NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP"

Transcriptie

1 NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP FACTSHEET GGD & Iriszorg regio Nijmegen 0 ONDER ZOEK Nuchter kenniscentrum leeftijdsgrenzen

2 Inleiding In opdracht van het regionaal alcoholmatigingsproject Durf Nu! heeft Nuchter in de maanden april t/m juli van 0 een Gemeentescan uitgevoerd. Met behulp van veertien mysterykids is bij 5 locaties in de gemeenten Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen a/d Rijn, Nijmegen, Ubbergen West Maas en Waal en Wijchen de naleving getoetst. In dit onderzoek staat de leeftijdsgrens van 6 jaar centraal. Jongeren mogen pas vanaf 6 jaar zwakalcoholhoudende dranken kopen zoals bier, wijn en premix dranken, en vanaf achttien jaar sterke drank. Dit is wettelijk vastgelegd in artikel 0 van de Drank- en Horecawet: 'Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 6 jaar heeft bereikt.' Bij twijfel aan de leeftijd van de koper is de verkoper dus verplicht om actie te ondernemen en de leeftijd vast te stellen aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. In 00 is ook een nalevingsonderzoek uitgevoerd onder 48 locaties. In deze factsheet zullen de resultaten uit het recente nalevingsonderzoek worden vergeleken met het eerdere onderzoek. Doel: het doel van het onderzoek is tweeledig:. het op zowel regionaal als gemeentelijk niveau inzichtelijk maken van de locaties waar jongeren en alcohol frequent samenkomen.. het toetsen van de naleving van de wettelijke leeftijdsgrens voor zwakalcoholhoudende drank bij deze locaties. Relevantie: het onderzoek maakt inzichtelijk welke bedrijven bezocht worden door jongeren en het percentage van deze alcoholverstrekkers dat zich houdt aan de bepalingen uit de Drank- en horecawet. Daarnaast dienen de resultaten uit dit onderzoek om de effecten van het regionaal alcoholmatigingsproject te kunnen monitoren en toekomstige interventies en handhavingsacties gericht te kunnen sturen. Methode en analyse Methode: het nalevingsonderzoek is gedaan op basis van mysteryshopping. Om te achterhalen in hoeverre de wettelijke grenzen aangaande alcoholverkoop aan jongeren onder de 6 jaar worden nageleefd, zijn mysterykids ingezet. Zij probeerden zwakalcoholhoudende drank te kopen en moesten tevens de situatie nauwgezet observeren en hun bevindingen beschrijven. Mysterykids: er hebben veertien mysterykids aan het onderzoek meegewerkt. Zij zijn geworven onder leerlingen van het voortgezet onderwijs. Docenten zijn ingezet voor de selectie, omdat zij een goed beeld hebben van hoe een typische 5 jarige eruit ziet. Deze selectie is van belang om een betrouwbaar onderzoeksresultaat te behalen. Vooraf, tijdens en na het onderzoek is er met de mysterykids uitvoerig gesproken over het gebruik van alcohol en de ervaringen die zij tijdens dit onderzoek hebben opgedaan over de verkrijgbaarheid. Daarbij zijn de mysterykids begeleid en geïnstrueerd door volwassen professionals. De mysterykids zijn voorafgaand aan het onderzoek thuis opgehaald en na afloop ook weer naar huis gebracht. De mysterykids en ouders zijn ingelicht over achtergrond, doelstelling en de gehanteerde methode van het onderzoek. Uiteraard hebben de ouders toestemming gegeven voor deelname en zijn de mysterykids geschikt bevonden om hun taak uit te voeren. NALEVINGSONDERZOEK DURF NU! 0 INLEIDING p.

3 Design: elke locatie is volgens vast protocol door twee mysterykids bezocht, een jongen en een meisje, beiden 5 jaar oud. Samen met een begeleider vormden zij een team. Aangekomen bij een locatie gingen de mysterykids afzonderlijk van elkaar naar binnen. Bij cafés en discotheken gingen de mysterykids samen naar binnen. De begeleider observeerde, zonder op te vallen, op geringe afstand het verkooppunt zodat hij/zij de situatie goed in de gaten kon houden en eventueel kon ingrijpen. Na binnenkomst kochten de mysterykids afzonderlijk van elkaar zwakalcoholhoudende drank. Ze kregen de instructie pogingen te doen bij verschillende verkopers/verstrekpunten van de bezochte locaties. Wanneer de mysterykids na elkaar naar binnen gingen, gaven zij elkaar een beschrijving door van de verkoper/verstrekpunt. Op grond van die informatie benaderde zo mogelijk de tweede mysterykid vervolgens een andere verkoper. In alle gevallen gold: wanneer een verkoper naar de leeftijd vroeg, logen de mysterykids over hun leeftijd en vertelden dat ze 6 jaar waren. Vroeg de verkoper naar een legitimatiebewijs, dan lieten de mysterykids hun werkelijke legitimatiebewijs zien waaruit bleek dat ze 5 jaar waren. Bij het bezoeken van de locaties is ook rekening gehouden met verschillende situaties waarbij naar een legitimatiebewijs gevraagd kon worden. Zo werd bij deurbeleid een weigering op basis van leeftijd gekwalificeerd als naleving. Ook het wettelijk aanwezigheidsverbod: 'Het is verboden in een slijtlokaliteit de aanwezigheid toe te laten van een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 6 jaar heeft bereikt, anders dan onder toezicht van een persoon van jaar of ouder' Bovenstaande werd bij correcte uitvoering gekwalificeerd als naleving. Bij correcte uitvoering van 'schenktijden' in sportkantines is het zelfde principe toegepast. De mysterykids mochten onder geen beding van de alcoholhoudende drankjes drinken. Bezochte locaties: er zijn verschillende plaatsen waar jongeren alcohol kunnen kopen. Dit onderzoek richt zich op de verkoop van zwakalcoholhoudende drank aan jongeren bij zogenaamde hotspots. Dit zijn verkooplocaties die frequent door jongeren in de leeftijd van tot 0 jaar worden bezocht. Op basis van statistische gegevens is eerst een grove indeling gemaakt van het aantal locaties per gemeente, die in het kader van het onderzoek bezocht konden worden (CBS). Vervolgens is per gemeente een jeugdkaart opgesteld met zogenaamde hotspotbedrijven. Deze informatie is verzameld in drie afzonderlijke fasen:. Indicatieve lijst aangeleverd door de gemeenten.. Internetresearch naar de meest relevante hotspots voor het onderzoek.. Veldonderzoek in de gemeenten. De lijst van hotspots is gecontroleerd (locatie bezoek) en aangevuld op basis van gesprekken met jongeren (bijvoorbeeld op straat en op school). Deze aanpak heeft geleid tot een jeugdkaart van 5 hotspot locaties. Aantal pogingen: bij elk van de 5 locaties is twee maal een poging gedaan zwakalcoholhoudende drank te kopen. In totaal zijn er in dit onderzoek 06 pogingen gedaan. Periode veldwerk: de pogingen zijn gedaan in de maanden april t/m juli 0, op verschillende vrijdagen en zaterdagen vrijwel altijd tussen :00 uur en 0:00 uur. Dit zijn hotspot dagen en tijden om zo een realistische situatie te simuleren. TABEL : AANTAL BEZOCHTE LOCATIE PER VERKOOPKANAAL EN GEMEENTE 0 (N = 5) Druten Groesbeek Heumen Millingen aan de Rijn Nijmegen Ubbergen West Maas en Waal Wijchen Totaal Cafetaria Horeca Jongerencentra* Slijterij Sportkantine Supermarkt Totaal * De bezochte Jongerencentra (N= ) zijn niet meegenomen in de analyse. NALEVINGSONDERZOEK DURF NU! 0 INLEIDING p.

4 Metingen: bij elk bezoek aan een locatie zijn twee metingen gedaan, gebaseerd op het waargenomen gedrag van de verkoper.. Naleving door 'Nee verkopen': de mysterykids probeerden bij de locaties zwakalcoholhoudende drank te kopen. Geregistreerd is of het artikel is verkocht (ja/nee).. Naleving door interventies: de volgende drie indicatoren zijn gebruikt om te meten of de verkoper de leeftijd van de jongere heeft vastgesteld. Gemeten is of de verkoper heeft gevraagd naar leeftijd (ja/nee), gevraagd heeft naar een legitimatiebewijs (ID) (ja/nee), of beide heeft gedaan (ja/nee). Behalve de twee metingen deden de mysterykids waarnemingen die van invloed kunnen zijn op, of verband houden met, het wel of niet naleven van de wet door de verkoper. Daarbij gaat het onder meer om de geschatte leeftijd van de verkoper, het geslacht van de verkoper, de situatieschets tijdens het bezoek aan de locatie (met name de drukte), de datum en het tijdstip van de aankoop, het type product, het bedrag van aankoop, het kassanummer, de aanwezigheid van toegangscontrole en bemoeienis (interventies) door anderen dan de verkoper. Analyse: de analyse is gedaan op twee manieren. Ten eerste zijn de resultaten gerapporteerd en geanalyseerd op basis van locaties. Dit is gedaan aan de hand van de door Nuchter ontwikkelde stoplichtmethode. Daarbij worden de locaties ingedeeld in drie categorieën: rood, oranje en groen. Rood betekent dat het op de betreffende locatie bij beide pogingen is gelukt om zwakalcoholhoudende drank te kopen. Oranje betekent dat het op de betreffende locatie bij één van de twee pogingen is gelukt om zwakalcoholhoudende drank te kopen. Groen betekent dat het op de betreffende locatie van de twee pogingen niet één keer gelukt is om zwakalcoholhoudende drank te kopen. Deze stoplichtmethode maakt op een overzichtelijke manier duidelijk welke locaties het goed doen, welke locaties goed op weg zijn en welke locaties fout zitten in het consequent niet naleven van de leeftijdsregel. Ten tweede is er geanalyseerd en gerapporteerd op basis van pogingen tot aankoop. Op deze manier is het voor de opdrachtgever mogelijk om de resultaten gemakkelijker te vergelijken met resultaten uit de nalevingsonderzoeken in andere gemeenten. NALEVINGSONDERZOEK DURF NU! 0 INLEIDING p.

5 Naleving op basis van locatie Algemeen: figuur geeft een overzicht van de naleving op basis van locatie volgens de stoplichtmethode. De figuur laat in 0 een stijging in naleving en ad hoc naleving zien ten opzichte van 00. Bij 85 van de 5 bezochte locaties werd consequent niet nageleefd. Dit betekent dat beide pogingen van de mysterykids om zwakalcoholhoudende drank te kopen slaagden. Bij 4 locaties werd ad hoc nageleefd. Daarnaast waren 4 locaties wel consequent in het correct naleven. Hierbij is het onze mysterykids niet gelukt om zwakalcoholhoudende drank te kopen. FIGUUR : NALEVING OP BASIS VAN LOCATIE 85 locaties 4 locaties 4 locaties 00 (N = 48) % % 76% 0 (N = 5) % % 56% Per gemeente: wanneer gekeken wordt naar de naleving per gemeente, valt op dat gemeenten Groesbeek en West Maas en Waal relatief veel Groene locaties kennen. In Nijmegen en Druten relatief vaak ad hoc wordt nageleefd. En dat er in de gemeenten Wijchen en Heumen naar verhouding veel niet wordt nageleefd. Met uitzondering van gemeente Wijchen, zien we in alle gemeenten een verbetering in consequente naleving dan wel ad hoc naleving. FIGUUR : NALEVING PER GEMEENTE OP BASIS VAN LOCATIE 00 (n = 48) 0 (n = 5) % 7% 9% 7% 9% 77% 5% 5 7% 4% 9% 7% 9% 9% 5 67% 7% % % 5% 7 7% % 0 66% 7% % 6% 7% 9% 4% 9% 7 5% 5% 5% 4% Druten Groesbeek Heumen Millingen aan de Rijn Nijmegen Ubbergen West Maas en Waal Wijchen NALEVINGSONDERZOEK DURF NU! 0 LOCATIE p.4

6 Per type verkoopkanaal: wanneer gekeken wordt naar de naleving per type verkoopkanaal, zien we een stijging in consequent naleven bij supermarkten, sportkantines en horeca. Ook cafetaria kennen een stijging maar voornamelijk in ad hoc naleving. De consequente naleving bij slijterijen is gedaald. FIGUUR : NALEVING PER TYPE VERKOOPKANAAL OP BASIS VAN LOCATIE 00 (n = 48) 0 (n = 5) 0 9 4% % 6 9% 7 4% 95% 76% 65% % 6 9% 4% 4% 7% 7% % % % % 5% 6% 5% Cafetaria Horeca Slijterij Sportkantine Supermarkt Figuur 4 laat zien hoe er wordt nageleefd op basis van locatie per gemeente per type verkoopkanaal. Gezien het relatief kleine aantal locaties per gemeente is het niet mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen over de afzonderlijke gemeenten. De gegevens moeten dan ook als indicatief worden gezien. FIGUUR 4: NALEVING PER GEMEENTE PER TYPE VERKOOPKANAAL GEMEENTE DRUTEN 0 (N = ) GEMEENTE GROESBEEK 0 (N = 4) NALEVINGSONDERZOEK DURF NU! 0 LOCATIE p.5

7 FIGUUR 4: NALEVING PER GEMEENTE PER TYPE VERKOOPKANAAL GEMEENTE HEUMEN 0 (N = ) GEMEENTE MILLINGEN AAN DE RIJN 0 (N = 6) GEMEENTE NIJMEGEN 0 (N = 68) GEMEENTE UBBERGEN 0 (N = 6) GEMEENTE WESTMAAS EN WAAL 0 (N = 6) GEMEENTE WIJCHEN 0 (N = ) NALEVINGSONDERZOEK DURF NU! 0 LOCATIE p.6

8 Naleving op basis van poging Naleving: in het onderzoek van 0 zijn er 5 locaties bezocht. Bij iedere locatie zijn pogingen gedaan, dus in totaal zijn er 06 pogingen gedaan om zwakalcoholhoudende drank te kopen. Van de 06 pogingen werd er bij 99 pogingen correct nageleefd. De gemiddelde naleving in de regio bedraagt %. Dit is een stijging ten opzichte van de eerste meting in 00, waarbij de naleving bedroeg. FIGUUR 5: NALEVING OP BASIS VAN POGING 00 (N = 96) 0 (N = 06) % Wel naleving Geen naleving Per gemeente: met een naleving van 47%, is West Maas en Waal de gemeente met de meeste vooruitgang ( naleving 00), gevolgd door Groesbeek, Druten en Millingen a/d Rijn. Gemeente Wijchen kent als enige gemeente een achteruitgang in naleving. Gezien het relatief klein aantal pogingen per gemeente is het niet mogelijk om vast te stellen of de verschillen significant zijn. Deze gegevens moeten dan ook als indicatief worden gezien. 5 FIGUUR 6: NALEVING PER GEMEENTE OP BASIS VAN POGING 4 4% 46% 4% 47% % 4% 5% 9% 7% Druten Groesbeek Heumen Millingen a/d Rijn % 5% Nijmegen Ubbergen West Maas en Waal % 7% Wijchen 00 (N = 96) 0 (N = 06) NALEVINGSONDERZOEK DURF NU! 0 POGING p.7

9 Per type verkoopkanaal: wanneer gekeken wordt naar de naleving per type verkoopkanaal dan wordt zichtbaar dat, met uitzondering van slijterijen, alle type verkoopkanalen zich hebben verbeterd ten opzichte van 00. De naleving in slijterijen is wederom het hoogst. De supermarkten hebben zich in 0 (naleving 46%) het meest verbeterd ten opzichte van 00 (naleving %). 8 FIGUUR 7: NALEVING PER TYPE VERKOOPKANAAL OP BASIS VAN LOCATIE % 46% 9% 5% % % 7% Cafetaria Horeca Slijterij Sportkantine Supermarkt % 00 (N = 96) 0 (N = 06) Leeftijd & ID: naast het al dan niet verkopen van zwakalcoholhoudende drank, werd er tevens onderzocht in hoeverre alcoholverstrekkers vragen naar een legitimatiebewijs (ID) en/of naar de leeftijd van mysterykids. Bij bijna de helft (47%) van de pogingen van 0 blijkt het personeel hier niet naar te vragen. In 00 was dit ruim twee derde (7). De vraag naar ID (al dan niet in combinatie met leeftijd) is gestegen van 7% (00) naar 47% (0). FIGUUR 8A: INTERVENTIES OP BASIS VAN LOCATIE 00( N = 96) FIGUUR 8B: INTERVENTIES OP BASIS VAN LOCATIE 0 (N = 06) % % 5% 7 9% 7% 47% Niets gevraagd Leeftijd gevraagd Niets gevraagd Leeftijd gevraagd ID gevraagd Beiden gevraagd ID gevraagd Beiden gevraagd NALEVINGSONDERZOEK DURF NU! 0 POGING p.8

10 Interventies: figuur 9 toont alle interventies per type verkoopkanaal. Horeca, sportkantines en cafetaria scoren hierbij in verhouding erg laag. Respectievelijk wordt hier in 66%, 6% en 54% van de gevallen niets gevraagd. Slijterijen en supermarkten scoren het best. Er wordt in respectievelijk % en 7% van de gevallen niets gevraagd. FIGUUR 9: INTERVENTIES PER TYPE VERKOOPKANAAL 0 (n = 06) Cafetaria 54% 9% 4% 4% HOOFDSTUK Horeca 66% 4% % 9% Slijterij % 4% 4% Sportkantine 6% Supermarkt 7% 7 % Niets Leeftijd ID gevraagd ID & leeftijd Naleving na interventies: opvallend is dat bij 6 pogingen naar leeftijd, ID of beiden werd gevraagd, terwijl slechts bij 86 van deze pogingen (5%) een juiste conclusie is getrokken die leidde tot correcte naleving. In de overige 76 gevallen heeft de interventie dus geen effect gehad en slaagde onze mysterykid er alsnog in om zwakalcoholhoudende drank te kopen. Tabel laat ook zien dat wanneer alleen naar ID gevraagd werd, men in meer dan de helft (5) van de gevallen het ID juist beoordeelde. Wanneer daarnaast ook naar leeftijd werd gevraagd was de naleving 65%. Voor correcte naleving is het dus van belang om in ieder geval naar ID te vragen. In 9% van de gevallen dat er niets gevraagd werd, was er toch sprake van correcte naleving. Dit is te verklaren, doordat er bij de desbetreffende locaties afspraken waren gemaakt over de schenktijden en er op dat tijdstip daarom helemaal geen alcohol werd geschonken. TABEL : NALEVING PER TYPE VERKOOPKANAAL OP BASIS VAN POGING 0 (N = 06 / P = POGING; N = NALEVING) Alleen leeftijd Totaal Niets gevraagd gevraagd Alleen ID gevraagd Beiden gevraagd P N P N P N P N P N Cafetaria Horeca Jongerencentrum Slijterij Sportkantine Supermarkt Totaal % Naleving % 9% 5 65% * Naleving door schenktijden in sportkantines (N=6); Naleving door deurbeleid in horeca (N= ). **Om de beoordeling van een legitimatiebewijs (ID) door de verkoopmedewerker te kunnen meten, heeft de mysterykid in dit onderzoek na de vraag naar ID altijd zijn/haar echte ID getoond, terwijl in de praktijk sommige jongeren na het vragen naar ID hun poging al zullen staken. NALEVINGSONDERZOEK DURF NU! 0 POGING p.9

Alcohol verkoop aan jongeren 2014

Alcohol verkoop aan jongeren 2014 Alcohol verkoop aan jongeren 2014 ONDERZOEK NAAR DE NALEVING IN DE GEMEENTEN BAARN & SOEST Achtergrond In opdracht van de gemeente Baarn en de gemeente Soest heeft Nuchter een nalevingsonderzoek alcohol

Nadere informatie

Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 JZ-15903-DHW

Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 JZ-15903-DHW Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode... 4 3. Resultaten - op basis van locatie... 5 4. Resultaten - op basis van

Nadere informatie

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Katwijk 4 e effectmeting. Fieke Franken Ellen Selten

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Katwijk 4 e effectmeting. Fieke Franken Ellen Selten Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Katwijk 4 e effectmeting Fieke Franken Ellen Selten Titel: Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Ondertitel: Nalevingsonderzoek

Nadere informatie

FACTSHEET ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN IN TWENTE E E R S T E M E T I N G

FACTSHEET ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN IN TWENTE E E R S T E M E T I N G FACTSHEET ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN IN TWENTE E E R S T E M E T I N G 1 FACTSHEET ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN IN TWENTE E E R S T E M E T I N G N o v e m b e r 2 0 1 1 O N D E R Z O E K E R S : Dr. J

Nadere informatie

Rapport regio Noord-Holland Noord. Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar

Rapport regio Noord-Holland Noord. Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Rapport regio Noord-Holland Noord Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek regio Noord-Holland Noord 2013 Colofon Auteurs: Fieke Franken Amber Bosman Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN.

ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN. ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN. In regio Zuidoost-Brabant. Jim Krokké, MSc Dr. Joris van Hoof 1 ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN. In regio Zuidoost-Brabant. O N D E R Z O E K E R S : J i m K r o k k é, M S c D

Nadere informatie

De naleving van de alcoholleeftijdsgrens door supermarkten, slijterijen, horecagelegenheden, cafetaria s en sportkantines in 2013, 2014 en 2015.

De naleving van de alcoholleeftijdsgrens door supermarkten, slijterijen, horecagelegenheden, cafetaria s en sportkantines in 2013, 2014 en 2015. De naleving van de alcoholleeftijdsgrens door supermarkten, slijterijen, horecagelegenheden, cafetaria s en sportkantines in 2013, 2014 en 2015. Het resultaat van ruim 5800 aankooppogingen door mysteryshoppers

Nadere informatie

ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN

ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN. Een landelijk nalevingsonderzoek O N D E R Z O E K E R S : D r. J O R I S V A N H O O F ( 5 3 4 8 9 6 1 3 1 ) J I M K R O K K É, M S c F a c u l

Nadere informatie

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Utrecht hotspotonderzoek bij supermarkten. Fieke Franken Ellen Selten

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Utrecht hotspotonderzoek bij supermarkten. Fieke Franken Ellen Selten Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Utrecht hotspotonderzoek bij supermarkten Fieke Franken Ellen Selten Titel: Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar

Nadere informatie

STAP.NL. Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 18 jaar

STAP.NL. Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 18 jaar STAP.NL Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 18 jaar Nalevingsonderzoek Fryslân 2015 Colofon Auteurs: K. Vegt, MSc A. van Beurden, MSc F. Franken, MSc M. Lubbers, MSc Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid

Nadere informatie

STAP.NL. Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 18 jaar

STAP.NL. Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 18 jaar STAP.NL Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 18 jaar Nalevingsonderzoek regio Noord-Holland Noord 2015 Colofon Auteurs: Anke van Beurden Msc Fieke Franken Msc Kirsten Vegt Msc Nederlands Instituut

Nadere informatie

Factsheet Sportactie Leeftijdgrenzen Alcohol 2010

Factsheet Sportactie Leeftijdgrenzen Alcohol 2010 Factsheet Sportactie Leeftijdgrenzen Alcohol 2010 Versie 3 Datum 17 juni 2011 Status definitief Colofon Project Sportactie Leeftijdsgrenzen Alcohol 2010 CE 10 1711 Contact Afdeling Toezichtvoorbereiding

Nadere informatie

Nalevingsonderzoek verkoop alcohol, 2014

Nalevingsonderzoek verkoop alcohol, 2014 Nalevingsonderzoek verkoop alcohol, 2014 Inleiding De gemeenten Goes, Kapelle, Reimerswaal, Borsele, Noord-Beveland, Duiveland, Middelburg en Vlissingen willen inzicht in de mate waarin alcoholverstrekkers

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 971 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon - 313 4 2 Fax - 312 7 26 Kantoor Rotterdam: Goudsesingel

Nadere informatie

Prinses Margriet Plantsoen 93 2595 BR Den Haag t +31 (0)70 3153444 f +31 (0)70 3153449 e info@tnlt.nl i www.tnlt.nl

Prinses Margriet Plantsoen 93 2595 BR Den Haag t +31 (0)70 3153444 f +31 (0)70 3153449 e info@tnlt.nl i www.tnlt.nl t +31 (0)70 3153444 f +31 (0)70 3153449 e info@tnlt.nl i www.tnlt.nl Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Methode en procedure... 4 Opbouw eerste wave... 5 Resultaten eerste wave... 5 Totaal... 5 Tabak- & Gemakzaken...

Nadere informatie

MYSTERIE GUEST ONDERZOEK 11-10-2014. Inleiding en doel

MYSTERIE GUEST ONDERZOEK 11-10-2014. Inleiding en doel 11 oktober 2014 01 MYSTERIE GUEST ONDERZOEK 11-10-2014 Inleiding en doel Per 1 januari 2013 is de handhaving van en het toezicht op- de bepalingen uit de Drank- en Horecawet overgegaan van de Nederlandse

Nadere informatie

MYSTERYSHOP ONDERZOEK NALEVING LEEFTIJDSGRENS VERKOOP ALCOHOL ZUID-LIMBURG 2015

MYSTERYSHOP ONDERZOEK NALEVING LEEFTIJDSGRENS VERKOOP ALCOHOL ZUID-LIMBURG 2015 MYSTERYSHOP ONDERZOEK NALEVING LEEFTIJDSGRENS VERKOOP ALCOHOL ZUID-LIMBURG 2015 MYSTERYSHOP ONDERZOEK NALEVING LEEFTIJDSGRENS VERKOOP ALCOHOL ZUID LIMBURG 2015 DR. JORIS VAN HOOF ARIANNE COLENBRANDER,

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Methode

1. Inleiding. 2. Methode 1. Inleiding Overmatig alcoholgebruik op jonge leeftijd kan zowel direct als ook later in het leven leiden tot gezondheidsproblemen zoals blijvende hersenschade en een verhoogde kans op verslaving. 1,2

Nadere informatie

Code: DHT01 Ingebruiksdatum: Versie:

Code: DHT01 Ingebruiksdatum: Versie: Titel: TOEZICHT LEEFTIJDSGRENZEN DRANK- EN HORECAWET Opgesteld door: Inhoudelijk beoordeeld door: Goedgekeurd door documenteigenaar: d.d. Vervallen verklaard door: d.d. Ongeregistreerde kopie. Een actuele

Nadere informatie

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar STAP.NL Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Utrecht Hotspotonderzoek bij supermarkten, 1-meting Colofon Auteurs : Fieke Franken Amber Bosman Nederlands Instituut

Nadere informatie

Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen

Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen Bij deze opgave horen informatiebronnen 1 en 2. In informatiebron 1 zijn enkele overzichten opgenomen over het gebruik van alcohol onder scholieren

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 INGEKOMEN .1 2 JUL 2012 GEMEENTEMJMEGEN \ >^ class.nr.: igifgedaan:

Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 INGEKOMEN .1 2 JUL 2012 GEMEENTEMJMEGEN \ >^ class.nr.: igifgedaan: onderwerp datum afdeling ons kenmerk Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 GGD/GB&E/1070/12/BK/IVIP/ns loot Gemeenten Nijmegen T.a.v. de Griffie (Bl\^ 50) Postbus 9105 6500 HG NIJIVIEGEN

Nadere informatie

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar

Nadere informatie

CBL Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt

CBL Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt CBL Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt Augustus 2012 2 1. Inleiding Verantwoorde verkoop van alcohol in de supermarkt Alcoholhoudende dranken maken een belangrijk deel uit van het assortiment

Nadere informatie

Alcohol verkoop aan jongeren 2013

Alcohol verkoop aan jongeren 2013 Alcohol verkoop aan jongeren 213 ONTWIKKELING IN DE LANDELIJKE NALEVING VAN DE LEEFTIJDSGRENZEN ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN 213 Ontwikkeling in de landelijke naleving van de leeftijdsgrenzen Opdrachtgever

Nadere informatie

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Emiel Krijt, Accountmanager Public Affairs NOC*NSF 1 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Nadere informatie

Je naam Je naam. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Je naam Je naam. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Je naam Je naam in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Je naam in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

WERKING EN EFFECTIVITEIT VAN ID-SCANNERS BIJ HANDHAVING LEEFTIJDSGRENS BIJ VERKOOP VAN LEEFTIJDSGEBONDEN PRODUCTEN

WERKING EN EFFECTIVITEIT VAN ID-SCANNERS BIJ HANDHAVING LEEFTIJDSGRENS BIJ VERKOOP VAN LEEFTIJDSGEBONDEN PRODUCTEN WERKING EN EFFECTIVITEIT VAN ID-SCANNERS BIJ HANDHAVING LEEFTIJDSGRENS BIJ VERKOOP VAN LEEFTIJDSGEBONDEN PRODUCTEN SAMENVATTING. Eind 2005 werd in Nederland het eerste onderzoek uitgevoerd naar de naleving

Nadere informatie

Alcoholbeleid AID 2015

Alcoholbeleid AID 2015 Alcoholbeleid AID 201 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Algemeen Artikel 1.1: Openingstijden Artikel 1.2: Schenktijden Artikel 1.: Alcohol nuttigen Artikel 1.4: Alcohol schenken en doorspelen Artikel 1.: Drankaanbod

Nadere informatie

IN OPDRACHT VAN HET PLATFORM KOCON KATWIJK

IN OPDRACHT VAN HET PLATFORM KOCON KATWIJK F A C T S H E E T Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in de gemeente Katwijk. Nalevingsonderzoek, derde meting F I E K E F R A N K E N J O R D Y G O S S E L T J O R I S V A N H O O F N I

Nadere informatie

Nalevingsonderzoek. Gemeente Rotterdam

Nalevingsonderzoek. Gemeente Rotterdam Nalevingsonderzoek Gemeente Rotterdam Nalevingsonderzoek bij hotspots: onderzoek bij supermarkten, sportkantines, slijterijen en horeca naar leeftijdsgrenzen, doorschenken en dronkenschap op straat. Utrecht,

Nadere informatie

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid toezichtinformatie Toezichtinformatie over 214 Deze vragenlijst dient als basis voor het aanleveren van de informatie die nodig is voor het vullen van de toezichtindicatoren

Nadere informatie

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet September 2014 Opdrachtgever: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

Alcohol in de Sportkantine

Alcohol in de Sportkantine Dit bestuursreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 januari 2015. Zevenhuizen, Voorzitter: R.J. Holman Handtekening: Secretaris: H. Meijer Handtekening: Preambule In overweging nemende

Nadere informatie

A1. UITDAGINGEN VOOR (BORGING VAN) LOKAAL ALCOHOLBELEID 16 MAART 2016. SESSIERONDE 1: 13:15 14:30 DR. JORIS VAN HOOF, UNIVERSITEIT TWENTE

A1. UITDAGINGEN VOOR (BORGING VAN) LOKAAL ALCOHOLBELEID 16 MAART 2016. SESSIERONDE 1: 13:15 14:30 DR. JORIS VAN HOOF, UNIVERSITEIT TWENTE A1. UITDAGINGEN VOOR (BORGING VAN) LOKAAL ALCOHOLBELEID 16 MAART 2016. SESSIERONDE 1: 13:15 14:30 DR. JORIS VAN HOOF, UNIVERSITEIT TWENTE INTRODUCTIE EN AGENDA Onderzoeker Universiteit Twente 2010: dissertatie

Nadere informatie

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol is een taak die nieuw is voor het gemeentebestuur. Om die rol goed te kunnen vervullen is het van belang de toezichthouders

Nadere informatie

Reden waarom ik in deze brief graag alsnog de visie en standpunten van Koninklijke Horeca Nederland naar voren wil brengen.

Reden waarom ik in deze brief graag alsnog de visie en standpunten van Koninklijke Horeca Nederland naar voren wil brengen. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. staatssecretaris de heer M.J. Van Rijn Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Woerden, 20 juni 2014 Onderwerp Contact : Integraal alcoholbeleid : 0348-489423

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard Artikel regionaal model Ambtelijk advies Aangedragen punten nav bijeenkomst 30 september en zienswijzen Artikel 2:34a schenktijden paracommerciºle rechtspersonen 1. Paracommerciºle rechtspersonen verstrekken

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente West Maas en Waal Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente West Maas en Waal Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Gemeente West Maas en Waal Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Inleiding Algemeen Gemeenten zijn sinds 2013 de belangrijkste uitvoerder van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Alcohol- & tabaksverkoop

Alcohol- & tabaksverkoop Alcohol- & tabaksverkoop aan jongeren 2015 LANDELIJKE NALEVING VAN DE LEEFTIJDSGRENS VAN 18 JAAR VOOR DE DRANK- EN HORECAWET EN TABAKSWET Alcohol- & tabaksverkoop aan jongeren 2015 LANDELIJKE NALEVING

Nadere informatie

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Rommelen met je identiteit Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Utrecht, maart 2005 2 Rommelen met je identiteit Uitvoerder:

Nadere informatie

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen DVH BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

Monitor alcoholverstrekking jongeren 2009

Monitor alcoholverstrekking jongeren 2009 NALEVING LEEFTIJDSGRENZEN 16 EN 18 JAAR DRANK EN HORECAWET: TWEEJAARLIJKSE METINGEN Monitor alcoholverstrekking jongeren B. Bieleman A. Kruize C. Zimmerman Monitor alcoholverstrekking jongeren NALEVING

Nadere informatie

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht.

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht. Bestuursreglement Alcohol in sportkantines van de v.v. Wieldrecht. Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een alcoholreglement; in dit verband

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Nalevingsonderzoek Doorschenken

Nalevingsonderzoek Doorschenken Nalevingsonderzoek Doorschenken Nalevingsonderzoek naar doorschenken in de horeca en paracommercie in de regio Zuidoost-Brabant In opdracht van: Samenwerkingsverband regio Eindhoven (SRE) Utrecht, april

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Vastgesteld in de ledenvergadering van 17 december 2001 Enigszins aangepast en geaccordeerd tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2013

Nadere informatie

Soms moet je nee verkopen

Soms moet je nee verkopen COLOFON Stichting Platform Verkoop Alcoholhoudende Dranken voor Thuisgebruik (PVAD) Postbus 182 2260 AD Leidschendam F 070 317 5046 pvad@raadndh.nl Huisregels en leeftijdsstickers zijn tegen kostprijs

Nadere informatie

Projectplan Carnavalsbandjes Millingen aan de Rijn Groesbeek Ubbergen Wijchen

Projectplan Carnavalsbandjes Millingen aan de Rijn Groesbeek Ubbergen Wijchen Projectplan Carnavalsbandjes Millingen aan de Rijn Groesbeek Ubbergen Wijchen Martijn Planken Laura Snelder 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Drank- en Horecawet... 3 Leeftijdscontrolesystematiek...

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Uitvoeringsplan PHP Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten Inleiding In 2013 en 2014 zijn de regels voor alcohol gewijzigd. Eén van de wijzigingen is dat gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

KANTINEREGLEMENT. (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF)

KANTINEREGLEMENT. (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF) KANTINEREGLEMENT (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF) In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken

Nadere informatie

GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Preambule

GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Preambule GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek 4. SAMENVATTING Op 7 mei 2002 is in het Staatsblad 2002 nummer 201 de gewijzigde Tabakswet gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan wil de Keuringsdienst van Waren goed inzicht in de naleving van het onderdeel

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Onderzoek kopen tabak door jongeren

Onderzoek kopen tabak door jongeren meting 214 Onderzoek kopen tabak door jongeren A Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Vanaf 1 januari 214 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker

Nadere informatie

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband met

Nadere informatie

In leden raadpleging gewijzigd vastgesteld 6-5-2008 1

In leden raadpleging gewijzigd vastgesteld 6-5-2008 1 BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES van S.V. BEATRIX In leden raadpleging gewijzigd vastgesteld 6-5-2008 1 In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen

Nadere informatie

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen; BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; - en Horecawet dienen te beschikken over beheer, aangesloten bij een door

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt bestuursreglement alcohol in het Trefpunt Verenigingen / stichtingen in een dorpshuis dienen op basis van de Drank-en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement; Het dorpshuis met een drank-en

Nadere informatie

Evaluatie veilig uitgaan

Evaluatie veilig uitgaan Evaluatie veilig uitgaan Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 5 december 2014 Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan in

Nadere informatie

Model bestuursreglement alcohol in sportkantines West-Friesland

Model bestuursreglement alcohol in sportkantines West-Friesland Model bestuursreglement alcohol in sportkantines West-Friesland Versie november 2010 Statutaire naam vereniging: Secretariaat: (naam secretaris, straat en huisnummer, postcode Plaatsnaam en telefoonnummer

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42-3864 EN Nijkerkerveen Postadres: Postbus 181-3860 AD Nijkerk T 033-257 12 57 - veenscheboys@gmail.com Kvk Harderwijk 400940623 - Rabobank 3478.32.563 BESTUURSREGLEMENT

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS MOORDRECHT, 14 JULI 2001, GEWIJZIGD 26 OKTOBER 2005 Preambule In overweging nemende dat:

Nadere informatie

Monitor alcoholverstrekking jongeren 2011

Monitor alcoholverstrekking jongeren 2011 NALEVING LEEFTIJDSGRENZEN 16 EN 18 JAAR DRANK- EN HORECAWET: TWEEJAARLIJKSE METINGEN 1999- Monitor alcoholverstrekking jongeren B. Bieleman A. Kruize C. Zimmerman MONITOR ALCOHOLVERSTREKKING JONGEREN

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage

Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage =Preambule; In overweging nemende dat: Rechtspersonen geen BV of NV zijnde met een sport accommodatie, op basis van

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Probleemanalyse 2. Beleidsfocus 2.1. Uitgangspunten en onderbouwing van beleid

Nadere informatie

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex, hoe werkt dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholverstrekking gemeenschapshuis

Bestuursreglement alcoholverstrekking gemeenschapshuis Op 19/12/2011 opnieuw vastgestelde versie. stichting Gemeenschapsvoorzieningen Schin op Geul www.geboew.nl Dagelijks Bestuur Secr. Mauritiussingel 51 6305 AZ Schin op Geul tel. (043) 459 2660 E-mail: dgswapm@planet.nl

Nadere informatie

Factsheet Alcohol intoxicaties NSCK 2007 tot en met 2012

Factsheet Alcohol intoxicaties NSCK 2007 tot en met 2012 710 Factsheet Alcohol intoxicaties NSCK 2007 tot en met 2012 Onderzoekers Drs. G Boeynaems, arts-assistent kindergeneeskunde Reiner de Graaf Gasthuis Delft Dr. N. van der Lely, kinderarts-opleider Reiner

Nadere informatie

STAP.NL. Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar. Nalevingsonderzoek gemeente Den Haag Hotspotonderzoek

STAP.NL. Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar. Nalevingsonderzoek gemeente Den Haag Hotspotonderzoek STAP.NL Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Den Haag Hotspotonderzoek Colofon Auteurs: Fieke Franken Amber Bosman Jeroen de Greeff Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

Factsheet alcoholintoxicaties 2007 tot en met 2013

Factsheet alcoholintoxicaties 2007 tot en met 2013 Factsheet alcoholintoxicaties 2007 tot en met 2013 Meldingen 2013 Kinderartsen meldden over 2013 in totaal 713 gevallen waarbij een minderjarige, met alcohol in het systeem, door een kinderarts in het

Nadere informatie

Alcohol in het Atalante clubhuis. Bestuursreglement AKV Atalante

Alcohol in het Atalante clubhuis. Bestuursreglement AKV Atalante Alcohol in het Atalante clubhuis Bestuursreglement AKV Atalante juni 2004 2 Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol gemeente Goirle 2014-2017. Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie en handhavingsplan alcohol gemeente Goirle 2014-2017. Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 1 1 Inleiding... 3 2 De lokale situatie... 4 2.1 Doelstelling en resultaten... 5 3 Aanpak... 6 3.1 Regelgeving... 6 3.2 Bewustwording... 6 4 Handhaving van

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zwartemeer Sportpark De Planeet. Secretariaat: Postbus 122 7890 AC Klazienaveen. BTW Nr.: 68.40.929.B.01.

Voetbalvereniging Zwartemeer Sportpark De Planeet. Secretariaat: Postbus 122 7890 AC Klazienaveen. BTW Nr.: 68.40.929.B.01. Bestuursreglement Alcohol in onze kantine Inhoudsopgave........................................................ 1 Bestuursverklaring..................................................... 1 Paragraaf 1 Algemene

Nadere informatie

Naleving leeftijdsgrens verkoop alcoholhoudende drank in Katwijk 2013

Naleving leeftijdsgrens verkoop alcoholhoudende drank in Katwijk 2013 Naleving leeftijdsgrens verkoop alcoholhoudende drank in Katwijk 2013 Evaluatie van het traject ter verbetering van de correcte naleving van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcoholhoudende drank,

Nadere informatie

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen...4 Artikel 3 Vaststellen en wijzigen...4

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Bestuursreglement V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol

Bestuursreglement Alcohol Bestuursreglement Alcohol 11 november 2011 versie 1.2 Bart van Bokhoven (Bestuurslid Facilitair) Hockeyvereniging H.O.D., Valkenswaard, info@hod-online.nl, www.hod-online.nl Lid van de K.N.H.B. Opgericht

Nadere informatie

Bestuursreglement bargebruik

Bestuursreglement bargebruik Bestuursreglement bargebruik Preambule In overweging nemende dat: 1. rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,

Nadere informatie

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving 1 1 Beleid en Regelgeving Gemeenten kunnen in hun beleid en regelgeving een aantal maatregelen nemen

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Preventie- en handhavingsplan DHW. Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Preventie- en handhavingsplan DHW. Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Preventie- en handhavingsplan DHW Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Drank- en Horecawet schrijft voor dat

Nadere informatie

Bestuursreglement. Preambule

Bestuursreglement. Preambule Bestuursreglement statutaire naam: rechtspersoon adres secretariaat: p/a straat, nr, plaatsnaam betreffende de inrichting: naam inrichting adres inrichting: straat, nr, plaatsnaam In overweging nemende

Nadere informatie