Spitsmijden in Brabant: Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag. Yvonne van Velthoven - Aarts (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spitsmijden in Brabant: Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag. Yvonne van Velthoven - Aarts (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven)"

Transcriptie

1 Spitsmijden in Brabant: Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag Yvonne van Velthoven - Aarts (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) Pierre van Veggel (APPM Management Consultants) Ingeborg van Egmond (Tappan Communicatie) Samenvatting Met eenvoudig toepasbare gedragsveranderingstechnieken kun je automobilisten helpen om de spits te mijden. De experimentele groep realiseerde 27% meer spitsmijdingen dan de controlegroep. Wij werken aan methodes om nieuw gedrag aan te leren en te bestendigen, zonder financiële beloning. Door te helpen plannen, feedback te geven en persoonlijke voordelen te belichten. Trefwoorden spitsmijden, brabant, gedrag, gedragsonderzoek, mijdplan

2 1. Inleiding In de praktijkproef Spitsmijden in Brabant onderzochten de provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) op een innovatieve manier of spitsrijders te verleiden zijn tot gedragsverandering. Met deze kennis bouwen we aan het oplossen van toekomstige bereikbaarheidsproblemen in de steden. De praktijkproef liep van september 2010 tot en met september 2012 en had ruim deelnemers. De deelnemers kregen reisinformatie en een financiële beloning wanneer zij de spits meden. Onderdeel van de monitoring en evaluatie zijn ritregistraties, cameraregistraties en enquêtes. Deze gegevens leveren ons informatie over wat deelnemers doen, maar onvoldoende over waarom deelnemers doen wat ze doen. De sociaal-economische en demografische factoren geven geen verklaring voor het (verschil in) gedrag. Daarom hebben wij aanvullend gedragspsychologisch onderzoek gedaan. Hierdoor hebben we inzicht gekregen in de onbewuste associaties met spitsmijden. Vervolgens zijn interventies ontwikkeld om deelnemers te helpen de spits meer te gaan mijden en hun gedrag te verduurzamen, ook als de financiële beloning stopt. Dit leert ons waarop we de communicatie (werving en binding deelnemers) moeten richten om effect te sorteren. En welke groepen gevoelig zijn voor prikkels om het reisgedrag aan te passen. Hieronder vertellen we hoe dit gedragspsychologisch onderzoek is opgezet en wat de resultaten zijn. Het gedragsonderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Dijksterhuis & Van Baaren. ARS T&TT heeft de praktijkproef als geheel opgezet, uitgevoerd en geëvalueerd in opdracht van provincie Noord-Brabant en Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, met steun van het ministerie van IenM. Spitsmijden in Brabant is één van de landelijke mobiliteitsprojecten. Wat is hier nieuw aan? Bekende sociologische en psychologische theorieën zoals sociale norm, consistentie en commitment, intrinsieke motivatie en invloed van onbewuste factoren worden in de verkeerskunde onvoldoende benut. We zijn veel bezig met rationele beïnvloeding, overtuiging met argumenten. Terwijl we weten dat de meeste beslissingen niet op rationele gronden genomen worden. Ook niet in het verkeer en op het gebied van mobiliteit. In de praktijkproef Spitsmijden in Brabant zijn wij begonnen met het betrekken van onbewuste factoren, intrinsieke motivatie en individuele feedback bij het verleiden van de automobilist. De uitkomsten zijn een verrijking voor dit project en voor vervolgprojecten. Hiermee voegen we een nieuw onderzoeksveld toe aan de mobiliteitsprojecten. Wij werken aan een methode om het nieuwe gedrag te bestendigen, zonder externe financiële beloning, maar door persoonlijke, individuele voordelen te belichten. Hoe is dit elders toepasbaar? De gedragsveranderingstechnieken die we gebruikt hebben zijn zonder meer ook toe te passen in andere steden en regio's. Daarbij geldt dat deze technieken ook op andere onderwerpen dan spitsmijden zijn toe te passen. In deze bijdrage geven wij de belangrijkste uitkomsten van de praktijkproef. Wij gaan relatief diep in op het gedragsonderzoek binnen de proef, omdat dat nieuw is. 2. Aanpak hoofdproef De hoofddoelstelling van Spitsmijden in Brabant was:

3 Leren over het effect van een financiële beloning en reisinformatie op het reisgedrag van automobilisten. Daarnaast hadden de provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven de volgende doelen met Spitsmijden in Brabant: Bijdragen aan het oplossen van toekomstige bereikbaarheidsproblemen in de steden van Noord- Brabant en Nederland Beter benutten van de bestaande infrastructuur Innoveren op het gebied van informatiediensten Testen van nieuwe in-car technieken Kern Spitsmijden en selectie deelnemers De kern van Spitsmijden is dat deelnemers worden beloond voor het mijden van de spits. Voor aanvang van de proef wordt gemeten welke automobilisten een aantal keer per week tijdens de spits op drukke trajecten of in drukke gebieden rijden. Deze automobilisten zijn geschikt om mee te doen aan Spitsmijden. Frequente spitsrijders kunnen immers snel een bijdrage leveren aan de structurele verbetering van de bereikbaarheid als ze minder tijdens de spits gaan rijden. Nulmeting, referentieniveau en registratie reisgedrag De meting voor aanvang van de proef is de nulmeting. Een nulmeting beslaat vier tot twaalf weken. Het gemiddelde aantal spitsritten uit de nulmeting bepaalt het referentieniveau per automobilist bij onbeloond reisgedrag. Dit referentieniveau is van essentieel belang voor Spitsmijden, omdat de hoogte van de prijsprikkel (beloningsbudget) afhangt van het aanvankelijke reisgedrag van de deelnemers tijdens de spits. Na de nulmeting start het mijden van de spits. Het gedrag van de deelnemers wordt wederom geregistreerd. Elke keer dat deelnemers minder in de spits rijden dan tijdens de nulmeting ontvangen zij een beloning, vaak in de vorm van een financiële vergoeding. Op deze manier beoogt Spitsmijden een positieve verandering in het reisgedrag van deelnemers tot stand te brengen. De metingen tijdens de proef werden gedaan door de On Board Units in de auto's van de deelnemers. Deze OBU's leverden een schat aan informatie. Het bepalen van de financiële beloning Spitsmijden kent twee verschillende beloningsmechanismen, een verdienmodel en een afwaardeermodel. Het systeem is hetzelfde, maar de communicatie en daarmee de boodschap is zeer verschillend. Bij het verdienmodel ziet een deelnemer per succesvolle mijding de uit te keren beloning groeien. Bij het afwaardeermodel wordt een maximaal beloningsbudget bepaald. Elke keer dat een deelnemer tijdens de spits in het Spitsmijdengebied rijdt, wordt dit budget met een bepaald bedrag afgewaardeerd. De hoogte van het beloningsbudget wordt voorafgaand aan een nieuwe periode (bijvoorbeeld een maand) bepaald aan de hand van het referentieniveau uit de nulmeting. Deelnemers die tijdens een beloningsperiode altijd de spits mijden krijgen hun hele beloningsbudget uitgekeerd. Met dit model wordt het ongewenste reisgedrag als het ware bestraft. De keuze voor het afwaardeermodel is een resultaat van afspraken met het Ministerie van Financiën. Voorwaarde om de beloning belastingvrij aan deelnemers uit te keren, was dat de systematiek zoveel mogelijk moest lijken op de in te voeren kilometerprijs. Dit heeft geleid tot het zogenoemde afwaardeermodel. Cordon Bij Spitsmijden in Brabant moesten de deelnemers de centra van 's-hertogenbosch en Eindhoven tijdens de spitstijden mijden. Er was geen sprake van een directe aanleiding, zoals wegwerkzaamheden. Dit is bijzonder in een dergelijke proef. Informatieprikkel Deelnemers ontvingen naast de financiële beloning ook een smartphone met informatiediensten, zodat zij optimaal gefaciliteerd waren om de voor hen beste reiskeuze te maken. Helaas zijn deze informatiediensten te weinig gebruikt om een uitspraak te kunnen doen over de invloed van de informatiediensten op het reisgedrag.

4 3. Aanpak gedragsonderzoek binnen de praktijkproef De onderzoeksvraag van het gedragsonderzoek luidde: a. Welke bewuste en onbewuste motivaties spelen een rol bij spitsmijden (in de werving, maar ook bij het aantal spitsmijdingen)? b. Hoe vertaal je dit binnen het bestaande project in een campagne of experiment om het aantal spitsmijdingen en het aantal deelnemers te vergroten? c. Hoe is dit toepasbaar in vervolgprojecten? d. Hoe kun je de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om duurzame gedragsverandering te bewerkstelligen? Het gedragsonderzoek dat hiervoor is ontworpen bestaat uit de volgende onderdelen: Online test Interventie 1: persoonlijk mijdplan Interventie 2: structureel maken mijdgedrag 4. Werkwijze gedragsonderzoek Hieronder gaan wij nader in op de werkwijze en beschrijven we achtereenvolgens de verschillende onderdelen van het gedragsonderzoek. 4.1 Online test Doel: Ontdekken van onbewuste associaties die spelen rond het onderwerp spitsmijden. In het najaar van 2011 zijn bij 689 deelnemers onbewuste associaties met het project Spitsmijden in Brabant gemeten, en constructen daaromheen, zoals een drukke en een rustige weg, de On Board Unit en verschillende vervoermiddelen. Er is iedere keer gekeken naar een verband tussen de sterkte van de associaties en het mijdgedrag van de deelnemers: in welke mate hangen deze onbewuste associaties samen met het daadwerkelijk mijden van de spits? Hoe verschillen veelmijders en weinigmijders van elkaar op belangrijke associaties? Tevens is gekeken naar de rol van flexibiliteit en het gezinsleven bij het mijdgedrag van de deelnemers. Hieruit kwam een heleboel interessante inzichten naar boven. Twee inzichten hebben we geselecteerd om in dit onderzoek mee verder te gaan: Mijdingen lijken gepland gedrag: deelnemers denken eenmalig na over hun mogelijkheden om de spits te mijden en willen zo min mogelijk afwisseling. Veelmijders zijn vaker mensen die minder afwisseling hebben in routes of tijden. Hieruit maken wij op dat we moeten inzetten op het concreet en behapbaar maken van mijdgedrag en op het bekrachtigen van het goede gedrag. Kansen binnen het lopende project liggen met name bij het kweken van positieve prikkels (anders dan financiële bij de mijders en tevens het internaliseren van het gewenste mijdgedrag van deze groep. Zorgen dat veelmijders mijden uit intrinsieke motivatie en niet de beloning, zodat dit gedrag duurzaam wordt. De uitkomsten van de onbewuste associatietaken (online test zoals hierboven omschreven) bieden een interessante kijk op het mijdgedrag van deelnemers aan Spitsmijden in Brabant. Deze kennis heeft het onderzoeksbureau Dijksterhuis & Van Baaren gebruikt om tot effectieve methodes te komen om het mijdgedrag te stimuleren. De interventies zijn gericht op twee fases binnen de proef Spitsmijden in Brabant: zorgen dat deelnemers tijdens de proef optimaal gaan mijden en zorgen dat deelnemers de spits ook na de proef blijven mijden.

5 4.2 Interventie 1: persoonlijk mijdplan Doel: Het verhogen van het aantal mijdingen van nieuwe deelnemers aan Spitsmijden in Brabant. Nieuwe deelnemers: deelnemers die bij de werving van eind 2011 zijn ingestroomd. Uit de resultaten van de eerdere fases van het gedragspsychologisch onderzoek is op te maken dat het spitsmijdende gedrag van de deelnemers grotendeels gepland gedrag is. Tijdens de proef bleven de deelnemers vaak consequent in hun gedrag. Deelnemers die maatregelen nemen om hun traject of tijden structureel aan te passen, laten de meeste mijdingen zien. Tevens zijn hier de meeste positieve associaties te zien en zijn andere beloningsgevoelens dan geld zichtbaar. Het is dus zaak om mensen structureel de spits te laten mijden. Bij het aanleren van nieuw gewoontegedrag is het plannen erg belangrijk. Daarom is binnen de praktijkproef een interventie getest met het maken van een mijdplan. Deze interventie had als doel het mijdgedrag van de deelnemers extra te verbeteren, dat wil zeggen: bovenop wat zij naar aanleiding van de financiële beloning uit zichzelf al zouden mijden. Een gedeelte van de deelnemersgroep (experimentele groep) is uitgenodigd om een persoonlijk mijdplan te maken, waarbij zij goed moesten nadenken over hun mogelijkheden om de spits te mijden. Zij werden vervolgens gevraagd deze heel concreet te maken en voor zichzelf en anderen vast te leggen in hun eigen persoonlijk mijdplan. Bij deze interventie werd gebruik gemaakt van de gedragsveranderingstechniek 'implementatie intenties'. Een implementatie intentie helpt het voornemen om je gedrag te veranderen te vertalen naar daadwerkelijk gedrag, door een sterke koppeling te maken tussen een concrete, specifieke situatie en concreet gedrag: 'Wanneer ik maandag thuis kom uit mijn werk, ga ik direct hardlopen.' Wanneer die situatie zich vervolgens voordoet, wordt het gekoppelde gedrag automatisch geactiveerd. Deze techniek werd toegepast bij het plannen van het mijdgedrag van deelnemers. Per spitsmoment moesten zij gedetailleerd aangeven of zij de spits gingen mijden en zo ja, hoe. Er was ook een controlegroep, die net als de experimentele groep de beloning ontving, maar geen mijdplan maakte. Ondersteuning door feedback Als onderdeel van het maken van het mijdplan kregen de deelnemers in de experimentele groep persoonlijk feedback. Feedback helpt om het nieuwe gedrag te bestendigen. Een compliment of een schouderklopje stimuleert om het positieve gedrag nogmaals te vertonen. Daarom kreeg de experimentele groep gedurende het experiment enkele feedbackmails met daarin een terugkoppeling van hun persoonlijke mijdpan en de spitsmijdgegevens van de afgelopen twee weken. Hier konden zij zien welke ritten ze hadden aangegeven te mijden en hoe vaak zij in de spits waren gesignaleerd. In de feedback aan de experimentele groep is ook een koppeling gemaakt tussen het eigen gedrag en het gedrag van anderen. Het waargenomen gedrag van anderen heeft een sterke invloed op mensen. De meerderheid van de mensen heeft een sterke onbewuste tendens om zich te conformeren aan het normgedrag. Daarom werd in de feedbackmails ook socialenorminformatie gecommuniceerd. Wanneer de deelnemer minder had gemeden dan de norm (het gemiddelde mijdingspercentage van alle deelnemers in dit experiment), kreeg hij het volgende bericht: 'U mijdt minder dan andere deelnemers. Bekijk uw mijdplan voor mogelijkheden om meer te gaan mijden'. Wanneer een deelnemer bovengemiddeld scoorde, kreeg hij de tekst: 'Goed gedaan, doe uw best dit vol te houden!';-). 4.3 Interventie 2: structureel maken mijdgedrag Doel: Het in stand houden van het mijdgedrag van huidige mijders, ook nadat de financiële prikkel is weggenomen. Een andere techniek die vooral interessant is om het gedrag van (veel)mijders te internaliseren en daarmee een structureler karakter te geven, is het sturen van hun beleving door zelfreflectie. Door het

6 stellen van gestuurde vragen die huidige mijders laat reflecteren op (redenen voor) hun succesvolle gedrag tijdens de proef kan de beleving en toekomstig gedrag ná de proef beïnvloed worden. Op die manier vergroten we de kans dat ze niet meer extrinsiek gemotiveerd zijn (geld/beloning), maar hun mijdgedrag ook intrinsiek gaan verklaren (ontspanning, rust). De deelnemers werden uitgenodigd in een digitale omgeving, waar bovengenoemde technieken toegepast werden. Doelgroep: Alle spitsmijders, verdeeld in een experimentele groep en een controlegroep. Experimentele groep (ongeveer de helft) van de op dat moment deelnemers van Spitsmijden in Brabant, random gekozen. 5. Resultaten gedragsonderzoek Uit het vooronderzoek bleek dat het rijden in de spits voornamelijk gewoontegedrag is. Het beeld van de flexibele mijder die iedere dag afhankelijk van de verkeersomstandigheden zijn reisplan opstelt, lijkt niet te kloppen met de werkelijkheid. Veel deelnemers mijden volgens een vast patroon en kiezen één keer nieuw reisgedrag waar ze zich vervolgens aan houden. Deze bevinding was de basis voor het ontwikkelen van de interventies. Door deelnemers te helpen een vast mijdgedrag aan te leren worden zij effectiever in het mijden van de spits. De twee gedragsveranderingstechnieken die zijn ingezet (implementatie intenties en sociale norm feedback) hebben grote invloed gehad op de mijdingspercentages. De resultaten van het mijdplan zijn spectaculair: de experimentele groep realiseert 27% meer spitsmijdingen dan de controlegroep. Feedbackmails lijken positief te werken: na het ontvangen van de feedback vermindert het aantal spitsritten. Ook nadat het experiment is afgerond blijven deelnemers mijden: tot het einde van de beloningsperiode rijden zijn nog steeds 18% minder in de spits dan de controlegroep. De implementatie van de interventie is erg belangrijk: de timing, instructie en opzet bepalen het succes. Verwacht werd, dat na het stoppen van de financiële beloning een terugval in mijdpercentage te zien zou zijn. Dit bleef echter uit, wat zeer positief is. Tijdens de beloningsperiode werd gemiddeld 53% van de spitsritten gemeden. Vier maanden na afloop van de beloningsperiode werd nog steeds 47% van de spitsritten gemeden. Het lijkt er dus op, dat deelnemers nieuw gewoontegedrag vertonen, dat na het wegvallen van de financiële beloning stand houdt. Deelnemers hebben hun eigen motivatie gevonden om de spits te mijden. Omdat er geen terugval was om tegen te gaan, zijn de 'vangnetten' nog niet nodig geweest. 6. Conclusies De praktijkproef Spitsmijden in Brabant en het gedragsonderzoek binnen deze proef hebben samen interessante uitkomsten opgeleverd. Hieronder zetten wij de belangrijkste op een rij. Met een relatief bescheiden beloning kan een grote groep spitsreizigers een belangrijke aanpassing in het reisgedrag realiseren. Dat doet iedere automobilist op zijn eigen manier en om zijn eigen redenen. Er zijn bij de spitsreizigers wel groepen te onderscheiden. Een groot aantal mensen kan op een andere tijd de weg op gaan maar zij doen dit alleen af en toe. De spitsreiziger die voor een andere route kiest of overstapt op het openbaar vervoer, blijkt vervolgens bijna alle ritten te mijden. Tijdens de beloningsperiode werd gemiddeld 53% van de spitsritten gemeden. De manieren om de spits te mijden: 22% andere route, 12% voor of na de spitstijd rijden, 2% fiets, openbaar vervoer of thuiswerken, 4% parkeren buiten het mijd-gebied, 13% varierend. Deelnemers kiezen de mijdingsmethode die de minste moeite kost minuten extra reistijd of aanpassing van het reistijdstip is maximaal. Kost het alternatief meer tijd dan dat, dan mijdt men

7 niet. Het lijkt dus mogelijk om vooraf te voorspellen of, hoe en in welke mate deelnemers de spits gaan mijden Deelnemers die een persoonlijk mijdplan hebben gemaakt, realiseren 27% meer spitsmijdingen. Op langere termijn nog steeds 18%. Vier maanden na afloop van de beloningsperiode werd nog steeds 47% van de spitsritten gemeden. Conclusie: Het lijkt erop dat nieuw gewoontegedrag aan te leren is. 7. Vervolg: Winnen van de file Met de uitkomsten van Spitsmijden in Brabant in de hand zijn SRE en provincie Noord-Brabant een volgende praktijkproef ingegaan: Winnen van de file. Dit is een mobiliteitsspel voor automobilisten die regelmatig in de spits op de A2 tussen s-hertogenbosch en Eindhoven rijden. Een smartphone app helpt deelnemers om slim te reizen en hinder van wegwerken te verminderen. Door de spits te mijden, kunnen ze naast veel tijd ook punten en prijzen verdienen. Het nieuwe spitsmijden initiatief loopt tijdens de verbredingswerkzaamheden aan de snelweg, tot eind Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu willen zo de hinder beperken en de doorstroming bevorderen. Winnen van de file geeft in een spelvorm inzicht in de voordelen van het mijden van de spits. De deelnemers aan het mobiliteitsspel ontvangen via een app actuele lokale informatie over actuele en voorspelde reistijden. De uitdaging is het beste reistijdstip of alternatieven te kiezen. Bijvoorbeeld door thuis te werken of met ander vervoer te reizen. De winst: een snellere en veiligere, ontspannen reis, minder ergernis en meer vrije tijd. Onderdeel van Winnen van de file is het spel Filejacht. Deelnemers kunnen punten sparen door de spits te mijden en door persoonlijke mijdplannen in te vullen. De verdiende punten kunnen in het spel Filejacht worden ingezet en verdubbeld. Winnen van de File gaat een stap verder met een nieuwe aanpak van Spitsmijden, zonder financiële beloning. Het mobiliteitsspel is gebaseerd op intrinsieke motivatie en draait om kortere reistijd en ontspannen naar je werk reizen. Een betere spreiding van het verkeer kan naar verwachting tot een half uur tijdswinst opleveren. Ook de gebruikte techniek in het spel is nieuw: deelnemers hoeven alleen een smartphone app te downloaden, waarmee ze accurate informatie op maat krijgen. Er is geen extra apparatuur in de auto nodig. Het mobiliteitsspel is medegefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu binnen het programma Beter Benutten. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio's innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Winnen van de file loopt nog. Wij verwachten tijdens het NVC al een groot deel van de resultaten te kunnen presenteren.

8 8. Presentatie van deze bijdrage Deze bijdrage is een presentatiebijdrage: we stellen nieuwe kennis beschikbaar. De eindrapporten van Spitsmijden in Brabant zijn te downloaden van De presentatie zal gebeuren aan de hand van powerpoint-slides. Ook zullen we een korte video laten zien waarin deelnemers aan de proef vertellen hoe zij hun gedrag hebben veranderd naar aanleiding van de proef. Na de presentatie wordt een toegankelijke brochure uitgedeeld met de 10 belangrijkste resultaten.

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers Spitsmijden in Brabant Leren van onze deelnemers Pierre van Veggel, inhoudelijk projectmanager Ingeborg van Egmond, communicatieadviseur woensdag 2 november 2011 Opbouw presentatie 1. Spitsmijden in een

Nadere informatie

De evolutie van Spitsmijden binnen Brabant

De evolutie van Spitsmijden binnen Brabant De evolutie van Spitsmijden binnen Brabant Birgit Couwenberg APPM couwenberg@appm.nl Pierre van Veggel APPM veggel@appm.nl Yvonne van Velthoven-Aarts Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Y.vanVelthoven-aarts@sre.nl

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant in 10 resultaten

Spitsmijden in Brabant in 10 resultaten Spitsmijden: de helft minder ritten in de spits Hoe werkt Spitsmijden in Brabant? Spitsmijden in 10 resultaten: 1. 2.300 Spitsmijders 2. Ruim de helft minder ritten in de spits 3. Meest gedaan: in de spits,

Nadere informatie

Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten

Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten 02 Vijf regio s in beweging 03 Projecten succesvol bij zware congestie 05 SpitsScoren Rotterdam 07 RITS op de A15 08 SLIM Prijzen RegioRing Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing

Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing Dr. J.H. Linssen Algemeen Directeur ARS T&TT 13/09/2013 Nulmeting Werven onder frequente spitsrijders Inschrijving deelnemers Registratie verplaatsingen

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering

Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering Jan-Pieter van Schaik AT Osborne jsc@atosborne.nl Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng BV mdicke-ogenia@goudappel.nl Bijdrage

Nadere informatie

Beleidsrapportage Spitsmijden in Brabant: Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag

Beleidsrapportage Spitsmijden in Brabant: Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag Beleidsrapportage Spitsmijden in Brabant: Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag 1 Colofon Uitgave: Partners: Datum: 13 mei 2013 Trefwoorden: Provincie Noord-Brabant en Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Bijdrage Paul Veelenturf Studiemiddag GC 4 dec 2013 De aanleiding in 2006 Transumo Pilots na afschaffen Anders Betalen voor Mobiliteit Projecten

Nadere informatie

Effecten van belonen Spitsmijden samenvatting

Effecten van belonen Spitsmijden samenvatting Effecten van belonen Spitsmijden samenvatting Inleiding Is de automobilist te verleiden de spits te mijden? Het antwoord geeft de proef Spitsmijden. Tijdens de 50 werkdagen durende proef zochten 340 frequente

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Beter Benutten: kosteneffectieve maatregelen Rijk, regio en bedrijfsleven werken in het programma Beter Benutten samen om de bereikbaarheid in de drukste

Nadere informatie

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Slim Prijzen: minder verkeershinder De Stadsregio Arnhem Nijmegen werkt hard om de regio bereikbaar te houden. De komende jaren staan op de RegioRing (A12, A50, A325,

Nadere informatie

Detailrapportage Monitoring & Evaluatie Spitsmijden in Brabant. Achtergronden bij de beleidsrapportage. Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag

Detailrapportage Monitoring & Evaluatie Spitsmijden in Brabant. Achtergronden bij de beleidsrapportage. Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag Detailrapportage Monitoring & Evaluatie Spitsmijden in Brabant Achtergronden bij de beleidsrapportage Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag Colofon Uitgave: Partners: Datum: 31 mei 2013 Trefwoorden:

Nadere informatie

SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! spitsscoren.nl

SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! spitsscoren.nl SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! spitsscoren.nl Spitsmijden wordt SpitsScoren! Verdien tot 130 euro per maand! Wat is SpitsScoren? Niet in de spits De route naar het werk kan soms lang duren.

Nadere informatie

Effecten van belonen in Spitsmijden 2

Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Samenvatting 2008/2009 Spitsmijden: Een veelbelovend concept Spitsmijden is een concept om de mobiliteit te verbeteren door (infra)gebruikers, mede via een gedragsafhankelijke

Nadere informatie

De proef. Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden.

De proef. Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden. De proef Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden. 2 Doelstellingen Algemeen: Uitbreiden van het repertoire sturingsinstrumenten weggebruik

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Inhoud. De Verkeersonderneming & tweewielers. De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 21-6-2012. 19 juni 2012, voor Fietsberaad

Inhoud. De Verkeersonderneming & tweewielers. De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 21-6-2012. 19 juni 2012, voor Fietsberaad De Verkeersonderneming & tweewielers 19 juni 2012, voor Fietsberaad Mark de Vries Inhoud De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 1 De Verkeersonderneming? Doelstelling: bereikbaarheid

Nadere informatie

Spitsvrij: belonen werkt

Spitsvrij: belonen werkt Spitsvrij: belonen werkt Jan-Pieter van Schaik AT Osborne jsc@atosborne.nl Mark Roelofsen AT Osborne mre@atosborne.nl Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng mdicke-ogenia@goudappel.nl Bijdrage aan het

Nadere informatie

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

Verkeersinformatie in de praktijk

Verkeersinformatie in de praktijk Verkeersinformatie in de praktijk Arjen Oving Onderzoeker Thuistest verkeersinformatie Hoe ervaren automobilisten actuele verkeersinformatie op navigatiesystemen? - Onderzoek via thuistest (oktober 2014)

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014 Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners Zomer 2014 nulmeting Monitoring tevredenheid en gebruik van het OV onder bewoners Monitoren tevredenheid en gebruik Om na afloop van de pilot

Nadere informatie

Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014

Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014 Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014 In deze nieuwsbrief: Inspirerend Beter Benutten Café verhuizing en mobiliteit Fietstimuleringsactie voor medewerkers Oosterenk Zwolle

Nadere informatie

IMMA special Spitsmijden

IMMA special Spitsmijden IMMA special Spitsmijden Utrecht, 4 november 2015 Rob Mouris Lysanne de Gijt Jorrit Nijhuis 1 Opzet Special 09.30-09.45 Voorstelronde 09.45-11.20 Gedrag beïnvloeden met spitsmijdenprojecten (auto) 11.20-11.30

Nadere informatie

Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie

Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie Versie: 24 april 2013 Om met Spitsvrij mee te doen heb je een iphone 4 of 5 nodig met ios5 of hoger of een Android smartphone versie 2.3 of hoger, met een touchscreen

Nadere informatie

@ ARS I Traffic & Transport Technology

@ ARS I Traffic & Transport Technology @ ARS I Traffic & Transport Technology Documentinformatie Titel Subtitel Document ID Document naam Versie Status Datum Project naam Project nummer SPRR Q&A t.b.v. website SPRR.MC. 0009 SPRR.MC.0009 Q&A

Nadere informatie

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng mdicke-ogenia@goudappel.nl Michael van Egeraat Provincie Noord Brabant mvegeraat@brabant.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW)

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW) Werkgroep Borging: Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW) November 2013 Deze sheets bevatten achtergrondinformatie bij het plan Borging awareness

Nadere informatie

Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie

Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie Versie: 18 maart 2013 Om met Spitsvrij mee te doen heb je een iphone 4 of 5 nodig met ios5 of hoger of een Android smartphone versie 2.3 of hoger, met een touchscreen

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Tussenresultaten M&E Spookfile A58 [kop = Arial, 14 pt, regelafstand enkel, gecentreerd] ***[5 witregels]*** Carl Stolz (Auteur is werkzaam bij DTV Consultants) Jan

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

e ARS SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief 2.2 Definitief 2-8-2010 SPRR 210002

e ARS SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief 2.2 Definitief 2-8-2010 SPRR 210002 e ARS I Traffic & Transport Technology Documentinformatie Titel Subtitel Document ID Document naam Versie Status Datum Project naam Project nummer SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief

Nadere informatie

Smart Mobility - Big Data voorspellingen. Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl +31620106733

Smart Mobility - Big Data voorspellingen. Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl +31620106733 voorspellingen Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl 31620106733 TNO Smart Mobility Mobilist aan roer van eigen mobiliteit! verleiden waar mogelijk Slim Meten Slimme Diensten Slim regelen Overlap tussen

Nadere informatie

SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient!

SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! WEGENS SUCCES VERLENGD! spitsscoren.nl Telefoon 0900 754 66 37 info@spitsscoren.nl SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! spitsscoren.nl Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Monitoring van mobiliteitsprojecten

Monitoring van mobiliteitsprojecten Monitoring van mobiliteitsprojecten Regionale en nationale leerdoelen in één project Michael van Egeraat Provincie Noord-Brabant mvegeraat@brabant.nl Pierre van Veggel APPM Management Consultants veggel@appm.nl

Nadere informatie

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

www.spitsvrij.nl Inspiratie voor de toekomst

www.spitsvrij.nl Inspiratie voor de toekomst www.spitsvrij.nl Inspiratie voor de toekomst De teller bij de start Op 7 oktober 2011 was bij Spitsvrij-werkgever PGGM de officiële start met minister Melanie Schultz van Haegen en gedeputeerde Remco van

Nadere informatie

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 -

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Slim laden Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio elektrisch

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Samenvatting Eindevaluatie

Samenvatting Eindevaluatie Samenvatting Eindevaluatie Beter Benutten Maastricht Bereikbaar 2012-2014 Inleiding Eind 2014 is het landelijke programma Beter Benutten 2012-2014 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu afgesloten.

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Factsheet Factsheet eerste Beter effecten Benutten Beter Benutten regio Maastricht regio Twente Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hem nulniveau 2 heeft toegekend in verband met het project FileMijden A6. Beoordeling Algemeen

Nadere informatie

Gedragsmeting Beter Benutten

Gedragsmeting Beter Benutten Gedragsmeting Beter Benutten 2 e meting Oktober 2013 Gedragsmeting Beter Benutten 2 e meting Oktober 2013 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2013/concept

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Gedragsanalyse Experiment Verzekeren per Kilometer

Gedragsanalyse Experiment Verzekeren per Kilometer Gedragsanalyse Experiment Verzekeren per Kilometer Jasper Knockaert mailto:jknockaert@feweb.vu.nl 11 oktober 29 1 Inleiding Het Transumo project Verzekeren per Kilometer onderzoekt de mogelijkheden van

Nadere informatie

Verbeteren van de bereikbaarheid in de regio Haaglanden

Verbeteren van de bereikbaarheid in de regio Haaglanden Campagnevoorbeeld: Tijdreizen Utrecht, 18 januari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Tijdreizen. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal.

Nadere informatie

Marktpartijen en wegbeheerders moeten samen koers bepalen

Marktpartijen en wegbeheerders moeten samen koers bepalen Met minder middelen toch naar mobiliteitsmanagement 2.0 Marktpartijen en wegbeheerders moeten samen koers bepalen We moeten met minder middelen mobiliteitsmanagement op de agenda houden. De overheid heeft

Nadere informatie

Twents Mobiliteitsmanagement

Twents Mobiliteitsmanagement Twents Mobiliteitsmanagement Josine Reijnhoudt (Arcadis, Twente Mobiel) Janet van Delden (Arcadis, Twente Mobiel) Kim Wolterink (Regio Twente) Samenvatting De projectorganisatie Twente Mobiel is samen

Nadere informatie

Vaakgestelde vragen van werkgevers Fietsactie 2014 versie 1 mei 2014

Vaakgestelde vragen van werkgevers Fietsactie 2014 versie 1 mei 2014 Vaakgestelde vragen van werkgevers Fietsactie 2014 versie 1 mei 2014 De Fietsactie 2014 op hoofdlijnen: Een medewerker die vaak naar het werk fietst, vraagt zijn/haar collega-automobilist mee te doen aan

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE

Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE Vipre BV: Collectief vervoer en Shuttles voor first & last mile Vipre biedt producten en diensten aan op het gebied van collectief vervoer. De dienst bestaat uit

Nadere informatie

Social media bij spitsmijden-projecten. Het betrokken houden van deelnemers van spitsmijden -projecten door middel van social media

Social media bij spitsmijden-projecten. Het betrokken houden van deelnemers van spitsmijden -projecten door middel van social media Social media bij spitsmijden-projecten Het betrokken houden van deelnemers van spitsmijden -projecten door middel van social media Joep Gudde 06-06-2013 Mediatheekformulier Naam: Joep Gudde Datum: 06-06-2013

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Deelname aan het project is geheel vrijwillig. Het project start op 1 april 2013 en duurt tot 1 januari 2015.

Deelname aan het project is geheel vrijwillig. Het project start op 1 april 2013 en duurt tot 1 januari 2015. Privacy Statement 29 april 2014 SLIM uit de spits is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen, de deelnemende gemeenten, de provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het

Nadere informatie

Effecten van belonen in Spitsmijden 2

Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Hoe verleid je automobilisten? 2008/2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Rapportages Spitsmijden 2 5 1.2 Samenwerkingsverband Spitsmijden 2 5 1.3 Rapport Effecten

Nadere informatie

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Het speelveld in beeld...

Nadere informatie

Alles over de pilot. Het succes van Zeker met de bus.

Alles over de pilot. Het succes van Zeker met de bus. Alles over de pilot Het succes van Zeker met de bus. Netwerker Het nieuwe netwerken! In de spits je netwerk met busladingen tegelijk vergroten. 2 zekermetdebus.nl Inhoudsopgave 1. Snelbus...5 2. Pilot...7

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Page 1. RAND Europe Sponsored Research. Motivatie voor het onderzoek. Inhoud presentatie. Probleemdefinitie. State-of-the-art in data verzameling

Page 1. RAND Europe Sponsored Research. Motivatie voor het onderzoek. Inhoud presentatie. Probleemdefinitie. State-of-the-art in data verzameling RAND Europe Sponsored Research RESR: Reistijdinformatie: beschikbaar of niet? Rik van Grol Ronald Plasmeijer Reistijdinformatie: beschikbaar of niet? Rik van Grol Ronald Plasmeijer PLATOS-colloquium 2

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Arnhem Nijmegen

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Arnhem Nijmegen Factsheet eerste Factsheet effecten Beter Beter Benutten Benutten regio regio Maastricht Arnhem Nijmegen Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Arnhem Nijmegen Inleiding Voor de montoring en evaluatie

Nadere informatie

IMMA Programma van Eisen

IMMA Programma van Eisen IMMA Programma van Eisen Marktconsultatie bijeenkomst Postillion Hotel Bunnik Ron Peerenboom 25 augustus 2015 1 Agenda Doel IMMA Projecten -> Percelen Basis en Plus pakket IMMA PvEvsProject PvE Nulmeting

Nadere informatie

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik!

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Helène van der Poel Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Sharon Schoppema Provincie Noord-Holland Wim Smittenaar Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien gebiedspakketten van het programma Beter Benutten wordt door het rijk en tien regio s halfjaarlijks

Nadere informatie

SPI op de sofa. SPIder conferentie. 6 oktober 2009. Jasper Doornbos Peter Brouwer. SPInoveren, inspireren en transpireren.

SPI op de sofa. SPIder conferentie. 6 oktober 2009. Jasper Doornbos Peter Brouwer. SPInoveren, inspireren en transpireren. SPI op de sofa SPIder conferentie SPInoveren, inspireren en transpireren 6 oktober 2009 Jasper Doornbos Peter Brouwer Improvement Focus Agenda Improvement Focus Samenvatting Doel Stelling Gedrag Waardoor

Nadere informatie

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland )

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Zoetermeer, februari 12 Algemeen Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) zijn samen verantwoordelijk

Nadere informatie

In Beweging! Lizette Wattel Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc 1-2-2015

In Beweging! Lizette Wattel Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc 1-2-2015 2015 In Beweging! Lizette Wattel Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc 1-2-2015 IN BEWEGING IMPLEMENTATIE VAN EEN BEST PRACTICE BINNEN HET UNO-VUMC. EINDVERSLAG INLEIDING Ouderen in woonzorgcentra

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Het grootste Nationale Fietsonderzoek van Nederland Willem Scheper Keypoint Consultancy Edgar Siemerink Keypoint Consultancy Joost de Kruijff (NHTV) Samenvatting De

Nadere informatie

Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel.

Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel. Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel. Henk Tromp Hans Voerknecht Dirk Bussche (Henk Tromp en Dirk Bussche zijn werkzaam bij Goudappel Coffeng,

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

De psychologie van de wanbetaler

De psychologie van de wanbetaler 07-10-2015 De psychologie van de wanbetaler Dr. Martijn Keizer Rijksuniversiteit Groningen m.keizer@rug.nl Deze presentatie Deze presentatie Hoe motiveren we debiteuren om actie te ondernemen? Overzicht

Nadere informatie

Kennissessie: Gierende hormonen en educatie; hoe redden jongeren zich in het verkeer?

Kennissessie: Gierende hormonen en educatie; hoe redden jongeren zich in het verkeer? Kennissessie: Gierende hormonen en educatie; hoe redden jongeren zich in het verkeer? In deze kennissessie vertelden Lisette de Wildt van DTV en Kim Ruijs van XTNT over hun verkeerseducatie projecten om

Nadere informatie

www.spitsvrij.nl Eindrapportage 2014

www.spitsvrij.nl Eindrapportage 2014 www.spitsvrij.nl Eindrapportage 2014 Inhoud 1/2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusies 2 Spitsvrij: gedragsverandering voor spitsverkeer in de driehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum 3 Spitsvrij: van

Nadere informatie

Erik Verhoef Vrije Universiteit Amsterdam

Erik Verhoef Vrije Universiteit Amsterdam Erik Verhoef Vrije Universiteit Amsterdam Kijkend naar 2040 Scenario s: rekening houden met toenemende verkeersdruk op Zuidas Maar: scenario s zijn beïnvloedbaar Aanbieden / faciliteren alternatieven voor

Nadere informatie

Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie

Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie Programma Inleiding Presentatie van onderzoeksresultaten Een praktijkverhaal Verdere toelichting op het IiP/MTO traject Pauze met gelegenheid tot

Nadere informatie

Individuele benadering

Individuele benadering Individuele benadering KpVV themabijeenkomst Beïnvloeding van reisgedrag rond verhuismoment Dinsdag 8 december 2009 Doelen Direct benaderen van nieuwe inwoners Bewustwording (nieuwe) keuzevrijheid duurzame

Nadere informatie

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010 Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning Utrecht, 17 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Actieweek fietsbeloning Zaanstad / Amsterdam-Noord. Aan

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Positiespeler

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Positiespeler Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Positiespeler Versie 1.0 5 april 2013 SLIM uit de spits is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen, de deelnemende gemeenten, de provincie Gelderland en

Nadere informatie

Achmea Jan van de Ven. Waar staan we: Voert sturend parkeerbeleid: binnen een woon-/ werkafstand van 7,5 km. geen recht op eigen parkeerplaats

Achmea Jan van de Ven. Waar staan we: Voert sturend parkeerbeleid: binnen een woon-/ werkafstand van 7,5 km. geen recht op eigen parkeerplaats Achmea Jan van de Ven Voert sturend parkeerbeleid: binnen een woon-/ werkafstand van 7,5 km. geen recht op eigen parkeerplaats Eigen pendel voor medewerkers van station naar Achmea Nu onderzoek naar verder

Nadere informatie

Onderzoek Tariefwijziging NS

Onderzoek Tariefwijziging NS Onderzoek Tariefwijziging NS 25 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 16.367 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Hiervan reizen 1077 mensen minstens 1x per week met de trein naar

Nadere informatie

The right to Go Right? Ethische dilemma s bij de ontwikkeling van een toolkit voor gedragsbeïnvloeding op basis van gemeten data.

The right to Go Right? Ethische dilemma s bij de ontwikkeling van een toolkit voor gedragsbeïnvloeding op basis van gemeten data. The right to Go Right? Ethische dilemma s bij de ontwikkeling van een toolkit voor gedragsbeïnvloeding op basis van gemeten data. Tanja Vonk TNO tanja.vonk@tno.nl Paul Saager TNO paul.saager@tno.nl Bijdrage

Nadere informatie

2009D48472. Lijst van vragen totaal

2009D48472. Lijst van vragen totaal 2009D48472 Lijst van vragen totaal 1 Kunt u aangeven of en wanneer de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse, op basis waarvan gestart is met Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM), geactualiseerd wordt?

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

Pilot TRIASLegitimatiecheck

Pilot TRIASLegitimatiecheck De TRIASLegitimatiecheck is een instrument waarmee corporaties, samen met hun stakeholders, hun legitimatie kunnen vaststellen en versterken. Aedes en Atrivé zoeken vier of vijf corporaties die het instrument

Nadere informatie

Stiller laden/lossen. Partners - Gemeente Tilburg

Stiller laden/lossen. Partners - Gemeente Tilburg Stiller laden/lossen In de oude situatie werd de winkel bevoorraad aan de achterzijde via een lastig toegankelijke en onoverzichtelijke locatie. In samenwerking met de gemeente Tilburg is gekozen voor

Nadere informatie

Proef Slim Leasen. Programmabureau Maastricht-Bereikbaar

Proef Slim Leasen. Programmabureau Maastricht-Bereikbaar Proef Slim Leasen Programmabureau Maastricht-Bereikbaar Inleiding Inleiding Proef Slim Leasen Doelen Aanleiding en trends Werking van het persoonlijk mobiliteitsbudget Activiteitenoverzicht Stand van zaken

Nadere informatie

magazine Verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement groeien naar elkaar toe Een introductie op reistijd Verkeersmanagement in Vlaanderen

magazine Verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement groeien naar elkaar toe Een introductie op reistijd Verkeersmanagement in Vlaanderen Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. magazine 8 e Jaargang Nummer 2, 2013 www.nm-magazine.nl Het is tijd om een hechte klantrelatie met de weggebruiker op te bouwen Verkeersmanagement

Nadere informatie

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º Robuus Robuust 360º Werkboek e Haal het maximale uit Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Lees

Nadere informatie

Bewegen belonen loont

Bewegen belonen loont 18 Regering stimuleert gezond bewegen Bewegen belonen loont Tekst: Caroline Mangus Bewegen is niet alleen goed, het is de leefstijlfactor die het grootste effect heeft op een goede gezondheid. Bewegen

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 59

Provinciaal blad 2012, 59 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 59 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 4 december 2012 nr 80CCBD4E, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

MKB Den Haag gaat fietsen. Resultaten e-bike pilot

MKB Den Haag gaat fietsen. Resultaten e-bike pilot MKB Den Haag gaat fietsen Resultaten e-bike pilot Meer MKB bedrijven met een fietsvriendelijk beleid De Fietsersbond wil graag aan de slag met het MKB en fietsstimulering. Naast meer fietsen, is vergroten

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014 Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers Multiscope Banenruil.nl April 2014 Conclusies werknemers» Het is duidelijk dat er veel winst valt te behalen in vermindering

Nadere informatie

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Stershop BV. Incidentele onvolkomenheden kunnen

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer uw naam verkeerd gespeld wordt in een brief of wanneer u post ontvangt voor uw voorganger die al geruime tijd weg is. Dit soort

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge. 21 juni 2012

Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge. 21 juni 2012 Reizigersgedrag Beter Benutten! Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge Paul Veelenturf, programmamanager MB 21 juni 2012 1 Waarover gaat het? Waarom reizigers centraal? Hoe heeft MB dat georganiseerd

Nadere informatie