Jaarverslag sharing the past, creating the future

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. 2011 sharing the past, creating the future"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 sharing the past, creating the future

2 2 - Jaarverslag 2011 van de directeur

3 3 - Jaarverslag 2011 Beste relatie, Vorig jaar berichtte ik u op deze plek over de op handen zijnde verhuizing van Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis. Het jaar 2011 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van deze verhuizing van het Obiplein naar de Vijzelstraat. De collectie moest daarop worden ingericht en de verhuizing moest logistiek worden voorbereid en uitgevoerd. De verbouwing van het nieuwe pand was noodzakelijk, architectenbureau Rocha Tombal heeft een prachtig ontwerp gemaakt. De nieuwe locatie is een groot succes. Aletta is veel zichtbaarder geworden en aantrekkelijker voor onze bezoekers. Het bezoekersaantal is vanaf het begin anderhalf keer zo groot als op het Obiplein. Door de invoering van Het Nieuwe Werken en door een vergaande bezuiniging in de opslagruimte voor de collectie, is het totale ruimtebeslag ongeveer met de helft gereduceerd. Daarnaast zijn besprekingen begonnen met E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, om tot een vergaande vorm van samenwerking te komen. Aangezien beide instellingen met ingang van 2012 met een korting van 25% op hun budget geconfronteerd worden, moet er zo drastisch bezuinigd worden dat samenwerking de beste oplossing is. Door eerdere kortingen was het niet meer mogelijk nog verder te snijden op aanschaf, conservering en beheer van de collecties. De gewone werkzaamheden liepen onder al deze voorbereidingen en de fysieke verhuizing gewoon door. Er is een aantal projecten begonnen, waarbij opviel dat het moeilijker werd financiering te werven. De oral history afdeling heeft weer enkele opdrachten verworven en daarnaast is een aantal interviews uitgevoerd met behulp van het Aletta Jacobs Fonds. Het instituut zet zwaar in op de sociale media, met blogs, twitter en facebook. De website wordt voortdurend verbeterd. De werkzaamheden op dit gebied stonden in 2011 in het teken van het thema Seksualiteit. Activiteiten als het uitschrijven van een erotische blogwedstrijd en de organisatie van een talkshow over seksualiteit zijn zeer succesvol verlopen en hebben Aletta veel naamsbekendheid gebracht. Tot slot wil ik benoemen dat ondanks de bezuinigingen en de grote inspanningen ten aanzien van verhuizing en verbouwing, het budget nauwelijks is overschreden. Aletta gaat in 2012 weer een jaar vol verandering tegemoet. Met hartelijke groet, Saskia Wieringa Directeur Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis

4 4 - Jaarverslag 2011 voorwoord Raad van toezicht

5 5 - Jaarverslag was een bijzonder jaar voor Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis. Het is het laatste jaar waarin Aletta nog gehuisvest was in het karakteristieke gebouw van de voormalige Gerardus Majella-kerk aan het Obiplein. Het is ook het laatste jaar dat Aletta als een eigenstandige, niet-gefuseerde stichting heeft bestaan. Na een intensieve zoektocht werd aan het einde van 2010 een nieuwe locatie voor bibliotheek, archief en kantoor gevonden in het centrum van Amsterdam. Een unieke mogelijkheid want op een drukke locatie midden in de stad kan het instituut haar missie beter en actiever uitdragen naar een breed en divers publiek. De voorbereidingen voor de verhuizing en de verhuizing zelf vergden een grote inspanning van alle medewerkers, terwijl het reguliere werk gewoon door moest gaan. Naast de verhuizing was een tweede bijzonder kenmerk van het jaar 2011 de voorbereiding tot samenwerking met E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit uit Den Haag. In het begin van het jaar zijn er verkennende gesprekken gevoerd over de mogelijkheden voor een verregaande samenwerking. Deze gesprekken hebben in eerste instantie geleid tot een business plan dat op 1 juni aangeboden kon worden aan de minister van OCW onder wier verantwoordelijkheid het directoraat Emancipatie valt. Het plan is door de minister met instemming begroet, zodat in de tweede helft van het jaar de uitvoering van het plan ter hand kon worden genomen, onder leiding van een stuurgroep bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht van Aletta en twee leden van het bestuur van E-Quality, met een externe projectleider. Tegen het einde van het jaar is door deze Stuurgroep gekozen voor samengaan in de vorm van een fusie tussen Aletta en E-Quality. Naar het zich laat aanzien zal deze fusie halverwege 2012 geëffectueerd worden. er is nog zoveel te doen op de wereld. Aletta Jacobs. In aanloop naar de 100ste vrouwendagviering op 8 maart 2011 stuurde Aletta via haar sociale media elke dag een quote van een bijzondere vrouw de wereld in. Ondanks deze ontwikkelingen, die veel vroegen van de organisatie, is het gewone werk doorgegaan en zijn vele interessante projecten uitgevoerd. Naast de doorlopende aandacht voor digitalisering van de collectie, is er in 2011 veel aandacht besteed aan oral history. Er is wederom een aantal interviews opgenomen op film waarin vrouwen terugblikken op hun leven. Daarnaast deed de bijzondere mogelijkheid zich voor om een van mijn voorgangsters te bevragen. De 96-jarige mevrouw Hogeweg-De Haart was in de jaren vijftig van de vorige eeuw presidente van het bestuur van het International Archief voor de Vrouwenbeweging, een rechtsvoorganger van het huidige Aletta. Zij is geïnterviewd over de geschiedenis van het instituut en heeft lacunes in onze kennis opgevuld. Ook in het nieuwe kennisinstituut dat zal ontstaan uit de fusie tussen Aletta en E-Quality zullen de bibliotheek en het archief van Aletta een belangrijke plaats krijgen en zal actief gewerkt blijven worden aan het beheren en uitbreiden van de collecties en het verspreiden en toepassen van kennis daarover. Al is dit dan het laatste jaarverslag van Aletta in haar huidige vorm, daarmee is het nog geen afscheid maar eerder een eerste stap naar een nieuwe fase. Prof. dr. Tineke Willemsen, Voorzitter Raad van Toezicht

