JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN"

Transcriptie

1 JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Toestand op 1 januari 2004 Doc. R.U. nr. 05/19 28 februari 2005 Dienst Statistieken Tel 02/ Fax 02/

2

3 VOORWOORD Met deze eenendertigste uitgave van de Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden stelt de Rijksdienst voor Pensioenen een verzameling van statistisch materiaal ter beschikking die de toestand op 1 januari 2004 weergeeft. Zoals u kan vaststellen hebben wij inhoudelijk naar vernieuwing gestreefd. U vindt voortaan ook gegevens met betrekking tot de regeling openbare sector terug in onze publicatie, met uitzondering van de zuivere pensioenen openbare sector. De pensioenen openbare sector worden door de FOD Financiën uitbetaald. Het eerste gedeelte van deze statistiek behandelt nog steeds de pensioenvoordelen, zowel in de regeling werknemers als in de regeling zelfstandigen, maar ook de regeling openbare sector (met uitzondering van de zuivere pensioenen in deze regeling). Het tweede deel omvat de andere voordelen die door de Rijksdienst voor Pensioenen uitbetaald worden. Het betreft hier statistieken inzake de inkomensgarantie voor ouderen, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, de werknemersrenten, de onvoorwaardelijke pensioenen voor zelfstandigen en de tegemoetkomingen aan mindervaliden. In het laatste gedeelte komt de totaliteit van de RVP-uitkeringsgerechtigden met hun inkomen (wettelijke pensioenen en andere voordelen) aan bod. Gabriel PERL, Administrateur-generaal

4 INHOUDSOPGAVE blz Tabel Grafiek VOORWOORD 5 INLEIDING BIJ DE JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN 7 I. De Rijksdienst voor pensioenen 9 II. De betaalfunctie van de R.V.P. 9 III. De sociale uitkeringen 9 IV. De databank 11 V. De statistieken 12 VI. Samenstelling van het bestand van de uitkeringsgerechtigden op 1 januari I GERECHTIGDEN OP PENSIOENVOORDELEN 17 - Algemene methodenota 19 - : algemene samenvatting 21 - Evolutie van het aantal gerechtigden Grafiek: evolutie van het aantal pensioengerechtigden 27 1 HOOFDSTUK I - Algemene statistieken 29 A. Verdeling per leeftijd 33 I A/ 1 tot 7 2 tot 8 B. Verdeling volgens de omvang van het maandbedrag 63 I B/ 1 tot 7 9 C. Verdeling per combinatie van pensioenregelingen 87 I C/ 11 tot HOOFDSTUK II - Geografische spreiding en nationaliteit 107 A. Betalingen in België : Verdeling per provincie en gewest 111 II A/ 1 tot 8 11 tot 17 B. Betalingen in België : Verdeling per nationaliteit 143 II B C. Betalingen in het buitenland : Verdeling volgens land van verblijf en per nationaliteit 147 II C/ 1 en 2 18 en 19 HOOFDSTUK III - Bijzondere statistieken betreffende de werknemerspensioenen 157 A. Ingangsjaar 161 III A/ 1 tot 3 20 B. Vervroegde rustpensioenen 171 III B/ 1 en 2 C. Mijnwerkers 177 III C/ 1 en 2 D. Gerechtigden op overlevingspensioen, jonger dan 45 jaar 183 III D/ 1 en 2 E. Uit de echt gescheiden echtgenoten 187 III E/ 1 en 2 F. Volledige loopbanen 197 III F/ 1 tot 8

5 blz Tabel Grafiek HOOFDSTUK IV - Verdeling van de overleden gerechtigden per leeftijd 209 IV 1 tot 7 II GERECHTIGDEN OP ANDERE DAN PENSIOEN- VOORDELEN 235 HOOFDSTUK V - Inkomensgarantie voor ouderen 237 A. Verdeling per geboortejaar 243 V A/ 1 tot 3 B. Verdeling volgens de omvang van het maandbedrag 249 V B/ 1 tot 3 C. Verdeling per combinatie met pensioenvoordelen 255 V C/ 1 tot 3 D. Betalingen in België : Verdeling per provincie en gewest 265 V D/ 1 tot 4 HOOFDSTUK VI - Gewaarborgd inkomen voor bejaarden Verdeling per combinatie met pensioenvoordelen 275 VI 1 tot 3 HOOFDSTUK VII - Onvoorwaardelijk pensioen voor zelfstandigen 281 HOOFDSTUK VIII - Werknemersrente 287 HOOFDSTUK IX - Tegemoetkoming aan mindervaliden 293 III UITKERINGSGERECHTIGDEN BINNEN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN Verdeling per geboortejaar en volgens de omvang van het maandbedrag 303 X 1 tot 3 21

6

7 INLEIDING BIJ DE JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN OP 1 JANUARI 2004

8

9 9 I N L E I D I N G JAARLIJKSE STATISTIEKEN VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN 1. DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN De Rijksdienst voor Werknemerspensioenen werd bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 opgericht en kreeg als taak de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers op het vlak van de toekenning van de pensioenen toe te passen. In de loop van de jaren werden andere instellingen opgeslorpt, met name de Nationale Kas voor Bediendepensioenen (vanaf 1 maart 1981) en de Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen (vanaf 1 april 1987). De instelling kreeg vanaf 1 april 1987 de naam Rijksdienst voor Pensioenen. Ook de bevoegdheden en taken kenden een uitbreiding met de toekenning van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, het beheer van de wettelijke en buitenwettelijke rentevoordelen, de betaling van de uitkeringen in de repartitie- en kapitalisatiestelsels voor de werknemers, de betaling van de zelfstandigenpensioenen, de inkomensgarantie voor ouderen en bepaalde uitkeringen als mindervalide. 2. DE BETAALFUNCTIE VAN DE R.V.P. In de databank van de betaaldiensten worden de gegevens gecentraliseerd over al de voordelen die de R.V.P. uitbetaalt en die in veel gevallen door verschillende toekenningsorganen aan eenzelfde persoon zijn toegekend. Dit laat toe dubbele betalingen of ongeoorloofde cumulaties uit te schakelen, hetzij in hoofde van eenzelfde persoon, hetzij tussen twee echtgenoten. 3. DE SOCIALE UITKERINGEN De pensioenregelingen en de sociale bijstandsregelingen waarvoor de R.V.P. de betaling verricht, worden hierna toegelicht.

10 10 Uitkeringen in de pensioenregeling voor werknemers a) In het repartitiestelsel : - het rustpensioen : toegekend voor jaren van tewerkstelling als werknemer; - het overlevingspensioen : toegekend aan de langstlevende echtgeno(o)t(e) voor jaren van tewerkstelling als werknemer van de overleden echtgeno(o)t(e); - de verwarmingstoelage : toegekend aan pensioengerechtigde mijnwerkers of hun langstlevende echtgeno(o)t(e) die het overlevingspensioen geniet; - het vakantiegeld : jaarlijks uitbetaald aan bepaalde personen die in mei van het betrokken jaar een werknemerspensioen genieten. b) In het kapitalisatiestelsel : - de ouderdomsrente ; - de weduwerente. Uitkeringen in de pensioenregeling voor zelfstandigen a) De eigenlijke pensioenen : - het rustpensioen : toegekend voor jaren van beroepsactiviteit als zelfstandige ; - het overlevingspensioen : toegekend aan de langstlevende echtgeno(o)t(e) voor jaren van beroepsactiviteit als zelfstandige van de overleden echtgeno(o)t(e) ; - de bijzondere bijslag : jaarlijks uitbetaald in juli aan alle personen die een jaarlijks pensioen genieten dat kleiner is dan het gewaarborgd minimumpensioen. b) De onvoorwaardelijke pensioenen, toegekend aan de personen die geen aanspraak kunnen maken op het eigenlijke pensioen of de uitbetaling ervan, of voor wie het globaal bedrag van deze uitkeringen kleiner is dan het onvoorwaardelijk pensioen, dat samengesteld is uit de vóór 1976 gevestigde rente en de tussen 1 januari 1976 en 31 december 1983 verkregen theoretische rente: - het onvoorwaardelijk rustpensioen ; - het onvoorwaardelijk overlevingspensioen. c) De vervroegde uittredingstegemoetkoming, toegekend in het kader van de communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector. Het is een niet-geïndexeerd supplement bij het vervroegd pensioen als zelfstandige, gefinancierd door de Europese Unie en het Ministerie van Middenstand en Landbouw, dat kan worden toegekend aan landbouwers die hun bedrijf overlaten, of aan hun weduwe, en slechts betaalbaar is tot de leeftijd van 75 jaar.

11 11 Uitkeringen in de sociale bijstandsregelingen a) Het gewaarborgd inkomen voor bejaarden Iedere persoon die de vereiste leeftijd heeft bereikt en zijn/haar pensioen(en) en andere inkomens samen, met bepaalde vrijstellingen, kleiner zijn dan het door de wet van 1 april 1969 ingesteld gewaarborgd inkomen voor bejaarden, heeft recht op het verschil. De ouderdoms- en weduwerentebijslagen die vóór de instelling van het gewaarborgd inkomen werden toegekend, blijven als verworven recht behouden indien zij voordeliger waren. b) De inkomensgarantie voor ouderen De wet van 22 maart 2001 heeft tot doelstelling het gewaarborgd inkomen voor bejaarden te vervangen door een inkomensgarantie voor ouderen. Bovendien wordt het recht geïndividualiseerd en dient men ook hier te voldoen aan de vereiste leeftijdsvoorwaarde om het recht te kunnen openen op dit voordeel. Als blijkt dat het gewaarborgd inkomen voor bejaarden gunstiger is dan de inkomensgarantie voor ouderen blijft het gewaarborgd inkomen als verworven recht behouden. c) Tegemoetkomingen aan mindervaliden De tegemoetkomingen die door de wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de mindervaliden werden voorzien en die door de R.V.P. worden uitbetaald zijn de volgende: - de aanvullende tegemoetkoming ; - de tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden; - de tegemoetkoming voor hulp van derde. Krachtens het koninklijk besluit van 6 juli 1987 tot uitvoering van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, is de FOD Financiën met ingang van 1 juli 1987 belast met de uitbetaling van de tegemoetkomingen die bij deze wet werden ingesteld en in de plaats komen van de bestaande tegemoetkomingen. De R.V.P. blijft echter belast met de taken welke hem waren toebedeeld vóór de inwerkingtreding van deze wet, voor de gevallen waarop de wet van 27 juni 1969 toepasselijk blijft. 4. DE DATABANK De R.V.P. beschikt over een databank waarin de uitkeringsgerechtigden opgenomen zijn. Per gerechtigde worden een groot aantal gegevens bijgehouden die de actuele toestand van een betalingsdossier in al zijn aspecten weergeven. Bovendien worden sommige gegevens betreffende het verleden in "historieken" bijgehouden (historieken van de rechten, de betaalde bedragen, de onbetaalde assignaties en de invorderingen).

12 12 Voor het opmaken van de statistieken wordt gebruik gemaakt van de actuele gegevens, die in de eerste plaats bedoeld zijn voor het beheer van de betalingen. Het bestand van de uitkeringsgerechtigden wordt statistisch in twee delen opgesplitst. Het belangrijkste is dit van de pensioengerechtigden. Iemand wordt als pensioengerechtigde in aanmerking genomen wanneer tenminste één van de volgende voordelen wordt uitbetaald: een rust- of overlevingspensioen voor werknemers of een rust- of overlevingspensioen voor zelfstandigen, al dan niet gecombineerd met een pensioenvoordeel uit de openbare sector (uitbetaald door de FOD Financiën). Het tweede deel bevat de gerechtigden op andere voordelen dan pensioenvoordelen : - gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen ; - gerechtigden op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden ; - gerechtigden op een uitkering in de regeling voor mindervaliden ; - gerechtigden op een ouderdoms- of weduwerente voor werknemers ; - gerechtigden op een onvoorwaardelijk rust- of overlevingspensioen voor zelfstandigen. 5. DE STATISTIEKEN De jaarlijkse statistieken weerspiegelen de samenstelling van het bestand van de uitkeringsgerechtigden op 1 januari. Een aantal gerechtigden waarvoor het recht op uitkeringen reeds is ingegaan maar dat op het waarnemingstijdstip (1 januari) (nog) niet in betaling is gesteld, komt in de databank niet voor. Ze ontbreken dus in de statistieken, of komen er slechts in voor met die voordelen die reeds vroeger in betaling werden gesteld. Men kan de ontbrekende gevallen onderverdelen in : - hoofdzakelijk nieuwe gevallen waarvoor de toekenning en de eerste daadwerkelijke betaling vertraging hebben opgelopen t.a.v. de ingangsdatum van het recht ; - andere gevallen die om allerlei redenen tijdelijk uit de regelmatige betalingscyclus zijn verdwenen. Men mag dus niet uit het oog verliezen dat vooral de jongste generatie van uitkeringsgerechtigden niet altijd volledig in de statistieken van de R.V.P. vertegenwoordigd is. Deze leemte komt vooral tot uiting in de statistieken die een verdeling per geboortejaar of een verdeling per ingangsjaar geven. Het bedrag dat bij het aantal gerechtigden hoort is steeds het maandbedrag van het recht op de beschouwde voordelen voor de maand januari, zonder rekening te houden met de eventuele aftrek van de bedrijfsvoorheffing, de bijdrage voor de ziekteverzekering, de solidariteitsbijdrage of de in te vorderen bedragen.

13 13 Dikwijls worden verschillende voordelen aan eenzelfde gerechtigde uitbetaald. Zulke gevallen worden in elk van de betrokken regelingen als eenheid geteld, wat het aantal gevallen betreft, maar het bedrag wordt beperkt tot de voordelen die voor een regeling in aanmerking komen. De veelvuldige combinaties van "interne" voordelen (d.w.z. uitbetaald door de R.V.P.) die zich kunnen voordoen, kunnen tot de volgende typen worden herleid: - iemand kan een gemengd rustpensioen bekomen voor een gemengde loopbaan als werknemer en zelfstandige of een gemengd overlevingspensioen voor een gemengde loopbaan als werknemer en zelfstandige van de overleden echtgenoot ; - een langstlevende echtgenoot kan een persoonlijk rustpensioen (eventueel gemengd) binnen bepaalde grenzen cumuleren met een overlevingspensioen (eventueel gemengd) ; - een rust- en/of overlevingspensioen als werknemer kan onbeperkt samengaan met een ouderdoms- en/of weduwerente; - een rust- en/of overlevingspensioen als zelfstandige kan door een onvoorwaardelijk rust- en/of overlevingspensioen als zelfstandige worden vervangen; - de gerechtigde op een rust- en/of overlevingspensioen als werknemer voor jaren van tewerkstelling als mijnwerker kan tevens een verwarmingstoelage genieten; - een rust- en/of overlevingspensioen kan worden aangevuld met één of meer voordelen in de sociale bijstandsregelingen. Bovendien kunnen sommige gerechtigden die één of meer van de opgesomde "interne" voordelen genieten, deze binnen bepaalde grenzen cumuleren met "externe" voordelen, d.w.z. met uitkeringen die niet door de R.V.P. worden uitbetaald zoals : - pensioenen ten laste van de openbare sector (een Openbaar Bestuur, de NMBS, enz... ; - pensioenen ten laste van de Overzeese sociale zekerheid; - pensioenen ten laste van een buitenlandse regeling; - tegemoetkomingen aan gehandicapten betaald door het Ministerie van Financiën; - renten tot herstel van de schade voortspruitend uit arbeidsongevallen of beroepsziekten; - kinderbijslagen en wezenbijslagen; - oorlogspensioenen. Tenslotte kunnen de opgesomde "interne" en "externe" pensioenen gecumuleerd worden: - zonder beperking, met extralegale pensioenen; - geheel of gedeeltelijk, met binnen bepaalde grenzen gelegen beroepsinkomsten.

14 14 Men mag daarom de volgende twee aspecten niet uit het oog verliezen : 1. Wat het aantal uitkeringsgerechtigden betreft, bestaat er tussen de statistieken van de R.V.P. en deze van andere instellingen en diensten, die eveneens pensioenen en andere uitkeringen betalen, een groot aantal dubbeltellingen die niet altijd gelokaliseerd kunnen worden, noch in cijfers zijn uitgedrukt. 2. Wanneer men het aspect "inkomen" van de uitkeringsgerechtigden beschouwt, kunnen de statistieken van de R.V.P. inlichtingen verschaffen over de uitkeringen die deze instelling betaalt, aangevuld met inlichtingen uit het Kadaster der Pensioenen voor wat betreft de pensioenuitkeringen van de openbare sector (uitbetaald door de FOD Financiën). D.w.z. dat voor de RVPuitkeringsgerechtigden ook het gedeelte pensioen openbare sector opgenomen is in het globaal inkomen van de gepensioneerden. Enkel zij die een pensioen genieten voor een zuivere loopbaan in de openbare sector, zijn niet opgenomen in onze statistieken. 6. SAMENSTELLING VAN HET BESTAND OP 1 JANUARI 2004 Op 1 januari 2004 telde het bestand van de regelmatige maandelijkse betalingen uitkeringsgerechtigden. Het totaal maandbedrag voor januari 2004 van alle aan deze gerechtigden verschuldigde uitkeringen R.V.P. beliep ,97 EUR. Dit bedrag is gekoppeld aan de spilindex 111,64 (basis 1996). De samenvattende tabel op de volgende bladzijde geeft het aantal gerechtigden per uitkering R.V.P. en het overeenstemmend maandbedrag, evenals het aantal gerechtigden per regeling en per deelbestand. Deze tabel illustreert de overlappingen en dubbeltellingen die voortvloeien uit de cumulatie van twee of meer uitkeringen in één of meer regelingen. De gerechtigden op een werknemerspensioen en de gerechtigden op een zelfstandigenpensioen vormen samen het geheel van de uitkeringsgerechtigden die het voorwerp uitmaken van de statistieken in deze brochure.

15 15 SAMENSTELLING VAN HET BESTAND VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN OP 1 JANUARI 2004 MAANDELIJKSE AANTAL GERECHTIGDEN EN AANTAL VOORDELEN UITGAVE IN EUR WERKNEMERS RUSTPENSIOENEN ,80 OVERLEVINGSPENSIOENEN ,68 PENSIOENGERECHTIGDEN VERWARMINGSTOELAGEN , ZELFSTANDIGEN RUSTPENSIOENEN , OVERLEVINGSPENSIOENEN ,63 VERVR. UITTREDINGSTEG. LANDBOUW ,36 GERECHTIGDEN OP EEN INKOMENSGARANTIE VOOR ,12 OUDEREN GERECHTIGDEN OP EEN GEWAARBORGD INKOMEN VOOR ,10 UITKERINGSGERECHTIGDEN BEJAARDEN GERECHTIGDEN OP EEN OUDERDOMSRENTEN ,78 RENTE "WERKNEMERS" WEDUWERENTEN , GERECHTIGDEN OP EEN ONVOORWAARD. RUSTPENSIOENEN ,01 ONVOORWAARDELIJK PENSIOEN "ZELFSTANDIGEN" ONVOORWAARD. OVERLEVINGSPENS , AANVULLENDE TEGEMOETKOMINGEN ,74 GERECHTIGDEN OP EEN VOORDEEL "MINDERVALIDEN" TEGEM. AANVULLING GEW. INKOMEN , TEGEMOETKOMINGEN HULP V. DERDE ,48

16

17 I Gerechtigden op pensioenvoordelen

18

19 19 ALGEMENE METHODENOTA I. WAARNEMINGSGEBIED : PENSIOENREGELINGEN EN PENSIOENVOORDELEN De statistiek van de pensioengerechtigden heeft betrekking op : 1. De rust- en overlevingspensioenen in de regeling werknemers ; 2. De rust- en overlevingspensioenen in de regeling zelfstandigen ; 3. De rust- en overlevingspensioenen in de regeling openbare sector (uitbetaald door de FOD Financiën). De zuivere pensioenen openbare sector zijn hier niet in opgenomen. Wanneer een gerechtigde één of meer van deze voordelen met andere interne uitkeringen R.V.P. cumuleert, wordt voor de bedragen alleen rekening gehouden met de eerstgenoemde voordelen. II. CATEGORIEËN VAN GERECHTIGDEN : Om tot een eenvormige classificatie van de gegevens te komen, en de vergelijking te vergemakkelijken tussen de verschillende onderverdelingen enerzijds en de gegevens van de voorgaande jaren anderzijds, werden de volgende categorieën vastgelegd op grond van het geslacht en de burgerlijke staat van de gerechtigden en de aard van het pensioen : Mannen Vrouwen Gehuwde gerechtigden op één of meer rustpensioenen gezinsbedrag Gehuwde gerechtigden op één of meer rustpensioenen bedrag alleenstaande, inbegrepen de feitelijke of van tafel en bed gescheiden echtgenoten voor het aan elk van beiden toegekend gedeelte van het gezinspensioen Niet-gehuwde gerechtigden op één of meer rustpensioenen bedrag alleenstaande Gerechtigden op één of meer rustpensioenen en één of meer overlevingspensioenen Gerechtigden op één of meer overlevingspensioenen

20

21 21 TOESTAND OP 1 JANUARI 2004 Op 1 januari 2004 waren gerechtigden op een rust- en overlevingspensioen in één of meer van de regelingen Werknemers en Zelfstandigen (al dan niet gecombineerd met een pensioenvoordeel in de Openbare Sector ) voor uitbetaling in de databank van de R.V.P. opgenomen. Het globaal maandbedrag van de R.V.P.-pensioenvoordelen die in januari 2004 aan deze gerechtigden betaalbaar waren, beliep ,48 EUR. De hiernavolgende tabel geeft een samenvatting van de aantallen en de maandbedragen per regeling, voordeel en categorie van gerechtigden.

22 22 AANTAL GERECHTIGDEN EN MAANDELIJKSE UITGAVEN OP 1 JANUARI 2004 CATEGORIE Werknemers Zelfstandigen Zonder onderscheid van regeling Aantal Maanduitgave Aantal Maanduitgave Aantal Maanduitgave 1. MANNEN 1.1 Gehuwd, rustpensioen "gezin" , , , Gehuwd, rustpensioen "alleenstaande" , , , Niet-gehuwd, rustpensioen "alleenstaande" , , , Rust- en overlevingspensioen , , , Overlevingspensioen , , ,74 TOTAAL MANNEN , , ,35 2. VROUWEN 2.1 Gehuwd, rustpensioen "gezin" , , , Gehuwd, rustpensioen "alleenstaande" , , , Niet-gehuwd, rustpensioen "alleenstaande" , , , Rust- en overlevingspensioen , , , Overlevingspensioen , , ,14 TOTAAL VROUWEN , , ,69 3. MANNEN + VROUWEN 3.1 Gehuwd, rustpensioen "gezin" , , , Gehuwd, rustpensioen "alleenstaande" , , , Niet-gehuwd, rustpensioen "alleenstaande" , , , Rust- en overlevingspensioen , , , Overlevingspensioen , , ,88 TOTAAL MANNEN + VROUWEN , , ,04 Niet-verdeelde gevallen , , ,44 ALGEMEEN TOTAAL , , ,48

23 23 EVOLUTIE VAN HET AANTAL PENSIOENGERECHTIGDEN Samenvatting Aantallen verdeeld per pensioenregeling MANNEN - Zuivere loopbaan "Werknemer" Zuivere loopbaan "Zelfstandige" Gemengde loopbaan "Werknemer + Zelfstandige" Gemengde loopbaan "Werknemer + Openbare Sector" Gemengde loopbaan "Zelfstandige + Openbare Sector" Gemengde loopbaan "Werknemer + Zelfstandige + Openbare Sector" TOTAAL MANNEN VROUWEN - Zuivere loopbaan "Werknemer" Zuivere loopbaan "Zelfstandige" Gemengde loopbaan "Werknemer + Zelfstandige" Gemengde loopbaan "Werknemer + Openbare Sector" Gemengde loopbaan "Zelfstandige + Openbare Sector" Gemengde loopbaan "Werknemer + Zelfstandige + Openbare Sector" TOTAAL VROUWEN MANNEN + VROUWEN - Zuivere loopbaan "Werknemer" Zuivere loopbaan "Zelfstandige" Gemengde loopbaan "Werknemer + Zelfstandige" Gemengde loopbaan "Werknemer + Openbare Sector" Gemengde loopbaan "Zelfstandige + Openbare Sector" Gemengde loopbaan "Werknemer + Zelfstandige + Openbare Sector" TOTAAL MANNEN + VROUWEN

24 24 EVOLUTIE VAN HET AANTAL PENSIOENGERECHTIGDEN Werknemers Aantallen verdeeld per pensioenregeling MANNEN - Zuivere loopbaan "Werknemer" Gemengde loopbaan "Werknemer + Zelfstandige" Gemengde loopbaan "Werknemer + Openbare Sector" Gemengde loopbaan "Werknemer + Zelfstandige + Openbare Sector" TOTAAL MANNEN VROUWEN - Zuivere loopbaan "Werknemer" Gemengde loopbaan "Werknemer + Zelfstandige" Gemengde loopbaan "Werknemer + Openbare Sector" Gemengde loopbaan "Werknemer + Zelfstandige + Openbare Sector" TOTAAL VROUWEN MANNEN + VROUWEN - Zuivere loopbaan "Werknemer" Gemengde loopbaan "Werknemer + Zelfstandige" Gemengde loopbaan "Werknemer + Openbare Sector" Gemengde loopbaan "Werknemer + Zelfstandige + Openbare Sector" TOTAAL MANNEN + VROUWEN

25 25 EVOLUTIE VAN HET AANTAL PENSIOENGERECHTIGDEN Zelfstandigen Aantallen verdeeld per pensioenregeling MANNEN - Zuivere loopbaan "Zelfstandige" Gemengde loopbaan "Zelfstandige + Werknemer" Gemengde loopbaan "Zelfstandige + Openbare Sector" Gemengde loopbaan "Zelfstandige + Werknemer + Openbare Sector" TOTAAL MANNEN VROUWEN - Zuivere loopbaan "Zelfstandige" Gemengde loopbaan "Zelfstandige + Werknemer" Gemengde loopbaan "Zelfstandige + Openbare Sector" Gemengde loopbaan "Zelfstandige + Werknemer + Openbare Sector" TOTAAL VROUWEN MANNEN + VROUWEN - Zuivere loopbaan "Zelfstandige" Gemengde loopbaan "Zelfstandige + Werknemer" Gemengde loopbaan "Zelfstandige + Openbare Sector" Gemengde loopbaan "Zelfstandige + Werknemer + Openbare Sector" TOTAAL MANNEN + VROUWEN

26

27 27 Grafiek 1 inleiding aantallen Evolutie van het aantal pensioengerechtigden Werknemers aantallen Zelfstandigen Vrouwen Vrouwen Mannen Mannen

28

29 HOOFDSTUK I ALGEMENE STATISTIEKEN VAN DE GERECHTIGDEN IN DE REGELING WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN OPENBARE SECTOR

30

31 31 HOOFDSTUK I ALGEMENE STATISTIEKEN VAN DE GERECHTIGDEN IN DE REGELING WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN OPENBARE SECTOR Verdeling van het aantal pensioengerechtigden met de overeenstemmende maandelijkse uitgave A. per leeftijd van de gerechtigden B. volgens de omvang van het maandbedrag C. per combinatie van pensioenregelingen

32

33 33 I-A. VERDELING PER LEEFTIJD VAN HET AANTAL PENSIOENGERECHTIGDEN MET DE OVEREENSTEMMENDE MAANDELIJKSE UITGAVE OP 1 JANUARI 2004 Voor elke regeling en type loopbaan zoals hieronder beschreven : - zuivere loopbaan werknemer - zuivere loopbaan zelfstandige - gemengde loopbaan (werknemer + zelfstandige) - gemengde loopbaan (werknemer + openbare sector) - gemengde loopbaan (zelfstandige + openbare sector) - gemengde loopbaan (werknemer + zelfstandige + openbare sector) wordt een tabel opgemaakt per geslacht, van het aantal pensioengerechtigden en de daarbij horende maandelijkse uitgave. Tevens wordt ook een samenvattende tabel opgemaakt van het totaal aantal pensioengerechtigden met hun maanduitgave (= wettelijke pensioenuitgave). Elke tabel geeft een verdeling weer per leeftijd van het aantal pensioengerechtigden met de overeenstemmende maandelijkse uitgave, voor elke categorie afzonderlijk en in totaliteit (som van alle categorieën samen).

34 34 Tabel I A / 1a VERDELING PER LEEFTIJD ZUIVERE LOOPBAAN WERKNEMER MANNEN Rustpensioen LEEFTIJD "Gezinsbedrag" Gehuwd Niet-gehuwd "Bedrag alleenstaande" "Bedrag alleenstaande" Rusten Overlevingspensioen TOTAAL overlevingspensioen Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) 100j en ouder 3 113, , , , ,13 95j - 99j , , , , , ,89 90j - 94j , , , , , ,84 85j - 89j , , , , , ,09 80j - 84j , , , , , ,14 75j - 79j , , , , , ,35 70j - 74j , , , , , ,06 65j - 69j , , , , , ,77 60j - 64j , , , , , ,49 55j - 59j , , , , , ,01 50j - 54j , , , , , ,13 45j - 49j , , , , , ,16 40j - 44j , , , , ,23 35j - 39j , , , , ,69 30j - 34j , ,99 25j - 29j , ,55 20j - 24j jonger dan 20j TOTAAL , , , , , ,52 (*) Opmerking: De maanduitgave vertegenwoordigt alleen de uitkering in de regeling "Werknemers" die door de Rijksdienst voor Pensioenen uitbetaald wordt.

35 35 Tabel I A / 1b VERDELING PER LEEFTIJD ZUIVERE LOOPBAAN WERKNEMER VROUWEN LEEFTIJD "Gezinsbedrag" Rustpensioen Rust- Gehuwd Niet-gehuwd en Overlevingspensioen TOTAAL "Bedrag alleenstaande" "Bedrag alleenstaande" overlevingspensioen Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) 100j en ouder , , , ,15 95j - 99j , , , , ,86 90j - 94j , , , , ,50 85j - 89j , , , , , ,64 80j - 84j , , , , , ,67 75j - 79j , , , , , ,98 70j - 74j , , , , , ,28 65j - 69j , , , , , ,33 60j - 64j , , , , , ,53 55j - 59j , , , , , ,96 50j - 54j , , , , ,73 45j - 49j , , , ,76 40j - 44j , , , ,97 35j - 39j , , , ,95 30j - 34j ,52 1 3, , ,66 25j - 29j , , ,59 20j - 24j , ,97 jonger dan 20j 1 443, ,64 TOTAAL , , , , , ,17 (*) Opmerking: De maanduitgave vertegenwoordigt alleen de uitkering in de regeling "Werknemers" die door de Rijksdienst voor Pensioenen uitbetaald wordt.

36 36 Tabel I A / 1c VERDELING PER LEEFTIJD ZUIVERE LOOPBAAN WERKNEMER MANNEN + VROUWEN Rustpensioen Rust- Gehuwd Niet-gehuwd en Overlevingspensioen TOTAAL LEEFTIJD "Gezinsbedrag" "Bedrag alleenstaande" "Bedrag alleenstaande" overlevingspensioen Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) 100j en ouder 3 113, , , , , ,28 95j - 99j , , , , , ,75 90j - 94j , , , , , ,34 85j - 89j , , , , , ,73 80j - 84j , , , , , ,81 75j - 79j , , , , , ,33 70j - 74j , , , , , ,34 65j - 69j , , , , , ,10 60j - 64j , , , , , ,02 55j - 59j , , , , , ,97 50j - 54j , , , , , ,86 45j - 49j , , , , , ,92 40j - 44j , , , , ,20 35j - 39j , , , , ,64 30j - 34j ,52 1 3, , ,65 25j - 29j , , ,14 20j - 24j , ,97 jonger dan 20j 1 443, ,64 TOTAAL , , , , , ,69 (*) Opmerking: De maanduitgave vertegenwoordigt alleen de uitkering in de regeling "Werknemers" die door de Rijksdienst voor Pensioenen uitbetaald wordt.

37 37 Grafiek 2 bij Tabel 1A / 1 Leeftijdspiramide van de gerechtigden met een zuivere loopbaan werknemer 100j en ouder j - 99j j - 94j j - 89j j - 84j j - 79j j - 74j j - 69j j - 64j <60j Vrouwen Mannen

38 38 Tabel I A / 2a VERDELING PER LEEFTIJD ZUIVERE LOOPBAAN ZELFSTANDIGE MANNEN Rustpensioen Rust- Gehuwd Niet-gehuwd en Overlevingspensioen TOTAAL LEEFTIJD "Gezinsbedrag" "Bedrag alleenstaande" "Bedrag alleenstaande" overlevingspensioen Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) 100j en ouder , , ,07 95j - 99j , , , , ,99 90j - 94j , , , , ,93 85j - 89j , , , , , ,74 80j - 84j , , , , , ,72 75j - 79j , , , , , ,11 70j - 74j , , , , , ,72 65j - 69j , , , , , ,50 60j - 64j , , , , , ,11 55j - 59j , ,86 50j - 54j , ,70 45j - 49j 5 841, ,31 40j - 44j , ,83 35j - 39j 30j - 34j 25j - 29j 20j - 24j jonger dan 20j TOTAAL , , , , , ,59 (*) Opmerking: De maanduitgave vertegenwoordigt alleen de uitkering in de regeling "Zelfstandigen" die door de Rijksdienst voor Pensioenen uitbetaald wordt.

39 39 Tabel I A / 2b VERDELING PER LEEFTIJD ZUIVERE LOOPBAAN ZELFSTANDIGE VROUWEN Rustpensioen Rust- Gehuwd Niet-gehuwd en Overlevingspensioen TOTAAL LEEFTIJD "Gezinsbedrag" "Bedrag alleenstaande" "Bedrag alleenstaande" overlevingspensioen Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) 100j en ouder , , , ,21 95j - 99j , , , , ,25 90j - 94j , , , , ,59 85j - 89j 1 204, , , , , ,53 80j - 84j , , , , , ,35 75j - 79j , , , , , ,71 70j - 74j , , , , , ,29 65j - 69j , , , , , ,77 60j - 64j , , , , , ,85 55j - 59j , ,90 50j - 54j , ,29 45j - 49j , ,73 40j - 44j , ,07 35j - 39j , ,14 30j - 34j , ,47 25j - 29j , ,50 20j - 24j jonger dan 20j TOTAAL , , , , , ,65 (*) Opmerking: De maanduitgave vertegenwoordigt alleen de uitkering in de regeling "Zelfstandigen" die door de Rijksdienst voor Pensioenen uitbetaald wordt.

40 40 Tabel I A / 2c VERDELING PER LEEFTIJD ZUIVERE LOOPBAAN ZELFSTANDIGE MANNEN + VROUWEN Rustpensioen Rust- Gehuwd Niet-gehuwd en Overlevingspensioen TOTAAL LEEFTIJD "Gezinsbedrag" "Bedrag alleenstaande" "Bedrag alleenstaande" overlevingspensioen Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) 100j en ouder , , , , ,28 95j - 99j , , , , , ,24 90j - 94j , , , , , ,52 85j - 89j , , , , , ,27 80j - 84j , , , , , ,07 75j - 79j , , , , , ,82 70j - 74j , , , , , ,01 65j - 69j , , , , , ,27 60j - 64j , , , , , ,96 55j - 59j , ,76 50j - 54j , ,99 45j - 49j , ,04 40j - 44j , ,90 35j - 39j , ,14 30j - 34j , ,47 25j - 29j , ,50 20j - 24j jonger dan 20j TOTAAL , , , , , ,24 (*) Opmerking: De maanduitgave vertegenwoordigt alleen de uitkering in de regeling "Zelfstandigen" die door de Rijksdienst voor Pensioenen uitbetaald wordt.

41 41 Grafiek 3 bij Tabel 1A / 2 Leeftijdspiramide van de gerechtigden met een zuivere loopbaan zelfstandige 100j en ouder j - 99j j - 94j j - 89j j - 84j j - 79j j - 74j j - 69j j - 64j <60j Vrouwen Mannen

42 42 Tabel I A / 3a VERDELING PER LEEFTIJD GEMENGDE LOOPBAAN (WERKNEMER + ZELFSTANDIGE) MANNEN Rustpensioen Rust- Gehuwd Niet-gehuwd en Overlevingspensioen TOTAAL LEEFTIJD "Gezinsbedrag" "Bedrag alleenstaande" "Bedrag alleenstaande" overlevingspensioen Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) 100j en ouder 1 851, , , , ,27 95j - 99j , , , , ,17 90j - 94j , , , , ,35 85j - 89j , , , , ,59 80j - 84j , , , , , ,58 75j - 79j , , , , , ,32 70j - 74j , , , , , ,41 65j - 69j , , , , , ,14 60j - 64j , , , , , ,69 55j - 59j 2 143, , ,11 50j - 54j 4 312, , ,95 45j - 49j 1 13, , ,03 40j - 44j , ,79 35j - 39j 1 342, , ,20 30j - 34j , ,11 25j - 29j 20j - 24j jonger dan 20j TOTAAL , , , , , ,71 (*) Opmerking: De maanduitgave vertegenwoordigt zowel de uitkering in de regeling "Werknemers" als de uitkering in de regeling "Zelfstandigen" die beiden door de Rijkdienst voor Pensioenen uitbetaald worden.

43 43 Tabel I A / 3b VERDELING PER LEEFTIJD GEMENGDE LOOPBAAN (WERKNEMER + ZELFSTANDIGE) VROUWEN Rustpensioen Rust- Gehuwd Niet-gehuwd en Overlevingspensioen TOTAAL LEEFTIJD "Gezinsbedrag" "Bedrag alleenstaande" "Bedrag alleenstaande" overlevingspensioen Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) 100j en ouder , , , ,91 95j - 99j , , , ,07 90j - 94j , , , , ,90 85j - 89j , , , , ,75 80j - 84j , , , , , ,54 75j - 79j , , , , , ,70 70j - 74j , , , , , ,46 65j - 69j , , , , , ,49 60j - 64j , , , , , ,06 55j - 59j , , , ,25 50j - 54j , , , ,16 45j - 49j , , , ,65 40j - 44j , , , ,12 35j - 39j , , ,73 30j - 34j 1 272, , ,42 25j - 29j 2 448, , ,47 20j - 24j , ,57 jonger dan 20j TOTAAL , , , , , ,25 (*) Opmerking: De maanduitgave vertegenwoordigt zowel de uitkering in de regeling "Werknemers" als de uitkering in de regeling "Zelfstandigen" die beiden door de Rijkdienst voor Pensioenen uitbetaald worden.

44 44 Tabel I A / 3c VERDELING PER LEEFTIJD GEMENGDE LOOPBAAN (WERKNEMER + ZELFSTANDIGE) MANNEN + VROUWEN LEEFTIJD "Gezinsbedrag" Rustpensioen Rust- Gehuwd Niet-gehuwd en Overlevingspensioen TOTAAL "Bedrag alleenstaande" "Bedrag alleenstaande" overlevingspensioen Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) 100j en ouder 1 851, , , , , ,18 95j - 99j , , , , , ,24 90j - 94j , , , , , ,25 85j - 89j , , , , , ,34 80j - 84j , , , , , ,12 75j - 79j , , , , , ,02 70j - 74j , , , , , ,87 65j - 69j , , , , , ,63 60j - 64j , , , , , ,75 55j - 59j , , , ,36 50j - 54j , , , ,11 45j - 49j , , , ,68 40j - 44j , , , ,91 35j - 39j , , ,93 30j - 34j 1 272, , ,53 25j - 29j 2 448, , ,47 20j - 24j , ,57 jonger dan 20j TOTAAL , , , , , ,96 (*) Opmerking: De maanduitgave vertegenwoordigt zowel de uitkering in de regeling "Werknemers" als de uitkering in de regeling "Zelfstandigen" die beiden door de Rijkdienst voor Pensioenen uitbetaald worden.

45 45 Grafiek 4 bij Tabel 1A / 3 Leeftijdspiramide van de gerechtigden met een gemengde loopbaan (werknemer + zelfstandige) 100j en ouder j - 99j j - 94j j - 89j j - 84j j - 79j j - 74j j - 69j j - 64j <60j Vrouwen Mannen

46 46 Tabel I A / 4a VERDELING PER LEEFTIJD GEMENGDE LOOPBAAN (WERKNEMER + OPENBARE SECTOR) MANNEN Rustpensioen Rust- Gehuwd Niet-gehuwd en Overlevingspensioen TOTAAL LEEFTIJD "Gezinsbedrag" "Bedrag alleenstaande" "Bedrag alleenstaande" overlevingspensioen Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) Aantal Maanduitgave (*) 100j en ouder , , ,24 95j - 99j , , , , ,21 90j - 94j , , , , , ,09 85j - 89j , , , , , ,58 80j - 84j , , , , , ,20 75j - 79j , , , , , ,14 70j - 74j , , , , , ,07 65j - 69j , , , , , ,44 60j - 64j , , , , , ,14 55j - 59j , , , , ,82 50j - 54j , ,37 45j - 49j , , ,38 40j - 44j , ,20 35j - 39j , ,85 30j - 34j 25j - 29j 20j - 24j jonger dan 20j TOTAAL , , , , , ,73 (*) Opmerking: De maanduitgave vertegenwoordigt zowel de uitkering in de regeling "Werknemers" die door de Rijkdienst voor Pensioenen uitbetaald wordt, als de uitkering in de regeling "Openbare Sector" die door de FOD Financiën uitbetaald wordt.

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN 2005 JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Toestand op 1 januari 2005 Doc. R.U. nr. 06/01 28 november 2005 Dienst Statistieken Tel 02/529.32.68

Nadere informatie

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN 2003 JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Toestand op 1 januari 2003 Doc. R.U. nr. 03/62 19 november 2003 Dienst Statistieken Tel 02/529.32.68

Nadere informatie

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN 2002 JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Toestand op 1 januari 2002 Doc. R.U. nr. 03/17 28 februari 2003 Dienst Statistieken Tel 02/529.32.68

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 20 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 202 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2008 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Voorwoord Met deze vijfendertigste uitgave van de Jaarlijkse statistiek van

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~  Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2014 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~  Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2013 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2015 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2009 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Voorwoord Met deze zesendertigste uitgave van de Jaarlijkse statistiek van

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~  Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 200 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2007 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de van de uitkeringsgerechtigden JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Toestand op 1 januari

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2006 JA ARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Toestand op 1 januari 2006 Maart 2007 Dienst Financiële Studies Infostat@rvponp.fgov.be Voorwoord

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2016 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inhoudsopgave Inleiding... 1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene statistieken

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2017 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene statistieken

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2017 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene statistieken

Nadere informatie

Federale Pensioendienst ~

Federale Pensioendienst ~ Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inleiding De Federale Pensioendienst (FPD) Sinds 1 april 2016 zijn de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de overheidssector

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2018 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene statistieken

Nadere informatie

Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen. April Federale Pensioendienst ~

Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen. April Federale Pensioendienst ~ Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen April 2016 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen April 2016 Federale Pensioendienst

Nadere informatie

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt.

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt. 4 Zelfstandigenpensioenen Toestand op januari 200 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor zelfstandigen toegelicht: De zelfstandigenpensioenen verdeeld volgens het

Nadere informatie

3 Werknemerspensioenen

3 Werknemerspensioenen 3 Werknemerspensioenen Toestand op januari 208 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor werknemers toegelicht: Met betrekking alle werknemers: De werknemerspensioenen

Nadere informatie

4 Zelfstandigenpensioenen

4 Zelfstandigenpensioenen 4 Zelfstandigenpensioenen Toestand op 1 januari 2018 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor zelfstandigen toegelicht: De zelfstandigenpensioenen verdeeld volgens

Nadere informatie

III. Het stelsel voor zelfstandigen C. Statistieken 4. Pensioenen (RVP)

III. Het stelsel voor zelfstandigen C. Statistieken 4. Pensioenen (RVP) 4. Pensioenen 4.0 Methodologische nota Voorwaardelijke rust- en overlevingspensioenen In de ontwikkeling van de pensioenregeling voor zelfstandigen zijn drie fasen te onderscheiden. Tot voor de wet van

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES April 2005 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR ADVIES INZAKE DE INHOUDING VAN BEDRIJFSVOORHEFFING OP PENSIOENEN

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR ADVIES INZAKE DE INHOUDING VAN BEDRIJFSVOORHEFFING OP PENSIOENEN RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend Comité voor de pensioensector, opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor de

Nadere informatie

Directie Human Resources

Directie Human Resources Directie Human Resources Bureau H-HR.341 -sectie 52 Brussel, september 2010 911/52566 H-HR.341 sectie 52 H-HR.342 sectie 52 H-HR.343 sectie 52 H-HR.346 sectie 52 Indexcijfers TOEPASSELIJKE BEDRAGEN IN

Nadere informatie

Advies van de Studiecommissie voor de Vergrijzing

Advies van de Studiecommissie voor de Vergrijzing HOGE RAAD VAN FINANCIËN Advies van de Studiecommissie voor de Vergrijzing Evaluatie van de pensioenbonus ADDENDUM Juni 2012 1 Dit addendum vervolledigt sectie 2.2.1. "Stand van zaken". Het werd gerealiseerd

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/068 BERAADSLAGING NR 09/041 VAN 7 JULI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Vrouw en pensioen. Jean MOUREAUX. Rijksdienst voor Pensioenen Financiële studies

Vrouw en pensioen. Jean MOUREAUX.  Rijksdienst voor Pensioenen Financiële studies Vrouw en pensioen Jean MOUREAUX jean.moureaux@rvp.fgov.be www.rvp.fgov.be Belang van de gelijkstelbare dagen per aard en geslacht Werloosheid Ziekte, invaliditeit Brugpensioen Onvoldoende informatie Loopbaanonderbreking

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL A. WETTELIJKE BEPALINGEN. 1. KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen

INHOUDSTAFEL A. WETTELIJKE BEPALINGEN. 1. KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen INHOUDSTAFEL A. WETTELIJKE BEPALINGEN 1. KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen 2. Wet van 3 mei 1971 tot bevordering van de sanering van de landbouw en van de tuinbouw

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/127 BERAADSLAGING NR. 08/036 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen Het overlevingspensioen Het overlevingspensioen biedt de langstlevende echtgenoot de mogelijkheid een pensioen te krijgen op basis van de beroepsactiviteit als werknemer van zijn overleden echtgenoot.

Nadere informatie

Datum: Formulier rustpensioenen Gezinstoestand. Naam:... Adres:... Telefoonnummer: Antwoorden (Kruis de overeenstemmende.

Datum: Formulier rustpensioenen Gezinstoestand. Naam:... Adres:... Telefoonnummer: Antwoorden (Kruis de overeenstemmende. Gezinstoestand Datum: Met dit formulier worden u inlichtingen over uw gezinstoestand gevraagd om de afhouding inzake ziekteverzekering, de solidariteitsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing te kunnen doen.

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES April 2005 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde

Nadere informatie

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een uitkering die tot doel heeft een financiële steun te bieden aan ouderen die niet over voldoende

Nadere informatie

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens I. Werkgelegenheid en beroepsbevolking De arbeidsmarkt is gestructureerd rond een aanbod van arbeidskrachten (de beroepsbevolking) en een vraag naar

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

THESAURIE ALGEMENE INDEXNOTA 31/05/ /06/2011 1,5460 -

THESAURIE ALGEMENE INDEXNOTA 31/05/ /06/2011 1,5460 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 18/08/2011 THESAURIE Betalingen Wedden & Pensioenen correspondentieadres Betaling van de pensioenen Kunstlaan 30, 1040 BRUSSEL ALGEMENE INDEXNOTA 31/05/2011

Nadere informatie

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Kempische Verzekeringskring 06/12/2016 ward.belet@ergolife.be De federale pensioendienst (FDP) Sinds april 2016: RVP (Rijksdienst voor Pensioenen)

Nadere informatie

Wegwijs in je pensioen

Wegwijs in je pensioen Wegwijs in je pensioen Wie de pensioenleeftijd nadert, stelt zich spontaan een aantal vragen. Kom ik in aanmerking voor een pensioen? Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel zal het bedragen? Waar en wanneer

Nadere informatie

PENSIOENZAKBOEKJE 2009

PENSIOENZAKBOEKJE 2009 PENSIOENZAKBOEKJE 2009 Ragheno Business Park Motstraat 30-2800 Mechelen tel. (015) 36 10 00 www.kluwer.be info@kluwer.be De kopij werd afgesloten op 15 januari 2000 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk,

Nadere informatie

Algemene indexnota 28 september 2018 / 01 oktober 2018 versie 01/03/2019 1,7069

Algemene indexnota 28 september 2018 / 01 oktober 2018 versie 01/03/2019 1,7069 DIENST BETALINGEN Ambtenarenpensioenen Algemene indexnota 28 september 2018 / 01 oktober 2018 versie 01/03/2019 1,7069 Onderwerp: algemene indexnota van toepassing op de pensioenbetalingen vanaf 28 september

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/177 BERAADSLAGING NR. 13/082 VAN 3 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001;

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001; TC/01/97 BERAADSLAGING NR. 01/77 VAN 2 OKTOBER 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE RAADPLEGING VAN HET NATIONAAL REPERTORIUM VAN DE KINDERBIJSLAGEN DOOR DE RVP, HET FAO, DE ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN

Nadere informatie

Advies nr. 144, van 21 maart 2014, van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een voorontwerp van wet tot hervorming van

Advies nr. 144, van 21 maart 2014, van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een voorontwerp van wet tot hervorming van Advies nr. 144, van 21 maart 2014, van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een voorontwerp van wet tot hervorming van het overlevingspensioen van zelfstandigen 1. Inleiding

Nadere informatie

Tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Barema's vanaf 01.12.2012 SPILINDEX 119,62 (Jaarbedragen in euro) 1. De wet van 27 februari 1987 De wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen

Nadere informatie

BEDRAG VAN HET PENSIOEN

BEDRAG VAN HET PENSIOEN BEDRAG VAN HET PENSIOEN Elk burgerlijk tewerkstellingsjaar geeft recht op een jaarlijks pensioenbedrag. Dit bedrag wordt als volgt berekend : 1. men neemt de jaarlijkse bezoldiging (werkelijke en/of forfaitaire

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Overlevingspensioenen van de overheidssector

Overlevingspensioenen van de overheidssector Juni 2014 Overlevingspensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel  Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel www.pensioendienst.fgov.be Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Maart 2017 2 3 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 Enkele opmerkingen in verband met

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? DE HERVORMING VAN DE OVERLEVINGSPENSIOENEN De overgangsuitkering? 3 Wijzigingen in de wet van 15 mei 1984 1. Inaanmerkingneming van wettelijke

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN DIRECTIE HUMAN RESOURCES Brussel, 27 oktober 2003 Bureau HR. 341 Sectie 52 Tel. : 911/52516 BERICHT NR. 49 HR Verdeling : 999 : 0 410 : 99 HR.341 : 100 ex.

Nadere informatie

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen Vragen naar: petr romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Samenvatting C-408/14-1 Zaak C-408/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Informatieveiligheidscomité Kamer sociale zekerheid en gezondheid

Informatieveiligheidscomité Kamer sociale zekerheid en gezondheid 1 Informatieveiligheidscomité Kamer sociale zekerheid en gezondheid IVC/KSZG/19/014 BERAADSLAGING NR. 19/012 VAN 15 JANUARI 2019 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET PENSIOENKADASTER

Nadere informatie

ALGEMENE INHOUD. Voorwoord. V Auteurs - coördinatie. VII Gebruikte afkortingen. IX Citeerwijzen

ALGEMENE INHOUD. Voorwoord. V Auteurs - coördinatie. VII Gebruikte afkortingen. IX Citeerwijzen Voorwoord V Auteurs - coördinatie VII Gebruikte afkortingen IX Citeerwijzen XI HOOFDSTUK 1 ADMINISTRATIEVE PROCEDURE WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN 1 1. Procedure inzake de toekenning van het pensioen 1 1.1.

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus Brussel. Tel. 02/ Fax 02/

Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus Brussel. Tel. 02/ Fax 02/ Contactgegevens Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus 5 1000 Brussel Tel. 02/274.19.80 Fax 02/274.19.99 E-mail: klacht@ombudsmanpensioenen. be

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Sociaal statuut van bedrijfsleiders

Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sara SABLON Substituut-arbeidsauditeur arbeidsrechtbank van Brussel Sociale Praktijkstudies nr. 9050 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk 2009 Wolters Kluwer

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg,

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg, Administratieve schikking houdende de toepassingsmodaliteiten van de Overeenkomst betreffende de Sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, ondertekend te Brussel op 5 juli 1971

Nadere informatie

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst Wettelijk rustpensioen zelfstandigen Liantis studiedienst 3 Inhoud I. Pensioen als zelfstandige II. Bijverdienen naast het pensioen (en sociale bijdragen) 4 I. PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE Pensioendatum Wanneer

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

Vervroegd en wettelijk pensioen

Vervroegd en wettelijk pensioen Vervroegd en wettelijk pensioen Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenberekeningen bestaan uit twee grote delen! Pensioenleeftijd Of Wanneer mag ik op pensioen? Pensioenbedrag Of

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Dag van de Payroll Professional 2018 04-10-2018 I Nicole Meersman Agenda 1. Voorwaarden rustpensioen 2. Voorwaarden vervroegd pensioen 3. Einde

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

1. De ontwerpteksten die aan het Algemeen Beheerscomité werden voorgelegd

1. De ontwerpteksten die aan het Algemeen Beheerscomité werden voorgelegd Brussel, 7 februari 2014 Advies nr. 2014/04 Uitgebracht op verzoek van de minister van Zelfstandigen Artikel 110, 1, van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen Ontwerpteksten

Nadere informatie

(B.Vl.Reg. 20.I.1993) (B.Vl.Reg. 19.I.1994) (B.S. 27.IV.1990, err. B.S. 11.IX.1990)1

(B.Vl.Reg. 20.I.1993) (B.Vl.Reg. 19.I.1994) (B.S. 27.IV.1990, err. B.S. 11.IX.1990)1 BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 7 MAART 1990 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning, van het bedrag en van de betalingsmodaliteiten van de uitkeringen en het aanvullend loon van de gehandicapten

Nadere informatie

I. VERKLARINGEN BEDOELD IN ARTIKEL 1, ONDER L), VAN VERORDENING (EG) NR. 883/2004 & DE DATUM VANAF WELKE DE VERORDENING VAN TOEPASSING ZAL ZIJN

I. VERKLARINGEN BEDOELD IN ARTIKEL 1, ONDER L), VAN VERORDENING (EG) NR. 883/2004 & DE DATUM VANAF WELKE DE VERORDENING VAN TOEPASSING ZAL ZIJN Verklaring van België uit hoofde van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels I. VERKLARINGEN

Nadere informatie

Verhoging van sommige uitkeringsbedragen voor zelfstandigen in het kader van het structureel mechanisme van welvaartsaanpassing

Verhoging van sommige uitkeringsbedragen voor zelfstandigen in het kader van het structureel mechanisme van welvaartsaanpassing Brussel, 23 maart 2017 Advies nr. 2017/04 In toepassing van de wet Artikel 110, 1, van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen Verhoging van sommige uitkeringsbedragen voor zelfstandigen

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (B.S. 10 januari 1968) P.120 Aangevuld, gewijzigd en aangepast door :

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning

FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning Volgens onze gegevens is X / bent u sinds... zes maanden werkloos / ziek. is X sinds... gepensioneerd. ontvangt X / u sinds... een overbruggingsuitkering

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES April 2005 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde

Nadere informatie

Amendementen. op het ontwerp van decreet

Amendementen. op het ontwerp van decreet ingediend op 612 (2015-2016) Nr. 2 4 februari 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 juni 2006; A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG EN SITUERING ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 juni 2006; A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG EN SITUERING ERVAN SCSZ/06/106 1 BERAADSLAGING NR. 06/053 VAN 18 JULI 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET KADASTER VAN DE GEZINSBIJSLAGEN AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET OOG OP HET

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

FOCUS "Senioren en het OCMW"

FOCUS Senioren en het OCMW FOCUS "Senioren en het OCMW" Nummer 11 Mei 2015 1. Inleiding In België leeft 15,1% van de bevolking onder de armoededrempel. Dit percentage ligt nog hoger binnen de leeftijdsgroep ouder dan 65 jaar. 18,4

Nadere informatie

Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand

Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand 1470000 Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 1974 (3.071)... 2 Vervoerskosten... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

ISLGEMEEN E3EHEERSOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN

ISLGEMEEN E3EHEERSOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ISLGEMEEN E3EHEERSOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30december1992 Brussel, 18mei2017 Advies 2017109 Uitgebracht op eigen initiatief Artikel 109 van de wet van 30december1992

Nadere informatie

Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten

Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten Onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerden van 65 jaar na loopbaan van 42 jaar Vanaf 2013 mogen gerechtigden op een rustpensioen of

Nadere informatie

inkomen - sociale voordelen

inkomen - sociale voordelen 4 inkomen - sociale voordelen INKOMEN - SOCIALE voordelen Bent u onlangs met pensioen gegaan? Of gaat u binnenkort met pensioen? Dan hebt u beslist enkele vragen, zoals: Hoeveel bedraagt mijn pensioen?

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014)

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014) HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 4 2.1. Vermindering voor kinderen ten laste... 4 2.2. Verminderingen

Nadere informatie