Pedagogisch beleidsplan Spring! Peuterspeelzalen. Méér dan Spelen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogisch beleidsplan Spring! Peuterspeelzalen. Méér dan Spelen!"

Transcriptie

1 Pedagogisch beleidsplan Spring! Peuterspeelzalen Méér dan Spelen!

2 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1: Het 1-paginaplan van Spring! Peuterspeelzalen Missie: waar we voor staan Visie op peuters en ouders Kernwaarden Unieke kracht Toegevoegde waarde Ambitie Hoofdstuk 2: Ouders als partners Ouderbetrokkenheid Ouderparticipatie... 5 Hoofdstuk 3: Ontwikkelingsstimulering en educatie Pedagogisch handelen Emotionele veiligheid Sociale competentie Persoonlijke competentie Overdracht waarden en normen Didactisch handelen Ontwikkelingsgebieden Speel-leeromgeving Groepsmanagement Volgen van ontwikkeling... 8 Hoofdstuk 4: Zorg Interne zorgstructuur Doorgaande ontwikkelingslijn... 9 Hoofdstuk 5: De pedagogisch medewerker Wettelijk toezicht Klachtenprocedure

3 Voorwoord Meer dan Spelen!, dat is waar Spring! Peuterspeelzalen voor staat. Spring! levert een bijdrage aan een kansrijke toekomst voor kinderen. Jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar vinden bij ons een uitdagende speel- en leeromgeving om zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij stappen kunnen zetten in een voor hen steeds groter wordende wereld. Spring! Peuterspeelzalen is 1 januari 2008 ontstaan door de samenvoeging van 12 verschillende organisaties voor peuterspeelzaalwerk in Hengelo. Doel was het peuterspeelzaalwerk te professionaliseren en te profileren. Daarin zijn wij geslaagd. Spring! heeft zich ontwikkeld tot een professionele voorschoolse voorziening met een groot bereik in Hengelo. Wij bieden deze voorziening aan meer dan 600 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar op 15 locaties verspreid over Hengelo. Voor kinderen met een (taal)achterstand die voldoen aan de hiervoor vastgestelde criteria, biedt Spring! een extra aanbod. Wij noemen dit VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Spring! ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Hengelo voor zowel het basisaanbod als VVE. Dit pedagogisch beleid beschrijft wat Spring! Peuterspeelzalen belangrijk vindt in het werken met kinderen en waarom we dat vinden. Ouders spelen voor ons hierin vanzelfsprekend een belangrijke rol. Het beleid richt zich daarom juist ook op hen en op het contact met hen. Daarnaast geeft dit beleid richting aan de pedagogisch medewerkers in de begeleiding van kinderen en beschrijft het hoe wij extra aandacht besteden aan kinderen met een (taal)achterstand. Deze werkwijze is medio 2016 op al onze locaties doorgevoerd. Dit pedagogisch beleidsplan is gebaseerd op de missie, visie en kernwaarden van Spring!, die wij hebben geformuleerd tijdens een beleidsdag in het voorjaar van Deze missie, visie en kernwaarden zijn kort en krachtig beschreven in ons zogenaamde 1-paginaplan. Dit document, waarin wij onze identiteit helder verwoorden, vormt de leidraad voor keuzes op het gebied van professionalisering, personeelsbeleid en organisatiestructuur. Het 1-paginaplan vormt tevens de basis van dit plan. Het pedagogisch beleidsplan begint daarom met de grote lijnen zoals die in het 1-paginaplan staan: onze missie, visie op peuters en ouders, kernwaarden, unieke kracht, toegevoegde waarde en ambitie. Deze aspecten werken we daarna per onderwerp in hoofdstukken uit. Ik denk dat wij erin geslaagd zijn een solide fundament te leggen onder onze organisatie en dat wij daarmee een stevige basis bieden voor een kansrijke toekomst voor kinderen. Wij bieden Méér dan Spelen! Annelies Nijkamp directeur Spring! Peuterspeelzalen 3

4 Hoofdstuk 1: Het 1-paginaplan van Spring! Peuterspeelzalen In dit hoofdstuk geven we weer waar wij echt voor staan, hoe wij naar peuters en ouders kijken, wat onze kernwaarden zijn en wat onze unieke kracht is. Ook onze toegevoegde waarde en onze ambitie verwoorden we hier. Op één pagina. Dit vormt een leidraad voor onze organisatiekeuzes en het werk dat we doen. In hoofdstuk 2, 3, 4 en 5 werken we elk onderdeel uit. Ieder hoofdstuk start met de tekst van het onderdeel dat we daarin uitwerken. 1.1 Missie: waar we voor staan Waar staan wij echt voor? Wat is onze missie? Wij leveren een bijdrage aan een kansrijke toekomst voor kinderen (kinderen succesvol/gelukkig maken). Wij bieden jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar een uitdagende speel- en leeromgeving om zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij stappen kunnen zetten in een voor hen steeds groter wordende wereld. 1.2 Visie op peuters en ouders Peuters zijn in een van de meest cruciale fases van hun leven, puur en onbevangen, vanuit zichzelf gemotiveerd om te groeien, eigenaar van hun ontdekkingstocht en afhankelijk van volwassenen. Ouders zijn de belangrijkste personen in het leven van het kind en primair verantwoordelijk. Wij zien ouders als partners, we werken samen en ondersteunen en versterken elkaar bij de ontwikkeling van het kind. 1.3 Kernwaarden Men mag ons aanspreken op/wij spreken elkaar aan op: Passie voor peuters Bekwaamheid professionaliteit en vakmanschap - kennis van en werken op een doelgerichte manier; afstemmen op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen - kennis van en werken volgens het programma Piramide - eigenaarschap van eigen werkproces Vertrouwen uw kind is bij ons in goede handen Geloof in groei van kinderen, collega s en organisatie - stimuleren van kennis en vaardigheden - begeleiding, coaching, feedback staan centraal 1.4 Unieke kracht Wij zijn leidend in ontwikkelingsstimulering en educatie van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en zijn daarmee een basisvoorziening voor de voorschoolse periode. Wij zijn bij uitstek in staat om kinderen die een (taal)achterstand hebben, te signaleren en extra ondersteuning te bieden om de stap naar de basisschool succesvol te laten verlopen. Wij werken intensief samen met het basisonderwijs. 1.5 Toegevoegde waarde Wij zijn sterk in de combinatie van pedagogisch en didactisch handelen. Wij bieden Méér dan Spelen in de begeleiding van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Wij bieden een veilig pedagogisch klimaat, waarbij interactie en samenspel belangrijke items zijn. Wij bieden kinderen een uitdagende speel-leeromgeving om te ontdekken. Wij zijn in veel gevallen de eerste plek waar zorg om een kind gesignaleerd wordt (vroegsignalering) en waar wij kind en ouders specifieke begeleiding en ondersteuning in kunnen bieden (preventie). 1.6 Ambitie Over drie tot vijf jaar zijn wij een geïntegreerde basisvoorziening in de ontwikkelingslijn van een kind. Wij werken met vakkrachten, die specifieke kennis hebben van en ervaring hebben met het begeleiden van kinderen in deze leeftijdsfase. 4

5 Hoofdstuk 2: Ouders als partners Uit het 1-paginaplan: Peuters zijn in een van de meest cruciale fases van hun leven, puur en onbevangen, vanuit zichzelf gemotiveerd om te groeien, eigenaar van hun ontdekkingstocht en afhankelijk van volwassenen. Ouders zijn de belangrijkste personen in het leven van het kind en primair verantwoordelijk. Wij zien ouders als partners, we werken samen en ondersteunen en versterken elkaar bij de ontwikkeling van het kind. Ouders vertrouwen hun kind toe aan onze peuterspeelzaal. Wij vinden de betrokkenheid van ouders belangrijk, omdat wij samen het kind opvoeden. Ieder heeft hierin zijn eigen taak. Daarom hebben we over en weer veel contact. Welke ideeën en wensen leven er bij ouders? We wisselen informatie uit en overleggen samen om de peuter te bieden wat hij nodig heeft. Dit noemen wij educatief partnerschap. Deze samenwerking stimuleert de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. Ouders bieden wij ondersteuning om hun kind thuis in zijn ontwikkeling te stimuleren. Uit wetenschappelijk onderzoek en uit eigen ervaring weten wij dat dit een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. 2.1 Ouderbetrokkenheid Wij informeren de ouders op verschillende manieren over ons aanbod. Via de website, via onze aanmeldmap en tijdens het kennismakingsgesprek dat de pedagogisch medewerker met de ouders heeft, voordat een kind start. Tijdens het kennismakingsgesprek vragen wij naar achtergrondinformatie van het kind: de gezinssituatie, bijzonderheden in zijn ontwikkeling, verwachtingen van ouders wat betreft de peuterspeelzaal. Ook bespreken we wat wij verwachten van de ouders. Ouders zijn heel verschillend, hebben verschillende achtergronden en verschillende manieren van communiceren en opvoeden. Om goed te kunnen samenwerken met ouders is het belangrijk dat de pedagogisch medewerkers en ouders op de hoogte zijn van elkaars wensen en ideeën over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Door informatie uit te wisselen ontstaat een verbinding tussen de thuissituatie en de peuterspeelzaal. Dit is belangrijk tijdens het kennismakingsgesprek. De pedagogisch medewerker die het kennismakingsgesprek voert, is ook de mentorleidster van het kind. Zij is de vaste contactpersoon voor ouders voor informatie als het gaat om de ontwikkeling van hun kind. Deze informatie uitwisseling vindt vooral plaats tijdens de haal- en brengmomenten. Ouders kunnen bovendien altijd tussentijds een gesprek aanvragen. Over de activiteiten op de peuterspeelzaal ontvangen ouders informatie via themabrieven en tijdens ouderbijeenkomsten. Tijdens deze ouderbijeenkomsten wordt de themabrief besproken en leggen wij uit welke ondersteunende activiteiten ouders thuis zelf met hun kind kunnen doen. Tijdens ouderbijeenkomsten kunnen ook opvoedingsvraagstukken aan de orde komen. Het aanbod voor ouders en de georganiseerde ouderactiviteiten sluiten zo veel mogelijk aan bij de wensen en behoeften van ouders. Activiteiten kunnen daardoor divers zijn. Ouders nodigen wij ook uit voor de spelinloop tijdens de start van elk dagdeel. Datzelfde geldt voor de afsluitende kring van elk dagdeel, waar verteld wordt wat de kinderen hebben gedaan. 2.2 Ouderparticipatie Ouders kunnen deelnemen aan en helpen bij activiteiten, die wij in de peuterspeelzaal van hun kind organiseren. Zij worden door de pedagogisch medewerkers hiervoor uitgenodigd. Dikwijls gaat het om handen spandiensten bij uitstapjes voor hun kind, sinterklaas- en kerstvieringen, knutselactiviteiten et cetera. Spring! kent geen oudercommissie of ouderraad. Vanaf 2016 stelt de wet dat organisaties voor peuterspeelzaalwerk dit geregeld moeten hebben. Wij treffen hiervoor voorbereidingen. 5

6 Hoofdstuk 3: Ontwikkelingsstimulering en educatie Uit het 1-paginaplan: Wij zijn leidend in ontwikkelingsstimulering en educatie van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar (in Hengelo) en zijn daarmee een basisvoorziening voor de voorschoolse periode. Wij zijn sterk in de combinatie van pedagogisch en didactisch handelen. Wij bieden Meer dan Spelen in de begeleiding van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Wij bieden een veilig pedagogisch klimaat, waarbij interactie en samenspel belangrijke items zijn. Wij bieden kinderen een uitdagende speel-leeromgeving om te ontdekken. In dit hoofdstuk beschrijven wij op welke wijze wij de bovenstaande uitgangspunten invullen. Wij bieden het kind allereerst een veilige en beschermde omgeving. Jonge kinderen zijn (nog) afhankelijk van volwassenen. Wij begeleiden het kind in zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid. Wij ondersteunen het kind in de ontwikkeling van zijn zelfvertrouwen. Zelfstandigheid en zelfvertrouwen heeft een kind nodig om de wereld te kunnen ontdekken. De ondersteuning die wij bieden, het aanbod dat wij hiervoor ontwikkeld hebben, bestaat uit een pedagogische en didactische component. Voordat wij dit nader toelichten, beschrijven wij eerst wat wij bieden en hoe wij dit organiseren. Aanbod en organisatie Kinderen komen twee dagdelen per week op een peuterspeelzaal gedurende 40 weken per jaar (gekoppeld aan het schoolseizoen). De peuterspeelzaal is toegankelijk voor alle kinderen. Kinderen die, met name op het gebied van taal, een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken bij hun ontwikkeling om de overgang naar de basisschool makkelijker te laten verlopen, kunnen in aanmerking komen voor zogenaamde voorschoolse educatie. Zij komen dan twee extra dagdelen per week bij de peuterspeelzaal. Op alle locaties werken wij met het programma Piramide. Piramide is een educatieve methode voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar. Educatie binnen Piramide betekent: zorgen dat jonge kinderen die nog kwetsbaar en nog niet zelfstandig zijn, zich veilig en ondersteund voelen. Educatie betekent tegelijkertijd ook: kinderen stimuleren om zelfstandig, zonder hulp en ondersteuning te spelen en te ontdekken. Piramide biedt kinderen in de peutergroep een goede stimulans in hun ontwikkeling. Met dit programma geven wij extra aandacht aan de ontwikkeling van kinderen om hen een zo goed mogelijke start op de basisschool te laten maken. Alle pedagogisch medewerkers zijn getraind om met Piramide te werken. In de Piramide-methode zijn de vier pedagogische basisdoelen geïntegreerd, die voor de ontwikkeling van kinderen essentieel zijn (Riksen-Walraven, 2008). In de Memorie van toelichting van de Wet kinderopvang zijn deze doelen vastgelegd voor elke organisatie die met jonge kinderen werkt. De pedagogische doelen waar wij aan werken zijn: 1. Bieden van emotionele veiligheid; 2. Ontwikkelen van sociale competentie; 3. Ontwikkelen van persoonlijke competentie; 4. De overdracht van waarden en normen. Onze pedagogisch medewerkers stemmen hun activiteiten doelgericht af op de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen en verzamelen regelmatig gegevens over de ontwikkeling van de kinderen. Zij stellen een plan op. Afhankelijk van de reacties van de kinderen op het aanbod stemmen zij het aanbod af op de groep (differentiëren). Wij noemen dit opbrengstgericht en handelingsgericht werken. 3.1 Pedagogisch handelen Ons pedagogisch handelen hebben wij uitgewerkt aan de hand van de hierboven genoemde vier pedagogische basisdoelen: emotionele veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie en de overdracht van waarden en normen. Deze staan in de volgende paragrafen. Dit pedagogisch handelen staat centraal bij alle opvoedings- en ontwikkelingsprocessen van kinderen. 6

7 3.1.1 Emotionele veiligheid Als een kind zich emotioneel veilig voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen. Daarom bieden wij veiligheid en hebben de pedagogisch werksters een - wat wij noemen - sensitieve houding: zij kijken goed naar elk kind en spelen in op zijn signalen. Hiervoor maken zij echt contact met hem. Ze zijn oprecht geïnteresseerd, spelen in op behoeften van het kind en op zijn interesse en ontwikkelingsniveau. Wij bieden de kinderen verder emotionele veiligheid door te werken met een vast team van pedagogische medewerkers voor elke groep, door een herkenbaar dagritme te hanteren en door ook in kleine groepjes te werken. Vooral bekende groepsgenootjes zorgen voor veel gevoel van veiligheid. Ook de manier waarop we onze peuterspeelzaal inrichten, hoeken met duidelijk herkenbare functies en materialen, biedt de kinderen een veilige ruimte om zich optimaal te ontwikkelen Sociale competentie Kinderen ontwikkelen zich makkelijker als er aandacht, plezier en optimisme is en een ontspannen sfeer heerst. Hier letten wij op bij alle activiteiten. Wij richten onze aandacht op wat goed gaat en versterken dit. Dat biedt kinderen zelfvertrouwen en beantwoordt aan de behoefte van kinderen aan veiligheid, en autonomie. Sociale vaardigheden die we ze daarbij leren zijn bijvoorbeeld: zich kunnen verplaatsen in een ander, contact maken, samenwerken, anderen helpen en ruzie voorkomen. Zo ontwikkelen zij het gevoel van verbondenheid en sociale verantwoordelijkheid. Wij stimuleren het groepsgevoel door een prettige sfeer te creëren en gezamenlijke activiteiten met de kinderen te ondernemen. Ook stimuleren we het contact tussen de kinderen. Dit contact benoemen we en we prijzen hen gericht, wanneer zij contact zoeken met elkaar. Wij begeleiden kinderen in hun samenspel, helpen hen hun gevoelens te verwoorden en leren hen hoe ze onenigheid met een ander kind oplossen Persoonlijke competentie Met persoonlijke vaardigheden bedoelen we persoonskenmerken als veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Voor jonge kinderen zijn spel en de drive om te ontdekken en grenzen te verkennen essentieel om grip te krijgen op hun omgeving. Met de inrichting van onze peuterspeelzaal, ons materiaal- en activiteitenaanbod en onze begeleiding spelen wij daarop in. Zo helpen wij kinderen hun persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen Overdracht waarden en normen In de groep komen relatief veel leermomenten voor, die een kind helpen zich waarden en normen eigen te maken. De pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van de voorbeeldfunctie die zij hierin hebben en zijn alert op de volgende punten: vriendelijk taalgebruik en een vriendelijke en open houding naar kinderen. Door spelbegeleiding komen omgangsvormen aan de orde. Wij verwoorden wat kinderen zien en meemaken tijdens het spel en geven daar betekenis aan. Ook stimuleren wij kinderen zelf te benoemen wat zij in het contact met elkaar wel en niet prettig vinden en helpen we hen bij het oplossen van onenigheid. Door de reacties van onze pedagogisch medewerkers ervaren kinderen de grenzen van goed en slecht, van anders, van mogen en van moeten. Bij het eigen maken van normen en waarden (bij de morele ontwikkeling) speelt ons eigen gedrag een cruciale rol. We geven daarom het goede voorbeeld. 3.2 Didactisch handelen De ontwikkeling van kinderen stimuleren we door gerichte activiteiten aan te bieden (didactisch handelen).het aanbod voor de groep en het individuele kind is voorbereid (gestructureerd) en afgestemd op het niveau van de kinderen (gedifferentieerd). In de groepsplannen leggen wij vast wat we de kinderen willen bieden en waar wij aan willen werken. De activiteiten werken wij uit aan de hand van thema s uit het programma Piramide. Vanuit het thema bieden wij een rijk aanbod aan activiteiten. De pedagogische component, zoals in de vorige paragraaf beschreven, vormt de basis voor het didactisch handelen Ontwikkelingsgebieden Wij stimuleren kinderen breed in hun ontwikkeling. Dit doen we door een combinatie van spelen, zelfstandig leren/ontwikkelen, ontdekken en samen leren in de groep. De volgende ontwikkelingsgebieden komen in de thema s van Piramide aan de orde: 7 Persoonlijkheidsontwikkeling Sociaal-emotionele ontwikkeling Motorische ontwikkeling Kunstzinnige ontwikkeling Taalontwikkeling Ontwikkeling van de waarneming Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen Oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning

8 3.2.2 Speel-leeromgeving Kinderen leren al spelend. Daarom stimuleren wij de ontwikkeling van kinderen door ze een uitdagende, voorbereide speel-leeromgeving te bieden. Een omgeving waarin zij op eigen initiatief spelen, ontdekken en zelfstandig leren. Pedagogisch medewerkers creëren daarbij een gevarieerd aanbod. Uitgangspunt hiervoor vormen de bovengenoemde acht ontwikkelingsgebieden en de vier domeinen, die daarop aansluiten voor de voorschoolse educatie: taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Wij besteden ook veel aandacht aan regels en rituelen. Dit helpt kinderen om zelfstandig en met zelfvertrouwen te leren spelen Groepsmanagement Wij hebben al vaak genoemd dat het kinderen beter lukt om te spelen en zich te ontwikkelen, als we ze begeleiden en stimuleren. Daarom spelen we zelf mee, geven we uitleg en geven we kinderen ruimte om zelf oplossingen te zoeken. Wij kijken daarbij naar de hele groep. Die bestaat gemiddeld uit 14 kinderen van 2 tot 4 jaar, die een verschillend ontwikkelingsniveau kunnen hebben. Ook tussen de groepen kunnen verschillen bestaan. Daarmee houden wij rekening in de planning van activiteiten. Wij laten de activiteiten aansluiten bij de mogelijkheden van de groep. Voor kinderen voor wie de groepsactiviteiten te moeilijk of te makkelijk zijn, organiseren wij aangepaste activiteiten. Wij werken met een vast dagritme, waarin dit gepland wordt Volgen van ontwikkeling Om het aanbod af te stemmen op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen verzamelen wij gegevens over hun ontwikkeling. Wij doen dit door dagelijks te observeren hoe het met de kinderen gaat en passen ons handelen hierop aan. Daarnaast verzamelen wij informatie over de ontwikkeling van het kind aan de hand van landelijk vastgestelde normeringen. Dit leggen we vast in ons kindvolgsysteem. Dit kindvolgsysteem geeft een objectief beeld van de ontwikkeling van het kind. Ook brengt het de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taal- en de rekenontwikkeling in beeld. Voor het in kaart brengen van de motorische ontwikkeling hanteren wij een eigen ontwikkelde observatielijst, gebaseerd op informatie uit andere kindvolgsystemen. Om de continuïteit in de ontwikkeling van kinderen te waarborgen, dragen wij de belangrijkste ontwikkelingsgegevens over aan de basisschool. Zo kunnen leerkrachten vanaf het begin goed inspelen op de ontwikkelingsbehoeften van de peuter en gaat er geen kostbare tijd verloren. 8

9 Hoofdstuk 4: Zorg Uit het 1-paginaplan: Wij zijn bij uitstek in staat om kinderen, die een (taal)achterstand hebben, te signaleren en extra ondersteuning te bieden om de stap naar de basisschool succesvol te laten verlopen. Wij zijn in veel gevallen de eerste plek, waar zorg om een kind gesignaleerd wordt (vroeg-signalering) en waar wij kind en ouders specifieke begeleiding en ondersteuning in kunnen bieden (preventie). Om zo goed mogelijk pedagogisch en didactisch te kunnen handelen, volgen en ondersteunen wij de kinderen in hun ontwikkeling. Onze peuterspeelzaal heeft een belangrijke functie in de ontwikkeling van het kind. Veel peuters zetten hun eerste stappen buiten de vertrouwde omgeving van gezin en familie als zij naar de speelzaal gaan. Peuters ontmoeten leeftijdsgenootjes in een uitdagende omgeving, die helemaal op hen is afgestemd. Zoals wij in het vorige hoofdstuk hebben beschreven, observeren de pedagogisch medewerkers de peuters voortdurend en maken zij gebruik van het kindvolgsysteem. Bij vragen en/of zorgen over de ontwikkeling van een kind kunnen zij de deskundigheid inschakelen van onze Intern Pedagogisch Begeleiders (IPB ers). De IPB ers zijn in dienst van Spring! Peuterspeelzalen. Zij helpen de pedagogisch medewerkers bij het onderkennen van taal- en/of ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen en schakelen, waar nodig, externe instanties in. Onderdeel van onze zorgtaak is ook alert te zijn op huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor hanteren wij de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Hierin is beschreven hoe wij handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. 4.1 Interne zorgstructuur De zorg voor kinderen betekent voor ons allereerst begeleiding en zorg op maat leveren. Daarbij richten we ons op de positieve aspecten: Wat kan dit kind goed? Wat vindt hij leuk? Wat zijn stimulerende factoren? Waarin is deze pedagogisch medewerkster sterk en hoe kan zij dit kind het beste helpen? Welke aanpak werkt wel en onder welke omstandigheden? Waarin zijn deze ouders sterk? Wij gaan uit van het bieden van perspectief: wat (wel) goed gaat, bouwen wij verder uit. Wij kijken naar de ontwikkelingsbehoeften van het kind. De IPB ers ondersteunen de pedagogisch medewerkers bij het werken met de kinderen in de groep. Twee keer per jaar is er een groepsbespreking tussen de IPB ers en de pedagogisch medewerkers. Zij brengen de ontwikkeling van de groep en de kinderen in kaart. Wanneer de ontwikkeling van een kind achterblijft, bespreken zij met elkaar hoe de pedagogisch medewerkers het kind extra kunnen begeleiden. Alle groepen werken met het basisprogramma van Piramide. Kinderen die iets extra s nodig hebben, krijgen dit in de zogenoemde tutor- of pientere groep aangeboden. Daarnaast bieden we extra zorg voor kinderen met een opvallende ontwikkeling, voor wie hulp in de groep te weinig helpt. De pedagogisch medewerkers kunnen de IPB er vragen voor een observatie van het kind in de peuterspeelzaal. Hierna kunnen zij in overleg met ouders en de Jeugdgezondheidszorg eventueel vervolgstappen nemen. 4.2 Doorgaande ontwikkelingslijn Binnen de gemeente Hengelo krijgt de opzet van Brede Scholen 0-12 een vervolg in Integrale Kind Centra (IKC). Deze IKC s moeten voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar een stevige basisvoorziening vormen. Een basisvoorziening waar kinderen terecht kunnen voor opvang, ontwikkelingsstimulering, educatie, zorg en vrijetijdsbesteding en waar ouders actief betrokken zijn. 9 Wij zijn in Hengelo een belangrijke voorschoolse voorziening, dicht bij huis, waar kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar onder deskundige begeleiding spelend kunnen leren en zich ontwikkelen. Een van onze kerntaken is het zorgen voor een goede overdracht van informatie over het kind bij de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool. Met 15 locaties, verspreid over Hengelo, zorgen wij voor een dekkend aanbod en zijn wij kernpartner van elk IKC. Wij zoeken dan ook gericht de samenwerking met de basisscholen. Onze kracht in de begeleiding van jonge kinderen ligt zowel in onze kennis op pedagogisch als op didactisch gebied. Daarnaast zijn wij in staat inzicht te geven in de ontwikkelings- en onderwijsbehoefte van het kind: wat heeft het kind nodig in zijn verdere ontwikkeling op de basisschool? Daarom zijn wij voor het onderwijs een belangrijke partner.

10 Hoofdstuk 5: De pedagogisch medewerker Uit het 1-paginaplan: Men mag ons aanspreken op/wij spreken elkaar aan op: Passie voor peuters Bekwaamheid professionaliteit en vakmanschap - kennis van en werken op een doelgerichte manier; afstemmen af op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen - kennis en werken volgens het programma Piramide - eigenaarschap van eigen werkproces Vertrouwen uw kind is bij ons in goede handen Geloof in groei van kinderen, collega s en organisatie - stimuleren van kennis en vaardigheden - begeleiding, coaching, feedback staan centraal De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is cruciaal bij de begeleiding van kinderen. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het zo harmonisch en natuurlijk mogelijk laten verlopen van de ontwikkeling van kinderen. Dat doen zij op een professionele manier. Hiervoor zijn ze voldoende toegerust. Zij zijn dan ook de spil van onze organisatie. De kwaliteit van onze medewerkers maakt het verschil in hoe kinderen zich ontwikkelen in onze peuterspeelzaal. Het extra dat wij kinderen bieden, ligt in de kracht van de combinatie van pedagogisch en didactisch handelen. Dit kunnen wij waarmaken door de inzet en betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers. Wij bieden hen ondersteuning in hun werk door na- en bijscholing te organiseren. Deze scholing leggen wij jaarlijks vast in ons opleidingsplan. De coördinatoren (de direct-leidinggevenden) en de IPB ers ondersteunen de pedagogisch medewerkers in de uitoefening van hun taak in de vorm van individuele begeleiding en coaching en het organiseren van diverse teambijeenkomsten. Alle pedagogisch medewerkers zijn gekwalificeerd op ten minste mbo-3-niveau. Zij zijn daarnaast geschoold in het werken met het programma Piramide. Vrijwel alle pedagogisch medewerkers voldoen aan het vereiste taalniveau 3F. Dit houdt in dat zij voldoende taalvaardig zijn (zowel mondeling als schriftelijk) om kinderen te stimuleren in hun taalontwikkeling. Al onze medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Zij worden door het ministerie van Justitie continu gescreend. 5.1 Wettelijk toezicht Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen zijn er wettelijke afspraken gemaakt over het toezicht op de kinderen, de inzet van de medewerkers en de inrichting van het gebouw. Wij zorgen ervoor dat een beroepskracht of de beroepskracht in opleiding uitsluitend haar werkzaamheden verricht, terwijl zij gezien of gehoord wordt door een andere volwassene. Dit heet het vierogenprincipe. Daarnaast houden wij jaarlijks op iedere locatie een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) om vast te stellen of wij aan de veiligheids- en gezondheidseisen voor peuters en leidsters voldoen. Met de RI&E kijken wij per locatie onder meer naar de kans dat een gevaar zich voordoet, wat het gevolg van het gevaar is en hoe vaak deze situatie zich zou kunnen voordoen. Stellen wij een risico vast, dan beoordelen wij samen met de pedagogisch medewerkers hoe wij dit risico uitsluiten of verkleinen. De GGD inspecteert in opdracht van de gemeente of Spring! aan de eisen voldoet. Dit gebeurt jaarlijks. Afhankelijk of er reden tot zorg is over de kwaliteit is de toetsing uitgebreid of minder uitgebreid. Dit heet risico-gestuurd toezicht. De GGD toetst het Pedagogisch Beleidsplan en ook de kwaliteitseisen van de voorschoolse educatie. Elke locatie van Spring! wordt geïnspecteerd. De resultaten worden vastgelegd in een inspectierapport en worden gepubliceerd op de website van Spring!. Alle peuterspeelzalen voldoen aan de eisen die de gemeente, brandweer en de GGD stellen. 10

11 5.2 Klachtenprocedure Ouders die niet tevreden zijn over de manier waarop de pedagogisch medewerkers met hun kind omgaan, kunnen hun ontevredenheid of klacht altijd kenbaar maken. In eerste instantie bij de pedagogisch medewerker zelf. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunnen zij contact opnemen met de coördinator. Zij bespreekt met ouders en de pedagogisch medewerker hoe het probleem of de klacht opgelost kan worden. Leidt dit ook niet tot het gewenste resultaat, dan kunnen ouders terecht bij de directeur van onze organisatie. Bij klachten over bijvoorbeeld ons beleid, kunnen ouders rechtstreeks contact opnemen met de directeur. Is een klacht volgens ouders niet juist afgehandeld, dan kunnen zij een beroep doen op de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Informatie over het indienen van een klacht bij de geschillencommissie is te vinden in onze klachtenregeling, die geplaatst is op de website van Spring!: 11

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Vastgesteld Stuurgroep VVE Zaanstad 13 september 2016 1 INLEIDING Aanleiding Voorschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Inschrijving

Pedagogisch Beleid. Inschrijving Pedagogisch Beleid Inschrijving U vertrouwt ons uw kind toe en wij willen ook het allerbeste voor uw kind. In dit gesprek kunt u meer over uw kind vertellen.zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee

Nadere informatie

Inspectierapport De Kikker (PSZ) Elritsplein 100 7559HR HENGELO OV

Inspectierapport De Kikker (PSZ) Elritsplein 100 7559HR HENGELO OV Inspectierapport De Kikker (PSZ) Elritsplein 100 7559HR HENGELO OV Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hengelo (O) Datum inspectie: 19-11-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Visie De pedagogische kwaliteiten van medewerkers bepalen voor een zeer groot deel de kwaliteit van de kinderopvang, passend bij

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat MC HOOFDDORP

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat MC HOOFDDORP Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 06-07-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 20-05-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport 't Akkertje (PSZ) Jan Prinsstraat HL HENGELO OV

Inspectierapport 't Akkertje (PSZ) Jan Prinsstraat HL HENGELO OV Inspectierapport 't Akkertje (PSZ) Jan Prinsstraat 5 7552HL HENGELO OV Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hengelo (O) Datum inspectie: 27-08-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Inspectierapport De Broekjes (PSZ) Krabbescheerstraat XG LISSERBROEK

Inspectierapport De Broekjes (PSZ) Krabbescheerstraat XG LISSERBROEK Inspectierapport De Broekjes (PSZ) Krabbescheerstraat 1 2165XG LISSERBROEK Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 02-02-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit in beweging

Pedagogische kwaliteit in beweging Pedagogische kwaliteit in beweging De kinderopvang staat voor grote uitdagingen: kinderen een veilige basis en voldoende uitdaging bieden voor een gezonde ontwikkeling en hen voorbereiden op het basisonderwijs.

Nadere informatie

Inspectierapport K'Nijntje (PSZ) Breemarsweg 483 7555KA HENGELO OV

Inspectierapport K'Nijntje (PSZ) Breemarsweg 483 7555KA HENGELO OV Inspectierapport K'Nijntje (PSZ) Breemarsweg 483 7555KA HENGELO OV Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hengelo (O) Datum inspectie: 16-06-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Het Esje (PSZ) Uitslagsweg 47 7556LN HENGELO OV

Inspectierapport Het Esje (PSZ) Uitslagsweg 47 7556LN HENGELO OV Inspectierapport Het Esje (PSZ) Uitslagsweg 47 7556LN HENGELO OV Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hengelo (O) Datum inspectie: 18-06-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 't Krekeltje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 't Krekeltje RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE 't Krekeltje Plaats : Rotterdam LRKP nummer : 170468756 Onderzoeksnummer : 264606 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel - locatie Klein Duimpje (KDV) Prunusstraat LE GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel - locatie Klein Duimpje (KDV) Prunusstraat LE GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel - locatie Klein Duimpje (KDV) Prunusstraat 76 9741LE GRONINGEN Registratienummer 885331679 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen

Nadere informatie

Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192

Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192 Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 13-07-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD Locatie Kinderdagverblijf De Kleine Plaats Sassenheim Reg.nr. 3485176

Nadere informatie

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

Inspectierapport K'Nijntje (PSZ) Breemarsweg KA HENGELO OV

Inspectierapport K'Nijntje (PSZ) Breemarsweg KA HENGELO OV Inspectierapport K'Nijntje (PSZ) Breemarsweg 483 7555KA HENGELO OV Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hengelo (O) Datum inspectie: 01-12-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Inspectierapport Heitje (PSZ) Parkweg HL HEERLEN

Inspectierapport Heitje (PSZ) Parkweg HL HEERLEN Inspectierapport Heitje (PSZ) Parkweg 2 6414HL HEERLEN Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: HEERLEN Datum inspectie: 03-12-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek Status: Definitief

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST Locaties :Nijntje :Boekhorst Brinnr. :15AO Plaats :8431 CW Oosterwolde

Nadere informatie

Inleiding Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus Pedagogisch beleidskader Pedagogische werkplannen... 3

Inleiding Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus Pedagogisch beleidskader Pedagogische werkplannen... 3 Pedagogisch beleid ASKA Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus... 3 1.1 Pedagogisch beleidskader... 3 1.2 Pedagogische werkplannen... 3 Hoofdstuk 2 Pedagogische kaders... 3 2.1 Wettelijke

Nadere informatie

Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907

Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907 Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: VEGHEL Datum inspectie: 19-05-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Voorschool De Zaaier (PSZ) Kerkstraat 6 5321TN HEDEL

Inspectierapport Voorschool De Zaaier (PSZ) Kerkstraat 6 5321TN HEDEL Inspectierapport Voorschool De Zaaier (PSZ) Kerkstraat 6 5321TN HEDEL Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: Maasdriel Datum inspectie: 30-11-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T GRUTSTEE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T GRUTSTEE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T GRUTSTEE Locatie(s) : Plaats :9651 GR Meeden Onderzoeksnummer :14918 Datum onderzoek :26 mei

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum De Kleine Houtrakkers (KDV) Kleine Houtweg 15 2012CA HAARLEM Registratienummer 122810776

Inspectierapport Kindercentrum De Kleine Houtrakkers (KDV) Kleine Houtweg 15 2012CA HAARLEM Registratienummer 122810776 Inspectierapport Kindercentrum De Kleine Houtrakkers (KDV) Kleine Houtweg 15 2012CA HAARLEM Registratienummer 122810776 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: HAARLEM Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum Zanddonk (KDV) Mendelssohnstraat GE Waalwijk Registratienummer

Inspectierapport Kindcentrum Zanddonk (KDV) Mendelssohnstraat GE Waalwijk Registratienummer Inspectierapport Kindcentrum Zanddonk (KDV) Mendelssohnstraat 59 5144GE Waalwijk Registratienummer 144418435 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Waalwijk Datum inspectie: 11-09-2017

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Nanny Association

Pedagogisch Beleid. Nanny Association Pedagogisch Beleid Nanny Association Rijen, juni 2006 Inhoud Inleiding 1. Nanny Association 2. Profiel nanny 3. Functie- en taakomschrijving 4. Accommodatie en materiaal 5. Ouderbeleid 6. Pedagogische

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLIMOP BASISSCHOOL KLIMOP

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLIMOP BASISSCHOOL KLIMOP VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLIMOP BASISSCHOOL KLIMOP Locatie(s) :psz :obs Brinnr. :16WW Plaats :1689 NW Zwaag Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide De educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool.

Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool. Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool. Een sterke doorgaande lijn valt of staat bij de samenwerking tussen de voorschoolse locatie en de basisschool. Dit borgingsdocument is een

Nadere informatie

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

Inspectierapport 't Veldmuisje (BSO) Voorstraat 75 5334JR VELDDRIEL Registratienummer 204339273

Inspectierapport 't Veldmuisje (BSO) Voorstraat 75 5334JR VELDDRIEL Registratienummer 204339273 Inspectierapport 't Veldmuisje (BSO) Voorstraat 75 5334JR VELDDRIEL Registratienummer 204339273 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Maasdriel Datum inspectie: 26-02-2016 Type

Nadere informatie

Piramide in Kinderdagverblijf Oase

Piramide in Kinderdagverblijf Oase Piramide in Kinderdagverblijf Oase Informatie voor ouders over vroegschoolse educatie binnen Oase Inhoud 1. Oase en vroegschoolse educatie 2. Wat is Piramide 3. Totaalprogramma 4. Zelfstandig leren en

Nadere informatie

5 Medewerkers en Organisatie 5.4 Functiebeschrijvingen Datum 12 maart 2013 Versie 4 Blad 1 van 9. Algemeen

5 Medewerkers en Organisatie 5.4 Functiebeschrijvingen Datum 12 maart 2013 Versie 4 Blad 1 van 9. Algemeen Blad 1 van 9 Algemeen PWH heeft ten behoeve van de diverse functies in de organisatie functiebeschrijvingen geformuleerd. De functiebeschrijvingen van de medewerkers die niet werkzaam zijn in de peuterspeelzalen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Het Veldboeket Doomijn peuterspeelopvang Geraniumstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Het Veldboeket Doomijn peuterspeelopvang Geraniumstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Het Veldboeket Doomijn peuterspeelopvang Geraniumstraat Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 LRKP nummer : 218098297

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk. Spelen in het belang van talentontwikkeling!

Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk. Spelen in het belang van talentontwikkeling! Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk Spelen in het belang van talentontwikkeling! Peuterspeelzalen en gemeente Sinds zestiger jaren vorige eeuw Vrijwilligersinitiatief soms met gemeentelijke stimuleringsubsidie,

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE HOEKSTEEN (LOCATIE DE REIGERTJES) BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN Locaties : : Brinnr. :04YU Plaats

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. ELMO - Kinderopvang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. ELMO - Kinderopvang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE ELMO - Kinderopvang Plaats : Herwen LRKP nummer : 199804138 Onderzoeksnummer : 290351 Datum onderzoek : 12 september 2016

Nadere informatie

Inspectierapport Mirakels (PSZ) Dussenstraat DL Hoofddorp

Inspectierapport Mirakels (PSZ) Dussenstraat DL Hoofddorp Inspectierapport Mirakels (PSZ) Dussenstraat 40 2134DL Hoofddorp Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 29-09-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Inspectierapport 't Vogelkwartier (KDV) Leeuwerikstraat CE Hengelo Registratienummer

Inspectierapport 't Vogelkwartier (KDV) Leeuwerikstraat CE Hengelo Registratienummer Inspectierapport 't Vogelkwartier (KDV) Leeuwerikstraat 36 7557CE Hengelo Registratienummer 284953386 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hengelo (O) Datum inspectie: 11-07-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Puk (KDV) Moensplein ER BEVERWIJK Registratienummer

Inspectierapport Puk (KDV) Moensplein ER BEVERWIJK Registratienummer Inspectierapport Puk (KDV) Moensplein 5 1942ER BEVERWIJK Registratienummer 149693941 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: BEVERWIJK Datum inspectie: 10-11-2014 Type onderzoek : Regulier

Nadere informatie

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 08-07-2015 Type onderzoek: Incidenteel

Nadere informatie

Inspectierapport Habibi (KDV) Watermanstraat 15a 9742VJ GRONINGEN Registratienummer 243444631

Inspectierapport Habibi (KDV) Watermanstraat 15a 9742VJ GRONINGEN Registratienummer 243444631 Inspectierapport Habibi (KDV) Watermanstraat 15a 9742VJ GRONINGEN Registratienummer 243444631 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: GRONINGEN Datum inspectie: 10-02-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Wereldwijs (PSZ) Graan voor Visch VH HOOFDDORP

Inspectierapport Wereldwijs (PSZ) Graan voor Visch VH HOOFDDORP Inspectierapport Wereldwijs (PSZ) Graan voor Visch 14402 2132VH HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 19-04-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Pareltje de Schatkaart Plaats : Delft LRKP nummer : 198321922 BRIN nummer : 13QZ C2 Onderzoeksnummer : 288192

Nadere informatie

Inspectierapport De Kleiduifjes (PSZ) Lutulistraat TG HOOFDDORP

Inspectierapport De Kleiduifjes (PSZ) Lutulistraat TG HOOFDDORP Inspectierapport De Kleiduifjes (PSZ) Lutulistraat 139 2131TG HOOFDDORP \ Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 11-05-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport kinderopvang en peuterspeelzaal Lewieke (PSZ) Brusselsestraat 46 6211PG MAASTRICHT

Inspectierapport kinderopvang en peuterspeelzaal Lewieke (PSZ) Brusselsestraat 46 6211PG MAASTRICHT Inspectierapport kinderopvang en peuterspeelzaal Lewieke (PSZ) Brusselsestraat 46 6211PG MAASTRICHT Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: MAASTRICHT Datum inspectie: 24-11-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport KinderCentrum Mergelland B.V. (KDV) Groenstraat 17a 6267EM CADIER EN KEER Registratienummer

Inspectierapport KinderCentrum Mergelland B.V. (KDV) Groenstraat 17a 6267EM CADIER EN KEER Registratienummer Inspectierapport KinderCentrum Mergelland B.V. (KDV) Groenstraat 17a 6267EM CADIER EN KEER Registratienummer 155825070 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: EIJSDEN-MARGRATEN Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Zo aan de Schoolstraat Schoolstraat 27 4693 BE POORTVLIET Registratienummer 148962439

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Zo aan de Schoolstraat Schoolstraat 27 4693 BE POORTVLIET Registratienummer 148962439 Inspectierapport Buitenschoolse opvang Zo aan de Schoolstraat Schoolstraat 27 4693 BE POORTVLIET Registratienummer 148962439 Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: Tholen Datum inspectie:

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE Locatie(s) : Plaats :3841 HA Harderwijk Onderzoeksnummer :16281 Datum onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ Zuiderkwartier (PSZ) Wassenaerlaan 38 5021VS TILBURG

Inspectierapport PSZ Zuiderkwartier (PSZ) Wassenaerlaan 38 5021VS TILBURG Inspectierapport PSZ Zuiderkwartier (PSZ) Wassenaerlaan 38 5021VS TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectie: 06-06-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek

Nadere informatie

Ouderbeleid Kids First COP groep

Ouderbeleid Kids First COP groep Ouderbeleid Kids First COP groep Vastgesteld januari 2015 Kids First COP groep Friesestraatweg 215 b 9743 AD Groningen T 050 3 12 43 25 E info@kidsfirst.nl www.kidsfirst.nl Ouderbeleid Kids First COP groep,

Nadere informatie

Inspectierapport De Krummelbak (PSZ) Bunderweg BS BAD NIEUWESCHANS

Inspectierapport De Krummelbak (PSZ) Bunderweg BS BAD NIEUWESCHANS Inspectierapport De Krummelbak (PSZ) Bunderweg 14 9693BS BAD NIEUWESCHANS Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Oldambt Datum inspectie: 21-09-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kinderboerderij (KDV) Rector Hulshofstraat 22b 7135JV HARREVELD Registratienummer 446863488

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kinderboerderij (KDV) Rector Hulshofstraat 22b 7135JV HARREVELD Registratienummer 446863488 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kinderboerderij (KDV) Rector Hulshofstraat 22b 7135JV HARREVELD Registratienummer 446863488 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Abraham Kuyperstraat 3, 7391 KR Twello www.dekruimelkring.nl info@dekruimelkring.nl Manager: Aniek van der Neut-Wielens 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Pag. 3 1. Pedagogisch beleid 1.1

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

Inspectierapport KOV Hebbes (KDV) Hengelosestraat 161 7521AB ENSCHEDE Registratienummer 660994926

Inspectierapport KOV Hebbes (KDV) Hengelosestraat 161 7521AB ENSCHEDE Registratienummer 660994926 Inspectierapport KOV Hebbes (KDV) Hengelosestraat 161 7521AB ENSCHEDE Registratienummer 660994926 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Enschede Datum inspectie: 30-04-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER Locatie(s) : : Brinnr. :16ZH Plaats :1628 DJ Hoorn Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Inspectierapport Merijn (KDV) Molstraat 58a 2611EN DELFT Registratienummer

Inspectierapport Merijn (KDV) Molstraat 58a 2611EN DELFT Registratienummer Inspectierapport Merijn (KDV) Molstraat 58a 2611EN DELFT Registratienummer 171416119 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: DELFT Datum inspectie: 21-02-2014 Type onderzoek: Regulier

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Hofferie / Okehuis

Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Hofferie / Okehuis Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Hofferie / Okehuis Per 19 augustus 2013 starten wij binnen het Kindcentrum Hofferie met het aanbieden van peuteropvang. Deze ontwikkeling komt voort uit de aanbesteding

Nadere informatie

Inspectierapport De Hummelhoek (PSZ) Kloosterstraat 13 6441CL BRUNSSUM

Inspectierapport De Hummelhoek (PSZ) Kloosterstraat 13 6441CL BRUNSSUM Inspectierapport De Hummelhoek (PSZ) Kloosterstraat 13 6441CL BRUNSSUM Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: BRUNSSUM Datum inspectie: 30-09-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Wingerd (KDV) Kersenberg KC ROOSENDAAL Registratienummer

Inspectierapport De Wingerd (KDV) Kersenberg KC ROOSENDAAL Registratienummer Inspectierapport De Wingerd (KDV) Kersenberg 52 4708KC ROOSENDAAL Registratienummer 165898239 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Roosendaal Datum inspectie: 04-07-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2016

Pedagogisch beleidsplan 2016 Welkom! Wij zijn blij dat u voor ons heeft gekozen en dat wij u mogen verwelkomen in ons kindercentrum! Bij Kindercentrum Ikky kunt u erop rekenen dat er op professioneel pedagogische wijze gewerkt wordt.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Yes! Kinderopvang Grevelingenhof

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Yes! Kinderopvang Grevelingenhof RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Yes! Kinderopvang Grevelingenhof Plaats : Ridderkerk LRKP nummer : 520546684 Onderzoeksnummer : 292730 Datum onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg EA Assen

Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg EA Assen Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg 1 9407EA Assen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 27-07-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Aanvullende eisen Hengelose Voorschool Hebbes Peuteropvang Anninksschool, Bergweg 34 te Hengelo

Inspectierapport Aanvullende eisen Hengelose Voorschool Hebbes Peuteropvang Anninksschool, Bergweg 34 te Hengelo Inspectierapport Aanvullende eisen Hengelose Voorschool Hebbes Peuteropvang Anninksschool, Bergweg 34 te Hengelo Toezichthouder: GGD Twente, Inge Kleinherenbrink In opdracht van gemeente: Hengelo Datum

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL Locatie : Peuterspeelzaal Op de Rode Plaats : Haarlem Reg.nr.

Nadere informatie

Inspectierapport IKC De Vonkenmorgen (PSZ) Schoolstraat 1 6691XP GENDT

Inspectierapport IKC De Vonkenmorgen (PSZ) Schoolstraat 1 6691XP GENDT Inspectierapport IKC De Vonkenmorgen (PSZ) Schoolstraat 1 6691XP GENDT Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Lingewaard Datum inspectie: 20-01-2015

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS Locatie : Ketelbinkie : De Windroos Brinnr. : 10OD

Nadere informatie

Inspectierapport Aldoende (PSZ) Kinheim 4 1161AP ZWANENBURG

Inspectierapport Aldoende (PSZ) Kinheim 4 1161AP ZWANENBURG Inspectierapport Aldoende (PSZ) Kinheim 4 1161AP ZWANENBURG Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: HAARLEMMERMEER Datum inspectie: 06-03-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek Status:

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Het Vosje Ramspol (KDV) Ramspol BA HAARLEM Registratienummer

Inspectierapport KDV Het Vosje Ramspol (KDV) Ramspol BA HAARLEM Registratienummer Inspectierapport KDV Het Vosje Ramspol (KDV) Ramspol 2 2036BA HAARLEM Registratienummer 375310198 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlem Datum inspectie: 25-01-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Mariaschool (KDV) Doelstraat XD DORDRECHT Registratienummer

Inspectierapport Mariaschool (KDV) Doelstraat XD DORDRECHT Registratienummer Inspectierapport Mariaschool (KDV) Doelstraat 13 3311XD DORDRECHT Registratienummer 172893860 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 27-01-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Kids&Zoo kinderopvang en BSO (KDV) Brinkenhalte HX Emmen Registratienummer

Inspectierapport Kids&Zoo kinderopvang en BSO (KDV) Brinkenhalte HX Emmen Registratienummer Inspectierapport Kids&Zoo kinderopvang en BSO (KDV) Brinkenhalte 24 7812HX Emmen Registratienummer 156694414 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Emmen Datum inspectie: 20-06-2017 Type

Nadere informatie

Borgingsdocument doorgaande lijn: bepaling van de samenwerkingsafspraken tussen de voorschoolse locatie en de basisschool in verband met VVE beleid

Borgingsdocument doorgaande lijn: bepaling van de samenwerkingsafspraken tussen de voorschoolse locatie en de basisschool in verband met VVE beleid Borgingsdocument doorgaande lijn: bepaling van de samenwerkingsafspraken tussen de voorschoolse locatie en de basisschool in verband met VVE beleid Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool.

Nadere informatie

Inspectierapport 't Vuurvliegje (PSZ) Heufkens 500A 5403LV UDEN

Inspectierapport 't Vuurvliegje (PSZ) Heufkens 500A 5403LV UDEN Inspectierapport 't Vuurvliegje (PSZ) Heufkens 500A 5403LV UDEN Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Uden Datum inspectie: 28-05-2015 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Blokkendoos (KDV) Van Swietenlaan 1A 9728NX GRONINGEN Registratienummer 757391527

Inspectierapport Blokkendoos (KDV) Van Swietenlaan 1A 9728NX GRONINGEN Registratienummer 757391527 Inspectierapport Blokkendoos (KDV) Van Swietenlaan 1A 9728NX GRONINGEN Registratienummer 757391527 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: GRONINGEN Datum inspectie: 25-11-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Het Esje (KDV) Uitslagsweg LN Hengelo Registratienummer

Inspectierapport Het Esje (KDV) Uitslagsweg LN Hengelo Registratienummer Inspectierapport Het Esje (KDV) Uitslagsweg 47 7556LN Hengelo Registratienummer 288656878 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hengelo (O) Datum inspectie: 12-04-2017 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898

Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898 Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Peel en Maas Datum inspectie: 12-11-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. basisschool De Vuurtoren De Matroosjes

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. basisschool De Vuurtoren De Matroosjes RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE basisschool De Vuurtoren De Matroosjes Plaats : 's-gravenhage, Den Haag BRIN nummer : 19TA C1 LRKP nummer : 193456229

Nadere informatie

Inspectierapport Agrarisch kinderopvang Het Kalfje (KDV) Hardenbergerweg 19a 7691PC BERGENTHEIM Registratienummer 650235757

Inspectierapport Agrarisch kinderopvang Het Kalfje (KDV) Hardenbergerweg 19a 7691PC BERGENTHEIM Registratienummer 650235757 Inspectierapport Agrarisch kinderopvang Het Kalfje (KDV) Hardenbergerweg 19a 7691PC BERGENTHEIM Registratienummer 650235757 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: HARDENBERG Datum inspectie:

Nadere informatie

Verbeterplan VVE 2012/2013

Verbeterplan VVE 2012/2013 Verbeterplan VVE 2012/2013 ( Naam Spilcentrum ) Basisschool: Peuterwerk: Kinderopvang: Jeugdgezondheidszorg: A. Condities A0 GGD Rapport Jaarlijks inspectierapport GGD A0.1 Recent rapport beschikbaar A0.2

Nadere informatie

Inspectierapport De Boomhut (KDV) Groenesteinlaan 16a 9722BX GRONINGEN Registratienummer 207443014

Inspectierapport De Boomhut (KDV) Groenesteinlaan 16a 9722BX GRONINGEN Registratienummer 207443014 Inspectierapport De Boomhut (KDV) Groenesteinlaan 16a 9722BX GRONINGEN Registratienummer 207443014 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: GRONINGEN Datum inspectie: 06-11-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Sport BSO Eigenwijs Landgraaf (BSO) Hofstraat 5 6372XC LANDGRAAF Registratienummer 180609798

Inspectierapport Sport BSO Eigenwijs Landgraaf (BSO) Hofstraat 5 6372XC LANDGRAAF Registratienummer 180609798 Inspectierapport Sport BSO Eigenwijs Landgraaf (BSO) Hofstraat 5 6372XC LANDGRAAF Registratienummer 180609798 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: LANDGRAAF Datum inspectie: 14-04-2014

Nadere informatie

Inspectierapport De Peutertuin (PSZ) Beckumerstraat 15 7553VB HENGELO OV

Inspectierapport De Peutertuin (PSZ) Beckumerstraat 15 7553VB HENGELO OV Inspectierapport De Peutertuin (PSZ) Beckumerstraat 15 7553VB HENGELO OV Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hengelo (O) Datum inspectie: 03-12-2015 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T KIEPERTJE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T KIEPERTJE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T KIEPERTJE Locatie(s) : Plaats :9663 EG Nieuwe Pekela (Pekela) Onderzoeksnummer :15380 Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel, locatie Ienemini (KDV) Eikenlaan EW GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel, locatie Ienemini (KDV) Eikenlaan EW GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel, locatie Ienemini (KDV) Eikenlaan 288 5 9741EW GRONINGEN Registratienummer 160633229 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum

Nadere informatie

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een gerust hart naar één van onze kindercentra brengt. In deze brochure laten wij u zien dat wij

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan SKA. Peuterwerkplaatsen/voorscholen

Pedagogisch beleidsplan SKA. Peuterwerkplaatsen/voorscholen Pedagogisch beleidsplan SKA Peuterwerkplaatsen/voorscholen Versie juli 2015 Inhoudsopgave Inleiding Pedagogisch beleidsplan SKA peuterwerkplaatsen/voorscholen 1 Missie en visie 1.1 De missie en droom van

Nadere informatie

Inspectierapport Jabadoo Kinderopvang (KDV) Eemsgolaan 11 9727DW GRONINGEN Registratienummer 230733608

Inspectierapport Jabadoo Kinderopvang (KDV) Eemsgolaan 11 9727DW GRONINGEN Registratienummer 230733608 Inspectierapport Jabadoo Kinderopvang (KDV) Eemsgolaan 11 9727DW GRONINGEN Registratienummer 230733608 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 09-12-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Minoes (PSZ) Grotebrugse Grintweg AH Tiel

Inspectierapport Peuterspeelzaal Minoes (PSZ) Grotebrugse Grintweg AH Tiel Inspectierapport Peuterspeelzaal Minoes (PSZ) Grotebrugse Grintweg 16 4005AH Tiel Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Tiel Datum inspectie: 11-10-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport K'Nijntje (PSZ) Breemarsweg 483 7555KA HENGELO OV

Inspectierapport K'Nijntje (PSZ) Breemarsweg 483 7555KA HENGELO OV Inspectierapport K'Nijntje (PSZ) Breemarsweg 483 7555KA HENGELO OV Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: HENGELO Datum inspectiebezoek: 29-08-2013 Type onderzoek: Nader onderzoek (Onaangekondigd)

Nadere informatie

Inspectierapport De Ballon Villa Kakelbont (KDV) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK Registratienummer 680428562

Inspectierapport De Ballon Villa Kakelbont (KDV) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK Registratienummer 680428562 Inspectierapport De Ballon Villa Kakelbont (KDV) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK Registratienummer 680428562 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: BLOEMENDAAL Datum inspectie: 11-12-2014

Nadere informatie