6 6 - Jaarverslag 2011

7 7 - Jaarverslag 2011 Verhuizing Veel werkzaamheden van Aletta stonden in 2011 in het teken van de verhuizing van het instituut. De sfeervolle Gerardus Majellakerk in Amsterdam Oost zou na 18 jaar worden verlaten voor een goede centrale locatie in het hart van de stad. Begin 2011 werd de nieuwe locatie aan de Vijzelstraat gevonden. Rocha Tombal Architecten werd gekozen voor de herinrichting van de drie verdiepingen. Zij kregen de opdracht om binnen enkele maanden zowel een erfgoed- als publieksfunctie te creëren en daarnaast de kantoorruimte in te richten die moest passen binnen het concept Het Nieuwe Werken, wat is gericht op flexibel werken. Terwijl het nieuwe pand in de zomermaanden werd verbouwd, gingen aan het Obiplein de voorbereidende werkzaamheden voor de verhuizing van start (lees hierover meer in het hoofdstuk Collecties, producten en diensten). Op 1 september sloot de bibliotheek in de Majellakerk voor publiek en werd een afscheidsborrel gehouden. Na deze bijeenkomst is er door alle medewerkers hard gewerkt aan het succesvol verlopen van de verhuizing. Het hele verhuistraject en de inrichting van het nieuwe gebouw is gecoördineerd en begeleid door Hanno Huisjes van Plan-H Projectmanagement, ondersteund door Bas de Melker van De Melker Logistiek. Op 4 oktober kon de nieuwe bibliotheek in de Vijzelstraat worden opengesteld voor publiek, aan het einde van de maand volgde de officiële feestelijke opening (lees hierover meer in het hoofdstuk Publieksactiviteiten). De centrale en zichtbare locatie leverde in het vierde kwartaal anderhalf keer zoveel bezoekers op als in hetzelfde kwartaal in Ook is er een start gemaakt met actievere merchandising in de bibliotheek: via de verkoop van onder andere kaarten, boekenleggers en notebooks probeert Aletta meer inkomsten te generen. In 2012 wordt gekeken op welke manier dit kan worden uitgebreid. De nieuwe locatie werd gevonden in de Vijzelstraat. Echt een lot uit de loterij, volgens adjunct-directeur Marjet Douze. Een plek die precies past bij de nieuwe doelstelling van het instituut: beter zichtbaar zijn voor een groter publiek. Aletta, vernoemd naar Nederlands eerste feministe, Aletta Jacobs, wil niet alleen wetenschappers interesseren voor vrouwengeschiedenis, maar juist ook nieuwe groepen bereiken. Stéphanie Albicher in Het Parool, Emancipatie in de Vijzelstraat (20 september 2011).

8 8 - Jaarverslag 2011 collecties, producten en diensten

9 9 - Jaarverslag 2011 Bibliotheek In 2011 werden bijna publicaties aan de bibliotheek toegevoegd. Daarnaast zijn er tot september veel voorbereidende werkzaamheden verricht voor de verhuizing naar de Vijzelstraat: de collectie is waar mogelijk ontdubbeld, algemene publicaties uit de bibliografische afdeling zijn verwijderd en kwetsbaar materiaal (voornamelijk oude brochures) en tijdschriften zijn in dozen verpakt. Met de verhuizing naar de nieuwe locatie zijn de publicaties op formaat geplaatst (vier formaten) om de depotruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Na de verhuizing is gestart met het aangeven van het formaat in de catalogus. Het aantal tijdschriftabonnementen is in 2011 afgenomen, van 370 naar 340 abonnementen. Dit is ten eerste te verklaren uit de opzegging van veel (buitenlandse) tijdschriften, onder andere in het kader van de bezuiniging van 2010 (toen het bibliotheekbudget werd gehalveerd). Deze bezuiniging werkt pas later door in de tijdschriftenadministratie. Daarnaast zijn veel digitale tijdschriften overgegaan in korte berichten, blogs of alleen een website. Archief In 2011 is bijna 63 meter archief geïnventariseerd, iets meer dan was gepland. Daarnaast is 340 meter archiefmateriaal dat nog in ordners, verhuis- en andere dozen stond globaal geschoond en omgepakt in zuurvrije archiefdozen. De groei van de collectie bleef daarentegen wat achter. Een belangrijke oorzaak is dat er vanwege de verhuizing al vroeg in het jaar een acquisitiestop was ingesteld, maar er wordt ook minder papieren archief gevormd en dat heeft uiteindelijk zijn weerslag op de fysieke omvang. De archieven die zijn opgenomen in de collectie zijn zeer divers van aard: van het archief van Stichting Josine de Bruyn Kops en het Steunpunt Landelijke Boerinnen Belangen, tot de archieven van de International Federation for Research in Women s History en de International Contraception, Abortion and Sterilisation Campaign. Ook werden tien egodocumenten toegevoegd aan de collectie. Beeldarchief Aletta s beeldarchivaris was het hele jaar ziek, haar taken werden voor zover mogelijk overgenomen door de archivaris. De in het werkplan van 2011 geplande nadruk op audiovisueel materiaal, heeft vanwege de ziekte niet plaatsgevonden. De werkzaamheden die wel werden uitgevoerd in het beeldarchief waren vrijwel geheel gericht op het verhuisklaar maken van de collectie en het plaatsen in het nieuwe depot.

10 10 - Jaarverslag 2011 Een groot deel van de collectie moest nog goed worden verpakt: vanuit hangmappen, lades, ordners en allerlei soorten dozen in zuurvrije dozen. De registratie en digitalisering van de objecten in de collectie is wel voortgezet. Dit heeft geleid tot de registratie van 609 objecten uit de collectie, objecten zijn digitaal gefotografeerd. Alleen het volledig maken van alle beschrijvingen van de objecten is niet geheel gerealiseerd. Die beschrijvingen zullen in 2012 nog moeten worden gemaakt. Alle gefotografeerde objecten zijn in 2011 ook online toegankelijk gemaakt. Digitaal erfgoed In 2011 stond de presentatie op de website van de gedigitaliseerde microfilms van 13 archieven gepland. Deze presentatie is echter uitgesteld naar 2012, wanneer de viewer -een applicatie om gedigitaliseerde werken gebruiksvriendelijk te tonen- beschikbaar is. Ook het gedigitaliseerde tijdschrift LOVER en de collecties Dolle Mina en Rooie Vrouwen (project De Born) wachten op oplevering van deze viewer. Bovendien kunnen deze tijdschriften nog niet worden getoond op de website omdat het copyright nog moet worden geregeld. Verder vonden er gesprekken plaats met Pictoright over het tonen van beeldmateriaal in de beeldbank. Deze gesprekken hebben nog niet tot een overeenstemming geleid en zullen in 2012 worden voortgezet. Veel digitaliseringsactiviteiten zijn uitgevoerd in de vorm van projecten (zie hoofdstuk Projecten). Oral History Sinds 2006 heeft Aletta flink aan de weg getimmerd met de eigen productie van oral history interviews op video en geluid. Nieuwe oral history projecten zijn gestart en daarnaast zijn twee afzonderlijke oral history interviews afgenomen (zie hoofdstuk Projecten). Op basis van de ervaringen is een handboek opgesteld. Verder is in 2011 een inventarisatie en korte beschrijving gemaakt van alle oudere oral history collecties in de archieven van Aletta. Ook is er een database ontwikkeld voor de beschrijvingen en het mogelijk maken van harvesten van de oral history collectie. Onderzoeksstagiair Iris Poesse schreef een artikel over haar onderzoek op basis van oral history interviews met vrouwen uit de zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwenbeweging. De onderzoeksstagiaires Lonneke Geerlings en Jasmijn van Mil baseerden hun onderzoek op de interviews met de Dolle Mina s. Aletta is in partner in het project Verteld Verleden. In dit project worden

