WEBSITE EVALUATIE M I N I STE RI E VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEBSITE EVALUATIE M I N I STE RI E VAN VERKEER EN WATERSTAAT"

Transcriptie

1 WEBSTE EVALUATE M N STE R E VAN VERKEER EN WATERSTAAT ONDERZOEK NAAR DE TEVREDENHED VAN HET PUBLEK OVER WEBSTES Auteur: Bege e id in g : Vakgroep: Datum: Suzanne van den Hoogen H. Van Oostendorp (Universiteit Utrecht) B. Fennis (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) Media en Communicatie, FSW Universiteit Utrecht Maart 2000

2 ~D ~ scriptie WEBSTE EVALUATE MNSTERE VAN VERKEER EN WATERSTAAT pagina 1 van 64 Li ONDERZOEK NAAR DE TEVREDENHED VAN HET PUBLEK OVER WEBSTES 1 SAMENVATT NC n dit onderzoek is de website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op verschillende gebieden geëvalueerd. Het onderzoek bestaat uit drie delen: een vooronderzoek, een hoofdonderzoek en een kwalitatief onderzoek. Het vooronderzoek heeft zich gericht op het in kaart brengen van de informatiebehoefte van het publiek in de-vorm van een top 10 meest gestelde vragen en opmerkingen. De resultaten zijn gebruikt om de variabele Afstemming te kunnen bepalen, die meegenomen is in het hoofdonderzoek. Daarnaast is er in het vooronderzoek ook gekeken naar de aard, htm

3 U 1 1 M scriptie pagina 2 van 64 de teneur en de afzender van de reacties die via een reactieformulier op de website binnen zijn gekomen. Gebleken is dat de reacties voornamelijk neutrale vragen zijn van particulieren. Verder bleek dat de informatiebehoefte en het informatie-aanbod goed op elkaar aansluiten. Het hoofdonderzoek heeft zich gericht op het bepalen van welke variabelen van invloed zijn op de tevredenheid van het publiek en wat de mate van hun invloed is. Er is hierbij gekeken naar de variabelen ervaring met nternet en de website, attitude t.o.v. nternet, gebruikers-vriendelijkheid (usability), zoektijd, aantal bezochte pagina s, prestatie op zoek-taken en de afstemming van het informatie-aanbod op de informatiebehoefte. Verrassend bleek uit multipele lineaire regressieanalyses dat alleen de gebruikersvriendelijkheid (usability) van de website een sterke voorspeller is van de tevredenheid van het publiek over de website, en dan met name hoe men de navigatie kwaliteiten beoordeelt en hoe men de website in het algemeen ervaart. n het kwalitatieve onderzoek gaven de responden ten hun men i ng over versc hi Hen de aspecten van de website en konden ze dit toelichten. Uit de kwalitatieve analyse kwam naar voren dat men in het algemeen de website positief ervaart, maar dat men minder tevreden is over de navigatie mogelijkheden binnen de website. Ook gaf het publiek aan de opbouw van de verschillende pagina s van de website niet consistent te vinden. De navigatie mogelijk-heden van de website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat kunnen dus verbeterd worden naar de mening van het publiek, evenals de opbouw en indeling van de pagina s. Over het algemeen is het publiek echter tevreden over de website. De website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat krijgt van het publiek op een 1 O-punt-schaal gemiddeld een 7.3 als cijfer. NHOUD VOORWOORD NLEDNG H: THEORETSC-E VER<ENNNC 1. wat wil de gebruiker? 1.2 usabw wat is usability? hoe evalueer ie usability? _~ hoe meet je usability? evaluatie of metiw l.l.checklist voor evaluatie METHODE. ~- 2.1 inleiding p-ersonen venwnet.minvenw.nl/netsite/scriptie. htm

4 ~ 3.3 scriptie pagina 3 van materiaal de website ~ de variabelen 2.4 context Ministerie van Verkeer en Waterstaat overheidsvoorlichting via n terne t 2-5roced ure richtlijnen procedus procedure 2.6 analysemethode vooronderzoek ~ hoofdonderzoek ~ kwalitatief onderzoek H3: RESULTATEN 3.1 vooronderzoek _. 3.2 hoofdonderzoek.~ ervm attitude _..~ satisfactie usa& zoektijd, pages en prestatie 3, -~ Z. 6 afste in i11 in g _ correlatie en regressie kwalitatief onderzoek H4: ALGEMENE CONCLUSES EN AANBEVELNGEN L TERATU J RL J ST BJ LAGEN VOORWOORD Dit onderzoek is voor een deel uitgevoerd in opdracht van de Directie Voorlichting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en voor een deel mijn eigen afstudeeronderzoek. n de loop van de tijd is dit samengegroeid tot één onderzoek, waarvan dit het eindrapport is. Met plezier kijk ik terug op de totstandkoming van dit van dit verslag en op de periode dat ik stage heb gelopen bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. k heb in deze periode veel geleerd. Niet alleen het evalueren van een website, maar ook het functioneren binnen een organisatie, het opzetten en uiteindelijk uitvoeren van een onderzoek en alles wat daarbij komt kijken. Bij deze wil ik mijn beide begeleiders Bob Fennis (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) en Herre van Oostendorp (Universiteit Utrecht) bedanken voor hun begeleiding en het geven van zinvol commentaar en advies en natuurlijk alle mensen die http ://www.venwnet.minvenw.nl/netsite/scripti e. htm

5 scriptie pagina 4 van 64 mij op welk gebied dan ook geholpen hebben. Suzanne van den Hoogen Utrecht, maart 2000 NLEDNG Door de enorme groei van het World Wide Web is het aanbod van informatie op het nternet sterk toegenomen. De informatie is in een organisatie als het Ministerie van Verkeer en Waterstaat afkomstig van vele dienstonderdelen op verschillende locaties. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft haar eigen website, De verschillende beleidsonderwerpen komen hier ruim aan bod. Ook heeft het publiek de mogelijkheid om te reageren of om vragen te stellen via het ingebouwde reactieformulier. Deze binnengekomen reacties worden door de publieksvoorlichting in behandeling genomen. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hoopt onder andere op deze wijze te kunnen voorzien in de informatiebehoefte van het publiek en men hoopt het publiek voorlichting te kunnen bieden over zaken die op dit moment een rol spelen op het gebied van verkeer en waterstaat. Het gebruik van het nternet groeit en daarmee ook het aantal reacties dat binnenkomt via de nternetsite van Verkeer en Waterstaat. Men vraagt zich af hoe tevreden het publiek is over de website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en over deze manier van informatie-inwinning. Het Ministerie wil de publieksinformatie zo goed mogelijk aanpassen aan de behoefte van het publiek. Oe vraag is dan ook wat de informatiebehoefte van het publiek is. Dit zal onderzocht worden in een vooronderzoek. Naast de informatiebehoefte zal het vooronderzoek zich ook richten op de aard van de reacties, de teneur en de afzender. De tevredenheid van het publiek over een website kan afhankelijk zijn van verschillende factoren. Zo kan de mate van afstemming van het informatieaanbod op de informatie-behoefte een rol spelen. Ook andere factoren kunnen een rol spelen bij de tevredenheid over de website, zoals bijvoorbeeld de publieksvriendelijkheid van de website. s de website gebruikersvriendelijk, kan het publiek er op een prettige manier mee om gaan? s de informatie makkelijk toegankelijk voor het publiek en kan men deze informatie op een snelle manier vinden? Naast deze factoren kunnen eigenschappen van de gebruiker zelf ook van invloed zijn op de algemene tevredenheid. Zo kan de ervaring die de gebruiker heeft met het gebruik van internet een rol spelen, maar bijvoorbeeld ook de attitude die men heeft ten opzichte van het medium nternet. Duidelijk is dat er

6 scriptie pagina 5 van 64 verschillende factoren van invloed kunnen zijn op de algemene tevredenheid van het publiek over een website en het gebruik hiervan, in dit geval de website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het hoofdonderzoek zal zich richten op het in kaart brengen van deze mogelijke factoren en hun bijdrage aan de tevredenheid. Er zal in dit onderzoek gekeken worden naar welke variabelen invloed hebben op de tevredenheid en wat de invloed (relatieve bijdrage) per variabele is. De probleemstelling van dit onderzoek is dan ook de volgende: "Welke factoren zijn van invloed op de algemene tevredenheid van het publiek over een website en wat is de mate van hun invloed?" De factoren waarnaar gekeken zal worden zijn:. De ervaring van de gebruiker met het nternet. De attitude van de gebruiker ten opzichte van het nternet * De gebruikersvriendelijkheid van de website (de usability). De snelheid waarmee men de informatie kan vinden (de benodigde tijd) 8 De toegankelijkheid van de informatie (het aantal kliks dat men maakt). De prestatie op de uit te voeren taken (het aantal " goed ' 1. De mate van afstemming tussen vraag en aanbod van informatie Om antwoord te krijgen op de vraag wat de invloed is van de eerder genoemde factoren en de mate van hun invloed wordt dit onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van een regressie-analyse van de resultaten uit de vragenlijsten die beantwoord zullen worden en de taken die zullen worden uitgevoerd door gebruikers van de website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hoop ik inzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen bij de tevredenheid over een website en de mate van hun invloed (de relatieve bijdrage per variabele). De hypothesen die ik in het hoofdonderzoek zal nagaan corresponderen met het voorgaande en zijn de volgende: 1, Hoe meer ervaring met nternet of een dergelijk systeem, hoe hoger de satisfactie. 2. Hoe positiever de attitude t.o.v. nternet, hoe hoger de satisfactie. 3. Hoe beter de gebruikersvriendelijkheid van de website (usability), hoe hoger de satisfactie. 4. Hoe langer de benodigde tijd, hoe lager de satisfactie. 5. Hoe groter het aantal kliks, hoe lager de satisfactie. 6. Hoe hoger de prestatie op de taken (hoe meer http ://www.venwnet. minvenw.nl/netsi te/scrip tie. htm

7 scriptie pagina 6 van 64 "goed "1, hoe hoger de satisfactie. 7. Hoe beter de afstemming (dus hoe lager de discrepantie), hoe hoger de satisfactie. Tot slot zal er naast het voor- en hoofdonderzoek ook nog aandacht besteed worden aan de indruk die de gebruikers van de website hebben en hun motivatie hier achter. Dit zal gebeuren in de vorm van een kwalitatief onderzoek (interview). Het totale onderzoek zal een empirisch karakter hebben en zal conclusies opleveren aan de hand waarvan aan bevel in gen gegeven kunnen worden. H: THEORETSCHE VERKENNNG Omdat de variabele usability in dit onderzoek een grote rol speelt, wordt er in dit hoofdstuk apart aandacht aan de usability besteed en wordt er wat dieper op deze variabele ingegaan. 1. WAT WL DE GEBRUKER? Het Web biedt gebruikers een vrij grote anonimiteit. Hierdoor is het bijna onmogelijk om de motieven, doelen en prioriteiten die gebruikers hebben te kunnen voorspellen. Deze kunnen zelfs per individu per tijdstip verschillen. Het volgende weet men echter wel: Bijna iedereen wil informatie Het Web wordt het meest gebruikt voor het vinden van informatie. Bijna 90% van de Web gebruikers meldt dat zij het Web gebruiker als informatiebron. Veel mensen zoeken naar iets specifieks Bijna twee derde van de gebruikers meldt dat zij het Web gebruiken om te "zoeken". Het woord "zoeken" impliceert een tenminste gedeeltelijk gevormd idee van waar naar gezocht moet worden. * Mensen hebben haast Veel van de gebruikers van het Web willen zo snel mogelijk een antwoord op hun vraag krijgen. (Sullivan, 1998) Naast de inhoudelijke vraag van de gebruiker is het ook zinvol om te weten wat de gebruiker verlangt van het systeem (de website). Jakob Nielsen heeft hier in 1994 onderzoek naar gedaan (Nielsen, 1994b). Omdat hij gebruik heeft gemaakt van drie proefpersonen zijn de resultaten van kwalitatieve aard. Desondanks geeft dit onderzoek wel aan wat de gebruiker wil. De deelnemers aan dit onderzoek werden minuten getest en bezochten 2-4 websites. Uit het onderzoek kwamen de volgende resultaten naar voren:. page complexiteit: Gebruikers worden vaak overweldigd door de hoeveelheid aan informatie van een page. Gebruikers willen geen complexe pages die te veel informatie bevatten waardoor men alles gaat negeren. Men wil ook niet te veel lezen. Gebruikers willen een lijst die makkelijk te scannen is en willen ook graag een "nieuw" melding bij nieuwe informatie. Ook moeten iconen en

8 i scriptie pagina 7 van 64 labels te begrijpen zijn.. zoeken: De optie "zoek" is niet de manier om gebruikers te brengen naar de informatie die ze willen. Gebruikers typen vaak (te) korte zoekcommando's en zien gevonden items vaak over het hoofd.. navigatie en metaforen: Metaforen moeten niet ambigu zijn, maar eenduidig op te vatten. - overzicht diagrammen: Ook al weten gebruikers wel welke site ze bezoeken, vaak raken ze binnen de site verdwaald. Gebruikers hebben behoefte aan overzicht diagrammen waarin hun huidige positie binnen het geheel ook duidelijk is. - thumbnails: Gebruikers vinden kleine plaatjes met teveel grafische details vervelend en hebben dan liever iconen. Men wil ook van te voren weten dat men een groot bestand (groot plaatje) opent, incomplete sites: Gebruikers hebben een hekel aan " under construction" meldingen, een site is er of is er niet en men wil geen tijd verdoen aan deze melding. Gebruikers hebben ook geen geduld voor server error messages en als dit te vaak gebeurt binnen een site vind men de site onbetrouwbaar. Ook is de gebruiker teleurgesteld als de site niet up to date is. * "the human touch": Gebruikers vinden het fijn het gevoel te hebben te communiceren met een persoon (bv. de webmaster) en niet met een gezichtsloze entiteit.. twee-weg-communicatie: Gebruikers vinden het leuk als de mogelijkheid geboden wordt om verder informatie te vragen via een reactie formulier of om feedback te geven aan de webmaster.. kleuren plaatjes: Gebruikers willen graag plaatjes met een klein aantal kleuren. Dit oogt schoon en geeft de gebruiker het gevoel dat er niet te veel capaciteit wordt gebruikt en dus te veel tijd. Conclusie: Gebruikers hebben een lage tolerantie voor alles wat niet werkt, te gecompliceerd is of dat ze niet leuk vinden. "Under construction" meldingen moeten vermeden worden, de server moet altijd antwoord geven binnen een paar seconden. Gebruikers willen kunnen zoeken, dus een globale zoekmachine moet beschikbaar zijn. Daarnaast moet de gebruiker geholpen worden met een navigatie structuur en overzichtsdiagrammen om verwarring te voorkomen. Deze overzichtsdiagrammen moeten zowel voor een grote als een kleine context aangeboden worden. Ook vinden gebruikers het fijn het gevoel te hebben deel uit te maken van een twee-weg-communicatie met een site met echte mensen en niet slechts de ontvanger te zijn van een stroom van bytes. Voor een succesvol gebruik van de website identificeert Cmith (1997) de volgende vereisten voor de gebruiker (en dus indirect het systeem): 1. gebruiker moet in staat zijn de gevraagde informatie te verkrijgen wanneer dit gevraagd wordt (dit houdt zowel het matchen van de informatie aan de taak in als het op tijd verkrijgen van de informatie) 2, gebruiker moet in staat zijn de gevraagde informatie te vinden (moet weten waar te kijken en het juiste beginpunt kunnen selecteren) 3. gebruiker moet in staat zijn de "betekenis" van een link te identificeren 4. gebruiker moet in staat zijn een overzicht te kunnen maken van l B http ://www.venwnet.minvenw.nl/netsite/scriptie. htm

9 A scriptie pagina 8 van 64 de informatie die beschikbaar is 5. gebruiker moet in staat zijn de informatie selectief te inspecteren met het overzicht als een gids 6. gebruiker moet in staat zijn te browsen om gerelateerde informatie te vinden als de primaire taak volbracht is. 1.2 USABLTY Wat is usability? Cmith (1997) definieert de term usability van een systeem als "een functie van bepaalde gebruikers die bepaalde taken uitvoeren in een bepaalde omgeving". Het is van belang dat een website gebruikersvriendelijk is. Websites met een slechte usability verspillen tijd van een gebruiker, ontmoedigen exploreren op het web en kunnen verantwoordelijk zijn voor een grote hoeveelheid onnodig verkeer op het nternet. Nielsen (1995) ziet de usability van een systeem als de vraag hoe goed gebruikers de functionaliteit van een systeem kunnen toepassen. Het begrip usability wordt vaak geassocieerd met de volgende vijf criteria: * makkelijk te leren. makkelijk te gebruiken 9 makkelijk te onthouden. weinig fouten. plezierig te gebruiken Het is nuttig om rekening te houden met deze usability criteria bij het ontwerpen van een website. Een website moet gebruiksvriendelijk zijn voor iedereen. Er is een onderscheid te maken tussen het evalueren van de usability van een website en het daadwerkelijk meten van de usability. Bij het evalueren van de usability is er sprake van een kwalitatieve beoordeling van de website. Experts beoordelen aan de hand van bepaalde richtlijnen de kwaliteit van de website, met of zonder behulp van proefpersonen. Ook kan hierbij gekeken worden naar de subjectieve beleving van de proefpersoon. Bij het meten van de usability gaat het meer om een kwantitatieve beoordeling, dus om de score (cijfers) van proefpersonen op het uitvoeren van een bepaalde taak Hoe evalueer je usability? Usability inspection is de term voor een set van methodes die allemaal gebaseerd zijn op het evalueren van een user-interface. Usability inspection is er op gericht om usability problemen in een ontwerp te vinden, sommige methodes geven ook aan hoe ernstig de usability problemen zijn en wat de totale usability van een systeem is. (Nielsen & Mack, 1994) De volgende methodes zijn te onderscheiden om de usability van een website te evalueren.. Heuristic evaluation is de meest informele methode en houdt in dat usability specialisten de website beoordelen aan de hand van

10 1 scriptie pagina 9 van 64! 1, - a vastgestelde usability principes (de " heuristieken "1. Heuristic estimation is een variant van heurisic evaluation waarin de onderzoekers gevraagd worden de relatieve usability te schatten van twee of meer ontwerpen in kwantitatieve termen (verwachte prestatie van de gebruiker). - Cognitive walkthrough gebruikt een meer expliciet gedetailleerde procedure om een probleemoplossend proces van de gebruiker te simuleren op elke stap van het dialoog (tussen gebruiker en interface), er wordt gecontroleerd of de doelen en de geheugeninhoud van de gesimuleerde gebruiker naar verwachting leiden tot een nieuwe juiste actie.. Pluralistic walkthrough gebruikt groep meetings waarin gebruikers, ontwerpers en mensen gericht op human factors deelnemen aan een scenario en elk dialoog element bespreken. -. Feature inspection categoriseert reeksen van kenmerken die gebruikt worden om bepaalde taken te vervullen, controleert op lange reeksen, omslachtige stappen, onnatuurlijke stappen en stappen die een uitgebreide kennidervaring vereisen. * Consistency inspection laat ontwerpers van verschillende andere ontwerpen een interface onderzoeken op het feit of deze dingen hetzelfde doet als hun eigen ontwerp.. Standards inspection laat een expert van een interface standaard de interface onderzoeken op overeenkomstigheid met deze standaard, * Forma1 usability inspection combineert individuele en groep inspecties in een zes-stappen procedure die strikte functies formuleert met elementen van zowel heuristische evaluatie en een vereenvoudigde vorm van cognitive walkthrough. Heuristic evaluation, heuristic estimation, cognitive walkthrough, feature inspection en standards inspection laten allemaal de interface door een enkele evaluator per keer onderzoeken. Pluralistic walkthrough en consistensy inspection zijn groepsinspectie methoden Hoe meet je usability? Het is voor het bepalen van de usability van belang een onderscheid te maken tussen gebruiksvriendelijkheid en gebruikersvriendelijkheid. Gebruiksvriendelijkheid slaat op het * gemak van het gebruiken van de website. Dit is te meten door de proefpersonen bepaalde taken uit te laten voeren. n dit onderzoek vertaalt zich dat in de variabelen kliks, tijd en prestatie. Deze worden verder besproken in 2.3.2: de variabelen. Onder gebruikersvriendelijkheid versta ik de subjectieve beleving van de gebruiker, dus hoe de gebruiker de website ervaart. Dit wordt in dit onderzoek verder aangeduid met de variabele Usability en geëvalueerd aan de hand van een vragenlijst, i: Gebruiksvriendelijkheid Volgens Nielsen (1999) is de eenvoudigste methode om usability te meten de U~C~CSG&~ van het uitvoeren van een representatieve 1 taak: bereken het percentage van proefpersonen dat het gelukt is dat te bereiken wat ze gevraagd waren te doen. Het is wel noodzakelijk een tijdslimiet vast te stellen waarin het doel bereikt moet zijn en te kijken hoe men het doel bereikt heeft. http ://www.venwnet.minvenw.nl/netsite/scriptie. htm

11 ~ scriptie pagina 10 van 64 Gebrui kersvriendel ij kheid Deze kan je het beste meten door de gebruiker te laten reageren op een lijst met uitspraken als "ik vind het prettig deze website te gebruiken" of "k voelde mij snel verdwaald tijdens het zoeken op deze website" of met behulp van een vragenlijst. Ook kan men de gebrui kers-vriendelijkheid kwalitatief onderzoeken door de proefpersoon rechtstreeks te vragen wat hij/zij van de website vindt en hoe hij/zij deze ervaart op het moment van gebruiken Evaluatie of meting? Heuristische evaluatie is een goede methode voor het vinden van zowel grote als kleine problemen in een gebruikers interface (Nielsen, 1992). Hoewel de grote problemen per definitie de belangrijkste zijn om te vinden en op te lossen, zijn de kleine usability problemen ook relevant. Veel van zulke kleine problemen komen bij een heuristische evaluatie eerder naar boven dan bij andere methodes. Hoewel heuristische evaluatie veel problemen vindt die niet gevonden worden bij een gebruikers test (meting), is het ook zo dat de heuristische evaluatie bepaalde problemen mist die wel bij het testen van gebruikers naar voren komen. Dit is vooral het geval bij domein-specifieke websites en de evaluator weinig over dat bepaalde domein weet (in dit geval het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en haar activiteiten). Omdat beide methodes (het testen van gebruikers door ze een taak te laten uitvoeren en een evaluatie op basis van opinies) op problemen stuiten die door de andere methode over het hoofd worden gezien is het dan ook aan te raden om deze twee methodes naast elkaar te gebruiken. Men zou het beste als eerste een heuristische evaluatie uit kunnen voeren om de interface te op te schonen en op deze manier zoveel mogelijk voor de hand liggende usability problemen op te lossen. Na een redesign van de interface is het aan te raden om een gebruikers test te doen. Men kan dan het nieuwe ontwerp testen en als het goed is komen ook de nog overgebleven problemen naar boven. Er zijn twee hoofd redenen te geven voor deze combinatie. Ten eerste kan een heuristische evaluatie een aantal usability problemen uitschakelen zonder proefpersonen te verspillen, die soms moeilijk te vinden zijn. Ten tweede is gebleken dat deze twee manieren verschillende usability problemen aan het licht brengen en zij elkaar dus aanvullen (Desurvire et al., 1992; Jeffries et al., 1991; Karat et al., 1992). Door de combinatie van deze twee methodes hoopt men inzicht te krijgen in de factoren gemak van leren, gemak van gebruik en de gebruikers satisfactie, samen met de kwaliteit en begrijpelijkheid van de inhoud en de functionele mogelijkheden. Deze factoren samen bepalen het uiteindelijke succes of falen van de website. 1.3 CHECKLST VOOR EVALUATE Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van een website, kan men deze evalueren aan de hand van heuristieken. Een heuristiek is een leidraad of een algemeen principe of vuistregel dat een designbeslissing kan leiden of gebruikt kan worden om een genomen beslissing te bekritiseren, in dit geval een website. De ~

12 scriptie pagina 11 van 64 heuristische evaluatie is een methode voor het structureren van kritiek op een systeem door gebruik te maken van een set relatief simpele en algemene heuristieken. Het doel van deze evaluatie is het blootleggen van problemen met betrekking tot de bruikbaarheid van een website. Bij de heuristische evaluatie van een website wordt de website geëvalueerd aan de hand van heuristieken. Voordeel van deze manier van evalueren is dat deze makkelijk uitvoerbaar is, weinig tijd kost en weinig geld. De checklist die in dit onderzoek gebruikt wordt voor de evaluatie van de website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is gebaseerd op de tien heuristieken van Nielsen (1994a) en het raamwerk van Sullivan (1 998). Beide zijn slechts als uitgangspunt genomen voor de checklist die voor dit onderzoek gebruikt wordt. Niet alle heuristieken van Nielsen zijn dan ook als zodanig te herkennen in de checklist. Enkele heb ik achterwege gelaten, omdat deze voor dit onderzoek naar mijn mening te systeemgericht waren. n dit onderzoek gaat het met name om de gebruikersvriendelijkheid van de website zelf en niet om de functionaliteit van het onderliggende systeem. De presentatie, inhoud en de mogelijkheden van de website spelen in dit onderzoek een grotere rol. Enkele heuristieken zijn terug te vinden onder een andere naam of met een andere heuristiek samengevoegd tot een nieuwe heuristiek, dit omdat ik dat in sommige gevallen overzichtelijker en duidelijker vond. Ook zijn er items in opgenomen die volgens mijzelf belangrijk zijn. De op deze manier gevormde checklist bestaat uit acht heuristieken. Deze acht heuristieken zijn niet altijd eenvoudig te scheiden en lopen soms in elkaar over. Het zijn dan ook richtlijnen aan de hand waarvan men de website kan evalueren, de ene richtlijn hangt soms nauw samen met een andere richtlijn. De acht heuristieken zijn de volgende: Navigatie. Kan de gebruiker zich gemakkelijk door de website bewegen? * s er een zoeksysteem aanwezig?. s er een overzichtsdiagram aanwezig waarop wordt aangegeven waar de gebruiker zich bevindt?. Zijn de links duidelijk wat betreft hun bedoeling en hun bestemming (m.a.w.: weet de gebruiker wat hij/zij kan verwachten, waar men terecht komt?). Zijn er doodlopende links? Vormgeving. s de vormgeving minimalistisch (eenvoudig), maar toch duid el ijk?. Worden gerelateerde items gegroepeerd en is hierdoor de websi te overzich telijk? p Worden gerelateerde items logisch met elkaar verbonden? a Wordt er gebruik gemaakt van een bescheiden kleurgebruik (en hierdoor een lage laadtijd)?. Wordt er gebruik gemaakt van logische iconen of metaforen? nhoud ' s de informatie actueel? Wordt er ook aangegeven wanneer de informatie voor het laatst is aangepast? Wordt nieuwe informatie ook als zodanig gemeld?. s de informatie die gegeven wordt relevant? (extra informatieeenheden concurreren met relevante informatie-eenheden en venwnet.minvenw.nl/netsi te/scriptie. htm

13 scriptie pagina 12 van 64 verminderen hun relatieve zichtbaarheid) * s de informatie op een duidelijke manier van elkaar gescheiden?. s de hoeveelheid informatie per pagina niet te groot? Consistentie * s de website consistent in het gebruik van links? * s de website consistent in het gebruik van termen? is de website consistent in het gebruik van visuele thema's?. s de website consistent in zijn opbouw? s de opbouw duidelijk (structuur)? Zijn alle pagina's op dezelfde manier ingedeeld? Feedback * Geeft de website een zichtbare status van het systeem? Houdt het systeem de gebruiker op de hoogte van wat er gebeurt en krijgt de gebruiker deze informatie binnen een gepast tijdsbestek? a Worden fouten duidelijk aangegeven? Worden er ook suggesties voor het oplossen van een probleem geboden? - Biedt de website ondersteunende functies zoals help-functies, zoek-functies etc.? Omgang. Kan de gebruiker zijdhaar acties op maat uitvoeren (s de website zowel door ervaren gebruikers te gebruiken als door onervaren gebruikers)? * s de omgang met het systeem makkelijk te leren? Zijn de acties, objecten en opties goed zichtbaar (dus hoeft de gebruiker deze niet te herinneren, maar slechts te herkennen)? s er een menu op ieder pagina aanwezig?. Biedt de website user-control en vrijheid? Wordt er een nooduitgang geboden om een betreffende pagina makkelijk te kunnen verlaten? Biedt de website "undo" en " redo" functies?. s de informatie makkelijk toegankelijk? Communicatie - s er de mogelijkheid tot een twee-richting-dialoog, dus kan men bijvoorbeeld via vragen stellen of reageren (interactief)? * s het taalgebruik bekend en plezierig voor de gebruiker?. s de website duidelijk voor het bedoelde publiek, brengt het zijn bedoelingen goed over? Algemeen. s de website de moeite waard om nog eens terug te komen? s deze bijvoorbeeld interessant, informatief of leuk? H2: METHODE 2.1 NLEDNG Allereerst is er een vooronderzoek gedaan om een indruk te krijgen van wat de informatie-behoefte van het publiek is. Om dit te doen is een inventarisatie gemaakt van de via de binnen gekomen reacties. Aan de hand van deze inventarisatie is een top 15 samengesteld met meest voorkomende vragen en opmerkingen. Om te onderzoeken hoe de afstemming tussen vraag en aanbod htm

14 scrip tie pagina 13 van 64 is, is gebruik gemaakt van de resultaten uit het vooronderzoek. Voor wat de vraag betreft is gekeken naar de behoefte van het publiek aan informatie over bepaalde onderwerpen (gebaseerd op de top 15 meest gestelde vragen). Voor het aanbod is gekeken of de onderwerpen waar het publiek behoefte aan heeft ook op de website worden aangeboden. Dit is bepaald door zogenaamde "website-experts". Er is ook gekeken naar de website zelf. Deze is op gebruikersvriendelijkheid (usability) getest aan de hand van een vragenlijst die gebaseerd is op een checklist met 8 heuristieken. De toegankelijkheid van de informatie, de snelheid waarmee men deze krijgt en de prestatie zijn bepaald aan de hand van een meting. De meting bestond uit het uitvoeren van taken door de proefpersonen. Deze hebben elk 5 vragen moeten beantwoorden waarvan het antwoord op de website van V & W te vinden is. Hierbij is gekeken naar de tijd (in seconden) die de proefpersonen nodig hebben om de gewenste informatie voor de taak te vinden, het aantal pagina's dat zij daarvoor bezoeken (aantal kliks) en het totaal van correct beantwoorde vragen (prestatie). De ervaring van de proefpersonen en de attitude van de proefpersonen ten opzichte van het systeem zijn van te voren bepaald aan de hand van een vragenlijst. De tevredenheid is vervolgens ook bepaald met behulp van een vragenlijst. Er heeft een interview met een deel van de proefpersonen plaats gevonden aan de hand waarvan inzicht is verkregen in hoe het publiek de website ervaart en naar de motivatie hierachter (kwalitatief). 2.2 PROEFPERSONEN Vanaf half december 1999 konden de bezoekers van de website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat met een vraag of een opmerking op het reactieformulier aangeven of zij er bezwaar tegen hadden om benaderd te worden voor deelname aan een onderzoek. Dit was nodig omdat het juridisch gezien niet is toegestaan om de mensen die via het reactie-formulier reageren zomaar te benaderen (privacy). De mensen die aan hebben gegeven geen bezwaar te hebben tegen benadering zijn vervolgens g d met de uitnodiging om mee te werken aan het onderzoek. n totaal zijn 166 mensen op deze wijze benaderd. Op de uitnodiging hebben 68 mensen gereageerd. Hiervan hebben 34 mensen zich opgegeven om mee te doen aan het onderzoek. Mensen die niet mee wilden doen gaven veelal als reden dat zij niet bereid of in staat waren om naar Den Haag te komen voor deelname aan het onderzoek. Uit de groep mensen die wel mee wilden doen zijn er uiteindelijk 31 geselecteerd voor deelname, zij vormen dan ook de steekproef van dit onderzoek. Deze steekproef bestaat uit 31 proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar. Deze groep bestaat uit 18 mannen (gem. leeftijd: 38 jaar) en 13 vrouwen (gem. leeftijd: 23 jaar), afkomstig uit heel Nederland (van Groningen tot Limburg). Er is hier sprake van een enigszins scheve verdeling van de seksen. Deze sekse-scheve verhouding in de onderzoeksgroep is echter wel functioneel, alleen al omdat de gemiddelde nternetter nog altijd een hoger opgeleide man van 35 is (zie!$ 2.4.2). 2.3 MATERAAL De website

15 scriptie pagina 14 van 64 Ter ondersteuning van de voorlichting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat biedt zij naast folders, brochures, reclamespotjes etc. ook informatie aan via haar website op het nternet. Op deze website is informatie te vinden over actuele onderwerpen op het gebied van verkeer en waterstaat, Ook kan het publiek haar vragen en opmerkingen kwijt op het ingebouwde reactieformulier. De website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is een grote website en bevat meer dan documenten. Bij het ontwerp van de website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is gelet op de volgende richtlijnen: pas omvang van de informatie aan aan het medium * stel de gebruiker in staat door de informatie te navigeren e plaats aan het begin een overzicht. vermijd overmatig gebruik van grafische elementen * houd de redactionele inhoud van het artikel actueel. zorg dat er integratie plaatsvindt tussen de op nternet aangeboden informatie en de overige ingezette media. Verwijs in deze media naar de nternetpagina's a goed geplaatste informatie nodigt uit tot reactie. Zorg voor een snelle afhandeling van de ontvangen reacties De homepage van de website ziet er als volgt uit: De homepage is verdeeld in drie zones: bovenste zone De bovenste zone bevat het beeldmerk en de schrijfwijze van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hier bevinden zich ook de twee balken t.b.v. de navigatie binnen de site. Op deze balken zijn de navigatie-opties te vinden en de vier hoofd velden van Verkeer en Waterstaat. Dit gedeelte van de homepage (de balken) komt terug op alle sites en vervolg pagina's. Het aanbrengen van variaties in deze zone is niet mogelijk.

16 scriptie pagina 15 van 64 middelste zone De middelste zone bestaat uit vier kolommen. Hier worden verwijzingslabels geplaatst die rechtstreeks toegang bieden tot de aangekondigde informatie. nformatie over actuele onderwerpen wordt in de vorm van plaatjes aangeboden. Het meest actuele onderwerp staat groot en centraal op de homepage. De inhoud van de middelste zone wordt op regelmatige basis veranderd. Binnen de voorgeschreven vormgevings- en plaatsingsregels zijn alle variaties mogelijk. onderste zone De onderste zone bevat vaste rubrieken, zoals algemene informatie, persinformatie en vacatures. Net als bij de bovenste zone zijn veranderingen in dit gedeelte niet toegestaan. Er wordt bij alle labels gebruik gemaakt van de lettertypes van de huisstijl van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voor de tekstopmaak zijn meerdere kleuren mogelijk. Deze gekozen kleuren zijn een vertaling van in de huisstijl opgenomen kleuren. (uit: nternet. Huisstijl van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, november 1996) De variabelen Verschillende factoren kunnen van invloed zijn op de algehele tevredenheid van het publiek over een website. n dit onderzoek is gekeken naar de volgende variabelen: Ervaring De kennis die gebruikers hebben van computers of websites kan een punt zijn om rekening mee te houden bij het ontwerp van een website. Het is echter ook belangrijk om te kijken naar de ervaring van de gebruikers met een website en daar een onderscheid in te maken. Heb je te maken met een gebruiker die de website voor het eerst bezoekt, af en toe of regelmatig? (Kellogg en Richards, 1995). Ervaring van gebruikers met het medium nternet of met een website kan dus ook een rol spelen. Gebruikers kunnen enorm verschillen wat betreft hun ervaring, hetgeen zijn invloed kan hebben op de tevredenheid over de website. De ervaring wordt in dit onderzoek gemeten aan de hand van een vragenlijst met vier vragen over de ervaring. Van de antwoorden, die gegeven zijn op een vijf-punt-schaal, is het gemiddelde van alle items genomen om de totale ervaring per proefpersoon te kunnen bepalen. Attitude Het kan interessant zijn om te kijken naar de attitudes en gedragingen die eindgebruikers hebben ten opzichte van een bepaald systeem (hier: nternet). Deze kunnen namelijk van invloed zijn op hun perceptie van het systeem. Het kan zijn dat gebruikers negatieve attitudes hebben ten opzichte van het nternet en dat dit zijn uitwerking heeft op hun perceptie (tevredenheid) en hun prestatie (cognitieve dissonantie theorie). De attitude van de gebruikers wordt aan de hand van zes items gemeten. Het gemiddelde van deze items bepaalt de totale attitude. Usability

17

18 scriptie pagina 16 van 64 Het is van belang dat een website gebruikersvriendelijk is. Websites met een slechte usability (gebruikersvriendelijkheid) verspillen tijd van een gebruiker, ontmoedigen exploreren op het web en kunnen verantwoordelijk zijn voor een grote hoeveelheid onnodig verkeer op het nternet. De mate van gebruikersvriendelijkheid kan dus invloed hebben op de tevredenheid van het publiek over een website. Deze factor is dan ook meegenomen in dit onderzoek. De checklist die in dit onderzoek gebruikt wordt voor de evaluatie van de website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is gebaseerd op de tien heuristieken van Nielsen (1994a) en het raamwerk van Sullivan (1998). De op deze manier gevormde checklist bestaat uit 8 heuristieken of dimensies (zie 4 1.3). De proefpersonen hebben 28 vragen moeten beantwoorden die verband houden met deze dimensies (3 of 4 vragen per dimensie). Ook hier geldt dat de gemiddelde score van alle items de totale usability bepaalt. Op deze wijze is de website geëvalueerd op haar gebruikersvriendelijkheid. Snelheid Een van de vereisten voor het succesvol gebruik van een website die Smith (1997) identificeert is dat de gebruiker in staat moet zijn de gevraagde informatie te verkrijgen en dat men deze informatie op tijd verkrijgt. Sullivan (1998) geeft aan dat mensen haast hebben wanneer ze naar informatie zoeken. Mensen willen zo snel mogelijk een antwoord op hun vraag krijgen. Naast toegankelijkheid van de informatie speelt dus ook de snelheid waarmee men deze informatie kan vinden een rol en kan dus van invloed zijn op de tevredenheid van de gebruiker. Deze snelheid vertaalt zich in de tijd (in seconden) die de proefpersoon nodig heeft om bepaalde informatie te vinden. Hierbij is gekeken naar de gemiddelde score op de vijf zoektaken. De factor snelheid is meegenomen als variabele in dit onderzoek. Toegankelijkheid Het nternet wordt door sommigen gezien als het wondermiddel voor iedereen die op zoek is naar informatie over wat dan ook. Uitspraken van deze voorstanders van het WWW zijn dan ook "Zoek en je zult vinden" of "Alles wat je maar wilt weten vind je op het nternet". Zij beweren dat er miljoenen voor het publiek toegankelijke informatie-items op het nternet te vinden zijn, dat dit aantal alleen maar toeneemt en dat de toename ook steeds groter wordt (Steinberg, 1996). Deze uitspraken zijn nogal tegenstrijdig als je bedenkt dat ais alles te vinden is op het nternet, er ook niets meer aan toegevoegd zou hoeven worden. Een alternatieve visie hierop dan ook dat er een probleem is in het vinden van de informatie die beschikbaar is, dus dat de toegankelijkheid van de informatie te kort schiet. Als dit het geval is, is het duidelijk dat het nodig is om de huidige situatie te verbeteren en het nternet gebruikersvriendelijker te maken voor mensen die op zoek zijn naar informatie (Smith, 1997). Met andere woorden: de informatie die geboden wordt moet ook toegankelijk zijn voor de gebruiker. Wat voor het nternet in zijn totaal geldt, kan ook gelden voor een grote website als die van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De informatie die op de website geboden wordt moet dan ook makkelijk toegankelijk zijn. De variabele toegankelijkheid, die zich vertaalt in het aantal kliks dat een gebruiker maakt om bij bepaalde informatie te komen, is dan ook meegenomen als factor in dit onderzoek die invloed kan

19 scrip tie pagina 17 van 64 hebben op de tevredenheid van de gebruiker. De totale toegankelijkheid is bepaald aan de hand van het gemiddelde aantal kliks op de vijf zoektaken. Prestatie Het kan zijn dat het zoeken naar de gewenste informatie niet lukt en dat men daardoor ontevreden is over de website. Om deze reden zal er in dit onderzoek ook gekeken worden of de variabele Prestatie invloed heeft op de tevredenheid en naar de mate van de invloed. De totale prestatie is in dit onderzoek bepaald aan de hand van het aantal correct uitgevoerde taken (maximaal 5). Afstemming Het gebruik van nternet groeit en steeds meer mensen zoeken via de website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat naar informatie over bepaalde onderwerpen. Het is de vraag in welke mate het aanbod van informatie op de website aansluit op de informatie-behoefte van het publiek. Sluiten vraag en aanbod niet goed op elkaar aan, dan is het te verwachten dat het publiek minder tevreden is over de website. De mate van afstemming tussen de vraag en het aanbod kan dus van invloed zijn op de tevredenheid van het publiek over de website in zijn algemeen. Aan de hand van de top 10 meest gestelde vragen is een vragenlijst samengesteld met 12 items om te kunnen bepalen in welke mate (op een vijf-punt-schaal) men behoefte heeft aan informatie over deze onderwerpen. Deze vragenlijst is voorgelegd aan de proefpersonen van dit onderzoek. Vervolgens is met behulp van de opinie van website-experts bepaald in welke mate informatie over deze onderwerpen aangeboden wordt op de website. Ook hier is gebruik gemaakt van een 5-punt-schaal. De gemiddelde score van de 12 items bepaalt de totale vraag naar informatie van het publiek (de informatiebehoefte) en het totale aanbod van informatie op de website. Uit de discrepantie tussen deze twee gegevens blijkt de mate van afstemming. Deze variabele Afstemming is meegenomen in het hoofdonderzoek naar de invloed van variabelen (en de mate van deze invloed) op de tevredenheid van het publiek over een website. De vragenlijsten zijn terug te vinden in bijlage 2. Satisfactie De acceptatie van een systeem door de gebruiker (de subjectieve tevredenheid) is een bepalende factor voor het succes van een systeem, hier de website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Chin, Diehl en Norman, 1988). Er wordt tot op heden bij het evalueren van websites weinig gebruik gemaakt van satisfactie-vragenlijsten die gericht zijn op de gebruiker (Kirakowski en Cierlik, 1998). Het gebruik van een website zal dus zeker bepaald worden door de tevredenheid van de gebruikers over de website en het gebruik ervan. Het is dus belangrijk deze tevredenheid in kaart te brengen. Dit is gebeurd aan de hand van een vragenlijst (zie bijlage 2). n deze vragenlijst wordt gevraagd naar de subjectieve tevredenheid van de gebruiker over de website in zijn algemeen. n de vragenlijst over de usability is meer aandacht besteed aan de verschillende aspecten van de website, zoals vormgeving, omgang etc. n dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te krijgen op de vraag welke factoren van invloed kunnen zijn op de algemene tevredenheid en wat de mate van hun invloed is. De variabele satisfactie is in dit onderzoek de afhankelijke variabele.

20 scriptie pagina 18 van 64 De tevredenheid is gemeten aan de hand van een vragenlijst waarin de gebruikers naar hun algemene tevredenheid over de website gevraagd worden. Deze vragenlijst bestaat uit 8 items en een cijfer ter beoordeling van de website. De gemiddelde score van deze items en het cijfer bepaalt de totale satisfactie. Na het gebruik van de website is tevens in een interview gevraagd wat de proefpersoon van de website vindt en de motivatie hierachter (waarom). 2.4 CONTEXT Ministerie van Verkeer en Waterstaat n het kort zijn de taken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de volgende: het garanderen van een veilige, veelzijdige en verantwoorde bereikbaarheid, zowel over land en water als door de lucht en via telecommunicatie. Ook het bieden van bescherming tegen het water en zorgen voor voldoende en schoon water behoort tot de taken. De politieke leiding van het ministerie berust bij:. Minister T. Netelenbos. Zij houdt zich bezig met personenvervoer, goederenvervoer, de "droge" waterstaat en de Rijksluchtvaartdienst.. Staatssecretaris drs. J.M. de Vries. Zij is verantwoordelijk voor de "natte" waterstaat, Telecommunicatie en Post en het KNM. De ambtelijke leiding van het ministerie is in handen van de secretaris-generaal mr. R.J.J.M. Pans. De plaatsvervangend secretaris-generaal is mevrouw mr. T.J. van Beek. Er zijn vijf directoraten-generaal, Deze zijn respectievelijk Rijkswaterstaat, Goederenvervoer, Personenvervoer, de Rijksluchtvaartdienst en Telecommunicatie en Post. Het agentschap Rijksdienst voor Radiocommunicatie is onderdeel van dit laatste directoraat-generaal. Daarnaast is er de directie Strategie en Coördinatie. Het KNM heeft als agentschap een zelfstandige positie binnen het ministerie. Naast deze directoraten is er ook nog de directie Centrale Diensten. De Centrale Diensten hebben, ieder op hun gebied, een algemene ondersteunende taak voor de departementsleiding. Ondersteuning wordt gegeven op het gebied van organisatie, personeel, voorlichting, automatisering en financiën. De Directie Voorlichting is één van de acht directies van de Centrale Diensten. Zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een samenhangend, V&W-breed communicatiebeleid en voor de toepassing daarvan in com m u nicatie-uitin gen. Onder Directie Voorlichting valt het Kennis en Service Centrum (KSC), waaronder weer de publieksvoorlichting valt. Dit is de plek waar ik stage loop en waar het onderzoek zich afspeelt Overheidsvoorlichting via nternet edereen krijgt te maken met de overheid. Men wordt regelmatig geconfronteerd met allerlei overheidsinformatie, die tegenwoordig ook via het internet beschikbaar is. nformatievoorziening via het nternet heeft bepaalde voordelen. De overheid kan nternet gebruiken om vragen van het publiek te beantwoorden en belangrijke informatie te verspreiden. Deze vorm van

Web Usability. Byte seminar, 23 november 2007. Door: Gwyneth Ouwehand

Web Usability. Byte seminar, 23 november 2007. Door: Gwyneth Ouwehand Web Usability Byte seminar, 23 november 2007 Door: Gwyneth Ouwehand Introductie Student Informatiekunde Universiteit Utrecht Mensen Organisaties Computers Communicatie Bezig met afstudeerproject over kenniselicitatie

Nadere informatie

Gebruiksvriendelijkheid. Introductie. Onderwerpen 23-11-2007. Student Informatiekunde Universiteit Utrecht. Webdesigner Piozum

Gebruiksvriendelijkheid. Introductie. Onderwerpen 23-11-2007. Student Informatiekunde Universiteit Utrecht. Webdesigner Piozum Gebruiksvriendelijkheid Byte seminar, 23 november 2007 Door: Gwyneth Ouwehand Introductie Student Informatiekunde Universiteit Utrecht Mensen Organisaties Computers Communicatie Webdesigner Piozum Onderwerpen

Nadere informatie

Testen van website. Gertjan Slappendel

Testen van website. Gertjan Slappendel Praktijkvoorbeeld Testen van website Gertjan Slappendel INTRO Presentatie Usability on a shoestring DTC 2010 Business gericht Succesvol testen met beperkte middelen Testing back 2 basics WAT IS TESTING

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

Terugkoppeling testen egeo internetpanel

Terugkoppeling testen egeo internetpanel www.rijksoverheid.nl Terugkoppeling testen egeo internetpanel Inleiding De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft in 2013 een nieuwe versie van de webapplicatie voor het bekijken en wijzigen van

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Recruitment anno 2005 Recruitment anno 2005 Handvatten ter verbetering van het recruitmentproces Inhoud Wederzijdse verwachtingen Ontvangstbevestiging Uitnodiging Gehele proces Motivaties Keuzes Veldwerk:

Nadere informatie

Testplan. Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62

Testplan. Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62 Testplan Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62 1. Wat willen we bereiken? Wat willen we bereiken met het testen van ons concept? Door middel van usability testing zal er worden

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek E: info@malvee.com T: +31 (0)76 7002012 Het opzetten en uitvoeren van een medewerker tevredenheid onderzoek is relatief eenvoudig zolang de te nemen stappen bekend

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 409 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding. Hierbij

Nadere informatie

Hoofdstuk 18: Een presentatie maken

Hoofdstuk 18: Een presentatie maken Hoofdstuk 18: Een presentatie maken 18.0 Inleiding De focus van een PowerPoint presentatie valt meestal op één dia. Dit betekend dat een PowerPoint presentatie een goed middel is om concepten via punten

Nadere informatie

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van:

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van: Ouders op (be)zoek Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl december 2011 door: in opdracht van: Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 1. Onderzoeksgroep blz. 4 2. Simulaties blz.

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

1.0 Inleiding Testplan Testdoelen Navigatie Lay-out en prioriteit Interactie

1.0 Inleiding Testplan Testdoelen Navigatie Lay-out en prioriteit Interactie Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Testplan 4 2.1 Testdoelen 4 2.1.1 Navigatie 4 2.1.2 Lay-out en prioriteit 4 2.1.3 Interactie 4 2.1.4 Content 4 2.1.5 Formulieren en foutafhandeling 5 2.1.6 Snelheid 5

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1 Categorie Klantherkenning 4 1.1 Telefonisch keuzemenu 4 1.2 Spraakgestuurd 5 2 Categorie Attitude/Inrichting 6 2.1 Volgorde

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

tern Handboek Mañuel Handboek plan van aanpak v0.1 Een plan van aanpak v0.9 Tim Logemann, junior developer

tern Handboek Mañuel Handboek plan van aanpak v0.1 Een plan van aanpak v0.9 Tim Logemann, junior developer Mañuel Handboek tern Handboek Een plan van aanpak v0.9 plan van aanpak v0.1 Tim Logemann, junior developer gemann, tim@mass.im junior developer ass.im 68048, W4Ax, 68048@glr.nl 4Ax, 68048@glr.nl mass.im,

Nadere informatie

Cookies. Krishna Tateneni Jost Schenck Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Tom Albers Vertaler/Nalezer: Alexander S.

Cookies. Krishna Tateneni Jost Schenck Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Tom Albers Vertaler/Nalezer: Alexander S. Krishna Tateneni Jost Schenck Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Tom Albers Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning 2 Inhoudsopgave 1 Cookies 4 1.1 Beleid.............................................

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK BEZOEKERSPROFIEL EN TEVREDENHEID WWW.WADDENZEE.NL

RAPPORT ONDERZOEK BEZOEKERSPROFIEL EN TEVREDENHEID WWW.WADDENZEE.NL RAPPORT ONDERZOEK BEZOEKERSPROFIEL EN TEVREDENHEID WWW.WADDENZEE.NL DRS. EVERT WEBERS AMSTERDAM - HEERLEN JUNI 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 1.1. WAT IS DE DOELSTELLING VAN DIT ONDERZOEK? 3 1.2.

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

ActiveBuilder Handleiding

ActiveBuilder Handleiding ActiveBuilder Handleiding Auteur: TalkActive I/S Datum: Juli 2004 Versie: R. 1.01 Taal: Nederlands Copyright 2004 - Talk Active alle rechten voorbehouden. Inhoud: 1. INTRODUCTIE...2 2. SNEL STARTEN...3

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Het aantal eerste en tweede generatie immigranten in Nederland is hoger dan ooit tevoren. Momenteel wonen er 3,2 miljoen immigranten in Nederland, dat is 19.7% van de totale

Nadere informatie

BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING. Joost van der Zanden /05/2016

BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING. Joost van der Zanden /05/2016 BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING Joost van der Zanden 2212130 19/05/2016 Inhoudsopgave INTRODUCTIE METHODOLOGIE RESULTATEN CONCLUSIE & AANBEVELINGEN 3 5 6 8 Introductie WAT IS FUNDYFRIEND? Fundyfriend

Nadere informatie

Informatie over de deelnemers

Informatie over de deelnemers Tot eind mei 2015 hebben in totaal 45558 mensen deelgenomen aan de twee Impliciete Associatie Testen (IATs) op Onderhuids.nl. Een enorm aantal dat nog steeds groeit. Ook via deze weg willen we jullie nogmaals

Nadere informatie

Checklist. Een nieuwe website, hoe begin ik er aan?

Checklist. Een nieuwe website, hoe begin ik er aan? Checklist Een nieuwe website, hoe begin ik er aan? 1 1. DOEL Een goede website maakt geïntegreerd deel uit van de communicatie van het bedrijf. :: Doelstellingen. Wat zijn op heden de belangrijkste doelstellingen

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

INTERACTIE. In de Appendix vindt u de wireframes.

INTERACTIE. In de Appendix vindt u de wireframes. Het concept Het grootste en belangrijkste museum van Nederland, het Rijksmuseum, heeft de plaatsing van vijf grote mediazuilen in de foyer op de planning staan. Om deze reden hebben zij ons ingeschakeld

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Inhoud 1. Het dashboard.... 3 2. Een pagina of bericht aanpassen.... 5 3. Een nieuw bericht toevoegen... 6 4. Een pagina maken... 7 5. Website met sitebuilder... 8 6.

Nadere informatie

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond In januari 2012 is de nieuwe gemeentelijke website de lucht ingegaan. Maanden van voorbereiding en tests gingen daaraan vooraf. Daarbij is bij de projectgroep

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Performance Scan UWV.nl en Werk.nl in opdracht van FNV

Performance Scan UWV.nl en Werk.nl in opdracht van FNV Performance Scan UWV.nl en Werk.nl in opdracht van FNV Uitgevoerd door: Inhoudsopgave 1. Werk.nl, het belang van beschikbaarheid 3 2. Performance Scan Werk.nl 4 3. Performance score card 5 4. Performance

Nadere informatie

Prototype/Usability testverslag

Prototype/Usability testverslag Prototype/Usability testverslag Save Energy Leiden Dennis Wagenaar 19-04-10 v1.0 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Opdracht...4 1.1 Probleemstelling...4 1.2 Doelstelling...4 1.3 Onderzoeksvraag...4 1.4 Deelvragen...4

Nadere informatie

Huiswerk, het huis uit!

Huiswerk, het huis uit! Huiswerk, het huis uit! Een explorerend onderzoek naar de effecten van studiebegeleiding op attitudes en gedragsdeterminanten en de bijdrage van de sociale- en leeromgeving aan deze effecten Samenvatting

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Museumbezoek onder Studenten

Museumbezoek onder Studenten Museumbezoek onder Studenten Ontwerprapport CMD-Project Jelle Clignet CMD2B 1108174 Inhoudsopgave Inleiding 2 Concept 3 Beschrijving van het concept 3 Applicatie 3 Ondersteunende middelen 3 Middelen 4

Nadere informatie

Template voor Website evaluatie eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina...5. Variabelen...6

Template voor Website evaluatie eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina...5. Variabelen...6 Template voor Website evaluatie eenvoudige verkorte versie Inhoudsopgave Vragenlijst...1 Afsluitende pagina...5 Variabelen...6 i Vragenlijst Toelichting Website evaluatie Wat wilt u weten? Hoe tevreden

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

Van persona s en scenario s naar wireframes. Lay-out met grid

Van persona s en scenario s naar wireframes. Lay-out met grid Interaction Design Van persona s en scenario s naar wireframes Lay-out met grid Louis Klomp LHJ.Klomp@windesheim.nl X8.10 / X7.96 Tel (088-469) 9908 Wat gaan we doen deze week? Persona s Scenario s Conceptueel

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Al cohol kenni s over gedr agen Eval uat i eal cohol voor l i cht i ng doorpeer si ndehor eca ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Evaluatie alcoholvoorlichting door peers in de horeca Juli 2005 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

DFI Models & Processes Herkansingsklas 1 (V207) Nienke Griffioen 500621715 [REDESIGN RTL GEMIST.NL DFI OPDRACHT]

DFI Models & Processes Herkansingsklas 1 (V207) Nienke Griffioen 500621715 [REDESIGN RTL GEMIST.NL DFI OPDRACHT] 2013 DFI Models & Processes Herkansingsklas 1 (V207) Nienke Griffioen 500621715 [REDESIGN RTL GEMIST.NL DFI OPDRACHT] Inhoudsopgave DFI opdracht 1: redesign RTL Gemist pag. 3 Opdracht omschrijving Pag.

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Navigatie

Functioneel ontwerp. Navigatie Functioneel ontwerp Het functioneel ontwerp bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Navigatie 2. Lijst van alle pagina s 3. Paginaontwerp 4. Formulierontwerp 5. Grafisch ontwerp Navigatie Navigatie wordt

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg in opdracht van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg Datum 24 april 2014 Versie 1.0 Auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl

Nadere informatie

Net2CountedAccess. Handleiding 1.0

Net2CountedAccess. Handleiding 1.0 1.0 INTOACCESS B.V. THE INTEGRATORS A.Hofmanweg 5A 2031 BH Haarlem The Netherlands info@intoaccess.com www.intoaccess.com +31(0)23 7505 128 Page 2 of 13 Net2CountedAccess Index Installatie en configuratie

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

6. Indexatie: Zijn de verschillende pagina s binnen de site geïndexeerd door Google?

6. Indexatie: Zijn de verschillende pagina s binnen de site geïndexeerd door Google? PIMPTER WEBSHOP http://www.nailsprinter.com http://www.pimpter.com/ http://www.salonique.com/nail-printers.html http://www.nagelstudiocenc.nl/shop.php http://www.yournail.nl/webwinkel-category-1127889/nagelprinter.html

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Wij gebruiken een cookie om je cookie-voorkeur te onthouden, hetgeen een paar gevolgen heeft

Wij gebruiken een cookie om je cookie-voorkeur te onthouden, hetgeen een paar gevolgen heeft Cookies Wij gebruiken een cookie om je cookie-voorkeur te onthouden, hetgeen een paar gevolgen heeft Als je al je cookies schrapt, zul je jouw voorkeuren telkens moeten bijwerken. Als je een ander apparaat,

Nadere informatie

Onze Online Assessment experts hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen over Online Assessment.

Onze Online Assessment experts hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen over Online Assessment. Alles wat de HR professional wil weten over Online Assessments Wilt u een kandidaat uitnodigen om deel te nemen aan een Online Assessment? Wilt u weten hoe een Online Assessment is samengesteld of welke

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem HANDLEIDING Emjee ICT diensten Ticketsysteem Inhoud Snel aan de slag... 3 Wachtwoord opvragen... 3 Inloggen... 4 Ticket aanmaken... 4 Schermopbouw... 4 Inleiding... 5 Ticket maken of bellen?... 5 Inloggen...

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Kort verslag van het onderzoek over de communicatie op De Bataaf uitgevoerd tussen december 2009 en februari 2010 Paul Beumer, directeur

Nadere informatie

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma Voorwoord Al onze cliënten zijn uitgenodigd om anoniem via internet een enquête in te vullen over hun tevredenheid met de dienstverlening van Stichting IBASS. 34 cliënten (22 mannen en 12 vrouwen) hebben

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

HET ASSESSMENT INFORMATIE

HET ASSESSMENT INFORMATIE HET ASSESSMENT INFORMATIE HET ASSESSMENT U bent uitgenodigd voor een assessment. In de praktijk blijkt dat bij veel kandidaten vragen leven met betrekking tot dit soort onderzoek. In het hiernavolgende

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Gezondheidscentrum Heelkom ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Gezondheidscentrum Heelkom is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

De resultaten van het eindoordeel over de tevredenheidsonderzoek

De resultaten van het eindoordeel over de tevredenheidsonderzoek 4.2.2 Patiënttevredenheidsonderzoek Wij hebben in 2014 een patiënttevredenheidonderzoek uitgevoerd. Elke patiënt krijgt na behandeling een enquêteformulier. Van alle vragenlijsten hebben wij er 110 ingevuld

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Effect publieksvoorlichting

Effect publieksvoorlichting Effect publieksvoorlichting Inleiding Om het effect van de voorlichtingsbijeenkomsten te kunnen meten is gevraagd aan een aantal deelnemers aan deze bijeenkomsten om zowel voorafgaand aan de voorlichting

Nadere informatie

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Samenvatting De gemeente Breda werkt met één centraal nummer waarnaar gebeld kan worden voor het maken van afspraken, vragen, meldingen en

Nadere informatie

USABILITY VOOR HET WEB EN MOBIELE APPARATEN PETER KASSENAAR

USABILITY VOOR HET WEB EN MOBIELE APPARATEN PETER KASSENAAR USABILITY VOOR HET WEB EN MOBIELE APPARATEN PETER KASSENAAR WELKOM AGENDA Introductie Korte algemene inleiding Usability Usability voor mobiele apparaten Vragen - afsluiting INTRODUCTIE Peter Kassenaar;

Nadere informatie

Programma Maak van je Pensioen een Succes. Persoonlijk rapport voor Jan Voorbeeld

Programma Maak van je Pensioen een Succes. Persoonlijk rapport voor Jan Voorbeeld Programma Maak van je Pensioen een Succes Persoonlijk rapport voor Jan Voorbeeld LET OP! Dit rapport toont slechts delen van het persoonlijk rapport behorend bij het programma Maak van je Pensioen een

Nadere informatie

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006 Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506 CD Den Haag Tel: 070-3235292

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie