Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn"

Transcriptie

1 Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober :00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid; mevrouw Chantal Sysmans, raadslid; mevrouw Anna Inghelram, raadslid; mevrouw Anne Bottequin, raadslid; de heer Dirk Holemans, raadslid; mevrouw Ingrid Vandaele, raadslid; de heer Christian Bauwens, raadslid; de heer Jurgen Bockstaele, raadslid; de heer Cedric Verschooten, raadslid; mevrouw Aline Maes, raadslid; de heer Jeroen Lemaitre, raadslid; de heer Pascal Verbeke, raadslid; de heer Frank Wijnakker, raadslid; mevrouw Evita Willaert, raadslid De heer Luc Kupers, secretaris Verontschuldigd De heer Daniël Termont, burgemeester stad Gent Secretaris Kabinet 2011_RMW_00808 ABB - Resultaat van het onderzoek inzake de klacht over de selectieprocedure voor directeur sociale dienstverlening. Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Op 17 mei 2011 werd door het ACOD-lrb klacht neergelegd bij de Gouverneur van Oost-Vlaanderen houdende de aanwervingsen bevorderingsprocedure voor de functie van directeur sociale dienstverlening. Op 8 juni 2011 verzocht de Administratie Binnenlands Bestuur het OCMW het dossier en het OCMW-standpunt over te maken. Het OCMW heeft bij bief van 12 augustus 2011 zijn standpunt ten aanzien van de klacht overgemaakt. Motivering Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft bij brief van 6 september 2011 laten weten dat de argumentatie van het OCMW op de klachten van de ACOD-lrb afdoende is. Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist neemt kennis van: Artikel 1 1/368 RMW - 13 oktober 2011

2 Kopie de brief van 6 september 2011 van het Agentschap Binnenlands Bestuur waarbij wordt meegedeeld dat de argumentatie van het OCMW op de klachten van de ACOD-lrb afdoende is. 2/368 RMW - 13 oktober 2011

3 Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober :00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid; mevrouw Chantal Sysmans, raadslid; mevrouw Anna Inghelram, raadslid; mevrouw Anne Bottequin, raadslid; de heer Dirk Holemans, raadslid; mevrouw Ingrid Vandaele, raadslid; de heer Christian Bauwens, raadslid; de heer Jurgen Bockstaele, raadslid; de heer Cedric Verschooten, raadslid; mevrouw Aline Maes, raadslid; de heer Jeroen Lemaitre, raadslid; de heer Pascal Verbeke, raadslid; de heer Frank Wijnakker, raadslid; mevrouw Evita Willaert, raadslid De heer Luc Kupers, secretaris Verontschuldigd De heer Daniël Termont, burgemeester stad Gent Secretaris AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent 2011_RMW_00812 Waarschoot, 't Veldeken - Verkaveling - Verkavelingsakte en openbare verkoop Voorstel: Goedkeuring Beslissing: goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Het OCMW Gent is eigenaar van twee percelen gelegen langs 't Veldeken in Waarschoot. Deze percelen zijn kadastraal gekend als: Waarschoot, 1e afdeling, sectie D, nr. 392, met een kadastrale oppervlakte van m²; Waarschoot, 1e afdeling, sectie D, nr. 400, met een kadastrale oppervlakte van m². Op 2 juni 2008 werd een verkavelingsvergunning afgeleverd en werden er 4 loten bouwgrond gecreëerd. Voor deze percelen werd reeds door de OCMW-Raad op 7 juli 2011 de gedeeltelijke verzaking van pacht door mevr. Charlotte Coddens en de kosteloze overdracht van een strook grond aan de gemeente Waarschoot goedgekeurd. Vooraleer deze loten openbaar verkocht kunnen worden, dient er een akte verkaveling en een akte openbare verkoop te worden goedgekeurd. Notaris Annelies Wylleman stelde beide ontwerpaktes op. De loten kunnen als volgt openbaar verkocht worden: lot 1 (833 m²) met een instelprijs van EUR en 2.300,57 EUR bijkomende kosten; lot 2 (833 m²) met een instelprijs van EUR en 2.308,57 EUR bijkomende kosten; lot 3 (1.168 m²) met een instelprijs van EUR en 2.474,57 EUR bijkomende kosten. Lot 4 kan momenteel nog niet verkocht worden omdat de aanpalende eigenaar een stuk van deze grond, eigendom van het OCMW Gent, onrechtmatig ingenomen heeft. Deze inname heeft een negatieve invloed op de waarde van dit lot. De onderhandelingen met de aanpalende eigenaar leverden een akkoord in der minne op, dat in een volgend besluit ter goedkeuring zal worden voorgelegd. In antwoord op de vraag van het Vast Bureau dd. 29 augustus 2011: De vergunning werd aangevraagd door het OCMW Gent op 25 september De verkaveling is gelegen in woongebied met landelijk karakter. De bebouwing in de nabije omgeving bestaat uit zeer residentiële open bebouwingen en landbouwbedrijven. Een verkaveling moet planologisch afgestemd zijn op de omgeving. Een te grote afwijking hierop zou het verkrijgen van een vergunning onmogelijk maken. De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft aangegeven dat halfopen bebouwing in die omgeving niet kan vergund worden. De percelen zijn niet breed genoeg om hier nog een bijkomend lot open bebouwing te realiseren. De gezamenlijke breedte van lot 1 en 2 is 34 m. Loten voor open bebouwing van 11 m breed zijn onrealistisch. De gezamenlijke nuttige (er rust een erfdienstbaarheid van doorgang 3/368 RMW - 13 oktober 2011

4 Kopie van 4 m op de zuidgrens van lot 4) breedte van lot 3 en 4 is, gemeten haaks op de zijdelingse perceelsgrenzen en vanaf de rand van de grachten gelegen langs de zijdelingse perceelsgrenzen, ongeveer 42 à 43 m. Bij herverdeling van die loten in 3 kavels, zouden die kavels ongeveer 14 m breed zijn. Met de verplichte zijdelingse bouwvrije stroken van 3 m, zou de bouwzone maar 8 m zijn, wat heel weinig is voor een open bebouwing in residentiële omgeving. Bovendien zijn diepe en smalle percelen (het woongebied met landelijk karakter is hier 50 m diep) bijzonder moeilijk verkoopbaar (cfr. OCMW Gent verkaveling "Ter Venen" waar de loten tot 3 maal toe te koop moesten aangeboden worden, vooraleer ze verkocht werden tegen de instelprijs. De verkoop verliep met andere woorden zeer moeizaam en leverde niet de meerinkomsten op, die vaak bij openbare verkopen kunnen worden gerealiseerd). Een verkavelingswijziging aanvragen met hogere woondichtheden zou niet alleen de realisatie van dit project met minstens 1 jaar vertragen, het is ook weinig waarschijnlijk dat dergelijke aanvraag zou vergund worden wegens de hierboven aangehaalde redenen. Bovendien zouden de reeds gemaakte kosten voor riolering en huisaansluitingen, minstens gedeeltelijk nutteloos zijn en zouden bijkomende kosten moeten gemaakt worden voor de aanpassingen aan de riolering. Er zouden ook extra kosten moeten gemaakt worden voor een landmeter om een dossier van verkavelingswijziging op te maken en voor een nieuw schattingsverslag. En dat allemaal voor een verkavelingswijziging die, na realisatie, waarschijnlijk minder zal opbrengen dan de oorspronkelijke verkaveling. Conclusie: indien de woondichtheid van deze verkaveling verhoogd wordt, neemt de verkoopbaarheid (en dus waarde van de loten) af, hetgeen bijkomende kosten en uitstel van realisatie met zich meebrengt. Er is eveneens waarschijnlijk dat de gevraagde verkavelingswijziging (met een grotere woondichtheid) niet vergund wordt. Motivering Gelet op het Decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2008; gelet op het gunstig advies van het Overlegcomité van 29 april 2010 om deze verkaveling te realiseren en openbaar te verkopen. Gekoppelde besluiten Vast Bureau, 13 december 2010, 2010_VB_01050 Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 7 juli 2011, 2011_RMW_00650 Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): De financiële middelen en het patrimonium efficiënt beheren Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Projectkenmerken: Bouwgronden privaat patrimonium Initieel budget: ,60 Budget: Ja Exploitatie of investering?: Investering Verbintenis: Ja Visum vereist: Nee Aangewend: Engagementen: ,55 Geschatte inkomsten: Geschatte uitgaven: 0 Visum van de ontvanger Visum: niet vereist 4/368 RMW - 13 oktober 2011

5 Kopie Adviezen SOB Juridisch advies Datum: 14 september 2011 Advies: Gunstig Op voorstel van Het Vast Bureau van 19 september 2011, besluit 2011_VB_01365 bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 het ontwerp van akte verkaveling mbt 4 loten bouwgrond gelegen langs 't Veldeken te Waarschoot. Artikel 2 de openbare verkoop van 3 loten bouwgrond met volgende instelprijzen: lot 1: EUR, lot 2: EUR en lot 3: EUR. Artikel 3 het ontwerp van akte inzake de openbare verkoop van 3 loten bouwgrond gelegen langs 't Veldeken te Waarschoot.. Artikel 4 het aanstellen van notaris Annelies Wylleman met kantoor te Sleidinge om beide aktes te verlijden en de openbare verkoop te organiseren. Artikel 5 het ontslag van de hypotheekbewaarder van de verplichting tot het nemen van een ambtshalve inschrijving bij overschrijving van de akte (dit enkel voor de akte verkaveling). Artikel 6 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 3: Verkavelingsakte.pdf Bijlage 4: Akte Openbare Verkoop.pdf 5/368 RMW - 13 oktober 2011

6 Kopie Bijlage: Verkavelingsakte.pdf 6/368 RMW - 13 oktober 2011

7 Verkavelingsakte.pdf /rep.nr $$/$$/2011 Verkavelingsakte door : O.C.M.W. GENT Referentie dossier: VB/V41 eerste blad Op $ tweeduizend en elf. Voor mij, meester Annelies Wylleman, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wylleman Van de Keere geassocieerde notarissen met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidingedorp 102. IS VERSCHENEN: Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELijK WELZIJN, te Gent, Onderbergen 86, welk Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in toepassing van artikel 183 en volgende van het OCMW-decreet, alhier vertegenwoordigd is door: 1) De heer Geert VERSNICK, voorzitter, met rijksregisternummer , wonende te 9000 Gent, Korenlei, nummer 21/J; 2) De heer Luc KUPERS, secretaris met rijksregisternummer , wonende te 9000 Gent, Ajuinlei 15c. Hierna genoemd de verkavelaar. Welke comparanten mij hebben verzocht, voor zoveel als nodig, ingevolge de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, akte van SPLITSING-VERDELING en van de aan de verkaveling verbonden lasten op te maken van een verkaveling te Waarschoot, aan het Veldeken, en welke ons hiertoe uiteenzetten, hetgeen volgt. HOOFDSTUK I - BESCHRIJVING VAN DE VERKAVELING GEMEENTE WAARSCHOOT De grond deel uitmakende van de goedgekeurde verkaveling is gelegen te Waarschoot, Het Veldeken, en is kadastraal bekend op heden onder Waarschoot, sectie D, deel van nummers 392 en 400. De verkaveling heeft een benaderende oppervlakte van vierkante meter. De voormelde oppervlakte is indicatief. De juiste oppervlakte van de verkaveling zal naargelang de overdracht of verkoop der verschillende percelen in de verkaveling door juiste meting dezer percelen en samenstelling ervan blijken. OORSPRONG VAN EIGENDOM Voorschreven goed behoort de voormelde verkavelaar, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, toe in volle eigendom en genot en dit sedert meer dan dertig jaar te rekenen vanaf heden, ingevolge ongestoord, ononderbroken en vreedzaam bezit. 7/368 RMW - 13 oktober

8 HOOFDSTUK II BEPALINGEN IN VERBAND MET DE BODEMTOESTAND a- De comparanten verklaren dat zij vóór de ondertekening van deze splitsingsakte op de hoogte werden gebracht van de inhoud van de bodemattesten die door de OVAM werden afgeleverd op 20 augustus 2010, in overeenstemming met het Bodemdecreet. De inhoud van elk van deze attesten luidt : De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen 1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: b- De comparanten verklaren dat er op de grond die het voorwerp uitmaakt van deze verkavelingsakte, bij hun weten, geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet. c- De comparanten verklaren met betrekking tot voormelde grond die het voorwerp uitmaakt van deze verkaveling, geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de toekomstige eigenaars, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. d- Ondergetekende notaris bevestigt dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII: overdrachten van het Bodemdecreet werden toegepast. De notaris wijst de comparanten er echter op dat dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven. HOOFDSTUK III RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW a) Verklaringen van de comparanten: De comparanten verklaren dat er tot op heden geen geschillen die betrekking hebben op het bovenbeschreven goed, bestaan met om het even wie. De comparanten verklaren dat zij er geen kennis van hebben dat met betrekking tot bovenbeschreven goed onteigeningsbesluiten zouden zijn genomen of maatregelen zouden zijn getroffen overeenkomstig de wetgeving op de 8/368 RMW - 13 oktober

9 tweede blad bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten of van landschappen. De comparanten verklaren, voor zover zij zelf bouw-, verbouwing- of afbraakwerkzaamheden hebben verricht aan bovenbeschreven goed of enige andere handeling of activiteit waarvoor een vergunning vereist is, dat zij hiervoor de nodige vergunningen hebben bekomen, en verklaren dat voor zover hen bekend, dit goed op heden het voorwerp niet uitmaakt van enig bouwmisdrijf. De comparanten verklaren dat zij een kopie van het stedenbouwkundig uittreksel van de gemeente Waarschoot van 27 juni 2011 hebben ontvangen. b) Vermeldingen ingevolge de informatieplicht in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening * De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel en van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, zoals eveneens blijkt uit het stedenbouwkundig uittreksel van de gemeente Waarschoot van 27 juni 2011: 1 dat voor het goed geen stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd; 2 dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het plannenregister is : woongebied met landelijk karakter; 3 dat, volgens de verklaring van de verkavelaar en het hypothecair getuigschrift, voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen of tot en met van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 4 dat het goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht, zoals bedoeld in artikel van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 5 dat voor dit goed een verkavelingvergunning werd afgeleverd door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar op 2 juni 2008, met gemeentelijk dossiernummer ; * Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de comparanten op artikel van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, waarin de vergunningsplichtige handelingen omschreven staan; * De comparanten verklaren geen kennis te hebben van enige heffingsplicht, zoals vermeld in artikel Vlaamse codex ruimtelijke ordening. Landverzekeringsovereenkomst - risicozone overstroming 9/368 RMW - 13 oktober

10 Overeenkomstig artikel 68-7 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst, verklaren de comparanten dat het bovenvermeld onroerend goed bij hun weten niet gelegen is in een risicozone voor overstroming, hetgeen de instrumenterende notaris bevestigt volgens haar opzoekingen en voor zover zij kon nagaan. HOOFDSTUK IV VERDELING - SPLITSING DER VERKAVELING - INHOUD De gronden behorende tot de verkaveling werden verkaveld in vier (4) loten ingevolge een verkavelingplan opgemaakt door de heer Jean-Paul Cloquet, landmeter te Gent, en goedgekeurd door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar op 2 juni 2008 met referte 5.00/44072/733.1 en met gemeentelijk dossiernummer , zoals in het volgend hoofdstuk aangehaald. Deze verkavelingvergunning werd verleend aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, voornoemd. Voormelde loten 1 tot en met 4 zijn bestemd voor open bebouwing en hebben een respectievelijke oppervlakte van ongeveer: - lot 1 : 824 vierkante meter; - lot 2 : 833 vierkante meter; - lot 3 : vierkante meter; - lot 4 : vierkante meter; HOOFDSTUK V VERKAVELINGSAANVRAAG EN VERGUNNINGEN VERKOOPBAARHEIDSATTEST De comparanten overhandigen aan ondergetekende notaris volgende stukken die, na ne varietur te zijn getekend door de comparanten en mij, notaris, aan onderhavige akte zullen gehecht blijven en ermee overgeschreven worden op het hypotheekkantoor of, wat het plan betreft, daar in afschrift worden neergelegd: - het plan van de verkaveling, opgesteld door voornoemde Heer Jean-Paul Cloquet en ingediend door de verkavelaar op 25 september 2007; - een gelijkvormig afschrift van de verkavelingsvergunning, afgeleverd door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar op 2 juni 2008 (dossiernummer 5.00/44072/733.1). - de stedenbouwkundige voorschriften der verkaveling. - het attest, uitgereikt door het gemeentebestuur Waarschoot op $$, dat bevestigt dat de voorgeschreven werken en lasten werden uitgevoerd of de nodige financiële waarborgen werden geleverd. Uit dit attest 10/368 RMW - 13 oktober

11 derde blad blijkt eveneens dat tot verkoop van de verkavelde gronden mag worden overgegaan. HOOFDSTUK VI BEDONGEN VOORSCHRIFTEN EN VOORWAARDEN OPGELEGD DOOR DE VERKAVELAAR Benevens de stedenbouwkundige voorschriften vermeld in de voormelde verkavelingsvergunning van 2 juni 2008 met bijhorend verkavelingsplan, allen voormeld en aan huidige akte gehecht, worden aan de kopers door de verkavelaar volgende bijzondere voorwaarden opgelegd; deze voorwaarden moeten voor zoveel als nodig ook aan de huurders of bewoners worden opgelegd. 1. Aanleg der nutsvoorzieningen De verkavelaar verklaart dat de kavels zijn aangesloten op de nutsbedelingnetten zoals riolering, elektriciteits-, verlichtings en waterleidingsnet, evenals het net voor televisiedistributie en rioleringen. De kosten van verdere verbinding van de voorziene aansluitingen naar de te bouwen woningen, zijn ten laste van de kopers-bouwers der loten. De huisaansluiting op de straatriolering dient verplichtend te geschieden op de daartoe voorziene aansluitingsopening. In de voortuinstroken in privaat domein kunnen zich leidingen dienstig voor riolering, water, gas, elektriciteit, telefoon en televisiedistributie en dergelijke bevinden. De verkavelaar kan dienaangaande niet door de kopers aangesproken worden in enigerlei zin. De werkzaamheden voor aanleg en/of onderhoud van deze leidingen, met vervoermiddelen en materiaal daartoe nodig, zullen ten allen tijde moeten gedoogd worden. 2. Afsluitingen De afsluitingen tussen de verschillende loten onderling mogen op de grensscheidingen worden geplaatst. De verkavelaar zal nooit kunnen gedwongen worden tussen te komen in de kosten van afsluitingen tussen de verkochte loten en deze welke nog aan de verkavelaar zouden toebehoren. De oprichters van afsluitingen zullen de helft van de waarde van deze werken kunnen opeisen jegens de toekomstige verkrijgers van het aanpalend lot, op het tijdstip en de wijze bepaald volgens de wetten en de plaatselijke gebruiken en zonder verhaal jegens de verkavelaar. 3. Gebruik der kavels De kopers en verwervers der bouwpercelen zullen ervan in het vrije gebruik treden bij het verlijden der 11/368 RMW - 13 oktober

12 notariële verkoopakte mits betaling van koopsom en kosten. De kopers verplichten zich tegenover de verkavelaar en de verdere eigenaars van de in de verkaveling begrepen loten, om hun aangekochte grond, indien zij daarop niet onmiddellijk bouwen, verder proper te onderhouden en het onkruid te verdelgen. Bij niet uitvoering van deze verplichting, kunnen de verkavelaar of de verdere eigenaars van de in de verkaveling begrepen loten, deze onderhoudswerken laten uitvoeren op kosten van de kopers en zullen deze laatste onmiddellijk na eerste kennisgeving van de verkavelaar of de verdere eigenaars van de in de verkaveling begrepen loten, deze gemaakte kosten aan deze laatsten terugbetalen, op straf van bijkomende schadeloosstelling en verwijlintresten en dit zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. In afwachting van de oprichting van de definitieve constructies, zullen de eigenaars zich onthouden er tijdelijk zelfs verplaatsbare verblijfsinrichtingen op te plaatsen. 4. Oppervlakten en maten der bouwpercelen - Meting De maten en oppervlakten op het verkavelingplan opgegeven zijn geschied op grafische wijze. De werkelijke maten en oppervlakten zullen weergegeven worden op de metingplans van de bouwpercelen. Elk verschil tussen deze grafische maten en oppervlakten en de werkelijke na meting zullen niet tot enige betwisting aanleiding kunnen geven en kunnen niet als wijziging aan de verkaveling aanzien worden; immers werden de grafische maten en oppervlakten enkel ter inlichting op het verkavelingsplan aangebracht. De loten worden in blok en niet bij maat verkocht. Elk verschil tussen de oppervlakten en metingsmaten op de metingplans en de werkelijkheid, zelf al overtrof het verschil meer dan één/twintigste, zullen tot geen verhaal aanleiding kunnen geven, noch tot aanpassing van gestelde en overeengekomen overdrachtsprijzen. 5. Wijziging der verkaveling De verkavelaar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de verkaveling te wijzigen wat betreft de niet verkochte of overgedragen bouwpercelen, en aan de openbare nutsvoorzieningen betreffende deze verkaveling, onder voorbehoud van de goedkeuring van deze wijzigingen door bevoegde overheden en naleving van de stedenbouwkundige voorschriften en bestemming der verkaveling hiervoor uiteengezet. De nieuwe verwervers der percelen geven hun akkoord tot deze wijzigingen door het verlijden van hun overdrachtsakte door dewelke zij 12/368 RMW - 13 oktober

13 vierde blad toetreden tot de basisakte dezer verkaveling betrekkelijk de niet-verkochte of overgedragen bouwpercelen en mits behoud van de specifieke aard en het karakter der verkaveling. 6. Toetreding tot de verkaveling en haar voorschriften opgenomen in deze basisakte Alle akten van vervreemding, verhuring voor meer dan negen jaar of vestiging van een zakelijk recht, zullen de melding dienen in te houden dat de notaris kennis heeft gegeven en van de basisakte tot verdeling en splitsing der verkaveling en van het bestek der verkaveling, van de verkavelingvergunning en eventuele wijzigingsbepalingen. De kopers of rechtsopvolgers van kavels in de verkaveling zullen door het enkel feit van overdracht gesubrogeerd zijn in de rechten en plichten der verkavelaar betrekkelijk hun verworven goed zoals deze spruiten uit deze basisakte en de verplichtingen der vergunning. Zij treden tot deze basisakte toe door het enkel feit van het verlijden van de overdrachtsakte. Zij zullen gehouden zijn zelfde rechten en plichten op te leggen aan hun rechtsopvolgers krachtens welke titel of uit welke hoofde ook. 7. Ondergrond De verkavelaar neemt geen verantwoordelijkheid aangaande de staat en hoedanigheid van de ondergrond. De kopers worden geacht deze op hun verantwoordelijkheid te hebben nagezien. HOOFDSTUK VII ERFDIENSTBAARHEDEN 1) Gracht Uit een schrijven van de Vlaamse Milieumaatschappij van 12 maart 2008 blijkt dat de kadastrale nummers 392 en 400 afstromen naar de Lieve, een onbevaarbare waterloop van eerste categorie die door de Vlaamse Milieumaatschappij afdeling Operationeel Waterbeheer wordt beheerd, en dat de voorschriften luiden als volgt: Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden ondervangen indien de toekomstige woningen minstens voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 (GSV). De overlopen van de hemelwaterputten van de woningen moeten naar de gracht gestuurd worden. De toekomstige verhardingen voor opritten en terrassen moeten waterdoorlatend zijn of afwateren naar onverharde randzones. De aanwezige grachten die de percelen omzomen moeten behouden blijven en mogen niet worden ingebuisd, overwelfd of gedempt. Overwelvingen moeten tot het 13/368 RMW - 13 oktober

14 strikte minimum worden beperkt voor perceelstoegangen (maximum 5 meter). 2) Uitweg Bij deze wordt bij wijze van noodweg en zolang de ingeslotenheid duurt een recht van uitweg, overgang en doorgang gevestigd, en dit met alle voertuigen nodig voor de exploitatie van deze goederen en te voet, ten laste van koop vier, langs de zuidgrens, over een breedte van vier meter, in het voordeel van het achterliggende perceel grond, kadastraal bekend onder Waarschoot, sectie D, deel van nummer 392, tevens eigendom van de verkavelaar en niet in huidige verkaveling begrepen. De kosten van aanleg, onderhoud en herstel van de uitweg zijn ten laste van de eigenaar van het heersende erf. Gezien deze uitweg gevestigd wordt bij wijze van noodweg en zolang de ingeslotenheid duurt, vervalt deze erfdienstbaarheid definitief zodra de eigenaar van het heersende erf zich kan uitwegen naar de straat over aanpalende percelen grond hem in eigendom toebehorende. 3) Erfdienstbaarheden bij bestemming van de huisvader Alle eventuele erfdienstbaarheden bij bestemming des huisvaders ontstaan ten gevolge van de afscheiding van de verkochte verkaveling van de aanpalende goederen van de verkavelaar, die samen met de verkaveling eens een geheel vormden, zullen door de verkrijgers al naargelang het geval moeten worden geëerbiedigd of kunnen worden ingeroepen zonder tussenkomst noch verhaal tegen de verkavelaar. RECHTSBEKWAAMHEID De comparanten verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn, niet in staat van faillissement of onbekwaamheid te verkeren géén gerechtelijke reorganisatie of collectieve schuldenregeling te hebben aangevraagd. ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING De Hypotheekbewaarder wordt bij deze uitdrukkelijk ontslagen ambtshalve enige inschrijving tegen wie ook te nemen uit welke hoofde ook. BEVESTIGING IDENTITEIT De notaris bevestigt op zicht van officiële stukken door de wet vereist de juistheid en conformiteit van de identiteiten van de partijen. RECHT OP GESCHRIFT De notaris bevestigt ontvangst van betaling van vijftig euro ( 50,00) ten titel van recht op geschrift, waarvan kwijting. 14/368 RMW - 13 oktober

15 vijfde en laatste blad SLOTBEPALING De comparanten erkennen er door de notaris over ingelicht te zijn dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. Na toelichting van deze akte door de notaris verklaren de comparanten dat zij alle daarin opgenomen bedingen voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. De comparanten erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer en zelfs indien het minder zou zijn achten zij dit toch voldoende tijdig. De comparanten verzoeken niet om de integrale voorlezing van deze akte. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat. De gehele akte werd door ons werkende notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht. WAARVAN AKTE Gedaan en verleden te Evergem-Sleidinge, ten kantore. Op $$ tweeduizend en elf. En na vervulling van alles wat hierboven staat hebben de comparanten samen met ons, notaris, deze akte getekend; waarvan de minuut wordt bewaard door Meester Annelies Wylleman, geassocieerd notaris. 15/368 RMW - 13 oktober

16 Kopie Bijlage: Akte Openbare Verkoop.pdf 16/368 RMW - 13 oktober 2011

17 Akte Openbare Verkoop.pdf /rep.nr $/$/2011 (E) eerste blad OPENBARE VERKOOP door : OCMW GENT Proces-verbaal enige zitdag Referentie dossier: VB/V41 Op $ tweeduizend en elf Te $$ Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van: Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELijK WELZIJN, te Gent, Onderbergen 86, welk Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in toepassing van artikel 183 en volgende van het OCMW-decreet, alhier vertegenwoordigd is door: 1) De heer Geert VERSNICK, voorzitter, met rijksregisternummer , wonende te 9000 Gent, Korenlei, nummer 21/J; 2) De heer Luc KUPERS, secretaris met rijksregisternummer , wonende te 9000 Gent, Ajuinlei 15c. Handelend in uitvoering van de raadsbeslissing van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van $$, ter kennisgeving overgemaakt aan de Heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen en waarvan een eensluidend afschrift aan deze akte gehecht zal blijven. Zal er door het ambt van meester Annelies WYLLEMAN, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wylleman Van de Keere geassocieerde notarissen met zetel te Evergem- Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, tengevolge van de gedane bekendmakingen in de dagbladen, op het internet en door aanplakbrieven, overgegaan worden tot de openbare verkoping van de hierna beschreven goederen, onder de algemene voorwaarden en lasten vermeld in het lastenkohier der verkoping, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven en onder de bijzondere voorwaarden hierna vermeld. BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN Gemeente Waarschoot Koop 1 Een perceel bouwgrond, gelegen te Waarschoot, Het Veldeken, kadastraal bekend volgens kadaster op heden onder Waarschoot, sectie D, deel van nummer 400, met een oppervlakte volgens het hierna vermelde meetplan van 824 vierkante meter, Zijnde lot 1 van de aldaar goedgekeurde verkaveling. Meting en plan Zo en gelijk zelfde goed afgebeeld staat onder lot 1, in gele kleur, op een plan daarvan opgemaakt door de Heer Jean-Paul Cloquet, meetkundig schatter van onroerende goederen te Gent, op 5 november Welk plan na ondertekening "ne varietur", door de partijen en 17/368 RMW - 13 oktober

18 mij, notaris, aan deze akte zal gehecht blijven om er samen mede ter registratie aangeboden te worden. Koop 2 Een perceel bouwgrond, gelegen te Waarschoot, Het Veldeken, kadastraal bekend volgens kadaster op heden onder Waarschoot, sectie D, deel van nummer 400, met een oppervlakte volgens het hierna vermelde meetplan van 833 vierkante meter, Zijnde lot 2 van de aldaar goedgekeurde verkaveling. Meting en plan Zo en gelijk zelfde goed afgebeeld staat onder lot 2, in gele kleur, op een plan daarvan opgemaakt door voornoemde Heer Jean-Paul Cloquet op 5 november Welk plan na ondertekening "ne varietur", door de partijen en mij, notaris, aan deze akte zal gehecht blijven om er samen mede ter registratie aangeboden te worden. Koop 3 Een perceel bouwgrond, gelegen te Waarschoot, Het Veldeken, kadastraal bekend volgens kadaster op heden onder Waarschoot, sectie D, deel van nummer 392, met een oppervlakte volgens het hierna vermelde meetplan van vierkante meter, Zijnde lot 3 van de aldaar goedgekeurde verkaveling. Meting en plan Zo en gelijk zelfde goed afgebeeld staat onder lot 3, in gele kleur, op een plan daarvan opgemaakt door voornoemde Heer Jean-Paul Cloquet op 5 november Welk plan na ondertekening "ne varietur", door de partijen en mij, notaris, aan deze akte zal gehecht blijven om er samen mede ter registratie aangeboden te worden. Hierna genoemd het goed OORSPRONG VAN EIGENDOM Voorschreven goederen behoren de voormelde verkoper, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, toe in volle eigendom en genot en dit sedert meer dan dertig jaar te rekenen vanaf heden, ingevolge ongestoord, ononderbroken en vreedzaam bezit. De koper zal zich moeten vergenoegen met een afschrift van de akte als eigendomstitel, zonder verdere titels te kunnen eisen. BIJZONDERE VOORWAARDEN 1. KOSTEN Boven en onverminderd hun koopsom en aankleven, zullen de kopers dienen te betalen binnen de vijf werkdagen na de verkoping, ten kantore en in handen van 18/368 RMW - 13 oktober

19 tweede blad de werkende notaris, volgende percentages, telkens berekend op koopsom en aankleven, te weten: indien de koopsom lager of gelijk is aan : ,00 : 28,5 % ,00 : 24 % ,00 : 20 % ,00 : 18 % ,00 : 17 % ,00 : 16 % ,00 : 15 % ,00 : 14 % ,00 : 13 % Indien de koopsom hoger is dan ,00 euro: 12,5 % Dit percentage omvat alle kosten, behoudens deze uitdrukkelijk vermeld in het lastenkohier, en onverminderd de daarin aangehaalde vrijstellingen, verminderingen of vermeerderingen. In dit percentage is tevens niet inbegrepen: a) het aandeel in de kosten van de akte verdeling van de verkaveling: - voor koop één : 525,00 euro; - voor koop twee : 525,00 euro; - voor koop drie: 525,00 euro; b) kosten van meting: - voor koop één: 1.073,00 euro; - voor koop twee: 1.079,00 euro; - voor koop drie: 1.247,00 euro; c) dossierkosten O.C.M.W.: - voor koop één: 702,57 euro; - voor koop twee: 702,57 euro; - voor koop drie: 702,57 euro; Dit percentage wordt verhoogd met één procent (1 %) indien een hoger bod wordt uitgebracht en derhalve de definitieve toewijs plaatsvindt op de zitdag na hoger bod. Bij gebreke van tijdige betaling bedraagt de rentevoet zeven procent (7 %). 2. BETALING VAN DE PRIJS De prijs met eventuele aankleven dient betaald te zijn uiterlijk binnen de maand na de definitieve toewijzing of na het verstrijken van de termijn van hoger bod, op de wijze als bepaald in het lastenkohier. Geschiedt de betaling door middel van overschrijving, dan dient deze te gebeuren op rekening van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Gent met nummer Bij gebreke van tijdige betaling bedraagt de rentevoet zeven procent (7 %). 3. INSTELPRIJS/TOEWIJZING De instelprijs bedraagt: 19/368 RMW - 13 oktober

20 - voor koop 1: ,00 euro; - voor koop 2: ,00 euro; - voor koop 3: ,00 euro; Er werd beslist dat noch een instelpremie noch een premie aan de bieder die het hoogste bod heeft gedaan, zal worden toegekend. Er is derhalve naar aanleiding van deze openbare verkoop geen enkele premie van toepassing. De toewijzing gebeurt door het geven van drie opeenvolgende kloppen zonder tussenkomend bod, doch is slechts definitief op voorwaarde van aanvaarding door de meest gerede partij, afgekondigd door de werkende notaris. 4. VOLMACHT De verzoekers geven volmacht aan Mevrouw Inge De Baets, notarisbediende, wonende te Evergem-Ertvelde, Tervenenwegel 22 en de heer Jeffrey De Keyser, notarisbediende, wonende te Waarschoot, Hendrik Consciencelaan 29, met het recht elk afzonderlijk te handelen, om voor hen en in hun naam: de koopsom in ontvangst te nemen en er kwijting over te verlenen; het nemen van inschrijvingen bij niet betaling te vorderen of daarvan te ontslaan met of zonder betaling; alle opheffingen van gedane inschrijvingen te bewerken en alle verklaringen af te leggen: hiertoe alle akten en stukken van kwijting of handlichting te tekenen, met recht van indeplaatsstelling. 5. GENOT EN VRIJ GEBRUIK De kopers van het bij deze verkochte goed zullen ervan in het genot en het vrije gebruik treden als volgt: onmiddellijk na betaling van koopsom en kosten. Indien na betaling van koopsom en kosten dit goed zou bezet worden zonder recht noch titel zal de koper gerechtigd zijn mits de betekening van huidig procesverbaal en het proces-verbaal van definitieve toewijs of uitblijven van hoger bod de bezetters uit te zetten uit het goed door de eerste aangezochte gerechtsdeurwaarder, zo nodig met hulp van de openbare macht. Dit alles evenwel op zijn kosten, doch met het recht deze terug te vorderen van degene die deze kosten noodzakelijk heeft gemaakt. 6. BODEMDECREET a- Met betrekking tot de bovenbeschreven goederen werden door de OVAM bodemattesten afgeleverd op 20 augustus 2010, in overeenstemming met het Bodemdecreet. De inhoud van elk van deze attesten luidt : De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen: 20/368 RMW - 13 oktober

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 Lochristi, 1 ste afdeling, sectie C, nummer 592/L en deel van nummers 591/P/2 en 592/N, met een

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST GROND

VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 bladzijde Tussen ondergetekenden : VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 de gemeente Maasmechelen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen in de persoon van de heer Raf Terwingen, burgemeester,

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00905 Onderwerp: Sluiten van een opstalovereenkomst voor een onroerend goed gelegen in de Walstraat te Gentbrugge

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

HET OCMW-LEUVEN VERKOOPT (GROOT) LANGEVELD Z/N TE 3220 HOLSBEEK

HET OCMW-LEUVEN VERKOOPT (GROOT) LANGEVELD Z/N TE 3220 HOLSBEEK HET OCMW-LEUVEN VERKOOPT (GROOT) LANGEVELD Z/N TE 3220 HOLSBEEK Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) verkoopt, in opdracht van het OCMW-Leuven, een mooi perceel bouwgrond met aangrenzend

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst bouwgrond

Verkoopovereenkomst bouwgrond Verkoopovereenkomst bouwgrond Tussen de ondergetekenden: Hierna genoemd de verkoper en Hierna genoemd de koper. Is overeengekomen als volgt: De verkoper verklaart bij deze te verkopen aan de koper die

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST Tussen: Stad Kortrijk, RPR 0270.494.678, met administratieve zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt, 54. Hier vertegenwoordigd door : -, Voorzitter van de Gemeenteraad,

Nadere informatie

Modelakte voor de verkoop van sociale kavels (type 29 september 2006)

Modelakte voor de verkoop van sociale kavels (type 29 september 2006) VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) Koloniënstraat nr. 40-1000 BRUSSEL Modelakte voor de verkoop van sociale kavels (type 29 september 2006) Op...... (dag, maand en jaar), voor mij,...,. bij

Nadere informatie

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE Aanbod tot aankoop grond...... Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE......... aan de prijs van... euro waarop koper verklaart een voorschot van

Nadere informatie

LASTENKOHIER VOOR DE ONDERHANDSE VERKOOP VAN STADSGRONDEN GELEGEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET VERKAVELING GOED TE BOUVEKERKE

LASTENKOHIER VOOR DE ONDERHANDSE VERKOOP VAN STADSGRONDEN GELEGEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET VERKAVELING GOED TE BOUVEKERKE LASTENKOHIER VOOR DE ONDERHANDSE VERKOOP VAN STADSGRONDEN GELEGEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET VERKAVELING GOED TE BOUVEKERKE A. INLEIDING Onderhavig lastenkohier heeft betrekking op de verkoop van stadsgrond

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis

KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis Ondergetekenden: A. De verkoper : (naam, voornamen, beroep, adres, B.T.W.-nummer) B. De koper : (naam, voornamen, beroep, adres,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2)... hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Gemeente Elsene, vierde

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart,

Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Nr. Schenking Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart, Zijn voor mij,

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden, 1. de rechtspersoon naar publiek recht Gemeente Nieuwkoop, zetelend te Ter Aar, op grond van artikel 171, eerste lid Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester,

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme Verkoopdossier Bieden onder gesloten omslag Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme 2e afdeling, sectie E, nr. 1008a 7114,54 m² Inleiding Ingevolge van een beslissing van de OCMW-raad

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Indien natuurlijke persoon: 1) Naam en voornaam (indien aankoop door meerdere personen, alle namen vermelden):

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan MdP-Vastgoed Vanden Tymplestraat 63 3000 Leuven Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 22 december 2014 Uw kenmerk VK14/11 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F5935/14.2798 SU2014/0552 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en De naamloze vennootschap Houthandel Van Looy, met maatschappelijke zetel te 2270 Herenthout, Moerbroek 28, BTW BE 0453.310.989, RPR Turnhout.

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING)

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) 11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Bouwgrond: een perceel grond, met

Nadere informatie

A. DE PROVINCIE ANTWERPEN,

A. DE PROVINCIE ANTWERPEN, Afschrift eerste blad ERFPACHT HET JAAR TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN BEËIND.ERFD. Op dertig oktober 15/1215 Voor ons, Meester Jan Eekhaut, geassocieerd notaris te Puurs ZIJN VERSCHENEN EN/OF VERTEGENWOORDIGD:

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IFAC SERVICE BVBA Brusselsesteenweg 58 3080 Tervuren Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 10 mei 2016 Uw kenmerk Mail dd 19/04/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0313 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

(nationaal nummer: nummer identiteitskaart: Voorzitter van de kerkraad; b) De Heer OCTAVE Benoit, geboren te

(nationaal nummer: nummer identiteitskaart: Voorzitter van de kerkraad; b) De Heer OCTAVE Benoit, geboren te HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. Op Voor Ons, Meester Yves WILLEKENS, notaris te Beersel (Lot). ZIJN VERSCHENEN : Enerzijds : 1) Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BEERSEL, te Huizingen

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN - 1 - OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN Tussen de ondergetekenden: ENERZIJDS, De STAD BILZEN, met administratieve zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, ondernemingsnummer 0207.475.377,

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27ste april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP Artikel 1.1 a. De onroerende zaak wordt afgeleverd in de toestand waarin zij zich bevindt op de datum van de notariële akte. Bij eerdere ingebruikname wordt

Nadere informatie

AKTE VAN VERKOOP Bijlage(n): #

AKTE VAN VERKOOP Bijlage(n): # AKTE VAN VERKOOP Bijlage(n): # In het jaar tweeduizend zeventien, Op #. Voor Mij, Meester #, geassocieerd Notaris te Herentals, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Hierna genoemd "de kopers".

Hierna genoemd de kopers. HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. Op Voor Ons, Meester Yves WILLEKENS, notaris te Beersel (Lot). ZIJN VERSCHENEN : Enerzijds : Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BEERSEL, te Huizingen (Beersel),

Nadere informatie

2. Kavel: het in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende perceel.

2. Kavel: het in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende perceel. ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN EN KAVELS EN BELASTING OP BRAAKLIGGENDE INDUSTRIEGRONDEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 jaarlijks een

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten Stuk 1344 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 10 oktober 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten 3370

Nadere informatie

Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke verkoopprocedure.

Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke verkoopprocedure. TOEWIJZINGSNORMEN EN VOORWAARDEN BIJ DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN EN VAN WONINGEN Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

Dading # 20# De ondergetekenden :

Dading # 20# De ondergetekenden : Dading # 20# De ondergetekenden : 1. #De heer #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, #, echtgescheiden. #Bijgestaan door (als hij/zij aanwezig is) #Met als raadsman (als hij/zij niet

Nadere informatie

23016_D_0145_X_003_00

23016_D_0145_X_003_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Dirk Van Den Haute Beroep: Notaris Adres: Gustaaf Vandersteenstraat 10 1750 Sint-Kwintens-Lennik Datum van aanvraag: 31/08/2017 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente:

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Vlaamse overheid Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 01094 Dossiernr. klant: Repertoriumnr.: Blad 1 van 5 AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Op tweeduizend vijftien. Zijn voor mij, Bram Peene, Vlaamse commissaris

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Berquin notarissen BVBA Notaris Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 25 november 2015 Uw kenmerk AV/2152043 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/15. SU2015/0866

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 29 september 2016 Uw kenmerk Mail dd 08/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0724

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

Openbare zitting. Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 11 augustus 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Erwin Lampaert, plaatsvervangend voorzitter;

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting

Nadere informatie

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota 2 WVI - OOSTROZEBEKE VERKAVELING KRIEKESTRAAT INFONOTA 1 Omschrijving De verkaveling, gerealiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur van

Nadere informatie

HARELBEKE Venetielaan 18 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 30 NOVEMBER 2016 DOSSIERNR : 02928

HARELBEKE Venetielaan 18 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 30 NOVEMBER 2016 DOSSIERNR : 02928 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER voor aankoop van een te renoveren woonhuis, gelegen te HARELBEKE Venetielaan 18 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 30 NOVEMBER 2016 DOSSIERNR : 02928 INDIEN NATUURLIJK

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2011/0162 van 9 november 2011 in de zaak 2010/0276/SA/3/0255 In zake: 1.... 2.... beiden wonende te... advocaat Gert BUELENS kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO VERSTRAETEN BVBA Glimwormlaan 14 1910 Kampenhout Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 24 oktober 2016 Uw kenmerk Mail dd 27/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0777 Fax

Nadere informatie

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht)

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Inkomen: Het laatst gekende belastbaar inkomen mag per jaar niet meer bedragen

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd

Nadere informatie

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. Reglement Retributie op administratieve prestaties Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf

Nadere informatie

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd de verkopende partij BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE OVERPELT: eerste afdeling: Een woonhuis, op en met grond,

Nadere informatie

Openbare zitting. Notulen openbare zitting van 11 augustus 2011 Voorstel: Goedkeuring Beslissing: goedgekeurd. Verlenging van de vereniging INFOHOS

Openbare zitting. Notulen openbare zitting van 11 augustus 2011 Voorstel: Goedkeuring Beslissing: goedgekeurd. Verlenging van de vereniging INFOHOS Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 8 september 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid; mevrouw

Nadere informatie

VEURNE Vinkemstraat 29 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : VR 02/06/2017 DATUM MONDELINGE ZITTING : 08/06/2017 DOSSIERNR : 05706

VEURNE Vinkemstraat 29 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : VR 02/06/2017 DATUM MONDELINGE ZITTING : 08/06/2017 DOSSIERNR : 05706 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER voor aankoop van een te renoveren woonhuis, gelegen te VEURNE Vinkemstraat 29 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : VR 02/06/2017 DATUM MONDELINGE ZITTING : 08/06/2017

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Notalex BVBA Notaris Kroonlaan 145 bus F 1050 Elsene Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 16 december 2015 Uw kenmerk TDT/30471 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/15. SU2015/0920 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01260 Onderwerp: Sluiten van een huurovereenkomst voor het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot

Nadere informatie

ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 :

ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 : ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 : ALGEMENE BEPALINGEN MBT DE VERVREEMDING VAN ZAKELIJKE RECHTEN Saïd EL FADILI Onderafdeling Bodem DEFINITIES Terrein : de bodem en/of de constructies en inrichtingen die rechtstreeks

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening - Vergunningen

Ruimtelijke Ordening - Vergunningen Ruimtelijke Ordening - Vergunningen TROOSTWIJK REAL ESTATE SALES BVBA Klaverbladstraat 19 D 3560 LUMMEN België uw kenmerk ons kenmerk e-mail datum 0835 AC notarisinfo@hasselt.be 10-3-2017 IDENTIFICATIE

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 maart 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00251 Onderwerp: Sluiten van een kosteloze bruikleenovereenkomst met de Regie der Gebouwen voor een deel van het onroerend

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ; Leefkader / Stadsontwikkeling / Stedenbouwkundige vergunningen : Belastingreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning Wijzigingen en vernieuwing. Anderlecht,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Openbare verkoop van grond,

Nadere informatie

Volgens het overgangrecht blijven de huidige regels gelden als voor de datum van inwerkingtreding de executie is aangezegd

Volgens het overgangrecht blijven de huidige regels gelden als voor de datum van inwerkingtreding de executie is aangezegd Wetsvoorstel 33484 inzake executieveilingen goedgekeurd De Eerste Kamer heeft recentelijk ingestemd met het wetsvoorstel 33484 tot verbetering van de executieveilingen van onroerende zaken. Hierdoor zullen

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPINGEN

VOORWAARDEN VOOR VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPINGEN VOORWAARDEN VOOR VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPINGEN VRIJWILLIGE VERKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1: toepasselijkheid. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor zover de bijzondere verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

2 34

2 34 1 34 2 34 3 34 4 34 5 34 6 34 7 34 8 34 9 34 14.386,00 10 34 11 34 12 34 13 34 14 34 16.389,78 15 34 16 34 17 34 18 34 19 34 13.375,13 20 34 21 34 22 34 23 34 Heden, * TWEEDUIZEND VIJFTIEN, voor mij, meester

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde REGISTERGOED een perceel grond ten behoeve van agrarische doeleinden, bij de Gieterstraat 90 te Rolde, kadastraal bekend gemeente Rolde sectie V, nummer

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST WOONKAVEL EN BOUWCLAIM

KOOPOVEREENKOMST WOONKAVEL EN BOUWCLAIM KOOPOVEREENKOMST WOONKAVEL EN BOUWCLAIM TUSSEN DE GEMEENTE MIDDEN - DELFLAND EN DE HEER L.W. JANSEN Concept: 20 april 2011 DE ONDERGETEKENDEN 1. De gemeente Midden-Delfland, zetelende aan de Keenenburgweg

Nadere informatie

INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT

INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT Ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd WATERSPORTCENTRUM DE BREKKEN B.V., gevestigd aan de Brekkenweg

Nadere informatie