisch

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding tot de verkenning. 1.2 Beleidscontext

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding tot de verkenning. 1.2 Beleidscontext 1 Inleiding 1.1 Aanleiding tot de verkenning De Raad voor Cultuur (RvC) heeft in zijn Agenda Cultuur 2017 2020 en verder aangekondigd gezamenlijk met de Sociaal-Economische Raad (SER) een verkenning van

Nadere informatie

u u R RAA De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer drs. H. Zijlstra Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

u u R RAA De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer drs. H. Zijlstra Postbus 16375 2500 BJ Den Haag C R.J. Schimrnelpennincklaan 3 RAA 2517 JN Den Haag Postbus 61243 2506 AE Den Haag L t 070 3106686 f070 3614727 info@cultuur.nl www.cultuur.nl 0 u u R De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

(070) Nota museale strategie, tweede VNG-brief. 30 maart 2006 SEZ/ Geachte commissieleden,

(070) Nota museale strategie, tweede VNG-brief. 30 maart 2006 SEZ/ Geachte commissieleden, Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. mevr.drs. E. de Kler, griffier Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG doorkiesnummer (070) 373 8636 onderwerp

Nadere informatie

Trendbreuk in rijksuitgaven

Trendbreuk in rijksuitgaven 94 Boekman 95 Sociaal-liberaal cultuurbeleid Dossier cijfers Trendbreuk in rijksuitgaven kunst en cultuur Bastiaan Vinkenburg Dit artikel gaat over geld dat het rijk besteedt aan kunst en cultuur. Is dat

Nadere informatie

Culturele Basisinfrastructuur

Culturele Basisinfrastructuur Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 De aanvraagprocedure voor musea 19 november 2015 Inhoud 1.Culturele Basisinfrastructuur 2.Wetsvoorstel Erfgoedwet 3. Aanvraagproces 4. Voornemen brief 5. Vragen?

Nadere informatie

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2009.259 RIS 162930 BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording. Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat

Nadere informatie

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR Gelet op artikel 5 lid 2 van de algemene subsidieverordening stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel het volgende beleid vast voor de subsidiebegrotingspost kunst en cultuur.

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

Raad voor Cultuur Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE..DEN HAAG. Datum Betreft adviesaanvraag culturele basisinfrastructuur 2017-2020.

Raad voor Cultuur Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE..DEN HAAG. Datum Betreft adviesaanvraag culturele basisinfrastructuur 2017-2020. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Raad voor Cultuur Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE..DEN HAAG Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) is een kunsthistorisch kenniscentrum dat de collectie archief-, documentatie- en bibliotheekmateriaal

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk voorstel aan de raad Opgesteld door Culturele Zaken Jongmans, B. (Bas) Kenmerk 16.506863 Vergadering Raadsvoorstellen Vergaderdatum 30 december 2016 Jaargang en nummer Geheim Nee Nota Subsidievoorstellen

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten WEB /5 Uitwerkingsnota Immaterieel erfgoed en Archieven VOORSTEL Samenvatting:

statenstukken Provinciale Staten WEB /5 Uitwerkingsnota Immaterieel erfgoed en Archieven VOORSTEL Samenvatting: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: WEB-324 behandeling: Waveren, H. van Agenda nr: Vergadering GS: 09-01-2007 Nr: WEB0700211/5 Onderwerp: Uitwerkingsnota Immaterieel erfgoed

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel: Het doel is om een kwalitatief

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Registratienummer collegebesluit:

Registratienummer collegebesluit: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: J.W.M. Pietersen Opgesteld door: Stefanie Peters, afdeling Sociaal Domein en Veiligheid Besluitvormende vergadering:

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1473254 Behandelend ambtenaar : N.H.C.P. Jansen- Kastelijns Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/

Nadere informatie

Begroting 2015 Meta-data Monitor streefdoelen cultuur en media

Begroting 2015 Meta-data Monitor streefdoelen cultuur en media Begroting 2015 Meta-data Monitor streefdoelen cultuur en media Overzicht per indicator: 6. Een sterke cultuursector, die ondernemend en innovatief is en goed zorgt voor ons erfgoed Percentage cultuurproducerende

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 3 december 2013 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

Extra Investeringsimpuls Noord-Holland - Projectomschrijving

Extra Investeringsimpuls Noord-Holland - Projectomschrijving Extra Investeringsimpuls Noord-Holland - Projectomschrijving ALGEMENE PROJECTINFORMATIE Projectnummer CC2 Project: Verbetering van museumaanbod Impulsprogramma: Sociaal-culturele infrastructuur Projectleider:

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

INHOUD. 2. Inleiding. 3. Analyse. 4. Plan van aanpak. 6. Opdracht en Organisatie. 7. Financiën. 8. Doelstelling

INHOUD. 2. Inleiding. 3. Analyse. 4. Plan van aanpak. 6. Opdracht en Organisatie. 7. Financiën. 8. Doelstelling INHOUD 2. Inleiding 3. Analyse 4. Plan van aanpak 6. Opdracht en Organisatie 7. Financiën 8. Doelstelling Inleiding In de loop van het jaar 2012 werd het duidelijk dat er ten gevolge van de ontstane moeilijkheden

Nadere informatie

Culturele basisinfrastructuur Artikel 3.40 Ondersteunende instelling creatieve industrie

Culturele basisinfrastructuur Artikel 3.40 Ondersteunende instelling creatieve industrie Artikel 3.40 Ondersteunende instelling creatieve industrie Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen na 30 november

Nadere informatie

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 Postbus 61243 2506 AE Den Haag Telefoon +31(0)70 310 66 86 Fax +31(0)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Effectmeting. Fort aan den Hoek van Holland

Effectmeting. Fort aan den Hoek van Holland Effectmeting Fort aan den Hoek van Holland Effectmeting De betekenis van Fort aan den Hoek van Holland 1 Korte omschrijving van het advies Na een werkbezoek aan het Fort op 22 februari 2006 verzocht toenmalig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Datum 25 mei 2016 Reactie op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van de popmuziek

Datum 25 mei 2016 Reactie op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van de popmuziek >Retouradres Postbus 1637 00 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 00 EA DEN HAAG Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 0 Den Haag Postbus 1637 00 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Aan de raad, Beslispunt: Waar gaat dit voorstel over?

Aan de raad, Beslispunt: Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 5. Voorstelnummer : 05-027 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Astrid van Mierlo Informatie op te vragen bij : Astrid van Mierlo Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp:

Nadere informatie

Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod

Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod Project: Van Geologisch museum naar Geologisch Museaal Educatief Centrum van het Geologisch Museum

Nadere informatie

Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan november 2015

Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan november 2015 Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan 2017-2020 30 november 2015 Inleiding Tot 1 februari 2016 12.00 uur kunnen subsidie-aanvragen voor het Cultuurplan 2017-2020 worden ingediend

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Stichtingenoverzicht OCW

Stichtingenoverzicht OCW Stichtingenoverzicht OCW Naam opgerichte rechtspersoon Jaar oprichting Betrokkenheid Rijk bij oprichting 1) oprichten 2) mede oprichten 3) doen oprichten Financiele relatie: begrotings artikel Bestuurlijke

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid

Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid TOELICHTING Stadsdeel Zuid wil zoals verwoord in de Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur de relatie met de gevestigde culturele

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

in feite slechts uit een projectplan voor de ontwikkeling van een nieuw museum en gaf geen aanleiding tot een inhoudelijk advies.

in feite slechts uit een projectplan voor de ontwikkeling van een nieuw museum en gaf geen aanleiding tot een inhoudelijk advies. R.J. Schimmelpennincklaan 3 postbus 61243 2506 AE Den Haag telefoon +31(o)70 310 66 86 fax +31(o)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Nr. : Dnst. : Griffie. Beleidsuitgangspunten Cultuurnota. Leiden, 13 april 2004.

Nr. : Dnst. : Griffie. Beleidsuitgangspunten Cultuurnota. Leiden, 13 april 2004. Nr. : 04. 0060 Dnst. : Griffie Beleidsuitgangspunten Cultuurnota Leiden, 13 april 2004. Uw Raad heeft in zijn vergadering van 12 november 2003 in een motie het College verzocht om met spoed een cultuurnota

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 24 - Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed Versie april 2012 crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

Bezuiniging op cultuur

Bezuiniging op cultuur informatie te kunnen duiden is het ten slotte van belang om ook de kwalitatieve informatie (over o.a. publiekswaardering, cultuureducatie en talentontwikkeling) goed in beeld te hebben. Over de kwalitatieve

Nadere informatie

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie Portefeuillehouder Steller Collegevergadering mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie. Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie. Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag 1. Algemeen Het is belangrijk dat mensen kunnen meedoen aan cultuur. Niet

Nadere informatie

Prijsbeleid en eigen inkomsten Musea. Ocker van Munster Thessa Syderius Arjan Verhoeven

Prijsbeleid en eigen inkomsten Musea. Ocker van Munster Thessa Syderius Arjan Verhoeven Prijsbeleid en eigen inkomsten Musea Ocker van Munster Thessa Syderius Arjan Verhoeven 29 januari 2008 35863 Prijsbeleid en eigen inkomsten Musea Inhoud Pagina 1. Inleiding 1 2. Toegangsprijzen musea 2

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Organisatiemodellen voor kunst en cultuureducatie

Organisatiemodellen voor kunst en cultuureducatie Organisatiemodellen voor kunst en cultuureducatie Uitgangspunten toekomstig organisatiemodel Aan de gemeenteraad zullen de uitgangspunten voor een toekomstig organisatiemodel voor kunst en cultuureducatie

Nadere informatie

Vragen van de statenleden Lia Lievaart-Kist en Loes Passieux-Echtermeijer van de SP-fractie Zeeland ingevolge artikel 44 reglement van orde

Vragen van de statenleden Lia Lievaart-Kist en Loes Passieux-Echtermeijer van de SP-fractie Zeeland ingevolge artikel 44 reglement van orde Provinciale Staten Vragen van de statenleden Lia Lievaart-Kist en Loes Passieux-Echtermeijer van de SP-fractie Zeeland ingevolge artikel 44 reglement van orde AANHANGSEL tot de notulen van de provinciale

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

raad voor cultuur Cultuur en Wetenschap Postbus BJ Den Haag datum: 15 september 2006 uw kenmerk: DCE/06/25471

raad voor cultuur Cultuur en Wetenschap Postbus BJ Den Haag datum: 15 september 2006 uw kenmerk: DCE/06/25471 R1 Schimrnelpennincklaan 3 postbus 61243 2c;o6 AE Den Haag telefoon +31(o)70 310 66 86 fax +y(o)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mevrouw

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC19-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC19 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229290 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 482 Cultuursubsidies Nr. 94 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 april 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar Besluitvormend

Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00527 Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In december 2014

Nadere informatie

Fiche 1: verordening wijziging programma Creatief Europa

Fiche 1: verordening wijziging programma Creatief Europa Fiche 1: verordening wijziging programma Creatief Europa 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr.

Nadere informatie

Verdeling subsidies programmatische activiteiten cultuur

Verdeling subsidies programmatische activiteiten cultuur Verdeling subsidies programmatische activiteiten cultuur Vijf actiepunten Januari 2013 Tobias de Groot Vijf actiepunten In december is een belangrijk deel van de nota zichtbaar geworden; de verdeling van

Nadere informatie

Model procedure tentoonstellen

Model procedure tentoonstellen Model procedure tentoonstellen Proceseigenaar: Hoofd Publiek / Projectleider tentoonstellen Akkoord door: Functie: Datum: 101125 DEF Qmus Model PRO Tentoonstellen.doc Pagina 1 van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 RAADSVOORSTEL COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: Voorgenomen besluit Regionalisering Brandweerzorg Agendanummer: p.h.:

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 2 februari 2010, kenmerk 2.1/2010001668, afdeling

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W 14.0354 d.d. 8-4-2014 Onderwerp Reactie aan VNG op de onderzoeksrapportage Groot-onderhoud gemeentefonds Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 19 van 2001 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit van 23 maart 2001, nummer WEB-390, directie Welzijn, Economie en Bestuur, afdeling Welzijn, tot afkondiging van het besluit van Provinciale Staten

Nadere informatie

Inleiding Musea. /bis cultuur.nl/adviezen/musea. Raad voor Cultuur - BIS. pagina 1 van 3

Inleiding Musea.  /bis cultuur.nl/adviezen/musea. Raad voor Cultuur - BIS. pagina 1 van 3 pagina 1 van 3 BIS/ Adviezen I Musea Inleiding Musea Het huidige rijksmuseale bestel bestaat uit 26 musea en één ondersteunende instelling. De musea in het rijksmuseale bestel beheren een rijkscollectie

Nadere informatie

Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies

Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies Toelichting. In het najaar van 2014 zijn maatschappelijke partijen in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven of vragen te stellen over

Nadere informatie

BESLUITEN: vast te stellen de navolgende Subsidieregeling voor evenementen 2016.

BESLUITEN: vast te stellen de navolgende Subsidieregeling voor evenementen 2016. Subsidieregeling voor evenementen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; overwegende dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidies nadere regels te stellen dan wel specifieke

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 013 Cultuurnota 1997 2000 Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Schoenmaker blijf bij je leest!

Schoenmaker blijf bij je leest! Cultureel ondernemerschap in Nederlandse musea Schoenmaker blijf bij je leest! Door Wouter Hijnberg en Jaap van der Burg, Helicon Conservation Support Nederland heeft de grootste museumdichtheid ter wereld.

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Ondernemingsraad. Amsterdam Museum. Museum Willet-Holthuysen

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Ondernemingsraad. Amsterdam Museum. Museum Willet-Holthuysen FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Ondernemingsraad Amsterdam Museum en Museum Willet-Holthuysen Amsterdam, 14 september 2016 1 De taken en het profiel van het lid van de Raad van

Nadere informatie