11 11 - Jaarverslag 2011 standaarden voor het online beschikbaar stellen van oral history interviews ontwikkeld en een overkoepelende portal voor de ontsluiting. Databases In 2011 werden de volgende databases onderhouden en geactualiseerd: Catalogus bibliotheek Catalogus beeldmateriaal Catalogus archieven Vrouwenorganisaties in Nederland Websites on Women Documentatiemappen met biografische informatie Database Haar Geschiedenis Deskundigenbestand Vrouwenstudies en Genderonderzoek Mapping the World Women s Information Centers (zowel Engelse als Spaanse versie) Database Vrouw en Recht (de aanwezige collectie over Recht is geïntegreerd in de Aletta catalogus, maar ook apart doorzoekbaar) De invoer voor de Database Gender en Etniciteit wordt automatisch gegenereerd uit alle Aletta-databanken: circa 10% van alle nieuwe records. Acquisitiebeleidsplan Margreet Windhorst van Raamwerk Advies en Tekst schreef in opdracht van Aletta het Acquisitiebeleidsplan Aletta kiest. Het werkterrein van Aletta verandert ingrijpend. De instituties van de vrouwenbeweging verdwijnen of veranderen in netwerkstructuren. Publicaties en bronnenmateriaal, zoals archieven, documentatie en foto s, zijn in toenemende mate digital born. Beide ontwikkelingslijnen noopten tot herbezinning op het acquisitiebeleid. Margreet Windhorst schreef het plan in nauw overleg met de collectiebeheerders, de archivaris, bibliothecaris en beeldarchivaris. Het plan is vervolgens voorgelegd aan een groep wetenschappers. In 2012 zal het plan, op basis van de reacties van de wetenschappers, worden aangepast en definitief worden vastgesteld. Dienstverlening aan de balie Ruim klanten stelden in 2011 hun vraag aan de informatiebalie van Aletta. Het aantal fysieke bezoekers is over het gehele jaar genomen gestegen in vergelijking met vorig jaar, ondanks de maand sluiting (september) vanwege de verhuizing. Begin

12 12 - Jaarverslag 2011 oktober ging de bibliotheek op de nieuwe locatie weer open voor het publiek. De openingstijden werden op de nieuwe locatie aangepast, vanaf 4 oktober is de bibliotheek geopend van dinsdag tot en met vrijdag. Verder is zowel het aantal vragen per telefoon als per gedaald. De daling in de vragen per is deels te verklaren door aanloopproblemen in het overzetten van de informatiearchitectuur waardoor de bestelfunctie via de website enige tijd niet goed functioneerde. In het laatste kwartaal nam het aantal fysieke bezoekers aanzienlijk toe, ruim anderhalf maal zoveel als in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ook het aantal uitleningen en nieuw ingeschreven leners steeg navenant in het vierde kwartaal. Klantbereik Fysieke bezoekers bibliotheek en archief Telefonische informatievragen Informatievragen per post of fax Informatievragen per Deelnemers rondleidingen Deelnemers publieksbijeenkomsten Anja Meulenbelt in debat met jonge generatie vrouwen tijdens lancering FRAGEN-database

13 13 - Jaarverslag 2011 Websites Aletta ontwikkelde in 2011 de website daarnaast onderhoudt en beheert Aletta elf andere websites: Homepage In het voorjaar van 2011 is een usabilitytest voor de website uitgevoerd door het bedrijf Vals Plat. Uit het onderzoek bleek onder andere dat de (potentiële) klanten vooral op zoek zijn naar full text content in de rubriek Vitrine, maar deze slecht vinden. Daarnaast bleek dat de presentatie van de zoekresultaten verbeterd kon worden met als doel het geheel nog overzichtelijker te maken. De aanpassingen worden in 2011 en 2012 gefaseerd uitgevoerd. In de eerste grafiek is te zien dat het aantal bezoekers van in 2011 (blauwe lijn) gemiddeld hoger lag dan het aantal bezoekers in 2010 (oranje lijn). Uit de tweede grafiek blijkt dat de website in 2011 (blauwe lijn) ruim tweeënhalf keer vaker werd bekeken dan in 2010 (oranje lijn). (Bron: Google Analytics) Webspecials In 2011 zijn negen webspecials gepubliceerd op Vijf waren gerelateerd aan het jaarthema Seksualiteit. Daarnaast zijn er webspecials gemaakt over de Homepage

14 14 - Jaarverslag 2011 vrouwenstaking van 1981, over 100 jaar internationale vrouwendag, over diversiteit en over Joke Kool-Smit. De laatste naar aanleiding van de herdenking van Kool-Smits dertigste sterfdag. Content op websites elders Naast de eigen webspecials levert Aletta ook content voor andere websites. In maart 2011 kwamen de ruim 100 biografieën in de Biografieëndatabase van Aletta beschikbaar in het Biografieënportaal van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (www.biografischportaal.nl). De gehele collectie van Aletta op het gebied van zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen is opgenomen in de website Aletta werkte mee aan een film van het tv-programma Klokhuis over Aletta Jacobs en het vrouwenkiesrecht (uitgezonden op 2 december 2011). Daarnaast leverde Aletta diverse foto s aan de website van de geschiedeniscanon voor het venster Aletta Jacobs. De collecties affiches, onderdeel van de website www. geheugenvannederland.nl, zijn sinds 2011 ook toegankelijk via de site van de Europese digitale bibliotheek turn your wounds into wisdom. Citaat Oprah Winfrey. In aanloop naar de 100ste vrouwendagviering op 8 maart 2011 stuurde Aletta via haar sociale media elke dag een quote van een bijzondere vrouw de wereld in. Web 2.0 De inzet van sociale media is in 2011 onderdeel geworden van de reguliere werkzaamheden van zowel de informatiespecialisten als de afdeling communicatie. Daarnaast is binnen Aletta een groep medewerkers ontstaan die regelmatig blogs levert, de kwaliteit van de blogs is over het algemeen hoog te noemen. Nieuw ontwikkeld is de wekelijkse In het nieuws-scan waarin Aletta nieuwsberichten uit landelijke media bij elkaar plaatst in een overzicht. In 2011 zijn er bijna 175 blogs gepost en zijn er circa bezoekers aan de site geweest. Veel blogs worden doorgeplaatst op het Facebook-account van Aletta. Dit levert regelmatig veel discussie op met en tussen vrienden. Eind 2011 had Aletta bijna vrienden op Facebook. Aletta is actief op twitter onder twee Het eerste account is verantwoordelijk voor het volgen van nieuws en verspreiden van activiteiten en evenementen onder een groeiende groep volgelingen. Eind december 2011 bijna volgers en ruim tweets becommentarieert het nieuws en de actualiteit vanuit de persoon Aletta Jacobs. Aan het eind van 2011 had dit account ruim 400 volgers en 550 tweets geplaatst.

15 15 - Jaarverslag 2011 Tweets over Aletta avancampen Annemarie van Campen That -would- be cool. The next Time Lord has to be Lady 4 januari inekel ineke ludikhuize Voor wie in 020 is of er binnenkort komt: ga op de 5 juli Stills uit de Denk Anders spot gemaakt door Aletta als antwoord op het gebrek aan vrouwen in de Denk Anders spot van (televisieprogramma) De Wereld Draait Door. alettajacobs Aletta Hoe is het moogelijk dat in 2011 de hooge heeren als #DSK toch nog geheel vrij uit kunnen gaan tegen dergelijke beschuldiging 23 augustus Eenjurk J. van Koningsbrugge Aletta komt met vrouwelijke Denk Anders spot (niet allen bewegend beeld) 17 oktober t_amore T Amore Iedereen die vanavond naar de extra AlettaNieuws #AllemaalLesbisch gaat, veel plezier & een mooie avond! 9 november TWEETS

16 16 - Jaarverslag 2011 wetenschap

17 17 - Jaarverslag 2011 Aletta is kennisproducent en kennismakelaar. In 2009 is een meerjarenbeleidsplan opgesteld om deze taak binnen het instituut ook op wetenschappelijk niveau te waarborgen. Interne training maakt een substantieel deel uit van deze plannen. Reeds in 2010 is gestart met de organisatie van zogenaamde Kitchen Table Seminars op regelmatige basis. Wetenschappers vertellen in een informele setting over de motivatie en drijfveren voor hun onderzoek. In 2011 zijn zes Kitchen Table Seminars gehouden met de volgende wetenschappers: Renée Römkens, Karin Jironet, Livonne Rommers, Philomena Essed, Pamela Pattynama en Marieke van den Brink. Scholarly In 2011 verstuurde Aletta drie keer een nieuwsbrief gericht aan wetenschappelijke relaties. In deze Scholarly wordt relevant nieuws voor wetenschappers uit archief en bibliotheek opgenomen, alsook berichten over projecten en call for papers. Uitreiking Johanna Naberprijs Vrijdagmiddag 15 april 2011 reikten Aletta en de Vereniging voor Gendergeschiedenis de jaarlijkse prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van vrouwengeschiedenis. Winnaar was de Vlaamse Anaïs van Ertvelde met haar scriptie over de moderne nationale Vrouwendagviering: t Is nog niet in de sacoche. Doel van de scriptieprijs is het onderzoek naar vrouwengeschiedenis bevorderen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een student van een Vlaamse of Nederlandse universiteit die een afstudeerscriptie schrijft op het gebied van vrouwen- en/of gendergeschiedenis. Wetenschappelijke opening De academische opening van Aletta s nieuwe locatie vond plaats op 17 november en werd zeer goed bezocht. In de aanwezigheid van een gemêleerd, jong publiek gaf Rosi Braidotti een inspirerende presentatie van haar werk. Commentaar werd geleverd door Iris van der Tuin (Universiteit Utrecht) en Lisa Barraitser (University of London Birkbeck). Rosi Braidotti. gender equality starts close to home, in negotiations at the kitchen table. Citaat Kavita Ramdas. In aanloop naar de 100ste vrouwendagviering op 8 maart 2011 stuurde Aletta via haar sociale media elke dag een quote van een bijzondere vrouw de wereld in. Egypte Eind 2011 is in nauwe samenwerking met kenniscentrum E-Quality en de partners Span Consult en de Universiteit van Utrecht, geparticipeerd in een call van de NUFFIC. Zij vroegen om een strategie voor de opzet van een genderstudies instituut met e-library voor de Universiteit van Caïro in Egypte. Dit consortium heeft de opdracht gekregen.

18 18 - Jaarverslag 2011 Nieuwe locatie Aletta tijdens Open Huis vanaf de Vijzelstraat. Europees Parlement Aletta is lead partner van een consortium (waarin ook OQ Consulting uit Utrecht en Karat Coalition uit Polen participeren) dat heeft meegedongen en is toegelaten tot de lijst van preferred partners van de commissie Women s Rights and Gender Equality van het Europees Parlement. Dit betekent dat het consortium kan meedingen naar onderzoeksopdrachten, uitgeschreven door het Europees Parlement, tot het uitvoeren van onderzoeken naar de positie van vrouwen en onderzoeken op het gebied van gendergelijkheid in derdewereldlanden. al jaren kwamen er bij instituut voor vrouwengeschiedenis Aletta berichten binnen dat het grafmonument van zijn beroemde naamgeefster er beroerd bij ligt. Juist gisteren, op de 82ste sterfdag van Aletta Jacobs, is de inzamelingsactie voor de restauratie van haar grafmonument afgerond. Er is 3000 euro opgehaald, genoeg voor een flinke opknapbeurt. Maaike van Houten in De Volkskrant, Gerechtigheid voor een graf (11 augustus 2011). Afscheidsborrel Obiplein. Colourful Sunday Lunch.

19 19 - Jaarverslag ALETTA s VAN NU Aletta is in 2010 gestart met de campagne Aletta van Nu om vrouwen te laten zien dat zij hun dromen en ambities kunnen waarmaken. Op de homepage worden diverse krachtige en bijzondere vrouwen in de schijnwerpers gezet via een interview over hun ambities, dromen en rolmodellen. Met deze campagne richt Aletta zich op jonge vrouwen die iets uitzonderlijks hebben gedaan en daardoor een rolmodel kunnen zijn voor hun leeftijdsgenoten. Elsa Rosa Anja Simin Angèl Fatima

20 20 - Jaarverslag 2011 internationale samenwerking

21 21 - Jaarverslag 2011 Aletta is van mening dat internationale samenwerking met andere bibliotheken of netwerken heel belangrijk is in het kader van uitwisselingen van kennis en activiteiten, maar ook om het werk op elkaar af te stemmen. Daarom participeert Aletta actief in onderstaande initiatieven. Wine Women s Information Netwerk Europe Aletta is sinds vele jaren actief binnen het bestuur van WINE, het network van vrouwenbibliotheken in Europa. In 2011 heeft WINE het initiatief genomen om in samenwerking met de IFLA Women s Interest Group (IFLA/WIL) een pre conference te organiseren in Tampere Finland, voorafgaand aan de jaarlijkse IFLA conferentie in Helsinki. In samenwerking met IFLA/WIL is een call for papers uitgeschreven. MINNA, de vrouwenbibliotheek in Tampere, neemt de organisatie ter plekke voor haar rekening. Expert meeting EIGE in Vilnius. AtGender The European Association for Gender Research, Education and Documentation Binnen het bestuur van deze professionele organisatie in het internationale veld van genderstudies, vertegenwoordigt Aletta de belangen van vrouwen- en genderbibliotheken in Europa. Daarnaast werkt het aan samenwerking met en uitwisseling van kennis tussen afdelingen en deskundigen op het gebied van Vrouwenstudies in Europa. EIGE European Institute for Gender Equality Aletta heeft het initiatief genomen om in samenwerking met EIGE de bronnen van vrouwenbibliotheken en documentatiecentra in Europa centraal aan te bieden via een portal bij EIGE. In 2011 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden in Vilnius tussen vertegenwoordigers van Europese vrouwen- en/of genderbibliotheken en EIGE om de haalbaarheid van dit plan te bespreken. In 2012 zullen nadere afspraken voor de toegang tot en het delen van resources in Europa worden uitgewerkt.

22 22 - Jaarverslag 2011 projecten

23 23 - Jaarverslag 2011 Back in a bite Aletta heeft in samenwerking met onder andere het Inspraak Orgaan Chinezen (IOC) en stichting Bayanihan (Centrum voor Filipijnse vrouwen) het culturele en culinaire erfgoed van migrantenvrouwen vastgelegd via het project Back in a Bite. Het project had een tweeledige doelstelling: enerzijds het vastleggen van levensverhalen en familierecepten van eerste generatie migrantenvrouwen, anderzijds dit ook te delen met een breed publiek. Het project heeft in 2010 en 2011 veel vrije publiciteit gegenereerd. In maart 2011 is dit project feestelijk afgesloten in restaurant The Colour Kitchen te Amsterdam. Deze locatie paste goed bij de doelstelling van het project: het leidt jongeren in achterstandssituaties op en bovendien staat een keer per maand het familierecept van een leerling-kok centraal. Colourful Sunday Lunch. Clarin Clarin is een Nederlands en Vlaams samenwerkingsproject voor verbetering van de infrastructuur voor onderzoekers. Het heeft tot doel instrumenten te ontwikkelen voor de Nederlandse taal als webservices (op gebied van tekst en spraak) in een Workflowsysteem. Het project ontwikkelt faciliteiten voor onderzoekers om eenvoudiger nieuwe onderzoeksvragen te kunnen stellen aan gedigitaliseerde informatie. Een deel van de oral history collectie van Aletta is toegankelijk en doorzoekbaar gemaakt. Maar Aletta heeft een hoger doel: ze wil in kaart brengen wat de voordelen zijn als dat toegankelijk en doorzoekbaar maken op een CLARIN-compatibele wijze gebeurt. Het wachten is op hulpmiddelen die verder ontwikkeld worden voor het doorzoeken van grote databestanden. Aletta zal deze gaan testen. Daphne III In 2011 zijn in zes landen die participeren in het onderzoek Daphne III, Preventing Violence and Discrimination against Migrant Adolescent Girls and Young Women in Europe, interviews uitgevoerd onder relevante actoren, zoals vertegenwoordigers van migrantenorganisaties en docenten. De resultaten van dit project, onder andere de onderzoeksresultaten en een fototentoonstelling, zijn in september gepresenteerd in San Sebastian, Spanje. In oktober heeft Aletta een presentatie gegeven over de deelresultaten van het onderzoek in Denemarken en op de conferentie Uitsluitend Emancipatie in Amsterdam. Het einde van 2011 stond in het teken van de inhoudelijke en financiële afsluiting van het project. Aletta was verantwoordelijk voor de best practices brochure.

24 24 - Jaarverslag 2011 Digitalisering microfilms In 2010 is met het geld van Metamorfoze begonnen met de digitalisering van alle microfilms die in het verleden, ook met geld van Metamorfoze, zijn gemaakt. Dit behelst 14 verschillende literaire en cultuurhistorische collecties met de belangrijkste boeken, tijdschriften en archieven van Aletta. Het project werd in 2011 afgerond. Directeur Saskia Wieringa van Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis, schuift ook even aan voor een reis door de tijd. Zo waren er historisch gezien in Europa drie modellen voor vrouwenrelaties. De passing women: vrouwen die zich voordeden als mannen. De romantische vriendinnen, die als aseksueel werden gezien. En de lollepotten, vrouwen die seksuele relaties met elkaar aangingen en daardoor tot de lagere sociale kringen werden gerekend. Haroon Ali in De Volkskrant over de documentaire film Allemaal Lesbisch, Kijkje in de wereld van lesbiennes is als los zand (3 augustus 2011). Digitalisering Rooie Vrouwen In opdracht van Stichting De Born digitaliseert Aletta de publicaties van Rooie Vrouwen van de PvdA. In 2011 zijn deze publicaties gedigitaliseerd. De bestanden worden in 2012 gecontroleerd en gelinkt aan items in de catalogus en vervolgens online beschikbaar gesteld. Ook het copyright wordt nog geregeld. Digitalisering tijdschriften In samenwerking met een medewerker van Metamorfoze is een voorstel ingediend voor het digitaliseren van een selectie uit Aletta s collectie oude tijdschriften (voor 1945). Deze selectie is voorgelegd aan een aantal deskundigen. In december 2011 werd bekend dat de aanvraag is gehonoreerd; in 2012 wordt gestart met de uitvoering. FRAGEN database feministische teksten Fragen (FRAmes on GENder) is onderdeel van het Europese project QUING (Quality in Gender + Equality Politics. FP96 Integrated Project FRAGEN wordt gecoördineerd door Aletta. Het project richt zich op het selecteren, digitaliseren en opslaan van de meest relevante feministische teksten in Europa. Het gaat om teksten die van belang zijn geweest voor de ontwikkeling van het feministische gedachtegoed tijdens de tweede feministische golf en/of de tweede helft van de 20 ste eeuw. Het doel is vergelijkend onderzoek mogelijk te maken naar de geschiedenis van feministische ideeën in de verschillende landen van Europa. Het project is in januari 2009 van start gegaan, in 2011 is de FRAGEN website gelanceerd op de 2nd European Conference on Politics and Gender (ECPG) in Boedapest. Het project is inhoudelijk en financieel eind 2011 afgesloten. Allemaal Lesbisch Aletta heeft geparticipeerd in de totstandkoming van de documentairefilm Allemaal Lesbisch, geproduceerd door Bounce Media/Mildred Roethof. De film is een document over jonge, moedige lesbische vrouwen die inzage geven in hun verlangen en worstelingen. Het doel is lesbische meisjes en vrouwen zichtbaar te maken en daarmee

Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013

Jaarverslag 2012  www.boekman.nl Mei 2013 Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013 Inhoud Bestuur, toezicht en organisatie 4 Raad van Toezicht, bestuur en directie Bibliotheek en documentatie 7 Terugblik 2012 7 Collectie 7 Downloads vanaf juni

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2012. Cultuurnetwerk Nederland

Jaarverantwoording 2012. Cultuurnetwerk Nederland Jaarverantwoording 2012 Cultuurnetwerk Nederland Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2013 Inhoud Inleiding 5 1 Bestuursverslag 7 1.1 Samenstelling raad van toezicht 2012 7 1.2 Werkzaamheden raad van toezicht

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN JAARVERSLAG NEDERLANDS FOTOMUSEUM 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Wertheimer Stichting 7 BankGiro Loterij 9 Presentatie 11 Collecties 21 Conservering & Restauratie 29 Algemene Zaken 33 Bijlagen 43 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

Samenvatting collectieplan

Samenvatting collectieplan Samenvatting collectieplan 2012-2016 Over dit document -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Collectieprofiel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM. Beleidsplan 2009-2013

KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM. Beleidsplan 2009-2013 KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM Beleidsplan 2009-2013 Nijmegen juli 2009 Inhoudsopgave Woord vooraf 2 1. Managementsamenvatting 3 2. Positionering van het KDC 4 3. Conclusies uit de evaluatie 2005-2008

Nadere informatie

bedrijfsplan 2013 & cultuurinstellingen in tilburg voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst

bedrijfsplan 2013 & cultuurinstellingen in tilburg voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst 1 bedrijfsplan 2013 voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst & cultuurinstellingen in tilburg textielmuseum 9 verbinden en groeien stadsmuseum tilburg 23 regisseren het verhaal

Nadere informatie

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Activiteitenplan 2010. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Activiteitenplan 2010 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Hilversum, december 2009 1 Woord vooraf Voor u ligt het activiteitenplan 2010 van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Sinds 2006,

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3

jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3 jaarverslag 2011 KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3 inhoud Jaarverslag 2011 1 De Kunsthal Rotterdam: een uniek instituut in Nederland p 2 2 Bericht van het Bestuur p 6 3 Kunsthal Zaken Kring

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Jaarverslag Aids Fonds

Jaarverslag Aids Fonds Jaarverslag Aids Fonds 2013 Inhoudsopgave 1 Aids Fonds in 2013 en in de toekomst 1 2 Onze aanpak: missie, doel en strategie 5 2.1 Onze focus 5 2.2 Onze nieuwe strategie 6 2.3 Werken aan verbetering 6

Nadere informatie