Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn"

Transcriptie

1 Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober :00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid; mevrouw Chantal Sysmans, raadslid; mevrouw Anna Inghelram, raadslid; mevrouw Anne Bottequin, raadslid; de heer Dirk Holemans, raadslid; mevrouw Ingrid Vandaele, raadslid; de heer Christian Bauwens, raadslid; de heer Jurgen Bockstaele, raadslid; de heer Cedric Verschooten, raadslid; mevrouw Aline Maes, raadslid; de heer Jeroen Lemaitre, raadslid; de heer Pascal Verbeke, raadslid; de heer Frank Wijnakker, raadslid; mevrouw Evita Willaert, raadslid De heer Luc Kupers, secretaris Verontschuldigd De heer Daniël Termont, burgemeester stad Gent Secretaris Kabinet 2011_RMW_00808 ABB - Resultaat van het onderzoek inzake de klacht over de selectieprocedure voor directeur sociale dienstverlening. Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Op 17 mei 2011 werd door het ACOD-lrb klacht neergelegd bij de Gouverneur van Oost-Vlaanderen houdende de aanwervingsen bevorderingsprocedure voor de functie van directeur sociale dienstverlening. Op 8 juni 2011 verzocht de Administratie Binnenlands Bestuur het OCMW het dossier en het OCMW-standpunt over te maken. Het OCMW heeft bij bief van 12 augustus 2011 zijn standpunt ten aanzien van de klacht overgemaakt. Motivering Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft bij brief van 6 september 2011 laten weten dat de argumentatie van het OCMW op de klachten van de ACOD-lrb afdoende is. Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist neemt kennis van: Artikel 1 1/368 RMW - 13 oktober 2011

2 Kopie de brief van 6 september 2011 van het Agentschap Binnenlands Bestuur waarbij wordt meegedeeld dat de argumentatie van het OCMW op de klachten van de ACOD-lrb afdoende is. 2/368 RMW - 13 oktober 2011

3 Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober :00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid; mevrouw Chantal Sysmans, raadslid; mevrouw Anna Inghelram, raadslid; mevrouw Anne Bottequin, raadslid; de heer Dirk Holemans, raadslid; mevrouw Ingrid Vandaele, raadslid; de heer Christian Bauwens, raadslid; de heer Jurgen Bockstaele, raadslid; de heer Cedric Verschooten, raadslid; mevrouw Aline Maes, raadslid; de heer Jeroen Lemaitre, raadslid; de heer Pascal Verbeke, raadslid; de heer Frank Wijnakker, raadslid; mevrouw Evita Willaert, raadslid De heer Luc Kupers, secretaris Verontschuldigd De heer Daniël Termont, burgemeester stad Gent Secretaris AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent 2011_RMW_00812 Waarschoot, 't Veldeken - Verkaveling - Verkavelingsakte en openbare verkoop Voorstel: Goedkeuring Beslissing: goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Het OCMW Gent is eigenaar van twee percelen gelegen langs 't Veldeken in Waarschoot. Deze percelen zijn kadastraal gekend als: Waarschoot, 1e afdeling, sectie D, nr. 392, met een kadastrale oppervlakte van m²; Waarschoot, 1e afdeling, sectie D, nr. 400, met een kadastrale oppervlakte van m². Op 2 juni 2008 werd een verkavelingsvergunning afgeleverd en werden er 4 loten bouwgrond gecreëerd. Voor deze percelen werd reeds door de OCMW-Raad op 7 juli 2011 de gedeeltelijke verzaking van pacht door mevr. Charlotte Coddens en de kosteloze overdracht van een strook grond aan de gemeente Waarschoot goedgekeurd. Vooraleer deze loten openbaar verkocht kunnen worden, dient er een akte verkaveling en een akte openbare verkoop te worden goedgekeurd. Notaris Annelies Wylleman stelde beide ontwerpaktes op. De loten kunnen als volgt openbaar verkocht worden: lot 1 (833 m²) met een instelprijs van EUR en 2.300,57 EUR bijkomende kosten; lot 2 (833 m²) met een instelprijs van EUR en 2.308,57 EUR bijkomende kosten; lot 3 (1.168 m²) met een instelprijs van EUR en 2.474,57 EUR bijkomende kosten. Lot 4 kan momenteel nog niet verkocht worden omdat de aanpalende eigenaar een stuk van deze grond, eigendom van het OCMW Gent, onrechtmatig ingenomen heeft. Deze inname heeft een negatieve invloed op de waarde van dit lot. De onderhandelingen met de aanpalende eigenaar leverden een akkoord in der minne op, dat in een volgend besluit ter goedkeuring zal worden voorgelegd. In antwoord op de vraag van het Vast Bureau dd. 29 augustus 2011: De vergunning werd aangevraagd door het OCMW Gent op 25 september De verkaveling is gelegen in woongebied met landelijk karakter. De bebouwing in de nabije omgeving bestaat uit zeer residentiële open bebouwingen en landbouwbedrijven. Een verkaveling moet planologisch afgestemd zijn op de omgeving. Een te grote afwijking hierop zou het verkrijgen van een vergunning onmogelijk maken. De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft aangegeven dat halfopen bebouwing in die omgeving niet kan vergund worden. De percelen zijn niet breed genoeg om hier nog een bijkomend lot open bebouwing te realiseren. De gezamenlijke breedte van lot 1 en 2 is 34 m. Loten voor open bebouwing van 11 m breed zijn onrealistisch. De gezamenlijke nuttige (er rust een erfdienstbaarheid van doorgang 3/368 RMW - 13 oktober 2011

4 Kopie van 4 m op de zuidgrens van lot 4) breedte van lot 3 en 4 is, gemeten haaks op de zijdelingse perceelsgrenzen en vanaf de rand van de grachten gelegen langs de zijdelingse perceelsgrenzen, ongeveer 42 à 43 m. Bij herverdeling van die loten in 3 kavels, zouden die kavels ongeveer 14 m breed zijn. Met de verplichte zijdelingse bouwvrije stroken van 3 m, zou de bouwzone maar 8 m zijn, wat heel weinig is voor een open bebouwing in residentiële omgeving. Bovendien zijn diepe en smalle percelen (het woongebied met landelijk karakter is hier 50 m diep) bijzonder moeilijk verkoopbaar (cfr. OCMW Gent verkaveling "Ter Venen" waar de loten tot 3 maal toe te koop moesten aangeboden worden, vooraleer ze verkocht werden tegen de instelprijs. De verkoop verliep met andere woorden zeer moeizaam en leverde niet de meerinkomsten op, die vaak bij openbare verkopen kunnen worden gerealiseerd). Een verkavelingswijziging aanvragen met hogere woondichtheden zou niet alleen de realisatie van dit project met minstens 1 jaar vertragen, het is ook weinig waarschijnlijk dat dergelijke aanvraag zou vergund worden wegens de hierboven aangehaalde redenen. Bovendien zouden de reeds gemaakte kosten voor riolering en huisaansluitingen, minstens gedeeltelijk nutteloos zijn en zouden bijkomende kosten moeten gemaakt worden voor de aanpassingen aan de riolering. Er zouden ook extra kosten moeten gemaakt worden voor een landmeter om een dossier van verkavelingswijziging op te maken en voor een nieuw schattingsverslag. En dat allemaal voor een verkavelingswijziging die, na realisatie, waarschijnlijk minder zal opbrengen dan de oorspronkelijke verkaveling. Conclusie: indien de woondichtheid van deze verkaveling verhoogd wordt, neemt de verkoopbaarheid (en dus waarde van de loten) af, hetgeen bijkomende kosten en uitstel van realisatie met zich meebrengt. Er is eveneens waarschijnlijk dat de gevraagde verkavelingswijziging (met een grotere woondichtheid) niet vergund wordt. Motivering Gelet op het Decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2008; gelet op het gunstig advies van het Overlegcomité van 29 april 2010 om deze verkaveling te realiseren en openbaar te verkopen. Gekoppelde besluiten Vast Bureau, 13 december 2010, 2010_VB_01050 Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 7 juli 2011, 2011_RMW_00650 Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): De financiële middelen en het patrimonium efficiënt beheren Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Projectkenmerken: Bouwgronden privaat patrimonium Initieel budget: ,60 Budget: Ja Exploitatie of investering?: Investering Verbintenis: Ja Visum vereist: Nee Aangewend: Engagementen: ,55 Geschatte inkomsten: Geschatte uitgaven: 0 Visum van de ontvanger Visum: niet vereist 4/368 RMW - 13 oktober 2011

5 Kopie Adviezen SOB Juridisch advies Datum: 14 september 2011 Advies: Gunstig Op voorstel van Het Vast Bureau van 19 september 2011, besluit 2011_VB_01365 bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 het ontwerp van akte verkaveling mbt 4 loten bouwgrond gelegen langs 't Veldeken te Waarschoot. Artikel 2 de openbare verkoop van 3 loten bouwgrond met volgende instelprijzen: lot 1: EUR, lot 2: EUR en lot 3: EUR. Artikel 3 het ontwerp van akte inzake de openbare verkoop van 3 loten bouwgrond gelegen langs 't Veldeken te Waarschoot.. Artikel 4 het aanstellen van notaris Annelies Wylleman met kantoor te Sleidinge om beide aktes te verlijden en de openbare verkoop te organiseren. Artikel 5 het ontslag van de hypotheekbewaarder van de verplichting tot het nemen van een ambtshalve inschrijving bij overschrijving van de akte (dit enkel voor de akte verkaveling). Artikel 6 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 3: Verkavelingsakte.pdf Bijlage 4: Akte Openbare Verkoop.pdf 5/368 RMW - 13 oktober 2011

6 Kopie Bijlage: Verkavelingsakte.pdf 6/368 RMW - 13 oktober 2011

7 Verkavelingsakte.pdf /rep.nr $$/$$/2011 Verkavelingsakte door : O.C.M.W. GENT Referentie dossier: VB/V41 eerste blad Op $ tweeduizend en elf. Voor mij, meester Annelies Wylleman, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wylleman Van de Keere geassocieerde notarissen met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidingedorp 102. IS VERSCHENEN: Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELijK WELZIJN, te Gent, Onderbergen 86, welk Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in toepassing van artikel 183 en volgende van het OCMW-decreet, alhier vertegenwoordigd is door: 1) De heer Geert VERSNICK, voorzitter, met rijksregisternummer , wonende te 9000 Gent, Korenlei, nummer 21/J; 2) De heer Luc KUPERS, secretaris met rijksregisternummer , wonende te 9000 Gent, Ajuinlei 15c. Hierna genoemd de verkavelaar. Welke comparanten mij hebben verzocht, voor zoveel als nodig, ingevolge de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, akte van SPLITSING-VERDELING en van de aan de verkaveling verbonden lasten op te maken van een verkaveling te Waarschoot, aan het Veldeken, en welke ons hiertoe uiteenzetten, hetgeen volgt. HOOFDSTUK I - BESCHRIJVING VAN DE VERKAVELING GEMEENTE WAARSCHOOT De grond deel uitmakende van de goedgekeurde verkaveling is gelegen te Waarschoot, Het Veldeken, en is kadastraal bekend op heden onder Waarschoot, sectie D, deel van nummers 392 en 400. De verkaveling heeft een benaderende oppervlakte van vierkante meter. De voormelde oppervlakte is indicatief. De juiste oppervlakte van de verkaveling zal naargelang de overdracht of verkoop der verschillende percelen in de verkaveling door juiste meting dezer percelen en samenstelling ervan blijken. OORSPRONG VAN EIGENDOM Voorschreven goed behoort de voormelde verkavelaar, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, toe in volle eigendom en genot en dit sedert meer dan dertig jaar te rekenen vanaf heden, ingevolge ongestoord, ononderbroken en vreedzaam bezit. 7/368 RMW - 13 oktober

8 HOOFDSTUK II BEPALINGEN IN VERBAND MET DE BODEMTOESTAND a- De comparanten verklaren dat zij vóór de ondertekening van deze splitsingsakte op de hoogte werden gebracht van de inhoud van de bodemattesten die door de OVAM werden afgeleverd op 20 augustus 2010, in overeenstemming met het Bodemdecreet. De inhoud van elk van deze attesten luidt : De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen 1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: b- De comparanten verklaren dat er op de grond die het voorwerp uitmaakt van deze verkavelingsakte, bij hun weten, geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet. c- De comparanten verklaren met betrekking tot voormelde grond die het voorwerp uitmaakt van deze verkaveling, geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de toekomstige eigenaars, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. d- Ondergetekende notaris bevestigt dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII: overdrachten van het Bodemdecreet werden toegepast. De notaris wijst de comparanten er echter op dat dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven. HOOFDSTUK III RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW a) Verklaringen van de comparanten: De comparanten verklaren dat er tot op heden geen geschillen die betrekking hebben op het bovenbeschreven goed, bestaan met om het even wie. De comparanten verklaren dat zij er geen kennis van hebben dat met betrekking tot bovenbeschreven goed onteigeningsbesluiten zouden zijn genomen of maatregelen zouden zijn getroffen overeenkomstig de wetgeving op de 8/368 RMW - 13 oktober

9 tweede blad bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten of van landschappen. De comparanten verklaren, voor zover zij zelf bouw-, verbouwing- of afbraakwerkzaamheden hebben verricht aan bovenbeschreven goed of enige andere handeling of activiteit waarvoor een vergunning vereist is, dat zij hiervoor de nodige vergunningen hebben bekomen, en verklaren dat voor zover hen bekend, dit goed op heden het voorwerp niet uitmaakt van enig bouwmisdrijf. De comparanten verklaren dat zij een kopie van het stedenbouwkundig uittreksel van de gemeente Waarschoot van 27 juni 2011 hebben ontvangen. b) Vermeldingen ingevolge de informatieplicht in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening * De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel en van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, zoals eveneens blijkt uit het stedenbouwkundig uittreksel van de gemeente Waarschoot van 27 juni 2011: 1 dat voor het goed geen stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd; 2 dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het plannenregister is : woongebied met landelijk karakter; 3 dat, volgens de verklaring van de verkavelaar en het hypothecair getuigschrift, voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen of tot en met van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 4 dat het goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht, zoals bedoeld in artikel van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 5 dat voor dit goed een verkavelingvergunning werd afgeleverd door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar op 2 juni 2008, met gemeentelijk dossiernummer ; * Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de comparanten op artikel van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, waarin de vergunningsplichtige handelingen omschreven staan; * De comparanten verklaren geen kennis te hebben van enige heffingsplicht, zoals vermeld in artikel Vlaamse codex ruimtelijke ordening. Landverzekeringsovereenkomst - risicozone overstroming 9/368 RMW - 13 oktober

10 Overeenkomstig artikel 68-7 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst, verklaren de comparanten dat het bovenvermeld onroerend goed bij hun weten niet gelegen is in een risicozone voor overstroming, hetgeen de instrumenterende notaris bevestigt volgens haar opzoekingen en voor zover zij kon nagaan. HOOFDSTUK IV VERDELING - SPLITSING DER VERKAVELING - INHOUD De gronden behorende tot de verkaveling werden verkaveld in vier (4) loten ingevolge een verkavelingplan opgemaakt door de heer Jean-Paul Cloquet, landmeter te Gent, en goedgekeurd door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar op 2 juni 2008 met referte 5.00/44072/733.1 en met gemeentelijk dossiernummer , zoals in het volgend hoofdstuk aangehaald. Deze verkavelingvergunning werd verleend aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, voornoemd. Voormelde loten 1 tot en met 4 zijn bestemd voor open bebouwing en hebben een respectievelijke oppervlakte van ongeveer: - lot 1 : 824 vierkante meter; - lot 2 : 833 vierkante meter; - lot 3 : vierkante meter; - lot 4 : vierkante meter; HOOFDSTUK V VERKAVELINGSAANVRAAG EN VERGUNNINGEN VERKOOPBAARHEIDSATTEST De comparanten overhandigen aan ondergetekende notaris volgende stukken die, na ne varietur te zijn getekend door de comparanten en mij, notaris, aan onderhavige akte zullen gehecht blijven en ermee overgeschreven worden op het hypotheekkantoor of, wat het plan betreft, daar in afschrift worden neergelegd: - het plan van de verkaveling, opgesteld door voornoemde Heer Jean-Paul Cloquet en ingediend door de verkavelaar op 25 september 2007; - een gelijkvormig afschrift van de verkavelingsvergunning, afgeleverd door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar op 2 juni 2008 (dossiernummer 5.00/44072/733.1). - de stedenbouwkundige voorschriften der verkaveling. - het attest, uitgereikt door het gemeentebestuur Waarschoot op $$, dat bevestigt dat de voorgeschreven werken en lasten werden uitgevoerd of de nodige financiële waarborgen werden geleverd. Uit dit attest 10/368 RMW - 13 oktober

11 derde blad blijkt eveneens dat tot verkoop van de verkavelde gronden mag worden overgegaan. HOOFDSTUK VI BEDONGEN VOORSCHRIFTEN EN VOORWAARDEN OPGELEGD DOOR DE VERKAVELAAR Benevens de stedenbouwkundige voorschriften vermeld in de voormelde verkavelingsvergunning van 2 juni 2008 met bijhorend verkavelingsplan, allen voormeld en aan huidige akte gehecht, worden aan de kopers door de verkavelaar volgende bijzondere voorwaarden opgelegd; deze voorwaarden moeten voor zoveel als nodig ook aan de huurders of bewoners worden opgelegd. 1. Aanleg der nutsvoorzieningen De verkavelaar verklaart dat de kavels zijn aangesloten op de nutsbedelingnetten zoals riolering, elektriciteits-, verlichtings en waterleidingsnet, evenals het net voor televisiedistributie en rioleringen. De kosten van verdere verbinding van de voorziene aansluitingen naar de te bouwen woningen, zijn ten laste van de kopers-bouwers der loten. De huisaansluiting op de straatriolering dient verplichtend te geschieden op de daartoe voorziene aansluitingsopening. In de voortuinstroken in privaat domein kunnen zich leidingen dienstig voor riolering, water, gas, elektriciteit, telefoon en televisiedistributie en dergelijke bevinden. De verkavelaar kan dienaangaande niet door de kopers aangesproken worden in enigerlei zin. De werkzaamheden voor aanleg en/of onderhoud van deze leidingen, met vervoermiddelen en materiaal daartoe nodig, zullen ten allen tijde moeten gedoogd worden. 2. Afsluitingen De afsluitingen tussen de verschillende loten onderling mogen op de grensscheidingen worden geplaatst. De verkavelaar zal nooit kunnen gedwongen worden tussen te komen in de kosten van afsluitingen tussen de verkochte loten en deze welke nog aan de verkavelaar zouden toebehoren. De oprichters van afsluitingen zullen de helft van de waarde van deze werken kunnen opeisen jegens de toekomstige verkrijgers van het aanpalend lot, op het tijdstip en de wijze bepaald volgens de wetten en de plaatselijke gebruiken en zonder verhaal jegens de verkavelaar. 3. Gebruik der kavels De kopers en verwervers der bouwpercelen zullen ervan in het vrije gebruik treden bij het verlijden der 11/368 RMW - 13 oktober

12 notariële verkoopakte mits betaling van koopsom en kosten. De kopers verplichten zich tegenover de verkavelaar en de verdere eigenaars van de in de verkaveling begrepen loten, om hun aangekochte grond, indien zij daarop niet onmiddellijk bouwen, verder proper te onderhouden en het onkruid te verdelgen. Bij niet uitvoering van deze verplichting, kunnen de verkavelaar of de verdere eigenaars van de in de verkaveling begrepen loten, deze onderhoudswerken laten uitvoeren op kosten van de kopers en zullen deze laatste onmiddellijk na eerste kennisgeving van de verkavelaar of de verdere eigenaars van de in de verkaveling begrepen loten, deze gemaakte kosten aan deze laatsten terugbetalen, op straf van bijkomende schadeloosstelling en verwijlintresten en dit zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. In afwachting van de oprichting van de definitieve constructies, zullen de eigenaars zich onthouden er tijdelijk zelfs verplaatsbare verblijfsinrichtingen op te plaatsen. 4. Oppervlakten en maten der bouwpercelen - Meting De maten en oppervlakten op het verkavelingplan opgegeven zijn geschied op grafische wijze. De werkelijke maten en oppervlakten zullen weergegeven worden op de metingplans van de bouwpercelen. Elk verschil tussen deze grafische maten en oppervlakten en de werkelijke na meting zullen niet tot enige betwisting aanleiding kunnen geven en kunnen niet als wijziging aan de verkaveling aanzien worden; immers werden de grafische maten en oppervlakten enkel ter inlichting op het verkavelingsplan aangebracht. De loten worden in blok en niet bij maat verkocht. Elk verschil tussen de oppervlakten en metingsmaten op de metingplans en de werkelijkheid, zelf al overtrof het verschil meer dan één/twintigste, zullen tot geen verhaal aanleiding kunnen geven, noch tot aanpassing van gestelde en overeengekomen overdrachtsprijzen. 5. Wijziging der verkaveling De verkavelaar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de verkaveling te wijzigen wat betreft de niet verkochte of overgedragen bouwpercelen, en aan de openbare nutsvoorzieningen betreffende deze verkaveling, onder voorbehoud van de goedkeuring van deze wijzigingen door bevoegde overheden en naleving van de stedenbouwkundige voorschriften en bestemming der verkaveling hiervoor uiteengezet. De nieuwe verwervers der percelen geven hun akkoord tot deze wijzigingen door het verlijden van hun overdrachtsakte door dewelke zij 12/368 RMW - 13 oktober

13 vierde blad toetreden tot de basisakte dezer verkaveling betrekkelijk de niet-verkochte of overgedragen bouwpercelen en mits behoud van de specifieke aard en het karakter der verkaveling. 6. Toetreding tot de verkaveling en haar voorschriften opgenomen in deze basisakte Alle akten van vervreemding, verhuring voor meer dan negen jaar of vestiging van een zakelijk recht, zullen de melding dienen in te houden dat de notaris kennis heeft gegeven en van de basisakte tot verdeling en splitsing der verkaveling en van het bestek der verkaveling, van de verkavelingvergunning en eventuele wijzigingsbepalingen. De kopers of rechtsopvolgers van kavels in de verkaveling zullen door het enkel feit van overdracht gesubrogeerd zijn in de rechten en plichten der verkavelaar betrekkelijk hun verworven goed zoals deze spruiten uit deze basisakte en de verplichtingen der vergunning. Zij treden tot deze basisakte toe door het enkel feit van het verlijden van de overdrachtsakte. Zij zullen gehouden zijn zelfde rechten en plichten op te leggen aan hun rechtsopvolgers krachtens welke titel of uit welke hoofde ook. 7. Ondergrond De verkavelaar neemt geen verantwoordelijkheid aangaande de staat en hoedanigheid van de ondergrond. De kopers worden geacht deze op hun verantwoordelijkheid te hebben nagezien. HOOFDSTUK VII ERFDIENSTBAARHEDEN 1) Gracht Uit een schrijven van de Vlaamse Milieumaatschappij van 12 maart 2008 blijkt dat de kadastrale nummers 392 en 400 afstromen naar de Lieve, een onbevaarbare waterloop van eerste categorie die door de Vlaamse Milieumaatschappij afdeling Operationeel Waterbeheer wordt beheerd, en dat de voorschriften luiden als volgt: Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden ondervangen indien de toekomstige woningen minstens voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 (GSV). De overlopen van de hemelwaterputten van de woningen moeten naar de gracht gestuurd worden. De toekomstige verhardingen voor opritten en terrassen moeten waterdoorlatend zijn of afwateren naar onverharde randzones. De aanwezige grachten die de percelen omzomen moeten behouden blijven en mogen niet worden ingebuisd, overwelfd of gedempt. Overwelvingen moeten tot het 13/368 RMW - 13 oktober

14 strikte minimum worden beperkt voor perceelstoegangen (maximum 5 meter). 2) Uitweg Bij deze wordt bij wijze van noodweg en zolang de ingeslotenheid duurt een recht van uitweg, overgang en doorgang gevestigd, en dit met alle voertuigen nodig voor de exploitatie van deze goederen en te voet, ten laste van koop vier, langs de zuidgrens, over een breedte van vier meter, in het voordeel van het achterliggende perceel grond, kadastraal bekend onder Waarschoot, sectie D, deel van nummer 392, tevens eigendom van de verkavelaar en niet in huidige verkaveling begrepen. De kosten van aanleg, onderhoud en herstel van de uitweg zijn ten laste van de eigenaar van het heersende erf. Gezien deze uitweg gevestigd wordt bij wijze van noodweg en zolang de ingeslotenheid duurt, vervalt deze erfdienstbaarheid definitief zodra de eigenaar van het heersende erf zich kan uitwegen naar de straat over aanpalende percelen grond hem in eigendom toebehorende. 3) Erfdienstbaarheden bij bestemming van de huisvader Alle eventuele erfdienstbaarheden bij bestemming des huisvaders ontstaan ten gevolge van de afscheiding van de verkochte verkaveling van de aanpalende goederen van de verkavelaar, die samen met de verkaveling eens een geheel vormden, zullen door de verkrijgers al naargelang het geval moeten worden geëerbiedigd of kunnen worden ingeroepen zonder tussenkomst noch verhaal tegen de verkavelaar. RECHTSBEKWAAMHEID De comparanten verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn, niet in staat van faillissement of onbekwaamheid te verkeren géén gerechtelijke reorganisatie of collectieve schuldenregeling te hebben aangevraagd. ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING De Hypotheekbewaarder wordt bij deze uitdrukkelijk ontslagen ambtshalve enige inschrijving tegen wie ook te nemen uit welke hoofde ook. BEVESTIGING IDENTITEIT De notaris bevestigt op zicht van officiële stukken door de wet vereist de juistheid en conformiteit van de identiteiten van de partijen. RECHT OP GESCHRIFT De notaris bevestigt ontvangst van betaling van vijftig euro ( 50,00) ten titel van recht op geschrift, waarvan kwijting. 14/368 RMW - 13 oktober

15 vijfde en laatste blad SLOTBEPALING De comparanten erkennen er door de notaris over ingelicht te zijn dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. Na toelichting van deze akte door de notaris verklaren de comparanten dat zij alle daarin opgenomen bedingen voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. De comparanten erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer en zelfs indien het minder zou zijn achten zij dit toch voldoende tijdig. De comparanten verzoeken niet om de integrale voorlezing van deze akte. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat. De gehele akte werd door ons werkende notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht. WAARVAN AKTE Gedaan en verleden te Evergem-Sleidinge, ten kantore. Op $$ tweeduizend en elf. En na vervulling van alles wat hierboven staat hebben de comparanten samen met ons, notaris, deze akte getekend; waarvan de minuut wordt bewaard door Meester Annelies Wylleman, geassocieerd notaris. 15/368 RMW - 13 oktober

16 Kopie Bijlage: Akte Openbare Verkoop.pdf 16/368 RMW - 13 oktober 2011

17 Akte Openbare Verkoop.pdf /rep.nr $/$/2011 (E) eerste blad OPENBARE VERKOOP door : OCMW GENT Proces-verbaal enige zitdag Referentie dossier: VB/V41 Op $ tweeduizend en elf Te $$ Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van: Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELijK WELZIJN, te Gent, Onderbergen 86, welk Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in toepassing van artikel 183 en volgende van het OCMW-decreet, alhier vertegenwoordigd is door: 1) De heer Geert VERSNICK, voorzitter, met rijksregisternummer , wonende te 9000 Gent, Korenlei, nummer 21/J; 2) De heer Luc KUPERS, secretaris met rijksregisternummer , wonende te 9000 Gent, Ajuinlei 15c. Handelend in uitvoering van de raadsbeslissing van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van $$, ter kennisgeving overgemaakt aan de Heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen en waarvan een eensluidend afschrift aan deze akte gehecht zal blijven. Zal er door het ambt van meester Annelies WYLLEMAN, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wylleman Van de Keere geassocieerde notarissen met zetel te Evergem- Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, tengevolge van de gedane bekendmakingen in de dagbladen, op het internet en door aanplakbrieven, overgegaan worden tot de openbare verkoping van de hierna beschreven goederen, onder de algemene voorwaarden en lasten vermeld in het lastenkohier der verkoping, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven en onder de bijzondere voorwaarden hierna vermeld. BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN Gemeente Waarschoot Koop 1 Een perceel bouwgrond, gelegen te Waarschoot, Het Veldeken, kadastraal bekend volgens kadaster op heden onder Waarschoot, sectie D, deel van nummer 400, met een oppervlakte volgens het hierna vermelde meetplan van 824 vierkante meter, Zijnde lot 1 van de aldaar goedgekeurde verkaveling. Meting en plan Zo en gelijk zelfde goed afgebeeld staat onder lot 1, in gele kleur, op een plan daarvan opgemaakt door de Heer Jean-Paul Cloquet, meetkundig schatter van onroerende goederen te Gent, op 5 november Welk plan na ondertekening "ne varietur", door de partijen en 17/368 RMW - 13 oktober

18 mij, notaris, aan deze akte zal gehecht blijven om er samen mede ter registratie aangeboden te worden. Koop 2 Een perceel bouwgrond, gelegen te Waarschoot, Het Veldeken, kadastraal bekend volgens kadaster op heden onder Waarschoot, sectie D, deel van nummer 400, met een oppervlakte volgens het hierna vermelde meetplan van 833 vierkante meter, Zijnde lot 2 van de aldaar goedgekeurde verkaveling. Meting en plan Zo en gelijk zelfde goed afgebeeld staat onder lot 2, in gele kleur, op een plan daarvan opgemaakt door voornoemde Heer Jean-Paul Cloquet op 5 november Welk plan na ondertekening "ne varietur", door de partijen en mij, notaris, aan deze akte zal gehecht blijven om er samen mede ter registratie aangeboden te worden. Koop 3 Een perceel bouwgrond, gelegen te Waarschoot, Het Veldeken, kadastraal bekend volgens kadaster op heden onder Waarschoot, sectie D, deel van nummer 392, met een oppervlakte volgens het hierna vermelde meetplan van vierkante meter, Zijnde lot 3 van de aldaar goedgekeurde verkaveling. Meting en plan Zo en gelijk zelfde goed afgebeeld staat onder lot 3, in gele kleur, op een plan daarvan opgemaakt door voornoemde Heer Jean-Paul Cloquet op 5 november Welk plan na ondertekening "ne varietur", door de partijen en mij, notaris, aan deze akte zal gehecht blijven om er samen mede ter registratie aangeboden te worden. Hierna genoemd het goed OORSPRONG VAN EIGENDOM Voorschreven goederen behoren de voormelde verkoper, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, toe in volle eigendom en genot en dit sedert meer dan dertig jaar te rekenen vanaf heden, ingevolge ongestoord, ononderbroken en vreedzaam bezit. De koper zal zich moeten vergenoegen met een afschrift van de akte als eigendomstitel, zonder verdere titels te kunnen eisen. BIJZONDERE VOORWAARDEN 1. KOSTEN Boven en onverminderd hun koopsom en aankleven, zullen de kopers dienen te betalen binnen de vijf werkdagen na de verkoping, ten kantore en in handen van 18/368 RMW - 13 oktober

19 tweede blad de werkende notaris, volgende percentages, telkens berekend op koopsom en aankleven, te weten: indien de koopsom lager of gelijk is aan : ,00 : 28,5 % ,00 : 24 % ,00 : 20 % ,00 : 18 % ,00 : 17 % ,00 : 16 % ,00 : 15 % ,00 : 14 % ,00 : 13 % Indien de koopsom hoger is dan ,00 euro: 12,5 % Dit percentage omvat alle kosten, behoudens deze uitdrukkelijk vermeld in het lastenkohier, en onverminderd de daarin aangehaalde vrijstellingen, verminderingen of vermeerderingen. In dit percentage is tevens niet inbegrepen: a) het aandeel in de kosten van de akte verdeling van de verkaveling: - voor koop één : 525,00 euro; - voor koop twee : 525,00 euro; - voor koop drie: 525,00 euro; b) kosten van meting: - voor koop één: 1.073,00 euro; - voor koop twee: 1.079,00 euro; - voor koop drie: 1.247,00 euro; c) dossierkosten O.C.M.W.: - voor koop één: 702,57 euro; - voor koop twee: 702,57 euro; - voor koop drie: 702,57 euro; Dit percentage wordt verhoogd met één procent (1 %) indien een hoger bod wordt uitgebracht en derhalve de definitieve toewijs plaatsvindt op de zitdag na hoger bod. Bij gebreke van tijdige betaling bedraagt de rentevoet zeven procent (7 %). 2. BETALING VAN DE PRIJS De prijs met eventuele aankleven dient betaald te zijn uiterlijk binnen de maand na de definitieve toewijzing of na het verstrijken van de termijn van hoger bod, op de wijze als bepaald in het lastenkohier. Geschiedt de betaling door middel van overschrijving, dan dient deze te gebeuren op rekening van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Gent met nummer Bij gebreke van tijdige betaling bedraagt de rentevoet zeven procent (7 %). 3. INSTELPRIJS/TOEWIJZING De instelprijs bedraagt: 19/368 RMW - 13 oktober

20 - voor koop 1: ,00 euro; - voor koop 2: ,00 euro; - voor koop 3: ,00 euro; Er werd beslist dat noch een instelpremie noch een premie aan de bieder die het hoogste bod heeft gedaan, zal worden toegekend. Er is derhalve naar aanleiding van deze openbare verkoop geen enkele premie van toepassing. De toewijzing gebeurt door het geven van drie opeenvolgende kloppen zonder tussenkomend bod, doch is slechts definitief op voorwaarde van aanvaarding door de meest gerede partij, afgekondigd door de werkende notaris. 4. VOLMACHT De verzoekers geven volmacht aan Mevrouw Inge De Baets, notarisbediende, wonende te Evergem-Ertvelde, Tervenenwegel 22 en de heer Jeffrey De Keyser, notarisbediende, wonende te Waarschoot, Hendrik Consciencelaan 29, met het recht elk afzonderlijk te handelen, om voor hen en in hun naam: de koopsom in ontvangst te nemen en er kwijting over te verlenen; het nemen van inschrijvingen bij niet betaling te vorderen of daarvan te ontslaan met of zonder betaling; alle opheffingen van gedane inschrijvingen te bewerken en alle verklaringen af te leggen: hiertoe alle akten en stukken van kwijting of handlichting te tekenen, met recht van indeplaatsstelling. 5. GENOT EN VRIJ GEBRUIK De kopers van het bij deze verkochte goed zullen ervan in het genot en het vrije gebruik treden als volgt: onmiddellijk na betaling van koopsom en kosten. Indien na betaling van koopsom en kosten dit goed zou bezet worden zonder recht noch titel zal de koper gerechtigd zijn mits de betekening van huidig procesverbaal en het proces-verbaal van definitieve toewijs of uitblijven van hoger bod de bezetters uit te zetten uit het goed door de eerste aangezochte gerechtsdeurwaarder, zo nodig met hulp van de openbare macht. Dit alles evenwel op zijn kosten, doch met het recht deze terug te vorderen van degene die deze kosten noodzakelijk heeft gemaakt. 6. BODEMDECREET a- Met betrekking tot de bovenbeschreven goederen werden door de OVAM bodemattesten afgeleverd op 20 augustus 2010, in overeenstemming met het Bodemdecreet. De inhoud van elk van deze attesten luidt : De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen: 20/368 RMW - 13 oktober

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~`

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S' 'S~` Eerste blad y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~` QQ : Rep: 3 `+ a Datum: 10/7/2014 Ref: AG/213496 VERKAVELINGSAKTE In het j aar tweeduizend veertien. Op tien juli. Op het gemeentehuis te Beveren, Stationsstraat

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0)51 26 50 00 - fax: +32 (0)51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT BLZ 1 OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT Tussen: En: De STAD BILZEN, met zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, hierbij vertegenwoordigd dor de heer Johan Sauwens, burgemeester en mevrouw

Nadere informatie

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. STATUTEN VAN HET GEBOUW E1-E5 TE AALTER, HAGEPREEKSTRAAT

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT De ondergetekenden: 1. de heer Koop Mast, wonende te 8894 KT Formerum,

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie