Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties"

Transcriptie

1 Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsnummer: P4346 Uitgegeven door: Dienst Publiek en Communicatie Status: Definitief Versie: 1.0 Datum: 26 februari 2010 Kenmerk:

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Aanbesteding gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Opbouw document AANBESTEDENDE DIENST Informatie over de aanbestedende dienst Informatie over de deelnemers OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT Algemene achtergrond van de opdracht Omschrijving van de opdracht Perceel 1: Face-to-face webonderzoek Perceel 2: Online webonderzoek Contractvorm en looptijd Buiten deze opdracht Omvang van de opdracht PROCEDURE, JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE ASPECTEN Deelname Algemeen Taal Vertrouwelijkheid Toepasselijk recht en bevoegde rechter Eén aanbieding Tussentijdse beëindiging van de aanbestedingsprocedure Kostenvergoeding Geldigheid Aanbieden als combinatie Inzet van en beroep op bekwaamheid derden Beoordelen van de aanbiedingen Vragen en onduidelijkheden Planning Indieningvoorschriften Aanbiedingen indienen SELECTIECRITERIA Inleiding Uitsluitingscriteria Minimumeisen Eis met betrekking tot inschrijving beroeps- of handelsregister Eis met betrekking tot financiële draagkracht Eis met betrekking tot beroepsbekwaamheid GUNNINGSCRITERIA Perceel 1: Face-to-face webonderzoek Inleiding Criteria en weging Vraagstelling, beoordeling en puntentoekenning... 32

3 6.2 Perceel 2: Online webonderzoek Inleiding Criteria en weging Vraagstelling, beoordeling en puntentoekenning BIJLAGE 1 Conceptraamovereenkomst, nadere overeenkomst en ARVODI BIJLAGE 2 Inschrijvingsformulier BIJLAGE 3 Verklaring combinatie (alleen indien van toepassing) BIJLAGE 4 Eigen verklaring uitsluitingcriteria BIJLAGE 5 Eigen verklaring financiële draagkracht Perceel 1: Face-to-face webonderzoek.. 65 BIJLAGE 5 Eigen verklaring financiële draagkracht: Perceel 2: Online webonderzoek BIJLAGE 6A Referentieformulier A: Perceel 1: Face-to-face webonderzoek BIJLAGE 6B Referentieformulier B: Perceel 1: Face-to-face webonderzoek BIJLAGE 6C Referentieformulier C: Perceel 1: Face-to-face webonderzoek BIJLAGE 6A Referentieformulier A: Perceel 2: Online webonderzoek BIJLAGE 6B Referentieformulier B: Perceel 2: Online webonderzoek BIJLAGE 7A Prijzen en tarieven Perceel 1: Face-to-face webonderzoek BIJLAGE 7B Prijzen en tarieven Perceel 2: Online webonderzoek BIJLAGE 8 Retour A Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P4346 3

4 1 INLEIDING 1.1 Aanbesteding gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Dit document beschrijft het proces van de selectie en gunning voor de aanbesteding van een raamovereenkomst voor Gebruikersonderzoek naar websites en web-based applicaties door Dienst Publiek en Communicatie (DPC), onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken. DPC zal gebruik maken van de raamovereenkomst voor de uitvoering van gebruikersonderzoek ten behoeve van de ontwikkeling en optimalisatie van websites en webbased applicaties. Het staat de onderdelen van de rijksoverheid vrij om van de dienstverlening van DPC en daarmee indirect van deze raamovereenkomsten gebruik te maken. Het betreffende onderdeel van de rijksoverheid wordt hiermee eindgebruiker, DPC blijft in alle gevallen (formeel) opdrachtgever. Binnen het gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties onderscheiden we twee percelen, te weten: - Perceel 1: face-to-face webonderzoek; - Perceel 2: online webonderzoek. Perceel 1: face-to-face webonderzoek omvat vormen van gebruikersonderzoek waarbij (potentiële) gebruikers van een site of applicatie individueel of in focusgroepen worden geïnterviewd. Het gaat om onderzoek in een gecontroleerde (laboratorium)omgeving. Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van user-feedback. Het kan gaan om een inventarisatie van de wensen en behoeften aan het begin van een ontwikkelproces, om een test van een conceptversie, of om een usabilitytest van een werkende site of applicatie. Vaak wordt hierbij gewerkt met voorgedefinieerde scenario s en taakopdrachten die de respondenten moeten uitvoeren op de site of applicatie. Perceel 2: online webonderzoek omvat vormen van onderzoek waarin feedback wordt verzameld van natuurlijke bezoekers van de site of applicatie. De verzamelde gegevens hebben in hoofdzaak betrekking op persoonskenmerken en de ervaringen van de bezoeker met de site of applicatie. De doelstelling van deze aanbesteding voor DPC is om per perceel een raamovereenkomst af te sluiten met drie marktpartijen. DPC wil middels deze aanbesteding het uitvoeren van deze onderzoeken voor een meerjarige periode onderbrengen bij een aantal vaste partners. Deze partners moeten de gewenste vormen van onderzoek kunnen uitvoeren. Deze aanbesteding vindt plaats op basis van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten 2005 (Bao). Het Bao is te vinden op de website van het ministerie van Economische Zaken. Voor deze aanbesteding wordt de openbare procedure gehanteerd. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P4346 4

5 1.2 Opbouw document In dit document komen de volgende onderwerpen aan bod. In hoofdstuk 2 wordt de aanbestedende dienst beschreven. In hoofdstuk 3 volgt een omschrijving van de aan te besteden opdracht en de gewenste samenwerking. De te volgen procedure komt in hoofdstuk 4 aan bod. In hoofdstuk 5 worden de van toepassing zijn de selectiecriteria beschreven, in hoofdstuk 6 de gunningscriteria. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P4346 5

6 2 AANBESTEDENDE DIENST De Staat der Nederlanden, meer in het bijzonder Dienst Publiek en Communicatie (hierna te noemen DPC) is de aanbestedende dienst. 2.1 Informatie over de aanbestedende dienst Dienst Publiek en Communicatie (DPC) DPC is als baten-lastendienst onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken en heeft als missie de (rijks)overheid te helpen beter te communiceren met burgers en bedrijven. DPC levert de overheid hiertoe expertise en dienstverlening. Tevens beheert DPC gezamenlijke infrastructuur en collectief ingekochte diensten. Daarbij combineert DPC deskundigheid op verschillende communicatieterreinen, zoals publieksvoorlichting, media-inkoop/advies, communicatieonderzoek, middelenadvies, communicatieadvies, campagnemanagement en kennistransfer. Bij DPC zijn ongeveer 200 mensen werkzaam in vijf taakgebieden: Kennis & Advies Vraag en Antwoord; Campagnes; Media-inkoop; Bedrijfsvoering. Voor meer en actuele informatie over DPC zie: 2.2 Informatie over de deelnemers De raamovereenkomsten worden afgesloten door DPC. DPC voert opdrachten uit voor de (rijks)overheid. Het staat de onderdelen van de (rijks)overheid vrij om voor onderzoeksopdrachten van de dienstverlening van DPC en daarmee indirect van deze raamovereenkomsten gebruik te maken. Het betreffende onderdeel van de (rijks)overheid wordt hiermee eindgebruiker, het gebruik van de raamovereenkomst verloopt altijd via DPC. DPC is contractbeheerder. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P4346 6

7 3 OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 3.1 Algemene achtergrond van de opdracht Achtergrond DPC adviseert en ondersteunt haar opdrachtgevers bij het ontwikkelen, beheren en doorontwikkelen van intranet- en internetsites en in toenemende mate ook web-based applicaties. Daarbij is het verzamelen van informatie over (potentiële) gebruikers cruciaal. Het is van belang te weten wie die (potentiële) gebruikers zijn, hun wensen en behoeften te kennen en inzicht te hebben in de wijze waarop gebruikers met de site omgaan. Er bestaan verschillende manieren om deze informatie te verkrijgen. De belangrijkste zijn webanalyse en webonderzoek. Onder webanalyse verstaan we het verzamelen van informatie over het bereik, bezoek en gebruik van de website middels het slim inzetten en analyseren van serverdata (webstatistieken). Webanalyse is non-obtrusive: de gebruiker merkt niet dat er gegevens worden verzameld over zijn/haar surfgedrag. De toepassing van webanalyse maakt momenteel binnen de rijksoverheid een sterke ontwikkeling door. Onder webonderzoek verstaat DPC al het onderzoek naar de gebruikers- en het gebruik van websites en web-based applicaties waarbij aan gebruikers actief informatie gevraagd wordt. Dit kan gebeuren door middel van een enquête of reactiemogelijkheid op een website, maar het kan ook gaan om face-to-face onderzoek in een gecontroleerde (laboratorium-)setting, bijvoorbeeld een usabilitytest. Het gaat in webonderzoek om het ontwikkelen of optimaliseren van een website of de interface van een web-based applicatie. Onder websites worden zowel intranetsites als internetsites verstaan. Onder web-based applicaties verstaan we alle bedrijfstoepassingen die via een webbrowser worden aangeboden. Het kan daarbij gaan om toepassingen en voorzieningen op intranet en internet. Het gaat in webonderzoek nadrukkelijk om het testen van de interface van dergelijke applicaties. Het onderzoek is niet gericht op de (bedrijfs)processen die middels de applicatie worden gefaciliteerd. DPC biedt met raamovereenkomsten een rijksbrede infrastructuur aan voor veelvoorkomende onderzoeksvormen. DPC gebruikt die overeenkomsten om haar opdrachtgevers beter en sneller van dienst te kunnen zijn bij de invulling van onderzoeksbehoeften. De verwachting is dat hiermee kwaliteits-, kosten- en efficiencyvoordelen behaald kunnen worden. Middels deze aanbesteding wil DPC raamovereenkomsten afsluiten met een aantal aanbieders van webonderzoek. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P4346 7

8 Op dit moment heeft DPC raamovereenkomsten voor het uitvoeren van webonderzoek met vier bureaus. Deze overeenkomsten zijn in 2006 afgesloten en expireren per 30 april De huidige aanbesteding dient dan ook ter vervanging van de huidige overeenkomsten. De opzet van de raamovereenkomsten en de inhoud van de aan te besteden percelen wijken daarbij af van die van Vorm van de raamovereenkomsten: aantal contractpartijen en beoogde gebruikers DPC wil middels de aanbesteding de uitvoering van webonderzoek voor een meerjarige periode onderbrengen bij een aantal vaste partners. Deze partners moeten de gewenste vormen van onderzoek kunnen uitvoeren. De opdracht is verdeeld in twee onderdelen (percelen). Per perceel streeft ernaar DPC drie bureaus te contracteren. Partijen kunnen op een van beide percelen inschrijven, of op beide percelen. De aanbiedingen op beide percelen worden echter afzonderlijk beoordeeld. In dit aanbestedingsdocument wordt gespecificeerd op welke opdrachten de af te sluiten raamovereenkomsten betrekking hebben en welke opdrachten en vormen van onderzoek zijn uitgesloten van de overeenkomst. DPC verplicht zich alleen voor de in dit document gespecificeerde opdracht aan de te contracteren bureaus. Voor vormen van webonderzoek die niet in dit document zijn gespecificeerd of die expliciet zijn uitgesloten van de opdracht behoudt DPC het recht om die te beleggen bij andere marktpartijen dan de bureaus waarmee de raamovereenkomst wordt afgesloten. Gebruikers van de raamovereenkomst De rijksbrede infrastructuur die DPC opbouwt is toegankelijk voor alle opdrachtgevers binnen de rijksoverheid, maar er is geen sprake van een rijksbrede afnameverplichting. Opdrachtgevers binnen het rijk mogen gebruik maken van de raamovereenkomsten van DPC, maar hoeven dat niet. DPC zelf is wel gebonden aan de af te sluiten raamovereenkomsten voor alle opdrachten die DPC (al dan niet namens externe opdrachtgevers) uitvoert. Opdrachtgevers binnen de rijksoverheid kunnen bij het gebruik van de raamovereenkomst ook de begeleiding en advisering van DPC afnemen. Het staat deze eindgebruikers echter vrij dat al dan niet te doen. De gebruikersgroep bestaat uit opdrachtgevers binnen de rijksoverheid. Deze zullen doorgaans afkomstig zijn uit de communicatie- en interactieve media-afdelingen die verantwoordelijk zijn voor online communicatie. De opdrachten binnen de huidige raamovereenkomst hebben meestal betrekking op externe (openbare) websites die zijn gericht op publieksdoelgroepen en/of specifieke professionele doelgroepen. (Potentiële) opdrachtgevers zijn de kerndepartementen, agentschappen en uitvoeringsorganisaties. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P4346 8

9 Zoals aangegeven voorzien we dat de behoefte aan gebruikersonderzoek op intranetsites en web-based applicaties de komende jaren zal toenemen. De raamovereenkomst is ook van toepassing op dergelijke opdrachten. Een belangrijke ontwikkeling in dit verband is de lancering van de website waarin zestien departementale sites zullen worden samengevoegd. Deze site wordt ontwikkeld door de projectgroep Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS). Deze projectgroep wordt onderdeel van DPC. Enerzijds betekent deze ontwikkeling een vermindering van het aantal potentiële opdrachtgevers. Anderzijds zal de behoefte aan gebruikersonderzoek in de introductiefase (de komende jaren) naar verwachting bovengemiddeld zijn. Opdrachtverlening binnen de raamovereenkomst De verdeling van opdrachten onder de partijen in de raamovereenkomst zal plaatsvinden door middel van offerterondes. DPC bepaalt per binnenkomende opdracht of deze valt onder de raamovereenkomsten voor webonderzoek, en onder welk perceel. Vervolgens krijgen alle partijen in het perceel de mogelijkheid om offerte uit te brengen voor de opdracht. Het is dus niet zo dat het hebben van een raamovereenkomst automatisch leidt tot opdrachten. Opdrachten worden steeds verkregen door het doen van het inhoudelijk en prijstechnisch beste aanbod. Alle bureaus in het betreffende perceel ontvangen voor elke opdracht een briefing. Deze briefing bestaat uit: - Achtergrondinformatie (inclusief doelstellingen van de website of applicatie); - Doelstellingen van het onderzoek; - Onderzoeksopzet (onderzoeksmethode, steekproefgrootte, steekproefsamenstelling, testmateriaal); - Planning; - Contactpersoon van het betreffende ministerie of van DPC; - Criteria waarop de offerte zal worden beoordeeld. Op basis van deze briefing maken de bureaus binnen vijf werkdagen een offerte voor het betreffende onderzoek. Deze offerte bevat in ieder geval: - naam van het project, opdrachtgever en eindgebruiker, - Naam van de verantwoordelijke onderzoeker; - Doelstellingen van het onderzoek; - Onderzoeksvragen; - Doelgroep/steekproef; - Planning en duur van het project; - Kosten van het onderzoek; - Wijze van rapporteren over de werkzaamheden. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P4346 9

10 Uit de ontvangen offertes wordt door de opdrachtgever in overleg met DPC een keuze voor het uitvoerende bureau gemaakt. De formele opdrachtbevestiging wordt door DPC aan het bureau verzonden. Combinatieopdrachten Het is mogelijk dat een binnenkomende opdracht bestaat uit meerdere (deel)onderzoeken die betrekking hebben op beide percelen (een combinatieopdracht). In die gevallen mogen bureaus uit beide percelen offerte uitbrengen voor de gehele opdracht. Dat betekent dat een opdrachtgever die face-to-face onderzoek en online webonderzoek in één opdracht wil combineren offertes opvraagt bij alle zes gecontracteerde bureaus in de beide percelen. Meervoudige opdrachten Het is voor opdrachtgevers mogelijk om binnen de raamovereenkomst meervoudige opdrachten te verstrekken middels een enkelvoudige offerteronde. Voorwaarde is dat het gaat om qua inhoud en omvang vergelijkbare opdrachten, bijvoorbeeld herhaalde metingen of een serie usabilitytests in het kader van de ontwikkeling van een website. Op die manier kan een opdrachtgever een samenwerking aangaan met één bureau voor de uitvoering van meerdere onderzoeken. In dat geval zal in de offerteaanvraag worden aangegeven dat een voorstel wordt verwacht voor een initieel onderzoek en mogelijke vervolgopdrachten. Ook zal in de offerteaanvraag een indicatie worden gegeven van het te verwachten volume aan vervolgopdrachten. Eigendom van onderzoeksresultaten en brondata Alle ontvangen, aangeschafte en of ten behoeve van het onderzoek vervaardigde en bewerkte materiaal alsmede de rechten op de resultaten van het onderzoek berusten bij DPC en haar opdrachtgever. Publicatie of verspreiding van informatie over het onderzoek of van de onderzoeksdata of van de gerapporteerde resultaten kan alleen geschieden na schriftelijke toestemming van DPC. DPC zal daarbij altijd om toestemming vragen aan haar opdrachtgever. DPC stelt daarnaast als eis dat het onderzoeksmateriaal van elk onderzoek voor haar toegankelijk blijft na afloop van het onderzoek. Daarbij gaat het om de ruwe data (datasets, video-opnames, transcripten et cetera). Rol van DPC DPC is de eigenaar van de raamovereenkomst, en treedt in alle gevallen op als opdrachtgever. DPC zorgt altijd voor opdrachtverlening conform de raamovereenkomst. Per opdracht wordt bepaald of DPC het onderzoek begeleidt en een eerste contactpersoon levert of dat het ministerie dit zelf doet. In alle gevallen zal een onderzoeksadviseur van DPC betrokken zijn. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P

11 DPC heeft als beheerder de taak om de kwaliteit van het binnen de raamovereenkomst uitgevoerde onderzoeken te bewaken. Om dit mogelijk te maken dient het onderzoeksbureau DPC desgevraagd van elk project het onderzoeksmateriaal te leveren (vragenlijsten, rapportages et cetera.). Ten minste één maal per jaar zal overleg plaatsvinden tussen de contactpersonen van partijen over de wijze waarop deze Overeenkomst wordt uitgevoerd. 3.2 Omschrijving van de opdracht Perceel 1: Face-to-face webonderzoek Het perceel face-to-face webonderzoek behelst face-to-face gesprekken tussen een interviewer en één of meerdere respondent(en) waarbij inzicht wordt verkregen in de wijze waarop (potentiële) gebruikers van de site (of web-based applicatie) omgaan met de site, welke problemen zij daarbij eventueel ondervinden, en hoe zij de site waarderen. Het uitvoeren van opdrachten door de respondent maakt bij concepttesten en usabilitytesten veelal onderdeel uit van het gesprek. Binnen het perceel face-to-face webonderzoek onderscheidt DPC drie onderzoeksvormen: behoefte-onderzoek, concepttest en usabilitytest. Al deze onderzoeksvormen zijn erop gericht om de website of de applicatie optimaal te laten aansluiten bij de wensen, behoeften en werkwijze van de gebruiker. Het gebruikersperspectief, en de gebruikservaring staan centraal. Het moment waarop het onderzoek wordt uitgevoerd en de beoogde resultaten verschilt echter: Behoefte-onderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan de ontwikkeling van de site of webbased applicatie. Dit type onderzoek kan antwoord geven op de volgende vragen: - Welke rol vervult de website/applicatie in het dagelijks leven/werk van de doelgroep of: welke rol zou deze kunnen vervullen? - Wat zijn de wensen, behoeften, voorkeuren van de doelgroep ten aanzien van de inhoud, vormgeving, functionaliteiten en beschikbaarheid van de site of applicatie? - Sluit de te ontwikkelen site aan bij de manier waarop de doelgroep doorgaans vergelijkbare informatie of diensten zoekt en gebruikt? Welke voorwaarden voor een succesvol product kunnen worden geformuleerd? - Zijn er voor de doelgroep (betere) alternatieven dan de te ontwikkelen site? De vraagstelling in concepttests en usabilitytests komen in grote lijnen overeen. Beide typen onderzoek kunnen antwoord geven op de volgende vragen: - Verwachtingen: wat zijn verwachtingen van doelgroep ten aanzien van inhoud, navigatie en informatiestructuur? Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P

12 - Achterliggend concept: is het site concept duidelijk? Begrijpt de respondent de globale opzet, inhoud en bedoeling van de site? Is het afzenderschap helder? - Inhoud: sluiten de onderwerpen, de teksten en het taalgebruik aan bij de verwachtingen, wensen en behoeften van de doelgroep (volledigheid in relatie tot informatiebehoefte, actualiteit)? - Navigatie: is informatie makkelijk te vinden, staan links op logische plekken, weet de gebruiker waar hij is? Werkt de zoekmachine goed? - Vormgeving: sluiten de indeling en vormgeving aan bij de verwachtingen, voorkeuren en behoeften van de doelgroep? Een concepttest wordt uitgevoerd tijdens het ontwerp van de website of web-based applicatie (of tijdens de doorontwikkeling). Het te onderzoeken concept kan veel verschillende vormen hebben: paper-prototype, wireframe, clickable dummy, betaversie et cetera. Een usabilitytest kan worden uitgevoerd op het moment dat de site of web-based applicatie volledig ontwikkeld is, maar ook al eerder in het ontwikkelproces. Bij concepttests ligt de nadruk doorgaans meer op de hoofdlijnen van het ontwerp. Bij usabilitytests ligt de nadruk op gebruiksvriendelijkheid. De resultaten van het onderzoek dienen aanwijzingen op te leveren voor de wijze waarop de site kan worden ontwikkeld of geoptimaliseerd. Taken voor het onderzoeksbureau DPC verwacht dat de bureaus in staat zijn de volgende taken uit te voeren: Intake: in staat zijn om als sparring partner te fungeren en kritische vragen te stellen zodat de uiteindelijke informatie- en onderzoeksbehoefte van de eindgebruiker in kaart gebracht wordt; Opstellen checklist: heldere vertaling van de onderzoeksvragen in (ook) voor eindgebruikers begrijpelijke gesprekspuntenlijst; Respondenten: Het selecteren van geschikte respondenten voor het onderzoek. Veel overheidssites zijn gericht op specifieke doelgroepen. Voorbeelden hiervan uit het nabije verleden zijn sites voor chronisch zieken, gemeenteambtenaren, horecaondernemers en kwaliteitsmedewerkers in ziekenhuizen. Daarnaast kan u worden gevraagd om ondersteuning te bieden bij de selectie van respondenten die afkomstig zijn uit de organisatie van de opdrachtgever of uit bestanden waarover de opdrachtgever zelf beschikt; Veldwerk: Het houden van individuele interviews en groepsgesprekken met respondenten inclusief alle voorbereidingen zoals het inhuren van onderzoeksruimten en faciliteiten; Analyse: Het vertalen van onderzoeksresultaten naar aanbevelingen voor aanpassingen van de site en advies aan de opdrachtgever; Rapportage: Er wordt verwacht dat het bureau de resultaten op verschillende momenten en manieren kan rapporteren: Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P

13 o Mondelinge debriefing direct na afloop van het veldwerk; o Highlightrapportage (Management summary, met korte beschrijving van de belangrijkste resultaten en aanbevelingen, uiterlijk drie werkdagen na het veldwerk); o Volledige rapportage uiterlijk anderhalve week na afronding van het veldwerk. o Presentatie van de resultaten door een betrokken onderzoeker ten kantore van de opdrachtgever. o DVD compilatie met illustratieve audiovisuele fragmenten uit de sessies, en een samenvatting van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Welke rapportages gewenst zijn wordt per opdracht in overleg met de opdrachtgever bepaald; Organisatie: De logistieke organisatie van het onderzoek Perceel 2: Online webonderzoek Het perceel online webonderzoek heeft betrekking op onderzoek onder natuurlijke bezoekers en/of gebruikers van een website of web-based applicatie, waarbij in elk geval de volgende typen informatie kunnen worden verzameld afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever: 1) Demografisch bezoekersprofiel (geslacht, leeftijd, opleiding, geografische locatie et cetera); 2) Bezoekersprofiel op situatiespecifieke kenmerken (bijvoorbeeld doelgroepsegmenten); 3) Informatie over gebruiks- en bezoekdoelen; 4) Tevredenheid van de bezoeker/gebruiker met de site of applicatie (te meten op dimensies die in overleg met de opdrachtgever tot stand komen); 5) Context van het bezoek: bezoekfrequentie, andere gebruikte informatiebronnen. De opdracht bestaat uit het aanbieden en/of ontwikkelen van online methoden met als doel deze informatie te verzamelen, het uitvoeren van deze onderzoeken, het rapporteren over de resultaten en het geven van aanbevelingen en advies. Tot nu toe wordt voor dit doel frequent gebruik gemaakt van online enquêtes waarbij gebruikers voorafgaand en/of na afloop van het sitebezoek vragen beantwoorden. Omdat DPC verwacht dat de behoefte aan deze methode voorlopig zal blijven bestaan wordt van u gevraagd om in elk geval een oplossing aan te bieden in de vorm van een online enquête. Daarnaast acht DPC het een meerwaarde als u alternatieve methoden aan kunt bieden waarmee de genoemde vragen kunnen worden beantwoord. De enquêtemethode kent een aantal nadelen, met name de doorgaans lage respons. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P

14 Webrichtlijnen De rijksoverheid is vanaf 1 september 2006 voor al haar sites verplicht te voldoen aan de Richtlijnen voor de toegankelijkheid en duurzaamheid van overheidwebsites (zie De richtlijnen gelden ook voor onderzoek dat op de sites van de rijksoverheid plaatsvindt. Voor alle aangeboden onderzoeksmethoden geldt dat ze dienen te voldoen aan de webrichtlijnen, voor zover het onderzoeksinstrument integraal onderdeel wordt van de te onderzoeken website of intranetsite. N.B. Scripts die op de site worden geplaatst in het kader van onderzoek worden integraal onderdeel van de site, en moeten dus voldoen aan de webrichtlijnen (het gaat hier bijvoorbeeld om scripts die de uitnodiging voor het onderzoek laten verschijnen). Voor de programmatuur en de websites die worden gebruikt voor het afnemen van de vragenlijst geldt dat deze geen onderdeel zijn of worden van een overheidssite. Niettemin acht DPC het wenselijk dat die onderdelen van het onderzoeksinstrument ten minste voldoen aan de eis van platformonafhankelijkheid en toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking. Deze applicaties dienen te voldoen aan de normen voor het waarmerk Drempelvrij. Wij verwachten van u dat u aangeeft in hoeverre de door u aangeboden methoden voldoen aan de webrichtlijnen en het waarmerk Drempelvrij. Indien uw methode op dit moment nog niet geheel voldoet, dient u aan te geven hoe u de methode binnen uiterlijk drie maanden na de gunning bewezen denkt te kunt laten voldoen aan de gestelde eisen. Erkende onderzoeken ten behoeve van het waarmerk Drempelvrij en de Webrichtlijnen van de Overheid kunt u laten uitvoeren door: Stichting Bartiméus Accessibility: Qualityhouse: Relatie met webanalyse DPC vindt webanalyse een zeer belangrijk instrument voor optimalisatie van online media. Daarom acht DPC het van belang dat de bureaus die zij contracteert voor online webonderzoek kennis hebben van webanalysetechnieken en kunnen omgaan met de data uit webanalyse. Dat kan op verschillende manieren: Webanalysedata kunnen input leveren voor de vragen die in online webonderzoek worden gesteld. Zo kunnen webanalysedata wijzen op kritische punten in de website, wat aanleiding kan zijn om op die punten enkele vragen te stellen aan de gebruikers. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P

15 Het webonderzoeksbureau moet in staat zijn de data uit webstatistiek en analysesoftware te lezen, interpreteren en te gebruiken bij het inrichten van het webonderzoek, en bij het duiden van de resultaten. DPC ziet een meerwaarde in methoden die een koppeling mogelijk maken van de data van respondenten uit het online webonderzoek en het daadwerkelijk bezoekgedrag van die respondenten. De data over bezoekgedrag mogen daarbij worden verzameld door eigen software, of kunnen worden betrokken uit webanalysesoftware van andere aanbieders. Taken voor het onderzoeksbureau DPC verwacht dat de bureaus in staat zijn de volgende taak uit te voeren: Intake: aanwezig zijn bij een intakegesprek, in staat zijn om als sparring partner te fungeren en kritische vragen te stellen zodat de uiteindelijke informatie- en onderzoeksbehoefte van de eindgebruiker in kaart gebracht wordt; Opstellen vragenlijst: heldere vertaling van de onderzoeksvragen in (ook) voor eindgebruikers begrijpelijke vragenlijst; Veldwerk: Het implementeren van het onderzoeksinstrument op de website of applicatie van de opdrachtgever, eventueel in samenwerking met de technische partner van de opdrachtgever. De implementatie dient bij voorkeur plaats te vinden met een zo gering mogelijke belasting van en kosten voor de opdrachtgever; Faciliteiten: Het verzorgen van alle benodigde faciliteiten voor de uitvoering van het onderzoek; Analyse: Het vertalen van onderzoeksresultaten naar aanbevelingen voor aanpassingen van de site en advies aan de opdrachtgever; Voortgangsbewaking: Het bureau dient de opdrachtgever tijdens het onderzoek regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang van het onderzoek; Rapportage: Er wordt verwacht dat het bureau de resultaten op verschillende momenten en manieren kan rapporteren: o Tabellenrapport (rechte tellingen, kort na afronding van het veldwerk; o Highlightrapportage (Management summary, met korte beschrijving van de belangrijkste resultaten en aanbevelingen, uiterlijk drie werkdagen na het veldwerk); o Volledige rapportage uiterlijk anderhalve week na afronding van het veldwerk; o Presentatie van de resultaten door een betrokken onderzoeker ten kantore van de opdrachtgever. Welke rapportages gewenst zijn wordt per opdracht in overleg met de opdrachtgever bepaald. Daarnaast verdient het de voorkeur als het bureau een online rapportagetool biedt, met name bij langlopende opdrachten. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P

16 3.3 Contractvorm en looptijd In bijlage 1 vindt u de raamovereenkomst welke voor deze opdracht zal worden gebruikt en de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden voor Diensten 2008 (ARVODI), welke van toepassing zullen zijn. Andere (algemene)voorwaarden zijn niet van toepassing. Voor de opdrachten onder deze raamovereenkomst zal de nadere overeenkomst zoals ook opgenomen in deze bijlage worden gebruikt. De opgenomen documenten zijn bindend. Voorbehouden in de aanbieding op de toepasselijkheid zijn niet toegestaan en zullen tot uitsluiting leiden. Voor deze opdracht streeft DPC ernaar een raamovereenkomst af te sluiten met drie partijen per perceel, voor de periode van twee jaar, met de optie voor de aanbestedende dienst om tegen gelijkblijvende voorwaarden te verlengen met twee keer een periode van één jaar. De aanbestedende dienst behoud zich het recht voor om niet alle raamovereenkomsten te verlengen en om bij ontbinding de raamovereenkomst met de overgebleven contracthoudende leveranciers voort te zetten. 3.4 Buiten deze opdracht Buiten de opdracht in perceel 1: Face-to-face webonderzoek vallen in elk geval: - Kwalitatief onderzoek naar niet-online middelen (televisie, radio, kernboodschap et cetera); - Kwalitatief onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van persona s; - Opdrachten die weliswaar deels betrekking hebben op ontwikkeling of optimalisatie van websites of web-based applicaties, maar daarnaast ook een niet web-gerelateerde component kennen. Een voorbeeld is een behoefte-onderzoek onder stakeholders waarbij de verkenning van de algemene wensen en verwachtingen van de stakeholders centraal staat en er daarnaast wordt gekeken naar de rol die online kanalen kunnen spelen in de communicatie met deze stakeholders. In dergelijke gevallen zal van geval tot geval bekeken worden of de opdracht dient te vallen onder de raamovereenkomst of niet. Het volgende uitgangspunt is daarbij leidend: het onderdeel van het onderzoek dat in termen van geraamde kosten het grootst is geeft de doorslag; - Enkelvoudig (niet in combinatie met face-to-face) online webonderzoek zoals beschreven onder perceel 2. Buiten de opdracht in perceel 2: Online webonderzoek vallen in elk geval: - Online onderzoek dat niet is gericht op ontwikkeling of optimalisatie van websites of webbased applicatie. De term webonderzoek wordt in deze aanbesteding gebruikt voor onderzoek naar websites en web-based toepassingen, en dus nadrukkelijk niet als overkoepelende term voor alle vormen van online onderzoek. DPC heeft bijvoorbeeld een Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P

17 afzonderlijk raamovereenkomst voor opinie- en belevingsonderzoek middels online panels; - Al het online webonderzoek dat niet is gericht op daadwerkelijke -natuurlijke- bezoekers van de site of applicatie (laboratorium onderzoek of onderzoek waarbij respondenten worden uitgenodigd om de site te evalueren); - Al het online webonderzoek dat niet is gericht op het verzamelen van informatie over persoonskenmerken, bezoekdoel en waardering van bezoekers; - Enkelvoudig (niet in combinatie met online) face-to-face webonderzoek zoals beschreven onder perceel Omvang van de opdracht Perceel 1: face-to-face webonderzoek Op basis van historisch gebruik wordt de omvang voor de komende periode nu ingeschat op tien tot vijftien opdrachten op jaarbasis. De daadwerkelijke vraag is afhankelijk van de vraag bij de eindgebruikers. De gemiddelde totale omvang van de opdrachten op jaarbasis schatten we in op ,-. Met deze inschatting wordt getracht een zo evenwichtig mogelijke indicatie van de te verwachten omvang te geven. Aan deze inschatting en aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Perceel 2: online webonderzoek Op basis van historisch gebruik wordt de omvang voor de komende periode nu ingeschat op tien tot vijftien opdrachten op jaarbasis. De daadwerkelijke vraag is afhankelijk van de vraag bij de eindgebruikers. De gemiddelde totale omvang van de opdrachten op jaarbasis schatten we in op ,-. Met deze inschatting wordt getracht een zo evenwichtig mogelijke indicatie van de te verwachten omvang te geven. Aan deze inschatting en aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P

18 4 PROCEDURE, JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE ASPECTEN 4.1 Deelname Geïnteresseerden die menen te voldoen aan de gestelde eisen en deel willen nemen aan deze aanbestedingsprocedure, zijn daarvoor hierbij uitgenodigd. Door uw aanbieding stemt u in met de toepasselijkheid en inhoud van dit document. Bij de aanbieding dient Bijlage 2 volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend worden aangeleverd, naast de gevraagde informatie en verklaringen. 4.2 Algemeen Om voor gunning in aanmerking te komen dienen zowel de inschrijver als de aanbieding voldoen aan de gestelde eisen. De opdracht zal per perceel worden gegund aan de drie inschrijvers met de economisch meest voordelige aanbieding. De beoordeling vindt plaats op basis van de ingediende verklaringen en gegevens. In dat verband kunnen deze verklaringen en gegevens worden gecontroleerd. Verklaringen en gegevens die (al dan niet na controle) onjuistheden en/of onvolledigheden blijken te bevatten, kunnen worden aangemerkt als valse verklaringen, hetgeen tot uitsluiting leidt. De inschrijvers worden dan ook verzocht de verklaringen en gegevens zeer zorgvuldig en volledig in te vullen. Indien een aanbieding onduidelijkheden bevat, kan een aanvullende, schriftelijke toelichting worden gevraagd. Deze toelichting moet binnen twee werkdagen na het verzoek worden verstrekt en zal onderdeel uitmaken van de aanbieding. Indien het vanwege wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie niet mogelijk is om alle gevraagde verklaringen of gegevens te overleggen, moet de reden daarvoor en vervangende bewijsvoering worden ingediend. Alle contacten met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure moeten via het in paragraaf 4.13 vermelde adres verlopen. Telefonisch of ander contact met personen werkzaam bij de aanbestedende dienst of betrokkenen met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P

19 4.3 Taal De gevraagde gegevens, verklaringen en alle overige documenten dienen in de Nederlandse taal te worden opgesteld. Alle mondelinge en schriftelijke correspondentie tijdens de aanbestedingsprocedure en de opdracht vindt eveneens plaats in de Nederlandse taal. 4.4 Vertrouwelijkheid Alle binnen deze aanbestedingsprocedure ter beschikking gestelde gegevens dienen vertrouwelijk te worden behandeld en mogen alleen worden gebruikt voor het beoogde doel. Ook de ontvangen informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. 4.5 Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen, dat ontstaat naar aanleiding van deze aanbesteding, wordt beslecht door de hiertoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. 4.6 Eén aanbieding Een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap mag slechts eenmaal (hetzij individueel hetzij in combinatie met andere natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen) inschrijven op deze aanbesteding en slechts één aanbieding (per perceel) uitbrengen. 4.7 Tussentijdse beëindiging van de aanbestedingsprocedure De aanbestedende dienst is gerechtigd om de aanbestedingsprocedure op elk moment te beëindigen zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid leidt. De aanbestedende dienst heeft niet de intentie om de aanbesteding tussentijds te beëindigen. 4.8 Kostenvergoeding De door een inschrijver voor deelname aan deze procedure te maken kosten worden niet vergoed. 4.9 Geldigheid Een aanbieding wordt geacht geldig te zijn voor de totale looptijd van deze aanbestedingsprocedure, inclusief eventuele vertragingen. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P

20 4.10 Aanbieden als combinatie In geval van inschrijving als combinatie (meerdere organisaties die gezamenlijk voor gunning in aanmerking willen komen, niet zijnde onderaannemers) dienen de combinanten Bijlage 2 en 3 doornemen, invullen en ondertekenen. Verder moet worden aangegeven wie als gevolmachtigde van de combinant optreedt en wie er als gevolmachtigde, tevens penvoerder, van de combinatie optreedt. Daarbij moeten de combinanten aangeven welke onderdelen van deze opdracht door wie zullen worden uitgevoerd. De documenten moeten als één aanbieding ingediend worden. In geval van een combinatie moeten alle combinanten individueel voldoen aan en de bewijsvoering aanleveren voor: - De eigen verklaring uitsluitingcriteria (Bijlage 4) en; - De eis met betrekking tot inschrijving beroeps- of handelsregister. In geval van een combinatie moeten de combinanten gezamenlijk voldoen aan en de bewijsvoering aanleveren voor: - De eis met betrekking tot financiële draagkracht en; - De eis met betrekking tot beroepsbekwaamheid. Inschrijvers die in combinatie inschrijven zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle met de aanbesteding samenhangende of uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen Inzet van en beroep op bekwaamheid derden Een inschrijver kan zich met betrekking tot de minimumeisen gesteld in paragraaf (eisen met betrekking tot beroepsbekwaamheid) en voor (delen van) de uitvoering beroepen op de ervaringen en inzet van andere natuurlijke personen of rechtspersonen (derden), ook wel genoemd onderaannemers. In dat geval: a. Toont de inschrijver bij aanbieden, ten genoegen van de aanbestedende dienst, aan dat hij kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van de desbetreffende derden; b. Moet het met de desbetreffende eis corresponderende gedeelte van de opdracht daadwerkelijk volledig door de desbetreffende derden worden uitgevoerd; c. Mag zich ook voor deze derden geen uitsluitingsgrond als bedoeld in paragraaf 5.2 voor doen; d. Indien een beroep wordt gedaan op derden om aan de eisen met betrekking tot beroepsbekwaamheid te voldoen, mogen deze derden zich niet zelfstandig (individueel of in combinatie) aanmelden voor deze aanbesteding. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD SELECTIEDOCUMENT EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands

Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 1 van 30 Inhoudsopgave 1 Algemeen...4 1.1. Definities... 4 2 Inleiding...5

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 e-mailadres: Internetsite: contractinkoopreintegratie@uwv.nl https://uwv.secure.force.com/ UWV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur Opdrachtgever Gemeente Noordoostpolder Kenmerk NOP-WCS-14275 Status Definitief Datum 7 januari 2015 CPV code(s)

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem.

Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem. Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem. Indien u als leverancier niet zelfstandig in staat bent om het totaal van

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Kenmerk LV-WCS-14101 / 962969 Status Definitief Datum 18 maart 2014

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever GGD Hart voor Brabant Kenmerk GGDHVB-WCS-14232 Status Definitief Datum 8 oktober 2014 CPV code(s)

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Penetratietesten. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Penetratietesten. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Penetratietesten Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Voorwoord 2 Leendert-Jan Visser Directeur MKB-Nederland Beste ondernemer, Aanbestedingen zijn een grote

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 SKVOB e.o. 3 1.2 Aanleiding, doel en gewenst resultaat

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie