Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn"

Transcriptie

1 Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober :00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid; mevrouw Chantal Sysmans, raadslid; mevrouw Anna Inghelram, raadslid; mevrouw Anne Bottequin, raadslid; de heer Dirk Holemans, raadslid; mevrouw Ingrid Vandaele, raadslid; de heer Christian Bauwens, raadslid; de heer Jurgen Bockstaele, raadslid; de heer Cedric Verschooten, raadslid; mevrouw Aline Maes, raadslid; de heer Jeroen Lemaitre, raadslid; de heer Pascal Verbeke, raadslid; de heer Frank Wijnakker, raadslid; mevrouw Evita Willaert, raadslid De heer Luc Kupers, secretaris Verontschuldigd De heer Daniël Termont, burgemeester stad Gent Secretaris Kabinet 2011_RMW_00808 ABB - Resultaat van het onderzoek inzake de klacht over de selectieprocedure voor directeur sociale dienstverlening. Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Op 17 mei 2011 werd door het ACOD-lrb klacht neergelegd bij de Gouverneur van Oost-Vlaanderen houdende de aanwervingsen bevorderingsprocedure voor de functie van directeur sociale dienstverlening. Op 8 juni 2011 verzocht de Administratie Binnenlands Bestuur het OCMW het dossier en het OCMW-standpunt over te maken. Het OCMW heeft bij bief van 12 augustus 2011 zijn standpunt ten aanzien van de klacht overgemaakt. Motivering Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft bij brief van 6 september 2011 laten weten dat de argumentatie van het OCMW op de klachten van de ACOD-lrb afdoende is. Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist neemt kennis van: Artikel 1 1/368 RMW - 13 oktober 2011

2 Kopie de brief van 6 september 2011 van het Agentschap Binnenlands Bestuur waarbij wordt meegedeeld dat de argumentatie van het OCMW op de klachten van de ACOD-lrb afdoende is. 2/368 RMW - 13 oktober 2011

3 Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober :00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid; mevrouw Chantal Sysmans, raadslid; mevrouw Anna Inghelram, raadslid; mevrouw Anne Bottequin, raadslid; de heer Dirk Holemans, raadslid; mevrouw Ingrid Vandaele, raadslid; de heer Christian Bauwens, raadslid; de heer Jurgen Bockstaele, raadslid; de heer Cedric Verschooten, raadslid; mevrouw Aline Maes, raadslid; de heer Jeroen Lemaitre, raadslid; de heer Pascal Verbeke, raadslid; de heer Frank Wijnakker, raadslid; mevrouw Evita Willaert, raadslid De heer Luc Kupers, secretaris Verontschuldigd De heer Daniël Termont, burgemeester stad Gent Secretaris AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent 2011_RMW_00812 Waarschoot, 't Veldeken - Verkaveling - Verkavelingsakte en openbare verkoop Voorstel: Goedkeuring Beslissing: goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Het OCMW Gent is eigenaar van twee percelen gelegen langs 't Veldeken in Waarschoot. Deze percelen zijn kadastraal gekend als: Waarschoot, 1e afdeling, sectie D, nr. 392, met een kadastrale oppervlakte van m²; Waarschoot, 1e afdeling, sectie D, nr. 400, met een kadastrale oppervlakte van m². Op 2 juni 2008 werd een verkavelingsvergunning afgeleverd en werden er 4 loten bouwgrond gecreëerd. Voor deze percelen werd reeds door de OCMW-Raad op 7 juli 2011 de gedeeltelijke verzaking van pacht door mevr. Charlotte Coddens en de kosteloze overdracht van een strook grond aan de gemeente Waarschoot goedgekeurd. Vooraleer deze loten openbaar verkocht kunnen worden, dient er een akte verkaveling en een akte openbare verkoop te worden goedgekeurd. Notaris Annelies Wylleman stelde beide ontwerpaktes op. De loten kunnen als volgt openbaar verkocht worden: lot 1 (833 m²) met een instelprijs van EUR en 2.300,57 EUR bijkomende kosten; lot 2 (833 m²) met een instelprijs van EUR en 2.308,57 EUR bijkomende kosten; lot 3 (1.168 m²) met een instelprijs van EUR en 2.474,57 EUR bijkomende kosten. Lot 4 kan momenteel nog niet verkocht worden omdat de aanpalende eigenaar een stuk van deze grond, eigendom van het OCMW Gent, onrechtmatig ingenomen heeft. Deze inname heeft een negatieve invloed op de waarde van dit lot. De onderhandelingen met de aanpalende eigenaar leverden een akkoord in der minne op, dat in een volgend besluit ter goedkeuring zal worden voorgelegd. In antwoord op de vraag van het Vast Bureau dd. 29 augustus 2011: De vergunning werd aangevraagd door het OCMW Gent op 25 september De verkaveling is gelegen in woongebied met landelijk karakter. De bebouwing in de nabije omgeving bestaat uit zeer residentiële open bebouwingen en landbouwbedrijven. Een verkaveling moet planologisch afgestemd zijn op de omgeving. Een te grote afwijking hierop zou het verkrijgen van een vergunning onmogelijk maken. De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft aangegeven dat halfopen bebouwing in die omgeving niet kan vergund worden. De percelen zijn niet breed genoeg om hier nog een bijkomend lot open bebouwing te realiseren. De gezamenlijke breedte van lot 1 en 2 is 34 m. Loten voor open bebouwing van 11 m breed zijn onrealistisch. De gezamenlijke nuttige (er rust een erfdienstbaarheid van doorgang 3/368 RMW - 13 oktober 2011

4 Kopie van 4 m op de zuidgrens van lot 4) breedte van lot 3 en 4 is, gemeten haaks op de zijdelingse perceelsgrenzen en vanaf de rand van de grachten gelegen langs de zijdelingse perceelsgrenzen, ongeveer 42 à 43 m. Bij herverdeling van die loten in 3 kavels, zouden die kavels ongeveer 14 m breed zijn. Met de verplichte zijdelingse bouwvrije stroken van 3 m, zou de bouwzone maar 8 m zijn, wat heel weinig is voor een open bebouwing in residentiële omgeving. Bovendien zijn diepe en smalle percelen (het woongebied met landelijk karakter is hier 50 m diep) bijzonder moeilijk verkoopbaar (cfr. OCMW Gent verkaveling "Ter Venen" waar de loten tot 3 maal toe te koop moesten aangeboden worden, vooraleer ze verkocht werden tegen de instelprijs. De verkoop verliep met andere woorden zeer moeizaam en leverde niet de meerinkomsten op, die vaak bij openbare verkopen kunnen worden gerealiseerd). Een verkavelingswijziging aanvragen met hogere woondichtheden zou niet alleen de realisatie van dit project met minstens 1 jaar vertragen, het is ook weinig waarschijnlijk dat dergelijke aanvraag zou vergund worden wegens de hierboven aangehaalde redenen. Bovendien zouden de reeds gemaakte kosten voor riolering en huisaansluitingen, minstens gedeeltelijk nutteloos zijn en zouden bijkomende kosten moeten gemaakt worden voor de aanpassingen aan de riolering. Er zouden ook extra kosten moeten gemaakt worden voor een landmeter om een dossier van verkavelingswijziging op te maken en voor een nieuw schattingsverslag. En dat allemaal voor een verkavelingswijziging die, na realisatie, waarschijnlijk minder zal opbrengen dan de oorspronkelijke verkaveling. Conclusie: indien de woondichtheid van deze verkaveling verhoogd wordt, neemt de verkoopbaarheid (en dus waarde van de loten) af, hetgeen bijkomende kosten en uitstel van realisatie met zich meebrengt. Er is eveneens waarschijnlijk dat de gevraagde verkavelingswijziging (met een grotere woondichtheid) niet vergund wordt. Motivering Gelet op het Decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2008; gelet op het gunstig advies van het Overlegcomité van 29 april 2010 om deze verkaveling te realiseren en openbaar te verkopen. Gekoppelde besluiten Vast Bureau, 13 december 2010, 2010_VB_01050 Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 7 juli 2011, 2011_RMW_00650 Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): De financiële middelen en het patrimonium efficiënt beheren Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Projectkenmerken: Bouwgronden privaat patrimonium Initieel budget: ,60 Budget: Ja Exploitatie of investering?: Investering Verbintenis: Ja Visum vereist: Nee Aangewend: Engagementen: ,55 Geschatte inkomsten: Geschatte uitgaven: 0 Visum van de ontvanger Visum: niet vereist 4/368 RMW - 13 oktober 2011

5 Kopie Adviezen SOB Juridisch advies Datum: 14 september 2011 Advies: Gunstig Op voorstel van Het Vast Bureau van 19 september 2011, besluit 2011_VB_01365 bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 het ontwerp van akte verkaveling mbt 4 loten bouwgrond gelegen langs 't Veldeken te Waarschoot. Artikel 2 de openbare verkoop van 3 loten bouwgrond met volgende instelprijzen: lot 1: EUR, lot 2: EUR en lot 3: EUR. Artikel 3 het ontwerp van akte inzake de openbare verkoop van 3 loten bouwgrond gelegen langs 't Veldeken te Waarschoot.. Artikel 4 het aanstellen van notaris Annelies Wylleman met kantoor te Sleidinge om beide aktes te verlijden en de openbare verkoop te organiseren. Artikel 5 het ontslag van de hypotheekbewaarder van de verplichting tot het nemen van een ambtshalve inschrijving bij overschrijving van de akte (dit enkel voor de akte verkaveling). Artikel 6 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 3: Verkavelingsakte.pdf Bijlage 4: Akte Openbare Verkoop.pdf 5/368 RMW - 13 oktober 2011

6 Kopie Bijlage: Verkavelingsakte.pdf 6/368 RMW - 13 oktober 2011

7 Verkavelingsakte.pdf /rep.nr $$/$$/2011 Verkavelingsakte door : O.C.M.W. GENT Referentie dossier: VB/V41 eerste blad Op $ tweeduizend en elf. Voor mij, meester Annelies Wylleman, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wylleman Van de Keere geassocieerde notarissen met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidingedorp 102. IS VERSCHENEN: Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELijK WELZIJN, te Gent, Onderbergen 86, welk Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in toepassing van artikel 183 en volgende van het OCMW-decreet, alhier vertegenwoordigd is door: 1) De heer Geert VERSNICK, voorzitter, met rijksregisternummer , wonende te 9000 Gent, Korenlei, nummer 21/J; 2) De heer Luc KUPERS, secretaris met rijksregisternummer , wonende te 9000 Gent, Ajuinlei 15c. Hierna genoemd de verkavelaar. Welke comparanten mij hebben verzocht, voor zoveel als nodig, ingevolge de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, akte van SPLITSING-VERDELING en van de aan de verkaveling verbonden lasten op te maken van een verkaveling te Waarschoot, aan het Veldeken, en welke ons hiertoe uiteenzetten, hetgeen volgt. HOOFDSTUK I - BESCHRIJVING VAN DE VERKAVELING GEMEENTE WAARSCHOOT De grond deel uitmakende van de goedgekeurde verkaveling is gelegen te Waarschoot, Het Veldeken, en is kadastraal bekend op heden onder Waarschoot, sectie D, deel van nummers 392 en 400. De verkaveling heeft een benaderende oppervlakte van vierkante meter. De voormelde oppervlakte is indicatief. De juiste oppervlakte van de verkaveling zal naargelang de overdracht of verkoop der verschillende percelen in de verkaveling door juiste meting dezer percelen en samenstelling ervan blijken. OORSPRONG VAN EIGENDOM Voorschreven goed behoort de voormelde verkavelaar, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, toe in volle eigendom en genot en dit sedert meer dan dertig jaar te rekenen vanaf heden, ingevolge ongestoord, ononderbroken en vreedzaam bezit. 7/368 RMW - 13 oktober

8 HOOFDSTUK II BEPALINGEN IN VERBAND MET DE BODEMTOESTAND a- De comparanten verklaren dat zij vóór de ondertekening van deze splitsingsakte op de hoogte werden gebracht van de inhoud van de bodemattesten die door de OVAM werden afgeleverd op 20 augustus 2010, in overeenstemming met het Bodemdecreet. De inhoud van elk van deze attesten luidt : De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen 1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: b- De comparanten verklaren dat er op de grond die het voorwerp uitmaakt van deze verkavelingsakte, bij hun weten, geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet. c- De comparanten verklaren met betrekking tot voormelde grond die het voorwerp uitmaakt van deze verkaveling, geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de toekomstige eigenaars, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. d- Ondergetekende notaris bevestigt dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII: overdrachten van het Bodemdecreet werden toegepast. De notaris wijst de comparanten er echter op dat dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven. HOOFDSTUK III RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW a) Verklaringen van de comparanten: De comparanten verklaren dat er tot op heden geen geschillen die betrekking hebben op het bovenbeschreven goed, bestaan met om het even wie. De comparanten verklaren dat zij er geen kennis van hebben dat met betrekking tot bovenbeschreven goed onteigeningsbesluiten zouden zijn genomen of maatregelen zouden zijn getroffen overeenkomstig de wetgeving op de 8/368 RMW - 13 oktober

9 tweede blad bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten of van landschappen. De comparanten verklaren, voor zover zij zelf bouw-, verbouwing- of afbraakwerkzaamheden hebben verricht aan bovenbeschreven goed of enige andere handeling of activiteit waarvoor een vergunning vereist is, dat zij hiervoor de nodige vergunningen hebben bekomen, en verklaren dat voor zover hen bekend, dit goed op heden het voorwerp niet uitmaakt van enig bouwmisdrijf. De comparanten verklaren dat zij een kopie van het stedenbouwkundig uittreksel van de gemeente Waarschoot van 27 juni 2011 hebben ontvangen. b) Vermeldingen ingevolge de informatieplicht in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening * De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel en van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, zoals eveneens blijkt uit het stedenbouwkundig uittreksel van de gemeente Waarschoot van 27 juni 2011: 1 dat voor het goed geen stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd; 2 dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het plannenregister is : woongebied met landelijk karakter; 3 dat, volgens de verklaring van de verkavelaar en het hypothecair getuigschrift, voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen of tot en met van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 4 dat het goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht, zoals bedoeld in artikel van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 5 dat voor dit goed een verkavelingvergunning werd afgeleverd door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar op 2 juni 2008, met gemeentelijk dossiernummer ; * Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de comparanten op artikel van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, waarin de vergunningsplichtige handelingen omschreven staan; * De comparanten verklaren geen kennis te hebben van enige heffingsplicht, zoals vermeld in artikel Vlaamse codex ruimtelijke ordening. Landverzekeringsovereenkomst - risicozone overstroming 9/368 RMW - 13 oktober

10 Overeenkomstig artikel 68-7 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst, verklaren de comparanten dat het bovenvermeld onroerend goed bij hun weten niet gelegen is in een risicozone voor overstroming, hetgeen de instrumenterende notaris bevestigt volgens haar opzoekingen en voor zover zij kon nagaan. HOOFDSTUK IV VERDELING - SPLITSING DER VERKAVELING - INHOUD De gronden behorende tot de verkaveling werden verkaveld in vier (4) loten ingevolge een verkavelingplan opgemaakt door de heer Jean-Paul Cloquet, landmeter te Gent, en goedgekeurd door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar op 2 juni 2008 met referte 5.00/44072/733.1 en met gemeentelijk dossiernummer , zoals in het volgend hoofdstuk aangehaald. Deze verkavelingvergunning werd verleend aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, voornoemd. Voormelde loten 1 tot en met 4 zijn bestemd voor open bebouwing en hebben een respectievelijke oppervlakte van ongeveer: - lot 1 : 824 vierkante meter; - lot 2 : 833 vierkante meter; - lot 3 : vierkante meter; - lot 4 : vierkante meter; HOOFDSTUK V VERKAVELINGSAANVRAAG EN VERGUNNINGEN VERKOOPBAARHEIDSATTEST De comparanten overhandigen aan ondergetekende notaris volgende stukken die, na ne varietur te zijn getekend door de comparanten en mij, notaris, aan onderhavige akte zullen gehecht blijven en ermee overgeschreven worden op het hypotheekkantoor of, wat het plan betreft, daar in afschrift worden neergelegd: - het plan van de verkaveling, opgesteld door voornoemde Heer Jean-Paul Cloquet en ingediend door de verkavelaar op 25 september 2007; - een gelijkvormig afschrift van de verkavelingsvergunning, afgeleverd door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar op 2 juni 2008 (dossiernummer 5.00/44072/733.1). - de stedenbouwkundige voorschriften der verkaveling. - het attest, uitgereikt door het gemeentebestuur Waarschoot op $$, dat bevestigt dat de voorgeschreven werken en lasten werden uitgevoerd of de nodige financiële waarborgen werden geleverd. Uit dit attest 10/368 RMW - 13 oktober

11 derde blad blijkt eveneens dat tot verkoop van de verkavelde gronden mag worden overgegaan. HOOFDSTUK VI BEDONGEN VOORSCHRIFTEN EN VOORWAARDEN OPGELEGD DOOR DE VERKAVELAAR Benevens de stedenbouwkundige voorschriften vermeld in de voormelde verkavelingsvergunning van 2 juni 2008 met bijhorend verkavelingsplan, allen voormeld en aan huidige akte gehecht, worden aan de kopers door de verkavelaar volgende bijzondere voorwaarden opgelegd; deze voorwaarden moeten voor zoveel als nodig ook aan de huurders of bewoners worden opgelegd. 1. Aanleg der nutsvoorzieningen De verkavelaar verklaart dat de kavels zijn aangesloten op de nutsbedelingnetten zoals riolering, elektriciteits-, verlichtings en waterleidingsnet, evenals het net voor televisiedistributie en rioleringen. De kosten van verdere verbinding van de voorziene aansluitingen naar de te bouwen woningen, zijn ten laste van de kopers-bouwers der loten. De huisaansluiting op de straatriolering dient verplichtend te geschieden op de daartoe voorziene aansluitingsopening. In de voortuinstroken in privaat domein kunnen zich leidingen dienstig voor riolering, water, gas, elektriciteit, telefoon en televisiedistributie en dergelijke bevinden. De verkavelaar kan dienaangaande niet door de kopers aangesproken worden in enigerlei zin. De werkzaamheden voor aanleg en/of onderhoud van deze leidingen, met vervoermiddelen en materiaal daartoe nodig, zullen ten allen tijde moeten gedoogd worden. 2. Afsluitingen De afsluitingen tussen de verschillende loten onderling mogen op de grensscheidingen worden geplaatst. De verkavelaar zal nooit kunnen gedwongen worden tussen te komen in de kosten van afsluitingen tussen de verkochte loten en deze welke nog aan de verkavelaar zouden toebehoren. De oprichters van afsluitingen zullen de helft van de waarde van deze werken kunnen opeisen jegens de toekomstige verkrijgers van het aanpalend lot, op het tijdstip en de wijze bepaald volgens de wetten en de plaatselijke gebruiken en zonder verhaal jegens de verkavelaar. 3. Gebruik der kavels De kopers en verwervers der bouwpercelen zullen ervan in het vrije gebruik treden bij het verlijden der 11/368 RMW - 13 oktober

12 notariële verkoopakte mits betaling van koopsom en kosten. De kopers verplichten zich tegenover de verkavelaar en de verdere eigenaars van de in de verkaveling begrepen loten, om hun aangekochte grond, indien zij daarop niet onmiddellijk bouwen, verder proper te onderhouden en het onkruid te verdelgen. Bij niet uitvoering van deze verplichting, kunnen de verkavelaar of de verdere eigenaars van de in de verkaveling begrepen loten, deze onderhoudswerken laten uitvoeren op kosten van de kopers en zullen deze laatste onmiddellijk na eerste kennisgeving van de verkavelaar of de verdere eigenaars van de in de verkaveling begrepen loten, deze gemaakte kosten aan deze laatsten terugbetalen, op straf van bijkomende schadeloosstelling en verwijlintresten en dit zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. In afwachting van de oprichting van de definitieve constructies, zullen de eigenaars zich onthouden er tijdelijk zelfs verplaatsbare verblijfsinrichtingen op te plaatsen. 4. Oppervlakten en maten der bouwpercelen - Meting De maten en oppervlakten op het verkavelingplan opgegeven zijn geschied op grafische wijze. De werkelijke maten en oppervlakten zullen weergegeven worden op de metingplans van de bouwpercelen. Elk verschil tussen deze grafische maten en oppervlakten en de werkelijke na meting zullen niet tot enige betwisting aanleiding kunnen geven en kunnen niet als wijziging aan de verkaveling aanzien worden; immers werden de grafische maten en oppervlakten enkel ter inlichting op het verkavelingsplan aangebracht. De loten worden in blok en niet bij maat verkocht. Elk verschil tussen de oppervlakten en metingsmaten op de metingplans en de werkelijkheid, zelf al overtrof het verschil meer dan één/twintigste, zullen tot geen verhaal aanleiding kunnen geven, noch tot aanpassing van gestelde en overeengekomen overdrachtsprijzen. 5. Wijziging der verkaveling De verkavelaar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de verkaveling te wijzigen wat betreft de niet verkochte of overgedragen bouwpercelen, en aan de openbare nutsvoorzieningen betreffende deze verkaveling, onder voorbehoud van de goedkeuring van deze wijzigingen door bevoegde overheden en naleving van de stedenbouwkundige voorschriften en bestemming der verkaveling hiervoor uiteengezet. De nieuwe verwervers der percelen geven hun akkoord tot deze wijzigingen door het verlijden van hun overdrachtsakte door dewelke zij 12/368 RMW - 13 oktober

13 vierde blad toetreden tot de basisakte dezer verkaveling betrekkelijk de niet-verkochte of overgedragen bouwpercelen en mits behoud van de specifieke aard en het karakter der verkaveling. 6. Toetreding tot de verkaveling en haar voorschriften opgenomen in deze basisakte Alle akten van vervreemding, verhuring voor meer dan negen jaar of vestiging van een zakelijk recht, zullen de melding dienen in te houden dat de notaris kennis heeft gegeven en van de basisakte tot verdeling en splitsing der verkaveling en van het bestek der verkaveling, van de verkavelingvergunning en eventuele wijzigingsbepalingen. De kopers of rechtsopvolgers van kavels in de verkaveling zullen door het enkel feit van overdracht gesubrogeerd zijn in de rechten en plichten der verkavelaar betrekkelijk hun verworven goed zoals deze spruiten uit deze basisakte en de verplichtingen der vergunning. Zij treden tot deze basisakte toe door het enkel feit van het verlijden van de overdrachtsakte. Zij zullen gehouden zijn zelfde rechten en plichten op te leggen aan hun rechtsopvolgers krachtens welke titel of uit welke hoofde ook. 7. Ondergrond De verkavelaar neemt geen verantwoordelijkheid aangaande de staat en hoedanigheid van de ondergrond. De kopers worden geacht deze op hun verantwoordelijkheid te hebben nagezien. HOOFDSTUK VII ERFDIENSTBAARHEDEN 1) Gracht Uit een schrijven van de Vlaamse Milieumaatschappij van 12 maart 2008 blijkt dat de kadastrale nummers 392 en 400 afstromen naar de Lieve, een onbevaarbare waterloop van eerste categorie die door de Vlaamse Milieumaatschappij afdeling Operationeel Waterbeheer wordt beheerd, en dat de voorschriften luiden als volgt: Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden ondervangen indien de toekomstige woningen minstens voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 (GSV). De overlopen van de hemelwaterputten van de woningen moeten naar de gracht gestuurd worden. De toekomstige verhardingen voor opritten en terrassen moeten waterdoorlatend zijn of afwateren naar onverharde randzones. De aanwezige grachten die de percelen omzomen moeten behouden blijven en mogen niet worden ingebuisd, overwelfd of gedempt. Overwelvingen moeten tot het 13/368 RMW - 13 oktober

14 strikte minimum worden beperkt voor perceelstoegangen (maximum 5 meter). 2) Uitweg Bij deze wordt bij wijze van noodweg en zolang de ingeslotenheid duurt een recht van uitweg, overgang en doorgang gevestigd, en dit met alle voertuigen nodig voor de exploitatie van deze goederen en te voet, ten laste van koop vier, langs de zuidgrens, over een breedte van vier meter, in het voordeel van het achterliggende perceel grond, kadastraal bekend onder Waarschoot, sectie D, deel van nummer 392, tevens eigendom van de verkavelaar en niet in huidige verkaveling begrepen. De kosten van aanleg, onderhoud en herstel van de uitweg zijn ten laste van de eigenaar van het heersende erf. Gezien deze uitweg gevestigd wordt bij wijze van noodweg en zolang de ingeslotenheid duurt, vervalt deze erfdienstbaarheid definitief zodra de eigenaar van het heersende erf zich kan uitwegen naar de straat over aanpalende percelen grond hem in eigendom toebehorende. 3) Erfdienstbaarheden bij bestemming van de huisvader Alle eventuele erfdienstbaarheden bij bestemming des huisvaders ontstaan ten gevolge van de afscheiding van de verkochte verkaveling van de aanpalende goederen van de verkavelaar, die samen met de verkaveling eens een geheel vormden, zullen door de verkrijgers al naargelang het geval moeten worden geëerbiedigd of kunnen worden ingeroepen zonder tussenkomst noch verhaal tegen de verkavelaar. RECHTSBEKWAAMHEID De comparanten verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn, niet in staat van faillissement of onbekwaamheid te verkeren géén gerechtelijke reorganisatie of collectieve schuldenregeling te hebben aangevraagd. ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING De Hypotheekbewaarder wordt bij deze uitdrukkelijk ontslagen ambtshalve enige inschrijving tegen wie ook te nemen uit welke hoofde ook. BEVESTIGING IDENTITEIT De notaris bevestigt op zicht van officiële stukken door de wet vereist de juistheid en conformiteit van de identiteiten van de partijen. RECHT OP GESCHRIFT De notaris bevestigt ontvangst van betaling van vijftig euro ( 50,00) ten titel van recht op geschrift, waarvan kwijting. 14/368 RMW - 13 oktober

15 vijfde en laatste blad SLOTBEPALING De comparanten erkennen er door de notaris over ingelicht te zijn dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. Na toelichting van deze akte door de notaris verklaren de comparanten dat zij alle daarin opgenomen bedingen voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. De comparanten erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer en zelfs indien het minder zou zijn achten zij dit toch voldoende tijdig. De comparanten verzoeken niet om de integrale voorlezing van deze akte. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat. De gehele akte werd door ons werkende notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht. WAARVAN AKTE Gedaan en verleden te Evergem-Sleidinge, ten kantore. Op $$ tweeduizend en elf. En na vervulling van alles wat hierboven staat hebben de comparanten samen met ons, notaris, deze akte getekend; waarvan de minuut wordt bewaard door Meester Annelies Wylleman, geassocieerd notaris. 15/368 RMW - 13 oktober

16 Kopie Bijlage: Akte Openbare Verkoop.pdf 16/368 RMW - 13 oktober 2011

17 Akte Openbare Verkoop.pdf /rep.nr $/$/2011 (E) eerste blad OPENBARE VERKOOP door : OCMW GENT Proces-verbaal enige zitdag Referentie dossier: VB/V41 Op $ tweeduizend en elf Te $$ Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van: Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELijK WELZIJN, te Gent, Onderbergen 86, welk Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in toepassing van artikel 183 en volgende van het OCMW-decreet, alhier vertegenwoordigd is door: 1) De heer Geert VERSNICK, voorzitter, met rijksregisternummer , wonende te 9000 Gent, Korenlei, nummer 21/J; 2) De heer Luc KUPERS, secretaris met rijksregisternummer , wonende te 9000 Gent, Ajuinlei 15c. Handelend in uitvoering van de raadsbeslissing van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van $$, ter kennisgeving overgemaakt aan de Heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen en waarvan een eensluidend afschrift aan deze akte gehecht zal blijven. Zal er door het ambt van meester Annelies WYLLEMAN, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wylleman Van de Keere geassocieerde notarissen met zetel te Evergem- Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, tengevolge van de gedane bekendmakingen in de dagbladen, op het internet en door aanplakbrieven, overgegaan worden tot de openbare verkoping van de hierna beschreven goederen, onder de algemene voorwaarden en lasten vermeld in het lastenkohier der verkoping, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven en onder de bijzondere voorwaarden hierna vermeld. BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN Gemeente Waarschoot Koop 1 Een perceel bouwgrond, gelegen te Waarschoot, Het Veldeken, kadastraal bekend volgens kadaster op heden onder Waarschoot, sectie D, deel van nummer 400, met een oppervlakte volgens het hierna vermelde meetplan van 824 vierkante meter, Zijnde lot 1 van de aldaar goedgekeurde verkaveling. Meting en plan Zo en gelijk zelfde goed afgebeeld staat onder lot 1, in gele kleur, op een plan daarvan opgemaakt door de Heer Jean-Paul Cloquet, meetkundig schatter van onroerende goederen te Gent, op 5 november Welk plan na ondertekening "ne varietur", door de partijen en 17/368 RMW - 13 oktober

18 mij, notaris, aan deze akte zal gehecht blijven om er samen mede ter registratie aangeboden te worden. Koop 2 Een perceel bouwgrond, gelegen te Waarschoot, Het Veldeken, kadastraal bekend volgens kadaster op heden onder Waarschoot, sectie D, deel van nummer 400, met een oppervlakte volgens het hierna vermelde meetplan van 833 vierkante meter, Zijnde lot 2 van de aldaar goedgekeurde verkaveling. Meting en plan Zo en gelijk zelfde goed afgebeeld staat onder lot 2, in gele kleur, op een plan daarvan opgemaakt door voornoemde Heer Jean-Paul Cloquet op 5 november Welk plan na ondertekening "ne varietur", door de partijen en mij, notaris, aan deze akte zal gehecht blijven om er samen mede ter registratie aangeboden te worden. Koop 3 Een perceel bouwgrond, gelegen te Waarschoot, Het Veldeken, kadastraal bekend volgens kadaster op heden onder Waarschoot, sectie D, deel van nummer 392, met een oppervlakte volgens het hierna vermelde meetplan van vierkante meter, Zijnde lot 3 van de aldaar goedgekeurde verkaveling. Meting en plan Zo en gelijk zelfde goed afgebeeld staat onder lot 3, in gele kleur, op een plan daarvan opgemaakt door voornoemde Heer Jean-Paul Cloquet op 5 november Welk plan na ondertekening "ne varietur", door de partijen en mij, notaris, aan deze akte zal gehecht blijven om er samen mede ter registratie aangeboden te worden. Hierna genoemd het goed OORSPRONG VAN EIGENDOM Voorschreven goederen behoren de voormelde verkoper, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, toe in volle eigendom en genot en dit sedert meer dan dertig jaar te rekenen vanaf heden, ingevolge ongestoord, ononderbroken en vreedzaam bezit. De koper zal zich moeten vergenoegen met een afschrift van de akte als eigendomstitel, zonder verdere titels te kunnen eisen. BIJZONDERE VOORWAARDEN 1. KOSTEN Boven en onverminderd hun koopsom en aankleven, zullen de kopers dienen te betalen binnen de vijf werkdagen na de verkoping, ten kantore en in handen van 18/368 RMW - 13 oktober

19 tweede blad de werkende notaris, volgende percentages, telkens berekend op koopsom en aankleven, te weten: indien de koopsom lager of gelijk is aan : ,00 : 28,5 % ,00 : 24 % ,00 : 20 % ,00 : 18 % ,00 : 17 % ,00 : 16 % ,00 : 15 % ,00 : 14 % ,00 : 13 % Indien de koopsom hoger is dan ,00 euro: 12,5 % Dit percentage omvat alle kosten, behoudens deze uitdrukkelijk vermeld in het lastenkohier, en onverminderd de daarin aangehaalde vrijstellingen, verminderingen of vermeerderingen. In dit percentage is tevens niet inbegrepen: a) het aandeel in de kosten van de akte verdeling van de verkaveling: - voor koop één : 525,00 euro; - voor koop twee : 525,00 euro; - voor koop drie: 525,00 euro; b) kosten van meting: - voor koop één: 1.073,00 euro; - voor koop twee: 1.079,00 euro; - voor koop drie: 1.247,00 euro; c) dossierkosten O.C.M.W.: - voor koop één: 702,57 euro; - voor koop twee: 702,57 euro; - voor koop drie: 702,57 euro; Dit percentage wordt verhoogd met één procent (1 %) indien een hoger bod wordt uitgebracht en derhalve de definitieve toewijs plaatsvindt op de zitdag na hoger bod. Bij gebreke van tijdige betaling bedraagt de rentevoet zeven procent (7 %). 2. BETALING VAN DE PRIJS De prijs met eventuele aankleven dient betaald te zijn uiterlijk binnen de maand na de definitieve toewijzing of na het verstrijken van de termijn van hoger bod, op de wijze als bepaald in het lastenkohier. Geschiedt de betaling door middel van overschrijving, dan dient deze te gebeuren op rekening van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Gent met nummer Bij gebreke van tijdige betaling bedraagt de rentevoet zeven procent (7 %). 3. INSTELPRIJS/TOEWIJZING De instelprijs bedraagt: 19/368 RMW - 13 oktober

20 - voor koop 1: ,00 euro; - voor koop 2: ,00 euro; - voor koop 3: ,00 euro; Er werd beslist dat noch een instelpremie noch een premie aan de bieder die het hoogste bod heeft gedaan, zal worden toegekend. Er is derhalve naar aanleiding van deze openbare verkoop geen enkele premie van toepassing. De toewijzing gebeurt door het geven van drie opeenvolgende kloppen zonder tussenkomend bod, doch is slechts definitief op voorwaarde van aanvaarding door de meest gerede partij, afgekondigd door de werkende notaris. 4. VOLMACHT De verzoekers geven volmacht aan Mevrouw Inge De Baets, notarisbediende, wonende te Evergem-Ertvelde, Tervenenwegel 22 en de heer Jeffrey De Keyser, notarisbediende, wonende te Waarschoot, Hendrik Consciencelaan 29, met het recht elk afzonderlijk te handelen, om voor hen en in hun naam: de koopsom in ontvangst te nemen en er kwijting over te verlenen; het nemen van inschrijvingen bij niet betaling te vorderen of daarvan te ontslaan met of zonder betaling; alle opheffingen van gedane inschrijvingen te bewerken en alle verklaringen af te leggen: hiertoe alle akten en stukken van kwijting of handlichting te tekenen, met recht van indeplaatsstelling. 5. GENOT EN VRIJ GEBRUIK De kopers van het bij deze verkochte goed zullen ervan in het genot en het vrije gebruik treden als volgt: onmiddellijk na betaling van koopsom en kosten. Indien na betaling van koopsom en kosten dit goed zou bezet worden zonder recht noch titel zal de koper gerechtigd zijn mits de betekening van huidig procesverbaal en het proces-verbaal van definitieve toewijs of uitblijven van hoger bod de bezetters uit te zetten uit het goed door de eerste aangezochte gerechtsdeurwaarder, zo nodig met hulp van de openbare macht. Dit alles evenwel op zijn kosten, doch met het recht deze terug te vorderen van degene die deze kosten noodzakelijk heeft gemaakt. 6. BODEMDECREET a- Met betrekking tot de bovenbeschreven goederen werden door de OVAM bodemattesten afgeleverd op 20 augustus 2010, in overeenstemming met het Bodemdecreet. De inhoud van elk van deze attesten luidt : De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen: 20/368 RMW - 13 oktober

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 Lochristi, 1 ste afdeling, sectie C, nummer 592/L en deel van nummers 591/P/2 en 592/N, met een

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart,

Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Nr. Schenking Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart, Zijn voor mij,

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2)... hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Gemeente Elsene, vierde

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Indien natuurlijke persoon: 1) Naam en voornaam (indien aankoop door meerdere personen, alle namen vermelden):

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

A. DE PROVINCIE ANTWERPEN,

A. DE PROVINCIE ANTWERPEN, Afschrift eerste blad ERFPACHT HET JAAR TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN BEËIND.ERFD. Op dertig oktober 15/1215 Voor ons, Meester Jan Eekhaut, geassocieerd notaris te Puurs ZIJN VERSCHENEN EN/OF VERTEGENWOORDIGD:

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN - 1 - OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN Tussen de ondergetekenden: ENERZIJDS, De STAD BILZEN, met administratieve zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, ondernemingsnummer 0207.475.377,

Nadere informatie

(nationaal nummer: nummer identiteitskaart: Voorzitter van de kerkraad; b) De Heer OCTAVE Benoit, geboren te

(nationaal nummer: nummer identiteitskaart: Voorzitter van de kerkraad; b) De Heer OCTAVE Benoit, geboren te HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. Op Voor Ons, Meester Yves WILLEKENS, notaris te Beersel (Lot). ZIJN VERSCHENEN : Enerzijds : 1) Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BEERSEL, te Huizingen

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Vlaamse overheid Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 01094 Dossiernr. klant: Repertoriumnr.: Blad 1 van 5 AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Op tweeduizend vijftien. Zijn voor mij, Bram Peene, Vlaamse commissaris

Nadere informatie

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme Verkoopdossier Bieden onder gesloten omslag Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme 2e afdeling, sectie E, nr. 1008a 7114,54 m² Inleiding Ingevolge van een beslissing van de OCMW-raad

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hierna genoemd "de kopers".

Hierna genoemd de kopers. HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. Op Voor Ons, Meester Yves WILLEKENS, notaris te Beersel (Lot). ZIJN VERSCHENEN : Enerzijds : Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BEERSEL, te Huizingen (Beersel),

Nadere informatie

Openbare zitting. Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 11 augustus 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Erwin Lampaert, plaatsvervangend voorzitter;

Nadere informatie

Dading # 20# De ondergetekenden :

Dading # 20# De ondergetekenden : Dading # 20# De ondergetekenden : 1. #De heer #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, #, echtgescheiden. #Bijgestaan door (als hij/zij aanwezig is) #Met als raadsman (als hij/zij niet

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten Stuk 1344 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 10 oktober 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten 3370

Nadere informatie

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27ste april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en

Nadere informatie

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd de verkopende partij BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE OVERPELT: eerste afdeling: Een woonhuis, op en met grond,

Nadere informatie

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Vlaamse overheid Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 03059 Dossiernr. klant: Repertoriumnr.: AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Op tweeduizend zestien zijn voor mij, Bram PEENE, Vlaamse commissaris bij de

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

Openbare zitting. Notulen openbare zitting van 11 augustus 2011 Voorstel: Goedkeuring Beslissing: goedgekeurd. Verlenging van de vereniging INFOHOS

Openbare zitting. Notulen openbare zitting van 11 augustus 2011 Voorstel: Goedkeuring Beslissing: goedgekeurd. Verlenging van de vereniging INFOHOS Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 8 september 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid; mevrouw

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 :

ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 : ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 : ALGEMENE BEPALINGEN MBT DE VERVREEMDING VAN ZAKELIJKE RECHTEN Saïd EL FADILI Onderafdeling Bodem DEFINITIES Terrein : de bodem en/of de constructies en inrichtingen die rechtstreeks

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht)

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Inkomen: Het laatst gekende belastbaar inkomen mag per jaar niet meer bedragen

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 VERKOOPSOVEREENKOMST VOOR EEN PERCEEL GROND

Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 VERKOOPSOVEREENKOMST VOOR EEN PERCEEL GROND N.V. IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ Joost DANNEELS BTW BE 0418.125.230 RPR Brugge Sint-Baafskerkstraat 1 8200 BRUGGE Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 www.danneels.be immobrugge@danneels.be Tussen de ondergetekenden

Nadere informatie

Volgens het overgangrecht blijven de huidige regels gelden als voor de datum van inwerkingtreding de executie is aangezegd

Volgens het overgangrecht blijven de huidige regels gelden als voor de datum van inwerkingtreding de executie is aangezegd Wetsvoorstel 33484 inzake executieveilingen goedgekeurd De Eerste Kamer heeft recentelijk ingestemd met het wetsvoorstel 33484 tot verbetering van de executieveilingen van onroerende zaken. Hierdoor zullen

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "verkoper" genoemd. # Tel.

Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk verkoper genoemd. # Tel. Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "verkoper" genoemd. EN # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "koper" genoemd.

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst - België

Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België 2/7 Verkoopovereenkomst tussen maatschappelijke zetel) (naam/namen, voornaam/voornamen, adres, firmanaam, 1. Ondergetekende(n)...... hierna de

Nadere informatie

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 1 V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 S.A. SIPEF N.V. Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5 Rechtspersonenregister

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE OPENBARE ZITTING VAN 11 MEI 2009 Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd : Maria VANDER MEIREN, Voorzitter Dirk CARDOEN, Burgemeester-Voorzitter Franky BRYON,

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Aankoop 1.190,18 m2 grond,

Nadere informatie

Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien.

Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien. Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien. Op twintig december. Voor mij, #, notaris met standplaats te #.

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014

Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014 Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014 P00239/2140610/not Rep. nr. ROG: 95,00 CAMPINE Naamloze vennootschap Te 2340 Beerse, Nijverheidsstraat 2 BTW BE 0403.807.337 RPR Turnhout STATUTENWIJZIGING. Het jaar

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 23.03.2012, IMEA 20.03.2012, Imewo 23.03.2012, Intergem 22.03.2012, Iveka 20.03.2012, Iverlek 19.03.2012 en door Sectorcomité Noord Sibelgas 28.02.2012 PRIVE-VERKAVELING

Nadere informatie

Stedelijke nieuwbouwpremie

Stedelijke nieuwbouwpremie Stedelijke nieuwbouwpremie STED/NIEUW/7/01/2010 Stedenbouw Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 86 F 056 62 12 79 stedenbouw@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Voormiddag: Van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking (CO-A-2014-005)

bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking (CO-A-2014-005) 1/6 Advies nr 05/2014 van 5 februari 2014 Betreft: advies m.b.t. het koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST Cécile Vandercruyssen Notaris Clarissenstraat 36 9000 Gent Tel.: (09) 225 07 13 Fax: (09) 223 12 88 Email: cecile@notariaat-vandercruyssen.be Tussen de ondergetekenden: ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger.

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014 Belastbaar feit Artikel 1 De Stad Gent heft

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie Waterloola Kantoren : Regentsch Tel. : 02 Fax : 02 / COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 20 / 97 van 11 september

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

Oppervlakte P/W Klassering Kl/ ha A3055/02 HOOILAND 01 A 1 1 CA T 3 038 1F 0. Oppervlakte P/W Klassering KV ha. Oppervlakte P/W Klassering KU ha

Oppervlakte P/W Klassering Kl/ ha A3055/02 HOOILAND 01 A 1 1 CA T 3 038 1F 0. Oppervlakte P/W Klassering KV ha. Oppervlakte P/W Klassering KU ha FOD FINANCIEN ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE - UITTREKSEL UIT DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Referentie dossier : MEOW-2014-DD-00287999 Bladzijde 1/1 00 001 KADASTRALE / PATRIMONIALE

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS

SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking tot

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN.

VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN. VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN. Hierbij wordt het kohier van lasten, bedingen en voorwaarden vastgelegd volgens hetwelk bij wijze van schriftelijke biedingen zal worden overgegaan

Nadere informatie

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS IZEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van een premie voor de aankoopkosten van een woning (Besluit van de Gemeenteraad van 30 augustus 2010) In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat

Nadere informatie

(aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van 15 januari 2009)

(aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van 15 januari 2009) OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke aankooppremie voor woningen (aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

LASTENBOEK VERKOOP BOUWGRONDEN POPULIERENWIJK BELSELE

LASTENBOEK VERKOOP BOUWGRONDEN POPULIERENWIJK BELSELE VOORAFGAANDE UITEENZETTING LASTENBOEK VERKOOP BOUWGRONDEN POPULIERENWIJK BELSELE De stad wenst 40 bouwloten, gelegen in de zone begrensd tussen de bestaande Populierenwijk (Koning Nobellaan), de Malpertuuslaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele; overwegende dat het aanbeveling verdient de huidige algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterrein aan te passen; gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN: Mevrouw X En Meneer Y EN IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Partijen willen overgaan tot echtscheiding

Nadere informatie

De burgerlijke rechtbank

De burgerlijke rechtbank De burgerlijke rechtbank 1ste burgerlijke kamer Voor de 1ste burgerlijke kamer worden alle zaken ingeleid en behandeld die behoren tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank en waarvan dit reglement

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VERKAVELING ASSENEDE, KLOOSTERAPRILSTRAAT

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VERKAVELING ASSENEDE, KLOOSTERAPRILSTRAAT INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VERKAVELING ASSENEDE, KLOOSTERAPRILSTRAAT Assenede, 1 ste afdeling Assenede, sectie E, nummers 887, 888, 889 en deel van 892V 1 ha 94 a 7 ca sogent

Nadere informatie

- 1 - Mobers & Dings notarissen

- 1 - Mobers & Dings notarissen Mobers & Dings notarissen - 1 - J.F. Kennedylaan 6 5981 XC Panningen 077-3071490 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Object: weiland en cultuurgrond aan de Lorbaan en Venweg te Grashoek kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Reglement voor het toezicht op de boekhouding

Reglement voor het toezicht op de boekhouding NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Reglement voor het toezicht op de boekhouding Aangenomen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 29 januari 2002 Goedgekeurd bij K.B. van 9

Nadere informatie

Dossiernummer: 15774 KP/pm

Dossiernummer: 15774 KP/pm Dossiernummer: 15774 KP/pm Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 Artikel 1: 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019. wordt een jaarlijkse belasting

Nadere informatie

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort)

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) - 1 - MLA\THO\00611056-651633\817356 RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) Heden, zevenentwintig februari

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

VERKOOPSOVEREENKOMST WONING VLAAMS GEWEST

VERKOOPSOVEREENKOMST WONING VLAAMS GEWEST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 KWAK & BOEMEL, Geassocieerde Notarissen BV BVBA BTW 0542.824.274 Deliriumstraat

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie