Praktische opdracht Economie Economische Monetaire Unie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktische opdracht Economie Economische Monetaire Unie"

Transcriptie

1 Praktische opdracht Economie Economische Monetaire Unie Praktische-opdracht door een scholier 3907 woorden 17 juni ,1 37 keer beoordeeld Vak Economie Samenvattingen: Deelvraag 1: De Economische en Monetaire Unie is een gebied waar iedereen met 1 gemeenschappelijke munt betaalt binnen de Europese Unie. Men wil hiermee een betere integratie, economische groei en stabiliteit bereiken. Dit verdrag was de basis voor een Europese politieke unie. Dus zal Europa bestuurd worden door een regering die boven de landelijke overheid staat. Er zijn 5 criteria waar een land aan moet voldoen om toe te kunnen treden tot de EMU: De inflatie mag maximaal 1,5% boven het gemiddelde liggen van de 3 lidstaten met de minste prijsstijging. - De kapitaalmarktrente mocht niet meer dan 2% hoger zijn dan het gemiddelde van de 3 landen met de minste prijsstijging. - De koers van de munt moest zich zonder al te veel moeite kunnen handhaven ten opzichte van de andere Europese munten. - Het EMU-tekort mag niet groter zijn dan 3% van het bruto binnenlands product (BBP). - De EMU-schuld in procenten van het bruto binnenlands product, of de EMU-schuldquote mag niet groter zijn dan 60%. Het vervoeren van goederen, personen, diensten en kapitaal is niet aan een limiet gebonden. Sinds 1 januari 1999 wordt de geldpolitiek binnen de Economische en Monetaire Unie gevoerd door de Europese Centrale Bank (ECB) die staat in Frankfurt. Deze bank is onderdeel van het Europese Systeem van Centrale Banken (ESCB), waaraan verder de landelijke Centrale Banken deelnemen. Deze bank bewaakt de waarde van de euro. De ECB wil de inflatie binnen de landen die samen de EMU vormen zoveel mogelijk tegenga Deelvraag 2: De Europese Raad wilde een economische eenwording in Europa. Dit wilde men bereiken doormiddel van het Delors-Rapport dat door de voorzitter van de Europese Commissie werd samengesteld. Het was een stappenplan om in drie fases de Economische en Monetaire Unie tot stand te laten komen. De eerste fase van de EMU: Pagina 1 van 9

2 De Europese Raad besloot in juni 1989 dat de eerste fase zou beginnen van de EMU op 1 juli 1990 zou beginnen. Gelijk werd al het vrije verkeer van kapitaal tussen de lidstaten afgeschaft. Het doel was het bereiken van een prijsstabiliteit. Ze begonnen gelijk al met de derde fase van de EMU omdat er maar weinig tijd was. 1ste stap:men ging onderzoeken wat onderzocht moest worden in een vroeg stadium over alle zaken en wat daar de voor- en nadelen van waren. Dit bestond uit het opstellen van een werkschema voor eind 1993, en aan de hand daarvan kon men verder. Om de 2de en de 3de fase te kunnen realiseren was het nodig het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (het verdrag van Rome ) te wijzigen. Daarom werd er een conferentie over de EMU bijeengeroepen. De conferentie werd in 1991 gehouden. Als resultaat van de bespreking kwam het verdrag betreffende unie tot stand dat in december 1991 werd overeengekomen en op 7 februari 1992 in Maastricht werd ondertekend. Door vertraging trad het Verdrag pas op 1 november 1993 in werking. In het verdrag van Maastricht van december 1991 zijn 5 voorwaarden gesteld waaraan de lidstaten moeten voldoen om tot de EMU te mogen toetreden. Deze moeten ervoor zorgen dat de landen economisch gezien dicht genoeg naar elkaar toegroeien. De Emu-criteria hebben betrekking op: - de hoogte van de inflatie - hoogte van de rente - de grootte van het tekort op het overheidsbegroting - de grootte van de overheidsschuld - de stabiliteit van de munt in een land De tweede Fase van de EMU: In de tweede fase werden de EMI en de ECB opgericht. De oprichting van het Europees Monetair Instituut (EMI) op 1 januari 1994 was het begin van de 2de fase van de EMU en het Comité van Presidenten hield toen op met bestaan. De twee belangrijkste taken van de EMI waren: -Het verstrekken van de samenwerking tussen de centrale banken en de coordinatie van monetair beleid. -het treffen van de vereiste voorbereidingen voor de oprichting van het Europese Stelsel van Centrale Banken (ESCB), voor het voeren van een gemeenschappelijk monetair belei, en voor de invoering van een gemeenschappelijke munt in de derde fase van de EMU. De EMI bood een forum aan voor overleg en uitwisselen van ideeën en informatie over beleidsaangelegenheden, zorgde voorde uitwerking van het vereiste juridische, organisatorische en logistieke kader dat het ESCB nodig heeft voor het vervullen van zijn taken in de derde fase. In december 1995 besloot de Europese Raad om de euro aan het begin van de derde fase te introduceren en ook te bevestigen dat de derde fase van de EMU op 1 januari 1999 zou beginnen. In december 1996 presenteerde het EMI haar rapport aan de Europese Raad. Het rapport vormde de basis voor een Resolutie van de Europese Raad voor de beginselen en de elementen van het nieuwe wisselkoersmechanisme (ERM II), die in juni 1997 werd aangenomen. In december 1996 presenteerde de EMI de ontwerpen voor de gemeenschappelijke munt Euro die op 1 januari 2002 in omloop zou worden gebracht. Om juni 1997 gaf de Europese Raad zijn goedkeuring aan het pact voor stabiliteit en groei, wat het doel Pagina 2 van 9

3 had om de begrotingsdiscipline met betrekking tot de EMU te waarborgen. In mei 1998 besloten regeringsleiders en staatshoofden van alle EU-landen welke landen aan de eisen voldeden om toe te kunnen treden tot de EMU. Elf lidstaten voldeden aan de eisen voor invoering van de euro op 1 januari Deze landen konden deel nemen aan de derde fase van de EMU Elf landen. Deze 11 landen hebben op 1 januari 1999 officieel de euro ingevoerd. Op die datum werden de onderlinge wisselkoersen van de deelnemende valuta's vastgelegd. Griekenland werd op 1 januari 2001 lid van de EMU. De staatshoofden en regeringsleiders bereikten samen politieke overeenkomsten ten aanzien van de voor benoeming tot lid van de Directie van de Europese Centrale Bank voor te dragen personen. Tegelijkertijd zijn de Ministers van Financiën van de lidstaten met de presidenten van de nationale centrale banken van deze lidstaten, de Europese Commissie en het EMI met elkaar overeengekomen dat de huidige bilaterale spilkoersen binnen de het ERM van de valuta s van de deelnemende lidstaten zouden worden gebruikt bij het bepalen van de onveranderlijke omrekeningskoersen voor de euro. Per 1 juni werden de benoemingen pas van kracht en was de oprichting van de ECB een feit. De ECB en de 11 nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten vormden samen het gezamenlijke Eurosysteem. De landen die meedoen aan de euro hebben in het stabiliteitspact afspraken gemaakt over het op orde houden van de overheidsfinanciën van de afzonderlijke landen. Het belangrijkste doel is het beperken van de inflatie in de euro-zone De derde fase van de EMU: Op 1 januari 1999 begon de derde fase van de EMU. De fase had als doel om de onherroepelijke wisselkoersen vast te stellen van de valuta s van de 11 lidstaten. Op 1 januari 2001, toen ook Griekenland begon aan de derde fase van de EMU. Het aantal lidstaten is gestegen naar 12 lidstaten aangezien Griekenland nu ook meedoet. Sinds 1 januari 2001 is ook de Griekse centrale bank onderdeel van het Eurosysteem. De deelname van Griekenland volgde op 19juni 2000 genomen besluit van de Raad van EU. Deelvraag 3: Het stabiliteitspact (Pact voor Stabiliteit en Groei) is ontstaan doordat Duitsland, samen met Nederland, dit als verzoek heeft ingediend en het is uiteindelijk in 1998 ingegaan. Op deze manier kunnen we de euro en zijn waarde beschermen en we kunnen ervoor zorgen dat de lidstaten zich houden aan de budgettaire normen. Als de lidstaten niet in evenwicht zijn met de 3% BBP en een tekort of overschot hebben krijgen ze een boete dat ook wel de sanctie procedure wordt genoemd. Deelvraag 1: Wat is de Europese Economische en Monetaire Unie? In december 1991 sloten de landen van de Europese Unie het verdrag van Maastricht. In 1993 werd het verdrag echt geldig gemaakt. Men wil met dit verdrag een verdergaande Europese eenwording bereiken, men wilde meer integratie. Dit verdrag was de basis voor een Europese politieke unie. Dat wil zeggen dat europa zal worden bestuurd door een Europese regering die boven de landelijke overheden staat. Deze Pagina 3 van 9

4 regeringsvorm is te vergelijken met die van Amerika. Er zijn binnen Europa wel veel meningsverschillen over de mate waarin nationale bevoegdheden naar die Europese regering zullen gaan. Als je kijkt naar het gebied van de geldpolitiek zijn er hele duidelijke afspraken gemaakt om op z n laatst in 1999 te komen tot een Economische en Monetaire Unie (EMU). Op 1 januari 1999 zijn de nationale munten van de 11 deelnemers aan de EMU (Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Ierland en Finland) aan elkaar gekoppeld, dit staat vast en er kon niks meer aan gedaan worden. Koersveranderingen waren vanaf dat moment niet meer mogelijk. Op de datum werd de koers van de euro vastgesteld: 1 euro = 2,20371 gulden. In het jaar 2002 werden alle nationale munten van deze 11 landen vervangen door de euro. Landelijke munten en biljetten moesten op zijn laatst op 28 februari 2002 uit de roulatie zijn genomen. Griekenland kon niet deelnemen aan de EMU, omdat dit land niet voldeed aan de criteria van Maastricht. Om tot de Economische en Monetaire Unie toe te kunnen treden moet je als land aan 5 criteria voldoen: - De inflatie mag maximaal 1,5% boven het gemiddelde liggen van de 3 lidstaten met de minste prijsstijging. - De kapitaalmarktrente mocht niet meer dan 2% hoger zijn dan het gemiddelde van de 3 landen met de minste prijsstijging. - De koers van de munt moest zich zonder al te veel moeite kunnen handhaven ten opzichte van de andere Europese munten. - Het EMU-tekort mag niet groter zijn dan 3% van het bruto binnenlands product (BBP). - De EMU-schuld in procenten van het bruto binnenlands product, of de EMU-schuldquote mag niet groter zijn dan 60%. Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk bleven uit vrije wil voorlopig nog buiten de Economische en Monetaire Unie. Nadat de Commissie in mei 2000 concludeerde, dat Griekenland tegen die tijd wel voldeed aan de toelatingscriteria kon Griekenland al op 1 januari 2001 tot de Europese en Monetaire Unie toetreden. Sinds 1 januari 1999 wordt de geldpolitiek binnen de Economische en Monetaire Unie gevoerd door de Europese Centrale Bank (ECB) die staat in Frankfurt. Deze bank is onderdeel van het Europese Systeem van Centrale Banken (ESCB), waaraan verder de landelijke Centrale Banken deelnemen. De ECB wordt bestuurd door de President Wim Duisenburg en 5 leden, dit bestuur heet de Executive Board. De Nederlander Wim Duisenburg, oud-president van De Nederlandse Bank, was de eerste ECB-President voor een termijn van 8 jaar.de landen die meedoen aan de euro hebben in het stabiliteitspact afspraken gemaakt over het op orde houden van de overheidsfinanciën van de op zichzelf staande landen. Deze bank bewaakt de waarde van de euro. De ECB wil de inflatie binnen de landen die samen de EMU vormen zoveel mogelijk tegengaan. De hoofdtaken van de ECB zijn: - Het vaststellen en uitvoeren van het monetaire beleid in de eurozone; - Het als het nodig is kopen of verkopen van vreemde valuta s om de koers van de euro te beïnvloeden; - Het aanhouden en beheren van de officiële reserves van de lidstaten; - Het bevorderen van een soepel werkend betalingsverkeer binnen de eurozone. Gebouw van de Europees Centrale Bank in Frankfurt. De Economische en Monetaire Unie is dus een gebied met één gemeenschappelijke munt binnen de Pagina 4 van 9

5 Europese Unie. Hierin heeft het vervoeren van personen, goederen, diensten en kapitaal geen limiet. Binnen de Economische en Monetaire Unie wordt gestreefd naar economische groei en stabiliteit. Er zijn wettelijke verplichtingen voor de deelnemende lidstaten om een goed economisch beleid te voeren en dit beleid onderling erg streng te coördineren. Deelvraag 2: Hoe is de Europese Economische en Monetaire Unie tot stand gekomen? Het doel van de Europese Raad was, dat Europa een economische eenwording zou worden. In juni 1988 bevestigde de Europese Raad deze doelstelling en ze gaven de opdracht aan de voorzitter van de Europese Commissie (Jacques Delors)om een stappenplan te maken waarmee ze hun doel konden bereiken, dat Europa dus een economische eenwording zou worden. Jacques Delors kwam met het Delors-rapport als plan om hun doel te bereiken. In dit rapport adviseerde hij om de economische en monetaire unie in drie fase tot stand te laten komen. Dit rapport stelt ook de deadlines voor de drie fases van de Europese monetaire unie waar de politieke doelstellingen van de unie worden samengebracht. De eerste fase van de EMU: De Europese Raad besloot in juni 1989 aan de hand van Delors-rapport dat de eerste fase van het tot stand brengen van de economische en monetaire unie op 1 juli 1990 zou moeten beginnen. Dit was gelijk de datum waarop alle beperking op het vrije verkeer van kapitaal tussen lidstaten zouden worden afgeschaft. Toen kreeg ook het Comité van presidenten van de Centrale Banken van de lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) dat in mei 1964 was opgericht meer bevoegdheden toegewezen. Deze bevoegdheden werden op 12 maart 1990 neergelegd in een Raadsbesluit en dat hield onder anderen in het overleggen over en bevorderen van de coordinatie op het gebied van het monetaire beleid van de lidstaten. Hun doel was het bereiken van een prijsstabiliteit. Aangezien er maar weinig tijd was en sommige dingen erg ingewikkeld waren begon het Comité van Presidenten al met de voorbereidingen van de derde fase van de Economische en Monetaire Unie (EMU). In de eerste stap ging men onderzoeken wat onderzocht moest worden in een vroeg stadium over alle zaken en wat daar de voor- en nadelen van waren. Dit bestond uit het opstellen van een werkschema voor eind 1993, en aan de hand daarvan kon men verder. Om de tweede en de derde fase te kunnen realiseren was het nodig het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (het verdrag van Rome ) te wijzigen. Daarom werd er een conferentie over de EMU bijeengeroepen. De conferentie werd in 1991 gehouden tegelijkertijd met de Conferentie over de politieke eenwording. Als resultaat van de bespreking kwam het verdrag betreffende unie tot stand dat in december 1991 werd overeengekomen en op 7 februari 1992 in Maastricht werd ondertekend. Door vertraging trad het Verdrag pas op 1 november 1993 in werking. In het Verdrag van Maastricht van december 1991 zijn vijf voorwaarden gesteld waaraan lidstaten moeten voldoen om tot de EMU te mogen toetreden. Deze 'convergentie-criteria', ook wel EMU-criteria genoemd, moeten ervoor zorgen dat de landen economisch gezien dicht genoeg naar elkaar toegroeien. De EMU-criteria hebben betrekking op: - de hoogte van de inflatie - de hoogte van de rente -de grootte van het tekort op het overheidsbegroting -de grootte van de overheidsschuld Pagina 5 van 9

6 -de stabiliteit van de munt van een land De tweede fase van de EMU In de tweede fase werden de EMI en de ECB opgericht. De oprichting van het Europees Monetair Instituut (EMI) op 1 januari 1994 was het begin van de tweede fase van de EMU en het Comité van Presidenten hield toen op met bestaan. De oprichting van de EMI was tijdelijk en gelijk een weerspiegeling van monetaire intergratie binnen de Gemeenschap. Het EMI had geen verantwoordelijkheid voor het voeren van het monetaire beleid in de Europese Unie. De twee belangrijkste taken van de EMI waren: -Het verstrekken van de samenwerking tussen de centrale banken en de coordinatie van monetair beleid. -het treffen van de vereiste voorbereidingen voor de oprichting van het Europese Stelsel van Centrale Banken (ESCB), voor het voeren van een gemeenschappelijk monetair belei, en voor de invoering van een gemeenschappelijke munt in de derde fase van de EMU. De EMI bood een forum aan voor overleg en uitwisselen van ideeën en informatie over beleidsaangelegenheden, zorgde voorde uitwerking van het vereiste juridische, organisatorische en logistieke kader dat het ESCB nodig heeft voor het vervullen van zijn taken in de derde fase. In december 1995 besloot de Europese Raad om de gemeenschappelijke munt euro aan het begin van de derde fase te introduceren en ook te bevestigen dat de derde fase van de EMU op 1 januari 1999 zou beginnen. Voordat de overgang naar de euro kwam werd er eerst een chronologische volgorde van gebeurtenissen aangegeven voordat dit ging gebeuren. Dit was vooral gebaseerd op de uitgewerkte voorstellen van het EMI. Tegelijkertijd kreeg het EMI de taak om voorbereidingen te treffen voor de toekomstige monetaire- en wisselkoersverhoudingen tussen het eurogebied en de overige landen. In december 1996 presenteerde het EMI haar rapport aan de Europese Raad. Het rapport vormde de basis voor een Resolutie van de Europese Raad voor de beginselen en de elementen van het nieuwe wisselkoersmechanisme (ERM II), die in juni 1997 werd aangenomen. In december 1996 presenteerde de EMI aan de Europese Raad, en daarna aan het publiek de uitgekozen ontwerpen voor de gemeenschappelijke munt Euro die op 1 januari 2002 in omloop zou worden gebracht. Om juni 1997 gaf de Europese Raad zijn goedkeuring aan het pact voor stabiliteit en groei, wat het doel had om de begrotingsdiscipline met betrekking tot de EMU te waarborgen. In mei 1998 besloten regeringsleiders en staatshoofden van alle EU-landen welke landen aan de eisen voldeden om toe te kunnen treden tot de EMU. Elf lidstaten voldeden aan de eisen voor invoering van de euro op 1 januari Dit waren België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Finland. Deze landen konden deel nemen aan de derde fase van de EMU Elf landen. Deze Elf landen hebben vervolgens op 1 januari 1999 officieel de euro ingevoerd. Op die datum werden de onderlinge wisselkoersen van de deelnemende valuta's vastgelegd. Griekenland werd op 1 januari 2001 lid van de EMU. Door een verklaring van de raad in mei 1998 werd het pact vervolgens aangevuld en de verplichtingen werden versterkt, door een verklaring van de Raad in mei Op 2 mei 1998 besloot de Raad van de Europese Unie dat. De staatshoofden en regeringsleiders bereikten samen politieke overeenkomsten ten aanzien van de voor Pagina 6 van 9

7 benoeming tot lid van de Directie van de Europese Centrale Bank voor te dragen personen. Tegelijkertijd zijn de Ministers van Financiën van de lidstaten die de euro hebben ingevoerd met de presidenten van de nationale centrale banken van deze lidstaten, de Europese Commissie en het EMI met elkaar overeengekomen dat de huidige bilaterale spilkoersen binnen de het ERM van de valuta s van de deelnemende lidstaten zouden worden gebruikt bij het bepalen van de onveranderlijke omrekeningskoersen voor de euro. Op 25 mei 1998 kozen de regeringen van de 11 deelnemende lidstaten de President, de Vice-President en de vier overige leden van de Directie van de ECB. Per 1 juni werden de benoemingen pas van kracht en was de oprichting van de ECB een feit. De ECB en de 11 nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten vormden samen het gezamenlijke Eurosysteem, dat het gemeenschappelijke monetaire beleid in de derde fase van de EMU bepaalt Met de oprichting van de ECB had de EMI zijn taak volbracht. Alle aan het EMI toevertrouwde voorbereidende werkzaamheden werden tijdig afgerond en de rest van 1998 werd door de ECB gebruikt voor het eindtesten van systemen en procedures. Voor de rest hebben de landen die meedoen aan de euro in het stabiliteitspact afspraken gemaakt over het op orde houden van de overheidsfinanciën van de afzonderlijke landen. Het belangrijkste doel is het beperken van de inflatie in de euro-zone De derde fase van de EMU Op 1 januari 1999 begon de derde fase van de EMU dit was gelijk ook de laatste fase van de EMU. De fase had als doel om de onherroepelijke wisselkoersen vast te stellen van de valuta s van de 11 lidstaten die aan de Monetaire Unie deelnemen en met het voeren van een gemeenschappelijk monetair beleid onder de verantwoordelijkheid van de ECB. Op 1 januari 2001, toen ook Griekenland begon aan de derde fase van de EMU. Het aantal lidstaten is gestegen naar 12 lidstaten aangezien Griekenland nu ook meedoet. Sinds 1 januari 2001 is ook de Griekse centrale bank onderdeel van het Eurosysteem. De deelname van Griekenland volgde op 19juni 2000 genomen besluit van de Raad van EU. Deelvraag 3: Wat is het stabiliteitspact? In principe is Duitsland, samen met Nederland, degene geweest die ervoor heeft gezorgd dat het stabiliteitspact is ontstaan omdat dit land het verzoek hiervoor heeft ingediend om zo de euro en de waarde van de euro te kunnen beschermen. Duitsland heeft dit verzoek ook ingediend, omdat ze bang waren dat de lidstaten zich niet zouden houden aan de budgettaire normen als ze eenmaal tot de muntunie waren toegetreden en om te voorkomen dat de waarde van de verschillende valuta s teveel van elkaar zouden gaan verschillen. Dit zijn natuurlijk een paar hele goede redenen om over in overleg te gaan en dat is ook gebeurd, in 1996 zijn ze allemaal gaan overleggen en over dit pact. Het pact is uiteindelijk in juli 1998 ingegaan nadat het Europese Parlement met 372 stemmen tegen 84 stemmen er mee akkoord ging. Eerst hebben ze het de naam stabiliteitspact gegeven maar later is de naam van dit pact veranderd in Pagina 7 van 9

8 Pact voor Stabiliteit en Groei. De naam is gewoon een beetje hetzelfde als ze voorheen hadden, maar de nieuwe naamgeving zegt wat meer over de betekenis van het pact. Het stabiliteitspact verplicht de landen die lid zijn van de Europese Unie en die als munteenheid de euro hebben om zich te houden aan een begrotingsbeleid. De lidstaten hebben in dit pact vastgelegd dat elk land streeft naar een begroting die ongeveer op dezelfde hoogte als de 3% BBP zit. Deze regel wordt ook wel preventieve werking genoemd. De EMU, de Economische en Monetaire Unie, staat in verband met het stabiliteitspact, want de EMU heeft de euro mogelijk gemaakt en de EMU gaat als het ware over de euro, het heeft veel te maken met de euro. Als er een tekort of een overschot is bij de begroting moeten er natuurlijk maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurd en dat het land er wat van leert, daarom hebben we een sanctie procedure. De sanctie procedure houdt in dat de lidstaat een boete opgelegd krijgt als er sprake is van een tekort of een overschot. De boete kan behoorlijk hoog oplopen, tot maar liefst miljarden euro s, en dat kan zo n land zich natuurlijk niet veroorloven. Het komt ook voor dat landen die een overschot of een tekort hebben, en dus eigenlijk een boete zouden moeten krijgen, onder het stabiliteitspact uitkomen en dan gaat het vooral om de wat grotere landen. Het is dan ook wel begrijpelijk dat sommige mensen twijfelen over het stabiliteitspact als het gaat om zijn harde aanpak. Deelvraag 4: Waarom is het stabiliteitspact van groot belang voor de Europese Economische en Monetaire Unie? De economische unie, is een geïntegreerde markt + coördinatie van het economische beleid. Er is ook een monetaire unie, samen met de economische unie heet dat de EMU (de economische en monetaire unie). De EMU is ook verantwoordelijk voor de invoering van de Europese munt, de Euro. De Euro is sinds 1 januari 2002 de officiële munt in de twaalf Europese landen die meedoen aan de EMU: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje. Alleen Denemarken, Groot-Brittannië en Zweden hebben ervoor gekozen om niet deel te nemen aan de EMU. In het Verdrag van Maastricht van december 1991 zitten vijf voorwaarden waaraan lidstaten moeten voldoen om tot de EMU te mogen toetreden. Deze EMU-criteria, De criteria hebben betrekking op: - De hoogte van de inflatie - De hoogte van de rente - De grootte van het tekort op de overheidsbegroting - De grootte van de overheidsschuld - De stabiliteit van de munt van een land Om de waarde van de euro te beschermen en om te voorkomen dat waarde van de betaalmiddelen van andere Europese landen te verschillend werden, voerde men het stabiliteitspact in. Alle landen zitten nu Pagina 8 van 9

9 ongeveer op gelijke hoogte, niemand mag erboven of onder de grens van 3 % van het stabiliteitspact zitten. De EU wil dat elk EU lid hetzelfde economische stelstel heeft. De EU heeft een soort geldpot waar ieder land jaarlijks een bedrage aan levert. Het bedrag dat hierin zit wordt verdeeld over de gebieden die economische achterstand hebben. Pagina 9 van 9

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2007 COM(2007) 256 definitief 2007/0090 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

1. Inleiding Ik ga het in mijn werkstuk over de euro en de Europese Unie hebben. De volgende punten zal ik in mijn werkstuk verwerken;

1. Inleiding Ik ga het in mijn werkstuk over de euro en de Europese Unie hebben. De volgende punten zal ik in mijn werkstuk verwerken; Werkstuk door een scholier 2302 woorden 20 februari 2000 6 144 keer beoordeeld Vak Economie 1. Inleiding Ik ga het in mijn werkstuk over de euro en de Europese Unie hebben. De volgende punten zal ik in

Nadere informatie

Praktische opdracht Economie Euro

Praktische opdracht Economie Euro Praktische opdracht Economie Euro Praktische-opdracht door een scholier 1619 woorden 17 februari 2003 6,7 12 keer beoordeeld Vak Economie 1 Onderzoeksvraag. Mijn onderzoeksvraag is: Wat zijn de voor- en

Nadere informatie

Ik ga het in mijn werkstuk over de euro en de Europese Unie hebben. De volgende punten zal ik in mijn werkstuk verwerken;

Ik ga het in mijn werkstuk over de euro en de Europese Unie hebben. De volgende punten zal ik in mijn werkstuk verwerken; Werkstuk door een scholier 2376 woorden 29 november 2001 7,3 29 keer beoordeeld Vak Economie Inleiding Ik ga het in mijn werkstuk over de euro en de Europese Unie hebben. De volgende punten zal ik in mijn

Nadere informatie

10889/10 VP/mg DG G I

10889/10 VP/mg DG G I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 juni 2010 (OR. en) 10889/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0135 (E) ECOFIN 360 UEM 209 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD overeenkomstig

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. betreffende de aanneming van de euro door Letland op 1 januari 2014

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. betreffende de aanneming van de euro door Letland op 1 januari 2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de aanneming van de euro door Letland op 1 januari 2014 NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

5,2. 1.Het ontstaan van de Europese Unie. 2.Geschiedenis van de EU: Werkstuk door een scholier 1839 woorden 10 oktober keer beoordeeld

5,2. 1.Het ontstaan van de Europese Unie. 2.Geschiedenis van de EU: Werkstuk door een scholier 1839 woorden 10 oktober keer beoordeeld Werkstuk door een scholier 1839 woorden 10 oktober 2002 5,2 13 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 1 1.Het ontstaan van de Europese Unie Op 18 april 1951 werd de eerste stap gezet richting een

Nadere informatie

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 DEEL 3.4 DE EURO Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 3.4. DE EURO DOEL - De leerlingen/cursisten ontdekken de voordelen van het gebruik van de eenheidsmunt: wisselen van geld is niet meer nodig, je spaart

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. betreffende de aanneming van de euro door Estland op 1 januari 2011

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. betreffende de aanneming van de euro door Estland op 1 januari 2011 NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.5.2010 COM(2010) 239 definitief 2010/0135 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de aanneming van de euro door Estland op 1 januari 2011 NL NL TOELICHTING

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN or** ir ir * ie *ür* COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 31.12.1998 COM( 1998) 732 def. 98/0353 (CNB) Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD over de omrekeningskoersen tussen de euro

Nadere informatie

6, Het verband tussen de euro en de ecu De ecu. Werkstuk door een scholier 1684 woorden 7 december keer beoordeeld

6, Het verband tussen de euro en de ecu De ecu. Werkstuk door een scholier 1684 woorden 7 december keer beoordeeld Werkstuk door een scholier 1684 woorden 7 december 2001 6,3 18 keer beoordeeld Vak Economie De euro in de praktijk. Hoofdstuk 1: De euro. 1.1 Begrip. Sinds 1 januari 1999 hebben de deelnemers aan de Europese

Nadere informatie

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 9: Duitsland en de euro. 9.1 Overzicht

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 9: Duitsland en de euro. 9.1 Overzicht Naslagwerk Economie van Duitsland 9.1 Overzicht Eind jaren zestig werd in Europa hardop gesproken over een gezamenlijk economisch beleid met een gemeenschappelijke munt. In 1979 werd dit plan concreet

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 28.6.2006 COM(2006) 320 definitief 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

Hoe is de EU tot stand gekomen?

Hoe is de EU tot stand gekomen? Verslag door? 2035 woorden 4 februari 2018 10 2 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoe is de EU tot stand gekomen? de geschiedenis de EU is tegenwoordig niet meer weg te denken van politieke tot economische

Nadere informatie

Praktische opdracht Economie Europese Unie

Praktische opdracht Economie Europese Unie Praktische opdracht Economie Europese Unie Praktische-opdracht door een scholier 3156 woorden 1 juni 2005 7,8 53 keer beoordeeld Vak Economie 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Hoe is de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.1.2004 COM(2004) 32 definitief 2004/0009 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD over de omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden

Nadere informatie

Procedure voor de benoeming van de leden van het CvdR. De procedures in de verschillende lidstaten

Procedure voor de benoeming van de leden van het CvdR. De procedures in de verschillende lidstaten Procedure voor de benoeming van de leden van het CvdR De procedures in de verschillende lidstaten SAMENVATTING In de preambule van het Verdrag betreffende de Europese Unie luidt het dat één van de doelstellingen

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN INTRO VOOR DE LEERKRACHT Deze tijdslijn illustreert het verhaal van de Europese Unie. U kunt de tijdslijn in verschillende stukken afdrukken

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

RESTREINT UE. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

RESTREINT UE. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

6,9. Werkstuk door een scholier 1550 woorden 3 april keer beoordeeld. De euro

6,9. Werkstuk door een scholier 1550 woorden 3 april keer beoordeeld. De euro Werkstuk door een scholier 1550 woorden 3 april 2002 6,9 53 keer beoordeeld Vak Economie De euro Sinds 1 januari 2001 betalen we met de Euro. De euro is de gemeenschappelijke munt voor de landen die lid

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Europa in crisis George Gelauff Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Opzet Baten en kosten van Europa Banken en overheden Muntunie en schulden Conclusie 2 Europa in crisis Europa veruit

Nadere informatie

1950 De Verklaring van Schuman

1950 De Verklaring van Schuman Hoofdstuk 3 31 Van Gemeenschappelijke Markt tot euro 8 mei 1945 : de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) wordt beëindigd. Europa ligt in puin. De angst voor een herhaling van een dergelijk drama brengt politici

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

COMMISSE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ***** COMMISSE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.12.1998 COM(1998) 801 def. 98/ 0364(CNB) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de monetaire regelingen in de Franse territoriale gemeenschappen

Nadere informatie

Centraal Planbureau 1 Europa in crisis

Centraal Planbureau 1 Europa in crisis 1 Europa in crisis Waarom dit boek? Vergelijkbaar met De Grote Recessie van 2 jaar geleden qua vorm en stijl qua beoogde doelgroep Euro-crisis ingrijpend voor ons dagelijkse leven / welvaart oplossing

Nadere informatie

Regels inzake gemeenschappelijke wisselkoersarrangementen van de euro, alsmede wijziging van enkele andere wetten.

Regels inzake gemeenschappelijke wisselkoersarrangementen van de euro, alsmede wijziging van enkele andere wetten. Regels inzake gemeenschappelijke wisselkoersarrangementen van de euro, alsmede wijziging van enkele andere wetten. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

RECHTSGRONDSLAG DOELSTELLINGEN RESULTATEN

RECHTSGRONDSLAG DOELSTELLINGEN RESULTATEN DE INSTELLINGEN VAN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE De instellingen van de Europese Monetaire Unie dragen de hoofdverantwoordelijkheid voor het vastleggen van het Europese monetaire beleid, voor besluiten

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 10 (1992) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 51 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

5,4. Betoog door een scholier 2858 woorden 6 december keer beoordeeld. Nederlands. Een opstel over de euro. Een nog hechter Europa

5,4. Betoog door een scholier 2858 woorden 6 december keer beoordeeld. Nederlands. Een opstel over de euro. Een nog hechter Europa Betoog door een scholier 2858 woorden 6 december 2001 5,4 49 keer beoordeeld Vak Nederlands Een opstel over de euro. Een nog hechter Europa Iedereen die naar het nieuws kijkt weet nu wel dat de euro in

Nadere informatie

-...,..>. a... (do? de Commissie ingediend)

-...,..>. a... (do? de Commissie ingediend) C -...,..>. a. t...,....... (do? de Commissie ingediend) Voorstel voor een besluit van de Raad [ I betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de vaststelling van de verdeelsleutel

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Europese Unie

Werkstuk Aardrijkskunde Europese Unie Werkstuk Aardrijkskunde Europese Unie Werkstuk door een scholier 2970 woorden 21 maart 2005 5,4 25 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inhoudsopgave Inleiding De geschiedenis De regeling in Europa ( organen

Nadere informatie

Opbouw van de Europese Monetaire Unie

Opbouw van de Europese Monetaire Unie Opbouw van de Europese Monetaire Unie Seminarie voor leerkrachten, NBB Brussel, 21 oktober 2015 Ivo Maes DS.15.10.441 Construct EMU 21_10_2015 NL Opbouw van de Europese monetaire unie 1. Beschouwingen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2007 COM(2007) 257 definitief 2007/0091 (CNB) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.5.2000 COM (2000) 346 definitief 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180 47 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 180 A. TITEL Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H7 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 7 Europese grenzen? Paragraaf 7.1 Wat

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1978-1979 15 534 Wisselkoersarrangement Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage, 20

Nadere informatie

Profielwerkstuk Economie De euro en de gevolgen voor de werkgelegenheid

Profielwerkstuk Economie De euro en de gevolgen voor de werkgelegenheid Profielwerkstuk Economie De euro en de gevolgen voor de werkgelegenheid Profielwerkstuk door een scholier 2839 woorden 6 maart 2002 6,2 126 keer beoordeeld Vak Economie Inleiding Op 1 Januari 2002 was

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 december 2005 (OR. en) 14883/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0145 (CNS) UEM 205 ECOFIN 370 OC 877 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Valutamarkt

Hoofdstuk 24 Valutamarkt Hoofdstuk 24 Valutamarkt Open vragen 24.1 Een valutahandelaar van een bank die in dollars handelt, krijgt op een gegeven moment de volgende gegevens op zijn beeldscherm (we gaan ervan uit dat het verschil

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 26 (1990) Nr. 15 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 291 A. TITEL Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie,

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 21 501-07 Ecofin-Raad 21 501-20 Europese Raad 25 107 Derde fase EMU Nr. 221 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Profielwerkstuk Maatschappijleer Uitbreiding van de Europese Unie

Profielwerkstuk Maatschappijleer Uitbreiding van de Europese Unie Profielwerkstuk Maatschappijleer Uitbreiding van de Europese Unie Profielwerkstuk door een scholier 1933 woorden 26 mei 2003 5,8 48 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Uitbreiding van de Europese Unie

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2007 COM(2007) 260 definitief 2007/0093 (CNB) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? 2 De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

SAMENVATTING SYLLABUS

SAMENVATTING SYLLABUS SAMENVATTING SYLLABUS Julie Kerckaert Inleiding tot het Europees en internationaal recht Academiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Deel 2: Inleiding tot het Europees recht... 2 1. Het juridisch kader van het

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 245 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 49 (1994) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. A. TITEL Overeenkomst inzake Partnerschap en Samen waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD. tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Litouwen

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD. tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Litouwen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro

Nadere informatie

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1 SLOTAKTE AF/EEE/XPA/nl 1 De gevolmachtigden van: DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna "de Gemeenschap" te noemen, en van HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo werkvel - 1 De Europese Unie (EU). Je hebt er dagelijks mee te maken. Al is het alleen al omdat je niet alleen Nederlander bent, maar ook Europeaan. Of dat er bijvoorbeeld euro s in je portemonnee zitten.

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.3.2003 COM(2003) 114 definitief 2003/0050 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt

Nadere informatie

Het Europees kader inzake begrotingstoezicht

Het Europees kader inzake begrotingstoezicht Het Europees kader inzake begrotingstoezicht Seminarie voor leerkrachten, 26 oktober 2016 Wim Melyn Patrick Bisciari Departement Studiën Groep Overheidsfinanciën Structuur van de uiteenzetting Belang van

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

5.4. De Hoofdvragen en de Deelvragen: Sectorwerkstuk door een scholier 2964 woorden 14 maart keer beoordeeld. Inleiding

5.4. De Hoofdvragen en de Deelvragen: Sectorwerkstuk door een scholier 2964 woorden 14 maart keer beoordeeld. Inleiding Sectorwerkstuk door een scholier 2964 woorden 14 maart 2004 5.4 221 keer beoordeeld Vak Economie Inleiding Ons sectorwerkstuk gaat over de Euro. We willen in dit werkstuk duidelijk maken waarom de gulden

Nadere informatie

De tekst van dit document is identiek aan die van de voorgaande versie.

De tekst van dit document is identiek aan die van de voorgaande versie. Raad van de Europese Unie Brussel, 8 januari 2016 (OR. en) 8877/95 DCL 1 UEM 37 DERUBRICERING van document: d.d.: 14 juli 1995 nieuwe status: Betreft: ST 8877/95 RESTREINT Publiek Aanneming in de talen

Nadere informatie

Wat wil ik onderzoeken? De Europese Monetaire Unie, de Europese Unie en de Europese en Nederlandse Bank in relatie daarmee.

Wat wil ik onderzoeken? De Europese Monetaire Unie, de Europese Unie en de Europese en Nederlandse Bank in relatie daarmee. Werkstuk door een scholier 5283 woorden 28 juni 2004 5,6 63 keer beoordeeld Vak Economie Wat wil ik onderzoeken? De Europese Monetaire Unie, de Europese Unie en de Europese en Nederlandse Bank in relatie

Nadere informatie

Beknopte gids over de euro

Beknopte gids over de euro Beknopte gids over de euro Economische en Financiële Zaken Over de euro De euro bestaat sinds 1999. Hij verscheen aanvankelijk alleen op loonstrookjes, rekeningen en facturen. Op 1 januari 2002 kwamen

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 36 (2010) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 24 A. TITEL Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, betreffende een

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.12.2003 COM(2003) 825 definitief 2003/0317 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG ter verlenging van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 mei 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 mei 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 mei 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

DE EURO: EEN AANWINST VOOR DE TOEKOMST VAN EUROPA

DE EURO: EEN AANWINST VOOR DE TOEKOMST VAN EUROPA ABN AMRO - INTERNATIONAAL EURO-BERICHT 3 MEI 1998 DE EURO: EEN AANWINST VOOR DE TOEKOMST VAN EUROPA De eurotop werd overschaduwd door de langdurige onderhandelingen over de benoeming van de eerste president

Nadere informatie

Uitdagingen voor het Europees monetair beleid en het Belgisch economisch beleid na de crisis

Uitdagingen voor het Europees monetair beleid en het Belgisch economisch beleid na de crisis Uitdagingen voor het Europees monetair beleid en het Belgisch economisch beleid na de crisis Jan Smets 29ste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Gent, 19 november 2010 DS.10.09.340 Het Europees

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Economisch en Sociaal Comité

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Economisch en Sociaal Comité EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Economisch en Sociaal Comité NL NL TOELICHTING

Nadere informatie

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR Raad van de Europese Unie Brussel, 17 juni 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2016: Boeking van het overschot van het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 NOTA van: de Franse, de Duitse, de Italiaanse, de Spaanse en de Britse delegatie aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

Miljoenennota Helmer Vossers

Miljoenennota Helmer Vossers Helmer Vossers Helaas niet helemaal waar 8 5 1/2 2010 2011 69,5 66,0 0 1 3/4 Groei Werkloosheid Saldo 2010 Saldo 2011 Schuld 2011 (% bbp) (% beroepsbevolking) (% bbp) (% bbp) (% bbp) -4,0-6,3-5,8-5,6

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, AANVULLENDE OVEREENKOMST TUSSEN TEN EERSTE, DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, TEN TWEEDE, IJSLAND, EN TEN DERDE, HET KONINKRIJK NOORWEGEN, BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST INZAKE LUCHTVERVOER

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK. van 17 november 2008. tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK. van 17 november 2008. tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem NL BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 november 2008 tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem (ECB/2008/17) DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 107 Derde fase EMU Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 mei 2000

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET AAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: VERDRAG ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE AF/EEE/XPA/nl 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE VERSIE

GECONSOLIDEERDE VERSIE 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 GECONSOLIDEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 september 2007 (17.09) (OR. en) 12907/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0181 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 september 2007 (17.09) (OR. en) 12907/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0181 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 september 2007 (17.09) (OR. en) 12907/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0181 (CNS) AVIATION 150 RELEX 649 MA 7 VOORSTEL van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; (met Bijlagen) Rome, 25 maart 1957

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; (met Bijlagen) Rome, 25 maart 1957 13 (1957) Nr. 21 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2011 Nr. 143 A. TITEL Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; (met Bijlagen) Rome, 25 maart 1957 B. TEKST De Franse

Nadere informatie

Nr. L 209/6 NL Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen VERORDENING ( EG ) Nr. 1467/97 VAN DE RAAD. van 7 juli 1997

Nr. L 209/6 NL Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen VERORDENING ( EG ) Nr. 1467/97 VAN DE RAAD. van 7 juli 1997 Nr. L 209/6 NL Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 2. 8. 97 VERORDENING ( EG ) Nr. 1467/97 VAN DE RAAD van 7 juli 1997 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK (ECB)

EUROPESE CENTRALE BANK (ECB) EUROPESE CENTRALE BANK (ECB) De Europese Centrale Bank is de centrale instelling van de economische en monetaire unie en zij is sinds 1 januari 1999 verantwoordelijk voor de uitvoering van het monetair

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 412 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige

Nadere informatie

DNB organisatievorm & governance

DNB organisatievorm & governance DNB organisatievorm & governance De Nederlandsche Bank (DNB) is de centrale bank, toezichthouder en resolutieautoriteit van Nederland. DNB wordt als naamloze vennootschap bestuurd door een directie, die

Nadere informatie

Beknopte gids over de euro

Beknopte gids over de euro Europese Commissie Beknopte gids over de euro Economische en Financiële Zaken Over de euro De euro bestaat sinds 1999. Hij verscheen aanvankelijk alleen op loonstrookjes, rekeningen en facturen. Op 1 januari

Nadere informatie