Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag"

Transcriptie

1 Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag 1

2 Inhoudsopgave Blz.3. Voorwoord Blz.4. Inleiding Blz.5. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Blz. 6. Jaarverslag 2011 Blz. 7/8. Interne activiteiten Blz. 9. Externe activiteiten Blz. 10/11. Kristalnacht Blz. 12. Sociaal spreekuur Blz. 13. Juridisch spreekuur Blz. 14. Bijeenkomst verkiezingen provinciale staten Blz. 15. Initiatiefgroep Marokkaanse Ouderen Blz. 16/17. Voorlichtingsbijeenkomst over bijstandswet DWI Blz.18/19. Verslag Mantelzorg Blz. 20/21. Financieel verslag structurele in incidenteel van MRAO

3 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van MRAO. Hierin wordt beschreven waar de Marokkaanse Raad zich de afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. De uitgevoerde activiteiten bevatten een vertaalslag van het beleid van de Marokkaanse Raad Amsterdam Oost ( MRAO). Door de opgebouwde netwerk van de Marokkaanse Raad staat de dialoogactiviteiten centraal. Wij zijn van mening dat dit voortgezet moet worden. Dit betekent zowel uitbreiding als het onderhouden van deze dialoog. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost heeft de afgelopen jaar niet alleen gestreefd naar het signaleren van maatschappelijke ontwikkelingen van buurtbewoners, maar heeft juist ook actie ondernomen om de participatie van buurtbewoners te bevorderen. Dit hebben wij door middel van activiteiten die u in het verslag zal treffen kunnen realiseren. Wij zijn van mening dat wij een goede bijdrage hebben geleverd in onze samenleving. Met dank aan stadsdeel oost die het mogelijk heeft gemaakt om dit initiatief te stimuleren door middel van o.a. financiële ondersteuning. Daarnaast willen wij onze dank uitspreken voor de inzet van onze vrijwilligers en stagiaires. Graag willen wij met deze team werk op maatschappelijk gebied voortzetten. 3

4 Inleiding In dit jaarverslag wil de MRAO laten zien waar wij zich ons mee bezig hebben gehouden. Het jaar 2011 is een jaar waarin wij veel ervaring hebben opgedaan op verschillende terreinen. We hebben de behoefte van buurtbewoners in kaart gebracht en van daaruit te werk gegaan. In het jaar 2011 hebben wij diverse activiteiten georganiseerd. Deze hebben zowel intern als extern plaatsgevonden.. De volgende activiteiten zijn gerealiseerd: Functioneren Beleidsontwikkeling Meer stages voor (allochtone) cursisten Kadertraining/vorming Bijeenkomsten De externe activiteiten hebben de afgelopen jaar ook hun positie ingenomen binnen de Marokkaanse Raad. Zo hebben wij met het hele team van vrijwilligers, stagiaires en buurtbewoners deelgenomen aan de kristalnacht. Binnen de organisatie houdt de raad dagelijks een inloopspreekuur. Dit is toegankelijk voor buurtbewoners van Amsterdam oost. Zij kunnen hier terecht voor vragen ofwel ondersteuning bij zowel materiële- als immateriële zaken. Tevens kunnen cliënten op afspraak terecht tijdens het juridisch spreekuur dat iedere donderdag plaatsvindt van uur tot voor juridische advies. Dit wordt verzorgd door dhr. Mr. E. Stap. De Marokkaanse Raad heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd waaronder een informatieve bijeenkomst aangaande de provinciale staten verkiezingen. Hierbij hebben wij getracht de bewoners te stimuleren om te gaan stemmen. Tevens heeft de Marokkaanse Raad verschillende informatieve bijeenkomsten georganiseerd met betrekking tot initiatiefgroep Marokkaanse ouderen. Graag zien wij de Marokkaanse ouderen georganiseerd onder een vakbond die hun belangen kunnen behartigen. De Marokkaanse Raad heeft zich de afgelopen jaar ook verdiept in de materie omtrent de wijzigingen van regelingen binnen DWI. Een ander belangrijk aspect waarin wij voor kennisvergaring en spreiding zijn betreft de mantelzorg. In samenwerking met diversiteitland hebben wij getracht de buurtbewoners bewust te maken over het grote belang van mantelzorg. Professionals hebben ook deelgenomen aan de bijeenkomst door belangrijke informatie te verstrekken over mantelzorg. Wij proberen het belang van mantelzorg te specificeren en te stimuleren om te werken in de mantelzorg. Het jaar 2011 is voor de Marokkaanse Raad een bijzonder jaar geweest. Dit omdat wij veel nieuwe ervaringen hebben opgedaan op sociaal en maatschappelijk vlak. Wij hebben meer mensen kunnen bereiken en onze achterban groeit met de dag. Er is behoefte aan continuïteit van onze activiteiten. 4

5 De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost (MRAO) De MRAO is een koepelorgaan van een aantal maatschappelijke en religieuze organisaties. Doel Het doel van de Marokkaanse Raad is het bevorderen van de dialoog tussen de diverse bevolkingsgroepen in Amsterdam Oost. Wij willen de maatschappelijke participatie van minderheidsgroeperingen bevorderen en met name de Marokkaanse gemeenschap in de Amsterdamse samenleving. De leden van de MRAO spelen een belangrijke rol in het realiseren van de doelstellingen van het koepelorgaan. Structuur De organisatiestructuur van de MRAO bestaat uit twee lagen: de raad en werkgroepen (WG) 1. De algemene vergadering - het bestuur van de MRAO - bestaat uit vertegenwoordigers van alle organisaties die deelnemen aan de raad. Dit orgaan heeft een beleidsbepalende en strategiebewakende functie en komt op een structurele manier bijeen (soms ad hoc). 2. De werkgroepen (WG) hebben een beleidsvoorbereidende en strategie-uitvoerende functie. De werkgroepen zorgen er in feite voor dat het door de Raad vastgestelde beleid, ook tot uitvoer wordt gebracht. De leden van de werkgroepen worden aan de hand van bepaalde criteria vanuit de raad benoemd. Het beleid van de MRAO wordt jaarlijks in een werkprogramma uitgewerkt. 5

6 Jaarverslag 2011 MRAO realiseert haar doelen door het accent leggen op de participatie van de buurtbewoners, met name de Marokkaanse gemeenschap. De beleidsideeën die in het jaar 2010 ontwikkeld zijn, vormen de basis van een reeks activiteiten' die de MRAO in het jaar 2011 heeft georganiseerd. Hiermee heeft de MRAO de aandacht gevestigd op een aantal belangrijke zaken die centraal dienen te staan in de discussie rondom de multiculturele samenleving zoals; arbeidsdeelname, schooluitval en sociale participatie van etnische minderheden. De manier waarop soortgelijke zaken aan de orde gesteld kunnen worden: minder confrontatie en meer respect en dialoog. De organisatorische en methodische opzet van de activiteiten hebben mogelijk gemaakt dat een open en deskundige dialoog rondom de gekozen thema's -tussen diverse mensen van de stad ontstond. De resultaten hiervan zijn als signalen aan de politiek en uitvoerende instellingen, die met deze thema's te maken hebben aangeboden in de vorm van advies en aanbevelingen. Ook is tijd besteed aan het uitbreiden van het netwerk. Zowel de georganiseerde activiteiten gericht naar buiten, als de interne gesprekken hebben veel input opgeleverd om het MRAO beleid een stap verder te ontwikkelen. Al deze processen -het signaleren van problemen en ontwikkelingen richting lokale overheid, instellingen en eigen achterban, beleidsontwikkelingen en profilering van MRAO- dienen een vervolg te hebben in de komende jaren. Het uiteindelijke doel is het verhogen van de effectiviteit en de efficiëntie van de MRAO in het realiseren van haar doelstellingen. Obiplein RB Amsterdam 6

7 INTERNE ACTIVITEITEN Hieronder worden de interne activiteiten gepresenteerd die in 2011 hebben plaatsgevonden. Deze activiteiten richten zich op het in standhouden van de kwaliteit van het werk en het verbeteren daar waar nodig. 1. Functioneren De diverse onderdelen van de MRAO functioneerden in 2011 heel intensief - zowel de raad als de werkgroepen kwamen een aantal keer bijeen. In de vergaderingen van de raad worden de vorderingen die ter uitvoering van het beleid zijn besproken. Er wordt informatie uitgewisseld over de activiteiten van de deelnemers die verband hebben met het MRAO beleid. Tevens is in de agenda ruimte gereserveerd om elkaar te vertellen wat een ieder zich bezig houdt. De vergaderingen van de werkgroepen (WG) wordt met name besteedt aan het coördineren en afstemmen van zaken, zoals beleidsvoorbereiding en aan uitvoeringsaspecten die verband houden met de geplande activiteiten. 2. Beleidsontwikkeling De beleidsontwikkeling beoogt een steeds betere fundering van het beleid van de MRAO door de doeltreffendheid van dat beleid te verhogen en de MRAO beter te positioneren en profileren in de Amsterdamse samenleving. De beleidsontwikkeling vindt plaats langs twee lijnen; een realistische vertaalslag van de doelstellingen van de MRAO en een goede analyse/inventarisatie van maatschappelijke ontwikkelingen die verband hebben met deze doelstellingen en mogelijkheden van de MRAO. Een werkgroep (WG) heeft een aantal vergaderingen aan dit onderwerp besteedt, en de uitkomsten verwerkt in een conceptplan voor de komende jaren. 7

8 De uitkomsten zijn tijdens een speciale bijeenkomst van de Raad besproken. Deze plannen dienen verder geconcretiseerd te worden. 3. Meer stages voor (allochtone) cursisten Een opleiding volgen is investeren in de toekomst. Het is investeren in jezelf en in de samenleving. Na het eerste jaar, na de theoretische basis, wordt de stap gezet naar de praktijk. Het blijkt dat er in het algemeen te weinig stageplaatsen zijn voor het MBO en HBO. Vooral cursisten met een allochtone afkomst hebben vaak veel moeite met het vinden van een geschikte stageplaats. Vele studenten denken dat het te maken heeft met hun buitenlandse afkomst dat zij geen geschikte stageplek kunnen vinden. Het feit dat een aantal bijvoorbeeld hoofddoek draagt speelt hierbij een rol. Geen stage betekent geen diploma. Het aanbieden van een opleiding moet gepaard gaan met het aanbieden van een stageplaats. Regelmatig krijgt de MRAO verzoeken van studenten uit met een sociale maatschappelijk- en pedagogische achtergrond om bij onze organisatie stage te lopen. De MRAO is erg blij met deze belangstelling. De MRAO heeft hier specifieke afspraken gemaakt met de aanbieders van de opleidingen om meer verantwoordelijkheid te nemen voor het hele traject opleiding en stage. Helaas kunnen wij niet al deze verzoeken honoreren. Reden hiervoor is dat we momenteel het maximaal benodigde aantal stageplaatsen hebben bereikt. In 2011 waren negen stagiaires bij onze vestiging werkzaam. 4. Kadertraining/vorming Er was behoefte bij de bestuursleden en vrijwilligers op het gebied van presentatie en communicatie met de doelgroep en met andere relevante organisaties en instellingen. Bestuursleden kregen onder begeleiding van een deskundige trainingen in werving, systematiek, organisatorische benadering, rollen en processen in communicatie. Beoogd effect: verbetering van kennis en vaardigheden op het gebied van maatschappelijk werk en politiek gevoelige zaken verbeterde participatie en inbreng van de vereniging in de verschillende overleggen in stadsdeel oost vergroting van de contacten en netwerk van de vereniging met maatschappelijke instanties streven naar meer samenwerkingsverbanden 8

9 EXTERNE ACTIVITEITEN De activiteiten die hier gepresenteerd worden zijn activiteiten waarmee de MRAO in 2011 naar buiten is getreden. Het doel van deze activiteiten was de dialoog tussen mensen in gang te brengen, maar ook om meer zicht te krijgen op de participatie van etnische minderheden, met name de Marokkaanse gemeenschap, over arbeid, onderwijs en sociale participatie. Ook heeft het bestuur aandacht besteed aan het leggen van contacten met andere organisaties waarmee de MRAO in de toekomst samen zou willen werken. Hieronder worden de activiteiten gepresenteerd die de MRAO in 2011 (mede) georganiseerd heeft: 1. Stichting Samenwonen -Samenleven (SW-SL) SW- SL een kleine sociale onderneming met een eigen werkwijze, Welzijn Nieuwe Stijl in de civil society. Civil society is de samenleving die burgers zelf maken, door verenigingen, vrijwilligerswerk en informele netwerken. SW-SL richt zich op groepen helpers, rolmodellen, sleutelfiguren en voormannen of -vrouwen die kwetsbare burgers helpen. Burgers van verschillende leeftijden die te maken hebben met armoede, taal- en andere achterstanden, psychosociale problemen en gebrekkige arbeidsparticipatie. Met relatief weinig middelen, maar met een effectieve manier van werken heeft de stichting informele welzijns- en zorgnetwerken ingericht. SW-SL is actief in buurten en wijken van vijf stadsdelen in Amsterdam: West, Nieuw - West, Zuidoost, Noord en (verkennend in) Oost. De stichting Samenwonen -Samenleven heeft een reeks trainingen aangeboden waarin wij ideeën met elkaar hebben uitgewisseld. Dit werd met elkaar besproken, met als doel hoe wij de armoede moeten op een efficiënte en effectieve manier bestrijden. 2. Politie De MRAO is tevreden over de samenwerking met de politie. Zo hebben wij diverse voorlichtingen gegeven waarin politie ook aanwezig was. MRAO probeert goed contact te onderhouden met politie om negatieve beeld van de buurtbewoners over de politie om te zetten in positieve beeld. De MRAO wil de kloof tussen politie en buurtbewoners verkleinen. Dit door middel van bijeenkomsten te organiseren waarin politie een podium heeft gekregen om zijn verhaal te doen. Het doel was om de buurtbewoners actief mee te laten doen, contact te maken met politie doormiddelen van gesprekken, discussies en debatten te organiseren. Tijdens de bijeenkomsten hebben wij gemerkt dat er ook behoefte is om activiteiten te organiseren zodat jongeren en veiligheidsdiensten kennis met elkaar kunnen maken, denk hierbij aan zaalvoetbalwedstrijden, meeloopdagen met de politie enz. Wij hebben afspraken gemaakt met de politie voor de komende jaren. 9

10 Kristalnacht De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost heeft in samenwerking met Sonja na 2 voorbereidingsvergaderingen de herdenking van Kristalnacht georganiseerd. Op 9 november 2011 heeft er in Amsterdam oost bij het Muiderpoort station een herdenking plaatsgevonden. Tijdens deze herdenking heeft Sonja een toespraak gehouden, over de Joden die omgekomen zijn in 1938, vernieling van gebouwen en de deportatie van joden naar Oost-Europa. Fatima Elatik heeft ook een toespraak gehouden namens de buurtbewoners en staddeel, waarin zij haar solidariteit betuigd. Zij waarschuwt de aanwezigen van het gevaar van onenigheid tussen buurtbewoners. Wij moeten alert zijn tegen elke vorm van racisme. De genodigden waren zeer onder de indruk, omdat er mensen bij waren van een andere religieuze achtergrond die hun solidariteit kwamen betuigen. Het doel van onze participatie bij de herdenking van de kristalnacht is het versterken van banden tussen de verschillende religieuze achtergronden. Tijdens deze bijeenkomst is gebleken dat wij meer overeenkomsten hebben dan verschillen. De opkomst was groot er waren meer dan 45 Marokkanen aanwezig die hun onvrede uitte over racisme en vandalisme. Wij streven naar een tijd van openhartigheid en een tijd waar mensen in harmonieuze sfeer leven. 10

11 Sociaal spreekuur 2011 Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder voor inwoners met een taalachterstand. Veel instanties werken met formulieren die vaak moeilijk taalgebruik bevatten. De buurtbewoners die bij ons komen hebben vaak moeite met het begrijpen van brieven die zij ontvangen. Een van de belangrijkste onderdelen binnen de Marokkaanse raad is het sociaal spreekuur. Tijdens het spreekuur komen buurtbewoners van Amsterdam oost met hun hulpvraag bij één van onze vrijwilligers/ stagiaires. Wij hebben te maken met verschillende problemen op verschillende levensgebieden. De cliënten die gebruik maken van deze spandiensten spreken weinig tot geen Nederlands. Wij bieden de buurtbewoners dagelijks de mogelijkheid om gebruik te maken van de inloopspreekuur. Veel cliënten die bij ons terecht komen spreken nauwelijks Nederlands en zijn meestal ook analfabeet. De cliënten die tijdens het inloopspreekuur komen zijn meestal boven de 45 jaar en zijn niet op de hoogte van verschillende ontwikkelingen in ons land. Door verschillenden gesprekken te voeren met cliënten willen wij een vertrouwensverband creëren, zodat alles waar de cliënt mee zit besproken kan worden. Een goede band met de cliënten is van essentieel belang voor een hulpverleningsproces. Dit leidt tot een adequate en functionele samenwerking. Wat ook van belang is binnen het sociaal spreekuur is dat er een geheimhoudingplicht is. Dit houd in dat alles wat de cliënt bespreekt met de hulpverlener ook daadwerkelijk tussen de twee blijft. Dit is belangrijk voor zowel de cliënt als de hulpverlener, zodat de vertrouwen verstrekt wordt. Mocht er een ander instelling of organisatie worden ingeschakeld moet dit echter in overleg gebeuren met cliënt. Op het moment dat er een cliënt bij de Marokkaanse raad binnen komt wordt hij ontvangen door een van onze medewerkers. Hij of zij kijkt wat de hulpvraag is en stemt daar zijn hulpverlening op af. Wij proberen de hulpverlening zo laagdrempelig mogelijk te houden, om de hulpverlening toegankelijk te maken. Mocht het een complex probleem zijn dan adviseren wij de cliënten of worden hij/zij doorverwezen. Het inloopspreekuur is dagelijks van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 13:30 uur op het kantoor van de Marokkaanse raad. De aantal cliënten zien wij de laatste jaren vors stijgen, in het jaar 2011 hebben wij meer dan700 cliënten tijdens het sociaal spreekuur ontvangen. 11

12 Hieronder kunt u zien waar de meeste vraag naar is geweest tijdens het afgelopen jaar. Alliantie, AGIS, DWI, NUON, SVB, ROC, UITKERING. BD, FNV, AGIS, Woningnet, Eigen Haard, Ymere Belastingdienst, Nuon, Justitie, AOW. AGIS, DWI, SVB, UWV, Toeslag, School, AIOW. Kwijtschelding. Variabel brieven Uitkering, pensioen, Toeslagen, ROC. Informatie Over : Uitkering, pensioen, Toeslagen, ROC. Brief lezen & vertaling: Variabel brieven Formulieren invullen: AGIS, DWI, SVB, UWV, Toeslag, School, AIOW. Kwijtschelding. Bezwaarschrift: Belastingdienst, Nuon, Justitie, AOW. Brieven schrijven: BD, FNV, AGIS, Woningnet, Eigen Haard, Ymere Bellen: Alliantie, AGIS, DWI, NUON, SVB, ROC, UITKERING

13 Juridisch spreekuur Naar de wens van veel buurtbewoners die deel uitmaken van onze sociale spreekuur zijn wij gestart met een juridisch spreekuur om de cliënten tegemoet te komen. Het juridisch spreekuur is in februari 2011 van start gegaan. Het spreekuur is bedoelt voor mensen die weinig tot geen Nederlands spreken. Bij het spreekuur is er ook een tolk aanwezig die dezelfde taal spreekt. Op donderdag tussen uur en uur worden cliënten geholpen door Advocaat Mr. E. Stap. Hij is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden: 1. Arbeidsrecht 2. Vreemdelingenrecht 3. Strafrecht 4. Sociaal zekerheidsrecht 5. Personen en familierecht Hier kunnen cliënten terecht met allerlei problemen/vragen over: 1. Bijstandswet 2. Sociale zekerheid 3. Vreemdelingen wetgeving 4. Belastingen 5. Ouderenzorg Het is een belangrijk onderdeel geworden van de MRAO. Het juridisch spreekuur wordt momenteel druk bezocht en is voor de buurtbewoners een goede ondersteuning om hulp te krijgen bij juridische problemen, waarbij de maatschappelijk werker niet kan helpen. 13

14 Bijeenkomst verkiezingen provinciale staten Marokkaanse Raad Amsterdam Oost heeft in samenwerking met de volgende organisaties een bijeenkomst over de verkiezingen provinciale staten gegeven ; KMAA, Belangenorganisatie in Oost, SSCCM, TISSCC, Diehard Hore, Stichting Mariaal, Stichting Al Chase (vrouwen vereniging) Assanabil, Kanarie en KMM. De bijeenkomst heeft op zondag 27 februari 2011 plaats gevonden van tot bij het Multicultureel Centrum De Verbinding aan de Jouberstraat 15. De inleiding is gedaan door Hassan Ayi (KMAA) en Mohamed Rabbae van Landelijk Beraad Marokkanen. Het doel van de bijeenkomst was informatie verstrekking over hoe belangrijk het is om haar/zijn stem te laten horen. Die is onder leiding van Ibrahim Fatah van IPP gerealiseerd. De provinciale staten kiezen leden van de eerste kamer, die onder andere als taak hebben het goedkeuren en/of afwijzen van de wetten afkomstig zijn van het kabinet. Van doorslaggevend belang is dat de samenleving van de eerste kamer zodanig is dat de huidige coalitie (CDA/VVD) gesteund wordt door de PVV en hierin geen meerderheid zal hebben. Zij zien nog liever dat deze verkiezingen een signaal zullen zijn aan dit onzalige kabinet. Dit door middel van een overtuigende stemmenwinst voor de linkse partijen. Al jaren strijden Marokkaanse democratische organisaties voor het bevorderen van hun deelname aan de Nederlandse samenleving. Politieke participatie die zowel passief als actief zijn, is erg belangrijk. Het biedt kansen en geeft de mogelijkheid zich te ontplooien als volwaardig burger van dit land. Het doel van deze bijeenkomst was dan ook om dit over te brengen aan de Marokkaanse/Nederlandse burgers die niets met hun stemrecht doen. 14

15 Initiatiefgroep Marokkaanse Ouderen Op 15 mei 2011 om uur hebben wij een informatieve bijeenkomst gehad voor de initiatiefgroep Marokkaanse Ouderen. Landelijke Marokkaanse Ouderorganisaties Op dit moment is er in Nederland geen landelijke organisatie van- en voor Marokkaanse ouderen. Dit is van belang en zal ook belangrijker worden omdat de groep Marokkaanse ouderen groeit. Deze groep heeft specifieke problemen, vragen, behoeften en wensen wat betreft armoede. Vragen m.b.t. de invulling van de oude dag in Nederland of Marokko of pendelend tussen beide landen, islamitische zorg, verzorg- en verpleegtehuizen, voorzieningen voor reizen etc. Het draagvlak van vertegenwoordiging en belangenbehartiging van een eigen ouderenorganisatie is groot. Doelstelling Marokkaanse Ouderorganisatie: Belangenbehartiging voor ouderen met een Marokkaanse afkomst op het gebied van inkomen, pensioenen, zorg, huisvesting en de relatie met Marokko. IMO De IMO is een werkgroep die in 2007 in het leven is geroepen om een landelijke Marokkaanse ouderenorganisatie op te richten. De doelstelling van IMO is onderzoeken wat de randvoorwaarden zijn voor een landelijke organisatie voor ouderen en wegen zoeken om hieraan te voldoen. Eerst zal er een goede basis (draagvlak, middelen, structuur, ledenadministratie etc.) worden gelegd voor een Marokkaanse ouderenorganisatie en daarna volgt de oprichting ervan. MRAO: De Marokkaanse raad Amsterdam oost organiseert dagelijks een spreekuur op sociaalgebied. Dit kan zowel laagdrempelig- als complexe problematiek zijn. Ook is er een juridisch spreekuur, daar besteed de Marokkaanse raad veel aandacht aan. Iedere donderdag kunnen buurtbewoners bij de raad terecht om zaken op juridisch gebied te bespreken met advocaat Eric Stap. Eens in de maand organiseert de raad een discussiebijeenkomst waarin de hele buurt betrokken wordt. Ook zijn er genoeg activiteiten voor zowel jongeren als ouderen. Kinderactiviteiten zijn er op gebied van eigen taal en cultuur. Doelgroep: Kinderen tussen 6-16 jaar. (VERENIGING ASSANAABIL) Voor de ouderen (vrouwen) is er Nederlandse taalles, Arabische taalles, sociale vaardigheidstraining en ontmoetingsactiviteiten. (VERENIGING AL KHANSAE) 15

16 Voorlichtingbijeenkomst over bijstandswet DWI Op 24 mei 2011 is er een informatiebijeenkomst bij de Marokkaanse Raad Amsterdam Oost geweest, tijdens deze informatieve bijeenkomst is er informatie verstrekt over wijzigingen in 2012 bij DWI. Dit hebben wij gedaan om miscommunicatie te voorkomen en de bewoners op de hoogte te houden. Wie komen er in aanmerking? Iedereen die rechtmatig in Nederland woont, kan voor een bijstand in aanmerking komen. De WWB kent 2 vormen van bijstand: Wet Werk en Bijstand 16

17 Geen recht op bijstand Achttien- tot twintigjarige die in een instelling verblijven hebben geen recht op bijstand. Degenen die een uitkering hebben op grond van werk en inkomen kunstenaars. Degenen die met onbetaald verlof of gehuwd is met iemand die met onbetaald verlof is, voor zover het gebrek aan middelen het gevolg is van dit verlof. Wel in aanmerking voor bijstand komen alleenstaande ouders die met ouderschapsverlof zijn. Bijzondere bijstand Alle bijstand die de DWI verstrekt boven de algemene bijstand, dus de basisnorm plus eventuele toeslag valt onder bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is allen mogelijk als iemand in bijzondere omstandigheden verkeerd, waardoor hij hogere kosten heeft dan waarin de algemene bijstand voorziet. Wij hebben van verschillende buurtbewoners complimenten gekregen over deze bijeenkomst, zij vonden het initiatief om over dit onderwerp informatie te geven heel goed. 17

18 Verslag Mantelzog Zorg is voor ons allemaal een belangrijk onderwerp. Velen van ons weten niet welke vormen van zorg er allemaal bestaan in Nederland. De Marokkaanse raad heeft het hef in handen genomen en heeft een workshop georganiseerd. Tijdens deze workshop zijn alle buurtbewoners uitgenodigd om kennis te maken met het thema mantelzorg. De workshop was een tweedaagse bijeenkomst met professionele sprekers. De samenwerking is gedaan met diversiteitsland (cultuurontmoeting en participatie). Dit heeft plaatsgevonden bij de Marokkaanse Raad Amsterdam Oost. Obiplein RB Amtserdam Op & Mantelzorg in de Marokkaanse gemeenschap is vanzelfsprekend. De meeste aanwezige gaven aan dat het heel normaal is dat men een ouder iemand verzorgd. Dit hoeft echter niet perse een familielid te zijn. Tijdens deze workshop waren er ongeveer 30 aanwezige. De aanwezige deelde ervaringen met elkaar. Iedereen gaf aan dat mantelzorg iets vanzelfsprekend is, alleen is men daar niet van bewust. Tijdens het workshop werd er aangeven dat iedereen hier bewuster mee om te gaan. De workshop werd mede mogelijk gemaakt door de Marokkaanse Raad Amsterdam Oost. De voorzitter A. El Khattabi was tijdens deze workshop als vertaler actief. Alles werd in het Nederlands verteld. Dynamo heeft een verzoek ingediend bij diversiteitsland om verschillende instellingen te bezoeken omtrent mantelzorg. Dit word uit vrijwillige basis verricht. De aanwezige krijgen de mogelijkheid om zich in te schrijven. Diegene wordt gekoppeld aan een cliënt die mantelzorg nodig heeft. Hier komt tegenover een vergoeding van 250,- per jaar. Wat is mantelzorg eigenlijk? Als iemand door een chronische ziekte, verslaving of handicap hulpbehoevend is, komt de zorg voor hem of haar vaak neer op familieleden en/of vrienden. Soms moet die zorg jarenlang gegeven worden. Dit overkomt niet alleen (oudere) volwassenen. Ook op jonge 18

19 mensen en kinderen wordt regelmatig en langdurig een extra beroep gedaan wanneer een gezinslid ziek of gehandicapt is. U bent mantelzorger als u vanuit een persoonlijke relatie extra hulp en zorg geeft aan een familielid (ouders, kinderen, partner, broer, zus) dat aangewezen is op de hulp van anderen. Ook dergelijke hulp aan vrienden, buren en kennissen wordt gezien als mantelzorg. Het aantal mantelzorgers in Nederland wordt geschat op zo'n 3.7 miljoen mensen. Mantelzorgers nemen zo'n 80% van alle zorg op zich, de overige 20% wordt geleverd door beroepskrachten. Veel mensen vinden het normaal om zorg en hulp te geven aan iemand waar ze om geven. Toch kan een dergelijke verantwoording, of je nu jong of oud bent, veel invloed uitoefenen op je eigen leven en soms ook erg zwaar zijn. Mantelzorgers komen vaak voor moeilijke keuzes te staan doordat de zorg lastig te combineren is met een (fulltime) baan, de zorg voor andere familieleden, opvoeding van kinderen of met andere bezigheden. Als er voor de mantelzorger niet genoeg mogelijkheden zijn om de zorg af en toe aan iemand over te dragen of om andere noodzakelijke hulp te krijgen, lopen zij een verhoogde kans op oververmoeidheid of overbelasting. Zij worden dan van zorgverlenende zelf zorgvrager. Daarnaast ondervinden mantelzorgers ook vaak financiële nadelen van hun zorgtaak (extra kosten, minder of niet kunnen werken). Daardoor wordt het zorgen nog meer belastend. 19

20 20

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde!

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde! Mantelzorgers Als de alledaagse dingen niet meer vanzelfsprekend zijn, als de regie voeren over je leven een klus blijkt te zijn geworden en het misschien ook lastig is om jezelf te verzorgen, dan is het

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

Verslag het project ABBA /VL/5998 migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016 bijeenkomsten Dialooghuis

Verslag het project ABBA /VL/5998 migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016 bijeenkomsten Dialooghuis Beeklaan 167 2562AD Den Haag Verslag het project ABBA /VL/5998 migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016 bijeenkomsten Dialooghuis Verslag de tweede fase het project migranten actief betrekken bij

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid V1_2011

Mantelzorgbeleid V1_2011 Mantelzorgbeleid V1_2011 Inleiding Zorgwaard ziet de mantelzorger als ervaringsdeskundige en als een partner in zorg voor de cliënt. In de praktijk blijkt dat mantelzorgers vooral behoefte hebben aan informatie,

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Dé mantelzorger bestaat niet

Dé mantelzorger bestaat niet Dé mantelzorger bestaat niet Deze notitie over mantelzorg is opgesteld is samenwerking met: Stichting Pulse, Plaatselijk Overleg Gehandicapten, het Nederlandse Rode Kruis, de Zonnebloem IJsselstein, de

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen mantelzorgers die aan bepaalde criteria voldeden via het SVB het mantelzorgcompliment. Per 1-1-2015 is deze regeling

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Mantelzorg waardering en ondersteuning

Mantelzorg waardering en ondersteuning 6 juli 2017 Mantelzorg waardering en ondersteuning Betreft: kadernota 2017-2021 Beste leden van de gemeenteraad, burgemeester, wethouder en andere aanwezigen, Vanavond wordt de kadernota 2017-2021 van

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2019

Beleidsplan 2015-2019 Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk Beleidsplan 2015-2019 Tel. 06-23500818 www.sociaalsteunpuntwinterswijk.nl info@sociaalsteunpuntwinterswijk.nl K.v.K.09176599 Inhoud: 1. Visie 2. Organisatiestructuur

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Werkplan 2013-2014 Stichting De Brug

Werkplan 2013-2014 Stichting De Brug Werkplan 2013-2014 Stichting De Brug MISSIE, UITGANGSPUNTEN, ONTWIKKELINGEN EN TAKEN De Brug is een ontmoetingscentrum dat toegankelijk is voor alle buurtbewoners in Geuzenveld, Slotermeer en omgeving.

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Rapportage januari t/m juli 2013 Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Inleiding. In januari is de functie van bewonersadviseur overgegaan van de gemeente naar Pulse. De functie is ontstaan vanuit

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Maandelijkse nieuwsbrief Belangenbehartiging ANBO. Hoofdredacteur Margo Brands. Afmelden? Klik hier.

Maandelijkse nieuwsbrief Belangenbehartiging ANBO. Hoofdredacteur Margo Brands. Afmelden? Klik hier. Maandelijkse nieuwsbrief Belangenbehartiging ANBO. Hoofdredacteur Margo Brands. Afmelden? Klik hier. Onderwerpen nieuwsbrief mantelzorg special 2011: Algemeen... 1 10 november: Dag van de mantelzorg...

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in. gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge. moeders met een verstandelijke beperking / 10

Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in. gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge. moeders met een verstandelijke beperking / 10 Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge moeders met een verstandelijke beperking / 10 vrouwen die deelnamen aan AMWAHT-opleiding krijgen hun certificaat,

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg

Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg Workshop Mantelzorg Febe Lenie de Pater Consulent Mantelzorg Freelancer Mantelzorgondersteuning November 2014 Doel workshop Bewustwording rol en positie

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Inleiding Inwoners van Haren met fysieke of psychosociale beperkingen hebben vaak ondersteuning nodig om nog zo veel mogelijk volwaardig deel uit te kunnen maken

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

DE MANTELZORGMAKELAAR. Henny Seiler Mantelzorgmakelaar 19 januari 2016

DE MANTELZORGMAKELAAR. Henny Seiler Mantelzorgmakelaar 19 januari 2016 DE MANTELZORGMAKELAAR Henny Seiler Mantelzorgmakelaar 19 januari 2016 INFORMATIE AVOND EVEN NIET? Wanneer bent u mantelzorger Knelpunten van mantelzorgers Wat is respijtzorg Wat kan een mantelzorgmakelaar

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Uitkomsten werkgroepen Netwerkbijeenkomst 19 februari 2014 De deelnemers aan de werkgroepen vertegenwoordigen met elkaar het brede sociale domein van Haarlem. Samen met de leden van de Participatieraad

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015 2019 Stichting Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen Beleidsplan2015-2019 KADERSTELLING Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg

Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg Twee

Nadere informatie

Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2016

Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2016 Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2016 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samen doen Positoos... 7 In gesprek... 11 Verschillende zorgtaken... 12 Waardering door Positoos... 13 Tijdstip mantelzorg... 14 Cursussen/scholing...

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Driezorg

Mantelzorgbeleid Driezorg Mantelzorgbeleid Driezorg Inleiding Mantelzorg is een belangrijk en omvangrijk deel van de zorg. Naar verwachting neemt het aandeel van mantelzorgers toe in verband met demografische en sociaal-economische

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol, STIP OP DE HORIZON 2021 Provinciehuis Flevoland te Lelystad, 14 september 2017 1 Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Ondertekenaars Partijen

Nadere informatie

Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam. Prof.dr. Anna Nieboer

Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam. Prof.dr. Anna Nieboer Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam Prof.dr. Anna Nieboer Presentatie Toelichting Even Buurten Integrale wijkaanpak in Rotterdam Gericht op de ondersteuning van zelfstandigwonende ouderen Onderdeel

Nadere informatie

ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh

ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh Opgesteld door: Bijlage: Albert Tahaparij Eveline Stehouwer Ellen van den Bosch Folder Mantelzorg Vastgesteld MT d.d. 10 september 2013 Opgesteld

Nadere informatie

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 Mezzo Landelijke vereniging voor iedereen die voor een naaste zorgt Mezzo: Wij vinden het

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2013 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsvrouw 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Groene Kruis Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning midden-limburg Mantelzorgondersteuning Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN Veel jongeren hebben al vroeg de zorg voor een gezinslid. Maar wie zorgt er eigenlijk voor hen? De klassieke verzorgingsstaat verandert in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Het geheel moet meer worden dan de som der delen

Het geheel moet meer worden dan de som der delen Bijlage 2. Het geheel moet meer worden dan de som der delen 26-08-09 1 Inleiding 3 Werkwijze 4 Resultaten ouders 5 De steekproef Uitkomsten gesloten vragen ouders Uitkomsten open vragen ouders Resultaten

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Samenwerken met de mantelzorger

Samenwerken met de mantelzorger Samenwerken met de mantelzorger januari 1 2017 Een korte weergave over hoe de Zorgspecialist de samenwerking zoekt met de mantelzorger van extramurale cliënten. Mantelzorg doe je samen Mantelzorgbeleid

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 April 2015 Ant Stremmelaar Adviseur Zorg en Kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Begripsbepaling 3 4. Uitgangspunten WZU Veluwe 4 2 Inleiding Mantelzorg

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk

Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg Twee

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand?

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Per 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Er gelden nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 23 december 2004 Nr.: 04/47 Commissie Onderwerp : Samenleving : Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Samenvatting In 1997 heeft de cliëntenparticipatie in het

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.00 Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 13-05-2008 B&W-besluit nr.: 08.0401 Naam programma +onderdeel: Werk en inkomen Onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Productnummer 6.11.05)

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Stichting Thuiszorg Groot Limburg. Inleiding. 1. Doel

Mantelzorgbeleid Stichting Thuiszorg Groot Limburg. Inleiding. 1. Doel 1 Mantelzorgbeleid Stichting Thuiszorg Groot Limburg Inleiding Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de cliënt en verdienen ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van hun zorg- en ondersteuningstaken.

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Wat is er tot nu toe ondernomen teneinde het vertrouwen tussen de bewoners en de politie te herstellen en/of te versterken?

Wat is er tot nu toe ondernomen teneinde het vertrouwen tussen de bewoners en de politie te herstellen en/of te versterken? Wat is er tot nu toe ondernomen teneinde het vertrouwen tussen de bewoners en de politie te herstellen en/of te versterken? De Eenheid Den Haag en het wijkbureau zetten sinds jaar en dag in op herstel

Nadere informatie

Welkom en opening Goede morgen dames en heren,

Welkom en opening Goede morgen dames en heren, Bijeenkomst RSBO Oost-Veluwe op 29 november 2011 in het Denksportcentrum te Apeldoorn over het onderwerp Bewustwording Wonen als vervolg op het eerdere woonwensenonderzoek Wat beweegt ouderen op de woningmarkt?

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 Mantelzorgcompliment Van het SVB ( Sociale verzekeringsbank) Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 24-07-2013 De staatssecretaris van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie