Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag"

Transcriptie

1 Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag 1

2 Inhoudsopgave Blz.3. Voorwoord Blz.4. Inleiding Blz.5. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Blz. 6. Jaarverslag 2011 Blz. 7/8. Interne activiteiten Blz. 9. Externe activiteiten Blz. 10/11. Kristalnacht Blz. 12. Sociaal spreekuur Blz. 13. Juridisch spreekuur Blz. 14. Bijeenkomst verkiezingen provinciale staten Blz. 15. Initiatiefgroep Marokkaanse Ouderen Blz. 16/17. Voorlichtingsbijeenkomst over bijstandswet DWI Blz.18/19. Verslag Mantelzorg Blz. 20/21. Financieel verslag structurele in incidenteel van MRAO

3 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van MRAO. Hierin wordt beschreven waar de Marokkaanse Raad zich de afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. De uitgevoerde activiteiten bevatten een vertaalslag van het beleid van de Marokkaanse Raad Amsterdam Oost ( MRAO). Door de opgebouwde netwerk van de Marokkaanse Raad staat de dialoogactiviteiten centraal. Wij zijn van mening dat dit voortgezet moet worden. Dit betekent zowel uitbreiding als het onderhouden van deze dialoog. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost heeft de afgelopen jaar niet alleen gestreefd naar het signaleren van maatschappelijke ontwikkelingen van buurtbewoners, maar heeft juist ook actie ondernomen om de participatie van buurtbewoners te bevorderen. Dit hebben wij door middel van activiteiten die u in het verslag zal treffen kunnen realiseren. Wij zijn van mening dat wij een goede bijdrage hebben geleverd in onze samenleving. Met dank aan stadsdeel oost die het mogelijk heeft gemaakt om dit initiatief te stimuleren door middel van o.a. financiële ondersteuning. Daarnaast willen wij onze dank uitspreken voor de inzet van onze vrijwilligers en stagiaires. Graag willen wij met deze team werk op maatschappelijk gebied voortzetten. 3

4 Inleiding In dit jaarverslag wil de MRAO laten zien waar wij zich ons mee bezig hebben gehouden. Het jaar 2011 is een jaar waarin wij veel ervaring hebben opgedaan op verschillende terreinen. We hebben de behoefte van buurtbewoners in kaart gebracht en van daaruit te werk gegaan. In het jaar 2011 hebben wij diverse activiteiten georganiseerd. Deze hebben zowel intern als extern plaatsgevonden.. De volgende activiteiten zijn gerealiseerd: Functioneren Beleidsontwikkeling Meer stages voor (allochtone) cursisten Kadertraining/vorming Bijeenkomsten De externe activiteiten hebben de afgelopen jaar ook hun positie ingenomen binnen de Marokkaanse Raad. Zo hebben wij met het hele team van vrijwilligers, stagiaires en buurtbewoners deelgenomen aan de kristalnacht. Binnen de organisatie houdt de raad dagelijks een inloopspreekuur. Dit is toegankelijk voor buurtbewoners van Amsterdam oost. Zij kunnen hier terecht voor vragen ofwel ondersteuning bij zowel materiële- als immateriële zaken. Tevens kunnen cliënten op afspraak terecht tijdens het juridisch spreekuur dat iedere donderdag plaatsvindt van uur tot voor juridische advies. Dit wordt verzorgd door dhr. Mr. E. Stap. De Marokkaanse Raad heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd waaronder een informatieve bijeenkomst aangaande de provinciale staten verkiezingen. Hierbij hebben wij getracht de bewoners te stimuleren om te gaan stemmen. Tevens heeft de Marokkaanse Raad verschillende informatieve bijeenkomsten georganiseerd met betrekking tot initiatiefgroep Marokkaanse ouderen. Graag zien wij de Marokkaanse ouderen georganiseerd onder een vakbond die hun belangen kunnen behartigen. De Marokkaanse Raad heeft zich de afgelopen jaar ook verdiept in de materie omtrent de wijzigingen van regelingen binnen DWI. Een ander belangrijk aspect waarin wij voor kennisvergaring en spreiding zijn betreft de mantelzorg. In samenwerking met diversiteitland hebben wij getracht de buurtbewoners bewust te maken over het grote belang van mantelzorg. Professionals hebben ook deelgenomen aan de bijeenkomst door belangrijke informatie te verstrekken over mantelzorg. Wij proberen het belang van mantelzorg te specificeren en te stimuleren om te werken in de mantelzorg. Het jaar 2011 is voor de Marokkaanse Raad een bijzonder jaar geweest. Dit omdat wij veel nieuwe ervaringen hebben opgedaan op sociaal en maatschappelijk vlak. Wij hebben meer mensen kunnen bereiken en onze achterban groeit met de dag. Er is behoefte aan continuïteit van onze activiteiten. 4

5 De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost (MRAO) De MRAO is een koepelorgaan van een aantal maatschappelijke en religieuze organisaties. Doel Het doel van de Marokkaanse Raad is het bevorderen van de dialoog tussen de diverse bevolkingsgroepen in Amsterdam Oost. Wij willen de maatschappelijke participatie van minderheidsgroeperingen bevorderen en met name de Marokkaanse gemeenschap in de Amsterdamse samenleving. De leden van de MRAO spelen een belangrijke rol in het realiseren van de doelstellingen van het koepelorgaan. Structuur De organisatiestructuur van de MRAO bestaat uit twee lagen: de raad en werkgroepen (WG) 1. De algemene vergadering - het bestuur van de MRAO - bestaat uit vertegenwoordigers van alle organisaties die deelnemen aan de raad. Dit orgaan heeft een beleidsbepalende en strategiebewakende functie en komt op een structurele manier bijeen (soms ad hoc). 2. De werkgroepen (WG) hebben een beleidsvoorbereidende en strategie-uitvoerende functie. De werkgroepen zorgen er in feite voor dat het door de Raad vastgestelde beleid, ook tot uitvoer wordt gebracht. De leden van de werkgroepen worden aan de hand van bepaalde criteria vanuit de raad benoemd. Het beleid van de MRAO wordt jaarlijks in een werkprogramma uitgewerkt. 5

6 Jaarverslag 2011 MRAO realiseert haar doelen door het accent leggen op de participatie van de buurtbewoners, met name de Marokkaanse gemeenschap. De beleidsideeën die in het jaar 2010 ontwikkeld zijn, vormen de basis van een reeks activiteiten' die de MRAO in het jaar 2011 heeft georganiseerd. Hiermee heeft de MRAO de aandacht gevestigd op een aantal belangrijke zaken die centraal dienen te staan in de discussie rondom de multiculturele samenleving zoals; arbeidsdeelname, schooluitval en sociale participatie van etnische minderheden. De manier waarop soortgelijke zaken aan de orde gesteld kunnen worden: minder confrontatie en meer respect en dialoog. De organisatorische en methodische opzet van de activiteiten hebben mogelijk gemaakt dat een open en deskundige dialoog rondom de gekozen thema's -tussen diverse mensen van de stad ontstond. De resultaten hiervan zijn als signalen aan de politiek en uitvoerende instellingen, die met deze thema's te maken hebben aangeboden in de vorm van advies en aanbevelingen. Ook is tijd besteed aan het uitbreiden van het netwerk. Zowel de georganiseerde activiteiten gericht naar buiten, als de interne gesprekken hebben veel input opgeleverd om het MRAO beleid een stap verder te ontwikkelen. Al deze processen -het signaleren van problemen en ontwikkelingen richting lokale overheid, instellingen en eigen achterban, beleidsontwikkelingen en profilering van MRAO- dienen een vervolg te hebben in de komende jaren. Het uiteindelijke doel is het verhogen van de effectiviteit en de efficiëntie van de MRAO in het realiseren van haar doelstellingen. Obiplein RB Amsterdam 6

7 INTERNE ACTIVITEITEN Hieronder worden de interne activiteiten gepresenteerd die in 2011 hebben plaatsgevonden. Deze activiteiten richten zich op het in standhouden van de kwaliteit van het werk en het verbeteren daar waar nodig. 1. Functioneren De diverse onderdelen van de MRAO functioneerden in 2011 heel intensief - zowel de raad als de werkgroepen kwamen een aantal keer bijeen. In de vergaderingen van de raad worden de vorderingen die ter uitvoering van het beleid zijn besproken. Er wordt informatie uitgewisseld over de activiteiten van de deelnemers die verband hebben met het MRAO beleid. Tevens is in de agenda ruimte gereserveerd om elkaar te vertellen wat een ieder zich bezig houdt. De vergaderingen van de werkgroepen (WG) wordt met name besteedt aan het coördineren en afstemmen van zaken, zoals beleidsvoorbereiding en aan uitvoeringsaspecten die verband houden met de geplande activiteiten. 2. Beleidsontwikkeling De beleidsontwikkeling beoogt een steeds betere fundering van het beleid van de MRAO door de doeltreffendheid van dat beleid te verhogen en de MRAO beter te positioneren en profileren in de Amsterdamse samenleving. De beleidsontwikkeling vindt plaats langs twee lijnen; een realistische vertaalslag van de doelstellingen van de MRAO en een goede analyse/inventarisatie van maatschappelijke ontwikkelingen die verband hebben met deze doelstellingen en mogelijkheden van de MRAO. Een werkgroep (WG) heeft een aantal vergaderingen aan dit onderwerp besteedt, en de uitkomsten verwerkt in een conceptplan voor de komende jaren. 7

8 De uitkomsten zijn tijdens een speciale bijeenkomst van de Raad besproken. Deze plannen dienen verder geconcretiseerd te worden. 3. Meer stages voor (allochtone) cursisten Een opleiding volgen is investeren in de toekomst. Het is investeren in jezelf en in de samenleving. Na het eerste jaar, na de theoretische basis, wordt de stap gezet naar de praktijk. Het blijkt dat er in het algemeen te weinig stageplaatsen zijn voor het MBO en HBO. Vooral cursisten met een allochtone afkomst hebben vaak veel moeite met het vinden van een geschikte stageplaats. Vele studenten denken dat het te maken heeft met hun buitenlandse afkomst dat zij geen geschikte stageplek kunnen vinden. Het feit dat een aantal bijvoorbeeld hoofddoek draagt speelt hierbij een rol. Geen stage betekent geen diploma. Het aanbieden van een opleiding moet gepaard gaan met het aanbieden van een stageplaats. Regelmatig krijgt de MRAO verzoeken van studenten uit met een sociale maatschappelijk- en pedagogische achtergrond om bij onze organisatie stage te lopen. De MRAO is erg blij met deze belangstelling. De MRAO heeft hier specifieke afspraken gemaakt met de aanbieders van de opleidingen om meer verantwoordelijkheid te nemen voor het hele traject opleiding en stage. Helaas kunnen wij niet al deze verzoeken honoreren. Reden hiervoor is dat we momenteel het maximaal benodigde aantal stageplaatsen hebben bereikt. In 2011 waren negen stagiaires bij onze vestiging werkzaam. 4. Kadertraining/vorming Er was behoefte bij de bestuursleden en vrijwilligers op het gebied van presentatie en communicatie met de doelgroep en met andere relevante organisaties en instellingen. Bestuursleden kregen onder begeleiding van een deskundige trainingen in werving, systematiek, organisatorische benadering, rollen en processen in communicatie. Beoogd effect: verbetering van kennis en vaardigheden op het gebied van maatschappelijk werk en politiek gevoelige zaken verbeterde participatie en inbreng van de vereniging in de verschillende overleggen in stadsdeel oost vergroting van de contacten en netwerk van de vereniging met maatschappelijke instanties streven naar meer samenwerkingsverbanden 8

9 EXTERNE ACTIVITEITEN De activiteiten die hier gepresenteerd worden zijn activiteiten waarmee de MRAO in 2011 naar buiten is getreden. Het doel van deze activiteiten was de dialoog tussen mensen in gang te brengen, maar ook om meer zicht te krijgen op de participatie van etnische minderheden, met name de Marokkaanse gemeenschap, over arbeid, onderwijs en sociale participatie. Ook heeft het bestuur aandacht besteed aan het leggen van contacten met andere organisaties waarmee de MRAO in de toekomst samen zou willen werken. Hieronder worden de activiteiten gepresenteerd die de MRAO in 2011 (mede) georganiseerd heeft: 1. Stichting Samenwonen -Samenleven (SW-SL) SW- SL een kleine sociale onderneming met een eigen werkwijze, Welzijn Nieuwe Stijl in de civil society. Civil society is de samenleving die burgers zelf maken, door verenigingen, vrijwilligerswerk en informele netwerken. SW-SL richt zich op groepen helpers, rolmodellen, sleutelfiguren en voormannen of -vrouwen die kwetsbare burgers helpen. Burgers van verschillende leeftijden die te maken hebben met armoede, taal- en andere achterstanden, psychosociale problemen en gebrekkige arbeidsparticipatie. Met relatief weinig middelen, maar met een effectieve manier van werken heeft de stichting informele welzijns- en zorgnetwerken ingericht. SW-SL is actief in buurten en wijken van vijf stadsdelen in Amsterdam: West, Nieuw - West, Zuidoost, Noord en (verkennend in) Oost. De stichting Samenwonen -Samenleven heeft een reeks trainingen aangeboden waarin wij ideeën met elkaar hebben uitgewisseld. Dit werd met elkaar besproken, met als doel hoe wij de armoede moeten op een efficiënte en effectieve manier bestrijden. 2. Politie De MRAO is tevreden over de samenwerking met de politie. Zo hebben wij diverse voorlichtingen gegeven waarin politie ook aanwezig was. MRAO probeert goed contact te onderhouden met politie om negatieve beeld van de buurtbewoners over de politie om te zetten in positieve beeld. De MRAO wil de kloof tussen politie en buurtbewoners verkleinen. Dit door middel van bijeenkomsten te organiseren waarin politie een podium heeft gekregen om zijn verhaal te doen. Het doel was om de buurtbewoners actief mee te laten doen, contact te maken met politie doormiddelen van gesprekken, discussies en debatten te organiseren. Tijdens de bijeenkomsten hebben wij gemerkt dat er ook behoefte is om activiteiten te organiseren zodat jongeren en veiligheidsdiensten kennis met elkaar kunnen maken, denk hierbij aan zaalvoetbalwedstrijden, meeloopdagen met de politie enz. Wij hebben afspraken gemaakt met de politie voor de komende jaren. 9

10 Kristalnacht De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost heeft in samenwerking met Sonja na 2 voorbereidingsvergaderingen de herdenking van Kristalnacht georganiseerd. Op 9 november 2011 heeft er in Amsterdam oost bij het Muiderpoort station een herdenking plaatsgevonden. Tijdens deze herdenking heeft Sonja een toespraak gehouden, over de Joden die omgekomen zijn in 1938, vernieling van gebouwen en de deportatie van joden naar Oost-Europa. Fatima Elatik heeft ook een toespraak gehouden namens de buurtbewoners en staddeel, waarin zij haar solidariteit betuigd. Zij waarschuwt de aanwezigen van het gevaar van onenigheid tussen buurtbewoners. Wij moeten alert zijn tegen elke vorm van racisme. De genodigden waren zeer onder de indruk, omdat er mensen bij waren van een andere religieuze achtergrond die hun solidariteit kwamen betuigen. Het doel van onze participatie bij de herdenking van de kristalnacht is het versterken van banden tussen de verschillende religieuze achtergronden. Tijdens deze bijeenkomst is gebleken dat wij meer overeenkomsten hebben dan verschillen. De opkomst was groot er waren meer dan 45 Marokkanen aanwezig die hun onvrede uitte over racisme en vandalisme. Wij streven naar een tijd van openhartigheid en een tijd waar mensen in harmonieuze sfeer leven. 10

11 Sociaal spreekuur 2011 Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder voor inwoners met een taalachterstand. Veel instanties werken met formulieren die vaak moeilijk taalgebruik bevatten. De buurtbewoners die bij ons komen hebben vaak moeite met het begrijpen van brieven die zij ontvangen. Een van de belangrijkste onderdelen binnen de Marokkaanse raad is het sociaal spreekuur. Tijdens het spreekuur komen buurtbewoners van Amsterdam oost met hun hulpvraag bij één van onze vrijwilligers/ stagiaires. Wij hebben te maken met verschillende problemen op verschillende levensgebieden. De cliënten die gebruik maken van deze spandiensten spreken weinig tot geen Nederlands. Wij bieden de buurtbewoners dagelijks de mogelijkheid om gebruik te maken van de inloopspreekuur. Veel cliënten die bij ons terecht komen spreken nauwelijks Nederlands en zijn meestal ook analfabeet. De cliënten die tijdens het inloopspreekuur komen zijn meestal boven de 45 jaar en zijn niet op de hoogte van verschillende ontwikkelingen in ons land. Door verschillenden gesprekken te voeren met cliënten willen wij een vertrouwensverband creëren, zodat alles waar de cliënt mee zit besproken kan worden. Een goede band met de cliënten is van essentieel belang voor een hulpverleningsproces. Dit leidt tot een adequate en functionele samenwerking. Wat ook van belang is binnen het sociaal spreekuur is dat er een geheimhoudingplicht is. Dit houd in dat alles wat de cliënt bespreekt met de hulpverlener ook daadwerkelijk tussen de twee blijft. Dit is belangrijk voor zowel de cliënt als de hulpverlener, zodat de vertrouwen verstrekt wordt. Mocht er een ander instelling of organisatie worden ingeschakeld moet dit echter in overleg gebeuren met cliënt. Op het moment dat er een cliënt bij de Marokkaanse raad binnen komt wordt hij ontvangen door een van onze medewerkers. Hij of zij kijkt wat de hulpvraag is en stemt daar zijn hulpverlening op af. Wij proberen de hulpverlening zo laagdrempelig mogelijk te houden, om de hulpverlening toegankelijk te maken. Mocht het een complex probleem zijn dan adviseren wij de cliënten of worden hij/zij doorverwezen. Het inloopspreekuur is dagelijks van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 13:30 uur op het kantoor van de Marokkaanse raad. De aantal cliënten zien wij de laatste jaren vors stijgen, in het jaar 2011 hebben wij meer dan700 cliënten tijdens het sociaal spreekuur ontvangen. 11

12 Hieronder kunt u zien waar de meeste vraag naar is geweest tijdens het afgelopen jaar. Alliantie, AGIS, DWI, NUON, SVB, ROC, UITKERING. BD, FNV, AGIS, Woningnet, Eigen Haard, Ymere Belastingdienst, Nuon, Justitie, AOW. AGIS, DWI, SVB, UWV, Toeslag, School, AIOW. Kwijtschelding. Variabel brieven Uitkering, pensioen, Toeslagen, ROC. Informatie Over : Uitkering, pensioen, Toeslagen, ROC. Brief lezen & vertaling: Variabel brieven Formulieren invullen: AGIS, DWI, SVB, UWV, Toeslag, School, AIOW. Kwijtschelding. Bezwaarschrift: Belastingdienst, Nuon, Justitie, AOW. Brieven schrijven: BD, FNV, AGIS, Woningnet, Eigen Haard, Ymere Bellen: Alliantie, AGIS, DWI, NUON, SVB, ROC, UITKERING

13 Juridisch spreekuur Naar de wens van veel buurtbewoners die deel uitmaken van onze sociale spreekuur zijn wij gestart met een juridisch spreekuur om de cliënten tegemoet te komen. Het juridisch spreekuur is in februari 2011 van start gegaan. Het spreekuur is bedoelt voor mensen die weinig tot geen Nederlands spreken. Bij het spreekuur is er ook een tolk aanwezig die dezelfde taal spreekt. Op donderdag tussen uur en uur worden cliënten geholpen door Advocaat Mr. E. Stap. Hij is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden: 1. Arbeidsrecht 2. Vreemdelingenrecht 3. Strafrecht 4. Sociaal zekerheidsrecht 5. Personen en familierecht Hier kunnen cliënten terecht met allerlei problemen/vragen over: 1. Bijstandswet 2. Sociale zekerheid 3. Vreemdelingen wetgeving 4. Belastingen 5. Ouderenzorg Het is een belangrijk onderdeel geworden van de MRAO. Het juridisch spreekuur wordt momenteel druk bezocht en is voor de buurtbewoners een goede ondersteuning om hulp te krijgen bij juridische problemen, waarbij de maatschappelijk werker niet kan helpen. 13

14 Bijeenkomst verkiezingen provinciale staten Marokkaanse Raad Amsterdam Oost heeft in samenwerking met de volgende organisaties een bijeenkomst over de verkiezingen provinciale staten gegeven ; KMAA, Belangenorganisatie in Oost, SSCCM, TISSCC, Diehard Hore, Stichting Mariaal, Stichting Al Chase (vrouwen vereniging) Assanabil, Kanarie en KMM. De bijeenkomst heeft op zondag 27 februari 2011 plaats gevonden van tot bij het Multicultureel Centrum De Verbinding aan de Jouberstraat 15. De inleiding is gedaan door Hassan Ayi (KMAA) en Mohamed Rabbae van Landelijk Beraad Marokkanen. Het doel van de bijeenkomst was informatie verstrekking over hoe belangrijk het is om haar/zijn stem te laten horen. Die is onder leiding van Ibrahim Fatah van IPP gerealiseerd. De provinciale staten kiezen leden van de eerste kamer, die onder andere als taak hebben het goedkeuren en/of afwijzen van de wetten afkomstig zijn van het kabinet. Van doorslaggevend belang is dat de samenleving van de eerste kamer zodanig is dat de huidige coalitie (CDA/VVD) gesteund wordt door de PVV en hierin geen meerderheid zal hebben. Zij zien nog liever dat deze verkiezingen een signaal zullen zijn aan dit onzalige kabinet. Dit door middel van een overtuigende stemmenwinst voor de linkse partijen. Al jaren strijden Marokkaanse democratische organisaties voor het bevorderen van hun deelname aan de Nederlandse samenleving. Politieke participatie die zowel passief als actief zijn, is erg belangrijk. Het biedt kansen en geeft de mogelijkheid zich te ontplooien als volwaardig burger van dit land. Het doel van deze bijeenkomst was dan ook om dit over te brengen aan de Marokkaanse/Nederlandse burgers die niets met hun stemrecht doen. 14

15 Initiatiefgroep Marokkaanse Ouderen Op 15 mei 2011 om uur hebben wij een informatieve bijeenkomst gehad voor de initiatiefgroep Marokkaanse Ouderen. Landelijke Marokkaanse Ouderorganisaties Op dit moment is er in Nederland geen landelijke organisatie van- en voor Marokkaanse ouderen. Dit is van belang en zal ook belangrijker worden omdat de groep Marokkaanse ouderen groeit. Deze groep heeft specifieke problemen, vragen, behoeften en wensen wat betreft armoede. Vragen m.b.t. de invulling van de oude dag in Nederland of Marokko of pendelend tussen beide landen, islamitische zorg, verzorg- en verpleegtehuizen, voorzieningen voor reizen etc. Het draagvlak van vertegenwoordiging en belangenbehartiging van een eigen ouderenorganisatie is groot. Doelstelling Marokkaanse Ouderorganisatie: Belangenbehartiging voor ouderen met een Marokkaanse afkomst op het gebied van inkomen, pensioenen, zorg, huisvesting en de relatie met Marokko. IMO De IMO is een werkgroep die in 2007 in het leven is geroepen om een landelijke Marokkaanse ouderenorganisatie op te richten. De doelstelling van IMO is onderzoeken wat de randvoorwaarden zijn voor een landelijke organisatie voor ouderen en wegen zoeken om hieraan te voldoen. Eerst zal er een goede basis (draagvlak, middelen, structuur, ledenadministratie etc.) worden gelegd voor een Marokkaanse ouderenorganisatie en daarna volgt de oprichting ervan. MRAO: De Marokkaanse raad Amsterdam oost organiseert dagelijks een spreekuur op sociaalgebied. Dit kan zowel laagdrempelig- als complexe problematiek zijn. Ook is er een juridisch spreekuur, daar besteed de Marokkaanse raad veel aandacht aan. Iedere donderdag kunnen buurtbewoners bij de raad terecht om zaken op juridisch gebied te bespreken met advocaat Eric Stap. Eens in de maand organiseert de raad een discussiebijeenkomst waarin de hele buurt betrokken wordt. Ook zijn er genoeg activiteiten voor zowel jongeren als ouderen. Kinderactiviteiten zijn er op gebied van eigen taal en cultuur. Doelgroep: Kinderen tussen 6-16 jaar. (VERENIGING ASSANAABIL) Voor de ouderen (vrouwen) is er Nederlandse taalles, Arabische taalles, sociale vaardigheidstraining en ontmoetingsactiviteiten. (VERENIGING AL KHANSAE) 15

16 Voorlichtingbijeenkomst over bijstandswet DWI Op 24 mei 2011 is er een informatiebijeenkomst bij de Marokkaanse Raad Amsterdam Oost geweest, tijdens deze informatieve bijeenkomst is er informatie verstrekt over wijzigingen in 2012 bij DWI. Dit hebben wij gedaan om miscommunicatie te voorkomen en de bewoners op de hoogte te houden. Wie komen er in aanmerking? Iedereen die rechtmatig in Nederland woont, kan voor een bijstand in aanmerking komen. De WWB kent 2 vormen van bijstand: Wet Werk en Bijstand 16

17 Geen recht op bijstand Achttien- tot twintigjarige die in een instelling verblijven hebben geen recht op bijstand. Degenen die een uitkering hebben op grond van werk en inkomen kunstenaars. Degenen die met onbetaald verlof of gehuwd is met iemand die met onbetaald verlof is, voor zover het gebrek aan middelen het gevolg is van dit verlof. Wel in aanmerking voor bijstand komen alleenstaande ouders die met ouderschapsverlof zijn. Bijzondere bijstand Alle bijstand die de DWI verstrekt boven de algemene bijstand, dus de basisnorm plus eventuele toeslag valt onder bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is allen mogelijk als iemand in bijzondere omstandigheden verkeerd, waardoor hij hogere kosten heeft dan waarin de algemene bijstand voorziet. Wij hebben van verschillende buurtbewoners complimenten gekregen over deze bijeenkomst, zij vonden het initiatief om over dit onderwerp informatie te geven heel goed. 17

18 Verslag Mantelzog Zorg is voor ons allemaal een belangrijk onderwerp. Velen van ons weten niet welke vormen van zorg er allemaal bestaan in Nederland. De Marokkaanse raad heeft het hef in handen genomen en heeft een workshop georganiseerd. Tijdens deze workshop zijn alle buurtbewoners uitgenodigd om kennis te maken met het thema mantelzorg. De workshop was een tweedaagse bijeenkomst met professionele sprekers. De samenwerking is gedaan met diversiteitsland (cultuurontmoeting en participatie). Dit heeft plaatsgevonden bij de Marokkaanse Raad Amsterdam Oost. Obiplein RB Amtserdam Op & Mantelzorg in de Marokkaanse gemeenschap is vanzelfsprekend. De meeste aanwezige gaven aan dat het heel normaal is dat men een ouder iemand verzorgd. Dit hoeft echter niet perse een familielid te zijn. Tijdens deze workshop waren er ongeveer 30 aanwezige. De aanwezige deelde ervaringen met elkaar. Iedereen gaf aan dat mantelzorg iets vanzelfsprekend is, alleen is men daar niet van bewust. Tijdens het workshop werd er aangeven dat iedereen hier bewuster mee om te gaan. De workshop werd mede mogelijk gemaakt door de Marokkaanse Raad Amsterdam Oost. De voorzitter A. El Khattabi was tijdens deze workshop als vertaler actief. Alles werd in het Nederlands verteld. Dynamo heeft een verzoek ingediend bij diversiteitsland om verschillende instellingen te bezoeken omtrent mantelzorg. Dit word uit vrijwillige basis verricht. De aanwezige krijgen de mogelijkheid om zich in te schrijven. Diegene wordt gekoppeld aan een cliënt die mantelzorg nodig heeft. Hier komt tegenover een vergoeding van 250,- per jaar. Wat is mantelzorg eigenlijk? Als iemand door een chronische ziekte, verslaving of handicap hulpbehoevend is, komt de zorg voor hem of haar vaak neer op familieleden en/of vrienden. Soms moet die zorg jarenlang gegeven worden. Dit overkomt niet alleen (oudere) volwassenen. Ook op jonge 18

19 mensen en kinderen wordt regelmatig en langdurig een extra beroep gedaan wanneer een gezinslid ziek of gehandicapt is. U bent mantelzorger als u vanuit een persoonlijke relatie extra hulp en zorg geeft aan een familielid (ouders, kinderen, partner, broer, zus) dat aangewezen is op de hulp van anderen. Ook dergelijke hulp aan vrienden, buren en kennissen wordt gezien als mantelzorg. Het aantal mantelzorgers in Nederland wordt geschat op zo'n 3.7 miljoen mensen. Mantelzorgers nemen zo'n 80% van alle zorg op zich, de overige 20% wordt geleverd door beroepskrachten. Veel mensen vinden het normaal om zorg en hulp te geven aan iemand waar ze om geven. Toch kan een dergelijke verantwoording, of je nu jong of oud bent, veel invloed uitoefenen op je eigen leven en soms ook erg zwaar zijn. Mantelzorgers komen vaak voor moeilijke keuzes te staan doordat de zorg lastig te combineren is met een (fulltime) baan, de zorg voor andere familieleden, opvoeding van kinderen of met andere bezigheden. Als er voor de mantelzorger niet genoeg mogelijkheden zijn om de zorg af en toe aan iemand over te dragen of om andere noodzakelijke hulp te krijgen, lopen zij een verhoogde kans op oververmoeidheid of overbelasting. Zij worden dan van zorgverlenende zelf zorgvrager. Daarnaast ondervinden mantelzorgers ook vaak financiële nadelen van hun zorgtaak (extra kosten, minder of niet kunnen werken). Daardoor wordt het zorgen nog meer belastend. 19

20 20

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011 Voorwoord Samen kunnen wij meer Samen komen wij verder.. Het recht op bescherming staat steeds meer onder druk.

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Het minimabeleid

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND!

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! FASE 1 EVALUATIERAPPORT DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! Een project van GG&GD Utrecht, Stade en Cumulus in Utrecht Overvecht December 2004 GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST UTRECHT

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Rechten verzilveren Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek WWB 65+ Startdatum 1 juli 2007 Einddatum 22 mei 2008 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Het

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen.

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen. Delftse Vrouwen aan zet! Inleiding Voor u ligt het rapport Delftse vrouwen aan zet!, de uitkomsten van een onderzoek van de werkgroep Emancipatie. Deze werkgroep heeft onderzocht welke instrumenten er

Nadere informatie

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Directie S&B Maart 2012 1 INHOUD 0. Samenvatting Overzicht 1: doelen, resultaten en acties DEEL A: Visie en beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie