POP. Andy Man. Grafimediatechnologie. Versie 15/12/05. Andy Man Grafimediatechnologie 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POP. Andy Man. Grafimediatechnologie. Versie 15/12/05. Andy Man 0766345 Grafimediatechnologie 1"

Transcriptie

1 POP Andy Man Grafimediatechnologie Versie 15/12/05 Andy Man Grafimediatechnologie 1

2 POP Andy Man Doel en Motivatie Mijn doel van deze opleiding is natuurlijk om mijn diploma te halen. En daarna een goedbetaalde baan te vinden die aansluit bij deze opleiding. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in ICT en de grafische sector. Nu deze opleiding het combineert ben ik zeer gemotiveerd om mijn opleiding met goede resultaten af te ronden. Waar liggen kansen of wat zijn obstakels? Ik heb meer kans op grafisch gebied dan op technisch gebied. Programmeren is dan ook mijn grootste obstakel. Een andere grote obstakel is mijzelf. Ik zal mijzelf moeten gaan diciplineren om elk project goed af te ronden. Sterkte/zwakte analyse Sterk Behulpzaam Sociaal Creatief Op veel vlakken kennis Vriendelijk Zwak Afwachtend Soms eigenwijs Differentiatie Ik weet nog niet wat mijn richting wordt. Ik weet bijna zeker dat ik niet de technische kant op ga. Ik kies voor of de grafische - of de management sector. Wanneer ga ik aan welke s werken? Ik volg gewoon de planning die bij elk project staat beschreven. Als dat er niet is, maak ik zelf een globale planning die aansluit op mijn tijden. Indien het een team opdracht is overleggen we gezamenlijk wat de beste en het meeste efficïente planning is. Tot nu toe heb ik alle s gehaald. Andy Man Grafimediatechnologie 2

3 Behaalde s (gekleurd is behaald) Vakinhoudelijke beroepss V.1 Kan vanuit een bedrijfsmatige invalshoek meewerken aan de uitvoering van Grafimedia-bedrijfsprocessen en de ICTondersteuning ervan in de staande organisatie. (IM: Informatiemanager) V.1.1 Kan producten, diensten en markten binnen de GMT-branche analyseren en beschrijven Product-dienstmarkt-combinatie indicatoren Student kan beschrijven welke categorieën van GMTbedrijven welke product/dienstmarktcombinatie (P/D-MC) hebben. Beschrijft (de kenmerken van) Printmediabedrijven PR / Reclamebedrijven Game-developmentbedrijven Nieuwe Mediabedrijven. Maakt gebruik van statistische beschrijvingsmethoden. Student kan een specifieke P/D-MC voor een GMT-bedrijf analyseren Geeft een presentatie voor een bepaald bedrijf over haar missie en specifieke P/D-MC. Heeft een swot-analyse uitgevoerd. Student kan onderbouwde voorstellen doen voor het inpassen van verbeteringen en vernieuwingen in de P/D-M-C mix van een enkel bedrijf of een categorie van bedrijven, kan onderbouwde voorstellen doen voor innovatie van e.e.a. Gebruikt theorie (bv Minzburg). Gebruikt organisatiemodellen. Houdt rekening met bedrijfscultuur en gevoeligheden. V.1.2 Kan de interactie tussen GMT-bedrijfsprocessen onderling en in samenhang met ICT analyseren en beschrijven ICT en GMTbedrijfsprocessen Student kan beschrijven welke bedrijven welke GMTbedrijfsprocessen hebben, en hoe de ICT hier bij gebruikt wordt. Beschrijft de categorieën uit 4.1: Printmediabedrijven PR / Reclamebedrijven Game-developmentbedrijven Nieuwe Mediabedrijven Beschrijft in-corporate GMTbedrijfsprocessen bij bv Overheid Weet hoe en welke bedrijfsprocessen passen in het model van Marketing Voorbereiding (pre-press) Productie (press) Nazorg/nabewerking (postpress) Student verkent ICT-deelsystemen, analyseert de relaties (interfaces) tussen systemen, doet verbetervoorstellen voor storingen, rekening houdend met mensen, middelen en mogelijkheden Kan voor een bedrijf de workflow beschrijven. Weet de rol van de ICT ondersteuning in de keten en beschrijft de knelpunten en kritieke factoren hierin. Beschrijft voor een bedrijf / opdrachtgever de rol van ICT bij de bedrijfsprocessen binnen: Marketing Voorbereiding Productie Nabewerking. Student kan voorstellen doen voor verbetering van de workflow, communicatie en samenwerking binnen een bedrijf. Kan daarbij rekening houden met mensen, middelen (ook financieel), procedures, ethische en juridische aspecten Voert vergelijkend onderzoek uit onder gelijksoortige situaties. Kan inschatten welke technische en sociale gevolgen een voorstel kunnen hebben. V.1.3 Kan modellen opstellen voor de informatie-architectuur, software-architectuur en technische infrastructuur binnen een bedrijf architecturen Student kent de doelstellingen Student kan voor een specifieke situatie Student kan op basis van een van de drie architecturen, hardwarearchitectuur softwarearchitectuur informatiearchitectuur. een analyse uitvoeren op de drie architecturen bestaande architectuur nieuwe architectuurvoorstellen doen plus de consequentie overzien van het beheer / onderhoud ervan. indicatoren Kent de onderdelen van elke architectuur en bij elk onderdeel de functie / verantwoordelijkheden. Weet verband te leggen tussen de drie. Gebruikt adequate beschrijving /schets / diagram maken Houdt een voor een specifiek bedrijf een presentatie van de drie architecturen en hun knelpunten, Signaleert problemen, doet voorstel voor oplossingen. Heeft voor een specifiek bedrijfsproces uitgezocht waar, wanneer, welke informatie beschikbaar is. Heeft gegevens / data, netwerken en service levels geanalyseerd. V.1.4 Kan een specificatie van een informatieproces opstellen specificeren Student kan specificaties opstellen voor een deelprocessen van een complex informatiesysteem. Student kan op basis van de wensen van de opdrachtgever specificaties opstellen voor subsystemen van een complex informatiesysteem Voert vergelijkend onderzoek uit onder andere afdelingen / bedrijven. Student kan op basis van de wensen van de opdrachtgever specificaties opstellen voor een complex informatiesysteem Andy Man Grafimediatechnologie 3

4 indicatoren Heeft specificaties voor invoer, uitvoer en werking testbaar opgesteld. Maakt gebruik van diverse schematechnieken. beschrijft interfaces tussen systemen Maakt onderscheid tussen functionele eisen, niet-functionele eisen, technische eisen, operationele eisen, interface eisen etc. Beschrijft naast invoer, uitvoer en werking ook opslag en presentatie. Werkt omgevingsoverstijgend. Betrekt infrastructuur, platform, performance eisen bij uitwerken van de specificaties. Gebruikt geëigende methoden voor elicitatie van kennis, bv prototyping. V.2. Kan vanuit een ICT-invalshoek nieuwe producten, processen en diensten ontwikkelen voor Grafimedia-bedrijfsprocessen. (SGP: Specialist grafimediasystemen) V.2.1 Kan een informatiesysteem ontwerpen (a), bouwen (b), implementeren (c) en testen (d) Systeemontwikkeling (V.2.1.a) ontwerpen Student kan in een beperkte omgeving en voor een relatief eenvoudig systeem onder begeleiding het ontwerptraject uitvoeren Heeft kennis van meerdere methoden en technieken Heeft 1 methode toegepast, kan producten laten zien. Student kan zelfstandig en voor relatief complexe problemen een ontwerptraject uitvoeren Heeft meerdere methodes en technieken zelfstandig toegepast. Systeemontwikkeling Meester (V.2.1.b) bouwen Student kan in een beperkte omgeving en voor een relatief eenvoudig systeem onder begeleiding een bouwtraject uitvoeren Kent meerdere ontwikkelomgevingen. Kan kant-en-klare softwarecomponenten aan elkaar koppelen binnen de gebruikte ontwikkelomgeving Student kan zelfstandig en voor relatief complexe problemen een bouwtraject uitvoeren Beheerst meerdere ontwikkelomgevingen. Kan componenten aanpassen, tunen, en (aan)bouwen binnen deze omgevingen. Systeemontwikkeling Meester (V.2.1.c) implementeren Student kan in een beperkte omgeving en voor een relatief eenvoudig systeem onder begeleiding een implementatie uitvoeren Heeft software op 1 platform geïmplementeerd. Student kan zelfstandig en voor relatief complexe problemen een implementatietraject uitvoeren Heeft zelfstandig volgens een plan een implementatie uitgevoerd. Systeemontwikkeling Leerling Meester (V.2.1.d) testen Student kan in een beperkte omgeving en voor een relatief eenvoudig systeem onder begeleiding testen uitvoeren Kent enkele testmethodes. Heeft een voorgeschreven testsituatie uitgevoerd. Student kan zelfstandig en voor relatief complexe problemen een testtraject uitvoeren Kent de standaard ISOtestbenaderingen Heeft zelf testsituaties / testsets opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. V.2.2 Kan een pakketselectie uitvoeren pakketselectie Leerling Student kan op grond van een Student kan zelf een shortlist opstellen Meester shortlist (vaststaande criteria) producten vergelijken en conclusie trekken. met criteria, wegingsfactoren (ook rekening houdend met financiële aspecten) en een selectie uitvoeren Gebruikt statistische technieken. Heeft minstens één vergelijkend onderzoek gepubliceerd. Kent enkele methodes uit de literatuur. Heeft een geëigende methode (bv met wegingen) toegepast voor opstellen shortlist. Kan omgaan met de zgn MOSCOW volgorde. V.2.3 Kan een verantwoorde keus maken uit tools en gereedschappen tools en gereedschappen Leerling Student kan op het gebied van beeldmanipulatie, tekstopmaak, 3Dmodelling, systeemontwikkeling uit een geselecteerde tool de gereedschappen toepassen Student kan een volledige tool zelfstandig toepassen. Kan zich in een vergelijkbare tool snel inwerken. Student kan voor een bepaalde situatie bij elk onderdeel van het traject de juiste ontwerpaanpak kiezen. Heeft beargumenteerd waarom bepaalde methoden / technieken wel / niet geschikt zijn. Past interactieve / iteratieve methoden toe, bv DFDS, IAD, RAD. Student kan voor een bepaalde situatie bij elk onderdeel van het traject de juiste bouwaanpak kiezen. Kan vanaf specificaties zelf componenten programmeren. Kiest een geschikt(e) platform /ontwikkelomgeving Student kan voor een bepaalde situatie bij elk onderdeel van het traject de juiste implementatieaanpak kiezen. Heeft zelfstandig een implementatietraject ontwikkeld. Heeft hierover geadviseerd. Heeft een implementatietraject gemanaged. Student kan voor een bepaalde situatie bij elk onderdeel van het traject de juiste testaanpak kiezen. Heeft voor specifieke testdomeinen testplannen opgesteld en op basis van uitgevoerde testevaluaties veranderingen voorgesteld. Student stelt zelf de kaders vast en kan marktontwikkelingen op specifieke gebieden volgen en vertalen in criteria. Heeft in overleg met de opdrachtgever afwegingen voor de kaders voor de criteria gemaakt. Heeft marktontwikkelingen en ICT-trends beschreven in analyserapport. Student kan uit de beschikbare tools de meest geschikte voor de situatie selecteren en toepassen. Andy Man Grafimediatechnologie 4

5 V.2.4 Kan beoordelen of en hoe ICT-ontwikkelingen ingepast kunnen worden in de bedrijfsprocessen ICTontwikkelingen Student is op de hoogte van ontwikkelingen op ICT gebied in de GMT-branche Leest vakbladen en raadpleegt andere bronnen. Kan de inhoud van een aantal bronnen weergeven. Student kan onderscheid maken tussen duurzame en korte termijn ontwikkelingen Kan van een aantal trends, ook uit het recente verleden, verklaren waarom deze mislukt zijn dan wel succesvol zijn / waren. Kan de huidige ontwikkelingen in de branche beschrijven. Student kan beoordelen welke ontwikkelingen kansrijk zijn en kan voorstellen doen voor het inpassen van nieuwe ontwikkelingen in het bedrijf Houdt rekening met bestaande bedrijfscultuur. Denkt mee / vooruit bij de voorstellen. V.3. Kan processen en producten in de Grafimediabranche beheren. (Beheerder) V.3.1 Kan het beheer uitvoeren over een informatiesysteem (inclusief de gebruikersondersteuning) uitvoeren beheer Student kan op het gebied van Gezel Student kan meewerken aan de software, infrastructuur, hardware en randapparatuur operationele beheertaken uitvoeren. uitvoering van incidentmanagement en een gerichte bijdrage leveren aan problemmanagement Heeft anderen geholpen met het detecteren en oplossen van operationele problemen op het gebied van hardware, software, etc. Kent de bijbehorende ITIL-processen. Heeft verandervoorstellen geformuleerd en gespecificeerd. V.3.2 Kan service level agreements opstellen SLA Student kan een SLA opstellen voor een niet kritisch bedrijfsproces Kent de factoren die een rol spelen bij SLA s. Kan een berekening maken van de consequenties. V.3.3 Kan geëigende methodes voor kwaliteitszorg selecteren en toepassen kwaliteitszorg Student is op de hoogte van de Student kan zelfstandig een audit heersende kwaliteitsnormen in de GMT-branche en werkt volgens procedures / kwaliteitscontrole uitvoeren op werkproces en informatieproces Kent kwaliteitsstandaards en standaards voor print en digitale producten (bv kleur, resolutie, PDF) Houdt zich aan procedures, afspraken, deadlines etc, wat blijkt uit bv peer-assessments. Heeft eigen werk en werk van anderen getest. Kent de relevante ISO standaards. Student kan meewerken aan problemmanagement en changemanagement Kent de diverse vormen van onderhoud (perfectief, adaptief etc.) Heeft geadviseerd over nieuwe releases, updates e.d. Student kan onderhandelen over SLA s van niet-kritische en kritische bedrijfsprocessen en daarbij de technische en financiële consequenties overzien. Student kan een systeem van kwaliteitszorg invoeren en de organisatie motiveren dit te gebruiken V.4 Kan Grafimediaproducten ontwikkelen. (DGP: Designer grafimediaproducten) V.4.1 De student kan de kwaliteit van Grafimediaproducten beoordelen kwaliteit producten Student kan binnen nauwkeurig vastgestelde kwaliteitsgrenzen grafimediaproducten beoordelen Heeft een usabilitytest uitgevoerd. Heeft met behulp van statistische methoden een vergelijking met vergelijkbare producten gemaakt. Student kan zelfstandig een kwaliteitscontrole uitvoeren om te beoordelen of het grafimediaproduct aan alle kwaliteitseisen voldoet Kent de factoren die de usability beïnvloeden. Heeft criteria voor een usabilitytest opgesteld voor een product in een bepaalde ontwikkelingsfase. Heeft een test voorbereid en uitgevoerd (bv in een usabilitylab). V.4.2 De student heeft een gebruikersgerichte aanpak gebruikersgerichte aanpak Student kan zich inleven in wensen en problemen van een gebruiker en speelt in op deze wensen Student kan zich inleven in de wensen en problemen van de gebruiker en komt met voorstellen om deze wensen te realiseren of deze problemen op te lossen Student kan zelf een kwaliteitsstelsel opzetten en naar anderen toe overdragen. Kan in een ontwikkeltraject de juiste methodes voor de juiste fases toepassen. Heeft criteria opgesteld voor de usabilityaspecten bij tests. Heeft voortstellen gedaan voor verbetering van de usability. Kan een usabilitylab inrichten. Student komt uit zichzelf met voorstellen en oplossingen voor problemen of wensen op het gebied van grafimediaproducten en kan deze ook (laten) uitvoeren. Andy Man Grafimediatechnologie 5

6 V.4.3 De student kan de algemeen geldende vormgeefprincipes toepassen bij zijn ontwerp toepassen vormgeefprincipes Student kan nauwkeurig aangegeven criteria voor zijn ontwerp toepassen Indiactoren Heeft eisen toegepast voor: typografie; kleur; lay-out en navigatie. Student kan zelf de criteria bepalen welke bij zijn ontwerp gesteld worden aan de vormgeving. Heeft binnen een geldende huisstijl een style guide ontwikkeld. Past de gangbare principes voor vormgeving en interactie toe (beeld, tekst, video, geluid) Student kan zelf aangegeven welke vormgeefprincipes er bij een bepaalde combinatie doelgroep / taaksituatie een rol spelen Kan nieuwe interactievormen ontwikkelen. V.4.4 Past in het traject van ontwerp en realisatie de principes van usability engineering toe usability engineering Student kan onder begeleiding Student kan zelfstandig Student past in het traject de principes van usability engineering toepassen de principes van usability engineering toepassen van ontwerp en realisatie de principes van usability engineering toe en kan ook aanbevelingen doen op dit Heeft doelgroepanalyse en taakanalyse uitgevoerd. Heeft usabilityrequirements opgesteld. Heeft met gebruikers intensief overlegd. Heeft prototyping toegepast. Heeft toegepast: taakconformiteit; betrokkenheid gebruikers; adequate ontwerpbeschrijvingen; prototypen; evaluaties; iteratief verfijnen; adequate help/handleiding. gebied tijdens het proces. Kent methodes voor us.eng. Kan us. eng. methodes inpassen in geschikte projectmanagement aanpak (bv RAD, IAD). Kan switchen tussen diverse technieken bij de ontwikkeling. V.4.5 De student gebruikt een geschikte ontwikkelomgeving voor ontwerprealisatie keuze ontwikkelomgeving Student heeft kennis van een Student kan uit meerdere Student kan zelf het ontwikkelomgeving en kan daarin een ontwerp realiseren ontwikkelomgevingen de juiste kiezen voor zijn ontwikkelkader vaststellen in een bepaalde situatie. Heeft minstens een omgeving gebruikt voor: DTP Videomanupilatie 2Dbeeld 3D/animatie Cdrom / DVD productie Software-ontwikkeling. ontwerprealisatie Kent meerdere omgevingen en tools voor: DTP Videomanupilatie 2Dbeeld 3D/animatie Cdrom / DVD productie Games Software-ontwikkeling. Heeft te maken gehad met ontwikkelen voor meerdere platforms. Heeft gewerkt met (minstens) één omgeving die niet op school is behandeld. Bv een geluidstool (soundedit) of Beroepsoverstijgende s Interpersoonlijke s A.1. Kan reflecteren op het eigen gedrag om feedback te geven en te ontvangen Geeft feedback aan de hand van een strak Geeft feedback als hij daartoe uitgenodigd Kan feedback initiëren. format. Geeft als ik - boodschap observaties van andermans gedrag weer. Kan feedback van een ander samenvatten wordt Kan feedback van een ander samenvatten en op basis daarvan actiepunten maken A.2. Kan zelfstandig en in een multidisciplinair team resultaatgericht samenwerken. Is flexibel qua samenwerkingsverband Andy Man Grafimediatechnologie 6

7 Kan contact binnen het projectteam maken. Geeft persoonlijke informatie om een gemeenschappelijk belangstellingsgebied te vinden. Werkt zelfverantwoordelijk aan eigen taken. Heeft inzicht in fases en processen in samenwerken. Is zich bewust van eigen rol in samenwerking en de invloed daarop op anderen Kan contact maken binnen en buiten het projectteam Draagt gezamenlijke verantwoordelijkheid bij taakuitvoering. Ondersteunt teamleden hun doelen te behalen en maakt optimaal gebruik van de kennis en expertise van anderen Kan tijdens evaluatie eigen functioneren en groepsfunctioneren analyseren. Toont gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens van anderen. Kan relaties binnen en buiten het vakgebied onderhouden. Bouwt netwerken op. Kan gemeenschappelijk sturing geven aan groepsproces. Reageert actief en op een constructieve wijze op ideeën van anderen en sluit aan op de kennis en kunde van teamleden. Kan op basis van evaluatie acties in de toekomst genereren. Stelt nieuwe doelen op en speelt informatie die voor anderen van belang kan zijn tijdig door. Toont in diverse situaties constructief gedrag naar anderen en helpt anderen daarin met adviezen. A.3. Kan zelfstandig en in een multidisciplinair team resultaatgericht samenwerken. Projectmatig werken Heeft inzicht in fases in projectmatig werken Maakt gezamenlijk duidelijke planning, Is flexibel in het bijstellen van planning, Realiseert zich welke kwaliteiten nodig zijn binnen projectgroep. Eindresultaat is conform de eisen met sturing van de docenten. Projectresultaat geeft in de conclusie een antwoord op de geformuleerde probleemstelling taakverdelingen en werkafspraken Benut kwaliteiten van diverse projectleden optimaal binnen de groepstaken Eindresultaat conform de gestelde eisen deels met sturing van de docenten. Projectresulaat herbergt duidelijke fases van oriënteren en herkennen, analyseren van de context en het opstellen van een conclusie /advies. taakverdelingen en werkafspraken bij onverwachte veranderingen, zonder invloed op eindresultaat. Boort onbewuste kwaliteiten aan van projectleden om groepstaken te vervullen. Eindresultaat is conform de gestelde eisen met minimale begeleiding van docenten. Projectresultaat betekent niet alleen een optimaal advies, maar ook een innovatie. A.4. Kan op diverse manieren effectief communiceren met verschillende geledingen: A.4.1. Mondeling Presenteren Kan een presentatie houden aan de hand van een format (begin, midden, eind) Kan een gestructureerde, heldere presentatie houden afgestemd op de doelgroep A.4.2. Informatieoverdracht/instructie Kan een eenvoudige instructie geven. Kan een voorlichting geven. Kan een ander teamlid op heldere wijze complexe instructie geven Kan een uitgebreide voorlichting geven Kan in verschillende communicatieve situaties qua stijl, inhoud contact houden met de doelgroep (presentatie, discussie, vergadering). Kan aan groepen complexe en heldere instructies geven. Kan een trainingsbijeenkomst verzorgen (pakkettraining), waarbij wordt aangesloten op voorkennis van de doelgroep A.4.3. Vergaderen Kan een standpunt naar voren kunnen Heeft inzicht in vergaderprocessen en Gebruikt inzicht in vergaderprocessen en brengen op een vergadering Vraagt door als een boodschap niet helder is. procedures. Kan de boodschap van de ander samenvatten procedures om eindresultaat positief te beïnvloeden Vat samen wat de ander zegt en betrekt dat bij het einddoel van het gesprek A.4.4. Argumenteren Kan in verschil van mening zijn eigen mening verwoorden. Kan in verschil van mening zijn eigen mening verwoorden en beargumenteren. Kan daarbij feiten en meningen uit elkaar houden. Kan in complexere zaken eigen mening verkondigen en beargumenteren en kan hiermee anderen op zelfverzekerde wijze overtuigen. A.4.5. Telefoneren ( ) Gebruikt juiste formele/informele Kent de beroepsetiquette t.a.v. begroeting, Kan in werksituatie eigen gedrag aanspreekvorm, tutoyeren en vousvoyeren. aanspreking, telefoneren. afstemmen op gebruiken en cultuur van klant, opdrachtgever. A.4.6. Functioneringsgesprek Kan uit een functioneringsgesprek persoonlijke leerpunten destilleren. Kan met medeteamleden functioneringsgesprekken houden en functioneren evalueren Kan uit hoofde van (assistent) projectleiderschap functioneringsgesprekken voeren. A.4.7. Slechtnieuwsgesprek Weet wat aandachtspunten zijn bij het Kan een slecht nieuwsgesprek voeren met Kan een slechtnieuwsgesprek voeren met voeren van een slechtnieuwsgesprek. een teamlid volgens theoretisch model. een klant, opdrachtgever, personeelslid. A.4.8. Conflicthantering Andy Man Grafimediatechnologie 7

8 Kan eigen emoties in een conflict zakelijk uiteenzetten Kent aandachtspunten bij conflicthantering en is zich bewust van eigen emoties. Kan bemiddelen bij een conflict. Kan in een conflict op een positieve manier reageren zonder de confrontatie uit de weg te gaan. A.4.9. Solliciteren Kan een sollicitatiebrief schrijven met een Kan deelnemen aan een sollicitatiegesprek. Kan zelf sollicitatiegesprekken mee c.v voorbereiden en afnemen bij teamleden. A.5. Betrekt de context bij het opstellen van een advies. Adviseren Oriënteert zich op het kader van een klant. Heeft inzicht in de onderdelen van een adviestraject. Kan op basis van expertkennis desgevraagd een advies uitbrengen (aanschaf pakket, hardware, etc.) Volgt het kader van de klant. Komt met voorstellen die inspelen op de belangen van de klant/ gebruiker en speelt in op de wensen binnen de vastgestelde mogelijkheden. Kan een adviestraject uitzetten voor een enkelvoudig probleem. Kan een advies afstemmen op proces en beleving van klant. Schept ruimte in het kader van de klant (initieert, wijst klant op mogelijkheden waarvan hij zich nog niet bewust was). Geeft adviezen op strategisch- en beleidsniveau. Kan een adviestraject vormgeven in procedures bij meervoudige problemen(contracten, etc.) A.6. Betrekt de belangen van de verschillende partijen (van de informatievoorziening) bij het adviseren over en inrichten van ene projectorganisatie Kan een compromis bereiken binnen duidelijke eenduidige grenzen. Kunnen bereiken van compromissen vanuit eigen belang in een onderhandeling met één tegenpartij. Kunnen bereiken van een onderhandeling sovereenkomst met meerdere partijen, op basis van gegeven marges. Schriftelijke taalbeheersing A.7. Kan op diverse manieren effectief communiceren met verschillende geledingen. Schriftelijk, Stijl, Tekstsoort. Ideeën en meningen staan in begrijpelijke Schriftelijk werk is volgens standaarden Ingewikkelde teksten zijn vertaald in en correcte taal op schrift. Kan een volgens de daarvoor geldende regels opstellen. Kent en begrijpt de bedoeling van de indeling van de rapportopbouw. Kan de formats hierbij toepassen. kort, bondig en correct opgesteld Kan een gestructureerde zakelijke brief volgens de aangeleverde briefconventies opstellen. Kan volgens format diverse soorten notities opstellen. taalgebruik en niveau van de doelgroepen Kan een onderzoeksrapport, populair wetenschappelijk artikel schrijven. Kan een beleidsnotitie schrijven. Management vaardigheden A. een projectorganisatie. Kan op diverse manieren effectief communiceren met verschillende geledingen Draagt verantwoordelijkheid voor eigen resultaat binnen gestelde kaders. Geeft sturing in overzichtelijke situaties aan een kleine groep van medewerkers. (groepsgericht leidinggeven) Heeft inzicht in aspecten van leiderschaps(stijl), cultuur, rollen en gedragingen. (situationeel leidersschap) Herkent goede ideeën van anderen voor een probleem, bouwt hierop voort en komt tot een unieke oplossing in bekende situaties. (creatief denken en improvisatievermogen) Is zich bewust van eigen en andermans belangen binnen werkzaamheden. Houdt bij werkverdeling rekening met taakvolwassenheid teamleden. Geeft ruimte waarbinnen andere medewerkers zelfstandig keuzes maken. Kan handelen afstemmen op dat van anderen Geeft sturing in overzichtelijke situaties aan een kleine groepvan medewerkers. Heeft inzicht in eigen functioneren als leidinggevende wat betreft leiderschapsstijl, cultuur, rollen en gedragingen. Herkent goede ideeën van anderen voor een probleem, bouwt hierop voort en komt tot een unieke oplossing in onbekende situaties. Houdt rekening met eigen en andermans belangen binnen werkzaamheden. Geeft de ruimte aan teamleden om zelfstandig keuzes te maken binnen werkverdeling Draagt verantwoordelijkheid over en toetst het resultaat dat medewerkers hebben; schept voorwaarden waaronder resultaat tot stand komen. Geeft sturing in meer complexere situaties aan een kleine groep van medewerkers. Gebruikt inzicht in mens, organisatie en cultuur om resultaten positief te beïnvloeden. Komt samen met anderen tot een unieke oplossing in complexe nieuwe situaties. Houdt zowel binnen als buiten het team rekening met tegengestelde belangen. Draagt verantwoordelijkheden over aan ander teamlid en toetst resultaat aan doelstelling. Intrapersoonlijke A.9. Heeft de juiste beroepshouding A.9.1. Analytisch vermogen Kan een enkelvoudig probleem binnen een bestaande taak analyseren op oorzaak en gevolg. Kan een meervoudig probleem binnen een bestaande taak analyseren op oorzaken en gevolgen en zoekt oplossingen binnen de breedte van het vakgebied. Kan een multidimensionaal probleem analyseren, zet acties uit op hoofdlijnen, raadpleegt meerdere informatiebronnen binnen en buiten het vakgebied. Andy Man Grafimediatechnologie 8

9 A.9.2. Creatief denken Herkent goede ideeën van anderen en Combineert bestaande oplossingen tot een Komt met nieuwe oplossingen in bekende bouwt hierop verder in bekende situaties. (Creatief denken.) unieke oplossing in onbekende situaties. en onbekende situaties. A.9.3. Snelheid van denken Kan snel enkelvoudige vraagstukken Kan snel enkelvoudige en meervoudige Kan snel verbanden en patronen in en beoordelen en doorzien.(snelheid van denken). vraagstukken doorzien. tussen meervoudige en samengestelde vraagstukken beoordelen en doorzien. A.9.4. Stressbestendigheid Zoekt in lastige situaties naar een Reageert zakelijk en rustig bij een grote Blijft zakelijk en rustig bij activiteiten met mogelijkheid om er uit te komen en kan omgaan met verschillende taken en activiteiten met een laag afbreukrisco. hoeveelheid van taken die in een korte tijd gedaan moet worden. een hoge tijdsdruk en groot afbreukrisico, zowel intern als extern. A.9.5. Zelfstandigheid Is in staat zelfstandig een taak te verrichten is in staat om zelfstandig een complexe Is in nieuwe probleemsituaties in staat om ten behoeve van eigen project volgens vooropgestelde richtlijnen. taak in deeltaken te delen en die volgens aanwijzingen uit te werken. originele oplossingen te bedenken en uit te voeren. A.10. Kan omgaan met de ethische aspecten die samenhangen met de beroepsuitoefening Is zich ervan bewust dat er in bepaalde beroepssituaties ethische dilemma s kunnen voordoen. Is in staat om een ethisch dilemma te verwoorden als een belangentegenstelling en is in staat om een beargumenteerde keuze te maken. Bij het maken van een keuze is hij in staat om eigen belang af te wegen tegen het belang van de omgeving en is hij in staat om de gevolgen op korte en op lange termijn te benoemen. Internationalisering A.11. Kan functioneren in een multidisciplinaire en internationale omgeving A11.1 Taalvaardigheid Kan een vaktaalartikel in een vreemde taal (Engels) samenvatten. Kan een korte voordracht geven in het Engels en/of hierin een gesprek voeren over een onderwerp uit het vakgebied. A11.2 Internationale orientatie Kent de ontwikkelingen in het Nederlandse werkveld. Kan ontwikkelingen in het werkveld in Nederland verbinden met Europese en Internationale trends. Kan een zakelijke brief en een rapport opstellen in het Engels. Heeft zicht op de mogelijkheden en ontwikkelingen van het beroep in internationaal perspectief. Andy Man Grafimediatechnologie 9

Persoonsgebonden competenties

Persoonsgebonden competenties Persoonsgebonden competenties Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Denkkracht en ontwikkeling... 4 1.1 Opleidingsniveau... 4 1.2 Ontwikkelingsbreedte... 5 2 Informatie verzamelen/informeren/analyseren... 7 2.1

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Commerce

Domeincompetenties en Illustraties Commerce Domeincompetenties en Illustraties Commerce (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Landelijk overleg IDM

Landelijk overleg IDM Landelijk overleg IDM Landelijk Overleg IDM Kerncompetenties voor de informatieprofessional zestien illustraties Amsterdam, november 2006 Dit is een uitgave van het Landelijk Overleg IDM Eindredactie

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE Uitvoerder onderzoek De Leeuw Consult B.V. Opdrachtgever Stichting Fonds Architectenbureaus November 2009 Postbus 19606, 1000 GP Amsterdam

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092)

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) sd.ict22.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN... 5 3. HET CAO FUNCTIEGEBOUW (FUNCTIEMATRIX)... 6 4. TOEPASSING FUNCTIEGEBOUW (BINNEN ORGANISATIES)...

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie