POP. Andy Man. Grafimediatechnologie. Versie 15/12/05. Andy Man Grafimediatechnologie 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POP. Andy Man. Grafimediatechnologie. Versie 15/12/05. Andy Man 0766345 Grafimediatechnologie 1"

Transcriptie

1 POP Andy Man Grafimediatechnologie Versie 15/12/05 Andy Man Grafimediatechnologie 1

2 POP Andy Man Doel en Motivatie Mijn doel van deze opleiding is natuurlijk om mijn diploma te halen. En daarna een goedbetaalde baan te vinden die aansluit bij deze opleiding. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in ICT en de grafische sector. Nu deze opleiding het combineert ben ik zeer gemotiveerd om mijn opleiding met goede resultaten af te ronden. Waar liggen kansen of wat zijn obstakels? Ik heb meer kans op grafisch gebied dan op technisch gebied. Programmeren is dan ook mijn grootste obstakel. Een andere grote obstakel is mijzelf. Ik zal mijzelf moeten gaan diciplineren om elk project goed af te ronden. Sterkte/zwakte analyse Sterk Behulpzaam Sociaal Creatief Op veel vlakken kennis Vriendelijk Zwak Afwachtend Soms eigenwijs Differentiatie Ik weet nog niet wat mijn richting wordt. Ik weet bijna zeker dat ik niet de technische kant op ga. Ik kies voor of de grafische - of de management sector. Wanneer ga ik aan welke s werken? Ik volg gewoon de planning die bij elk project staat beschreven. Als dat er niet is, maak ik zelf een globale planning die aansluit op mijn tijden. Indien het een team opdracht is overleggen we gezamenlijk wat de beste en het meeste efficïente planning is. Tot nu toe heb ik alle s gehaald. Andy Man Grafimediatechnologie 2

3 Behaalde s (gekleurd is behaald) Vakinhoudelijke beroepss V.1 Kan vanuit een bedrijfsmatige invalshoek meewerken aan de uitvoering van Grafimedia-bedrijfsprocessen en de ICTondersteuning ervan in de staande organisatie. (IM: Informatiemanager) V.1.1 Kan producten, diensten en markten binnen de GMT-branche analyseren en beschrijven Product-dienstmarkt-combinatie indicatoren Student kan beschrijven welke categorieën van GMTbedrijven welke product/dienstmarktcombinatie (P/D-MC) hebben. Beschrijft (de kenmerken van) Printmediabedrijven PR / Reclamebedrijven Game-developmentbedrijven Nieuwe Mediabedrijven. Maakt gebruik van statistische beschrijvingsmethoden. Student kan een specifieke P/D-MC voor een GMT-bedrijf analyseren Geeft een presentatie voor een bepaald bedrijf over haar missie en specifieke P/D-MC. Heeft een swot-analyse uitgevoerd. Student kan onderbouwde voorstellen doen voor het inpassen van verbeteringen en vernieuwingen in de P/D-M-C mix van een enkel bedrijf of een categorie van bedrijven, kan onderbouwde voorstellen doen voor innovatie van e.e.a. Gebruikt theorie (bv Minzburg). Gebruikt organisatiemodellen. Houdt rekening met bedrijfscultuur en gevoeligheden. V.1.2 Kan de interactie tussen GMT-bedrijfsprocessen onderling en in samenhang met ICT analyseren en beschrijven ICT en GMTbedrijfsprocessen Student kan beschrijven welke bedrijven welke GMTbedrijfsprocessen hebben, en hoe de ICT hier bij gebruikt wordt. Beschrijft de categorieën uit 4.1: Printmediabedrijven PR / Reclamebedrijven Game-developmentbedrijven Nieuwe Mediabedrijven Beschrijft in-corporate GMTbedrijfsprocessen bij bv Overheid Weet hoe en welke bedrijfsprocessen passen in het model van Marketing Voorbereiding (pre-press) Productie (press) Nazorg/nabewerking (postpress) Student verkent ICT-deelsystemen, analyseert de relaties (interfaces) tussen systemen, doet verbetervoorstellen voor storingen, rekening houdend met mensen, middelen en mogelijkheden Kan voor een bedrijf de workflow beschrijven. Weet de rol van de ICT ondersteuning in de keten en beschrijft de knelpunten en kritieke factoren hierin. Beschrijft voor een bedrijf / opdrachtgever de rol van ICT bij de bedrijfsprocessen binnen: Marketing Voorbereiding Productie Nabewerking. Student kan voorstellen doen voor verbetering van de workflow, communicatie en samenwerking binnen een bedrijf. Kan daarbij rekening houden met mensen, middelen (ook financieel), procedures, ethische en juridische aspecten Voert vergelijkend onderzoek uit onder gelijksoortige situaties. Kan inschatten welke technische en sociale gevolgen een voorstel kunnen hebben. V.1.3 Kan modellen opstellen voor de informatie-architectuur, software-architectuur en technische infrastructuur binnen een bedrijf architecturen Student kent de doelstellingen Student kan voor een specifieke situatie Student kan op basis van een van de drie architecturen, hardwarearchitectuur softwarearchitectuur informatiearchitectuur. een analyse uitvoeren op de drie architecturen bestaande architectuur nieuwe architectuurvoorstellen doen plus de consequentie overzien van het beheer / onderhoud ervan. indicatoren Kent de onderdelen van elke architectuur en bij elk onderdeel de functie / verantwoordelijkheden. Weet verband te leggen tussen de drie. Gebruikt adequate beschrijving /schets / diagram maken Houdt een voor een specifiek bedrijf een presentatie van de drie architecturen en hun knelpunten, Signaleert problemen, doet voorstel voor oplossingen. Heeft voor een specifiek bedrijfsproces uitgezocht waar, wanneer, welke informatie beschikbaar is. Heeft gegevens / data, netwerken en service levels geanalyseerd. V.1.4 Kan een specificatie van een informatieproces opstellen specificeren Student kan specificaties opstellen voor een deelprocessen van een complex informatiesysteem. Student kan op basis van de wensen van de opdrachtgever specificaties opstellen voor subsystemen van een complex informatiesysteem Voert vergelijkend onderzoek uit onder andere afdelingen / bedrijven. Student kan op basis van de wensen van de opdrachtgever specificaties opstellen voor een complex informatiesysteem Andy Man Grafimediatechnologie 3

4 indicatoren Heeft specificaties voor invoer, uitvoer en werking testbaar opgesteld. Maakt gebruik van diverse schematechnieken. beschrijft interfaces tussen systemen Maakt onderscheid tussen functionele eisen, niet-functionele eisen, technische eisen, operationele eisen, interface eisen etc. Beschrijft naast invoer, uitvoer en werking ook opslag en presentatie. Werkt omgevingsoverstijgend. Betrekt infrastructuur, platform, performance eisen bij uitwerken van de specificaties. Gebruikt geëigende methoden voor elicitatie van kennis, bv prototyping. V.2. Kan vanuit een ICT-invalshoek nieuwe producten, processen en diensten ontwikkelen voor Grafimedia-bedrijfsprocessen. (SGP: Specialist grafimediasystemen) V.2.1 Kan een informatiesysteem ontwerpen (a), bouwen (b), implementeren (c) en testen (d) Systeemontwikkeling (V.2.1.a) ontwerpen Student kan in een beperkte omgeving en voor een relatief eenvoudig systeem onder begeleiding het ontwerptraject uitvoeren Heeft kennis van meerdere methoden en technieken Heeft 1 methode toegepast, kan producten laten zien. Student kan zelfstandig en voor relatief complexe problemen een ontwerptraject uitvoeren Heeft meerdere methodes en technieken zelfstandig toegepast. Systeemontwikkeling Meester (V.2.1.b) bouwen Student kan in een beperkte omgeving en voor een relatief eenvoudig systeem onder begeleiding een bouwtraject uitvoeren Kent meerdere ontwikkelomgevingen. Kan kant-en-klare softwarecomponenten aan elkaar koppelen binnen de gebruikte ontwikkelomgeving Student kan zelfstandig en voor relatief complexe problemen een bouwtraject uitvoeren Beheerst meerdere ontwikkelomgevingen. Kan componenten aanpassen, tunen, en (aan)bouwen binnen deze omgevingen. Systeemontwikkeling Meester (V.2.1.c) implementeren Student kan in een beperkte omgeving en voor een relatief eenvoudig systeem onder begeleiding een implementatie uitvoeren Heeft software op 1 platform geïmplementeerd. Student kan zelfstandig en voor relatief complexe problemen een implementatietraject uitvoeren Heeft zelfstandig volgens een plan een implementatie uitgevoerd. Systeemontwikkeling Leerling Meester (V.2.1.d) testen Student kan in een beperkte omgeving en voor een relatief eenvoudig systeem onder begeleiding testen uitvoeren Kent enkele testmethodes. Heeft een voorgeschreven testsituatie uitgevoerd. Student kan zelfstandig en voor relatief complexe problemen een testtraject uitvoeren Kent de standaard ISOtestbenaderingen Heeft zelf testsituaties / testsets opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. V.2.2 Kan een pakketselectie uitvoeren pakketselectie Leerling Student kan op grond van een Student kan zelf een shortlist opstellen Meester shortlist (vaststaande criteria) producten vergelijken en conclusie trekken. met criteria, wegingsfactoren (ook rekening houdend met financiële aspecten) en een selectie uitvoeren Gebruikt statistische technieken. Heeft minstens één vergelijkend onderzoek gepubliceerd. Kent enkele methodes uit de literatuur. Heeft een geëigende methode (bv met wegingen) toegepast voor opstellen shortlist. Kan omgaan met de zgn MOSCOW volgorde. V.2.3 Kan een verantwoorde keus maken uit tools en gereedschappen tools en gereedschappen Leerling Student kan op het gebied van beeldmanipulatie, tekstopmaak, 3Dmodelling, systeemontwikkeling uit een geselecteerde tool de gereedschappen toepassen Student kan een volledige tool zelfstandig toepassen. Kan zich in een vergelijkbare tool snel inwerken. Student kan voor een bepaalde situatie bij elk onderdeel van het traject de juiste ontwerpaanpak kiezen. Heeft beargumenteerd waarom bepaalde methoden / technieken wel / niet geschikt zijn. Past interactieve / iteratieve methoden toe, bv DFDS, IAD, RAD. Student kan voor een bepaalde situatie bij elk onderdeel van het traject de juiste bouwaanpak kiezen. Kan vanaf specificaties zelf componenten programmeren. Kiest een geschikt(e) platform /ontwikkelomgeving Student kan voor een bepaalde situatie bij elk onderdeel van het traject de juiste implementatieaanpak kiezen. Heeft zelfstandig een implementatietraject ontwikkeld. Heeft hierover geadviseerd. Heeft een implementatietraject gemanaged. Student kan voor een bepaalde situatie bij elk onderdeel van het traject de juiste testaanpak kiezen. Heeft voor specifieke testdomeinen testplannen opgesteld en op basis van uitgevoerde testevaluaties veranderingen voorgesteld. Student stelt zelf de kaders vast en kan marktontwikkelingen op specifieke gebieden volgen en vertalen in criteria. Heeft in overleg met de opdrachtgever afwegingen voor de kaders voor de criteria gemaakt. Heeft marktontwikkelingen en ICT-trends beschreven in analyserapport. Student kan uit de beschikbare tools de meest geschikte voor de situatie selecteren en toepassen. Andy Man Grafimediatechnologie 4

5 V.2.4 Kan beoordelen of en hoe ICT-ontwikkelingen ingepast kunnen worden in de bedrijfsprocessen ICTontwikkelingen Student is op de hoogte van ontwikkelingen op ICT gebied in de GMT-branche Leest vakbladen en raadpleegt andere bronnen. Kan de inhoud van een aantal bronnen weergeven. Student kan onderscheid maken tussen duurzame en korte termijn ontwikkelingen Kan van een aantal trends, ook uit het recente verleden, verklaren waarom deze mislukt zijn dan wel succesvol zijn / waren. Kan de huidige ontwikkelingen in de branche beschrijven. Student kan beoordelen welke ontwikkelingen kansrijk zijn en kan voorstellen doen voor het inpassen van nieuwe ontwikkelingen in het bedrijf Houdt rekening met bestaande bedrijfscultuur. Denkt mee / vooruit bij de voorstellen. V.3. Kan processen en producten in de Grafimediabranche beheren. (Beheerder) V.3.1 Kan het beheer uitvoeren over een informatiesysteem (inclusief de gebruikersondersteuning) uitvoeren beheer Student kan op het gebied van Gezel Student kan meewerken aan de software, infrastructuur, hardware en randapparatuur operationele beheertaken uitvoeren. uitvoering van incidentmanagement en een gerichte bijdrage leveren aan problemmanagement Heeft anderen geholpen met het detecteren en oplossen van operationele problemen op het gebied van hardware, software, etc. Kent de bijbehorende ITIL-processen. Heeft verandervoorstellen geformuleerd en gespecificeerd. V.3.2 Kan service level agreements opstellen SLA Student kan een SLA opstellen voor een niet kritisch bedrijfsproces Kent de factoren die een rol spelen bij SLA s. Kan een berekening maken van de consequenties. V.3.3 Kan geëigende methodes voor kwaliteitszorg selecteren en toepassen kwaliteitszorg Student is op de hoogte van de Student kan zelfstandig een audit heersende kwaliteitsnormen in de GMT-branche en werkt volgens procedures / kwaliteitscontrole uitvoeren op werkproces en informatieproces Kent kwaliteitsstandaards en standaards voor print en digitale producten (bv kleur, resolutie, PDF) Houdt zich aan procedures, afspraken, deadlines etc, wat blijkt uit bv peer-assessments. Heeft eigen werk en werk van anderen getest. Kent de relevante ISO standaards. Student kan meewerken aan problemmanagement en changemanagement Kent de diverse vormen van onderhoud (perfectief, adaptief etc.) Heeft geadviseerd over nieuwe releases, updates e.d. Student kan onderhandelen over SLA s van niet-kritische en kritische bedrijfsprocessen en daarbij de technische en financiële consequenties overzien. Student kan een systeem van kwaliteitszorg invoeren en de organisatie motiveren dit te gebruiken V.4 Kan Grafimediaproducten ontwikkelen. (DGP: Designer grafimediaproducten) V.4.1 De student kan de kwaliteit van Grafimediaproducten beoordelen kwaliteit producten Student kan binnen nauwkeurig vastgestelde kwaliteitsgrenzen grafimediaproducten beoordelen Heeft een usabilitytest uitgevoerd. Heeft met behulp van statistische methoden een vergelijking met vergelijkbare producten gemaakt. Student kan zelfstandig een kwaliteitscontrole uitvoeren om te beoordelen of het grafimediaproduct aan alle kwaliteitseisen voldoet Kent de factoren die de usability beïnvloeden. Heeft criteria voor een usabilitytest opgesteld voor een product in een bepaalde ontwikkelingsfase. Heeft een test voorbereid en uitgevoerd (bv in een usabilitylab). V.4.2 De student heeft een gebruikersgerichte aanpak gebruikersgerichte aanpak Student kan zich inleven in wensen en problemen van een gebruiker en speelt in op deze wensen Student kan zich inleven in de wensen en problemen van de gebruiker en komt met voorstellen om deze wensen te realiseren of deze problemen op te lossen Student kan zelf een kwaliteitsstelsel opzetten en naar anderen toe overdragen. Kan in een ontwikkeltraject de juiste methodes voor de juiste fases toepassen. Heeft criteria opgesteld voor de usabilityaspecten bij tests. Heeft voortstellen gedaan voor verbetering van de usability. Kan een usabilitylab inrichten. Student komt uit zichzelf met voorstellen en oplossingen voor problemen of wensen op het gebied van grafimediaproducten en kan deze ook (laten) uitvoeren. Andy Man Grafimediatechnologie 5

6 V.4.3 De student kan de algemeen geldende vormgeefprincipes toepassen bij zijn ontwerp toepassen vormgeefprincipes Student kan nauwkeurig aangegeven criteria voor zijn ontwerp toepassen Indiactoren Heeft eisen toegepast voor: typografie; kleur; lay-out en navigatie. Student kan zelf de criteria bepalen welke bij zijn ontwerp gesteld worden aan de vormgeving. Heeft binnen een geldende huisstijl een style guide ontwikkeld. Past de gangbare principes voor vormgeving en interactie toe (beeld, tekst, video, geluid) Student kan zelf aangegeven welke vormgeefprincipes er bij een bepaalde combinatie doelgroep / taaksituatie een rol spelen Kan nieuwe interactievormen ontwikkelen. V.4.4 Past in het traject van ontwerp en realisatie de principes van usability engineering toe usability engineering Student kan onder begeleiding Student kan zelfstandig Student past in het traject de principes van usability engineering toepassen de principes van usability engineering toepassen van ontwerp en realisatie de principes van usability engineering toe en kan ook aanbevelingen doen op dit Heeft doelgroepanalyse en taakanalyse uitgevoerd. Heeft usabilityrequirements opgesteld. Heeft met gebruikers intensief overlegd. Heeft prototyping toegepast. Heeft toegepast: taakconformiteit; betrokkenheid gebruikers; adequate ontwerpbeschrijvingen; prototypen; evaluaties; iteratief verfijnen; adequate help/handleiding. gebied tijdens het proces. Kent methodes voor us.eng. Kan us. eng. methodes inpassen in geschikte projectmanagement aanpak (bv RAD, IAD). Kan switchen tussen diverse technieken bij de ontwikkeling. V.4.5 De student gebruikt een geschikte ontwikkelomgeving voor ontwerprealisatie keuze ontwikkelomgeving Student heeft kennis van een Student kan uit meerdere Student kan zelf het ontwikkelomgeving en kan daarin een ontwerp realiseren ontwikkelomgevingen de juiste kiezen voor zijn ontwikkelkader vaststellen in een bepaalde situatie. Heeft minstens een omgeving gebruikt voor: DTP Videomanupilatie 2Dbeeld 3D/animatie Cdrom / DVD productie Software-ontwikkeling. ontwerprealisatie Kent meerdere omgevingen en tools voor: DTP Videomanupilatie 2Dbeeld 3D/animatie Cdrom / DVD productie Games Software-ontwikkeling. Heeft te maken gehad met ontwikkelen voor meerdere platforms. Heeft gewerkt met (minstens) één omgeving die niet op school is behandeld. Bv een geluidstool (soundedit) of Beroepsoverstijgende s Interpersoonlijke s A.1. Kan reflecteren op het eigen gedrag om feedback te geven en te ontvangen Geeft feedback aan de hand van een strak Geeft feedback als hij daartoe uitgenodigd Kan feedback initiëren. format. Geeft als ik - boodschap observaties van andermans gedrag weer. Kan feedback van een ander samenvatten wordt Kan feedback van een ander samenvatten en op basis daarvan actiepunten maken A.2. Kan zelfstandig en in een multidisciplinair team resultaatgericht samenwerken. Is flexibel qua samenwerkingsverband Andy Man Grafimediatechnologie 6

7 Kan contact binnen het projectteam maken. Geeft persoonlijke informatie om een gemeenschappelijk belangstellingsgebied te vinden. Werkt zelfverantwoordelijk aan eigen taken. Heeft inzicht in fases en processen in samenwerken. Is zich bewust van eigen rol in samenwerking en de invloed daarop op anderen Kan contact maken binnen en buiten het projectteam Draagt gezamenlijke verantwoordelijkheid bij taakuitvoering. Ondersteunt teamleden hun doelen te behalen en maakt optimaal gebruik van de kennis en expertise van anderen Kan tijdens evaluatie eigen functioneren en groepsfunctioneren analyseren. Toont gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens van anderen. Kan relaties binnen en buiten het vakgebied onderhouden. Bouwt netwerken op. Kan gemeenschappelijk sturing geven aan groepsproces. Reageert actief en op een constructieve wijze op ideeën van anderen en sluit aan op de kennis en kunde van teamleden. Kan op basis van evaluatie acties in de toekomst genereren. Stelt nieuwe doelen op en speelt informatie die voor anderen van belang kan zijn tijdig door. Toont in diverse situaties constructief gedrag naar anderen en helpt anderen daarin met adviezen. A.3. Kan zelfstandig en in een multidisciplinair team resultaatgericht samenwerken. Projectmatig werken Heeft inzicht in fases in projectmatig werken Maakt gezamenlijk duidelijke planning, Is flexibel in het bijstellen van planning, Realiseert zich welke kwaliteiten nodig zijn binnen projectgroep. Eindresultaat is conform de eisen met sturing van de docenten. Projectresultaat geeft in de conclusie een antwoord op de geformuleerde probleemstelling taakverdelingen en werkafspraken Benut kwaliteiten van diverse projectleden optimaal binnen de groepstaken Eindresultaat conform de gestelde eisen deels met sturing van de docenten. Projectresulaat herbergt duidelijke fases van oriënteren en herkennen, analyseren van de context en het opstellen van een conclusie /advies. taakverdelingen en werkafspraken bij onverwachte veranderingen, zonder invloed op eindresultaat. Boort onbewuste kwaliteiten aan van projectleden om groepstaken te vervullen. Eindresultaat is conform de gestelde eisen met minimale begeleiding van docenten. Projectresultaat betekent niet alleen een optimaal advies, maar ook een innovatie. A.4. Kan op diverse manieren effectief communiceren met verschillende geledingen: A.4.1. Mondeling Presenteren Kan een presentatie houden aan de hand van een format (begin, midden, eind) Kan een gestructureerde, heldere presentatie houden afgestemd op de doelgroep A.4.2. Informatieoverdracht/instructie Kan een eenvoudige instructie geven. Kan een voorlichting geven. Kan een ander teamlid op heldere wijze complexe instructie geven Kan een uitgebreide voorlichting geven Kan in verschillende communicatieve situaties qua stijl, inhoud contact houden met de doelgroep (presentatie, discussie, vergadering). Kan aan groepen complexe en heldere instructies geven. Kan een trainingsbijeenkomst verzorgen (pakkettraining), waarbij wordt aangesloten op voorkennis van de doelgroep A.4.3. Vergaderen Kan een standpunt naar voren kunnen Heeft inzicht in vergaderprocessen en Gebruikt inzicht in vergaderprocessen en brengen op een vergadering Vraagt door als een boodschap niet helder is. procedures. Kan de boodschap van de ander samenvatten procedures om eindresultaat positief te beïnvloeden Vat samen wat de ander zegt en betrekt dat bij het einddoel van het gesprek A.4.4. Argumenteren Kan in verschil van mening zijn eigen mening verwoorden. Kan in verschil van mening zijn eigen mening verwoorden en beargumenteren. Kan daarbij feiten en meningen uit elkaar houden. Kan in complexere zaken eigen mening verkondigen en beargumenteren en kan hiermee anderen op zelfverzekerde wijze overtuigen. A.4.5. Telefoneren ( ) Gebruikt juiste formele/informele Kent de beroepsetiquette t.a.v. begroeting, Kan in werksituatie eigen gedrag aanspreekvorm, tutoyeren en vousvoyeren. aanspreking, telefoneren. afstemmen op gebruiken en cultuur van klant, opdrachtgever. A.4.6. Functioneringsgesprek Kan uit een functioneringsgesprek persoonlijke leerpunten destilleren. Kan met medeteamleden functioneringsgesprekken houden en functioneren evalueren Kan uit hoofde van (assistent) projectleiderschap functioneringsgesprekken voeren. A.4.7. Slechtnieuwsgesprek Weet wat aandachtspunten zijn bij het Kan een slecht nieuwsgesprek voeren met Kan een slechtnieuwsgesprek voeren met voeren van een slechtnieuwsgesprek. een teamlid volgens theoretisch model. een klant, opdrachtgever, personeelslid. A.4.8. Conflicthantering Andy Man Grafimediatechnologie 7

8 Kan eigen emoties in een conflict zakelijk uiteenzetten Kent aandachtspunten bij conflicthantering en is zich bewust van eigen emoties. Kan bemiddelen bij een conflict. Kan in een conflict op een positieve manier reageren zonder de confrontatie uit de weg te gaan. A.4.9. Solliciteren Kan een sollicitatiebrief schrijven met een Kan deelnemen aan een sollicitatiegesprek. Kan zelf sollicitatiegesprekken mee c.v voorbereiden en afnemen bij teamleden. A.5. Betrekt de context bij het opstellen van een advies. Adviseren Oriënteert zich op het kader van een klant. Heeft inzicht in de onderdelen van een adviestraject. Kan op basis van expertkennis desgevraagd een advies uitbrengen (aanschaf pakket, hardware, etc.) Volgt het kader van de klant. Komt met voorstellen die inspelen op de belangen van de klant/ gebruiker en speelt in op de wensen binnen de vastgestelde mogelijkheden. Kan een adviestraject uitzetten voor een enkelvoudig probleem. Kan een advies afstemmen op proces en beleving van klant. Schept ruimte in het kader van de klant (initieert, wijst klant op mogelijkheden waarvan hij zich nog niet bewust was). Geeft adviezen op strategisch- en beleidsniveau. Kan een adviestraject vormgeven in procedures bij meervoudige problemen(contracten, etc.) A.6. Betrekt de belangen van de verschillende partijen (van de informatievoorziening) bij het adviseren over en inrichten van ene projectorganisatie Kan een compromis bereiken binnen duidelijke eenduidige grenzen. Kunnen bereiken van compromissen vanuit eigen belang in een onderhandeling met één tegenpartij. Kunnen bereiken van een onderhandeling sovereenkomst met meerdere partijen, op basis van gegeven marges. Schriftelijke taalbeheersing A.7. Kan op diverse manieren effectief communiceren met verschillende geledingen. Schriftelijk, Stijl, Tekstsoort. Ideeën en meningen staan in begrijpelijke Schriftelijk werk is volgens standaarden Ingewikkelde teksten zijn vertaald in en correcte taal op schrift. Kan een volgens de daarvoor geldende regels opstellen. Kent en begrijpt de bedoeling van de indeling van de rapportopbouw. Kan de formats hierbij toepassen. kort, bondig en correct opgesteld Kan een gestructureerde zakelijke brief volgens de aangeleverde briefconventies opstellen. Kan volgens format diverse soorten notities opstellen. taalgebruik en niveau van de doelgroepen Kan een onderzoeksrapport, populair wetenschappelijk artikel schrijven. Kan een beleidsnotitie schrijven. Management vaardigheden A. een projectorganisatie. Kan op diverse manieren effectief communiceren met verschillende geledingen Draagt verantwoordelijkheid voor eigen resultaat binnen gestelde kaders. Geeft sturing in overzichtelijke situaties aan een kleine groep van medewerkers. (groepsgericht leidinggeven) Heeft inzicht in aspecten van leiderschaps(stijl), cultuur, rollen en gedragingen. (situationeel leidersschap) Herkent goede ideeën van anderen voor een probleem, bouwt hierop voort en komt tot een unieke oplossing in bekende situaties. (creatief denken en improvisatievermogen) Is zich bewust van eigen en andermans belangen binnen werkzaamheden. Houdt bij werkverdeling rekening met taakvolwassenheid teamleden. Geeft ruimte waarbinnen andere medewerkers zelfstandig keuzes maken. Kan handelen afstemmen op dat van anderen Geeft sturing in overzichtelijke situaties aan een kleine groepvan medewerkers. Heeft inzicht in eigen functioneren als leidinggevende wat betreft leiderschapsstijl, cultuur, rollen en gedragingen. Herkent goede ideeën van anderen voor een probleem, bouwt hierop voort en komt tot een unieke oplossing in onbekende situaties. Houdt rekening met eigen en andermans belangen binnen werkzaamheden. Geeft de ruimte aan teamleden om zelfstandig keuzes te maken binnen werkverdeling Draagt verantwoordelijkheid over en toetst het resultaat dat medewerkers hebben; schept voorwaarden waaronder resultaat tot stand komen. Geeft sturing in meer complexere situaties aan een kleine groep van medewerkers. Gebruikt inzicht in mens, organisatie en cultuur om resultaten positief te beïnvloeden. Komt samen met anderen tot een unieke oplossing in complexe nieuwe situaties. Houdt zowel binnen als buiten het team rekening met tegengestelde belangen. Draagt verantwoordelijkheden over aan ander teamlid en toetst resultaat aan doelstelling. Intrapersoonlijke A.9. Heeft de juiste beroepshouding A.9.1. Analytisch vermogen Kan een enkelvoudig probleem binnen een bestaande taak analyseren op oorzaak en gevolg. Kan een meervoudig probleem binnen een bestaande taak analyseren op oorzaken en gevolgen en zoekt oplossingen binnen de breedte van het vakgebied. Kan een multidimensionaal probleem analyseren, zet acties uit op hoofdlijnen, raadpleegt meerdere informatiebronnen binnen en buiten het vakgebied. Andy Man Grafimediatechnologie 8

9 A.9.2. Creatief denken Herkent goede ideeën van anderen en Combineert bestaande oplossingen tot een Komt met nieuwe oplossingen in bekende bouwt hierop verder in bekende situaties. (Creatief denken.) unieke oplossing in onbekende situaties. en onbekende situaties. A.9.3. Snelheid van denken Kan snel enkelvoudige vraagstukken Kan snel enkelvoudige en meervoudige Kan snel verbanden en patronen in en beoordelen en doorzien.(snelheid van denken). vraagstukken doorzien. tussen meervoudige en samengestelde vraagstukken beoordelen en doorzien. A.9.4. Stressbestendigheid Zoekt in lastige situaties naar een Reageert zakelijk en rustig bij een grote Blijft zakelijk en rustig bij activiteiten met mogelijkheid om er uit te komen en kan omgaan met verschillende taken en activiteiten met een laag afbreukrisco. hoeveelheid van taken die in een korte tijd gedaan moet worden. een hoge tijdsdruk en groot afbreukrisico, zowel intern als extern. A.9.5. Zelfstandigheid Is in staat zelfstandig een taak te verrichten is in staat om zelfstandig een complexe Is in nieuwe probleemsituaties in staat om ten behoeve van eigen project volgens vooropgestelde richtlijnen. taak in deeltaken te delen en die volgens aanwijzingen uit te werken. originele oplossingen te bedenken en uit te voeren. A.10. Kan omgaan met de ethische aspecten die samenhangen met de beroepsuitoefening Is zich ervan bewust dat er in bepaalde beroepssituaties ethische dilemma s kunnen voordoen. Is in staat om een ethisch dilemma te verwoorden als een belangentegenstelling en is in staat om een beargumenteerde keuze te maken. Bij het maken van een keuze is hij in staat om eigen belang af te wegen tegen het belang van de omgeving en is hij in staat om de gevolgen op korte en op lange termijn te benoemen. Internationalisering A.11. Kan functioneren in een multidisciplinaire en internationale omgeving A11.1 Taalvaardigheid Kan een vaktaalartikel in een vreemde taal (Engels) samenvatten. Kan een korte voordracht geven in het Engels en/of hierin een gesprek voeren over een onderwerp uit het vakgebied. A11.2 Internationale orientatie Kent de ontwikkelingen in het Nederlandse werkveld. Kan ontwikkelingen in het werkveld in Nederland verbinden met Europese en Internationale trends. Kan een zakelijke brief en een rapport opstellen in het Engels. Heeft zicht op de mogelijkheden en ontwikkelingen van het beroep in internationaal perspectief. Andy Man Grafimediatechnologie 9

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast De gamedeveloper overlegt met het ontwikkelteam om de technische realisatie

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Competentiewoordenboek niet-kaderleden

Competentiewoordenboek niet-kaderleden 1. Besluitvaardig zijn Competentiewoordenboek niet-kaderleden - Kan tijdig beslissen wat in een bepaalde situatie moet gebeuren - Neemt goede beslissingen rekening houdend met de situatie - Durft beslissingen

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Suzanne Huig Cijfer docentbegeleider: Studentnummer: 2134154 8 Docentbegeleider: Joop leuren Praktijkbegeleider: Rob van Trier Cijfer praktijkbegeleider: Stageperiode:

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden

CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden FUWA-VO Sessie Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Stafbureau Salarisschaal 7 Werkterrein Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie Activiteiten Beleids- en

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Ben v.d. Heijden Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 247958 8 Docentbegeleider: PKK Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Hans v.d. Dobbelsteen 8 Stageperiode:

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Saskia Geurds Cijfer docentbegeleider: Studentnummer: 2143427 7 Docentbegeleider: Marieke van Willigen Praktijkbegeleider: Renee Brouwer Cijfer praktijkbegeleider:

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Modulecode: L.MIM.5687 Toetscode: T.MIM.7939 Modulenaam: Persoonlijke ontwikkeling Opleiding: Commerciële economie deeltijd Kwartiel: 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Verantwoordelijk docent:

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation Nick Kuijpers Inhoudsopgave Business School... 3 Leerdoel... 3 Te behalen competenties... 3 Leeractiviteiten + deadlines...

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Werken als videoproducent

Werken als videoproducent 1 2 3 4 5 Werken als videoproducent AV Productie Video Editor Wat laat je zien? Je toont passie en inzet Je zet ideeën om in beelden Je zet je talenten in en kent je belemmeringen Je werkt resultaatgericht

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Resultaatgebied Resultaat Competenties

Resultaatgebied Resultaat Competenties Algemene Informatie Functienaam Beleidsmedewerker Doel van de functie Voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en realiseren van het beleid binnen het eigen aandachtsgebied middels projecten, activiteiten

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

Analytisch denken Het oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken.

Analytisch denken Het oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken. Creatief denken Het flexibel kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden. Associëren, brainstormen en het bedenken van nieuwe originele dingen en originele oplossingen voor problemen. Analytisch denken Het

Nadere informatie

De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren. Inleiding

De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren. Inleiding De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren Inleiding Docenten vervullen 5 rollen in de lessituatie. Daarnaast vervult de docent de lessituatie een aantal rollen. In onderstaand

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Assessor : Resultaat: O V G U

Assessor : Resultaat: O V G U Assessment Iminor Naam Student : Datum : Assessor : Resultaat: Projectmatig werken Competentie: De educatief multimediaal ontwikkelaar is organisatorisch competent waar het gaat om de realisatie van het

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek Het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek biedt leidinggevenden én werknemers

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Gemeenschapswacht Gemeenschapswachten C1-C3 Administratief 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Uitvoeren van

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 Inhoud: 1. Generieke functie 2. Functieprofiel 3. Competentieprofiel 1. Generieke functie GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Dienstverlening

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Marijke Bax Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 2142490 9 Docentbegeleider: MHN Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Monique de Jong 9 Stageperiode: 1-3-13

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie.

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Kwaliteitszorg voor MZ Cursus Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Een presentatie

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Specialist: er zijn 4 hoofdrollen geïdentificeerd voor de specialist op het strategische niveau. Brandweer vakman leiderschap staat aan de basis van de

Nadere informatie

TOP TOP. Gideon Swart 2025059 ABCE1A

TOP TOP. Gideon Swart 2025059 ABCE1A 1 TOP Gideon Swart 2025059 ABCE1A 2 Voorwoord In de E-fase gaat het niet meer zo zeer om opdrachten of projecten uit te voeren die vanuit Avans/ABC worden aangeleverd, het gaat veel meer om zelfsturing.

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend.

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend. Kerncompetenties Kerncompetentie 1 Vakinhoudelijk handelen De beroepsbeoefenaar integreert alle vakinhoudelijk kennis en vaardigheden en een professionele attitude t.b.v. optimale patiëntenzorg en werkprocessen.

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisen Inleiding In dit document staan de kerntaken van de oefenleider centraal zoals deze gelden voor de Stichting Brandweeropleidingen BOGO.

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1 Kijkwijzer techniek Deze kijkwijzer is een instrument om na te gaan in welke mate leerlingen een aantal competenties bezitten. Door middel van deze kijkwijzer willen we verschillende doelen bereiken: Handvatten

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht. Je stelt doelen, neemt de verantwoordelijkheid en streeft naar het beste resultaat

Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht. Je stelt doelen, neemt de verantwoordelijkheid en streeft naar het beste resultaat 08720 Artiest muziek 10-04-2008 08:37 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als muzikant Artiest Muziek Wat laat je zien? Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht Je zet ideeën om in concepten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

Openbaar. Solliciteren:

Openbaar. Solliciteren: Openbaar In het kader van de verbreding en verdieping van artikel 107 rond de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg zoekt het netwerk GG ADS regio Aalst een teamcoördinator voor het

Nadere informatie

Eindtermen Nederlands algemeen secundair onderwijs (derde graad)

Eindtermen Nederlands algemeen secundair onderwijs (derde graad) Eindtermen Nederlands algemeen secundair onderwijs (derde graad) Bron: www.ond.vlaanderen.be/dvo 1 Luisteren 1 De leerlingen kunnen op structurerend niveau luisteren naar uiteenzettingen en probleemstellingen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS. Schoolmanagement

Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS. Schoolmanagement Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS Schoolmanagement Ontwikkelt een gezamenlijke visie op onderwijs en opvoeding en houdt deze levend. Schept optimale randvoorwaarden voor goed onderwijs.

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Ervaringsniveau: Medior Context De Van Mierlo Stichting heeft

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT

DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT KULeuven Opleidingen : Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT Master in Industrial Sciences: Electronic Engineering DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie