fax De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus BJ Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "fax De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 16375 2500 BJ Den Haag"

Transcriptie

1 R.J. SchlmrrleJpennincl<laan AE Den telefoon ->-0'" "'7" fax De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus BJ Den Haag datum: 7 april 2008 ons kenmerk: mus /2 onderwerp: instrumentarium specifiek museumbeleid Zeer geachte heer Plasterk, Het bestuurlijk arrangement voor de midden jaren negentig verzelfstandigde rijksmusea werkte in de praktijk niet optimaal en werd daarom herzien. Aangewezen musea krijgen een blijvend uitzicht op subsidie en moeten in plaats van een beleidsplan een begroting en een visitatierapport indienen. Het nieuwe model bevindt zich nog in de exijerimentele fase. Tegelijkertijd groeit het besefdat musea de behoeften van de samenleving op een nieuwe manier tegemoet moeten treden om hun taken goed te blijven vervullen. In dit spanningsveld geeft de Raad voor Cultuur u aandachtspunten bij het nieuwe instrumentarium voor het specifiek museumbeleid. Het nieuwe model van beoordeling en bekostiging van musea dreigt teveel bestuurlijke afstand te scheppen. U zou zich als van collecties en als subsidiënt van beherende instellingen moeten hoe u de die zich momenteel in de museumsector voltrekken optimaal kunt begeleiden en hoe u de musea blijvend kunt betrekken bij het cultuurbeleid. De inhoudelijke dialoog tussen musea en ministerie dient daartoe te worden hersteld. Het museumbeleid zoals zich dat nu voorziet in een instrumentarium dat stimuleert tot meer ondernemerschap en vergroting van het publieksbereik. Dat is naar de mening van de Raad te eenzijdig. U zult ook prikkels moeten geven die leiden tot inhoudelijke van het aanbod, en die de zichtbaarheid van collecties (ook via andere en het behoud van een kennisinfrastructuur gar'an<jeren. Teneinde de van de rijksgesubsidieerde musea te met de van het langjarig subsidieperspectief ook een voor museale vernieuwing moeten instellen. De Raad denkt daarbij aan zeven miljoen euro per jaar, vierjaarlijks te verdelen parallel aan het Subsidieplan.

2 voor voor '-'''''Jl'-''',-,"Ä raad voor cu pagina: 2 mus /2 Voor de rijksgesubsidieerde musea staat niet langer de vraag centraal óf ze subsidie krijgen, maar de vraag op welke voorwaarden. Het visitatiemodel zal primair functioneren als een instrument van kwaliteitszorg voor de musea zelfen niet als bestuurlijk verantwoordingsmodel. Wat dat betreft komt het accent te liggen op de prestatieafspraken, die dan ook een veel belangrijker rol gaan spelen dan voorheen. Musea zouden naast prestatieafspraken die aansluiten bij traditioneel onderscheiden museumtaken (publieksbereik, collectiebeheer, wetenschappelijk onderzoek, bedrijfsvoering) ook prestatieafspraken moeten formuleren bij thema's als internationale samenwerking en culturele diversiteit, en bij de ontwikkeling van nieuwe collectie- en kennisnetwerken. De Raad voor Cultuur wil zich in de toekomst meer profileren als strategisch adviseur voor het algemene cultuurbeleid. Dat blijft ook in de museumsector verbonden met het volgen van de rijksgesubsidieerde instellingen en met een vierjaarlijks sectoraal advies over de agenda cultuurbeleid en de culturele basisinfrastructuur. De Raad zal bovendien graag blijven adviseren over investeringen in museale vernieuwing en over wijzigingen van museumconcepten van aangewezen musea. In de adviesaanvraag voor het Subsidieplan kondigt u aan dat u na 1 juli aanstaande, na ontvangst van de begrotingen en de voorstellen voor prestatieafspraken van de musea, eventueel nog enige vragen zult voorleggen aan de Raad. Hij ziet deze graag tegemoet, maar vraagt u wel voldoende tijd te reserveren voor het gehele proces van advisering en besluitvorming. Hoogachtend, Voorzitter AIgeJl1EJenSecretaris

3 Schimnlelpennincl\.!aan 3 telefoon fax Datum: 7 april 2008 Ons kenmerk: mus Advies instrumentarium specifiek museumbeleid Naar een nieuw model van beoordeling en bekostiging Langjarig subsidieperspectief De wijze waarop het rijk vormgeeft aan zijn specifiek (instellingsgericht) museumbeleid wordt herzien. Musea die een rijkscollectie beheren, ofeen collectie waarvoor rijksverantwoordelijkheid is ontstaan, krijgen vanaf2009 een blijvend uitzicht op subsidie. In Kunst van leven, hoofdltjnen cultuurbeleid Guni 2007) heeft de minister aangegeven welke musea hij daarvoor op basis van artikel4b van de herziene Wet op het specifiek cultuurbeleid zal aanwijzen. Het gaat om een dertigtal musea dat voorheen subsidie ontving in het kader van de Cultuurnota. De wijze van beoordeling van de rijksgesubsidieerde musea verandert ook. De subsidiehoogte en de -voorwaarden kunnen net als voorheen vierjaarlijks worden aangepast, maar daarvoor hoeven musea alleen een begroting met toelichting en een voorstel voor prestatieafspraken in te dienen. Tevens zullen zij in een vierjaarlijkse cyclus gevisiteerd worden. De Raad voor Cultuur adviseert in de nieuwe systematiek niet langer eens in de vier jaar over de subsidieaanvragen voor de exploitatie van de afzonderlijke musea. Rijkscollectie = rijksmuseum De Raad betoogde in zijn advies Een vitaal museumbestel (september 2005) dat het niet nodig is dat het rijk verantwoordelijkheid neemt voor alle musea van nationale statuur. Naast de reikwijdte van het aandachtsgebied en de kwaliteit van de collectie en de cultuurproductie, spelen maatschappelijke betrokkenheid en bestuurlijke verhoudingen een belangrijke rol bij de invulling van de verantwoordelijkheid voor specifieke musea. In Spiegel van de cultuur, advies Cultuurnota adviseerde de Raad wel de subsidie aan zes kleinere musea niet te continueren en de subsidie aan nog eens drie musea afte bouwen. Met de invoering van de nieuwe systematiek worden deze adviezen voor het merendeel alsnog gevolgd. Daarbij heeft het rijk echter zijn eigen invalshoek gekozen, waarbij juridische en historische factoren de doorslag geven. Alleen musea die een rijkscollectie beheren, ofeen collectie waarvoor rijksverantwoordelijkheid is ontstaan, krijgen immers een langjarig subsidieperspectief. Andere musea komen niet langer in aanmerking voor structurele rijkssubsidie. Samenstelling groep rijksgesubsidieerde musea De nieuwe subsidiesystematiek lijkt wijzigingen in de samenstelling van de groep rijksgesubsidieerde musea afhankelijk te maken van verwerving en afstoting van collecties door het rijk. Met betrekking tot het Nationaal Glasmuseum Leerdam deed zich vorig jaar voor het eerst de vraag voor ofschenking van een collectie van nationaal belang aan het rijk voor het beherende museum ook een langjarig subsidieperspectiefmet zich mee zou kunnen

4 pagina: 2 mus /1 brengen. De Raad betoogde in zijn door de minister opgevolgde advies hierover (december 2007) dat alleen in uitzonderlijke gevallen nog sprake kan zijn van wijzigingen in de groep van rijksgesubsidieerde musea. Maatschappelijke en museale ontwikkelingen kunnen daartoe aanleiding geven, zoals recent bleek uit de oprichting van het Nationaal Historisch Museum. Maar het beheren van een deel van de rijkscollectie kan op zich nooit voldoende reden zijn. Bestuurlijke betrokkenheid In zijn adviezen over de voorgenomen wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid Guni 2006) en over de nota Verschil maken (oktober 2006) heeft de Raad ingestemd met het principe van de systematiekwijziging, omdat deze recht doet aan de voor een collectiebeherende instelling vereiste continuïteit en de betreffende musea deel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur van Nederland. Daarbij plaatste hij wel de kanttekening dat het dooruw voorganger aangekondigde budget voor museale vernieuwing onlosmakelijk deel uitmaakt van de nieuwe systematiek. Het geeft namelijk invulling aan de gewenste bestuurlijke betrokkenheid en waarborgt de noodzakelijke dynamiek. Ook de prestatieafspraken bij de vierjaarlijkse subsidiebeschikkingen zullen om die reden een belangrijker rol spelen dan voorheen. Beide instrumenten zal de Raad in dit advies nader uitwerken. Betrokkenheid Raad voor Cultuur De Raad voor Cultuur wil zich in de toekomst meer profileren als strategisch adviseur voor het algemene cultuurbeleid. Dat blijft ook in de museumsector verbonden aan het volgen van de rijksgesubsidieerde instellingen. In het kader van het vierjaarlijkse advies over de agenda cultuurbeleid en de culturele basisinfrastructuur, waarvan Innoveren, participeren! (maart 2007) de eerste was, zal de Raad aandachtspunten voor het specifiek museumbeleid formuleren, op basis van de visitatierapporten en zijn eigen bevindingen. Hij zal dit vierjaarlijkse advies ook aangrijpen om de samenstelling van de groep rijksgesubsidieerde musea periodiek tegen het licht te houden. Verder zal hij graag blijven adviseren over investeringen in museale vernieuwing en over wijzigingen van museumconcepten van aangewezen musea. In de nabije toekomst ziet de Raad bijvoorbeeld een adviesrol met betrekking tot het nog te ontwikkelen concept van het Nationaal Historisch Museum en met betrekking tot de op handen zijnde wijziging van het concept van het Zuiderzeemuseum. Evaluatie nieuw model De Raad benadrukt dat het van groot belang is het nieuwe model van beoordeling en bel(ostiging binnen vier jaar te evalueren, vóór de volgende Subsidieplancyclus. Het langjarig subsidieperspectief is reeds wettelijk verankerd en staat ook niet meer ter discussie. Maar pas over enkele jaren kan worden vastgesteld ofhet ontwikkelde visitatiemodel voldoet aan de verwachtingen. Pas dan ook kan worden vastgesteld of de nieuwe subsidiesystematiek het beoogde gunstige effect heeft op het functioneren van de musea en op de ontwikkeling van het specifiek museumbeleid.

5 pagina: 3 mus Uit het oog, uit het hart Visitaties Het door de Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea (VRM) ontwikkelde visitatiemodel l gaat zoals de meeste modellen uit van de veronderstelling dat als het proces in orde is, de kwaliteit van het product ook goed is. Voor zover het goed te standaardiseren taken als coljectiebeheer en bedrijfsvoering betreft, is dat een terechte keuze. De kwaliteit van het tentoonstellings- en activiteitenprogramma wordt echter door de visitatiecommissies niet beoordeeld. Specifiek museale deskundigheid is naar het zich nu laat aanzien alleen een vereiste voor leden van de visitatiecommissies die afkomstig zijn uit het buitenland. Beleidsthema's als culturele diversiteit, internationale samenwerking en kennisinfrastructuur komen naar de mening van de Raad onvoldoende terug in het visitatiemodel. Door de wijze waarop de visitaties georganiseerd worden, kunnen ze bovendien niet zoals voorheen de raadsadviezen een directe basis vormen voor de vaststelling van de subsidiebesluiten. Het uitgangspunt is immers een zelfevaluatie, die vervolgens getoetst wordt door een visitatiecommissie. Deze is per museum wisselend van samenstelling. Musea kunnen zelf aangeven welke deskundigheden zij daarin graag vertegenwoordigd zouden zien. Visitatie volgens het VRM-model is dus primair kwaliteitszorg voor de instellingen zelf. Het is geen bestuurlijk verantwoordingsmodel. De focus van de visitatierapporten zijn de processen van going concern. Straks is bekend of musea het naar hun eigen normen goed doen, maar niet of ze vanuit het oogpunt van cultuurbeleid het goede doen. Parallel hieraan dient de politieke en bestuurlijke betrokkenheid te worden gedefinieerd. De interne kwaliteitszorg moet geen onderwerp zijn van openbare politieke afweging, maar is een verantwoordelijkheid van de instelling zelf. De bijdrage van musea aan het cultuurbeleid kan daarentegen voluit, met een daartoe strekkend advies van de Raad, onderwerp zijn van politieke en bestuurlijke discussies. Musea in het cultuurbeleid Musea hebben een maatschappijgerichte missie en wat dat betreft goed vergelijkbaar met media en onderwijs. Van musea mag worden verwacht dat ze waar mogelijk een bijdrage leveren aan het realiseren van beleidsprioriteiten van het kabinet. Uit de oprichting van het Nationaall-listorisch Museum als symbool van nationale identiteit blijkt dat de groot vertrouwen heeft in de sector. Maar dat komt te vaak tot uitdrukking in de en/of subsidiëring van nieuwe - een andere recent voorbeeld is Kosmopolis en te In en prestatieafspraken met de Veel meer musea zouden een hllrlnlo"f' kunnen leveren aan het vel'grote:n van de belangstelling vûor Nederlandse geschiedenis en aan het en verbinden van geschiedenis en cultuur van verschillende bevolkingsgroepen. Het algemene en het specifieke cultuurbeleid zouden kortom meer op elkaar moeten worden betrokken. De mogelijkheden van de bestaande culturele basisinfrastructuur worden onvoldoende benut en daarmee wordt reeds aanwezig intellectueel en economisch kapitaal onvoldoende ingezet. I Het beoogd visitatiemodel voor de musea is gepubliceerd in Visitatie, Basisdocumenten voor kwaliteitszorg in musea, Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea, Amslerdam, maart 2007.

6 pagina: 4 mus /1 Begeleiden van transformatieprocessen In de Nederlandse museumwereld voltrekken zich ingrijpende transformatieprocessen, gericht op het vergroten van maatschappelijk draagvlak. Dat is een positieve en noodzakelijke ontwikkeling. Musea als het Rijksmuseum, NaturaIis, het Zuiderzeemuseum, het Scheepvaartmuseum, het Joods Historisch Museum, het Geldmuseum, het FiImmuseum, het Fotomuseum en Museum Catharijneconvent, en buiten de beïnvloedingssfeer van het rijk bijvoorbeeld het Wereldmuseum, het Zeeuws Museum en het Van Abbemuseum, bevinden zich in belangrijke vernieuwingstrajecten ofhebben die kort geleden afgerond. Door het ontstaan van nieuwe museale presentaties verandert ook de betekenis van andere collecties en zal een nieuw evenwicht ontstaan in het museumbestel. De rijksoverheid moet zich als eigenaar van collecties en als subsidiënt van beherende instellingen bewust zijn van deze ontwikkelingen en zich afvragen hoe zij deze optimaal kan begeleiden. Herstel van de dialoog In het model van beoordeling en bekostiging dreigt de afstand tussen musea en ministerie te groot te worden. Nu reeds beperkt het gesprek zich teveel tot financiële kwesties. Dat is gezien de ingrijpende veranderingen die momenteel in de sector plaatsvinden verontrustend. De Raad pleit voor herstel van de inhoudelijke dialoog tussen musea en ministerie. In het gesprek over hun vernieuwingsplannen en prestatieafspraken kunnen musea hun elan tonen en laten zien welke bijdrage ze leveren aan het cultuurbeleid. Veel musea geven zelfook aan behoefte te hebben aan een meer inhoudelijk gesprek met het ministerie. Als de subsidiebeschikkingen alleen maar op basis van een begroting met toelichting en summiere prestatieafspraken worden vastgesteld, dan ontstaat een situatie van ongeïnspireerde tekortfinanciering die bestuurlijk steeds meer weerstand oproept, zeker als die begrotingen almaar stijgende kosten laten zien. Twee richtingen in het museumbeleid Gratis toegang ofprofîjtbeginsel in 2006 in het parlement nog een meerderheid bestond voor de invoering van gratis to(~ga.ng tot de r~jksgesubsidieerde musea voor iedereen, introduceerde het huidige kabinet het profijtbeginsel in het cultuurbeleid. Dat getuigt van een opmerkelijke conceptuele sprong. Maar het is ook een treffende illustratie van de verschillende manieren waarop de laatste jaren wordt nagedacht over museumbeleid. Enerzijds is er het besef dat musea overheidsubsidie verdienen omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan cultuur= en kennisoverdracht, anderzijds is er de wens dat musea als cultureel ondernemers hun draagvlak kapitaliseren. De economische en de maatschappelijke richting in het cultuurbeleid hoeven elkaar niet uit te sluiten. De vraag is waarop gezien de uitdagingen waar musea voor staan het accent komt te Kunst van leven zet in op museale vernieuwing; het advies van de ter uitwerking van het profijtbeginsel ingestelde Commissie Cultuurprofijt zet in op versterking van cultureel ondernemerschap. Vooralsnog is alleen laatstgenoemde beleidsimpuis voorzien van een concreet bestuurlijk instrumentarium.

7 pagina: 5 mus !1 Commissie Cultuurprofzjt De Cultuurprofijt adviseert in haar advies Meer draa&t1jlak voor cultuur (januari 2008) een norm in te stellen voor eigen inkomsten van rijksgesubsidieerde cultuurproducenten en daarmee de door de minister gewenste bezuiniging van tien miljoen euro te realiseren. Ter compensatie adviseert de commissie cultuurproducenten met een 'prograrnrrm cultureel ondernemerschap' te stimuleren nieuwe financieringsmogelijkheden door particulieren en bedrijfsleven te ontdekken. Voor dat nieuwe beleid zou vijftien miljoen euro beschikbaar moeten komen, ten behoeve van matching van duurzame nieuwe eigen inkomsten en de oprichting van een publiek-private investeringsmaatschappij. De hoogte van de eigen inkomsten is naar mening van de Raad inderdaad een goede indicator van het maatschappelijk draagvlak van musea. 2 Maar het is niet de enige. Ondernemerschap De rijksgesubsidieerde musea hebben sinds hun verzelfstandiging midden jaren negentig een belangrijke gemaakt wat betreft de vergroting van hun maatschappelijk draagvlak. Sponsorrelaties, vriendenverenigingen en samenwerkingsverbanden moesten toen nog worden opgebouwd. Inmiddels is dat noodzaak, want door gestapelde bezuinigingen en achterwege gebleven loon- en prijscompensatie in de subsidiebedragen enerzijds en stijgende kosten anderzijds zijn de exploitatiebudgetten in de loop der jaren behoorlijk uitgehold. 3 Dit kon slechts in beperkte mate gecompenseerd worden door een verhoging van de Toch zijn deze bij de voormalige rijksmusea in de periode gemiddeld met maar liefst 8,5% per jaar gestegen. Qua hoogte van de toegangsprijzen behoort Nederland internationaal tot de landen in het hogere prijssegment. 4 Maatschappelijk draagvlak Verge lek:en met andere cu Ituursectoren zijn de bezoekaantaljen bijzonder (jaarlijks twintig miljoen) en de inkomsten hoog 5 De vraag is ofhet nog beter kan en moet, zoals de Commissie Cultuurprofijt adviseert. In marketing, bedrijfsvoering en leiderschap zou naar de mening van de Raad de museumsector beziend inderdaad een professionaliseringsslag kunnen worden. Musea hebben hun toeristisch en economisch potentieel nog onvoldoende uitgebaat. En een aantal musea heeft zeker mogelijkheden de inkomsten te verhogen door meer blockbusters en evenementen te on~allllse:re:n. Maar om de maatschappelijke inbedding van musea fundamenteel te vplrrrroff:n zijn ook andere activiteiten nodig. Het totale tentoonstellings- en act:ivllteiterlprograrnrrm 2 De Raad onderschri.jfl het de subsidievoorwaarden te wijzigen dat terugstortverplichting bij overschot vervalt (het zogenaamde bestemmingsfi:mds OCW) en cultuurproducenlen reserves mogen opbouwen. De huidige praktijk stimuleert op tekort financiering en daagl niet uil tot cultureel ondernemerschap, 3 Inclusief de door de politiek korting van 2.5% over de exploitatiebudgetten bleef de subsidie voor materiële kosten de periode bijvoorbeeld 4.5% achter bij het CBS prijspeil. Voor de loonkosten geldt een vergelijkbare trend, Gegevens geleverd door Teylers Museum. Haarlem. 4 ft Goudriaan. N. de Groot. A Noleboom. Schrijvershof. Voorstudie toegangsprijzen in de culturele sectoren, APE b.v, in opdracht van OCW. Den Haag. april De in opdracht van de Commissie Cultuurprofijt door Berenschot berekende normen eigen inkomsten voor musea liggen gemiddeld hoger dan die voor andere cultuurproducenten. Zie verder de paragraafover vastslelling van de subsidiehoogtes

8 pagina: 6 mus /1 een afgewogen mix te zijn die past bij het profiel van het museum en onderscheidend is ten opzichte van andere musea. Inhoudelijke vernieuwing Musea moeten niet alleen gestimuleerd worden hun publieksbereik te vergroten, maar ook om dit te verbreden, om nieuw publiek binnen te halen en zo te investeren in toekomstig maatschappelijk Bezoekaantallen en eigen inkomsten niet de enige graadmeters van succes. De rijksoverheid zal ook prikkels moeten geven die leiden tot inhoudelijke van het aanbod, en prikkels die de zichtbaarheid van collecties en het behoud van een goede kennisinfrastructuur garanderen. Een beleidsprogramma dat musea alleen stimuleert meer geld te verdienen en elkaar vooral als concurrent te zien, zou op lange termijn wel eens het omgekeerde effect kunnen hebben omdat het musea stimuleert zich met zoveel mogelijk aansprekende en laagdrempelige tentoonstellingen te richten op de grootste gemene deler van het traditionele museumpubliek. Investeringsbudget museale vernieuwing Kunst van leven In Kunst van leven kondigt de minister aan dat hij wil investeren in presentatie en educatie van de rijksgesubsidieerde musea. Dat sluit goed aan bij de museumnota Bewaren om teweeg te brengen (december 2005) en bij de raadsadviezen over de Om de 2e\Verlste vernieuwing van musea te stimuleren en de bestuurlijke afstand niet te groot te laten worden, zouden het langjarig subsidieperspectief en het investeringsbudget tegelijkertijd moeten worden ingevoerd. Museale vernieuwing is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de musea zelf. Het is een kwestie van prioriteren en reallocatie van budgetten, van expliciteren wat je doet en voor wie. Maar waar de beleidsprikkel verhoging van de inkomsten extra kracht dankzij een financiële zou dat ook voor deze naar de mening van de Raad veel urgenter - beleidsprikkel moeten gelden. Voorheen kreeg de invulling van beleidsprioriteiten van het op ook vorm in de toe~kenning van cultuurnotasubsidies aan musea die op dat terrein excelleerden. In de nieuwe systematiek vervalt die mogelijkheid en richt de aandacht zich geheel op de musea met een langjarig subsidieperspectief. Nieuwe inrichtingsconcepten noodzalcelijk om de wijze waarop musea betekenis geven aan kunst en de tijd te houden. Het klassieke onderscheid tussen mllseurrldisciplines en meer in het bijzonder tussen en historische is aan het ver"dv.1iinen. In een vergaand geësthetiseerde in een op actie en beleving gerichte ambiance worden bezoekers verleid zich te verdiepen in het verhaal van het museum en collectie. worden in een nieuwe context op een wijze die aansluit bij de hedendaagse cultuur en bij nieuwe vormen van vriietijdsb(~stl~ding. Collecties die oorspronkelijk deel uitmaakten van vaste omdat uit beeld minder noodzakelijk zijn voor het vertellen van het verhaal of in hun overvloed de

9 pagina: 7 mus hedendaagse bezoeker teveel zouden vermoeien. Daarom worden de veranderingen in museumconcepten en door een deel van het publiek ook als verlies ervaren. De vertrouwde voorwerpen en ambiance verdwijnen. Vrijwel alle recent vernieuwde musea hebben dat ervaren. zetten soms weer een stapje terug, zoals het Geldmuseum dat binnenkort weer een groter deel van de numismatische collectie zal laten zien. Vernieuwing is niet eenvoudig, het is zoeken naar de juiste balans. Kostenstijgingen Door de reeds genoemde gestapelde bezuinigingen en onvolledige loon- en prijscompensatie in de subsidiebedragen zijn de museumbudgetten onzichtbaar uitgehold. Maar de kosten van herinrichting van musea zijn juist aanzienlijk De doorlooptijd van vaste opstellingen wordt steeds korter, niet alleen omdat het publiek door de concurrentie op de vrijetijdsmarkt steeds opnieuw verleid moet worden tot museumbezoek, maar ook omdat vorm!!:evil1l!!: en audiovisuele ondersteuning sneller verouderen. Het wordt bovendien steeds duurder een kwalitatiefgoede presentatie neer te zetten, omdat het publiek gewend is geraakt aan een production value. In dat verband is illustratief dat de gemiddelde door de Mondriaan Stichting toegezegde bedragen voor 'publieksactiviteiten erfgoed' tussen 2004 en 2007 met maar liefst een kwart zijn gestegen. 6 Begrotingsdiscipline Musea die momenteel in een ingrijpende zitten ofdie recent hebben at~~enon(:l, passen hun manier van werken en hun begrotingsdiscipline indien mogelijk aan. Het bijvoorbeeld is van plan vaste opstelling in te richten naar vijf verschillende thema's en elk een van die presentaties te vervangen. Ook Museum Catharijneconvent heeft een deel van vaste opstelling en Musea moeten de omloopsnelheid van hun vaste presentaties idealiter vertalen naar hun door er jaarlijks op afte schrijven. Bij de verzelfstandiging van de rijksmusea midden jaren is daar echter budgettair niet op geanticipeerd. Aamg,ezlen bij die veel musea nog wel verbouwd en opnieuw ingericht, duurde het lang voordat dit probleem in volle omvang werd. Met een inv'esltering:sbud,get voor museale vernieuwing kan de pijn worden verzacht. De mvleste:nn,gsn;gelimg \/Plm,,'lnMin,o van de van de rij!(sg,esllb~;idi.eelrde musea maakt naar van de Raad onlosmakelijk deel uit van de nieuwe zou bestemd moeten vvorden VûOï duurzanîe 1i,,;p~tpi m('pi. in herinrichting van langlopende presentaties. Het is geen voor innovatieve nrl)jprtpn daarvoor is de Mondriaan Stichting het aangewezen en het is ook geen in1,es:telln.gsiju(jgt;t voor nieuwbouw ofrestauratie. Voor de verde:llr12: van dit zou een 6 De kosten stegen van naad; per project Voor 'projecten beeldende kunst' stegen de gemiddelde kosten zelfs van in 2005 naar in Mondriaan Stichting. Beleidsplan !2, maart De musea kunnen bij de Mondriaan Stichting wel een beroep doen op projectgelden, maar niet op meerjarige programmagelden. Mondriaan Stichting, Beleidsplan !2, maart 2008, p.12.

10 pagina: 8 mus-2üü8.ü vierjaarlijkse procedure kunnen worden aangehouden die gelijk loopt met de subsidieplanperiode voor de culturele basisinfrastructuur, inclusief de integrale beoordeling en advisering door de Raad. Wat betreft het budget denkt de Raad aan zeven miljoen euro per jaar, een bedrag ter hoogte van grofweg 5% van het totale museumbudget,8 Museumsubsidies Historische budgetten Het uitgangspunt voor de vaststelling van de subsidiehoogte voor de komende vier jaar wordt gevormd door de 'historische' budgetten van musea, eventueel gecorrigeerd met eerder toegekende tijdelijke intensiveringen. In deze implementatiefase van de nieuwe systematiek beschikt de minister immers nog niet over indicaties om de hoogte van de subsidies te wijzigen. Een punt van aandacht vormen de budgetten van de musea die door het rijk worden gesubsidieerd voor de museale activiteiten, maar niet voor de huisvesting, en geen beheersovereenkomst hebben. In Innoveren, participeren! adviseerde de Raad reeds deze musea onder de nieuwe systematiek net zo te behandelen als de voormalige rijksmusea, hetgeen met name in verband met de restauratie en het onderhoud van de gebouwen financiële consequenties kan hebben. Norm eigen inkomsten Bij de vaststelling van de subsidiebedragen is de minister voornemens conform het advies van de Commissie Cultuurprofijt een korting toe te passen op basis van een norm eigen inkomsten. Het Berenschot-rapport Prijsbeleid en eigen inkomsten musea, dat als bijlage bij het genoemde advies is gevoegd, beveelt aan voor drie categorieën musea 'thematisch', 'landelijke uitstraling' en 'internationale allure' - een norm eigen inkomsten van 25% respectievelijk 30% en 50% in te voeren. De indeling van musea in deze categorieën is echter niet goed navolgbaar - de categorieën sluiten elkaar ook niet uit berekende gemiddelden zijn gebaseerd op cijfers die per museum én per jaar ver uiteen en de liggen (van grofweg 2% eigen inkomsten bij Museum Meermanno tot 70% bij het Van Gogh Museum). Op basis van deze denkwijze zou de te realiseren bezuiniging voor een belangrijk deel neerkomen op de zwakste schouders die daardoor onverantwoord zwaar belast zouden worden. 9 8 De hoogte van het benodigde bedrag hangt uiteraard af van een aantal variabelen de omlcopsnelheid van vaste opstellingen, hetaanta! vierkante rneters gebruikte tentoonstellingsruimte, de eventuele afschrijvingsvv'aarde en de herinrichtingskosten per vierkante meter. Voor dat laatste is een goede indicatie: dat IS het bedrag dat Naturalis mede op basis van internationale vergelijking hanteert voor een interactieve expositie die lang meegaa~ exc\usiefkosten val gcbouwaanp<lssing en infrastructuur (klimaatinstallatie, beveiliging etc.). Het Scheepvaartmuseum rekent voor de komende herinrichting met bedragen tussen de en per vierkante meter, atluli1kelijk van het soort opstelling. 9 Oeker van Munster, Thessa Syderius en Ajan Verhoeven, Prijsbeleid en eigen inkomsten musea, Berensehot, januari 200S. Het is een goed aivies van de Commissie Cultuurprofijt om de eventuele norm eigen ITlkomsten voor de musea alleen te baseren op de haten gerelateerd aan de publieksfunetie. De kosten van collectiebeheer en de huisvestingslasten zijn namelijk nauwelijks heïnvloedhaar door musea zelf, ze worden gedicteerd door respectievelijk de grootte en mrd van de collectie (el1museahebhen gezien hun RWT-status een wettelijke taak daarvoor te zorgen) en de bekosligingssystematiek van de Rijksgehouwendienst. Berenschot heeft dit zelf echter niet ten uitvoer gebracht omdat de aangeleverde cijfers niet transparant werden bevonden

11 pagina: 9 mus l Museumprofielen De Commissie Cultuurprofijt neemt de door Berenschot geadviseerde norm eigen inkomsten voor musea niet met zoveel woorden over. De door de commissie gehanteerde stelregel 'pas toe ofleg uit' is dan ook een noodzakelijke nuancering. Naar de mening van de Raad zal de invoering van de norm eigen inkomsten vrijwel geheel moeten aankomen op maatwerk. Niet alleen vanwege twijfels bij de gehanteerde categorieën en berekeningen, maar vooral omdat de assets van musea nogal uiteenlopen en daarmee ook hun earning capacity. De norm eigen inkomsten kan alleen worden vastgesteld op basis van het museumprofiel. Daarbij gaat het om collectie, locatie, museumtype en maatschappelijk werkingsveld. Verzwarende factoren, die leiden tot een hogere norm eigen inkomsten, zijn bijvoorbeeld het beheer van een collectie met een groot 'bruikleenpotentieel', de toeristische aantrekkelijkheid van de vestigingsplaats, een dominante positie van beeldende kunst binnen het tentoonstellingsbeleid, en het nadrukkelijk positioneren van het museum op de vrij etijdsmarkt. Compensatie gratis toegang Bij de vaststelling van de subsidiehoogte behoort het verlies van eigen inkomsten door de invoering van de in Kunst van leven aangekondigde gratis toegang voor jongeren t/m twaalf jaar te worden gecompenseerd. Dat geldt niet alleen voor de entreeprijzen, maar ook voor de benodigde extra investeringen op facilitair gebied. Een gemiddeld museum zal door de invoering van gratis toegang voor kinderen jaarlijks een voor de exploitatie belangrijk bedrag mislopen; voor de kastelen Muiderslot en Loevestein zou het niet compenseren zelfs een regelrechte bedreiging zijn. 10 Prestatieafspraken Visitatierapporten en beleidsprioriteiten De prestatieafspraken zullen inhoudelijk gebaseerd zijn op de uitkomsten van de visitatierapporten en op het vigerend cultuurbeleid. Op basis van de visitatierapporten volgens het VRM-model kunnen in de toekomst afspraken worden gemaakt over onderwerpen als verbetering van het omgevingsbewustzijn, beleidsmatige inbedding van activiteiten, aanscherping van het museumprofiel, vergroting en verbreding van het publieksbereik, PR en marketing, digitale registratie en ontsluiting van de collectie, collectiebeheer, wetenschappelijk onderzoek en bedrijfsvoering. Mede op basis van de rapporten van de Erfgoedinspectie kunnen uiteraard ook nu reeds afspraken worden gemaakt over het co!!ectiebeheer. Wat betreft de prestatieafspraken op basis VfuÎ beleidsprioriteiten van het rijk kwamen reeds aan de orde het verlenen van gratis toegang aan jongeren t/m!o Bureau APE heeft in uw opdracht berekend dat invoering van gratis toegang voor jongeren tot achttien jaar tot de rijksgesubsidieerde musea 7,6 miljoen euro per jaar kost; het bedrag voor gratis toegang tfm twaalfjaar is niet in dit onderzoek betrokken maar kan op basis van de gehanteerde onderzoeksmethode worden berekend. Het genoemde bedrag bestaat zowel uit gederfde entreegelden als uit extra kosten voor de publieksfunctie, en de compensatie van musea die reeds geheel ofgedeeltelijk gratis zijn voor jongeren is meegenomen. BÜ een herberekening van de kosten van gratis toegang Urn twaalfjaar moet bedacht worden dat het aandeel van deze groep in het totaal aantal bezoekers veel groter is dan het aandeel van de groep dertien tot achttien jaar. R. Goudriaan, e.m. Visscher, Effecten van gratis toegang tot de rijksmusea, Aanvullend onderzoek, APE b.v. in opdracht van OCW, Den Haag december 2006, p.20 en p.24.

2. Stand van zaken 2.1 Indeling en taakopvatting

2. Stand van zaken 2.1 Indeling en taakopvatting Musea 1. Inleiding Musea hebben een tweeledige taak. De wortel van hun bestaan is gelegen in het beheren van collecties. Maar hun bestaansrecht ontlenen ze aan wat ze daar namens en ten behoeve van de

Nadere informatie

culturele basisinfrastructuur 2013 2016

culturele basisinfrastructuur 2013 2016 culturele basisinfrastructuur 2013 2016 Deel 1 Slagen in Cultuur culturele basisinfrastructuur 2013 2016 1 Inhoud Deel 1 Inleiding 5 1.1 Slagen in Cultuur 7 1.2 Adviesaanvraag en beoordelingskader 9 1.3

Nadere informatie

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen Advies bezuiniging cultuur 2013-2016 Noodgedwongen keuzen 2 Inhoudsopgave Samenvatting advies 4 Vooraf 11 Uitgangspunten 13 Criteria 13 Rol van rijksoverheid, fondsen en andere overheden 16 Cultureel ondernemerschap

Nadere informatie

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht apport isitatie Stichting Museum Catharijneconvent Utrecht voorwoord Voorwoord Kan het eigenlijk wel, een museum visiteren? De visitatiecommissie stelde vast dat als een museum aan een dergelijke proef

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Het tekort van het teveel

Het tekort van het teveel Het tekort van het teveel over de rijksverantwoordelijkheid voor cultureel erfgoed Advies Erfgoedselectiebeleid deel I en deel II september 2005 R.J. Schimmelpennincklaan 3 postbus 61243 2506 AE Den Haag

Nadere informatie

Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam

Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam 1 Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam april 2015 Gitta Luiten in opdracht van de Gemeente Rotterdam 2 Inhoudsopgave 1 Opdracht 3 1.a Onderzoeksopzet 3 1.b Kaders 4 2 Samenvatting en conclusies 5 2.a Conclusies

Nadere informatie

Subsidiebeleid openbare bibliotheken

Subsidiebeleid openbare bibliotheken Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

Strategisch plan 2014_2017

Strategisch plan 2014_2017 Strategisch plan 2014_2017 1 Managementsamenvatting Boeken en werkelijkheid en kunst zijn voor mij soortgelijk Vincent van Gogh aan zijn broer Theo op 2 juni 1875 Het Strategisch Plan van het Van Gogh

Nadere informatie

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie Achtergronden, literatuur en websites Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2008 Inhoud Vooraf 4 Ontwikkelingen in museumducatie 6 Vooraf Begin oktober 2008 verscheen

Nadere informatie

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Fonds voor Cultuurparticipatie Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Redactie: Teunis IJdens,

Nadere informatie

Beheer Rijkscollectie 2000-2005

Beheer Rijkscollectie 2000-2005 Verslag van bevindingen Collecties Verslag van bevindingen Erfgoedinspectie / Collecties juli 2006 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 De rijkscollectie: eigendom en verantwoordelijkheid 7 1.1 Verwarrende terminologie

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 Integrale rapportage Amersfoort, 5 augustus 2005 Johanna Kasperkovitz Beleidsonderzoek en -advies De integrale rapportage is gebaseerd op drie onderliggende rapporten:

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

2 Activiteitenplan. 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling

2 Activiteitenplan. 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling 2 Activiteitenplan 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling Missie Met een kist vol echte verhalen en open vizier de interactie aangaan met ons publiek. Een ontmoetingsplaats creëren tussen heden en verleden,

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

De Tafel van Zes: Minder waar het kan, beter waar het moet, een pleidooi voor een andere rol van de overheid

De Tafel van Zes: Minder waar het kan, beter waar het moet, een pleidooi voor een andere rol van de overheid De Tafel van Zes: Minder waar het kan, beter waar het moet, een pleidooi voor een andere rol van de overheid Amsterdam, maart 2011 De Tafel van Zes: Minder waar het kan, beter waar het moet, een pleidooi

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang 2.1 Wat zijn de missie, visie en hoofddoelstelling van de instelling? Denk hierbij aan de verschillende

Nadere informatie