nummer 08 België-Belgique P.B Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort"

Transcriptie

1 Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt nit van juni tot augustus) Dcann blokkn flxibilisring af Volgns ht voorzin tijdsplan most d Acadmisch Raad (AR) vorig wk maandag n uitspraak don ovr d invulling van flxibilisring aan d K.U.Luvn. Er lag op d bwust AR dan ook n (niuw) voorstl voor van d Ondrwijsraad. Dit wrd chtr van tafl gvgd door d dcann zodat rctor Oostrlinck d bslissing doorschoof. D rdn hirvoor is dat in ht voorstl ht bhaald prcntag gn rol mr splt bij d dlibrati. Vrschillnd dcann haddn rdr al aanggvn op AR dat z d invoring van flxibilisring livr nit al t ingrijpnd zagn. Z optrdn r dan ook voor om flxibilisring binnn ht huidig systm maximaal to t passn n latr vntul vrdr vrandringn door t vorn. Toch warn r ook dcann di gn gratn zagn in n xtrmr invoring van flxibilisring. Zo bijvoorbld d dcann (Togpast) Wtnschappn, facultitn waar in d bachlorjarn vl kuzmoglijkhdn zijn zodat d huidig dlibratiprocdur moilijk wrkbaar wordt. Hirbij motn namlijk all profssorn aanwzig zijn. D bslissing rond flxibilisring aan d K.U.Luvn is nu vrdaagd, maar mot in d komnd wkn ho dan ook wordn gnomn. Mt d informatidagn voor niuw studntn in ht vooruitzicht dringt d tijd immrs. Mr ovr flxibilisring aan d K.U.Luvn op p. 4 (foto Dimitri Eynikl) p. 8-9: Luvn Kort VERDER IN DIT NUMMER: VERHOFSTADT LIEGT 2 OOK HUGO HIELD ZIJN BELOFTE NIET 3 IK HEB VIER VROUWEN EN EEN KIND 5 MET WELKE SAUS? 6 MARXIST OP EMERITAAT 7 NA HET HOLEBIFILMFESTIVAL 8-9 EEN VOLLE TENT VOOR EEN DAG 11 JE MOET NIET PER SE DE PROSTITUTIE IN 12 TWEE MAAL LVSV IN 1 VETO 14 GEBRUIKSVRIENDELIJKE MEISJES 16 Omstrdn facultair rdoctoraat Nadat pas n maand gldn door d Facultit Togpast Wtnschappn dri facultair rdoctoratn wrdn uitgrikt, wordt opniuw imand door dizlfd facultit in d blomtjs gzt. Jan-Pirr Hansn krijgt op 23 novmbr d rtitl uit d handn van rctor André Oostrlinck. Hansn mag grust d machtigst man binnn d Blgisch nrgimarkt gnomd wordn. Nit alln staat hij aan ht hoofd van Elctrabl, nog stds d nummr één op vlak van lktricititdistributi in Blgië, ook gaf hij m vorm aan d rconvrsi di n succsvoll libralisring van d nrgimarkt moglijk maakt. Ht bricht ovr dit rdoctoraat was ampr uitgbracht of in vrschillnd mdia dokn artikls op di Hansns rputati op d korrl namn. Zo blichtt mn in D Morgn spculatis als zou Hansn btrokkn zijn gwst bij n gval van bdrijfsspionag binnn zijn ign Elctrabl. Ook zijn rol bij d machtsgrp binnn datzlfd Elctrabl, waarbij d topman opzij gzt wrd, ztt mn nogmaals in d kijkr. Nit nkl bij d prsoon Hansn, ook bij d afhandling van ht rdoctoraat kan mn zich vragn stlln. Enrzijds gaat ht om n facultair rdoctoraat, andrzijds wordt daar op d uitnodiging, op d sit, in ht prsbricht of in d Campuskrant mt gn woord ovr grpt. Daar wordt immrs consqunt rdoctoraat gbruikt. Bovndin zal bij d uitriking nit d dcaan van d btrffnd facultit sprkn, maar nmt d rctor dit zlf voor zijn rkning. Ht is gn ghim dat rctor Oostrlinck dit rdoctoraat rg graag wou. En cht univrsitair rdoctoraat zou natuurlijk voor nog mr commntaar zorgn, dus wrd ht n vl mindr prstigius facultair, dat vnwl mooir wrd ingkld. D kostn van dit rdoctoraat zoudn naar vrluidt zlfs door ht rctoraat wordn gdragn in plaats van door d facultit, zoals dat gburt bij n facultair rdoctoraat. Ook bij d univrsitair rdoctoratn in fbruari zal alvast n topindustril in d blomtjs wordn gzt op voorspraak van d rctor. Is Oostrlinck nu aan ht pnsionsparn n zin w hm na ht aflopn van zijn mandaat trug in d Raad van Bhr van aan dz industriëln glird bdrijvn? Na ht vlbsprokn rdoctoraat van prins Filip nkl jarn gldn was ht immrs aftlln tot d adllijk titl r kwam. Drglijk gang van zakn bsmurt alvast ht prstig dat mt n univrsitair rdoctoraat samngaat. Mr ovr ht vrblomd facultair rdoctoraat op p. 3 Op vrijdagmiddag 24 dcmbr stoppn d lssn om 13u! (advrtnti)

2 Rctor O. ACTUEEL FEIT Bloft Huidig vic-rctor n rctorkandidaat Marc Vandvnn was bijzondr znuwachtig. Hij lip n soort mantra t prvln trwijl hij door zijn kantoor ijsbrd mt trillnd handn di d niuwst bijblvrtaling massrdn: God is voor u, Marc. God is immrs altijd voor u gwst, waarom zou dat nu andrs zijn? D aanliding voor dit ignaardig tafrl was nimand mindr dan doktoor n naamgnoot Marc D Craamclinic. Di had n intrviw aan Vto ggvn dat Vandvnn had glzn, waarop d ondrlip van laatstgnomd was bginnn trilln n r traantjs in zijn ogn opwldn. Hij vrsd dat wldra n tot d tandn gwapnd prsplog in zuivr paracommandostijl zijn kantoor zou binnnvalln om all informati uit hm t zuign, ook datgn wat hij nit wild lossn. Vandvnn zag modrn dingn als d prs nit zittn. Hij zou vrplicht wordn d flauw plzant uit t hangn n sympathik dingn t zggn zoals dat hij gn problmn had mt studntnparticipati. Vandvnn bsft plots hl rg n hl pijnlijk: Ik bn hlmaal nog nit klaar voor n intrviw! Ik wil nit dat d Vtomuskitn naar mij komn! In voll panik d trann stroomdn nu ovr zijn wangn rnd Vandvnn naar zijn bschrmhr: O. D rctor was druk bzig mt zich t nstln aan zijn burau om nu cht wrk t makn van zijn mmoirs: binnnkort was hij rctor af n dan zou d intllctul aftakling mtn bginnn. Er was dus haast gbodn. Ton Vandvnn zondr kloppn ht rctoral burau binnnstormd, warmd O. nt watr voor zijn th. En vrschrikt rctor kk naar Vandvnn di prplx uitbracht: Ik wil n knuffl! D rctor slog zijn arm om Vandvnn: Marcsk, Marcsk, Marcsk toch sust hij hm vadrlijk. G gaat toch wat mr ruggngraat motn tonn als g zo groot n adllijk wilt wordn als ik. Wat zich ton afspld was n van d mst tdr scèns di ooit op ht rctoraat plaatsvondn, vooral als mn wt dat O. hlmaal nit van tdrhid houdt. Hij had zichzlf wr ns ovrtroffn. Sinds zijn nadrnd afschid had O. ht gvol dat hij zachtr gwordn was: hir n daar gaf hij al ns n schoudrklopj Vrouwarts jong, ik vind u n toff pr soms vil al ns n complimnt Janin, wat past d klur van uw ogn schoon bij uw dossirs of Guido, g zit r wr zo jong uit vandaag n nu zlfs n hus knuffl! En ton gburd ht D dramatisch wnding in ht sympathik voortkabblnd vrhaal D kwad gnius di zijn radrwrk laat ontsporn Marlis O, chtgnot van, was d dag rvoor haar muts vrgtn op ht burau van haar ga n kwam di nu trug ophaln. Ook zij klopt nit n lip mtn ht kantoor binnn, waar zij zich gconfrontrd zag mt n huilnd Vandvnn n n troostnd O. Marlis, di d situati mt één blik ovrschouwd, wrd kwaad: Awl, bgon z frm, sinds wannr gft mnr knuffls? D rctor had Marlis zin binnnkomn n sist tussn zijn tandn trug: ssssjt t is in t blang van d campagn: als ik d Marc in th running houd, blijf ik zlf stvigr in t zadl! Marlis, di mtn kon volgn zij had pr slot van rkning d stratgi voor haar man uitgtknd slist trug: Ik hb altijd gzgd dat Vandvnn gn god kuz was. D tokomstig rctor mot slap zijn, maar zo slap nu ook wr nit Trwijl Vandvnn nitsvrmodnd lag t snikkn op d schoudr van O. ontspon zich n chtlijk twist ovr d vrkizingscampagn. Di indigd rm dat Marlis, di O. hlmaal had vastgpraat, stampvotnd opstapt mt d woordn: Als g nit snl zorgt dat dit opglost raakt, kom ik op als rctorkandidaat n wordt Dardinaal Kannls Algmn Bhrdr. En mt di woordn slog z d dur kihard achtr zich dicht. Ht nig wat O. nog kon dnkn was Kannls? Nn, dat nooit. Dan lit hij nog livr d Halln platbombardrn. Paul-Hnri Giraud Er snuvln twhondrd bann bij Volkswagn. Er is n akkoord brikt mt d vakbondn n r komt gn staking. Als d vakbondn nit willn stakn n ht rm ns zijn dat r bann snuvln, dan wil dat wat zggn. Dat bannvrlis blijkbaar cht onvrmijdlijk is. Nimand kan r its aan don. Trist. Zlfs d rgring nit. Dat is hl trist. Want ht is wl altijd d rgring di blofts maakt ovr mr jobs. Sommign blijvn daar bschidn in, andrn kondign bij ht bgin van hun lgislatuur op mgaloman manir aan dat z xtra bann zulln crërn. Gn hond di Vrhofstadt op dat momnt glooft, dat zoudn wij althans dnkn, maar blijkbaar wrkt zo n doorzichtig truc toch om mnsnmassa s kost t houdn bann. Kom zg. Ht is bijna bldignd. Zoals idrn had voorzin komt dat r natuurlijk nit van. En zoals Vrhofstadt wllicht ook had voorzin, springn kritisch journalistn daar grtig op. Waar zijn d bloofd jobs? Hft uw blid gfaald? Er is n hl simpl vrklaring waarom di jobs r nit zijn: d conomi wil nit m. Kan d prmir nit cht its aan don. En di vrklaring klopt nog ook. Dan mot j als journalist afdruipn, toch? D vrklaring van d prmir is corrct. Eind kritik? D kritik zou dan pas cht motn bginnn. Ht blid hft glijk als ht zgt: W kunnn gn wrkglgnhid crërn in n aanmoddrnd conomi. Ht hft ook glijk als ht stlt: W don ons bst wl, maar w kunnn di conomi nit zomaar op één-tw-dri wr aanzwngln. Maar dan mot n rgringslidr misschin di bloft ovr jobs achtrwg latn. Hij wt op ht momnt dat hij di uitspraak dot, dat hij op d conomisch conjunctuur gokt. Hij wt dat hij daar, zékr als libraal, winig aan kan don. En hij wt vooral dat hij di uitspraak straffloos kan don omdat hij ht prfct xcuus klaar hft voor als ht misloopt. Misschin vind j als lzr d schts van dz paradox bndn j nivau: j wist dit immrs al vl langr. Toch kan ht gn kwaad r nog ns op t hamrn, want d viciuz cirkl blijft intact n kan ht makklijkst doorbrokn wordn als idrn bsft dat d politik ons gn bann kan gvn, dat don d bdrijvn nog stds. Dus mot d politik ook gn moit mr stoppn in ht schrijvn van sprookjs. Daarom warn w ook bijzondr blij dat profssor Jan Bundrvot in Knack nog maar ns vrklaard: niuw jobs? Door onz wtnschapplijk knnis wtn w dat zo n cijfr pur nonsns is. Vrdrop in Vto staat mt dzlfd Jan Bundrvot n intrviw. Daarin schtst hij ho n ovrhid d conomisch omstandighdn n d situati op d arbidsmarkt zo gunstig moglijk kan invulln, ook voor dignn di al wrk hbbn. Bijvoorbld door hrscholingsprogramma s, hrloning of n juist vnwicht tussn d vrschillnd blastingsvormn: lastn op arbid, inkomn, vrmogn, vrbruik Maar dat is hlmaal its andrs dan ht crërn van bann. En ovrhid crërt gn bann, tnzij z haar ambtnarnapparaat uitbridt n dat is nit mtn n idal oplossing. Zolang n blid gbouwd is op d constant vrwarring tussn ht bïnvlodn van d markt n ht ht bhrsn van d markt zal d bvolking blijvn vindn dat d rgring loz blofts maakt n hn bdrigt. Bram Dln & Gijs Van Gassn Horizontaal 1 Daarop btn Aimé n d jongns hun tandn stuk 2 Bstaat - Voorbij - Engls afkorting voor Cntral n Oost-Europs landn 3 Naai - Dat hb j sowiso 4 Boom - Stad op Paasiland - Famililid 5 Zoogdir - Vrouwlijk boom 6 Doorlatnd - Vadr van Ann Frank 7 Humanistisch Vrbond - Daar mogn z in England nit mr op jagn - Vis 8 Rom - Dirngluid 9 Exprt in informaticatchnologi - Nit - Tijdschrift 10 Als dit bij hldr hml komt, sprkt mn van n vrrassing Vrticaal 1 Dat krg Krry achtr zich 2 Dir - Wrktuig - Stngod blad 3 Vlug - Dirnvrblijf 4 Nit vrdr dan - Bulgaars munt - Rsarch n Dvlopmnt 5 Vorst - Brop 6 Zoogdir - Handlsmrk van Guy Mortir 7 Exmpli Causa - Acadmisch lrarnopliding gram 8 Gntisch matriaal - Onbwglijk 9 Stuk chocolad - Tn aanzin - Famililid 10 Watrig brop Dris D Smt (advrtnti) (advrtnti) 10 2 J a a r g a n g 3 1 n r. 8 d d. 2 2 n o v m b r v to

3 Ht ligt misschin aan d tijd van ht jaar, maar w wordn ovrspold door d facultair rdoctoratn. Zo wordt op 23 novmbr alwr n niuw lid togvogd aan ht slct clubj. Jan-Pirr Hansn mag vanaf dan ook dz rtitl tovogn aan zijn rds indrukwkknd curriculum. Tom Van Brussgm Maar nu blijkt Hansn nit zo onbsprokn als van d doorsn rdoctor vrwacht mag wordn. Als dirctur-gnraal van nrgimaatschappij Elctrabl zou hij informatici van modrbdrijf Suz illgaal togang vrschaft hbbn tot d bdrijfsgbouwn. Tijdns dz brucht nacht wrdn, buitn ht mdwtn van d raad van bstuur om, nkl computrs van kadrldn ondrzocht. Pas latr klapt Hansn uit d bicht n gaf hij to dat d spionag gburd in opdracht van Suz. Op di manir wou Suz informatilkkn vanuit Elctrabl naar d concurrnti ondrzokn. Ovr ht al dan nit illgal karaktr van dz acti bstaat discussi, daar z door ht modrbdrijf zlf gorganisrd wrd n als n noodzaklijk kwaad wrd afgschildrd om d vilighid t garandrn. Maar d manir waarop Hansn twrkging, zorgd voor ht in d mond nmn van onbtamlijk bstuur. Postjs Dsondanks kan mn d toknning van ht rdoctoraat winig vrwondrlijk nomn als mn s mans staat van dinst bkijkt. Hij studrd in 1971 af als Burglijk Ingniur Elktrotchnik t Luik om daarna Economisch Wtnschappn t gaan studrn aan Paris II n t doctorrn aan Paris IX. Nog voor hij zijn doctoraat afrondd, bkldd hij d post van advisur Enrgiblid aan ht ministri van Economisch Zakn. Ht was ht bgin van n indrukwkknd carrièr binnn Elctrabl. In 1991 wrd hij r gdlgrd bstuurdr. Thans is hij oprationl dirctur van Suz, voorzittr van d Raad van Bhr van Elctrabl n hooglraar aan d UCL n d Ecol Polytchniqu d Paris. (foto Brcht Machils) CONTROVERSE ROND EREDOCTORAAT HANSEN Gdachtn motn kunnn botsn om vooruit t gaan Ondanks dit indrukwkknd curriculum fronst mn toch d wnkbrauwn ton d toknning van ht rdoctoraat wrd bkndgmaakt. D rds aanghaald fitn nooptn ons rto profssor Ronni Blmans om tolichting t vragn. Blmans is n autoritit op ht vlak van nrgidistributi in Blgië n sprkt d laudatio uit tijdns ht rdoctoraat. Vto: Kan u d vrdinstn van Prof Hansn vanuit uw standpunt binnn d lktricititssctor kadrn? Profssor Ronni Blmans: «Jan-Pirr Hansn is imand di, binnn ht nrgiwrldj, Blgië m op d kaart gzt hft. Er warn op n bpaald momnt dri nrgimaatschappijn n hij hft Ik bn ht bu. Stds opniuw probrt mn d industriël sctor in n ngatif daglicht t stlln di ind jarn 80 samngbracht in Elctrabl nog voor r sprak was van d libralisring van d markt. Hij hft van Elctrabl n krachtig splr gmaakt di groot gnog was om ht binnn d Europs markt waar t makn. Bovndin hft hij ovr dat ondrwrp gdoctorrd n hft op di manir d brug gbouwd tussn tchnik n conomi om vrvolgns di idën trug t nmn naar d industri. Ht zijn dus nit alln d acadmisch, maar ook d maatschapplijk vrdinstn di hm bijzondr makn.» Vto: Ho zou u d man karaktrisrn? Blmans: «In ht Frans hft mn daar n mooi woord voor, ik wt nit ho ik ht in ht Ndrlands mot zggn. Mn gbruikt r ht woord aimabl voor. Hij is imand di luistrt, antwoordt n in discussi samn tot n oplossing probrt t komn.» Statmnt Vto: Ho kwam mn ignlijk bij Hansn trcht? Blmans: «Er wordt d laatst tijd zovl gsprokn ovr libralisring n idrn wil r zijn zg ovr hbbn. Maar vlal wordt ht gburn op di manir in n ngatif daglicht gstld. W willn ignlijk n statmnt makn: w hbbn als ingniurs n conomistn d laatst jarn zr god wrk glvrd. Naast ht rspct voor zijn ign vrdinstn willn w, door d prsoon van Jan-Pirr Hansn in d schijnwrpr t plaatsn, in dat kadr n positiv boodschap uitbrngn ovr d sctor.» Vto: Ho komt ht dat pas n maand gldn aan dzlfd facultit dri andr rdoctoratn uitgrikt wrdn? Blmans: «Dit is ignlijk gn facultair rdoctoraat. Ht is mr multidisciplinair. Enrgi is gn op zich staand sctor. Ht zit t paard mt d conomi, d cologi, d juridisch sctor n tal van andr vakgbidn.» Vto: Ton bknd wrd dat Hansn ht rdoctoraat krg togknd, wrd in d vrschillnd mdia dirct vrwzn naar d info-gat affair van bgin dit jaar. Blmans: «Daarovr laat ik d krantn in hun wijshid.» Vto: Is d rol di Hansn daarin gspld hft dan opgklaard? Blmans: «Voor zovr ik wt, is daar nooit vl aan d hand gwst, maar ik kn natuurlijk d intrn kukn van Elctrabl nit. Maar als j d dossirs van binnnuit knt n vrglijkt mt wat r allmaal ovr gschrvn wordt, is r vaak n hmlsbrd vrschil. Wat r juist van klopt, dat wt ik nit.» Absurdo Vto: In d mdia is Hansn wl volldig door ht slijk ghaald Blmans: «Wat ik m dan afvraag is wat mn r nu bij gwonnn hft. Mn springt op wat gruchtn, maar achtraf is r hlmaal gn opvolging. Stds opniuw probrt mn d industriël sctor in n ngatif daglicht t stlln. Ik vrtik ht nog t ragrn op alwr n ngativ boodschap. Laat ons nu voor één kr zggn dat w rlijk wrk vrrichtn voor dz maatschappij. W zijn gkomn waar w zijn: in n rijk Vlaandrn. Maar latn w nu ns rlijk zijn, d togvogd waard wordt wl gralisrd in d industri. Als mn morgn invstrt in d social voorziningn komt ht gld wl van wat d industri als mrwaard gcrërd hft. Ik bn dat ngativ plaatj dat mn van ons ophangt gwoon bu!» Vto: Is r dan gn discussi gwst bij d toknning? Blmans: «Nn, nit cht. En als dat wl ht gval zou gwst zijn, haddn z ht misschin toch nit tgn mij gzgd (lacht). Bovndin, ik vrondrstl dat u ht artikl in D Morgn glzn hbt. Dat was bhoorlijk sc. Als z ggrond twijfls zoudn ghad hbbn, dan warn z daar toch dipr op inggaan, nitwaar?» Vto: Bstaan r ignlijk richtlijnn van d K.U.Luvn uit wannr controvrsiël prsonn in aanmrking komn voor n rdoctoraat? Blmans: «Nn, r zijn discussis mt vrschillnd mnsn n vrvolgns wordt r braadslaagd. Er zijn al rdr controvrsiël rdoctoratn gwst. Ik dnk daarbij aan prsonn van koninklijkn blod (lacht). Maar als imand n rdoctoraat togknd krijgt, dan gaat ht ovr visibl prsonn. En di hbbn stds voor- n tgnstandrs. Als imand n rdoctoraat krijgt n nit controvrsil is, mot mn zich ignlijk vragn stlln. Dat is natuurlijk n bwijs x absurdo. KORT KORT KORT AAP/BAP toch stmrcht op AR D onlangs vrkozn vrtgnwoordigrs van ht Assistrnd n Bijzondr Acadmisch Prsonl (AAP/BAP) zulln nu toch stmrcht krijgn op Acadmisch Raad (AR). Dit was aanvanklijk nit zo, aangzin ht opkomstquorum van 20% nit ghaald wrd: slchts 17,45% van d stmgrchtigdn brachtn ffctif hun stm uit. Ht gvolg was dat d dri vrkozn assistntn loutr als waarnmr op AR ztldn. Daar wrd nu chtr bslist om d dri alsnog stmrcht to t knnn. Volgnd jaar motn voor ht AAP/BAP dan wl niuw vrkizingn voor AR plaatsvindn, trwijl dit ondr normal omstandighdn twjaarlijks gburt. Kloostrs van d hand gdaan D K.U.Luvn wnst nog stds gn hogr bod t don op ht kloostr van d patrs Salvatoriann dat studntnrsidnti Salvast hrbrgt. D pda zou volgnd jaar omgvormd wordn tot n psychiatrisch instlling door d Brodrs van Lifd di momntl ht hoogst bod uitbrachtn. Wl is d univrsitit gïntrssrd in n andr kloostr; dat van d patrs Kapucijnn in d Bankstraat. Nit mt ht oog op n vrdr uitbouw van d univrsitair huisvsting, chtr: hirvoor vrkist d univrsitit igndommn in Hvrl. D bwonrs van Salvast blijvn intussn acti vorn tgn d gpland vrkoop aan d Brodrs van Lifd. Vorig wk dinsdag wrd d kotmadam op d Oud Markt 24 uur ingkld in zwart n rood, d Salvast-sportklurn. Ook d ptiti tgn d gpland vrkoop di d hondrd bwonrs vrplicht t vrhuizn, loopt nog stds. Michils glauwrd Jong VLD Fdrati Luvn bnomt Luvns korpschf Hugo Michils tot Mistr Oud Politik Cultuur. Aanliding is d bloft di Michils maakt na ht ongluk dat hij in bschonkn tostand mt zijn dinstwagn vroorzaakt. Michils bloofd ton nog maximaal zs maandn aan t blijvn als korpschf. Dit is intussn andrhalf jaar gldn n Michils zit nog stds achtr ht burau in d Eikstraat. Hij wrd tot tw maal to vroordld voor ht ongval, maar stapt naar ht Hof van Cassati. Van Rompuy hnggaan 81 jaar na zijn gboort in Bgijnndijk ovrld vorig wk Luvns profssormritus in d conomi Vic Van Rompuy in dzlfd gmnt. Van Rompuy, vadr van Hrman n Eric, is oud-dcaan van d Facultit Economisch n Togpast Economisch Wtnschappn. Hij docrd in zijn loopbaan ovr talrijk conomisch vakgbidn, ht domin van d opnbar financiën kon hm chtr ht mst bkorn. (bd) Ton ik hir nog als assistnt rondlip, wrd r n rdoctoraat togknd aan n zkr Rasmussn. Rasmussn was d man di vilighidstchnisch aantoond dat krncntrals xtrm vilig warn. J zal mij wl glovn wannr ik zg dat daar ook nig controvrs rond gwst is. Maar zijn thori, latn w ons hart vasthoudn, houdt nog stds stand n ht nig ongluk dat plaatsvond, was r één in n rommlcntral in Okraïn, di nit aan d normn voldd. Nom m één god rdoctoraat waar gn controvrs rond was. Gdachtn motn kunnn botsn, andrs gaan w nit vooruit.» v to J a a r g a n g 3 1 n r. 8 d d. 2 2 n o v m b r

4 FLEXIBILISERING (2): DE VOLGENDE STAP Ho flxibl wordt d K.U.Luvn? Momntl buign d bvogd instantis aan d K.U.Luvn zich ovr d vraag ho z flxibilisring binnn onz univrsitit willn implmntrn. Dit loopt nig vrtraging op door mningsvrschilln ovr ht voorstl, dat d Ondrwijsraad uitwrkt. Dit voorstl zou alvast nkl ingrijpnd gvolgn hbbn. Bn Dbock Vorig wk bkkn w d grot lijnn achtr flxibilisring. Dz wk richtn w ons spcifik op d K.U.Luvn. Elk univrsitit krijgt namlijk n zkr vrijhid om flxibilisring in t vulln binnn d ign instlling. Aan d K.U.Luvn is ht d Ondrwijsraad di n voorstl most uitwrkn voor d invoring. Aanvanklijk wrd gwrkt mt tw optis, di bid zoudn wordn voorglgd aan d Acadmisch Raad (AR). Ht rst voorstl was ht synthsmodl n sluit quasi volldig aan bij d momntl ghantrd valuatimthod van compnsrn voor onvoldonds. Hirbij wordt jaarlijks gdlibrrd, waarbij ht total prcntag, ht aantal onvoldonds n d zwaart rvan in rkning wordn gbracht. Nit gslaagd btknt all xamns ondr d tin opniuw aflggn. Sturnd In ht ingrijpndr accumulatimodl mot aan n aantal critria pr jaar voldaan wordn. Zo mag r maar n vast aantal onvoldonds op n bpaald aantal oplidingsondrdln (OPO) wordn bhaald n wordt ht moglijk om voor nkl blangrijk OPO s gn onvoldonds to t staan. Mt dit laatst punt bstaat wl ht gvaar dat rst- n twdrangsvakkn ontstaan. Al zijn r in lk programma uitraard krnvakkn. Nit voldon aan d critria btknt alls ondr d tin ovrdon. Glijk critria voor idrn dus, in tgnstlling tot ht rst modl dat d dlibraticommissi tostaat vl individulr t oordln. Voor imand di 50% bhaalt, zijn in dit accumulatimodl immrs vnvl buispuntn vrschoonbaar als voor imand di 80% haalt. D rdn hirvoor is dat flxibilisring tolaat dat r gsprokkld wordt doorhn d opliding door t spridn ovrhn mr jarn dan voorzin. In ht huidig dlibratisystm kan n god sprokklaar zo mr profitrn van ht global prcntag dan studntn di ht voorzin trajct doorlopn. Ht accumulatimodl is n aangpast crditsystm. In n zuivr crditsystm mot j immrs slagn op lk OPO, wat rg vl macht gft aan d individul xaminatorn. Ht stapt ook ovr op tolranti, trwijl ht huidig systm wrkt mt compnsati. Bij compnsati wordt gwrkt mt factorn di onvoldonds vrgolijkn, zoals ht total prcntag. Tolranti chtr, houdt in dat mn ook kan slagn als mn nt ondr d maat prstrt, zondr dat ldrs compnsati gzocht wordt. In n rst bsprking op AR sprak d mrdrhid van d dcann zich uit voor ht rst modl. Ondr impuls van d nrgik sommign vrkizn sturnd ASSOCIATIES OVER HERVORMING VAN PORTULACA: Ondrwijsraadvoorzittr Eddy Van Avrmat wrd intussn chtr ovrgstapt op ht uitwrkn van slchts één voorstl, dat vl mr naar ht twd modl nigt. Dit wrd op Ondrwijsraad unanim godgkurd. Ht drog dus ook d godkuring van d studntn wg. Op AR wrd ht advis vorig wk maandag chtr nit aanvaard (zi ook voorpagina-artikl Dcann blokkn flxibilisring af ). Elit Ht voorstl stapt wl volldig ovr op tolranti. Ht systm van compnsrn wrd dus d rug togkrd. Binnn tolranti zijn r nog vrschillnd moglijkhdn. AR zal motn bslissn of r n univrsitair nvormighid komt of dat d oplidingn zlf bpaald kuzs kunnn makn tussn d moglijk critria om t slagn. En moglijkhid is gslaagd zijn op lk OPO om t slagn in totaal, ht pur crditsystm dus. Intrnationaal wordt dit systm wl vakr ghantrd. Ht is duidlijk n plaatst profssorn voor hun vrantwoordlijkhid bij ht xaminrn. D univrsitit vrst chtr dat ht d andr univrsititn n blangrijk concurrntivoordl oplvrt, als in Vlaandrn nkl Luvn voor zo n strng systm optrt. D K.U.Luvn wordt dan immrs d univrsitit waar j gn nkl onvoldond mag bhaln. Als AR voor dit systm zou kizn, advisrd Ondrwijsraad om ht systm (voorlopig) nkl voor (mastr-na-)mastroplidingn t hantrn n om studntn gn bprkingn op t lggn ovr ht aantal hrinschrijvingn, zoals nu wl ht gval is. Ht zou ook voor d gans univrsitit motn gldn, wil mn ht ontstaan van lit-facultitn vrmijdn. Voor bachloroplidingn advisrd Ondrwijsraad nadrukklijk n andr systm. Namlijk n tolranti van maximaal n onvoldonds mt tkort t, maar zondr nig invlod van ht totaalprcntag op d valuati van studntn. Ook voor (mastr-na-)mastroplidingn is dit n opti als mn slagn op lk OPO nit univrsititsbrd invort voor dz oplidingn. (foto Roman Vrrast) Kan jij ons vrtlln wat r prcis gburt? D radn n gldingn van LOKO kizn dz wk voor ht rst n Intrnational Officr voor Portulaca, d vrtgnwoordiging van d buitnlands studntn. Hoog tijd dus om ook ns mt d associatis, di bpaald wrldrgio s vrtgnwoordign, t gaan pratn. Of is inlichtn hir d juistr trm? Joris Bckrs & Ann Rutt D rcnt hrvormingn bij Portulaca hbbn n aantal blangrijk gvolgn. Naast d associatis kunnn nu ook andr vrnigingn bij Portulaca trcht. Daarbij krijgn d subsidi-aanvragn di zij mogn don n strakkr kadr n wordt d Gnral Mting (GM) van d associatis afgschaft. Idrn kan wl trcht bij d Intrnational Officr, di d vrogr voorzittr n stafmdwrkr zal vrvangn. Maar wat vindn d associatis daar zlf van? Grardo Soto Dotor is d voorzittr van d Asociación Latina. D Mxicaan is n sprknd voorbld voor d communicatiproblmn di als n rod draad door ht hrvormingsprocs lipn: D hrvormingn? Ja, w hbbn ht r al vl ovr ghad, maar zou jij ons kunnn vrtlln wat r prcis gburt? Jhad Najjar, vrtgnwoordigr van LOKO mot problmn bsprkn mt associatis d Gnral Union of Palstinian Studnts, kan wl ragrn n wat mr is: zijn standpunt is ook dat van d andr associatis, zo vrzkrt hij ons. Vto: Ho wrdn julli op d hoogt gbracht van d problmn n d hrvormingn bij Portulaca? Jhad Najjar: «D GM, ons communicatiorgaan om d nodn van buitnlands studntn t bsprkn, wrd van d n dag op d andr opgdokt, trwijl ht toch god functionrd. Zo n vrtgnwoordiging is trouwns hard nodig. Omdat wij van nits wistn, gingn w vragn stlln bij Pangaa (ht ontmotingscntrum voor buitnlands studntn van d K.U.Luvn, rd.). Ht rgst is dat nimand gïnformrd wrd door LOKO of Portulaca, wat w hn nog altijd kwalijk nmn. Zlfs via Th Voic (ht LOKOtijdschrift voor buitnlands studntn, rd.) kwamn w nits t wtn. Tw maandn gldn ontmott ik Guy Moors van LOKO di mij uitlgd dat z vastgstld haddn dat Portulaca incorrct wrkt. En hl schok.» Vto: Ho hbbn julli gragrd? Jhad: «Ik nam ht initiatif n bsloot d ggvns van all associatis op t sporn om n vrgadring t organisrn, n googlgroup op t richtn n n brif naar LOKO sturn. Op d mting kwamn w tot d conclusi dat als r n problm is, LOKO dit mot oplossn. Ho LOKO ht dot, is haar problm. Ht blangrijkst is dat Portulaca, d associatis n d GM, waarin w vl problmn bsprkn, blijvn bstaan. Omdat Portulaca nit kan wrkn zondr associatis, motn vntul moilijkhdn mt ons bsprokn wordn.» Vto: Ho staan julli tgnovr d hrvorming? Jhad: «W zijn r hlmaal nit glukkig m. Als d Intrnational Officr slchts vir uur pr wk op Portulaca is, is dat nit gnog voor d organisati van activititn. Wat gaat di prsoon trouwns d andr vir uur bij LOKO don?» «Ovr d bslissing omtrnt subsidis kunnn w nits positifs zggn. Als andrn its willn organisrn, dan motn z dat samn mt d associatis don. Waarom apart? D bdoling van Portulaca is toch intgrati. In grot grop optrdn is dus d boodschap. Daarom motn d associatis gmakklijk op t sporn zijn. Maak, bijvoorbld, links op d Portulaca-sit.» Vto: Is r racti van LOKO gkomn op julli brif? Jhad: «W zulln binnnkort n gsprk mt LOKO hbbn, in d hoop dat w btrokkn wordn n dat z bgrijpn dat mn buitnlands studntn nit opzij kan schuivn. Als r problmn zijn, motn di in d rst plaats mt ons bsprokn wordn.» Carolin Nijs van Pangaa ovr: - d rlati LOKO - buitnlands studntn: «Bij mij zijn nkl buitnlands studntn gwst di mij kwamn vragn waarom Portulaca nooit opn was n wat r ignlijk aan d hand was.» «Door all associatis in t lichtn, kan mn al n grot grop brikn. Nu duurd ht vl t lang voor d studntn ook maar van its op d hoogt gbracht wrdn. Ht is immrs nit moglijk j t vrddign als idrn ovr j praat, maar j zlf nit op d hoogt bnt.» «Ik hb ook wl bgrpn dat d moilijkhid om buitnlands studntn t btrkkn binnn LOKO t makn hft mt taal. Misschin motn d LOKO-vrgadringn in ht Engls plaatsvindn als buitnlands studntn aanwzig zijn.» - d oprop van Kringraad-voorzittr Jron Vandromm om ht hl blid voor buitnlands studntn t hrzin: «D K.U.Luvn zt zich al god in voor di studntn. D oriëntatidagn wordn god onthaald n in vrglijking mt andr univrsititn komt Luvn r zr god uit. Momntl wordn d dinstn nog btr op lkaar afgstmd n d prsonlsldn wtn vrij god wlk takn andr intrnational dinstn vrvulln. J mot natuurlijk altijd vrbtring nastrvn.» 4 J a a r g a n g 3 1 n r. 8 d d. 2 2 n o v m b r v to

5 RAF VERSTRAETEN OVER HET VLAAMS BLOK-PROCES Nit wachtn op gwld tgn migrantn D vroordling van ht Vlaams Blok dot ook na tw wkn rglmatig nog stof opwaain. T pas n t onpas gvn politici n commntatorn hun mning rovr, maar advocatn houdn zich opvallnd gdisd. Daarom dit intrviw mt Raf Vrstratn, advocaat voor ht Cntrum voor Glijkhid van Kansn n Racismbstrijding n tvns profssor in ht strafrcht aan d K.U. Luvn. nit naïf zijn, vntul politik gvolgn. Ht Cntrum hft d taak om d racismwt t don nalvn. Als ht di taak au sériux wil nmn, mag ht zich nit bprkn tot d vrvolging van hir n daar n incidnt, maar mot ht ook gropn aanpakkn, ook al zijn dat politik partijn.» Vto: Wat zijn nu d gvolgn van ht arrst van Cassati? Vrstratn: «Tchnisch gzin is ht nig gvolg dat d vroordling dfinitif n dus uitvorbaar wordt. Ht Vlaams Blok mot dus d gldbot btaln n ook d schadvrgoding aan ht Cntrum vijfduiznd uro.» «En onrchtstrks gvolg van ht arrst is dat ht Vlaams Parlmnt nu d moglijkhid hft om d financiring van ht Blok stop t zttn. Ik nm r akt van dat ht Vlaams Parlmnt dat nit zal don om klaarblijklijk politik rdnn. Ht is mrkwaardig dat mn ognschijnlijk gn nkl gvolg hcht aan n dfinitiv bslissing van d rchtr. Blijkbaar spln hir angstn voor lctoral gvolgn.» Joris Bckrs & Laurns D Kostr Papir Vto: Kwatongn bwrn dat ht Vlaams Blok zijn programma hrschrf in functi van ht procs. Vrstratn: «Ht procs hft zkr n invlod ghad op ht woordgbruik n op d manir waarop ht Vlaams Blok zijn idën vruitwndigt. Maar ik bn nit naïf. Ik ga nit zggn dat d idën van ht Blok zijn vrandrd.» Vto: Btknt dat dat ht Vlaams Blang ook d racismwt ovrtrdt? Vrstratn: «Ht Vlaams Blok was alvast racistisch van 1999 tot 2001, dat is wat ht Hof van Brop hft bslist. Om t zin of ht Vlaams Blang d wt ovrtrdt, mot mn vandaag dzlfd ofning makn n zich afvragn of ht knnlijk, hrhaaldlijk n in ht opnbaar discriminati n sgrgati vrkondigt. Daarbij mot mn chtr nit alln kijkn naar d inkt van ht papir: ht strafrcht kijkt naar d ralitit. In d niuw bginslvrklaring wordn bpaald dingn blijkbaar nit mr zo gzin als vrogr n zijn bpaald standpuntn vrzacht, maar gaat dat alln ovr d naam n stijl, of ook ovr d inhoud?» Vto: Was ht Vlaams Blok ignlijk vrplicht om van naam t vrandrn? Vrstratn: «Dat was hognaamd nit nodig. Alln d idën n d vruitwndiging hirvan tlln. D vraag of j ht dot ondr ht tikt Vlaams Blok of Vlaams Blang is totaal nit rlvant. Di naamsvrandring hft vooral n symbolisch btknis: mn wild n csuur plaatsn n zggn Hir stopt ht vrldn n bgint d tokomst.» «Ht Vlaams Blang mot chtr nog aantonn dat ht afstand hft gnomn van bpaald idën. Als Filip Dwintr zgt: You ain t sn nothing yt, dan wijst dat nit cht op n substantiël korswijziging.» Etikt Vlaams Blang is totaal nit rlvant Plichtn Vto: Is d vrijhid van mningsuiting nog gwaarborgd? Vrstratn: «Mijn invalshok voor d vrijhid van mningsuiting is altijd ht Europs Vrdrag voor d Rchtn van d Mns (EVRM) gwst. In artikl 10 van ht EVRM wordt indrdaad d vrij mningsuiting rknd, maar r wordt onmiddllijk bij vrtld dat r bprkingn moglijk zijn: d uitofning van di vrijhid brngt plichtn n vrantwoordlijkhdn mt zich m.» «Ht Hof van Brop hft gzgd dat d vrij mningsuiting zr blangrijk is n daar sta ik voor hondrd procnt achtr. Di vrij mningsuiting kan ook zr vr gaan n zr schrp uitlatingn bschrmn, maar d grns is waar d vrij mningsuiting ovrloopt in aanzttn tot haat, discriminati n gwld.» Vto: Was ht Vlaams Blok-procs n politik procs? Vrstratn: «Voor ht Cntrum was dit altijd n juridisch procs mt, latn w Jaargang 31 nr. Pyrrusovrwinning «Idrn mot zijn rol spln. D juristn hbbn hun wrk gdaan door d racismwt t don topassn. Nu is ht aan d politici om ht problm mt hun wapns op t lossn.» uiting van racism nr. Moslimvrouwn wordn hir immrs op basis van n loutr uitrlijk knmrk bstmpld als zondbok.» Vto: Ho mot d K.U.Luvn omgaan mt ht arrst? Vrstratn: «Instllingn kunnn zich in lk gval bvragn ovr vrzokn van ht Vlaams Blok n vrwant organisatis. Andrzijds is ht arrst n bwustwordingsmomnt: als ht Vlaams Blok wrklijk inhoudlijk van kors wijzigt, is r gn problm. Wat ht Cntrum vooral wild, was n principskwsti aan d ord stlln. Ht was nooit d bdoling om n hksnjacht t organisrn.» Vto: Mot d K.U.Luvn dan d kat uit d boom blijvn kijkn? Vrstratn: «Ht cassati-arrst is n juridisch mijlpaal om d vrwoording van n discours t valurn. D K.U.Luvn mag nu chtr rst vn naar d tokomst kijkn tot n n andr duidlijk wordt. Ht zou nit pr s god zijn om nu halsovrkop allrli initiativn t nmn.» Vto: Tot slot: volt u zich prsoonlijk aangsprokn door ht drigmnt van Annmans aan ht adrs van d rchtrs? Vrstratn: «Ik ga rvan uit dat Annmans ook mt mijn argumntati nit zr glukkig was. Maar ik bn wrklijk nit ondr d indruk van zijn grootspraak. Wl is ht vrbijstrnd ho imand di in n dmocratisch rchtsstaat m n dl van d bvolking vrtgnwoordigt zich dit soort uitlatingn vroorlooft. Ht dd mij trugdnkn aan d ractis van ht Vlaams Blok na d rdr gunstig uitsprakn in Brussl. Ton mn nog glijk krg, warn d rchtrs zognaamd modig n was d rchtspraak in Blgië fantastisch n n waarborg voor d rchtsstaat. Nu is ht blijkbaar andrs» Mrkwaardig dat ht Vlaams Parlmnt gn gvolg hcht aan d vroordling Oorspronklijk wildn w profssor Vrstratn graag in n dubblintrviw mt zijn collga Matthias Storm, di hvig kritik had op ht arrst van ht Gnts Hof van Brop. Storm wild chtr nkl dz kort vrklaring kwijt: D vrijhid van sprkn is onvoldond gwaarborgd in dit land n ik wil nit als nig mijn nk uitstkn als all intllctuln zwijgn. Ik hb n vrouw n vir kindrn, dus vrdr gf ik gn commntaar. Vrstratn most d mddling vn latn bzinkn, maar is toch ovrtuigd dat d vrij mningsuiting blijft bstaan. Voor racism hft hij chtr gn bgrip. Vto: Wat maakt ht Vlaams Blok volgns u racistisch? Prof. Raf Vrstratn: «Om ht racistisch karaktr van ht Vlaams Blok aan t tonn, hbbn wij mt ht Cntrum voor Glijkhid van Kansn n Racismbstrijding n groot aantal lmntn aanghaald. In d rst plaats was daar d bginslvrklaring van ht Blok, ht zvntigpuntnplan, zowl in d oud als in d vrniuwd, gkuist vrsi. Daarnaast hbbn w ook vrkizingsprogramma s n publicatis van all gldingn van d partij als bwijs aangvord.» «Ht Vlaams Blok was ht nit mt al di bwijsstukkn ns: zo vondn z dat lokal publicatis n matriaal van voor 1999 nit mochtn mtlln. Wij vondn van wl, n ht Hof van Brop van Gnt hft ons daarin glijk ggvn: zowl d lokal als d oud publicatis vormn uitingn van d idën van ht Blok n d partijliding hft zich r nooit van gdistantird. Als j dan al di tkstn analysrt, kom j vlzggnd dingn tgn, di trouwns uitvorig zijn gcitrd in ht arrst van Gnt.» v to al tin à vijftin jaar n d politici zijn r nooit in gslaagd dz opgang t countrn. Als mn dan d schuld voor d groi van ht Vlaams Blok bij ht procs lgt, is dat n flauw xcuus voor wat mn nit zlf hft kunnn bwrkstllign.» Politici Vto: Was ht Blok-procs ignlijk wl n god id? Vrstratn: «Ik bsf dat j n maatschapplijk fnomn nit kan vrandrn mt n rchtrlijk uitspraak zo maakbaar is n samnlving nit maar sommig politici hbbn al t gmakklijk gstld dat ht procs nit aangwzn was. Ht Vlaams Blok groit 8 dd. 22 novmbr 2004 Vto: Wat is r dan brikt mt ht procs? Vrstratn: «D vroordling van ht Vlaams Blok is zkr gn Pyrrusovrwinning. Ht Hof van Cassati hft tw blangrijk juridisch princips duidlijk gmaakt: nrzijds dat ht bhorn tot n racistisch grop op zich al strafbaar is, n andrzijds dat d vrij mningsuiting zr vr kan gaan, maar toch bgrnsd is.» «Er is n strkking, waar collga Storm to bhoort, di vindt dat d vrijhid van mningsuiting absoluut mot zijn. Ik vind n ht Hof van Cassati lijkt ht daarm ns t zijn dat r n grns mot zijn: als n discours rop nrkomt dat j n bpaald grop systmatisch als zondbok bschouwt n aanzt tot haat jgns di grop, mot j nit wachtn tot r daadwrklijk gwld wordt gbruikt tgn di grop.» Vto: Wat gaat r nu gburn mt ht cordon sanitair? Vrstratn: «In rst instanti vrwacht ik gn vrandringn. In d tokomst is ht chtr wl blangrijk ht profil van ht Vlaams Blang aandachtig t blijvn ondrzokn. D bal ligt immrs in hun kamp: z motn tonn dat r its vrandrd is. Momntl wijst alls rop dat z consqunt hun idën vrdrzttn.» «Sommig politici zidn rds voor d uitspraak dat z ht arrst nit nodig hbbn om ht cordon in stand t houdn. Dat standpunt is uitraard corrct, maar ht Cntrum hft ook nooit d bdoling ghad om ht cordon mt n procs t rchtvaardign.» Principskwsti Vto: Ho zou ht Vlaams Blang motn vrandrn om rspctabl t wordn? Vrstratn: «Ht is nit aan mij om dat t bpaln, maar ht fit dat dzlfd mnsn xact htzlfd blijvn don n zggn is nit mtn n signaal van vrandring. Andrzijds zijn r in d niuw bginslvrklaring vrschillnd schrp kantn van ht zvntigpuntnplan afgvijld. W motn nu bkijkn of di omztting ook in ht discours n op ht trrin gburt.» «D uitspraak van Dwintr, dat lk moslimvrouw di n hoofddok draagt n trugkrcontract tknt, bijvoorbld, komt in d contxt van ht idëngod van ht Vlaams Blok op n (foto archif) 5

6 A1 A3 A1+3 Mnu van d wk in Alma novmbr 2004 A1 A1+2 wonsdag A2 A2 dondrdag A1+3 A1+2 vrijdag A2 = alln Alma 1 = alln Alma 2 = alln Alma 3 dinsdag A1 A1 A1+2 = vgtarisch Spcial dz wk: Pita! Minstronsop Kaaskrokttn mt Tirools saus n grontn Nasi Gorng A3 Visfilt mt spinazi Hongaars goulash mt gbakkn aardappln Stoofvls op z n Vlaams A2 Rumstak A3 Pita mt varknsvls n grontn Pita mt rundsvls n paprika Vgtarisch pita Gronsop Kalkonstak mt ananas uit d Caraïbn Vgtarisch lompia mt zotzur krsnsaus Lasagn mt grookt zalm Krokant gvogltlapj mt broccoli in room n wortlpur Spaghtti Bolognais Koninginnnhapj RumstakA1+3 Pita mt varknsvls n grontn Pita mt rundsvls n paprika Vgtarisch pita A1+3 Kijk ook op d wbsit voor mnu Gasthuisbrg, Justus Lipsius n Pauscollg (advrtnti) 0,50 2,30 3,05 3,40 3,40 0,50 2,30 3,05 2,30/2,70 3,05 3,40 Tomatnsop mt uiringn 0,50 Hamburgr mt ktchupsaus n spigli A2+32,30 Quornstak mt broccoli in room A1+2 3,05 Orloffgbraad mt archiducsaus, rauwkost n Dauphinaardappln Paëlla A1+3 Spaghtti Bolognais A1+3 Koninginnnhapj A1+2 Rumstak Pita mt varknsvls n grontn Pita mt rundsvls n paprika Vgtarisch pita Bonnsop Macaroni mt ham n kaasa1+2 Blomkoolkaasburgr mt grontn Vracruz Garnaalkrokttn mt Provnçaals saus n grontrijst Stoofvls op z n VlaamsA2 KoninginnnhapjA1+3 Rumstak 4,30 2,30/2,70 3,05 3,40 0,50 2,30 3,40 3,40 3,40 3,05 LIBERALE STUDENTEN NODIGEN MONARCHISTISCHE UNITARISTEN UIT Blgië barst? Ens op n blauw maandag Ht intriur van ht zaaltj bovn brassri Notr-Dam past prfct bij ht aanwzig volk: nogal burgrlijk. Gstvn hmdjs, mrkpulltjs n Italiaanslrn mocassins. Eignlijk nit zo vrrassnd, want d mting wrd gorganisrd door ht Libral Vlaams Studntnvrbond (LVSV). Sprkr op dz Blauw Maandag was Hans Van D Cautr, stichtr n nationaal voorzittr van d Blgisch Uni - Union Blg (B.U.B), di bij d laatst vrkizingn stmmn wist t ronsln. En hus confrontati hing in d lucht: blauw vrsus d tricolor. Bram Dln & Maartn Gothals Hans Van D Cautr stld zich nogal strofjs voor, maar naarmat hij zich mr op politik trrin bgaf, kwam d wlbspraakt advocaat in hm naar bovn. Blgië was tn prooi gvalln aan sparatism, n vrschurd land zondr idntitit. Samn mt zijn B.U.B. droomt Van D Cautr van n unitair Blgisch Staat zoals z voor Gaston Eyskns was mt d vorst als sluitstn. Blgië is "kapot gmaakt" n zlfs "vrnitigd" door ht "bipolair confdralism" van vandaag. Ht DHL-dbacl was volgns d B.U.B.'r ht absolut diptpunt vroorzaakt door rgringn di lkaar voor d votn lopn. En unitair staat zou bovndin n grotr afztmarkt voor buitnlands invstrdrs vormn zodat Blgië conomisch vl strkr zou staan. En btwistbar stlling di vn latr dan ook snl gcountrd wrd door ht publik. Van D Cautr draafd chtr rustig door n strooid mt voorbldn di wissldn in kwalitit n ovrtuigingskracht. Hij dramatisrd ook ht fit dat "ht volk" nit ghoord wrd als mn voor d zovlst kr cratif knutsld mt gmnschappn, gwstn n taalgbidn. D B.U.B. maakt zich strk dat bij n rfrndum dé manir om d burgr t raadplgn ht mrndl van d bvolking kist voor n unitair staat. Bij dizlfd partij is r chtr gn sprak van n dmocratisch vrkozn staatshoofd: d koning zit n mot blijvn. Vingrtj U kunt ht zich al inbldn. D B.U.B.- standpuntn lvrdn gnog ammuniti om ht libral volkj rst zachtjs t latn knorrn n om ht vrvolgns ovr n wr t latn ropn: "G houdt dat toch nit voor moglijk! Di krl hft z nit all vijf mr!" D rst van ht dbat zou als n hngstnbal vrlopn. En spichtig jongn zat al gruim tijd gërgrd t schuifln op zijn stol n nog voor Van D Cautrs laatst woordn d achtrst rijn briktn, stak hij van wal: "Kijk mnr van D Cautr, ik bn n van di sparatistn waarovr u ht had n ik kan u vrzkrn dat r mr Vlaams nationalistn zijn dan unitaristn." Kort applaus. Van D Cautr in d tgnaanval. En nuchtr ontknning: "Mnsn stmmn nit op ht Blok omwill van hun sparatistisch standpuntn, maar omdat z n radicaal antwoord willn op ht migrantnproblm." Ht gvolg was n bizar ggoochl mt opinipilingn langs bid kantn, waarbij d bron altijd onvrmld blf n uitraard d stlling van d opponnt gtackld wrd. Uitgmolkn Twd libral charg: n N-VA-lid mt zwaar Kmpns accnt bgon nogal hoogdravnd ovr raadt u ht? d gldstromn van Vlaandrn naar Wallonië. D uwnoud discussi ovr solidaritit n goïsm ontspon zich. Ht dbat wrd vrlvndigd door d coördinator van d studidinst van d B.U.B, Bruno Yammin. Hij vrkrd in prmannt staat van hyprvntilati, sprak snllr dan gzond was n schoot op idrn di ook maar zijn tong durfd rorn. Mnig kr ging zijn vingrtj d lucht in: "Sparatistn zijn simpl," ponrd hij smalnd, waarop n gïrritrd N-VA'r bijna bgon t schldn. Tijdig snord Van D Cautr zijn coördinator d mond mt n strng "ssssht, Bruno!" n spoord d LVSVvoorzittr d aanwzign aan om "ht bschaafd n op nivau" t houdn. Hirop vold d N-VA'r zich gropn plchtig t vrklarn dat hij "als dmocraat brid was t strvn opdat mnr Van D Cautr zijn mning zou kunnn vrkondign." Gn kat di n boodschap had aan dz dooddonr n tw Vto-rportrs ddn moit om hun lach t bdwingn. W warn dan ook blij dat r wat lvn in d brouwrij was, want wi voor niuw inhoudlijk inzichtn naar ht dbat kwam, blf op zijn hongr zittn. Clichévragn n standaardantwoordn hildn lkaar in n al vn saai vnwicht: ht Europa van d rgio's, n al dan nit vrkozn staatshoofd, ht Waals conomisch dal n uitraard d gstrikt PS'r uit Brgn warn ondrwrp van discussi. Al dz topics wrdn door bid partijn t lijf ggaan mt opprvlakkig voorbldn in plaats van structurl argumntn. Er wrd nauwlijks op lkaar ingspld, want idr discussiant vrloor zich in ht ign discours. Nit zo vrwondrlijk: wi zich gconfrontrd zit mt n mning di té vr van d zijn ligt, zokt gn tonadring, maar probrt halsstarrig ht ign glijk t bwijzn. Hlaas bodn ook d mr gmatigdn in ht publik gn cht mrwaard aan d discussi. Ht was gn dbat, maar één lang hrhalingssssi van uitgmolkn stokpaardjs. (foto Roman Vrrast) 6 J a a r g a n g 3 1 n r. 8 d d. 2 2 n o v m b r v to

7 ARBEIDSSOCIOLOOG JAN BUNDERVOET GAAT OP EMERITAAT D maatschappij mot rchtvaardigr Profssor Jan Bundrvot gaat op mritaat. Hij vrlaat nit alln d univrsitit, maar ook ht Hogr Instituur Voor Arbid (HIVA), ht Stunpunt Wrkglgnhid, Arbid n Vorming (WAV) n bovndin ht bstuur van Acco n Alma. Zijn strk visi n strk ngagmnt wrdn hm nit altijd in dank afgnomn, maar dat d arbidssocioloog n blangrijk rol hft gspld, ontknt nimand. Gijs Van Gassn Vto: Op d rcpti voor uw mritaat loofdn vrschillnd collga s uw uitzondrlijk acadmisch carrièr. Jan Bundrvot: «Ik dnk nit dat mijn loopbaan zo uitzondrlijk was. Er is wl altijd n god samnwrking gwst mt d andr univrsititn. Dit land is t klin om mkaar t bconcurrrn. Als j dan na 35 jaar d balans opmaakt, mag j zggn dat w samn wl wat hbbn gralisrd.» «D rst Vlaams rgringn wildn m mt d niuwst ontwikklingn. Z wddn op d hoogtchnologisch vrniuwingn zondr rkning t houdn mt ht bannvrlis. W hbbn ton n allianti gslotn mt d vakbondn. Bij d Stichting Tchnologi Vlaandrn n ht Stunpunt WAV kon d ovrhid advis vragn ovr tchnologisch ontwikklingn én d consquntis voor d arbidsmarkt. Dat is blangrijk n opmrklijk, omdat j als wtnschappr zldn cht invlod hbt op ht politik blid. Ht is van norm impact gwst op lang trmijn. Vandaag vindt n ministr als Vandnbrouck ht vanzlfsprknd dat hij cijfrs hft n dat hij daarop zijn blid kan afstmmn. Vrogr was politik vaak nattvingrwrk.» Vto: Tgnwoordig zijn knnisconomi n lvnslang lrn d tovrtrmn als ht ovr arbid n conomi gaat. Gaat ht cht di richting uit? Bundrvot: «Volgns mij wl, maar w kunnn daar nit zomaar vrdr in gaan. J kan nit nkl n blid vorn in functi van innovati. W motn innovrn n conomisch groin, dat is waar, maar nit t snl. Zo ontstaat n tonmnd kloof tussn wi m is n wi nit m is. Mnsn motn rglmatig kunnn bijstudrn n van baan kunnn vrandrn.» «Ht brugpnsion n d anciënnititsrgling zulln truggschrofd motn wordn, maar dat mag nit tn kost gaan van d zkrhid. Er motn altrnativn komn, bijvoorbld vrgodingn op basis van comptnti. Maar dat gaat nit mt zr fysik bann waarvoor winig comptntis vrist zijn. J zou di kunnn vrlonn op kwantitit, maar dan zit j op j hoogtpunt als j bnt. Daarvoor is anciënnitit wl n oplossing. Dan gaat mn nit imand afdankn, omdat hij oudr is. Mn gaat zggn: hij hft t vl skills (cynisch). Ht gaat altijd ovr zr vrschidn situatis, dus ht is zr moilijk om n algmn rgl t stlln.» Vto: Tglijk wordt in vacaturs vaak al wrkrvaring gvraagd, n paradox di vl jong wrkzokndn rgrt. Bundrvot: «Dat is mr n kwsti van disciplin dan van rvaring. En wrkgvr wil imand di gdisciplinrd n vrantwoordlijk is. Wi al gwrkt hft, hft di ignschappn bwzn. Daarom bn ik ook tgn ons typ ondrwijs. W mogn nit t vl togvn aan ovrmatig disciplinring. Ik bn nit van mning dat d klmtoon in bglid zlfstudi op bgliding mot liggn. Ons systm lijkt t vl op ht middlbaar ondrwijs. En dl van splshid van ht intllctul wrk gaat zo vrlorn. Ik gf nit graag ls in n strak kurslijf.» Amaturism Vto: Hl wat kandidatuurstudntn warn nit tvrdn ovr uw manir van docrn. Bundrvot: «Ik hb xprimntn gprobrd, maar ik most di opgvn. D studntn krgn d volldig cursus n ik gaf alln ls op basis van d vragn di zij m doorgavn, maar dat wrkt dus nit. Ik gf to dat ik daar tgn d stroom inroid. W zijn ook nit allmaal goi pdagogn, hé.» Vto: Bij andr studntn, mt nam d vrtgnwoordigrs van LOKO-Social Raad, had u wl n god rputati. Bundrvot: «D studntn voldn vaak d situati god aan. Argumntn tgn prijsstijgingn in Alma bijvoorbld Er mot btr gluistrd wordn naar studntnvrtgnwoordigrs warn zr corrct n dan stund ik dat. Argumntn van tgnkant zoals conom i s c h rndabilitit lkn m allmaal n btj t amaturistisch. Di kwamn van mnsn di tovallig op zo n bhrsztl trcht kwamn n dan dachtn dat z managr warn; dat hb ik dikwijls mgmaakt. Ht hl vrhaal van d Faculty Club, dat was j rinst amaturism. Wat voor managmnt is dat? En van hn dan lssn krijgn ovr Alma, daar was ik nit zo nthousiast ovr. Ik nom mijzlf gn managr, maar ik hb wl vl rvaring. Ik laat gn social ondrnming lidn op basis van managmntsprincips uit d profit-sctor.» «D stm van d studntn is rg blangrijk in studntnvoorziningn. Dmocratisring mot nit alln xtrn, maar ook intrn gburn. Er zijn priods gwst waarin dat btr lukt dan vandaag. Er mot wr btr gluistrd wordn naar studntnvrtgnwoordigrs.» «Eignlijk motn di studntn ht blid bpaln, al is r natuurlijk wl n god kadr nodig om dat t stroomlijnn. Er is n juist vnwicht tussn kort n lang trmijn nodig, tussn studntn n oud-studntn, zoals bij Acco ignlijk.» Vto: U vrtrkt binnnkort uit d Raad van Bstuur van bid bdrijvn. Laat u hn mt n grust hart achtr? Bundrvot: «Er blijvn altijd vraagtkns n onzkrhid, maar ik wns Alma ht bst to. D huidig liding vormt één front mt d studntn n dat is n grot trof. Toch wt ik nit of ht allmaal gaat lukkn. Ik hb t vl mgmaakt in al di ontwikklingn. Was ik zkr dat d univrsitair liding ht projct zou vrddign, dan zou ik m mindr zorgn makn, maar Alma staat nit cntraal voor d top van d univrsitit. Ht wordt alln gbruikt als uithangbord om studntn t lokkn als ht god gaat.» «Ovr Acco bn ik its zkrdr, al dinn r nog blangrijk stappn gzt t wordn. Mdraain in ht gwon conomisch circuit n toch d social dolstllingn ralisrn blijft n uitdaging. Bij Acco bn ik nog nit zo mtn wg. Daar hb ik mijn mritaat nog nit gnomn. Ik blijf daar nog vn zittn als oud-studnt, want ik kan moilijk opniuw studnt wordn, hé (lacht).» Marx Vto: U was bij d studntn vaak favorit als r n niuw Coördinator Studntnblid most komn. Hbt u daar ooit n concrt aanbod voor gkrgn? Bundrvot: «Er zijn nooit zo n voorstlln gkomn van d top van d univrsitit. Ik zou r misschin op inggaan zijn als r god afsprakn warn gmaakt. Sommig rctorn zoudn daar allicht n problm m hbbn ghad, maar mt rctor Dillmans dnk ik nit dat ik vl vrschild van mning. Di had chtr al n hl god coördinator, Raf Masschlin. Ik bn dus zlf nooit in d running gwst voor di functi.» Vto: Dat komt misschin omdat imand di marxist gnomd wordt tgnwoordig nit zo god in d markt ligt bij rctorn. Bundrvot: «Marx analys is natuurlijk gklurd door zijn priod, maar ht is wl n zr god analys. Tgnwoordig is marxist n schldwoord, maar daar stoor ik m nit aan. Ht wordt natuurlijk altijd gassocird mt communistisch xprimntn, zoals d Sovjtuni. Daar wil ik m toch graag van distantiërn (lacht).» «Ht no-libraal dnkn hft vandaag vl mr succs, maar d analys is foutif. In d ralitit zi ik nrgns ht succs van intrindividul concurrnti. Voor wi bovndrijft wl natuurlijk, maar dat wrkt nit als boodschap voor n maatschappij. Kijk naar d VS, waar z dat Er zijn priods waarin dmocrati aan dz univrsitit btr lukt dan vandaag consqunt doorvorn. D VS hbbn van all modrn landn d grootst armod. J kan dat onblangrijk vindn, maar dan ga j naar n andr soort maatschappij. Bij ons is ht nog nit zo vr: conomisch dot Europa ht hlmaal nit zo slcht n w hbbn winig armod. Op dat vlak dnk ik nit dat ht Amrikaans modl nog zovl school gaat makn. Ht succs van libralism in d drd wrld bijvoorbld, is nogal matig.» Stachanovist «Ook aan onz univrsitit hbbn w gprobrd n mr social n dmocratisch visi binnn t brngn. Bgin jarn zstig (foto archif) haddn nkl grot ondrnmrs, artsn n landbouwrs invlod op d univrsitit. Daar stoord ik mij aan. W hbbn d vakorganisatis d kans ggvn om m d maatschapplijk rol van d univrsitit t bpaln, via ht HIVA. Ik wrd natuurlijk syndicalist gnomd, maar ik vold m nit thuis aan n univrsitit waar n grot maatschapplijk grop nit vrtgnwoordigd was.» «Andr collga s wrkn zondr problm voor ht bdrijslvn. Daardoor bsffn z onvoldond dat n univrsitit vl nutralr mot nadnkn, bijvoorbld ovr conomisch groi. Ondr ht huidig rctoraat is d univrsitit stds mr gëvolurd in d richting van dat bdrijfslvn. Ik vind dat vl t nzijdig. Nit dat ik vind dat vakbondn altijd d juist kors varn. Dat is n andr zaak. Maar ht gvn van n stm aan d vakbwging was n nuttig n noodzaklijk corrcti.» Vto: Gaat n arbidssocioloog zlf mt plzir op mritaat? Bundrvot: «Zkr. Ik was al n btj aan ht afbouwn. D laatst jarn was ik gn stachanovist mr. Mdwrkrs hbbn al hl wat takn ovrgnomn, maar zlfs als ik wg bn, blijf ik nog wat mdraain voor ht ondrzok. Ik mot dit burau vrlatn, maar via intrnt blijf ik in contact natuurlijk. Toch spijt ht m nit dat ik vrtrk. Ik bn in ht algmn rdlijk tvrdn ovr mijn loopbaan.» «Ik vond ht blangrijk om d maatschappij n btj rchtvaardigr probrn t makn. Of dat glukt is, wt ik nit. Dat mag grust tr discussi staan.» v to J a a r g a n g 3 1 n r. 8 d d. 2 2 n o v m b r

8 JURY LEUVEN KORT NIET KORT VAN STOF Critici trkkn aan ht kortst ind En filmcriticus is n man zondr bnn di ondrricht gft in hardlopn. Mt dit citaat wordn juryldn van n filmfstival wl vakr gconfrontrd. Niuwsgirig als w zijn naar d drijfvrn van dz critici, lgdn w Flix Van Groningn n Rubn Nollt, filmboordlaars van ht Intrnationaal Kortfilmfstival Luvn Kort, ht vuur aan d schnn. Nl D Myr Gn filmfstival zondr prijzn. Dnk maar vn aan d jaarlijks Oscar-uitriking, waar d wandlnd jurkn op d rod lopr trouwns mr blangstlling oogstn dan d films zlf. Op ht Luvns kortfilmfstival zal d bkroning van d inzndingn zowl van ht publik als van n spciaal samngstld jury afhangn. Jurylid Flix Van Groningn studrd in 2000 af in d richting Audiovisul Kunstn. Hij hft nkl god onthaald kortfilms op z n naam staan, maar w knnn hm vooral van zijn langsplfilmdbuut Stv + Sky. Rubn Nollt is filmcriticus bij Studio Brussl, D Tijd n P-magazin n schrijft ook achtrgrondartikls voor Knack. Vto: Ho zijn julli gfascinrd graakt door d filmwrld? Flix Van Groningn: «Mijn modr hft di intrss bij mij tot lvn gwkt. Z wrkt bij programma s als Tin om t zin. Zo bn ik mt d studio in aanraking gkomn n bgon ik m voor d tchnik achtr d schrmn t intrssrn. Bovndin wild ik van jongsaf aan actur wordn. Latr bij ht hlpn ralisrn van tv-productis n thatrstukkn, krg ik d smaak van d rgi t pakkn. Evn hft ht plan om architctuur t gaan studrn nog door m n hoofd gspld, maar ik bn uitindlijk toch in d richting Audiovisul Kunstn vrzild graakt.» Rubn Nollt: «Ik bn pas cht n filmfan gwordn in d priod dat ik aan d KULAK studrd. Ton trok ik samn mt n goi vrind tot vir kr pr wk naar d film. Ik ontdkt ton ook dat ik graag schrf; d combinati van bid hobby s hft rto glid dat ik vandaag tgn btaling films bkijk n rcnsis schrijf.» Flatlif Vto: Waar lttn julli in rst instanti op bij ht bkijkn van n film? Nollt: «Erst bkijk ik ht totaalprojct; ht is fout om mtn t bginnn analysrn. D blangrijkst vrist is dat n film j raakt, om wlk rdn dan ook. Daarna bgin ik pas t zokn naar lmntn waarm ik d film kan boordln. Vragn als Wat dot d rgissur hir prcis? of Wat schlt r aan dit fragmnt? stkn dan d kop op.» Van Groningn: «Ik mot togvn dat ik gn rvarn jurylid bn, ik hb dat ook tgn d organisati van ht Kortfilmfstival gzgd, maar z haddn daar gn bzwaar tgn. Ik zal dan ook vrij prsoonlijk n intuïtif ingaan op d kortfilms di w tr boordling krijgn.» Vto: Als d mningn van d jury vrdld blijvn, ho wordt dan ht oordl gvld? (foto Dimitri Eynikl) Van Groningn: «Tot nu to hb ik alln nog maar in d jury van ht kortfilmfstival van Lffinglurn gztld. D vrschillnd juryldn mostn daar hun topvijf indinn n achtraf blk dat w ht volkomn ns warn mt lkaar.» Nollt: «Voor mij is ht ook nog maar d twd kr dat ik dl uitmaak van n jury. Als all ldn hun mning kracht bijzttn n zo n discussi op gang wtn t brngn, kan n compromisoplossing wl vrmdn wordn. Mstal is ht zo dat d films di xtrm ractis uitlokkn ook d films zijn di in d prijzn valln.» Vto: Rubn, word j in j boordling nooit bïnvlod door d prijzn di n film rdr in d wacht slpt, zoals bij Flatlif van Jonas Girnart? Nollt: «Flatlif hb ik al gzin, ik vond ht n bijzondr gstig kortfilm. Dat di n prijs wgkaapt in Canns splt in mijn boordling gn rol. Filmcritici motn volwassn gnog zijn om n ign mning t vormn. Trouwns, d stllingnam van n jury is nit allsbpalnd, vir of vijf mnsn kunnn onmoglijk d opini van d hl filmwrld vrtgnwoordign. Ht komt rop aan d film zélf t bkijkn n r dan n oordl ovr t vlln.» Schldtirads Vto: Krg j ooit racti van rgissurs di nit tvrdn warn mt j kritik? Nollt: «Wl, ht voordl voor critici hir is dat r in ons land winig films gmaakt wordn (lacht). Er zijn dan ook winig rgissurs di rchtstrks graakt kunnn wordn door mijn rcnsis. Racti van ign bodm is r toch al wl gkomn, rgissurs di omkunnn mt kritik bginnn dan n discussi, andrn wordn kwaad. Ik probr stds, ook als ik d film maar n draak vind, m n kritik t ondrbouwn n nit in schldtirads t vrvalln.» Vto: Gn zin om zlf ns n film t makn? Nollt: «Zin wl! Maar ik bn ralistisch gnog om t bsffn dat dit nit haalbaar is: ik bn gtrouwd n hb tw kindrn. Voor ht makn van n film offr j minstns tw jaar op. Misschin schrijf ik ooit nog wl n filmscnario, maar voorlopig hb ik daar gn tijd voor.» Vto: Flix, ho sta jij als rgissur tgnovr filmcritici in ht algmn? Van Groningn: «Ht is pijnlijk als j als rgissur vol god bdolingn zit n dan mot tokijkn ho j wrk in één artikl mt d grond glijk gmaakt wordt. Volgns mij is d criticus r in dat gval mr op uit om zlf t scorn. Dat dit tn kost van jouw film mot gaan, is natuurlijk vrschrikklijk. Al kunnn critici natuurlijk ook wlns groot glijk hbbn, hé! (lacht)» Brortj Vto: Ho staan julli zlf tgnovr kortfilms? Van Groningn: «En kortfilm zal in lk gval stds bschouwd wordn als ht klin brortj van d langsplfilm, n trcht. Kortfilms vormn immrs vaak n opstap naar ht cht wrk. Z vrgn mindr tijd n gld, maar kunnn tglijkrtijd n bginnnd rgissur voor ht votlicht brngn. D laatst jarn mrk ik wl dat d intrss voor kortfilms ggroid is: d mst filmfstivals don moit om z n plaatsj t gvn in hun programma.» Nollt: «Ja, d laatst tijd wordn r zlfs al ns kortfilms vrtoond op tlvisi. All bioscopn zoudn vrplicht motn wordn voor lk voorstlling n kortfilm t draain, maar dat is voorlopig nog tokomstmuzik» Vto: Wat zijn julli prsoonlijk langsplfavoritn? Van Groningn: «O, dat vrandrt rglmatig. Y tu mamá también hft m bijvoorbld n tijdj gïntrigrd, maar dan stuit ik wr op its niuws n bland ik zo wr in n andr fas.» Nollt: «Ondr favorit films vrsta ik films di j bijblijvn. Dat hovn dus nit pr s mstrwrkn t zijn. Alin is voor mij zo n klassikr, ik zag di voor ht rst ton ik drtin jaar was n ik was dip ondr d indruk.» Vto: Kunnn julli nog gnitn van n film zondr dat stds di kritisch blik opduikt? Van Groningn: «Absoluut. Ik kan di tw wrldn, wrk n ontspanning, prfct van lkaar schidn. Elk film brngt mij natuurlijk wl its bij, al was ht dan bijvoorbld maar dat ht d tijd n ht gld van d producti nit waard was (lacht).» Nollt: «Bij mij is r gn sprak mr van n schiding tussn films kijkn als ontspanning of om r n rcnsi ovr t schrijvn, vraag dat maar aan mijn vrouw! (lacht) Ik maak bijna altijd nota s tijdns d film. Ht is n automatism gwordn om mt n bpaald ingstldhid naar n film t kijkn. Dit gldt volgns mij nit nkl voor critici, maar voor idrn di vaak naar d film gaat.» 10 jaar Lu Bld uit d claymation-film Harvi Krumpt diti van Luvn Kort Van 27 novmbr tot 4 dcmbr houdt Luvn Kort haar tind diti. Wat tin jaar gldn klinschalig bgon, groid uit tot ht grootst intrnational kortfilmfstival van Vlaandrn. Bij dz, d wolig mmoirs van n jarig dcmbr 1995 was ht startschot voor n niuw culturl initiatif in Luvn. Jan Bosmans n Johan Van Scharn slogn d handn in lkaar. Winig voorbrid huurdn z n oud bioscoopzaal af, tiktn n 16 mm-projctor op d kop n stldn n programma samn. En Kortfilmavond, in s n vrij podium voor studntnfilms, was ht rsultaat. D blangstlling voor dz avond blk grotr dan vrwacht, md door sponsoring van FilmNt n aandacht van d rgional prs. Er blk dus n markant gat t zijn in ht filmaanbod; dit bracht d organisatorn op ht id om n kortfilmfstival op t richtn. Publiksvrindlijk vrtoningn, projctikwalitit n kort programma s mostn d ssnti wordn van dit kortfilmfstival. D opkomst bij d twd diti, di hoofdzaklijk bstond uit Vlaams kortfilms, was chtr vl lagr dan vrwacht. D t grot zaal, n slcht planning, infficiënt drukwrk n gn budgt voor randactivititn liddn tot n profssionalisring van ht fstival. Subsidis wrdn aangvraagd n naast ht Luvns Cultuurcntum ging ht fstival samnwrkn mt STUK n Kinpolis Luvn. Ht programma wrd uitgbrid mt animatifilms, r was liv muzikal bgliding n r wrd n Vlaams kortfilmcomptiti gorganisrd. Md door d blangstl Kor sym fst nod naa ht gz tg org ht stad r sch di nog int ht aud w fuiv kor d tum bud org wa n org Lu wa haa onv wa n 8 J a a r g a n g 3 1 n r. 8 d d. 2 2 n o v m b r v to

9 vn Kort Enntwintig klintjs mt vl talnt Al tin jaar wordt in Luvn n uitzondrlijk filmfstival gorganisrd. Luvn Kort vrtoont lk jaar nkl parltjs van n vaak vrgtn filmgnr: d kortfilm. Na tin jaar vondn d organisatorn ht tijd wordn om n bst of t makn n bundldn z maar lifst 21 kortfilms op n schijfj. Kortfilms zijn n zr spcifik gnr. Vaak wordn z gmaakt door studntn, als indwrk of als tussntijds ofning, maar ook onafhanklijk producntn wagn zich raan. Hirdoor komt ht dat dz films vaak gmaakt zijn door jong n niuw talnt. Nit zldn krijgn w zo d rst wrkn van latr bkndr rgissurs t bkijkn. D slcti di nu gmaakt is voor d spcial vrjaardags-dvd, is bhoorlijk bijzondr. Uit d 380 films di ooit vrtoond zijn op d voorbij fstivals, wrdn r 21 gkozn di rglmatig in d prijzn viln n soms zlfs wrldwijd gingn. Kortfilms wordn bijna allmaal gknmrkt door n spcifik manir van rgi n vrfilming. Door d bprkt tijd wordt r nit vl uitlg ggvn, vaak gaat ht om ht schtsn van n scèn waarin d kijkr d kuz hft om rin t stappn of r nits van t bgrijpn. Ht daglijks lvn is rglmatig ht vrtrkpunt. Ook humor is n vaak trugkrnd kruid in ht kortfilmrcpt. Enkl al d titls vrradn dit: Urinoir Dogs, Fait d Hivr of Somthing Fishy klinkn nit bpaald zwaarmodig. Mt D Kus maakt Hild Van Mighm momntl grot faam, maar ooit was z t zin in haar ign kortfilm D Suikrpot uit En hl alldaags gzinntj van vadr - modr - dochtr lijkt nit zo vanzlfsprknd glukkig t zijn. D vraag wat ht rgst is, mishandling of dit ngrn, komt spontaan naar bovn. Dodorant Ook Patric Toy hft r al n langsplfilm opzittn: Rosi. Erdr vrschn haar kortfilm Vrouwn Willn Trouwn. W krijgn d vrschillnd visis van mannn n vrouwn op ht huwlijk t zin. Urinoir Dogs splt zich af in ho raadt j ht d toilttn. Ht ghl dot dnkn aan n Tarantino-film, maar is grgisrd door Willm Wallyn, n rascht Brusslaar. Wi livr ht Gnts accnt zijn orn laat strln, kan zijn hart ophaln aan Blgië-Turkij van Brcht Vanhonackr. Er wordt mt alls gsmtn n j lrt ho sks is als d vrouw zogzgd allrgisch is aan d dodorant van d man. En luk film di mt d prijs van d jury ging lopn in Nog n winnaar is Fait d Hivr van Dirk Bliën. En man blt voor d rst kr mt zijn gsm n vrnmt van zijn dochtr dat zijn vrouw hm bdrigt. Of toch nit? Dz film won in 2001 d prijs van ht publik n wrd zlfs gnominrd voor n Oscar. Dri animatifilms sluitn ht lijstj af, dri vrschillnd stijln ook. Somthing Fishy is zr figuratif, Lik you s is op zijn minst surralistisch t nomn n Mr. J. Russl absurd. Wij vrklappn j dit: d J. in dz laatst titl staat ongtwijfld voor Jack. Wi na ht fstival uitgkkn is, komt nog mr dan vir uur aan zijn trkkn mt dz dvd. Hij is t bstlln op (hv) van Adam Elliot, n van d spcials op d tind jaar lang kort ling van d Vlaams mdia wrd Luvn t n succs. Vl hing chtr af van pathisantn n vrijwilligrs. Als ht ival wild ovrlvn, had ht mr gld ig. Biaard Tijdns d vird diti wrd gzocht r n vnwicht tussn d omvang van fstival n ht budgt. Er wrd n rm t op d groi van ht vnmnt n lijk zocht mn mt bhulp van n drd anisator naar niuw gldbronnn. Voor rst warn r Waals kortfilms, mocht d sschouwburg gbruikt wordn n wrdn aan d fstivalbali vidoclips op groot rm gtoond. D mst mmorabl diti was chtr van ht jaar rna. Ht programma wrd maals uitgbrid, namlijk mt n rnational slcti. D blangstlling voor fstival, ook vanuit d profssionl iovisul sctor, was grotr dan ooit. Er dn allrli randactivititn zoals n, liv talkshows n bgliding van tfilms door d biaard gorganisrd n comptitiprogramma s liddn zlfs tot ult binnn d jury. Opniuw had ht fstival t kampn mt gttair problmn. Aangzin d anisatorn gn ovrhidstun krgn, ht nit moglijk om in 2000 opniuw kortfilmfstival t organisrn. D anisatorn bdachtn n onlin fstival: vn Kort Virtul. En slcti kortfilms onlin t bkijkn n zo kon ht publik r stm uitbrngn. Dit unik projct wrd rwacht n groot succs. Ht xprimnt chtr zr arbidsintnsif n duur, mt hoploz zoktocht naar niuw sponsors PETER GHESQUIÈRE MET SCHIJN VAN DE MAAN OP LEUVEN KORT J ign ding gft mr voldoning Van 27 novmbr tot n mt 4 dcmbr strijkt ht intrnationaal kortfilmfstival Luvn Kort voor d tind kr nr in hartj Luvn. Tijdns dz voll acht dagn kan ht grot publik audiovisul wrk van mnig cinast aanschouwn. Zo ook Schijn van d maan van Ptr Ghsquièr. In juni 2004 studrd Ghsquièr mt dz kortfilm af als lauraat aan d Brussls kunsthogschool RITS. als gvolg. Ht nthousiasm n d crativitit van d organisatorn was d Vlaams Gmnschap nit onopgmrkt voorbijggaan. Hun groind vrtrouwn in ht fstival zorgd uitindlijk voor n subsidivrhoging. Ondanks all financiël middln lip ht opniuw mis. En t lang fstival mt t vl vrtoningn, t vr uit lkaar liggnd locatis n n gflopt fuif zttn n rm op ht aantal bzokrs. Mtamorfos Ht fstival blf nit bij d pakkn zittn n ondrging n mtamorfos. STUK wrd ht cntral fstivalcntrum n sinds januari 2002 bhrt, promoot n programmrt Fonk vzw - d vrniging achtr ht fstival - ook d bioscoopzaal Cinma Zd. Inhoudlijk trok ht fstival haar lssn uit d voorgaand diti. Luvn Kort wrd n kortr n compactr fstival, ging zich mr richtn op profssionln in d audiovisul sctor n bgon zich intrnationaal strkr t profilrn. Nt als in 2002 bstond ook vorig jaar ht kortfilmfstival uit dri luikn: n Vlaams comptiti, n Europs comptiti n d zognaamd spcials n rtrospctivn. Niuw idën als n fstivalloung waar mn gratis doorlopnd compilatis xprimntl films kon zin, d Infodag Kortfilmproducti n n comptiti voor kort documntairs maaktn hun intrd. Ht kortfilmfstival lrd al dond, maar blf bovnal cratif. D vrwachtingn voor dz tind diti zijn dus groot. (bdg) Marik Poissonnir Op 10 novmbr won dz jong cinast mt Schijn van d maan rds d Canvasprijs op ht kortfilmfstival Ht Grot Ongduld. Zijn vl glauwrd kortfilm dingt ook tijdns Luvn Kort m naar n prijs in d comptiti voor kort fictifilms. Vto: Dz kortfilm was ht orglpunt van j opliding in d audiovisul kunstn. Is d kloof nu nog groot mt d profssionl filmwrld? Ptr Ghsquièr: «Ik bsf dat j als indjaarsstudnt nog hl wat voordln hbt. D sfr op d st van n studntnfilm is vaak cht god n idrn is gmotivrd. J hbt vl mr tijd, want op n profssionl st mot r snllr gwrkt wordn. Ht indwrk was wl duur, maar in vrglijking mt n profssionl film vil dat norm god m. Ik bn tvrdn mt ht rsultaat; w hbbn n fantastisch plog ghad di hl god wrk hft glvrd.» Vto: Ho raakt j indwrk tot bij di vrschillnd fstivals? Ghsquièr: «Ik zit nu bij n vzw di mijn film opstuurt naar n vijftigtal intrnational fstivals. Ht RITS zlf stuurt mijn indwrk naar all bknd Blgisch fstivals. Mstal is r pr comptiti n jury di vooraf n slcti maakt. Dat is bijvoorbld ht gval bij Luvn Kort, maar nit bij Ht Grot Ongduld.» Concurrnti Vto: Ligt j ambiti ook voorbij d Blgisch grnzn? Ghsquièr: «Mijn film wordt opgstuurd naar intrnational fstivals. Ht is fantastisch als j film op n intrnationaal fstival gnominrd kan wordn, howl d kans op n ovrwinning vrij klin is. Mt mijn film hb ik ht voordl dat r slchts tw zinnn in zittn. In ht buitnland hb j dan mindr last van di taaldrmpl. Ht contrast mt andr studntnfilms op intrnationaal nivau is wl hoog. In Blgië wordn r bijvoorbld nit vl studntnfilms op pllicul afgwrkt. Intrnationaal is dat wl ht gval n op groot schrm mrk j dan ht kwalititsvrschil. Maar d film van n misj dat vorig jaar afstudrd aan mijn school wrd intussn al op vir intrnational fstivals n in Hollywood gtoond. Ht is dus zkr moglijk om als jong snaak intrnationaal gtoond t wordn.» Vto: J vrmldd al dat j vrogr school nkl indwrkn opstuurt naar d filmcomptitis, dus ook di van j vrogr klasgnotn. Wringt dat nit om d concurrntistrijd mt j vrindn aan t bindn? Ghsquièr: «Er warn slchts dri gnominrdn voor d Canvasprijs, waarondr ik n n god vrind. W gundn lkaar d prijs natuurlijk. Wij wonn ondr htzlfd dak n hbbn ook gholpn bij ht makn van lkaars film. Onz vrindschap hft in idr gval nit ondr d filmcomptiti gldn.» Sériux Vto: J hbt d Canvasprijs gwonnn bij Ht Grot Ongduld. Op 4 dcmbr wordt d winnaar van Luvn Kort bkndgmaakt. Wat btknt zo n prijs concrt? Ghsquièr: «Ht is in d rst plaats n bvstiging. Jaarlijks studrn r hl wat filmrgissurs af in Blgië n idrn wil gzin wordn. Ik hoop dat ik nu snllr au sériux word gnomn, dat ik vrtrouwn krijg van n producnt n dat ik ook subsidis voor n niuw kortfilm kan bkomn. Dat laatst is hl moilijk, want r zijn vl ggadigdn n mn knt slchts n bprkt aantal subsidis to.» Vto: J trkt momntl van fstival naar fstival. Waar hou j j voor d rst nog m bzig? Ghsquièr: «Nu bn ik aan n niuw scnario bzig, maar ik probr afwissling t zokn door af n to op sts t staan om rvaring op t don. Momntl bn ik gdurnd tw wkn opnamlidr bij n niuw tv-rks. Ht wrk op zich stlt nit zovl voor, maar ht is hl lrrijk. En als j kunt obsrvrn ho Stijn Coninx Jan Dclir aan ht rgissrn is, nm j dat r graag bij.» Vto: Zi j jzlf in d votsporn van Coninx trdn of wil j andr padn bwandln? Ghsquièr: «Hl wat jong rgissurs komn in d rclamwrld trcht. Ht problm daarbij is dat ht id in tin rgls wordt uitgschrvn. J mot als rgissur voor d concrt inkluring zorgn, maar ht bdrijf kijkt constant ovr j schoudr m. Waar j j ook voor mot hodn, is dat j j blind gaat starn op ht visul n dat j ht vrtlln van ht vrhaal naar d achtrgrond vrschuift. Er zijn vl afgstudrdn di stoppn mt schrijvn. Ik hoop toch af n to mijn ign vrhaln t schrijvn n uit t wrkn. Als j j ign ding blijft don, gft ht mr voldoning. D kans dat ht uitindlijk n film wordt, is nit groot, maar j mot rvoor blijvn gaan.» v to J a a r g a n g 3 1 n r. 8 d d. 2 2 n o v m b r

10 Studntn naar ht Zuidn Wi mnt dat Erasmus d nig manir is om tijdns z n studis ht vrtrouwd Blgnland vn achtr zich t latn, zit r bhoorlijk naast. Elk jaar vrtrkkn immrs tal van studntn naar n ontwikklingsland om r m t wrkn aan n projct dat aansluit bij hun thsis of stag. Gslctrd voorstlln kunnn rknn op n risburs van maximaal uro... Sofi D Smytr Pru, Cambodja n Congo, ht zijn maar nkl van d bstmmingn di afglopn jaar wrdn gkozn door nthousiastlingn uit d mst uitnlopnd richtingn. Hild Nijs, contactprsoon voor ht risburznprogramma, wt t vrtlln dat lk facultit in aanmrking komt, maar dat r altijd wl nkl uitschitrs zijn. Hild Nijs: «D bio-ingniurs scorn mstal rg hoog, wat vl t makn hft mt ht fit dat d projctn motn aansluitn bij spcifik nodn in ht Zuidn. Ht programma richt zich in princip tot all twd- n drd cyclusstudntn di voling hbbn mt d ontwikklingsproblmatik n ht projct kunnn koppln aan hun opliding.» India En van di gmotivrd studntn is Lor Vandwall (Economisch Wtnschappn). Zij trok afglopn zomr naar India om r m t wrkn aan n projct dat zich inzt in d strijd tgn kindrarbid. In ht kadr van haar thsis bzocht z vrschillnd scholn n sprak z mt oudrs, wrkgvrs n kindrn. Vto: Ho is d bal prcis aan ht rolln ggaan? Lor Vandwall: «Ht is mijn promotor di m op ht id bracht. Ik wou mijn thsis ovr kindrarbid don n hij vrog m of ik ht zag zittn om n cas study t don in ht buitnland. Ik was mtn nthousiast.» Nijs: «Ht is indrdaad mstal d promotor di contactn hft mt n instlling in ht Zuidn. Dat is vaak n univrsitit, maar ht kan ook n ngo zijn. Ht is sowiso blangrijk dat d promotor of d stagbglidr volldig achtr ht projct staat.» Vto: Ho lang bn j r gwst? Lor: «Elf wkn in totaal, waarvan w tw wkn rondgrisd hbbn. D trugris was vrogr gpland, maar di wrd mt algmn godkuring uitgstld.(lacht)» Nijs: «D studntn vrblijvn één tot dri maandn in ht Zuidn. Langr kan, indin ht projct dit vrist.» Lor: «Mindr dan n maand zou ook t kort zijn. J hbt wl vn d tijd nodig om j aan t passn, gzin j in n complt andr cultuur trchtkomt. Wij haddn glukkig god gidsn di ons vanaf dag één ontzttnd god bglid hbbn.» Nijs: «Ht is indrdaad blangrijk dat d studnt tr plaats god bglid wordt, zowl praktisch als profssionl. Ht is nit d bdoling dat j rgns gdropt wordt n j j mr mot bzig houdn mt ht zokn naar ondrdak n vodsl dan mt ht projct.» Vissnkoppn Vto: Wat was voor jou d grootst aanpassing? Lor: «Ht tn was hlmaal andrs, ook vl pikantr. Wist j trouwns dat vissnkoppn n kippnhartn daar dlicatssn zijn? (lacht) En kr hbbn z gprobrd om fritn t makn, wat bhoorlijk fout afglopn is.» Vto: Ho vold ht aan om naar Blgië trug t krn? Lor: «Vrmd gnog was d cultuurshock bij ht trugkrn ht grootst. Ik rgrd m aan d klinst dingn. Als d kindrn van mijn bror wr ns mt hun tn bgonnn t morsn bijvoorbld. Al mot ik togvn dat ik zlf wr in mijn oud gwoonts bgin t vrvalln.» Vto: Hou j nog contact? Lor: (knikt) «Via mail. Ht is luk om t horn wat daar nu allmaal gburt. Indiërs zijn hl gastvrij mnsn n onglooflijk gul mt complimntn. Z apprciërn ht norm als j probrt hun cultuur t lrn knnn. Al zi j r nog zo mottig uit, als j j op Indisch wijz kldt, vindn z j ggarandrd n schoonhid. Z hbbn ook gvraagd of ik op ht ind van ht jaar mijn thsis doorstuur.» Nijs: «Ht is d bdoling dat d risbursstudnt cht contact hft mt d lokal bvolking, dat hij n tijdj ht Zuidn blft.» Vto: Wat is jou ht strkst bijgblvn? Lor: «Ik hb n norm rspct gkrgn voor d mnsn ginds. Ondanks hun armod straln z n grot waardighid uit. Ht voordl van ht projct is dat j hl dicht bij d bvolking komt t staan. Vanaf ht momnt dat w bgonnn rond t rizn, wrdn w wr wandlnd portfuills.» Vto: Vrlip lk contact vn vlot? Lor: «Zkr nit. Op bpaald vragn wrd vijandig gragrd. Nit idrn praat vn graag ovr inkomn of kindrarbid. En kr wrdn w omsingld door Hindo-xtrmistn. Glukkig wist onz tolk op hn in t pratn n kwamn w r god van af. Intrviws hbbn w daar chtr nit mr kunnn afnmn. D ris is n onvrgtlijk rvaring gwst, n ik zou gn momnt twijfln ht opniuw t don.» Voor mr info kan j trcht op d infomiddagn op 1 n 3 dcmbr n op Ervaring komt van pas Loop ns langs bij D Kringwinkl SPIT J vindt r mubls, klding, fitsn, huisraad, bokn, platn, cd s n pakkn snuistrijn... D kringwinkl SPIT: IJzrnmolnstraat t Hvrl Tl wb: Opn: di - vr: zat: zo - ma: 10-18u 10-17u gslotn (advrtnti) Armod is n blijft n structurl maatschapplijk problm. Ondanks dcnnia van blidsvoring, ondrzok n god wil lft mr dan één op tin Blgn in armod. Sinds nkl wkn ondrstunn d rst gdiplomrd rvaringsdskundign ht fdral armodblid. Als ht aan OCMW-raadslid Grt Marrin ligt, volgt Luvn spodig. Armod rikt vrdr dan n gbrk aan bstaansmiddln, ht is n ntwrk van uitsluitingn. Informatikloof, knniskloof of social kloof, nrgns vindt d arm n brug n dus blijft hij noodgdwongn aan d zijlijn achtr. Vl mnsn zijn gdurnd hun lvn n priod arm maar kruipn uit ht dal, n aantal blijft chtr dfinitif in ht sukklstraatj stkn. Sinds d rgringstop van 1995 in Kopnhagn is ht dnkn ovr armod vrandrd. Blidsvordrs schuivn ht individul schuldggvn dfinitif opzij n wrldwijd wordt nu rknd dat armod n maatschapplijk n dus collctif problm is. Voorbijgaan Onz social wlvaartstaat bstdt vl tijd n gld aan dz matri n toch houdt ht armodfnomn stand. Er schort dus its aan d doltrffndhid van n aantal maatrgln. Grt Marrin vrklaart: Ht is zkr nit zo dat ht blid vanuit n ivorn torn wrkt. Politici n mnsn uit d administrati hbbn chtr gn prsoonlijk rvaringn op dit gbid. Godbdold maatrgln missn soms hun ffct omdat z aan d ralitit waarin kansarmn lvn voorbijgaan. Hir kan rvaring van pas komn. Vanuit vrschillnd vrnigingn kwam d vraag om kansarmn zlf bij ht armodblid t btrkkn. Sinds 1999 organisrt vzw D Link n A2-opliding rvaringsdskundig in armod n social uitsluiting. Lut Goossns is één van d coördinatorn van d vzw. Dz virjarig opliding staat opn voor mnsn di ignlijk al sinds d wig in armod lvn n n zkr lvnswijshid in di zin hbbn opgbouwd. Z lrn rst hun ign, vaak traumatisch rvaringn t vrwrkn om dz in d positiv zin aan t wndn naar d ovrhid n hun lotgnotn to. D opliding bstaat uit n thortisch gdlt n n stag n is rdlijk zwaar, tmr omdat d mnsn di in aanmrking komn vlal n slcht schoolloopbaan achtr d rug hbbn. Z hbbn winig wrkrvaring, knnn huisvstingsproblmn n hbbn ht gvol gfaald t hbbn. Ht zijn dz individul rvaringn di tijdns d opliding gtotst wordn aan n brdr kadr. In n volgnd stap wordn d niuw inzichtn in ht wrkvld togpast. Enkl wkn gldn zijn d rst rvaringsdskundign aangworvn door d fdral ovrhid. Grt Marrin is ovrtuigd van d goudwaard van ht concpt, ook op lokaal vlak. In n groot OCMW zoals dat van Luvn wrkn zo n duiznd mnsn. D aanwrving van tw rvaringsdskundign is n blangrijk stap om armn btr t brikn. Uit ht vrldn hbbn wij immrs glrd dat d procdurs om bijstand t vrkrijgn soms t ingwikkld of buraucratisch zijn, waardoor z gn wrklank vindn. Ervaringsdskundign wijzn ons daarop n kunnn fficiënt bijsturn. D financiël inspanning is dan vrwaarloosbaar. Luvn mot n crativ koplopr wordn inzak armodbstrijding. (hl) 10 J a a r g a n g 3 1 n r. 8 d d. 2 2 n o v m b r v to

11 Wonsdag 24 novmbr is nit zomaar n dag. Nit alln vindt D Voll Tnt voor d zsd maal in Luvn plaats, ht is ook d vrjaardag van Stijn, d man di tgnwoordig zijn plaats op d radio vrovrt mt nummrs als Sxjunki, Zik n G.Daddy. Omdat D Voll Tnt n allsomvattnd kunstdagj is, wordt r ook ruimt ggvn aan bldnd kunstn. In d ruim zin van ht woord wliswaar, want Wim Van dr Vurst n Livn Mnschart, d makrs van d rspctivlijk Artfact-installatis Downsizing th objct n Intraxity, willn kunst makn naar IT-normn. Vto: Wlk vorm hb j aan j installati mggvn? Wim Van dr Vurst: «D basis is n klin wit objct waarin j kunt kijkn. Er staat n computrschrm in. Door ht witt objct t bwgn kan j navigrn door d computrruimt. Zo crërt idrn zijn ign ruimt.» «Ht is n klin objct, maar d ssnti van d installati is dat z is voortgkomn uit n poging om d intnsitit van d digital ruimt t vrhogn. Normaal wrk j gwoon mt computr n muis. Nu kan j j door lichamlijk bwgingn door n virtul ruimt bgvn.» D twd gëxposrd installati, Intraxity van Livn Mnschart, draait rond ht bgrip procssing. Frons j ook d wnkbrauwn bij zulk n computrtchnisch trm? W pluggn Mnschart Arn Says Digital architctn DE VOLLE TENT LOOPT NIET LEEG OP 24 NOVEMBER OOK EEN VOLLE TENT BIJ STIJN D sxjunki komt raan (foto Pitr Bart) Stijns muzik wordt door Studio Brussl omschrvn als dansbar nasty funk. Luk lktroduntjs mt soulvol gzongn tkstn in ht Engls, Ndrlands n Frans zijn s mans handlsmrk. Vorig wk kon Groot- Brittannië knnismakn mt dz Antwrps vanglist van d lktrofunk. Zijn nmansband tourd r rond in ht voorprogramma van deus. Na zijn Brits avonturn zt Stijn nu ook vot aan wal in onz fuifgrag studntnstad. Ht gaat Stijn voor d wind sinds zijn dbuutalbum in april dit jaar vrschn. Vto: Stmt ht succs van j dbuutalbum Euphoric j uforisch? Stijn: «Ik bn blij dat ht album r is. Ht is n last di van m afvalt. Daarvoor was r stds ht vrlangn om n album uit t brngn n di wns is nu indlijk in vrvulling ggaan. Daarbuitn zijn mijn uforisch momntn rdr schaars. Eufori hft voor mij nit alln n positiv, maar ook n ngativ connotati. D ondrtitl van ht album is Wat n lvn. Dat is n uitdrukking di j in vrschillnd situatis kan gbruikn. J kan gzllig op n trrasj in d zon zittn n zggn: Wat n lvn, maar j kan vngod urnlang in d fil staan n mompln: Wat n lvn Voor mzlf blf ik mijn lukst momntn op ht podium. Daarbij hft ht uitbrngn van n album als voordl dat mr mnsn j muzik knnn. Wannr ik dan optrd, knnn d mnsn nit alln d nummrs van vorig optrdns, maar knnn z ook d muzik di op ht album staat.» Skslvn Vto: Nummrs zoals Sxjunki n Pussy On My Mind n j podiumacts crërn n bpaald imago. Wat vindt j daarvan? Stijn: «Zulk nummrs trkkn natuurlijk d aandacht, maar ik hb gnog andr nummrs waarin ik sriuzr ondrwrpn aansnijd. En nummr zoals Zik gaat bijvoorbld ovr d rar manir waarop bpaald mnsn mt lktromuzik omgaan. Sommig mnsn blijvn hangn bij ht sksul aspct van mijn muzik. Als z alln daarovr oordln, dan zgt dat mr ovr hn dan ovr mij. Ik hb dat imago vooral gkrgn omdat ht al lang gldn is dat imand in Vlaandrn sksul gtint vn op d dictafoon in. Livn Mnschart: «D installati bstaat uit n schrm, n camra n n computr. D camra is gmontrd op n plaats mt vl bwging. D bwgingn di d camra rgistrrt wordn naar d computr ovrgbracht. D computr zt di bwgingn om in data, gordnd in n datafoldr. Di data vormn n collcti van animatipatronn di op n schrm wordn gprojctrd. Dat is procssing. En voorbldj: als j n bolltj op ht schrm zit, zal dat bolltj bwgn als jij mt j hand bwgt voor d camra.» Vto: Waar komt ht id van procssing vandaan? Mnschart: «Ht is n taal, n omgving, di gcrërd wordt door n softwarprogramma. Dit programma is ontwikkld in ht Intraction Dsign Institut Ivra, in Italië. Af n to komt r n niuw vrsi onlin, di j kan downloadn.» Mr informati ovr Intraxity van Livn Mnschart vind j op Dz installati start in n rond STUK om 17u00 n loopt tot ht ind van D Voll Tnt. Downsizing th Objctiv van Wim Van dr Vurst staat van 10u tot 22u30 op dzlfd locati. (cvm) Als j zwar gdachtn hbt, wgt j hoofd dan ook mr? Dz vraag is d bouwstn voor d voorstlling How havy ar my thoughts van d Kroatisch/Ndrlands kunstnars Ivana Müllr, volgnd wk t zin in STUK. Vto: Is dit stuk ontstaan in Ndrland, in Kroatië of rgns ondrwg? Ivana Müllr: «In d brd zin? Ht is d vraag wannr j van jzlf zgt dat j n kunstnaar bnt. In Kroatië studrd ik litratuur n Frans aan d univrsitit. Ik hild m bzig mt ht analysrn n bgrijpn van vrschillnd vormn van vrtlln n ik danst. Zo wrd mijn intrss gwkt voor nkl thoriën rond taal n btknis. Ik bn afgstudrd op mijn twëntwintigst, daarna bn ik naar Amstrdam gaan studrn, aan d intrnationaal vrmaard School for Nw Danc Dvlopmnt. Ondrtussn studrd ik ook nkl maandn visul kunstn in Brlijn.» Vto: Ho zwaar is j hoofd wrklijk? Müllr: «Fitlijk wgt n mnslijk hoofd tussn vir n zs kilogram, afhanklijk van lftijd n gslacht. Maar dat was natuurlijk nit d vraag waarin ik wrklijk gïntrssrd was. Ht concpt zwar gdachtn is nit psychologisch maar filosofisch bdold. D vraag Ho zwaar is mijn hoofd is n god startpunt. J kunt r rlatis rond makn, bginnn dnkn n communicrn ovr bgrippn zoals knnis n nummrs hft gbracht. Maar mijn nummrs zijn mr dan ht bjubln van n intrssant skslvn. Nummrs als Is it You n Wizddgij gaan ovr ht lvn, d lifd n ht zijn.» Vto: Mt wlk artistn zou j jzlf ht lifst vrglijkn? Stijn: «Ht is nit uit prtnti, maar ik vrglijk mzlf nit graag mt andr artistn. Wat mij vooral typrt, is dat ik alln op n podium sta n mijn ding do. Misschin is Daan wl vrglijkbaar. Hij staat ook alln op ht podium, misschin zlfs mr dan ik. Hij staat daar immrs mt alln maar n gitaar n wat loops achtr d hand. Voor d rst zijn Daan n ik wl rg vrschillnd. W zingn ovr vrschillnd ondrwrpn n hbbn n vrschillnd imago.» Vto: J gbruikt vaak itwat oudr danscomputrs. Hft oudr apparatuur n voordl tn opzicht van modrn computrs? Stijn: «Ik gbruik ook niuw apparatuur, maar oudr apparatuur hft ht voordl dat di zoals d natuur is. Nm nu bijvoorbld n boom. En boom hft wortls, n stam n bladrn. Dat is duidlijk. Zo is ht ook mt oud computrs: z zijn duidlijk. J hbt n knop mt start n n knop mt stop. Niuw apparatuur is zoals n winklcntrum. Alls is aanwzig. Zo vrlis j chtr ht noordn. D nvoud van oudr computrs sprkt m aan. Ht is duidlijk wat zo n ding kan n wat ht nit kan.» Tsjilpn Vto: J zingt zowl in ht Engls als in ht Ndrlands. Is r n vrschil daartussn? Stijn: «In ht Ndrlands n in ht Engls zingn is htzlfd. Ik hb nt opgtrdn voor n Englstalig publik. Als d mnsn gindr nummrs zoals Wizddgij horn, snappn z wl wat j bdolt. Ht is zoals Björk di in ht IJslands tsjilpt. D mnsn bgrijpn ook nit wat di juist zingt, maar z voln zich r wl door aangsprokn. Ht blangrijkst zijn d motis di uitgdrukt wordn n daar kan idrn wl inkomn.» Vto: Als ik ht god voorhb, hb j nog Klinkunst gstudrd aan Studio Hrman Tirlinck. Hft dat n invlod ghad op j muzik?» Stijn: «Ik hb indrdaad één jaar Klinkunst gstudrd aan Studio Hrman Tirlinck. Daarna hb ik vir jaar filmschool gdaan. Gn van bid oplidingn hb ik afgmaakt. Wat ik r vooral glrd hb, is t don wat ik zlf wil don. Mn zi ton: Stijn, g zijt n koppigaard. Als ht u hir nit aanstaat, ga dan maar gwoon uw ign ding don. En zo is ht gburd. Ik hb glrd m nit t vl aan t trkkn van wat andrn zggn. Als j in jzlf glooft, dan lukt ht wl. Als mnsn bginnn t kndn, dan loopt ht mis.» Ht is n bastaard bgrijpn. D vragn zoals Hbbn gdachtn n klur of smaak, zijn intrigrnd zoals z op di manir wordn gstld, maar r zit mr achtr.» «En mtafoor is hl rijk. Er stlln zich aan d hand van d mtafoor niuw moglijkhdn om ovr knnis t discussiërn. Ht is mijn bdoling d mtaforn t ontdooin. En mtafoor wordt in d litratuur immrs stds dood of bvrorn gnomd. Wannr j d mtafoor gaat ontdooin kan j vrij dingn uitvindn, n concpt hrbkijkn n niuw moglijkhdn xplorrn.» Vto: D voorstlling is n lctur prformanc, wat kunnn w hirvan vrwachtn? Müllr: «Dit stuk stlt als ht war ht systm van n lzing n plaatst dit in ht thatr. Ht is n chorografi in di mat dat d gdachtn in n chorografi ggotn zijn. Dan blandn w natuurlijk wr bij d discussi ovr wat nu prcis n chorografi is.» «Dit stuk is n thatrstuk maar tglijkrtijd gbruikt ht stratgiën uit d kunst n film. Ik nom ht n bastaard, zoals bastaardhondn. Ik vind ht woord bastaard btr dan ht woord hybrid. En hybrid is voor mij its klinisch, its dat in laboratoria wordt gmaakt. En bastaard wordt op straat gborn.» How havy ar my thoughts van Ivana Müllr op 23, 24 n 25 Novmbr in STUK, Naamsstraat 96, tlkns om 20u30. Gratis tickts voor dz prfomanc? Kijk op pagina 15. (cvm) v to J a a r g a n g 3 1 n r. 8 d d. 2 2 n o v m b r

12 STUDENT SPÉCIALE (7): DE STUDENTE DIE ÉCHT WERKT Ik kan altijd n blomnwinkl bginnn Studrn lijkt vanzlfsprknd aan d univrsitit of hogschool. Wrkn daarntgn al wat mindr. Nit voor Auréli Wlcomm. Zij studrt n wrkt tglijkrtijd n blijft daar bijzondr kalm bij. Ralf Eickr & Maartn Gothals Auréli Wlcomm: «Ik bn bginnn wrkn in n blomnwinkl in ht zsd middlbaar. Di was glukkig in d buurt. Z zochtn imand di klurrijk bossn blomn wild samnstlln. Eén voormiddag hb ik dat gdaan. Dizlfd dag nog stond ik al in d winkl d mnsn t hlpn. Vir jaar hb ik dat luk wrk gdaan. Ik studrd intussn Griks-Latijn, gn nkl problm dus (lacht).» «Ik hilp tijdns ht wknd, vakantis n op drukk dagn. Als ik in d blok wrkt, was dat van zs uur s morgns tot half tw om dan in d namiddag t lrn. In mijn rst kandidatuur wrkt ik mindr. Tijdns d zomrvakanti wrkt ik dan wr wl mt all plzir, aangzin ik nooit twd zit had. Maar voor alls gldt: d school komt op d rst plaats.» Vto: Waarom n blomnwinkl? Auréli: «Ht is intrssant. Ht had tn rst nits t makn mt mijn studi. Afwissling kan dugd don. Tn twd bn j cratif n actif bzig. Ht is luk om blomn bijn t brngn tot n bokt. J lrt mnsn knnn n als z zggn dat d bossn mooi n vnwichtig ogn, is dat altijd aardig mgnomn. Mijn wrk wrd langzamrhand n hobby. Ook wt ik intussn alls ovr Bancontact n prikklokkn. Rglmatig wrd mij ook gvraagd om artikln t prijzn n d talag t vrsirn. Als mijn studi mislukt, kan ik altijd n blomnwinkl bginnn.» Corpora Vto: Op j kot zin w gn nkl plantj staan. Auréli: (kijkt rond n lacht) «Indrdaad, dat is wl n paradox. Ik dnk r wl aan om r ntj m t nmn, maar mstal zijn di plantn zo groot n mijn kamrtj is al nit cht ruim. Misschin ns n granium of n cactus. Als j ns its mot wtn ovr plantn, mag j ht altijd vragn.» «Na vir jaar blomn vrzorgn, jukt ht om ns its andrs t don. Ik zag dit jaar op Toldo n wrkadvrtnti voor sptmbr. En postdoctoraal mdwrkr zocht Romanistn voor zijn ondrzok ovr parallll corpora. Hij wrkt mt uitgbrid corpora van d dbattn van ht Europs Parlmnt n d UNESCO Courir van Ik most kijkn of ht gbruikt zinsplitsingsprogramma d zinnn god splitst. En voorbldj: ht programma was vrondrstld d zinnn t hrknnn. Aangzin één Frans zin soms door tw zinnn in ht Ndrlands, of mr, vrtaald wordt, n vic vrsa, controlrd ik of d (foto Dimitri Eynikl) zinnn wl god gsplitst warn, n of d vrtalingn aan lkaar bantwoorddn. Was dit nit ht gval, dan ging ik dat vrbtrn in d txt -bstandn. Als r nig systmatik in d foutn zat past mn ht programma aan. Ht projct was n samnwrking mt d univrsitit van Namn n ht was allmaal rdlijk tchnisch, maar toch intrssant.» Vto: Wat do j nu voor wrk? Auréli: «Via d jobdinst van d K.U.Luvn kwam ik trcht bij ht Cntrum voor Historisch Pdagogik. Tot bgin dcmbr wrk ik daar. Ik, n glukkig nog andrn, vogn cijfrggvns in d computr. Ht cijfrmatriaal komt uit statistisch jaarbokn van ht ASO. D volums zulln wrgvn hovl lrlingn, lrkrachtn n scholn r warn in n bpaald jaar n in wlk taalgmnschap. D cijfrs n sommn gvn volutis wr. Ik hb nu d jaargangn van 1968 tot 1972 inggvn. Blijkbaar n groots projct, mt n klin btj vrtraging.» Vto: Do j nog its? Auréli: «Om d tw wkn bglid ik rstjaars mt Frans sprkofningn. Z hbbn m gvraagd wgns mijn god ofningn van vrldn jaar (bloost). Omdat ik ook d lrarnopliding volg, is dat n god voorbriding voor latr. Nu sta ik ns aan d ovrkant.» Vto: Twd licnti Romaans taln, n vrhandling, d lrarnopliding, wrkn aan ht Cntrum én uitspraakofningn. Hb j nog n lvn daarbuitn? Auréli: «Natuurlijk. In Wst-Vlaandrn wacht mijn lif braafjs op m (wijst naar foto van haar vrind). Di zi ik tijdns ht wknd n samn don w vl dingn. Op zondagmorgn ga ik mt mijn famili naar rommlmarktn. Mijn bror koopt oud Playstationsplltjs n mijn oudrs n ik oud bokn. Ht is wl nit zo dat ik nits mr do voor d unif tijdns ht wknd.» «En strakk planning is wl nodig. Zwaar uitgaan is nit cht bstd aan mij. In Luvn pik ik ook wl ns n filmpj m mt vrindinnn. Eignlijk mot ik nog vl aan mijn vrhandling wrkn. Zo zi mijn promotor: Wannr ga ik u nog ns zin? Ik vol m wl n btj schuldig daarovr. Soms dnk ik wl: ik mot dit n dat nog don n ik mag dan ook d rst nit vrgtn.» Vto: Wat vindt j omgving van j inzt? Auréli: «Mijn oudrs vindn ht normaal dat ik wrk. Dat ik nu voor d K.U.Luvn wrk, maakt hn trots. Wl warn z vrbaasd ton ik stopt mt d blomnwinkl. Mijn vrogr vrindinnn van Kortrijk n zkr mijn lif gavn m als raad om m nit t ovrwrkn. Toch is idrn hl nthousiast n bovndin valln d mnsn waarm ik al hb samngwrkt rg god m.» Rijbwijs Vto: Maar waarom bn j ignlijk bgonnn mt wrkn? Auréli: «Om mr autonoom t zijn ignlijk. Als j zlf gld vrdint, hof j j nit tlkns t vrantwoordn. Gn oudrs di vragn stlln. Op ris gaan, its kopn ik kis n ik btaal. Eignlijk is d blangrijkst rdn dat ik zlfstandig wild Mijn wrk wrd langzamrhand n hobby handln. Er komt n dag dat j nit mr afhanklijk bnt van j oudrs n ik wil voorbrid zijn. Ht is n manir om volwassn t wordn. Mijn oudrs gingn rm akkoord dat ik tijdns d wknds ging wrkn. Bovndin was ik van plan om rijlssn t volgn om daarna n ign autootj t kopn. Dat hb ik nu, wliswaar na nkl pogingn.» Vto: Lf j nu financil hlmaal onafhanklijk? Auréli: «Nn, ik sta r nit hlmaal alln voor. Dat klinkt alsof mijn oudrs gn gld willn gvn, wat nit klopt. Ik krijg n burs n ik rgl d domiciliëring voor mijn kamr zlf. Mijn modr hlpt m wl bij ht blastingformulir. Ik mot ook nit alls zlf kopn. Wannr mijn oudrs wklijks boodschappn don, brngn z altijd its m, spciaal voor mij. En als ik printpapir nodig hb, nm ik n paksk m van thuis.» DEELNEMERS AAN BLOEDSERIEUS Dat is nog maar d twd vandaag Blod donrn zou d normaalst zaak van d wrld motn zijn. Idrn hft vrog of laat wl ns n zakj blod nodig. Hoplijk voor jou btr laat dan vrog. Evn polshoogt gnomn in collg D Valck ho d blodacti r vrlip. Sighild Lacor Nog maar nt binnn of w mogn al aanschuivn in n rij wachtnd studntn. Zijn zovl studntn dan zo happig om wat van hun blod aan d gmnschap t schnkn? Volgns Jan Gldhof, n van d doktrs tr plaats, komn r pr dag ongvr 400 studntn blod donrn. Als j in gdachtn houdt dat r in D Nayr ook n acti loopt n dat d acti Blodsrius ovr tw dagn loopt, dan is d optlsom snl gmaakt. Nt voor ons in d rij staan tw studnts Gnskund. Wat is hun motivati om blod t donrn? Ht drankj na afloop n d gratis fuif? D Acco-zak vol hbbdingn? Nolla: «Nt omdat ik Gnskund studr, hoor ik vl ovr ht tkort aan bloddonors. Daarom is ht voor mij n bwust kuz om blod t donrn.» Karolin: «Om d tw wkn gf ik sowiso plasma. Daarvoor krijg j bonntjs. Als j gnog bonntjs hbt, krijg j n filmtickt, maar zondr di bonntjs zou ik ht ook don hoor. Wat blod gvn kan r dan ook wl vanaf. Hoplijk mag ik blod gvn, want ik wt ignlijk nit ho lang ht al gldn is.» Vto: Hovl kr pr jaar mag mn blod donrn? Jan Gldhof: «Dat kan vir kr pr jaar. Als j blod donrt, mot j r rkning m houdn dat ht n maand duurt vooralr alls wr op nivau is. Plasma donrn mag tot drtig kr pr jaar. Bij ht gvn van plasma wordt dus nit ht blod afgtapt maar nkl d stof uit ht blod ghaald di w nodig hbbn. Plasma is broodnodig voor brandwondnpatiëntn. Daarnaast kan j ook gwoon blodplaatjs donrn.» Gwicht Na ht invulln van d nodig formulirn bgvn w ons naar d doktrs di bpaln of w in aanmrking komn om blod t gvn. Daar ontdkkn w zowaar n knnis di toch wat angstig zijn lot tgmot stapt. Ht is namlijk zijn rst kr. D doktr vraagt ons nog vn hovl kilo s w mzuln. Oops, d crucial vraag ovr ht gwicht vrgtn in t vulln, cht nit opzttlijk. En minuut latr liggn w al op n bd t wachtn op n naald in d adr. Mot ht nu nt nit naast ons mislopn! Nit rg, horn w van Martin Maqut. Dat is nog maar d twd vandaag, r lip its mis mt d naald uit d adr trkkn. Evn latr stroomt ht blod uit onz adr al in n buisj. Ht dot toch vn raar om ht warm blod tgn j arm t voln lopn in dat buisj, maar ignlijk is r cht nits aan. Als j n babbltj slaat tussnin is ht ovr voor j r rg in hbt. Misschin ligt dat aan onz goi bloddoorstroming, want w krijgn t horn dat ons zakj snllr vol is dan normaal. Toch luk om dat vn t wtn. Vto: Krijgn studntn ooit slcht niuws t horn na hun donati? Martin Maqut: «Dat gburt. All staln wordn ondrzocht n als r its mis is mt ht blod dan nmn wij contact op mt d donor. Dat gburt via d post. O ja, nu zal j ook wl n brif in d bus krijgn maar dan loutr om j t bdankn. Dus gn panik als j n brif van ons ontvangt.» 12 J a a r g a n g 3 1 n r. 8 d d. 2 2 n o v m b r v to

13 Kotallmachtig Kon Schprs Prss WINA (Wiskund, Informatica, Natuurkund) Studntnwijk Arnbrg 4-0 J zit z mstal in ht publik, studntikoz lvn, maar prsssn hbbn natuurlijk ook n plkj voor zichzlf. W gaan wklijks op bzok bij n Luvns prss di dat plkj voor onz fotograaf opnstlt. ERASMUSDAGBOEK: CATHÉRINE IN PARIJS (4) Backvnir n Blgiqu Tw maandn Parijs, n mns zou wl ns nig tknn van groothidswaanzin bginnn vrtonn. Mn dnkt namlijk dat d Frans taal nit langr grot ghimn in ptto hft, dat vrdwaln onmoglijk wordt n dat d Frans hoofdstad van criminalitit gvrijwaard is. Natúúrlijk komt r dan d ls in ndrighid di mn al van op d fonklnd Eiffltorn kan zin aankomn. Machtsvrtoon Kon Schprs, studnt rst licnti informatica n prss van WINA is t vindn in één van d grijz dozn van studntnwijk Arnbrg. Samn mt zijn mdprsidiumldn hft hij ht glijkvlors van één gbouw zowat bzt. Dat w mt ht prsidium allmaal op dzlfd gang zittn is norm handig. Afsprakn zijn dirct gmaakt, j hoft nooit t blln of t wachtn op n mail. En ht draagt natuurlijk norm bij aan d sfr hir op d gang. Of r dan ook n aantal ankdots t mldn zijn? Wl, j hbt hir di rolstoln al zin rondslingrn. Na cantussn komt r af n to wl ntj hir trcht. Binnnkort bginnn w trouwns ook aan n rolstolrijxamn. Tovallig voorbijgangrs zijn hirbij gwaarschuwd. Tkst n foto s Roman Vrrast VRAAG VAN DE WEEK Wat schlt r aan d toilttn in d PDS-aula? En kuch van mijnntwg. En prompt rochlbui van n Argntijns vrindin. D tw aanwzig Braziliann lagn nig mtrs vrdr op d grond van ht lachn. D vrouwn warn zoals immr gdistingrd n n pak subtilr. Wij kkn licht vrbouwrrd, mt opgtrokkn wnkbrauwn n nigszins vrontrust naar d man di bovn ons uit prijkt. Tgn onz vrwachtingn in, was hij gn dri mtr lang n tw mtr brd. Als w dan toch rlijk zijn, ht was n schril vntj. Hij had n braaf hmdj aan, mt daarovr n trui van n bromd mrk mt n gron dir als logo. Licht vrlgn kk hij ons van achtr zijn mtaln brilltj aan. Onz krsvrs kotgnoot blk nit alln n tlvisi, maar ook n zr mrkwaardig accnt t bzittn. Zoals wij intussn al bgrpn haddn, sprak hij n vrmd mnglmos van Frans n Engls. D man wild hlmaal nit cool of hip zijn. Hij was gwoon zichzlf, hij was n Canads.Vlotjs doch mt nig aarzling, vrtld hij ons ht hl vrhaal. Ht kotrwaals dat hij tgn ons sprak was ht chiac, n typisch jongrntaal in Nouvau-Brunswick, Canada n Moncton. Natuurlijk hangt r n klin stukj gschidnis aan vast mt n stvig staaltj machtsvrtoon. En kort situatischts. In d zvntind uw woondn r vl Frans familitjs in Acadia. D lokal bvolking was lif tgn zowl Englsn als Fransn, aangzin zij gn zin haddn in vchtpartijn. Latr wrd ht stukj land door Frankrijk afgstaan aan England n ton bgon d hl llnd. D Engls rgring bsloot d Acadins in 1755 t dportrn naar ondr mr Massachustts, Gorgia n Louisiana. Na d oorlog mocht ht brav volk trugkrn, maar als vanzlfsprknd was nit idrn daarto brid. Tn gvolg van d Frans oorsprong n d dirct nabijhid van ht Engls, dit in combinati mt ht strk culturl bwustzijn van d Acadins, ontstond r n ign taaltj. Git hir nog n vlugj jugd ovr n j krijgt zinnn als worriz pas vos brains of wll on s ra bn à s rvoir. Charms Al di niuw informati, doll fstjs bij t luk n opnstaand Indiërs indlijk kon ik dansn zondr dat imand mij aankk als was ik n doll ko, n mns zou r mo van wordn. Ht toval wou dat familial glgnhdn mij naar huis ripn n tgn n wkndj comfort zg ik zkr gn nn. Na d wildst vrhaln van mijn mdluvnaars, bsloot ik ook d confrontati mt Luvn op n dondrdagavond aan t gaan. J glooft ht nooit, maar d hml bsloot in t stortn op ht momnt dat ik van d Thalys stapt. Hollnd ovr ht Laduzplin zag ik n grot naald in mijn rchtrooghok di ik vrdr probrd t ngrn. Ho hard ht ook rgnd, ho vrmd d Commrc-man ook ragrd op mijn brd glimlach, ht maakt toch its los om mijn vrindjs n Luvn trug t zin. Ht hft wl zijn charms om n stad god tot vrij god t knnn. Ht bvrijdt j althans van nig pijnlijk momntn, di zich nog grgld voordon in mijn Erasmusomgving. Onlangs lip ik immrs rond in Luxmbourg mt n Parijs-rvarn prsoon. Ton vond ik ht blijkbaar nodig d opmrking Kijk daar, n groot gbouw t makn. Groot was mijn schaamt ton d man antwoordd: Ja, ht Panthon. Cathérin Znnr Elk wk zokt d rdacti naar ht antwoord op prangnd vragn di idr studnt zich wl ns stlt tijdns zijn carrièr in Luvn. Di vragn kunnn zowl van praktisch, kritisch als informativ aard zijn. Dz wk trokkn w naar d Pitr D Somr-aula om d wc-prikln ondr d lop t nmn. D n zal ht nog nit opgmrkt hbbn, trwijl d andr r al zijn slaap voor glatn hft: r schlt its aan d toilttn in d indrukwkknd Luvns aula s. Indrdaad, ht sanitair van d Pitr D Somr-aula hft al hl wat studntnwnkbrauwn don fronsn. Na n klachtnrgn uit knnissn- n vrindnkring, bslotn w dit potj nit langr bdkt t houdn n ht zaakj voor julli op t hldrn. En kort, maar doltrffnd rondvraag n n bijbhornd tstj bij d mannlijk populati dwingn ons vast t stlln dat ht grucht klopt. D mannnurinoirs spoln automatisch door, wat op zich normaal lijkt t zijn, maar z blijkn bovndin in al hun nthousiasm ht urinoir rnaast aan t zttn tot mspoln. Vrdr bwijst ons vldwrk dat d urinoirs bvstiging nodig hbbn van slchts één andr urinoir. Bicps Spculatis hiromtrnt kunnn n aangnaam tijdvrdrijf zijn, maar wij gingn t rad bij d bron, ht K.U.Luvn-prsonl. Daar mldt mn ons dat d tostand zlfs vrbtrd is, aangzin d PDS-urinoirs vrogr d gwoont haddn om allmaal samn constant t blijvn sjassn. Vrdr vogn z r nog aan to dat d wc-problmn voorlopig d pot op kunnn, want d K.U.Luvn hft als ondrwijsinstlling wl andr priorititn. Vl vrandring in d wc-problmatik lijkt r voorlopig nit in t zittn. D Luvns studnt kan dus maar btr wnnn aan d ignzinnig toilttn. Voorstl is nu dat mannlijk studntn n kamraad zokn om d boodschap af t lvrn aan d sanitair voorziningn in d PDS. Zo kunnn z zij aan zij aan d watrschaarst in d wrld tgmotkomn. Ook bij d vrouwn blijkt r its loos t zijn. Daar zoudn d durn nt its t god sluitn. Mnig misj zou al n traumatisch rvaring ovrghoudn hbbn aan n tijdlijk opsluiting in d claustrofobisch wc s. Bovndin mot j rknn op d aanwzighid van n hldin aan d andr kant van d dur di in staat is ht slot t forcrn. Van dz problmatik hft ht K.U.Luvn-prsonl gn wt n mn bsluit dan ook r nits aan t don. En bijl of gtraind bicps zulln in d tokomst dus gn ovrbodig lux zijn voor d doorsn-drn in d PDS-aula. (mp) v to J a a r g a n g 3 1 n r. 8 d d. 2 2 n o v m b r

14 NSV (1) Mt vl intrss hb ik Uw thmanummr van Vto ovr d NSV glzn. Ik wil U bij dz van mijn grot vrugd ovr zovl gratis publicitit voor d NSV dlachtig makn. Mr in ht bijzondr ht intrviw mt ondrgtknd dot d (ijdl?) hoop rijzn dat Vto in d tokomst d aloud rop om wat mr glasnost, n wat mindr links sktarism in haar rdactionl wrk gstand zou don, war ht nit dat lk wldnknd mns ht nodig acht bij d jongst diti van Vto n paar kanttkningn t plaatsn. Idrn kan ongtwijfld bgrip opbrngn voor ht fit dat d groind aanhang n dito publik aanwzighid van d NSV - als traditionl-studntikoz lvnsbond van studntn n oud-studntn mt n Vlaams-nationalistisch n rchts inslag - U als minoritair politik strkking in ht Luvns studntnlvn d rgst nachtmrris baart. Ik zou zo zggn: ht zij zo. Dat U zich vnwl voor d kar van allrhand marginal n links-xtrmistisch groupusculs à la ALS laat spannn, dot vnwl bij mnign d wnkbrauwn fronsn. Mnign had zich d Vto-rdacti ongtwijfld toch nt dát itsj brddnkndr ingdacht dan als gangmakrs van n ordinair soort links xtrmism dat in d Dijlstad nkl ht niuws haalt mt plidooin voor ht vrbod op ht publiklijk opvorn van vrouwn in badpak. Dat Marc Spruyt, stichtr-voorzittr-voor-htlvn van ht éénmanscollctif Blokwatch toggvn, Marc, soms kunnn w gmnd n hartlijk potj lachn om j bijwijln boind 'ondrzoksjournalistik' mag komn opdravn om d stlling t komn bkrachtign dat d NSV tot d "famili" van n inmiddls onbstaand partij bhoort, vindn w i zo na nog bdnklijkr. Tmr daar gnaamd zlf lttrlijk bvstigt dat d NSV n ht inmiddls onbstaand Vlaams Blok gn nkl forml band mt lkaar hbbn/haddn. Htzlfd gldt ovrigns voor d vrhouding van d NSV tot lk andr of niuw opgricht partij. Op nogal vrij doorzichtig wijz pogn Vto n d 'rst' mt man n macht t 'bwijzn' dat mt d vroordling van d politik partij Vlaams Blok nu ook d idologisch maskrs van d NSV gvalln zijn. Daarvoor wordt ht mst gratuit arsnaal aan schldproza aan ht adrs van d NSV wr bovnghaald: "racistisch", "gwlddadig", "xtrm-rchts" Dit alls om d Acadmisch Ovrhid van d oudst Univrsitit dr Ndrlandn ondr druk t zttn om nu indlijk ns n bgin t makn mt ht trugschrovn van ht acadmisch rcht op Vrij Mningsuiting, doorhn d uwn n vast waard aan d Luvns Univrsitit. Ht gaat, voor wi ht nog nit doorhad, om ht vrbidn van ht door marginaal-links zo ghat tr bschikking stlln van KUL-zaln aan d NSV. Wl, waard rdacti, ik kan U mt n grust gmod zggn dat ik vrij grust bn in d bslissing van d Acadmisch Ovrhid van d Katholik Univrsitit Luvn, n ik word hirin zkr gstrkt na ht lzn van Uw onghoord n bschamnd aanval op dizlfd Acadmisch Ovrhid in Uw rdactionl. Mocht ik van hn zijn, ik zou m dit nit latn zggn. U maakt in Uw thmanummr ovr d NSV gwag van d Politik Bginslvrklaring van d NSV, di in augustus van dit jaar wrd aangnomn tr vrvanging van d oud Bginslvrklaring uit Wannr U z als bron of, godbtrt, als 'bwijs' in Uw blad aanhaalt, nodig ik U logischrwijs uit om dz Politik Bginslvrklaring dan ook t publicrn, zodat idr studnt in Luvn z als bron kan lzn n zlf zijn of haar oordl ovr d politik lijn van d NSV kan vormn, in plaats van haar oncontrolrbaar aan t haln, n d NSV vrvolgns af t schildrn als "racistisch" n "gwlddadig". Ik wil r ghl trzijd toch vn op wijzn dat U drglijk, publiklijk guit n nrgschrvn bschuldigingn in Uw ign blang bst vn mt bwijzn kan stavn. Dat kan U natuurlijk nit. Ht is d Vto-rdacti in dz nit om objctiv vrslaggving t don, wl om gratuit sfrschpprij. Sfrschpprij di r mot voor zorgn dat ht crapuul van d straat, dat sdrt jaar n dag in Luvns kraakpandn bijnkruipt, alsook andr tuig van d richl, zich op dn duur 'morl' gstrkt volt om lk NSV'r n, bij uitbriding, lk KVHV'r n lk traditionl n klurdragnd clubstudnt op zijn sprkwoordlijk bakks t kloppn, tlkns hij of zij ht nog aandurft mt flyr n affich, mt klurn n publik activititn naar buitn t trdn. Kwsti van achtraf mt n vrontwaardigd troni t kunnn vrkondign dat d NSV alwr in gwlddadig incidntn vrwikkld was. Dit, dams n hrn van d Vto-rdacti, ht aanzttn tot haat n gwld jgns andrsdnkndn. D moglijk gvolgn van n drglijk onbzonnn houding zulln dan ook ghl n al voor Uw rkning zijn. Nu, vn trug naar onz Politik Bginslvrklaring: daarin staat zwart op wit wat d NSV anno 2004 is: n strikt onafhanklijk rchts n Vlaams-nationalistisch traditionl studntnvrniging, di op gwldloz wijz ijvrt voor n minimaal nationalistisch n studntikoos programma. Maak u gn zorgn: d Acadmisch Ovrhid van d K.U.Luvn knt dz Bginslvrklaring n hft z ook glzn. Er is bij d NSV dus gn plaats voor racism, xtrmism n ndr wlk asociaal of gwlddadig gdrag. Er is bij d NSV ook gn plaats voor lui di d NSV willn misbruikn als studntikoos aanhangsl van n politik partij n d rgls dinaangaand bwust n structurl mt votn trdn. Zoals stds is d NSV brid om in n bschaafd dbat t trdn n kijkt zij uit naar initiativn di ht cht politik n rligiuz xtrmism in d vrschillnd Vlaams studntnstdn op ondubblzinnig wijz aan d kaak stlln. Ik, prsoonlijk, kijk alvast uit naar ht vrplicht n boind naschrift van d rdacti op mijn lzrsbrif. Jürgn Branckart, nationaal voorzittr NSV NSV (2) Graag had ik vn n klin kritisch bdnking willn makn ovr uw rportag di d bandn tussn ht NSV n Vlaams Blok (nu: Vlaams Blang) most vrduidlijkn. U zal m hir nit horn zggn dat ht zou gaan om 2 onafhanklijk organisatis di als bij toval n aantal ovrnstmmnd thma's aansnijdn. Vanzlfsprknd zijn r bandn tussn bid organisatis, daar was mijns inzins gn ondrzok naar nodig, vrmits ht 'common knowldg' is dat n aantal kopstukkn actif warn in ht NSV. Maar als mn dan toch d vrglijking wil makn, laat ons dan ook vrglijkn in d vrhitt omstandighdn van ton. Zkr in dé studntnstad Luvn waar slogans als 'Waln buitn' n 'Luvn Vlaams' nooit als racistisch wrdn bstmpld. Ho dan ook, mijn rgrnis bstond rdr in n dmonisring van n bpaald studntnvrniging door n btoog t willn vorn tgn ht tolatn van ht NSV in d univrsitair gbouwn. Voorrst lijkt m d taak van n univrsitit ht crërn van mningn, ht uitlokkn van ractis, ho tgnovrgstld di ook zoudn mogn zijn. En univrsitit mot n lfruimt zijn waar mot kunnn wordn nagdacht, bkritisrd. En daarvan uitgaand motn r kansn ggvn wordn om n ign mning t vormn. Is ht dan nit logisch dat mn dz (ho xtrm ook) n sprkbuis mot gvn? Gtuigt ht nit van cnsuur doordat n aantal organisatis dé mning zijn togdaan dat n ognschijnlijk racistisch organisati ht zwijgn mot wordn opglgd? Is dat dan wl vrij mningsuiting? Daarnaast: juridisch gzin klopt d rdnring van ht 'rdactionl' nit. Ht is nit zozr dat dri vzw's van n politik partij vroordld zijn voor racism, dat ook dz partij vroordld is (ht Vlaams Blok is namlijk nit vroordld, gzin z n fitlijk vrniging is n dus nit vroordld kán wordn), laat staan n studntnorganisati di gn dirct bandn hft mt dz partij. Ht gaat hir nog stds ovr d houding di mn mot aanmtn tgnovr ht NSV. Mn nmt r bijna gnogn in d woordn 'racism', 'facism' t koppln aan xtrm vlaamsgzind bwgingn. Is ht zo n grot schand dat n studntnorganisati uitgsprokn vlaamsgzind is? Nu is d slogan 'ign volk rst' racistisch bvondn door d rchtr, maar was 'Waln buitn' dan nit racistisch? En slogan di in Luvn door praktisch lk Vlaming wrd gscandrd. En toch wordt r daar nit mr mt één woord ovr grpt. Laat m duidlijk zijn: ht nig wat ik wil duidlijk makn is dat in n écht dmocrati all mningn aan bod motn komn, ho xtrm z soms ook mogn zijn. Ht is ht volk dat uitindlijk zal bslissn ovr n blid. Door ht doodzwijgn van xtrmn zal mn nkl ondrhuids d gvolns aanwakkrn n zal mn in d maatschappij n andr uitlaatklp motn vindn. Ik plit nit voor of tgn ht NSV. Ht nig dol dat ik voor ogn had is n dbat mt glijk wapns vorn n nit dat n lit mot zggn wat kan n nit kan. Mn mot vrtrouwn hbbn in n dmocrati n ht volk zal snl gnog zggn dat its nit door d bugl kan, zodat d vrs van nkln zal wordn afgstraft door d gans maatschappij. Maar laat ons alstublift nit bginnn mt n cordon sanitair, want dat gtuigt pas van dictatorial nigingn. Simon Raikrt, studnt handlswtnschappn NSV (3) In d NSV 'spcial' uit d Vto van maandag 15 novmbr wordt twmaal incorrct vrwzn naar ht LVSV. In ht stukj "28 jaar NSV, En ovrzicht" staat r lttrlijk t lzn dat ht LVSV gn rcht hft op FKK subsidis omdat wij ons nit achtr d anti-racismwt zoudn scharn. D autur hft naglatn zich bij ons t informrn ovr d war situati n trkt bovndin onz intgritit in twijfl. Zo plaatst mn ons zondr knnis van zakn in htzlfd schuitj als ht NSV. Ht LVSV wigrt chtr consqunt lk vorm van subsidi. Nit omwill van ht al dan nit aanvaardn van één of andr racismwt, wij hbbn daar als vrniging nooit stlling ovr ingnomn, maar omdat wij onz libral idologi consqunt willn doortrkkn. Vanuit dizlfd idologi gaan wij trouwns sowiso uit van d glijkwaardighid van lk individu. Ht LVSV wordt n twd maal vrkrdlijk voorgstld wannr NSV-voorzittr Jürgn Branckart ons tn onrcht bij ht CDS ondrvrdlt, als n vrniging mt rchtstrks bandn mt n modrpartij. Ht CDS is indrdaad nit onafhanklijk n maakt daar ook gn problm rond. Ht LVSV is chtr complt onafhanklijk van wlk partij dan ook. Ons bstuur n ons (r)ldnbstand bstaan uit ldn van vrschillnd politik partijn, zowl als partijlozn. Ht nig critrium dat wij hantrn is dat ht kandidaat-lid dint d libral idologi t ondrschrijvn. En critrium dat dus prsoonlijk ingvuld kan wordn. Ht is waar dat wij vaak aanwzig zijn op congrssn van d VLD, maar dit is ook nit mr dan normaal aangzin dz partij aanspraak maakt op ht prdikaat 'libraal', maar dit zldn consqunt invult. Wij zin ht dan als onz taak om hn middls pamflttn n standpuntn ht lichtnd pad t tonn. Er was trouwns ook n LVSV afvaardiging aanwzig op ht N-VA congrs waar Bart D Wvr tot voorzittr gkozn is. Wij bhoudn ons ht rcht voor om dat op lk congrs t don, van wlk partij ook. Tn slott motn wij rlijk togvn dat w ht n btj spijtig vindn dat n randfnomn als ht NSV wr buitnproportionl vl Vto aandacht krijgt, trwijl wij, na tin succsvoll activititn nog maar winig positiv prs hbbn mogn gnitn. Brandaan Mombars (politik scrtaris) n Bram Machtlinckx (voorzittr LVSV-Luvn) 14 J a a r g a n g 3 1 n r. 8 d d. 2 2 n o v m b r v to

15 Cultuurkalndr COLOFON Tonl Vto 's-mirsstraat Luvn Tl 016/ Fax 016/ mail: Jaargang 31 Nummr 8 22 novmbr 2004 Vto is n uitgav van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati. D standpuntn vrddigd in Vto stmmn nit noodzaklijk ovrn mt d standpuntn van LOKO. Hoofdrdactur: Bn Dbock Rdactiscrtaris & V.U.: Wim Gmots Rdacti: Joris Bckrs, Katln Gabriëls, Clara Vanmuysn n Hann Vrmirn. Mdwrkrs: Pitr Bart, Joris Bckrs, Charlott Bouckart, Bn Dbock, Bndict Dgrav, Laurns D Kostr, Bram Dln, Nl D Myr, Vra Dryck, Dris D Smt, Sofi D Smytr, Ralf Eickr, Dimitri Eynikl, Katln Gabriëls, Wim Gmots, Maartn Gothals, Sighild Lacor, Hrman Loos, Marik Poissonnir, Ann Rutt, Arn Says, Tom Van Brussgm, Jron Vandrommls, Gijs Van Gassn, Clara Vanmuysn, Tijl Vrnoogh, Hann Vrmirn, Roman Vrrast n Cathérin Znnr. Cartoons: Sh3Ll4C DTP: Joris Bckrs, Bn Dbock, Laurns D Kostr, Nl D Myr, Wim Gmots, Tom Van Brussgm, Clara Vanmuysn n Hann Vrmirn. Eindrdacti: Nl D Myr n Wim Gmots Farma Spaghtti-avond in d Capsul Duits borncantus mt burpcontst in d Capsul Dark night in d Capsul. Pdagogisch kring Johny & Marina-avond in d Capsul. DINSDAG DEBAT To scrn or not to scrn prgnant womn for HIV in Africa, org. CADES. 20u LEZING Gsprksavond mt Willy Clas, in ACW-gbouw (Bondgnotnlaan), org. CDS- Luvn. Wi waagt d kans? Idrn mt schrijftalnt kan 248 uro, 124 uro, 75 uro vrdinn. Dit zijn d prijsbdragn van d jaarlijks wdstrijdn di WEL, d Univrsitair Wrkgrop Litratuur n Mdia, organisrt: - ssaywdstrijd i.s.m. Stad Luvn. Gvraagd wordt één ssay ovr n litrair of algmn culturl ondrwrp, mt vrwrkt bibliografi - wdstrijd Flitsvrhaal - Prozagdicht. All ultrakort vrhaln (maximaal tw bladzijdn) zijn wlkom. Anonim insturn voor 15 dcmbr Zlfd modalititn. Uitriking van d prijzn in ht Luvns Stadhuis. Ht volldig rglmnt: Informati: 016/ Politika 22/11 om u: Film 'THX 1138' in Auditorium Max Wbr, tog. gratis. 23/11 Polstok-nacht in Politika kaff. 24/11 om u: Skiris infosssi in Auditorium Max Wbr. DONDERDAG 13u VORMING Workshop 'prsntatitips voor studntn', in Studiadvis K.U.Luvn (Naamsstraat 63), tog. 10, org. Studiadvis K.U.Luvn. Schrijf n sportgdicht Studr j aan d K.U.Luvn of bn j prsonlslid, schrijf dan n sportgdicht! Naar aanliding van d Gdichtndag opnt (FaBR) op 27 januari 2005 n sportif poëziparcours. FaBR organisrt daarom n sportpoëziwdstrijd mt n apart arna voor studntn n prsonlsldn. D dri bst sportspinsls uit bid comptitis wordn bloond mt n prijs tr waard van 100 Euro n wordn opghangn naast di van Claus, d Coninck, Insturn kan tot 24 dcmbr 2004 naar of via j studntnkring. Vrmld duidlijk j contactggvns. Dinsdag : STUK, Naamsstraat 96 Victoria: Whit Star, 20u30 Wonsdag : STUK, Naamsstraat 96 Hannk Paauw: D Potloodmoordnaar, D Portrttri n Smltnd gdachtn, vanaf 13u Dinsdag , wonsdag n dondrdag : Molns Van Orshovn Braakland/Zhbilding: Immaculata, 20u Dans Dinsdag , wonsdag n dondrdag : STUK, Naamsstraat 96 Ivana Mullr: How havy ar my thoughts?, tlkns om 20u30 Muzik Dondrdag : STUK, Naamsstraat 96 Isan n To Rococo Rot, 21u30 Dondrdag : Romaans Poort Vlaams Radio Koor: Od to music, 20u Dondrdag : Stadsschouwburg, Bondgnotnlaan 21 Di Fldrmaus Film Zatrdag tot zatrdag : Cinma Zd, STUK, Naamsstraat 96 Intrnationaal kortfilmfstival, mr info Litratuur Vrijdag : Twbronnn, Rijschoolstraat 4 Floortj Zwigtman Zatrdag : Twbronnn, Rijschoolstraat 4 Stfan Boonn Voor d volldig programmati van D Voll Tnt op wonsdag : Wil u n culturl uitspatting aankondign? Mail naar Intrnt: Niuwsgrop: kotnt.vto Gratis tickts voor Ivana Müllr Publicitit: Alfast cvba - Ln Cuyprs 016/ Drukkrij: Kmpnland (Hrntals) Oplag: 9000 xmplarn (advrtnti) STUK gft 20 vrijkaartn wg voor 'How Havy ar my thoughts' van Ivana Müllr kaartn voor dinsdag 23 novmbr n 10 kaartn voor wonsdag 24 novmbr, tlkns om 20u30. - Blln naar 016/ ISSN-nummr: Abonnmntn Binnnland: 10 uro Buitnland: 25 uro Ovrschrijvn op rkningnummr: Rdactivrgadring idr vrijdagnamiddag om 16u All gïntrssrdn (tkst, foto, lay-out, intrnt, Schwung,...) zijn stds wlkom op d rdactivrgadring of op ht rdactiadrs. Lzrsbrivn n vrij tribuns kunnn tot vrijdag 14u, lifst mailsgwijs, ingzondn wordn op ht adrs: All tostlln klaar voor kotnt. Gratis hlpdsk. Eign hrstldinst (lag prijzn). Prijzn n spcificatis: (advrtnti) Twdhandstostlln 1 jaar garanti Laptops vanaf: 300,00 uro max.: 600,00 uro Dsktops vanaf: 80,00 uro max.: 435,00 uro K I A S N E L S T 2 E N I G M O E T E 3 P E R E C S P E L 4 I S T O O E N G 5 E L I M B U R G 6 V A K B O N D T 7 T A B O O I P O 8 A R I A L E V E R 9 L I E V E K E E S 10 G A L A N T T S O v to J a a r g a n g 3 1 n r. 8 d d. 2 2 n o v m b r

16 TESTEN IN HET USABILITY LAB Alls kan btr Wi ooit al ns gsukkld hft mt n afstandsbdining, vrstrikt graakt is in DVD-mnu s, of zich suf gzocht hft op n wbsit, kan hradmn: n oplossing is in d maak. Sinds sptmbr huist in ons ignst Luvn n glodniuw usability lab, dat ht gbruiksvrindlijkr makn van niuw tchnologiën boogt. Vra Dryck & Sighild Lacor Aan Alma 2 kijkt d gmiddld studnt nit vrdr dan d pottn vol dampnd vodsl, maar vlak rnaast, in ht mdiacntrum, ontdkkn w n indrukwkknd ruimt: ht usability lab. Dat bstaat uit tw ruimts, afgschidn door n on-way mirror: in d obsrvatiruimt wordn all bwgingn van d profprsonn nauwgzt gvolgd, in d huiskamr tstn di profprsonn niuw intractiv tchnologiën uit. Wij dnkn al mtn aan ondrvragingn, good cop bad cop splltjs uit onz favorit politirks, maar di vrs blijkt onggrond. Onz gidsn van dinst zijn Bik Zaman n David Grts di aan n doctoraat rond usability n sociability van intractiv tlvisi wrkt. Ontwrp Vto: Wat is ht dol van ht usability lab? Bik Zaman: «Wij willn in d rst plaats innovativ n intractiv tchnologiën op hun gbruiksgmak tstn. En voorbld daarvan is intractiv tlvisi: vaak blijkn voor ons vidnt totsn, zoals Dl of d backspactots, voor problmn t zorgn bij n bpaald dolgrop. En ontwrp kan soms hl mooi ogn, maar ontwrprs kunnn zich dikwijls gn voorstlling mr makn van d gbruiksmoilijkhdn rvan. Daarom tstn w bij profprsonn uit di 0dolgrop of ht ontwrp voor problmn zorgt, n zoja, wat r aan vrbtrd kan wordn.» Vto: Bstaan r vl usability labs? David Grts: «En aantal bankn hbbn zulk labs n n paar commrciël ondrzoksburaus ook. Daarnaast hb j bij psychologi ook wl labs om t obsrvrn, maar di zijn nit cht gricht op productontwikkling of vrbtring. Ons lab is wl god uitgrust omdat w in ht vrldn bij di andr labs rvaring hbbn kunnn opdon. Daaruit lr j wat btr kan n ook wat god is.» Vto: Wrkn julli vooral samn mt bdrijvn? Zaman: «Soms komt r n concrt vraag van n bdrijf om ht gbruiksgmak van n tostl t tstn, maar wij wrkn ook samn mt d Vlaams Ovrhid. Di hft n ondrzoksinstituut opgricht, ht Intrdisciplinair instituut voor Brdbandtchnologi (IBBT), dat van Vlaandrn n intrnationaal rknd splr in d informatimaatschappij wil makn. Ons Cntrum voor Usability Ondrzok (CUO) vrricht ondrzok naar d gbruiksvrindlijkhid van niuw brdbandtopassingn, zoals intractiv tlvisi bij Tlnt.» Wtnschapplijk En ontwrp kan soms hl mooi ogn Grts: «Naast ht productgricht ondrzok voor bdrijvn don wij ook aan ht mr wtnschapplijk ondrzok. Zoals r in bijvoorbld labs bij psychologi of biologi profprsonn aan tstn wordn ondrworpn om rsultatn puur t valurn voor ht ondrzok.» Vto: Hft ht ondrzok in dit lab nit altijd n productgricht zijd ook al is ht mr wtnschapplijk ondrzok? Grts: «Misschin is r indrdaad wl altijd n focus om n product btr t makn maar cht wtnschapplijk ondrzok, vrschilt toch wznlijk van ht ondrzok dat w loutr uitvorn om n product t vrbtrn. Bij wtnschapplijk ondrzok ga j wat grondigr t wrk. Mt mr profprsonn bijvoorbld, omdat r dan mr tijd voor is.» Profkonijn Vto: Kan ndr wi profprsonn wordn? Zaman: «D profprsonn wordn uitgzocht door gspcialisrd rcrutringsburaus op basis van d dolgrop. Onz stkprof is wl bprkt: slchts vijf à tin mnsn tstn d niuw tchnologi. Uit ondrzok is namlijk gblkn dat vanaf tin mnsn tlkns dzlfd rsultatn opduikn, dus voor ons is n drglijk grop rprsntatif.» Vto: Wat vrwacht u van d profprsonn? Zaman: «D thinking aloud-mthod is hl blangrijk. D profprsoon mot mt andr woordn bij idr stap luidop rdnrn n zijn mning ovr d topassing gvn. Dat maakt ht voor ons vl gmakklijkr om t wtn waar r problmn opduikn.» Vto: In d gënscnrd huiskamr zin wij naast d computr n hlm staan, mt allrli camra s aan. Wat is dat prcis? Grts: «Di zorgt voor d y-tracking: d camra s volgn ht oog van d profprsonn, waar zij naar kijkn. D hlm zorgt voor n scn viw, trwijl n andr apparaat, links van d computr, d pupilln dtctrt. Dat apparaat gbruikn w voor wbtopassingn, want d ogn mogn nit wgdraain van ht schrm om d pupilln t kunnn volgn. Bij d hlm is dat gn problm. En concrt topassing van dz tchnologi is n ondrzok naar bannrs, want d advrtrdr wil natuurlijk wtn of zijn bannr gzién wordt, of dat surfrs zichzlf gtraind hbbn om daar nit op t lttn.» (foto Charlott Bouckart) DE TEST DOORLOPEN Ondr ht oog van d camra Ht usability lab, toch wl n pronkstuk voor ht niuw mdiacntrum, kondn w nit mr voorbijlopn zondr r ns n kijkj t nmn. Ho vrloopt n tst? Wat kan mn zich daarbij voorstlln? Vragn di w bantwoordn door zlf n tst t doorstaan. Vra Dryck & Sighild Lacor Uw profprsonn van dinst zijn gn fan van xamns, tstn n soortglijk sadistisch uitvindingn. W lipn dus nit ovr van nthousiasm om ons voor ht oog van camra s t latn tstn, maar god, dat hbbn w ovr voor n staaltj ondrzoksjournalistik. Glukkig was d on-way mirror nit prfct afgstld, zodat w d mnsn in d obsrvatikamr óók kondn obsrvrn zidaar n kokj van ign dg. Onz zorg was: waar bvindn zich al di camra s? En Enmy of th Stat-gvol bkroop ons howl w in nits lijkn op n door d NASA opgjaagd Will Smith. D tst ging ovr d gbruiksvrindlijkhid van hun ign wbstk. D uitlg was duidlijk: rdnr hardop, bgin mt start n indig mt stop Go! Complxitit Erst vraag: Ho kun j tijdschriftn uitlnn in ht Mdiacntrum? Dat lk ons wl n rdlijk makklijk vraag, maar d klin lttrtjs n d haast ddn ons naast d vrmlding Tijdschriftn wordn nit uitglnd kijkn. W warn al bzig n -mail op t stlln om n bok uit t lnn. Hé, valstrik! Volgnd vraag: Ho kan j scannn in ht Mdiacntrum? D vraag was ons nit hlmaal duidlijk. D bdoling was waarschijnlijk t wtn t komn waar j prcis mot zijn om t scannn, d prijs, nzovoort. Ht blk om d hándliding van d scannr t gaan. Handliding? Volgns ons stond n scannr bdinn glijk aan op d knop scan duwn, nig complxitit btrffnd n scannr was ons dus vrmd. Twd missr. D laatst opdracht, dat zoudn w wl vn snl in ord brngn. N, nu litn w ons nit mr vangn. Hovl kost d opliding Usability Dsign voor particulirn? W haaldn opglucht adm, dat haddn w zó gvondn: 3120 uro. Mt nig trots antwoorddn w n zidn stop. En paar rgls rondr stond chtr dat particulirn 25 % korting krgn. Néé, ht is nit waar, w warn r ingstonkn. Ons vrtrouwn in onz navigatikunstn slonk zindrogn. Mn had toch wat mddogn: w blkn nit tot d dolgrop t bhorn n dus was ht nit abnormaal dat onz tst d mist inggaan was. Dat hardop dnkn, daar haddn w gn boodschap aan. Als n mns aan ht sukkln is, dan komt r toch alln maar uh n pff uit. W haddn ignlijk ghoopt om n tst mt intractiv tlvisi t don, maar dat was nit ht gval. Daar komn w nog voor trug, n dan zal ht god zijn, rkn daar maar op! Obsrvati Toggvn, d tst lip nit cht lkkr, maar volgns David Grts bhoordn w nu ook nit tot d dolgrop waarvoor d sit van ht mdiacntrum gmaakt wrd. In ht donkr vrscholn, tussn talrijk apparatn n computrs zagn w d profprsoon plaatsnmn in d woonkamr. En itwat vrijgzllnaandond woonkamr, dachtn w rbij. Ht zou r luk vrtovn zijn, mocht j nit wtn dat r aan d andr kant van ht spiglraam ondrzokrs zittn di jouw gdrag nagaan. Na n duidlijk taakopdracht was ht tlkns zokn voor d profprsoon om d taak tot n god ind t brngn. Vrtwijfld zagn w d profprsoon zich vrdipn in d sit, trwijl David naast ons zi wat dz fout dd n waarom dz d taak nit tot n god ind bracht. Navigatifoutn kwamn frqunt voor, gwoon omdat d profprsoon nit wist waar t zokn op d sit Dat hardop dnkn, daar haddn w gn boodschap aan of d vraag nit god bgrp. Aan ht bgin van d taak zi d profprsoon tlkns start n op ht ind stop waardoor dz ht gvol krg dat ht om n soort wdstrijd ging. Start n stop zijn trmn di n wdstrijdgbondn connotati opropn. Daardoor wrdn bpaald takn nit tot n god ind gbracht omdat d profprsoon nit lang gnog doordacht ovr d vraag. Dz stopt d taak ignlijk al nog voor di bëindigd mocht wordn. Wij hlmaal blij dat w mt onz opmrking dat d woordn start n stop misschin gn optimal gbruikstrmn zijn, n constructiv bijdrag kondn lvrn. David Grts: «D profprsoon mag indrdaad nit ht gvol krijgn dat hij binnn n bpaald tijd n taak tot n god ind mot brngn. W tstn d gbruiksvrindlijkhid. Soms motn w z cht aansporn om langr t zokn dan z normaal zoudn don. In princip kan n profprsoon dus gn foutn makn.» Valt r n conclusi t trkkn na onz tst? Nit cht, aangzin wij gn product gtst hbbn. Maar w hbbn r wl glrd ho nuttig usabilitytstn kunnn zijn. Voling mt d wrklijkhid vrlizn productontwikklaars wl n kr. En bldopnam mt d rsultatn van n tst kan hn cht don inzin waar ht fout loopt én dat ht fout loopt voor d gbruikrs. Zondr dat hard bwijs wordt ht soms n subjctiv discussi, wat ht ignlijk nit mag zijn.

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!:

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: 1 FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: DE GOEDE GEESTEN, 3 E DEEL VAN DE ORESTEIA VAN AISCHYLOS IN CASTUM PEREGRINI AMSTERDAM, BIJBELS MUSEUM EN ALLARD PIERSON MUSEUM TE AMSTERDAM

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Crisis dwingt tot keuzes

Crisis dwingt tot keuzes 54 // vlaams tijdschrift voor sportbhr / 2013 / n 235 Crisis dwingt tot kuzs Financiël uitdagingn voor gmntn David Nassn dirctur ISB david.nassn@isbvzw.b Dag 2, sssi 1 Crisistijd is kuzs makn, ook voor

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

DE SOCIALE ZEKERHEID (SZ) MOET EEN BEVOEGDHEID WORDEN VAN DE VLAAMSE EN FRANSE GEMEENSCHAP

DE SOCIALE ZEKERHEID (SZ) MOET EEN BEVOEGDHEID WORDEN VAN DE VLAAMSE EN FRANSE GEMEENSCHAP DE SOCIALE ZEKERHEID (SZ) MOET EEN BEVOEGDHEID WORDEN VAN DE VLAAMSE EN FRANSE GEMEENSCHAP Eric Pontt Juli 2006 Inliding D Europs Uni tlt 25 lidstatn ; daarvan zijn r 11 mt n klinr aantal inwonrs dan Vlaandrn.

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

nieuwsbrief West-Vlaanderen

nieuwsbrief West-Vlaanderen Blgië - Blgiqu P.B - PP 8500 Kortrijk 4/1245 P408964 niuwsbrif 3-maandlijks Januari - Fbruari - Maart 2012 2 Voorwoord 3 Jongns prstrn slchtr op school dan misjs 4 Opglt: wijziging voor jobstudntn 6 Bgliding

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Verengelsing: what s in a name?

Verengelsing: what s in a name? Onafhanklijk wkblad van d Luvns studnt nummr 02 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 03 oktobr 2005 jaargang 32 2005-2006 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt nit van juni tot augustus)

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer Fornsn zorgn ook wr voor mr filproblmn Gschidnis van d stad Analys A En (fictiv) middluws cathdraal D zr onglijk social structuur wordt door stadsbwonrs aanvaard als vanzlfsprknd, want door God ggvn. Strft

Nadere informatie

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org IN LE IDI NG Wrldwijd wordn miljonn christnn vrvolgd vanwg hun gloof. Z motn soms vrschrikklijk dingn doorstaan. Trwijl z ondr druk staan, wordn gdiscri minrd, mishandld of ondrdrukt door hun famili of

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Pote ntie el. B e la n g rijk!!!!! Let o p d e n. Ondernemer. Markt. Concurrentie. Aanbod en faciliteiten. Prijsstrategie

Pote ntie el. B e la n g rijk!!!!! Let o p d e n. Ondernemer. Markt. Concurrentie. Aanbod en faciliteiten. Prijsstrategie zo m rditi d in is a m th it D Too ls a a n bod van d N w g ko m n. Pot nti l Ondrnmr Markt Uw bdrijf bvindt zich in n bpaald markt. Hir lft n bpaald aantal mnsn van n bpaald lftijd. Mt n bpaald inkomn,

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Scrtariaat : Tokomststraat 29-8530 Harlbk - Dirctur: Ing Krkhov Tl.: 056/ 694 570-056/714 810 - Email : samwdharlbk@skynt.b Basisschool Bavikhovdorp

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie