Tweede taalverwerving en taalgebruik onder Turkse en Marokkaanse immigranten in Nederland: investering of gelegenheid?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede taalverwerving en taalgebruik onder Turkse en Marokkaanse immigranten in Nederland: investering of gelegenheid?"

Transcriptie

1 Tweede taalverwerving en taalgebruik onder Turkse en Marokkaanse immigranten in Nederland: investering of gelegenheid? Frank van Tubergen & Matthijs Kalmijn* 1 Taalverwerving en taalgebruik: investering of gelegenheid? Waarom beheersen sommige immigranten de taal van het ontvangende land perfect en andere immigranten niet of nauwelijks? En waarom gebruiken sommige immigranten die tweede taal, terwijl anderen communiceren in hun moedertaal? Het zijn twee vragen die centraal staan in het onderzoek naar de taal van immigranten (Espinosa & Massey, 1997). De bestudering van vaardigheid in de tweede taal wordt vooral relevant gevonden in verband met de economische kansen van migranten. Immigranten die de tweede taal schriftelijk en mondeling beheersen, hebben immers een hoger inkomen dan migranten die niet of nauwelijks vaardig zijn in de tweede taal (Park, 1999). Het gebruik van de tweede taal wordt met name onderzocht vanuit het oogpunt van etnische identiteit en culturele verwantschap (Alba, 1990; Gordon, 1964). Immigranten die de moedertaal blijven spreken, voelen zich meer betrokken bij de cultuur van het land van herkomst en zouden die etnische en culturele identiteit vaker door willen geven aan hun kinderen dan immigranten die volledig overgestapt zijn naar de tweede taal. Omdat taalverwerving te maken heeft met economische ongelijkheid en taalgebruik met culturele integratie, hebben onderzoekers tot op heden taalverwerving en taalgebruik afzonderlijk bestudeerd en bovendien ter verklaring van beide verschijnselen verschillende theorieën gebruikt. Deze inhoudelijke verdeling komt overeen met een disciplinaire verdeling. Overeenkomstig de economische dimensie van taal, hebben economen het leren van de tweede taal verklaard met het economisch nut dat iemand daarvoor in de toekomst kan verwachten (Carliner, 1999; Chiswick, 1991). In deze economische benadering wordt taalvaardigheid opgevat als een vorm van human capital. De theorie van het menselijk kapitaal, of economische investeringstheorie, zegt hier dat immigranten investeren in het leren van de tweede taal al naar gelang die investering profijtelijk is voor de arbeids- en beroepsloopbaan. Overeenkomstig de culturele dimensie van taal stellen sociologen dat immigranten een voorkeur hebben om hun eigen taal te spreken, maar dat de mogelijkheden daartoe door structurele omstandigheden beperkt zijn (Evans, 1988, Stevens, 1992). Volgens deze structurele gelegenheidstheorie komen immigranten terecht in een samenleving waarin hun moedertaal niet of nauwelijks wordt gesproken. Hoe vaak immigranten de tweede taal spreken, hangt volgens deze theorie af van de mate waarin immigranten in de gelegenheid komen om dat te doen. Factoren zoals de relatieve omvang en ruimtelijke scheiding van de eigen groep, zouden dan bepalend zijn voor de mogelijkheid om de eigen taal te blijven spreken. Onderzoeksbevindingen uit het buitenland wijzen uit dat de investeringstheorie en de gelegenheidstheorie ieder op hun eigen terrein succesvol zijn. In overeenstemming met de investeringstheorie blijkt bijvoorbeeld dat de genoten opleiding in het land van bestemming een positieve invloed heeft op het bereikte taalniveau (Carliner, 1999; Espenshade & Fu, 1997). De gelegenheidstheorie wordt ondersteund door een onderzoek naar 16 immigrantengroepen in de Verenigde Staten, waaruit blijkt dat de grootte en segregatie van een etnische groep een positieve invloed hebben op het gebruik van de eerste taal (Stevens, 1992). Dus hoe groter en meer ruimtelijk gescheiden de eigen etnische groep, des te vaker gebruikt men de moedertaal. In dit artikel bestuderen we taalverwerving en taalgebruik tegelijkertijd. Hiermee brengen we vragen en theorieën over taalverwerving in verband met vragen en theorieën over taalgebruik. Uit de investeringstheorie worden hypothesen afgeleid over taalgebruik en de gelegenheidstheorie passen we toe op tweede taalverwerving. Met deze kruisbestuiving hopen we na te gaan in hoeverre taalgebruik en taalverwerving onderhevig zijn aan verschillende dan wel gemeenschappelijke oorzaken. De eerste onderzoeksvraag luidt derhalve: in hoeverre zijn de economische investeringstheorie en de structurele gelegenheidstheorie van toepassing op taalverwerving en taalgebruik? Een andere wijze waarop we bijdragen aan eerder onderzoek is door de context van het taalgebruik te problematiseren. Hiermee grijpen we terug op een klassieke vraag van de sociolinguïst Fishman (1965): Who speaks what language to whom and when? Fishman s vraag benadrukt dat gesproken talen variëren naar de persoon met wie en de setting waarin men spreekt. Eerder onderzoek gaat vooral over taalgebruik in het algemeen zodat weinig kan worden gezegd over structurele effecten op taalgebruik in de privé-sfeer. In dit artikel concentreren we ons op het taalgebruik thuis en analyseren we afzonderlijk het taalgebruik

2 tussen partners en tussen ouder en kind. De tweede onderzoeksvraag luidt: in hoeverre beïnvloeden structurele factoren het taalgebruik thuis, tussen partners en tussen ouder en kind? Ons onderzoek heeft betrekking op migranten in Nederland. Het grootste deel van de literatuur over taalverwerving en taalgebruik van immigranten heeft betrekking op de klassieke immigratielanden, met name de Verenigde Staten (Espinshade & Fu, 1997; Fishman, Nahirny, Hoffman & Hayden, 1966; Solé, 1990; Veltman, 1983). Het onderzoek in Nederland is voornamelijk afkomstig uit taalkundige hoek en richt zich vooral op kinderen (Broeder & Extra, 1999; Extra & Verhoeven, 1996). De taalkundige benadering richt zich bovendien meer op de inhoudelijk kant van taal, terwijl de sociaal-wetenschappelijke benadering meer aandacht heeft voor culturele en economische dimensies van taal. We zullen ons in dit artikel beperken tot sociologische en economische theorieën en laten daarmee sociaal-psychologische (Robinson & Giles, 2001) en politicologische (De Swaan, 2001) benaderingen buiten beschouwing. Er is evenwel weinig sociologisch en economisch onderzoek gedaan naar taalverwerving en taalgebruik van immigranten in Nederland. Het onderzoek heeft zich tot op heden beperkt tot het weergeven van bivariate samenhangen tussen taalgebruik en taalverwerving enerzijds en bijvoorbeeld etnische groepering, generatie en opleiding anderzijds (Ankersmit, Roelandt & Veenman, 1989; CBS, 1988; Dagevos, 2001; Tesser, Merens, & Van Praag, 1999; Tesser, Van Dugteren, & Merens, 1998). In dit artikel maken we gebruik van twee grootschalige enquêtes, afgenomen in 1991 en 1994 onder de vier grote immigrantengroepen in Nederland (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen). Een bijzondere eigenschap van de enquêtes is dat tolken zijn gebruikt. We richten onze aandacht op de Turkse en Marokkaanse populatie, twee groepen met een grote taalachterstand. We hopen aldus meer inzicht te krijgen in de economische en structurele determinanten van taalbeheersing en taalgebruik onder immigranten in Nederland. 2 Taalverwerving en taalgebruik: investering of gelegenheid? In deze paragraaf formuleren we hypothesen over taalverwerving en taalgebruik aan de hand van de investeringstheorie en de gelegenheidstheorie. Onze hypothesen over taalgebruik spitsen we toe op de taal waarin immigranten met hun partner en met hun kinderen communiceren. We bespreken de hypothesen aan de hand van figuur 1. Daarin staat het causale model van de invloed van investeringen en gelegenheid op taalgebruik en taalverwerving. Figuur 1. Causaal model van de invloed van investeringen en gelegenheid op taalvermogen en taalgebruik. Investeringen Gelegenheden a b e d Taalverwerving c Taalgebruik f De economische investeringstheorie voorspelt dat levenskansen afhankelijk zijn van menselijk kapitaal, zoals iemands opleiding, kennis of gezondheid (Becker, 1964). De theorie voorspelt bovendien dat mensen zich bewust zijn van die afhankelijkheid en daar rationeel op inspelen. Individuen zouden alleen in zichzelf investeren indien zij verwachten daar later van te profiteren. Deze theorie is allereerst met veel succes toegepast op arbeidsmarktgedrag. Met wisselend succes heeft men deze theorie later ook toegepast op nieteconomische verschijnselen, zoals trouwpatronen, taakverdeling in het huishouden en vruchtbaarheidscijfers (Becker, 1977, 1981). De econoom Chiswick (1977, 1978) was de eerste die de investeringstheorie introduceerde in het onderzoek naar taalverwerving. Uit zijn onderzoek bleek dat immigranten die de tweede taal beheersen meer 2

3 inkomen verwerven dan immigranten die de tweede taal niet kunnen spreken. Als migranten rationeel handelen, zo veronderstelde Chiswick, dan zouden ze investeren in het leren van de tweede taal naar de mate waarin dit voor hen op termijn profijtelijk zou zijn (Chiswick, 1991; Chiswick & Miller, 1995, 1996, 1998). De human capital benadering van taalverwerving werd in recente studies voortgezet door de economen Dustmann (1994, 1997) en Carliner (1999). In dit artikel passen we de theorie van het menselijk kapitaal toe op taalverwerving en taalgebruik. We verwachten in eerste instantie een direct positief effect van investeringen in het leren van de Nederlandse taal op Nederlandse taalbeheersing (pijl a in figuur 1). Hoe sterker immigranten verwachten dat investeringen in taal economische aantrekkelijk zijn, des te meer zullen ze investeren in het leren van de Nederlandse taal, bijvoorbeeld door een cursus Nederlands te volgen, en des te beter zullen ze het Nederlands beheersen. We verwachten verder een indirect effect van investeringen op taalverwerving, via het taalgebruik thuis (pijlen b en c). De gedachte is dat immigranten met het oog op de economische opbrengsten die beheersing van het Nederlands met zich meebrengen, vaker Nederlands spreken met de partner en de kinderen. Het spreken in het Nederlands kan immers een manier zijn om de taal onder de knie te krijgen. Met deze gedachte hebben we tevens beargumenteerd waarom de investeringstheorie doet verwachten dat investeringen een direct effect hebben op taalgebruik thuis (pijl b). De tweede theorie die we aanwenden ter verklaring van taalverwerving en taalgebruik is de structurele gelegenheidstheorie van de socioloog Blau (Blau, 1977, 1994; Blau & Schwartz, 1984). Blaus theorie stelt dat gelegenheden om relaties tot stand te brengen tussen mensen van verschillende groepen afhankelijk zijn van structurele kenmerken van die groepen. Deze theorie werd met succes gebruikt ter verklaring van gemengde huwelijken en zelfs voor misdaden begaan tussen leden van verschillende groepen. Zo bleek dat naarmate de groep waartoe men behoort groter en meer ruimtelijk is gescheiden van andere groepen, leden van die groep een kleinere kans hebben buiten de eigen groep te trouwen (Blau, Blum & Schwartz, 1982) en een kleinere kans hebben het slachtoffer te worden van misdaden begaan door leden van andere groeperingen (Sampson, 1984; South & Messner, 1986). De sociologen Evans (1988) en Stevens (1992) introduceerden Blaus theorie in het onderzoek naar taalgebruik van immigranten. Volgens hen zullen structurele kenmerken van groepen niet alleen de kans op positieve (trouwen) en negatieve (misdaad) relaties tussen leden van verschillende groepen beïnvloeden, maar tevens effect sorteren voor de taal waarin men met anderen communiceert. In grote en ruimtelijk geconcentreerde groepen ontmoeten immigranten vaker hun groepsgenoten, wat hen in staat stelt hun eigen taal vaker op straat, in winkels en op het werk te gebruiken. Toch behoeft de gelegenheidstheorie een uitbreiding wil deze van toepassing zijn op het taalgebruik in de privé-setting. Het is immers niet zo plausibel dat structureel-demografische factoren, zoals groepsgrootte en ruimtelijke concentratie, van invloed zijn op het taalgebruik in contact met de partner en met de kinderen. Het is eerder aannemelijk dat de kansen om de moedertaal te spreken variëren per setting en wel zo dat naarmate meer leden in een bepaalde setting de moedertaal beheersen, er meer gelegenheden zijn in die setting om die taal te spreken. Met deze verfijning van Blaus theorie verwachten we bijvoorbeeld dat groepsgrootte nauwelijks een invloed heeft op het taalgebruik thuis, terwijl de Nederlandse taalvaardigheid van partner en kinderen van cruciaal belang zijn. In dit artikel passen we de gelegenheidstheorie toe op taalgebruik en taalverwerving. Pijl d specificeert het directe effect van gelegenheden om de eigen taal dan wel het Nederlands te spreken op het feitelijk taalgebruik. De invloed van gelegenheden op taalgebruik loopt ook indirect, via de taalvaardigheid (pijlen b en f). De gedachte achter de invloed van gelegenheden op taalverwerving (pijl b), is dat men een taal passief kan leren door te luisteren naar het taalgebruik van anderen. Men kan dan denken aan collegae op het werk die converseren in het Nederlands. De assumptie vervat in de invloed van taalvaardigheid op taalgebruik (pijl f) luidt dat immigranten gebruik zullen maken van hun Nederlandse taalkennis naar de mate waarin ze het beheersen. Als immigranten niet of nauwelijks de Nederlandse taal machtig zijn, zullen ze eerder teruggrijpen op hun moedertaal om te communiceren met hun partner en kinderen. 2.1 Hypothesen over investeringen We beginnen met hypothesen die zijn afgeleid uit de investeringstheorie. Hiervoor moeten we eerst bijkomende veronderstellingen formuleren over de verwachte kosten en baten van het verwerven van de tweede taal. We veronderstellen dat immigranten die naar Nederland zijn gekomen om een opleiding te 3

4 volgen, de opleidingsmigranten, het meest profiteren van het verwerven en spreken van de Nederlandse taal. Immers, alleen met kennis van het Nederlands kan men met succes een opleiding volgen. We nemen verder aan dat arbeidsmigranten in iets mindere mate gebaat zijn bij het leren en spreken van het Nederlands, aangezien beheersing van het Nederlands niet voor alle beroepen een sine qua non is. Verder nemen we aan dat familiemigranten, immigranten die naar Nederland zijn gekomen vanwege familieredenen, zoals huwelijk, gezinshereniging of met hun ouders mee zijn gegaan (Hooghiemstra & Manting, 1997; Sprangers, 1994), de minste aandrang hebben om Nederlands te leren en te spreken. Op grond van deze veronderstellingen voorspellen we dat opleidingsmigranten de beste Nederlandse vaardigheden hebben verworven, gevolgd door arbeidsmigranten, terwijl familiemigranten het minst het Nederlands beheersen (H1). We voorspellen dezelfde volgorde voor Nederlands taalgebruik met de partner en met de kinderen. Ook de arbeidsmarktpositie beïnvloedt de aantrekkelijkheid om te investeren in de Nederlandse taal. Mensen die werken zullen meer baat hebben bij het beheersen van de Nederlandse taal dan mensen zonder werk, want op het werk wordt vrijwel altijd Nederlands gesproken. Onder de mensen die werken, zullen hoofdarbeiders meer dan handarbeiders willen investeren in het aanleren van Nederlands, aangezien van hoofdarbeiders betere beheersing van het Nederlands wordt gevraagd. 1 Op grond hiervan verwachten we dat hoofdarbeiders de grootste vaardigheden hebben in het Nederlands, gevolgd door handarbeiders en door werklozen (H2). Dezelfde hypothese geldt voor het taalgebruik met de gezinsleden. Een andere veronderstelling luidt dat het leren van de Nederlandse taal aantrekkelijker wordt naarmate immigranten verwachten langer in Nederland te blijven. Immigranten die van plan zijn op de korte termijn terug te keren naar hun land van herkomst, zouden minder baat hebben bij het beheersen van de Nederlandse taal dan immigranten die zich permanent in Nederland vestigen. We voorspellen derhalve dat naarmate immigranten een langere tijdshorizon in Nederland hebben, zij beter het Nederlands beheersen en vaker Nederlands praten met hun gezinsleden (H3). 2.2 Hypothesen over gelegenheden Welke hypothesen worden afgeleid uit Blaus structurele gelegenheidstheorie? In dit artikel bestuderen we de invloed van verschillende contexten op taalgebruik en taalbeheersing: de buurt, de werkkring en het gezin. Voor taalbeheersing zullen alle contexten waarschijnlijk wel een rol spelen, maar voor taalgebruik in de privé-sfeer verwachten we dat kenmerken van de private setting meer de doorslag geven en de structurele eigenschappen van publieke contexten niet of minder. Aangezien in voorgaand onderzoek vooral de nadruk werd gelegd op deze publieke settings, zullen we ze in onderhavig onderzoek eveneens bestuderen. We beginnen met de invloed van de buurt. Een veelvuldig in de literatuur beschreven verschijnsel is dat migranten sterk ruimtelijk geconcentreerd zijn. Die geografische segregatie biedt migranten de mogelijkheid om hun eigen taal te blijven spreken op straat, in winkels en op het werk. En andersom: ruimtelijke scheiding maakt het moeilijker om de tweede taal te leren. We voorspellen dat naarmate het percentage van de eigen groep groter is in de buurt, de beheersing van het Nederlands slechter is en men minder vaak Nederlands praat met de gezinsleden (H4). De tweede setting betreft het werk. Mensen brengen een groot deel van hun tijd door op het werk en de invloed van structurele kenmerken van de werksetting op de Nederlandse taalvaardigheid kan belangrijk zijn. Te denken valt aan het percentage allochtonen in het beroep. We veronderstellen dat naarmate het percentage allochtonen in het beroep groter is, migranten meer in de gelegenheid worden gesteld de eigen taal te spreken en men minder Nederlands zal leren en spreken. We komen uit op de hypothese dat naarmate het percentage allochtonen in het beroep groter is, men minder vaardig is in de Nederlandse taal en men minder vaak Nederlands spreekt met de gezinsleden (H5). De gezinssituatie wordt in kaart gebracht door te kijken naar de partnerstatus en de aanwezigheid en kenmerken van kinderen. De partnerstatus wordt uiteengelegd in vier groepen: geen partner, een allochtone partner, een autochtone partner, en een partner in het buitenland. We veronderstellen dat de gelegenheid om de Nederlandse taal te leren en te spreken minder aanwezig is als er een partner is. De aanwezigheid van de partner is eerder een gelegenheid en oefening om de moedertaal te spreken. We voorspellen dus dat immigranten met een partner slechter en minder frequent in het Nederlandse communiceren dan immigranten zonder partner (H6a). We denken verder dat kenmerken van de partner een rol spelen. Mensen die getrouwd zijn met een 4

5 Nederlandse partner zullen beter het Nederlands beheersen en vaker Nederlands spreken met de kinderen dan mensen die getrouwd zijn met een partner uit de eigen groep (H6b). Tot slot bestaat er nog een kleine groep mannen wiens partner in het buitenland woont. Deze groep zou qua taalniveau moeten lijken op mensen zonder partner; ook zij zijn immers alleenstaand en hebben daarmee minder gelegenheid de eigen taal te spreken. We voorspellen dat immigranten met een in het buitenland woonachtige partner beter Nederlands spreken en vaker Nederlands praten met hun kinderen dan immigranten met een thuiswonende allochtone partner (H6c). Terwijl een partner gelegenheid biedt om vooral de eigen taal te spreken, zullen kinderen gelegenheid geven om de Nederlandse taal te spreken. Kinderen van immigranten beheersen meestal de tweede taal beter dan hun moedertaal, in tegenstelling tot hun ouders (Portes & Rumbaut, 2001). We voorspellen derhalve dat immigranten met kinderen beter Nederlands spreken dan immigranten zonder kinderen (H7a). We verwachten bovendien een effect op het taalgebruik met de partner. Mensen met kinderen zullen wellicht vaker ook met de partner Nederlands spreken dan mensen zonder kinderen, bijvoorbeeld om het goede voorbeeld te geven. We verwachten voorts dat kenmerken van de kinderen ertoe doen. In de eerste plaats maakt het uit waar de kinderen wonen. Men zal meer omgaan met thuiswonende kinderen dan met uitwonende kinderen zodat men meer leert en vaker Nederlands spreekt indien de kinderen thuis wonen (H7b). Een additionele reden dat we minder effect verwachten van uitwonende kinderen is dat een deel van deze immers reeds volwassen kinderen niet in Nederland op school is geweest en dus de Nederlandse taal minder zal beheersen. In de tweede plaats verwachten we dat de leeftijd van thuiswonende kinderen ertoe doet. Jonge kinderen zullen immers minder goed de Nederlandse taal beheersen dan oudere, schoolgaande kinderen. We verwachten derhalve dat immigranten met oudere thuiswonende kinderen vaardiger zijn in het Nederlands en meer in het Nederlands communiceren dan immigranten met jongere kinderen (H7c). 2.3 Gelijksoortige hypothesen Er zijn factoren waarin gelegenheden en investeringen samengaan. Zo kunnen met de gelegenheidstheorie hypothesen worden afgeleid die overeenkomen met voorspellingen van de investeringstheorie. De hoogte van de opleiding, of men in Nederland is opgeleid, het aantal jaren dat men werkzaam is geweest in Nederland, en het aantal jaren dat men in Nederland verblijft kan men opvatten als vormen van investeringen in de Nederlandse samenleving. Evengoed kan men echter beargumenteren dat mensen op school, op het werk, en in de samenleving als geheel, de gelegenheid hebben gekregen om de taal te oefenen en te leren. We komen derhalve uit op de volgende gelijksoortige voorspellingen: men spreekt de Nederlandse taal vaker en beter naarmate men een hogere opleiding heeft (H8), in Nederland op school heeft gezeten (H9), langer in Nederland werkt (H10) en woont (H11). 2.4 De theorieën tegenover elkaar In tabel 1 staan de mogelijke toepassingen van beide theorieën weergegeven. We hebben tot nu toe verondersteld dat beide theorieën een even grote invloed hebben op beide domeinen (de effecten in cel A zijn gelijk aan die in cel B en idem voor C en D). We denken echter dat investeringen in de eerste plaats een economische waarde hebben en meer van invloed zijn op taalverwerving (A) dan op taalgebruik (B). Verder voorspellen we dat gelegenheden juist meer van invloed zijn op taalgebruik (D) dan op het leren van een taal (C). We verwachten voorts dat hypothesen die zowel uit de investeringstheorie als de gelegenheidstheorie worden afgeleid een even sterke invloed hebben op taalvaardigheid (E) als taalgebruik (F). Tabel 1. Indeling van hypothesen naar theorie en domein. Theorie Taalvaardigheid Taalgebruik Investeringen A B Gelegenheden C D Investeringen + gelegenheden E F 5

6 In de analyses zullen we kijken naar de effecten van investeringen en gelegenheden op taalverwerving en taalgebruik, onder constanthouding van respectievelijk taalgebruik en taalvermogen. We onderzoeken of de gelegenheid om de Nederlandse taal te leren een direct positieve invloed heeft op taalvaardigheid. Als dat zo is, dan moet dat effect blijven bestaan na rekening te hebben gehouden met het vermeend positieve verband tussen taalgebruik en taalvaardigheid. Met dezelfde redenering voorspellen we dat investeringen van invloed zijn op taalgebruik, zelfs na rekening te hebben gehouden met het positieve verband tussen taalgebruik en taalverwerving. 3 Analyses en resultaten De gegevens zijn afkomstig van het grootschalige landelijke en periodiek gehouden survey Sociale Positie en Voorzieningengebruik Allochtonen en Autochtonen (SPVA) (Veenman, 1999). Onze analyses hebben betrekking op Turkse en Marokkaanse mannen die behoren tot de eerste generatie en die zijn geïnterviewd in 1991 en Hoewel in het SPVA onderzoek tevens Surinaamse en Antilliaanse migranten zijn ondervraagd, hebben we deze groepen, vanwege hun grote kennis van de Nederlandse taal op moment van migratie, buiten de analyses gelaten. 2 De beperking tot mannen is praktisch: het SPVA heeft alleen taalvragen gesteld aan hoofden van huishoudens en dat zijn vrijwel allemaal mannen. Voor de eerste generatie is gekozen omdat we een aantal factoren willen bekijken die specifiek zijn voor de eerste generatie, zoals migratiemotief, verblijfsduur en het al dan niet in Nederland op school hebben gezeten. Personen die na hun vijfde jaar naar Nederland kwamen worden tot de eerste generatie gerekend. We bekijken vier afhankelijke variabelen: (a) de moeite die men naar eigen zeggen heeft met het spreken van Nederlands, (b) de moeite die men naar eigen zeggen heeft met het lezen van Nederlands, (c) het Nederlands taalgebruik in contact met de partner, en (d) het gebruik van het Nederlands in contact met de kinderen. Bij taalvaardigheid zijn de antwoordcategorieën: (1) vaak/altijd moeite met Nederlands of spreekt geen Nederlands, (2) soms moeite met Nederlands, (3) nooit moeite met Nederlands. Bij taalgebruik zijn de antwoordcategorieën: (1) spreekt nooit Nederlands, (2) spreekt soms Nederlands (3) en spreekt vaak/altijd Nederlands. Tabel 2. Descriptieve verdeling van afhankelijke variabelen per immigrantengroep. Turken Moeite met Nederlands spreken Marokkanen Vaak 40.9 (546) 35.0 (472) Soms 38.0 (507) 40.1 (541) Nooit 21.1 (282) 24.9 (335) Moeite met Nederlands lezen Vaak 45.0 (603) 40.1 (541) Soms 35.0 (469) 34.6 (467) Nooit 19.9 (267) 25.3 (341) Nederlands spreken met partner Nooit 63.9 (742) 67.1 (742) Soms 29.2 (341) 23.7 (262) Vaak/altijd 6.9 (80) 9.1 (101) Nederlands spreken met kind(eren) Nooit 43.1 (449) 48.9 (464) Soms 44.4 (463) 38.4 (364) Vaak/altijd 12.5 (130) 12.8 (121) In tabel 2 staan enkele cijfers over het taalgebruik en de taalbeheersing van Turken en Marokkanen (vergelijk Tesser e.a., 1999). We kunnen uit de tabel aflezen dat zowel Turkse als Marokkaanse mannen iets vaker moeite hebben met Nederlands lezen dan met het spreken in het Nederlands. Eveneens zien we 6

7 dat Turken en Marokkanen vaker Nederlands praten met hun kinderen dan met hun partner. Ongeveer tweederde spreekt nooit Nederlands met de partner, terwijl minder dan de helft in de moedertaal communiceert met de kinderen. De bivariate correlatie tussen de twee taalvaardigheidsitems samen en de twee taalgebruiksitems samen bedraagt De correlaties binnen de twee dimensies zijn duidelijk hoger. Tussen lezen en schrijven bestaat er een samenhang van 0.68, tussen taalgebruik met partner en kind is de correlatie In tabel 3 staan de descriptieve verdelingen van de onafhankelijke variabelen. De invloed van de onafhankelijke variabelen op taalbeheersing en taalgebruik wordt bepaald via lineaire regressie-analyses. Aangezien de afhankelijke variabelen op ordinaal niveau zijn gemeten en er sprake is van een continuüm, moet men de analyses eigenlijk uitvoeren met cumulatieve logistische regressie technieken. We hebben deze aanpak achterwege gelaten, omdat de dan verkregen resultaten in vergelijking met de hier gepresenteerde resultaten nauwelijks verschillen. Bespreking van lineaire regressie-analyses is bovendien eenvoudiger. Tabel 3. Descriptieve verdelingen van onafhankelijke variabelen van eerste generatie Turkse en Marokkaanse immigranten in Nederland, 1991 en Bereik Minimum Maximum Gemiddelde Std. deviatie Immigrantengroep Turks Marokkaans Leeftijd migratie 5-hoger Opleidingsniveau Migratie motief Familie Arbeid Opleiding Overig Terugkeerwensen Verzorging herkomstland In Nederland op school gezeten Jaren werk in Nederland 0-hoger Duur Duur Arbeidsactiviteit Werkloos Handarbeid Hoofdarbeid Partner Geen Allochtoon Gemengd Buitenland Kinderen Geen Thuiswonend-jong Thuiswonend-oud Allen uitwonend Percentage niet-westers in beroep Percentage eigen groep in buurt Tabel 4 bevat de resultaten voor taalbeheersing, tabel 5 bevat de resultaten voor taalgebruik. Met betrekking tot taalbeheersing, maken we een onderscheid tussen leesvaardigheid (modellen 1, 2, 3) en spreekvaardigheid (modellen 4, 5, 6). Op een soortgelijke manier onderscheiden we het taalgebruik in contact met de partner (modellen 7 en 8) en in contact met de kinderen (modellen 9 en 10). Bij de modellen voor taalbeheersing beginnen we met analyses voor de hele populatie (modellen 1 en 4), vervolgen met een subset voor mensen met partner en kinderen (modellen 2 en 5) en eindigen met een analyse waarin taalgebruik is opgenomen (modellen 3 en 6). Bij de uitgangsmodellen 7 en 8 voor taalgebruik met partner en kinderen zijn mensen zonder partner respectievelijk zonder kinderen buiten beschouwing gelaten. We sluiten de analyses van taalgebruik af met modellen waarin taalvaardigheid is opgenomen (modellen 8 en 10). 7

8 Tabel 4. OLS Regressie-analyse van leesvaardigheid (modellen 1, 2 en 3) en spreekvaardigheid (modellen 4, 5 en 6) onder eerste generatie Marokkaanse en Turkse mannen in Nederland, 1991 en Model 1 Model 4 Lezen Spreken Investeringen Reden migratie Familie Model 2 Lezen Subset Model 3 Lezen Subset +Gebruik Model 5 Spreken Subset Model 6 Spreken Subset +Gebruik Werk ** * * ** ** ** Opleiding * ** Overig * Hoofdactiviteit Werkloos Handarbeid **0.137 **0.142 **0.139 Hoofdarbeid **0.232 **0.191 *0.166 **0.368 **0.321 **0.295 Terugkeerwensen ** * ** ** Verzorgt personen in buitenland * * * ** * * Gelegenheden Partner Geen Allochtoon b b b b Gemengd ** **0.315 ** Buitenland Kinderen Geen Thuiswonend-jong b b b b Thuiswonend-oud * Elders wonend ** Percentage eigen groep in buurt ** ** ** ** ** ** Percentage niet-westers in beroep Investeringen en gelegenheden Verblijfsduur (per 10 jaar) **0.466 **0.326 **0.400 **0.702 **0.620 **0.682 Verblijfsduur 2 ** ** ** ** ** ** Jaren werk *0.076 **0.123 ** * Opleidingsniveau **0.157 **0.183 **0.165 **0.133 **0.166 **0.144 In Nederland op school gezeten **0.471 **0.164 **0.148 **0.371 **0.333 **0.283 Controle Marokkaans (versus Turks) **0.274 **0.292 **0.294 **0.291 **0.325 **0.326 Leeftijd migratie ** ** ** ** ** ** Taalgebruik met partner **0.114 **0.108 Taalgebruik met kinderen **0.077 **0.117 N R 2 (adjusted) *=p<0.05, **=p<0.01, a =referentiecategorie, b =niet van toepassing, Bron: SPVA 1991 en 1994, eigen bewerkingen Noot: Alle continue variabelen, met uitzondering van verblijfsduur, zijn gestandaardiseerd, evenals de afhankelijke variabelen. 8

Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Mérove Gijsberts Jaco Dagevos

Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Mérove Gijsberts Jaco Dagevos Uit elkaars buurt Uit elkaars buurt De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming Mérove Gijsberts Jaco Dagevos Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juni 2005 Het Sociaal en

Nadere informatie

WAT BEPAALT SUCCES VAN ALLOCHTONEN OP

WAT BEPAALT SUCCES VAN ALLOCHTONEN OP WAT BEPAALT SUCCES VAN ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT? JAAP DE KONING JOSÉ GRAVESTEIJN-LIGTHELM OLIVIER TANIS SEOR WORKING PAPER NO.2008/1 SEOR, Erasmus Universiteit Rotterdam Postbus 1738 3000 DR ROTTERDAM

Nadere informatie

Verschillen in sociale integratie tussen etnische groepen: beschrijving en verklaring

Verschillen in sociale integratie tussen etnische groepen: beschrijving en verklaring Verschillen in sociale integratie tussen etnische groepen: beschrijving en verklaring Gijs Weijters en Peer Scheepers 1 Summary Differences in social integration among ethnic groups: description and explanation

Nadere informatie

Op bezoek bij familie en schoonfamilie

Op bezoek bij familie en schoonfamilie Op bezoek bij familie en schoonfamilie Een vergelijking van bezoekfrequenties gebaseerd op gegevens over gehuwde en samenwonende partners Antonia Verweij en Matthijs Kalmijn 1 Summary Visiting family and

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie 2008

Jaarrapport Integratie 2008 Jaarrapport Integratie 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan

Nadere informatie

integratie van immigranten

integratie van immigranten Fenella Fleischmann en Jaap Dronkers De sociaaleconomische integratie van immigranten in de EU Een analyse van de effecten van bestemmings- en herkomstlanden op de eerste en tweede generatie Tot nu toe

Nadere informatie

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN EEN ONDERZOEK NAAR SUCCESVOLLE ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT José Gravesteijn Jaap de Koning Vera van den Maagdenberg Kees Zandvliet Rotterdam, november 2006 Contactpersoon

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Afgewezen en uit Nederland vertrokken?

Afgewezen en uit Nederland vertrokken? Cahier 2014-3 Afgewezen en uit Nederland vertrokken? Een onderzoek naar de achtergronden van variatie in zelfstandige terugkeer onder uitgeprocedeerde asielzoekers A.S. Leerkes E. Boersema R.M.V. van Os

Nadere informatie

Intentie om een woning te kopen varieert sterk onder starters en huurders

Intentie om een woning te kopen varieert sterk onder starters en huurders Intentie om een woning te kopen varieert sterk onder starters en huurders Ingrid Esveldt en Andries de Jong 1 In dit artikel wordt onderzocht of starters en huurders die willen verhuizen, een woning willen

Nadere informatie

Moslim in Nederland 2012

Moslim in Nederland 2012 Moslim in Nederland 2012 Moslim in Nederland 2012 Mieke Maliepaard en Mérove Gijsberts (met een reactie van Martijn de Koning en Joep de Hart) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2012 Het

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Doel en vraagstelling. Conclusie

Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Arbeidsmarktpositie van nietwesterse allochtonen Opdrachtnemer RvB: S. Bouma, L. Coenen, A. Kerckhaert Onderzoek arbeidsmarktpositie niet westerse allochtonen Startdatum 1 augustus 2010

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Zo vader, zo zoon..?

Zo vader, zo zoon..? Het effect van de daadwerkelijke en ideale taakverdeling van Turkse, Marokkaanse en autochtone vaders op de opvattingen van hun zonen Saskia de Hoog & Maartje Bakhuys Roozeboom Universiteit Utrecht 2006

Nadere informatie

Naar een open samenleving?

Naar een open samenleving? Schoon formaat: 170 x 240 x 7 mm. De rmo is de adviesraad van de regering en het parlement op het terrein van participatie van burgers en stabiliteit van de samenleving. De rmo werkt aan nieuwe concepten

Nadere informatie

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren Een vergelijking van de culturele betrokkenheid van allochtone en autochtone jongeren op basis van het Aanvullend Voorzieningengebruik

Nadere informatie

G. Driessen, J. Doesborgh, G. Ledoux,I. van der Veen & M. Vergeer. Sociale integratie in het primair onderwijs

G. Driessen, J. Doesborgh, G. Ledoux,I. van der Veen & M. Vergeer. Sociale integratie in het primair onderwijs G. Driessen, J. Doesborgh, G. Ledoux,I. van der Veen & M. Vergeer Sociale integratie in het primair onderwijs SOCIALE INTEGRATIE IN HET PRIMAIR ONDERWIJS ii Sociale Integratie in het Primair Onderwijs

Nadere informatie

Dagverzorging voor oudere migranten

Dagverzorging voor oudere migranten Dagverzorging voor oudere migranten Een kleurrijk onderzoek naar de toegankelijkheid van cultuurspecifieke dagverzorging en de invloed van deze voorziening op de gezondheid Auteur: Moniek Willemstein Studentnummer:

Nadere informatie

Werk zoeken en werk vinden Een vergelijkend onderzoek onder Turkse en autochtone Nederlanders

Werk zoeken en werk vinden Een vergelijkend onderzoek onder Turkse en autochtone Nederlanders Werk zoeken en werk vinden Een vergelijkend onderzoek onder Turkse en autochtone Nederlanders Edwin A.J. van Hooft Marise Ph. Born Toon W. Taris Henk van der Flier Vrije Universiteit, Amsterdam, 2004.

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Nederland deeltijdland

Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Vrouwen en deeltijdwerk Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, februari 2008 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

(H)echte sociale bindingen?

(H)echte sociale bindingen? (H)echte sociale bindingen? Een onderzoek naar de sociale bindingen van migrantenjongeren en hun gedrag in het licht van de sociale controle theorie van Hirschi Bachelorscriptie Bestuurskunde Begeleider:

Nadere informatie

De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland

De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland Willem Huijnk Sociaal en Cultureel

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Kiezen tussen twee kwaden

Kiezen tussen twee kwaden Cahier 2010-5 Kiezen tussen twee kwaden Determinanten van blijf- en terugkeerintenties onder (bijna) uitgeprocedeerde asielmigranten A. Leerkes M. Galloway M. Kromhout Bestelgegevens Exemplaren van deze

Nadere informatie

Kennismemo 10/08. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

Kennismemo 10/08. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen Kennismemo 10/08 Datum 30 september 2010 Aan RvB Van Kenniscentrum UWV Peter Hilbers T (020) 687 3173 peter.hilbers@uwv.nl Gerda Jehoel-Gijsbers Onderwerp Kennismemo 10/08, Regionale verschillen bij het

Nadere informatie

EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE

EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE REÏNTEGRATIE VAN DE WWB, WW EN AO POPULATIE EEN LITERATUURSTUDIE Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arie Gelderblom Jaap de Koning m.m.v.

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie